Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

 

 

 

USNESENÍ

 

 

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/40

konaného dne 19. června 2018

 

 

 

 

 

          Bod 190 byl projednán po bodu 180.

      

Bod 182 byl projednán po bodu 190.

 

 

 

1.

Technický bod

 

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:

Vít Prýgl, Jiří Ides.

 

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/40 předložený RMB, ve znění změn.

 

 

5.

Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách – ZM7/3938

 

1. ZMB ruší usnesení Zastupitelstva města Brna č. ZM7/3765, schváleného na Z7/39. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 15. 5. 2018, kterým byla schválena obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek.

 

2. ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna – ZM7/3925

 

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o stanovení podmínky řidiči taxislužby pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Brna, kterou se ruší obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

 

 

7.

Memorandum o spolupráci při propagaci a prezentaci Lesnického parku Podkomorské lesy – ZM7/3887

 

ZMB schvaluje Memorandum o spolupráci při propagaci a prezentaci Lesnického parku Podkomorské lesy, které tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

8.

Plán zdraví města Brna 2018-2030 – ZM7/3904

 

ZMB schvaluje Plán zdraví města Brna 2018-2030, který tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

9.

Nabytí obchodních podílů společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o., od Jihomoravského kraje, rozpočtové opatření – ZM7/3901

 

1. ZMB bere na vědomí

­          dopis hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 26. 4. 2018 s nabídkou Jihomoravského kraje na prodej podílů ve společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., o velikosti 50 % podílů ve společnosti,

 

­          dopis hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 28. 5. 2018 obsahujícího znalecký posudek oceňující 50 % hodnoty obchodních podílů na základním kapitálu společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., ke dni 30. 4. 2018.

 

2. ZMB schvaluje

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5a těchto usnesení, z důvodu úhrady ceny za obchodní podíly ve společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o.,

 

­          účast statutárního města Brna, v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO 039 53 785,

 

­          nabytí obchodních podílů č. 26-50 odpovídajících celkové velikosti 50 % podílů ve společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO 039 53 785, od Jihomoravského kraje za částku ve výši 4.789.412,- Kč a za podmínek smlouvy o převodu podílů
v obchodní společnosti, která tvoří přílohu č. 5b těchto usnesení,

 

­          společenskou smlouvu společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., která tvoří přílohu č. 5c těchto usnesení.

 

3. ZMB deleguje

v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

- Ing. Petra Vokřála, primátora - jako zástupce statutárního města Brna,

- Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátora - jako náhradníka

k zastupování statutárního města Brna na valných hromadách společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO 039 53 785, stane-li se statutární město Brno jedním ze společníků.

 

4. ZMB navrhuje zvolení, v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

xxx. xxxxxx xxxxxx do funkce člena dozorčí rady

xxx. xxxxx xxxxxxx do funkce člena dozorčí rady

společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČO 039 53 785, stane-li se statutární město Brno jedním
ze společníků.

 

5. ZMB souhlasí se vzdáním se práva statutárního města Brna na svolání valné hromady dle § 184 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pro případ konání valné hromady společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., ihned po vstupu statutárního města Brna do společnosti.

 

***

6. ZMB ukládá zástupci statutárního města Brna hlasovat na valné hromadě společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., 

v souladu s přijatým usnesením Zastupitelstva města Brna.

***

úkol č.: [Z7/40/09]

zodpovídá: Ing. Petr Vokřál     [3250]

termín: [na valné hromadě]

 

 

10.

Individuální vlastnická politika společnosti Brněnské komunikace a.s. – ZM7/3823

 

ZMB vyslovuje předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti Brněnské komunikace, a.s., která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

11.

Individuální vlastnická politika společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. – ZM7/3825

 

ZMB vyslovuje předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti. Dopravní podnik města Brna, a.s., která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

12.

Individuální vlastnická politika společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. – ZM7/3826

 

ZMB vyslovuje předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

13.

Individuální vlastnická politika společnosti SAKO Brno, a.s. – ZM7/3827

 

ZMB vyslovuje předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti SAKO Brno, a.s., která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

14.

Individuální vlastnická politika společnosti STAREZ - SPORT, a.s. – ZM7/3828

 

ZMB vyslovuje předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti STAREZ - SPORT, a.s., která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

15.

Individuální vlastnická politika společnosti Veletrhy Brno, a.s. – ZM7/3824

 

ZMB vyslovuje předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti Veletrhy Brno, a.s., která tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

16.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2019-2023 – ZM7/3838

 

ZMB schvaluje střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Brna na období 2019-2023, dle přílohy č. 12 těchto usnesení.

 

 

17.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019,  rozsah a struktura střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2020-2024 – ZM7/3919

 

1. ZMB schvaluje

­          harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019 (dále jen „harmonogram“) dle přílohy č. 13a těchto usnesení,

 

­          rozsah a strukturu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2020-2024 dle přílohy č. 13b těchto usnesení.

 

***

2. ZMB ukládá RMB zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu města Brna na rok 2019 v souladu se schváleným harmonogramem.

***

úkol č.: [Z7/40/17/01]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle harmonogramu]

 

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit, ve spolupráci s volenými orgány městských částí, provádění prací na přípravě střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2020-2024 v souladu se schváleným rozsahem a strukturou.

***

úkol č.: [Z7/40/17/02]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [bezodkladně]

 

 

18.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2018 – ZM7/3909

 

ZMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2018.

 

 

19.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy – ZM7/3922

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení, z důvodu:

­          přesunu finančních prostředků v rámci ORJ 5400 na technické zhodnocení komunikací – cyklostojany,

 

­          zajištění vedlejších nákladů na akci dopravní soutěž mladých cyklistů,

 

­          pořízení cyklostojanů Cyclehoop.

 

 

20.

Rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB – ZM7/3911

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení, z důvodu zajištění přesunu finančních prostředků na služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol.

  

 

21.

Rozpočtové opatření  –  přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku – ZM7/3833

 

ZMB schvaluje

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení, z důvodu přesunu běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku dle aktuální potřeby.

 

 

22.

„Dodávka a instalace parkovacích automatů ve statutárním městě Brně“ - rozpočtové opatření – ZM7/3822

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení, za účelem navýšení finančních prostředků na dodávku a instalaci parkovacích automatů v statutárním městě Brně.

 

   

23.

„Žádost MČ Brno-Nový Lískovec o souhlas s použitím zisku a odpisů
z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu – ZM7/3926

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Nový Lískovec použití zisku a odpisů z VHČ – bytové hospodářství na přefinancování akce Komunitní centrum Oblá, Brno-Nový Lískovec, do výše 30.000 tis. Kč.

 

 

24.

Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-střed - rozpočtové opatření – ZM7/3858

 

ZMB schvaluje

­          změnu účelu použití části investičního transferu schváleného na rok 2018 MČ
Brno-střed ve výši 300.000,- Kč z akce „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p. o. - přebudovaní školnického bytu pro potřeby ZŠ“ na neinvestiční akci „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p. o. - přebudovaní školnického bytu pro potřeby ZŠ - vybavení“,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití části investičního transferu poskytnutého MČ Brno-střed.

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

Změna účelu použití nevyčerpané části investičního transferu MČ Brno-Jundrov – rozpočtové opatření – ZM7/3829

 

ZMB schvaluje

­          změnu účelu použití nevyčerpané části investičního transferu ve výši 1.000 tis. Kč poskytnutého MČ Brno-Jundrov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 na investiční projekt „Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Dubová 2“ na rozpracovaný investiční projekt „Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Dubová 2 – II. etapa“ ve výši 750 tis. Kč a na projekt „Přístavba odborné učebny – dílny“ ve  výši 250 tis. Kč,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Jundrov.

 

 

26.

Žádost městské části Brno-sever o změnu účelu použití investičního transferu – rozpočtové opatření  ̶  ZM7/3967

 

ZMB schvaluje

-          změnu účelu použití investičního transferu ve výši 4.100 tis. Kč schváleného MČ Brno-sever na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna Z7/33 bod 29 za účelem financování akce „Dětské hřiště Marie Majerové“ na účel financování akce „Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity Bieblova“,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.

 

 

27.

Poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Starý Lískovec na financování projektu „Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace“- rozpočtové opatření – ZM7/3908

 

ZMB schvaluje

­          poskytnutí investičního transferu ve výši 1.500 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 MČ Brno-Starý Lískovec na financování projektu „Rekonstrukce strukturované kabeláže LAN a WiFi v prostorách školy Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace“ s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 25. 1. 2019,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení.

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

Změna usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne
13. 12. 2016 ve věci poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad
v MČ Brno-Starý Lískovec – ZM7/3831

 

ZMB mění usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13. 12. 2016, bod č. 20 a to tak, že termín 30. 6. 2018 se nahrazuje termínem 30. 11. 2018.

 

 

29.

Změna účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci – ZM7/3975

 

ZMB schvaluje změnu účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci

- snížení transferu na odposlechový systém v HaDivadle z 650 tis. Kč na 576 tis. Kč;

 

- poskytnutí transferu na odposlechový systém v Divadle Husa na provázku 74 tis.Kč.

 

 

30.

Poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci, rozpočtové opatření – ZM7/3830

 

ZMB schvaluje 

­          poskytnutí investičního transferu Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci, za účelem uspořádání architektonické soutěže o návrh „Sociálně zdravotní komplex Červený kopec“,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení, z důvodu úhrady nákladů soutěže.

 

 

31.

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – navýšení neinvestičního příspěvku, rozpočtové opatření – ZM7/3820

 

ZMB schvaluje

­          navýšení neinvestičního příspěvku Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci ve výši 4.000 tis. Kč z důvodu pokrytí provozních potřeb organizace,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.

 

 

32.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Brna na rok 2018 Úrazové nemocnici v Brně na podporu Lékařské pohotovostní služby, rozpočtové opatření – ZM7/3942

 

ZMB schvaluje  

­          poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 Úrazové nemocnici v Brně na podporu Lékařské pohotovostní služby, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2019;

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení, z důvodu realizace neinvestičního příspěvku.

 

 

33.

Členství města Brna v UCCN – navýšení neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci - rozpočtové opatření – ZM7/3979

 

ZMB schvaluje 

­          účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci, ve výši 200 tis. Kč na akci ZUŠ Open 2018 v rámci členství města Brna v síti kreativních měst UNESCO, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2019;

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

 

 

34.

Změna neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci,
v roce 2018 - rozpočtové opatření – ZM7/3976

 

ZMB schvaluje 

­          účelové navýšení neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 1.000 tis. Kč k zajištění opravy vzduchotechniky severozápadního bastionu, s termínem vyúčtování do 11. 1. 2019;

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.

 

 

35.

Snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z rozpočtu zřizovatele v roce 2018 – rozpočtové opatření – ZM7/3883

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení,  spočívající ve snížení příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z fondu investic a současně snížení neinvestičního příspěvku o částku 300 tis. Kč u Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z důvodu vyššího pokrytí odpisů z vlastních zdrojů organizace.

 

 

36.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na realizaci    vzdělávacího programu Branný závod – rozpočtové opatření – ZM7/3881

 

ZMB schvaluje

1. poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 208 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 základním školám na území města Brna na podporu „Vzdělávacího programu Branný závod“ dle tabulky „Návrh rozdělení neinvestičních příspěvků“ s tím, že základní školy tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 20. 1. 2019.

Tabulka tvoří přílohu č. 28a těchto usnesení.

 

2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 28b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na realizaci „Vzdělávacího programu Branný závod“.

  

 

37.

Snížení nařízeného odvodu z fondu investic a snížení neinvestičního příspěvku Základní škole Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizaci – rozpočtové opatření – ZM7/3914

 

ZMB schvaluje

­          snížení nařízeného odvodu z fondu investic a snížení neinvestičního příspěvku Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení, z důvodu snížení nařízeného odvodu z fondu investic a snížení neinvestičního příspěvku Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace.

 

 

38.

Poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu“ - rozpočtové opatření – ZM7/3835

 

ZMB schvaluje

­          poskytnutí peněžitého daru nadaci Yayasan Kura Kura Nusa Penida se sídlem JI. Raya Sukawati No. 294, Gianyar, Bali, Indonesia, ve výši 308.112 Kč, a to na projekt „Kura-Kura - želvy v ohrožení“,

 

­          darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru, která tvoří přílohu č. 30a těchto usnesení,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 30b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí finančního daru.

 

 

39.

Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017 - ZM7/3900

 

ZMB bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO  za rok 2017.

 

 

40.

Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň
za rok 2017 – ZM7/3924

 

ZMB bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno Vídeň za rok 2017.

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň v roce 2018 – ZM7/3923

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí individuální neinvestiční dotace dobrovolnému svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň na realizaci projektu „Cyklobus Rakousko“ s celkovými náklady 100 tis. Kč a dobou realizace 2018 a

 

­          smlouvu o poskytnutí schválené dotace dle výše uvedeného bodu, která tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

42.

„Žádost o poskytnutí investiční dotace na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve statutárním městě Brně“ – ZM7/3821

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost
se sídlem, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285, ve výši 8.390.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2018 na vybudování nového veřejného osvětlení dle požadavků městských částí ve statutárním městě Brně,

 

­          smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno,
IČO 255 12 285 a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

43.

Poskytnutí investiční dotace na úpravu veřejného osvětlení na investiční akci „Brno, rekonstrukce ulice Valchařská – veřejné osvětlení“ – ZM7/3817

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČO 25512285, na úhradu nezbytně vynaložených nákladů spojených s financováním části investiční akce „Brno, rekonstrukce ulice Valchařská“ z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2018;

 

­          smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČO 25512285 a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

44.

Poskytnutí dotací na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2018, rozpočtové opatření – ZM7/3915

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí neinvestičních dotací na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně na rok 2018 v celkové výši 198.049,- Kč dle tabulky žadatelů o dotace v roce 2018, která tvoří přílohu č. 34a těchto usnesení,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 34b těchto usnesení,

 

­          uzavření individuálních veřejnoprávních smluv s žadateli o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB dle tabulky žadatelů o dotace v roce 2018 za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, které tvoří přílohu č. 34c těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB, k podpisu těchto smluv.

 

 

45.

Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 We Make Media, s. r. o., návrh rozpočtového opatření – ZM7/3941

 

ZMB neschvaluje

­          poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 100.000,- Kč We Make Media, s. r. o. - IČO: 276 566 24 na projekt „VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie“,

 

­          uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace We Make Media, s. r. o., dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018“.

 

 

46.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Unii neslyšících Brno, z.s., rozpočtové opatření – ZM7/3841

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 26.000,- Kč na projekt Unie neslyšících Brno, z.s., IČO: 657 61 201 „Pilotní projekt umístění indukční smyčky do vozu městské hromadné dopravy v Brně“,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 35a těchto usnesení, z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna,

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace s Unií neslyšících Brno, z.s., dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018“, které tvoří přílohu č. 35b těchto usnesení.

   

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

 

 

47.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Vesně, o.p.s., rozpočtové opatření – ZM7/3905

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 125.000,- Kč Vesně, o.p.s. - IČO: 155 29 479 na projekt „Provoz Vesny, o.p.s. se zaměřením na rodiny s dětmi a seniory“,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 36a těchto usnesení, z důvodu  realizace dotace z rozpočtu města Brna,

 

­          uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Vesně o.p.s., dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018“, které tvoří přílohu č. 36b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

 

 

48.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Společně, o.p.s. – ZM7/3906

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 200.000,- Kč Společně, o. p. s.  ̶  IČO: 269 76 307 na projekt „Senior Point – Mendlovo náměstí",

 

­          uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Společně, o.p.s., dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018“, které tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

49.

Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2018 – ZM7/3930

 

ZMB schvaluje

1) poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.311 tis. Kč, dle tabulky I. „Neinvestiční dotace spolkům na úhradu nájemného plaveckých drah na území města Brna pro rok 2018“, z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace  ̶ Nájemné plaveckých drah, která tvoří přílohu č. 38a těchto usnesení;

 

2) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1) za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 38b těchto usnesení.

 

 

50.

Poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie – ZM7/3931

 

ZMB schvaluje

1) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.700.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje, se sídlem Neužilova 201/35, 625 00 Brno, IČ 05119081 na zabezpečení projektu fotbalové akademie pro rok 2018/2019;

 

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

 

 

51.

Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu
na rok 2018 – rozpočtové opatření – ZM7/3927

 

A. ZMB ruší poskytnutí neinvestičních dotací spolku České sportovní lezení z. s., IČO: 05663148 v celkové výši 30.000,- Kč z rozpočtu města Brna  ̶  OŠMT MMB schválených usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/37 ze dne 6. 3. 2018;

 

B. ZMB schvaluje

1) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací spolkům ve výši 450.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j.n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky „I. Individuální neinvestiční dotace spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018“; která tvoří přílohu č. 40a těchto usnesení,

 

2) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům  ̶  právnickým osobám ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky „II. Individuální neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018“; která tvoří přílohu č. 40b těchto usnesení,

 

3) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5223  ̶ neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, dle tabulky „III. Individuální neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018“, která tvoří přílohu č. 40c těchto usnesení.

 

4) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 40d těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám;

 

5) uzavření smluv o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1), 2) a 3) usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 40e těchto usnesení.

 

 

52.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu
pro rok 2018/2019 – rozpočtové opatření – ZM7/3936

 

ZMB schvaluje

1) poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 49.375 tis. Kč, dle tabulek 1. a 3. „Neinvestiční dotace spolkům na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2018/2019“, z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace – Mládežnický sport, které tvoří přílohu č. 41a těchto usnesení;

 

2) poskytnutí neinvestiční dotace právnické osobě ve výši 193 tis. Kč, dle tabulky                                 2. „Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu – právnické osobě na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2018/2019“ z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, ve j. n.: Dotace – Mládežnický sport, která tvoří přílohu č. 41b těchto usnesení;

 

3) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 41c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě;

 

4) uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, dle bodu 1) a 2) za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 41d těchto usnesení.

 

 

53.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2018 –  rozpočtové opatření – ZM7/3929

 

ZMB schvaluje

1) poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.937 tis. Kč, dle tabulek 1) a 3) „Neinvestiční dotace spolkům na podporu brněnské talentované mládeže pro rok 2018“, z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Talentovaná mládež, které tvoří přílohu č. 42a těchto usnesení,

 

2) poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě ve výši 63 tis. Kč, dle tabulky 2) „Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě na podporu brněnské talentované mládeže pro rok 2018“ z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, ve j.n.: Dotace  ̶  Talentovaná mládež, která tvoří přílohu č. 42b těchto usnesení;

 

3) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 42c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě;

 

4) uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, dle bodu 1) a 2), za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 42d těchto usnesení.

 

 

54.

Poskytnutí investiční dotace FC Svratka Brno, z. s., na vybudování tribuny – rozpočtové opatření – ZM7/3910

 

ZMB schvaluje

1.      poskytnutí investiční dotace ve výši 3.550.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 FC Svratka Brno, z. s., se sídlem Svratecká 198/11, 624 00 Brno, IČO 22662278 za účelem vybudování tribuny včetně sedaček, opěrné zdi, oplocení a schodů v areálu FC Svratka Brno, z. s. na ulici Svratecká v Brně;

 

2.      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 43a těchto usnesení,

 

3.      uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 43b, těchto usnesení.

                                                        

 

55.

Poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018 – rozpočtové opatření – ZM7/3933

 

1. ZMB schvaluje

1)      Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018, který tvoří přílohu č. 44a těchto usnesení,

 

2)      poskytnutí neinvestičních dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018 v celkové výši 2.410 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2018, který tvoří přílohu č. 44b těchto usnesení,

 

3)      poskytnutí investiční dotace na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018 ve výši 90 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2018, který tvoří přílohu č. 44c těchto usnesení,

 

4)      uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací dle bodu 2) a 3) z rozpočtu města Brna na rok 2018, dle Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality v Brně, která tvoří přílohu č. 44d těchto usnesení,

 

5)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 44e těchto usnesení, z důvodu realizace Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2018.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem smluv a souvisejících dokumentů.

 

 

56.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Armádě spásy v České republice, z. s., rozpočtové opatření – ZM7/3934

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Armádě spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky,
158 00 Praha, IČO 406 13 411, ve výši 26 tis. Kč,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 45a těchto usnesení,

 

­          smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna ve výši 26 tis. Kč Armádě spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky,
158 00 Praha, IČO 406 13 411, která tvoří přílohu č. 45b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 

 

57.

Poskytnutí individuální investiční dotace spolku Hroch, z.s., na vybudování workoutového hřiště pro handicapované sportovce – rozpočtové opatření – ZM7/3928

 

ZMB schvaluje

1.      poskytnutí individuální investiční dotace spolku Hroch, z. s, se sídlem Horská 2995/31, 616 00 Brno, IČO: 65760557 na vybudování workoutového hřiště pro handicapované sportovce ve výši 990 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018;

 

2.      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.46a těchto usnesení, z důvodu přesunu na příslušnou položku;

 

3.      uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 46b těchto usnesení.

 

 

 

58.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na zajištění projektu „FabLab – pojízdná laboratoř“ – rozpočtové opatření – ZM7/3839

 

1. ZMB schvaluje  

-          poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, IČO: 71180478 na zajištění projektu „FabLab – pojízdná laboratoř“,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 47a těchto usnesení, z důvodu, že žadatelem o dotaci je sdružení právnických osob,

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace pro JIC, zájmové sdružení právnických osob z rozpočtu města Brna na rok 2018, která tvoří přílohu č. 47b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.

 

 

59.

Uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury – rozpočtové opatření – ZM7/3903

 

1. ZMB schvaluje

1)      poskytnutí neinvestičních individuálních dotací v celkové výši 1.576 tis. Kč z rozpočtu města Brna subjektům uvedeným v tabulce Individuální dotace v oblasti kultury v roce 2018, která tvoří přílohu č. 48a těchto usnesení;

 

2)      uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1) za podmínek smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2018, která tvoří přílohu č. 48b těchto usnesení;

 

3)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 48c těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2018.

 

3. ZMB schvaluje

1)      poskytnutí neinvestiční individuální dotace v celkové výši 170 tis. Kč z rozpočtu města Brna příjemci PLUM PRODUCTION, s.r.o., IČO: 26944596, se sídlem: Veselá 238/39, Brno-město, 602 00 Brno na projekt Teče voda, teče v roce 2018;

 

2)      uzavření smlouvy o poskytnutí schválené dotace dle bodu 1) za podmínek smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2018, která tvoří přílohu č. 48d těchto usnesení;

 

4. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2018.

 

 

60.

Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - dodatky ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna – rozpočtové opatření – ZM7/3932

 

1. ZMB schvaluje

1)      dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna č. 731 709 4897 ze dne 4. 12. 2017, kterým se mění uznatelné neinvestiční náklady (položky) hrazené z dotace ve výši 8 270 tis. Kč schválené usneseními ZMB č. Z7/33 ze dne 7. 11. 2017 a č. Z7/35 ze dne 30. 1. 2018 (snížení dotace) příjemci Profil Media, s.r.o., IČO: 25726501, se sídlem Haštalská 1072/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, na realizaci výstavního projektu AVANT GARDE v letech 2017 a 2018. Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 49a těchto usnesení.

 

2)      dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna č. 731 809 0910 ze dne 12. 3. 2018, kterým se navyšuje dotace ve výši 765 tis. Kč schválená usnesením ZMB č. Z7/37 ze dne 6. 3. 2018 příjemci Společnost pro lidové tradice, z. s., IČO: 22686169, se sídlem Charbulova 231/3, Černovice, 618 00 Brno, na realizaci projektu Brno folklorní v roce 2018, o částku 118 tis. Kč a současně se rozšiřují uznatelné neinvestiční náklady o položku „pronájem, instalace a likvidace výstavy“. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 49b těchto usnesení.

 

3)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 49c těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu č. 1) a č. 2).

 

 

62.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace STAREZ - SPORT, a.s., na vybavení hřiště s umělou trávou za Lužánkami – rozpočtové opatření – ZM7/3978

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí investiční dotace ve výši 1.800 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 STAREZ-SPORT, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211 na vybavení hřiště s umělou trávou za Lužánkami,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 50a těchto usnesení,

 

­          uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6717093825 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna, který tvoří přílohu č. 50b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem dodatku.     

 

 

63.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna č. 731 709 0738 – BUJOART s.r.o. – Jazz Groove Brno 2018-2020 – rozpočtové opatření – ZM7/4004

 

1. ZMB schvaluje

­          snížení neinvestičního příspěvku TIC BRNO, příspěvkové organizaci, účelově určeného na Čarodějáles o 600 tis. Kč,

 

­          dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna
č. 7317090738 ze dne 19. 4. 2017, kterým se navyšuje dotace ve výši 500 tis. Kč ročně schválená usnesením ZMB č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017 příjemci
BUJOART s. r. o., IČO 028 70 738, se sídlem Poštovská 450/6, Brno-město, 602 00 Brno, o částku ve výši 400 tis. Kč ročně (celkem navýšení 1.200 tis. Kč v letech 2018-2020) a současně se rozšiřují uznatelné neinvestiční náklady o položky „přeprava“ a „ostatní služby - produkční a technický tým“ na realizaci projektu Jazz Groove Brno v letech 2018–2020. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 51a těchto usnesení.

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 51b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna dle bodu č. 2.

 

 

64.

Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu “Skate Park v Tuřanech“ – rozpočtové opatření – ZM7/3885

 

ZMB schvaluje

-          navýšení investičního transferu z rozpočtu města MČ Brno-Tuřany z 869 tis. Kč na 1.064 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30. 6. 2019, na akci ORG 9307 „Skate Park v Tuřanech“,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení, za účelem realizace projektu participativního rozpočtu.

 

 

65.

Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – červen 2018 – rozpočtová opatření – ZM7/3832

 

ZMB schvaluje

1)      navýšení poskytnutého investičního transferu z rozpočtu statutárního města Brna Domovu pro seniory Okružní, příspěvkové organizaci z 500 tis. Kč na 650 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 30. 11. 2018,

 

2)      navýšení poskytnutého investičního transferu z rozpočtu statutárního města Brna MČ Brno-sever na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila“ z 2.000 tis. Kč na 10.000 tis.  Kč, s termínem vyúčtování Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB do 30. 6. 2020,

 

3)      rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. 53a těchto usnesení, za účelem tvorby a zapojení Fondu kofinancování projektů,

 

4)      rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. 53b těchto usnesení, za účelem finanční spoluúčasti městských částí na realizaci projektů.

 

 

66.

Projekt „Řízení ITI BMO“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/3860

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o pokytnutí dotace v rámci Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI BMO“.

 

2. ZMB souhlasí s Podmínkami realizace projektu „Řízení ITI BMO“ v rámci Operačního programu Technická pomoc, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

 

3. ZMB pověřuje

-          na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Řízení ITI BMO“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů,

 

-          Mgr. Kateřinu Goldovou, osobní číslo 272927, vedoucí Referátu mezinárodních projektů a územní spolupráce Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem Podmínek realizace projektů „Řízení ITI BMO“,

 

***

4. ZMB ukládá Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

***

úkol č.: [Z7/40/66]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [po ukončení projektu]

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

67.

Projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/3943

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

 

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na  projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

 

***

4. ZMB ukládá Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

***

úkol č.: [Z7/40/67]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [po ukončení projektu]

        

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

70.

Projekt „Podpora stabilizace ohrožených rodin I.“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, partnerská smlouva – ZM7/3944

 

1. ZMB bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Podpora stabilizace ohrožených rodin I“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Podpora stabilizace ohrožených rodin I.“, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 56a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Podpora stabilizace ohrožených rodin I“, která tvoří přílohu č. 56b těchto usnesení.  

 

4. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3. Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Podpora stabilizace ohrožených rodin I.“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

 

***

5. ZMB ukládá Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

***

úkol č.: [Z7/40/70]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [po ukončení projektu]

       

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

71.

Projekt „Podpora stabilizace ohrožených rodin II.“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, partnerská smlouva – ZM7/3945

 

1. ZMB bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Podpora stabilizace ohrožených rodin II“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Podpora stabilizace ohrožených rodin II.“, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 57a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Podpora stabilizace ohrožených rodin II“, která tvoří přílohu č. 57b těchto usnesení. 

 

4. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3. Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Podpora stabilizace ohrožených rodin II.“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

 

***

5. ZMB ukládá Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

***

úkol č.: [Z7/40/71]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [po ukončení projektu]

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

72.

Projekt „Základní škola Sirotkova 36 - jazykové učebny“ – rozhodnutí
o poskytnutí dotace – ZM7/3869

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro Místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

 

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3. Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

 

***

4. ZMB ukládá Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

***

úkol č.: [Z7/40/72]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [po ukončení projektu]

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

73. 

Projekt „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ - posouzení projektu – ZM7/3990

 

ZMB bere na vědomí schválení posouzení projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ Radou města Brna na základě čl. 3.1.1 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů, s ohledem na termín pro podání žádosti o dotaci.

 

 

74.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ – posouzení projektu – ZM7/3992

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“, které tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/40/74]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-10-31]

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

75.

Projekt „Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k. ú. Kníničky“ – posouzení projektu – ZM7/3987

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k. ú. Kníničky“, které tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k. ú. Kníničky“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Sanace skalního řícení na ulici Hrázní v k. ú. Kníničky“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Termín: do ukončení příslušné výzvy.

***

úkol č.: [Z7/40/75]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

76.

Projekt „Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám“ – partnerská smlouva – ZM7/3844

 

ZMB schvaluje partnerskou smlouvu k projektu „Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám“, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

77.

Výstavba v lokalitě  Tuřany – Holásky - Memorandum o spolupráci – ZM7/3891

 

ZMB schvaluje Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, statutárním městem Brnem-Městskou částí Brno-Tuřany, společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno a společností KOMFORT-Jezera, s. r. o., Křenová 478/72, 602 00 Brno, které tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

78.

Strategie bydlení města Brna 2018-2030 – ZM7/3937

 

ZMB schvaluje Strategii bydlení města Brna 2018-2030, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

79.

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna (FRBmB) – Příloha č. 1 Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z FRBmB – ZM7/3893

 

ZMB schvaluje úrokovou sazbu návratných účelových zápůjček poskytovaných z FRBmB ve výši 1,95 %, uvedenou v příloze č. l Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z FRBmB, které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení, s platností od vyhlášení výběrového řízení k 1. 9. 2018 pro poskytnutí zápůjčky v I. pololetí následujícího roku.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

80.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna – II. etapa 2018, rozpočtové opatření – ZM7/3892

 

ZMB schvaluje

1. poskytnutí zápůjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

­          ve výši až 850.000,- Kč pro xxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

­          ve výši až 400.000,- Kč pro xxxx xxxxxx xxxxx, na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1239/1 v bytovém domě xxxxxxxxxxx xxxxxx,

­          ve výši až 100.000,-Kč pro xxxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č.1261/1 v bytovém domě xxxxxxxx xxxxxx,

­          ve výši až 900.000,- Kč pro xxxx xxxxxxxxxxx., xxxx xxxxxxxxxxx., xxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxx xxxxxxx,

­          ve výši až 150.000,- Kč pro xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx na opravu
a modernizaci rodinného domu Jubilejní xxxxxx,

­          ve výši až 330.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx na opravu
a modernizaci rodinného domu xxxxxxxx xxxxx,

­          ve výši až 70.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu
a modernizaci rodinného domu xxxxxxxx xxxxxx,

­          ve výši až 220.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxx xxxxx,

­          ve výši až 230.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxx xxxxx,

­          ve výši až 350.000,- Kč pro xxx. xxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. xxxxx v bytovém domě xxxxxxxxxx xxxxx,

­          ve výši až 80.000,- Kč pro xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxx xxxxx.

 

2. vzorovou smlouvu o zápůjčce na opravy a modernizaci bytového-rodinného domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům, která tvoří přílohu č. 65a těchto usnesení.

 

3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 65b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí jednotlivých zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.

 

 

81.

Prodej bytového domu Charbulova 27 včetně pozemků – ZM7/3902

 

ZMB schvaluje

1. městské části Brno-Černovice odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků:

- p. č. 153 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 256 m² se stavbou č. p. 215, způsob využití bytový dům,

- p. č. 154 - zahrada, o výměře 915 m² , vše v k. ú. Černovice.

 

2. prodej pozemků:

- p. č. 153 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 256 m², se stavbou č. p. 215, Charbulova 27, způsob využití bytový dům,

- p. č. 154 - zahrada, o výměře 915 m² , vše v k. ú. Černovice, město Brno, městská část Brno-Černovice, dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

82.

 

Záměr prodeje domovního celku Píškova 8,10,12 včetně pozemků – ZM7/3895

 

ZMB schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 1727/24, p. č. 1727/25, p. č. 1727/26, p. č. 6920, p. č. 6923, dle GP č. 2976-160/2014 ze dne 25. 6. 2014, označených jako

- p. č. 1727/24 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 213 m², se stavbou č. p. 587, způsob využití bytový dům,

- p. č. 1727/25 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 210 m², se stavbou č. p. 588, způsob využití bytový dům,

- p. č. 1727/26 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 216 m², se stavbou č. p. 589, způsob využití bytový dům,

- p. č. 1727/92 - ostatní plocha, o výměře 37 m²,

- p. č. 1727/93 - ostatní plocha, o výměře 10 m²,

- p. č. 1727/95 - ostatní plocha, o výměře 9 m²,

- p. č. 1727/97 - ostatní plocha, o výměře 5 m²,

vše v k. ú. Bystrc, město Brno, městská část Brno-Bystrc, za cenu obvyklou ve výši
52.860.000,- Kč dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“.

 

 

83.

Záměr prodeje rodinného domu Heinrichova 4 včetně pozemků – ZM7/3889

 

ZMB schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 544  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 223 m² se stavbou č. p. 192, Heinrichova 4, způsob využití bydlení, v k. ú. Stránice, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu obvyklou ve výši 9.500.000,- Kč dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“

a id. 2/3 pozemku p. č. 543/1 – zahrada, o výměře 375 m², v k. ú. Stránice, město Brno, městská část Brno‑střed, za cenu obvyklou ve výši 2.500.000,- Kč.

 

 

84.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Tržní 8, Zvěřinova 3, Zvěřinova 7, Olomoucká 2/Zvěřinova 1, Slámova 72-76 – ZM7/3890

 

ZMB schvaluje záměr prodeje

1) jednotky č. 151/8 - byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 151 na ulici Tržní 8, postavené na pozemku p. č. 10/1  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 8172/86559 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 10/1  ̶  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m² a p. č. 10/2  ̶  ostatní plocha, o výměře 195 m², vše v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

2) jednotky č. 160/5  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 160 na ulici Zvěřinova 3, postavené na pozemku p. č. 2  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 456 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 8265/107401 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 2  ̶  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

3) jednotky č. 162/8 - byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 162 na ulici Zvěřinová 7, postavené na pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4347/110531 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

4) jednotky č. 162/19  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 162 na ulici Zvěřinova 7, postavené na pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4143/110531 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

5) jednotky č. 255/8  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 255 na ulici Olomoucká 2/Zvěřinova 1, postavené na pozemku p. č. 1/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5890/260203 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m² a p. č. 1/2 - ostatní plocha o výměře 248 m², vše v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

6) jednotky č. 255/25 - byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 255 na ulici Olomoucká 2/Zvěřinova 1, postavené na pozemku p. č. 1/1  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 3708/260203 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m² a p. č. 1/2 - ostatní plocha, o výměře 248 m², vše v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

7) jednotky č. 1013/2  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 1013, 1014, 1015 na ulici Slámova 72, 74, 76, postavené na pozemcích p. č. 1115  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m², p. č. 1116  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m², p. č. 1117  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4760/127786 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 1115  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m², p. č. 1116  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m², p. č. 1117 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m² a p. č. 1114  ̶  zahrada, o výměře 599 m², vše v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město.

Výše uvedené jednotky budou prodávány dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016;

 

8) volné jednotky č. 162/16  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 162 na ulici Zvěřinova 7, postavené na pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 1309/110531 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město,

 

v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

85.

 

Prodej pozemku p. č. 2562, k. ú. Bohunice – ZM7/3894

 

ZMB schvaluje v návaznosti na čl. V kupní smlouvy č. 63041035 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1 a Bytovým družstvem Pod Nemocnicí 37/585, družstvo, se sídlem Brno, Pod Nemocnicí 585/37, PSČ 625 00, IČO 269 23 289, prodej pozemku p. č. 2562 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 367 m², v Brně, k. ú. Bohunice, do vlastnictví Bytového družstva Pod Nemocnicí 37/585, družstvo, se sídlem Pod Nemocnicí 585/37, Bohunice, 625 00 Brno, za kupní cenu ve výši 129.478,- Kč, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

86.

Prodej pozemku p. č. 2563, k. ú. Bohunice – ZM7/3897

 

ZMB schvaluje v návaznosti na čl. V kupní smlouvy č. 63031185 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1 a HRADBY, bytovým družstvem, se sídlem Brno, Pod nemocnicí 39, okres Brno-město, IČO 255 46 686, prodej pozemku p. č. 2563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 369 m², v Brně, k. ú. Bohunice, do vlastnictví HRADBY, bytového družstva, se sídlem Pod nemocnicí 586/39, Bohunice, 625 00 Brno, za kupní cenu ve výši 143.201,50 Kč, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

87.

Prodej pozemků p. č. 2057, p. č. 2292/19, p. č. 2315/2, p. č. 2317/2, k. ú.
Starý Lískovec – ZM7/3898

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 2057  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m²

- p. č. 2292/19  ̶  ostatní plocha, o výměře 17 m²

- p. č. 2315/2  ̶  ostatní plocha, o výměře 9 m²

- p. č. 2317/2  ̶  ostatní plocha, o výměře 17 m²

vše v Brně, k. ú. Starý Lískovec

do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 175 na ulici Dunajská 17, postaveném na pozemku p. č. 2057 v Brně, k. ú. Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení, za kupní cenu ve výši ceny obvyklé snížené o 20 %, t. j. za kupní cenu ve výši 805.680,‑ Kč, a to s ohledem na čl. IX. kupní smlouvy č. 6212014803 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1 a Bytovým družstvem Dunajská 17, družstvo, se sídlem Brno, Dunajská 175/17, okres Brno-město, IČO: 293 57 144.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

88.

Prodej pozemků p. č. 893, p. č. 894, k. ú. Veveří – ZM7/3896

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 893 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 299 m², pozemku p. č. 894 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 414 m², vše v Brně, k. ú. Veveří, do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 427, 428 na ulici Úvoz 59 b, c, postaveném na pozemcích p. č. 893, p. č. 894 v Brně, k. ú. Veveří, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

89.

Prodej pozemku p. č. 997/17, k. ú. Kohoutovice – ZM7/3969

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 997/17- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², k. ú. Kohoutovice, společnosti Point4u, s. r. o., IČO 291 99 425, za dohodnutou kupní cenu 156.000,- Kč
a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

90.

Prodej pozemků p. č. 1666/20 a p. č. 2472/2, k. ú. Starý Lískovec – ZM7/3985

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 1666/20 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²,

- pozemku p. č. 2472/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²,

oba k. ú . Starý Lískovec,

manželům xxx. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx do jejich společného jmění manželů, za dohodnutou kupní cenu 58.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

91.

Prodej pozemků p. č. 3993/3, 3996/1, 3996/2, 3996/4, 3996/5, 3997/1, 3997/3, 4003, 4004/1, 4004/2, 4006 v k. ú. Bystrc – ZM7/3863

 

ZMB schvaluje

a) prodej pozemků:

- p. č. 3993/3   ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 220 m²

- p. č. 3996/1  ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 43 m²

- p. č. 3996/2   ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 51 m²

- p. č. 3996/4   ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 139 m²

- p. č. 3996/5   ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 101 m²

- p. č. 3997/1  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 135 m²

- p. č. 3997/3  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 140 m²

- p. č. 4004/1  ̶  trvalý travní porost, o výměře 472 m²

- p. č. 4004/2  ̶  trvalý travní porost, o výměře 224 m²

- p. č. 4006  ̶  ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 314 m²,

vše v k. ú. Bystrc

xxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.501.120,- Kč (uvedená cena obsahuje DPH)

 

b) zřízení výhrady zpětné koupě k pozemkům p. č. 4004/1, 4004/2, 4006 v k. ú. Bystrc na dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy jako práva věcného

 

a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 73a těchto usnesení

 

c) prodej pozemku p. č. 4003  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m² v k. ú. Bystrc xxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 48.500,- Kč s rozvazovací podmínkou využití předkupního práva vlastníkem rekreační chaty č.e. 76 postavené na pozemku p. č. 4003 v k. ú. Bystrc a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 73b těchto usnesení

 

a dále pro případ, že vlastník rekreační chaty č. e. 76 postavené na pozemku p. č. 4003 v k. ú. Bystrc využije nabídky předkupního práva do tří měsíců od obdržení výzvy k uplatnění předkupního práva, čímž dojde k naplnění rozvazovací podmínky specifikované výše a kupní smlouva uzavřená s xxxxx xxxxxxx na prodej pozemku p. č. 4003 v k. ú. Bystrc zanikne s účinky ex tunc.

 

d) prodej pozemku p. č. 4003  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m² v k. ú. Bystrc Základní organizaci OS dopravy Dopravního podniku města Brna za dohodnutou kupní cenu 48.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 73c těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

93.

Prodej pozemků p. č. 3541/4 a 3541/5, vše k. ú. Bystrc - areál společnosti Námořní Jachting Brno, a.s. – ZM7/3940

 

1. ZMB bere na vědomí

­          skutečnost, že navrhovatel dispozice, Námořní Jachting Brno, a. s., po projednání
a odsouhlasení záměru prodeje pozemků p. č. 3541/4, 3541/5 a části pozemku p. č. 3541/1 o výměře 767 m², vše k. ú. Bystrc, R7/162. schůzí RMB konanou dne
20. 3. 2018, upravil svůj návrh na dispozici tak, že žádá pouze o prodej pozemku
p. č. 3541/4, k. ú. Bystrc, pod objektem loděnice, který má ve svém vlastnictví,

­          Majetkový odbor MMB doporučuje také prodej navazujícího pozemku p. č. 3541/5,
k ú. Bystrc, který je přístupný pouze z budovy loděnice nebo z pozemku navrhovatele p. č. 3540/2, k. ú. Bystrc.

 

2. ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 3541/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 435 m²,

- pozemku p. č. 3541/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 100 m²,

vše k. ú. Bystrc,

společnosti Námořní Jachting Brno, a. s., IČO 255 45 019, za dohodnutou kupní cenu 981.076,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

94.

 

 

Prodej pozemku p. č. 3915, ul. Myslínova, k. ú. Královo Pole – ZM7/3864

 

ZMB schvaluje

 - prodej pozemku:

p. č. 3915  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 151 m², k. ú. Královo Pole, xxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 303.000,- Kč

- zřízení služebnosti

respektování ochranného pásma vodovodního řadu DN 100 a ochranného pásma splaškové kanalizační stoky DN 200, které je v šíři 1,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí vodovodního řadu DN 100 na každou stranu a 1,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí kanalizační stoky DN 200 na každou stranu, včetně omezení činností v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky, na pozemku p. č. 3915, k. ú. Královo Pole, ve prospěch statutárního města Brna a Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

95.

Prodej pozemků p. č. 9673/4, 9676/6, 9685/7, 9687/16, 9688/2, 9693/3, 9694/2, 9695/3, v k. ú. Židenice, zřízení služebnosti – ZM7/3994

 

1. ZMB schvaluje

- prodej

- pozemku p. č. 9673/4 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 44 m²,

- pozemku p. č. 9676/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 206 m²,

- pozemku p. č. 9685/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 106 m²,

- pozemku p. č. 9687/16 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 103 m²,

- pozemku p. č. 9688/2 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 4 m²,

- pozemku p. č. 9693/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m²,

- pozemku p. č. 9694/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m²

- pozemku p. č. 9695/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m²,

v k. ú. Židenice,

společnosti Sako Brno, a.s. za dohodnutou kupní cenu 764.500,-Kč

 

- zřízení služebnosti na pozemku p. č. 9676/6 v k. ú. Židenice - umístění a vedení splaškové kanalizační stoky DN 1680/1530 (štít DN 2060) a dešťové kanalizační stoky DN 2650/2440 (štít DN 3060), omezení činností v ochranném pásmu splaškové kanalizační stoky DN 1680/1530 (štít DN 2060) a dešťové kanalizační stoky
DN 2650/2440 (štít DN 3060) a práva vstupu a vjezdu pro statutární město Brno a pro společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

 

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

96.

 

Prodej pozemku p. č. 649 v k. ú. Tuřany  ZM7/3955

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 649 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 45 m²,

v k. ú. Tuřany,

manželům xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx za dohodnutou kupní cenu 100.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

97.

Prodej pozemku p. č. 1544/25 v k. ú. Stránice – ZM7/3959

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 1544/25 - zahrada, o výměře 38 m²,

v k. ú. Stranice,

xxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 156.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

98.

Prodej pozemků p. č. 6706/2, 6709/2, 6711/3 v k. ú. Židenice – ZM7/3984

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 6706/2  ̶  ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m²

- p. č. 6709/2  ̶  ostatní plocha, zeleň, o výměře 28 m²

- p. č. 6711/3  ̶  ostatní plocha, zeleň, o výměře 94 m²

v k. ú. Židenice vlastníkům jednotek v bytovém domě č. p. 3783, 3784, 3785 v k. ú. Židenice, který je postaven na pozemcích p. č. 6705/2, 6707/2, 6710/2, 6705/1, 6707/1, 6710/1 k. ú. Židenice, podle podílů vedených v katastru nemovitostí na LV 5201 za dohodnutou kupní cenu 280.400,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

99.

Prodej id 6690/276806 pozemků p. č. 30/1, p. č. 31/4 a p. č. 31/2, vše v k. ú. Řečkovice pod bytovým domem ve vlastnictví fyzických osob (Družstevní 1, 2) – ZM7/3857

 

ZMB schvaluje prodej id. 6690/276806 pozemků:

- p. č. 30/1  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m²

- p. č. 31/4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 m²

- p. č. 31/2  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 112 m²

vše v k. ú. Řečkovice, z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši

- 12.705,- Kč za id. 6690/276806 pozemků p. č. 30/1 a p. č. 31/4 v k. ú. Řečkovice,

- 8.850,- Kč za id. 6690/276806 pozemku p. č. 31/2 v k. ú. Řečkovice,

za podmínek uvedených v kupních smlouvách, které tvoří přílohu č. 80 tohoto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

100.

Návrh prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku p. č. 1596/3 a p. č. 1597/1 v k. ú. Lesná – ZM7/3993

 

ZMB neschvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/64 na pozemku

- p. č. 1596/3 - zahrada, o výměře 286 m², v k. ú. Lesná,

- p. č. 1597/1 - zahrada, o výměře 677 m², v k. ú. Lesná,

 společnosti S&S REDC s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 301.938,- Kč vč. DPH.

 

 

101.

Prodej části pozemku p. č. 51 v k. ú. Komín a zřízení služebnosti – ZM7/4002

 

1. ZMB bere na vědomí žádost xxx. xxxxxx xxxxxxx a xxx. xxxx xxxxxx o prodej části pozemku p. č. 51 v k. ú. Komín za účelem jejího využití při přestavbě rodinného domu.

 

2. ZMB schvaluje

         prodej

­          části pozemku p. č. 51 - trvalý travní porost, o výměře 60 m², v k. ú. Komín oddělené dle GP č. 2578-12/2018 a označené jako pozemek p. č. 51/2 - zahrada,
o výměře 60 m²,  v k. ú. Komín do podílového spoluvlastnictví xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx. a xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 223.000,- Kč,

         zřízení služebnosti

­          k části pozemku p. č. 51 v k. ú. Komín (dle GP č. 2578-12/2018 pozemek p. č. 51/2 v k. ú. Komín) respektování ochranného pásma kabelu veřejného osvětlení
v rozsahu vyznačeném v GP č. 2578-12/2018,

 

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

102.

Prodej části pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina – ZM7/3960

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku

- p. č. 2972/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 61 m²,

v k. ú. Slatina (dle GP č. 3155-11/2018 pozemek p. č. 2972/19),

manželům xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 184.000,- Kč
a za podmínek kupní smlouvy,
které tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

103.

Prodej částí pozemku p. č. 31/16 v k. ú. Bystrc – ZM7/3948

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- části p. č. 31/16, dle GP č. 3086-142/2015 označené jako pozemek p. č. 31/113 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m²

- části p. č. 31/16, dle GP č. 3495-13/2018 označené jako pozemek p. č. 31/118 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m²

v k. ú. Bystrc

xx. xxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 43.314,- Kč bez DPH + 21% DPH ve výši 9.095,94 Kč, tj. celkem 52.409,94 Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

104.

Prodej části pozemku p. č.  861/1 v k. ú. Zábrdovice – ZM7/3873

 

ZMB schvaluje

- prodej pozemku odděleného na základě geometrického plánu č. 1136-112/2018

p. č. 861/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²,v k. ú. Zábrdovice

společnosti Ústav využití plynu Brno, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu ve výši
22.291,- Kč + 21
% DPH, tj. celkem 26.972,11 Kč (vč. nákladů na vklad do KN a nákladů za GP)

 

- zřízení služebnosti

k tíži pozemku p. č. 861/4, k. ú. Zábrdovice, který vznikl na základě GP č. 1136-112/2018, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., s ohledem na to, že tento pozemek je dotčen v rozsahu vyznačeném v GP č. 1136-112/2018 ochranným pásmem, které je v šíři 3,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí vodovodního řadu jednotné kanalizační stoky DN 1100/1650
a vodovodního řadu jednotné kanalizační stoky DN 1200/1600, vše za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti,
která tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

105.

Prodej části pozemku p. č. 394/3 v k. ú. Dolní Lhota – ZM7/3997

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

odděleného a označeného dle geometrického plánu č. 495-156/2018

- p. č. 394/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 90 m²,

v k. ú. Dolní Lhota, xxxxxx xxxxxxx a xxx. xxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 28.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

106.

Změna usnesení zasedání ZMB č. Z7/25, konané dne 31. 1. 2017 – prodej pozemku p. č. 910/8 v k. ú. Chrlice – ZM7/3957

 

1. ZMB mění usnesení zasedání ZMB č. Z7/25, konaného dne 31. 1. 2017, bod č. 52, které zní:

„ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 910/8  - zahrada, o výměře 45 m²,

v k. ú. Chrlice,

xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 113.500,- Kč a 21% DPH ve výši 23.835,- Kč, tj. celkem 137.335,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.“

 

takto:

 

2. ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 910/8 - zahrada, o výměře 45 m², v k. ú. Chrlice,

xxx. xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 123.553,72 Kč a 21% DPH ve výši 25.946,28 Kč, tj. celkem 149.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

107.

Nabytí pozemku p. č. 3587/37 v k. ú. Řečkovice – ZM7/3917

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 3587/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m², který je oddělen dle geometrického plánu č. 2902-11/2017 z pozemku p. č. 3587/5 o celkové výměře 9456 m², v k. ú. Řečkovice,

ve vlastnictví společnosti Badger Meter Czech Republic s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 183.750,- Kč včetně DPH za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 87 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

108.

Nabytí pozemku p. č. 2553/4 v k. ú. Nový Lískovec a pozemku p. č. 1678/14
v k. ú. Starý Lískovec – ZM7/3918

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 2553/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²,

v k. ú. Nový Lískovec,

- pozemku p. č. 1678/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m²,

v k. ú. Starý Lískovec,

z vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 46.400,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 88. těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

109.

Nabytí pozemku v k. ú. Řečkovice a rozpočtové opatření – ZM7/3961

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že pozemek p. č. 48/31 k. ú. Řečkovice je dotčen záměrem výstavby v lokalitě Terezy Novákové v k. ú. Řečkovice, přičemž vlastník pozemku souhlasil s jeho prodejem městu za kupní cenu ve výši 365.700,- Kč (2.300 Kč/m²)

 

2. ZMB schvaluje

- nabytí pozemku

­          p. č. 48/31 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 159 m², v k. ú. Řečkovice,z vlastnictví xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 365.700,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 89a těchto usnesení.

 

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 89b těchto usnesení, v souvislosti s navrženým čerpáním prostředků z Fondu bytové výstavby z důvodu zajištění úhrady kupní ceny.

 

 

110.

Nabytí pozemků p. č. 3251/173, 3256/3 a 3256/4, k. ú. Bystrc – ZM7/3939

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 3251/173 - orná půda,  o výměře 2.944 m²,

- p. č. 3256/3 - lesní pozemek, o výměře 18 m²,

- p. č. 3256/4 - lesní pozemek, o výměře 116 m² ,

vše k. ú. Bystrc,

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.770.200,- Kč (tj. 900,-Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 90 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

111.

Nabytí pozemků p. č. 961/3, p. č. 962/3, p. č. 963/3, p. č. 964/3 a p. č. 966/8, k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/3846

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 961/3, ostatní plocha, o výměře 16 m²,

- p. č. 962/3, zahrada, o výměře 95 m²,

- p. č. 963/3, zahrada, o výměře 78 m²,

- p. č. 964/3, zahrada, o výměře 50 m²,

- p. č. 966/8, orná půda, o výměře 51 m²,

v k. ú. Husovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 350.900,- Kč vč. DPH od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 91 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

112.

Nabytí části pozemku p. č. 1456 v k. ú. Tuřany – ZM7/3916

 

ZMB schvaluje nabytí části pozemku

- p. č. 1456 v k. ú. Tuřany dle geometrického plánu č. 1356-122/2016 nově označenou jako p. č. 1456/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 57 m²,

z vlastnictví xxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 68.400,- Kč a se započtením jednorázové kompenzace za užívání pozemku od 1. 1. 2014 bez právního důvodu ve výši 75,- Kč za 1 m² a rok, vše
za podmínek uvedených v kupní smlouvě,
která tvoří přílohu č. 92 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

113.

Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ⅓ pozemků p. č. 1007, p. č. 1008/1
a p. č. 1008/2
v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/3847

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků

- p. č. 1007 - zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 400 m², včetně stavby Husovice č. p. 48, objektu bydlení, který je jeho součástí, příslušenství, vedlejších staveb a venkovních úprav,

- p. č. 1008/1- zahrada, o výměře 751 m²,

- p. č. 1008/2 - zahrada, o výměře 2 m²,

v k. ú. Husovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 93 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

114.

Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1409/9, 1411/21, 1411/26
a 1713/269 v k. ú. Bystrc – ZM7/3920

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnických  podílů k pozemkům

- p. č. 1409/9 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m²,

- p. č. 1411/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m²,

- p. č. 1411/26 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 115 m²

- p. č. 1713/269 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 42 m²,

vše v k. ú. Bystrc, z podílového spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2), do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 70.450,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

115.

Nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 617/50, k. ú. Medlánky – ZM7/3921

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/4 k pozemku

- p. č. 617/50 - orná půda, o výměře 102 m²,v k. ú. Medlánky,

ve vlastnictví xxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 45.900,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemků
od 12. 2. 2015 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 95 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

116.

Nabytí id. ⅔ pozemků p. č. 947/1, p. č. 947/5, p. č. 948/14, p. č. 948/19, p. č. 948/20, p. č. 948/21, p. č. 948/22, p. č. 949/1, p. č. 1006/2 a p. č. 1006/4, vše v k. ú. Pisárky – ZM7/3877

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že podíloví spoluvlastníci id. 2/3 pozemků:

- p. č. 947/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře
2.717m²,

- p. č. 947/5 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře
27 m²,

- p. č. 948/14 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.277 m²,

- p. č. 948/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 508 m²,

- p. č. 948/20 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 441 m²,

- p. č. 948/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 149 m²,

- p. č. 948/22 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 95 m²

- p. č. 949/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m², na němž stojí budova bez
č. p./č. e., ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, spolek,

- p. č. 1006/2 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4 m²,

- p. č. 1006/4 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 398 m²,

vše v k. ú. Pisárky,

navrhli statutárnímu městu Brnu odprodej těchto pozemků do vlastnictví

města za kupní cenu ve výši 4.704.167,- Kč, tj. 1.250,- Kč/m².

 

2. ZMB bere na vědomí existenci předkupního práva České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k pozemkům p. č. 947/1, p. č. 948/14, p. č. 948/19 a p. č. 949/1, vše v k. ú. Pisárky.

 

3. ZMB bere na vědomí

vzdání se předkupního práva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
k pozemkům p. č. 947/1, p. č. 948/14, p. č. 948/19 a p. č. 949/1, vše v k. ú. Pisárky.

 

4. ZMB bere na vědomí existenci předkupního práva Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, spolek, k pozemku p. č. 949/1 v k. ú. Pisárky.

 

5. ZMB schvaluje nabytí id. 2/3 pozemků:

- p. č. 947/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře
2.717m²,

- p. č. 947/5 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře
27 m²,

- p. č. 948/14 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.277 m²,

- p. č. 948/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 508 m²,

- p. č. 948/20 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 441 m²,

- p. č. 948/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 149 m²,

- p. č. 948/22 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 95 m²

- p. č. 949/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m², na němž stojí budova bez
č. p./č. e.,

ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, spolek,

- p. č. 1006/2 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4 m²,

- p. č. 1006/4 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 398 m²,

vše v k. ú. Pisárky,

z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.704.167,- Kč, tj. 1.250,- Kč/m², za podmínek uvedených v kupních smlouvách, které tvoří přílohu č. 96 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

117.

Nabytí garáží - jednotky č. 252/1, 260/2, 266/8, 267/9, 268/10 v k. ú. Husovice
pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/3845

 

1. ZMB bere na vědomí požadavek vlastníků na kupní cenu ve výši

- jednotky č. 252/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 a souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 - 320.000,- Kč,

- jednotky č. 260/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 - 300.000,- Kč,

- jednotky č. 266/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 - 300.000,- Kč,

- jednotky č. 267/9 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 - 300.000,- Kč,

- jednotky č. 268/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 - 300.000,- Kč.

 

 

2. ZMB schvaluje nabytí

- jednotky č. 252/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1736/14302
na společných částech budovy Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
za kupní cenu 320.000,- Kč, od subjektu,

- jednotky č. 260/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
ve výši id. 1680/21840 na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 za kupní cenu 300.000,- Kč,
od subjektu,

- jednotky č. 266/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
ve výši id. 1680/21840 na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 za kupní cenu 300.000,- Kč,
od subjektu,

- jednotky č. 267/9 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
ve výši id. 1680/21840 na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 za kupní cenu 300.000,- Kč,
od subjektu,

- jednotky č. 268/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
ve výši id. 1680/21840 na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 za kupní cenu 300.000,- Kč,
od subjektů;

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu kupních smluv dle požadavku vlastníků.

T: 31. 8. 2018.

***

úkol č.: [Z7/40/117]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-08-31]

 

 

118.

Změna přílohy usnesení Z7/37. zasedání ZMB konaného dne 6. 3. 2018, bod č. 101; kupní smlouva mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM – ZM7/3836

 

ZMB schvaluje změnu přílohy č. 81 usnesení Z7/37. zasedání ZMB konaného dne 6. 3. 2018, bod 101, dle nového znění kupní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM, která tvoří přílohu č. 97 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

119.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 17/5 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3974

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 17/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 15 m², v k. ú. Líšeň

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 98 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

120.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1560/14, 1560/15 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3981

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,

 

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,-  Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň a veřejně přístupná účelová komunikace.

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí  pozemků

- p. č. 1560/14  ̶  ostatní plocha, zeleň, o výměře 139 m², v k. ú. Komárov

- p. č. 1560/15  ̶  ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m², v k. ú. Komárov

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna,  za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

121.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1714/8 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3868

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí  pozemku

- p. č. 1714/8  ̶  ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m², v k. ú. Komárov

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna,  za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 100 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

122.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1567/1 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3855

 

1. ZMB bere na vědomí

 

- skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,-  Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace,

 

-  neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 1567/1  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m², v k. ú. Komárov

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna,

za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 101 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

123.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1563/18 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3856

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň a veřejně přístupná účelová komunikace

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 1563/18  ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 664 m², v k. ú. Komárov

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 102 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

124.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5153/29 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR‑ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3854

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází nezpevněná veřejně přístupná cesta zajišťující průchodnost územím a přístup občanů k jejich nemovitostem

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 5153/29  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m², v k. ú. Líšeň

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 103 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

125.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 825/2, 886/17 v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3949

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31.1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází těleso tramvajové dráhy

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 825/2  ̶  ostatní plocha, dráha, o výměře 78 m², v k. ú. Pisárky

- p. č. 886/17  ̶  ostatní plocha, dráha, o výměře 8 m², v k. ú. Pisárky

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 104 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

126.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1086/17 v k. ú. Ponava z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3946

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň - okrasný park, trávník, stromy a parková úprava

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 1086/17  ̶  ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.027 m², v k. ú. Ponava

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 105 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

127.

 

 

 

 

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3947

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,

 

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň, veřejně přístupná účelová komunikace a nástupiště zastávky MHD,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1526/127 ostatní plocha, zeleň, o výměře 205 m², v k. ú. Komín

- p. č. 1526/135 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m², v k. ú. Komín

- p. č. 1534/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², v k. ú. Komín

- p. č. 1534/10 ostatní plocha, zeleň, o výměře 9 m², v k. ú. Komín

- p. č. 1534/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m², v k. ú. Komín

- p. č. 1535/55 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m², v k. ú. Komín

- p. č. 1545/67 ostatní plocha, zeleň, o výměře 297 m², v k. ú. Komín

- p. č. 1545/70 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 41 m², v k. ú. Komín

- p. č. 1609/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 171 m², v k. ú. Komín

- p. č. 1609/66 ostatní plocha, zeleň, o výměře 12 m², v k. ú. Komín

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 106 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

128.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Stránice a Kníničky,
z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/3851

 

1. ZMB bere na vědomí

- skutečnosti, že:

­          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 

­          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat
ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let
od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

­          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

­          na předmětných pozemcích je situována místní komunikace, chodníky, silniční vegetace, veřejná zeleň a bezplatná parkovací stání,

 

- neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1407/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 209 m², v k. ú. Stránice,

- p. č. 1474/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.223 m², v k. ú. Stránice,

- p. č. 468/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m², v k. ú. Kníničky,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 107 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

129.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Líšeň, Černá Pole a Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3874

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 6646/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 91 m², v k. ú. Líšeň,

- p. č. 3942/37 - ostatní plocha, silnice, o výměře 34 m², v k. ú. Černá Pole,

- p. č. 1545/65 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 53 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1545/82 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4802/91 - ostatní plocha, silnice, o výměře 461 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4802/98 - ostatní plocha, silnice, o výměře 194 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4802/229 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m², v k. ú. Komín,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 108 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

130.

Bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Město Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3865

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

p. č. 784  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 715 m²,

v k. ú. Město Brno, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 109 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

131.

Bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3866

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci (pozemku) s omezujícími podmínkami,

 

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na předmětném pozemku je situována veřejná zeleň,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení  do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

p. č. 1358/18  ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m², v k. ú. Horní Heršpice, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 110 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

132.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pisárky z vlastnictví Ministerstva obrany České republiky na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3977

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnosti, že:

­          ze strany České republiky - Ministerstva obrany byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví se závazky pro statutární město Brno,

­          doručený návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví navazuje na Uzemní studii „Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem - 3. varianta řešení“
z února 2018 (dále jen územní studie),

­          statutární město Brno ( dále jen nabyvatel ) se zavazuje vybudovat veřejné plochy
a sportoviště do 4 let od nabytí vlastnictví k předmětu převodu, v souladu s územní studií, pod sankcí smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý započatý měsíc,
po který bude nabyvatel v prodlení se splněním tohoto závazku,

­          nabyvatel se zavazuje zpřístupnit veřejné plochy a sportoviště široké veřejnosti bezúplatně, tj. využívat předmět převodu ve veřejném zájmu, po dobu 15 let ode dne jejich zpřístupnění pod sankcí smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za m² té části předmětu převodu, která se stane předmětem porušení tohoto závazku, za každé započaté kalendářní pololetí, ve kterém bude předmět převodu užíván v rozporu
s tímto závazkem,

­          nabyvatel se zavazuje nepronajímat, ani jinak nepřenechat do užívání třetí osobě předmět převodu, a to ani jeho část, ke komerčním účelům s výjimkami stanovenými touto smlouvou, a to po dobu trvání závazku vybudovat veřejné plochy a sportoviště a závazku využívat předmětu převodu ve veřejném zájmu pod sankcí smluvní pokuty ve výši 200,- Kč za m² té části předmětu převodu, která se stane předmětem porušení tohoto závazku, za každé započaté kalendářní pololetí,
ve kterém bude předmět převodu užíván v rozporu s tímto závazkem,

­          nabyvatel se zavazuje nepřevést na třetí osobu vlastnické právo k předmětu převodu, a to ani k jeho části, a to po dobu trvání závazku vybudovat veřejné plochy
a sportoviště a závazku využívat předmětu převodu ve veřejném zájmu pod sankcí smluvní pokuty ve výši rovnající se ceně té části předmětu převodu, která se stane předmětem porušení tohoto závazku, v čase a místě obvyklé ke dni porušení tohoto závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné podle oceňovacích předpisů platných ke dni nabytí vlastnictví k předmětu převodu,

­          nabyvatel bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázán vždy k 31. 12. zaslat Ministerstvu obrany čestné prohlášení o využívání předmětu převodu ve veřejném zájmu a o plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, a to po dobu trvání závazku vybudovat veřejné plochy a sportoviště a závazku využívat předmětu převodu
ve veřejném zájmu, pod sankcí smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč,

­          nabyvatel se zavazuje umožnit Ministerstvu obrany kontrolu plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, a to po dobu trvání závazku vybudovat veřejné plochy
a sportoviště a závazku využívat předmětu převodu ve veřejném zájmu,

­          nabyvatel se zavazuje na výzvu Ministerstva obrany bezúplatně na dobu neurčitou zřídit ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1485/1 v k. ú. Pisárky (ve vlastnictví ČR-Ministerstva obrany) služebnost inženýrské sítě, provozovat existující vodovodní přípojku k č. p. 268 (budova č. p. 268 je součástí pozemku p. č. 1485/1
v k. ú. Pisárky) k dotčeným částem pozemků p. č. 1483/1 a 1486/1, v k. ú. Pisárky,

­          nabyvatel se zavazuje na výzvu vlastníka budovy č. p. 525 stojící na pozemcích p. č. 1483/8, 1485/2, 1485/4, v k. ú. Pisárky (ve vlastnictví Agentura - SAIN, s. r. o.) zřídit v jeho prospěch služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit
na dotčených částech pozemků p. č. 1483/1 a 1486/1, v k. ú. Pisárky podzemní vodovodní přípojku na dobu neurčitou a za cenu v místě a čase obvyklou.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1418/1 - ostatní plocha, silnice, o výměře 1.203 m²,

- p. č. 1453/1 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 784 m²

- p. č. 1477 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 741m²

- p. č. 1478/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6.165 m²,

- p. č. 1479/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 9.662 m²,

- p. č. 1479/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 887 m²,

- p. č. 1481 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2.308 m²,

-  p. č. 1482 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.342 m², jehož součástí je stavba
č. p. 270, jiná stavba,

- p. č. 1484/3 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 305 m²,

- p. č. 1486/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 800 m²,

- p. č. 1486/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²,

- p. č. 1486/11 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m²,

- p. č. 2300/9 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m²,

 

a části pozemku

- p. č. 1483/1 označené dle GP č. 1506-10/2016 jako p. č. 1483/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4.331 m²,

vše v k. ú. Pisárky, obec Brno,

 

včetně všech součástí a příslušenství, kterými jsou:

- osvětlení SO 401 na p. č. 1483/1,

- oplocení SO 402 na p. č. 1479/10, 1479/11, 1479/12, 1479/1,

- vodovod SO 403 na p. č. 1479/10, 1479/11, 1479/12, 1479/1,

- žumpa SO 404 na p. č. 1482,

- žumpa SO 405 na p. č. 1483/1,

- stadion SO 406 na p. č. 1479/10, 1479/11, 1479/12, 1479/1,

- hřiště na odbíjenou SO 407 na p. č. 1479/1,

- atletická dráha SO 408 na p. č. 1479/10, 1479/11, 1479/12, 1479/1,

- hřiště na házenou SO 409 na p. č. 1478/1,

- hřiště pro petanque SO 410 na p. č. 1478/1,

- překážková dráha SO 411 na p. č. 1478/1 a 1479/1,

- vozovky - živičné SO 412 na p. č. 1479/1 a 1483/1,

vše v k. ú. Pisárky, obec Brno,

 

a movitého majetku:

pevně spojeného se stavbou č. p. 270, jež je součástí pozemku p. č. 1482 v k. ú. Pisárky a to:

ohřívače vody el. 150 (2 ks), ohřívače vody el. 125, (2 ks), kamen AKU EMKO 5kW
(2 ks) a linky kuchyňské sektorové (l ks) a dále stožáru na vlajky (2 ks) umístěného
na pozemku p. č. 1482

v k. ú. Pisárky,

to vše z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví, která tvoří přílohu č. 111 těchto usnesení

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

133.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bohunice z majetku ČR – Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna usnesení a podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku – ZM7/3852

 

ZMB mění

 

1) usnesení č. Z6/020. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 11. 12. 2012, bod č. 70, které zní:

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1329/19 - ostatní plocha o výměře 41 m²

- p. č. 1329/23 - ostatní plocha o výměře 61 m²

- p. č. 1331/82 – ostatní plocha o výměře 295 m²

- p. č. 1331/120 - ostatní plocha o výměře 75 m²

- p. č. 1333/23 - ostatní plocha o výměře 42 m²

v k. ú. Bohunice, z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.“

 

takto:

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

p. č. 1331/82 - ostatní plocha, o výměře 264 m² dle geometrického plánu č. 1583‑31/2018 v k. ú. Bohunice,

z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.

 

2) přílohu č. 49 bodu 70 usnesení č. Z6/020. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 11. 12. 2012

v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu v části „Další ujednání“

 

takto:

 

Vypouští se odstavce:

„- Převádějící uzavřel se společností Brněnské vodárny a kanalizace a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene, kterému odpovídá právo oprávněného na převáděném pozemku p. č. 1333/23 uložení vodovodního řadu DN 300 pro veřejnou potřebu, včetně přístupu k zajišťování běžných údržeb, provozu a odstraňování poruch na umístěném zařízení.

 

- Převádějící uzavřel se společností E.ON - Distribuce, a. s. smlouvu o zřízení věcného břemene, kterému odpovídá právo oprávněného zřídit a provozovat na převáděném pozemku p. č. 1333/23 liniovou stavbu, „zemní kabelové vedení VN“, včetně přístupu k zajišťování běžných údržeb, provozu a odstraňování poruch na umístěném zařízení.“

 

V novém odstavci se doplňuje tento text:

 

- Smluvní strany berou na vědomí, že na pozemku může být umístěno vedení nebo zařízení veřejné technické infrastruktury, k nimž existují oprávnění, jakož i omezení užívání pozemku vzniklá podle předchozích právních úprav, která se nezapisovala do pozemkových knih, evidence nemovitostí, ani katastru nemovitostí. Tato omezení a oprávnění přecházejí na nabyvatele pozemku.

 

- Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že převádějící uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C17/73, kterou se zavázal k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dal souhlas s tím, aby Dopravní podnik města Brna, a.s. umístil na převáděném pozemku, resp. jeho části, stavbu trolejového vedení, Tbs, včetně jeho příslušenství. Nabyvatel se zavazuje, že v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene.

 

- Nabyvatel prohlašuje, že ve vztahu k převáděnému pozemku splňuje zákonem stanovené podmínky pro to, aby na něj mohl být podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016, převeden.“

 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku po zapracování změn tvoří přílohu č. 112 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

134.

Darování pozemku p. č. 489/7 v k. ú. Jiříkovice Jihomoravskému kraji – ZM7/3867

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že:

- Jihomoravský kraj požádal dne 26. 1. 2016 o bezúplatný převod pozemku p. č. 489/7 ostatní plocha, silnice, o výměře 76 m², v k. ú. Jiříkovice

- na pozemku p. č. 489/7 v k. ú. Jiříkovice se nachází silnice č. II/430 Brno-Holubice-Rousínov ve vlastnictví Jihomoravského kraje

- navazující pozemky pod silnicí č. II/430 Brno-Holubice-Rousínov v k.ú. Jiříkovice a v k. ú. Tvarožná jsou rovněž v majetku Jihomoravského kraje.

 

2. ZMB schvaluje darování pozemku:

- p. č. 489/7  ̶  ostatní plocha, silnice, o výměře 76 m², v k. ú. Jiříkovice

z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 113 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

135.

Centrální objekt magistrátních služeb (COMS) - návrh postupu při nákupu pozemků p. č. 272/51 a 272/56 v k. ú. Město Brno – ZM7/3907

 

1. ZMB bere na vědomí závěry studie „Multikriteriální analýza variant umístění agendy Magistrátu města Brna, vyhodnocení socio-ekonomických přínosů objektu magistrátních služeb metodou CBA“ zpracované společností PricewaterhouseCoopers ČR s. r. o.

 

2. ZMB souhlasí se záměrem nabytí akcií společnosti CD CENTRUM COMS, a. s., do které bude odštěpeno jmění společnosti CD CENTRUM, a. s., které na straně aktiv představuje zejména:

- pozemky p. č. 272/51 a 272/56 v k. ú. Město Brno,

- smluvní a projektovou dokumentaci s vydanými územními rozhodnutími
a stavebními povoleními, a to statutárním městem Brnem samostatně, nebo společně se společností Brněnské komunikace a. s., a to v poměru odhadovaných podlahových ploch přináležejících administrativní části budovy vůči odhadovaným podlahovým plochám garáží, které nepřináleží k administrativní části budovy, který je nyní odhadován na 108 akcií pro statutární město Brno a 57 akcií pro Brněnské
komunikace a. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

3. ZMB ukládá Radě města Brna zajistit zpracování návrhu kupní smlouvy na odkup akcií společnosti CD CENTRUM COMS, a. s., a to ve spolupráci se společností Brněnské komunikace a. s.,

***

úkol č.: [Z7/40/135/01]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-07-31]

 

***

4. ZMB ukládá RMB zajistit zpracování návrhu zakladatelského dokumentu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s., který bude přijat po nabytí akcií, s dualistickým systémem vnitřní struktury, a to ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a. s.

***

úkol č.: [Z7/40/135/02]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-07-31]

 

***

5. ZMB ukládá RMB zajistit zpracování znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé pozemků p. č. 272/51 a 272/56 v k.ú. Město Brno bez zohlednění existence územních rozhodnutí a stavebních povolení.

***

úkol č.: [Z7/40/135/03]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-08-15]

 

***

6. ZMB ukládá RMB předložit návrh kupní smlouvy na odkup akcií a zakladatelského dokumentu spolu se souvisejícími dokumenty, v případě společného nabytí akcií se společností Brněnské komunikace a. s. včetně návrhu na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s., Zastupitelstvu města Brna.

***

úkol č.: [Z7/40/135/04]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-09-04]

 

 

136.

Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 129/4 v k. ú. Přízřenice – ZM7/3954

 

1. ZMB bere na vědomí

­          nabídku xxxxx xxxxxxx, zastoupené na základě plné moci xxxxxxx xxxxxxxx, kterého zastupuje rovněž na základě plné moci xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, advokátka, doručenou dne 4. 4. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 129/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Přízřenice, za kupní cenu ve výši
169.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin,

­          skutečnost, že xxxxx xxxxxxx v rozporu s ust. § 2148 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, převedla na podkladě kupní smlouvy vlastnictví ke stavbě garáže, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 129/4, k. ú. Přízřenice na koupěchtivého z kupní smlouvy, tj. xxxxxxxxxx xxxxxx,
s právními účinky zápisu v KN ke dni 3. 4. 2018, přestože neuplynula zákonem stanovená tříměsíční lhůta k přijetí nabídky předkupníkem od podání nabídky předkupního práva, a která končí k datu 4. 7. 2018.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 129/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Přízřenice, za kupní cenu ve výši 169.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin, dle nabídky ze 4. 4. 2018.

 

 

137.

Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 978, způsob využití garáž, postavené
na pozemku p. č. 1847/4  v k. ú. Černá Pole – ZM7/3999

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxx xxxxxxxxx, doručenou dne 20. 4. 2018,
na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 978, způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1847/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m², k. ú. Černá Pole, za kupní cenu ve výši 450.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna                                                        

dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 978, způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1847/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m², k. ú. Černá Pole, za kupní cenu ve výši 450.000,- Kč, dle nabídky z 20. 4. 2018.

 

3. ZMB schvaluje úplatné nabytí stavby č. e. 978, způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1847/4, z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 450.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě na účet xxxxxxxxx xxxxxxxxx, před uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 114 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

138.

Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 584, způsob využití objekt bydlení, postavené na pozemku p.  č. 866/1 v k. ú. Štýřice – ZM7/3951

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku manželů xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen „manželé xxxxxxxxx“), doručenou dne 27. 3. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. p. 584, způsob využití objekt bydlení, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna
p. č. 866/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m², k. ú. Štýřice, za kupní cenu
ve výši 2.700.000,- Kč, a za podmínek doložené smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o koupi nemovitosti.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. p. 584, způsob využití objekt bydlení, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 866/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m², k. ú. Štýřice, za kupní cenu ve         výši 2.700.000,- Kč, dle nabídky ze dne 27. 3. 2018.

 

 

139.

Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1082, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 2216 v k. ú. Pisárky – ZM7/3965

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxx xxxxx, doručenou dne 26. 3. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
ke stavbě č. e. 1082, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 2216 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², k. ú. Pisárky, za kupní cenu ve výši 130.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 1082, způsob      využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 2216 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², k. ú. Pisárky, za kupní cenu ve výši 130.000,- Kč dle nabídky z 26. 3. 2018.

 

 

 

140.

 

Nabídka předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 7343/1365079 na pozemcích p. č. 9395/2, 9395/3, 9395/4, 9395/5 v k. ú. Židenice – ZM7/3952

 

1. ZMB bere na vědomí

­          skutečnost, že statutární město Brno je podílovým spoluvlastníkem podílu o velikosti id. 378870/1365079 na pozemcích p. č. 9395/2, 9395/3, 9395/4, 9395/5, způsob využití jiná plocha a ostatní komunikace, o výměře 1.907 m² v k. ú. Židenice,

­          nabídku na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, doručenou dne 3. 4. 2018, k prodeji spoluvlastnického podílu
ve společném jmění manželů xxx. xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „manželé xxxxxxxxx“), o velikosti id. 7343/1365079 na pozemcích p. č. 9395/2, 9395/3, 9395/4, 9395/5 v k. ú. Židenice, za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč,
a za podmínek doložené kupní smlouvy,

­          skutečnost, že manželé xxxxxxxxx v rozporu s ust. § 2148 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, převedli na podkladě kupní smlouvy svůj spoluvlastnický podíl ve společném jmění manželů o velikosti id 7343/1365079
na pozemcích p. č. 9395/2, 9395/3, 9395/4, 9395/5 v k. ú. Židenice na koupěchtivé,
tj. na xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, v KN byla zapsána informace o vyznačení plomby ke dni 12. 4. 2018, přestože neuplynula zákonem stanovená tříměsíční lhůta
k přijetí nabídky předkupníkem od podání nabídky předkupního práva, která končí
k datu 3. 7. 2018.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k nabídce spoluvlastnického podílu ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxx, o velikosti id. 7343/1365079 na pozemcích p. č. 9395/2, 9395/3, 9395/4, 9395/5 v k. ú. Židenice, za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 3. 4. 2018.

 

 

141.

Nabídka předkupního práva k id. 6/10 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 883 v k. ú. Řečkovice – ZM7/3966

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku advokátní kanceláře xxxx. xxxxxxx, xxx. xxxxxx, podanou advokátem xxx. xxxxxxx xxxxxxx, likvidačním správcem pozůstalosti po xxxxxx xxxxxx, doručenou dne 18. 4. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 6/10 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 18 m², postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 883, k. ú Řečkovice, za kupní cenu ve výši 66.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k spoluvlastnickému podílu o velikosti id. 6/10 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m², postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 883, k. ú Řečkovice, za kupní cenu ve výši 66.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky doručené dne 18. 4. 2018.

 

3. ZMB schvaluje úplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6/10 stavby bez č. p./č e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 883 v k. ú. Řečkovice, od prodávajícího, tj. likvidačního správce pozůstalosti po zesnulé xxxxxx xxxxxxx, advokáta xxx. xxxxxx xxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 66.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě na účet prodávajícího, advokáta xxx. xxxxxx xxxxxx, likvidačního správce pozůstalosti po zesnulé                          xxxxxx xxxxxxx, před uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 115 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

142.

Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1153 v k. ú. Staré Brno – ZM7/3968

 

1. ZMB bere na vědomí

­          nabídku manželů xxx. xxxxxxx xxxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxxx (dále jen „manželé xxxxxxxxx“), doručenou dne 17. 4. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1153 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Staré Brno za kupní cenu ve výši 480.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin,

­          skutečnost, že manželé xxxxxxxxx nabyli garáž do vlastnictví na základě porušení předkupního práva, neboť již Z7/27. ZMB dne 11. 4. 2017 souhlasilo s využitím předkupního práva SMB k předmětné garáži dle nabídky spol. CZ stroj s. r. o.
ze dne 8. 2. 2017 a současně schválilo úplatné nabytí této garáže z vlastnictví společnosti za kupní cenu 250.000,- Kč. CZ stroj s. r. o. v rozporu s přijatým usnesením ZMB a po jejím seznámení o využití předkupního práva vědomě převedla garáž na koupěchtivé-manžele xxxxxxxxx, s právními účinky vkladu zápisu v KN ke dni 11. 4. 2017, přestože jí SMB dne 20. 4. 2017 zaplatilo kupní cenu (tato byla následně vrácena),

­          skutečnost, že následně Z7/31. ZMB dne 5. 9. 2017 schválilo výzvu manž. xxxxxxxxxx k převedení věci za příslušnou úplatu ve smyslu ust. § 2144 OZ
a úplatné nabytí předmětné garáže z vlastnictví manž. xxxxxxxxxxx do vlastnictví SMB za kupní cenu 250.000,- Kč. V souladu s usnesením ZMB byla manž. xxxxxxxxxx zaslána výzva, která jim byla doručena dne 3. 10. 2017,

­          vyjádření právní zástupkyně manž. xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, ze dne
23. 10. 2017 k zaslané výzvě, která má za to, že k porušení předkupního práva SMB nedošlo. Právní zástupkyně nově poukázala zejm. na skutečnost, že nabídka CZ
stroj s. r. o. na využití předkupního práva zanikla jejím výslovným odmítnutím
ze strany SMB. Při tom poukázala na usnesení Zastupitelstva městské části
Brno-střed č. ZMČ/2017/19/08 ze dne 8. 2. 2017, kterým zastupitelstvo nesouhlasilo s využitím předkupního práva k nabytí předmětné nemovitosti. Zápis z tohoto zastupitelstva byl od února 2017 zveřejněn na internetových stránkách městské části. ZMČ přísluší rozhodovat toliko o využití předkupního práva se současným schválením úplatného nabytí, o nevyužití předkupního práva přísluší rozhodovat ZMB. Ve vztahu ke třetím subjektům bylo uvedené rozhodnutí o nevyužití předkupního práva učiněno (není rozhodující, zda tak učinilo ZMB nebo ZMČ)
a soud by se patrně přiklonil na stranu manž. xxxxxxxxxx, kteří s výše uvedeným usnesením ZMČ měli možnost se seznámit. Vzhledem k výše uvedenému nebylo přikročeno k soudnímu vymáhání práva na převedení věci dle § 2144 OZ,

­          skutečnost, že na LV č. 403 k předmětné stavbě je zapsáno zástavní právo smluvní ve výši 500.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxx dle smlouvy o zřízení zástavního práva
ze dne 10. 5. 2017. Výmaz zástavního práva zajišťuje dle smlouvy o advokátní úschově peněz, uzavřené mezi manželi xxxxxxxx, koupěchtivým a advokátem xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 13. 4. 2018, advokátní kancelář xxxxxxxxxxxx
xxxxxx, s. r. o., se sídlem v Brně. Advokátní kancelář odmítla uzavřít se SMB smlouvu o advokátní úschově peněz.

- manželé xxxxxxxxx dne 3. 6. 2018 doplnili nabídku předkupního práva o skutečnost, že na předmětné nemovitosti vázne nájemní právo ve prospěch koupěchtivého jakožto nájemce a z přiložené nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 3. 2018 vyplývá, že nájem je sjednán na dobu určitou – 20 let a je fakticky nevypověditelný.

 

2. ZMB ruší usnesení Z7/31. ZMB bod 163 ze dne 5. 9. 2017.

 

3. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1153 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Staré Brno za kupní cenu ve výši 480.000,- Kč, dle nabídky ze dne 17. 4. 2018.

 

4. ZMB schvaluje úplatné nabytí budovy bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1153 v k. ú. Staré Brno z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 480.000,- Kč se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě na svěřenecký účet xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, advokáta, před uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 116 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

143.

Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 185, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 3421/2 v k. ú. Řečkovice – ZM7/3956

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxx. xxx xxxxxxxxx, doručenou dne 29. 3. 2018,
na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 185, způsob využití rodinná rekreace, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 13 m², postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 3421/2, k. ú  Řečkovice, za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin.

 

2.ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 185, způsob využití rodinná rekreace, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m², postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 3421/2, k. ú Řečkovice, za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin, dle nabídky z 29. 3. 2018.

 

 

144.

Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1026 v k. ú. Bystrc – ZM7/3953

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxxx xxxxxxxxx, doručenou dne 2. 5. 2018,
na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku
ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1026 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Bystrc, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1026 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Bystrc, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 2. 5. 2018.

 

 

145.

Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 78, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 734 v k. ú. Nový Lískovec – ZM7/3971

 

1. ZMB bere na vědomí

- nabídku xxxxxx xxxxxxxx, doručenou dne 11. 5. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 78, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 734 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m², k. ú. Nový Lískovec, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 78, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 734 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m², k. ú. Nový Lískovec, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 11. 5. 2018.

 

 

146.

Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 872, způsob využití rodinná rekreace, postavené na p. č. 1919/5 v k. ú. Jundrov – ZM7/3970

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxx. xxxxx xxxxxxxxx, doručenou dne 23. 5. 2018,
na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 872, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku
ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1919/5 - zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 18 m², k. ú. Jundrov, za kupní cenu ve výši 60.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 872, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1919/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Jundrov, za kupní cenu ve výši 60.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 23. 5. 2018.

 

 

147.

Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1825/8 v k. ú. Obřany – ZM7/3972

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxxx xxxxxx, doručenou dne 25. 5. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1825/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Obřany, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na  pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1825/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Obřany, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 25. 5. 2018.

 

 

148.

Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 245, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 2229 v k. ú. Pisárky – ZM7/3973

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxx xxxxxxxxx, doručenou dne 31. 5. 2018,
na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 245, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku
ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 2229 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m², k. ú. Pisárky, za kupní cenu ve výši 454.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 245, způsob využití rod. rekreace, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 2229 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m², k. ú. Pisárky, za kupní cenu ve výši 454.000,- Kč dle nabídky z  31. 5. 2018.

 

 

149.

Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4789 v k. ú. Tuřany – ZM7/3818

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku na využití předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p. č. 4789 v k. ú. Tuřany, který je dotčen VPS 47/06-I/7 „stavba komunikací a ploch místního významu nového obytného souboru mezi ulicí Rolencovou a Šípkovou“.

 

2. ZMB

Ø  souhlasí

s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p. č. 4789 v k. ú. Tuřany, který je dotčen VPS 47/06-I/7 „stavba komunikací a ploch místního významu nového obytného souboru mezi ulicí Rolencovou a Šípkovou"

 

3. ZMB

Ø  schvaluje

nabytí pozemku p. č. 4789, zahrada, o výměře 2070 m² v k. ú. Tuřany za kupní cenu ve výši 5.517.000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 117 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

150.

Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice – ZM7/3843

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku na využití předkupního práva dle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice, který je dotčen VPS 49/07-II/2 „rozšíření ploch ostatní městské zeleně“.

 

2. ZMB nesouhlasí

s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p. č. 1413 v k. ú. Brněnské Ivanovice, který je dotčen VPS 49/07-II/2 „rozšíření ploch ostatní městské zeleně“.

151.

Nabídky na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 915/24 a p. č. 915/35 v k. ú. Přízřenice – ZM7/3842

 

1. ZMB bere na vědomí nabídky na využití předkupního práva dle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům p. č. 915/24 a p. č. 915/35 v k. ú. Přízřenice, které jsou dotčeny VPS 15/08-I/1 „stavba nových obslužných komunikací k návrhovým plochám bydlení“.

 

2. ZMB nesouhlasí

­          s využitím předkupních práv statutárního města Brna dle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům p. č. 915/24 a p. č. 915/35 v k. ú. Přízřenice, které jsou dotčeny VPS 15/08-I/1 „stavba nových obslužných komunikací k návrhovým plochám bydlení“,

 

­          s využitím předkupních práv statutárního města Brna dle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům, které jsou dotčeny VPS 15/08-I/1 „stavba nových obslužných komunikací k návrhovým plochám bydlení“ i v případě dalších vlastníků pozemků, kteří učiní statutárnímu městu Brnu nabídku na využití předkupního práva v rámci této veřejně prospěšné stavby.

 

 

152.

Změna části usnesení Z7/28. ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod 128. Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona   k pozemkům p. č. 4816/2 a 4767/1 v k. ú. Tuřany, kupní smlouva – ZM7/3837

 

1. ZMB bere na vědomí

­          nesouhlas vlastníka pozemků p. č. 4816/2 a 4767/1 v k. ú. Tuřany s nabídnutou kupní cenou ve výši 2.852.500,- Kč stanovenou znaleckým posudkem
č. 1721-43/2017 ze dne 24. 4. 2017 zpracovaným znalkyní xxx. xxxxx xxxxxxxx,

­          požadavek vlastníka pozemků p. č. 4816/2 a 4767/1 v k. ú. Tuřany na prodej těchto pozemků za kupní cenu ve výši 2.300,- Kč/m², tj. při celkové ploše pozemků
3.064 m² činí kupní cena celkem 7.047.200,- Kč.

 

2. ZMB schvaluje změnu části usnesení Z7/28. zasedání ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod 128, odst. 3, která zní:

„ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 4816/2 - orná půda, o výměře 1.945 m², v k. ú. Tuřany,

- p. č. 4767/1- orná půda, o výměře 1.119 m², v k. ú. Tuřany,

 za kupní cenu ve výši 2.852.500,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.“

 

takto:

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 4816/2 - orná půda, o výměře 1.945 m², v k. ú. Tuřany,

- p. č. 4767/1 - orná půda, o výměře 1.119 m², v k. ú. Tuřany,

za kupní cenu ve výši 7.047.200,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 118 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

153.

Uznání vlastnického práva k pozemkům p. č. 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, k. ú. Řečkovice  formou souhlasných prohlášení – ZM7/3861

 

1. ZMB bere na vědomí argumentaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, zplnomocněných zástupců 11 vlastníků staveb garáží ze dne 7. 3. 2018 k nápravě právních vztahů a k uznání vlastnického práva vlastníků staveb garáží vydržením
na základě souhlasného prohlášení k pozemkům:

- p. č. 5435 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,

- p. č. 5436 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,

- p. č. 5437 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,

- p. č. 5438 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,

- p. č. 5439 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,

- p. č. 5440 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,

- p. č. 5441 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²,

- p. č. 5442 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,

- p. č. 5443 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,

- p. č. 5444 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,

- p. č. 5445 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m²

k. ú. Řečkovice, obec Brno na základě souhlasných prohlášení, dle vyhl. ČÚZK
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

 

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva dle ust. § 134 odst. 1 ob. č. zák. č. 40/1964 Sb., který se na daný vztah aplikuje s ohledem na dobu vzniku vlastnického práva vydržením:

­          manželů xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k pozemku p. č. 5435 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 4 m², k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          xxxxx xxxxxx k pozemku p. č. 5436 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,
k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          manželů xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx k pozemku p. č. 5437 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 4 m², k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k pozemku p. č. 5438 - zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 4 m², k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          xxxxxx xxxxxxxxxxx k pozemku p. č. 5439 - zastavěná plocha a nádvoří, o  výměře
4 m², k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          xxxx. xxxxxxxxx xxxxx k pozemku p. č. 5440 - zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 4 m², k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          xxxxx xxxxxxxxxx k pozemku p. č. 5441 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
5 m², k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          xxxxxx xxxxx k pozemku p. č. 5442 -  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²,
k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          manželů xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx k pozemku p. č. 5443 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 4 m², k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          xxxxxxxxx xxxxx k pozemku p. č. 5444 - zastavěná plocha a nádvoří, o  výměře
4 m², k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          manželů xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx k pozemku p. č. 5445 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m², k. ú. Řečkovice, obec Brno.

 

3. ZMB schvaluje

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a manželi xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k uznání vlastnického práva manželů xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák.
č. 40/1964 Sb., k pozemku p. č. 5435, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a xxxxxx xxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxx xxxxxx vydržením dle ust.
§ 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., k pozemku p. č. 5436, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a manželi xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva manželů xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák.
č. 40/1964 Sb., k pozemku p. č. 5437, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb.,
k pozemku p. č. 5438, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., k pozemku p. č. 5439, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx k uznání vlastnického práva xxxx. xxxxxxxxx xxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., k pozemku p.,č. 5440, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxx xxxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxx xxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., k pozemku p. č. 5441, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a xxxxxxx xxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxxx xxxxx vydržením dle ust.
§ 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., k pozemku p. č. 5442, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a manželi xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva manželů xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák.
č. 40/1964 Sb., k pozemku p. č. 5443, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a xxxxxxxxxx xxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxxxxxx xxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., k pozemku p. č. 5444, k. ú. Řečkovice, obec Brno,

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a manželi xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva manželů xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., k pozemku p. č. 5445, k. ú. Řečkovice, obec Brno.

 

      Souhlasná prohlášení tvoří přílohu č. 119 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

154.

Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice   formou souhlasného prohlášení – ZM7/3862

 

1. ZMB bere na vědomí argumentaci xxxx. xxxxxx xxxxxx, právního zástupce manželů xxx. xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 14. 4. 2014 a přípis manželů
xxx. x. a x. xxxxxxxxxxxx ze dne 28. 3. 2017 ke splnění podmínek k uznání vlastnického práva vydržením na základě souhlasného prohlášení dle vyhl. ČÚZK
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

 

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva manželů xxx. xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx k části pozemku p. č. 2040/1 o výměře 19 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno k datu 31. 12. 2013, označené dle geometrického plánu č. 1140-35/2018 jako pozemek p. č. 2040/19 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno.

 

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a manželi xxx. xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva manželů xxx. xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 2040/1, k.  ú. Kohoutovice, obec Brno, označené dle geometrického plánu č. 1140-35/2018 jako pozemek p. č. 2040/19 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno.

 

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 120 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

155.

Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 504, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení – ZM7/3964

 

1. ZMB bere na vědomí

­          žádost xxxxxx xxxxxxxx ze dne 11. 9. 2014 o uznání vlastnického práva vydržením
k pozemku p. č. 504 - zahrada, o výměře 77 m², v k. ú. Ponava,

­          přípis xxx xxxxxxx ze dne 3. 7. 2017 týkající se vydržení k pozemku p. č. 504 - zahrada, o výměře 77 m², v k. ú. Ponava,

­          skutečnost, že Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z7/32 konaném dne
3. 10. 2017 souhlasilo s uznáním vlastnického práva xxxxxx xxxxxxxxx, nar. dne
xx. xx. xxx, naposl. bytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ponava, 612 00 Brno (dále jen zůstavitelka), k id. 2/6 k pozemku p. č. 504 - zahrada, o výměře 77 m², v k. ú. Ponava, obec Brno,

­           usnesení Městského soudu v Brně č. j. 58D 2070/2015-162 ze dne 6. 3. 2018, právní moc ke dni 27. 3. 2018, týkající se dodatečného projednání dědictví, dle kterého pozůstalá dcera xxx xxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxx,
xxxxxxxxxxx xxx nabývá id. 2/6 nemovité věci dosud zapsané na LV č. 10001 pro okres Brno-město, obec Brno, k. ú. Ponava, a to pozemku parc. č. 504 - zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvími.

 

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva xxx xxxxxxx k podílu id. 2/6 k pozemku p. č. 504 - zahrada, v k. ú. Ponava, obec Brno, jako právního nástupce zůstavitelky, která vlastnické právo k podílu id. 2/6 k pozemku p. č. 504 - zahrada, v k. ú. Ponava, obec Brno vydržela ve smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013.

 

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxx xxxxxxxx týkající se uznání vlastnického práva xxx xxxxxxx k podílu id. 2/6 k pozemku p. č. 504 - zahrada, v k. ú. Ponava, obec Brno, jako právního nástupce zůstavitelky, která vlastnické právo k podílu id. 2/6 k pozemku p. č. 504 - zahrada, v k. ú. Ponava, obec Brno vydržela ve smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013, za podmínek uvedených v souhlasném prohlášení, které tvoří přílohu č. 121 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

156.

Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR – ZM7/3962

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že

­          ze strany ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ČR-ÚZSVM) jsou již od roku 2005 podávány proti statutárnímu městu Brnu žaloby o určení vlastnictví ČR k pozemkům zapsaným do vlastnictví města Brna na základě § 1 zákona č. 172/1991 Sb., s odůvodněním, že ze strany města nebyly splněny všechny podmínky pro přechod vlastnického práva dle § 1 zákona, a to podmínka faktického hospodaření s pozemky k datu 24. 5. 1991,

­          soudy v těchto sporech již stabilně rozhodují na základě konstantní soudní judikatury vydané k výkladu § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., tak, že žalobám ČR-ÚZSVM je vyhovováno v případech nesplnění všech podmínek pro přechod vlastnického práva na město, za předpokladu nesplnění podmínek i dle jiných ustanovení tohoto zákona,

­          ÚZSVM souhlasil s ukončením soudního sporu smírem, který bude schválen soudem.

 

2. ZMB souhlasí

­          s uznáním vlastnického práva České republiky k pozemku dosud zapsanému
ve vlastnictví statutárního města Brna dle § 1 zákona č. 172/1991 Sb., v platném znění, a to:

- p. č. 1065/2 - ostatní plocha, dálnice, o výměře 1.449 m² v k. ú. Bohunice,

 

­          s návrhem na uzavření soudního smíru ve sporu vedeném ČR-ÚZSVM u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 35C 78/2016, jenž obsahuje zejména:

- určení, že vlastníkem pozemku p. č. 1065/2 v k. ú. Bohunice je ČR,

- závazek statutárního města Brna zaplatit náklady řízení v předpokládané výši
1.200 Kč
, a za podmínek uvedených v návrhu smíru, který tvoří přílohu č. 122 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

157.

Změna usnesení – uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 1611/1, k. ú. Slatina formou souhlasného prohlášení – ZM7/3879 

 

1. ZMB bere na vědomí

­          usnesení Z7/37. zasedání Zastupitelstva města Brna ze dne 6. 3. 2018, bod 109, kterým

- souhlasí s uznáním vlastnického práva xxxx xxxxxxx k datu 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 1611/1 o výměře 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 3119-381/2017 jako pozemek p. č. 1611/4 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno,

- schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxx xxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxx xxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013
k části pozemku p. č. 1611/1, k. ú. Slatina, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 3119-381/2017 jako p. č. 1611/4 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře
12 m², k. ú. Slatina, obec Brno,

­          skutečnost úmrtí xxxx xxxxxxx, nar. xx. xx. xxxxx, zemř. 27. 11. 2015, doloženou úmrtním listem č. ÚL 155102 vystaveným Úřadem městské části města Brna,
Brno-Židenice.

 

 

2. ZMB schvaluje změnu usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/037, konaného dne 6. 3. 2018, bod 109, které zní:

 

„ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva xxxx xxxxxxx k datu 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 1611/1 o výměře cca 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 3119-381/2017 jako p. č. 1611/4 o výměře 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno.

 

ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxx xxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxx xxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 1611/1, k. ú. Slatina, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 3119-381/2017 jako p. č. 1611/4 o výměře 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno.

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.“

 

takto:

 

3. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva xxxx xxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, zemř.
27. 11. 2015, k datu jejího úmrtí, tj. 27. 11. 2015, k části pozemku p. č. 1611/1 o výměře cca 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 3119-381/2017 jako p. č. 1611/4 o výměře 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno.

 

4. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxx xxxxxx a xxx xxxxx k uznání vlastnického práva xxxx xxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 a k uznání vlastnického práva xxxx xxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, zemř. 27. 11. 2015 k datu jejího úmrtí, vydržením vlastnického práva dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb.,
k části pozemku p. č. 1611/1, k. ú. Slatina, obec Brno, označené geometrickým plánem
č. 3119-381/2017 jako p. č. 1611/4 o výměře 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno.

 

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 123 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

158.

Směna nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a.s., a zřízení služebností – ZM7/3980

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že

­          společnost Teplárny Brno, a. s. (TB) požádala statutární město Brno (SMB) o směnu pozemků ve vlastnictví města, které se nachází pod budovami ve vlastnictví TB
za účelem scelení vlastnictví budov a pozemků za pozemky TB, jejích součástí jsou budovy, za účelem využití pro potřeby městských částí, či scelení vlastnictví pozemků města,

­          výsledkem vzájemných jednání obou stran byla shoda o předmětu a ceně směňovaných nemovitých věcí v k. ú. Bohunice, Lesná, Řečkovice, Židenice, Bystrc a Líšeň a v k. ú. Žabovřesky, Bohunice, Maloměřice a Bystrc.

 

2. ZMB schvaluje

 a) směnu:

- pozemku p. č. 1874 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 234 m²,

na pozemku stojí stavba: Bohunice, č. p. 720, techn. vyb., LV 1511 (stavba není předmětem směny),

- pozemku p. č. 1875 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 240 m²,

na pozemku stojí stavba: Bohunice, č. p. 721, techn. vyb., LV 1511 (stavba není předmětem směny),

v k. ú. Bohunice, obec Brno,

 

- pozemku p. č. 252 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 667 m²,

na pozemku stojí stavba: Lesná, č. p. 536, techn. vyb., LV 1145 (stavba není předmětem směny)

- pozemku p. č. 886 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 830 m²,

na pozemku stojí stavba: Lesná, č. p. 244 techn. vyb., LV 1145 (stavba není předmětem směny)

v k. ú. Lesná, obec Brno,

 

- pozemku p. č. 3125/19 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 119 m²,

na pozemku stojí stavba: Řečkovice, č.p. 2000, techn. vyb., LV 3458 (stavba není předmětem směny),

- pozemku p. č. 3125/39 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m²,  nově vzniklého dle geometrického plánu č. 2915-280/2017 a územního rozhodnutí
č. 795 o dělení pozemků p. č. 3125/39 a 3125/65 v k. ú. Řečkovice vydaného Úřadem městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Stavebním úřadem pod
č. j. MCBRMH/008687/17/2100/SALE ze dne 10. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 29. 11. 2017  (dále jen „územní rozhodnutí č. 795 o dělení pozemků p. č. 3125/39
a 3125/65 v k. ú. Řečkovice ze dne 10. 11. 2017),

na pozemku stojí stavba: Řečkovice, č.p. 2001, techn. vyb., LV 3458  (stavba není předmětem směny)

(jedná se o část pozemku p. č. 3125/39 - zastavěná plocha a nádvoří, o původní výměře 339 m², oddělená GP č. 2915-280/2017 a nově označená jako p. č. 3125/39 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m²)             

- pozemku p. č. 3125/484 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 89 m², nově vzniklého dle geometrického plánu č. 2915-280/2017 a územního rozhodnutí č. 795 o dělení pozemků p. č. 3125/39 a 3125/65 v k. ú. Řečkovice ze dne 10. 11. 2017,

na pozemku stojí stavba: Řečkovice, č. p. 2001, techn. vyb., LV 3458 (stavba není předmětem směny)    

(jedná se o část pozemku p. č. 3125/39 - zastavěná plocha a nádvoří, o původní výměře 339 m², oddělená GP č. 2915-280/2017 a nově označená jako p. č. 3125/484 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 89 m²),  

- pozemku p. č. 3125/65 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m², nově vzniklého dle geometrického plánu č. 2914-279/2017 a územního rozhodnutí č. 795 o dělení pozemků p. č. 3125/39 a 3125/65 v k. ú. Řečkovice ze dne 10. 11. 2017,

na pozemku stojí stavba: Řečkovice, č. p. 2003, techn. vyb., LV 3458  (stavba není předmětem směny)

(jedná se o část pozemku p .č. 3125/65 - zastavěná plocha a nádvoří, o původní výměře 261 m², oddělená GP č. 2914-279/2017 a nově označená jako p. č. 3125/65 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m²),             

- pozemku p. č. 3125/482 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m², nově vzniklého dle geometrického plánu č. 2914-279/2017 a územního rozhodnutí č. 795 o dělení pozemků p. č. 3125/39 a 3125/65 v k. ú. Řečkovice ze dne 10. 11. 2017

na pozemku stojí stavba: Řečkovice, č. p. 2003, techn. vyb., LV 3458  (stavba není předmětem směny)

(jedná se o část pozemku p. č. 3125/65 - zastavěná plocha a nádvoří, o původní výměře 261 m², oddělená GP č. 2914-279/2017 a nově označená jako p. č. 3125/482 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m²),

- pozemku p. č. 3125/355-  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²,

v k. ú. Řečkovice, obec Brno,

 

- pozemku p. č. 4784/2-  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, č. p. 4323 techn. vyb., LV 5611 (stavba není předmětem směny)

v k. ú. Židenice, obec Brno,

 

- pozemku p. č. 2360/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m², nově vzniklého dle geometrického plánu č. 3377-179/2017  (jedná se o část pozemku p. č. 2360 - ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 1.588 m², oddělená GP č. 3377-179/2017 a nově označená jako p. č. 2360/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m²),

- pozemku p. č. 2399/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m² nově vzniklého dle GP č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2399/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 1.168 m², oddělená GP č. 3377-179/2017 a nově označená jako p. č. 2399/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m²),

- pozemku p. č. 2399/17 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m², nově vzniklého dle GP č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2399/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 1.168 m², oddělená GP č. 3377-179/2017 a nově označená jako p. č. 2399/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m²) ,

- pozemku p. č. 2399/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m²,

- pozemku p .č. 2399/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m², nově vzniklého dle GP č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2399/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o původní výměře 242 m², oddělená GP č. 3377-179/2017
a nově označená jako p. č. 2399/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
1 m²)

- pozemku p. č. 2479/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m²,

- pozemku p. č. 2479/40 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m² nově vzniklého dle GP č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2479/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o původní výměře 40 m², oddělená GP č. 3377-179/2017 a nově označená - jako p. č. 2479/40 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²) ,

- pozemku p. č. 2480/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 26 m²,

- pozemku p. č. 2480/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²,

- pozemku p. č. 2480/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 70 m²,

- pozemku p. č. 2480/30 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 417 m²,

- pozemku p. č. 2480/121 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m²,

- pozemku p. č. 2480/168 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m² nově vzniklého dle GP č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2480/123 - ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 81 m², oddělená GP č. 3377-179/2017 a nově označená jako p. č. 2480/168 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m²)

- pozemku p. č. 2480/169 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m² nově vzniklého dle GP č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2480/124 ostatní plocha, ostatní komunikace, o původní výměře 2.016 m², oddělená GP
č. 3377-179/2017 a nově označená jako p. č. 2480/169 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m²),

- pozemku p. č. 2480/171 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m² nově vzniklého dle GP č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2480/148 - ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 43 m², oddělená GP č. 3377-179/2017 a nově označená jako p. č. 2480/171 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m²),

- pozemku p. č. 2480/172 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m² nově vzniklého dle GP č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2480/148 ostatní plocha, jiná plocha, o původní výměře 43 m², oddělená GP č. 3377-179/2017 a nově označená jako p. č. 2480/172 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m²),

- pozemku p. č. 2480/170 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m² nově vzniklého dle GP č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2480/149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o původní výměře 80 m², oddělená GP č. 3377-179/2017
a nově označená jako p. č. 2480/170 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
6 m²)

vše v k. ú. Bystrc, obec Brno

 

- jednotky č. 2473/101 způsob využití jiný nebytový prostor, vymezené v pozemku p. č. 6231 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 340 m², jehož součástí je budova  č. p. 2473 způsob využití stavba občanské vybavenosti, včetně  podílu o velikosti
id. 2507/5698 na společných částech nemovité věci, kterými jsou pozemek p. č. 6231 -  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 340 m² a p. č. 7950/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m² vše v k. ú. Líšeň, obec Brno,

 

- kanalizační přípojky DN 200 inv. č. MK - 12022 ve vlastnictví města Brna
na pozemku p. č. 7950/5 v k. ú. Líšeň,

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví statutárního města Brna

 

za pozemky:

 

- p. č. 2375/137 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 m², jehož součástí je budova č. p. 2562, způsob využití stavba technického vybavení v k. ú. Žabovřesky,

 

- p. č. 1933/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 233 m², jehož součástí je budova  č. p. 723, způsob využití stavba technického vybavení v k. ú. Bohunice,

- p. č. 1099/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 696 m² v k. ú. Maloměřice,

 

- p. č. 2479/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m² nově vzniklý dle geometrického plánu č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o původní výměře 57 m², oddělená GP č. 3377-179/2017
a nově označená jako p. č. 2479/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
10 m²)

- p. č. 2479/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m² nově vzniklý dle geometrického plánu č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o původní výměře 57 m², oddělená GP č. 3377-179/2017
a nově označená jako p. č. 2479/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
11 m²),

- p. č. 2479/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m² nově vzniklý dle geometrického plánu č. 3377-179/2017 (jedná se o část pozemku p. č. 2479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o původní výměře 57 m², oddělená GP č. 3377-179/2017
a nově označená jako p. č. 2479/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
21 m²) ,

v k. ú. Bystrc, obec Brno

 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví společnosti Tepláren
Brno, a. s.,

 

s doplatkem ve výši 1.105.390,- Kč ve prospěch statutárního města Brna,

 

a za podmínek uvedených ve směnné smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti,

 

b) zřízení služebnosti

k částem pozemků p. č. 2399/3, p.  č. 2479/16 v k.ú. Bystrc a dále k částem pozemků
p. č. 2360, 2399/1, 2479/17, 2480/124 v k. ú. Bystrc (nově označeným dle geometrického plánu č. 3377-179/2017 jako p. č. 2360/3 o výměře 2 m², p. č. 2399/16
o výměře 13 m², p. č. 2479/40 o výměře 5 m² a p. č. 2480/169 o výměře 80 m²)
v rozsahu dle GP č. 3497-120b/2018,

         spočívající v povinnosti vlastníka pozemků (Tepláren Brno, a.s.) na služebných pozemcích:

 

­          strpět umístění a vedení dešťových kanalizačních stok DN 300 a DN 400
a zdržet se všeho co vede k jejich ohrožení, respektovat ochranná pásma vodovodního řadu DN 250, dešťových kanalizačních stok DN 300 a DN 400, splaškové kanalizační stoky DN 300 (dále jen ochranné pásmo),

­          jen s písemným souhlasem statutárního města Brna a Brněnských vodáren
a kanalizací, a. s., provádět na služebných pozemcích v ochranných pásmech zemní práce, stavby, včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k nim, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty; provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu a terénní úpravy,

­          trpět umístění tabulek vyznačujících polohu dešťových kanalizačních stok DN 300 a DN 400,

 

         spočívající v oprávnění statutárního města Brna jako vlastníka vodovodního řadu DN 250, dešťových kanalizačních stok DN 300 a DN 400 a splaškové kanalizační stoky DN 300:

­          na služebných pozemcích mít a vést ochranné pásmo vodovodního řadu DN 250, dešťových kanalizačních stok DN 300 a DN 400 a splaškové kanalizační stoky DN 300, provádět jejich prohlídky a kontroly, udržovat, opravovat je a provádět jejich úpravy vč. stavebních, za účelem jejich modernizace nebo zlepšení výkonnosti a za tím účelem na služebné pozemky vstupovat a vjíždět po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu, svůj vstup a vjezd na služebné pozemky předem oznámit, místo označit a zabezpečit,

 

         spočívající v oprávnění Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. jako provozovatele vodovodního řadu DN 250, dešťových kanalizačních stok DN 300 a DN 400
a splaškové kanalizační stoky DN 300:

­          na služebných pozemcích provádět prohlídky a kontroly vodovodního řadu DN 250, dešťových kanalizačních stok DN 300 a DN 400 a splaškové kanalizační stoky DN 300, udržovat a opravovat je, to vše za účelem jejich provozování,

­          za tím účelem na služebné pozemky vstupovat a vjíždět po nezbytnou dobu
a v nutném rozsahu, svůj vstup a vjezd na služebné pozemky předem oznámit, místo označit a zabezpečit,

 

ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

 

c) zřízení služebnosti

k části pozemku p. č. 2399/14 v k. ú. Bystrc (nově označené dle GP č. 3377-179/2017 jako p. č. 2399/18 o výměře 1 m²) a k části pozemku p. č. 2479/2 (nově označené dle GP č. 3377-179/2017 jako p. č. 2479/2) (služebné pozemky), v rozsahu dle GP
č. 3497-120a/2018 spočívající v povinnosti vlastníka služebných pozemků (Tepláren Brno, a.s.):

­          strpět na služebných pozemcích umístění zařízení veřejného osvětlení (zařízení VO),

­          umožnit přístup k služebným pozemkům za účelem výkonu činností spojených
s prováděním obhlídky a kontroly zařízení VO, s jeho provozováním, údržbou
a opravami, prováděním jeho úprav vč. stavebních za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti veřejného osvětlení,

­          respektovat ochranné pásmo pro zařízení VO a jen s písemným souhlasem vlastníka VO v ochranném pásmu zřizovat stavby, provádět výsadbu trvalých porostů či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, provádět zemní práce, terénní úpravy nebo skládky jakéhokoli odpadu, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení VO nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

 

ve prospěch Technických sítí, a.s.

 

d) zřízení služebnosti

k části pozemku p. č. 1099/2 v k. ú. Maloměřice (služebný pozemek), v rozsahu dle GP č. 1870-103/2018, spočívající v povinnosti vlastníka služebného pozemku (statutární město Brno):

­          strpět na služebném pozemku parovod,

­           umožnit přístup k služebnému pozemku za účelem výkonu činností spojených
s prováděním obhlídky a kontroly parovodu, s jeho provozováním, údržbou
a opravami, prováděním jeho úprav vč. stavebních za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti,

­          respektovat ochranné pásmo pro tepelné zařízení a jen s písemným souhlasem vlastníka parovodu v ochranném pásmu zřizovat stavby, provádět výsadbu trvalých porostů či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, provádět zemní práce, terénní úpravy, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení parovodu nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

 

ve prospěch Tepláren Brno, a. s.

 

e) zřízení služebnosti

k části pozemku p. č. 2375/137, jehož součástí je budova č. p. 2562 v k. ú. Žabovřesky (služebný pozemek), v rozsahu vyznačeném v plánku, spočívající v povinnosti vlastníka služebného pozemku (statutárního města Brna)

­          strpět ve služebném pozemku umístění sběrného bodu komunikační sítě ,

­          umožnit přístup k služebnému pozemku za účelem výkonu činností spojených
s prováděním obhlídky a kontroly sběrného bodu, s jeho provozováním, údržbou
a opravami, prováděním jeho úprav vč. stavebních za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti,

 

ve prospěch Tepláren Brno, a.s.

 

a za podmínek uvedených ve směnné smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 124 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

159.

 

Směna pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice se společností AGRO Brno - Tuřany, a.s. – ZM7/3998

 

1. ZMB bere na vědomí

­          žádost společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s., o směnu pozemků p. č. 76/1, p. č. 76/6, p. č. 76/8, p. č. 76/9, p. č. 76/11, p. č. 76/14, p. č. 76/39, p. č. 76/44, p. č. 76/49, p. č. 76/60, p. č. 76/76, p. č. 76/78, p. č. 76/84, p. č. 76/93, p. č. 88, p. č. 1450/1, p. č. 1466/34, p. č. 1450/2, p. č. 1450/3 a p. č. 1450/4, k. ú. Brněnské Ivanovice (LV č. 10001), z vlastnictví města, za pozemky p. č. 370/106, 380/10, 383/25, k. ú. Dolní Heršpice (LV 360), z vlastnictví AGRO Brno-Tuřany, a. s.,

­          že Odbor dopravy MMB nedoporučuje prodej pozemků p. č. 88 a 76/93, k. ú. Brněnské Ivanovice, neboť se dle ÚPMB jedná o plochy pro dopravu, které
v současné době tvoří účelovou komunikaci; k prodeji ostatních pozemků nemá námitky,

­          že Odbor územního plánování a rozvoje MMB nedoporučuje prodej pozemku p. č. 88 a malé jižní části pozemku p. č. 76/93, k. ú. Brněnské Ivanovice, které tvoří součást ploch pro dopravu, rovněž nedoporučuje k odprodeji západní část pozemku p. č. 76/1, která je součástí návrhové plochy krajinné zeleně všeobecné (Majetkový odbor MMB upozorňuje, že tato část pozemku nelze oddělit geometrickým plánem, protože nemá přístup z veřejné komunikace).

 

2. ZMB schvaluje

- směnu pozemků

 

- p. č. 76/1 - orná půda, o výměře 4.965 m²,

- p. č. 76/6 - orná půda, o výměře 1.994 m²,

- p. č. 76/8 - orná půda, o výměře 4.677 m²,

- p. č. 76/9 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.731 m²,

- p. č. 76/11 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.645 m²,

- p. č. 76/14 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.044 m²,

- p. č. 76/39 - orná půda, o výměře 344 m²,

- p. č. 76/44 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m²,

- p. č. 76/49 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m²,

- p. č. 76/60 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 82 m²,

- p. č. 76/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 321 m²,

- p. č. 76/78 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 300 m²,

- p. č. 76/84 - orná půda, o výměře 390 m²,

- p. č. 1450/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 604 m²,

- p. č. 1450/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 67 m²,

- p. č. 1450/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m²,

- p. č. 1450/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 145 m²

- p. č. 1466/34 - orná půda, o výměře 12 m²,

vše k. ú. Brněnské Ivanovice,

ve vlastnictví statutárního města Brna,

za pozemky

- p. č. 370/106 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 671 m²,

- p. č. 380/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 234 m²,

- p. č. 383/25 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 290 m²,

vše Dolní Heršpice

ve vlastnictví spol. AGRO Brno-Tuřany, a. s.

s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 16.601.490,-Kč.

 

- zřízení služebnosti k tíži pozemků p. č. 76/1, p. č. 76/8 v k. ú. Brněnské Ivanovice, z důvodu jejich dotčení inženýrskými sítěmi ve vlastnictví města Brna provozovanými společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ve prospěch obou uvedených subjektů
a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti,
která tvoří přílohu č. 125 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

160.

Směna pozemků v k. ú. Trnitá, svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5380/12 v k. ú. Žabovřesky – ZM7/3986

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že:

­          areál společnosti FAMKO, s. r. o., tvořený pozemky p. č. 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 758/5, vše v k. ú. Trnitá (předmět směny ve vlastnictví FAMKO, s. r. o.), se nachází v území situovaném mezi ulicemi Dornych a Plotní, kde již dříve statutární město Brno vykoupilo pozemky a vytvořilo celistvé území po odečtu trvalého záboru pro stavbu Tramvaj Plotní o velikosti cca 7.459 m²,

­          v rámci přípravy investiční akce „Tramvaj Plotní-soubor staveb“ došlo k demolici budov v prostoru tzv. vnitrobloku ulic Dornych-Plotní-Nová „Rosická“ tak, aby bylo možné rozšířit ulici Dornych na projektem požadované parametry, tj. šest jízdních pruhů před křižovatkou s ulicí Zvonařka, a vybudovat podél stávající železniční trati komunikaci s pracovním názvem Nová (Rosická) zajišťující spojení ulice Dornych a Plotní s výhledem na další pokračování podél areálu ÚAN Zvonařka, součástí výše uvedeného projektu „Tramvaj Plotní-soubor staveb“ je také vybudování veřejného osvětlení, kanalizace, odvodnění a příjezdových komunikací k areálu společnosti FAMKO, spol. s  r. o.,

 

 

­          v případě výkupu pozemků p. č. 758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 758/5, vše v k. ú. Trnitá, tvořící areál společnosti FAMKO, spol. s r. o. a následné demolici areálu FAMKO, spol. s  r. o., a navazujících dlouhodobě neudržovaných garáží na p. č. 747 v k. ú. Trnitá ve vlastnictví statutárního města Brna nebude nutné budovat příjezdové komunikace včetně inženýrských sítí, veřejné osvětlení vnitrobloku, kanalizaci, odvodnění, parovod Plotní a průjezd halou společnosti
FAMKO, spol. s r. o., a tím dojde k úspoře finančních prostředků ve výši cca 20.348.003,- Kč a ke scelení území vnitrobloku pro budoucí využití o velikosti cca 11.400 m²,

­          předmět směny ve vlastnictví statutárního města Brna, tj. pozemek p. č. 699/3, převážná část pozemku p. č. 699/2, část pozemku p. č. 698/6, 698/7 v k. ú. Trnitá jsou využívány společností FAMKO. spol. s r. o., jako součást jejího komerčního areálu, pozemek p. č. 699/4, pozemky p. č. 698/6, 698/7, vše v k. ú. Trnitá
ve zbývající části na uzavřený komerční areál přímo navazují,

­          ke směňovaným pozemkům statutárního města Brna p. č. 698/6, 698/7, 699/2, 699/3, 699/4, v k. ú. Trnitá bude zřízena výhrada zpětné koupě ve prospěch statutárního města Brna do 31. 12. 2067,

­          ke směňovaným pozemkům statutárního města Brna p. č. 698/6, 698/7, 699/2, 699/3, 699/4 v k. ú. Trnitá bude zřízen zákaz zcizení a zatížení pozemků na dobu
do 31. 12. 2067,

­          FAMKO, spol. s r. o., požaduje v rámci směny získat do svého vlastnictví mimo uvedené nemovité věci v k. ú. Trnitá i pozemek p. č. 5380/12 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 519 m², v k. ú. Žabovřesky,

­          městská část Brno-Žabovřesky požádala o svěření pozemku p. č. 5380/3 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1.589 m², v k. ú. Žabovřesky, z jehož části vznikl pozemek nově označený p. č. 5380/12 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 519 m², v k. ú. Žabovřesky,

­          xxx. xxxxx a jeho manželka (žadatelé) požádali o prodej, o pronájem části pozemku p. č. 5380/3 o výměře 519 m², v k. ú. Žabovřesky, nově označeného jako pozemek p. č. 5380/12 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 519 m², v k. ú. Žabovřesky, který dlouhodobě užívají se souhlasem BVK bez právní úpravy vztahu a na kterém provedli v posledních cca 30 letech terénní úpravy,

­          xxxx. xxxxxxx xxxx požádal o směnu části pozemku p. č. 5380/3, v k. ú. Žabovřesky, označeného dle geometrického plánu č. 2885-12/2017 ze dne
30. 6. 2017 jako pozemek p. č. 5380/10 - ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví statutárního města Brna za části pozemků p. č. 5380/2, 5378/15 vše v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví xxxx. xxxxxxxx xxxx a jeho manželky,

­          pozemek označený v geometrickém plánu č. 2885-12/2017 ze dne 30. 6. 2017 jako pozemek p. č. 5380/10 - ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Žabovřesky, odpovídá nově vzniklému pozemku p. č. 5380/12 - ostatní plocha, neplodná půda,
v k. ú. Žabovřesky,

­          JUDr. xxxxxxx xxxx a jeho manželka uzavřeli kupní smlouvu, která obsahuje jejich budoucí závazek převést vlastnické právo k pozemku p. č. 5380/10 o výměře
516 m² v k. ú. Žabovřesky zakresleném v geometrickém plánu č. 2885-12/2017
ze dne 30. 6. 2017, jehož vlastníkem je statutární město Brno a o jehož směnu statutární město Brno požádali.

 

2. ZMB schvaluje směnu pozemků

- p. č. 698/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 480 m²,

- p. č. 698/7 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 70 m²,

- p. č. 699/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.697 m²,

- p. č. 699/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²,

- p .č. 699/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m²,

vše v k. ú. Trnitá,

se všemi součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví statutárního města Brna

 

za pozemky

- p. č. 758/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 923 m²

- p. č. 758/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.340 m², jehož součástí je budova
s č. p. 449, stavba pro výrobu a skladování,

- p. č. 758/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², jehož součástí je budova bez č. p./č. e., jiná stavba,

- p. č. 758/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 88 m², jehož součástí je budova bez č. p./č. e., jiná stavba,

- p. č. 758/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 m², jehož součástí je budova bez č. p./č. e., stavba pro výrobu a skladování,

vše v k. ú. Trnitá, se všemi součástmi a příslušenstvím,

ve vlastnictví společnosti FAMKO, spol. s r. o., IČO 005 66 349, sídlem Preslova 716/2, Stránice, 602 00 Brno,

s doplatkem ve výši 27.304.518,- Kč ve prospěch společnosti FAMKO, spol. s r. o.,

 

b) zřízení výhrady zpětné koupě k pozemkům p. č. 698/6, 698/7, 699/2, 699/3, 699/4,

v k. ú. Trnitá ve prospěch statutárního města Brna do 31. 12. 2067,

 

c) zřízení zákazu zcizení a zatížení pozemků p. č. 698/6, 698/7, 699/2, 699/3, 699/4,

 v k. ú. Trnitá na dobu do 31. 12. 2067,

 

d) dohodu o narovnání, jejímž obsahem je zejména:

­          závazek společnosti FAMKO, spol. s r. o., uhradit statutárnímu městu Brnu
za užívání pozemku p. č. 699/3 a částí pozemků p. č. 699/2, 698/6, 698/7, 338,
v k. ú. Trnitá o celkové výměře 1.485 m² za období od 30. 6. 2009 do 31. 12. 2017 bez právního důvodu částku ve výši 1.773.627,- Kč, která je započtena na doplatek,

­          závazek společnosti FAMKO, spol. s r. o., uhradit statutárnímu městu Brnu
za užívání pozemku p. č. 369/2 v k. ú. Trnitá bez právního důvodu částku ve výši 21.855,- Kč, která je započtena na doplatek ,

­          závazek statutárního města Brna vzít v celém rozsahu zpět žalobní návrhy v soudních řízeních vedených pod sp. zn. 254 C 111/2011, sp. zn. 214 C 72/2013, sp. zn. 273 C 93/2015 s tím, že žádná ze stran nebude mít právo na náhradu nákladů řízení,

­          společnost FAMKO, spol. s r. o., se vzdá veškerých svých nároků týkajících se náhrady škody představující ušlé nájemné v celkové výši 1.931.563,- Kč,

 

e) zřízení služebností

­          k pozemku p. č. 699/3, v k. ú. Trnitá spočívající v povinnosti vlastníka strpět
na tomto pozemku umístění a vedení jednotné kanalizační stoky DN 400
a vodovodní přípojky inventární číslo 05657/36 včetně ochranného pásma
a ochranného území v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1268-91a/2018 ze dne 11. 5. 2018 a č. 1268-91b/2018 ze dne 11. 5. 2018 a umožnění vstupu
na tento pozemek ve prospěch statutárního města Brna jako prvního oprávněného
ze služebnosti a ve prospěch společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako druhého oprávněného ze služebnosti,

­          k pozemku p. č. 699/2, v k. ú. Trnitá spočívající v povinnosti vlastníka strpět
na tomto pozemku umístění a vedení jednotné kanalizační stoky DN 500/750,
DN 400, vodovodního řadu DN 100, vodovodní přípojky inventární číslo 09277/56, 09277/55, 05657/36, 16195 včetně ochranného pásma a ochranného území v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1268-91a/2018 ze dne 11. 5. 2018
a č. 1268-91b/2018 ze dne 11. 5. 2018 a umožnění vstupu na tento pozemek
ve prospěch statutárního města Brna jako prvního oprávněného ze služebnosti
a ve prospěch společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako druhého oprávněného ze služebnosti a to bezúplatně na dobu neurčitou,

a za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, dohodě o narovnání, smlouvě o zřízení služebností, která tvoří přílohu č. 126 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

161.

 

 

Směna pozemku p. č. 632/6 a části pozemku p. č. 632/1, vše v k. ú. Česká, za část pozemku p. č. 1749 v k. ú. Kníničky – ZM7/3888

 

1. ZMB ruší

usnesení Z7/38 zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 10. 4. 2018, bod č. 124, které zní:

 

- ZMB schvaluje směnu pozemku p. č. 632/6 a části pozemku p. č. 632/1 vše v k. ú. Česká, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za část pozemku p. č. 1749 v k. ú. Kníničky, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

- ZMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem směnné smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje

směnu pozemku p. č. 632/6 a části pozemku p. č. 632/1 vše v k. ú. Česká, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za část pozemku p. č. 1749 v k. ú. Kníničky, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 127 těchto usnesení.

 

3. ZMB pověřuje

vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem směnné smlouvy.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

162.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4105/3, p. č. 4105/26,
p. č. 4109/18 v k. ú. Komín – ZM7/3882

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Komín svěření pozemků

- p. č. 4105/3  ̶  orná půda, o výměře 784 m²

- p. č. 4105/26  ̶  orná půda, o výměře 65 m²

- p. č. 4109/18, ostatní plocha - ost. komunikace, o výměře 31 m²

vše v k. ú. Komín

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I - školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 53 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění.

 

 

163.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 101/10 v k. ú. Trnitá – ZM7/3848

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku

- p. č. 101/10 - zastavěná plocha, o výměře 18 m²,

v k. ú. Trnitá,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

164.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p. č. 1161, p. č. 1296 v k. ú. Pisárky – ZM7/3850

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků

- p. č. 1161 - zastavěná plocha, o výměře 20 m²,

- p. č. 1296 - ostatní plocha, o výměře 12 m²,

v k. ú. Pisárky,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

165.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemky p. č. 1023/2, 1023/8, 1023/9, 1023/10, 1023/12, 1023/13 v k. ú. Pisárky – ZM7/3849

 

Bod byl stažen v průběhu zasedání ZMB.

 

 

166.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 9339 a p. č. 9340
v k. ú. Líšeň – ZM7/3982

 

ZMB neschvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků:

- p. č. 9339  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 163 m²

- p. č. 9340  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 669 m²

v k. ú. Líšeň

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

167.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 4481/17, p. č. 5037/9,
p. č. 5049/16 a p. č. 6162/7 v k. ú. Líšeň – ZM7/3963

 

1. ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků

- p. č. 4481/17 - zahrada, o výměře 1.009 m²,

- p. č. 6162/7 - ostatní plocha, o výměře 4.130 m²,

v k. ú. Líšeň,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4 s podmínkou zachování veřejné zeleně.

 

2. ZMB neschvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků

- p. č. 5037/9 - ostatní plocha, o výměře 5.136 m²,

- p. č. 5049/16 - ostatní plocha, o výměře 365 m²,

v k. ú. Líšeň,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

168.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 8106, p. č. 8107, p. č. 8108, p. č. 8109, p. č. 8110 a p. č. 8111 v k. ú. Líšeň – ZM7/3950

 

ZMB neschvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků:

- p. č. 8106  ̶  ostatní plocha, o výměře 1586 m²

- p. č. 8107   ̶  zastavěná plocha, o výměře 625 m²

- p. č. 8108   ̶  ostatní plocha, o výměře 170 m²

- p. č. 8109   ̶  ostatní plocha, o výměře 30 m²

- p. č. 8110   ̶  ostatní plocha, o výměře 96 m²

- p. č. 8111   ̶  ostatní plocha, o výměře 93 m²

v k. ú. Líšeň

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném zněm, do kategorie: část III.  ̶  ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4 s podmínkou zachování stávající vzrostlé zeleně.

 

 

169.

Svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemků p. č. 8506, p. č. 8509,
p. č. 8512 a p. č. 8515 v k. ú. Židenice – ZM7/3983

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Vinohrady svěření pozemků:

- p. č. 8506 - ostatní plocha, o výměře 29 m²,

- p. č. 8509 - ostatní plocha, o výměře 28 m²,

- p. č. 8512 - ostatní plocha, o výměře 28 m²,

- p. č. 8515 - ostatní plocha, o výměře 29 m²,

v k. ú. Židenice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

170.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 4415/9
a id. ⅓ p. č. 4779/8, k. ú. Řečkovice – ZM7/3988

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemků

- p. č. 4415/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m²,

- id. 1/3 p. č. 4779/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 92 m²,

v k. ú. Řečkovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

 

 

 

171.

 

 

 

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 2649/1 v k. ú. Komín – ZM7/3880

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Komín svěření pozemku:

- p. č. 2649/1  ̶  ostatní plocha, zeleň o výměře 596 m²

v k. ú. Komín

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III.  ̶  ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

172.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 4532 v k. ú. Královo Pole ZM7/3853

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemku:

- p. č. 4532   ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m²

v k. ú. Královo Pole

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III.  ̶  ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

173.

Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 2927/297 v k. ú. Žebětín – ZM7/3876

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Žebětín svěření pozemku

- p. č. 2927/297 - orná půda, o výměře 183 m²,

v k. ú. Žebětín,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou respektovat omezení při nakládání s pozemkem:

­          pozemek je určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně a s ohledem na to byl převeden do majetku města Brna smlouvou o bezúplatném převodu č. 6005-5-003 uzavřenou s Pozemkovým fondem ČR.

 

 

174.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby bez č. p./č. e. na pozemcích p. č. 203/12 a p. č. 3863/28 v k. ú. Královo Pole – ZM7/3875

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření stavby garáže bez č. p./č. e. stojící na pozemcích  p. č. 203/12 a p. č. 3863/28, v k. ú. Královo Pole,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou:

- uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 3 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele.

 

 

175.

Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 pozemku 
p. č. 1636/11 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/3840

 

ZMB schvaluje

­          MČ Brno-sever odnětí svěřeného majetku města ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění: pozemku p. č. 233 - zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 20 m² v k. ú. Zábrdovice ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeného Z3/022 ZMB konaného dne 3. 10. 2000 z kategorie část III. - ostatní nemovitý majetek,

­          směnu pozemku p. č. 233 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m² v k. ú. Zábrdovice ve vlastnictví statutárního města Brna za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p. č. 1636/11 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², jehož součástí je na něm stojící stavba bez č. p. /č. e., garáž, v k. ú. Maloměřice,
s doplatkem ve prospěch subjektu ve výši 12.600,- Kč a za podmínek dle směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 128 těchto usnesení
;

­          zřízení věcného předkupního práva k pozemku p. č. 233 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 20 m² v k. ú. Zábrdovice, obec Brno ve prospěch statutárního města Brna, a to pro všechny budoucí způsoby převodu vlastnického práva k tomuto pozemku.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

176.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě
č. 0063111702717 – část p. č. 209/3 v k. ú. Město Brno, lokalita Římské náměstí – ZM7/3859

 

ZMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě č. 63111702717 uzavřené dne 18. 7. 2011 mezi statutárním městem Brnem a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě uzavřeného dne 7. 3. 2013 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 22. 12. 2016, který stanoví podmínky výstavby a provozu stavební techniky na pronajatém pozemku s ohledem na výsledky stavebně historického průzkumu podzemí, prodloužení termínů pro zahájení výstavby plánovaného objektu zasahujícího na pronajatý pozemek do 18. 7. 2020, dokončení výstavby do 30. 6. 2022 a prodloužení trvání závazku k uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 209/3 o výměře 52 m² v k. ú. Město Brno do 31. 12. 2022 a úprava výpovědních důvodů pro výpověď nájemní smlouvy ze strany statutárního města Brna v čl. III. odst. 4 shora uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2, v části týkající se budoucího prodeje části pozemku p. č. 209/3 o výměře 52 m² v k. ú. Město Brno.

Dodatek č. 3 tvoří přílohu č. 129 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

177.

 

 

 

 

Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem č. 0063101704107“ - lokalita BPZ – ČT v k. ú. Černovice – ZM7/3878

 

1. ZMB bere na vědomí

­          že závazek smluvních stran k uzavření kupní smlouvy s předkupním právem
ve smyslu „Nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2A, 2.2B v k. ú. Černovice, obec Brno za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů
č. 0063101704107“ ze dne 22. 10. 2010, ve znění dodatků č. 1-5, trvá
do 22. 10. 2018, poté zaniká,

­          že smluvní strany této smlouvy společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a CTP
Property X, spol. s r. o., požadují prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy
s předkupním právem do 31. 10. 2020 z důvodu, že není reálné dokončit rozestavěné objekty na pozemcích města do 22. 10. 2018.

 

2. ZMB schvaluje dodatek č. 6 k „Nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704107“, ve znění dodatků č. 1-5 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Property X, spol. s r. o., a CTP Invest, spol. s r. o.,

jehož předmětem je prodloužení závazku k uzavření kupní smlouvy s předkupním právem - čl. 10 odst. 10.3 třetí věta nájemní smlouvy se nahradí zněním: „Závazek smluvních stran k uzavření Kupní smlouvy s předkupním právem trvá do 31. 10. 2020, poté zaniká“.

Dodatek č. 6 tvoří přílohu č. 130 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

178.

Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě „Brno, ul. Vyhlídalova – 15 B.J.“ – ZM7/3816

 

ZMB schvaluje dodatek č. 2 k plánovací smlouvě „Brno, ul. Vyhlídalova - 15 b. j.“ mezi statutárním městem Brnem a společností M development, s. r. o., IČO: 252 26 746, který tvoří přílohu č. 131 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

179.

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace – ZM7/3834

 

ZMB schvaluje, ve smyslu ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 132 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

180.

Budoucí smlouva o výstavbě projektu „Janáčkovo kulturní centrum v Brně“
mezi Brněnskými komunikacemi a.s. a statutárním městem Brnem – ZM7/3899

 

1. ZMB schvaluje budoucí smlouvu o výstavbě projektu „Janáčkovo kulturní centrum v Brně“ mezi Brněnskými komunikacemi a.s. a statutárním městem Brnem (dále jen „smlouva“), která tvoří přílohu č. 133 těchto usnesení.

 

***

2. ZMB ukládá Radě města Brna zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [Z7/40/180]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

190.

Podněty samosprávy (červen 2018) k pořizovanému Územnímu plánu města Brna – ZM7/3884

 

1. ZMB bere na vědomí Podněty samosprávy (červen 2018) k pořizovanému Územnímu plánu města Brna, které tvoří přílohu č. 134 těchto usnesení.

 

***

2. ZMB ukládá RMB uložit řediteli Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace, zajistit přípravu podkladů a formulaci požadavků vyplývajících z Podnětů samosprávy (červen 2018) k pořizovanému Územnímu plánu města Brna pro jejich řádné uplatnění v dalším procesu pořizování Územního plánu města Brna.

***

úkol č.: [Z7/40/190]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [ve lhůtách dle stavebního zákona]

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

182.

Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna – ZM7/3871

 

ZMB schvaluje Pokyny pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna, které tvoří přílohu č. 135 těchto usnesení

 

Ověřená příloha je uložena pro velký rozsah na Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

 

 

183.

Zadání změn Územního plánu města Brna – 44. soubor – ZM7/3870

 

1. ZMB souhlasí na základě vyhodnocení výsledků projednání s ukončením procesu pořizování změn Územního plánu města Brna:

- B6/14-I/7 (Brno-Královo Pole).

 

2. ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- předložený Upravený návrh Zadání změn Územního plánu města Brna - 44. soubor, který tvoří přílohu č. 146a těchto usnesení.

 

3. ZMB bere na vědomí - Vyhodnocení výsledků projednání Návrhu Zadání změn Územního plánu města Brna - 44. soubor, který tvoří přílohu č. 146b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

184.

Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)
B3/18-CM-MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity – ZM7/3872

 

1. ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

­          zahájení procesu pořízení změny ÚPmB B3/18-CM - MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity) zkráceným postupem,

 

­          Obsah změny ÚPmB B3/18-CM - MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky Univerzitní kampus Masarykovy univerzity, který tvoří přílohu č. 145 těchto usnesení.

 

 

 

2. ZMB souhlasí s ukončením procesu pořizování změny Územního plánu města Brna B19/15-1 (MČ Brno-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky) - 44. soubor.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

185.

Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)
B2/18-RP – Rooseveltova – ZM7/3912

 

ZMB schvaluje

­          zahájení procesu pořízení změny ÚPmB B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k. ú. Město Brno, zkráceným postupem dle ust. § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

­          Obsah změny ÚPmB B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Brno-střed, k. ú. Město Brno, který tvoří přílohu č. 136 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

186.

Zkrácený postup pořizování změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno RP MPR 1/18 – Rooseveltova – ZM7/3913

 

ZMB schvaluje

­          zahájení procesu pořízení změny RP MPR 1/18 - Rooseveltova zkráceným postupem dle ust. § 72 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

­          Obsah změny RP MPR 1/18 – Rooseveltova, který tvoří přílohu č. 137 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

187.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Lokomoce, z.s., na zabezpečení projektu Lokomoce – zdravotní cvičení dětí brněnských mateřských škol – rozpočtové opatření – ZM7/3935

 

ZMB schvaluje

­          poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 spolku Lokomoce, z. s., se sídlem Šámalova 744/102, 615 00 Brno, IČO 037 98 721 na zabezpečení projektu Lokomoce - zdravotní cvičení dětí brněnských mateřských škol na školní rok 2018/19,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č 138a těchto usnesení,

 

-     uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace
      z rozpočtu města Brna,
která tvoří přílohu č. 138b těchto usnesení.

 

 

188.

Změna stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost – ZM7/3886

 

ZMB schvaluje změnu stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, která tvoří přílohu č. 139 tohoto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

189.

„Plán udržitelné městské mobility města Brna“ – stanovisko podle § 10g zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce – ZM7/3958

 

1. ZMB bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 55573/2018 podle § l0g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce „Plánu udržitelné městské mobility města Brna“.

 

2. ZMB schvaluje vypořádání požadavků ze stanoviska podle § l0g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility města Brna“, č. j. JMK 55573/2018, které tvoří přílohu č. 140 těchto usnesení

 

***

3. ZMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajištění zapracování požadavků stanoviska č. j. JMK 55573/2018 a projednání doplněné koncepce „Plánu udržitelné městské mobility města Brna“ v orgánech města.

***

úkol č.: [Z7/40/189]

zodpovídá: vedoucí OD     [15]

termín: [2018-09-04]

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

191.

Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití zemědělská stavba, postavené mj. na pozemku p. č. 5045/6 v k. ú. Žabovřesky – ZM7/3989

 

1. ZMB bere na vědomí

­          nabídku xxxx xxxxxxxx, doručenou dne 5. 6. 2018, zastoupenou xxx.  xxxxxxxxxx, advokátem v plné moci, na využití předkupního práva dle zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití zemědělská stavba, postavené na pozemku  ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 5045/6, způsob využití orná půda, o výměře 5.608 m² a na pozemku
ve vlastnictví jiných fyzických osob, p. č. 5045/1, oba v k. ú. Žabovřesky, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a svěřenecké smlouvy o advokátní úschově,

 

­          skutečnost, že xxxx xxxxxxxx ve stejné věci již učinila nabídku předkupního práva dne 21. 9. 2017, kupní cena dle této nabídky činila 80.000,- Kč a následně
 Z7/34. ZMB, bod 120, dne 12. 12. 2017, schválilo úplatné nabytí předmětné stavby z vlastnictví Anny Mazalové do vlastnictví SMB, za kupní cenu 80.000,- Kč,

 

­          skutečnost, že xxxx xxxxxxxx ve svém dopise, doručeném dne 6. 12. 2017, odvolala nabídku předkupního práva z 21. 9. 2017, a to na základě Dohody o zrušení Kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým dne 15. 8. 2017 a nedošlo tak k realizaci uvedeného usnesení ZMB,

 

­          skutečnost, že kupní cena uvedená v aktuální nabídce z 5. 6. 2018 je takřka čtyřnásobně vyšší (+220.000,- Kč), oproti nabídce učiněné dne 21. 9. 2017.

 

2. ZMB ruší usnesení Z7/34. ZMB, bod 120 ze dne 12. 12. 2017.

 

3. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e, způsob využití zemědělská stavba, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 5045/6, způsob využití orná půda, o výměře 5.608 m² a na pozemku ve vlastnictví jiných fyzických osob, p. č. 5045/1, oba v k. ú. Žabovřesky, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a svěřenecké smlouvy o advokátní úschově.

 

4. ZMB schvaluje úplatné nabytí stavby bez č. p./č. e., způsob využití zemědělská stavba, postavené na pozemku statutárního města Brna, p .č. 5045/6 a na pozemku ve vlastnictví jiných fyzických osob, p. č. 5045/1, oba v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví xxxx xxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě na účet xxxx xxxxxxxx, před uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 141 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

192.

Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p. č. 4577, 4578, 4581 v k. ú. Královo Pole – ZM7/3991

 

1. ZMB bere na vědomí

­          nabídku id. spoluvlastníků xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, doručenou dne
4. 6. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke třem stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže, postavené
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 4577 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 20 m², p. č. 4578 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², p. č. 4581 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² , vše v k. ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 270.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy,

 

­          skutečnost, že v době doručení nabídky předkupního práva bylo již na příslušném LV č. 3977 k nabízeným garážím uvedeno, že práva k nemovitostem jsou dotčena změnou V-12219/2018-702. Nyní probíhá na příslušném KÚ vklad vlastnického práva k nabízeným garážím na koupěchtivého dle doložené kupní smlouvy. Došlo tak k porušení předkupního práva statutárního města Brna.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke třem stavbám bez č. p./č. e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 4577 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², p. č. 4578 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², p. č. 4581 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m², vše v k. ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 270.000,- Kč, dle nabídky ze dne 4. 6. 2018.

 

 

193.

Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1150, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3389/27 v k. ú. Líšeň – ZM7/3995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxx. xxxxxxx xxxxxxx a xxx. xxxx xxxxxxxx (dále jen „manželé xxxxxxxxx“), doručenou dne 7. 6. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 1150, způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 3389/27 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m², k. ú. Líšeň, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 1150, způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 3389/27 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m², k. ú. Líšeň, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, dle nabídky ze 7. 6. 2018.

 

 

194.

Navýšení finančních prostředků na zajištění realizace projektu participativního rozpočtu “Dobrodružné hřiště Halda“ - rozpočtové opatření ZM7/4003

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 142 těchto usnesení, za účelem realizace projektu participativního rozpočtu.

 

 

195.

Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu - zprostředkující subjekt ITI ZM7/3996

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 (vč. přílohy č. 1 dodatku č. 1) veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a Ministerstvem průmyslu a obchodu, který tvoří přílohu č. 143 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

196.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 806/3 v k. ú. Staré Brno ZM7/4005

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku

- p. č. 806/3 - ostatní plocha,  o výměře 301 m²,

v k. ú. Staré Brno,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

197.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 2938 a p. č. 2939 v k. ú. Kohoutovice ZM7/4006

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemků

- p. č. 2938 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2.271 m²,

- p. č. 2939 - ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha, o výměře 276 m²,

v k. ú. Kohoutovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 141 přílohy č. 4.

 

 

 

198.

 

Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením – rozpočtové opatření – ZM7/4000

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 144 těchto usnesení, z důvodu zajištění finančních prostředků na pořízení hardware a software pro monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením a pořízení aplikace do Systému organizace bezpečnosti dopravy (SOBD) pro evidenci, čtení a vyhodnocování vjezdů do zón s dopravním omezením.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

          Ing. Petr Vokřál v. r.                                                             Mgr. Petr Hladík v. r.

               primátor                                                                          1.  náměstek primátora

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

Vít Prýgl v. r.

 

Jiří Ides v. r.

 

 

V Brně 19. června 2018

Zápis zpracovala Ing. Renata Daňková, Organizační odbor MMB

Usnesení zapsal Štěpán Mareš, Organizační odbor MMB