Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

 

 

 

USNESENÍ

 

 

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/35

konaného dne 30. ledna 2018

 

 

 

 

 

 

      

Bod 53 byl projednán po bodu 2.

Bod 109 byl projednán po bodu 111.

Bod 112 byl projednán po bodu 109.

Bod 20 byl projednán po bodu 113.

Bod 114 byl projednán po bodu 20.

Bod 3 byl projednán po bodu 116.

 

 

 

1.

Technický bod

 

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:

Vít Prýgl, Ing. Pavel Boleslav.

 

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/35 předložený RMB, ve znění změn.

 

 

53.

Prodej bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků – ZM7/3385

 

I. ZMB schvaluje

městské části Brno-sever odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění:

pozemků

- p. č. 70 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.147 m² se stavbou č. p. 824, způsob využití bydlení,

- p. č. 71 - zahrada, o výměře 122 m²,

- p. č. 73 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m², způsob využití garáž,

- p. č. 72 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²,

- p. č. 74 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²,

vše k. ú. Černá Pole,

 

 

 

 

II. ZMB schvaluje

1. prodej pozemků

- p. č. 70 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.147 m² se stavbou č. p. 824, způsob využití bydlení,

- p. č. 71 - zahrada, o výměře 122 m²,

- p. č. 73 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m², způsob využití garáž,

vše k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,

dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení

 

a pozemků:

- p. č. 72 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m², k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,

- p. č. 74 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m², k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,

za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 1b těchto usnesení.

 

2. zřízení zástavního práva k pozemkům

- p. č. 70 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.147 m² se stavbou č. p. 824, způsob využití bydlení,

- p. č. 71 – zahrada, o výměře 122 m²,

- p. č. 73 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² , způsob využití garáž,

vše k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,

ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Lesnická 824/62,

 

3. zřízení služebnosti

­          k pozemku p. č. 70 se stavbou č. p. 824, k. ú. Černá Pole, pro společnost Teplárny
Brno, a. s., jako provozovatele kotelny pro dodávku tepelné energie pro dům
Lesnická 62, za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení,

 

­          stezky a cesty k části pozemku p. č. 70, k. ú. Černá Pole, vymezené dle GP
č. 1364-107/2016 ze dne 2. 5. 2016 pro vlastníky pozemků p. č. 72 a p. č. 74, k. ú. Černá Pole, a to za podmínek kupních smluv a smluv o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 1b těchto usnesení,

 

4. úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 24. 5. 2017 uzavřeného mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever jako pronajímatelem a xxx. xxxx xxxxxxxxxxx a xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx a dohody
o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 7 v domě Lesnická 62 v Brně, které tvoří přílohu č. 1c těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

III. ZMB

-          bere na vědomí žádost kupujícího ze dne 16. 10. 2017 o poskytnutí slevy z kupní ceny,

 

 

-          schvaluje poskytnutí slevy 24 % z kupní ceny, která byla stanovená jako cena obvyklá na základě ZP č. 2656-59/2016 ve výši 27.100.000,- Kč přičemž slevu ve výši – 20 % z důvodu, že bytový dům Lesnická 62 byl zařazen v seznamu domů doporučených k prodeji dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob, poskytujících nájemcům slevu při platbě kupní ceny před podpisem kupní smlouvy ve výši 20 % a slevu ve výši 4 % z důvodu změny daňové povinnosti související s převodem nemovitosti z prodávajícího na kupujícího.

 

 

5.

Představení nově jmenovaných vedoucích odborů MMB – informace

 

1. ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB jmenovala na R7/148 schůzi konané dne 19. 12. 2017 

Ing. MgA. Barboru Podhrázskou       

do funkce vedoucí odboru Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů MMB     

s účinností od 1. 1. 2018.

 

2. ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB jmenovala na R7/140 schůzi konané dne 14. 11. 2017 

JUDr. Evu Rabušicovou        

do funkce vedoucí Odboru zdraví MMB     

s účinností od 1. 1. 2018.

 

3. ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB jmenovala na R7/143 schůzi konané dne 28. 11. 2017 

Ing. Aleše Doležela        

do funkce vedoucího Bytového odboru MMB     

s účinností od 1. 1. 2018.

 

 

6.

Doplňovací volba do Finančního výboru ZMB – ZM7/3393

 

1. ZMB bere na vědomí

-          rezignaci Ing. Pavla Staňka na funkci člena Finančního výboru ZMB ke dni 27. 11. 2017,

 

-          rezignaci Ing. Stanislava Juránka na funkci předsedy a člena Finančního výboru ZMB ke dni 26. 1. 2018.

 

2. ZMB volí volební komise pro volbu:

-          předsedy Finančního výboru ZMB

-          člena Finančního výboru ZMB

ve složení:

předseda: Ing. Antonín Crha

člen: Ivana Fajnorová

člen: Ing. Karin Karasová

 

3. ZMB volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 30. ledna 2018:

 

Bc. Jakuba Hrušku

členem a předsedou Finančního výboru ZMB

   

Ing. Jiřího Faltýnka

členem Finančního výboru ZMB.

 

 

7.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB – ZM7/3321

 

ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 4. čtvrtletí roku 2017.

 

 

8.

Poskytování příspěvků členům Zastupitelstva města Brna – ZM7/3352

 

ZMB schvaluje výši jednotlivých příspěvků dle § 80 odst. 1 písm. a) – c), e), f), h), i) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro jejích výplatu dle přílohy č. 2 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

9.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her – ZM7/3330

 

Usnesení nebylo přijato.

 

 

10.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol – ZM7/3324

 

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.

 

   

11.

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol – ZM7/3325

 

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

13.

Žádost o prominutí pohledávky – ZM7/3333

 

ZMB schvaluje prominutí neuhrazené části pohledávky za odtah motorového vozidla ze dne 21. 6. 2003, přiznané rozsudkem Městského soudu v Brně č. j. 6C 246/2008-46, tvořené dosud neuhrazenou jistinou ve výši nejvýše 57.623,68 Kč a dosud vzniklými úroky z prodlení.

 

 

14.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím zisku a odpisů z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu – ZM7/3391

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora použití zisku a odpisů z VHČ – bytové hospodářství na financování akce Revitalizace ploch bytové zóny ulice Družstevní, Brno – II. etapa, do výše 7.000 tis. Kč.

 

 

15.

Změna účelu použití části účelové dotace, poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města – ZM7/3398

 

ZMB schvaluje změnu účelu použití části účelové dotace na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města v objemu 550 tis. Kč, poskytnuté městské části Brno-Chrlice na základě rozhodnutí ZMB č. Z7/33, bod č. 12 v rámci postoupených příjmů od města, na výstavbu kontejnerových stání pro komunální odpad v k. ú. Brno-Chrlice, s tím, že městská část vyúčtuje tyto finanční prostředky Odboru životního prostředí MMB v termínu do 15. 2. 2019.

  

 

17.

Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města
pro rok 2018 – rozpočtové opatření – ZM7/3390

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Maloměřice a Obřany na akci „Brno, Obřany – splašková kanalizace – ulice Babická – I. etapa“ z rozpočtu města Brna pro rok 2018 ve výši 20.770 tis. Kč s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 15. 1. 2019,

 

-          zapojení částky 119.441 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města pro rok 2018,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení, z důvodu aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů města a zapojení Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města pro rok 2018. 

 

***

2. ZMB ukládá Radě města Brna zajistit poukázání finančních prostředků městské části až po předložení smluvní dokumentace k realizaci akce.

***

 

 

úkol č.: [Z7/35/17]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [průběžně]

 

 

18.

Rozpočtové opatření – rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu – ZM7/3357

 

1. ZMB bere na vědomí výsledky hlasování a informace o vítězných projektech participativního rozpočtu statutárního města Brna uvedených v tabulce „Podrobný seznam vítězných projektů participativního rozpočtu 2017/2018“, která tvoří přílohu č. 6a těchto usnesení.

 

2. ZMB schvaluje

-          poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu města zřízené příspěvkové organizaci TIC BRNO, příspěvková organizace, ve výši 390 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30. 6. 2019,

 

-          poskytnutí investičních a neinvestičních transferů z rozpočtu města městským částem ve výši 9.058 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30. 6. 2019,

 

-          rozpočtová opatření dle tabulek č. 1 a č. 2, která tvoří přílohu č. 6b těchto usnesení, v souvislosti se zapojením rezervy na projekty participativního rozpočtu do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2018.  

 

 

19.

Rozpočtové opatření – úhrada nákladů na zpracování studie „VD Brno – vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržitelnosti kvality vody“ – ZM7/3344

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení, z důvodu úhrady nákladů na zpracování studie „VD Brno – vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržitelnosti kvality vody“.

 

 

21.

Poskytnutí a změna individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a. s. – ZM7/3347

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s., na realizaci projektu ORG 2567 „Bezbariérová zastávka LD Nová Osada“ s celkovými náklady 3.000 tis. Kč a dobou realizace 2018,

 

-          poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s., na realizaci projektu ORG 2566 „RTT Údolní II, Lerchova II, Klácelova“ s celkovými náklady 90.000 tis. Kč a dobou realizace 2018-2019,

 

-          poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s., na realizaci projektu ORG 2565 „RTT Koliště-Moravské náměstí“ s celkovými náklady 15.000 tis. Kč a dobou realizace 2018,

 

-          uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle výše uvedených bodů, které tvoří přílohu č. 8a, č. 8b a č. 8c těchto usnesení

 

a dále schvaluje

-          změnu v poskytnuté individuální investiční dotaci Dopravnímu podniku města Brna, a.s., na realizaci projektu ORG 2704 „Odhlučnění TT Cejl-Zábrdovická vč. bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“ spočívající v prodloužení doby realizace z 2017-2018 na 2017-2019 a přesunu části fin. prostředků ve výši 30 mil. Kč z roku 2018 do roku 2019,

 

-          uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 5417093655 o poskytnutí individuální investiční dotace dle výše uvedeného bodu, který tvoří přílohu č. 8d těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem výše uvedených smluv a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 5417093655.

 

 

22.

Poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2018 – rozpočtové opatření – ZM7/3350

 

ZMB schvaluje

1.      poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 23.128 tis. Kč z rozpočtu města Brna  ̶  Odboru kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulkách Žádosti o dotace v oblasti kultury na rok 2018 (tabulky č. 1-10), které tvoří přílohu č.9a těchto usnesení,

 

2.      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9b těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována,

 

3.      uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1. za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018, která tvoří přílohu č. 9c těchto usnesení.

 

 

23.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2018 (program I) - rozpočtové opatření – ZM7/3402

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v celkové výši 49 951 tis. Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2018 z ORJ 7200 – Odbor sociální péče (včetně § a položek) uvedeným v tabulce „Návrh dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I“, která tvoří přílohu č.10a těchto usnesení;

 

-          uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. dle „Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace“, která tvoří přílohu č. 10b těchto usnesení;

-          rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro rok 2018 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10c těchto usnesení, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována;

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

 

 

24.

Poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2018 – rozpočtové opatření – ZM7/3401

 

1. ZMB schvaluje

­          projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí
ve městě Brně na rok 2018, jejichž přehled tvoří přílohu č. 11a těchto usnesení,

 

­          poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí v celkové výši 4.927 tis. Kč podle Přehledu financování projektů, který tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení,

 

­          uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 podle Vzorové smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, která tvoří přílohu č. 11c těchto usnesení,

 

­          rozpočtové opatření podle tabulky, která tvoří přílohu č. 11d těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací subjektům s různou právní formou.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem smluv a všech souvisejících dokumentů.

 

25.

Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 – rozpočtové opatření – ZM7/3349

 

ZMB schvaluje

1.      poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 21.780 tis. Kč dle tabulek B+C+D+E „Neinvestiční dotace spolkům na podporu vrcholového sportu pro rok 2018“ z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace-Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s celoroční činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii, které tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení,

 

2.      poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 40.220 tis. Kč dle tabulky A „Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na podporu vrcholového sportu pro rok 2018“ z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace - Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s celoroční činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii, která tvoří přílohu č. 12b těchto usnesení,

3.      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám,

 

4.      uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu
1. a 2. za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu ve městě Brně, které tvoří přílohu č. 12d těchto usnesení.

 

 

26.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Volejbalu Brno, a.s., na zabezpečení účasti v pohárové soutěži – rozpočtové opatření – ZM7/3335

 

ZMB schvaluje

1.      poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Volejbal Brno, a. s., se sídlem Kounicova 686/22, 602 00 Brno, IČO 255 51 442 na zabezpečení účasti v pohárové soutěži ve výši 120.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT,  § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům  ̶  právnickým osobám, ve j. n.: Dotace - Podpora sportovních odvětví,

 

2.       rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotace právnické osobě - akciové společnosti,

 

3.      uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení.

 

 

27.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně – ZM7/3332

 

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 GALANT BRNO s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně v roce 2018.

Smlouva tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

28.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z. s.,
na provoz sportovního areálu na ulici Vodova 108 v Brně – ZM7/3334

 

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.734 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 Sportovnímu klubu Královo Pole, z. s., na úhradu provozních nákladů sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně v roce 2018.

Smlouva tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

29.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z. s. na provoz sportovního areálu na Halasově náměstí v Brně – ZM7/3331

 

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.387 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 TJ TESLA BRNO z. s. na úhradu provozních nákladů sportovního areálu TJ TESLA BRNO z. s. na Halasově nám. v roce 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Smlouva tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

   

30.

Uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné
a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna – ZM7/3389

 

1. ZMB schvaluje uzavření smluv s organizacemi, poskytujícími zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna, uvedenými v „Přehledu organizací poskytujících zdravotnické, prorodinné a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018“, který tvoří přílohu č. 17a těchto usnesení, za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 17b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem těchto smluv.

 

 

31.

Uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury – rozpočtové opatření – ZM7/3379

 

1. ZMB schvaluje

1)     poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu města Brna příjemci BRNĚNSKÝ MĚSTSKÝ STŘELECKÝ SBOR, z. s., IČO: 266 20 235, se sídlem Antonína Procházky 29/40, Pisárky, 623 00 Brno, na realizaci projektu Výroba nových uniforem v roce 2018,

 

2)     poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 3.500 tis. Kč z rozpočtu města Brna příjemci Telepunk s. r. o., IČO: 055 08 746, se sídlem: Křenová 235/68, Trnitá, 602 00 Brno, na realizaci projektu SERIAL KILLER v roce 2018,

 

3)      poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši 5.150 tis. Kč z rozpočtu města Brna příjemci C.E.M.A. - Central European Music Agency, s. r. o., IČO: 262 30 666, se sídlem: Polní 334/6, Štýřice, 639 00 Brno, na realizaci projektu Maraton hudby Brno 2018 v roce 2018,

 

4)      poskytnutí neinvestiční individuální dotace v celkové výši 9.000 tis. Kč (3 000 tis. Kč ročně) z rozpočtu města Brna příjemci JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o., IČO: 052 42 860, se sídlem U chmelnice 745/2, Modřany, 143 00 Praha 4, na realizaci projektu Festival JAZZFESTBRNO v letech 2018-2020,

5)      poskytnutí neinvestiční individuální dotace v celkové výši 1.200 tis. Kč (300 tis. Kč ročně) z rozpočtu města Brna příjemci Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO: 62156462, se sídlem Beethovenova 650/2, 662 15 Brno-město, na realizaci projektu Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER v letech 2018-­2021,

6)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18a těchto usnesení,

 

7)      uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2018 s příjemcem BRNĚNSKÝ MĚSTSKÝ STŘELECKÝ SBOR, z. s., IČO: 266 20 235, se sídlem Antonína Procházky 29/40, Pisárky, 623 00 Brno, na realizaci projektu Výroba nových uniforem v roce 2018, která tvoří přílohu č. 18b těchto usnesení,

 

8)      uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2018 s příjemcem Telepunk s. r. o., IČO: 055 08 746, se sídlem: Křenová 235/68, Trnitá, 602 00 Brno, na realizaci projektu SERIAL KILLER v roce 2018, která tvoří přílohu č. 18c těchto usnesení,

 

9)      uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2018 s příjemcem C.E.M.A. - Central European Music Agency, s. r. o., IČO: 262 30 666, se sídlem: Polní 334/6, Štýřice, 639 00 Brno, na realizaci projektu Maraton hudby Brno 2018 v roce 2018, která tvoří přílohu č. 18d těchto usnesení,

 

10)  uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2020 s příjemcem JAZZFESTBRNO AHEAD, s. r. o., IČO: 052 42 860, se sídlem U chmelnice 745/2, Modřany, 143 00 Praha 4, na realizaci projektu Festival JAZZFESTBRNO v letech 2018-2020, která tvoří přílohu č. 18e těchto usnesení,

 

11) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2021 s příjemcem Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČO: 62156462, se sídlem Beethovenova 650/2, 662 15 Brno-město, na realizaci projektu Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER v letech 2018-2021, která tvoří přílohu č. 18f těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna.

 

 

32.

Uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2018 s organizacemi poskytujícími služby v souladu se strategií politiky města v oblasti drog a závislostí – ZM7/3399

 

1. ZMB schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2018, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s politikou města Brna v oblasti drog a závislostí dle „Přehledu organizací“, který tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení a „Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna“, která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

 

 

33.

Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace – ZM7/3428

 

ZMB schvaluje ve smyslu ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v e znění pozdějších předpisů,

­          dodatek č.  7 ke zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, který tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

34.

Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – leden 2018 – rozpočtové opatření – ZM7/3322

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení, za účelem tvorby, zapojení a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů.

 

 

35.

Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – leden 2018 – rozpočtové opatření – ZM7/3323

 

ZMB schvaluje

1)      zařazení projektu ORG 5387 „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“, s celkovými náklady ve výši 15.644 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 120 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 15.524 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu výdajů města Brna;

 

2)      zařazení projektu ORG 5388 „Podpora stabilizace ohrožených rodin I.“, s celkovými náklady ve výši 8.220 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;

 

3)      zařazení projektu ORG 5389 „Podpora stabilizace ohrožených rodin II“, s celkovými náklady ve výši 8.510 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;

 

4)      zařazení projektu ORG 5390 „Komplexní podpora bydlení na území města Brna“, s celkovými náklady ve výši 11.028 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;

 

5)      zařazení projektu ORG 5391 „Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám", s celkovými náklady ve výši 1.182 tis. Kč a dobou realizace 2018-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;

 

 

 

6)      zařazení projektu ORG 5392 „Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna“, s celkovými náklady ve výši 11.877 tis. Kč a dobou realizace 2018-2020 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;

 

7)      zařazení projektu ORG 5393 „INTESMOG“, s celkovými náklady ve výši 32.000 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 29.000 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 3.000 tis. Kč a dobou realizace 2018-2020 do rozpočtu výdajů města Brna;

 

8)      zařazení projektu ORG 5394 „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna“, s celkovými náklady ve výši 1.500 tis. Kč a dobou realizace 2018-2019 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;

 

9)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení, za účelem realizace projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů.

 

 

36.

Projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/3355

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

 

***

4. ZMB ukládá Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

***

úkol č.: [Z7/35/36]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [po ukončení projektu]

 

 

 

 

 

37.

Projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ – změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/3354

 

1. ZMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“, které tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

 

 

38.

Projekt „LOW-CARB“ – partnerská smlouva – ZM7/3336

 

1. ZMB bere na vědomí Subsidy Contract (smlouvu o poskytnutí dotace) projektu „LOW-CARB“ v rámci programu Interreg Central Europe.

 

2. ZMB schvaluje Partnership Agreement (partnerskou smlouvu) projektu „LOW-CARB“, která v anglickém a českém překladu tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

40.

Projekt „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“ – posouzení projektu – ZM7/3342

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“, které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do ukončení příslušné výzvy.

***

úkol č.: [Z7/35/40]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

 

41.

Projekt „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ – posouzení projektu – ZM7/3343

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Zlepšení podmínek pro vyúčtování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do ukončení příslušné výzvy.

***

úkol č.: [Z7/35/41]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

 

42.

Projekt „Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“ – posouzení projektu – ZM7/3340

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“, které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do ukončení příslušné výzvy.

***

úkol č.: [Z7/35/42]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

 

43.

Projekt „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova“ – posouzení projektu  ̶  ZM7/3341

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova“, které tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do ukončení příslušné výzvy.

***

 úkol č.: [Z7/35/43]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

  

 

44.

Projekt „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“ - posouzení projektu – ZM7/3346

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“ , které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do ukončení příslušné výzvy.

***

 úkol č.: [Z7/35/44]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

  

 

45.

Projekt „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3“ - posouzení projektu – ZM7/3345

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3“, které tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

 

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do ukončení příslušné výzvy.

***

 úkol č.: [Z7/35/45]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

  

 

46.

Projekt „Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5“ – posouzení projektu – ZM7/3359

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5“, které tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do ukončení příslušné výzvy.

***

 úkol č.: [Z7/35/46]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

 

47.

Projekt „Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace - rekonstrukce odborných učeben“ – posouzení projektu – ZM7/3358

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o. – rekonstrukce odborných učeben“, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kolářská 4, p. o. – rekonstrukce odborných učeben“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

 

 

 

 

 

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Brno, Kolářská 4, p. o. -  rekonstrukce odborných učeben“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do ukončení příslušné výzvy.

***

 úkol č.: [Z7/35/47]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

 

48.

Projekt „Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba, přístavba“ – posouzení projektu – ZM7/3328

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba, přístavba“, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba, přístavba“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba, přístavba“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

 úkol č.: [Z7/35/48]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-02-28]

 

 

49.

Projekt „Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“ – posouzení projektu – ZM7/3327

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

 

 

úkol č.: [Z7/35/49]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-02-28]

 

 

50.

Projekt „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno“ – posouzení projektu – ZM7/3326

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci i Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonsktrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

 úkol č.: [Z7/35/50]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-02-28]

 

 

51.

Úprava rozpočtu Fondu rozvoje bydlení města Brna, rozpočtové opatření – ZM7/3382

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení, z důvodu poskytnutí zápůjčky na základě smlouvy č. 6217204771 o zápůjčce na opravy a modernizaci rodinného domu a vzniku zástavního práva.

 

 

52.

Prodej bytového domu Dukelská třída  57  včetně pozemků – ZM7/3386

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 870   ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 242 m² se stavbou č. p. 150, způsob využití bydlení, k. ú. Husovice, město Brno, městská část Brno-sever, dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

54.

Záměr prodeje rodinného domu Štefánikova 66a včetně pozemků – ZM7/3381

 

ZMB schvaluje záměr prodeje

- pozemku p. č. 383/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m², se stavbou č. p. 600, způsob využití rodinný dům,

- pozemku p. č. 383/6 - ostatní plocha, o výměře 141 m²,

vše v Brně, k. ú. Ponava,

v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, s tím, že nový vlastník bude mít povinnost dořešit na své náklady přípojku studené vody
k rodinnému domu č. p. 600 v k. ú. Ponava.

 

 

55.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Pisárecká 4, změna usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 55 – ZM7/3384

 

ZMB mění své usnesení Z7/28. zasedání konaného dne 16. 5. 2017, bod č. 55, které znělo:

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje jednotek vymezených podle z. č. 72/1994 Sb., v bytovém domě č. p. 275 na ulici Pisárecká 4, postaveném na pozemku p. č. 1493, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a pozemku p. č. 1493 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 387 , vše v k. ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno-město, a to:

1. jednotky č. 275/1 - jiný nebytový prostor s podílem na budově a pozemku o velikosti 10800/49757,

jednotky č. 275/2 - byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 5445/49757 dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15.3.2016.

 

2. jednotky č. 275/3 - byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 10467/49757, jednotky č. 275/4 - byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 5445/49757 v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.“

 

tak že:

 

Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje jednotek, vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., v bytovém domě č. p. 275 na ulici Pisárecká 4, postaveném
na pozemku p. č. 1493, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a pozemku p. č. 1493 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 387 
, vše v k. ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno-město, a to:

1. jednotky č. 275/1 - jiný nebytový prostor s podílem na budově a pozemku o velikosti 10800/49757,

jednotky č. 275/4 - byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 5445/49757

dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne
15. 3. 2016.

 

2. jednotky č. 275/2 - byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 5445/49757,

jednotky č. 275/3 - byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 10467/49757

v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

56.

Dispozice s domovním celkem Provazníkova 10, 12, 14, 16 včetně pozemků – ZM7/3383

 

ZMB schvaluje záměr prodeje

- pozemku p. č. 213/1 - ostatní plocha, o výměře 529 m²,

- části pozemku p. č. 214/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 355 m² se stavbou
č. p. 88, dle GP pro rozdělení pozemku č. 1447-180/2017 zpracovaného společností MapKart s. r. o. dne 24. 7. 2017, označené jako pozemek p. č. 214/1 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 345 m² se stavbou č. p. 88, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 215 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m² se stavbou č. p. 1234, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 216/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m² se stavbou č. p. 1236, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 217/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 426 m² se stavbou č. p. 130, způsob využití bydlení,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,

za cenu obvyklou ve výši 66.650.000,- Kč dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“.

 

 

57.

Prodej pozemku p. č. 1910, k. ú. Bohunice – ZM7/3392

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 1910 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 391 m²

v Brně, k. ú. Bohunice, do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 514 na ulici Gruzínská 7, postaveném na pozemku p. č. 1910 v Brně, k. ú. Bohunice za kupní cenu ve výši ceny obvyklé snížené o 25 %, a to s ohledem na čl. V kupní smlouvy č. 63001018 uzavřené mezi městem Brnem, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1 a Družstvem vlastníků bytů G7, družstvo, se sídlem v Brně, Gruzínská 7, okres Brno-město, IČO: 25588966, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

58.

Prodej pozemků p. č. 152/2, 152/3, 152/4 v k. ú. Přízřenice – ZM7/3413

 

1. ZMB bere na vědomí

­          návrh na dispozici s majetkem města podaný xxxxx xxxxxxxx dne 13. 2. 2015 týkající se prodeje pozemku p. č. 152/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
188 m², v k. ú Přízřenice,

 

­          žádost xxxxxx xxxxxxx ze dne 29. 5. 2017 týkající se pokračování v dispozici prodeje pozemků p. č. 152/2, 152/3, 152/4 v k. ú. Přízřenice.

 

2. ZMB schvaluje prodej pozemků:

- p. č. 152/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 52 m²,

- p. č. 152/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 102 m²,

- p. č. 152/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m²,

vše v k. ú. Přízřenice,

z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 410.280,- Kč (tj. 2.160,- Kč/m² + náklady spojené s převodem - úhrada znaleckého posudku ve výši 3.200,- Kč + 1.000,- Kč správní poplatek za vkladové řízení do katastru nemovitostí)

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

  

59.

Prodej pozemků p. č. 1293/2, 1293/3, 1293/8, 1293/9 v k. ú. Staré Brno – ZM7/3397

 

1. ZMB

Ø  schvaluje

 

a) prodej

- pozemku p. č. 1293/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²

- pozemku p. č. 1293/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

- pozemku p. č. 1293/9 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 5 m²

v k. ú. Staré Brno

společnosti VIRTUS GROUP plus s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 289.435,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41a těchto usnesení,

 

b) prodej

- pozemku p. č. 1293/3   ̶   zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²

v k. ú. Staré Brno

společnosti VIRTUS GROUP plus s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 232.000,- Kč, s rozvazovací podmínkou využití předkupního práva vlastníkem garáže postavené na pozemku a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41b těchto usnesení,

 

a dále pro případ, že vlastník garáže, postavené na pozemku p. č. 1293/3 k. ú. Staré Brno využije nabídky předkupního práva do tří měsíců od obdržení výzvy k uplatnění předkupního práva, čímž dojde k naplnění rozvazovací podmínky specifikované výše a kupní smlouva uzavřená se společností VIRTUS GROUP plus s. r. o. na prodej pozemku p. č. 1293/3 k. ú. Staré Brno věci zanikne s účinky ex tunc,

 

Ø  schvaluje prodej

- pozemku p. č. 1293/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m² v k. ú. Staré Brno společnosti KRYSTAL GROUP s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 232.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41c těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

         

 

60.

Prodej pozemku p. č. 2676/106 a částí pozemků p. č. 1926/1, 2676/58, 2676/59, 2676/73, 2676/102, 2676/104, k. ú. Nový Lískovec – SVJ Oblá 20, 22 – ZM7/3362

 

ZMB schvaluje

Ø  prodej

  - pozemku p. č. 2676/106 - ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m², k. ú. Nový Lískovec

- části pozemku p. č. 1926/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 55 m², k. ú. Nový Lískovec, oddělené geometrickým plánem č. 1178-250/2017 a v něm označené jako pozemek p. č. 1926/5 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 55 m², k. ú. Nový Lískovec

- části pozemku p. č. 2676/58   ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m², části pozemku p. č. 2676/59 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m², části pozemku p. č. 2676/73 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m² a části pozemku p. č. 1926/1  ̶  ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m², vše k. ú. Nový Lískovec, v geometrickém plánu č. 1178-250/2017 označené jako díly „a“, „b“, „c“, „d“ a sloučené do nově vzniklého pozemku označeného v uvedeném GP jako p. č. 2676/129 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m², k. ú. Nový Lískovec

- části pozemku p. č. 2676/102 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m², k. ú. Nový Lískovec, oddělené geometrickým plánem č. 1178-250/2017 a v něm označené jako pozemek p. č. 2676/128 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m², k. ú. Nový Lískovec

- části pozemku p. č. 2676/104 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 50 m², k. ú. Nový Lískovec, oddělené geometrickým plánem č. 1178-250/2017 a v něm označené jako pozemek p. č. 2676/127 - ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m̶², k. ú. Nový Lískovec, vlastníkům jednotek v domě Oblá 420/20, 421/22, Brno, který je postaven na pozemcích p. č. 2710/1, 2710/2, 2711/1, 2711/2 a 2711/3, k. ú. Nový Lískovec, podle podílů na společných částech domu a pozemku uvedených v katastru nemovitostí na LV 1512, za dohodnutou kupní cenu 432.200,- Kč

 

Ø  zřízení služebnosti inženýrské sítě pro statutární město Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.:

 

- na částech pozemků p. č. 1926/1, 2676/102, 2676/104 (dle GP č. 1178 - 250/2017 p. č. 1926/5, p. č. 2676/128 a 2676/127) a pozemku 2676/106 v k. ú. Nový Lískovec - respektování ochranného pásma splaškové kanalizační stoky DN 300, omezení činnosti v ochranném pásmu, právo vstupu a vjezdu,

- na části pozemku p. č. 2676/104 (dle GP č. 1178 - 250/2017 p. č. 2676/127), k. ú. Nový Lískovec

- respektování ochranného pásma dešťové kanalizační stoky DN 400, omezení činnosti v ochranném pásmu, právo vstupu a vjezdu,

- na částech pozemků p. č. 2676/104 a p. č. 1926/1 (dle GP č. 1178 - 250/2017 p. č. 2676/127 a p. č. 1926/5), k. ú. Nový Lískovec - umístění a vedení splaškových kanalizačních přípojek a dešťových kanalizačních přípojek DN 150 pod inventárním číslem 12836, respektování jejich ochranného území, omezení činnosti v ochranném území, právo vstupu a vjezdu

 

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

 

61.

Prodej částí pozemků p. č. 55 a 77/1, k. ú. Bystrc, společnosti MAGNUM Addict, s. r. o. – ZM7/3365

 

ZMB schvaluje prodej

- části pozemku p. č. 55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², k. ú. Bystrc, oddělené dle GP č. 3423-250/2017 jako pozemek p. č. 55/2 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 11 m², k. ú. Bystrc

- části pozemku p. č. 77/1 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 3 m², k. ú. Bystrc, oddělené dle GP č. 3423-250/2017 jako pozemek p. č. 77/3 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 3 m², k. ú. Bystrc,

společnosti MAGNUM Addict, s. r. o., IČO: 03388492, za dohodnutou kupní cenu 57.000,- Kč + DPH 21 %, tj. 11.970,- Kč; celková kupní cena činí 68.970,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

    

 

62.

Prodej části pozemku p. č. 9328, k. ú. Židenice, pro stavbu lodžií domu      Bořetická 13 – ZM7/3376

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 9328  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m², k. ú. Židenice, dle GP č. 3413-4/2017 pozemek p. č. 9328   ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m², k. ú. Židenice

vlastníkům jednotek v domě Bořetická 4099/13, Brno, který je postaven na pozemku p. č. 8244, k. ú. Židenice, podle podílů na společných částech domu uvedených v katastru nemovitostí na LV 5903, za dohodnutou kupní cenu 97.000,- Kč + 21 % DPH, tj. 20.370,- Kč; celková kupní cena činí 117.370,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

63.

Prodej části pozemků p. č. 170/1, p. č. 1142/62, p. č. 7629/1 v k. ú. Bystrc – ZM7/3395

 

1. ZMB bere na vědomí přípis p. Rakušana ze dne 11. 11. 2016, jímž má zájem o prodej pozemků, a to části p. č. 170/1, části p. č. 1142/62, části p. č. 7629/1, vše v k. ú. Bystrc, za účelem zarovnání zahrady na pozemku p. č. 796 v k. ú. Bystrc v jeho vlastnictví a prohlašuje, že nezamýšlí v současné době žádnou stavbu.

 

2. ZMB schvaluje prodej pozemků označených dle Geometrického plánu č. 3403-31/2017 ze dne 25. 9. 2017

- p. č. 170/9 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²,

- p. č. 1142/295 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²,

- p. č. 7629/7 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m²,

vše k. ú. Bystrc,

xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 49.300,- Kč + 21 % DPH,
tj. celkem 59.653,- Kč, za podmínek kupní smlouvy.

Kupní smlouva tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

               

 

64.

Prodej částí pozemků p. č. 2052, 4578, 4585 v k. ú. Žebětín – ZM7/3366

 

ZMB schvaluje prodej

- 6 částí pozemku p. č. 2052 - ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 36 m² (5 m² + 7 m² + 6 m² + 8 m² + 5 m² + 5 m²)

- 7 částí pozemku p. č. 4578 - ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 44 m² (2 m² + 10 m² + 6 m²+ 7 m² + 6 m²+ 8 m² + 5 m²)

- části pozemku p. č. 4585 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2654-77/2017 pozemky

- p. č. 2052/31 o výměře 5 m²

- p. č. 2052/32 o výměře 7 m²

- p. č. 2052/33 o výměře 6 m²

- p. č. 2052/34 o výměře 8 m²

- p. č. 2052/35 o výměře 5 m²

- p. č. 2052/36 o výměře 12 m²

- p. č. 4578/12 o výměře 10 m²

- p. č. 4578/13 o výměře 6 m²

- p. č. 4578/14 o výměře 7 m²

- p. č. 4578/15 o výměře 6 m²

- p. č. 4578/16 o výměře 8 m²

- p. č. 4578/17 o výměře 5 m²

společnosti MAISON VRABEL, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 311.304,35 Kč a 15% DPH ve výši 46.695,65 Kč, tj. celkem 358.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

65.

Prodej části pozemku p. č. 2033/1 v k. ú. Žebětín, zřízení služebnosti – ZM7/3363

 

ZMB schvaluje

-          prodej části pozemku p. č. 2033/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m² v k. ú. Žebětín (dle GP č. 2672-144/2017 pozemek p. č. 2033/13) společnosti MAISON VRABEL, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 76.600,- Kč a 15 % DPH ve výši 11.490,- Kč, tj. celkem 88.090,- Kč,

 

-          zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 2033/1 v k. ú. Žebětín (dle GP č. 2672-144/2017 na části pozemku p. č. 2033/13)   ̶   omezení činností v ochranném pásmu splaškové kanalizační stoky DN 300 a práva vstupu a vjezdu pro statutární město Brno a pro společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

     

 

66.

Prodej částí pozemků p. č. 130/2, 130/3 a 130/4, vše k. ú. Soběšice – ZM7/3377

 

ZMB schvaluje

Ø  prodej

- části pozemku p. č. 130/2 - zahrada o výměře 78 m²

- části pozemku p. č. 130/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

- části pozemku p. č. 130/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m²

vše k. ú. Soběšice, o celkové výměře 87 m², oddělených na základě geometrického

plánu č. 1829-230/2017 pro k. ú. Soběšice, tímto geometrickým plánem nově označených jako pozemek p. č. 130/8, zahrada o výměře 87 m² v k. ú. Soběšice xxx. xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 245.329,50 Kč vč. DPH a za podmínek kupní a darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení;

 

 

Ø  bezúplatné nabytí

části pozemku p. č. 128/4 - zahrada, o výměře 0,14 m² v k. ú. Soběšice, geometrickým plánem č. 1829-230/2017 pro k. ú. Soběšice označené jako díl a, který se tímto geometrickým plánem slučuje s pozemkem p. č. 130/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Soběšice z vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek kupní a darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

       

 

67.

Prodej id. 3/64 pozemku p. č. 1592 a id. 5/64 pozemku p. č. 1593/3 v k. ú. Lesná – ZM7/3410

 

ZMB schvaluje prodej

- id. 3/64 pozemku p. č. 1592 – zahrada, o výměře 746 m²

- id. 5/64 pozemku p. č. 1593/3 – zahrada, o výměře 651 m²

vše v k. ú. Lesná

xxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 344.313,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

68.

Změna usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 89 - prodej id. ½ pozemku p. č. 324/97 
a id. ½ pozemku p. č. 324/98, k. ú. Lesná – ZM7/3388

 

ZMB mění své usnesení Z7/29. zasedání konaného dne 20. 6. 2017, bod č. 89, které znělo:

 

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej id. 1/2 pozemku p. č. 324/97 − ostatní plocha, o výměře 69 m² a id. 1/2 pozemku p. č. 324/98 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m², vše v Brně, k. ú. Lesná, do vlastnictví Bytového družstva Třískalova 348/2, Brno, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení“.

 

tak, že:

 

Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej id. 1/2 pozemku p. č. 324/97 − ostatní plocha, o výměře 69 m² a id. 1/2 pozemku p. č. 324/98 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m², vše v Brně, k. ú. Lesná, do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 348, na ulici Třískalova 2, Brno, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

69.

Nabytí pozemků p. č. 3946/24 a p. č. 3947/19 v k. ú. Řečkovice – ZM7/3375

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků p. č. 3946/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 272 m² a p. č. 3947/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m², vše v k. ú. Řečkovice, o celkové výměře 382 m², ze spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxx xxxxxx (id. 1/2), do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 38.200,- Kč (100,‑ Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

       

 

70.

Nabytí pozemků v k. ú. Nový Lískovec a rozpočtové opatření – ZM7/3412

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že spoluvlastníci pozemku p. č. 1543/31, k. ú. Nový Lískovec, jenž se nachází v lokalitě určené k realizaci strategického projektu „Bytová výstavba Kamenný vrch II“, mají zájem jednat se statutárním městem Brnem o jeho prodeji za podmínky, že město současně odkoupí i další jejich sousední pozemek p. č. 1543/30, k. ú. Nový Lískovec tvořící veřejné prostranství, a že kupní cena obou pozemků bude stejná, tj. odpovídající jednotkové ceně obvyklé ve výši 4.879,- Kč/m², celkem 1.985.753,- Kč, a proto nesouhlasili s návrhem kupní ceny pozemku p. č. 1543/30 ve výši 512.000,- Kč (1.600,- Kč/m²), ani s prodejem pouze samotného pozemku p. č. 1543/31 za kupní cenu ve výši 374.100,- Kč (4.300,- Kč/m²).

 

2. ZMB schvaluje

a) nabytí pozemků

- p. č. 1543/30 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 320 m²,

- p. č. 1543/31 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 87 m²,

v k. ú. Nový Lískovec,

z podílového spoluvlastnictví xxxx xxxxxxxxxx (id. 1/3), xxxx xxxxxxxxx (id. 1/3)
a xxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/3) do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 886.100,- Kč, a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 52a těchto usnesení,

 

b) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 52b těchto usnesení, v souvislosti s navrženým čerpáním prostředků z Fondu bytové výstavby z důvodu zajištění úhrady části kupní ceny.

 

 

71.

Nabytí pozemku p. č. 1938/312 v k. ú. Bystrc a uzavření dohody o narovnání
v rámci smírného ukončení soudního sporu – ZM7/3423

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že:

-          na základě žaloby xxxxxx xxxxxxx (prodávající) je veden proti statutárnímu městu Brnu soudní spor o vydání bezdůvodného obohacení za obecné užívání pozemku v jeho vlastnictví p. č. 1938/312 v k. ú. Bystrc jako veřejné prostranství s odůvodněním, že nemá s městem uzavřen žádný smluvní vztah a město mu za jeho užívání ničeho neplatí;

 

-          problematika vydání bezdůvodného obohacení u pozemků s charakterem veřejného prostranství ve vlastnictví třetích osob není výslovně legislativně upravena, avšak soudy rozhodují na základě soudní judikatury tak, že obcím vzniká bezdůvodné obohacení a jeho výši určují peněžitou částkou odpovídající částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase za užívání obdobných nemovitostí, zpravidla formou nájmu, na základě znaleckého posudku,

 

-          prodávající nesouhlasil s návrhem majetkoprávního vypořádání pozemku dle platné Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna za kupní cenu ve výši 71.440,-Kč (tj. cca 794,- Kč/m²) odpovídající ceně zjištěné a s náhradou za obecné užívání pozemku ve výši 40,- Kč/m²/rok a souhlasil s prodejem pouze za cenu obvyklou ve výši 144.000,- Kč, (tj. 1.600,- Kč/m² ) a s náhradou za obecné užívání pozemku ve výši 75,- Kč/m²/rok.

 

2. ZMB schvaluje

-          výjimku z článku III./bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 dne 3. 4. 2012 - spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 1938/312 v k. ú. Bystrc se sjednává kupní cena ve výši v místě a čase obvyklé,

 

-          nabytí pozemku p. č. 1938/312 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m² v k. ú. Bystrc z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 144.000,- Kč;

 

-          dohodu o narovnání, jejímž obsahem je zejména:

 

  • závazek statutárního města Brna zaplatit xxxxxx xxxxxxxxx (prodávající) částku ve výši 19.631,- Kč za obecné užívání pozemku p. č. 1938/312 k. ú. Bystrc za období od 8. 6. 2014 do 30. 4. 2017 s úrokem z prodlení od 8. 6. 2017 do zaplacení, a dále částku ve výši odpovídající 75,- Kč/m²/rok od 1. 5. 2017 až do dne právních účinků vkladu vlastnického práva města do katastru nemovitostí, bez úroku z prodlení, a dále náklady soudního řízení sp. zn. 20C 152/2017 ve výši 7.837,- Kč,

 

  • závazek prodávajícího vzít zpět žalobní návrh v tomto soudním řízení,

 

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

      

73.

Nabytí pozemku p. č. 1646/20 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova“ – ZM7/3339

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1646/20 orná půda, o výměře 118 m² v k. ú. Žebětín z podílového spoluvlastnictví xxxxx xxxxx (id. ½) a xxxx. xxxxxx xxxxxxxx (id. ½) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 177.000,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesní.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

74.

Nabytí pozemků p. č. 1646/16, 1646/18 a 1646/19 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova“ – ZM7/3337

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1646/16 – orná půda, o výměře 66 m²

- p. č. 1646/18 – orná půda, o výměře 64 m²

- p. č. 1646/19 – orná půda, o výměře 110 m²

vše v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 360.000,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  

 

75.

Nabytí části pozemku p. č. 3703 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Nový chodník
v prodloužení ulice Hostislavova“ – ZM7/3338

 

ZMB schvaluje nabytí části pozemku p. č. 3703 orná půda, o výměře 72 m², která je dle geometrického plánu č. 2703-14/2017 nově označená jako p. č. 3703/4, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 64.800,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

76.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černá Pole, Trnitá a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/3368

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovité věci (pozemku) s omezujícími podmínkami,

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na předmětných pozemcích je umístěna místní komunikace, chodníky, silniční vegetace, veřejná zeleň, zatravněný dělící pás a nezpoplatněná podélná parkovací stání,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1777/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3.449 m², v k. ú. Černá Pole,

- p. č. 1065/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 238 m², v k. ú. Trnitá,

- p. č. 1678/125 - ostatní plocha, silnice, o výměře 45 m², v k. ú. Starý Lískovec,

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

           

 

77.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Chrlice, Žabovřesky, Komín a Brněnské Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3369

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 2005/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 66 m², v k. ú. Chrlice,

- p. č. 2825/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3.252 m², v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 2825/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 988 m², v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 4802/226 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 45/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m², v k. ú. Brněnské Ivanovice,

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  

 

78.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komárov, Štýřice a Chrlice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/3367

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovité věci (pozemku) s omezujícími podmínkami,

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31.1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na předmětných pozemcích jsou umístěny místní komunikace, chodníky, silniční vegetace, vjezdy, bezplatná parkovací stání a sloup veřejného osvětlení,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 228/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3.950 m², v k. ú. Komárov,

- p. č. 1501/19 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 56 m², v k. ú. Štýrice,

- p. č. 555/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 131 m², v k. ú. Chrlice,

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

        

 

79.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, z vlastnictví
ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3374

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 

-          omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31.1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na předmětných pozemcích je umístěno těleso tramvajové dráhy,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 4808/6 - ostatní plocha, dráha, o výměře 38 m², v k. ú. Komín

- p. č. 4808/7 - ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², v k. ú. Komín

- p. č. 4808/9 - ostatní plocha, dráha, o výměře 55 m², v k. ú. Komín

- p. č. 4808/11 - ostatní plocha, dráha, o výměře 57 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/16 - ostatní plocha, dráha, o výměře 57 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/17 - ostatní plocha, dráha, o výměře 55 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/18 - ostatní plocha, dráha, o výměře 110 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/25 - ostatní plocha, dráha, o výměře 85 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/27 - ostatní plocha, dráha, o výměře 36 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/29 - ostatní plocha, dráha, o výměře 37 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/30 - ostatní plocha, dráha, o výměře 36 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/31 - ostatní plocha, dráha, o výměře 39 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/34 - ostatní plocha, dráha, o výměře 69 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/36 - ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/38 - ostatní plocha, dráha, o výměře 74 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/39 - ostatní plocha, dráha, o výměře 69 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/40 - ostatní plocha, dráha, o výměře 82 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/41 - ostatní plocha, dráha, o výměře 82 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/47 - ostatní plocha, dráha, o výměře 14 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/48 - ostatní plocha, dráha, o výměře 37 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4808/49 - ostatní plocha, dráha, o výměře 102 m², v k. ú. Komín

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  

 

 

 

 

80.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky, Husovice, Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3371

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 648/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m², v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 620/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m̶², v k. ú. Husovice,

- část pozemku p. č. 4097/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.491 m²

označeného dle geometrického plánu č. 3454-129/2017 jako pozemek p. č. 4097/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 607 m², v k. ú. Královo Pole,

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, které tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

          

 

81.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/3372

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami.

- omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

- na předmětných pozemcích je situována veřejná zeleň.

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 30/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 45 m², v k. ú. Královo Pole

- p. č. 30/5 - ostatní plocha, dráha, o výměře 117 m², v k. ú. Královo Pole

- p. č. 30/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m², v k. ú. Královo Pole

- p. č. 30/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 42 m², v k. ú. Královo Pole

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

    

 

82.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Židenice, z vlastnictví
ČR-ÚZSVM – ZM7/3418

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 4407/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m², v k. ú. Židenice,

- p. č. 4407/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 99 m², v k. ú. Židenice,

- p. č. 1107 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 392 m², v k. ú. Židenice,

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, které tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

     

 

83.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky a Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/3422

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

- omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

 

- na předmětných pozemcích je situována místní komunikace, chodníky, silniční vegetace, veřejná zeleň, bezplatná parkovací stání, těleso tramvajové dráhy a sloup  veřejného osvětlení,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 6261/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 154 m², v  k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 6282/20 - ostatní plocha, dráha, o výměře 57 m², v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 28/47 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 120 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 28/48 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 135 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 28/59 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 85 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 28/5 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 304 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 28/52 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 300 m², v k. ú. Královo Pole,

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

       

 

84.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Jehnice, Žebětín, Ponava, Komín a Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3416      

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- část pozemku p. č. 18/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 349 m², označeného dle geometrického plánu č. 859-17/2016 jako pozemek p. č. 18/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m², v k. ú. Jehnice,

- p. č. 2954/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.501 m², v k. ú. Žebětín,

- p. č. 1086/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.529 m², v k. ú. Ponava,

- p. č. 1450/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1126/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m², v k. ú. Ivanovice,

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, které tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  

 

85.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Město Brno
a Tuřany z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/3417

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na předmětných pozemcích je situována místní komunikace, chodníky, silniční vegetace, bezplatná parkovací stání, těleso tramvajové dráhy a sloupy veřejného osvětlení,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1535/42 - ostatní plocha, dráha, o výměře 31 m², v k. ú. Komín

- p. č. 359/54 - ostatní plocha, dráha, o výměře 1 m², v k. ú. Město Brno

- p. č. 1094/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101 m², v k. ú. Tuřany

- p. č. 996/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 278 m², v k. ú. Tuřany

- p. č. 996/3  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 356 m², v k. ú. Tuřany

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

       

 

86.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 826/4 v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3420

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 

-          omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na převáděném majetku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace.

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 826/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 240 m², v k. ú. Pisárky

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

       

 

87.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Ponava z vlastnictví
ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/3414

 

1. ZMB bere na vědomí

a) skutečnosti, že:

­          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovité věci (pozemku) s omezujícími podmínkami,

 

­          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat
ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let
od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

­          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

­          na předmětných pozemcích je situována místní komunikace, chodník a bezplatná parkovací stání,

 

b) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 373/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 730 m², v k. ú. Ponava,

- p. č. 1086/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.651 m², v k. ú. Ponava,

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

88.

Uzavření dohody o narovnání, bezúplatné nabytí jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku k. ú. Židenice ve věci majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Židenice mezi statutárním městem Brnem a Teplárnami Brno, a.s. – ZM7/3373

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že

-          budova č. p. 4237 na pozemku p. č. 8274 k. ú. Židenice a budova č. p. 4239, která je dnes součástí pozemku p. č. 8238 k. ú. Židenice byly původně objekty výměníkových stanic, které přešly z vlastnictví státu do vlastnictví města Brna, přičemž na těchto objektech byly vybudovány městskou částí Brno-Vinohrady na vlastní náklady nástavby, které jsou doposud využívány ve veřejném zájmu; vlastnické právo města k nástavbám však nebylo zapsáno do evidence nemovitostí,

 

-          město Brno vložilo obě stavby-objekty technické vybavenosti do základního jmění společnosti Tepelné zásobování Brno, a. s., a to v době, kdy nástavby byly na nich již vybudovány, a proto byl každý z těchto objektů spolu s nástavbou zapsán do katastru nemovitostí jako jedna budova do vlastnictví společnosti Tepelné zásobování Brno, a. s. (později Teplárny Brno, a. s.),

 

-          pozemek p. č. 8238 k. ú. Židenice (pod budovou č. p. 4239) byl rovněž vložen do základního jmění společnosti Tepelné zásobování Brno, a. s., nikoliv však pozemek p. č. 8274 k. ú. Židenice (pod budovou č. p. 4237), neboť k němu byl uplatněn restituční nárok, o kterém doposud nebylo rozhodnuto.

 

2. ZMB schvaluje

Ø  dohodu o narovnání

mezi statutárním městem Brnem (SMB) a Teplárnami Brno, a. s. (TB), jejímž obsahem je zejména:

-          bezúplatné nabytí jednotky č. 4237/2 jiný nebytový prostor umístěné v budově č. p. 4237 stojící na pozemku p. č. 8274, to vše v k. ú. Židenice včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 3647/5794 na společných částech budovy č. p. 4237 stojící na pozemku p. č. 8274, z vlastnictví TB do vlastnictví SMB,

 

-          bezúplatné nabytí jednotky č. 4239/2 jiný nebytový prostor umístěné v budově č. p. 4239, jež je součástí pozemku p. č. 8238, to vše v k. ú. Židenice včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2043/4190 na pozemku p. č. 8238 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2043/4190 na společných částech budovy č. p. 4239, jež je součástí pozemku p. č. 8238, z vlastnictví TB do vlastnictví SMB,

 

-          závazek SMB, že jako jediný akcionář TB poté, co bude restituční řízení vedené ve vztahu k pozemku SMB p. č. 8274 k. ú. Židenice, na kterém stojí budova č. p. 4237 ve vlastnictví TB, pravomocně skončeno a proti rozhodnutí Pozemkového úřadu nebude podána ve stanovené lhůtě žaloba, příp. řízení o podané žalobě bude pravomocně skončeno a SMB zůstane nadále vlastníkem pozemku p. č. 8274, učiní do 6 měsíců od okamžiku, kdy se o těchto skutečnostech dozví, všechna potřebná jednání směřující k tomu, aby spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2147/5794 na pozemku p. č. 8274, k. ú. Židenice odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 4237 stojící na pozemku p. č. 8274, jenž náleží k jednotce 4237/1 ve vlastnictví TB, byl vložen do majetku TB formou nepeněžitého vkladu, pokud mezi stranami nebude dohodnuto jinak,

 

-          prohlášení stran, že uzavřením této dohody o narovnání jsou mezi nimi navždy upravena a narovnána veškerá vzájemná práva a závazky vyplývající a související se spornými a pochybnými nároky uvedenými v dohodě a nebudou již po sobě v této souvislosti nikdy žádat ničeho, což je cílem všech stran a účelem této dohody,

 

Ø  bezúplatné nabytí jednotky č. 4237/2 jiný nebytový prostor umístěné v budově č. p. 4237 stojící na pozemku p. č. 8274, to vše v k. ú. Židenice včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 3647/5794 na společných částech budovy č. p. 4237 stojící na pozemku p. č. 8274, z vlastnictví TB do vlastnictví SMB,

 

Ø  bezúplatné nabytí jednotky č. 4239/2 jiný nebytový prostor umístěné v budově č. p. 4239, jež je součástí pozemku p. č. 8238, to vše v k. ú. Židenice včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2043/4190 na pozemku p. č. 8238 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2043/4190 na společných částech budovy č. p. 4239, jež je součástí pozemku p. č. 8238, z vlastnictví TB do vlastnictví SMB,

a za podmínek dohody o narovnání, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  

 

89.

Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3415

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnosti, že:

-          bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku p. č. 2327/3 v k. ú. Řečkovice na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna;

 

-          smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci byla oboustranně podepsána zástupcem statutárního města Brna a zástupcem Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabývá platnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb.,

 

-          následně Ministerstvo financí vydalo výkladové stanovisko k aplikaci ustanovení § 22 odst. 4 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., dle kterého není třeba k převodu pozemku ve výměře nepřesahující 200 m̶² na (v) kterém se nacházejí pouhá „jiná zařízení“ (tedy zejména různé povrchové úpravy pozemku a drobné stavební prvky jako účelové komunikace, inženýrské sítě apod.) schválení Ministerstva financí,

 

-          Ministerstvo financí aktuálně sdělilo, že ve smyslu výše uvedeného výkladového stanoviska není třeba schválení Ministerstva financí ani k převodu spoluvlastnického podílu k pozemku,

 

-          z tohoto důvodu je třeba formou dodatku č. 1 změnit ustanovení čl. V. odst. 1 uzavřené smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a to tak, že: „smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou“.

 

2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/021 zohledňující výše uvedené stanovisko Ministerstva financí, který tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

     

 

90.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 191, postavené
na pozemku p. č. 2613 v k. ú. Bosonohy – ZM7/3403

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxx xxxxxxxxx, doručenou dne 20. 11. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 191, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 2613 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m², k. ú. Bosonohy, za kupní cenu ve výši 5.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB

Ø  souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 191, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 2613 -  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m², k. ú. Bosonohy, za kupní cenu 5.000,- Kč, dle nabídky ze dne 20. 11. 2017,

 

Ø  schvaluje úplatné nabytí stavby č. e. 191, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku p. č. 2613, v k. ú. Bosonohy, z vlastnictví xxxx xxxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 5.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, a to úhradou kupní ceny poštovní poukázkou zaslanou na adresu xxxx xxxxxxxxx uvedenou v kupní smlouvě, před uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

     

91.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č. e. 1069, postavené na pozemku
p. č. 3071/6 v k. ú. Líšeň – ZM7/3404

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, doručenou dne 27. 11. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 1069, způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 3071/6 -   zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², k. ú. Líšeň, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 320.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz.

 

2. ZMB nesouhlasí

-          s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 1069, způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 3071/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², k. ú. Líšeň, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 320.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz,

 

-          s využitím předkupního práva u budoucích nabídek ke stavbám garáží v této lokalitě, tj. v garážovém dvoře při ulici Bačovského, na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 3071/5, 3071/7, 3071/8, 3071/9, 3071/10, 3071/11, 3071/12, 3071/13, 3071/14, 3071/15, 3071/16, vše v k. ú. Líšeň.

      

     

92.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 875, postavené
na pozemku p. č. 1949 v k. ú. Jundrov – ZM7/3408

 

1. ZMB bere na vědomí

-          nabídku xxxx xxxxxxxx, doručenou po doplnění dne 27. 11. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 875, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku p. č. 1949, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m², k. ú. Jundrov, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 189.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz,

 

-          skutečnost, že xxxx xxxxxxxx v rozporu s ust. § 2148 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vědomě převedla na podkladě kupní smlouvy vlastnictví ke stavbě rod. rekreace, stojící na pozemku statutárního města Brna p. č. 1949, k. ú. Jundrov na koupěchtivého s právními účinky zápisu v KN ke dni 22. 11. 2017, přestože neuplynula zákonem stanovená tříměsiční lhůta k přijetí nabídky předkupníkem od podání nabídky předkupního práva, která končí k datu 27. 2. 2018.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 875, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku p. č. 1949, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m², k. ú. Jundrov, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 189.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz.

       

 

93.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 323 v k. ú. Štýřice – ZM7/3407

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku manželů xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx (dále jen „manželé xxxxxxxxx“), doručenou dne 4. 12. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 323, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m², k. ú. Štýřice, za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 323, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m², k. ú. Štýřice, za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč, dle nabídky ze dne 4. 12. 2017.   

        

 

94.

Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 1092, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p. č. 2952/5 v k. ú. Slatina – ZM7/3406

 

1. ZMB bere na vědomí

-          nabídku spol. ALIWI JAS s. r. o. doručenou dne 5. 12. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. p. 1092, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p. č. 2952/5, k. ú Slatina, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.202 m², ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 6.500.000,- Kč a za podmínek doložené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy,

 

 

-          doporučení RMČ Brno-Slatina, přijmout nabídku na uplatnění předkupního práva z úrovně statutárního města Brna, přijaté na její VII/69. schůzi, konané dne 20. 12. 2017,

 

-          skutečnost, že na LV č. 2158 jsou k uvedené stavbě zapsána omezení vlastnického práva a to, zástavní právo smluvní ve výši 6.400.000,- Kč, dvou budoucích pohledávek do výše 6.900.000,- Kč vzniklých do 31. 12. 2036 pro zástavního věřitele spol. Aktivafin s. r. o. závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého a v neposlední řadě zahájení exekuce s právními účinky zápisu k 29. 11. 2017,

 

-          dluh spol. ALIWI JAS s. r. o. vůči MČ Brno-Slatina ve výši 91.565,- Kč bez příslušenství k 20. 12. 2017 (společnost nemá s městskou částí uzavřenu nájemní smlouvu na pronájem pozemku, ale je jí zasílán předpis k úhradě plnění obdobné nájemnému),

 

-          omezenou výši finančních prostředků statutárního města Brna na rok 2018, rezervovaných na realizaci využitých předkupních práv (celkem 5 mil. Kč).

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. p. 1092, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p. č. 2952/5, k. ú. Slatina, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.202 m², ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 6.500.000,- Kč a za podmínek doložené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy, dle nabídky doručené dne 5. 12. 2017.

 

            

95.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 874/8 v k. ú. Štýřice – ZM7/3405

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku manželů xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx (dále jen „manželé xxxxxxxx“), doručenou po doplnění dne 6. 12. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 874/8  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Štýřice, za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 874/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Štýřice, za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč, dle nabídky ze dne 6. 12. 2017.

      

     

 

 

 

 

 

96.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům
p. č. 6041/5, 6042, 6044/1, 6044/3, 6045, 6046 v k. ú. Žabovřesky
; kupní smlouva mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM – ZM7/3356

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku využití předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům p. č. 6041/5, 6042, 6044/1, 6044/3, 6045, 6046 v k. ú. Žabovřesky určeným pro veřejně prospěšnou stavbu VPS8/08-I „rozšíření komunikace a veřejného prostranství při ulici Korejské“.

 

2. ZMB

Ø  souhlasí

s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům p. č. 6041/5, 6042, 6044/1, 6044/3, 6045, 6046 v k. ú. Žabovřesky určeným pro veřejně prospěšnou stavbu VPS8/08 - I „rozšíření komunikace a veřejného prostranství při ulici Korejské“;

 

Ø  schvaluje nabytí pozemků

p. č. 6041/5 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 824 m²

p. č. 6042 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, o výměře 176 m²

p. č. 6044/1 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, o výměře 243 m²

p. č. 6044/3 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, o výměře 2 m²

p. č. 6045 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, o výměře 190 m²

p. č. 6046 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 1.233 m²

v k. ú. Žabovřesky za kupní cenu ve výši 3.735.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, která tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

97.

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 6317013782 ze dne 1. 8. 2017 – ZM7/3364

 

ZMB schvaluje dodatek č. l ke kupní smlouvě č. 6317013782 ze dne 1. 8. 2017, jímž se rozšiřuje předmět koupě uvedený v čl. I. odst. 1.1. kupní smlouvy č. 6317013782 ze dne 1. 8. 2017 o nedopatřením opomenutou id. 1/6 pozemku p. č. 1858/4 - zahrada o výměře 25 m² v k. ú. Štýřice.

Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

          

 

98.

Dodatek č. 5 k „Nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů
č. 0063101704107“ ve znění dodatků č. 1 až č. 4 - lokalita BPZ – ČT v k. ú. Černovice – ZM7/3421

 

1. ZMB bere na vědomí,

-          že ZMB na jejím Z7/33. zasedání konaném dne 7. 11. 2017 schválilo prodej pozemků v k. ú. Černovice společnosti CTP Property X, spol. s r. o., které byly součástí předmětu nájmu dle „Nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2.A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704107“ ve znění dodatků č. 1-4;

 

-          že související kupní smlouva bude uzavřena v průběhu ledna 2018;

 

-          že nájem pozemků tvořící nový předmět nájmu vznikne ke dni, kdy se společnost CTP Property X, spol. s r.o. stane vlastníkem vyloučených pozemků z předmětu stávajícího nájmu dle smlouvy č. 0063101704107, tj. pozemků uvedených v dodatku č. 5, které zároveň tvoří předmět koupě dle související kupní smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje dodatek č. 5 k „Nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2.A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704107“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Property X, spol. s r. o. a CTP Invest, spol. s r. o., jehož předmětem je zejména

 

-          změna předmětu nájmu dle původní nájemní smlouvy, ze kterého jsou vyloučeny celé pozemky a části pozemků, které jsou předmětem prodeje na základě schváleného prodeje ZMB na jejím Z7/33. zasedání konaném dne 7. 11. 2017,

 

-          změna výše nájemného, které bude CTP povinno hradit od okamžiku, kdy se stane vlastníkem pozemků v k. ú. Černovice a které činí 13.153.172,- Kč/rok.

Dodatek č. 5 tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

       

 

99.

Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice   formou souhlasného prohlášení – ZM7/3411

 

1. ZMB bere na vědomí argumentaci xxxxxx xxxxx v přípisech ze dne 12. 11. 2015 a xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ze dne 5. 6. 2014, 18. 4. 2017
ke splnění podmínek vydržení vlastnického práva k částem pozemku p. č. 2040/1
o výměře cca 10 m² a o výměře cca 21 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno a uznání vlastnického práva na základě souhlasného prohlášení, dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

 

2. ZMB souhlasí

­          s uznáním vlastnického práva xxxxxx xxxxx k části pozemku p. č. 2040/1 o výměře
9 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno k datu 31. 12. 2013, označené dle geometrického plánu č. 1112-136/2017 jako pozemek p. č. 2040/11 ost. plocha, jiná plocha, o výměře 9 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno,

 

­          s uznáním vlastnického práva xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx - každý k id. 1/3 - k části pozemku p. č. 2040/1 o výměře 22 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno k datu 31. 12. 2013, označené dle geometrického plánu č. 1120-182/2017 jako pozemek p. č. 2040/12 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 22 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno.

 

3. ZMB schvaluje

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem
a xxxxxxx xxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxxx xxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú . Kohoutovice, obec Brno, označené dle geometrického plánu č. 1112-136/2017 jako pozemek p. č. 2040/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 9 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno, souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 75a těchto usnesení,

 

­          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k uznání vlastnického práva vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice, obec Brno, označené dle geometrického plánu č. 1120-182/2017 jako pozemek p. č. 2040/12 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 22 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno, souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 75b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.    

 

 

100.

Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 623/31, k. ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení – ZM7/3360

 

1. ZMB bere na vědomí argumentaci xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, právního zástupce xxxxxxxx xxxxx, nar. xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, ze dne 22. 5. 2017 k uznání vlastnického práva xxxxxxxx xxxxx, nar. x. x. xxxx, zemř. xx. x. xxxx, k datu smrti vydržením k části pozemku p. č. 623/31 o výměře 4 m², k. ú. Jundrov, obec Brno, která bude zaměřena a oddělena geometrickým plánem, a to formou souhlasného prohlášení dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

 

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva xxxxxxxx xxxxx, nar. x. x. xxxx, zemř. xx. x. xxxx k datu 26. 5. 2016 k části pozemku p. č. 623/31 o výměře cca 4 m², k. ú. Jundrov, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 1915-49/2017 jako p. č. 623/61 o výměře 4 m², k. ú. Jundrov, obec Brno.

 

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. b) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxx xxxxxx, nar. xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxxxxx xxxxx, nar. x. x. xxxx, zemř. xx. x. xxxx, vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., k datu 26. 5. 2016 k části pozemku p. č. 623/31, k. ú. Jundrov, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 1915-249/2017 jako p. č. 623/61 o výměře 4 m², k. ú. Jundrov, obec Brno.

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

    

101.

Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 180/5, k. ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení – ZM7/3361

 

1. ZMB bere na vědomí argumentaci manželů xxx. xxxxxx a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx, zast. xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze dne 26. 11. 2015 ke splnění podmínek vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 180/5 o výměře cca 15 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno, a uznání vlastnického práva na základě souhlasného prohlášení, dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

 

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva manželů xxx. xxxxxx a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx k části pozemku p. č. 180/5 o výměře cca 15 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno, k datu 31. 12. 2013, označené geometrickým plánem č. 1750-2910/2017 jako p. č. 180/14 o výměře 15 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno.

 

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a manželi xxx. xxxxxxx a xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx k uznání vlastnického práva manželů xxx. xxxxxx a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 180/5, k. ú. Ivanovice, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 1750-2910/2017 jako p. č. 180/14 o výměře 15 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno.

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.      

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

102.

Dohody o narovnání na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc ke smírnému ukončení soudních sporů a souhlasná prohlášení
na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc – ZM7/3396

 

1. ZMB bere na vědomí

- pravomocný rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 21 C 67/2017-66 ze dne 23. 6. 2017, právní moc: 3. 8. 2017, kterým bylo soudem určeno vlastnické právo fyzických osob nabyté vydržením, části pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc, označené geometrickým plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/14 – zahrada, o výměře 23 m², k. ú. Bystrc;

 

- skutečnost, že ze strany fyzických osob, tj. manželů xxx. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, manželů xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou podány a vedeny žaloby o určení jejich vlastnického práva vydržením k částem pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc, s tím, že uvedené části pozemků jsou po dobu přesahující dobu oprávněné držby jimi v dobré víře užívány jako oprávněnými držiteli;

 

- skutečnost, že ze strany statutárního města Brna jsou vedeny žaloby o vydání bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání částí pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc proti manželům xxx. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, manželům xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx;

 

- návrh xxx. xxxxxxx xxxxxxx, advokáta ze dne č. j. 236/13 M ze dne 8. 9. 2017 na smírné urovnání soudních sporů o určení vlastnictví vydržením, na základě dohod o narovnání dle ust. § 1903 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb.:

a) - manželů xxx. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx - pod sp. zn. 29 C 66/2017

b) - manželů xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx - pod sp. zn. 20 C 66/2017

c) - xxxxx xxxxxxxx - pod sp. zn. 13 C 71/2017

d) - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - pod sp. zn. 72 C 65/2017

 

vč. návrhu na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc

a) - manželů xxx. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx

b) - xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

c) - xxxxx xxxxxxxx

d) - xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

e) - xxxxx xxxxxxxxxxxx

f) - xxxxx xxxxxxx

g) - manželů xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx

formou souhlasných prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

 

2. ZMB 

Ø  souhlasí

- s uznáním vlastnického práva manželů xxx. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 687/2 o výměře 44 m², k. ú. Bystrc, obec Brno vydržením, označené geometrickým plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/20 o výměře 44 m², k. ú. Bystrc, obec Brno,

 

- s uznáním vlastnického práva xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, každý k id. l/2, k části pozemku p. č. 687/2 o výměře 40 m², k. ú. Bystrc, obec Brno, vydržením, označené geometrickým plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/13 o výměře 40 m², k. ú. Bystrc, obec Brno,

 

- s uznáním vlastnického práva xxxxx xxxxxxxx k části pozemku p. č. 687/2 o výměře 51 m², k. ú. Bystrc, obec Brno vydržením, označené geometrickým plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/19 o výměře 51 m², k. ú. Bystrc, obec Brno,

 

- s uznáním vlastnického práva xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k části pozemku p. č. 687/2 o výměře 59 m², k. ú. Bystrc, obec Brno, vydržením, označené geometrickým plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/16 o výměře 59 m², k. ú. Bystrc, obec Brno,

 

- s uznáním vlastnického práva xxxxx xxxxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 687/2 o výměře 54 m², k. ú. Bystrc, obec Brno, vydržením, označené geometrickým plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/15 o výměře 54 m², k. ú. Bystrc, obec Brno,

 

-s uznáním vlastnického práva xxxxx xxxxxxx k části pozemku p.č. 687/2 o výměře 23 m², k. ú. Bystrc, obec Brno vydržením, označené geometrickým plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/17 o výměře 23 m², k. ú. Bystrc, obec Brno,

 

- s uznáním vlastnického práva manželů xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 687/2 o výměře 43 m², k. ú. Bystrc, obec Brno, vydržením, označené geometrickém plánem č. 3292-2582/2017, jako p. č. 687/18 o výměře 43 m², k. ú. Bystrc, obec Brno.

 

 

Ø  schvaluje 

v návaznosti na rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 21 C 67/2017-66 ze dne 23. 6. 2017, jímž bylo určeno vlastnické právo manželů xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx k pozemku p. č. 687/14, k. ú. Bystrc, odděleného z pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc

 

a) dohodu o narovnání sporných práv a povinností a souhlasné prohlášení mezi statutárním městem Brnem a manželi xxx. xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, ke smírnému ukončení soudních sporů vedených u Městského soudu v Brně:

- pod sp. zn. 29 C 66/2017, žalobců manželů xxx. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, o určení vlastnictví vydržením

- pod sp. zn. 216 C 91/2015, žalobce statutárního města Brna, o vydání bezdůvodného obohacení,

a narovnání sporného vztahu mezi účastníky,

 

spočívající:

- v uznání vlastnického práva manželů xxx. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 687/2, ozn. dle geometrického plánu č. 3292-2582/2017 jako pozemek p. č. 687/20 zahrada o výměře 44 m², k. ú. Bystrc, obec Brno, nabytého vydržením vlastnického práva dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb.

- zpětvzetí žaloby o určení vlastnického práva sp. zn. 29 C 66/2017 a úhradě ¾ nákladů soudního řízení ze strany statutárního města Brna ve výši 6.171,- Kč

- zpětvzetí žaloby o vydání bezdůvodného obohacení sp.zn. 216 C 91/2015 a úhradě ¾ nákladů soudního řízení ze strany statutárního města Brna ve výši 3.480,- Kč

Dohoda o narovnání tvoří přílohu č.78a těchto usnesení.

 

b) dohodu o narovnání sporných práv a povinností a souhlasné prohlášení mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a manželi xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ke smírnému ukončení soudních sporů vedených u Městského soudu v Brně:

- pod sp. zn. 20 C 66/2017, žalobců xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, po záměně účastníka xxxxx xxxxxxxxxx, o určení vlastnictví vydržením

- pod sp. zn. 214 C 92/2015, žalobce statutárního města Brna, o vydání bezdůvodného obohacení,

a narovnání sporného vztahu mezi účastníky, spočívající:

- v uznání vlastnického práva xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 687/2, označeného dle geometrického plánu č. 3292-2582/2017 jako pozemek p. č. 687/13 – zahrada, o výměře 40 m², k. ú. Bystrc, obec Brno, nabytého vydržením vlastnického práva ve smyslu ust. § 134 obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., každý k id. 1/2

- ve zpětvzetí žaloby o určení vlastnického práva sp. zn. 20 C 66/2017 a úhradě ¾  nákladů soudního řízení ze strany statutárního města Brna ve výši 9.256,50,- Kč

- ve zpětvzetí žaloby o vydání bezdůvodného obohacení sp. zn. 214 C 92/2015 a úhradě ¾  nákladů soudního řízení ze strany statutárního města Brna ve výši 3.480,- Kč.

Dohoda o narovnání tvoří přílohu č. 78b těchto usnesení.

 

c) dohodu o narovnání sporných práv a povinností a souhlasné prohlášení

mezi statutárním městem Brnem a xxxxxx xxxxxxxxx ke smírnému ukončení soudních

sporů vedených u Městského soudu v Brně:

- pod sp. zn. 13 C 71/2017, žalobce xxxxx xxxxxxxx, o určení vlastnictví vydržením

- pod sp. zn. 273 C 86/2015, žalobce statutárního města Brna, o vydání bezdůvodného

obohacení,

a narovnání sporného vztahu mezi účastníky,

spočívající:

- v uznání vlastnického práva xxxxx xxxxxxxx k části pozemku p. č. 687/2, označeného dle geometrického plánu č. 3292-2582/2017 jako pozemek p. č. 687/19 – zahrada, o výměře 51 m², k. ú. Bystrc, obec Brno, nabytého vydržením vlastnického práva dle ust. § 134 obč. zák. č. 40/1964 Sb.

ve zpětvzetí žaloby o určení vlastnického práva sp. zn. 13 C 71/2017 a úhradě ¾ nákladů soudního řízení ze strany statutárního města Brna ve výši 9.256,50 Kč

- ve zpětvzetí žaloby o vydání bezdůvodného obohacení sp. zn. 273 C 86/2015 a úhradě 3/4 nákladů soudního řízení ze strany statutárního města Brna ve výši 5.354,25 Kč;

Dohoda o narovnání tvoří přílohu č. 78c těchto usnesení.

 

d) dohodu o narovnání sporných práv a povinností a souhlasné prohlášení mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ke smírnému ukončení soudního sporu vedeného u Městského soudu v Brně:

- pod sp. zn. 72 C 65/2017, žalobce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, o určení vlastnictví vydržením a narovnání sporného vztahu mezi účastníky, spočívající:

- v uznání vlastnického práva xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k části pozemku p. č. 687/2, označeného dle geometrického plánu č. 3292-2582/2017 jako pozemek p. č. 687/16 – zahrada, o výměře 59 m² k. ú. Bystrc, obec Brno, nabytého vydržením vlastnického práva dle ust. § 137 obč. zák. č. 40/1964 Sb.

- ve zpětvzetí žaloby o určení vlastnického práva sp. zn. 72 C 65/2017 a úhradě 3/4 nákladů soudního řízení ze strany statutárního města Brna ve výši 6.171,- Kč

 

- v závazku statutárního města Brna nadále nepožadovat platby bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc, kterou tvoří p. č. 687/16, k. ú. Bystrc.

Dohoda o narovnání tvoří přílohu č. 78d těchto usnesení.

 

e) souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxx xxxxxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxx xxxxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., k části pozemku p. č. 687/2 o výměře 54 m², k. ú. Bystrc, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/15 o výměře 54 m², k. ú. Bystrc, obec Brno.

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 78e těchto usnesení.

 

f) souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxxx xxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxx xxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., k části pozemku p. č. 687/2 o výměře 23 m², k. ú. Bystrc, obec Brno, označené geometrickém plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/17 o výměře 23 m², k. ú. Bystrc, obec Brno.

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 78f těchto usnesení.

 

g) souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a manželi xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva manželů xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 687/2 o výměře 43 m², k. ú. Bystrc, obec Brno označené geometrickém plánem č. 3292-2582/2017 jako p. č. 687/18 o výměře 43 m², k. ú. Bystrc, obec Brno.

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 78g těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

Ø  pověřuje 

vedoucí Majetkového odboru MMB podpisem dohod o narovnání s fyzickými osobami - tj. s manželi xxx. xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx , manželi xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

      

 

103.

Směna pozemků v k. ú. Veveří s Českou správou sociálního zabezpečení – ZM7/3419

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že :

- na pozemku p. č. 345/17 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m², v k. ú. Veveří ve vlastnictví České republiky, kdy právo hospodařit s majetkem státu přísluší České správě sociálního zabezpečení, se nachází stavba garáže bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 345/5, v k. ú. Veveří ve vlastnictví statutárního města Brna;

- na pozemku p. č. 345/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m², v k. ú. Veveří, ve vlastnictví České republiky, kdy právo hospodařit s majetkem státu přísluší České správě sociálního zabezpečení, je situována stavba zdi a zpevněné asfaltové parkovací stání;

- pozemky p. č. 345/17, 345/18, vše v k. ú. Veveří, se nacházejí ve venkovním areálu polikliniky „Bílý dům“ ve vlastnictví statutárního města Brna;

- na pozemku p. č. 1385/2  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m² v k. ú. Veveří ve vlastnictví statutárního města Brna stojí stavba přístupového schodiště k budově č. p. 683, v části obce Veveří, která je ve vlastnictví České republiky, kdy právo hospodařit s majetkem státu přísluší České správě sociálního zabezpečení.

 

2. ZMB schvaluje směnu pozemku:

p. č. 1385/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

v k. ú. Veveří, se všemi součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky:

- p. č. 345/17 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²

- p. č. 345/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m²

vše v k. ú. Veveří, se všemi součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Českou správu sociálního zabezpečení

s doplatkem směny ve výši 163.390,- Kč ve prospěch České správy sociálního zabezpečení za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

104.

Směna pozemku p. č. 576/6 a části pozemku p. č. 576/2 za část pozemku p. č. 575/2, vše v k. ú. Starý Lískovec v ulici Čermákova a zřízení služebnosti – ZM7/3409

 

ZMB schvaluje směnu

- pozemku p. č. 576/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m², v k. ú. Starý Lískovec,

- části pozemku p. č. 576/2 - orná půda, o výměře 26 m², v k. ú. Starý Lískovec, geometrickým plánem č. 1436-93/2017 pro k. ú. Starý Lískovec označené jako pozemek p. č. 576/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 26 m²

o celkové výměře 30 m², ve vlastnictví statutárního města Brna

za část pozemku p. č. 575/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Starý Lískovec,

geometrickým plánem č. 1436-93/2017 pro k. ú. Starý Lískovec označenou jako pozemek p. č. 575/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², v k. ú. Starý Lískovec,

ve vlastnictví manželů xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

s doplatkem směny ve prospěch statutárního města Brna ve výši 43.700,- Kč,

a zřízení služebnosti umístění a vedení jednotné kanalizační stoky DN800, s omezením činnosti v jejím ochranném pásmu na části pozemku p. č. 576/2 - orná půda, v k. ú. Starý Lískovec a s omezením činnosti v ochranném pásmu jednotné kanalizační stoky DN800 na části pozemku p. č. 576/6 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Starý Lískovec,
ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,
a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

      

 

105.

Směna části pozemku p. č. 847/1 a pozemku p. č. 857 vše v k. ú. Kníničky
za pozemky p. č. 4726, 4727 a 4728, vše v k. ú. Bystrc – ZM7/3348

 

1. ZMB bere na vědomí dopis Bc. Martina Žáka, starosty MČ Brno-Kníničky, č. j. MCBKNI/02346/2017 ze dne 9. 11. 2017.

 

2. ZMB bere na vědomí vyjádření Odboru vodního  a lesního hospodářství a zemědělství MMB.

 

3. ZMB schvaluje směnu části pozemku p. č. 847/1 a pozemku p. č. 857 v k. ú. Kníničky, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemky p. č. 4726, 4727 a 4728 vše v k. ú. Bystrc, které jsou ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, bez doplatku rozdílu cen a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem směnné smlouvy.

 

 

106.

Budoucí směna pozemků v k. ú. Podolí u Brna a v k. ú. Líšeň za pozemky v k. ú. Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí – ZM7/3424

 

ZMB schvaluje budoucí směnu pozemků

- p. č. 383/2 - ostatní plocha, silnice, o výměře 899 m²

- p. č. 946/2 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 508 m²

- p. č. 947/2 - ostatní plocha, silnice, o výměře 24 m²

vše v k. ú. Podolí u Brna

- části p. č. 4034/1 lesní pozemek plocha o výměře cca 500 m²

v k. ú. Líšeň

za pozemky

-          p. č. 1092 lesní pozemek o výměře 6.804 m²

-          p. č. 1094 zahrada o výměře 697 m²

oba v k. ú. Podolí u Brna

ve vlastnictví obce Podolí s doplatkem na straně obce ve výši 896.140,- Kč dle podmínek smlouvy o smlouvě budoucí směnné, která tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

  

107.

Dispozice s pozemky p. č. 1750/1, 1751/1, 1752 a částmi pozemků p. č. 1753/1, 1754/1, 1760/6, 1762, 1763/43, vše v k.ú. Štýřice – ZM7/3425

 

1. ZMB bere na vědomí

-          žádost ze dne 19. 1. 2018 společnosti Brno Business Park a. s. o úpravu (prodloužení) termínů uvedených v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která byla přílohou materiálu předkládaného RMB na její R7/151. schůzi konané dne 9. 1. 2018. Jako důvod uvádí zkušenosti s délkou územního řízení a navrhují úpravy dle revizí ze dne 16. 1. 2018,

 

-          žádost společnosti Brno Business Park a. s. o prodej pozemků v k. ú. Štýřice za účelem realizace výstavby administrativního komplexu, který naváže na předchozí výstavbu dvou etap administrativního centra Brno Business Park pod Ústředním hřbitovem v Brně,

 

-          skutečnost, že se strany dohodly, že před podpisem kupní smlouvy budou majetkoprávně vypořádány pozemky pod komunikacemi města, a to p. č. 2022/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 176 m², p. č. 2022/22  ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 108 m², p. č. 2023/10  ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 87 m², p. č. 1763/34  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 m², p. č. 1763/88  ̶̶  ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m², p. č. 1763/94  ̶  ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m², vše v k. ú. Štýřice ve vlastnictví společnosti Brno Business Park a. s.;

 

-          skutečnost, že se strany dohodly, že bude předmětem majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi před podpisem kupní smlouvy i pozemek p. č. 2023/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 336 m² v k. ú. Štýřice převedený společností Brno Business Park a.s. do vlastnictví společnosti Aura Properties a. s. tzn., že bude převeden do vlastnictví SMB;

 

-          skutečnost, že před podpisem kupní smlouvy bude předloženo pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu uvažovaného administrativního komplexu, včetně infrastruktury,

 

-          skutečnost, že byla uzavřena plánovací smlouva „Brno Business park  ̶  3. etapa“ č. 5617174037 s datem ze dne 15. 9. 2017, jejímž předmětem je budoucí převod veřejné dopravní a technické infrastruktury do vlastnictví SMB, která nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však dnem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní;

 

-          skutečnost, že na základě Znaleckého posudku č. 2524 ze dne 25. 10. 2017 byla stanovena obvyklá hodnota předmětných pozemků v k. ú. Štýřice ve výši 6.870,- Kč/m², tj. 13.781.220,- Kč za výměru 2.006 m², s kterou společnost souhlasí.

 

2. ZMB schvaluje budoucí prodej pozemků

- p. č. 1750/1 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 3 m²

- p. č. 1751/1 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 164 m²

- p. č. 1752 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 166 m²

- část p. č. 1753/1 - orná půda, o výměře 359 m²

- část p. č. 1754/1 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 482 m²

- část p. č. 1760/6 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 220 m²

- část p. č. 1762 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 164 m²

- část p. č. 1763/43 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 448 m²

vše k. ú. Štýřice

společnosti Brno Business Park, a. s. za dohodnutou kupní cenu ve výši 13.791.644,40 Kč + DPH a za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

     

108.

Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 567 a p. č. 588 v k. ú. Černovice – ZM7/3387

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemků:

- p. č. 567 - zahrada, o výměře 292 m²

- p. č. 588 - zahrada, o výměře 522 m²

vše k. ú. Černovice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II  ̶  bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č 87 přílohy č. 4.

 

 

110.

Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 1691/41, p. č. 1691/51, p. č. 1691/52, p. č. 1691/53, p. č. 1691/54, p. č. 1691/55, p. č. 1691/95, p. č. 1691/96,
p. č. 1859, p. č. 1866/1 a p. č. 1866/2 v k. ú. Černovice – ZM7/3378

 

1. ZMB neschvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemků

- p. č. 1691/51 - ostatní plocha, o výměře 299 m²,

- p. č. 1691/52 - ostatní plocha, o výměře 241 m²,

- p. č. 1691/95 - ostatní plocha, o výměře 4.844 m²,

- p. č. 1859 - ostatní plocha, o výměře 178 m²,

v k. ú. Černovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 137 přílohy č. 4.

 

2.ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemků

- p. č. 1691/41 - ostatní plocha, o výměře 4.506 m²,

- p. č. 1691/53 - ostatní plocha, o výměře 735 m²,

- p. č. 1691/54 - ostatní plocha, o výměře 1.197 m²,

- p. č. 1691/55 - ostatní plocha, o výměře 643 m²,

- p. č. 1691/96 - ostatní plocha, o výměře 8.337 m²,

- p. č. 1866/1 - ostatní plocha, o výměře 465 m²,

- p. č. 1866/2 - ostatní plocha, o výměře 432 m²,

v k. ú. Černovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 137 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB s podmínkou, že části pozemků p. č. 1691/41, p. č. 1691/96, p. č. 1866/1 k. ú. Černovice, nebudou pronajímány a nebudou na nich umisťovány žádné stavby.

   

      

111.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 3408/1, 3408/2, 3408/3, jehož součástí je stavba č. e. 188, 3409/1, 3409/2 v k. ú. Bystrc – ZM7/3380

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků

- p. č. 3408/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 420 m²,

- p. č. 3408/2 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 176 m²,

- p. č. 3408/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²,

   jehož součástí je stavba č. e. 188, rod. rekreace,

- p. č. 3409/1 - orná půda, o výměře 533 m²,

- p. č. 3409/2 - orná půda, o výměře 184 m²,

v k. ú. Bystrc,

z kategorie: část. III. - ost. nemovitý majetek, svěřených Z4/031. ZMB konaného dne
24. 1. 2006 a Z1/017. konaného ve dnech 24.-26. 3. 1992, se souhlasem MČ Brno-Bystrc.

  

 

109.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1962/5, k. ú. Černá Pole – ZM7/3370     

 

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemku:

- p. č. 1962/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²

v k. ú. Černá Pole

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 137 přílohy č. 4.

 

 

112.

Dodatek č.  2 ke smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ a o úpravě práv
a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ – ZM7/3329 

 

ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ uzavřené dne 5. 4. 2016 mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, společností Dopravní podnik města Brna, a. s., a společností Teplárny Brno, a. s., který tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

     

 

113.

Smlouva o budoucí smlouvě darovací pro stavbu „Ulice Ondrova – zklidnění dopravy (BESIP)“ – ZM7/3351

 

1. ZMB ruší usnesení Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 12. 12. 2017, bod č. 158, které zní:

 

„ZMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací, jejímž předmětem je stavba ostrůvku pro zklidnění dopravy na silnici III/3846, stavba rozšíření vozovky silnice III/3846 a stavba úprav povrchu silnice III/3846, které budou realizovány na pozemcích p. č. 224/1 a p. J. 468/1, vše v k. ú. Kníničky a obci Brno, jenž jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje jako budoucího obdarovaného, dle podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě darovací, která tvoří přílohu č. 105 těchto usnesení.“

 

2. ZMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací, jejímž předmětem je stavba ostrůvku pro zklidnění dopravy na silnici III/3846, stavba rozšíření vozovky silnice III/3846 a stavba úprav povrchu silnice III/3846, které budou realizovány na pozemcích p. č. 224/1 a p. č. 468/1, vše v k. ú. Kníničky a obci Brno, jenž jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje jako budoucího obdarovaného, dle podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě darovací, která tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

20.

Realizace Festivalu RE:PUBLIKA –  změny a navýšení účelových neinvestičních příspěvků vybraných příspěvkových organizací v působnosti OK MMB a KMZV, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 7317094897, změna rozpočtu KMZV, rozpočtové opatření – ZM7/3427

 

I. ZMB schvaluje

 

1. aktualizaci názvu účelového neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci z „CS EXPO BRNO 2018 - Dance Brno 2018“ na: „Festival RE:PUBLIKA - Dance Brno 2018“ a jeho snížení z 9.658 tis. Kč na 4.354 tis. Kč;

 

2. snížení individuální neinvestiční dotace poskytované z rozpočtu statutárního města Brna příjemci Profil Media, s. r. o., IČO: 25726501, se sídlem Haštalská 1072/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, na realizaci výstavního projektu AVANT GARDE v letech 2017 a 2018, z 12.068 tis. Kč na 8.270 tis. Kč za podmínek dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 7317094897 ze dne 4. 12. 2017, který tvoří přílohu č. 86a těchto usnesení;

 

3. navýšení položky 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům  ̶  právnickým osobám rozpočtu Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů o částku 5.250 tis. Kč na realizaci projektu RE:LAX zóna v rámci Festivalu RE:PUBLIKA;

 

 

 

4. aktualizaci názvu účelového neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO, příspěvkovou

organizaci z „CS EXPO BRNO 2018 (RE:PUBLIKA)“ na: „Festival RE:PUBLIKA“ a jeho navýšení z 16.590 tis. Kč na 18.075 tis. Kč;

 

5. poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků na realizaci aktivit přidružených k Festivalu RE:PUBLIKA v roce 2018 pro

- Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci, ve výši 2.070 tis. Kč,

- Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.343 tis. Kč,

 vše s termínem vyúčtování 15. 1. 2019;

 

6. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 86b těchto usnesení;

 

II. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 7317094897 ze dne 4. 12. 2017 uzavřené s příjemcem Profil Media, s. r. o., IČO: 25726501, se sídlem Haštalská 1072/6, Staré Město, 110 00 Praha 1.

 

***

III. ZMB ukládá RMB předložit do ZMB souhrnnou zprávu o přípravě „Festivalu RE:PUBLIKA“, včetně rekapitulace nákladů na pořádání festivalu.

***

úkol č.: [Z7/35/20]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2018-03-06]

 

 

114.

Projekt Festivalu RE:PUBLIKA „RE:LAX zóna“ – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace STAREZ – SPORT, a. s. – ZM7/3426

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální dotace STAREZ – SPORT, a.s., ve výši 8.250.000,- Kč na projekt Festivalu RE:PUBLIKA „RE:LAX zóna“ z rozpočtu statutárního města Brna,

 

-          veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.250.000,- Kč STAREZ – SPORT, a.s., která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

115.

Rozpočtové opatření – Parkovací automaty – ZM7/3429

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení, z důvodu pořízení nových parkovacích automatů.

 

 

 

 

116.

Projekt „Pěšky mezi generacemi“ – posouzení projektu, žádost o dotaci – ZM7/3431

 

Usnesení nebylo přijato.

 

 

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

 

ZMB bere na vědomí (bez hlasování)

zprávu o činnosti

-          Kontrolního výboru ZMB za IV. čtvrtletí roku 2017,

-          Finančního výboru ZMB ve IV. čtvrtletí 2017,

-          Výboru pro národnostní menšiny ZMB za IV. čtvrtletí 2017 pro jednání ZMB dne 30. ledna 2018,

předložené zprávy o bezpečnosti a pořádku

-          Zprávu PČR o bezpečnostní situaci na území města Brna,

-          Zprávu o činnosti Městské policie Brno v roce 2017 a 

-          Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru na území města Brna za IV. čtvrtletí 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Petr Vokřál                                                                     Mgr. Petr Hladík v. r.

               primátor                                                                          1.  náměstek primátora

 

 

      v z. Mgr. Petr Hladík v. r.

    1. náměstek primátora

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

Vít Prýgl v. r.

 

Ing. Pavel Boleslav v. r.

 

 

V Brně 30. ledna 2018

Zápis zpracovala Jana Sovová, Organizační odbor MMB

Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB