Statutární město Brno
Rada města Brna

ZÁPIS

schůze Rady města Brno č. R7/180

konané dne 7. 8. 2018

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Bc. Matěji Hollanovi a Bc. Tomáši Koláčném – schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

  pro

pro

pro

pro

pro

  ----

pro

pro

 

 

 

Hlasování o zařazení navržených bodů  1-134 - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

  pro

pro

pro

pro

pro

  ----

pro

pro

 

 

Následně bylo hlasováno o zařazení navrženého bodu č. 135 – pro nikdo nehlasoval, nikdo nebyl proti, 9 členů se zdrželo hlasování – materiál nebyl zařazen na program jednání.

 

135. "Výstavba kamerového systému pro monitorování vjezdu do zón s dopravním omezením v centrální části města Brna" - výběr dodavatele a smlouva

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

zdržel se

zdržel se

----

 zdržel se

zdržel se

zdržel se

zdržel se

zdržel se

  ----

zdržel se

zdržel se

 

 

Poté bylo hlasováno o bodech 136-165 - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

  pro

pro

pro

pro

pro

  ----

pro

pro

 

Schválený program jednání:

 

1a. Odměny zástupkyni statutárního orgánu Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

1b. Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu Mateřská škola Brno, Bayerova 5, příspěvková organizace

1c. Stanovení platu statutárnímu zástupci Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace  

1d. Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

2. Zahraniční pracovní cesta

3. Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno - Jehnice − návrh rozpočtového opatření   

4. „Přezkoumání hospodaření – audit statutárního města Brna za roky 2019, 2020 a 2021“ – zahájení zadávacího řízení

5. Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů

6. Návrh OZV statutárního města Brna, kterou se mění OZV statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění pozdějších vyhlášek

7. Záměr dispozice s částmi pozemků p.č. 317, 318, 323 a 324 v k.ú. Kníničky

8. Záměr směny pozemků v k. ú. Bystrc, Jundrov, Štýřice, Židenice s Jihomoravským krajem, dodatek k nájemní smlouvě  

9. Veřejná zakázka malého rozsahu na "Dodávku uzavřených plastových kompostérů" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva 

10. Dodatek č. 18  ke smlouvě o dílo č. 51049046 uzavřené se společností SAKO Brno, a. s.

11. Prodej dotovaných kompostérů

12. Podnět samosprávy na pořízení změny textu regulativu ploch SJ - zpráva; Návrhy Obsahu změny   

13. Územní plán města Brna - možnosti dalšího postupu pro zajištění zpracovatele Návrhu ÚPmB

14. Zadání změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016  

15. Zadání změn Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016  

16. Zadání změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016: B1/17-RP  ul. Pekařská, Anenská, k. ú. Staré Brno

17. Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně − vyhlášení výsledků soutěže  

18. Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na Riviéře“, výběr nejvhodnější nabídky

19. Zapojení statutárního města Brna do oceňování dobrovolníků Křesadlo 2018

20. „Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna“ – výběr nejvýhodnější nabídky, smlouva; rozpočtové opatření

21. Odmítnutí dědictví statutárním městem Brnem

22. "Brno, Solniční I - rekonstrukce kanalizace" - smlouva o vybudování přeložky energetického díla se společností Teplárny Brno, a.s.

23. Návrh nabytí pozemků p. č. 6625/66, p. č. 7495/61 a p. č. 9756/57 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“    

24. Návrh nabytí pozemku p. č. 1145/6 v k. ú. Komárov a pozemků p. č. 600/4, 768/89, 768/90, 768/91 v k. ú. Trnitá a pro stavbu „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“  

25. Návrh nabytí pozemků p. č. 7495/72 a p. č. 9756/59 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“  

26. Návrh nabytí jednotky č. 260/2 – garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 – na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“

27. Návrh nabytí jednotky č. 267/9 – garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a  souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 – na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“

28. Nájem  pozemku  p.č. 1145/6  a částí  pozemků p.č. 1145/1 k. ú. Komárov  a p. č. 600/2, p. č. 768/3,  p. č. 768/27  p. č. 768/28 v k. ú. Trnitá

29. "Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba" - výkon TDI a BOZP  

30. „Bytový dům Dukelská v k. ú. Husovice“ – výkon TDI a BOZP  

31. „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k. ú. Trnitá“ – výkon TDI a BOZP  

32. VZMR na stavební práce „Sdílené bydlení pro nemocnice, 2. skupina“ – Lidická 15 – byt.č 2 a 6, výběr nejvhodnější nabídky; smlouva

33. Určení sociálních bytů a návrh žadatelů o byty s komplexní sociální podporou  

34. Žadatelé o byty s komplexní sociální podporou  

35. Schválení bytů v celoměstském zájmu  

36. Žádost společnosti Sanus Brno, z. s. o pronájem bytu v celoměstském zájmu  

37. Žádost o poskytnutí finančního transferu na odstranění nepovolené stavby; návrh rozpočtového opatření

38. Prodloužení doby nájmu sociálních bytů ve správě MČ Brno-sever pronajatých v rámci programu Housing first 

39. Prodloužení doby nájmu sociálních bytů ve správě MČ Brno-střed pronajatých v rámci programu Housing first 

40. Prodloužení doby nájmu sociálního bytu č. 6 v domě Francouzská 64, Brno      

41. Prodloužení doby nájmu  bytu č. 10 v domě  Mendlovo nám. 14, Brno    

42. Prodloužení  doby nájmu startovacích bytů.   

43. Žádost o prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci programu Housing first (projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně)

44. Žádost   o další prodloužení doby nájmu startovacího bytu    

45. Zrušení části usnesení RMB č. R7/172 ze dne 5.6.2018, bod č. 28 nájem  sociálního bytu v celoměstském zájmu  v domě Příční 13

46. Pronájem bytu č. 18 v domě Zderadova 3      

47. Žádost MČ Brno-střed o souhlas Rady města Brna s výjimkou z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (Hlinky 46a)  

48. Žádost MČ Brno-střed o souhlas Rady města Brna s výjimkou z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (Masarykova 6)  

49. Žádost nájemce bytu v domě Tržní 2 o větší byt  

50. Žádost o slevu z nájemného za byt č. 15,3 v domě Zámečnická 2 v Brně  

51. Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na sociální byt v domě Nezamyslova 20, Brno    

52. Započtení záloh na služby související s užíváním bytu č. 29 v domě Zámečnická 2 proti nájemcem vynaloženým nákladům  

53. Dodatek č. 7 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosiče

54. Majetkoprávní dispozice s pozemky p. č. 486/1 a p. č. 486/10 v k. ú. Komárov 

55. Návrh směny pozemků p. č. 1497/1, p. č. 1498/13, p. č. 1501/3 a části p. č. 1497/2, vše v k. ú. Horní Heršpice se spol. CMArt Reality, a. s. 

56. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany,  pozemků p. č. 35/7 a p. č. 35/9  k. ú. Maloměřice  

57. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemek p. č. 1719/4 v k. ú. Nový Lískovec  

58. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín,  pozemků p. č. 248/2 a p. č.251  k. ú. Ořešín

59. Nabytí  pozemku  p. č. 4445/7 v  k. ú. Líšeň

60. Nabytí   pozemků p. č. 1923/10, p. č. 1924/18 vše v k. ú. Bystrc

61. Nabytí nemovitého majetku, id. 1/128 pozemků p.č.933/7, 933/15, 933/25 v k. ú. Obřany  a svěření MČ Brno-Maloměřice a Obřany  

62. Nabytí   spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na pozemcích p. č. 666/47, 666/86, 666/118, 666/119, 666/131, 666/138, 666/139, 666/140, 666/141, 666/142, 666/143, 666/144 v k. ú. Medlánky

63. Návrh a záměr směny pozemku v k. ú. Pisárky za spoluvl. podíl na pozemcích v k. ú. Kohoutovice a návrh nabytí spoluvl. podílu na pozemcích v k.ú. Kohoutovice

64. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Lesná, Pisárky a Trnitá, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  

65. Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-sever k uzavření smlouvy na pronájem  pozemků  p. č. 1088/3 a p. č. 1101/1 v k.ú. Lesná na dobu 5 let  

66. Uzavření Dohody o umožnění stavby „Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála – Líšeň, Holzova“ na pozemcích ve vlastnictví města Brna

67. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 509 v k.ú. Ponava formou souhlasného prohlášení  

68. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p. č. 2659/91, 2659/92, 2659/93, 2659/94, 2659/95, 2659/96, 2659/97, 2659/118 v k. ú. Jundrov

69. Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 7822/1, p. č. 7822/22, p. č. 7822/23, p. č. 7831/10 v k. ú. Židenice

70. Návrh prodeje pozemku p. č. 2395/8 v k. ú. Starý Lískovec formou nabídkového řízení  

71. Ponájem částí pozemků p.č. 4021, 4022, 4023 a 4024, vše k.ú. Komín  

72. Návrh směny pozemků v k. ú. Kníničky s Povodím Moravy, s. p.  

73. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 2375/137 jehož součástí je stavba č. p. 2562 v k. ú. Žabovřesky

74. Souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2018 o umístění a provedení stavby „Přístřešek pro kontejnery“

75. Záměr prodeje pozemků  p. č. 238 a p. č. 1666/19, k. ú. Starý Lískovec  

76. Záměr prodeje pozemku p. č. 234 k. ú. Starý Lískovec  

77. Záměr prodeje části pozemku p. č. 516 v k. ú. Jehnice  

78. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 969/1 v k. ú. Nový Lískovec

79. Záměr prodeje pozemku p. č. 1666/21 k. ú. Starý Lískovec  

80. Záměr prodeje pozemku p. č. 2828/1 k. ú. Starý Lískovec  

81. Záměr prodeje pozemku p. č. 34 v k. ú. Chrlice

82. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Horní Heršpice, Maloměřice ČR-SŽDC, s. o.

83. Záměr prodeje  pozemků p. č. 269, 272  a části pozemku p. č. 210/1 v k. ú. Tuřany.  

84. Záměr prodeje  pozemku p.č. 922/2 v k. ú. Husovice

85. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 5108/1 v k. ú. Žabovřesky

86. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1056/1 a p. č. 1035/5 v k. ú. Komín

87. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 230 v k. ú. Trnitá

88. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 51/1, části pozemku p. č. 50/9, části pozemku p. č. 50/21 a pozemku p. č. 51/2 v k. ú. Pisárky  

89. Záměr propachtovat pozemky k zemědělské výrobě v k. ú. Chrlice

90. Záměr směny části pozemku p. č. 2230/76 za části pozemků p. č. 2230/5, p. č. 2230/59 a p. č. 2230/77 vše v k. ú. Maloměřice v lokalitě ul. Jarní.  

91. Záměr směny pozemku p.č. 5442 s objektem bydlení Táborská 22 za pozemek p. č. 5441 s objektem bydlení Táborská 20, návrh svěření pozemku p. č. 5441, vše k. ú. Židenice 

92. Krácení příjmů postoupených městské části Brno-Líšeň, návrh rozpočtového opatření

93. Projekt „Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD“ – změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace  

94. Návrh nabytí pozemků p. č. 2594/27 a p. č. 2594/75, oba v k. ú. Maloměřice  

95. Návrh nabytí pozemku p. č. 2594/78 v k. ú. Maloměřice  

96. Návrh nabytí pozemku p. č. 2594/82 v k. ú. Maloměřice

97. Návrh nabytí pozemku p. č. 3614/6 v k. ú. Královo Pole  

98. Nabytí komunikační stavby při ulici Letovická a Kunštátská v k. ú. Řečkovice  

99. Návrh nabytí komunikačních staveb při ulici Houbalova v k. ú. Líšeň a nabytí pozemků v k. ú. Líšeň  

100. Návrh nabytí pozemků p. č. 2540/38, 4422/231, 6643/14, vše v k. ú. Líšeň a pozemku p. č. 8207/129 v k. ú. Židenice    

101. Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/75 v k. ú. Líšeň  

102. Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 1200/2 a 1200/3, oba v k. ú. Tuřany  

103. Záměr sloučení příspěvkových organizací

104. „Statutární město Brno - Dodávka interaktivních tabulí pro základní školy“ – výběr dodavatele a smlouva

105. Odměny neuvolněných členů ZMB

106. Informativní zpráva - "Sběrné středisko odpadů pro podnikatele, možnosti odkládání odpadů pro podnikatele v Brně"

107. Informativní zpráva: Aktuální informace o místním poplatku za komunální odpad a strategii pro rok 2019

108. Záměr prodeje pozemku p. č. 3793/3 v k. ú. Řečkovice

109. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - Určení auditora pro rok 2018 

110. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. - smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti  

111. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Kounicova 67 – oprava podlah a malování“ výběr dodavatele; smlouva

112. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Sochy Dominikánské nám.  – restaurátorská obnova“ výběr dodavatele; smlouvy a

113. Ukončení nájmu částí oplocení k umístění reklam na p. č. 936/1 v k. ú. Trnitá

114. Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Zámečnická 2-6, k. ú. Město Brno

115. Záměr pronájmu části terasy a části boční stěny střešní atiky v objektu Žerotínovo nám. 6, k. ú. Veveří

116. Žádost o změnu nájemního vztahu na výpůjčku nemovitých věcí v areálu Veveří 109, k. ú. Veveří

117. Přehled zahraničních pracovních cest za duben–červen 2018  

118. „Terminál IDS Starý Lískovec – zpracování DSP a PDPS“– zahájení zadávacího řízení  

119. Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 5050 v k. ú. Žabovřesky  

120. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby "OC Kaskády"

121. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury „Rodinné domy, Díly pod Ostrou, Brno – Soběšice“  

122.   Návrh na  změnu usnesení ZMB č. Z7/35, bod č. 68. Návrh prodeje id. ½  pozemku p. č. 324/97 a  id. ½  pozemku p. č. 324/98, k. ú. Lesná

123. Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji

124. Návrh dispozice s domovním celkem Nováčkova 2, 4, 6 včetně pozemků  

125. Návrh prodeje bytového domu bratří Čapků 7 včetně pozemků

126. Záměr a návrh prodeje pozemku p.č. 2561 v k. ú. Bohunice

127. Návrh budoucí směny  pozemků v k.ú . Staré Brno, budoucího prodeje poz. p. č. 1351/9 v k. ú. Staré Brno a nabytí stavby na poz. p. č. 1351/9 v k. ú. Staré Brno

128. Návrh nabytí pozemků p. č. 1298 a p. č. 1299 v k. ú. Černá Pole v ul. Krkoškova a návrh rozpočtového opatření

129. Návrh prodeje pozemků p. č. 3097/1 a p. č. 3097/2, oba v k. ú. Židenice

130. Návrh směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky ve vlastnictví spol. KOMFORT, a. s.

131. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Kníničky při ulici Hrázní

132. Projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“ – změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace

133. Návrh na změnu usnesení Rady města Brna č. R7/162 a R7/163

134. Projekt" Zvýšení akceschopnosti JSDH Brno-Chrlice" - souhlas s podáním žádosti o dotaci

136. Návrh nabytí pozemku p. č. 1247/95 v  k. ú. Bohunice  

137. Dohoda o převodu některých práv a povinností se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

138. Návrh nabytí pozemků p. č. 1413/12, 1415/16, 1578/12, 1723/47, 1723/48, 1723/73, 1723/76, 1723/114, 1723/125, 1723/126, 1723/127, 1723/128, 1723/129, 3443/3, 8234/12, 8234/14, 8236/2 a 8236/18, vše v k. ú. Bystrc  

139. Návrh nabytí pozemků p. č. 3251/55, 3251/56, 3251/58, 3251/59, 3251/60, 3251/101, 3251/104, 3251/121, 3251/203, 3251/204, 3448/19, 8239/8, 8239/29, 8239/31, 8240/2 a 8241/1, vše v k. ú. Bystrc  

140. Návrh nabytí pozemků v k. ú. Chrlice, obec Brno

141. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro stavbu „Ulice Kaštanová – úprava zastávky VHD Ráječek (BESIP)“  

142. Smlouva o ochraně osobních údajů se společností ALTRON Business Solutions, a. s.

143. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Nadzemní parkoviště při ulici Kuršova“  

144. Změna Pověření správce místních komunikací a příkazních smluv, návrh Příkazní smlouvy č. 3/2018

145. Smluvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkovou organizaci Hvězdárna a planetárium Brno 

146. Veřejná zakázka malého rozsahu "Analýza efektivity a dostatečnosti pečovatelské služby a dalších sociálních služeb poskytovaných středisky pečovatelské služby"

147. Aktualizace Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy B/7, B/8, B/9, B/10 a B/11  

148. Individuální vlastnická politika společnosti Brněnské komunikace, a. s.                

149. Individuální vlastnická politika společnosti SAKO Brno, a. s.

150. Individuální vlastnická politika společnosti STAREZ-SPORT, a. s.

151. Individuální vlastnická politika společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.

152. Individuální vlastnická politika společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.

153. Individuální vlastnická politika společnosti Veletrhy Brno, a. s.

154. Informativní zpráva - ekonomická analýza projektu pronájmu parkovacích míst v Domini Park

155. Informativní zpráva - přehled probíhajících soudních sporů

156. Informativní zpráva - odstraňování neoprávněně umístěných předmětů u dopravního značení a dopravního zařízení

157. „Kino Art – stavební úpravy budovy“ – zvýšení celkových rozpočtových nákladů

158. Bydlení s podporou v objektu Francouzská 42

159. Problematika řešení důsledků vyplývajících zejména ze změny vlastnických vztahů k nemovitostem v sociálně vyloučených lokalitách

160. Možnosti města v souvislosti s podáním odvolání proti stavebnímu povolení č. j.: JMK82191/2018, spis zn.: S-JMK106088/2017/OD podanému spolkem VODA Z TETČIC, z. s.

161. Veřejná zakázka malého rozsahu „I/42 Brno, Žabovřeská I – etapa I“ na výkon ekologického dozoru – dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb  

162. VZ malého rozsahu „Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova“ – výběr dodavatele a smlouva  

163. Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřená mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. – změna přílohy

164. Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci na JmK pro MČ Brno-Kohoutovice.

165. Veřejná zakázka malého rozsahu Výstava „#Brno2050“ – výběr nejvýhodnější nabídky, objednávka

Různé

 

Bod 163 byl projednán po bodu 2.

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Bc. Filip Poňuchálek.

Nepřítomni:

Richard Mrázek, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.

1a. Odměna zástupkyni statutárního orgánu Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Bylo hlasováno bez rozpravy.

Rada města Brna

 

stanoví

odměnu paní Magdě Brázdové zástupkyni statutárního orgánu Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na OŠMT MMB. Odměna je poskytována v souvislosti s ukončením dlouhodobého zastupování ředitelky MŠ po dobu její rodičovské dovolené a za II. pololetí školního roku 2017/2018 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení.

pověřuje

vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměny.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

1b. Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu Mateřská škola Brno, Bayerova 5, příspěvková organizace

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

stanoví

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


s účinností k 1. 8. 2018


plat zástupkyni statutárního orgánu Mateřská škola Brno, Bayerova 5, příspěvková organizace, paní Evě Jelínkové, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na OŠMT MMB. Plat je stanoven do doby jmenování nové ředitelky školy.

 

 

 

 

 

 

 

***

RMB ukládá

vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.

***

úkol č.: [R7/180/1b]

zodpovídá: OŠMT                                              [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

1c. Stanovení platu statutárnímu zástupci Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

Rada města Brna

 

bere na vědomí

že do doby jmenování nového ředitele/ky Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, bude tuto příspěvkovou organizaci zastupovat v plném rozsahu práv a povinností její statutární zástupce, Mgr. Vladan Urbánek.
 

stanoví

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 01.08.2018, plat statutárnímu zástupci Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, Mgr. Vladanu Urbánkovi, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na OŠMT MMB. Plat je stanoven do doby jmenování nového ředitele/ky této školy.

 

 

 

 

 

***

RMB ukládá

vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat statutárního zástupce ZŠ o stanovení platu.

***

úkol č.: [R7/180/1c]

zodpovídá: OŠMT                                              [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

1d. Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna bere na vědomí

-          zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna

-          způsob a stav jejich řešení

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

2. Zahraniční pracovní cesta

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Vokřála, Mgr. Petra Hladíka, Ing. Jaroslava Kacera  a doc. Ing. arch. Michala Sedláčka do SRN - Mnichov ve dnech 8. 10. 2018 – 10. 10. 2018 na veletrh EXPO REAL 2018.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

 

163. Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřená mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. – změna přílohy

Dotazy členů RMB zodpověděl Vít Prýgl, předseda Komise dopravy RMB a člen ZMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

 

Rada města Brna

 

schvaluje

s platností od 1. 9. 2018 změnu přílohy č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.“, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizační odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

3. Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Jehnice − návrh rozpočtového opatření   

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

schválit
-    změnu účelu použití neinvestičního transferu schváleného na rok 2018 MČ Brno-Jehnice ve výši 5 800 tis. Kč z neinvestiční akce „Oprava zatékající střechy na ZŠ Blanenská 1 – I. etapa“ na investiční akci „Rekonstrukce zatékající střechy na ZŠ Blanenská 1 – I. etapa“.
-  rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Jehnice;

souhlasit
s posunutím termínu vyúčtování investičního transferu do 20. 11. 2019.


 Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

4. „Přezkoumání hospodaření – audit statutárního města Brna za roky 2019, 2020 a 2021“ – zahájení zadávacího řízení

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

Rada města Brna

 

souhlasí

se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na službu „Přezkoumání hospodaření – audit statutárního města Brna za roky 2019, 2020 a 2021“;

 

schvaluje

·         zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Přezkoumání hospodaření – audit statutárního města Brna za roky 2019, 2020 a 2021“ v souladu s ustanovením § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení;

·         údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení", který tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu;

 • zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 5b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB

 

zřizuje

komisi pro otevírání obálek ve složení

členové:

 • Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB
 • Ing. Jiří Trnečka, vedoucí Oddělení rozpočtu Odboru rozpočtu a financování
 • Mgr. Veleslava Höhnlová, právník Odboru rozpočtu a financování

hodnotící komisi, která je zároveň oprávněna posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 •  Bc. Jakub Hruška, člen ZMB
 • Ing. Jiří Faltýnek , člen ZMB
 •  Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková, členka ZMB
 •  Ing. Jana Drápalová
 • Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování

Náhradníci:

 •  Ing. Vít Beran, člen ZMB
 •  Bc. Roman Onderka, MBA, člen ZMB
 •  Doc. RNDr. František Vížďa, Ph.D., člen ZMB
 •  JUDr. Petra Rusňáková, PhD.,  členka RMB
 • Ing. Bohuslava Bílá, vedoucí Oddělení informační soustavy ORF MMB

 

pověřuje

vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky.

 

***

RMB ukládá

vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

***

úkol č.: [R7/180/04/01]

zodpovídá: ORF                                              [24]

termín: [bezodkladně]

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

T: ode dne oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/180/04/02]

zodpovídá: ORF                                             [24]

termín: [viz usnesení]

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/180/04/03]

zodpovídá: ORF                                              [24]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

5. Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

na základě usnesení Z7/34. Zastupitelstva města Brna, bod 22.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

6. Návrh OZV statutárního města Brna, kterou se mění OZV statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění pozdějších vyhlášek

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě důvodové zprávy.

 

Rada města Brna

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna  č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění pozdějších vyhlášek.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

7. Záměr dispozice s částmi pozemků p. č. 317, 318, 323 a 324 v k. ú. Kníničky

Dotazy členů RMB zodpověděli Bc. Martin Žák, starosta MČ Brno-Kníničky a Mgr. Dagmar Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

žádost spolku ParaCENTRUM Fenix, z. s. na budoucí prodej částí pozemků p. č. 317, 318, 323 a 324 o celkové výměře 2.654 m2 v k. ú. Kníničky za účelem výstavby záměru Para CENTRA v souladu se zpracovanou objemovou zastavovací studií.

 

souhlasí

se záměrem budoucího prodeje:
- části pozemku p. č. 317 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 52 m2
- části pozemku p. č. 318 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 661 m2
- části pozemku p. č. 323 ostatní plocha, zeleň o výměře 855 m2
- části pozemku p. č. 324 ostatní plocha, zeleň o výměře 1086 m2,

vše v k. ú. Kníničky, spolku ParaCENTRUM Fenix, z. s. za jednotkovou kupní cenu ve výši 3.500,- Kč/m2 včetně DPH.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Záměr směny pozemků v k. ú. Bystrc, Jundrov, Štýřice, Židenice s Jihomoravským krajem, dodatek k nájemní smlouvě  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

skutečnost, že :

 • pozemky p. č. 1938/40 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 741 m2, p. č. 1938/41 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 612 m2, p. č. 1938/58 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 45 m2, p. č. 1938/60 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 380 m2, p. č. 1938/77 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 132 m2, p. č. 8210/22 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 499 m2, a části  pozemků p. č. 1938/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 355 m2, p. č. 8189/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 129 m2, vše v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna, jsou součástí areálu Klasického a španělského gymnázia Brno-Bystrc, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
 • pozemky p. č. 601/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, jehož součástí je budova č.p. 813 obč.vyb., p. č. 600/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 144 m2, p. č. 601/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1498 m2, p. č. 608/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 441 m2, vše v k. ú. Jundrov, ve vlastnictví statutárního města Brna jsou součástí školského zařízení Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
 • část pozemku p. č. 744/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 160 m2, v k. ú. Jundrov ve vlastnictví statutárního města Brna je využívána pro parkování a zásobování přilehlého objektu Střední školy Brno, Charbulova, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
 • pozemky p. č. 1471/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m2, p. č. 1491 zahrada o výměře 552 m2, vše v k. ú. Štýřice, ve vlastnictví statutárního města Brna jsou součástí areálu Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje,
 • pozemky p. č. 5843/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1732 m2, p.č. 8147 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 360 m2, oba v k.ú. Židenice, ve vlastnictví statutárního města Brna jsou součástí areálu Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Elpis Brno, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje
 • pozemky p. č. 6792 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2120 m2, jehož součástí je budova č.p. 66 obč. vyb., p. č. 6793/2 zahrada o výměře 297 m2 a část pozemku p. č. 6791/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 524 m2, vše v k.ú. Židenice, ve vlastnictví statutárního města Brna jsou součástí jednak areálu Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Elpis Brno, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, jednak areálu Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace statutárního města Brna,
 • pozemky p. č. 917/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2, p. č. 917/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1475 m2, p. č. 917/6 ostatní plocha, zeleň, o výměře 752 m2, část pozemku p. č. 917/7 ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 526 m2, vše v k.ú. Trnitá, ve vlastnictví Jihomoravského kraje jsou situovány v rozvojovém území nazvaném Jižní Centrum mezi stávajícím hlavním vlakovým nádražím a plánovaným novým vlakovým nádražím, pro které je zpracovaná územní studie „Jádrová oblast Jižního centra v Brně – dopracování“,
 • části pozemku p. č. 554/1 zahrada o výměře 1 646 m2, v k. ú. Jundrov, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, budou využity pro dobudování veřejného prostranství v dané lokalitě,
 • smlouva o nájmu prostor, pozemků a movitých věcí č. 0066090300941 na pronájem prostor a movitých věcí v objektu Františky Skaunicové 17 ( budova obč.vyb. č. p. 66, jež je součástí pozemku p. č. 6792, v k. ú. Židenice ) a na pronájem částí pozemků p.č. 6792 a p.č. 6791/3, vše v k.ú. Židenice uzavřená mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizací, a práva a povinnosti z této smlouvy přejdou v případě schválení směny na Jihomoravský kraj v souladu s ustanovením § 2221 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

souhlasí

se záměrem směny pozemků

 • p. č. 1938/40 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 741 m2
 • p. č. 1938/41 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 612 m2
 • p. č. 1938/58 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 45 m2
 • p. č. 1938/60 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 380 m2
 • p. č. 1938/77 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 132 m2
 • p. č. 8210/22 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 499 m2
 • p. č. 1938/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 484 m2,

vzniklý dle geometrického plánu pro změnu hranice pozemku č. 3483-45/2018 ze dne 13.05.2018 sloučením části pozemku p.č. 1938/39 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 355 m2 označené jako díl „a“ a části pozemku p.č. 8189/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 129 m2 označené jako díl „b“,vše v k.ú. Bystrc

 • p. č. 601/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, jehož součástí je budova č.p. 813, obč. vyb.,
 • p. č. 600/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 144 m2
 • p. č. 601/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1498 m2
 • p. č. 608/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 441 m2
  vše v k.ú. Jundrov 
 • p. č. 1471/5 ostatní plocha, zeleň, o výměře 48 m2
 • p. č. 1491 zahrada, o výměře 552 m2
  vše v k.ú. Štýřice 
 • p. č. 5843/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1732 m2
 • p. č. 8147 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 360 m2
 • p. č. 6792 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2120 m2, jehož součástí je budova č. p. 66 obč.vyb.
 • p. č. 6793/2 zahrada, o výměře 297 m2
  vše v k.ú. Židenice 
  částí pozemků
 • p. č. 6791/3 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou geometrickým plánem č. 3497-123/2018 ze dne 11.05.2018 a nově označenou jako pozemek p.č. 6791/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 524 m2, v k. ú. Židenice
 • p. č. 744/1 ostatní plocha, jiná plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1508-310/2010 ze dne 10.08.2010 a nově označenou jako pozemek p. č. 744/52 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 160 m2, v k. ú. Jundrov
  Jihomoravskému kraji

schvaluje

- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor, pozemků a movitých věcí č. 0066090300941 ze dne 29. 1. 2009 na pronájem prostor a movitých věcí v objektu Františky Skaunicové 17 a částí pozemků p. č. 6792 a p. č. 6791/3, vše v k. ú. Židenice, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizací, se sídlem Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno, IČ: 003 44 648, jako nájemcem, týkajícího se úpravy výpovědní doby


- dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

pověřuje

vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2.
 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

9. Veřejná zakázka malého rozsahu na "Dodávku uzavřených plastových kompostérů" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva 

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Dodávku uzavřených plastových kompostérů“ jako nejvhodnější   nabídku   firmy  ELKOPLAST CZ, s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942.

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou, ELKOPLAST CZ, s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942která tvoří přílohu č.  8 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

***

RMB ukládá

vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy.
***

úkol č.: [R7/180/04/03]

zodpovídá: OŽP                                             [10]

termín: [viz usnesení]

 

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

10. Dodatek č. 18  ke smlouvě o dílo č. 51049046 uzavřené se společností SAKO Brno, a. s.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

dodatek č. 18  ke smlouvě o dílo č. 51049046 - o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna, který tvoří přílohu č.  9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

11. Prodej dotovaných kompostérů

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

prodej dotovaných kompostérů:

 • typu Thermoking 400 objemu 400 litrů v počtu 90 ks v ceně 430,- Kč/ks včetně DPH,
 • typu Thermoking 900 objemu 900 litrů v počtu 260 ks v ceně 760,- Kč/ks včetně DPH,
 • typu K-950 objemu 950 litrů v počtu 15 ks v ceně 760,- Kč/ks včetně DPH, které byly prodávány za dotovanou cenu 1 240,- Kč/ks

a to za těchto podmínek:

 • kupujícím kompostéru bude pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území statutárního města Brna, nebo osoba vlastnící nemovitost na území statutárního města Brna, která nemá nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu,
 • kupující musí absolvovat školení ke kompostování (formou dotazníku na webu),
 • kupující má nárok pouze na 1 dotovaný kompostér,
 • kompostéry mohou být umístěny pouze k objektům (bytový dům, rekreační objekt, rodinný dům) na území statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

12. Podnět samosprávy na pořízení změny textu regulativu ploch SJ - zpráva; Návrhy Obsahu změny   

Dotazy členů RMB zodpověděl doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě B, úpravě usnesení a změně v příloze.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

vyjádření Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace, ke zprávě k pořízení změny textu regulativu ploch SJ zpracované Odborem územního plánování MMB, které tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

trvá na pořízení změny textu regulativu ploch SJ dle schváleného podnětu nazvaného "Podnět ke změně Územního plánu města Brna – doplnění regulativu ploch smíšených jádrových SJ" dne 26. 6. 2018 na R7/175. schůzi Rady města Brna, bod č. 93.

 

bere na vědomí

návrh Obsahu změny ÚPmB  A1/18-CM – doplnění regulativů funkčního typu ploch jádrových tj. smíšených ploch centrálního charakteru (SJ), který tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

13. Územní plán města Brna - možnosti dalšího postupu pro zajištění zpracovatele Návrhu ÚPmB

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě B. V rámci tohoto bodu byli členové RMB seznámeni s návrhem složení zpracovatelského týmu Územního plánu města Brna – Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace a harmonogramem přípravy ÚPmB.

***

RMB ukládá

vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje MMB předložit Radě města Brna k projednání materiál na zpracování Návrhu Územního plánu města Brna Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací, dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně návrhu smlouvy o dílo na zpracování Návrhu Územního plánu města Brna.

***

úkol č.: [R7/180/13]

zodpovídá: OÚPR                                           [26]

termín: [2018-08-28]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

14. Zadání změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016  

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 15-16.

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit dle § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
předložené Zadání změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016.

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zadání změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

15. Zadání změn Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
předložené Zadání změn Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016.

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zadání změn Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

16. Zadání změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016: B1/17-RP  ul. Pekařská, Anenská, k. ú. Staré Brno

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložené Zadání změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016: B1/17-RP ul. Pekařská, Anenská, k.ú. Staré Brno.

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zadání změny Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno 2016: B1/17-RP ul. Pekařská, Anenská, k. ú. Staré Brno.
 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně − vyhlášení výsledků soutěže  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

- Protokol o průběhu soutěže − o hodnocení návrhů v rámci veřejné výtvarné soutěže
   o návrh na ztvárnění   sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně;
- Protokol o uveřejnění výsledků hodnocení návrhů porotou v rámci veřejné výtvarné soutěže
   o návrh na ztvárnění   sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně;

 

vybírá

v rámci veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně, zadané dle § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění (dále jen zákon), na základě doporučení  poroty jako nejvhodnější návrh č. 16 účastníka MgA. Jana Šebánka, Ph.D.;

 

vyhlašuje

výsledky veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně dle doporučení poroty:
1.  místo: návrh č. 16 účastníka MgA. Jana Šebánka, Ph.D.;
2. místo: návrh č. 11 účastníků akad. sochaře Daniela Trubače a MgA. Svatopluka  Sládečka;
3. místo: návrh č. 19 účastníka MgA. Dušana Váni;

 

schvaluje

-  udělení finančních odměn dle doporučení poroty v souladu s  čl. 11 soutěžních podmínek   takto:

 1. Návrh č. 16  účastníka MgA. Jana Šebánka, Ph.D. – 70 000 Kč;
 2. Návrh č. 11  účastníků akad. sochaře Daniela Trubače a MgA. Svatopluka Sládečka
  – 35 000 Kč;
 3. Návrh č. 19  účastníka MgA. Dušana Váni – 20 000 Kč; 


-  text Oznámení o výběru návrhu, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

Ověřená příloha  je uložena na Organizačním odboru MMB
 
-  realizaci sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně dle návrhu č. 16;
 

 

 

 

 

 

***

RMB ukládá

vedoucí Odboru kultury MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem.

T: v termínech stanovených zákonem
***

úkol č.: [R7/180/17/01]

zodpovídá: OK                                           [12]

termín: [viz usnesení]

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit veřejnou výstavu soutěžních návrhů dle soutěžních podmínek.
T: do konce roku 2018.

***

úkol č.: [R7/180/17/02]

zodpovídá: OK                                           [12]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

18. Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na Riviéře“, výběr nejvhodnější nabídky

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

souhlasí

s realizací zábavné akce pro širokou veřejnost „Rozloučení s prázdninami na Riviéře“, konané v termínu 1.- 2. 9. 2018.

 

schvaluje

výjimku z postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. schváleného usnesením R7/087. schůze RMB u veřejné zakázky malého rozsahu „Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na Riviéře“ spočívající v neprovedení průzkumu trhu.

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na Riviéře“  nabídku společnosti  STAREZ-SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 26932211.

 

schvaluje

text objednávky na „Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na Riviéře“ pro společnost STAREZ-SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 26932211, která tvoří přílohu  č. 12 tohoto  zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem objednávky.

 

***

RMB ukládá

vedoucí Odboru zdraví MMB zajistit zveřejnění objednávky v registru smluv.

T: do 30 dnů od odeslání objednávky

***

úkol č.: [R7/180/18]

zodpovídá: OZ                                           [19]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

zdržel se

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

19. Zapojení statutárního města Brna do oceňování dobrovolníků Křesadlo 2018

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

souhlasí

se zapojením statutárního města Brna do oceňování dobrovolníků Křesadlo 2018.

 

bere na vědomí

uživatelskou příručku Křesadlo - cena pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji.

 

schvaluje

Memorandum o spolupráci při oceňování dobrovolníků „Křesadlo 2018“ mezi statutárním městem Brnem, Maltézskou pomocí, o.p.s. a Jihomoravským krajem, které tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

 

pověřuje

1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka podpisem tohoto memoranda

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

20. „Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna“ – výběr nejvýhodnější nabídky, smlouva; rozpočtové opatření

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

Rada města Brna

vybírá

pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení „Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna“ nabídku společnosti TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČ: 26298953, Traťová 1, 619 00 Brno.

 

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TECHNISERV IT, spol. s r.o., IČ: 26298953, Traťová 1, 619 00 Brno, na veřejnou zakázku „Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna“ zadanou podle ust. § 56 zákona, která tvoří přílohu č.  14a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu z důvodu zajištění finančních prostředků na financování předmětu plnění veřejné zakázky.

 

pověřuje

Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora města Brna pro oblast Smart City, podpisem této smlouvy.

 

 

***

RMB ukládá

vedoucímu Odboru městské informatiky zajistit odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. 
T: bez zbytečného odkladu
***

úkol č.: [R7/180/20/01]

zodpovídá: OMI                                           [23]

termín: [viz usnesení]


***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky zajistit odeslání formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 30 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy
***

úkol č.: [R7/180/20/02]

zodpovídá: OMI                                           [23]

termín: [viz usnesení]


***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/180/20/03]

zodpovídá: OMI                                           [23]

termín: [viz usnesení]


***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele a v registru smluv.
T: do 15 resp. 30 dnů od jejího uzavření
***

úkol č.: [R7/180/20/04]

zodpovídá: OMI                                           [23]

termín: [viz usnesení]


***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***

úkol č.: [R7/180/20/05]

zodpovídá: OMI                                           [23]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 


***

RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu
***

úkol č.: [R7/180/20/06]

zodpovídá: OMI                                           [23]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

proti

 ----

pro

pro

 

21. Odmítnutí dědictví statutárním městem Brnem

Bylo hlasováno po kratší rozpravě – pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 6 členů se zdrželo hlasování – usnesení nebylo přijato.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

zdržel se

zdržel se

----

zdržel se

pro

pro

pro

zdržel se

 ----

zdržel se

zdržel se

 

Následně se hlasovalo o novém návrhu usnesení.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

schválit přijetí dědictví po zůstavitelce Helze Kosturik odkázané pro účely domova důchodců.

 

uložit RMB zajistit odeslání informace o přijetí dědictví Okresnímu soudu ve Wunsiedelu, SRN.

T: bezodkladně

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

22. "Brno, Solniční I - rekonstrukce kanalizace" - smlouva o vybudování přeložky energetického díla se společností Teplárny Brno, a. s.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25,
638 00 Brno – Lesná  o vybudování přeložky energetického díla pro rekonstrukci kanalizace na ul. Solniční v rámci akce „Brno, Solniční I – rekonstrukce kanalizace“, která tvoří přílohu
č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru organizačním MMB.

 

pověřuje

vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výše uvedené smlouvy.
 

***

RMB ukládá

vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv.
T: do 30 dnů od jejího uzavření
***

úkol č.: [R7/180/22]

zodpovídá: OI                                           [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

23. Návrh nabytí pozemků p. č. 6625/66, p. č. 7495/61 a p. č. 9756/57 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“    

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 24-27.

 

Rada města Brna

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

 • p. č. 6625/66 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2
 • p. č. 7495/61 - orná půda, o výměře 155 m2
 • p. č. 9756/57 - orná půda, o výměře 236 m2

v k. ú. Židenice, za kupní cenu ve výši 1.033.230,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

24. Návrh nabytí pozemku p. č. 1145/6 v k.ú. Komárov a pozemků p. č. 600/4, 768/89, 768/90, 768/91 v k. ú. Trnitá a pro stavbu „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit
- nabytí pozemku p. č. 1145/6 o výměře 4 m2, ostatní plocha, dráha,  k. ú. Komárov z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.549,- Kč včetně DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 59349/2016; 
 
- nabytí pozemku p. č. 600/4 o výměře 181 m2, ostatní plocha, jiná plocha, odděleného a nově označeného dle GP 1187-251/2016 z pozemku p. č. 600/2  k. ú. Trnitá z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 372.317,- Kč včetně DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 58644/2016
 
 - nabytí pozemků p. č. 768/89 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 768/90   o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených a nově označených dle GP 1172-26/2016 z pozemku p. č. 768/27 k. ú. Trnitá z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s.,  do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.510, Kč včetně DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 57054/2016

 
 - nabytí pozemku p. č. 768/91 o výměře 5 m2, ostatní plocha, jiná plocha, odděleného a nově označeného dle GP 1189-262/2016 z pozemku p. č. 768/28  k. ú. Trnitá z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 18.755,- Kč včetně DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě č. 59350/2016.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

25. Návrh nabytí pozemků p. č. 7495/72 a p. č. 9756/59 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

 • p. č. 7495/72, orná půda, o výměře 363 m2
 • p. č. 9756/59, orná půda, o výměře 431 m2

v k. ú. Židenice, za kupní cenu ve výši 1 734 890,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

26. Návrh nabytí jednotky č. 260/2 – garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 – na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit


 - nabytí jednotky č. 260/2 – garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271

 
 - nabytí souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 - na společných částech budovy Husovice, č.e.  259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 v k. ú. Husovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 300.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

27. Návrh nabytí jednotky č. 267/9 – garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a  souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 – na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit


- nabytí jednotky č. 267/9 – garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271

  
- nabytí souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 - na společných částech budovy Husovice, č. e.  259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 v k. ú. Husovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 300.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 


 

28. Nájem  pozemku  p. č. 1145/6  a částí  pozemků p. č. 1145/1 k. ú. Komárov  a p. č. 600/2, p. č. 768/3,  p. č. 768/27  p. č. 768/28 v k. ú. Trnitá

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

1.  nájem
     -  pozemku  p. č. 1145/6 ostatní plocha, dráha o výměře 4  m2 k. ú. Komárov
     -  části  pozemku p. č. 600/2  ostatní plocha, jiná plocha o výměře 181 m2 k. ú. Trnitá
     -  části  pozemku p. č. 768/27 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 k. ú. Trnitá
     -  části pozemku  p. č. 768/28 ostatní plocha, jiná plocha výměře 5 m2 k.ú. Trnitá
ve vlastnictví Českých drah, a.s. za dohodnuté nájemné 15.000,-Kč/rok a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě č. 2637931018, která tvoří přílohu  č. 16a tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 
2.  nájem
     -  části pozemku p. č. 1145/1 ostatní plocha, dráha o výměře 327 m2 k. ú. Komárov
     -  části pozemku p. č. 600/2  ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 k.ú . Trnitá
     -  části pozemku p. č. 768/3 ostatní plocha, dráha  o výměře 310  m2 k. ú. Trnitá
     -  části pozemku p. č. 768/28 ostatní plocha, jiná plocha výměře 2 m2 k. ú. Trnitá
ve vlastnictví Českých drah, a.s. za dohodnuté nájemné 48.975,-Kč/rok a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě č. 2637931118, která tvoří přílohu  č. 16b tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucí Odboru investičního MMB podpisem nájemních smluv.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

29. "Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba" - výkon TDI a BOZP  

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 30-31.

 

Rada města Brna vybírá

 

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci "Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba" jako nejvýhodnější nabídku firmy MENHIR projekt, s. r. o., Horní 729/32, 639 00 Brno, IČ 63470250.

 

schvaluje

příkazní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností MENHIR projekt s. r. o., Horní 729/32, 639 00 Brno, IČ 63470250, která tvoří přílohu č.  17 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Bytového odboru MMB podpisem Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností MENHIR projekt, s. r. o., Horní 729/32, 639 00 Brno, IČ 63470250.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

30. „Bytový dům Dukelská v k. ú. Husovice“ – výkon TDI a BOZP  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci: "Bytový dům Dukelská v k. ú. Husovice" jako nejvýhodnější nabídku společnosti MENHIR projekt, s. r. o., Horní 32, 639 00 Brno, IČ: 63470250.

schvaluje

příkazní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností MENHIR projekt, s. r. o., Horní 32, 639 00 Brno, IČ: 63470250, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Bytového odboru MMB podpisem Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností MENHIR projekt, s. r. o.,Horní 32, 639 00 Brno, IČ: 63470250.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

31. „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k. ú. Trnitá“ – výkon TDI a BOZP  Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci:  "Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k. ú. Trnitá“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti TEHYKON Brno, s. r. o., Vackova 19, 612 00 Brno, IČ:26887177

schvaluje

příkazní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TEHYKON Brno, s.r.o., Vackova 19, 612 00 Brno, IČ:26887177, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Bytového odboru MMB podpisem Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností TEHYKON Brno, s. r. o., Vackova 19, 612 00 Brno, IČ:26887177.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

32. VZMR na stavební práce „Sdílené bydlení pro nemocnice, 2. skupina“ – Lidická 15 – byt. č 2 a 6, výběr nejvhodnější nabídky; smlouva

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

vybírá

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sdílené bydlení pro nemocnice,
2. skupina“ – Lidická 15 – byt. č 2 a 6 jako nejvhodnější nabídku společnosti Stavitelství Zemánek s.r.o., Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov


 

schvaluje

smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Stavitelstvím Zemánek s.r.o., Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

pověřuje

vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a Stavitelstvím Zemánek s.r.o., Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov, IČ:29353068.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

33. Určení sociálních bytů a návrh žadatelů o byty s komplexní sociální podporou  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body 34-35.

 

Rada města Brna

 

určuje
ve smyslu čl. 2 odst .1 Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního měst Brna, následující byty jako byty sociální

- byty č. 11,14,15 v domě Plynárenská 91/4
- byty č. 11,17,18 v domě Dornych 216/25A

svěřené MČ Brno-střed
 

schvaluje

níže uvedeným žadatelům nájem sociálních bytů s komplexní sociální podporou a to:

- Byt č. 11, Plynárenská 91/4, pro Šimkovou Zlatici, nar. 11. 12. 1990, trvale bytem Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno
- Byt č. 14, Plynárenská 91/4, pro Pokutovou Amandu, nar. 13. 3. 1996, trvale bytem Svitavská 471/34, 614 00 Brno
- Byt č. 15, Plynárenská 91/4, pro Pokutovou Boženu, nar. 30. 1. 1974, trvale bytem Sekaninova 893/2, 614 00 Brno
- Byt č. 11, Dornych 216/25A, pro Kováčovou Denisu, nar. 16.02.1996, trvale bytem Cejl 485/16, 602 00 Brno
- Byt č. 17, Dornych 216/25A, pro Dirdovou Simonu, nar. 27.06.1995, trvale bytem Husova 5, 602 00 Brno
- Byt č. 18, Dornych 216/25A pro Lacka Antonína, nar. 15.10.1983, trvale bytem Vlhká 257/16, 602 00 Brno

a to za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

34. Žadatelů o byty s komplexní sociální podporou  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

níže uvedeným žadatelům nájem sociálních bytů s komplexní sociální podporou a to:

- Byt č. 114, Jabloňová 28 pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx


- Byt č. 216, Jabloňová 28 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

- Byt č. 14, Dornych 29 pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx


a to za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

35. Schválení bytů v celoměstském zájmu  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

nájem

- 2+1 pokojového bytu č. 7 v domě Bratislavská 80, Brno,
- 2+1 pokojového bytu č. 15 v domě Bratislavská 80, Brno,
- 2+1 pokojového bytu č. 17 v domě Bratislavská 80, Brno, Brno-sever

společnosti Armáda spásy v České republice, z. s, za stejných podmínek, za kterých městská část Brno – sever uzavírá nájemní smlouvy na běžný obecní byt.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

36. Žádost společnosti Sanus Brno, z. s. o pronájem bytu v celoměstském zájmu  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

Rada města Brna

souhlasí

v celoměstském zájmu s poskytnutím jednoho bytu o velikosti 2+1 společnosti Sanus Brno, z. s.  
 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

zdržel se

zdržel se

zdržel se

pro

 ----

pro

pro

 

 

37. Žádost o poskytnutí finančního transferu na odstranění nepovolené stavby; návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

Rada města Brna

doporučuje

- Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Bystrc ve výši 23 595 Kč na odstranění nepovolené stavby prodejního stánku na nároží ulic Vejrostova a Ečerova v Brně-Bystrci z Fondu bytové výstavby

- Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

zdržel se

zdržel se

pro

 ----

pro

pro

 

38. Prodloužení doby nájmu sociálních bytů ve správě MČ Brno-sever pronajatých v rámci programu Housing first 

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci programu Housing first (projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně)  o 1 rok, za nájemné 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ,
- panu xxxxxx xxxxxxxxx, nájemci bytu č. 5 v domě Vranovská 26,
- paní xxxxxxxxx xxxxxxx, nájemkyni bytu č. 6 v domě Vranovská 26,
- panu xxxxxxxx xxxxxxxx, nájemci bytu č. 32 v domě Vranovská 26,
 

schvaluje

prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci programu Housing first (projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně)  o 1 rok, za nájemné 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ,
- paní xxxxxxx xxxxxxxxx, nájemkyni bytu č. 21 v domě Vranovská 4,
- panu xxxxxxxx xxxxxxxx, nájemci bytu č. 15 v domě Vranovská 9,
za podmínky, že ke dni podpisu dodatku nájemní smlouvy bude dluh na nájemném uhrazen

 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/180/38]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

39. Prodloužení doby nájmu sociálních bytů ve správě MČ Brno-střed pronajatých v rámci programu Housing first 

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci programu Housing first (projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně)  o 1 rok, za nájemné 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ,
- panu xxxxxx xxxxxxx nájemci bytu č. 2 v domě Bratislavská 36a,
- panu xxxxxxxx xxxxxx, nájemci bytu č.  2 v domě Bratislavská 39,
- panu xxxxxxxx xxxxxx, nájemci bytu č. 23 v domě Cejl 35,
- panu xxxxxxxxx xxxxx, nájemci bytu č. 5 v domě Dornych 25a,
- paní xxxxxxxxx xxxxxx, nájemkyni bytu č. 20 v domě Dornych 25a,
- panu xxxxxxxx xxxxxxx, nájemci bytu č. 10.2 v domě Cejl 49,
- paní xxxxxxxx xxxxxxxx, nájemkyni bytu č. 12 v domě Cejl 49,
- panu xxxxxxxxx xxxxxxx, nájemci bytu č. 31 v domě Francouzská 20,
 

schvaluje

prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci programu Housing first (projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně)  o 1 rok, za nájemné 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ,
- panu xxxxxxxx xxxxxxxx, nájemci bytu č. 18 v domě Bratislavská 36a,         
- panu xxxxxxx xxxxxxxxx, nájemci bytu č. 1 v domě Plynárenská 4,
- panu xxxxxxxxx xxxxxxxx nájemci bytu č. 2 v domě Plynárenská 4,
- paní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nájemkyni bytu č. 15 v domě Stavební 9,
za podmínky, že ke dni podpisu dodatku nájemní smlouvy bude dluh na nájemném uhrazen;
 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/180/39]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

40. Prodloužení doby nájmu sociálního bytu č. 6 v domě Francouzská 64, Brno  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

   

 

Rada města Brna

schvaluje

paní xxxxxxxx xxxxxx prodloužení doby nájmu sociálního  1+kk - pokojového bytu  č. 6 v domě   Francouzská 315/64 v Brně  o 1 rok, za nájemné 58,63 Kč/m²/měsíc;
 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***

úkol č.: [R7/180/40]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

41. Prodloužení doby nájmu  bytu č. 10 v domě  Mendlovo nám. 14, Brno  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

  

 

Rada města Brna

schvaluje

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prodloužení doby nájmu 2pokojového bytu č. 10 v domě Mendlovo nám. 14, Brno o dva roky.

 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/180/41]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

42. Prodloužení  doby nájmu startovacích bytů

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

prodloužení doby nájmu manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nájemcům startovacího  bytu  č. 66 v domě Stamicova 11 v Brně,   o 2 roky za nájemné 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ;

 

schvaluje

prodloužení doby nájmu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nájemcům startovacího  bytu  č. 51 v domě Stamicova 11 v Brně,   o 2 roky za nájemné 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ;
 

schvaluje

prodloužení doby nájmu manželům xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nájemcům startovacího bytu č. 17 v domě Orlí 7 v |Brně, o 2 roky za nájemné 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ;
 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/180/42]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

43. Žádost o prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci programu Housing first (projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně)

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci programu Housing first (projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně)  o 1 rok, za nájemné 58,63 Kč/m2/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, panu  xxxx xxxxxxx, nájemci 1+kk pokojového bytu č.  6 v domě Vlhká 4, za podmínky, že ke dni podpisu dodatku nájemní smlouvy bude dluh na nájemném uhrazen.

 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/180/43]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

44. Žádost   o další prodloužení doby nájmu startovacího bytu    

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

Schvaluje

prodloužení doby nájmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k startovacímu jednopokojovému bytu   č. 75 v domě v Brně, Stamicova 11 o tři měsíce,  to je do 30.9. 2018,  za nájemné 82,35 Kč/m2/měsíc.

 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/180/44]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

45. Zrušení části usnesení RMB č. R7/172 ze dne 5. 6. 2018, bod č. 28 nájem  sociálního bytu v celoměstském zájmu  v domě Příční 13

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

ruší

část usnesení RMB č. R7/172 ze dne 5.6.2018, bod č. 28, kterým byl schválen v celoměstském zájmu nájem sociálního bytu č. 10 o velikosti 1+kk v domě Příční 13 panu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

ruší

ve smyslu čl. 2 odst. 5 Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, určení bytu č. 10 v domě Příční 13 v Brně jako bytu sociálního
 

určuje

ve smyslu čl. 2 odst. 1 Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, byt č. 2 v domě Příční 13 v Brně jako byt sociální

 

schvaluje

v celoměstském zájmu nájem bytu č. 2 o velikosti 1+kk v domě Příční 13 panu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu určitou – 1 rok za nájemné 58,63 Kč/m2/měsíc, upravované každoročně o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

46. Pronájem bytu č. 18 v domě Zderadova 3      

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

schvaluje

nájem bytu 1+kk č. 18 v domě Zderadova 3 v Brně panu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na dobu určitou – 1 rok  za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař. vlády č. 146/2003 Sb. a  za  podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/180/46]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

47. Žádost MČ Brno-střed o souhlas Rady města Brna s výjimkou z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (Hlinky 46a)  

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 48 o variantách B.

 

Rada města Brna

souhlasí

ve smyslu Článku 3, odst. 6) Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna s tím, že MČ Brno-střed může po budoucím nájemci bytu č. 7.5, Hlinky 46a, Brno požadovat úhradu dosud neumořených nákladů (max. ve výši 2.603.977,- Kč) vynaložených na opravy bytu provedené jeho předchozím nájemcem, přičemž předmětná úhrada bude použita na hrazení nájemného budoucím nájemcem.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

zdržel se

pro

pro

zdržel se

 ----

pro

pro

 

48. Žádost MČ Brno-střed o souhlas Rady města Brna s výjimkou z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (Masarykova 6)  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě B.

Rada města Brna souhlasí

ve smyslu Článku 3, odst. 6) Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna s tím, že MČ Brno-střed může po budoucím nájemci bytu č. 14.5, Masarykova 6, Brno požadovat úhradu nákladů (max. do výše 3.190.526,-Kč) vynaložených  na vybudování půdní vestavby provedenou třetí osobou, přičemž předmětná úhrada bude použita na hrazení nájemného budoucím nájemcem.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

zdržel se

pro

pro

zdržel se

 ----

pro

pro

 

49. Žádost nájemce bytu v domě Tržní 2 o větší byt  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

souhlasí

s poskytnutím maximálně dvoupokojového bytu panu  xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu 1+kk č. 15 v domě Tržní 2 v Brně.
 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

Termín: dle možnosti odboru

***

úkol č.: [R7/180/49]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

zdržel se

pro

pro

 ----

pro

pro

 

50. Žádost o slevu z nájemného za byt č. 15,3 v domě Zámečnická 2 v Brně  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

neschvaluje

Xxxxxx xxxxx, nájemkyni bytu č. 15,3 v domě Zámečnická 2 v Brně poskytnutí  slevy z nájemného z důvodu promrzání bytu.

 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***

úkol č.: [R7/180/50]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

51. Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na sociální byt v domě Nezamyslova 20, Brno  

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.

  

 

Rada města Brna

 

schvaluje

nájem jednopokojového sociálního bytu č. 5 v domě Nezamyslova 20  xxxxxxx xxxxxx na dobu 6 měsíců za nájemné 58,63 Kč/m²/měsíc za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude řádně hrazeno běžné nájemné a pravidelně budou hrazeny splátky dluhu dle uzavřeného splátkového kalendáře.

 

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***

úkol č.: [R7/180/51]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

52. Započtení záloh na služby související s užíváním bytu č. 29 v domě Zámečnická 2 proti nájemcem vynaloženým nákladům

Bylo hlasováno bez rozpravy.

  

 

Rada města Brna

 

souhlasí

se započtením pohledávky na zálohách na služby spojené s užíváním bytu č. 29 v domě Zámečnická 2 v Brně za období leden 2017 (část) až prosinec 2017 ve výši 24.922,- Kč proti nájemcem xxxxxx xxxxxx vynaloženým nákladům na dokončení části bytu, které dosáhly částky 1.227.975,- Kč   a jejichž aktuální výše činí k datu 30. 6. 2018 částku 156.787,50 Kč.

***

RMB ukládá

vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/180/52]

zodpovídá: BO                                          [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Dodatek č. 7 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosiče

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

Schvaluje dodatek č. 7 ke "Smlouvě o místění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" uzavřené dne 21.4.2006 mezi Státní tiskárnou cenin, s.p. jako poskytovatelem a statutárním městem Brno jako příjemcem, který tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

54. Majetkoprávní dispozice s pozemky p. č. 486/1 a p. č. 486/10 v k. ú. Komárov 

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

podání spol. O-real, s. r. o. ve věci návrhu pronájmu p. č. 486/10 a prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 486/1 vše v k. ú. Komárov za účelem rozšíření stávajícího areálu společnosti.

 

nesouhlasí

se záměrem prodeje
části pozemku p. č. 486/1 orná půda, o výměře 1.727 m2 v k. ú. Komárov

 

nesouhlasí

se záměrem pronájmu 

 • části pozemku p. č. 486/1 orná půda, o výměře 282 m2
 • pozemku p. č. 486/10 orná půda, o výměře 634 m2

vše v k. ú. Komárov.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

55. Návrh směny pozemků p. č. 1497/1, p. č. 1498/13, p. č. 1501/3 a části p. č. 1497/2, vše v k. ú. Horní Heršpice se spol. CMArt Reality, a. s. 

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

rozšíření předmětu směny o pozemek p. č. 1475/3 v k. ú. Horní Herpšice, který je ve vlastnictví spol. CMArt Reality, a. s. a je zastavěný stavbou silnice I. třídy ŘSD, a. s.

 

doporučuje

ZMB schválit směnu

 • pozemku p. č. 1497/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 646 m2
 • pozemku p. č. 1498/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2
 • pozemku p. č. 1501/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2
 • části pozemku p. č. 1497/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2 (označená dle GP č. 2125-60/2018 jako p.č. 1497/7)

vše v k. ú. Horní Heršpice
o celkové výměře 806 m2, ve vlastnictví statutárního města Brna
za

 • část pozemku p.č. 1476/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 267 m2 (označená dle GP č. 2125-60/2018 jako p.č. 1476/4)
 • pozemek p.č. 1475/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 410 m2 

vše v k. ú. Horní Heršpice


o celkové výměře 677 m2, ve vlastnictví společnosti CMArt Reality, a. s.
s doplatkem směny ze strany společnosti CMArt Reality, a.s. ve výši rozdílu cen obvyklých směňovaných pozemků, který činí  1.090.624,-Kč vč. DPH (tj. 901.342,15 Kč bez DPH
+ 21 % DPH ve výši 189.281,85 Kč) ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

56. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany,  pozemků p. č. 35/7 a p. č.35/9  k. ú. Maloměřice  

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 57-58.

 

Rada města Brna

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna
schválit
MČ Brno – Maloměřice a Obřany
svěření pozemků:
-  p. č.35/7  zastavěná plocha a nádvoří            o  výměře          494 m2 
-  p. č.35/9  orná půda                                        o  výměře      1 042 m2 
v k. ú. Maloměřice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č.20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III-ost.nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č.4.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemek p. č. 1719/4 v k. ú. Nový Lískovec  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Nový Lískovec svěření pozemku
- p. č. 1719/4       ostatní plocha     o výměře      166 m2

v k. ú. Nový Lískovec

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

58. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín,  pozemků p. č. 248/2 a p. č. 251  k. ú. Ořešín  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna
doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno – Ořešín svěření pozemků:
-  p. č. 248/2               orná půda                               o  výměře        834 m2  
-  p. č.251                   zahrada                                   o  výměře       103 m2 
v k. ú. Ořešín
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhl. statutárního města Brna č.20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III-ost.nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č.4.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

59. Nabytí  pozemku  p. č. 4445/7 v  k. ú. Líšeň

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 60-62.

 

Rada města Brna

bere na vědomí

skutečnost, že xxxxxx xxxxxx navrhl prodej svého pozemku

- p. č. 4445/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 630 m2

vše v k. ú. Líšeň, obec Brno, LV 785 do vlastnictví statutárního města Brna a souhlasil s kupní cenou v celkové výši  1.512 000,- Kč (tj. 2.400,- Kč/m2).

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 4445/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 630 m2vše v k. ú. Líšeň, obec Brno, LV 785 do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenou v celkové výši  1.512.000,- Kč  za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

60. Nabytí   pozemků p. č. 1923/10, p. č. 1924/18 vše v k. ú. Bystrc

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

bere na vědomí

 • skutečnost, že xxxxxxx xxxxx navrhl  prodej pozemků ve svém výlučném vlastnictví
 • pozemek p. č. 1923/10 v k. ú. Bystrc, ostatní plocha, ostatní komunikace, vým. 43 m2
 • pozemek p. č. 1924/18 v k. ú. Bystrc, orná půda, vým. 952 m2

vše  zapsané na LV 2076 v k. ú.  Bystrc do vlastnictví  statutárnímu městu Brnu a souhlasil
s kupní cenou v celkové výši 995.000,- Kč.

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků p. č.:

 • 1923/10 v k. ú. Bystrc, ostatní plocha, ostatní komunikace, vým. 43 m2
 • 1924/18 v k. ú. Bystrc, orná půda, vým. 952 m2

vše zapsané na LV 2076 v k.ú.  Bystrc z vlastnictví  xxxxxx xxxxx   do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 995.000,- Kč za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

61. Nabytí nemovitého majetku, id. 1/128 pozemků p.č.933/7, 933/15, 933/25 v k. ú. Obřany  a svěření MČ Brno-Maloměřice a Obřany  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

Rada města Brna

 

bere na vědomí

nabytí id. 1/128 pozemků:

- p. č.933/7        ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře  111 m2

- p. č. 933/15      ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře  125 m2

- p. č. 933/25      ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře  269 m2

v  k. ú. Obřany

že dle čl. 75, odst. 4, písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001–Statutu města Brna, v platném znění, zápisem v katastru nemovitostí jsou výše uvedené pozemky v k. ú. Obřany svěřen MČ Brno–Maloměřice a Obřany v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001-Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č.142 přílohy č. 4.
 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

----

pro

pro

pro

pro

pro

 ----

pro

pro

62. Nabytí   spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na pozemcích p. č. 666/47, 666/86, 666/118, 666/119, 666/131, 666/138, 666/139, 666/140, 666/141, 666/142, 666/143, 666/144 v k. ú. Medlánky

Bylo hlasováno bez rozpravy.

bere na vědomí

 • skutečnost, že xxxxxxx xxxxx navrhla prodej svého spoluvlastnického podílu
  ve výši id. 1/6 na pozemcích p. č.:
 • 666/47 orná půda o výměře 136 m2 ,666/86 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, p. č. 666/118 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 79 m2, p. č. 666/119 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 412 m2, p. č. 666/131 ostatní plocha, jiná plocha výměře 34 m2, p. č. 666/138 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, p. č. 666/139 ostatní plocha, zeleň o výměře 79 m2, p. č. 666/140 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, p. č. 666/141 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2, p. č. 666/142 ostatní plocha, zeleň o výměře 47 m2, p. č. 666/143 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2, p. č. 666/144 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 ,

vše  zapsané na LV 1380 v k. ú. Medlánky do vlastnictví  statutárního města Brna a souhlasila
s kupní cenou v celkové výši 181.700,- Kč.

 

doporučuje

Zastupitelstvu města Brna

schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na pozemcích p. č.:

666/47 orná půda o výměře 136 m2, 666/86 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, p. č. 666/118 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 79 m2, p. č. 666/119 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 412 m2, p. č. 666/131 ostatní plocha, jiná plocha výměře 34 m2, p. č. 666/138 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, p. č. 666/139 ostatní plocha, zeleň o výměře 79 m2, p. č. 666/140 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, p. č. 666/141 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2, p. č. 666/142 ostatní plocha, zeleň o výměře 47 m2, p.č. 666/143 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2, p. č. 666/144 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2

vše zapsané na LV 1380 v k. ú. Medlánky z vlastnictví  xxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu  181.700,- Kč za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.