Statutární město Brno
Rada města Brna

ZÁPIS

schůze Rady města Brno č. R7/178

konané dne 24. 7. 2018

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování
o návrzích na ověřovatele zápisu -
Marku Janíčkovi a a Mgr. Jaroslavu Suchém -  schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

A dále bylo hlasováno o změně číslování u bodu 1 a 2 na 2a a 2b - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

Schválený program jednání:

 

1a. Organizační změna Odboru městské informatiky MMB

1b. Jmenování a stanovení platu ředitelce Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace

1c. Jmenování a stanovení platu ředitelky Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace 

1d. Jmenování a stanovení platu ředitelce Školní jídelny Brno, Horní 16, příspěvková organizace

1e. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru interního auditu a kontroly MMB

2a. Zahraniční pracovní cesta

2.b Zahraniční pracovní cesta

3. Aktualizovaný plán investic pro rok 2018

4. Návrh rozpočtových opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno

5. Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů

6. Stanovisko obce k žádosti International School of Brno o prodloužení akreditace MŠMT ČR na dalších pět let

7. Žádost MČ Brno-střed o vydání předchozího souhlasu Rady města Brna s pronájmem bytů v domě Bratislavská 40 v Brně.  

8. Žádost o přidělení bytů v celoměstském zájmu  

9. Schválení bytu v celoměstském zájmu     

10. Stanovení služebních bytů pro Městskou policii Brno.  

11. Návrh prodeje části pozemku p. č. 387 v k.ú. Město Brno

12. Prodej pozemku p. č. 3635 v k. ú. Bystrc

13. Záměr prodeje pozemků p. č. 420/10, p. č. 420/16, p. č. 422/7, p. č. 422/59, p. č. 422/60 vše v k. ú. Dolní Heršpice

14. Návrh nabytí pozemků p. č. 7498/2, p. č. 9756/66 a p. č. 9756/84 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“  

15. Návrh nabytí pozemků p. č. 876/4 a 935/3, k. ú. Horní Heršpice pro stavbu „Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova“ - návrh zrušení usnesení č. Z7/11 zasedání ZMB, konaného dne 10. 11. 2015, bod č. 64

16. Návrh nabytí jednotky č. 268/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 - na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“

17. Návrh nabytí jednotky č. 252/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1736/14302 na společných částech budovy Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“

18. Vyřazení a likvidaci majetku statutárního města Brna v nájmu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

19. „Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM

20. Rekonstrukce ohradní zdi ve skupině 3 veřejného pohřebiště Královo Pole“ - změna celk. nákladů, návrh rozp. opatření, dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení

21. „Brno, VDJ Bystrc 2. tl. p. 2 x 2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie“ - výzva k podání žádosti o účast

22. „Brno, VDJ Nový Lískovec 2x2500 m3 (nový) - rekonstrukce armaturní komory
a technologie“ - výzva k podání žádosti o účast

23. „Brno, kolektor Vinohrady - rekonstrukce vodovodu“ - výběr dodavatele, smlouva
o dílo se společností VHS Brno, a. s.

24. „Brno, Burianovo náměstí - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - výběr dodavatele, smlouva o dílo se společností - Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

25. „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz - zpracování DÚR, DSP a PDPS - zahájení zadávacího řízení“  

26. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Jakubské nám. 5 - oprava dveří a dlažby“ výběr dodavatele; smlouva

27. Žádosti o pronájem prostor v objektu Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno

28. Žádosti o pronájem prostor v objektu č. 3 areálu bývalých kasáren Židenice, k. ú. Židenice

29. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 200/1 v k. ú. Tuřany v areálu mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká

30. Dodatky ke smlouvám o nájmu a smlouvy o nájmu v objektu Žerotínovo nám. 6, k. ú. Veveří

31. Dodatky k nájemním smlouvám týkající se objektů, nebytových prostor
a pozemků, užívaných školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je JmK

32. Dohoda o skončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu DS Věstonická

33. Změny v registraci sociálních služeb

34. Problematika řešení důsledků vyplývajících zejména ze změny vlastnických vztahů k nemovitostem v sociálně vyloučených lokalitách  

35. Záměr zadání veřejné zakázky - Zpracování studie proveditelnosti investičního řešení rekonstrukce Domova pro seniory Nopova, p. o. - zadávací dokumentace

36. Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby: „Polyfunkční komplex MERIDIEM“

37. Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí: „Rozšíření ulice Palcary“

38. Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší

39. Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením, vzor smlouvy
o nájmu hrobového místa, vzor smlouvy o koupi hrobového zařízení

40. Informativní zpráva - Výroční zpráva projektu Brno - Zdravé město v roce  2017

41. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Užitkový a velitelský automobil pro hasiče“ - výběr nejvýhodnější nabídky; smlouva

42. WELLNESS NA MĚSTSKÉM PLAVECKÉM STADIONU LUŽÁNKY - výzva
k podání nabídek  

43. „Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“ - změna závazku

44. Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa – zahájení zadávacího řízení

45. „REKONSTRUKCE TRIANGLU SEMILASSO – ZPRACOVÁNÍ DÚR, DSP
A PDPS“ - zahájení zadávacího řízení  

46. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby „OC Kaskády“  

47. Návrh změny přílohy č. 118 usnesení Z7/33. zasedání ZMB konaného dne 7. 11. 2017, bod 140; návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a ŘSD ČR

48. Dodatek č. 1 plánovací smlouvě ze dne 29 5. 2012 mezi statutárním městem Brnem
a společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.  

49. Návrh dohody o postoupení práv a povinností z plánovací smlouvy „Terasové domy Kníničky“    

50. Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „III/15286 Brno - Slatina, obchvat“    

51. Pořízení dodávek energií pro statutární město Brno na rok 2019; vzorová dohoda
o centralizovaném zadávání  

52. Základní podmínky smlouvy mezi společnými správci osobních údajů

53. Bezúplatné nabytí komunikační stavby ulic Křižíkova, Merhautova
a Provazníkova - z vlastnictví ČR ŘSD do vlastnictví SMB - změna usnesení RMB č. R7/128, bod č. 23

54. Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně,  v k. ú. Žabovřesky    

55. Veřejná zakázka malého rozsahu „MŠ Sýpka 26a - vnitřní vybavení“ - ČÁST I a II - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva  

56. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4318052668 uzavřené se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

57. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem
a Romodrom o. p. s. v objektu Masná 3b

58. Jmenování nových členů a nového statutu Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti statutárního města Brna

59. Statut Auditora kybernetické bezpečnosti

60. Prezentace statutárního města Brna na veletrhu EXPO REAL 2018

61. „Zateplení SDH Obřany“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

62. Rozpočtové opatření - akce zajišťované BVK, a. s., dle přílohy č. 1/2018 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ na rok 2018; dodatek č. 70 MS

63. Právní posouzení AK ve vztahu k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2000 a nájemní smlouvy ze dne 21. 9. 1994 vč. dodatku č. 1, č. 2 a na zahájení jednání o ukončení nájemních smluv
na objekty Hlídka or. č. 2 a nám. Svobody or. č. 15 Kleinův palác, oba v k. ú. Město Brno

64. ,,Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - projektová dokumentace“ -  podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu

65. Příkazní smlouva na zajištění investorské a inženýrské činnosti pro  statutární město Brno společností Brněnské komunikace a. s.

66. Územní plán města Brna - dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 67049010

67. Aktualizace územní studie s regulačními prvky pro oblast nazvanou „Jižní čtvrť“

68. Podpora uspořádání festivalu EKOFILM v Brně v letech 2019-2022

69. Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova - otevřené řízení na veřejnou zakázku

70. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Změna stavby před dokončením, Spojovací chodník v k. ú. Štýřice - LIPKA“ výběr dodavatele; smlouva

71. Oblasti placeného stání ve městě Brně (Rezidentní parkování) - schválení změn právních předpisů a souvisejících dokumentů

72. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 5416032786 a nájemní smlouva na pronájem tří parkovacích stání na pozemku p. č. 900/2, k. ú. Trnitá

73. Metodika povolení vjezdů do dopravně omezených zón - informativní zpráva

Bod č. 62 byl projednán po bodě č. 73.

Bod č. 63 byl projednán po bodě č. 61.

Bod č. 66 byl projednán po bodě č. 69.

Bod č. 67 byl projednán po bodě č. 68.

Bod č. 68 byl projednán po bodě č. 66.

Bod č. 69 byl projednán po bodě č. 62.

Bod č. 70 byl projednán po bodě č. 65.

 

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Richard Mrázek, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Tomáš Kočička, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

Nepřítomni:

Mgr. Petr Hladík, Bc. Matěj Hollan.

 

1a. Organizační změna Odboru městské informatiky MMB

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo ke dni 1. 8. 2018, které bude realizováno v Odboru městské informatiky MMB s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB bude stanoven od schváleného stavu
k 31. 7. 2018, a bude jej garantovat Organizační odbor MMB. 

2.RMB bere na vědomí potřebu navýšení finančních prostředků na odměňování 1 nově zřízeného funkčního místa.

3.RMB zřizuje 1 funkční místo právníka (5310/05) v Oddělení ekonomicko - právním v Odboru městské informatiky MMB ke dni 1. 8. 2018.

 

 

 

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru MMB formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/178/40]

zodpovídá:  OMI MMB                                         [23]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

1b. Jmenování a stanovení platu ředitelce Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, a stanovisko Městské části Brno- Žabovřesky, ve kterém souhlasí se jmenováním Mgr. Lenky Čoupkové na místo ředitelky Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace.

 

2.RMB jmenuje, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 8. 2018
na místo ředitelky Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, Mgr. Lenku Čoupkovou.

 

3.RMB stanoví, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s účinností k 1. 8. 2018 plat ředitelce Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, Mgr. Lence Čoupkové
z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky Mateřské školy Brno,  nám. Svornosti 8, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB.

 

 

 

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/178/1b]

zodpovídá:   OŠMT MMB                                                   [18]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

1c. Jmenování a stanovení platu ředitelky Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace a stanovisko Městské části Brno-Ivanovice,
ve kterém souhlasí se jmenováním Mgr. Daniely Slukové na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace.

2.RMB jmenuje, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 8. 2018
na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, Mgr. Danielu Slukovou.

3.RMB stanoví, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  s účinností k 1. 8. 2018 plat ředitelce Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace Mgr. Daniele Slukové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství mládeže
a tělovýchovy MMB.

  

 

 

 

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/178/1c]

zodpovídá:   OŠMT MMB                                                   [18]

termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

1d. Jmenování a stanovení platu ředitelce Školní jídelny Brno, Horní 16, příspěvková organizace  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Školní jídelny Brno, Horní 16, příspěvková organizace a stanovisko Rady městské části Brno-střed, ve kterém souhlasí se jmenováním Bc. Ivy Vyskočilové na místo ředitelky školní jídelny.
 

2.RMB jmenuje, v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 59 Statutu města Brna, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 8. 2018 na místo ředitele Školní jídelny Brno, Horní 16, příspěvková organizace, Bc. Ivu Vyskočilovou.
 

3.RMB stanoví, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 1. 8. 2018, plat ředitelce Školní jídelny Brno, Horní 16, příspěvková organizace, Bc. Ivě Vyskočilové, z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky školní jídelny, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB.

 

 

 

 

 

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku ŠJ o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/178/1d]

zodpovídá:   OŠMT MMB                                                   [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

1e. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru interního auditu a kontroly MMB

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

RMB bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru interního auditu a kontroly MMB, v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

2a. Zahraniční pracovní cesta

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

RMB schvaluje

­          zahraniční pracovní cestu Bc. Patrika Doležala, do Itálie - Říma ve dnech 24. 9. 2018 -
29. 9. 2018 (a v době potřebné na cestu) na konferenci The global forum on modern direct democracy,

 

­          úhradu cestovních nákladů - doprava, ubytování, vložné spojených se zahraniční pracovní cestou pana Patrika Doležala (jako zástupce města Brna), z rozpočtu ORJ 3200 – Odbor vnitřních věcí MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

 

2b. Zahraniční pracovní cesta

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora města Brna, do Polska - Gdaňsku v termínu 9. 9. - 12. 9. 2018 na setkání konsorcia projektu RUGGEDISED.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

3. Aktualizovaný plán investic pro rok 2018

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí, v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s. informace související s návrhem aktualizovaného plánu investic společnosti Brněnské komunikace a. s. pro rok 2018.

2.RMB schvaluje, v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské
komunikace a. s.  aktualizovaný plán investic společnosti Brněnské komunikace a. s. pro rok 2018, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje, v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a.s. primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ společnosti Brněnské komunikace a. s. v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

4. Návrh rozpočtových opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtová opatření dle tabulek č. 1 a
č. 2 v souvislosti s úhradou daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti města Brna za rok 2017.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

5. Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/34. Zastupitelstva města Brna, bod 22.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

6. Stanovisko obce k žádosti International School of Brno o prodloužení akreditace MŠMT ČR na dalších pět let

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje písemné vyjádření podpory jménem 1. náměstka primátora, které tvoří přílohu č.  6 tohoto zápisu, pro International School of Brno.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

7. Žádost MČ Brno-střed o vydání předchozího souhlasu Rady města Brna s pronájmem bytů v domě Bratislavská 40 v Brně  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB uděluje, v souladu s čl. 3 odst. (6) Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna  městské části Brno-střed předchozí souhlas s pronájmem obytných buněk, popř. bytů č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29 v domě Bratislavská 40, Brno, Armádě spásy v České republice, z. s., IČO 406 13 411 mimo režim Pravidel pronájmu bytů v domech statutárního města Brna.

***

2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/178/07]

zodpovídá:   BO MMB                                                   [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

8. Žádost o přidělení bytů v celoměstském zájmu  

Bylo hlasováno po delší rozpravě. Nejprve bylo hlasováno o původně předloženém návrhu usnesení -  pro tento návrh hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

zdržel se

zdržel se

zdržel se

zdržel se

pro

pro

pro

 

Následně bylo hlasováno o upraveném usnesení.

 

RMB souhlasí s poskytnutím tří bytů o velikosti 2+1 v celoměstském zájmu SKKP Handball Brno z. s.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

zdržel se

pro

zdržel se

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Schválení bytu v celoměstském zájmu     

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje nájem 1+1 pokojového bytu č. 5 v domě Markéty Kuncové 4, Brno xxxxxxxxxxxxxx, Brno, za stejných podmínek, za kterých městská část Brno-Židenice uzavírá nájemní smlouvy na běžný obecní byt a  za podmínky uvolnění stávajícího bytu  č. 11 v domě Zábrdovická 20.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

 

10. Stanovení služebních bytů pro Městskou policii Brno.  

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.

1.RMB stanoví

­          2+kk pokojový byt č. 1 v domě Příční 13, Brno,

­          1+kk-pokojový byt č. 8 v domě Příční 13, Brno,

­          2+kk-pokojový byt č. 18 v domě Příční 13, Brno,

jako služební byty s dispozičním právem Městské policie Brno. 

2.RMB svěřuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Bytovému odboru MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv se strážníky/strážnicemi Městské policie Brno navrženými ředitelem Městské policie Brno za nájemné ve výši 78,- Kč/m²/měsíc, zvyšované každoročně k 1. 7. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

11. Návrh prodeje části pozemku p. č. 387 v k. ú. Město Brno

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí

­          žádost xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 387 v k. ú. Město Brno o výměře
3 m² za účelem vybudování únikového východu z nemovitosti Zelný trh 293/10 stojící
na pozemku p. č. 386 k. ú. Město Brno, která je ve vlastnictví žadatele,

­          stanovisko OISBD MČ Brno-střed ze dne 27. 11. 2017, ve kterém požadují zvýšení výměry prodávané části pozemku p. č. 387 v k. ú. Město Brno na cca 8,5 m² z důvodu účelnosti prostorového uspořádání.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej  části pozemku

- p. č. 387 - zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 9 m², v  k. ú. Město Brno, oddělené dle GP č. 773-37/2018 a označené jako pozemek p. č. 387/2 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře
9 m²,  

v k. ú. Město Brno, 

do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 136.209,70 Kč (tj. 112.570,- Kč bez DPH + 21% DPH ve výši 23.639,70 Kč) a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

12. Prodej pozemku p. č. 3635 v k. ú. Bystrc

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku

- p. č. 3635 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m²,

v k. ú. Bystrc,

z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu
ve výši 60.100,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

13. Záměr prodeje pozemků p. č. 420/10, p. č. 420/16, p. č. 422/7, p. č. 422/59, p. č. 422/60 vše v k. ú. Dolní Heršpice

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - stažení bylo schváleno jednomyslně 
9 členy
.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

14. Návrh nabytí pozemků p. č. 7498/2, p. č. 9756/66 a p. č. 9756/84 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

- p. č. 7498/2 - zahrada, o výměře 346 m²,

- p. č. 9756/66 - zahrada, o výměře 150 m²,

- p. č. 9756/84 - zahrada, o výměře 86 m²,

v k. ú. Židenice,

za kupní cenu ve výši 1.115.200,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

15. Návrh nabytí pozemků p. č. 876/4 a 935/3, k. ú. Horní Heršpice pro stavbu „Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova“ - návrh zrušení usnesení č. Z7/11 zasedání ZMB, konaného dne 10. 11. 2015, bod č. 64

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí skutečnost, že v současné době probíhá vyvlastňovací řízení k pozemkům ve vlastnictví subjektu, dotčených plánovanou výstavbou „Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova“.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení č. Z7/11 zasedání ZMB, konaného dne 10. 11. 2015, bod č. 64, které zní:

 
„ZMB nesouhlasí s nabytím pozemků

- p. č. 876/4 o výměře 222 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p. č. 935/3 o výměře 62 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k. ú. Horní Heršpice,

za kupní cenu ve výši 1.613.404 Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy

a schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 876/4 o výměře 222 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p. č. 935/3 o výměře 62 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k. ú. Horní Heršpice,

 za kupní cenu ve výši 511.200,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.“
 
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:

- p. č. 876/4 o výměře 222 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

- p. č. 935/3 o výměře 62 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

oba v k. ú. Horní Heršpice,

ve vlastnictví subjektu do vlastnictví statutárního města Brna  za dohodnutou kupní cenu
ve výši 601.800,- Kč, a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

16. Návrh nabytí jednotky č. 268/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 - na společných částech budovy Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

­          nabytí jednotky č. 268/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,

­          souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/21840 - na společných částech budovy Husovice, č. e.  259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 

v k. ú. Husovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 300.000,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.
 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

17. Návrh nabytí jednotky č. 252/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1736/14302 na společných částech budovy Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí

­          jednotky č. 252/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,

­          souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1736/14302 - na společných částech budovy Husovice, č. e. 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,

 v k. ú. Husovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 320.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.
 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

18. Vyřazení a likvidaci majetku statutárního města Brna v nájmu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a likvidaci majetku ve vlastnictví statutárního města Brna a v nájmu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:

­          těsnící vaky s příslušenstvím (r. 1999), inv. č. M - 14056, pořizovací cena 109.245,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč,

­          mikrovlnná trouba Whirlpool (r. 2007), inv. č. M - 18379, pořizovací cena 2.680,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

19. „Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - návrh smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM na investiční akci „Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výše uvedené smlouvy.
 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

20. Rekonstrukce ohradní zdi ve skupině 3 veřejného pohřebiště Královo Pole“ - změna celk. nákladů, návrh rozp. opatření, dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje

­          zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 2703 z 4.100 tis. Kč na 4.215 tis. Kč
v rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu,

­          dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení stavby mezi statutárním městem Brnem a společností JIRMAL, spol. s r. o., Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno, IČO 277 32 941, který tvoří přílohu č.  9b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

  

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby.

***

úkol č.: [R7/178/20/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby.

***

úkol č.: [R7/178/20/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

21. „Brno, VDJ Bystrc 2. tl. p. 2 x 2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory
a technologie" - výzva k podání žádosti o účast

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení společně s bodem 22.

1.RMB schvaluje

­          zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Brno, VDJ Bystrc 2. tl. p. 2x2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie“, v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon), v užším řízení,

­          údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“, který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu,

­          zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMBB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 zákona.

3.RMB zřizuje komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:
členové:

­          Richard Mrázek - náměstek primátora města Brna,

­          Ing. Jakub Kožnárek - generální ředitel, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

­          Bc. Jaromír Peška, MSc. - vedoucí útvaru inženýrských služeb, Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s.

 
náhradníci:

­          Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - členka ZMB,

­          Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

­          Mgr. Barbora Maršálková - vedoucí oddělení zakázky, Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s.

 

 

 

 

 

 

4.RMB zřizuje hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek ve složení:

členové:

­          Richard Mrázek - náměstek primátora města Brna,

­          Bc. Jakub Hruška - člen ZMB,

­          Ing. Petr Hudec, Ph.D. - ved. Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB,

­          Ing. Petr Šindler -  ředitel technické sekce, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

­          Bc. Jaromír Peška, MSc. - vedoucí útvaru inženýrských služeb, Brněnské
vodárny a kanalizace, a. s.,

 
náhradníci:

­          Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - členka ZMB,

­          Marek Janíček - člen RMB,

­          Ing. Jaromír Janča - investiční manažer vodohospodářských staveb OI MMB,

­          Ing. Jiří Hanousek - ředitel vodárenské sekce, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

­          Mgr. Barbora Maršálková - vedoucí oddělení zakázky, Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s.

5.RMB pověřuje vedoucího útvaru inženýrských služeb, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Bc. Jaromíra Pešku, MSc.:

­          jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že je v souladu s ustanoveními § 43 zákona oprávněn účastnit se jednání všech komisí zřízených zadavatelem,

­          podpisem zadávací dokumentace.

***

6.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., na základě mandátní smlouvy, odeslání formuláře „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

***

úkol č.: [R7/178/21/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., na základě mandátní smlouvy,  uveřejnění zadávací dokumentace s výjimkou formuláře na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/178/21/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., na základě mandátní smlouvy,  další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/178/21/03]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

pro


 

22. „Brno, VDJ Nový Lískovec 2x2500 m3 (nový) - rekonstrukce armaturní komory
a technologie“ - výzva k podání žádosti o účast

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení

1.RMB schvaluje

­          zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Brno, VDJ Nový Lískovec 2x2500 m3 (nový) – rekonstrukce armaturní komory a technologie“ v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon), v užším řízení,

­          údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“, který tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu,

­          zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č.  11b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 zákona.

3.RMB zřizuje komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:
 členové:

­          Richard Mrázek - náměstek primátora města Brna,

­          Ing. Jakub Kožnárek - generální ředitel, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

­          Bc. Jaromír Peška, MSc. - vedoucí útvaru inženýrských služeb, Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s.

 

 


náhradníci:

­          Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - členka ZMB,

­          Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

­          Mgr. Barbora Maršálková - vedoucí oddělení zakázky, Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s.

4.RMB zřizuje hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek ve složení:

členové:

­          Richard Mrázek - náměstek primátora města Brna,,

­          Bc. Jakub Hruška - člen ZMB,

­          Ing. Petr Hudec, Ph.D. - ved. Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB,

­          Ing. Petr Šindler -  ředitel technické sekce, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

­          Bc. Jaromír Peška, MSc. - vedoucí útvaru inženýrských služeb, Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s.

 
náhradníci:

­          Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - členka ZMB,

­          Marek Janíček - člen RMB,

­          Ing. Jaromír Janča - investiční manažer vodohospodářských staveb OI MMB,

­          Ing. Jiří Hanousek - ředitel vodárenské sekce, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

­          Mgr. Barbora Maršálková – vedoucí oddělení zakázky, Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s.

5.RMB pověřuje vedoucího útvaru inženýrských služeb, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Bc. Jaromíra Pešku, MSc.:

­          jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že je v souladu s ustanoveními § 43 zákona oprávněn účastnit se jednání všech komisí zřízených zadavatelem,

­          podpisem zadávací dokumentace.

***

6.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., na základě mandátní smlouvy, odeslání formuláře „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

***

úkol č.: [R7/178/22/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

 

 

 

 

***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., na základě mandátní smlouvy,  uveřejnění zadávací dokumentace s výjimkou formuláře na profilu zadavatele.

 T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/178/22/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., na základě mandátní smlouvy,  další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/178/22/03]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

pro


 

23. „Brno, kolektor Vinohrady - rekonstrukce vodovodu“ - výběr dodavatele, smlouva
o dílo se společností VHS Brno, a. s.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - „Brno, kolektor Vinohrady - rekonstrukce vodovodu“ nabídku společnosti VHS Brno, a. s., IČO  255 56 568, se sídlem Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností VHS
Brno, a. s., IČO  255 56 568 se sídlem Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno, na veřejnou zakázku „Brno, kolektor Vinohrady - rekonstrukce vodovodu“ zadanou podle ust. § 58 zákona, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. v souladu s mandátní smlouvou  č. 56019271 a plnou mocí ze dne
4. 6. 2001, podepsání smlouvy o dílo se společností VHS Brno, a. s.

T: bezodkladně po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 zákona.

***

úkol č.: [R7/178/23/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]


***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. v souladu s mandátní smlouvou  č. 56019271 a plnou mocí ze dne
4. 6. 2001, odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/178/23/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]


***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. v souladu s mandátní smlouvou  č. 56019271 a plnou mocí ze dne
4. 6. 2001, odeslání formuláře „Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení“
k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 30 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy.

***

úkol č.: [R7/178/23/03]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]


***

6.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. v souladu s mandátní smlouvou  č. 56019271 a plnou mocí ze dne
4. 6. 2001, zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/178/23/04]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]


***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. v souladu s mandátní smlouvou  č. 56019271 a plnou mocí ze dne
4. 6. 2001, uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření.

***

úkol č.: [R7/178/23/05]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]


***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. v souladu s mandátní smlouvou  č. 56019271 a plnou mocí ze dne
4. 6. 2001, uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem.

***

úkol č.: [R7/178/23/06]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]


***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. v souladu s mandátní smlouvou  č. 56019271 a plnou mocí ze dne
4. 6. 2001, další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/178/23/07]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

10.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv.
T: do 30 dnů od jejího uzavření.

***

úkol č.: [R7/178/23/08]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

24. „Brno, Burianovo náměstí - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - výběr dodavatele, smlouva o dílo se společností - Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - „Brno, Burianovo náměstí - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., IČO 416 01 645, se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky. 

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., IČO 416 01 645, se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky,
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Brno, Burianovo náměstí - drobná rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která tvoří přílohu č.  13 tohoto zápisu.  Ověřená příloha je uložena na Odboru organizačním MMB. 

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

 T: do 15, resp. do 30 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [R7/178/24/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem.

***

úkol č.: [R7/178/24/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., v souladu s plnou mocí udělenou
na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/178/24/03]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

25. „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz - zpracování DÚR, DSP a PDPS - zahájení zadávacího řízení“  

Bylo hlasováno po kratší  rozpravě a doplněném usnesení.

 

1.RMB schvaluje

­          zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku - na služby „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz - zpracování DÚR, DSP a PDPS“, v souladu s ustanovením
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon)“, v otevřeném řízení,

­          údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“, který tvoří přílohu č. a 14tohoto zápisu,

­          zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 14b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle  § 98 zákona.

3.RMB zřizuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
 členové:

1.      Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna,

2.      Bc. Tomáš Koláčný, člen RMB,

3.      Mgr. Romana Dostálová, právník obchodně-právního střediska, Brněnské
komunikace a. s.,

4.      Ing. Petr Hudec, Ph.D., vedoucí Oddělení přípravy a realizace inž. staveb Odboru investičního MMB,

5.      Ing. Aleš Keller, technický ředitel společnosti Brněnské komunikace a. s.,

 
náhradníci:

1.      Marek Janíček, člen RMB

2.      Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka MČ Brno-střed,

3.      Bc. Milena Bartíková, referent obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

4.      Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investiční MMB,

5.      Ing. Ladislav Vyskočil vedoucí střediska Realizace inženýrských staveb   Brněnské komunikace a. s. 

4.RMB stanoví oprávnění komise pro otevírání obálek, jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně tři pětiny členů, nebo jejich náhradníků.

 

 

 

 

5.RMB zřizuje komisi pro hodnocení nabídek, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti ve složení:

členové:

1.      Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna,

2.      Bc. Tomáš Koláčný, člen RMB,

3.      Mgr. Romana Dostálová, právník obchodně-právního střediska, Brněnské
komunikace a. s.,

4.      Ing. Petr Hudec, Ph.D., vedoucí Oddělení přípravy a realizace inž. staveb Odboru investičního MMB,  

5.      Ing. Aleš Keller, technický ředitel společnosti Brněnské komunikace a. s.,

 
náhradníci:

1.      Marek Janíček, člen RMB

2.      Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka MČ Brno-střed,

3.      Bc. Milena Bartíková, referent obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

4.      Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investiční MMB,

5.      Ing. Ladislav Vyskočil vedoucí střediska Realizace inženýrských staveb   Brněnské komunikace a. s. 

6.RMB stanoví oprávnění hodnotící komise, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně tři pětiny členů, nebo jejich náhradníků. Komise rozhoduje většinou přítomných členů nebo náhradníků.

7.RMB pověřuje právníka obchodně -právního střediska společnosti Brněnské
komunikace a. s. Mgr. Romanu Dostálovou

­          jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky s tím, že je oprávněna se účastnit jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem, a to včetně svých asistentů,

­          k podpisu veškerých dokumentů v rámci zadávacího řízení u této veřejné zakázky
s výjimkou oznámení o vyloučení, rozhodnutí o námitkách, smlouvy s vybraným dodavatelem, sdělení o zrušení zadávacího řízení a vyjádření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebude-li k podpisu těchto dokumentů následně pověřena usnesením Rady města Brna.

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. odeslání formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.
T: bezodkladně.

***

úkol č.: [R7/178/25/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

 

 

***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. uveřejnění zadávací dokumentace s výjimkou formuláře na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/178/25/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

10.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/178/25/03]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

26. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Jakubské nám. 5 - oprava dveří a dlažby“ výběr dodavatele; smlouva

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Jakubské nám. 5 - oprava dveří a dlažby“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti S:LUKAS s.r.o., Kapucínské nám. 303/5, 602 00 Brno. 

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností S:LUKAS s. r. o., Kapucínské nám. 303/5, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

 

 

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění:
uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [R7/178/26]

zodpovídá:  OSM MMB                                         [3239]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

27. Žádosti o pronájem prostor v objektu Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení.

1.RMB bere na vědomí žádosti o pronájem prostor v objektu Mendlovo nám. 11, k. ú. Staré Brno:

­          malé věci, z. s., IČO 061 26 782, se sídlem č. ev. 624, 664 02 Ochoz u Brna,

­          Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., IČO 485 11 200, se sídlem Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno,

­          BEHOME rodinné domy, s. r. o., IČO 242 76 529, se sídlem Brandlova 1639/6, 149 00 Praha.

2.RMB schvaluje pronájem prostor o celkové výměře 72,70 m² v 2. NP budovy Mendlovo nám. 11, č. p. 20, která je součástí pozemku p. č. 942/1 v k. ú. Staré Brno, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců uvedených v pořadí jako nájemcem:

 

1.      Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., IČO 485 11 200, se sídlem Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno,

k účelu nájmu: kancelář spolku, redakce časopisu, kulturní a zájmová činnost, zázemí pro organizaci akcí pro veřejnost, zázemí pro přímou práci s mládeží,

nájemné: 61 796,- Kč ročně,

za podmínek smlouvy o nájmu prostor, která tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 

 

 

 

 

 

 

2.      BEHOME rodinné domy, s.r.o., IČ: 242 76 529, se sídlem Brandlova 1639/6, 149 00 Praha,

k účelu nájmu: centrum tradiční čínské medicíny,

nájemné: 116 320,- Kč ročně,

za podmínek smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, která tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.      malé věci, z. s., IČO 061 26 782, se sídlem č. ev. 624, 664 02 Ochoz u Brna,
k účelu nájmu: organizace zájmových kurzů, přednášek a vícegeneračního setkávání,

nájemné: 40 712,- Kč ročně,

za podmínek smlouvy o nájmu prostor, která tvoří přílohu č. 16c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

zdržel se

zdržel se

zdržel se

pro

pro

pro

pro

 

28. Žádosti o pronájem prostor v objektu č. 3 areálu bývalých kasáren Židenice, k. ú. Židenice

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí žádosti o pronájem prostor v objektu č. 3 areálu bývalých kasáren Židenice:

­          xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno o pronájem místnosti č. 202,

­          TecTake s. r. o., IČO 032 01 376, Lidická 700/19, 602 00 Brno o pronájem místností
č. 117, 119 a 124.

2.RMB schvaluje

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 202 o výměře 42,75 m² ve 2. NP budovy bez
č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 6623/3 v k. ú. Židenice. Smlouva tvoří přílohu
č.  17a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a TecTake s. r. o., IČO 032 01 376, Lidická 700/19, 602 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 69,09 m² v 1. NP budovy bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 6623/3 v k. ú. Židenice. Smlouva tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smluv o nájmu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

29. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 200/1 v k. ú. Tuřany v areálu mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere a vědomí žádost společnosti DOKA, s.r.o. o pronájem části pozemku p. č. 200/1 v k. ú. Tuřany.

2.RMB schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6616032455 ze dne 24. 5. 2016 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností DOKA, s. r. o.,
IČO 634 71 752, Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno, jako nájemcem, týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p. č. 200/1 o výměře 180 m² v k. ú. Tuřany. Dodatek tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 1.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Dodatky ke smlouvám o nájmu a smlouvy o nájmu v objektu Žerotínovo nám. 6,
k. ú. Veveří

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje

­          uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66022016 ze dne
20. 9. 2002 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizací, jako nájemcem, týkajícího se úpravy podmínek nájmu prostor v objektu Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří. Dodatek tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 66082023 ze dne 1. 9. 2008 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkovou organizací, jako nájemcem, týkajícího se úpravy podmínek nájmu pozemků p. č. 345/4, 345/6, 345/7, vše v k. ú. Veveří. Dodatek tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, a to ke smlouvám o nájmu nebytových prostor uzavřených se statutárním městem Brnem jako pronajímatelem, jejichž výčet tvoří přílohu č. 19c tohoto zápisu, za podmínek vzorového dodatku A, který tvoří přílohu č. 19c tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, a to:

 • ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 6617034994 ze dne 22. 11. 2017
  na pronájem nebytových prostor v 5. NP budovy o celkové výměře 38,46 m², a to místností č. 409 a 410, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Vaše klinická logopedie s. r. o., IČO 065 12 551, se sídlem Větrná 917/17, 671 72 Miroslav, jako nájemcem,
 • ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 6617033853 ze dne 1. 8. 2017
  na pronájem nebytových prostor v 1. PP budovy o celkové výměře 207,42 m², a to místností č. 030, 031, 031/1, 031/2, 031/3, 033, 033/1, 035, 035/1, 035/2, 035/3, 038, 045, 046, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Radiologie plus, s. r. o., IČO 059 63 702, se sídlem Rosická 317/11, 664 41 Popůvky, jako nájemcem,
 • ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 6617033870 ze dne 1. 8. 2017
  na pronájem nebytových prostor v 6. NP budovy o celkové výměře 19,26 m², a to místnosti č. 517, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Klinická psychologie Mon-R, s. r. o., IČO 060 74 413, se sídlem Oblá 461/83, 634 00 Brno, jako nájemcem,
 • ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 6617035093 ze dne 12. 12. 2017 na pronájem nebytových prostor v 6. NP budovy o celkové výměře 13,08 m², a to místnosti č. 527b, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem
  a Mgr. Janou Böhmovou, IČO 022 40 793, se sídlem Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno, Mgr. Tomášem Bubrinkou, IČO 022 55 979, se sídlem Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno, PhDr. Hanou Cackovou, IČO 680 76 860, se sídlem Žerotínovo
  nám. 533/6, 602 00 Brno, Mgr. Libuší Čermákovou, IČO 869 80 726, se sídlem Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno, Klinický psycholog Brno s. r. o.,
  IČO 022 33 134, se sídlem Josefy Faimonové 2230/11, 628 00 Brno, Klinická psychologie Mon-R, s. r. o., IČO 060 74 413, se sídlem Oblá 461/83, 634 00 Brno, jako nájemci,
 • ke smlouvě o nájmu prostor č. 6614031635 ze dne 4. 4. 2014 na pronájem nebytových prostor v 5. NP budovy o celkové výměře 11,74 m², a to místnosti č. 421, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Michaelou Severinovou, IČO 494 65 864, se sídlem Elišky Machové 1247/41, 616 00 Brno,
  a MUDr. Lenkou Klímovou, IČO 028 36 297, se sídlem Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno, jako nájemci,
 • ke smlouvě o nájmu prostor č. 6614031634 ze dne 4. 4. 2014 na pronájem nebytových prostor v 5. NP budovy o celkové výměře 19,23 m², a to místnosti č. 407 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Lenkou Klímovou,
  IČO 028 36 297, se sídlem Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno, jako nájemcem,
 • ke smlouvě o nájmu prostor č. 6614031633 ze dne 4. 4. 2014 na pronájem nebytových prostor v 5. NP budovy o celkové výměře 19,23 m², a to místnosti č. 408 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Michaelou Severinovou, IČO 49 46 5864, se sídlem Elišky Machové 1247/41, 616 00 Brno, jako nájemcem,
 • ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6614033783 ze dne 1. 10. 2014 (ve znění dodatku č. 1) na pronájem nebytových prostor ve 2. NP budovy o celkové výměře 228,79 m², a to místností č. D111, D112, D113, D114, 104, 102, 102a, 102b, 103, 103a, D125, chodba, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem
  a Dětská fyzioterapie, a. s., IČO 282 62 409, se sídlem Rozárka 741/39, 644 00 Brno, jako nájemcem,
 • ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6615033429 ze dne 17. 8. 2015
  na pronájem nebytových prostor v 6. NP budovy o celkové výměře 87,85 m², a to místností č. 504, 504/1, 505, 506, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Markéta Zahrádková s. r. o., IČO 043 92 973, se sídlem Slovanské náměstí 2799/3, 612 00 Brno, jako nájemcem,
 • ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6615033430 ze dne 17. 8. 2015
  na pronájem nebytových prostor v 1. PP budovy o celkové výměře 145,67 m², a to místností č. 009, 011, 013, 013/1, 014 a 015, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Chirurgie MUDr. Marťanová, s. r. o., IČO 019 18 940, se sídlem Slatinská 2827/67, 636 00 Brno, jako nájemcem,

za podmínek vzorového dodatku B, který tvoří přílohu č. 19d tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

 

­          uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613034635 ze dne
28. 11. 2013 (ve znění dodatků č. 1 a 2) na pronájem nebytových prostor ve 3. NP budovy Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Kianičková Jitka s. r. o.,
IČO 015 24 755, se sídlem K Západi 1985/32, 621 00 Brno, a MUDr. Hanou Gajovou,
IČO 023 18 474, se sídlem Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno, jako nájemci, týkajícího se úpravy podmínek nájmu a zúžení předmětu nájmu. Dodatek č. 3 tvoří přílohu č. 19e tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor č. 6614030371 ze dne 5. 2. 2014
na pronájem nebytových prostor ve 2. NP budovy Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Grünwaldová Lucie s. r. o., IČO 014 93 043, se sídlem Jugoslávská 591/22, 613 00 Brno, jako nájemcem, týkajícího se úpravy podmínek nájmu. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 19f tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Mgr. Janou Böhmovou, IČO 022 40 793, se sídlem Žerotínovo náměstí 533/6, 602 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 510 v 6. NP budovy. Smlouva tvoří přílohu č. 19g tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Psychocentrum Dialog, s. r. o., IČO 292 97 265, se sídlem Jeřábkova 1849/6, 602 00 Brno, a AJ-MED s. r. o., IČO 020 06 626, se sídlem
Volfova 2134/7, 612 00 Brno, jako nájemci, týkající se pronájmu místnosti č. 511 v 6. NP budovy. Smlouva tvoří přílohu č. 19h tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Psychocentrum Dialog, s. r. o., IČO 292 97 265, se sídlem Jeřábkova 1849/6, 602 00 Brno, AJ-MED s. r. o., IČO 020 06 626, se sídlem
Volfova 2134/7, 612 00 Brno, a MUDr. Janou Najmanovou, IČO 023 40 313, se sídlem Žižkova 703/18, 693 01 Hustopeče, jako nájemci, týkající se pronájmu místnosti č. 527c
v 6. NP budovy. Smlouva tvoří přílohu č. 19i tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Klinický psycholog Brno s. r. o., IČO 022 33 134, se sídlem Josefy Faimonové 2230/11, 628 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 513
v 6. NP budovy.  Smlouva tvoří přílohu č. 19j tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Janou Najmanovou, IČO 023 40 313, se sídlem
Žižkova 703/18, 693 01 Hustopeče, jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 512 v 6. NP budovy. Smlouva tvoří přílohu č. 19k tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Dětská a sportovní ortopedie Ondruš s. r. o., IČO 019 97 424, se sídlem Žerotínovo náměstí 533/6, 602 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místností č. D102, D115 a D102/1 ve 2. NP budovy. Smlouva tvoří přílohu č. 19l tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Oftapoint s. r. o., IČO 069 01 450, se sídlem Škrétova 1618/12,
621 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místností č. 210 a 210/1 ve 3. NP budovy. Smlouva tvoří přílohu č. 19m tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření dohody o ukončení nájmu prostor ve 2. NP budovy Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Šimonem Ondrušem, Ph.D., IČO 489 00 371, se sídlem Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno, jako nájemcem. Dohoda tvoří přílohu č. 19n tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření dohody o ukončení nájmu prostor ve 3. NP budovy Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Janou Černou, IČO 720 19 239, se sídlem Modřická 301/96k, 619 00 Brno, jako nájemcem. Dohoda tvoří přílohu č. 19o tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a OPTIKA RICHTER, s. r. o., IČO 276 89 280, se sídlem
Běhounská 106/3, 602 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místností č. 207, 219 a 220 ve 3. NP budovy. Smlouva tvoří přílohu č. 19p tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s. r. o., IČO 272 72 141, se sídlem Čelakovského 1725/27, 678 01 Blansko, jako nájemcem, týkající se pronájmu místností č. 309 a 309/1 ve 4. NP budovy. Smlouva tvoří přílohu č. 19r tohoto zápisu
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatků, smluv o nájmu a dohod o ukončení nájmu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

31. Dodatky k nájemním smlouvám týkající se objektů, nebytových prostor a pozemků, užívaných školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je JmK

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje

­          uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 74940052, týkající se prodloužení doby nájmu prostor v budově č. p. 193, která je součástí pozemku p. č. 53, pozemků p. č. 53 a 52, vše v k. ú. Komárov do 31. 8. 2019, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem
a Základní uměleckou školou Brno, Slunná, příspěvkovou organizací, jako nájemcem,

­          uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 74940172, týkající se prodloužení doby nájmu prostor v budově č. p. 108, která je součástí pozemku p. č. 638/1, a pozemku p. č. 638/1, vše v k. ú. Černovice, do 31. 8. 2019, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Brno, Charbulova, příspěvkovou organizací, jako nájemcem,

­          uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 74992009, týkající se prodloužení doby nájmu pozemku p. č. 3736 včetně budovy č. p. 1939, která je jeho součástí, v k. ú. Černá Pole, do 31. 8. 2019, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Jaroslava Kvapila Brno, příspěvkovou organizací, jako nájemcem,

­          uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. 74012002, týkající se prodloužení doby nájmu pozemku p. č. 536 včetně budovy č. p. 232, která je jeho součástí, pozemků p. č. 535, 538/1, 540, 541/2, vše v k. ú. Pisárky, do 31. 8. 2019, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno, Merhautova, příspěvkovou organizací, jako nájemcem,

­          uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 74992007, týkající se prodloužení doby nájmu pozemku p. č. 587 včetně budovy č. p. 286, která je jeho součástí, a pozemku p. č. 588, vše v k. ú. Štýřice, do 31. 8. 2019, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou F. Jílka Brno, příspěvkovou organizací, jako nájemcem,

­          uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 74992020, týkající se prodloužení doby nájmu pozemku p. č. 3641 včetně budovy č. p. 1858, která je jeho součástí, a pozemku p. č. 3642, vše v k. ú. Černá Pole, do 31. 8. 2019, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Mateřskou školou, základní školou a praktickou školou Brno, Vídeňská, příspěvkovou organizací, jako nájemce,

­          uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. 74002003, týkající se prodloužení doby nájmu pozemku p. č. 512/1 včetně budovy č. p. 1425, která je jeho součástí, v k. ú. Královo Pole, do 31. 8. 2019, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvkovou organizací, jako nájemcem,

­          uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 74992011, týkající se prodloužení doby nájmu budovy č. p. 819 postavené na pozemcích p. č. 1123/1 a 1124/6, a pozemku p. č. 1123/1, vše v k. ú. Královo Pole, do 31. 8. 2019, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní školou Brno, Palackého třída, příspěvkovou organizací, jako nájemcem,

­          uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 74992005, týkající se prodloužení doby nájmu pozemku p. č. 211 včetně budovy č. p. 842, která je jeho součástí, a pozemku p. č. 212, vše v k. ú. Husovice, do 31. 8. 2019, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Brno, Vranovská, příspěvkovou organizací, jako nájemcem.

Dodatky tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatků.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

32. Dohoda o skončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a smlouva
o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu DS Věstonická

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

1.RMB bere na vědomí

­          žádost právnické osoby G8 OPEN s. r. o., IČO 248 09 781 o ukončení nájemní smlouvy ze dne 27. 10. 2016,

­          žádost právnické osoby Všeobecný lékař Brno s. r. o., IČO 293 67 484 o uzavření nájemní smlouvy.

2.RMB schvaluje dohodu o skončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
č. 7216033966, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem
a právnickou osobou G8 OPEN s. r. o., IČO 248 09 781 jako nájemcem, která tvoří přílohu
č.  21a tohoto zápisu. Ověřená příloha uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci, právnickou osobu Všeobecný lékař Brno s. r. o.,
IČO 293 67 484.

 

4.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a právnickou osobou Všeobecný lékař Brno s. r. o., se sídlem
1. máje 67, 281 63 Kozojedy, IČO 293 67 484 jako nájemcem za nájemné ve výši 1.200,- Kč ročně, která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB ověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této dohody a smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

33. Změny v registraci sociálních služeb

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB souhlasí s provedením změn v registracích sociálních služeb Azylový dům pro mladistvé (identifikátor 2795393), Azylový dům pro mladé dospělé (identifikátor 1735345)
a Dům na půl cesty (identifikátor 4114554) spočívajících ve sloučení těchto služeb pod jednu službu - Azylový dům pro mládež, s kapacitou 35 lůžek.

2.RMB schvaluje žádosti o změny v registracích uvedených sociálních služeb prostřednictvím formulářů „Údaje o registrované sociální službě“, které tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádostí o změny v registracích uvedených sociálních služeb.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

34. Problematika řešení důsledků vyplývajících zejména ze změny vlastnických vztahů k nemovitostem v sociálně vyloučených lokalitách  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - stažení bylo schváleno jednomyslně 
9 členy
.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

35. Záměr zadání veřejné zakázky - Zpracování studie proveditelnosti investičního řešení rekonstrukce Domova pro seniory Nopova, p. o. - zadávací dokumentace

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Zpracování studie proveditelnosti investičního řešení rekonstrukce Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace“.

2.RMB schvaluje zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB zajistit uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/178/35]

zodpovídá:  OSP MMB                                         [20]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

36. Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby: „Polyfunkční komplex MERIDIEM“

Bylo hlasováno po delší rozpravě o upravené příloze předloženého materiálu.

1.RMB bere na vědomí stanovisko MČ Brno-jih z 3. 4. 2018 k akci „Polyfunkční komplex MERIDIEM“, které tvoří přílohu č. 24a tohoto zápisu.

2.RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna,
k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí: „Polyfunkční komplex MERIDIEM“, které tvoří přílohu č. 24b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

37. Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí: „Rozšíření ulice Palcary“

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

1.RMB bere na vědomí stanovisko MČ Brno-Komín z 11. 5. 2018 k akci: „Rozšíření ulice Palcary“, které tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu.

2.RMB bere na vědomí stanovisko MČ Brno-Bystrc z 20. 6. 2018 k akci: „Rozšíření ulice Palcary“, které tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu.

3.RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí: „Rozšíření ulice Palcary“, které tvoří přílohu č. 25c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

38. Imisní monitoring statutárního města Brna – doplnění systému sledování kvality ovzduší

Bylo hlasováno  po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

1.RMB schvaluje výzvu k podání nabídek podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obsahující zároveň zadávací podmínky této veřejné zakázky, která tvoří přílohu č.  26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 odst. 4) a 5) zákona.

3.RMB svěřuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru životního prostředí MMB pravomoc rozhodnout o změně zadávacích podmínek v návaznosti na žádost o vysvětlení s výjimkou změny technické kvalifikace a hodnotících kritérií.

4.RMB zřizuje komisi pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti, ve složení:

členové:

1.      Mgr. Martin Ander, Ph.D. - náměstek primátora statutárního města Brna,

2.      Ing. Martin Vaněček - vedoucí Odboru životního prostředí MMB,

3.      Bc. Radek Kronovet - vedoucí referátu ochrany ovzduší Odboru životního prostředí MMB,

4.      Mgr. Martin Košťál - vedoucí Oddělení motivačních programů MMB, právník,

5.      Bc. Jakub Hruška - člen ZMB.

 

 


náhradníci:

1.      Ing. Hana Zahradníčková - vedoucí Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí MMB,

2.      Ing. Martin Crha - projektový manažer Odboru implementace evropských fondů MMB,

3.      Mgr. Radek Řeřicha -  vedoucí Odboru implementace evropských fondů MMB,

4.      JUDr. Hana Mušková - vedoucí Oddělení správního, právník Odboru životního prostředí MMB,

5.      Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková - členka ZMB.

5.RMB stanoví oprávnění komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti, jednat a usnášet se, je-li přítomna nejméně polovina členů. Komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků.

6.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB:

­          jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky

­          podpisem  veškerých dokumentů v rámci zadávacího řízení u této veřejné zakázky
s výjimkou oznámení o vyloučení, rozhodnutí o námitkách, smlouvy s vybraným dodavatelem, sdělení o zrušení zadávacího řízení a vyjádření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebude-li k podpisu těchto dokumentů následně pověřena usnesením Rady města Brna.

***

7.RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit uveřejnění výzvy
na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/178/38/01]

zodpovídá:  OŽP MMB                                         [10]

termín: [bezodkladně]


***

8.RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

T: v souladu se zákonem.

***

úkol č.: [R7/178/38/02]

zodpovídá:  OŽP MMB                                         [10]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

39. Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením, vzor smlouvy
o nájmu hrobového místa, vzor smlouvy o koupi hrobového zařízení

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje

 

­          Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením,

­          Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa uzavírané mezi statutárním městem Brnem
a fyzickými nebo právnickými osobami,

­          Vzor smlouvy o koupi hrobového zařízení.

Tyto dokumenty tvoří přílohy č.  27 tohoto zápisu.  Ověřené přílohy jsou uloženy
na Organizačním odboru MMB.

2.RMB svěřuje, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru životního prostředí MMB pravomoc rozhodnout o přivlastnění opuštěných hrobových zařízení na veřejných pohřebištích na území města Brna statutárním městem Brnem. 

3.RMB ověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem oznámení
o přivlastnění opuštěných hrobových zařízení statutárním městem Brnem.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

40. Informativní zpráva - Výroční zpráva projektu Brno - Zdravé město v roce  2017

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí informativní zprávu - Výroční zpráva projektu Brno - Zdravé město
v roce  2017.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

41. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Užitkový a velitelský automobil pro hasiče“ - výběr nejvýhodnější nabídky; smlouva

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Užitkový a velitelský automobil pro hasiče“ pro část A) veřejné zakázky - dodávka jednoho nového užitkového automobilu jako nejvýhodnější nabídku společnosti TECHSPORT, s. r. o., Pekařská 393/33, 602 00 Brno, IČO 255 24 135.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností
TECHSPORT, s. r. o., Pekařská 393/33, 602 00 Brno, IČO 255 24 135, na dodávku jednoho nového užitkového automobilu, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smlouvy.

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [R7/178/41/01]

zodpovídá:  OVV MMB                                         [22]

termín: [viz usnesení]


***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

T: v termínu stanoveném zákonem.

***

úkol č.: [R7/178/41/02]

zodpovídá:  OVV MMB                                         [22]

termín: [viz usnesení]

6.RMB bere na vědomí oznámení dodavatele AZ SERVIS, a. s., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 255 81 309, jehož nabídka byla pro část B) veřejné zakázky - dodávka jednoho nového velitelského automobilu vyhodnocena jako nejvýhodnější, že svoji nabídku prohlašuje za nesplnitelnou.

 

 

 

 

 

 

***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB provést opětovný průzkum trhu pro část B) veřejné zakázky - dodávka jednoho nového velitelského automobilu.

***

úkol č.: [R7/178/41/03]

zodpovídá:  OVV MMB                                         [22]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

42. WELLNESS NA MĚSTSKÉM PLAVECKÉM STADIONU LUŽÁNKY – výzva
k podání nabídek  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje

 

­          výzvu k podání nabídek podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 29a tohoto zápisu,

­          zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci, dle přílohy č. 29b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle  § 98 zákona.

3.RMB zřizuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

1.      Mgr. Petr Hladík -  1. náměstek primátora,

2.      Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB,

3.      Mgr. Jitka Smutná - vedoucí obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

4.      Mgr. Martin Mikš - generální ředitel STAREZ - SPORT, a. s.,

5.      Mgr. René Novotný - předseda Komise RMB pro tělesnou výchovu a sport, člen ZMB,

 

 

 

 

 

hodnotící komisi ve složení:
členové:

1.      Mgr. Petr Hladík -  1. náměstek primátora,

2.      Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB,

3.      Mgr. Jitka Smutná - vedoucí obchodně - právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

4.      Mgr. Martin Mikš - generální ředitel STAREZ - SPORT, a. s.,

5.      Mgr. René Novotný - předseda Komise RMB pro tělesnou výchovu a sport, člen ZMB,

náhradníci:
1. Mgr. Jaroslav Suchý - člen RMB,
2. Mgr. Eva Hráčková - právník OŠMT MMB,
3. Bc. Milena Bartíková - právník obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s. 
4. Mgr. Petra Bónová - obchodní  a finanční ředitelka STAREZ - SPORT, a. s.,
5. Ing. Richard Elleder – provozní a technický ředitel STAREZ - SPORT, a. s.

4.RMB pověřuje vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské
komunikace a. s. Mgr. Jitku Smutnou

­          jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že je oprávněna se účastnit jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem, a to včetně svých asistentů,

­          podpisem výzvy a zadávací dokumentace.

***

5.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. uveřejnění zadávací dokumentace, včetně výzvy na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/178/42/01]

zodpovídá:  OŠMT MMB                                         [18]

termín: [bezodkladně]

  
***

6.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. další náležitosti stanovené zákonem
a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/178/42/02]

zodpovídá:  OŠMT MMB                                         [18]

termín: [bezodkladně]

  

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

43. „Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“ - změna závazku

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje

­          změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Novostavba mateřské školy
Sýpka 26a“ zadanou podle ust. § 222 odst. 4 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

­          dodatek č. 1 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších náležitostí se společnostmi UNISTAV CONSTRUCTION a. s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno,
IČO 039 02 447 a KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno,
IČO 255 24 241, který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 Smlouvy
o zhotovení stavby a zařízení dalších náležitostí pro stavbu „Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“.

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy
o zhotovení stavby a zařízení dalších náležitostí pro stavbu „Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“ na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření.

***

úkol č.: [R7/178/43/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy
o zhotovení stavby a zařízení dalších náležitostí v registru smluv.

T: do 30 dnů od jeho uzavření.

***

úkol č.: [R7/178/43/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

44. Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa - zahájení zadávacího řízení

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

1.RMB schvaluje

­          zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Řízení dopravy
a sběr dopravních dat, 2. etapa“, v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon)“, v otevřeném řízení,

­          údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,  který tvoří přílohu č. 31a tohoto zápisu,

­          zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 31b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle  § 98 zákona. 

3.RMB zřizuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

1.      Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna,

2.      Mgr. Jitka Smutná, vedoucí obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

3.      Ing. Petr Hudec, Ph.D., vedoucí OPRIS Odboru investičního MMB,

4.      Mgr. Klára Černá, specialista pro čerpání dotací EU, Brněnské komunikace a. s.,

5.      Ing. Vladimír Bielko, specialista, Brněnské komunikace a. s.,
 

náhradníci:

1.      Marek Janíček, člen RMB,

2.      Bc. Milada Bartíková, referent obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

3.      Ing. Petr Musil, investiční manažer Odboru investičního MMB,

4.      Mgr. Tomáš Hebký, specialista pro čerpání dotací EU, Brněnské komunikace a. s.,

5.      Ing. Ladislav Juříček, specialista, Brněnské komunikace a. s.

4.RMB stanoví oprávnění komise pro otevírání obálek, jednat a usnášet se jsou-li přítomny nejméně tři pětiny členů, nebo jejich náhradníků. 

5.RMB zřizuje komisi pro hodnocení nabídek, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti ve složení:

členové:

1.      Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna,

2.      Ing. Vladimír Bielko, specialista, Brněnské komunikace a. s.,

3.      Mgr. Jitka Smutná, vedoucí obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

4.      Mgr. Klára Černá, specialista pro čerpání dotací EU, Brněnské komunikace a. s.,

5.      Ing. Aleš Keller, specialista, technický ředitel, Brněnské komunikace a. s.

 

náhradníci:

1.      Marek Janíček, člen RMB,

2.      Ing. Luděk Borový, generální ředitel, Brněnské komunikace a. s.,

3.      Bc. Milada Bartíková, referent obchodně- právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

4.      Mgr. Tomáš Hebký, specialista pro čerpání dotací EU, Brněnské komunikace a. s.,

5.      Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska Realizace inženýrských staveb, Brněnské komunikace a. s.

6.RMB stanoví oprávnění hodnotící komise, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně tři pětiny členů, nebo jejich náhradníků. Komise rozhoduje většinou přítomných členů nebo náhradníků. 

7.RMB ověřuje vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. Mgr. Jitku Smutnou

­          jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky s tím, že je oprávněna se účastnit jednání všech komisí zřízených zadavatelem, a to včetně svých asistentů,

­          k podpisu veškerých dokumentů v rámci zadávacího řízení u této veřejné zakázky
s výjimkou oznámení o vyloučení, rozhodnutí o námitkách, smlouvy s vybraným dodavatelem, sdělení o zrušení zadávacího řízení a vyjádření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebude-li k podpisu těchto dokumentů následně pověřena usnesením Rady města Brna.

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s., odeslání formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

***

úkol č.: [R7/178/44/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s., uveřejnění zadávací dokumentace s výjimkou formuláře
na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/178/44/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

10.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s., další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/178/44/03]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro


 

45. „REKONSTRUKCE TRIANGLU SEMILASSO - ZPRACOVÁNÍ DÚR, DSP
A PDPS“ - zahájení zadávacího řízení  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

1.RMB schvaluje

­          zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na služby „REKONSTRUKCE TRIANGLU SEMILASSO - ZPRACOVÁNÍ DÚR, DSP A PDPS“, v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon)“, ve zjednodušeném podlimitním řízení,

­          výzvu k podání nabídek podle § 53 odst. 1 zákona, která tvoří přílohu č. 32a tohoto zápisu,

­          zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 32b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB. 

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle  § 98 zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.RMB zřizuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
 

1.      Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna,

2.      Bc. Petr Souček, člen zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole,

3.      Mgr. Romana Dostálová, právník obchodně-právního střediska, Brněnské
komunikace a. s.,

4.      Ing. Josef Klepáček, investiční manažer dopravních staveb, Odboru investičního MMB,

5.      Ing. Aleš Keller, technický ředitel společnosti Brněnské komunikace a. s.

 
náhradníci:

1.      Marek Janíček, člen RMB,

2.      Ing. Zuzana Olga Artimová místostarostka MČ Brno-Královo Pole,

3.      Bc. Milena Bartíková, referent obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

4.      Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB,

5.      Ing. Ladislav Vyskočil vedoucí střediska Realizace inženýrských staveb Brněnské komunikace a. s.

4.RMB stanoví oprávnění komise pro otevírání obálek, jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně tři pětiny členů, nebo jejich náhradníků. 

5.RMB zřizuje komisi pro hodnocení nabídek, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti ve složení:

členové:

1.      Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna,

2.      Bc. Petr Souček, člen zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole,

3.      Mgr. Romana Dostálová, právník obchodně-právního střediska, Brněnské
komunikace a. s.,

4.      Mgr. Sylvie Zwettlerová, právník Odboru investičního MMB,

5.      Ing. Aleš Keller, technický ředitel společnosti Brněnské komunikace a. s.,

 
náhradníci:

1.      Marek Janíček, člen RMB,

2.      Ing. Zuzana Olga Artimová místostarostka MČ Brno-Královo Pole,

3.      Bc. Milena Bartíková, referent obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.,

4.      JUDr. Eva Siváková, právník Odboru investičního MMB,

5.      Ing. Ladislav Vyskočil vedoucí střediska Realizace inženýrských staveb   Brněnské komunikace a. s. 

6.RMB stanoví oprávnění hodnotící komise, která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně tři pětiny členů, nebo jejich náhradníků. Komise rozhoduje většinou přítomných členů nebo náhradníků.

7.RMB pověřuje právníka obchodně-právního střediska společnosti Brněnské
komunikace a. s. Mgr. Romanu Dostálovou

­          jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že je oprávněna se účastnit jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem, a to včetně svých asistentů,

­          k podpisu veškerých dokumentů v rámci zadávacího řízení u této veřejné zakázky
s výjimkou oznámení o vyloučení, rozhodnutí o námitkách, smlouvy s vybraným dodavatelem, sdělení o zrušení zadávacího řízení a vyjádření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebude-li k podpisu těchto dokumentů následně pověřena usnesením Rady města Brna.

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské  komunikace a. s., uveřejnění zadávací dokumentace včetně výzvy na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/178/45/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské  komunikace a. s., další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/178/45/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Návrh smlouvy o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby „OC Kaskády“  

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - stažení bylo schváleno jednomyslně 
9 členy
.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

47. Návrh změny přílohy č. 118 usnesení Z7/33. zasedání ZMB konaného dne 7. 11. 2017, bod 140; návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Brnem
a ŘSD ČR

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu přílohy č. 118 usnesení Z7/33. zasedání ZMB konaného dne 7. 11. 2017, bod 140, dle nového znění dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí
a Rokytova“ a dohody o konkrétním postupu a vzájemných závazcích smluvních stran mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

48. Dodatek č. 1 plánovací smlouvě ze dne 29 5. 2012 mezi statutárním městem Brnem
a společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje dodatek č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 29. 5. 2012 mezi statutárním městem Brnem a společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČO 283 75 025, který tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

49. Návrh dohody o postoupení práv a povinností z plánovací smlouvy „Terasové domy Kníničky“    

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o postoupení práv a povinností z plánovací smlouvy č. 5616174461 ve znění dodatku č.  1 ze dne 1. 6. 2018 mezi statutárním městem Brnem, společností RM Hluboček, s. r. o., IČO 044 93 729 a společností
V.D.H. s. r. o., IČO 060 70 272.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

50. Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „III/15286 Brno - Slatina, obchvat“    

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Rámcovou dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „III/15286 Brno-Slatina, obchvat“ mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem, statutárním městem Brnem - městskou částí Brno-Slatina
a městem Šlapanice.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

51. Pořízení dodávek energií pro statutární město Brno na rok 2019; vzorová dohoda
o centralizovaném zadávání  

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB souhlasí

­          se zajištěním dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019 společností Teplárny
Brno, a. s., za využití výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

­          s centralizovaným pořízením dodávek elektřiny a zemního plynu na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 pro vybrané odběratele statutárního města Brna na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (dále jen PXE) prostřednictvím Odboru investičního MMB.

2.RMB schvaluje vzorovou dohodu o centralizovaném zadávání, která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB svěřuje Odboru investičnímu MMB v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, pravomoc uzavírat dodatky ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - odběratel, uzavřené dne
14. 11. 2016 mezi statutárním městem Brnem a PXE, jejichž předmětem bude změna přílohy č. 1 - Seznam sdružených odběratelů.

4.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem:

­          dohod o centralizovaném zadávání s městskými částmi statutárního města Brna, s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatel je statutární město Brno nebo městské části, s obchodními společnostmi s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna
a s Městskou policií Brno v případě, že projeví souhlas s účastí na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019,

­          dodatků ke smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky - odběratel, uzavřené dne 14. 11. 2016 mezi statutárním městem Brnem a  PXE, jejichž předmětem bude změna přílohy č. 1 - Seznam sdružených odběratelů,

­          podpisem poptávky na nákup silové elektřiny,

­          podpisem poptávky na nákup zemního plynu.

5.RMB žádá

1)      starosty městských částí statutárního města Brna o předání:
a) podepsaných dohod o centralizovaném zadávání Odboru investičnímu MMB v termínu do 30. 9. 2018,

- za městské části v případě, že projeví souhlas s účastí na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019,

- za příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je městská část v případě, že projeví souhlas s účastí na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019
 
b) přehledu aktuálních údajů o odběrných místech ve formátu xls (xlsx) Odboru životního prostředí MMB v termínu do 30. 9. 2018,

- za objekty svěřené městským částem v případě, že projeví souhlas s účastí na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019,

- za objekty příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je městská část v případě, že projeví souhlas s účastí na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019, 

2)      společnost Brněnské komunikace, a. s.,

společnost Dopravní podnik města Brna, a. s.,
společnost Lesy města Brna, a. s.,
společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.,
společnost STAREZ - SPORT, a. s.,
společnost Technické sítě Brno, akciová společnost,
 společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,
 společnost Veletrhy Brno, a. s.,

o předání:

·         podepsaných dohod o centralizovaném zadávání Odboru investičnímu MMB v termínu do 30. 9. 2018 v případě, že projeví souhlas s účastí na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019,

 • přehledu aktuálních údajů o odběrných místech ve formátu xls (xlsx) Odboru životního prostředí MMB v termínu do 30. 9. 2018 v případě, že projeví souhlas s účastí na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019.

***

6.RMB ukládá ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, předat:

·         podepsané dohody o centralizovaném zadávání Odboru investičnímu MMB v termínu
do 30. 9. 2018 v případě, že projeví souhlas s účastí na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019,

·         přehled aktuálních údajů o odběrných místech ve formátu xls (xlsx) Odboru životního prostředí MMB v termínu do 30. 9. 2018 v případě, že projeví souhlas s účastí
na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019,

***

úkol č.: [R7/178/51/01]

zodpovídá: ředitelé p. o.                                            [3240]

termín: [2018-0930]

 

***

7.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB předat přehled aktuálních údajů
o odběrných   místech ve formátu xls (xlsx) Odboru životního prostředí MMB v termínu
do 30. 9. 2018.

***

úkol č.: [R7/178/51/02]

zodpovídá:  OSM MMB                                         [3239]

termín: [2018-09-30]

 

***

8.RMB ukládá řediteli Městské policie Brno předat:

·         podepsanou dohodu o centralizovaném zadávání Odboru investičnímu MMB v termínu
do 30. 9. 2018 v případě, že projeví souhlas s účastí na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019,

·         přehled aktuálních údajů o odběrných místech ve formátu xls (xlsx) Odboru životního prostředí MMB v termínu do 30. 9. 2018 v případě, že projeví souhlas s účastí
na centralizovaném pořízení dodávek elektřiny a zemního plynu na rok 2019.

***

úkol č.: [R7/178/51/03]

zodpovídá:  MP MMB                                         [33]

termín: [2018-09-30]

 

***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB bezodkladně informovat o přijatém usnesení:

­          starosty městských částí statutárního města Brna,

­          ředitele příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno,

­          ředitele Městské policie Brno,

­          společnost Brněnské komunikace, a. s.,

­          společnost Dopravní podnik města Brna, a. s.,

­          společnost Lesy města Brna, a. s.,

­          společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.,

­          společnost STAREZ - SPORT, a. s.,

­          společnost Technické sítě Brno, akciová společnost,

­          společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

­          společnost Veletrhy Brno, a. s.,

***

úkol č.: [R7/178/51/04]

zodpovídá:  OI MMB                                         [14]

termín: [bezodkladně]


***

10.RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit v termínu
do 30. 9. 2018 aktualizované údaje o odběrných místech elektřiny a zemního plynu pro účely centralizovaného pořízení dodávek energií na rok 2019.

***

úkol č.: [R7/178/51/05]

zodpovídá:  OŽP MMB                                         [10]

termín: [2018-09-30]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

 

52. Základní podmínky smlouvy mezi společnými správci osobních údajů

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje Základní podmínky smlouvy mezi společnými správci osobních údajů dle článku 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů při vzájemné spolupráci statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,
na základě Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 (0692/GŘ/99) ze dne 9. 8. 1999,
ve znění pozdějších dodatků a Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno č. 5615171010 (ZO105/GŘ/15) ze dne 24. 3. 2015, ve znění pozdějších dodatků za účelem předávání informací vlastníka vodovodu a kanalizace provozovateli vodovodu a kanalizace, které tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB svěřuje dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodovat o uzavření smlouvy mezi společnými správci osobních údajů dle článku 26 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dle schválených základních podmínek smlouvy a jejich dodatků.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výše uvedené smlouvy mezi společnými správci osobních údajů a jejich dodatků.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

53. Bezúplatné nabytí komunikační stavby ulic Křižíkova, Merhautova a Provazníkova - z vlastnictví ČR ŘSD do vlastnictví SMB - změna usnesení RMB č. R7/128, bod č. 23

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 RMB schvaluje změnu usnesení RMB č. R7/128, konané dne 08. srpna 2017, bod. č. 23., které zní:


„RMB schvaluje bezúplatné nabytí stavby místní komunikace ulice Křižíkova, Merhautova
a Provazníkova situované na pozemcích 

k. ú.  Královo Pole:

­          p. č. 4134/13, výměra 315 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 4134/16, výměra 48 m², ostatní plocha, jiná plocha,             

­          p. č. 4134/12, výměra 2.489 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4134/1, výměra 14.051 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic
a dálnic ČR;

­          p. č. 4134/32, výměra 236 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4134/33, výměra 7.702 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4134/47, výměra 625 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových;  

­          p. č. 4077/1, výměra 2.259 m², ostatní plocha, zeleň,

­          p. č. 4077/2, výměra 1.955 m², ostatní plocha, zeleň,

­          p. č. 4077/3, výměra 240 m², ostatní plocha, zeleň,

­          p. č. 4078/11, výměra 134 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4134/22, výměra 325 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

ve vlastnictví statutárního města Brna;
 
k. ú. Černá Pole:

­          p. č. 471/3, výměra 153 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 3942/28, výměra 197 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 3942/1, výměra 11.705 m², ostatní plocha, jiná plocha, 

ve vlastnictví České republiky – příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR;

­          p. č. 1627/1, výměra 16.979 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 1482/1, výměra 4.965 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

ve vlastnictví České republiky – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových;  

­          p. č. 471/1, výměra 371 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/9, výměra 237 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/13, výměra 72 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/14, výměra 133 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/19, výměra 35 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/20, výměra 41 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/25, výměra 35 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/12, výměra 84 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/15, výměra 142 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/18, výměra 35 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/21, výměra 41 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/24, výměra 34 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/29, výměra 185 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/28, výměra 145 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/5, výměra 87 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/6, výměra 751 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 3942/27, výměra 34 m², ostatní plocha, silnice,

ve vlastnictví statutárního města Brna;
 
k. ú. Husovice:

­          p. č. 2618/24, výměra 347 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 2618/25, výměra 1.109 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 2618/17, výměra 221 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 2618/40, výměra 39 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 2618/16, výměra 165 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 2618/20, výměra 857 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 2618/37, výměra 22 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 2618/47, výměra 2.734 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 2618/54, výměra 353 m², ostatní plocha, jiná plocha,

ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic
a dálnic ČR;

­          p. č. 1790/3, výměra 3.768 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových;

    
z vlastnictví České republiky – příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic
a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohou č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.“


 
takto:
 
RMB schvaluje bezúplatné nabytí stavby místní komunikace ulice Křižíkova, Merhautova
a Provazníkova situované na pozemcích

k. ú. Královo Pole:

­          p. č. 4134/1, výměra 14.051 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          část p. č. 4134/12, výměra 2.489 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4134/13, výměra 315 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 4134/16, výměra 48 m², ostatní plocha, jiná plocha,             

ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic
a dálnic ČR;

­          část p. č. 4134/32, výměra 236 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          část p. č. 4134/33, výměra 7.702 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4134/40, výměra 141 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          část p. č. 4134/41, výměra 66 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4134/44, výměra 258 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          část p. č. 4134/47, výměra 625 m², ostatní plocha, ostatní komunikace

ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových;  

­          část p. č. 4077/1, výměra 2.259 m², ostatní plocha, zeleň,

­          část p. č. 4077/2, výměra 1.955 m², ostatní plocha, zeleň,

­          část p. č. 4077/3, výměra 240 m², ostatní plocha, zeleň,

­          p. č. 4078/11, výměra 134 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4134/20, výměra 5 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 4134/22, výměra 325 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          část p. č. 4135/9, výměra 45 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4135/10, výměra 9 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 4135/11, výměra 6 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

ve vlastnictví statutárního města Brna;
 
k. ú. Černá Pole:

­          p. č. 471/3, výměra 153 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 3942/28, výměra 197 m², ostatní plocha, silnice,

­          část p. č. 3942/1, výměra 11.705 m², ostatní plocha, jiná plocha, 

ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic
a dálnic ČR;

­          část p. č. 1469/10, výměra 1.213 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          část p. č. 1627/1, výměra 16.979 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          část p. č. 1482/1, výměra 4.965 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových;  

­          p. č. 471/1, výměra 371 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/5, výměra 87 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/6, výměra 751 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/8, výměra 204 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          část p. č. 471/9, výměra 237 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/10, výměra 43 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/11, výměra 100 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/12, výměra 84 m², ostatní plocha, silnice,

­          část p. č. 471/13, výměra 72 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          část p. č. 471/14, výměra 133 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/15, výměra 142 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/16, výměra 154 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/17, výměra 29 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/18, výměra 35 m², ostatní plocha, silnice,

­          část p. č. 471/19, výměra 35 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          část p. č. 471/20, výměra 41 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/21, výměra 41 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/22, výměra 29 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/23, výměra 20 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/24, výměra 34 m², ostatní plocha, silnice,

­          část p. č. 471/25, výměra 35 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          část p. č. 471/28, výměra 145 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 471/29, výměra 185 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 471/30, výměra 78 m², ostatní plocha, jiná plocha,

­          p. č. 3942/27, výměra 34 m², ostatní plocha, silnice,

­          p. č. 1469/3, výměra 185 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 1469/4, výměra 153 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,

­          p. č. 1627/2, výměra 32 m², ostatní plocha, zeleň,

­          p. č. 1627/3, výměra 60 m², ostatní plocha, zeleň,

­