Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/170

konané dne 22. května 2018

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Mgr. Jaroslavu Suchém a Marku Janíčkovi – schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro.

pro

pro

  -----

pro

----

pro

pro

  ----

pro

pro

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro.

pro

pro

  -----

pro

----

pro

pro

  ----

pro

pro

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

2.

Záměr prodeje pozemku p. č. 138/38 v k. ú. Staré Brno společnosti Půdy Brno s. r. o.  ̶  RM7/12099

3.

Záměr směny pozemků v k. ú. Trnitá a v k. ú. Žabovřesky  ̶  RM7/12042

13.

Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2018  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/

23.

Návrh smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi statutárním městem Brnem a statutárním městem Ostravou  ̶  RM7/

25.

Plán zdraví města Brna 2018-2030

29.

Veřejná zakázka „Statutární město Brno  ̶  Dodávka interaktivních tabulí pro základní školy“  ̶  výzva k podání nabídky  ̶  RM7/12150

30.

Výstavba v lokalitě Tuřany  ̶  Holásky  ̶  výběr dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení pro objekty, domu pro seniory, mateřské školy a souboru rodinného bydlení  ̶  návrh smlouvy o dílo s projektantem  ̶  RM7/

31.

Výstavba v lokalitě Tuřany  ̶  Holásky  ̶  návrh smlouvy o spolupráci  ̶  RM7/

41.

Krácení příjmů postoupených městské části Brno-Líšeň, návrh rozpočtového opatření

81.

Návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 2375/196, 2375/237, 2375/348, 2375/349, 2375/354, 2375/391 v k. ú. Žabovřesky, p. č. 873 a 874/1 v k. ú. Ponava, p. č. 616/8, 616/9, 621/1, 623/1, 623/5, 623/6, 3856/7, 3857/53, 53782 a 5378/4 v k. ú. Královo Pole pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“  ̶  RM7/12050

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/39  ̶  RM7/12139

1b.

Aktualizace Organizačního řádu MMB  ̶  RM7/12033

1c.

Organizační změna Kanceláře primátora města Brna a Úseku organizačního  ̶  RM7/12032

1d.

Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/kv Mateřské školy Brno, Skořepka 5, příspěvková organizace  ̶  stanovení nového termínu podávání přihlášek  ̶  RM7/12069

1e.

Vyřazení přihlášky uchazečky z konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/kv Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace  ̶  RM7/12070

1f.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna  ̶  RM7/12207

1g.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace  ̶  RM7/12251

4.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 6991/1, 7366/42, 7366/49, 7366/51 v k. ú. Bystrc  ̶  RM7/12113

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.  ̶  Odkup pozemků ČR-ÚZSVM v areálu Autobusové vozovny Slatina  ̶  RM7/12121

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.  ̶  činnost a hospodaření společnosti za rok 2017, rozdělení zisku, určení auditora společnosti pro rok 2018  ̶  RM7/12031

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s.  ̶  činnost a hospodaření společnosti za rok 2017, rozdělení zisku, určení auditora společnosti pro rok 2018  ̶  RM7/12040

8.

Návrh 2 typů Smluv o poskytnutí náborového příspěvku Městské policie Brno  ̶  RM7/12077

9.

Návrh rozpočtových opatřeni v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů  ̶  RM7/12100

10.

Dohoda o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Brnem – Magistrátem města Brna a Rentel, a. s. Praha  ̶  RM7/12046

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Videoobsah pro destinační značku města Brna“  ̶   výběr dodavatele; smlouva  ̶  rozpočtové opatření  ̶  RM7/12120

12.

Návrh na změnu neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/12076

14.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury  ̶  RM7/12191

15.

Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/12074

16.

Zhodnocení funkčního období ředitelky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace za období 2013 – 2018  ̶  RM7/12083

17.

Zhodnocení funkčního období ředitele Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace za období 2013 – 2018  ̶  RM7/12084

18.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí: „Rodinné domy, Díly pod Ostrou, Brno-Soběsice  ̶  Inženýrské sítě a komunikace“  ̶  RM7/12075

19.

Změna usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13. 12. 2016 ve věci poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno-Starý Lískovec  ̶  RM7/11949

20.

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2017  ̶  RM7/12063

21.

Záměr města Brna realizovat EPC projekty na vybraných budovách ve vlastnictví statutárního města Brna  ̶  RM7/12049

22.

Dodatek č. 1. k příkazní smlouvě č. 4216143001 týkající se vybudování a následného provozování středisek předcházení vzniku odpadů  ̶  RM7/12066

24.

Letter of Interest: podpora připravovaného magisterského studijního programu Erasmus Mundus „Podnikatelské prostředí založené na udržitelnosti“ / „Sustainability-driven Entrepreneurship“  ̶  spolupráce s Masarykovou univerzitou  ̶  RM7/12115

26.

Likvidace neupotřebitelného movitého majetku svěřeného k hospodaření Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci  ̶  RM7/12118

27.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova  ̶  RM7/12117

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Změna užívání šaten a vstupní haly na tělocvičnu na Městském plaveckém stadionu Lužánky, Brno,,  ̶  výběr nejvhodnější nabídky, smlouva  ̶  RM7/12044

32.

Zrušení usnesení R7/148. schůze Rady města Brna bod 103  ̶  návrh memoranda o spolupráci  ̶  výstavba v lokalitě Tuřany-Holásky  ̶  RM7/12079

33.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Tržní 8, Zvěřinova 3, Zvěřinova 7, Olomoucká 2, Zvěřinova 1, Slámova 72-76  ̶  RM7/12078

34.

Nájem bytů pro sdílené bydlení  ̶  RM7/12082

35.

Pronájem sociálního bytu v rámci projektu Rapid re-housing  ̶  RM7/12081

36.

Žádost xxxxxx xxxxxxxx o prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing  ̶  RM7/12080

37.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení  ̶  RM7/12067

38.

Projekt  „Zprostředkující subjekt ITI“  ̶  změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace  ̶  RM7/12072

39.

Projekt „Nová mobilita  ̶  vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“  ̶  smlouva o partnerství  ̶  RM7/12193

40.

Změna pověření projektového manažera OIEF k vybraným projektům ROP Jihovýchod  ̶  RM7/12149

42.

Uzavření dohody o splátkách  ̶  RM7/12105

43.

Poskytnutí investiční dotace na úpravu veřejného osvětlení na investiční akci „Brno, rekonstrukce ulice Valchařská  ̶  veřejné osvětlení“  ̶  RM7/12022

44.

Oblasti placeného stání ve městě Brně (Rezidentní parkování)  ̶  schválení příslušných právních předpisů a souvisejících dokumentů  ̶   RM7/12140

45.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná – Soběšice“  ̶  RM7/12064

46.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Výstavba komunikace Kaštanová - Petlákova – Jahodová“  ̶  RM7/12065

47.

„ZŠ Gajdošova  ̶ stavební úpravy a nástavba“  ̶  výzva k podání nabídky  ̶  RM7/12131

 

48.

Veřejná zakázka  zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení „Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova“  ̶  RM7/12146

49.

„Kino Art  ̶  stavební úpravy budovy  ̶  interiér“  ̶ výběr dodavatele a smlouva o zhotovení stavby se společností ODS Group, a. s.  ̶  RM7/12205

50.

Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě „Bytové domy Došlíkova, Brno-Židenice“  ̶  RM7/12060

51.

Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě „Brno, ul. Vyhlídalova  ̶  15 B.J.“  ̶  RM7/12061

52.

Návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pronájmu plochy na pronájem pozemků v k. ú. Maloměřice dotčených stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytova“  ̶  RM7/12047

53.

Návrh prodeje id 6690/276806 pozemků p. č. 30/1, p. č. 31/4 a p. č. 31/2, vše v k. ú. Řečkovice pod bytovým domem ve vlastnictví fyzických osob (Družstevní 1,2)  ̶  RM7/12112

54.

Záměr prodeje id 39/64 pozemku p. č. 3548 s bytovým domem č. p. 318 a pozemku p. č. 3549, vše v k. ú. Černá Pole  ̶  RM7/12098

55.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3915, ul. Myslínova, k. ú. Královo Pole  ̶ opětovné projednání  ̶  RM7/12104

56.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3993/3, 3996/1, 3996/2, 3996/4, 3996/5, 3997/1, 3997/3, 4003, 4004/1, 4004/2, 4006 v k. ú. Bystrc  ̶  RM7/12103

57.

Záměr prodeje pozemku p. č. 383/5 včetně stavby č. p. 600, Štefánikova 66a a pozemku p. č. 383/6 v k. ú. Ponava  ̶  RM7/12107

58.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 770/1 a pozemku p. č. 1333/2 v k. ú. Jundrov  ̶  RM7/12106

59.

Záměr prodeje id. 5/32 pozemku p. č. 1624/3 v k. ú. Lesná  ̶  RM7/12111

60.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bohunice z majetku ČR  ̶  Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna  ̶  změna usnesení a podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku  ̶  RM7/12101

61.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 17/5 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/12089

62.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1560/14, 1560/15 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/12090

63.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1714/8 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/12087

64.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1567/1 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/12086

65.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1563/18 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/12088

66.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5153/29 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/12092

67.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Horní Heršpice                          z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/12085

68.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Město Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  ̶  RM7/12094

69.

Záměr bezúplatného nabytí pozemku p. č. 2941/3 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM  ̶  RM7/12108

70.

Návrh darování pozemku p. č. 489/7 v k. ú. Jiříkovice Jihomoravskému kraji  ̶  RM7/12093

 

 

71.

Záměr budoucí směny pozemků p. č.1351/4, 1351/5, 1351/6, 1351/7, 1351/8, 1351/10 a částí pozemků p. č. 1351/1, 1350/1 v k. ú. Staré Brno za části pozemku p. č. 1353, 1354 a pozemek p. č. 1355 v k. ú. Staré Brno, záměr budoucího prodeje pozemků p. č. 1351/9 v k. ú. Staré Brno  ̶  RM7/12114

72.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 4532 v k. ú. Královo Pole  ̶  RM7/12096

73.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 644/2, k. ú. Žabovřesky, při ul. Bráfova  ̶  RM7/12102

74.

Návrh pronájmu pozemku p. č. 1510, k. ú. Štýřice  ̶  RM7/12095

75.

Pronájem pozemků p. č. 9652/3, 9673/13, 9673/21, 9673/24, 9676/17, 9676/25, 9683/8, 9683/12, 9683/16, 9703/2 v k. ú. Židenice.  ̶  RM7/12123

76.

Pronájem části pozemku p. č. 2825/1 v k. ú. Bohunice  ̶  RM7/12097

77.

Pronájem části pozemku p. č. 503 v k. ú. Černá Pole  ̶  RM7/12110

78.

Návrh pronájmu částí pozemků p. č. 604/38 a p. č. 604/39, vše v k. ú. Ponava  ̶  RM7/12109

79.

Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě č. 0063111702717  ̶  část p. č. 209/3 v k. ú. Město Brno, lokalita Římské náměstí  ̶  Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu zpevnění přístupové plochy na části pozemku p. č. 20 9/3 v k. ú. Město Brno č. 6316163970 ze dne 22. 12. 2016  ̶  RM7/12116

80.

Výpověď nájemní smlouvy č. 62 07 2 050 týkající se nájmu pozemku p. č. 200/1 v k. ú. Žebětín  ̶  RM7/12056

82.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 2375/196, 2375/237, 2375/348, 2375/349, 2375/354 a 2375/391 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“  ̶  RM7/12059

83.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. p. č. 1158, 1204, 1833, 1863, 3725/3 a 5378/2 v k. ú. Královo Pole pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“  ̶  RM7/12052

84.

Návrh majetkoprávního vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 pozemku p. č. 1636/11 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice 1/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“  ̶  RM7/12048

85.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 2375/91, 2375/98, 2375/254, 2375/260, 2375/262, 2375/350, 2375/352, 2375/355 v k. ú. Žabovřesky a p. č. 1158 a 1204 v k. ú. Královo Pole pro stavbu „Silnice I/42 Brno. VMO Dobrovského B“  ̶  RM7/12053

86.

Zřízení služebností inženýrských sítí k částem pozemků p. č. 2375/186, 2375/187, 2375/196, 2375/319, 2375/348, 2375/354, 2375/355, 2375/426, 2375/427 a 6043 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“  ̶  RM7/12054

87.

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1142/68, p. č. 1142/256 a p. č. 1188/3 v k. ú. Bystrc pro stavbu „Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2. etapa“  ̶  RM7/12035

88.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 1804 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, MČ Obřany, ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží  ̶  dostavba stokové sítě“; smlouva o převodu práv a povinností z územního souhlasu se společností E.ON Distribuce, a. s.  ̶  RM7/12071

89.

„Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích  ̶  1. etapa“  ̶   dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společnostmi METROPROJEKT Praha a. s. a MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.  ̶  RM7/12073

90.

Žádost o dotaci na sociální práci vykonávanou obcemi s rozšířenou působností pro rok 2018  ̶  RM7/12144

 

91.

Nabytí majetku děděním ze závěti Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou organizací  ̶  RM7/12148

92.

Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob na zajištění projektu „FabLab – pojízdná  laboratoř“  ̶  návrh rozpočtové opatření  ̶  RM7/12158

93.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost  ̶   činnost a hospodaření společnosti za rok 2017, účetní závěrka a rozdělení zisku roku 2017  ̶  RM7/12119

94.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti Brněnské komunikace, a. s.  ̶  RM7/12159

95.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.  ̶  RM7/12160

96.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.  ̶  RM7/12162

97.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti SAKO Brno, a. s.  ̶  RM7/12163

98.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti STAREZ-SPORT, a. s.  ̶  RM7/12164

99.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti Veletrhy Brno, a. s.  ̶  RM7/12167

100.

Individuální vlastnická politika společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost  ̶  RM7/12166

101.

Individuální vlastnická politika společnosti Teplárny Brno, a. s.  ̶  RM7/12165

102.

Individuální vlastnická politika společnosti Lesy města Brna, a. s.  ̶  RM7/12161

103.

Základní podmínky smluv mezi společnými správci osobních údajů a smluv o zpracování osobních údajů  ̶  RM7/12141

104.

„Dostavba kanalizace v Brně II.“  ̶  dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům  p. č. 3398, 3409/1, 3490/1, 3325 a 3326, vše v k. ú. Líšeň pro stavbu „Brno, MČ Líšeň  ̶  ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická  ̶  komunikace“  ̶  RM7/12036

105.

Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu „Dobrodružné hřiště Halda“  ̶  výběr dodavatele, smlouva  ̶  RM7/12206

106.

Zahraničí pracovní cesta  ̶  RM7/12210

107.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 7117033917 o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a Chirurgie JT s.r.o. v objektu polikliniky Zahradníkova  ̶  RM7/12156

108.

Smlouva o dílo, uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a. s. na „Zpracování územní energetické koncepce statutárního města Brna“  ̶  RM7/12125

109.

Organizace veřejné soutěže o návrh názvu nového nádraží  ̶  RM7/12222

110.

„Dodávka a instalace parkovacích automatů v statutárním městě Brně“  ̶  výběr dodavatele a smlouva  ̶  RM7/12249

111.

Řešení životní situace osob dočasně umístěných do objektu Železniční č. p. 256  ̶  RM7/12219

112.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu v souvislosti se stavebními úpravami ZŠ Štolcova 16, k. ú. Černovice  ̶  RM7/12217

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

 

 

 

Bod 84 byl projednán po bodu 4.

Body 93-102 byly projednány po bodu 7.

Body 11 + 112 byly projednány po bodu 108.

Body 109 + 110 + 44 byly projednány po bodu 112.

 

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Bc. Tomáš Koláčný, Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Tomáš Kočička, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

 

 

Nepřítomni:

Bc. Matěj Hollan, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Jaroslav Kacer.

 

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/39  ̶  RM7/12139

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/39:

 

1. Úkol č. Z7/39/132

 

Situace  Šámalova 62a

 

***

RMB ukládá vedoucímu Úseku sociálně-kulturního ve spolupráci s vedoucím Úseku školství a prorodinné politiky pokračovat v krocích k řešení složité životní situace rodin dočasně umístěných v objektu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci, aby nejpozději k datu 4. 9. 2018 bylo těmto rodinám poskytnuto odpovídající vhodné ubytování v souladu s platnou legislativou. 

***

úkol č. [R7/170/1a/01]

zodpovídá: vedoucí ÚSK, ÚŠPP                  [37,3283]

termín: [bezodkladně]

 

 

2. Úkol č. Z7/39/15

 

Rozpočtové opatření – zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2018

 

 

 

 

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru investičního a vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí

***

úkol č. [R7/170/1a/02]

zodpovídá: vedoucí OI, OŠMT                  [14,18]

termín: [průběžně]

 

 

3. Úkol č. Z7/39/21

 

Poskytnutí investičních transferů městským částem na rok 2018, 2. etapa – rozpočtové opatření

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy zařadit finanční prostředky na realizaci akce „ZŠ Arménská 21 – rekonstrukce bazénu“ do návrhu rozpočtu města Brna na rok 2019

T: dle harmonogramu příprava návrhu rozpočtu

***

úkol č. [R7/170/1a/03]

zodpovídá: vedoucí OŠMT                  [18]

termín: [viz usnesení]

 

 

4. Úkol č. Z7/39/22

 

Poskytnutí transferu městské části Brno-Chrlice na akci „Železniční podjezdy v oblasti ul. Roviny – I. etapa – projektová dokumentace“ pro rok 2018 – rozpočtové opatření

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru investičního zajistit  poukázání finančních prostředků městské části Brno-Chrlice až po předložení smlouvy k realizaci akce „Železniční podjezdy v oblasti ul. Roviny – I. etapa – projektová dokumentace“

T: průběžně

***

úkol č. [R7/170/1a/04]

zodpovídá: vedoucí OI                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

5. Úkol č. Z7/39/42

 

Projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

 

 

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/170/1a/05]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

6. Úkol č. Z7/39/43

 

Projekt „Novostavba MŠ Sýpka 26a“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Novostavba MŠ Sýpka 26a“

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/170/1a/06]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

7. Úkol č. Z7/39/44

 

Projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/170/1a/07]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Úkol č. Z7/39/45

 

Projekt „Zateplení objektu DS Vychodilova“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Zateplení objektu DS Vychodilova“

T: po ukončení projektu

 

***

úkol č. [R7/170/1a/08]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

9. Úkol č. Z7/39/46

 

Projekt „Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám“

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/170/1a/09]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

10. Úkol č. Z7/39/47

 

Projekt „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín“ – smlouva o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů v součinnosti se starostou Městské části Brno-Žebětín předložit závěrečnou zprávu vč. finančního vypořádání dotace poskytovateli

T: dle termínu stanoveného poskytovatelem dotace

***

úkol č. [R7/170/1a/10]

zodpovídá: vedoucí OIEF, MČ                 [3258,27]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

1b.

Aktualizace Organizačního řádu MMB  ̶  RM7/12033

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, s účinností ke dni 25. 5. 2018. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru promítnout schválenou aktualizaci Organizačního řádu MMB do popisů pracovních funkcí řízeného útvaru a předložit je, formou návrhu interní organizační změny, tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/170/1b]

zodpovídá: ORGO                               [8]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

1c.

Organizační změna Kanceláře primátora města Brna a Úseku organizačního  ̶  RM7/12032

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje převod funkčního místa pověřenec pro ochranu osobních údajů (1900/05) z Kanceláře primátora města Brna do Úseku organizačního (3000/04), ke dni 1. 6. 2018.

 

2. RMB ruší 1 funkční místo - manažer kybernetické bezpečnosti (1900/04) v Kanceláři primátora města Brna, dnem 31. 5. 2018.

 

3. RMB zřizuje 1 funkční místo  ̶  právník (1920/09) v Kanceláři primátora města Brna, ke dni 1. 6. 2018.

 

4. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, s účinností ke dni 1. 6. 2018, která tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

5. RMB bere na vědomí funkční schémata Kanceláře primátora města Brna a Úseku organizačního, která tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru.

 

***

6. RMB ukládá vedoucím Kanceláře primátora města Brna a Úseku organizačního promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí řízeného útvaru a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/170/1c]

zodpovídá: KPMB                                          [2]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

1d.

Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/kv Mateřské školy Brno, Skořepka 5, příspěvková organizace  ̶  stanovení nového termínu podávání přihlášek  ̶  RM7/12069

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje nový termín podávání přihlášek pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Brno, Skořepka 5, příspěvková organizace, a to do 7. 6. 2018 do 12 hodin s doručením na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzních řízení.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

1e.

Vyřazení přihlášky uchazečky z konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/kv Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace  ̶  RM7/12070

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vyřazuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, přihlášku uchazečky Mgr. Ivy Hovězákové z konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, z důvodu nedoložení - nesplnění odborné kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB písemně informovat uchazečku o vyřazení z konkurzního řízení.

***

úkol č.: [R7/170/1e]

zodpovídá: OŠMT                                         [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

1f.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna  ̶  RM7/12207

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu ̶  pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

1g.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace  ̶  RM7/12251

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018

 

2. RMB jmenuje předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého, zástupce města

a konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, ve složení podle přílohy č. 3a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Mgr. Irenu Hudcovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

4. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

4.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 6991/1, 7366/42, 7366/49, 7366/51 v k. ú. Bystrc  ̶  RM7/12113

Dotazy členů RMB zodpověděli Tomáš Přibislavský, místostarosta MČ Brno-Bystrc a Mgr. Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněné variantě II.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost manželů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o prodej částí pozemků p. č. 6991/1, 7366/49, 7366/51 o celkové výměře 33 m² v k. ú. Bystrc za účelem vypořádání právního vztahu k částem předmětných pozemků zastavěných přístavbou budovy bez č.p./č.e., jako součásti pozemku p. č. 7366/50 v k. ú. Bystrc ve vlastnictví zájemce;

 

 

- skutečnost, že přístavba budovy bez č.p./č.e. jako součásti pozemku p.č. 7366/50 v k. ú. Bystrc ve vlastnictví manželů xxxxxxxx je stavbou nepovolenou, ohledně které zahájil stavební úřad ÚMČ Brno-Bystrc řízení o odstranění části nepovolené stavby na pozemcích p. č. 6991/1, 7366/42, 7366/49, 7366/51 v k. ú. Bystrc.

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků:

- část p. č. 6991/1  ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²

- část p. č. 7366/42  ̶  ostatní plocha, zeleň, o výměře 0,43 m²

- část p. č. 7366/49  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m²

- část p. č. 7366/51  ̶  ostatní plocha, zeleň, o výměře 18 m²

vše v k. ú. Bystrc, za kupní cenu 7.000,- Kč/m².

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

zdržel se

pro

-----

pro

----

pro

zdržel se

 ----

pro

pro

 

 

 

84.

Návrh majetkoprávního vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 pozemku p. č. 1636/11 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice 1/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“  ̶  RM7/12048

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Ivana Cahová, vedoucí Majetkového odboru MČ Brno-sever. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu  ̶  schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.  ̶  Odkup pozemků ČR-ÚZSVM v areálu Autobusové vozovny Slatina  ̶  RM7/12121

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.

 

Ø  uděluje

předchozí souhlas s uzavřením kupní smlouvy na koupi pozemků v k. ú. Slatina, obec Brno, okres Brno-město, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město

- p. č. 2605/1 - ostatní plocha, o výměře 4 651 m²

- p. č. 2605/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m²

- p. č. 2605/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 129 m²

- p. č. 2605/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58 m²

- p. č. 2605/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²

- p. č. 2605/12 - ostatní plocha, o výměře 651 m²

- p. č. 2605/15 - ostatní plocha, o výměře 278 m²

- p. č. 2606/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m²

- p. č. 2606/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m²

- p. č. 2606/8 - ostatní plocha, o výměře 101 m²

- p. č. 2606/1 - ostatní plocha, o výměře 540 m²

- p. č. 2606/11 - ostatní plocha, o výměře 31 m²

- p. č. 2606/14 - ostatní plocha, o výměře 49 m²

- p. č. 2605/4- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 184 m², id. 1/2 nem. ÚZSVM – 92 m²

- p. č. 2605/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8 m², id. 1/2 nem. ÚZSVM - 4m²

- p. č. 2606/13 - ostatní plocha, o výměře 12 m², id. 1/2 nem. ÚZSVM - 6m²

- p. č. 2605/17 - ostatní plocha, o výměře 131 m², id. 1/2 nem. ÚZSVM - 65,5 m²

- p. č. 2605/20 - ostatní plocha, o výměře 441 m², id. 1/2 nem. ÚZSVM - 220,5m²

které jsou ve vlastnictví ČR-ÚZSVM, jako prodávajícího, do výlučného vlastnictví DPMB, a. s. jako kupujícího, za kupní cenu 17.183.000,- Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 1759-81/2017 ze dne 4. 8. 2017 vypracovaného Ing. Janou Dudkovou a to za podmínek uvedených v kupní smlouvě včetně uhrazení částky za bezdůvodné obohacení ve výši 4.561.899,- Kč s příslušenstvím. Kupní smlouva tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Ø  bere na vědomí

znalecký posudek č. 1759-81/2017 ze dne 4. 8. 2017 vypracovaný Ing. Janou Dudkovou, který tvoří přílohu č. 4b. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.  ̶  činnost a hospodaření společnosti za rok 2017, rozdělení zisku, určení auditora společnosti pro rok 2018  ̶  RM7/12031

Dotazy členů RMB zodpověděli Mgr. Michal Tomášek, ředitel a Pavel Dvořák zástupci společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.,

 

Ø  bere na vědomí

 

- Výroční zprávu společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., za rok 2017 včetně zprávy dozorčí rady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., a výroku auditora společnosti Kreston A&CE Group, s. r. o.,

 

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ve smyslu § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ø  schvaluje

 

a) roční účetní závěrku společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., za rok 2017,

 

b) rozdělení zisku společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.;

 

 

Ø  určuje

auditora společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., pro rok 2018 - společnost Kreston A&CE Group, s. r. o., IČO: 63497930, DIČ: CZ699001790, se sídlem Brno 602 00, Moravské náměstí 14.

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře“ v působnosti valné hromady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., v souladu s přijatým usnesením.

 

Výroční zpráva společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., včetně účetní závěrky za rok 2017, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, rozdělení zisku společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s.  ̶  činnost a hospodaření společnosti za rok 2017, rozdělení zisku, určení auditora společnosti pro rok 2018  ̶  RM7/12040

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Jiří Neshyba a RNDr. Mojmír Vlašín zástupci společnosti Lesy města Brna, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě v příloze.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Brna, a. s.:

 

Ø  bere na vědomí

- Výroční zprávu společnosti Lesy města Brna, a. s., za rok 2017 včetně výroku auditora,

- Zprávu dozorčí rady společnosti Lesy města Brna, a. s., za rok 2017 včetně stanoviska k výroční zprávě za rok 2017,

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou;

 

Ø  schvaluje

- řádnou účetní závěrku akciové společnosti Lesy města Brna, a. s., k 31. 12. 2017,

- rozdělení zisku akciové společnosti Lesy města Brna, a. s., za rok 2017;

 

Ø  určuje

auditora společnosti Lesy města Brna, a. s., pro rok 2018  ̶  společnost FSG Finaudit, s. r. o., se sídlem Olomouc, Tř. Svobody 645/2, 772 00, IČO 61947407, zapsané v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR jako auditorská společnost č. oprávnění 154;

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady

společnosti Lesy města Brna, a. s., v souladu s přijatým usnesením.

 

Výroční zpráva společnosti Lesy města Brna, a. s., zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva o vztazích, roční účetní závěrka, rozdělení zisku, tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

 

 

93.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost  ̶   činnost a hospodaření společnosti za rok 2017, účetní závěrka a rozdělení zisku roku 2017  ̶  RM7/12119

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Pavel Rouček a Ing. Pavel Staněk zástupci společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

 

Ø  bere na vědomí

Výroční zprávu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2017 včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, Zprávy dozorčí rady, Účetní závěrky, Návrhu na rozdělení zisku roku 2017, Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou osobou za rok 2017 a Zprávy nezávislého auditora;

 

Ø  schvaluje

- Účetní závěrku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2017,

- rozdělení zisku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2017;

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" v souladu s přijatým usnesením.

 

Výroční zpráva společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2017, jejíž součástí je i rozdělení zisku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2017 tvoří přílohu č. 7 zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

94.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti Brněnské komunikace, a. s.  ̶  RM7/12159

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body  95-99.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyslovit předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti Brněnské komunikace, a. s.

 

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

95.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.  ̶  RM7/12160

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyslovit předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

 

 

96.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.  ̶  RM7/12162

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyslovit předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

 

97.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti SAKO Brno, a. s.  ̶  RM7/12163

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyslovit předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti SAKO Brno, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

98.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti STAREZ-SPORT, a. s.  ̶  RM7/12164

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyslovit předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti STAREZ-SPORT, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

99.

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti Veletrhy Brno, a. s.  ̶  RM7/12167

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyslovit předchozí souhlas s individuální vlastnickou politikou společnosti Veletrhy Brno, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

100.

Individuální vlastnická politika společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost  ̶  RM7/12166

 Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 101 a 102.

1.RMB v působnosti jediného akcionáře, dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost schvaluje individuální vlastnickou politiku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá v působnosti jediného akcionáře, dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost Ing. Pavlu Staňkovi zajistit informování předsedy představenstva společnosti o přijatém usnesení.

***

úkol č.: [R7/170/100]

zodpovídá:  Ing. Staněk                                 [3267]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

101.

Individuální vlastnická politika společnosti Teplárny Brno, a. s.  ̶  RM7/12165

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB v působnosti jediného akcionáře, dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti Teplárny Brno, a. s. schvaluje individuální vlastnickou politiku společnosti Teplárny Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá v působnosti jediného akcionáře, dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti Teplárny Brno, a. s. Ing. Pavlu Staňkovi zajistit informování předsedy představenstva společnosti o přijatém usnesení.

***

úkol č.: [R7/170/101]

zodpovídá:  Ing. Staněk                                 [3267]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

102.

Individuální vlastnická politika společnosti Lesy města Brna, a. s.  ̶  RM7/12161

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB v působnosti jediného akcionáře, dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti Lesy města Brna, a. s. schvaluje individuální vlastnickou politiku společnosti Lesy města Brna, a. s., která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá v působnosti jediného akcionáře, dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti Lesy města Brna, a. s. Ing. Pavlu Staňkovi zajistit informování předsedy představenstva společnosti o přijatém usnesení.

***

úkol č.: [R7/170/102]

zodpovídá:  Ing. Staněk                                 [3267]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

pro

pro

 

 

 

8.

2 typy smluv o poskytnutí náborového příspěvku Městské policie Brno  ̶  RM7/12077

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB ruší usnesení schůze R7/107. schůze Rady města Brna konané dne 21. 3. 2017, bod č. 5.

 

2. RMB schvaluje 2 typy Smluv o poskytnutí náborového příspěvku uzavíraných mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a zájemcem o práci u městské policie, které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Městské policii Brno pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o poskytnutí náborového příspěvku se zájemci o práci u Městské policie Brno.

 

4. RMB pověřuje ředitele MP Brno podpisem smluv o poskytnutí náborového příspěvku.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

9.

Rozpočtová opatřeni v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů  ̶  RM7/12100

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/34. Zastupitelstva města Brna, bod 22.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 12 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

10.

Dohoda o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Brnem – Magistrátem města Brna a Rentel, a. s. Praha  ̶  RM7/12046

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dohodu o zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními článku 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), mezi statutárním městem Brnem - Magistrátem města Brna a Rentelem, a.s. Praha, IČO 261 28 233, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Personálního oddělení MMB podpisem výše uvedené Dohody.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

 

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Videoobsah pro destinační značku města Brna“  ̶   výběr dodavatele; smlouva  ̶  rozpočtové opatření  ̶  RM7/12120

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Videoobsah pro destinační značku města Brna nabídku společnosti Street Dog s. r. o., Kalvodova 110/10, Pisárky, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje

 

- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Street Dog s.r.o., která tvoří přílohu č.  14a. tohoto zápisu; Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu, z důvodu zajištění finančních prostředků na pořízení videoobsahu.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/170/11/01]

zodpovídá: KMZV                                              [3288]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/170/11/02]

zodpovídá: KMZV                                              [3288]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

 

12.

Návrh na změnu neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, v roce 2018 - návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/12076

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- účelové navýšení neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 1 000 tis. Kč k zajištění opravy vzduchotechniky severozápadního bastionu, s termínem vyúčtování do 11. 1. 2019;

- rozpočtové opatření dle tabulky.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

14.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury  ̶  RM7/12191

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury:

- Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizací ve výši 27 500 000,- Kč na realizaci akce „Částečná úhrada objemu prostředků na platy Národního divadla Brno, p.o. včetně zákonných odvodů“;

Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci ve výši 500 000,- Kč na realizaci akce „Podpora dostupnosti Národního divadla Brno v Jihomoravském kraji“;

- Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci ve výši 1 000 000,- Kč na realizaci akce „Janáček Brno 2018“;

- Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci ve výši 1 000 000,- Kč na realizaci akce „Dance Brno 100“;

- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci ve výši 18 000 000,- Kč na realizaci akce „Částečná úhrada objemu prostředků na platy včetně zákonných odvodů“;

- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci ve výši 1 000 000,- Kč na realizaci akce „MHF Špilberk 2018“;

- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci ve výši 100 000,- Kč na realizaci akce „Novoroční koncert 2018“;

- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci ve výši 150 000,- Kč na realizaci akce „Mozartovy děti 2018“;

- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci ve výši 750 000,- Kč na realizaci akce „Vybrané koncerty 2018“.

 

Smlouvy tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

 

15.

Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/12074

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

1) Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018,

 

2) poskytnutí neinvestičních dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018 v celkové výši 2 410 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2018,

 

3) poskytnutí investiční dotace na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2018 ve výši 90 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2018,

 

4) uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací dle bodu 2. a 3. z rozpočtu města Brna na rok 2018, dle Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality v Brně,

 

5) rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2018

 

Ø  pověřit

 

vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem smluv a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

16.

Zhodnocení funkčního období ředitelky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace za období 2013 – 2018  ̶  RM7/12083

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 17 o variantách II.

 

1. RMB bere na vědomí zhodnocení funkčního období ředitelky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace Ing. Zdenky Čillíkové za období 2013-2018.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB ve spolupráci s vedoucím Odbor sociální péče MMB předložit Radě města Brna návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace.

***

úkol č.: [R7/170/16]

zodpovídá: PO                                             [6]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

17.

Zhodnocení funkčního období ředitele Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace za období 2013 – 2018  ̶  RM7/12084

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.

 

1. RMB bere na vědomí zhodnocení funkčního období ředitele Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace Ing. Jiřího Šuly za období 2013-2018.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB ve spolupráci s vedoucím Odbor sociální péče MMB předložit Radě města Brna návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace.

***

úkol č.: [R7/170/17]

zodpovídá: PO                                             [6]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

18.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí: „Rodinné domy, Díly pod Ostrou, Brno-Soběsice  ̶  Inženýrské sítě a komunikace“  ̶  RM7/12075

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí stanovisko MČ Brno-sever z 9. 3. 2018 k akci: „Rodinné domy, Díly pod Ostrou, Brno-Soběšice  ̶  Inženýrské sítě a komunikace“, které tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí: „Rodinné domy, Díly pod Ostrou, Brno-Soběšice  ̶  Inženýrské sítě a komunikace“, které tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

19.

Změna usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13. 12. 2016 ve věci poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno-Starý Lískovec  ̶  RM7/11949

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13. 12. 2016, bod č. 20 a to tak, že termín 30. 6. 2018 se nahrazuje termínem 30. 11. 2018.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

20.

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2017  ̶  RM7/12063

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2017, a to

- Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace,

- Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace,

- Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Záměr města Brna realizovat EPC projekty na vybraných budovách ve vlastnictví statutárního města Brna  ̶  RM7/12049

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí

- se záměrem posoudit vybrané objekty ve vlastnictví statutárního města Brna dle Seznamu, který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu, kvalifikovanou společností, zda jsou vhodné pro realizaci EPC. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

- s přípravou žádosti pro čerpání dotace v rámci programu EFEKT, podprogramu 2E Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešených metodou EPC.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

22.

Dodatek č. 1. k příkazní smlouvě č. 4216143001 týkající se vybudováni a následného provozování středisek předcházení vzniku odpadů  ̶  RM7/12066

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 4216143001, který tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Termín: do 30 dnů ode dne uzavření dodatku smlouvy

***

úkol č.: [R7/170/22]

zodpovídá: OŽP                                             [10]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

24.

Letter of Intent: podpora připravovaného magisterského studijního programu Erasmus Mundus „Podnikatelské prostředí založené na udržitelnosti“ / „Sustainability-driven Entrepreneurship“  ̶  spolupráce s Masarykovou univerzitou  ̶  RM7/12115

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.

 

1. RMB schvaluje

- text Letter of Intent: vyjádření obecného zájmu statutárního města Brna podpořit připravovaný magisterský studijní program „Sustainability-driven Entrepreneurship", který tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu;

- text Letter of Intent: dopis primátorovi města Vídeň ohledně vyjádření zájmu statutárního města Brna podpořit připravovaný magisterský studijní program „Sustainability-driven Entrepreneurship“, který tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

 

26.

Likvidace neupotřebitelného movitého majetku svěřeného k hospodaření Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci  ̶  RM7/12118

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci neupotřebitelného movitého majetku svěřeného k hospodaření Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, dle seznamu movitého majetku, který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

27.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova  ̶  RM7/12117

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, se sídlem Zahradníkova 494/2, Brno, budova č.p. 494, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parcelní č. 1050/1, vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících podnikání zákonem stanoveným způsobem.

***

úkol č.: [R7/170/27]

zodpovídá: OZ                                             [19]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Změna užívání šaten a vstupní haly na tělocvičnu na Městském plaveckém stadionu Lužánky, Brno,,  ̶  výběr nejvhodnější nabídky, smlouva  ̶  RM7/12044

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Změna užívání šaten a vstupní haly na tělocvičnu na Městském plaveckém stadionu Lužánky, Brno“ jako nejvhodnější nabídku společnosti HOMAC, spol. s r. o., Dlážděná 726/12a, 641 00 Brno, IČO: 155 47 663.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností HOMAC, spol. s r. o., Dlážděná 726/12a, 641 00 Brno, IČO: 155 47 663, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy.

 

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit zveřejnění smlouvy v registru smluv.

***

úkol č.: [R7/170/28/01]

zodpovídá: OŠMT                                            [18]

termín: [bezodkladně]

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit zveřejnění celého textu smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/170/28/02]

zodpovídá: OŠMT                                            [18]

termín: [viz usnesenu]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

32.

Zrušení usnesení R7/148. schůze Rady města Brna bod 103  ̶  návrh memoranda o spolupráci  ̶  výstavba v lokalitě Tuřany-Holásky  ̶  RM7/12079

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a změně usnesení.

 

1. RMB ruší usnesení R7/148. schůze RMB konané dne 19. 12. 2017 bod 103, které zní:

1. RMB schvaluje Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, Statutárním městem Brnem-městskou částí Brno-Tuřany, společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno a společností KOMFORT-Jezera, s. r. o. Křenová 478/72, 602 00 Brno, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, statutárním městem Brnem-Městskou částí Brno-Tuřany, společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno a společností KOMFORT‑Jezera, s. r. o., Křenová 478/72, 602 00 Brno.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

33.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Tržní 8, Zvěřinova 3, Zvěřinova 7, Olomoucká 2/Zvěřinova 1, Slámova 72-76  ̶  RM7/12078

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje

 

1) jednotky č. 151/8 - byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 151 na ulici Tržní 8, postavené na pozemku p. č. 10/1  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 8172/86559 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 10/1  ̶  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m² a p. č. 10/2  ̶  ostatní plocha, o výměře 195 m², vše v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

2) jednotky č. 160/5  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 160 na ulici Zvěřinová 3, postavené na pozemku p. č. 2  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 456 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 8265/107401 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 2  ̶  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

3) jednotky č. 162/8 - byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 162 na ulici Zvěřinová 7, postavené na pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4347/110531 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

4) jednotky č. 162/19  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 162 na ulici Zvěřinova 7, postavené na pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4143/110531 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

5) jednotky č. 255/8  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 255 na ulici Olomoucká 2/Zvěřinova 1, postavené na pozemku p. č. 1/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5890/260203 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m² a p. č. 1/2 - ostatní plocha o výměře 248 m², vše v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

 

 

6) jednotky č. 255/25 - byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 255 na ulici Olomoucká 2/Zvěřinova 1, postavené na pozemku p. č. 1/1  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 3708/260203 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m² a p. č. 1/2 - ostatní plocha, o výměře 248 m², vše v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město;

 

7) jednotky č. 1013/2  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 1013, 1014, 1015 na ulici Slámova 72, 74, 76, postavené na pozemcích p. č. 1115  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m², p. č. 1116  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m², p. č. 1117  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4760/127786 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 1115  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m², p. č. 1116  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m², p. č. 1117 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m² a p. č. 1114  ̶  zahrada, o výměře 599 m², vše v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město.

Výše uvedené jednotky budou prodávány dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016;

 

8) volné jednotky č. 162/16  ̶  byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č.p. 162 na ulici Zvěřinova 7, postavené na pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v Brně, k. ú. Černovice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 1309/110531 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 4  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město,

 

v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

34.

Nájem bytů pro sdílené bydlení  ̶  RM7/12082

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách 1A) 2A).

 

1. RMB schvaluje nájem 4pokojového bytu č. 9 ve třetím podlaží domu Česká 14 v Brně Úrazové nemocnici v Brně, p. o. pro sdílené bydlení nelékařských zdravotnických pracovníků na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 57,20 Kč/m²/měsíc zvyšované každoročně k 1.7. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ a za podmínek nájemní smlouvy dle varianty 1A, které tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB schvaluje nájem 5pokojového bytu č. 7 ve čtvrtém podlaží domu v Brně, Beethovenova 5 Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. pro sdílené bydlení nelékařských zdravotnických pracovníků na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 57,20 Kč/m²/měsíc zvyšované každoročně k 1.7. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ a za podmínek nájemní smlouvy dle varianty 2A, které tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/170/34]

zodpovídá: BO                                           [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

35.

Pronájem sociálního bytu v rámci projektu Rapid re-housing  ̶  RM7/12081

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje nájem bytu jednopokojového sociálního bytu č. 12 v domě č. p. 315 na ulici Francouzská 64, Brno, xxxxxxx xxxxxxxx, na dobu určitou  ̶  1 rok, za nájemné 57,20 Kč/m²/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/170/35]

zodpovídá: BO                                           [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

36.

Žádost xxxxxxxx xxxxxx o prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing  ̶  RM7/12080

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing xxxxxx xxxxx, nájemkyni bytu č. 15 o velikosti 2+1 v domě xxxxxxxxx v Brně, o jeden rok, za nájemné 57,20 Kč/m²/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že ke dni podpisu dodatku nájemní smlouvy bude dluh na nájemném, snížený o přeplatek z vyúčtování služeb za rok 2017, uhrazen.

 

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/170/36]

zodpovídá: BO                                           [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

37.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení  ̶  RM7/12067

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení, jež tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

 

38.

Projekt  „Zprostředkující subjekt ITI“  ̶  změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace  ̶  RM7/12072

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Technická pomoc na projekt „Zprostředkující subjekt ITI“.

 

2. RMB souhlasí se změnou Podmínek realizace projektu „Zprostředkující subjekt ITI“ v rámci Operačního programu Technická pomoc, které jsou nedílnou součástí změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace. Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Mgr. Kateřinu Goldovou, osobní číslo 272927, vedoucí Referátu mezinárodních projektů a územní spolupráce Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem Podmínek realizace projektu „Zprostředkující subjekt ITI“.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

-----

pro

----

pro

pro

 ----

nepř.

pro

 

 

 

 

39.

Projekt „Nová mobilita  ̶  vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“  ̶  smlouva o partnerství  ̶  RM7/12193

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o partnerství s Masarykovou univerzitou, smlouva tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.

 

2. RMB pověřuje

 

- Ing. Bc. Pavla Pospíška, pověřeného zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru dopravy MMB, podpisem smlouvy o partnerství

- Ing. Ivana Hlouška, osobní číslo 274128, vedoucího Oddělení implementace projektů Odboru implementace evropských fondů MMB, a Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně k jednání s Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v záležitostech souvisejících s projektem

 

- Ing. Ivana Hlouška, osobní číslo 274128, vedoucího Oddělení implementace projektů Odboru implementace evropských fondů MMB, k podepisování dokumentů týkajících se projektu, zejména Právního aktu / Podmínek poskytnutí dotace, žádostí o změnu, žádosti o přezkum rozhodnutí, námitky proti rozhodnutí výběrové komise, informací o pokroku v realizaci, zpráv o realizaci, žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených, zpráv o udržitelnosti projektu a dalších dokumentů plynoucích z administrace projektu, a v době jeho nepřítomnosti Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB.

 

***

3. RMB ukládá Ing. Bc. Pavlu Pospíškovi, pověřenému zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru dopravy MMB, zajistit veškeré povinnosti vyplývající z partnerství statutárního města Brna v projektu.

***

úkol č.: [R7/170/39]

zodpovídá: OD                                           [15]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý