Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/39
konaného od 8:00 hodin dne 15. května 2018, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování
____________________________________________________

1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 49 členů ZMB.


Omluveni:
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA, Ing. Naděžda Křemečková,
MUDr. Daniel Rychnovský, Martin Říha (od 15:30), JUDr. Helena Sýkorová (od 12:00), Petr Šafařík, Ing. Pavel Urubek, MVDr. Vlastimil Žďárský.

Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál (dále jen Ing. Petr Vokřál, primátor).

V úvodu upozornil na skutečnost, že jednání ZMB je audiovizuálně přenášeno prostřednictvím internetových stránek města a přenos je zaznamenáván, archivován a následně bude zveřejněn.

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Jana Sovová, pracovnice Organizačního odboru MMB, a právní asistencí byly pověřeny JUDr. Hana Doležalová
a Mgr. Markéta Benešová, pracovnice Kanceláře primátora města Brna.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Oliver Pospíšil a Vít Prýgl.

K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.
Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
Hlasování č. 1: 45 - 0 - 0

Schválení programu zasedání ZMB č. Z7/39

Ing. Petr Vokřál, primátor, zdůvodnil tyto změny programu:
- stažení bodů:
68) Návrh prodeje části pozemku p. č. 3541/1 a pozemků p. č. 3541/4 a 3541/5, vše k. ú. Bystrc - areál společnosti Námořní Jachting Brno, a.s. - ZM7/3811

117) Návrh směny částí pozemků v k. ú. Líšeň mezi statutárním městem Brnem
a Bytovým družstvem JOSEFFA
129) Návrh Rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "III/15286 Brno-Slatina, obchvat"

 • zařazení informativních zpráv:
  Informativní zpráva o programu Festivalu RE:PUBLIKA
  Informativní zpráva o aktuální situaci obyvatel ubytovny Šámalova 62a,
  Brno-Židenice

  Dále upozornil, že u bodů 10), 11) a 12) se technicky doplňují názvy bodů v souladu
  se svoláním, u bodů 33), 37), 48), 65), 66), 113) a 116) se technicky upravují názvy bodů v rámci návrhu svolání podle předložených materiálů.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl hlasovat o stažení bodů 68), 117) a 129) z programu jednání.

  RNDr. Mojmír Vlašín - dotázal se, jaká bude jiná forma prodeje avizovaná v důvodu stažení bodu 68) z programu jednání.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že se jedná o záměr prodeje pozemku pouze
  pod budovou, nikoli pozemků v okolí objektu.

  Martin Říha - vyjádřil se rovněž k bodu 68) s připomínkou možnosti využití předkupního práva pro koupi budovy v případě ponechání pozemku pod budovou
  ve vlastnictví města a s ohledem na tuto skutečnost doporučil opětovně zvážit prodej pozemku.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že bod 68) bude projednán na příštím zasedání Zastupitelstva města Brna, a navrhl přistoupit k hlasování o stažení bodů 68), 117)
  a 129):
  Hlasování č. 2: 46 - 0 - 0

  Hlasování o celém programu včetně stažení bodů a zařazení nových informativních zpráv:
  Hlasování č. 3: 47 - 0 - 0

 • Schválený program jednání Z7/39:

  1.

  Technický bod

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů

  3.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
  (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)

  4.

  Volba přísedících Městského soudu v Brně - ZM7/3808

  5.

  Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách - ZM7/3765

  6.

  Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci ,,I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" etapa II v k. ú. Žabovřesky a k. ú. Pisárky - ZM7/3790

  7.

  Pojmenování nových ulic a nového parku, vše na území města Brna - ZM7/3768

  8.

  Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Brna pro volební období 2018-2022
  a informace o volebním obvodu na území města Brna pro volby do ZMB - ZM7/3766

  9.

  Novelizace Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna - ZM7/3769

  10.

  Individuální vlastnická politika společnosti Teplárny Brno, a.s. - ZM7/3726

  11.

  Individuální vlastnická politika společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - ZM7/3727

  12.

  Individuální vlastnická politika společnosti Lesy města Brna, a.s. - ZM7/3728

  13.

  Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2017, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2017 - ZM7/3800

  14.

  Změny rozpočtů účelových fondů města Brna, rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2017 - ZM7/3737

  15.

  Rozpočtové opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let
  do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2018 - ZM7/3777

  16.

  Přesun finančních prostředků na zajištění realizace projektů participativního rozpočtu - rozpočtové opatření - ZM7/3700

  17.

  Rozpočtové opatření - Realizace bezbariérových úprav na místních komunikacích - ZM73772/

  18.

  Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Kanceláře marketingu
  a zahraničních vztahů - ZM7/3720

  19.

  Rozpočtové opatření - úprava kapitálových a běžných výdajů v rozpočtu Odboru investičního MMB a úprava nákladů vedlejší hospodářské činnosti Města - ZM7/3697

  20.

  Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže
  a tělovýchovy MMB - ZM7/3694

  21.

  Poskytnutí investičních transferů městským částem na rok 2018, 2. etapa - rozpočtové opatření - ZM7/3702

  22.

  Poskytnutí transferu městské části Brno-Chrlice na akci "Železniční podjezdy v oblasti ul. Roviny - I. etapa - projektová dokumentace" pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3721

  23.

  Změny neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2018 - rozpočtová opatření - ZM7/3712

  24.

  Změna využití části účelového neinvestičního příspěvku Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, v roce 2018 - ZM7/3711

  25.

  Změna názvu a rozšíření čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci - ZM7/3710

  26.

  Poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a.s., na vybudování cyklistického areálu - "Specializované sportovní cyklistické trasy Brno - Pisárky" - rozpočtové opatření - ZM7/3715

  27.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Petřivalského nadaci - ZM7/3805

  28.

  Poskytnutí individuálních dotací na sociální služby poskytované NNO pro rok 2018, které jsou zařazeny do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV, rozpočtové opatření - ZM7/3787

  29.

  Poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje - ZM7/3786

  30.

  Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2018 - ZM7/3705

  31.

  Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3704

  32.

  Poskytnutí individuálních dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit
  v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3696

  33.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace STAREZ - SPORT, a.s.,
  na pořízení nové palubové plochy Haly Rondo - ZM7/3692

  34.

  Záměr realizace letního Olympijského festivalu ve městě Brně v roce 2020 - ZM7/3703

  35.

  Uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - ZM7/3784

  36.

  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna č. 731 609 3039 - Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017-2021 - ZM7/3713

  37.

  Smlouva o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno, členský příspěvek a vyrovnávací platba Spolku pro GP ČR Brno pro rok 2018, rozpočtové opatření - ZM7/3806

  38.

  Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu - ZM7/3767

  39.

  Dodatek č. 22 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace - ZM7/3785

  40.

  Strategická a programová část Strategie kultury a kreativních odvětví - ZM7/3701

  41.

  Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2018 - rozpočtová opatření - ZM7/3698

  42.

  Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3716

  43.

  Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3719

  44.

  Projekt "Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka" - rozhodnutí
  o poskytnutí dotace - ZM7/3707

  45.

  Projekt "Zateplení objektu DS Vychodilova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3708

  46.

  Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - rozhodnutí
  o poskytnutí dotace - ZM7/3709

  47.

  Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM7/3714

  48.

  Projekt "Předcházení vzniku odpadů v Brně" - smlouva o poskytnutí účelové dotace společnosti SAKO Brno, a.s. - rozpočtové opatření - ZM7/3706

  49.

  Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Úrazovou nemocnicí v Brně, rozpočtové opatření - ZM7/3699

  50.

  Projekt "Služební automobily s alternativním pohonem pro Městskou policii Brno" - posouzení projektu - ZM7/3718

  51.

  Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín r. 2018, rozpočtová opatření - ZM7/3798

  52.

  Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - ZM7/3797

  53.

  Prominutí smluvní pokuty a uložení náhradní lhůty Bytovému družstvu
  Nové sady 16 - ZM7/3796

  54.

  Záměr prodeje domovního celku Provazníkova 46, 48, 50 včetně pozemků - ZM7/3794

  55.

  Záměr prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků - ZM7/3793

  56.

  Prodej bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - doplnění usnesení ZMB
  č. Z7/35, bod č. 53 - ZM7/3795

  57.

  Prodej podílu na pozemku p. č. 2152 v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3792

  58.

  Prodej pozemku p. č. 5560, pod chatou, ve vlastnictví fyzické osoby, v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov - ZM7/3803

  59.

  Prodej pozemku p. č. 1247 v k. ú. Maloměřice - ZM7/3799

  60.

  Prodej pozemku p. č. 2073/2, k. ú. Řečkovice, společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. - ZM7/3735

  61.

  Prodej pozemku p. č. 1563/4 a pozemku p. č. 1563/9, vše v k. ú. Komárov - ZM7/3761

  62.

  Prodej pozemku p. č. 2735 v k. ú. Velešovice - ZM7/3743

  63.

  Prodej části pozemku p. č. 5293/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/3762

  64.

  Prodej části pozemku p. č. 2767 v k. ú. Bohunice a zřízení služebnosti - ZM7/3791

  65.

  Nabytí pozemků p. č. 1004/6 a p. č. 1005/7 v k. ú. Chrlice a zřízení služebnosti
  k pozemku p. č. 1005/7 v k. ú. Chrlice pro stavbu "MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace" - změna usnesení ZMB č. Z7/31, bod č. 94 - ZM7/3691

  66.

  Prodej částí pozemku p. č. 1570/4 v k. ú. Černovice, zřízení služebností - ZM7/3760

  67.

  Prodej části pozemku p. č. 733/1 v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3753

  69.

  Nabytí pozemku p. č. 1068/5 v k. ú. Soběšice a uzavření dohody o narovnání - ZM7/3770

  70.

  Nabytí pozemků p. č. 4297/15, p. č. 8566/2, p. č. 8567/2, p. č. 8569, p. č. 8570,
  p. č. 8571/2, p. č. 8571/3, p. č. 8572/4, p. č. 8572/8, p. č. 8572/20, odděleného
  dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p. č. 8572/1, p. č. 8573/2,
  p. č. 8574/2, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku
  p. č. 8574, p. č. 8575, p. č. 8576 a p. č. 8577, vše k. ú. Líšeň, pro stavbu "Systém parkování Park & Ride", lokalita "Novolíšeňská - Trnkova, Zetor" - ZM7/3687

  71.

  Nabytí pozemků p. č. 1681/3 a p. č. 1681/35 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" - ZM7/3722

  72.

  Nabytí pozemků p. č. 7495/44, p. č. 7495/46, p. č. 7495/47, p. č. 7495/49,
  p. č. 9756/19, p. č. 9756/23 a p. č. 9756/24 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM7/3725

  73.

  Nabytí pozemku p. č. 55/7 v k. ú. Obřany - ZM7/3738

  74.

  Nabytí pozemku p. č. 2253/51 v k. ú. Slatina - ZM7/3739

  75.

  Nabytí pozemku p. č. 2166/4 v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3740

  76.

  Nabytí pozemků p. č. 204/22 a 204/23, oba v k. ú. Královo Pole - ZM7/3741

  77.

  Nabytí pozemků p. č. 1895/3, 1895/5, 1895/7, 1895/9, 1895/12, 1895/13, 1895/16, 1895/17 a 1897/113, vše v k. ú. Maloměřice - ZM7/3693

  78.

  Nabytí pozemků p. č. 8207/136, 8357/63, 8361/58 a 8366/13, vše v k. ú. Židenice - ZM7/3742

  79.

  Nabytí pozemků v k. ú. Ponava - ZM7/3757

  80.

  Nabytí části pozemku p. č. 3522 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření
  pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, III. etapa" - ZM7/3689

  81.

  Nabytí části pozemku p. č. 3541 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření
  pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, III. etapa" - ZM7/3690

  82.

  Nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 98/14 v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3756

  83.

  Nabytí spoluvlastnického podílu id. ¼ k pozemku p. č. 2946/39 v k. ú. Žebětín
  pro stavbu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat" - ZM7/3688

  84.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ¾ pozemků p. č. 2593/19 a p. č. 2593/28
  v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3724

  85.


  Nabytí jednotky č. 275/4 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
  ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3723

  86.

  Změna usnesení ve věci nabytí pozemků v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3752

  87.

  Změna přílohy č. 95b, schválené na Z7/37. zasedání ZMB, bod 132 - kupní smlouva
  na nabytí budovy garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 1442/6 v k. ú. Veveří - ZM7/3780

  88.

  Dohoda o narovnání se společností REIS, s.r.o., úplatné nabytí a svěření pozemků
  v k. ú. Brněnské Ivanovice při ul. Jahodová - ZM7/3748

  89.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1189/4 v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
  na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3781

  90.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3829 v k. ú. Tuřany z vlastnictví ČR-ÚZSVM
  na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Tuřany - ZM7/3782

  91.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3783

  92.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM
  na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3771

  93.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Maloměřice
  a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3730

  94.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Lesná, Černovice a Černá Pole,
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3773

  95.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Řečkovice z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3774

  96.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Tuřany a Černovice,
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3755

  97.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Veveří a Stránice,
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3729

  98.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 74/4, 225/65, 232/4, 3898/16, 3898/18, 3898/23, 3898/27, vše v k. ú. Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy
  s omezujícími podmínkami - změna přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/34, bod č. 106 - ZM7/3747

  99.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 48/10, 48/39, 225/176, 3898/12, 3898/13, 3898/20, 3898/32, 3953/233, 3953/333, vše v k. ú. Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
  na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - změna přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/34, bod č. 106 - ZM7/3746

  100.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
  na pozemku p. č. 169/18 v k. ú. Staré Brno - ZM7/3759

  101.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1115, způsob využití garáž, postavené
  na pozemku p. č. 687/3 v k. ú. Lesná - ZM7/3732

  102.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
  na pozemku p. č. 3404 v k. ú. Komín - ZM7/3733

  103.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
  na pozemku p. č. 1343/9 v k. ú. Líšeň - ZM7/3731

  104.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
  na pozemku p. č. 1263/16 v k. ú. Štýřice - ZM7/3778

  105.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 17, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 2207 v k. ú. Pisárky - ZM7/3736

  106.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené
  na pozemku p. č. 3857/25 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3734

  107.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití zemědělská stavba, postavené na pozemku p. č. St. 135 v k. ú. Vohančice - ZM7/3754

  108.

  Darování pozemku p. č. 3992/7 v k. ú. Židenice Jihomoravskému kraji - ZM7/3810

  109.

  Uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 81/27, k. ú. Obřany formou souhlasného prohlášení - ZM73758

  110.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2042/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3744

  111.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3807

  112.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 3325, k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení - ZM7/3779

  113.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 81/27, k. ú. Obřany formou souhlasného prohlášení - ZM7/3809

  114.

  Směna pozemků v k. ú. Staré Brno s Masarykovým onkologickým ústavem - změna usnesení Z6/011 ZMB konaného dne 6. 12. 2011, bod č. 80, ve znění usnesení Z6/017 ZMB konaného dne 4. 9. 2012, bod č. 123 - ZM7/3775

  115.

  Směna části pozemku p. č. 9423 v k. ú. Židenice a části pozemku p. č. 951/1 v k. ú. Staré Brno s Dopravním podnikem města Brna, a.s. - ZM7/3749

  116.

  Směna části pozemku p. č. 3259/2, pozemku p. č. 3274/8, k. ú. Líšeň za pozemek
  p. č. 7495/16, id. ½ pozemků p. č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19,
  id. ⅓ pozemků p. č. 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/9, 7569/11, 7912/25, 6625/53, 6625/54, 9756/71, 8357/15, 8361/11, 8364/11, 8207/33, k. ú. Židenice, nabytí id. ⅓ pozemků p. č. 7569/5, 7569/10 v k. ú. Židenice - ZM7/3750

  118.

  Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 131/2, 131/3 v k. ú. Sadová - ZM7/3802

  119.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků části
  p. č. 3762/1, části p. č. 3762/10 a p. č. 3762/9, k. ú. Řečkovice - ZM7/3745

  120.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed v k. ú. Trnitá - ZM7/3764

  121.

  Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemek p. č. 486/10 v k. ú. Komárov - ZM7/3763

  122.

  Zrušení věcného břemene váznoucího na jednotkách v budově č. p. 580
  na pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Město Brno - ZM7/3812

  123.

  Záměr postupu ve věci majetkoprávního vypořádání lokality "fotbalového stadionu
  za Lužánkami" v k. ú. Ponava - ZM7/3813

  124.

  Vzdání se zástavních práv v souvislosti se změnou zajištění závazků sjednaných
  dle Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy
  o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže - lokalita u Janáčkova divadla - ZM7/3751

  125.

  Uzavření dohody o narovnání se sdružením Jezdecké sportovní centrum - ZM7/3804

  126.

  Uzavření dohody o splátkách - ZM7/3801

  127.

  Protokol o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/3789

  128.

  Dodatek č. 19 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/3717

  130.

  Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 22. 12. 2016 mezi statutárním městem Brnem a společností RM Hluboček, s.r.o. - ZM7/3695

  131.


  "Dostavba kanalizace v Brně II."- realizace retenčních nádrží Královky a Červený mlýn - ZM7/3788

  132.

  Situace Šámalova 62a

  133.

  Změna stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ZM7/3815

  134.

  Delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Technologický Park Brno, a.s. - ZM7/3814


  Informativní zprávy:

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů

  Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.

  3.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)


  Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.

  4.

  Volba přísedících Městského soudu v Brně - ZM7/3808

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 4: 47 - 0 - 0

  5.

  Obecně závazná vyhláška o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách - ZM7/3765

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 5: 42 - 0 - 3

  6.

  Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro akci ,,I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" etapa II v k. ú. Žabovřesky a k. ú. Pisárky - ZM7/3790

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 6: 45 - 0 - 0

  7.

  Pojmenování nových ulic a nového parku, vše na území města Brna - ZM7/3768

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 7: 45 - 0 - 0

  8.

  Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Brna pro volební období 2018-2022
  a informace o volebním obvodu na území města Brna pro volby do ZMB - ZM7/3766

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 8: 46 - 0 - 0

  Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever, vyzval k uctění památky zesnulého kolegy pana Zdeňka Rotrekla, starosty MČ Brno-jih, bezprostředně poté uctili přitomní jeho památku povstáním a minutou ticha.

  9.

  Novelizace Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna - ZM7/3769

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 9: 44 - 0 - 0

  10.

  Individuální vlastnická politika společnosti Teplárny Brno, a.s. - ZM7/3726

  Rozprava:

  Ing. Oliver Pospíšil - sdělil, že neobdržel individuální vlastnické politiky jednotlivých společností k bodům 10), 11) a 12) v digitální podobě, neboť tyto jsou, dle důvodové zprávy, pouze k nahlédnutí na zasedání Zastupitelstva města Brna, což vzhledem k jejich rozsahu neumožňuje dostatečné seznámení se s těmito dokumenty.

  Ing. Pavel Staněk, člen Rady města Brna - na výtku reagoval s tím, že vlastnické politiky byly členům Zastupitelstva města Brna zaslány v elektronické podobě tři týdny před termínem zasedání Zastupitelstva města Brna.

  Ing. Oliver Pospíšil - poznamenal, že sdělení o zaslání materiálů postrádal v důvodové zprávě.

  Martin Říha - dotázal se, zda dojde k úpravě stanov a bude realizován návrh na přesun sídla společnosti Lesy města Brna, a.s., z Kuřimi do Brna.

  Ing. Pavel Staněk, člen Rady města Brna - sdělil, že návrh na přesun sídla společnosti Lesy města Brna, a.s., bude s největší pravděpodobností akceptován.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 10) - 12).

  11.


  Individuální vlastnická politika společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - ZM7/3727

  12.

  Individuální vlastnická politika společnosti Lesy města Brna, a.s. - ZM7/3728

  Hlasování o návrzích usnesení k bodům 10) - 12):
  Hlasování č. 10: 33 - 0 - 7

  13.

  Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2017, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2017 - ZM7/3800

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 11: 32 - 4 - 8

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů

  Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.


  Igor Tesařík

 • přednesl žádost o stažení divadelní hry ,,Naše násilí a vaše násilí" z programu připravovaného festivalu Divadelní svět Brno 2018 s poukazem na nevhodný obsah
  a uvedl důvody pro podporu této žádosti. Na závěr svého vystoupení sdělil, že pokud nebude žádosti vyhověno a hra nebude stažena z programu, budou podniknuty další kroky na úrovni občanské i trestněprávní, a vyjádřil se k mezím svobody umělecké tvorby.

  Josef Čadík

 • hovořil o Mezinárodním filmovém festivalu Cinema Mundi, který byl ukončen v roce 2014 z důvodu ztráty finanční podpory města Brna i Jihomoravského kraje. Vyzdvihl význam festivalu nejen pro návštěvníky, ale také pro studenty, kteří se podíleli na jeho přípravě. Závěrem svého vystoupení požádal Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, o sdělení, jakým způsobem byla využita finanční dotace poskytnutá statutárním městem Brnem festivalu Serial Killer.

  Yvona Procházková

 • vystoupila jménem petičního výboru obyvatel bydlících v lokalitě Červený kopec
  a předala Petici "Za zachování genia loci na Červeném kopci a v Kamenné čtvrti" vyjadřující nesouhlas se záměrem zřídit ubytovnu v areálu bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných, Červený kopec 1, kterou podepsalo 1 217 petentů.

  Ondřej Nový

 • jako obyvatel lokality Červený kopec vznesl dotaz na člena Zastupitelstva města Brna Bc. Martina Freunda, zodpovědného za oblast sociální politiky, jak je možné poskytnout objekt bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných, Červený kopec 1 k ubytování osob, přestože jej stavební úřad označil jako nevhodný pro tento účel. Dále se dotázal, jak je rozhodnutí o ubytování osob legislativně podloženo, jakým způsobem a v jakém termínu bude ubytování řešeno. Na závěr položil dotaz
  Mgr. Petru Hladíkovi, 1. náměstkovi primátora, jakým způsobem bude tento objekt v budoucnu využíván.

  /Bc. Martin Freund - odpověděl, že se jedná o krátkodobé nouzové řešení krizové situace, které je dle jeho informací z právního hlediska v pořádku, přičemž osoby by zde měly být ubytovány 4 měsíce./
  /Ing. Petr Vokřál, primátor - doplnil, že k odstěhování osob dojde okamžitě, jakmile bude zajištěno adekvátní ubytování, a lhůta 4 měsíce je maximální./
  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - sdělil, že dle vyjádření stavebního úřadu ze dne 11. 5. 2018 je možné objekt využít k dočasnému bydlení. Uvedl, že v současné době probíhá výběrové řízení na projektanta objektu v souvislosti s budoucím odstraněním staveb v souladu se strategií i rozpočtem města Brna.
  Je také připravována architektonická soutěž o návrh nových pavilonů tzv. sociálně zdravotního pomezí./
  /MUDr. Josef Drbal - podotkl, že sestěhování Léčebny pro dlouhodobě nemocné
  na jedno místo do areálu Nemocnice Milosrdných bratří v ulici Polní bylo provedeno na základě koncepčního rozhodnutí statutárního města Brna a bylo připravováno
  po několik let. Nešlo tedy o nevyhovující podmínky na Červeném kopci, které by neumožňovaly nadále objekty pro léčebnu využívat.

  Marcela Šťastná

 • obyvatelka lokality Červený kopec se dotázala Bc. Martina Freunda na důvod vyvolávání sociálního napětí a anonymních útoků prostřednictvím komunikace
  na sociálních sítích, na užití nevhodných výrazů namísto dialogu s věcnými argumenty.
  /Bc. Martin Freund - v odpovědi uvedl, že reagoval na nevhodný plakát vyvolávající zbytečnou hysterii v souvislosti s dočasným využitím objektu bývalé LDN a že se vždy zastane znevýhodněných osob./

  František Hromek

 • hovořil o neřešené dopravní situaci v městské části Brno-Slatina, zmínil se o nutnosti dokončení realizace Velkého městského okruhu, silničního obchvatu dopravně přetížené oblasti Slatiny, připojení Černovických teras a na závěr připomněl nutnost vybudování dlouhodobě slibované křižovatky.

  /Ing. Petr Vokřál, primátor - v odpovědi uvedl, že stavba etapy městského okruhu Žabovřeská má být započata v letošním roce, v oblasti Tomkova náměstí by měly být práce zahájeny v průběhu příštího roku, řešení sjezdu na Černovické terasy je podmíněno vypořádáním připomínek 2 občanů a řešení silničního obchvatu Slatiny je poněkud složitější z hlediska majetkového vypořádání i trasování./

 • dále uvedl, že by dle jeho názoru bylo vhodnější přestavět stávající křižovatku.
  /Ing. Petr Vokřál, primátor - podotkl, že vše závisí na majetkovém vypořádání jednoho pozemku/.

 • na závěr svého vystoupení poukázal na nutnost kontrolní činnosti státní policie ve výše zmíněné oblasti.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl hlasovat o prodloužení doby určené pro dotazy, připomínky a podněty občanů o 10 minut:
  Hlasování č. 12: 43 - 0 - 0

  Václav Peňáz

 • vystoupil jako obyvatel lokality Červený kopec a obrátil se na Radu města Brna s dotazy týkajícími se problematiky přestěhování rodin z ubytovny Šámalova 62a
  do objektu bývalé LDN na Červeném kopci. Zmínil se o absenci vyhlášení krizového stavu podmiňujícího přesun osob do objektu, který v době krizového stavu zajišťuje Hasičský záchranný sbor.

  Lenka Blaštíková

 • rovněž jako předřečníci vystoupila jménem obyvatel lokality Červený kopec
  a informovala přítomné o úkolu zajištění nouzového dočasného přístřeší v areálu
  na Červeném kopci, který byl uložen MUDr. Josefu Drbalovi, jenž je
  za objekt zodpovědný, Radou města Brna dne 2. 5. 2018. Dále se dotázala
  MUDr. Josefa Drbala, jak byl využit neinvestiční příspěvek ve výši 720 000 Kč poskytnutý k financování záměru zajištění dočasného ubytování pro specifickou cílovou skupinu navazující na poskytovanou zdravotní péči v Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, s termínem vyúčtování ke dni 30. 9. 2018.

  Ing. arch. Vojtěch Mencl

 • zastupitel městské části Brno-střed sdělil, že se na něj obrátili obyvatelé lokality Červený kopec se žádostí o pomoc při řešení problematického využití bývalé LDN
  na Červeném kopci 1, a na základě této žádosti navrhl členům Zastupitelstva města Brna přijetí usnesení k této záležitosti v následujícím znění: Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí složitou životní situaci rodin dočasně umístěných v objektu bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci. Zastupitelstvo města Brna ukládá uvolněnému zastupiteli města Brna zodpovědnému za sociální oblast
  Bc. Martinu Freundovi bezodkladně zahájit kroky k řešení dané situace, aby nejpozději k datu 4. 9. 2018 bylo těmto rodinám poskytnuto odpovídající vhodné ubytování v souladu s platnou legislativou.

  /Ing. Petr Vokřál, primátor - poděkoval za přednesený návrh a upozornil, že Rada města Brna i Bytový odbor MMB nastalou situaci řeší a do 4. 9. 2018 bude areál
  na Červeném kopci uvolněn./

  Ing. Michal Procházka

 • stejně jako předchozí řečníci vystoupil jako obyvatel lokality Červený kopec, hovořil
  o stejné problematice, oznámil, že dle jeho názoru byl porušen stavební zákon. Mimo jiné se zmínil o částce 800 000 000 Kč investované statutárním městem Brnem
  do projektu pro sociálně vyloučené osoby, dotázal se, kdo za tento projekt zodpovídá, jaký je přínos projektu, a upozornil na možná rizika s projektem spojená.

  /Ing. Petr Vokřál, primátor - podotkl, že je překvapen přístupem veřejnosti k této problematice. Oznámil, že objekt bývalé LDN byl stále funkční a k jeho uvolnění došlo
  na základě rozhodnutí v lednu 2018. Vyjádřil se k projektu sociálního začleňování znevýhodněných osob, zejména k jeho přínosům a sdělil, že odpovědnost za něj nese Odbor sociální péče MMB ve spolupráci s Bytovým odborem MMB. Opětovně zdůraznil dočasnost nastalé situace a zopakoval, že ke dni 4. 9. 2018 bude objekt bývalé LDN vyklizen./

 • konstatoval, že rozumí závažnosti a nutnosti řešení nouzové situace, ke které došlo, ale poukázal na nedostatek informací o celé situaci, které obyvatelé dotčené lokality získávali pouze z médií bez dalšího příslušného vysvětlení. Občané si také povšimli zvýšeného pohybu policie v této oblasti, i když zde prozatím nedošlo k žádnému vážnějšímu incidentu. Vyjádřil se také k postupu městské části Brno-střed.

  /Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval s tím, že byla snaha zajistit všechny aspekty akce, především udržení bezpečnosti v oblasti. Dále upozornil na článek vytištěný v týdeníku Respekt, který by mohl napomoci k pochopení problematiky a zodpovězení otázek občanů./

 • sdělil, že článek již četl, a ocenil přístup zastupitele městské části Brno-střed Bohumila Straky, který byl občanům nápomocen při orientaci v celé problematice.

  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - reagoval na předešlý příspěvek paní Lenky Blaštíkové a odpověděl na její dotaz s tím, že využití neinvestičního příspěvku poskytnutého Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, bude řádně doloženo a vyúčtováno./

  JUDr. Robert Kerndl - sdělil, že by si rád osvojil návrh usnesení přednesený
  Ing. arch. Vojtěchem Menclem.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - opětovně podotkl, že Rada města Brna o termínu dočasného umístění obyvatel z ubytovny Šámalova 62a do areálu na Červeném kopci rozhodla
  na základě zákonného předpisu.

  JUDr. Robert Kerndl - dodal, že Rada města Brna přijala k této problematice usnesení, které mělo více částí, ovšem bez uvedení termínu.

  Marek Janíček, člen Rady města Brna - potvrdil, že termín v usnesení uveden nebyl, ale sdělil, že tento termín vyplývá z platné legislativy.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - doporučil, aby byl podán návrh na zařazení nového bodu k jednání na dnešním zasedání Zastupitelstva města Brna, aby bylo možné přijmout usnesení.
  JUDr. Robert Kerndl - podal návrh na zařazení nového bodu 132) pod názvem Situace Šámalova 62a do programu jednání a Ing. Petr Vokřál, primátor, nechal o jeho návrhu hlasovat:
  Hlasování č. 13: 36 - 0 - 4


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl předřazení jednání o bodu 132) před bod 14)
  a o návrhu nechal hlasovat:
  Hlasování č. 14: 39 - 0 - 3

 • 132.

  Situace Šámalova 62a


  Rozprava:

  Ing. Petr Vokřál, primátor - přečetl návrh usnesení k nově zařazenému bodu ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí složitou životní situaci rodin dočasně umístěných v objektu bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci. Zastupitelstvo města Brna ukládá uvolněnému zastupiteli města Brna zodpovědnému
  za sociální oblast Martinu Freundovi bezodkladně zahájit kroky k řešení dané situace, aby nejpozději k datu 4. 9. 2018 bylo těmto rodinám poskytnuto odpovídající vhodné ubytování v souladu s platnou legislativou.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - navrhl změnu textu usnesení spočívající v delegování úkolu na celou Radu města Brna a v upřesnění, že jde
  o pokračování v zahájených krocích k vyřešení dané situace, nikoliv o jejich zahájení.

  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se, zda bude hlasováno o dvou návrzích usnesení, nebo zda JUDr. Robert Kerndl akceptuje návrh Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora. Dále poznamenal, že na základě stávající zkušenosti bude do budoucna nutné zvýšit počet ubytoven ve městě Brně.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se k poznámce Ing. Olivera Pospíšila a potvrdil nutnost zřízení adekvátních ubytovacích prostor pro přechodné bydlení v případě krizové situace. Dále se dotázal JUDr. Roberta Kerndla, zda je návrh Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, pro něj akceptovatelný.

  JUDr. Robert Kerndl - souhlasil s upřesněním svého návrhu usnesení dle návrhu
  Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - přednesl návrh usnesení k bodu 132) ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí složitou životní situaci rodin dočasně umístěných v objektu bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci. Zastupitelstvo města Brna ukládá Radě města Brna pokračovat v krocích k řešení dané situace, aby nejpozději k datu 4. 9. 2018 bylo těmto rodinám poskytnuto odpovídající vhodné ubytování v souladu s platnou legislativou.

  MUDr. Josef Drbal - poznamenal, že je potřeba na vznesené dotazy občanů reagovat písemně a že odpovídá za dění v objektu bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných
  na Červeném kopci, přičemž uvedl, že ze své pozice uzavřel nájemní smlouvy pouze
  na dobu do 4. 7. 2018.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu usnesení:
  Hlasování č. 15: 46 - 0 - 1

  14.

  Změny rozpočtů účelových fondů města Brna, rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2017 - ZM7/3737

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 16: 43 - 0 - 1

  15.

  Rozpočtové opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let
  do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2018 - ZM7/3777

  Rozprava:

  Ing. Oliver Pospíšil - zmínil se o rozdělení volných zdrojů města Brna v rámci bodů 15), 21), 23) a 41). Dotázal se na řádek č. 2 - Kreativní HUB, řádek č. 3 - veletrh MIPIM 2019 a EXPO REAL 2018, řádek č. 5 - navýšení výdajů na platy a na řádek č. 6 - náborový příspěvek na obtížně obsaditelná funkční místa na MMB, tedy na položky uvedené v rámci materiálu k bodu 15).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na dotazy Ing. Olivera Pospíšila, vyjádřil se stručně k bodům 21), 23) a 41), dále uvedl, že projekt Kreativní HUB umožní zahájení činnosti kreativních průmyslů, vyjádřil se k účasti na veletrhu MIPIM 2019 a EXPO REAL 2018 a možnému spolufinancování nákladů ze strany Jihomoravského kraje.

  Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB - vyjádřil se k řádku č. 6 - náborovému příspěvku na obtížně obsaditelná funkční místa na MMB a podotkl, že se jedná o vhodné opatření a výběr funkčních míst by měl podléhat projednání odborné komise.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 15), 21), 23) a 41):

  21.

  Poskytnutí investičních transferů městským částem na rok 2018, 2. etapa - rozpočtové opatření - ZM7/3702

  23.

  Změny neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2018
  - rozpočtová opatření - ZM7/3712

  41.

  Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - květen 2018 - rozpočtová opatření - ZM7/3698

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 17: 40 - 0 - 0

  16.

  Přesun finančních prostředků na zajištění realizace projektů participativního rozpočtu - rozpočtové opatření - ZM7/3700

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 18: 42 - 0 - 1

  17.

  Rozpočtové opatření - Realizace bezbariérových úprav na místních komunikacích - ZM7/3772

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 19: 47 - 0 - 0

  18.

  Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů - ZM7/3720

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 20: 35 - 1 - 5

  19.

  Rozpočtové opatření - úprava kapitálových a běžných výdajů v rozpočtu Odboru investičního MMB a úprava nákladů vedlejší hospodářské činnosti Města - ZM7/3697


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 21: 40 - 1 - 3

  20.

  Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB - ZM7/3694

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 22: 48 - 0 - 0

  22.

  Poskytnutí transferu městské části Brno-Chrlice na akci "Železniční podjezdy v oblasti ul. Roviny - I. etapa - projektová dokumentace" pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3721

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 23: 45 - 0 - 0

  24.

  Změna využití části účelového neinvestičního příspěvku Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, v roce 2018 - ZM7/3711

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 24: 47 - 1 - 0

  25.

  Změna názvu a rozšíření čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci - ZM7/3710

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 25: 37 - 0 - 10

  26.

  Poskytnutí investiční dotace společnosti Lesy města Brna, a.s., na vybudování cyklistického areálu - "Specializované sportovní cyklistické trasy Brno - Pisárky" - rozpočtové opatření - ZM7/3715

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 26: 42 - 0 - 4

  27.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Petřivalského nadaci - ZM7/3805

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 27: 47 - 0 - 0

  28.

  Poskytnutí individuálních dotací na sociální služby poskytované NNO pro rok 2018, které jsou zařazeny do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV, rozpočtové opatření - ZM7/3787

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 28: 45 - 0 - 0

  29.

  Poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje - ZM7/3786

  Bc. Miloslav Humpolíček - dodatečně nahlásil střet zájmů (podjatost) u bodu 29).

  Mgr. Lubora Bednaříková - rovněž oznámila střet zájmů (podjatost) u bodu 29).
  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 29: 45 - 0 - 0

  30.

  Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2018 - ZM7/3705

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 30: 47 - 0 - 0

  31.

  Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3704

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 31: 46 - 0 - 1

  32.

  Poskytnutí individuálních dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit
  v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3696

  Bc. Jakub Hruška - nahlásil střet zájmů (podjatost) k bodu 32).

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 32: 45 - 0 - 0

  33.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace STAREZ - SPORT, a.s.,
  na pořízení nové palubové plochy Haly Rondo - ZM7/3692

  Hlasování č. 33: neplatné hlasování

  Rozprava:

  Mgr. Pavel Sázavský, MBA - dotázal se, zda bude mít užitek z nové palubové plochy společnost STAREZ - SPORT, a.s., nebo HC Kometa Brno.

  Mgr. Martin Mikš, generální ředitel STAREZ - SPORT, a.s. - odpověděl, že stávající palubová plocha je funkční a po jejím nahrazení plochou novou bude nabídnuta
  k prodeji.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - upřesnil dotaz položený Mgr. Pavlem Sázavským, MBA.

  Mgr. Martin Mikš, generální ředitel STAREZ - SPORT, a.s. - sdělil, že novou palubovou plochu bude vlastnit STAREZ - SPORT, a.s., a HC Kometa Brno jako nájemce Haly Rondo ji bude také využívat.  Mgr. Pavel Sázavský, MBA - dotázal se, zda HC Kometa Brno jako nájemce Haly Rondo bude tuto plochu pronajímat na míčové sporty a Mgr. Martin Mikš, generální ředitel STAREZ - SPORT, a.s., odpověděl kladně.

  Bc. Roman Onderka, MBA - upřesnil možnost omezeného využití palubové plochy
  HC Kometou Brno.
  Hlasování o usnesení k bodu 33):
  Hlasování č. 34: 44 - 0 - 1

  34.

  Záměr realizace letního Olympijského festivalu ve městě Brně v roce 2020 - ZM7/3703

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 35: 42 - 0 - 1

  35.

  Uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - ZM7/3784

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 36: 36 - 2 - 3

  36.

  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna č. 731 609 3039 - Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017-2021 - ZM7/3713

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 37: 46 - 0 - 0

  37.

  Smlouva o přistoupení ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se Spolkem pro GP ČR Brno, členský příspěvek a vyrovnávací platba Spolku pro GP ČR Brno pro rok 2018, rozpočtové opatření - ZM7/3806

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 38: 38 - 0 - 2

  38.

  Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu - ZM7/3767

  Martin Říha - navrhl zpochybnit hlasování o bodu 37) z důvodu svého chybného hlasování.

  Bc. Roman Onderka, MBA - reagoval na návrh Martina Říhy sdělením, že
  dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna není důvodem k zpochybnění hlasování špatné hlasování jejího člena.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o usnesení k bodu 38):
  Hlasování č. 39: 43 - 0 - 0

  39.

  Dodatek č. 22 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace - ZM7/3785

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 40: 43 - 0 - 0

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyhlásil přestávku v jednání v délce 20 minut.

  Pokračování po přestávce:

  Ing. Petr Vokřál, primátor - přistoupil k projednávání bodu 40).

  40.

  Strategická a programová část Strategie kultury a kreativních odvětví - ZM7/3701

  Rozprava:

  PhDr. Karla Hofmannová - vyjádřila se velmi podrobně k předloženému bodu, přičemž v rámci svého vystoupení seznámila členy Zastupitelstva města Brna zejména s činností brněnského kulturního parlamentu a podotkla, že její připomínky k předloženému materiálu nebyly brány v potaz. Dále uvedla, že dle jejích informací materiál nebyl veřejně projednán. Následně se vyjádřila k věcné náplni materiálu, dle jejího názoru
  ve strategii chybí vize rozvoje kultury a specifikace kreativních odvětví, zpracování strategie v oblasti památkové péče. Zabývala se také navrženým opatřením A.4.3 týkajícím se transformování sítě příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce spojené s vícezdrojovým financováním, opatřením A.4.4 cíleným na možnost zřízení městského nadačního fondu, opatřením A.4.5 věnovanému posílení a zefektivnění systému dotací pro nezřizovanou scénu, opatřením A.3.2 navrhujícím zefektivnění managementu kulturní politiky na úrovni Magistrátu města Brna. Na závěr se kriticky vyjádřila k nesystémovosti uvedených opatření a k osobě Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora pro oblast kultury. S ohledem na výše uvedené navrhla neschválení předloženého materiálu a jeho následné prodiskutování a dopracování.

  Bc. Tomáš Koláčný, člen Rady města Brna - požádal o samostatné hlasování o Opatření A.4.4 - Zabývat se možností zřídit městský nadační fond pro transparentní rozdělování dotací, odborný servis brněnské kulturní scéně a odbornou podporu kulturní politiky města.

  Bc. Roman Onderka, MBA - vyslovil souhlas s požadavkem Bc. Tomáše Koláčného, člena Rady města Brna, a dále vznesl dotazy týkající se složení brněnského kulturního parlamentu. Požádal, aby tyto otázky byly vnímány jako interpelační příspěvek
  a odpovědi očekává v písemné formě.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - reagoval na vystoupení PhDr. Karly Hofmannové, přičemž se zejména podrobně vyjádřil k zamýšlenému zřízení městského nadačního fondu.

  Bc. Roman Onderka, MBA - požádal Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora,
  o poskytnutí prezenčních listin v souvislosti s přípravou a projednáváním předloženého materiálu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - podotkl, že je podstatné nejen to, kdo se jednání
  dle prezenční listiny zúčastnil, ale také to, kdo byl pozván a nezúčastnil se.

  Bc. Roman Onderka, MBA - požádal tedy o poskytnutí seznamu pozvaných
  i přítomných osob na jednáních.

  Ing. Oliver Pospíšil - uvedl, že dle jeho názoru je na zasedáních Zastupitelstva města Brna prostor i místo pro diskusi o tak obsáhlém tématu, jako je vize kultury města Brna, a že očekával větší reakci na připomínky a podněty vznesené PhDr. Karlou Hofmannovou.

  JUDr. Robert Kerndl - souhlasil s návrhem Bc. Tomáše Koláčného, člena Rady města Brna, na samostatné hlasování o Opatření A.4.4 a dotázal se, zda byl předložený materiál projednán také s řediteli příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Brnem a působících v oblasti kultury, a zda je možné získat protokol o výsledku takových jednání.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - uvedl, že materiál se zabývá živou kulturou spadající do gesce Odboru kultury, a proto v něm nejsou řešeny otázky památkové péče, které spadají do gesce Odboru památkové péče. Dále sdělil, že na jednání o materiálu byli pozváni všichni členové Zastupitelstva města Brna, účastnili se jej pouze 4, rovněž bylo o obsahu materiálu jednáno s řediteli příspěvkových organizací a dle jeho názoru není nutné vždy z těchto jednání pořizovat písemné zprávy. Na závěr sdělil, že
  procesní stránka materiálu je garantována pracovníky MMB spadající do gesce
  Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora, kteří využili zkušeností z přípravy materiálu Vize a strategie #brno2050.
  Bc. Tomáš Koláčný, člen Rady města Brna - reagoval na připomínku Ing. Olivera Pospíšila.

  Martin Říha - vyjádřil svůj názor k připomínkám předneseným PhDr. Karlou Hofmannovou a uvedl, že otázky památkové péče by měly být součástí takového strategického dokumentu a že nesouhlasí se zřízením městského nadačního fondu
  pro rozdělování dotací města nezávislým subjektům.

  Bc. Roman Onderka, MBA - podotkl, že rovněž postrádá řešení památkové péče v rámci předloženého dokumentu, a to s ohledem na skutečnost, že do této oblasti
  spadají také budovy spravované příspěvkovými organizacemi zřizovanými statutárním městem Brnem, a zmínil se o vazbě těchto budov na turistický ruch. Dále se dotázal
  Bc. Tomáše Koláčného, člena Rady města Brna, jaký má názor na vyjádření
  Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, že z jednání nejsou pořízeny písemné záznamy.

  Bc. Tomáš Koláčný, člen Rady města Brna - odpověděl, že zápisy by měly být pořizovány.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se, zda jsou na dnešním zasedání Zastupitelstva města Brna přítomni zástupci příspěvkových organizací působících v oblasti kultury.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - v reakci uvedl, že na webových stránkách brněnského kulturního parlamentu je transparentně popsán proces vzniku materiálu
  a že dle jeho názoru není třeba, aby ředitelé příspěvkových organizací materiál schvalovali.

  JUDr. Jiří Oliva - podotkl, že by rád znal názor ředitelů klíčových kulturních příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem na předložený materiál.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - poznamenal, že kdo chce, nechť se vyjádří.

  Bc. Roman Onderka, MBA - podal návrh na stažení bodu 40) z programu jednání
  a následné dopracování a doplnění materiálu dle připomínek.

  Ing. Petr Vokřál, primátor, nechal o tomto návrhu hlasovat:
  Hlasování č. 41: 16 - 4 - 21


  Návrh na stažení bodu 40) z programu jednání nebyl přijat.

  PhDr. Karla Hofmannová - reagovala na vyjádření Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, v souvislosti s důležitostí názorů ředitelů kulturních příspěvkových organizací a požádala o hlasování o usnesení k materiálu po jednotlivých odrážkách.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - ohradil se proti výroku o pohrdání řediteli kulturních příspěvkových organizaci.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - dotázal se, zda má některý člen Zastupitelstva města Brna informace o tom, že by se některý z ředitelů kulturních příspěvkových organizací k materiálu negativně vyjadřoval.

  Bc. Roman Onderka, MBA - upřesnil požadavek na potřebu vyjádření se k materiálu, nikoliv vyslovení souhlasu s materiálem, v souvislosti s řediteli kulturních příspěvkových organizací.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že dle jeho názoru byli ředitelé kulturních příspěvkových organizací do přípravy materiálu zapojeni.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - zmínil se o státních kulturních institucích
  ve městě Brně, které také nebyly písemně vyzvány k vyjádření se k materiálu, protože to dle jeho názoru není nutné.

  Bc. Roman Onderka, MBA - opětovně zdůraznil, že vyjádření ředitelů kulturních příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem k materiálu mělo být vyžadováno.

  PhDr. Karla Hofmannová - zmínila se o chybějícím výčtu jednotlivých kulturních příspěvkových organizací, kulturních institucí a o chybějící definici nezávislé kulturní scény v rámci materiálu.

  RNDr. Daniel Borecký, CSc. - dotázal se na konkrétní výši příspěvku, který bude poskytnut kulturním příspěvkovým organizacím.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že v současné době se jedná o příspěvek ve výši
  11 % z rozpočtu statutárního města Brna, cílem strategie je snížení na 9 % a zbylá 2 % by měla být zajištěna prostřednictvím vícezdrojového financování. Dále se zmínil
  o potřebě státní spoluúčasti na financování Národního divadla Brno, příspěvkové organizace.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - doplnil, že předložený materiál se týká strategické programové části strategie kultury a přípravě předcházela podrobná analytická část, které byla odsouhlasena Radou města Brna 23. 5. 2017. Dále se zmínil
  o snaze Asociace profesionálních divadel o transformaci do jiné právní formy, což by se dotklo i divadel v gesci města Brna, jež mají rovněž podobu příspěvkových organizací.

  Bc. Roman Onderka, MBA - reagoval na příspěvek Bc. Matěje Hollana, objasnil důvody názvu Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, a vyjádřil se k připravované legislativě na Ministerstvu kultury ČR.

  PhDr. Karla Hofmannová - uvedla, že dle jejího názoru je analytická část velmi dobře zpracována, avšak není součástí předloženého materiálu. Dále požádala o upřesnění procentuální výše příspěvků z rozpočtu statutárního města Brna do kulturní oblasti.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - sdělil, že požadované informace jsou uvedeny na str. 6 a str. 13 v předloženém materiálu, financování je popsáno v prioritě A.4 Efektivní a transparentní financování kultury.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upřesnil odpověď Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, s tím, že v současné době činí příspěvek 11 %, do budoucna je počítáno s 9 % výší,
  ze které by mělo být poskytnuto 10 % na nezávislou kulturní scénu, přičemž se tento předpoklad uplatní jen při vícezdrojovém financování.

  PhDr. Karla Hofmannová - opětovně se dotázala na procentuální výši poskytovaných příspěvků.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upřesnil svoji předchozí odpověď uvedením konkrétního příkladu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o návrhu změny usnesení předloženém PhDr. Karlou Hofmannovou po jednotlivých odrážkách.

  Nejprve bylo hlasováno o návrhu změny usnesení ve znění: "Z7/39. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 5. 2018 neschvaluje strategickou a programovou část Strategie kultury a kreativních odvětví, která tvoří přílohu těchto usnesení":

  Hlasování č. 42: 14 - 5 - 14


  Ing. Petr Vokřál, primátor - přerušil průběh hlasování a předal slovo Ing. Karin Karasové, která z důvodu svého chybného hlasování požádala o vyhlášení zmatečného hlasování.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyhlásil výsledek hlasování: Návrh na změnu usnesení nebyl přijat.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - zahájil hlasování o dalších odrážkách usnesení dle návrhu PhDr. Karly Hofmannové.

  1. odrážka ve znění: "ZMB ukládá
  2. zpracovat ucelenou a přehlednou Strategii kultury a kreativních odvětví s vymezením okruhu činnosti města,
   - zpracovat rozbor nákladů a rozsahu činnosti jednotlivých PO
   - zpracovat rozbor nezřizované scény a kulturních kreativních odvětví a doložit skutečný potřebný objem finančních prostředků pro její podporu, včetně návrhu pravidel této podpory a včetně pravidel poskytování individuálních dotací
   - zpracovat a předložit jako součást Strategie kultury koncepci rozvoje památkové péče."

   Hlasování č. 43: 15 - 2 - 19


   Tento návrh usnesení nebyl přijat.

  3. odrážka ve znění: "ZMB nesouhlasí
  4. se zřízením Městského nadačního fondu pro rozdělování dotací města nezávislým subjektům
   - s výší podpory města Brna na podporu nezávislé kultury až 10 % z rozpočtu kapitoly kultura."

   Hlasování č. 44: 16 - 6 - 5


   Tento návrh usnesení nebyl přijat.

  5. odrážka ve znění: "ZMB souhlasí
 • se stabilizací financování kultury minimálně ve výši 9 % z běžných výdajů města
  - s objemem finančních prostředků pro nezřizovanou scénu minimálně ve výši
  3 % z rozpočtu kapitoly kultura".

  Hlasování č. 45: 5 - 0 - 21


  Tento návrh usnesení nebyl přijat.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat samostatně dle návrhu Bc. Tomáše Koláčného, člena Rady města Brna, o opatření A.4.4 - Zabývat se možností zřídit městský nadační fond pro transparentní rozdělování dotací, odborný servis brněnské kulturní scéně a odbornou podporu kulturní politiky města:
  Hlasování č. 46: 16 - 16 - 7


  Tento návrh usnesení nebyl přijat.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o schválení strategické a programové části strategie kultury a kreativních odvětví bez opatření A.4.4:
  Hlasování č. 47: 29 - 9 - 7


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl zařadit do programu zasedání Zastupitelstva města Brna dva nové body, které byly z časových důvodů projednány na schůzi Rady města Brna R7/169 dne 15. 5. 2018:

  133) Návrh na změnu stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ZM7/3815
  134) Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Technologický Park Brno, a.s.
  - ZM7/3814

  Hlasování o zařazení nových bodů 133) a 134):

  Hlasování č. 48: 38 - 2 - 2

 • 42.

  Projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3716

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 42) - 46).

  Bc. Roman Onderka, MBA - požádal o samostatné hlasování o bodu 46).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 42) - 45).

  43.

  Projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3719

  44.

  Projekt "Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka" - rozhodnutí
  o poskytnutí dotace - ZM7/3707

  45.

  Projekt "Zateplení objektu DS Vychodilova" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3708

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 49: 40 - 0 - 0

  46.

  Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - rozhodnutí
  o poskytnutí dotace - ZM7/3709

  Rozprava:

  Bc. Roman Onderka, MBA - položil v souvislosti s již dříve projednávaným bodem 132) týkajícím se přemístění obyvatel z ubytovny Šámalova 62a do areálu na Červeném kopci 1 dotazy, požádal o jejich vnímání jako interpelace a o zaslání odpovědí v písemné formě.

  Hlasování o usnesení k bodu 46):
  Hlasování č. 50: 43 - 0 - 1

  47.

  Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM7/3714

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 51: 46 - 0 - 0

  48.

  Projekt "Předcházení vzniku odpadů v Brně" - smlouva o poskytnutí účelové dotace společnosti SAKO Brno, a.s. - rozpočtové opatření - ZM7/3706

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 52: 43 - 0 - 0

  49.

  Projekt "Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10" - smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Úrazovou nemocnicí v Brně, rozpočtové opatření - ZM7/3699

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 53: 42 - 0 - 0

  50.

  Projekt "Služební automobily s alternativním pohonem pro Městskou policii Brno" - posouzení projektu - ZM7/3718

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 54: 40 - 0 - 1

  51.

  Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín r. 2018, rozpočtová opatření - ZM7/3798

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 55: 41 - 0 - 0

  52.

  Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - ZM7/3797

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 56: 43 - 0 - 0

  53.

  Prominutí smluvní pokuty a uložení náhradní lhůty Bytovému družstvu
  Nové sady 16 - ZM7/3796

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 57: 39 - 0 - 1

  54.

  Záměr prodeje domovního celku Provazníkova 46, 48, 50 včetně pozemků - ZM7/3794

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 58: 35 - 0 - 7

  55.

  Záměr prodeje rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků - ZM7/3793

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 59: 44 - 0 - 0

  56.

  Prodej bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - doplnění usnesení ZMB
  č. Z7/35, bod č. 53 - ZM7/3795

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 60: 42 - 0 - 0

  57.

  Prodej podílu na pozemku p. č. 2152 v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3792

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 57) - 64).

  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 61).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 57) - 60).

  58.

  Prodej pozemku p. č. 5560, pod chatou, ve vlastnictví fyzické osoby, v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov - ZM7/3803

  59.

  Prodej pozemku p. č. 1247 v k. ú. Maloměřice - ZM7/3799

  60.

  Prodej pozemku p. č. 2073/2, k. ú. Řečkovice, společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s. - ZM7/3735

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 61: 45 - 0 - 0

  61.

  Prodej pozemku p. č. 1563/4 a pozemku p. č. 1563/9, vše v k. ú. Komárov - ZM7/3761

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 62: 39 - 3 - 1

  62.

  Prodej pozemku p. č. 2735 v k. ú. Velešovice - ZM7/3743

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 62) - 64).

  63.

  Prodej části pozemku p. č. 5293/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/3762

  64.

  Prodej části pozemku p. č. 2767 v k. ú. Bohunice a zřízení služebnosti - ZM7/3791

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 63: 41 - 0 - 0

  65.

  Nabytí pozemků p. č. 1004/6 a p. č. 1005/7 v k. ú. Chrlice a zřízení služebnosti
  k pozemku p. č. 1005/7 v k. ú. Chrlice pro stavbu "MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace" - změna usnesení ZMB č. Z7/31, bod č. 94 - ZM7/3691

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 64: 44 - 0 - 0

  66.

  Prodej částí pozemku p. č. 1570/4 v k. ú. Černovice, zřízení služebností - ZM7/3760

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 66) a 67).

  67.

  Prodej části pozemku p. č. 733/1 v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3753

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 65: 44 - 0 - 0

  69.

  Nabytí pozemku p. č. 1068/5 v k. ú. Soběšice a uzavření dohody o narovnání - ZM7/3770

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 69) - 85).
  Ing. Oliver Pospíšil - požádal o samostatné hlasování o bodech 78), 80), 81) a 85).

  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 72).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 69) - 71).

  70.

  Nabytí pozemků p. č. 4297/15, p. č. 8566/2, p. č. 8567/2, p. č. 8569, p. č. 8570,
  p. č. 8571/2, p. č. 8571/3, p. č. 8572/4, p. č. 8572/8, p. č. 8572/20, odděleného
  dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p. č. 8572/1, p. č. 8573/2,
  p. č. 8574/2, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku
  p. č. 8574, p. č. 8575, p. č. 8576 a p. č. 8577, vše k. ú. Líšeň, pro stavbu "Systém parkování Park & Ride", lokalita "Novolíšeňská - Trnkova, Zetor" - ZM7/3687

  71.

  Nabytí pozemků p. č. 1681/3 a p. č. 1681/35 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" - ZM7/3722

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 66: 45 - 0 - 0

  72.

  Nabytí pozemků p. č. 7495/44, p. č. 7495/46, p. č. 7495/47, p. č. 7495/49,
  p. č. 9756/19, p. č. 9756/23 a p. č. 9756/24 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM7/3725

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 67: 40 - 0 - 4

  73.

  Nabytí pozemku p. č. 55/7 v k. ú. Obřany - ZM7/3738

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 73) - 77).

  74.

  Nabytí pozemku p. č. 2253/51 v k. ú. Slatina - ZM7/3739

  75.

  Nabytí pozemku p. č. 2166/4 v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3740

  76.

  Nabytí pozemků p. č. 204/22 a 204/23, oba v k. ú. Královo Pole - ZM7/3741

  77.

  Nabytí pozemků p. č. 1895/3, 1895/5, 1895/7, 1895/9, 1895/12, 1895/13, 1895/16, 1895/17 a 1897/113, vše v k. ú. Maloměřice - ZM7/3693

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 68: 44 - 0 - 0

  78.

  Nabytí pozemků p. č. 8207/136, 8357/63, 8361/58 a 8366/13, vše v k. ú. Židenice - ZM7/3742

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 69: 38 - 0 - 6

  79.

  Nabytí pozemků v k. ú. Ponava - ZM7/3757

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 70: 44 - 0 - 0

  80.

  Nabytí části pozemku p. č. 3522 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, III. etapa" - ZM7/3689

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 71: 35 - 0 - 9

  81.

  Nabytí části pozemku p. č. 3541 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník, III. etapa" - ZM7/3690

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 72: 36 - 0 - 8

  82.

  Nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 98/14 v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3756

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 82) - 84).

  83.

  Nabytí spoluvlastnického podílu id. ¼ k pozemku p. č. 2946/39 v k. ú. Žebětín
  pro stavbu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat" - ZM7/3688

  84.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ¾ pozemků p. č. 2593/19 a p. č. 2593/28 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3724

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 73: 45 - 0 - 0

  85.

  Nabytí jednotky č. 275/4 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3723

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 74: 36 - 0 - 7

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyhlásil polední přestávku v jednání do 14 hodin.

  Pokračování po přestávce:

  Ing. Petr Vokřál, primátor - přistoupil k projednávání bodu 86).

  86.

  Změna usnesení ve věci nabytí pozemků v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3752

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 75: 38 - 0 - 0

  87.

  Změna přílohy č. 95b, schválené na Z7/37. zasedání ZMB, bod 132 - kupní smlouva na nabytí budovy garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 1442/6 v k. ú. Veveří - ZM7/3780

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 76: 38 - 0 - 0

  88.

  Dohoda o narovnání se společností REIS, s.r.o., úplatné nabytí a svěření pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice při ul. Jahodová - ZM7/3748

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 77: 38 - 0 - 0

  89.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1189/4 v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3781

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 89) - 99).

  90.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3829 v k. ú. Tuřany z vlastnictví ČR-ÚZSVM
  na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Tuřany - ZM7/3782

  91.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3783

  92.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Staré Brno z vlastnictví ČR-ÚZSVM
  na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3771

  93.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Maloměřice
  a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3730

  94.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Lesná, Černovice a Černá Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3773

  95.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Řečkovice z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3774

  96.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Tuřany a Černovice,
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3755

  97.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Veveří a Stránice,
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3729

  98.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 74/4, 225/65, 232/4, 3898/16, 3898/18, 3898/23, 3898/27, vše v k. ú. Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy
  s omezujícími podmínkami - změna přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/34, bod č. 106 - ZM7/3747

  99.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 48/10, 48/39, 225/176, 3898/12, 3898/13, 3898/20, 3898/32, 3953/233, 3953/333, vše v k. ú. Řečkovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
  na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - změna přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/34, bod č. 106 - ZM7/3746

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 78: 39 - 0 - 0

  100.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 169/18 v k. ú. Staré Brno - ZM7/3759

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 100) - 107).

  101.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 1115, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 687/3 v k. ú. Lesná - ZM7/3732

  102.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3404 v k. ú. Komín - ZM7/3733

  103.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1343/9 v k. ú. Líšeň - ZM7/3731

  104.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 1263/16 v k. ú. Štýřice - ZM7/3778

  105.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě č. e. 17, způsob využití rodinná rekreace, postavené na pozemku p. č. 2207 v k. ú. Pisárky - ZM7/3736

  106.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3857/25 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3734

  107.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití zemědělská stavba, postavené na pozemku p. č. St. 135 v k. ú. Vohančice - ZM7/3754

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 79: 39 - 0 - 0

  108.

  Darování pozemku p. č. 3992/7 v k. ú. Židenice Jihomoravskému kraji - ZM7/3810

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 108) - 112).

  PhDr. Karla Hofmannová - nahlásila střet zájmů (podjatost) u bodu 109).

  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 108) a 111).

  Ing. Oliver Pospíšil - požádal o samostatné hlasování o bodech 109) a 112).

  K hlasování o návrhu usnesení k bodu 108) bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 80: 37 - 0 - 3

  109.

  Uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 81/27, k. ú. Obřany formou souhlasného prohlášení - ZM73758

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 81: 37 - 0 - 2

  110.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2042/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3744

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 82: 41 - 0 - 0

  111.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3807

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 83: 38 - 3 - 0

  112.


  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 3325, k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení - ZM7/3779

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 84: 34 - 3 - 3

  113.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 81/27, k. ú. Obřany formou souhlasného prohlášení - ZM7/3809

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 85: 38 - 0 - 3

  114.

  Směna pozemků v k. ú. Staré Brno s Masarykovým onkologickým ústavem - změna usnesení Z6/011 ZMB konaného dne 6. 12. 2011, bod č. 80, ve znění usnesení Z6/017 ZMB konaného dne 4. 9. 2012, bod č. 123 - ZM7/3775

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 86: 41 - 0 - 0

  115.

  Směna části pozemku p. č. 9423 v k. ú. Židenice a části pozemku p. č. 951/1 v k. ú. Staré Brno s Dopravním podnikem města Brna, a.s. - ZM7/3749

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 87: 41 - 0 - 0

  116.

  Směna části pozemku p. č. 3259/2, pozemku p. č. 3274/8, k. ú. Líšeň za pozemek
  p. č. 7495/16, id. ½ pozemků p. č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19,
  id. ⅓ pozemků p. č. 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/9, 7569/11, 7912/25, 6625/53, 6625/54, 9756/71, 8357/15, 8361/11, 8364/11, 8207/33, k. ú. Židenice, nabytí id. ⅓ pozemků p. č. 7569/5, 7569/10 v k. ú. Židenice - ZM7/3750

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 88: 39 - 0 - 0

  118.

  Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 131/2, 131/3 v k. ú. Sadová - ZM7/3802

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 118) - 121).

  119.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků části
  p. č. 3762/1, části p. č. 3762/10 a p. č. 3762/9, k. ú. Řečkovice - ZM7/3745

  120.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed v k. ú. Trnitá - ZM7/3764

  121.

  Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemek p. č. 486/10 v k. ú. Komárov - ZM7/3763

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 89: 40 - 0 - 0

  122.

  Zrušení věcného břemene váznoucího na jednotkách v budově č. p. 580
  na pozemku p. č. 42/1 v k. ú. Město Brno - ZM7/3812

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 90: 41 - 0 - 0

  123.

  Záměr postupu ve věci majetkoprávního vypořádání lokality "fotbalového stadionu za Lužánkami" v k. ú. Ponava - ZM7/3813

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB dva doplňky.

  Rozprava:

  RNDr. Mojmír Vlašín - dotázal se, zda navrhované řešení formou rozhodčího řízení nevyloučí možnost podat odvolání.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že v navrženém usnesení tato možnost obsažena není a Rada města Brna zatím nedoporučila Zastupitelstvu města Brna využít tuto formu řešení sporu. Dále podal vysvětlení k možnosti využití dvoustupňového rozhodčího řízení.

  Martin Říha - uvedl, že se dle informací z médií domnívá, že protistrana i nadále trvá
  na svém požadavku směny nemovitostí, a požádal o hlasování o přijetí usnesení
  po jednotlivých odrážkách.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - podotkl, že nemůže garantovat souhlas protistrany
  s navrženým řešením uvedeným v návrhu usnesení, dále informoval, že po jednání Rady města Brna obdržel předžalobní výzvy od protistrany k plnění bezdůvodného obohacení, hovořil o nutnosti nalezení řešení nastalé situace a o možnosti
  řešení v rámci rozhodčího řízení.

  Richard Mrázek, náměstek primátora - doplnil informace o obdržených předžalobních výzvách k plnění bezdůvodného obohacení ze strany právního zástupce společnosti
  LP EXPO, s.r.o., a společnosti CZECHCITY a.s., zejména o jejich výši, o výsledku soudního řízení se společností LP EXPO, s.r.o., o podstatném rozdílu mezi soudem stanovenou a městem požadovanou výší za pronájem pozemků v lokalitě Ponava, zdůraznil dobu trvání soudního sporu a vyjádřil se rovněž k možnosti řešení situace formou dvojstupňového rozhodčího řízení. Dále navrhl doplnit usnesení uvedené
  pod 3. odstavcem ve znění: Zastupitelstvo města Brna souhlasí

 • s řešením nároku na vydání bezdůvodného obohacení za veřejné užívání nemovitých
  a movitých věcí (zejména komunikací) společnosti CZECHCITY a.s. nacházejících se
  v dané lokalitě na pozemcích města formou rozhodčího soudu dle zákona
  č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění,
  v němž bude také definitivně vyřešena otázka vlastnictví těchto věcí, to vše s cílem dosáhnout scelení zájmového území včetně vyřešení všech majetkoprávních vztahů
  v k. ú. Ponava.

  Na závěr doplnil, že v tomto rozhodčím řízení mohou být posuzovány právní nároky dvojím rozdílným způsobem (viz doplňky k bodu obsahující rozsudky Nejvyššího soudu sp. Zn. 22Cdo 766/2011 a Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 62/2008-59).

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - zdůraznil závažnost dané situace s přesahem do budoucna a nutnost širšího konsensu politických stran při jejím řešení, vyjádřil se
  k rozhodnutím soudů ve vztahu k účelové komunikaci jako součásti pozemku versus
  účelové komunikaci jako samostatnému předmětu občanskoprávních vztahů a navrhl doplnit usnesení pod 2. odstavcem ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí

 • rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22Cdo 766/2011
  ze dne 17. 10. 2012, ve kterém Nejvyšší soud České republiky konstatoval, že účelová komunikace, ale ani tenisové kurty nejsou samostatnou věcí ve smyslu občanského práva, ale jen součástí pozemku.

  Dále se vyjádřil jménem politického klubu KDU-ČSL k výše uvedenému návrhu doplnění usnesení předloženém Richardem Mrázkem, náměstkem primátora, na využití rozhodčího řízení.


  Martin Říha - dotázal se na existenci kolaudačního osvědčení týkajícího se komunikací a chodníků v dané lokalitě.

  Richard Mrázek, náměstek primátora - odpověděl, že bylo vydáno pravomocné stavební povolení a poté byly komunikace dle zákonného předpisu řádně zkolaudovány.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - podotkl, že kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v roce 1994 nebo 1995, bez specifikace komunikací a podléhalo jiné právní úpravě než platí v současné době.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl vlastní zkušenost týkající se postupu budování komunikací.

  Ing. Oliver Pospíšil - poznamenal, že celá kauza je velmi spletitá, důležité
  pro posouzení bude zjistit časovou osu vzniku staveb, především patřícím společnosti CZECHCITY a.s. Zdůraznil, že dle jeho názoru není možné pouze odsouhlasit usnesení
  k tomuto materiálu ve znění navrženého doplňku předneseného Richardem Mrázkem, náměstkem primátora, bez bližšího seznámení se zejména s podmínkami a možnostmi rozhodčího řízení, bez právního rozboru této problematiky.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl doplnění usnesení spočívající v úkolu Radě města Brna rozpracovat variantu rozhodčího řízení. Nové znění usnesení:

  Zastupitelstvo města Brna ukládá Radě města Brna rozpracovat variantu rozhodčího soudu tak, aby rozhodování rozhodčího soudu bylo přezkoumatelné, a předložit tento materiál na červnové zasedání Zastupitelstva města Brna k případnému rozhodnutí.

  Ivana Fajnorová - doplnila informaci o rozhodčím soudu, zejména o případech, kdy je možno podat žalobu na zrušení jeho nálezu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upřesnil informaci k dvoustupňovému rozhodčímu řízení, respektive k přezkoumání rozhodnutí.

  Ivana Fajnorová - podotkla, že vždy rozhoduje rozhodčí soud, nikoli jiná soudní instance.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na poznámku Ivany Fajnorové.

  Ivana Fajnorová - sdělila, že rozhodcem u rozhodčího soudu může být i osoba
  bez právního vzdělání, a Ing. Petr Vokřál, primátor, uvedl, že tato varianta je v tomto případě nepřijatelná, a dále upřesnil pravidla pro výběr rozhodců.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - shrnul výše uvedené předložené návrhy na změnu usnesení k tomuto bodu, včetně požadavku Martina Říhy na oddělené hlasování po odrážkách.

  RNDr. Mojmír Vlašín - sdělil, že je dle jeho názoru důležité, aby bylo hlasováno také
  o 3. odstavci usnesení v původním znění uvedeném v předloženém materiálu bez ohledu na vyjádření, které se objevilo v médiích.

  Marek Janíček, člen Rady města Brna - hovořil o obsahu doplňků poskytnutých
  k materiálu, a to zejména o odlišnostech jednotlivých soudních rozhodnutí, a navrhl doplnit usnesení ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí

 • rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 62/2008 - 59 ze dne 11. 9. 2009,
  ve kterém Nejvyšší správní soud konstatoval, že účelová komunikace je samostatným předmětem občanskoprávních vztahů.

  Ing. Oliver Pospíšil - vyjádřil se k předloženým návrhům změn usnesení, zejména
  k jejich počtu a nepřehlednosti, a navrhl přestávku v délce 5 minut na případné projednání návrhů v politických klubech.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - návrh na vyhlášení přestávky odmítl.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se na znalecké posudky, o kterých je zmínka
  ve 3. odstavci původního usnesení.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že znalecké posudky jsou uvedeny v důvodové zprávě materiálu.

  Ing. Oliver Pospíšil - upřesnil sdělení Ing. Petra Vokřála, primátora, že vzhledem
  k tomu, že v rámci usnesení jsou uvedeny znalecké posudky pouze obecně, není vyloučeno, že budou vyhotoveny další znalecké posudky, na jejichž základě dojde
  k ocenění majetku.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - přistoupil k hlasování o usnesení k bodu 123), a to nejprve o návrhu na změnu usnesení předloženém Markem Janíčkem, členem Rady města Brna, ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí

 • rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 62/2008 - 59 ze dne 11. 9. 2009,
  ve kterém Nejvyšší správní soud konstatoval, že účelová komunikace je samostatným předmětem občanskoprávních vztahů:

  Hlasování č. 91: 29 - 1 - 1


  Hlasování o návrhu na změnu usnesení dle Ing. Petra Vokřála, primátora, ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna ukládá Radě města Brna rozpracovat variantu rozhodčího soudu tak, aby rozhodování rozhodčího soudu bylo přezkoumatelné, a předložit tento materiál na červnové zasedání Zastupitelstva města Brna k případnému rozhodnutí.

  Mgr. Zdeňka Dubová - nahlásila technickou poznámku k fungování hlasovacího zařízení a Ing. Petr Vokřál, primátor, přerušil hlasování.

  Hlasování č. 92: neplatné hlasování


  Marek Janíček, člen Rady města Brna - požádal o přerušení jednání v délce 5 minut.

  Po přestávce:

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal opětovně hlasovat o svém návrhu na změnu usnesení, který ještě doplnil. Nový návrh usnesení ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna ukládá Radě města Brna rozpracovat variantu rozhodčího soudu tak, aby rozhodování rozhodčího soudu bylo přezkoumatelné, a předložit tento materiál na červnové zasedání Zastupitelstva města Brna k případnému rozhodnutí.
  K přípravě tohoto materiálu doporučuji svolat jednání všech vedoucích klubů napříč politickým spektrem:

  Hlasování č. 93: neplatné hlasování


  Ing. Petr Vokřál, primátor - z technických důvodů prohlásil hlasování za zmatečné
  a nechal opětovně hlasovat o svém doplněném návrhu usnesení (viz výše):
  Hlasování č. 94: 25 - 1 - 8


  Návrh usnesení nebyl přijat.

  Hlasování o návrhu změny usnesení předloženém Mgr. Petrem Hladíkem, 1. náměstkem primátora ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí

 • rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22Cdo 766/2011
  ze dne 17. 10. 2012, ve kterém Nejvyšší soud České republiky konstatoval, že účelová komunikace, ale ani tenisové kurty nejsou samostatnou věcí ve smyslu občanského práva, ale jen součástí pozemku:

  Hlasování č. 95: 19 - 0 - 3


  Návrh usnesení nebyl přijat.

  Hlasování o doplnění usnesení pod 3. odstavcem v předloženém materiálu dle návrhu Richarda Mrázka, náměstka primátora, ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna souhlasí

 • s řešením nároku na vydání bezdůvodného obohacení za veřejné užívání nemovitých
  a movitých věcí (zejména komunikací) společnosti CZECHCITY a.s. nacházejících se
  v dané lokalitě na pozemcích města formou rozhodčího soudu dle zákona
  č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění,
  v němž bude také definitivně vyřešena otázka vlastnictví těchto věcí, to vše s cílem dosáhnout scelení zájmového území včetně vyřešení všech majetkoprávních vztahů
  v k. ú. Ponava:

  Hlasování č. 96: 17 - 5 - 11


  Návrh usnesení nebyl přijat.

  Hlasování o původním návrhu usnesení uvedeném v předloženém materiálu,
  dle požadavku Martina Říhy hlasování po jednotlivých subodrážkách.

  Zastupitelstvo města Brna

  1. bere na vědomí skutečnost, že
 • je dán zájem a probíhají dlouhodobá jednání s cílem majetkoprávně vypořádat lokalitu "fotbalového stadionu za Lužánkami" v k. ú. Ponava mj. za účelem:
  - umožnění realizace výstavby "Sportovně - zábavního komplexu Ponava"
  - zhodnocení pozemků statutárního města Brna o celkové výměře 223. 529 m2 scelením vlastnictví pozemků a staveb v této lokalitě:
  Hlasování č. 97: neplatné hlasování


  Z technických důvodů nechal Ing. Petr Vokřál, primátor, opětovně hlasovat o výše uvedené 1. subodrážce:
  Hlasování č. 98: 39 - 0 - 1


  Hlasování o 2. subodrážce ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna

  1. bere na vědomí skutečnost, že
 • k scelení tohoto území je třeba mimo jiné získat majetky společností LP EXPO, s.r.o., CZECHCITY a.s. a MASADA,a.s., vlastněných Liborem Procházkou

  Hlasování č. 99: 39 - 0 - 1


  Hlasování o 3. subodrážce ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna

  1. bere na vědomí skutečnost, že
 • původní záměr vycházející z požadavků pana Procházky směnit jeho movitý
  a nemovitý majetek za 9 nájemních domů nacházejících se v centru města Brna, a to Solniční 11/Česká 23, Zámečnická 2/nám. Svobody 19, Masarykova 4, Masarykova 6, Průchodní 1/Radnická 7, Průchodní 2/Radnická 9,
  Masarykova 14, Květinářská 2/Masarykova 18, Kapucínské náměstí 7, byl odmítnut ze strany MČ Brno-střed a také se setkal s odporem ze strany nájemců předmětných domů:

  Hlasování č. 100: 36 - 3 - 1


  Hlasování o 4. subodrážce ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna

  1. bere na vědomí skutečnost, že
 • ZMB na Z7/34. zasedání konaném dne 12. 12. 2017 neschválilo záměr prodeje
  a směny pozemků, jejichž součástí jsou stavby shora uvedených nájemních domů v k. ú. Město Brno svěřených MČ Brno-střed, z důvodu nesouhlasného stanoviska MČ Brno-střed:

  Hlasování č. 101: 38 - 0 - 1


  Hlasování o 5. subodrážce ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna

  1. bere na vědomí skutečnost, že
 • další projednávaná možnost směny majetku pana Procházky za jiné domy v historickém centru města Brna, a to Dům pánů z Kunštátu, Dominikánské nám. 3, Tržnice na Zelném trhu, ulice Starobrněnská 14, Špilberk 2, vyvolala odpor ze strany obyvatel města Brna, kdy celkem cca 3500 podepsalo petici proti této směně:

  Hlasování č. 102: 36 - 3 - 1

  Hlasování o 6. subodrážce ve znění:

  Zastupitelstvo města Brna

  1. bere na vědomí skutečnost, že
  2. ZMB na Z7/35. zasedání konaném dne 30. 1. 2018 projednalo dotazy, připomínky a podněty občanů ke směně historicky cenných budov za nemovitosti v lokalitě za Lužánkami a k podpoře petice; dále dotazy, připomínky a podněty členů ZMB mj. i ve vztahu k výše uvedeným nájemním domům a ZMB na Z7/37. zasedání konaném dne 6. 3. 2018 projednalo další dotazy, připomínky a podněty členů ZMB v souvislosti s jednáním o směně nájemních domů v centru města za nemovitosti v lokalitě za Lužánkami a informativní zprávu o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB a občanů ze zasedání ZMB č. Z7/35 ze dne 30. 1. 2018:

   Hlasování č. 103: 37 - 0 - 1


   Hlasování o 2. odstavci usnesení ve znění:

   Zastupitelstvo města Brna

  3. bere na vědomí
  4. závěr analýzy znaleckého ústavu Kreston A&CE Consulting, s.r.o., o zhodnocení pozemků statutárního města Brna po scelení zájmového území v lokalitě fotbalového stadionu za Lužánkami v k. ú. Ponava odkoupením cizích staveb:

   Hlasování č. 104: 32 - 2 - 3


   Hlasování o 3. odstavci usnesení ve znění:

   Zastupitelstvo města Brna

  5. souhlasí
 • pokračovat v jednáních s Liborem Procházkou o majetkoprávním vypořádání lokality "fotbalového stadionu za Lužánkami" v k. ú. Ponava, a to formou peněžitého vyrovnání na základě ocenění majetku dle znaleckých posudků:

  Hlasování č. 105: 40 - 0 - 0

 • 124.

  Vzdání se zástavních práv v souvislosti se změnou zajištění závazků sjednaných
  dle Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy
  o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže - lokalita u Janáčkova divadla - ZM7/3751

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 106: 39 - 0 - 0

  125.

  Uzavření dohody o narovnání se sdružením Jezdecké sportovní centrum - ZM7/3804

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 107: 39 - 0 - 0

  126.

  Uzavření dohody o splátkách - ZM7/3801

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 108: 38 - 0 - 0

  127.


  Protokol o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/3789

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 109: 38 - 0 - 0

  128.

  Dodatek č. 19 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/3717

  Hlasování č. 110: neplatné hlasování

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 111: 37 - 0 - 0

  130.

  Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 22. 12. 2016 mezi statutárním městem Brnem a společností RM Hluboček, s.r.o. - ZM7/3695

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 112: 37 - 0 - 0

  131.

  "Dostavba kanalizace v Brně II."- realizace retenčních nádrží Královky a Červený mlýn - ZM7/3788

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 113: 35 - 0 - 0

  133.

  Změna stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ZM7/3815

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 133) a 134).

  134.

  Delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Technologický Park Brno, a.s. - ZM7/3814

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 114: 37 - 0 - 3

  3.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

  RNDr. Mojmír Vlašín

 • vznesl připomínku k dodržování časového limitu pro vyjádření občanů dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna v souvislosti s dnešním vystoupením občanů v rámci bodu Dotazy, připomínky a podněty občanů.
  /Ing. Petr Vokřál, primátor - souhlasil s připomínkou nutnosti dodržování zejména časového limitu stanoveného pro jednotlivý příspěvek a uvedením jména vystupujícího./

  RNDr. Jan Hollan, Ph.D.

 • pozval přítomné členy Zastupitelstva města Brna na vystoupení mužského pěveckého sboru Láska opravdivá.
 • Informativní zprávy:

  Zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 15:10 hod.) Ing. Petr Vokřál, primátor.