jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/169

konané dne 15. května 2018

 

 

Jednání RMB zahájil Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, od bodu 1. do konce jednání vedl schůzi primátor města Brna Ing. Petr Vokřál. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Mgr. Jaroslavu Suchém  – schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepř.

pro

pro

  pro

pro

----

pro

pro

  pro

pro

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepř.

pro

pro

  pro

pro

----

pro

pro

  pro

pro

pro

 

 

Schválený program jednání:

 

1.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Rezidentní parkování v městě Brně  ̶  komunikační strategie a realizace navržených aktivit“  ̶   výběr nejvhodnější nabídky, smlouva  ̶  RM7/12122

2.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace  ̶  RM7/12128

3.

Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Technologický park Brno, a. s.  ̶  RM7/12126

4.

Návrh na změnu stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. S.  ̶
Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.  -  RM7/12127

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

Nepřítomen:

Ing. Jaroslav Kacer.

 

 

 

1.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Rezidentní parkování v městě Brně  ̶  komunikační strategie a realizace navržených aktivit“  ̶   výběr nejvhodnější nabídky, smlouva  ̶  RM7/12122

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Rezidentní parkování ve městě Brně  ̶  komunikační strategie a realizace navržených aktivit“ nabídku společnosti LOCOMOTION, spol. s r. o., Smolenská 137/22, 101 00 Praha 10.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností LOCOMOTION, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/169/01]

zodpovídá: OD                                             [15]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

zdržel        se

pro

----

pro

zdržel se

 pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

2.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace  ̶  RM7/12128

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere vědomí

 

- vzdání se funkce ředitele Centra experimentálního divadla, příspěvková organizace prof. Petra Oslzlého ke dni 31. 8. 2018;

 

- výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace;

 

- Závěrečnou zprávu komise z výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra experimentálního divadla, příspěvková organizace.

 

2. RMB jmenuje MgA. Miroslava Oščatku ředitelem Centra experimentálního divadla, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2018 na základě ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

   pro

pro

----

pro

pro

 pro

pro

pro

 

 

 

 

3.

Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Technologický park Brno, a. s.  ̶  RM7/12126

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna delegovat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Petra Vokřála, primátora města Brna, jako zástupce statutárního města Brna k zastupování na valné hromadě společnosti Technologický Park Brno, a. s., konané dne 6. června 2018.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

   pro

pro

----

pro

pro

 pro

pro

pro

 

 

4.

Návrh na změnu stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.  s.  ̶
Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.  -  RM7/12127

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

změnu stanov společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 

Ø  delegovat

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Marka Janíčka, člena Rady města Brna, jako zástupce statutárního města Brna k zastupování na valné hromadě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., konané dne 18. května 2018.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

   pro

pro

----

pro

pro

 pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

                Ing. Petr Vokřál v. r.                                            Mgr. Petr Hladík v. r.

                    primátor                                                           1. náměstek primátora

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:

Marek Janíček v. r.

Mgr. Jaroslav Suchý v. r.

 

 

 

 

V Brně dne 15. 5. 2018

Zapsala Lenka Kadlecová