Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

 

 

 

USNESENÍ

 

 

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/34

konaného dne 12. prosince 2017

 

 

 

 

 

 

      

Bod 65 byl projednán po bodu 1.

Bod 4 byl projednán po bodu 65.

Bod 23 byl projednán po bodu 21.

Bod 50 byl projednán po bodu 23.

Bod 166 byl projednán po bodu 50.

Bod 22 byl projednán po bodu 166.

Bod 29 byl projednán po bodu 27.

Bod 28 byl projednán po bodu 29.

Bod 167 byl projednán po bodu 164.

Bod 165 byl projednán po bodu 167.

 

 

 

1.

Technický bod

 

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:

MVDr. Vlastimil Žďárský, Vít Prýgl.

 

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/34 předložený RMB, ve znění změn.

 

 

65.

Záměr prodeje pozemků s bytovými domy v k. ú. Město Brno – ZM7/3320

 

ZMB neschvaluje záměr prodeje a směny pozemků v k. ú. Město Brno svěřených MČ Brno-střed

-          p. č. 599 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 478 m², jehož součástí je stavba č. p. 239, Solniční 11/Veselá 23, způsob využití bydlení

 

-          p. č. 420 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m², jehož součástí je stavba č. p. 401, Masarykova 6, způsob využití bydlení

 

-          p. č. 423 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m², jehož součástí je stavba č. p. 378, Radnická 7/Průchodní 1, způsob využití bydlení

 

 

-          p. č. 421 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 481 m², jehož součástí je stavba č. p. 377, Radnická 9/Průchodní 2, způsob využití bydlení

 

-          p. č. 414 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m², jehož součástí je stavba č. p. 403, Masarykova 14, způsob využití bydlení

 

-          p. č. 408 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 411 m², jehož součástí je stavba č. p. 405, Masarykova 18/Květinářská 2, způsob využití bydlení

 

-          p. č. 305 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m², jehož součástí je stavba č. p. 301, Kapucínské nám. 7, způsob využití bydlení

vše v k. ú. Město Brno

z důvodu nesouhlasného stanoviska MČ Brno-střed

a

-          p. č. 425 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m², jehož součástí je stavba č. p. 400, Masarykova 4, způsob využití bydlení

 

-          p. č. 530 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.331 m², jehož součástí je stavba č. p. 90, nám. Svobody 19/Zámečnická 2, 4, 6, způsob využití bydlení.

 

 

4.

Udělení Ceny města Brna pro rok 2017 – ZM7/3169

 

ZMB uděluje v souladu s 1. článkem Pravidel pro udílení Ceny města Brna Cenu města Brna pro rok 2017 v jednotlivých oblastech následovně:

 

­          v oblasti technické vědy: prof. RNDr. Radimu Chmelíkovi, Ph.D.,

 

­          v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Ing. Michalu V. Markovi, DrSc, dr. h. c.,

 

­          v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Jiřímu Vítovcovi, CSc., FESC,

 

­          v oblasti společenské vědy: PhDr. Antonínu Dufkovi, Ph.D.,

 

­          v oblasti architektura a urbanismus: doc. Ing. arch. Jiřímu Oplatkovi,

 

­          v oblasti výtvarné umění a design: Janu Steklíkovi in memoriam,

 

­          v oblasti hudba: Věře Lejskové,

 

­          v oblasti literární činnost: prof. PhDr. Sylvii Richterové,

 

­          v oblasti žurnalistika a publicistika: doc. PhDr. Aleně Blažejovské,

 

­          v oblasti dramatické umění: prof. Mgr. Zoji Mikotové,

 

­          v oblasti sport: Rudolfu Potschovi,

 

­          v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: doc. JUDr. Petru Mrkývkovi, Ph.D.

 

­          v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: Miroslavu Kasáčkovi,

 

­          v oblasti mimořádný přínos městu Brnu: JUDr. Miladě Váňové,

 

­          v oblasti in memoriam: Ladislavu Váchovi.

 

 

5.

Udělení čestného občanství města Brna za období 2014–2018 – ZM7/3256

 

ZMB uděluje v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství města Brna, čl. 2 odst. 2.4, čestné občanství města Brna za období 2014-2018

-          Václavu Hynku Machovi, in memoriam za přínos v oboru moravského sochařství a brněnské meziválečné architektury;

 

-          Brigádnímu generálu letectva v. v. Emilu Bočkovi, za hrdinství a nasazení vlastního života v boji za svobodu.

 

 

7.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 5/2016 a č. 4/2017 – ZM7/3232

 

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 5/2016 a č. 4/2017, která tvoří přílohu č.1 těchto usnesení.

 

 

8.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně – lokalita Palackého náměstí – ZM7/3245

 

ZMB schvaluje výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu Palackého náměstí - plošný rozsah zeleně na parcele č. 2354/1 k. ú. Řečkovice se zmenší o 34,4 m² (prostor pro umístění podzemních kontejnerů).

 

 

9.

Přejmenování parku na území města Brna – ZM7/3258

 

ZMB schvaluje přejmenování parku s názvem Hvězdička v k. ú. Zábrdovice na název „Hvězdička-park Eugena Horvátha“. Situační plánky tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

10.

Strategie BRNO 2050 – strategická část – ZM7/3305

 

ZMB schvaluje Strategii BRNO 2050 – strategickou část, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

12.

Strategie integrace cizinců ve městě Brně – ZM7/3306

 

1. ZMB schvaluje projektový záměr „Strategie integrace cizinců ve městě Brně“, který tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Strategie integrace cizinců ve městě Brně“.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

13.

Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB – ZM7/3225

 

ZMB

-          stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMB s účinností od 1. 1. 2018 dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení;

 

-          schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny členů výborů ZMB a členů komisí RMB, kteří nejsou členy ZMB, ve výši 3.700,- Kč měsíčně za členství ve výboru nebo komisi, poskytované dle stejných Zásad odměňování jako pro neuvolněné členy ZMB.

 

 

14.

Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni – ZM7/3224

 

ZMB schvaluje výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMB pro rok 2018 s účinností od 1. 1. 2018 ve výši uvedené v příloze č. 6 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.   

 

 

 

 

 

 

15.

Příspěvek na stravování uvolněným členům Zastupitelstva města Brna – ZM7/3257

 

ZMB schvaluje příspěvek na stravování uvolněným členům Zastupitelstva města Brna ve výši 52,- Kč na poukázku na stravování.

 

   

16.

Náhrada škody způsobené trestnou činností v objektu Masná 3c, k. ú. Trnitá – další postup – ZM7/3159

 

ZMB nesouhlasí s podáním žaloby o zaplacení částky ve výši 538.064,- Kč vůči xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx jako náhrady škody způsobené trestnou činností v objektu Masná 3c - budově č. p. 428, která je součástí pozemku p. č. 250/2 v k. ú. Trnitá.

 

 

17.

Žádost xxxxxxxxxx xxxx o prominutí platby zákonného úroku z prodlení v celkové výši 53.851,35 Kč ze splátek dluhu dle dohody o splátkách č. 6315113106 – ZM7/3176  

 

1. ZMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxx xxxx o prominutí úroku z prodlení ze dne 25. 8. 2017.

 

2. ZMB souhlasí s prominutím částky v celkové výši 53.851,35 Kč xxxxxxxxxx xxxxxx jako zákonného úroku z prodlení ze splátek dluhu dle dohody o splátkách č. 6315113106.

 

 

18.

Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy – ZM7/3181

 

ZMB schvaluje změnu „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ spočívající v úpravě, která umožní v budoucnu motivovat další skupiny osob k využívání městské hromadné dopravy.

 

 

19.

Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – prosinec 2017 – ZM7/3182

 

ZMB schvaluje

  1. zařazení projektu ORG 5385 „Územní studie na veřejná prostranství“ s celkovými náklady ve výši 2.220 tis. Kč a dobou realizace 2018-2019 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

 

  1. zařazení projektu ORG 5386 „Revitalizace parku Dvorského“ s celkovými náklady ve výši 3.110 tis. Kč a dobou realizace 2018-2020 do rozpočtu běžných výdajů města Brna.

 

 

 

 

 

20.

Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SINGLETRAIL Moravský kras, z. s., na vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku – ZM7/3244

 

1. ZMB ruší rozhodnutí o poskytnutí dotace SINGLETRAIL Moravský kras, z. s., se sídlem Komenského 234, 664 01 Řícmanice, IČO 269 82 323 ve výši 10.000.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017 na vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku, jejíž poskytnutí bylo schváleno v rámci usnesení Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 16. 5. 2017, bod č. 25.

 

2. ZMB schvaluje

­          poskytnutí dotace SINGLETRAIL Moravský kras, z. s., se sídlem Komenského 234, 664 01 Řícmanice, IČO 269 82 323 ve výši 7.100.000,- Kč z rozpočtu města Brna
na rok 2017 na vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku,

 

­          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 SINGLETRAIL Moravský kras, z. s., se sídlem Komenského 234,
664 01 Řícmanice, IČO 269 82 323 ve výši 7.100.000,- Kč, na vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

21.

Rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutím transferů městským částem, posunutí termínu vyúčtování investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Tuřany – ZM7/3236

 

ZMB schvaluje

­          poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Kohoutovice ve výši 200 tis. Kč
z rozpočtu města Brna na rok 2017 na opravu fasády a střechy kotelny MŠ Brno, Libušina tř. 29,

 

­          poskytnutí investičního transferu MČ Brno-sever ve výši 2.000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017 na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce kulturní památky Arnoldova vila“ s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 30. 6. 2019,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení,

 

­          posunutí termínu realizace a vyúčtování investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Tuřany z rozpočtu města na „Majetkoprávní vypořádání pozemků situovaných v rámci sportovních areálů“ z 15. 12. 2017 na 30. 11. 2018.

 

 

23.

Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města 2017 - rozpočtové opatření – ZM7/3260

 

ZMB schvaluje

-          převod částky 212.830 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města za účelem tvorby rezervy na financování strategických investičních akcí,

 

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky č. 1, která tvoří přílohu č. 9a těchto usnesení, z důvodu aktualizace rozpočtu výdajů města a tvorby Fondu rezerv a rozvoje v roce 2017,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky č. 2, která tvoří přílohu č. 9b těchto usnesení, z důvodu navýšení rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB o 2.500 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace výstavby MŠ Kníničky.

 

 

50.

Rozpočtové opatření v souvislosti s realizací projektu „Vývoj nových modulů spolupráce záchranných složek“ – ZM7/3295

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení, v souvislosti s realizací projektu „Vývoj nových modulů spolupráce záchranných složek“.

 

 

166.

Snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, rozpočtové opatření – ZM7/3318

 

ZMB schvaluje

-          snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.390 tis. Kč, a to   

         Domovu pro seniory Kosmonautů o částku 770 tis. Kč

         Domovu pro seniory Mikuláškovo nám. o částku 270 tis. Kč

         Domovu pro seniory Nopova o částku 700 tis. Kč

         Domovu pro seniory Okružní o částku 410 tis. Kč

         Domovu pro seniory Věstonická o částku 1.240 tis. Kč

      k využití na zařazení do návrhu rozpočtu roku 2018,

 -   rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení.

 

 

22.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2018 – ZM7/3200

 

ZMB

A.  bere na vědomí

     návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2018:

            - zdroje……..……….….………….. 15.925,4 mil. Kč                   

               v tom:  - příjmy ….………………12.796,8 mil. Kč        

                            - financování …..…………3.128,6 mil. Kč

            - výdaje ………………..…….…......15.925,4 mil. Kč

 

 

 

B.  schvaluje rozpočet města Brna na rok 2018:

           - zdroje  . . . ………………………..  14.569,7 mil. Kč 

             v tom: - příjmy…………….…..….11.762,2 mil. Kč

                         - financování……………… 2.807,5 mil. Kč

           - výdaje…………………………….  14.569,7 mil. Kč

             v tom: - běžné výdaje………..….     9.923,8 mil. Kč

                        -  kapitálové výdaje …….....  4.645,9 mil. Kč

        -  rozpočet účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno

        -  finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem, v nichž město drží majetkový podíl

        -  plány nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města

Obsah bodu B tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení.

 

C. stanoví závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2018 dle § 12, odst. 2 zákona  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

        1. celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby

        2. celkový objem běžných výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby

            - z toho celkový objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci,

        3. celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby

        4. celkový objem financování v členění dle položek rozpočtové skladby (vyjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů)

        5. finanční vztah k právnickým osobám, zřízeným nebo založeným městem

        6. finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků
z rozpočtu města

        7. celkový objem transferů městským částem

        8. celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno

Obsah bodu C tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení.

 

D. pověřuje Radu města Brna ve smyslu § 102, odst. 2, písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2018 v tomto rozsahu:

     1. přesuny běžných výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce a paragrafu rozpočtové skladby, a to kumulativně do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu běžných výdajů, které provede Odbor rozpočtu
a financování MMB (dále jen „ORF MMB“) na návrh správců:

­          kumulativně do výše 1 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),

 

­          označením výdajů, spolufinancovaných z evropských fondů a národních programů, a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ),

 

    2. přesuny příjmů a běžných výdajů mezi správci rozpočtových prostředků (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna)

 

    3. přesuny kapitálových výdajů - jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG - v rámci paragrafu rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:

­          formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby v rámci konkrétní investiční akce, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů)

 

­          označením výdajů, spolufinancovaných z rozpočtu EU a národních programů, a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ)

 

     4. změny objemu rozpočtových prostředků - příjmů, výdajů a financování - správců
v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů

 

E.

***

1. ZMB ukládá RMB zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2018 podle § 14 zákona 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG)

***

úkol č.: [Z7/34/22/01]

zodpovídá: RMB      [29]

termín: [2018-01-05]

 

***   

2. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018, v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy

***

úkol č.: [Z7/34/22/02]

zodpovídá: RMB      [29]

termín: [2018-04-10]

***

3. ZMB ukládá RMB předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření, schválená Radou města Brna na základě pověření dle bodu D.

Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna

***  

úkol č.: [Z7/34/22/03]

zodpovídá: RMB      [29]

termín: [dle usnesení]

 

***

4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání schválené rozpočty příspěvkových organizací, zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2018.

***

úkol č.: [Z7/34/22/04]

zodpovídá: RMB      [29]

termín: [2018-04-10]

 

 

24.

Poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění účasti základních škol v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu – rozpočtové opatření – ZM7/3215

 

ZMB schvaluje

1. poskytnutí neinvestičních příspěvků 4 základním školám zřizovaným statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi dle tabulky, na zajištění účasti v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2018, která tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení,

 

2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení.

 

 

25.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci na financování urbanistické soutěže „Na Kaménkách“ Brno, Černovice, rozpočtové opatření – ZM7/3228

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení,  z důvodu financování urbanistické soutěže „Na Kaménkách“ Brno, Černovice Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací.

 

 

26.

Žádost MČ Brno-Maloměřice a Obřany o souhlas s použitím zisku z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu – ZM7/3263

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany použití zisku z VHČ-bytové hospodářství na financování úpravy okolí bytových domů Fryčajova 161 a Fryčajova 161a do výše 3.000 tis. Kč.

 

 

27.

Žádost MČ Brno-střed o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu – ZM7/3267

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed změnu použití části postoupených příjmů z prodeje bytových domů na jiné účely do výše 7.661.431,88  Kč dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení.

 

 

29.

Prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Veřejnou zeleň města Brna, příspěvkovou organizaci – ZM7/3226

 

ZMB schvaluje prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku Vegetační úpravy na ploše dopravního uzlu Stará osada pro Veřejnou zeleň města Brna, příspěvkovou organizaci, ve výši 500.000,- Kč do 30. 6. 2018, s termínem vyúčtování do 31. 7. 2018.

28.

Změny v transferech městským částem v roce 2017 na žádost městských částí – rozpočtové opatření - ZM7/3259

 

ZMB schvaluje

­          změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Černovice v roce 2017 z rozpočtu města Brna z akce „Areál zdraví, Kneslova la - instalace vodního prvku“ ve výši 200 tis. Kč na akci „Areál zdraví, Kneslova la - plynofikace budovy“
s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB
v termínu do 16. 1. 2018,

 

­          poskytnutí transferů městské části Brno-střed na akce dle žádosti MČ Brno-střed „Žádost o mimořádný investiční transfer“ z rozpočtu města Brna pro rok 2017 ve výši 4.100 tis. Kč s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 30. 10. 2018,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení, z důvodu poskytnutí transferů městské části Brno-střed.

 

2. ZMB souhlasí s posunutím termínu vyúčtování transferu poskytnutého městské části Brno-jih na akci „Rekonstrukce a modernizace kulturního domu Bednářova 16“ v roce 2017 – prodloužení termínu vyúčtování do 30. 9. 2018.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí.

***

úkol č.: [Z7/34/28]

zodpovídá:      [29]

termín: [průběžně]

 

 

30.

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – ponechání finančních prostředků z nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku na zajištění urbanistických soutěží – ZM7/3227

 

ZMB schvaluje ponechání finančních prostředků z nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku na zajištění architektonických soutěží pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizací, ve výši 8.510 tis. Kč, k využití v roce 2018 při zachování stanoveného účelu, s termínem konečného vyúčtování do 15. 1. 2019.

 

 

31.

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace – převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření – ZM7/3229

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení, z důvodu financování pořízení hardwarového a softwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci.

 

 

 

32.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace – ponechání finančních prostředků z investičního transferu poskytnutého v roce 2017 k využití v roce 2018 – ZM7/3261

 

ZMB schvaluje ponechání finančních prostředků z nedočerpaného investičního tranferu poskytnutého z rozpočtu města na rok 2017 na akci ORG 3075 „Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova“ – Sanace vlhkého zdiva vnějších obvodových stěn objektů Zahradníkova 6-8 a Nerudova 11 k využití Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, v roce 2018 při zachování stanoveného účelu.

 

 

33.

Muzeum města Brna, příspěvková organizace – převedení investičního transferu na neinvestiční příspěvek, rozpočtové opatření – ZM7/3292

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení,  z důvodu převedení investičního transferu Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 700 tis. Kč na účelový neinvestiční příspěvek v souvislosti s mobilní aplikací s prvky rozšířené reality v kasematech s termínem vyúčtování do 15. 1. 2018.

 

 

34.

Změna využití účelového neinvestičního příspěvku Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci ZM7/3296

 

ZMB schvaluje změnu využití účelového neinvestičního příspěvku Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci z „Přírodovědné digitárium  ̶  návštěvnické centrum – zajištění technického provozu“ na „Přírodovědné digitárium  ̶ návštěvnické centrum – zajištění technického provozu a mzdové náklady včetně odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz".

 

 

35.

Změna účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci – ZM7/3240

 

ZMB schvaluje změnu účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci

-          snížení transferu na mikroporty, mikrofony v HaDivadle z 350 tis. Kč na 218 tis. Kč

-          poskytnutí transferu na zvukařské bedny 132 tis. Kč.

 

 

36.

Změna účelu využití schváleného investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – ZM7/3241

 

ZMB schvaluje změnu účelu využití schváleného investičního transferu ve výši 3.149 tis. Kč Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci

z: Hudební nástroje (hoboje, klarinety, trubky, lesní rohy, fagot, violoncello, housle, cembalo)

na: Hudební nástroje (hoboje, klarinety, trubky, lesní roh, fagot, violoncello, cembalo, vibrafon, xylofon).

 

37.

Změna využití části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO v letech 2017 a 2018 – ZM7/3293

 

ZMB schvaluje změnu využití části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO na kreativní fázi projektu CS EXPO BRNO 2018 ve výši 1.500.000,- Kč takto:

 

-          na kreativní fázi projektu CS EXPO BRNO 2018 ve výši 1.016.950,- Kč s termínem vyúčtování do 15. 1. 2018;

 

-          na zajištění marketingových služeb u projektu RE: PUBLIKA ve výši 483.050,- Kč s termínem vyúčtování do 15. 1. 2019.

 

 

38.

Prodloužení čerpání části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Knihovna Jiřího Mahena v Brně, v letech 2017 a 2018 – ZM7/3294

 

ZMB schvaluje prodloužení čerpání části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Knihovnu Jiřího Mahena v Brně na propojení městského e-shopu s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizací ve výši 225 000,- Kč do roku 2018, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2019.

 

 

39.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a STAREZ ̶  SPORT, a.s. – ZM7/3167

 

1. ZMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 7413170149 ze dne 23. 1. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013, dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 2013 a dodatku č. 3 ze dne 9. 2. 2016 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 269 21 211 jako poskytovatelem služeb.

Dodatek č. 4 tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem tohoto dodatku.

 

 

40.

Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017 – ZM7/3246

 

ZMB schvaluje

1. poskytnutí individuálních neinvestičních dotací spolkům ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky „I. Individuální neinvestiční dotace spolkům na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017“, která tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení,

 

2. uzavření smluv o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1. usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

41.

Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna Armádě spásy v České republice, z. s. a Diecézní charitě Brno na zajištění zimního provozu nočních krizových center – ZM7/3309

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí neinvestiční dotace Armádě spásy v České republice, z. s.,
IČO 406 13 411 ve výši
90 tis. Kč na projekt „Zajištění zimního provozu nočního krizového centra (noclehárny) v zimním období 2017/2018“,

 

­          poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno, IČO 449 90 260 ve výši
90 tis. Kč na projekt „Noční krizové centrum“,

 

­          uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna Armádě spásy v České republice, z. s., IČO 406 13 411 ve výši 90 tis. Kč a Diecézní charitě Brno, IČO 449 90 260 ve výši 90 tis. Kč, které tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

 

 

42.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Diecézní charitě Brno na projekt „Textilní banka Baltazar“, rozpočtové opatření – ZM7/3308

 

1.ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Diecézní charitě Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČO: 449 90 260 na projekt „Textilní banka Baltazar“, ve výši 400 tis. Kč,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení,

 

-          smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 ve výši 400 tis. Kč Diecézní charitě Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČO: 449 90 260, která tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 

 

 

 

 

43.

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. – ZM7/3307

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., se sídlem Mlýnská 316/25, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 030 10 376 ve výši 200 tis. Kč,

 

­          smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., se sídlem Mlýnská 316/25, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 030 10 376 ve výši 200 tis. Kč, která tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 

 

44.

Uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna – IN Film Praha spol. s r. o. – rozpočtové opatření – ZM7/3284

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 4.300 tis. Kč z rozpočtu města Brna pro IN Film Praha spol. s r. o, IČO: 497 03 099, se sídlem: Praha 1 − Nové Město, Žitná 610/23, PSČ 110 00, na realizaci projektu „Skleněný pokoj“ v letech 2017-2018,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24a těchto usnesení,

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 4 300 tis. Kč z rozpočtu města Brna s příjemcem IN Film Praha spol. s r. o., IČO: 497 03 099, se sídlem: Praha 1 − Nové Město, Žitná 610/23, PSČ 110 00, na realizaci projektu „Skleněný pokoj“ v letech 2017-2018, která tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna.

 

 

45.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 č. 731 709 2128 – xxxxxxx xxxxxxxxx – ZM7/3283

 

1. ZMB schvaluje

-          změnu podmínek čerpání a vyúčtování dotace ve výši 55 tis. Kč schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/27 ze dne 11. 4. 2017 fyzické osobě nepodnikající xxxxxxx xxxxxxxxx na realizaci projektu „Vydání monografie a uspořádání putovní výstavy k 90. výročí Rudolfa Štursy“,

 

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 ze dne 4. 7. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

46.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6717094620 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené s Českým olympijským výborem – ZM7/3243

 

1. ZMB schvaluje

-          navýšení poskytnuté dotace o 2.000.000,- Kč Českému olympijskému výboru se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO: 48546607,

 

-          uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6717094620 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené s Českým olympijským výborem se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO: 48546607, který tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem tohoto dodatku.

 

 

47.

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně – ZM7/3160

 

1. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČO 25512285 a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace.

 

 

48.

Metodika veřejné podpory – ZM7/3186

 

ZMB schvaluje Metodiku veřejné podpory, která tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

49.

Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů – prosinec 2017 – rozpočtové opatření – ZM7/3183 

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení, za účelem tvorby a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů.

 

51.

Projekt „Kino Art – stavební úpravy budovy“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/3220

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Kino Art − stavební úpravy budovy".

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Kino Art − stavební úpravy budovy“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kino Art – stavební úpravy budovy“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

 

***

4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

***

úkol č.: [Z7/34/51]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [po ukončení projektu]

 

 

52.

Projekt „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ - rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/3221

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace;

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)fmancovatelných z evropských fondů a národních programů.

 

***

4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

***

úkol č.: [Z7/34/52]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [po ukončení projektu]

 

 

53.

Projekt „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/3185

 

1. ZMB bere na vědomí

rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

 

***

4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

***

úkol č.: [Z7/34/53]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [po ukončení projektu]

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Projekt „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“ – změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, dodatek č. 2 smlouvy o partnerství – ZM7/3219

 

1. ZMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami změnového rozhodnutí  o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 33a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství k projektu „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi  (Rapid Re-Housing)“, který tvoří přílohu č. 33b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

55.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „Regionální brand" - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob – ZM7/3255

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob ve výši 3.500.000,- Kč na projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „Regionální brand“ z rozpočtu statutárního města Brna,

 

-          veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3.500.000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, která tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora podpisem této smlouvy.

 

 

56.

Podpora inovativního podnikání včetně projektu Regionální inovační strategie „Platinn“ – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob – ZM7/3299  

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob ve výši 8.600.000,- Kč na projekt „Podpora inovativního podnikání včetně projektu Regionální inovační strategie „Platinn" z rozpočtu statutárního města Brna,

 

-          veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.600.000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, která tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora podpisem této smlouvy.

 

 

57.

„Otevření a vedení českého centra (lektorátu českého jazyka) v Charkově“ – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob – ZM7/3297

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob ve výši 850.000,- Kč na projekt „Otevření a vedení českého centra (lektorátu českého jazyka) v Charkově“ z rozpočtu statutárního města Brna,

 

-          veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 850.000,- Kč Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob, která tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora podpisem této smlouvy.

 

 

58.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje „Brno Expat Centre“ - smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – ZM7/3298

 

1. ZMB schvaluje

-          smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi statutárním městem Brnem a Brnopolis z. s., která tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení,

 

-          poskytnutí zálohy na vyrovnávací platbu z rozpočtu statutárního města Brna subjektu Brnopolis z. s., na vybrané činnosti v rámci projektu „Brno Expat Centre“, vymezené jako služby obecného hospodářského zájmu, ve výši 3.560.000,- Kč za plnění závazku veřejné služby na rok 2018.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora podpisem této smlouvy.

 

 

59.

Projekt „Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat" - posouzení projektu – ZM7/3189

 

ZMB schvaluje posouzení projektu „Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat“, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

60.

Projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina“ – posouzení projektu – ZM7/3184

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina“, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno 5. a 6. skupina“, v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: dle termínů vyhlášení výzev.

***

úkol č.: [Z7/34/60]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

 

61.

Udělení souhlasu ZMB městské části Brno-Královo Pole se založením právnické osoby – společenství vlastníků v domě Purkyňova 1, 3, 5, 7, Brno – ZM7/3266

 

ZMB souhlasí v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. i) obecně závazné vyhlášky města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, s tím, že MČ Brno-Královo Pole založí právnickou osobu dle ust. § 1194 zák. č. 89/2012 Sb. - společenství vlastníků za účelem správy domu č. p. 1910, 1911, 1912, 2517 na ulici Purkyňova 1, 3, 5, 7, na pozemcích p. č. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, a těchto pozemků, v Brně, k. ú. Královo Pole.

 

 

62.

Dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků – ZM7/3264

 

ZMB souhlasí

-          s výjimkou z „Postupu města při prodeji bytového fondu“, schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016, při prodeji rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků;

 

-          s rozdělením práva k pozemku p. č. 489 − zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 93, na vlastnické právo k jednotkám a s následným prodejem vymezených jednotek včetně podílu na pozemcích p. č. 489 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 889 m² a p. č. 488 – zahrada, o výměře 2.301 m², vše v k. ú. Pisárky, město Brno, městská část Brno-střed, z úrovně MČ Brno-střed za cenu obvyklou dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“ s tím, že volné jednotky budou prodány v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

 

63.

Prodej bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků – ZM7/3268

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 1584 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 344 m²

se stavbou č. p. 340, způsob využití bytový dům, a pozemku

- p. č. 1585 – zahrada, o výměře 155 m², k. ú. Husovice, město Brno, městská část Brno-sever, dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

64.

Prodej bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků – ZM7/3265

 

ZMB schvaluje

1. prodej

- pozemku p. č. 2396/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929 m²,  se stavbou č. p. 1277, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 2398/2 - zahrada, o výměře 173 m²,

vše v k. ú Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,

dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitým věcem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Ryšánkova 4, Brno.

 

 

66.

Prodej podílů na pozemcích p. č.  8326 a p. č. 8327 v k. ú. Židenice – ZM7/3262

 

ZMB schvaluje prodej podílů o velikosti 84/3328 na pozemcích p. č. 8326 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m² a p. č. 8327 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m² v k. ú. Židenice, obec Brno, okres Brno-město vlastníkům jednotky č. 4060/18 a vlastníkům jednotky č. 4060/21 v domě č. p. 4059, 4060 na ulici Mikulovská 1, 3, postaveném na pozemcích p. č. 8326, 8327 v Brně, k. ú. Židenice a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

67.

Prodej pozemku p. č. 7510/10  v k. ú. Židenice – ZM7/3198       

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

p. č. 7510/10 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m²

v k. ú. Židenice xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 12.400,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

68.

Prodej pozemku p. č. 137 v k. ú. Staré Brno – ZM7/3211   

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 137 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 276 m²

v k. ú. Staré Brno xxx. xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.519.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

69.

Prodej pozemků p. č. 1688/115, 1688/116 a části pozemků p. č. 1688/117, 1688/202 k. ú. Jundrov, svěření části pozemku p. č. 1688/202 MČ Brno-Jundrov – ZM7/3210

 

ZMB schvaluje

 

Ø  prodej

1)

- pozemku p. č. 1688/115 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²

v k. ú. Jundrov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, manželům xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx. xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, manželům xxxxx xxxxxxx xxx. xxx. xxx a xxx. xxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx, xxx. za dohodnutou kupní cenu 20.600,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45a těchto usnesení.

 

2)

- pozemku p. č. 1688/116 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m²

- části pozemku p. č. 1688/117 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²

- části pozemku p. č. 1688/202 ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3 m²

(označené dle GP č. 1888-72/2017 jako pozemek p. č. 1688/210 o výměře 10 m²)

v k. ú. Jundrov

xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 85.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45b těchto usnesení;

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

Ø  MČ Brno-Jundrov svěření části pozemku

 

- p. č. 1688/202 − ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 71 m²

dle geometrického plánu č. 1888-72/2017 označené jako p. č. 1688/202

v k. ú. Jundrov

 

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4, po provedení vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

 

 

70.

Prodej pozemků p. č. 83, 84, 85  v k. ú. Slatina – ZM7/3197

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 83 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m²

- pozemku p. č. 84 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

- pozemku p. č. 85 − zahrada o výměře 63 m²

v k. ú. Slatina manželům xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 331.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

71.

Prodej pozemků p. č. 470/7, 470/8 k. ú. Staré Brno – ZM7/3171    

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 470/7 - zahrada, o výměře 112 m²,

- p. č. 470/8 - zahrada, o výměře 72 m²,

v k. ú. Staré Brno xxx. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.063.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

72.

Prodej pozemku p. č. 369/2 v k. ú. Trnitá – ZM7/3196

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 369/2 – zahrada, o výměře 47 m² v k. ú. Trnitá xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 141.000,-Kč + 21 % DPH ve výši 29.610,- Kč, tj. celkem částka ve výši 170.610,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

 

73.

Prodej pozemků v k. ú. Bystrc u obchodního střediska MAX – ZM7/3270       

 

1. ZMB bere na vědomí

­          existenci soudního sporu mezi statutárním městem Brnem jako žalobcem
a společností CAZZUOLA a. s. jako žalovanou o vydání bezdůvodného obohacení
za užívání nemovitých věcí:

- pozemku p. č. 6878/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3.104 m²,

- id. 1/2 pozemku p. č. 6878/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 434 m²,

- id. 1/2 pozemku p. č. 6878/12 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m²,

- id. 1/2 pozemku p. č. 6878/13 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²,

vše k. ú. Bystrc, na kterých se nachází budova č. p. 1080, způsob využití občanská vybavenost, ve vlastnictví CAZZUOLA a. s., a to sp. zn. 53 C171/2016 o zaplacení  částky ve výši 998.400,- Kč s příslušenstvím za období od 2. 8. 2013 do dne 1. 8. 2015,

 

­          existenci pohledávky statutárního města Brna vůči společnosti CAZZUOLA a. s. z titulu vydání bezdůvodného obohacení za užívání nemovitých věcí uvedených v přechozím odstavci, jejíž výše za období od 2. 8. 2015 do 12. 12. 2017 činí
1. 181.667,50 Kč.

 

2. ZMB schvaluje

­          prodej pozemků:

- části p. č. 6876/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 341 m² (dle GP
č. 3412-274/2017 označené jako pozemek p. č. 6876/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 341 m²),

- p. č. 6877/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 19 m²,

- p. č. 6877/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 37 m²,

- p. č. 6877/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 453 m²,

- p. č. 6877/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 253 m²,

- p. č. 6877/5 -ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m²,

- p. č. 6878/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3.104 m²,

- id. 1/2 p. č. 6878/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 434 m²,

- id. 1/2 p. č. 6878/12 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m²,

- id. 1/2 p. č. 6878/13 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²,

- p. č. 6879/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 42 m²,

vše k. ú. Bystrc,

společnosti CAZZUOLA a. s. za dohodnutou kupní cenu 17.948.000,- Kč,

 

­          zřízení služebností

- k tíži pozemku p. č. 6876/12, který vznikl na základě GP č. 3412-274/2017
a pozemku p. č. 6877/2 oba v k. ú. Bystrc ve prospěch statutárního města Brna a spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., s ohledem na to, že tyto pozemky jsou dotčeny v rozsahu vyznačeném v GP č. 3412-274/2017 umístěním a vedením vodovodního řadu DN 200, jeho ochranným pásmem, které je v šíři 1,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí vodovodního řadu DN 200 na každou stranu,

 

- k tíži pozemků p. č. 6877/3, 6877/4 oba v k. ú. Bystrc ve prospěch spol. Technické sítě Brno, akciová společnost, s ohledem na to, že tyto pozemky jsou dotčeny
v rozsahu vyznačeném v GP č. 3412-274/2017 umístěním zařízení veřejného osvětlení a jeho ochranným pásmem, které činí 1 m na každou stranu od osy kabelu

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebností, která tvoří přílohu č. 49a těchto usnesení,

 

­          dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem a společností
CAZZUOLA a. s., dle které společnost zaplatí statutárnímu městu Brnu částku
ve výši 1.453.377,30 Kč (100,-Kč/m²/rok) za bezdůvodné obohacení spočívající
v užívání nemovitých věcí uvedených v odstavci prvém tohoto usnesení v souhrnné výměře 3.328 m² bez právního důvodu v období ode dne 2. 8. 2013 do dne
12. 12. 2017, statutární město Brno se zaváže vzít zpět žalobu vedenou u Městského soudu v Brně pod spisovou značkou 53 C 171/2016, a CAZZUOLA se zaváže
se zpětvzetím žaloby vyslovit souhlas s tím, že žádná ze stran nebude mít právo
na náhradu nákladů řízení, za podmínek dohody o narovnání, která tvoří přílohu č. 49b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

74.

Prodej pozemku p. č. 2125/2 v k. ú. Žebětín – ZM7/3195        

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 2125/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

k. ú. Žebětín, xxx. xxxxxxxx xxxxxxx za kupní cenu 25.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

75.

Prodej pozemku p.č. 1103, k. ú. Kníničky – ZM7/3194  

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 1103 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m²

k. ú. Kníničky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44.200,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

76.

Prodej části pozemku p. č. 480 v k. ú. Černovice – ZM7/3214   

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku

- p. č. 480 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m²,

v k. ú. Černovice (dle GP č. 1741-13/2016 pozemek p. č. 480/2,

společnosti MAIN Apartment House, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 32.500,- Kč
a 21 % DPH ve výši 6.825,- Kč, tj. celkem 39.325,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

77.

Prodej částí pozemků p. č. 468/1, 468/4, 1702/1 v k. ú. Jundrov – ZM7/3199

 

ZMB schvaluje prodej

- části pozemku p. č. 468/1 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační pl., o výměře 23 m² (označné dle GP č. 1908-369/2017 jako p. č. 468/10)

 

- části pozemku p. č. 468/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 106 m², (označené dle GP č. 1908-369/2017 jako p. č. 468/9)

 

- části pozemku p. č. 1702/1 – zahrada, o výměře 7 m², (označené dle GP č. 1908-369/2017 jako p. č. 1702/14)

 

v k. ú. Jundrov manželům xxx. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx. xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 409.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

    

79.

Prodej pozemku p. č. 290 v k. ú. Olešná u Blanska – ZM7/3202

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 290 - ostatní plocha, dráha, o výměře 95 m²,

 v k. ú. Olešná u Blanska,

společnosti České Radiokomunikace a. s. za dohodnutou kupní cenu ve výši
119.750,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

80.

Zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66 ve věci prodeje pozemku p. č. 3853 v k. ú. Bystrc – ZM7/3206    

 

ZMB ruší část usnesení Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 17. 5. 2016, bod č. 66, druhá odrážka, která zní:

„ZMB schvaluje

- prodej pozemku p. č. 3853 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m², k. ú. Bystrc, xxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44.200, - Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.“

 

 

81.

Nabytí pozemku p. č. 5116/29 v k. ú. Židenice – ZM7/3238

 

1. ZMB bere na vědomí požadavek xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxx – spoluvlastníků pozemku p. č. 5116/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m², v k. ú. Židenice, vykoupit uvedený pozemek do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 89.100,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

2. ZMB nesouhlasí s nabytím pozemku p. č. 5116/29 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m² v k. ú. Židenice, ve spoluvlastnictví xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za požadovanou kupní cenu ve výši 89.100,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

3. ZMB souhlasí s nabytím pozemku p. č. 5116/29 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m² v k. ú. Židenice, ve spoluvlastnictví xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 31.220,- Kč, tj. cenu obvyklou a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

82.

Nabytí pozemků p. č. 1713/70, 1713/77 a 1713/396, vše v k. ú. Bystrc – ZM7/3252

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1713/70 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m²

- p. č. 1713/77 − ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 289 m²

- p. č. 1713/396 − orná půda, o výměře 21 m²

vše v k. ú. Bystrc, ve vlastnictví xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 405.950,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

83.

Nabytí pozemku p. č. 2594/81 v k. ú. Maloměřice – ZM7/3248

 

ZMB schvaluje nabytí části pozemku p. č. 2594/51 oddělené podle geometrického plánu č. 1791-102/2017 a označené jako p. č. 2594/81 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m², v k. ú. Maloměřice, ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.320 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

84.

Nabytí pozemku p. č. 2594/79 v k. ú. Maloměřice – ZM7/3249

 

ZMB schvaluje nabytí části pozemku p. č. 2594/44 oddělené podle geometrického plánu č. 1791-102/2017 a označené jako p. č. 2594/79 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m², v k. ú. Maloměřice, ve společném jmění manželů xxx. xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.780 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

85.

Nabytí pozemků p. č. 2158/27 a 2954/18, oba v k. ú. Žebětín – ZM7/3250

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 2158/27 − orná půda, o výměře 405 m²

- p. č. 2954/18 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 71 m²,

oba v k. ú. Žebětín ve spoluvlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 428.400,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

86.

Nabytí pozemku p. č. 2889/5 v k. ú. Nový Lískovec – ZM7/3254

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 2889/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m², v k. ú. Nový Lískovec z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.620,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

87.

Nabytí pozemku p. č. 4134/38 v k. ú. Královo Pole – ZM7/3230

 

1. ZMB bere na vědomí požadavek xxxx. xxxxxx xxxxxx − vlastníka pozemku p. č. 4134/38 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m², v k. ú. Královo Pole, vykoupit uvedený pozemek do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 184.000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

2. ZMB nesouhlasí s nabytím pozemku p. č. 4134/38 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m², v k. ú. Královo Pole, ve vlastnictví xxxx. xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za požadovanou kupní cenu ve výši 184.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

3. ZMB souhlasí s nabytím pozemku p. č. 4134/38 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m², v k. ú. Královo Pole, ve vlastnictví xxxx. xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 144.000,- Kč, tj. cenu obvyklou a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

88.

Nabytí pozemků p. č. 2090/4, 2089/1, 2093/6 a 2093/7, vše v k. ú. Horní Heršpice - změna usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 98  – ZM7/3231

 

ZMB mění usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 98, které zní:

„ZMB schvaluje nabytí

- pozemku p. č. 2090/4 − ostatní plocha, dálnice, o výměře 22 m²

- části pozemku p. č. 2089 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 147 m² označené dle geom. plánu č. 2048-29/2016 jako pozemek p. č. 2089/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m²,

- části pozemku p. č. 2093/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 574 m² označené dle geom. plánu č. 2048-29/2016 jako pozemek p. č. 2093/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m²,

- části pozemku p. č. 2093/2 − orná půda o výměře 248 m² označené dle geom. plánu č. 2048-29/2016 jako pozemek p. č. 2093/6 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m²,

vše v k. ú. Horní Heršpice

ve vlastnictví společnosti CONSTRUCT FINANCE, s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 70.790,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.“

 

takto:

 

Zastupitelstvo města Brna schvaluje nabytí:

- pozemku p. č. 2090/4 − ostatní plocha, dálnice, o výměře 22 m²

- části pozemku p. č. 2089 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 147 m² označené dle geometrického plánu č. 2048-29/2016 jako pozemek p. č. 2089/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96 m²,

- části pozemku p. č. 2093/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 574 m² označené dle geometrického plánu č. 2048-29/2016 jako pozemek p. č. 2093/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m²,

- části pozemku p. č. 2093/2 − orná půda, o výměře 248 m² označené dle geometrického plánu č. 2048-29/2016 jako pozemek p. č. 2093/6 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²,

vše v k. ú. Horní Heršpice ve vlastnictví společnosti CONSTRUCT FINANCE, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 183.000,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku od 1. 9. 2014 bez právního důvodu za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

89.

Nabytí pozemků p. č. 7976/20, 9717, 9720, 9721, 9724, 9725, 9726, 9727, 9729, 9731 a 9732, vše v k. ú. Židenice – ZM7/3233

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 7976/20 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 69 m²,

- p. č. 9717 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 100 m²,

- p. č. 9720 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m²,

- p. č. 9721 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 577 m²,

- p. č. 9724 - ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m²,

- p. č. 9725 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²,

- p. č. 9726 - ostatní plocha, zeleň o výměře 73 m²,

- p. č. 9727 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 90 m²,

- p. č. 9729 - ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m²,

- p. č. 9731 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²,

- p. č. 9732 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 81 ,

vše v k. ú. Židenice,

ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 655.770,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

90.

Nabytí pozemku p. č. 811/23 v k. ú. Přízřenice – ZM7/3235

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 811/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 137 ,

v k. ú. Přízřenice,

z vlastnictví xxx. xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 82.550,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

91.

Nabytí pozemků p. č. 1666/1, p. č. 1666/2 a p. č. 1666/3 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/3165

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1666/1 − zahrada, o výměře 250 m²

- p. č. 1666/2 − zahrada, o výměře 69 m²

- p. č. 1666/3 − zahrada, o výměře 109 m²

v k. ú. Maloměřice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 983.184,80 Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

92.

Nabytí pozemku p. č. 3543/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Dobudování opatření     pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa“ – ZM7/3161

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- části p. č. 3543 − oddělené podle geometrického plánu č. 2670-9/2017 a označené jako

- p. č. 3543/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 71 m²,

v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 63.900,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

93.

Nabytí pozemků p. č. 6253/12, 6253/13, 6253/14 v k. ú. Žabovřesky a uzavření dohody o narovnání - ZM7/3203 

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že spoluvlastníci pozemků p. č. 6253/12, 6253/13, 6253/14 k. ú. Žabovřesky požádali o ušlý nájem za 3 roky ve výši 75,- Kč/m² /rok za neoprávněné užívání těchto pozemků, přičemž nesouhlasili s nabídkou majetkoprávního vypořádání pozemků dle Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 147.530,- Kč a náhradou za obecné užívání pozemků ve výši 50,- Kč/m²/rok a požadují kupní cenu ve výši 308.450,- Kč.

 

2. ZMB schvaluje

- výjimku z článku III./bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaném dne 3. 4. 2012 − spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 6253/12, 6253/13, 6253/14 k. ú. Žabovřesky se sjednává kupní cena ve výši 308.450,- Kč,

- nabytí pozemků

-          p. č. 6253/12 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 86 m²

-          p. č. 6253/13 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře l1 m²

-          p. č. 6253/14 − ostatní plocha, zeleň o výměře 58 m²

vše v k. ú. Žabovřesky, z podílového spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxx xxxxxxx (id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 308.450,- Kč,

 

- dohodu o narovnání, jejímž obsahem je zejména:

- závazek statutárního města Brna zaplatit xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx částku odpovídající 75,- Kč/m²/rok za obecné užívání pozemků p. č. 6253/12, 6253/13, 6253/14 k. ú. Žabovřesky, jejíž celková výše bude vyčíslena za období tří let zpětně ode dne uzavření kupní smlouvy a dohody o narovnání až do dne právních účinků vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí, bez úroku z prodlení.

Kupní smlouva a dohoda o narovnání tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

94.

Nabytí pozemků p. č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19, 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/5 v k. ú. Židenice – ZM7/3277

 

ZMB schvaluje nabytí

1)

- id. 1/2 pozemku p. č. 7551/16 orná půda o výměře 1.567 m²

- id. 1/2 pozemku p. č. 7551/17 orná půda o výměře 416 m²

- id. 1/2 pozemku p. č. 7551/18 orná půda o výměře 2.370 m²

- id. 1/2 pozemku p. č. 7551/19 orná půda o výměře 483 m²

- id. 1/3 pozemku p. č. 7564/2 trvalý travní porost o výměře 64 m²

- id. 1/3 pozemku p. č. 7565 orná půda o výměře 565 m²

- id. 1/3 pozemku p. č. 7579 zahrada o výměře 141 m²

- id. 1/3 pozemku p. č. 7569/6 zahrada o výměře 111 m²

- id. 1/3 pozemku p. č. 7569/8 zahrada o výměře 85 m²

vše v k. ú. Židenice

z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 2.743.561,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 68a těchto usnesení,

 

2) id. 1/3 pozemku p. č. 7569/5 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m² v k. ú. Židenice z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 2.063,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 68b těchto usnesení. 

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

95.

Nabytí spoluvlastnického podílu  na  pozemku p. č. 4422/80 v k. ú. Líšeň – ZM7/3269

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 1/2 na pozemku

- p. č. 4422/80 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 722 m²,

v k. ú. Líšeň,

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 797.810,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

96.

Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 1493/5 k. ú. Veveří – ZM7/3253

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 1493/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 67 m², v k. ú. Veveří z podílového spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxx (id. 1/16), xxxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/48), xxxx xxxxxxxx (id. 1/16), xxx xxxxxxxx (id. 1/48), xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/48), xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxx (id. 1/8), xxxx. xxxxx xxxxxxxxx (id. 1/48) a xxx. xxxxx xxxxxxxxx (id. 1/16) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 221.321,- Kč a s jednorázovou kompenzací za užívání pozemku bez právního důvodu v celkové výši 5.966,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

97.

Nabytí spoluvlastnického podílu id. 3/4 k pozemku p. č. 2946/39 v k.ú. Žebětín pro stavbu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ – ZM7/3162

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/4 k pozemku p. č. 2946/39 − ostatní plocha, silnice, o výměře 469 m², v k. ú. Žebětín, z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 597.975 Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

98.

Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 84/74 k. ú. Ořešín – ZM7/3204 

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že spoluvlastníci pozemku p. č. 84/74, k. ú. Ořešín nabídli jeho bezúplatný převod do vlastnictví statutárního města Brna.

 

2. ZMB schvaluje

­          bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku

- p. č. 84/74 - orná půda, o výměře 68 m²,

v k. ú. Ořešín,

z vlastnictví xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 72a těchto usnesení;

 

­          bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku

- p. č. 84/74 - orná půda, o výměře 68 m²,

v k. ú. Ořešín,

z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna
a za podmínek darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 72b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

99.

Nabytí komunikační stavby při ulici K Babě v k. ú. Medlánky a nabytí pozemků v k. ú. Medlánky – ZM7/3251

 

ZMB schvaluje 

­          nabytí komunikační stavby při ulici K Babě

- parkovacích stání, chodníku, částí vozovky a vjezdu včetně schodiště se zábradlím na pozemcích p. č. 991/75, 991/142, 991/143, 991/487 v k. ú. Medlánky
ve vlastnictví společnosti REKO a. s.,

 

­          nabytí pozemků

- p. č. 991/142 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 248 m²,

- p. č. 991/487 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 367 m²,

- p. č. 991/495 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m².

- p. č. 991/496 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m²,

- p. č. 991/501 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 11 m²,

- p. č. 991/502 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 11 m²,

- p. č. 991/503 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m²,

- p. č. 991/504 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 15 m²,

- p. č. 991/512 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m²,

vše v k. ú. Medlánky,

ve vlastnictví společnosti REKO IP a. s. do vlastnictví statutárního města Brna
za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

100.

Nabytí komunikační stavby se zřízením věcných břemen při ulici Technická v k. ú. Královo Pole a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole – ZM7/3234

 

ZMB schvaluje 

­          nabytí komunikační stavby při ulici Technická - vozovky, parkovacích stání a chodníku včetně vjezdů na pozemcích p. č. 4767/445, 4767/446, 4770/27, 4779/16, 4779/17, 4779/37, 4779/39 v k. ú. Královo Pole,

ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně,

 

a nabytí pozemků

- části p. č. 4779/34 oddělené geometrickým plánem č. 3384-23/2017 jako pozemek p. č. 4779/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 ,

- části p. č. 4779/35 oddělené geometrickým plánem č. 3384-23/2017 jako pozemek p. č. 4779/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 ,

vše v k. ú. Královo Pole

ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně

 

do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH,

 

a bezúplatná nabytí věcných břemen odvodnění a osvětlení komunikace ve prospěch pozemků p. č. 4767/445, 4767/446, 4770/27, 4779/16, 4779/17, 4779/37, 4779/39 v k. ú. Královo Pole,

 

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

101.

Nabytí budovy č. p. 685 stojící na pozemku p. č. 505 v k.ú. Město Brno (rampa u kostela sv. Michala), dohoda o narovnání – ZM/3276    

 

1. ZMB bere na vědomí

-          skutečnost, že xxx. xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx jsou v katastru nemovitostí zapsáni jako podíloví spoluvlastníci pozemku p. č. 505 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m² v k. ú. Město Brno, jehož součástí je budova č.p. 685, způsob využití: občanská vybavenost, kdy tato budova je provozně propojena s nebytovým prostorem ve vlastnictví statutárního města Brna nezapsaným v katastru nemovitostí, nacházejícím se na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, a to:

-          p. č. 506 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

-          p. č. 507 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m²

-          p. č. 508 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m²

-          a na části pozemku p. č. 509/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 61 m²

vše v k. ú. Město Brno, přičemž uvedenou budovu ani nebytový prostor nelze samostatně užívat a tyto dohromady tvoří prostor tzv. rampy u kostela sv. Michala na Dominikánském náměstí v Brně;

 

-          skutečnost, že v budově a nebytovém prostoru uvedeném v předchozím odstavci dochází k vlhkostním poruchám, které zhoršují jejich stav a znemožňují jejich užívání;

 

-          existenci soudních sporů mezi statutárním městem Brnem jako žalobcem a xxxx. xxxxxxx xxxxxxx jako žalovaným

 

a) o zaplacení 152.100,- Kč s příslušenstvím, představující dlužné nájemné za „nebytové prostory v objektu Rampa kostela sv. Michala − Dominikánské nám. který je vlastnictvím pronajímatele o výměře 63 m²“ dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 2. 5. 1995 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxx. xxxxxxx xxxxxxx jako nájemcem za období od 4. čtvrtletí roku 2009 do 3. čtvrtletí roku 2012; spor je veden pod sp. zn. 108 C 100/2012 

 

b) o zaplacení částky 56.850,- Kč s příslušenstvím, která dle SMB představuje dlužné nájemné dle výše uvedené smlouvy o nájmu nebytových prostor za období 4. čtvrtletí roku 2012 a 1. čtvrtletí roku 2013 ve výši 25.350,- Kč a smluvní pokutu ve výši 31.500,- Kč za nepředání nebytových prostor statutárnímu městu Brnu jako pronajímateli po skončení nájmu dle této smlouvy; spor je veden pod sp. zn. 108 C 42/2016;

 

-          skutečnost, že xxxx. xxxxx xxxxx eviduje vůči statutárnímu městu Brnu nepromlčené pohledávky v celkové výši 1.031.260,- Kč:

 

a) úhrada poměrné části nákladů E.ON za vysoušení ve výši 65.140,- Kč

 

b) provedené adaptační práce ve výši 406.120,- Kč

 

c) ušlé nájemné za období 01/2015-04/2015, 01/2016-12/2017 ve výši 560.000,- Kč.

 

2. ZMB schvaluje dohodu o narovnání a kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem, xxx. xxxxx xxxxxxxx a xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, na základě které

 

-          xxx. xxxxxxx a xxxx. xxxxx společně prodají statutárnímu městu Brnu pozemek p. č. 505 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m² v k. ú. Město Brno včetně na něm stojící stavby − budovy č. p. 685, způsob využití: občanská vybavenost, jež je součástí pozemku p. č. 505, v k. ú. Město Brno, za dohodnutou kupní cenu 2.918.330,- Kč,

 

-          žaloby statutárního města Brna ve sporech vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 108 C 100/2012 a sp. zn. 108 C 42/2016 budou vzaty zpět a žádná ze stran nebude mít právo na náhradu nákladů řízení,

 

-          xxxx. xxxxx xxxxx se vzdá veškerých svých nároků týkajících se nepromlčených pohledávek v celkové výši 1.031.260,- Kč

 

 za podmínek uvedených v dohodě o narovnání a kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

102.

Nabytí jednotky č. 278/7 – garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/3112

 

ZMB schvaluje nabytí

- jednotky č. 278/7 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276,

277, 278, 279, 280, 281, 282, 283;

- souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

 

v k. ú. Husovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 230.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

103.

Nabytí jednotky č. 274/3 – garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/3163

 

ZMB schvaluje nabytí

- jednotky č. 274/3 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283

- souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283

 

v k. ú. Husovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 200.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

104.

Nabytí jednotky č. 285/2 – garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288  a  souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ “ – ZM7/3164

 

ZMB schvaluje nabytí

- jednotky č. 285/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288

- souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288

v k. ú. Husovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 230.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

105.

Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7890 v k. ú. Židenice z majetku ČR – Státní pozemkový úřad – ZM7/3213

     

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 7890 - zahrada, o výměře 1.511 m²,

v k. ú. Židenice,

z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna
za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č.  79 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

106.

Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 48/10, 48/39, 74/4, 225/65, 225/176, 232/4, 3898/12, 3898/13, 3898/16, 3898/18, 3898/20, 3898/23, 3898/27, 3898/32, 3953/233, 3953/333 vše v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3212

  

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

 

a) ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemků p. č. 48/10, 48/39, 74/4, 225/65, 225/176, 232/4, 3898/12, 3898/13, 3898/16, 3898/18, 3898/20, 3898/23, 3898/27, 3898/32, 3953/233, 3953/333 vše v k. ú. Řečkovice, s omezujícími podmínkami;

 

b) omezující podmínky, společně s podmínkami sankčními, spočívají mj.:

- v závazku města Brna, že o převáděný majetek bude řádně pečovat a užívat jej pouze k účelům uvedeným v této smlouvě (čl. II odst. 2) s tím, že v případě převodu převáděného majetku z důvodu veřejného zájmu jej nelze využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu, přičemž pokutu lze uložit i opakovaně;

- v závazku města Brna nepřevést (ani z části), jinak nezcizit ani nezatížit převáděný majetek ve prospěch třetí osoby po dobu 10 let od právních účinků zápisu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny obvyklé, kterou měl převáděný majetek v době porušení závazku, nejméně ve výši ceny zjištěné, s výjimkou, že město Brno je oprávněno v nezbytném rozsahu převáděný majetek smluvně zatížit věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě;

 

c) město Brno bude v případě uzavření této smlouvy zavázáno každoročně předat ÚZSVM, a to do 31. 1. následujícího roku, písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod., pod sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

 

d) na předmětných pozemcích se nachází komunikace a zeleň.

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 48/10 − ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 111 m²

- p. č. 48/39 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 139 m²

- p. č. 74/4 − ostatní plocha zeleň, o výměře 70 m²

- p. č. 225/65 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m²

- p. č. 225/176 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 280 m²

- p. č. 232/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 186 m²

- p. č. 3898/12 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 444 m²

- p. č. 3898/13 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 279 m²

- p. č. 3898/16 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²

- p. č. 3898/18 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 67 m²

- p. č. 3898/20 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 272 m²

- p. č. 3898/23 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 172 m²

- p. č. 3898/27 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 75 m²

- p. č. 3898/32 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 298 m²

- p. č. 3953/233 − orná půda, o výměře 247 m²

- p. č. 3953/333 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²

vše v k. ú. Řečkovice, se všemi součástmi, z vlastnictví České republiky − Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

107.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3175

   

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 28/60 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 87 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 29/23 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 51 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 30/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 103 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 55/10 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 1678/111 − ostatní plocha, silnice, o výměře 21 m², v k. ú. Starý Lískovec,

- p. č. 1678/192 − ostatní plocha, silnice, o výměře 2 m², v k. ú. Starý Lískovec,

- p. č. 1678/195 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 m², v k. ú. Starý Lískovec,

z vlastnictví České republiky − Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

108.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Staré Brno a Lesná, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/3178

    

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovité věci (pozemku) s omezujícími podmínkami;

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

 

-          na předmětných pozemcích jsou umístěny místní komunikace, chodníky, silniční vegetace a bezplatná parkovací stání

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1544 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2453 m², v k. ú. Staré Brno,

- p. č. 319/17 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 52 m², v k. ú. Lesná,

z vlastnictví České republiky − Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

109.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Líšeň, Staré Brno a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM/3174     

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 4806/15 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 587/11 − orná půda, o výměře 4 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 9353/34 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m², v k. ú. Líšeň,

- p. č. 871/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m², v k. ú. Staré Brno,

- p.č. 3287/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 107 m², v k. ú. Bohunice,

- p.č. 3289 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m², v k. ú. Bohunice,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

110.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3209   

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

 

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami;

 

-          omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-           na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň a veřejně přístupná účelová komunikace

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí  pozemků

- p. č. 2540/87 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 537 m², v k. ú. Líšeň

- p. č. 2540/88 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 297 m², v k. ú. Líšeň

- p. č. 2540/89 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m², v k. ú. Líšeň

- p. č. 2540/90 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m², v k. ú. Líšeň

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

111.

Bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k.ú. Černá Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3173

    

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 214/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m², v k. ú. Černá Pole, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

112.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Ponava, Židenice a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/3172

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

 

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani zčásti, nezcizit či nezatížit převáděný majetek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000.- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na předmětných pozemcích jsou umístěny místní komunikace, chodníky, silniční vegetace, veřejná zeleň a bezplatná parkovací stání

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 373/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 723 m², v k. ú. Ponava,

- p. č. 8347/19 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 142 m², v k. ú. Židenice,

- p. č. 8347/27 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 682 m², v k. ú. Židenice,

- p. č. 1003/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3.372 m², v k. ú. Jundrov,

- p. č. 2659/77 − ostatní plocha, silnice, o výměře 14 m², v k. ú. Jundrov,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

113.

Bezúplatné nabytí pozemků p.  č. 1179/7, 1179/8 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3179

 

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

 

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami;

 

-          omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň a veřejně přístupná nezpevněná komunikace,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1179/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m², v k. ú. Bohunice

- p. č. 1179/8 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m², v k. ú. Bohunice

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

114.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 584/2, 584/49 v k.ú. Komín z vlastnictví ČR- ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3208

   

1. ZMB bere na vědomí

Ø  skutečnosti, že:

 

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,

 

-          omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň v bytové zástavbě při ul. Podlesí, která slouží široké veřejnosti k volnočasovým aktivitám, a účelová komunikace (chodník);

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 584/2 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.185 m² v k. ú. Komín

- p. č. 584/49 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 105 m² v k. ú. Komín

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

115.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/3180

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami;

 

-          omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň, sloupy veřejného osvětlení a sloupy trolejového vedení MHD.

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1323/10 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 232 m², v k.ú. Černovice

- p. č. 1323/18 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 34 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 1323/19 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m², v k. ú. Ćernovice

- p. č. 1323/21 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², v k. ú. Černovice

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

116.

Bezúplatný převod pozemku p. č. 1195/4 v k. ú. Veveří  do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – ZM7/3310

 

ZMB schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1195/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 120 m² v k. ú. Veveří

do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, a za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu, která tvoří přílohu č. 90 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

117.

Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva  k nemovité věci z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3275

         

1. ZMB bere na vědomí skutečnosti, že:

-          bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bosonohy na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna;

 

-          smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci byla oboustranně, podepsána zástupcem statutárního města Brna a zástupcem Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabývá platnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb.;

 

-          následně Ministerstvo financí vydalo výkladové stanovisko k aplikaci ustanovení § 22 odst. 4 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., dle kterého není třeba k převodu pozemku ve výměře nepřesahující 200 m², na (v ) kterém se nacházejí pouhá ,,jiná zařízení“ (tedy zejména různé povrchové úpravy pozemku a drobné stavební prvky jako účelové komunikace, inženýrské sítě apod.) schválení Ministerstva financí;

 

-          z tohoto důvodu je třeba formou dodatku změnit ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, a to tak, že:

„smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou“.

 

2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/159 zohledňující výše uvedené stanovisko Ministerstva financí.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci tvoří přílohu č. 91 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

118.

Dodatky ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM – ZM7/3280

            

1. ZMB bere na vědomí skutečnosti, že:

-          bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Husovice, Veveří, Kohoutovice, Komárov, Černovice, Bosonohy, Židenice, Bystrc, Slatina, Sadová, na základě smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna;

 

-          smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami byly oboustranně podepsány zástupcem statutárního města Brna a zástupcem Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabývají platnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb.

 

-          následně Ministerstvo financí vydalo výkladové stanovisko k aplikaci ustanovení § 22 odst. 4 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., dle kterého není třeba k převodu pozemku ve výměře nepřesahující 200 m², na ( v ) kterém se nacházejí pouhá „jiná zařízení“ (tedy zejména různé povrchové úpravy pozemku a drobné stavební prvky jako účelové komunikace, inženýrské sítě apod.) schválení Ministerstva financí,

 

-          z tohoto důvodu je třeba formou dodatku č. 1 změnit ustanovení čl. VII. odst. 1 uzavřených smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, a to tak, že:

„smlouvy nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou“.

 

2. ZMB schvaluje

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/172

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-16/197

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/173

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-17/045

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/096

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/195

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/188

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/189

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/148

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/221

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/176

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/046

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-16/213

zohledňující výše uvedené stanovisko Ministerstva financí.

Dodatky č. 1 ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami tvoří přílohy č. 92 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

119.

Dodatky ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM (pozemky pod komunikacemi) – ZM7/3281

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnosti, že:

-          bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kohoutovice, Slatina, Černovice, Žabovřesky, Pisárky a Štýřice na základě smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna;

 

-          smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami byly oboustranně podepsány zástupcem statutárního města Brna a zástupcem Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabývají platnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb.;

 

-          následně Ministerstvo financí vydalo výkladové stanovisko k aplikaci ustanovení § 22 odst. 4 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., dle kterého není třeba k převodu pozemku ve výměře nepřesahující 200 m², na ( v ) kterém se nacházejí pouhá „jiná zařízení“ ( tedy zejména různé povrchové úpravy pozemku a drobné stavební prvky jako účelové komunikace, inženýrské sítě apod.) schválení Ministerstva financí;

 

-          z tohoto důvodu je třeba formou dodatku č. 1 změnit ustanovení čl. VII. odst. 1 uzavřených smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, a to tak, že:

„smlouvy nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou“.

 

2. ZMB schvaluje

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-16/254

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/261

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/271

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-17/056

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/266

-          dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-17/032

zohledňující výše uvedené stanovisko Ministerstva financí.

Dodatky č. 1 ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, tvoří přílohy č. 93 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

120.

Nabídka předkupního práva k zemědělské stavbě bez č. p./č. e. postavené mj. na pozemku p. č. 5045/6 v k. ú. Žabovřesky – ZM7/3315

     

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxx xxxxxxxx, doručenou dne 21. 9. 2017, zastoupenou obecným zmocněncem xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití zemědělská stavba, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 5045/6 − orná půda, o výměře 5.608 m² a na pozemku ve vlastnictví jiných fyzických osob, p. č. 5045/1, oba v k. ú. Žabovřesky, za kupní cenu ve výši 80.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a svěřenecké smlouvy o úhradě kupní ceny.

 

2. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití zemědělská stavba, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 5045/6, orná půda o výměře 5.608 m² a na pozemku ve vlastnictví jiných fyzických osob, p. č. 5045/1, oba v k. ú. Žabovřesky, za kupní cenu ve výši 80.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 21. 9. 2017;

 

3. ZMB schvaluje úplatné nabytí stavby bez č.p./č.e., způsob využití zemědělská stavba, stojící na pozemku statutárního města Brna, p. č. 5045/6 a na pozemku ve vlastnictví jiných fyzických osob, p. č. 5045/1, oba v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví xxxx xxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 80.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě na účet xxxx xxxxxxxx, před uzavřením kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

121.

Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č. p./č. e. stojící na pozemku p.  č. 4725 v k. ú. Komín – ZM7/3274       

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxx xxxxxx, doručenou dne 26. 9. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k id. 1/2 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 4725 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Komín, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k id. 1/2 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 4725 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², k. ú. Komín, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin, dle nabídky z 26. 9. 2017.

 

 

122.

Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 4717 v k. ú. Komín – ZM7/3273        

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxx. xxxxxx xxxxxxx, doručenou dne 26. 9. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k id. 1/2 stavby bez č.p./č.e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 4717 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Komín, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k id. 1/2 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 4717, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², k. ú. Komín, za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 26. 9. 2017.

 

 

123.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 68, stojící na pozemku p. č. 1927, k. ú. Maloměřice – ZM7/3272

       

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxx xxxxxxxxxxx, doručenou dne 29. 9. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 68, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1927 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m², k. ú. Maloměřice, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 68, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1927 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m², k. ú. Maloměřice, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 29. 9. 2017.

 

 

124.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e, stojící na pozemku p. č. 292 v k. ú. Židenice – ZM7/3271

        

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxx xxxxxxxx, doručenou dne 4. 10. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 292 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Židenice, za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 292, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m², k. ú. Židenice, za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a dle nabídky z 4. 10. 2017.

 

 

125.

Nabídka předkupního práva k id. 1/2 stavby garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 1423 v k. ú. Černá Pole – ZM7/3303

        

1. ZMB bere na vědomí

-          nabídku manželů xxxxxxxxxxx, doručenou dne 13. 10. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k id. 1/2 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1423 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Černá Pole, za kupní cenu ve výši 310.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

-          skutečnost, že manželé xxxxxxxxx v rozporu s ust. § 2148 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vědomě převedli na podkladě kupní smlouvy spoluvlastnický podíl k id. 1/2 stavby garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku statutárního města Brna p. č. 1423, k. ú. Černá Pole na koupěchtivého, tj. společnost L and S, s. r. o, se sídlem Zatloukalova 231/49, 621 00 Brno, s právními účinky zápisu v KN ke dni 12. 10. 2017, přestože neuplynula zákonem stanovená tříměsíční lhůta k přijetí nabídky předkupníkem od podání nabídky předkupního práva, která končí k datu 13. 1. 2018.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k id. 1/2 stavby bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1423 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Černá Pole, za kupní cenu ve výši 310.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 13. 10. 2017.

 

 

126.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 216, stojící na pozemku p. č. 191, k. ú. Nový Lískovec – ZM7/3289

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku podílových spoluvlastníků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, z nichž každý má samostatně vlastnický podíl ve výši id. 1/3, doručenou dne 19. 10. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 216, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 191, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m², k. ú. Nový Lískovec, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 216, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 191 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m², k. ú. Nový Lískovec, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 19. 10. 2017.

 

 

127.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 1027 v k. ú. Bystrc – ZM7/3304

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxx xxxxxxx, doručenou dne 23. 10. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1027 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m², k. ú. Bystrc, za kupní cenu ve výši 145.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 1027 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m², k. ú. Bystrc, za kupní cenu ve výši 145.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky z 23. 10. 2017.

 

128.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 69/3, k. ú. Staré Brno  – ZM7/3288

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku podílových spoluvlastníků, xxx. xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, z nichž každý je vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na nemovitosti, učiněnou dne 24. 10. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 69/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m², k. ú. Staré Brno, za kupní cenu ve výši 1.000.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, která je v podílovém spoluvlastnictví ve výši id. l/2 každého spoluvlastníka, tj. xxx. xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 69/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m², k. ú. Staré Brno, za kupní cenu ve výši 1.000.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově, dle nabídky z 24. 10. 2017.

 

 

129.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 116/8 v k. ú. Přízřenice  – ZM7/3287

        

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxx xxxxxxx, zastoupeného na základě plné moci xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, advokátkou, doručenou dne 26. 10. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 116/8 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Přízřenice, za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 116/8 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Přízřenice, za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin, dle nabídky z 26. 10. 2017.

 

 

130.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č. p. 1796, postavené na pozemku p. č. 3907 v k. ú. Královo Pole – ZM7/3302

 

1. ZMB bere na vědomí

­          nabídku xxxx. xxxxx xxxxxx, doručenou dne 1. 11. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě rod. domu č. p. 1796, způsob využití rod. dům, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 3907 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m²,
k. ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 3.740.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin,

 

­          skutečnost, že xxxx. xxxxx xxxxxx v rozporu s ust. § 2148 odst. 1 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vědomě převedla na podkladě kupní smlouvy vlastnictví ke stavbě rod. domu, stojící na pozemku statutárního města Brna p. č. 3907, k. ú. Královo Pole na koupěchtivého, tj. manžele xxxxxxxxxx se zástavou předmětné nemovitosti ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a. s., s právními účinky zápisu v KN ke dni 13. 11. 2017, přestože neuplynula zákonem stanovená tříměsíční lhůta k přijetí nabídky předkupníkem od podání nabídky předkupního práva, která končí k datu 1. 2. 2018.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě rod. domu č. p. 1796, způsob využití rod. dům, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 3907 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m², k. ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 3.740.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin, dle nabídky z 1. 11. 2017.

 

     

131.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 463, postavené na pozemku p. č. 1561/2   v k. ú. Bohunice – ZM7/3314

 

1. ZMB bere na vědomí

­          nabídku xxxx xxxxxxxx, doručenou dne 3. 11. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě rodinné rekreace č. e. 463, stojící na pozemku p. č. 1561/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy,

 

­          skutečnost, že se jedná o stavbu dočasnou a stavební úřad řeší odstranění stavby z důvodu její dočasnosti.

 

2. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě rodinné rekreace č. e. 463, stojící na pozemku p. č. 1561/2 -  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², k. ú. Bohunice, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy, dle nabídky ze dne 3. 11. 2017.

 

3. ZMB schvaluje úplatné nabytí stavby rod. rekreace č. e. 463, stojící na pozemku p. č. 1561/2, v k. ú. Bohunice, z vlastnictví xxxx xxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, a to úhradou kupní ceny poštovní poukázkou zaslanou na adresu xxxx xxxxxxxx uvedenou v kupní smlouvě, před uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 95 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

134.

Zrušení části usnesení Z7/27. zasedání ZMB, konaného dne 11.4.2017, bod 92 - nabídka předkupního práva k id. ½ stavby č.p. 912, stojící na pozemku p.č. 751/3, k.ú. Lesná – ZM7/3311

 

1. ZMB bere na vědomí

-          žádost podílových spoluvlastníků stavby č. p. 912, způsob využití obč. vybavenost, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 751/3 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 267 m² v k. ú. Lesná, podanou dne 15. 11. 2017, na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/27, konaného dne 11. dubna 2017, které se týkalo souhlasu se zasláním návrhu stavebnímu úřadu na odstranění stavby č. p. 912, umístěné na pozemku p. č. 751/3, k. ú. Lesná (dočasná stavba),

 

-          skutečnost, že příslušný stavební úřad svým rozhodnutím ze dne 15. 6. 2017 užívání výše uvedené stavby povolil na základě uzavřené podnájemní smlouvy a tím odpadl důvod pro nařízení odstranění stavby,

 

-          skutečnost, že dočasnost stavby je vázána na uzavření podnájemní smlouvy o nájmu pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna pod stavbou p. č. 751/3, k. ú. Lesná se spol. Lesy města Brna, a. s., jejíž platnost končí k 31. 12. 2017 a dle původní podnájemní smlouvy má být tato smlouva, uzavíraná vždy na dobu jednoho roku, opětovně každoročně prodlužována.

 

2. ZMB ruší odstavec třetí usnesení Z7/27 zasedání ZMB, konaného dne 11. 4. 2017, bod č. 92, který zní:

„ZMB souhlasí se zasláním návrhu stavebnímu úřadu na odstranění stavby č.p. 912, umístěné na pozemku p. č. 751/3, k. ú. Lesná (dočasná stavba).“

- Ostatní části usnesení zůstávají beze změny.

 

 

135.

Uznání vlastnického práva   k části pozemku p.č. 770/1, k. ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení – ZM7/3216

 

1. ZMB bere na vědomí argumentaci xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, právní zástupkyně xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, ze dne 24. 4. 2017 a 18. 5. 2017 k uznání vlastnického práva vydržením k části pozemku p. č. 770/1 o výměře 21 m², k. ú. Jundrov, obec Brno, která bude zaměřena a oddělena geometrickým plánem, a to formou souhlasného prohlášení dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

 

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx k datu 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 770/1 o výměře cca 21 m², k. ú. Jundrov, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 1906-123/2017 jako pozemek p. č. 770/16 ost. plocha – jiná plocha, o výměře 21 m², k. ú. Jundrov, obec Brno.

 

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 770/1, k. ú. Jundrov, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 1906-123/2017 jako p. č. 770/16 ost. plocha - jiná plocha o výměře 21 m², k. ú. Jundrov, obec Brno.

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 96 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

                   

136.

Uznání vlastnického práva k částem pozemku p.č. 2042/1, k.ú. Kohoutovice   formou souhlasného prohlášení – ZM7/3239

        

1. ZMB bere na vědomí argumentaci ke splnění podmínek vydržení vlastnického práva k částem pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice a k uznání vlastnického práva na základě souhlasného prohlášení, dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí:

 

a) xxx xxxxxxxxx v přípisu ze dne 3. 11. 2015, 9. 3. 2017

- k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře cca 7 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno

 

b) manželů xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx v přípisu ze dne 27. 3. 2015, 16. 3. 2017

- k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře cca 11 m². k. ú. Kohoutovice, obec Brno

 

c) manželů xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v přípisu ze dne 3. 11. 2015, 28. 3. 2017

- k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře cca 12 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno

 

d) xxxxxxxxx xxxxx v přípisu ze dne 17. 3. 2017

- k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře cca 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno

 

e) xxxxxx xxxxxxxxx v přípisu ze dne 22. 4. 2015, 28. 3. 2017

- k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře cca 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno

 

f) xxxxx xxxxx v přípisu ze dne 26. 10. 2015

- k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře cca 19 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno

 

2. ZMB souhlasí

 

-          s uznáním vlastnického práva xxx xxxxxxxxx k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře 7 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno, k datu 31. 12. 2013, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1119-238/2017 a označen jako p. č. 2042/9 o výměře 7 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno;

 

-          s uznáním vlastnického práva manželů xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx (id. 1/6), xxxx xxxxxxxxxx (id. 5/6) k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře 11 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno, k datu 31. 12. 2013, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1119 - 238/2017 a označen jako p. č. 2042/10 o výměře 11 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno;

 

-          s uznáním vlastnického práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2), manželů xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (id. 1/2) k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře 12 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno k datu 31. 12. 2013, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1119-238/2017 a označen jako p. č. 2042/11 o výměře 12 m², k. ú. Kohoutovice, obec

-          Brno;

 

-          s uznáním vlastnického práva xxxxxxxxx xxxxx k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno k datu 31. 12. 2013, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1119-238/2017 a označen jako p. č. 2042/12 o výměře 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno;

 

-          s uznáním vlastnického práva xxxxxx xxxxxxxxx k části pozemku p. č. 2042/1 o výměře 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno, k datu 31. 12. 2013, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1119-238/2017 a označen jako p. č. 2042/13 o výměře 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno;

 

-          s uznáním vlastnického práva k části pozemku xxxxx xxxxx p. č. 2042/1 o výměře 19 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno k datu 31. 12. 2013, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1119-238/2017 a označen jako p. č. 2042/14 o výměře 19 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno.

 

3. ZMB schvaluje

-          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxx xxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxx xxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k pozemku p. č. 2042/9, k. ú. Kohoutovice, obec Brno;

 

-          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a manželi xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva manželů xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx vydržením k id. 1/6 a xxxx xxxxxxxxxx k id. 5/6, dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k pozemku p.č. 2042/10, k. ú. Kohoutovice, obec Brno;

 

-          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a manželi xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k uznám vlastnického práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (id. 1/2) vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k pozemku p. č. 2042/11, k.ú.Kohoutovice, obec Brno, jak bude označena geometrickým plánem;

 

-          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxx xxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxxxxxx xxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k pozemku p. č. 2042/12, k. ú. Kohoutovice, obec Brno, jak bude označena geometrickým plánem;

 

-          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxx xxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxxx xxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k pozemku p. č. 2042/13, k. ú. Kohoutovice, obec Brno, jak bude označena geometrickým plánem;

 

-          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxxx xxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxx xxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k pozemku p. č. 2042/14, k. ú. Kohoutovice, obec Brno, jak je označena geometrickým plánem.

 

Souhlasná prohlášení tvoří přílohu č. 97 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

137.

Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 496, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení – ZM7/3290

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že

-          manželé xxxxxxx podali dne 10. 2. 2014 žádost o prodej pozemku p. č. 496, v k. ú. Ponava za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč,

 

-          Rada města Brna na své R7/113. schůzi konané dne 18. 4. 2017 nesouhlasila se záměrem prodeje pozemku p. č. 496, o výměře 57 m², k. ú. Ponava manželům xxxxxxxx za navrhovanou kupní cenu ve výši 20.000,- Kč,

 

-          manželé xxxxxxx podali dne 9. 2. 2017 žalobu o určení vlastnického práva k pozemku p. č. 496, k. ú. Ponava vůči žalovanému statutárnímu městu Brnu,

 

-          manželé xxxxxxx souhlasí s návrhem na mimosoudní vyřešení sporu formou souhlasného prohlášení, ve kterém bude uznáno vlastnické právo manželů xxxxxxxxx k pozemku p. č. 496 v k. ú. Ponava z důvodu vydržení,

 

-          pozemek p. č. 492/8 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 8 m² v k. ú. Ponava získali manželé xxxxxxx do vlastnictví na základě kupní smlouvy uzavřené s Českou republikou - Městem Brnem v působnosti okresního úřadu z prozatímní správy národního majetku ze dne 29. 9. 1999,

 

-          pozemek p. č. 492/8 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 8 m², v k. ú. Ponava je zastavěn vjezdem k objektu bydlení č. p. 301, Ponava, ve vlastnictví manželů xxxxxxxxx.

 

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva xxx. xxxxxxxxx xxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxx k pozemku p. č. 496 − zahrada, o výměře 57 m², v k. ú. Ponava, obec Brno, který je ve společném jmění manželů xxx. xxxxxxxxx xxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxx.

 

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx týkající se uznání vlastnického práva xxx. xxxxxxxxx xxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxx vydržením dle ust. § 134 zák. č. 40/1964 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2013, k pozemku p. č. 496 − zahrada, o výměře 57 m², v k. ú. Ponava, obec Brno, který je ve společném jmění manželů xxx. xxxxxxxxx xxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxx, za podmínek uvedených v souhlasném prohlášení, které tvoří přílohu č. 98 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

138.

Uznání vlastnického práva   k části pozemku p. č. 3085/4,  ozn. dle geom. plánu jako p. č. 3085/6 a  p. č. 3085/7,  k. ú. Líšeň  formou souhlasného prohlášení

Prodej části pozemku p. č 3085/4, ozn. dle geom plánu jako p. č. 3085/8, k. ú. Líšeň – ZM7/3291

 

1. ZMB bere na vědomí

-          skutečnost, že městská část Brno-Líšeň hodlá realizovat rekonstrukci - zateplení budovy − obč. vyb. č. p. 938/Holzova or. č. 7 (Orlovna) na pozemku p. č. 3085/1, k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřené městské části Brno-Líšeň, tj. vnější části zdi hraničící s pozemkem p. č. 3086/1, k. ú. Líšeň;

 

-          skutečnost, že na základě polohopisného zaměření bylo zjištěno, že stavba č. p. 938, k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna zasahuje do části pozemku p. č. 3086/1, k. ú. Líšeň ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxx a dvůr na pozemku p. č. 3086/1, k. ú. Líšeň vč. staveb na pozemcích p. č. 3086/2, p. č. 3086/3, p. č. 3086/5 bez č. p./č. e. pro výrobu a skladování, vše v k. ú. Líšeň ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxx zasahují do části pozemku p. č. 3085/4, k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna;

 

-          zájem xxx. xxxxx xxxxxxx a zájem statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň řešit uvedenou situaci vzájemným uznáním vlastnického práva vydržením k části pozemku p. č. 3086/1 o výměře 10 m² a částí pozemku p. č. 3085/4 o výměře 8 m² a o výměře 6 m², vše k. ú. Líšeň odděleným geometrickým plánem č. 4646-304/2017, a to k řešení již existujících vzájemných přesahů budov statutárního města Brna a Ing. Pavla Šponera;

 

-          skutečnost, že xxx. xxxxx xxxxxx uznává vlastnické právo statutárního města Brna vydržením k části pozemku p. č. 3086/1, k. ú. Líšeň, oddělené geometrickým plánem č. 4646-304/2017 jako p. č. 3086/10 o výměře 10 m², k. ú. Líšeň, a to formou souhlasného prohlášení;

 

-          skutečnost, že xxx. xxxxx xxxxxx má zájem na provedení stavebních úprav (zateplení) budov bez č. p./č. e. na pozemcích p. č. 3086/2, 3086/3, k. ú. Líšeň a za tímto účelem žádá o odprodej části pozemku p. č. 3085/4 o výměře 8 m², k. ú. Líšeň, odděleného geometrickým plánem č. 4646-304/2017 a označeného jako p. č. 3085/8 o výměře 8 m², k. ú. Líšeň;

 

-          záměr prodeje části pozemku p. č. 3085/4 o výměře 8 m², k. ú. Líšeň, odděleného geometrickým plánem č. 4646-304/2017 a označeného jako p. č. 3085/8 o výměře 8 m², k. ú. Líšeň byl odsouhlasen R7/142. schůzí RMB dne 21. 11. 2017 a zveřejněn od 22. 11. 2017.

 

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva xxx. xxxxx xxxxxxx k části pozemku p. č. 3085/4 o výměře 8 m² a k části pozemku p. č. 3085/4 o výměře 6 m², obě v k. ú. Líšeň, obec Brno vydržením, označené geometrickým plánem č. 4646-304/2017 jako p. č. 3085/6 o výměře 8 m² a jako p. č. 3085/7 o výměře 6 m², k. ú. Líšeň, obec Brno.

 

3. ZMB schvaluje

-          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxx. xxxxxx xxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxx. xxxxx xxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., k části pozemku p. č. 3085/4 o výměře 8 m² a k části pozemku p. č. 3085/4 o výměře 6 m², obě v k. ú. Líšeň, obec Brno vydržením, označené geometrickým plánem č. 4646-304/2017 jako p. č. 3085/6 o výměře 8 m² a jako p. č. 3085/7 o výměře 6 m², k. ú. Líšeň, obec Brno,

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 99a těchto usnesení.

 

-          prodej části pozemku p. č. 3085/4 o výměře 8 m², k. ú. Líšeň, oddělený a označený geometrickým plánem č. 4646-304/2017 jako p. č. 3085/8 o výměře 8 m², k. ú. Líšeň z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 21.600,- Kč vč. 21 % DPH (tj. 17.851,24 Kč bez DPH a 21 % DPH ve výši 3.748,76 Kč) + 1.000,- Kč (správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy).

 

Podmínky kupní smlouvy tvoří přílohu č. 99b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

139.

-          Uzavření souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohody o úpravě budoucích vztahů k budově;

-          Uznání vlastnického práva k příslušným podílům na budově k. ú. Líšeň;

-          Uzavření kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

-          Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích k. ú. Líšeň;

-          Bezúplatné nabytí jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků k. ú. Líšeň;

ve věci smírného řešení majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Líšeň – ZM7/3205

 

1. ZMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnost, že

 

-          manželé xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx (dále jen DaMŠ) jsou zapsáni v katastru nemovitostí jako vlastníci budovy č. p. 2473 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 6231 vše k. ú. Líšeň (dále i jako Budova) v jejich společném jmění manželů,

 

-          statutární město Brno je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 6231 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 340 m² a pozemku p. č. 7950/3 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m² k. ú. Líšeň,

 

-          na základě žaloby statutárního města Brna (dále jen SMB) je veden u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 55 C 39/2013 proti žalovaným DaMŠ spor o určení vlastnického práva k Budově,

 

-          Budova byla původně pouze objektem výměníkové stanice (VS 09 Líšeň), který přešel do vlastnictví města Brna, a později byla na něm vybudována jinou osobou na její náklady nástavba prodejny,

 

-          vlastnické právo státu k objektu výměníkové stanice (VS 09) nebylo zapsáno do tehdejší evidence nemovitostí a nástavba spolu s objektem výměníkové stanice byla jako jedna budova zapsána v katastru nemovitostí do vlastnictví jiné osoby.

 

Ø  skutečnost, že

 

DaMŠ jako budoucí nabyvatelé spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3191/5698 na pozemcích p. č. 6231 a p. č. 7950/3 v k. ú. Líšeň nesouhlasili s nabídkou města na kupní cenu podílu ve výši 654.217,- Kč (3.300 Kč/m²) a navrhli kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku odpovídající ceně v místě a čase obvyklé ve výši 495.619,- Kč (2.500 Kč/m²).

 

2. ZMB schvaluje

 

Ø  souhlasné prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohodu o úpravě budoucích vztahů k budově mezi SMB a xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx (dále jen DaMŠ), jejichž obsahem je zejména:

 

-          za účelem smírného vyřešení sporu vedeného u Městského soudu v Brně a do budoucna vyřešení vlastnického práva k budově č. p. 2473 občanská vybavenost k.ú. Líšeň ve vlastnictví DaMŠ postavené na pozemku statutárního města Brna p.č. 6231 k. ú. Líšeň (dále i jako Budova) s přihlédnutím k tomu, že SMB nabylo do vlastnictví stavbu výměníkové stanice VS 09 Líšeň na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR nacházející se v prvním nadzemním podlaží Budovy a DaMŠ dosud zapsaní v katastru nemovitostí jako vlastníci Budovy měli nabýt po svých právních předchůdcích do vlastnictví nástavbu nacházející se v druhém patře Budovy vybudovanou na náklady jejich právních předchůdců, dohodli se SMB a DaMŠ, že Budova je v jejich spoluvlastnictví,

 

-          vlastnické podíly obou účastníků jsou určeny podle podílu původní stavby výměníkové stanice VS 09 Líšeň na Budově pro SMB a podílu nástavby na Budově pro DaMŠ, přičemž na základě tohoto určení ve vlastnictví SMB je podíl na Budově ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku a ve společném jmění manželů DaMŠ je podíl na Budově ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku,

 

-          SMB a DaMŠ uznávají, že Budova postavená na pozemku p. č. 6231 v k. ú. Líšeň je ve vlastnictví SMB ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku a ve vlastnictví manželů DaMŠ v jejich společném jmění manželů ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku a toto vlastnické právo považují za nesporné a nepochybné;

 

-          závazek SMB a DaMŠ, poté co jejich vlastnické právo k Budově dle výše uvedeného prohlášení bude zapsáno v katastru nemovitostí, uzavřít mezi sebou nejpozději do jednoho roku od zápisu tohoto prohlášení do katastru nemovitostí kupní smlouvu, prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám dle ust. § 1166 občanského zákoníku a dohodu zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, dle kterých vymezí v Budově jednotky č. 2473/101 a č. 2743/102; v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví jednotka č. 2473/101 připadne do vlastnictví SMB, jednotka č. 2473/102 připadne do společného jmění manželů DaMŠ a SMB převede na DaMŠ do jejich společného jmění manželů za kupní cenu 495.619,‑ Kč podíl ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na pozemku p. č. 6231 v k. ú. Líšeň, na kterém je Budova postavena, a na pozemku p. č. 7950/3 v k. ú. Líšeň, jež s touto Budovou souvisí tak, aby podíly na společných částech budovy odpovídaly podílům na pozemcích,

 

-          závazek SMB do 90ti dní poté, kdy bude zapsáno v katastru nemovitostí vlastnické právo dle výše uvedeného prohlášení, vzít zpět žalobu vedenou u Městského soudu v Brně pod č. j. 55 C 39/2013 o určení vlastnického práva k Budově proti DaMŠ s tím, že žádný z účastníků nemá vůči druhému nárok na náhradu nákladů řízení,

 

Ø  uznání vlastnického práva statutárního města Brna ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku a vlastnického práva manželů xxxxxxxxx ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na budově č. p. 2473 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 6231 k. ú. Líšeň,

a za podmínek souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohody o úpravě budoucích vztahů k budově, které tvoří přílohu č. 100a těchto usnesení,

 

Ø  kupní smlouvu, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi statutárním městem Brnem (dále jen SMB) a xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx (dále jen DaMŠ), jejichž obsahem je zejména:

 

v části B. Kupní smlouva:

 

-          SMB jako prodávající prodává DaMŠ jako kupujícím podíl ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na pozemcích p. č. 6231 a p. č. 7950/3 v k. ú. Líšeň za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 495.619,- Kč a DaMŠ jako kupující podíl ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na uvedených pozemcích za tuto kupní cenu od SMB jako prodávajícího kupují a přijímají do společného jmění manželů,

 

v části C. Prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám

 

-          SMB jako vlastník id. 2507/5698 vzhledem k celku na pozemku p. č. 6231 a p. č. 7950/3 k. ú. Líšeň a DaMŠ jako vlastníci id. 3191/5698 vzhledem k celku na pozemku p. č. 6231 a p. č. 7950/3 k. ú. Líšeň s tím, že ve spojení s výše uvedenou kupní smlouvou se budova č. p. 2473 postavena na pozemku p. č. 6231 k.ú. Líšeň (dále i jako Budova) stává součástí pozemku p. č. 6231 k. ú. Líšeň, na němž je postavena, se dohodli na rozdělení práv k těmto nemovitým věcem na vlastnické právo k jednotkám a vymezují ve výše uvedených nemovitých věcech tyto jednotky:

  • jednotku č. 2473/101, která zahrnuje jiný nebytový prostor č. 101 jako prostorově oddělenou část Budovy a nachází se v prvním nadzemním podlaží Budovy; k jednotce patří podíl na společných částech nemovité věci ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku;
  • jednotku č. 2473/102, která zahrnuje provozovnu − nebytový prostor č. 102 jako prostorově oddělenou část Budovy, přičemž se nachází v druhém nadzemním podlaží Budovy, vyjma samostatného vstupního prostoru do provozovny a výtahu, které se nachází v prvním nadzemním podlaží Budovy; k jednotce patří podíl na společných částech nemovité věci ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku;

 

-          určení a popis společných částí na nemovité věci se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,

 

-          podíly na společných částech − k jednotce č. 2473/101 náleží podíl ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku a k jednotce č. 2473/102 náleží podíl ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku,

 

-          určení jiných práv a závazků, které se vznikem vlastnického práva k jednotce přechází na vlastníky jednotek,

 

-          určení správy společných částí nemovité věci, kterou bude vykonávat vlastník jednotky v Budově xxxxxxx xxxxx,

 

v části D. Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

-          SMB a DaMŠ se dohodli na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k jednotkám tak, že:

  • jednotka č. 2473/101 připadá do výlučného vlastnictví SMB
  • jednotka č. 2473/102 připadá do společného jmění manželů DaMŠ,

 

-          každá ze smluvních stran nabývá do svého vlastnictví jednotku, kterou dosud užívala a spravovala

 

-          vypořádáním jednotek ve spojení se zaplacením kupní ceny za podíl na pozemcích dle kupní smlouvy jsou smluvní strany mezi sebou zcela vyrovnány,

 

v části E. Závěrečná ustanovení

-          na základě kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví bude zapsáno vlastnické právo pro obě smluvní strany do katastru nemovitostí, návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podá a správní poplatek z podaného návrhu nese SMB,

 

Ø  prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na pozemcích:

- p. č. 6231 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 340 m²

Na pozemku stojí stavba: Líšeň, č. p. 2473, občanská vybavenost, LV 4347

- p. č. 7950/3 ostatní plocha, způsob využití jiná plocha o výměře 14 m² v k. ú. Líšeň;

do vlastnictví xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx v jejich společném jmění manželů za dohodnutou kupní cenu ve výši 495.619,- Kč;

 

Ø  bezúplatné nabytí jednotky č. 2473/101 jiný nebytový prostor k. ú. Líšeň a spoluvlastnického podílu ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku na společných částech budovy č. p. 2473 občanská vybavenost k. ú. Líšeň, jež je součástí pozemku p. č. 6231 k. ú. Líšeň a pozemků p. č. 6231 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 340 m² a p. č. 7950/3 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m² k. ú. Líšeň do vlastnictví statutárního města Brna

a za podmínek kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práv k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, které tvoří přílohu č. 100b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

140.

Majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 732 a v něm vymezených jednotek č. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7 v budově č. p. 118 v k. ú. Trnitá pro stavbu „Tramvaj Plotní-soubor staveb “ – ZM7/3166

 

ZMB

1. schvaluje MČ Brno-Židenice odnětí svěřeného majetku: pozemku p. č. 1281, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 955 m², jehož součástí je stavba Zábrdovice č. p. 156 se způsobem využití bydlení v k. ú. Zábrdovice ve vlastnictví statutárního města Brna v souladu s ustanovením § 132 zákona o obcích,

 

2. schvaluje směnu pozemku p. č. 1281, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 955 m², jehož součástí je stavba Zábrdovice č. p. 156 se způsobem využití bydlení v k. ú. Zábrdovice ve vlastnictví statutárního města Brna

 

za pozemek p. č. 732 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 287 m², jehož součástí je stavba Trnitá č. p. 118, bytový dům a v něm vymezené jednotky č. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7 včetně podílů na společných částech budovy a pozemku v k. ú. Trnitá vše ve vlastnictví Subjektu

 

s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 2.000.000,- Kč a za podmínek dle směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 101 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

141.

Směna pozemků v k. ú. Židenice  - lokalita Jedovnická – hliniště – ZM7/3312

 

ZMB schvaluje směnu pozemků

- část p. č. 7652/55 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

- část p. č. 7747/38 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.740 m²

- část p. č. 7747/44 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 758 m²

- p. č. 7966/28 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 108 m²

vše v k. ú. Židenice

 

za pozemky

- p. č. 7652/52 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

- p. č. 7652/53 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 305 m²

- p. č. 7747/11 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 466 m²

- část p. č. 7747/15 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 200 m²

- část p. č. 7747/16 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 218 m²

- část p. č. 7747/17 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 173 m²

- část p. č. 7747/18 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 465 m²

- část p. č. 7747/19 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 234 m²

- část p. č. 7747/20 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 243 m²

- část p. č. 7747/21 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 552 m²

- část p. č. 7747/22 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 485 m²

- část p. č. 7747/23 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 358 m²

- část p. č. 7747/24 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 346 m²

- část p. č. 7747/25 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 396 m²

- část p. č. 7747/26 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 361 m²

- dvě části p. č. 7747/27 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře celkem 520 m² (391 m²,129 m²)

- p. č. 7747/28 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 375 m²

- p. č. 7747/29 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 303 m²

- p. č. 7747/30 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 782 m²

- p. č. 7747/33 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²

- p. č. 7747/34 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 45 m²

-p. č. 7747/35 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 103 m²

- část p. č. 774/36 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 988 m²

- p. č. 7747/45 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

- p. č. 7747/61 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 279 m²

- p. č. 7747/63 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 213 m²

- p. č. 7747/64 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 55 m²

- p. č. 7747/66 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 165 m²

- p. č. 7966/16 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 132 m²

- p. č. 7966/17 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.364 m²

- část p. č. 7966/21 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 155 m²

- část p. č. 7966/22 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 120 m²

- část p. č. 7966/23 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 83 m²

- část p. č. 7966/24 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 l m²

- p. č. 7966/40 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 410 m²

- p. č. 7966/42 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 564 m²

- p. č. 7966/44 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

- p. č. 7966/46 − ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 22 m²

- p. č. 7966/48 ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 21 m²

- p. č. 8604/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

vše k. ú. Židenice

s doplatkem na straně statutárního města Brna ve výši 2.441.051,- Kč, a to na účet Ing. Martina Hlaváče ve výši 1/2 z celkové částky, na účet xxx. xxxxxxx xxxxxx ve výši 1/4 z celkové částky a na účet xxxxxx xxxxxxxxx ve výši 1/4 z celkové částky, na základě smlouvy o směně, která tvoří přílohu č. 102 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

142.

Směna pozemků v k. ú. Komín – ZM7/3316

         

1. ZMB bere na vědomí

-          žádost manželů xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx o směnu pozemku p. č. 4105/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.633 m² v k. ú. Komín za pozemky p. č. 2621/1 lesní pozemek o výměře 28 m² p. č. 2628/26 – zahrada, o výměře 263 m², p. č. 2628/28 – zahrada, o výměře 310 m², p. č. 4114/3 ostatní plocha zeleň, o výměře 83 m², část p. č. 4105/3 − orná půda, o výměře 706 m², část p. č. 4105/13 − orná půda, o výměře 143 m², část p. č. 4109/5 − ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 31 m², dle GP č. 2443-56/2015 p. č. 4105/3 o výměře 784 m², p. č. 4109/18 o výměře 31 m² a p. č. 4105/26 o výměře 65 m², vše v k. ú. Komín, ve spoluvlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx − id. 1/2 a xxxxxx xxxxxx − id. 1/2;

 

-          skutečnost, že účelem navrhované směny na straně města Brna, městské části Brno-Komín je vypořádání pozemků v rámci areálu školy Pastviny, zejm. pro zamýšlenou realizaci projektu „Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 718/70“ a pro vybudování adekvátní příjezdové komunikace do sportovního areálu ZŠ a informaci starostky MČ Brno-Komín, že nabytí níže uvedených pozemků v k. ú. Komín do vlastnictví města Brna je s ohledem na možnost získání dotace na projekt „Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 718/70“ nezbytné do konce r. 2017;

 

-          skutečnost, že rozdíl ceny níže uvedeného pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna a níže uvedených pozemků ve spoluvlastnictví manželů xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (vlastní id. 1/2 vzhledem k celku) a xxxxxx xxxxxx (vlastní id. 1/2 vzhledem k celku) navrhovaných do směny, činí dle Znaleckého posudku zpracovaného znalcem xxx. xxxxx xxxxxxxxxx č. 2774-25/2016 ve znění dodatku č. 1 k tomuto ZP, 1.668.800,- Kč;

 

-          návrh manželů xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, spoluvlastníků níže uvedených pozemků v k. ú. Komín, na snížení ceny stanovené tímto znaleckým posudkem a to tak, aby doplatek směny na straně navrhovatelů byl ve výši 729.350,- Kč, z důvodů uvedených v tomto návrhu

vyjádření MČ Brno-Komín k žádosti o snížení ceny pozemků

skutečnost že snížení ceny pozemků z důvodů uvedených v žádosti není dle vyhodnocení MO MMB opodstatněné.

 

 

 

 

 

 

 

2. ZMB

schvaluje směnu

pozemku p. č. 4105/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.633 m² v k. ú. Komín ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky

- p. č. 2621/1 − lesní pozemek, o výměře 28 m²

- p. č. 2628/26 – zahrada, o výměře 263 m²

- p. č. 2628/28 – zahrada, o výměře 310 m²

- p. č. 4114/3 − ostatní plocha zeleň, o výměře 83 m²

- část p. č. 4105/3 − orná půda, o výměře 706 m², oddělená geometrickým plánem č. 2443-56/2015 a tímto geometrickým plánem označená jako díl „b“

- část p. č. 4105/13 − orná půda, o výměře 78 m², oddělená geometrickým plánem č. 2443-56/2015 a tímto geometrickým plánem označená jako díl „d“

přičemž tyto části pozemků se tímtéž geometrickým plánem slučují a nově označují jako pozemek p. č. 4105/3 orná půda o výměře 784 m²

- část p. č. 4105/13 orná půda o výměře 65 m², oddělená geometrickým plánem č. 2443-56/2015 a označená tímto geometrickým plánem jako nově vznikající pozemek p. č. 4105/26 orná půda o výměře 65 m²

část pozemku p. č. 4109/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 31 m², oddělená geometrickým plánem č. 2443-56/2015 a tímto geometrickým plánem označená jako nově vznikající pozemek p. č. 4109/18 − ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 31 m²

ve spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx - id. 1/2 a xxxxxx xxxxxx - id. 1/2, vše v k. ú. Komín s doplatkem směny ve výši 1.668.800,- Kč, který bude zaplacen takto:

manželé xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zaplatí statutárnímu městu Brnu částku 834.400,- Kč vč. DPH (689.586,78 Kč + 21 % DPH 144.813,22 Kč),

xxxxx xxxxx zaplatí statutárnímu městu Brnu částku 834.400,- Kč vč. DPH (689.586,78 Kč + 21 % DPH 144.813,22 Kč).

a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 103 těchto usnesení,

 

pro případ, že nedojde k uzavření směnné smlouvy dle předchozího odstavce do 31. 12. 2017 z důvodů na straně spoluvlastníků manželů xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx

 

souhlasí

s přípravou podkladů na zaslání výzvy k převedení věci za příslušnou úplatu − pozemku p. č. 4105/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.652 m² v k. ú. Komín, ve smyslu ustanovení § 2144 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, do vlastnictví města Brna.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

143.

Směna pozemku p. č. 632/3 v k. ú. Česká za pozemky p. č. 2946/49, 2946/50, 2946/51, 2946/52, 2946/53, 2946/54, 2946/55, 2949/3 vše v k. ú. Žebětín – ZM7/3188

 

1. ZMB schvaluje směnu pozemku p. č. 632/3 v k. ú. Česká, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemky p. č. 2946/49, 2946/50, 2946/51, 2946/52, 2946/53, 2946/54, 2946/55, 2949/3 vše v k. ú. Žebětín, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., s doplatkem rozdílu cen ve výši 73.790,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 104 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem směnné smlouvy.

 

 

145.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, budovy na ul. Říčanská č. pop. 1448/č. or. 18, která je součástí pozemku p.  č. 2475/21 a pozemků p. č. 2475/21, p. č. 2475/22, p. č. 2458/22, p. č. 2474/46, p.  č. 2474/47 v k. ú. Bystrc – ZM7/3285

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření

-          budovy na ul. Říčanská č. pop. 1448/č. or. 18, občanská vybavenost, která je součástí pozemku p. č. 2475/21

-          pozemku p. č. 2475/21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.470 m²

-          pozemku p. č. 2475/22, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 200 m²

-          pozemku p. č. 2458/22, ostatní plocha – zeleň, o výměře 3.221 m²

-          pozemku p. č. 2474/46, ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 92 m²

-          pozemku p. č. 2474/47, ostatní plocha – zeleň, o výměře 12 m²

vše v k. ú. Bystrc

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I – školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 52 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění.

 

 

146.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 205/30  k. ú. Lesná – ZM7/3190

   

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemku

- p. č. 205/30 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.220 m²,

v k. ú. Lesná,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4.

 

 

147.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p.č. 1347/30 a p.č.1394/30 k. ú. Lesná – ZM7/3191

      

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemků

- p. č. 1347/30 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 267 m²,

- p. č. 1394/30 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 343 m²,

k. ú. Lesná,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č.4.

148.

Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 395/3 a p. č. 395/4  k. ú. Obřany – ZM7/3192

                  

ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemků

- p. č. 395/3 - orná půda, o výměře 62 m²,

- p. č. 395/4 - orná půda, o výměře 8 m²,

k. ú. Obřany,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna
č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4.

 

 

149.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 803 p. č.804 a p. č. 812/2 k. ú. Řečkovice – ZM7/3193

            

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemků

- p. č. 803 - zahrada, o výměře 263 m²,

- p. č. 804 - zahrada, o výměře 285 m²,

- p. č. 812/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 66 m²,

v k. ú. Řečkovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna
č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4.

 

 

150.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 2314/2 a p. č. 2314/189 k. ú. Řečkovice – ZM7/3201

        

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemků

- p. č. 2314/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m²

- p. č. 2314/189 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 27 m²

v k. ú. Řečkovice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4.

 

 

151.

Svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků p.č.763/4 a p.č.772/12 k. ú. Ivanovice – ZM7/3279

     

ZMB schvaluje MČ Brno-Ivanovice svěření pozemků

- p. č. 763/4 – zahrada, o výměře 25 m²

- p. č. 772/12 − ovocný sad, o výměře 214 m²

v k. ú. Ivanovice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4.

 

 

 

152.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č.2084/1 k. ú. Řečkovice – ZM7/3278

        

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemku

- p. č.2084/1 − zastavěná plocha, nádvoří o výměre 1 127 m²

v k. ú. Řečkovice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ost.nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4.

 

 

153.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 2136/1, v k.  ú. Tuřany – ZM7/3207

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku

- p. č. 2136/1 − orná půda, o výměře 867 m²

v k. ú. Tuřany

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č 136 přílohy č. 4.

 

 

154.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p.č. 1308/2 a p.č. 1310/2

v k. ú. Tuřany – ZM7/3217

       

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemků

- p. č. 1308/2 − orná půda, o výměře 61 m²

- p. č. 1310/2 – zahrada, o výměře 53 m²

v k. ú. Tuřany

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4.

 

 

155.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 4585/2 a p. č. 4585/3 v k.  ú. Židenice – ZM7/3218

       

ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice svěření pozemků

- p. č. 4585/2 − ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m²

- p. č. 4585/3 − ostatní plocha, jiná plocha o výměře 71 m²

v k. ú. Židenice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4.

 

 

 

 

 

 

156.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 942, p. č. 944, p. č. 946, p. č. 948 a p. č. 950 v k.  ú. Chrlice – ZM7/3286

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Chrlice svěření pozemků

- p. č. 942 − orná půda, o výměře 261 m²

- p. č. 944 − orná půda, o výměře 227 m²

- p. č. 946 − orná půda, o výměře 218 m²

- p. č. 948 − orná půda, o výměře 252 m²

- p. č. 950 − orná půda, o výměře 268 m²

v k. ú. Chrlice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4 do doby využití pozemků dle ÚPmB.

        

 

157.

Svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 568, 601/2, 1930/1, 1930/2, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1938/251, 1938/252, 1938/437, 1938/496, 1938/550, 1938/556, 1938/557, 1938/558, 1938/559, 1938/560, 1938/567, 1938/568, 1938/593, 1938/594, 3224/2, 3226/2, 6209/1, 7365/23, 7365/24 vše v k. ú. Bystrc – ZM7/3177

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků

- p. č. 568 – orná půda, o výměře 29 m²

- p. č. 601/2 – zahrada, o výměře 6 m²

- p. č. 1930/1 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4795 m²

- p. č. 1930/2 – trvalý travní porost, o výměře 41 m²

- p. č. 1930/26 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 85 m²

- p. č. 1930/27 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 5 m²

- p. č. 1930/28 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 14 m²

- p. č. 1930/29 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 5 m²

- p. č. 1930/30 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 10 m²

- p. č. 1938/251 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 239 m²

- p. č. 1938/252 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 176 m²

- p. č. 1938/437 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²

- p. č. 1938/496 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 138 m²

- p. č. 1938/550 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5388 m²

- p. č. 1938/556 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 76 m²

- p. č. 1938/557 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m²

- p. č. 1938/558 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

- p. č. 1938/559 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 158 m²

- p. č. 1938/560 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

- p. č. 1938/567 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 721 m²

- p. č. 1938/568 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1328 m²

- p. č. 1938/593 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 235 m²

- p. č. 1938/594 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 154 m²

- p. č. 3224/2 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 57 m²

- p. č. 3226/2 – trvalý travní porost, o výměře 42 m²

- p. č. 6209/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 338 m²

- p. č. 7365/23 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

- p. č. 7365/24 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 521 m²

v k. ú. Bystrc

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 136 přílohy č. 4, s omezující podmínkou uzavírat nájemní smlouvy pouze na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.

 

 

158.

Smlouva o budoucí smlouvě darovací pro stavbu „Ulice Ondrova – zklidnění dopravy (BESIP)“ – ZM7/3237

 

ZMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací, jejímž předmětem je stavba ostrůvku pro zklidnění dopravy na silnici III/3846, stavba rozšíření vozovky silnice III/3846 a stavba úprav povrchu silnice III/3846, které budou realizovány na pozemcích p. č. 224/1 a p. č. 468/1, vše v k. ú. Kníničky a obci Brno, jenž jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje jako budoucího obdarovaného, dle podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě darovací, která tvoří přílohu č. 105 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

159.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č. 6314173852 se společností Maximus Resort, a.s. a Brněnské komunikace a. s. – ZM7/3282

       

ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č. 6314173852 uzavřené dne 12. 11. 2014 se společností Maximus Resort, a. s., jako nájemcem a společností Brněnské komunikace a. s., jako vedlejším účastníkem smlouvy, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 12. 12. 2016, na základě kterého se prodlužuje lhůta pro dokončení stavby Parkoviště č. 2 na pozemcích č. 3 do 30. 6. 2018, za podmínek dodatku č. 2 ke smlouvě, který tvoří přílohu č. 106 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

160.

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna – ZM7/3301

 

ZMB schvaluje ve smyslu ust.  § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

-          dodatek č. 1 ke zřizovací listině Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 107 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

161.

Protokol o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – ZM7/3222

 

1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna vybudovaného v rámci investiční akce „Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem“ a předání pozemků v majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, spočívající ve:

 

-          svěření pozemků dotčených stavbou „Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" v parku Koliště III − Janáčkovo divadlo, tj. pozemky p. č. 7/10 a 8/6, část pozemku p. č. 7/1 díl 2, vše v k. ú. Město Brno, ve smyslu Protokolu č. 61 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 108a těchto usnesení;

 

-          vyjmutí pozemků p. č. 10/6 a 11/1, k. ú. Město Brno, ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, ve smyslu Protokolu č. 62 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 108b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 61 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, a podpisem Protokolu č. 62 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

162.

Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská - ZM7/3170

 

1. ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 51 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- předložený návrh Pokynů pro zpracování nového návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II, který tvoří přílohu č. 109a těchto usnesení.

 

2. ZMB bere na vědomí Vyhodnocení dosavadního postupu a výsledků projednání změny Územního plánu města Brna B36/07-II, které tvoří přílohu č. 109b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

163.

Záměr pořídit změnu ÚPmB vyplývající z řešení změn Regulačního plánu MPR Brno-2016 – ZM7/3168

 

ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 44 ve spojení s ust. § 70 stavebního zákona Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016:

B 1/17-RP

ul. Pekařská, Anenská, k. ú. Staré Brno

Prověřit možnost změny funkční plochy smíšené jádrové (SJ) na plochu všeobecného bydlení (BO) a navýšení indexu podlažní plochy za účelem uvedení do vzájemného souladu ÚPmB a RP MPR dle změny RP 27/16, lokality č. 15, která spočívá ve zrušení tzv. režimu řízené výstavby a doplnění takto vymezené plochy návrhem funkčního využití a prostorového uspořádání s využitím návrhu projektové kanceláře EA
Architekti s. r. o. - výsledku urbanisticko-architektonické soutěže pořádané společností IMPERA, a. s., v r. 2016.

 

 

164.

Změna stanov Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí
a svazků obcí, zájmového sdružení právnických osob
– ZM7/3242

 

1. ZMB bere na vědomí pozvánku na členskou schůzi Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí, která se bude konat dne 15. prosince 2017.

 

2. ZMB souhlasí se změnou článku 1 bodu 2 stanov zájmového sdružení právnických osob Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

 

***

3. ZMB ukládá zástupci města na členské schůzi Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí, hlasovat v souladu s přijatým usnesením ZMB.

T: na členské schůzi 15. 12. 2017

***

úkol č.: [Z7/34/164]

zodpovídá: M Janíček     [3251]

termín: [dle usnesení]

 

 

167.

Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
p. č. 1723 v k. ú. Maloměřice
– ZM7/3247

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku na využití předkupního práva k pozemku p. č. 1723 v k. ú. Maloměřice dotčeného veřejně prospěšnou stavbou VPS 16/08-I – stavba mimoúrovňových ramp včetně tělesa dopravních staveb v rámci VMO Rokytova.

 

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p. č. 1723 v k. ú. Maloměřice dotčeného veřejně prospěšnou stavbou VPS 16/08-I - stavba mimoúrovňových ramp včetně tělesa dopravních staveb v rámci VMO Rokytova.

 

 

165.

Uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2020 – projekt Meeting Brno – ZM7/3317

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2020 v celkové výši 9.000 tis. Kč (3.000 tis. Kč ročně) příjemci MEETING BRNO, z.s., IČO: 04680740, na projekt Meeting Brno,

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2020 v celkové výši 9.000 tis. Kč (3.000 tis. Kč ročně) s příjemcem MEETING BRNO, z.s., IČO: 04680740, na projekt Meeting Brno, která tvoří přílohu č. 110 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na roky 2018-2020.

 

 

168.

„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ – dohoda o narovnání – ZM7/3319

 

1. ZMB schvaluje dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem a společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 506/5, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 111 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dohody o narovnání (dále jen „Dohoda o narovnání“).

 

***

3. ZMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dohody o narovnání na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření dohody o narovnání.

***

úkol č.: [Z7/34/168/01]

zodpovídá: vedoucí OI     [14]

termín: [dle usnesení]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

4. ZMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dohody o narovnání v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření dohody o narovnání.

***

úkol č.: [Z7/34/168/02]

zodpovídá: vedoucí OI     [14]

termín: [dle usnesení]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Petr Vokřál v. r.                                                               Mgr. Petr Hladík v. r.

               primátor                                                                          1.  náměstek primátora

 

 

 

Ověřovatelé:

 

MVDr. Vlastimil Žďárský v. r.

 

Vít Prýgl v. r.

 

 

 

V Brně 12. prosince 2017

Zápis zpracovala Jana Sovová, Organizační odbor MMB

Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB