Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37
konaného dne 6. března 2018

 
 
 

 

 

Bod 16 byl projednán po bodu 24.
Bod 25 byl projednán po bodu 16.
Bod 74 byl projednán po bodu 133.

 

1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Vít Prýgl, JUDr. Robert Kerndl.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/37 předložený RMB, ve znění změn.

 

4.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu - ZM7/3538

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

5.

Žádost o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě Brně pro stavbu "Rekonstrukce ulice Veveří I" - ZM7/3463

ZMB schvaluje výjimku dle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně pro stavbu "Rekonstrukce ulice Veveří I" p. č. 786 k. ú. Město Brno, výměra lokality pod pořadovým číslem 59 Žerotínovo náměstí se zmenší o 19,9 m² (posun tramvajové tratě).

6.

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018 - ZM7/3434

ZMB bere na vědomí souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí.

7.

Souhrnná zpráva o přípravě Festivalu RE:PUBLIKA - ZM7/3551

ZMB bere na vědomí souhrnnou zprávu o přípravě Festivalu RE:PUBLIKA, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

8.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB - ZM7/3443

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 823 tis. Kč na správu a údržbu plochy před Janáčkovým divadlem, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2019,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB.


9.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna - ZM7/3447

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna.

 

11.

Rozpočtové opatření - zvýšení výdajů projektu "Zřízení rekreačního plovoucího mola" - ZM7/3479

ZMB schvaluje

 • zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 2640 - "Zřízení rekreačního plovoucího mola" z 2.930 tis. Kč na 3.435 tis. Kč;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení, z důvodu zvýšení výdajů projektu "Zřízení rekreačního plovoucího mola".


 

12.

Realizace investiční akce "Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat", rozpočtové opatření - ZM7/3554

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na zajištění realizace investiční akce Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat.


 
 
 

14.

Poskytnutí transferu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na akci "Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské v Brně-Řečkovicích" pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3450

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na akci "Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské v Brně-Řečkovicích" z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 10.000 tis. Kč s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 10. 1. 2019,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení, z důvodu poskytnutí transferu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.


***
2. ZMB ukládá RMB zajistit poukázání finančních prostředků městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora až po předložení smlouvy k realizaci akce.
***
úkol č.: [Z7/37/14]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [průběžně]


 

15.

Změna účelu využití schváleného investičního transferu pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, v roce 2018 - ZM7/3445

ZMB schvaluje změnu účelu využití schváleného investičního transferu pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci

 • snížení transferu na software, multifunkční barevnou tiskárnu, multifunkční televizor, počítače z 1.000 tis. Kč na 167 tis. Kč;

 • poskytnutí transferu na pořízení automobilu ve výši 833 tis. Kč.

 

17.

Změna názvu účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO - ZM7/3481

ZMB schvaluje změnu názvu účelového neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci z: "Léto v centru" na "Uprostřed".

 

18.

Navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří - rozpočtové opatření - ZM7/3545

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičního příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, ve výši 720 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje města Brna, k financování záměru zajištění dočasného ubytování pro specifickou cílovou skupinu navazující na poskytovanou zdravotní péči v Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, s termínem vyúčtování 30. 9. 2018;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení.

 

19.

Poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, rozpočtové opatření - ZM7/3488

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na zakoupení pomůcek a zařízení pro manipulaci s těžce zdravotně postiženými pacienty stomatologické kliniky;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9a těchto usnesení, k zajištění finančních prostředků na poskytnutí daru;
 • darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, která tvoří přílohu č. 9b těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem darovací smlouvy.


20.

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Hospici
sv. Alžběty o.p.s., rozpočtové opatření - ZM7/3476

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 20.000,- Kč Hospici sv. Alžběty o. p. s ̶ IČO: 266 04 582 na projekt "Běh pro hospic",

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10a těchto usnesení, z důvodů realizace dotace z rozpočtu města Brna,
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Hospici sv. Alžběty o. p. s., dle "Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 organizacím poskytujícím zdravotnické služby", které tvoří přílohu č. 10b těchto usnesení.

 

21.

Poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované
v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2018, rozpočtové opatření - ZM7/3489

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 v celkové výši 1.812.000,- Kč na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, uvedené v "Přehledu žadatelů o dotace na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2018", který tvoří přílohu č. 11a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení, z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,

 • uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 dle "Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně", které tvoří přílohu č. 11c těchto usnesení.

 

22.

Poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2018, rozpočtové opatření - ZM7/3490

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 v celkové výši 1.817.000,-Kč na projekty v oblasti podpory rodiny, uvedené v "Přehledu žadatelů o dotace na projekty v oblasti podpory rodiny na území města Brna na rok 2018", který tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12b těchto usnesení, z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
 • uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory rodiny, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 dle "Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 na projekty v oblasti podpory rodiny", které tvoří přílohu č. 12c těchto usnesení.


 

23.

Poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2018, rozpočtové opatření - ZM7/3477

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 v celkové výši 400.000,- Kč na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, uvedené v "Přehledu žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů", který tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení, z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
 • uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 dle "Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018", které tvoří přílohu č. 13c těchto usnesení.

 

24.

Poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2018, rozpočtové opatření - ZM7/3475

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2018, v celkové výši 440.000,- Kč, organizacím uvedeným v "Přehledu žádostí o dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v rámci programu pro oblast zdraví na rok 2018", který tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14b těchto usnesení, z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
 • uzavření smluv s organizacemi doplňujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 dle "Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 organizacím poskytujícím zdravotnické služby", které tvoří přílohu č. 14c těchto usnesení.

 

16.

Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - změna účelového neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dům umění města Brna, poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna - smlouvy o poskytnutí dotací, rozpočtové opatření - ZM7/3480

1. ZMB schvaluje

 1. snížení účelového neinvestičního příspěvku poskytovaného z rozpočtu města Brna Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na Festival RE:PUBLIKA - BAM z 1.343 tis. Kč na 488 tis. Kč;
 2. poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna v roce 2018 na realizaci projektů, které jsou součástí Festivalu RE:PUBLIKA, příjemcům:
  1. MgA. Kateřina Šedá, IČO: 88170055, se sídlem Střelnice 1655/41, 628 00 Brno, ve výši 2.200 tis. Kč na realizaci projektu EX:PO;
  2. Společnost pro lidové tradice, z.s., IČO: 22686169, se sídlem Charbulova 231/3, 618 00 Brno, ve výši 765 tis. Kč na realizaci projektu Brno folklorní;

 1. uzavření smluv o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2018 s příjemci:
  1. MgA. Kateřina Šedá, IČO: 88170055, se sídlem Střelnice 1655/41, 628 00 Brno, ve výši 2.200 tis. Kč na realizaci projektu EX:PO, smlouva tvoří přílohu č. 15a těchto usnesení,
  2. Společnost pro lidové tradice, z.s., IČO: 22686169, se sídlem Charbulova 231/3, 618 00 Brno, ve výši 765 tis. Kč na realizaci projektu Brno folklorní, smlouva tvoří přílohu č. 15b těchto usnesení.


4) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15c těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smluv o poskytnutí dotací dle bodu 3.

 

25.

Návrh na poskytnutí dotace - CRANKAZYL, s.r.o., dle dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 - návrh rozpočtového opatření, návrh smlouvy - ZM7/3512

Materiál byl stažen ze zasedání ZMB.

26.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3462

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 9.150 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 ̶ Spolky pol. 5222", která tvoří přílohu č. 16a těchto usnesení;
 2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 124 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům ̶ právnickým osobám) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 - L. Podnikatelské subjekty pol. 5213, která tvoří přílohu č. 16b těchto usnesení;
 3. poskytnutí účelových neinvestičních dotací obecně prospěšným společnostem v celkové výši 148 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) dle tabulky "III. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 ̶ M. Obecně prospěšné společnosti pol. 5221", která tvoří přílohu č. 16c těchto usnesení;
 4. poskytnutí účelových neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem v celkové výši 363 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) dle tabulky "IV. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 -N. Církve a náboženské společnosti pol. 5223", která tvoří přílohu č. 16d těchto usnesení;
 5. poskytnutí účelových neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 126 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) dle tabulky "V. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 ̶ O. Neziskové a podobné organizace pol. 5229", která tvoří přílohu č. 16e těchto usnesení;
 6. poskytnutí účelových neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 435 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OSMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "VI. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládež. aktivit v roce 2018 ̶ P. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339", která tvoří přílohu č. 16f těchto usnesení;
 7. poskytnutí účelových neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 48 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) dle tabulky "VII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 ̶ R. Fyzické osoby pol. 5493", která tvoří přílohu č. 16g těchto usnesení;
 8. poskytnutí účelových neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 272 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům ̶ fyzickým osobám) dle tabulky "VIII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018 ̶ S. Podnikatelské subjekty ̶ fyzické osoby pol. 5212", která tvoří přílohu č. 16h těchto usnesení;
 9. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16ch těchto usnesení, z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;
 10. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 16i těchto usnesení.

 

27.

Podpora mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3461

ZMB schvaluje
1) poskytnutí účelových neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 169 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2018 ̶ A. Spolky pol. 5222", která tvoří přílohu č. 17a těchto usnesení;

2) poskytnutí účelových neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 14 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům ̶ právnickým osobám) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2018 ̶ B. Podnikatelské subjekty pol. 5213" která tvoří přílohu č. 17b těchto usnesení;

 
 
3) poskytnutí účelových neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem v celkové výši 30 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) dle tabulky "III. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2018 ̶ C. Církve a náboženské společnosti pol. 5223", která tvoří přílohu č. 17c těchto usnesení;

4) poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 104 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), z toho:
ZŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace + 34 tis. Kč
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace + 52 tis. Kč
ZŠ Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace + 18 tis. Kč
dle tabulky "IV. Žadatelé o příspěvky na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2018 ̶ D. Zřízené příspěvkové organizace pol. 5331", která tvoří přílohu č. 17d těchto usnesení, s tím, že základní školy jsou povinny poskytnutý příspěvek finančně vypořádat OŠMT MMB do 25. ledna 2019;

poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 32 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3117 (první stupeň základních škol), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím),

z toho:

ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace + 32 tis. Kč
dle tabulky "IV. Žadatelé o příspěvky na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2018 ̶ D. Zřízené příspěvkové organizace pol. 5331", která tvoří přílohu č. 17e těchto usnesení, s tím, že základní školy jsou povinny poskytnutý příspěvek finančně vypořádat OŠMT MMB do 25. ledna 2019;

5) poskytnutí účelových neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 136 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "V. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2018 - E. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339", která tvoří přílohu č. 17f těchto usnesení;

6) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17g těchto usnesení, z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;

7) uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 17h těchto usnesení.


 
 
 
 

28.

Poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2018 - ZM7/3460

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LUŽÁNKY ̶ středisko volného času, Brno, Lidická 50 ve výši 1.650 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3233 (Střediska volného času), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů;
 2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LIPKA ̶ školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3233 (Střediska volného času), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů;
 3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohy č. 18 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

29.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě
na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3459

ZMB schvaluje
1) poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě v celkové výši 300 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT, § 3149 (ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže), pol. 5332 (neinvestiční transfery vysokým školám);

2) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení, z důvodu, že žadatelem o dotaci je vysoká škola;

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení.


 

30.

Poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol - rozpočtové opatření - ZM7/3439

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 2.163 tis. Kč 66 základním školám statutárního města Brna dle tabulky, která tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení, na zajištění základní plavecké výuky, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2019,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku na zajištění základní plavecké výuky.

31.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3484

ZMB schvaluje
1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 48.745.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 ̶ ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 ̶ neinvestiční transfery spolkům, ve j. n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "I. Neinvestiční dotace spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018", která tvoří přílohu č. 21a těchto usnesení;

2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům ̶ právnickým osobám ve výši 730.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 ̶ ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům ̶ právnickým osobám, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům ̶ právnickým osobám pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018", která tvoří přílohu č. 21b těchto usnesení;

3. poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím ve výši 25.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 ̶ ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5339 ̶ neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, dle tabulky "III. Neinvestiční dotace cizím příspěvkovým organizacím pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018", která tvoří přílohu č. 21c těchto usnesení;

4. poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem ve výši 70.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 ̶ ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, dle tabulky "IV. Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018", která tvoří přílohu č. 21d těchto usnesení;

5. poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím ve výši 48.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 ̶ ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 ̶ ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, dle tabulky "V. Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018", která tvoří přílohu č. 21e těchto usnesení;

6. poskytnutí neinvestičních dotací vysokým školám ve výši 400.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5332 ̶ neinvestiční transfery vysokým školám, dle tabulky "VII. Neinvestiční dotace vysokým školám pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018", která tvoří přílohu č.  21f těchto usnesení;

7. poskytnutí neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti ve výši 20.000,- Kč
z rozpočtu města Brna na rok 2018, OŠMT MMB, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, dle tabulky "VIII. Neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2018", která tvoří přílohu č. 21g těchto usnesení;

8. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 21h těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým a fyzickým osobám a z důvodu převodu finančních prostředků na příslušnou položku;

9. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města
Brna dle bodu 1.-7. usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 21ch těchto usnesení.


 

32.

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Novému Prostoru, z.ú., rozpočtové opatření - ZM7/3546

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Novému Prostoru, z. ú., se sídlem Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 69056081, ve výši 160 tis. Kč,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení,
 • smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 160 tis. Kč Novému Prostoru, z. ú., se sídlem Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 69056081, která tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.


33.

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 spolku RATOLEST BRNO, z.s. - ZM7/3547

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 spolku RATOLEST BRNO, z. s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 2032/7b, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 65348893, ve výši 30 tis. Kč,

 • smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 tis. Kč spolku RATOLEST BRNO, z. s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 2032/7b, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 65348893, která tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.


 

34.

Poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3548

1. ZMB schvaluje

 • projekty prevence kriminality s finančním podílem z rozpočtu města Brna ̶ Odboru sociální péče MMB v roce 2018 ve výši 600 tis. Kč podle Přehledu financování projektů, který tvoří přílohu č. 24a těchto usnesení;

 • poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna zřízeným příspěvkovým organizacím na projekty prevence kriminality v roce 2018 dle vzorového Protokolu o poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města Brna - Odboru sociální péče MMB na projekt prevence kriminality v roce 2018, který tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení (dále jen Protokol):


1) Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace ve výši 50.000,- Kč
2) DROM, romské středisko ve výši 80.000,- Kč
s termínem vyúčtování do 15. 1. 2019

 • poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed ve výši 36.000,- Kč na projekt prevence kriminality v roce 2018 s termínem vyúčtování do 15. 1. 2019;

 • poskytnutí finančního daru České republice-Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje ve výši 80.000,- Kč na projekt prevence kriminality v roce 2018 dle darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 24c těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24d těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem protokolů a darovací smlouvy.


 

35.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM a smlouva o poskytnutí dotace - ZM7/3530

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství ve výši 390.000,- Kč na Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2018 z rozpočtu statutárního města Brna;

 • smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2018, která tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2018.


 
 
 
 
 
 

36.

Poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2018
a rozpočtové opatření - ZM7/3527

ZMB schvaluje

 • poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně z rozpočtu města Brna na rok 2018 v celkové výši 1.800 tis. Kč dle přehledu navržených dotací uvedených v tabulce, která tvoří přílohu č. 26a těchto usnesení,

 • uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 26b těchto usnesení,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 26c těchto usnesení, z důvodu jiné právní subjektivity žadatelů o výše uvedené dotace, než bylo schváleno v rozpočtu města Brna na rok 2018.


 

37.

Poskytnutí dotací na podporu celoměstských environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových programů a akcí na rok 2018 a rozpočtové opatření - ZM7/3528

ZMB schvaluje

 • poskytnutí dotací na podporu celoměstských environmentálních vzdělávacích projektů, výchovných a osvětových programů a akcí v roce 2018 z rozpočtu města Brna na rok 2018 v celkové výši 895 tis. Kč dle přehledu navržených dotací uvedených v tabulce, která tvoří přílohu č. 27a těchto usnesení,

 • uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 27b těchto usnesení,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 27c těchto usnesení, z důvodu jiné právní subjektivity žadatelů o výše uvedené dotace než bylo schváleno v rozpočtu města Brna na rok 2018.


 

38.

Poskytnutí dotace na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek v roce 2018 - ZM7/3553

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestiční dotace na projekt "Na viděnou na nábřeží!" na oživení nábřeží brněnských řek z rozpočtu města Brna na rok 2018 v celkové výši 277.200,- Kč žadateli Brněnské nábřeží, z.s., Kneslova 22, Brno, IČO: 05114446,

 • uzavření individuální veřejnoprávní smlouvy s žadatelem o poskytnutí dotace z rozpočtu SMB za podmínek, které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí k podpisu této smlouvy.

39.

"Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2018" - ZM7/3430

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČO 25512285 ve výši 13.947.000,- Kč pro rok 2018;

 • dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně č. 5616090254 ze dne 15. 2. 2016 mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČO 25512285 a statutárním městem Brnem, který tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace.

 

40.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavíraná s Povodím Moravy, s.p., rozpočtové opatření - ZM7/3448

ZMB schvaluje

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 30a těchto usnesení, z důvodu úhrady výdajů na dotaci poskytovanou Povodí Moravy, s. p.;

 • smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavíranou s Povodím Moravy, s. p., která tvoří přílohu č. 30b těchto usnesení.

41.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje - ZM7/3539

1. ZMB schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 mil. Kč na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchrannému sboru Jihomoravského kraje.

2. ZMB schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 
 
 
 

42.

Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - březen 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3444

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení, za účelem tvorby, zapojení a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů.


43.

Projekt "Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3451

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno".

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno" s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

***
4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.
***

úkol č.: [Z7/37/43]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [po ukončení projektu]

 

44.

Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/3446

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa", které tvoří přílohu č. 34a těchto usnesení,

 • zařazení projektu ORG 5396 "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa" s celkovými náklady ve výši 149.281 tis. Kč a dobou realizace 2018-2019 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 34b těchto usnesení, za účelem realizace projektu 5396 "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa".


2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
T: dle vyhlášení příslušných výzev.
***
úkol č.: [Z7/37/44]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [dle usnesení]

 

45.

Projekt "Řízení ITI BMO" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/3456

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Řízení ITI BMO", které tvoří přílohu č. 35a těchto usnesení,

 • zařazení projektu ORG 5395 "Řízení ITI BMO" s celkovými náklady ve výši
  9.286 tis. Kč a dobou realizace 2018-2020 do rozpočtu běžných výdajů města Brna,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 35b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Řízení ITI BMO".


2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Řízení ITI BMO" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Řízení ITI BMO" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/37/45]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2018-03-30]


 
 
 
 
 

46.

Community Building for Integration in Cities: partnerství v projektu EUROCITIES - posouzení projektu - ZM7/3549

1. ZMB souhlasí s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu "Community Building for Integration in Cities (COMBICITIES)" připravovaného koordinátorem projektu EUROCITIES, který tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB schvaluje spolupráci statutárního města Brna s partnery projektu uvedenými v popisu projektu.

 

47.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2018, rozpočtové opatření - ZM7/3471

ZMB schvaluje
1. poskytnutí zápůjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů
a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení města Brna
- ve výši až 2.700.000,- Kč pro xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Mášova 724/6,
- ve výši až 1.000.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, na opravu
a modernizaci bytového domu Vranovská 333/14,
- ve výši až 1.600.000,- Kč pro Bytové družstvo nájemníků domu Třída kpt.
Jaroše 33/1945 na opravu a modernizaci bytového domu třída Kpt. Jaroše 1945/33,
- ve výši až 1.300.000,- Kč pro xxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Žebětínek 123/51,
- ve výši až 50.000,- Kč pro xxxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1581/11 v bytovém domě Uprkova 1581/9,
- ve výši až 500.000,- Kč pro xx. xxxxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Poděbradova 278/101,
- ve výši až 1.000.000,- Kč pro JAS 4, bytové družstvo na opravu a modernizaci bytového domu Jaselská 187/4,
- ve výši až 300.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytových jednotek č. 73/3, 73/4 a 73/9 v bytovém domě Gorkého 73/28,
- ve výši až 2.260.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Kladivova 700/8,
- ve výši až 300.000,- Kč pro xxx. xxxxx xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxxx na opravu
a modernizaci bytové jednotky č. 80/5 v bytovém domě Bezručova 80/17,
- ve výši až 460.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Ulička 140/21,
- ve výši až 2.390.000,- Kč pro xxx. xxxx xxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxx na opravu
a modernizaci bytového domu Merhautova 999/128,
- ve výši až 350.000,- Kč pro xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu V rejích 91/48,
- ve výši až 850.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Skorkovského 824/19,

 
 
2. vzorovou smlouvu o zápůjčce na opravy a modernizaci bytového-rodinného domu
a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům, která tvoří přílohu č. 37a těchto usnesení,

3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 37b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí jednotlivých zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.


 

48.

Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení města Brna - MČ Brno-Kohoutovice, rozpočtové opatření - ZM7/3472

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí mimořádné zápůjčky ve výši 44.128.000,- Kč MČ Brno-Kohoutovice, jako výjimky z Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z FRBmB,
  na dofinancování investiční akce "Rekonstrukce 820 bytových jader MČ
  Brno-Kohoutovice" na základě závazného příslibu, který byl schválen na Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 11. 10. 2016, za dodržení schválených podmínek - splatnost 8 let a úroková sazba ve výši 3M PRIBOR fixovaná vždy na kalendářní rok,

 • protokol o poskytnutí zápůjčky, který tvoří přílohu č. 38a těchto usnesení,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 38b těchto usnesení, v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z FRBmB.


2. ZMB pověřuje podpisem protokolu vedoucího Bytového odboru MMB.

***
3. ZMB ukládá městské části Brno-Kohoutovice předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace stavby.
***
úkol č.: [Z7/37/48]
zodpovídá: městská část Brno-Kohoutovice [27]
termín: [dle usnesení]

 

49.

Záměr prodeje bytového domu Slepá 25 včetně pozemků - ZM7/3469

ZMB schvaluje záměr prodeje
- pozemku p. č. 2426 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 501 m² se stavbou č. p. 1322, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 2429/2 - ostatní plocha, o výměře 127 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu obvyklou ve výši 33.900.000,- Kč dle "Postupu města při prodeji bytového fondu"
a
pozemku p. č. 2425 - zahrada, o výměře 94 m², v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu obvyklou ve výši 632.900,- Kč.


 

50.

Záměr prodeje rodinného domu Kamenná 27a včetně pozemků - ZM7/3466

ZMB schvaluje záměr prodeje
- části pozemku p. č. 974 ̶ zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 367 m² se stavbou č. p. 202, dle GP pro rozdělení pozemku č. 1554-62/2017 zpracovaného společností MapKart s. r. o. dne 13. 3. 2017, označené jako pozemek p. č. 974/1 ̶ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 280 m² se stavbou č. p. 202, způsob využití bytový dům, se všemi dalšími součástmi a příslušenstvím, včetně části vodovodní a kanalizační přípojky, venkovními úpravami;

- části pozemku p. č. 973 ̶ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 378 m² se stavbou č. p. 201, dle GP pro rozdělení pozemku č. 1554-62/2017 zpracovaného společností MapKart s. r. o. dne 13. 3. 2017, označené jako pozemek p. č. 973/2 ostatní plocha o výměře 35 m² , vše v k. ú. Štýřice, město Brno, městská část Brno-střed,
za cenu obvyklou ve výši 4.300.000,- Kč dle "Postupu města při prodeji bytového fondu".

 

51.

Záměr prodeje vymezené jednotky v bytovém domě Chopinova 5 - ZM7/3465

ZMB schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 299/602 vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 299 na ulici Chopinova 5, postavené na pozemku p. č. 1668, včetně příslušného spoluvlastnick&#$09ho podílu o velikosti 5131/170790 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 1668 ̶ zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 358 m², v k. ú. Kohoutovice, obec Brno, okres Brno - město, dle "Postupu města při prodeji bytového fondu" schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016, ve znění pozdějších změn.


 

52.

Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 110/6 v bytovém domě Křenová 23 - ZM7/3468

ZMB schvaluje záměr prodeje volné bytové jednotky č. 110/6, vymezené podle z. č. 72/1994 Sb., v budově č. p. 110, Křenová 23, postavené na pozemku p. č. 65 ̶ zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 716/8931 na společných částech budovy č. p. 110 a na pozemku p. č. 65 ̶ zastavěná plocha a n&#$07dvoří o výměře 370 m², v k. ú. Trnitá, obec Brno, okres Brno-město, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

53.

Nesouhlas města Brna jako zástavního věřitele k převodu bytových jednotek vymezených v domě Kounicova 63/Nerudova 14 - ZM7/3467

ZMB nesouhlasí s tím, aby vlastníci jednotek vymezených v domě č. p. 294 postaveném na pozemku p. č. 1038 v k. ú. Veveří, po dobu trvání zástavního práva k jednotkám ve prospěch statutárního města Brna, převedli tyto jednotky na jiného, zatížili je zástavním právem, předkupním právem či věcným břemenem.


 

54.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, bytových domů Cejl 117,
Cejl 119, Hálkova 4, Vranovská 1a - ZM7/3470

ZMB schvaluje MČ Brno-sever odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění:

- bytový dům Cejl 119, č. pop. 67 včetně pozemku p. č. 1101 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 424 m² a pozemek p. č. 1102 - zahrada o výměře 441 m², vše k. ú. Zábrdovice,

- bytový dům Hálkova 4, č. pop. 624 včetně pozemku p. č.1523 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 738 m², vše k. ú. Husovice,

- bytový dům Vranovská 1a, č. pop. 365 včetně pozemku p. č. 977 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 315 m² a pozemek p. č. 976/2 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 89 m², vše k. ú. Zábrdovice,

z kategorie: část II - obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřené na Zl/030. zasedání ZMB dne 1. 7. 1993 a na Z2/036. zasedání ZMB dne
9. 12. 1997,

- bytový dům Cejl 117, č. pop. 54 včetně pozemku p. č. 1100 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 900 m², vše k. ú. Zábrdovice,
z kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, svěřený na Z2/030. zasedání ZMB dne 24. 6.1997,

se souhlasem MČ Brno-sever,
k datu zahájení rekonstrukce, případně demolice domů.


 

55.

Prodej pozemků p. č. 3916, p. č. 3918, p. č. 3919/2, p. č. 3925, p. č. 3929, vše v k. ú. Královo Pole - ul. Myslínova - ZM7/3474

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 3916 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 109 m², k. ú. Královo Pole,
manželům xxx. xxxxxxxx a xxxx. xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 186.300,- Kč,
- p. č. 3918 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 149 m², k. ú. Královo Pole,
Marii Ottové za dohodnutou kupní cenu 254.300,- Kč,
- p. č. 3919/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m², k. ú. Královo Pole,
xxxxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 27.000,- Kč,
- p. č. 3925 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 182 m², k. ú. Královo Pole,
do podílového spoluvlastnictví xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxx (id. 1/2) a xxx. xx. xxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 310.400,- Kč,
- p. č. 3929 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 51 m², k. ú. Královo Pole,
xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 87.700,- Kč,
a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

56.

Prodej pozemku p. č. 3010/3, k. ú. Bystrc - ZM7/3473

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 3010/3 - zahrada o výměře 198 m², k. ú. Bystrc,
do podílového spoluvlastnictví xxx. xxxxxx xxxxx (id. 1/2) a xx. xxxxx xxxxxxx
(id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 278.200,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

57.

Prodej pozemku p. č. 5199/1 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/3532

ZMB schvaluje prodej
pozemku p. č. 5199/1 ̶ zahrada, o výměře 418 m² v k. ú. Žabovřesky manželům xxx. xxxxx a xxx. xxxx xxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu 1.388.235,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

58.

Prodej pozemku p. č. 473/2 v k. ú. Starý Lískovec a zřízení služebnosti - ZM7/3454

ZMB schvaluje

 • prodej pozemku p. č. 473/2 ̶ ostatní plocha, zeleň o výměře 71 m² v k. ú. Starý Lískovec xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 157.200,- Kč;

 • zřízení služebnosti spočívající v uložení vodovodní přípojky inventární číslo 00736/24 vč. jejího ochranného území, které je v šíři 0,75 m vodorovně od osy potrubí přípojky na každou stranu na pozemku p. č. 473/2 v k. ú. Starý Lískovec, s omezením činností v ochranném území, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

59.

Prodej pozemku p. č. 708/36, k. ú. Nový Lískovec a zřízení služebnosti - ZM7/3497

ZMB schvaluje

 • prodej pozemku p. č. 708/36 - zahrada o výměře 147 m², k. ú. Nový Lískovec, do podílového spoluvlastnictví id. 1/4 xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx a id. 3/4 xxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 265.600,- Kč (tj. 1.800,- Kč/m² + 1.000,- Kč správní poplatek za vkladové řízení do KN),

 • zřízení služebnosti umístění a vedení vodovodního řadu DN80, s omezením činnosti v jeho ochranném pásmu na části pozemku p. č. 708/36 v k. ú. Nový Lískovec a umístění a vedení jednotné kanalizační stoky DN300, s omezením činnosti v jejím ochranném pásmu na části pozemku p. č. 708/36 v k. ú. Nový Lískovec, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

60.

Prodej pozemků v k. ú. Nový Lískovec společnosti ŽSD invest a.s. a zřízení služebnosti - ZM7/3524

1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti ŽSD invest a. s. ze dne 21. 6. 2017 o prodej pozemků v k. ú. Nový Lískovec za účelem výstavby garážového stání.

2. ZMB schvaluje
a) prodej
- pozemku p. č. 2591/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 108 m²,

- pozemku p. č. 2591/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 61 m²,
- pozemku p. č. 2591/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 156 m²,
- pozemku p. č. 2591/9 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 108 m²,

- pozemku p. č. 2591/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 151 m²,
- pozemku p. č. 2591/11 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 156 m²,

- pozemku p. č. 2591/12 - ostatní plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 208 m²,
- pozemku p. č. 2591/13 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 399 m²,
- pozemku p. č. 2591/14 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²,

- pozemku p. č. 2591/15 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 90 m²,
- pozemku p. č. 2591/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 95 m²,

vše v k. ú. Nový Lískovec,
do vlastnictví společnosti ŽSD invest a. s. za dohodnutou kupní cenu 3.886.135,- Kč
(tj. 2.500,- Kč/m² + 1.000,- Kč správní poplatek za vkladové řízení do KN + 5.135,- Kč náklady na ZP),


b) zřízení služebnosti umístění a vedení
- dešťové kanalizační stoky DN 300, která odkanalizovává vodojem Kamenný vrch I., vč. jejího ochranného pásma,
- vodovodního řadu DN 250, vč. jeho ochranného pásma,
vše na části pozemku p. č. 2591/13 v k. ú. Nový Lískovec,
ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

61.

Prodej pozemku p. č. 3463 v k. ú. Líšeň - ZM7/3487

1. ZMB bere na vědomí

 • protokol z otevření obálek doručených v opakovaném nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej pozemku p. č. 3463 o výměře 429 m² v k. ú. Líšeň,

 • usnesení R7/KM/68. zasedání Komise majetkové RMB konané dne 22. 1. 2018, bod č. 68/26 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě opakovan&#$09ho nabídkového řízení vypsaného na prodej pozemku p. č. 3463 o výměře 429 m², v k. ú. Líšeň.


2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení prodej pozemku
- p. č. 3463 - zahrada, o výměře 429 m² ,

v k. ú. Líšeň,
manželům xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx. xxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.773.l00,- Kč + 21% DPH ve výši 372.351,- Kč, tj. celkem částka ve výši
2.145.451,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

62.

Prodej pozemku p. č. 744/19 v k. ú. Jundrov - ZM7/3495

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 744/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 61 m²,

v k. ú. Jundrov,
manželům xxx. xxxxxx xxxxxxxx a xxx. xxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 161.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

63.

Prodej pozemku p. č. 3150 v k. ú. Židenice - ZM7/3496

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 3150 - zahrada, o výměře 92 m²,

v k. ú. Židenice,
xxx. xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 277.000,- Kč a 21% DPH ve výši 58.170,- Kč, tj. celkem 335.170,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

64.

Prodej pozemku p. č. 1527/15 v k. ú. Stránice - změna usnesení ZMB č. Z7/29 - bod č. 88 - ZM7/3494

ZMB mění usnesení zasedání ZMB č. Z7/29 konaného dne 20. 6. 2017, bod č. 88, které zní:

"ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 1527/15 - zahrada, o výměře 46 m²,
- p. č. 1527/17 - zahrada, o výměře 132 m²,

v k. ú. Stránice,
xxx. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 677.400,- Kč
a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB."

takto:
ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1527/15 - zahrada, o výměře 46 m²,

v k. ú. Stránice,
Jiřímu Konečnému za dohodnutou kupní cenu 175.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

65.

Prodej části pozemku p. č. 3160/1 v k. ú. Kohoutovice - ZM7/3525

ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 3160/1 − ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1134-16/2018 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 3160/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m² v k. ú. Kohoutovice,
xxxx. xxxxx xxxxxxx (id. 1/3), xxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/3) a xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (id. 1/3) za dohodnutou kupní cenu 11.000,- Kč (tj. 2.500,- Kč/m² + 1.000,- Kč správní poplatek za vkladové řízení do KN)

a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

66.

Prodej části pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Staré Brno - ZM7/3493

ZMB schvaluje prodej části pozemku
- p. č. 872/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²,

v k. ú. Staré Brno,
(dle GP č. 1307-49/2017 označená písmenem "a") manželům xxx. xxxxxx xxxxxxx
a xxx. xxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 28.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

67.

Prodej části pozemku p. č. 586/17, k. ú. Štýřice, společnosti Fritscher, spol. s r.o. - ZM7/3455

ZMB schvaluje prodej
- části pozemku p. č. 586/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 197 m²,
k. ú. Štýřice,
oddělené dle GP č. 1578-51/2017 jako pozemek p. č. 586/18 - zastavěná plocha,
o výměře 197 m², k. ú. Štýřice,
společnosti Fritscher, spol. s r. o., IČO 440 15 151, za dohodnutou kupní cenu
769.300,- Kč + DPH 21 %, tj. 161.553,- Kč; celková kupní cena činí 930.853,- Kč
a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

68.

Prodej částí pozemků p. č. 8818, p. č. 8820, p. č. 8841/1, k. ú. Židenice - ZM7/3535

ZMB schvaluje prodej
- &#$03ásti pozemku p. č. 8818 ̶ ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m², k. ú. Židenice, oddělené dle GP č. 3447-289/2017 a označené jako pozemek p. č. 8818/2 ̶ ostatní plocha, jiná plocha o v&#$06měře 7 m², k. ú. Židenice;
- části pozemku p. č. 8820 ̶ ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m², k. ú. Židenice, oddělená dle GP č. 3447-289/2017 a označené jako pozemek p. č. 8820/2 ̶ ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m², k. ú. Židenice
- čtyř částí pozemku p. č. 8841/1 ̶ ostatní plocha, jiná plocha, každá část o výměře 8 m², k. ú. Židenice, odd&#$01lených dle GP č. 3447-289/2017 a označených jako pozemky p. č. 8841/5, p. č. 8841/6, 8841/7 a 8841/8, každý o výměře 8 m², ostatní plocha, jiná plocha, vše k. ú. Židenice,
vlastníkům jednotek v bytovém domě Bzenecká 4197/9, 4200/11, Brno, který je součástí pozemků p. č. 8826 a 8827, k. ú. Židenice, podle podílů na společných částech domu a pozemku uvedených na LV 6030, k. ú. Židenice, za dohodnutou kupní cenu 139.000,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

69.

Nabytí pozemků p. č. 1076/1 a p. č. 1076/2 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3552

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1076/1 o výměře 95 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm stojící stavba: Husovice, č. p. 1323, objekt bydlení,
- p. č. 1076/2 o výměře 188 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí jsou na něm stojící stavby pneuservisu, restaurace a kanceláře neevidované v katastru nemovitostí,
v k. ú. Husovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

70.

Nabytí pozemků p. č. 1745/69, 1745/70 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno,
MČ Bosonohy, III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/3435

ZMB schvaluje nabytí pozemků p. č. 1745/69 o výměře 33 m², a p. č. 1745/70 o výměře 55 m² v k. ú. Bosonohy za dohodnutou kupní cenu 149.883,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

71.

Nabytí pozemků p. č. 1745/63, 1745/64 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy, III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/3437

ZMB schvaluje nabytí pozemků p. č. 1745/63 o výměře 30 m², a p. č. 1745/64 o výměře 58 m² v k. ú. Bosonohy za dohodnutou kupní cenu 149.882,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

72.

Nabytí pozemku p. č. 1745/72 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy, III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/3436

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1745/72 o výměře 27 m² v k. ú. Bosonohy za dohodnutou kupní cenu 45.987,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

73.

Nabytí pozemků p. č. 1745/65, 1745/66 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy, III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/3438

ZMB schvaluje nabytí pozemků p. č. 1745/65 o výměře 32 m² , a p. č. 1745/66 o výměře 63 m², v k. ú. Bosonohy za dohodnutou kupní cenu 161.805,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

75.

Nabytí pozemku p. č. 999 v k. ú. Nový Lískovec a rozpočtové opatření - ZM7/3526

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že xxxxxxxx xxxxxxx souhlasil s prodejem své ideální poloviny pozemku p. č. 999 k. ú. Nový Lískovec, který je dotčen realizací strategického projektu "Bytová výstavba Kamenný vrch II", za kupní cenu ve výši 1.180.350,- Kč (4.300 Kč/m²).


2. ZMB schvaluje
- nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku
- p. č. 999 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 549 m²

v k. ú. Nový Lískovec, z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 1.180.350,- Kč, a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 58a těchto usnesení;

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 58b těchto usnesení, v souvislosti s navrženým čerpáním prostředků z Fondu bytové výstavby z důvodu zajištění úhrady kupní ceny.

76.

Nabytí pozemku p. č. 4217/5 v k. ú. Bystrc a uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu - ZM7/3501

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že

 • na základě žaloby xxx. xxxxxx xxxxxxxxx (vlastník) je veden proti statutárnímu městu Brnu soudní spor o vydání bezdůvodného obohacení za obecné užívání pozemku v jeho vlastnictví p. č. 4217/5 v k. ú. Bystrc jako veřejného prostranství s odůvodněním, že nemá s městem uzavřen žádný smluvní vztah a město mu za jeho užívání ničeho neplatí;

 • problematika vydání bezdůvodného obohacení u pozemků s charakterem veřejného prostranství ve vlastnictví třetích osob není výslovně legislativně upravena, avšak soudy rozhodují na základě soudní judikatury tak, že obcím vzniká bezdůvodné obohacení a jeho výši určují peněžitou částkou odpovídající částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase za užívání obdobných nemovitostí, zpravidla formou nájmu, na základě znaleckého posudku,
 • vlastník nesouhlasil s návrhem statutárního města Brna na kupní cenu pozemku ve výši 448.800,- Kč (cca 600,- Kč/m²) a s náhradou za obecné užívání pozemku ve výši 20,- Kč/m²/rok; souhlasil s prodejem pozemku pouze za kupní cenu ve výši 1.496.000,-Kč (2.000,- Kč/m²) a s náhradou za obecné u&#$05ívání pozemku ve výši 75,-Kč/m²/rok.


2. ZMB schvaluje

 • nabytí pozemku
 • p. č. 4217/5 ̶ lesní pozemek, o výměře 748 m² v k. ú. Bystrc, z vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 1.196.800,- Kč (1.600,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 59a těchto usnesení,

 • dohodu o narovnání, jejímž obsahem je zejména:
 • závazek statutárního města Brna zaplatit xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx (vlastníkovi) částku ve výši 163.780,-Kč za obecné užívání pozemku p.č. 4217/5 k. ú. Bystrc za období od 5. 5. 2014 do 31. 3. 2017 s úrokem z prodlení od 5. 5. 2017 do zaplacení a náklady soudního řízení sp. zn. 72C 121/2017 ve výši 25.261,-Kč,

 • závazek vlastníka vzít zpět žalobní návrh v tomto soudním řízení, a za podmínek uvedených v dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 59b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB neschvaluje nabytí pozemku
- p. č. 4217/5 lesní pozemek o výměře 748 m² v k. ú. Bystrc,
z vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 1.496.000,- Kč (2000,- Kč/m²).

77.

Nabytí pozemků p. č. 2540/60, 2540/64, 4149/28 a 4422/232, vše v k. ú. Líšeň - ZM7/3482

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 2540/60 ̶ ostatní plocha, silnice, o výměře 335 m²

- p. č. 2540/64 ̶ ostatní plocha, silnice, o výměře 200 m²
- p. č. 4149/28 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m²
- p. č. 4422/232 ̶ ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 172 m²

vše v k. ú. Líšeň, ve spoluvlastnictví xxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 390.140,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

78.

Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1454/4 a 1455/1, k. ú. Žabovřesky - ZM7/3441

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům
- p. č. 1454/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 13 m²,
- p. č. 1455/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 107 m²,

vše v k. ú. Žabovřesky,
z podílového spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxx (id. 1/4), xxxx xxxxxxxxx (id. 1/4), xxxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/4) a xxxxxx xxxxxx (id. 1/4) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 82.900,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

79.

Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p. č. 583/7 a 583/28
v k. ú. Ponava - ZM7/3483

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům:
- p. č. 583/7 ̶ ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 m²
- p. č. 583/28 ̶ ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 94 m²

v k. ú. Ponava ve vlastnictví České republiky s příslušností k hospodaření s majetkem státu pro BENZINU, státní podnik "v likvidaci" do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 133.450,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

80.

Úplatné nabytí id. 1/5 pozemku p. č. 4609/97 v k. ú. Královo Pole z majetku
ČR-Státní pozemkový úřad - ZM7/3523

1. ZMB bere na vědomí skutečnost,

 • že cena obvyklá id. 1/5 pozemku p. č. 4609/97 v k. ú. Královo Pole v majetku ČR - Státní pozemkový úřad, stanovená znaleckým posudkem č. 1737-59/2017 ze dne
  15. 6. 2017 zpracovaným pro statutární město Brno, činí 29.580,- Kč
  (1.700,- Kč/m²),
 • že v případě úplatného nabytí id. 1/5 tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Brna bude konečná cena stanovena znaleckým posudkem zadaným Státním pozemkovým úřadem.


2. ZMB souhlasí s úplatným nabytím id. 1/5 pozemku
- p. č. 4609/97 - orná půda, o výměře 87 m²,

v k. ú. Královo Pole,
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna.

 

81.

Nabytí komunikační stavby při ulici Za Kostelem v k. ú. Slatina a nabytí pozemků v k. ú. Slatina - ZM7/3440

ZMB schvaluje
nabytí komunikační stavby při ulici Za Kostelem

 • vozovky, parkovacích stání a chodníku na pozemcích p. č. 2010/10, 2060/3, 2194/340, 2194/623, 2194/624, 2195/34 a na částech p. č. 2011/1, 2194/373, 2194/649 v k. ú. Slatina,

ve vlastnictví společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s.,
do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 500,- Kč vč. DPH,

nabytí pozemků

 • p. č. 2194/340 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m²,
 • p. č. 2194/623 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²,
 • p. č. 2194/624 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m²,

vše v k. ú. Slatina,
ve vlastnictví společnosti BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s.,
do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 250,- Kč vč. DPH,

nabytí pozemků

 • p. č. 2010/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²,
 • p. č. 2195/34 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m²,

vše v k. ú. Slatina
ve vlastnictví společnosti SDW INVEST, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna
za dohodnutou kupní cenu 250,- Kč,
a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

82.

Nabytí komunikační stavby při ulici U Dubu v k. ú. Soběšice a nabytí pozemků
v k. ú. Soběšice - ZM7/3432

ZMB schvaluje

 • nabytí komunikační stavby při ulici U Dubu

- vozovky, parkovacích stání, obratiště, příjezdu k zasakovacímu objektu včetně odvodnění na pozemcích p. č. 939/24, 957/18, 988/275, 988/310, 988/311, 988/317, 988/318, 988/319, 988/322, 988/323, 988/324 a na částech p. č. 939/5, 939/17, 988/129, 988/306, 1308/4 v k. ú. Soběšice ve vlastnictví společnosti Kohoutovice Invest s. r. o.

 • nabytí pozemků

- p. č. 939/24 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m²
- p. č. 957/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.025 m²

- p. č. 957/67 ostatní plocha, zeleň, o výměře 187 m²

- p. č. 957/68 ostatní plocha, zeleň, o výměře 48 m²

- p. č. 957/69 ostatní plocha, zeleň, o výměře 47 m²

- p. č. 957/70 ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m²

- p. č. 957/71 ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m²

- p. č. 957/72 ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m²

- p. č. 957/74 ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m²

- p. č. 957/75 ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m²

- p. č. 988/129 orná půda, o výměře 408 m²
- p. č. 988/275 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 754 m²

- p. č. 988/306 ostatní plocha, zeleň, o výměře 104 m²

- p. č. 988/309 ostatní plocha, zeleň, o výměře 36 m²

- p. č. 988/310 ostatní plocha, zeleň, o výměře 53 m²

- p. č. 988/311 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m²

- p. č. 988/315 ostatní plocha, zeleň, o výměře 39 m²

- p. č. 988/316 ostatní plocha, zeleň, o výměře 37 m²
- p. č. 988/317 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m²

- p. č. 988/318 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m²
- p. č. 988/319 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m²

- p. č. 988/320 ostatní plocha, zeleň, o výměře 11 m²

- p. č. 988/321 ostatní plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 39 m²
- p. č. 988/322 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m²
- p. č. 988/323 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m²

- p. č. 988/324 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m²

vše v k. ú. Soběšice
ve vlastnictví společnosti Kohoutovice Invest s. r. o.
do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

83.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 862/17 v k. ú. Ivanovice z vlastnictví
ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3507

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést. a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na převáděném majetku se nachází veřejně přístupná účelová komunikace.

 • neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 862/17 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m̶² v k. ú. Ivanovice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

84.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Medlánky, Ivanovice, Nový Lískovec a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3515

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani z části, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na předmětných pozemcích je situován chodník, silniční vegetace, veřejná zeleň, těleso tramvajové dráhy, plocha zastávky MHD, sloupy veřejného osvětlení a tramvajového vedení, bezplatná parkovací stání,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 665/16 - ostatní plocha, dráha, o výměře 317 m², v k. ú. Medlánky,
- p. č. 665/20 - ostatní plochá, zeleň, o výměře 218 m², v k. ú. Medlánky,
- p. č. 665/24 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 343 m², v k. ú. Medlánky,
- p. č. 665/18 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 163 m², v k. ú. Medlánky,
- p. č. 665/19 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 190 m², v k. ú. Medlánky,
- p. č. 1126/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², v k. ú. Ivanovice,
- p. č. 1430 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým&#$01ře 516 m², v k. ú. Nový Lískovec,
- p. č. 14/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 197 m², v k. ú. Jundrov,
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

85.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3572/6 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3506

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,
 • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň, silniční vegetace při místní komunikaci a částečně účelová komunikace,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 3572/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 78 m², v k. ú. Židenice,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

86.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Pisárky, Veveří
a Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3514

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),
 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na předmětných pozemcích je situována místní komunikace, chodníky, silniční vegetace, veřejná zeleň, bezplatná parkovací stání, zpevněná plocha,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 885/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m², v k. ú. Pisárky,
- p. č. 885/14 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 165 m², v k. ú. Pisárky,
- p. č. 885/15 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 190 m², v k. ú. Pisárky,
- p. č. 885/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m², v k. ú. Pisárky,
- p. č. 885/18 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m², v k. ú. Pisárky,
- p. č. 885/19 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m², v k. ú. Pisárky,
- p. č. 885/20 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 9 m² , v k. ú. Pisárky,
- p. č. 1099/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.336 m², v k. ú. Veveří,
- p. č. 1099/19 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 73 m², v k. ú. Veveří,
- p. č. 655/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m², v k. ú. Žabovřesky,
- p. č. 656/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 16 m², v k. ú. Žabovřesky,
- p. č. 658/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m², v k. ú. Žabovřesky,
- p. č. 661/6 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 1 m², v k. ú. Žabovřesky,
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

87.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2981, 4255 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3511

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

 • na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň a veřejně přístupná účelová komunikace,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 2981 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 443 m², v k. ú. Chrlice,
- p. č. 4255 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 134 m², v k. ú. Chrlice,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

88.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2005/35 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3491

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 2005/35 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 35 m², v k. ú. Chrlice,
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

89.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7623/23 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3522

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na převáděném majetku se nachází místní komunikace, jejíž součástí jsou nezpoplatněná parkovací stání, vjezdy, veřejná zeleň,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 7623/23 - ostatní plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 1.836 m², v k. ú. Židenice,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

90.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Maloměřice, Černovice, Pisárky a Medlánky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3498

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 2980/12 - ostatní plocha, zeleň, o výmě&#$04e 7 m², v k. ú. Bohunice,
- p. č. 865/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 77 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 1323/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 63 m², v k. ú. Černovice,
- p. č. 1323/66 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m², v k. ú. Černovice,
- p. č. 885/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 348 m², v k. ú. Pisárky,
- p. č. 885/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m², v k. ú. Pisárky,
- p. č. 665/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 177 m², v k. ú. Medlánky,
- p. č. 665/23 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 155 m², v k. ú. Medlánky,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

91.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Jundrov, Tuřany, Líšeň
a Komárov, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3499

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 1360/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m², v k. ú. Jundrov,
- p. č. 589/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 73 m², v k. ú. Tuřany,
- p. č. 2540/29 - ostatní plocha, silnice, o výměře 317 m², v k. ú. Líšeň,
- p. č. 1550 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 72 m², v k. ú. Komárov,
- p. č. 1553 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m², v k. ú. Komárov,
- p. č. 1565 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 61 m², v k. ú. Komárov,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 

92.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Maloměřice  z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3509

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani z části, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na předmětných pozemcích je situován chodník, silniční vegetace a veřejná zeleň.

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 2567 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 52 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2568 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 64 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2569 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 39 m² , v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2570 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2571 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 35 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2572 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2573 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 46 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2574 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 33 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2575 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 43 m² , v k .ú. Maloměřice,
- p. č. 2576 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 16 m² , v k .ú. Maloměřice,
- p. č. 2577 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m² , v k .ú. Maloměřice,
- p. č. 2578 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 50 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2579 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 67 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2581 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 125 m² , v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2582 - ostatní plocha, zeleň, o v&#$06měře 62 m² , v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2583 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 64 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2585 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 127 m² , v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2586 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 m², v k. ú. Maloměřice,
- p. č. 2580/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 127 m², v k. ú. Maloměřice,
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

93.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3748/12 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3516

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 3748/12 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²,

v k. ú. Královo Pole,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna,
za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

94.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Židenice z vlastnictví
ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3513

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,
 • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na předmětných pozemcích je situována zpevněná plocha, veřejná zeleň a těleso tramvajové dráhy,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 8356/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m², v k. ú. Židenice,
- p. č. 8357/59 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m², v k. ú. Židenice,
- p. č. 8357/60 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 497 m², v k. ú. Židenice,
- p. č. 8357/72 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m², v k. ú. Židenice,
- p. č. 8357/90 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 70 m², v k. ú. Židenice,
- p. č. 8357/91 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 44 m², v k. ú. Židenice,
- p. č. 8366/23 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m², v k. ú. Židenice,
- p. č. 8368/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m², v k. ú. Židenice,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

95.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín z vlastnictví 
ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3508

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, ani z části, nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na předmětných pozemcích je situována silniční vegetace a veřejná zeleň,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 1526/163 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 9 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1526/303 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 35 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1526/309 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 41 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1526/324 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1526/330 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m² , v k. ú. Komín,
- p. č. 1526/348 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 23 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1526/354 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1526/360 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 23 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1526/363 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1749/10 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 129 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1749/15 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 60 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1749/17 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1749/23 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 67 m², v k. ú. Komín,
- p. č. 1749/25 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 61 m² , v k. ú. Komín,
- p. č. 1749/27 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 65 m², v k. ú. Komín,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

96.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3510

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň, veřejné přístupové komunikace a sloupy veřejného osvětlení,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 2304/1 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o vým&#$01ře 1.265 m², v k. ú. Husovice,
- p. č. 2304/2 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 2.580 m², v k. ú. Husovice,
- p. č. 2304/12 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 533 m², v k. ú. Husovice,
- p. č. 2304/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 676 m², v k. ú. Husovice,
- p. č. 2304/27 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 564 m², v k. ú. Husovice,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

97.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 716/3 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3517

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnosti, že:
 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat
  ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani z části, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň,

 • neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 716/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m², v k. ú. Komárov,
z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

98.

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Komín z majetku ČR-Státní pozemkový úřad, zaplacení finanční náhrady - ZM7/3534

1. ZMB bere na vědomí výzvu Státního pozemkového úřadu ze dne 8. 1. 2018 na poskytnutí finanční náhrady za pozemky p. č. 1029/3 a 1030/4 v k. ú. Komín a nákladů za vypracování znaleckého posudku č. 4450-190/2017 ze dne 2. 10. 2017 dle vyhlášky MF ČR č. 452/2003 Sb., podle stavu ke dni 1. 6. 2004.

2. ZMB souhlasí se zaplacením finanční náhrady a nákladů v celkové výši 29.000,- Kč České republice-Státnímu pozemkovému úřadu na základě výzvy ze dne 8. 1. 2018 za tvrzené porušení smluvního závazku vyplývajícího ze smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 1029/3 a 1030/4 v k. ú. Komín č. 62045007 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Pozemkovým fondem ČR dne 31. 5. 2004.

99.

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Medlánky z majetku ČR-Státní pozemkový úřad, zaplacení finanční náhrady - ZM7/3533

1. ZMB bere na vědomí výzvu Státního pozemkového úřadu ze dne 8. 1. 2018 na poskytnutí finanční náhrady za pozemky p. č. 839/62 a 839/64 v k. ú. Medlánky a nákladů za vypracování znaleckého posudku č. 4451-191/2017 ze dne 4. 10. 2017 dle vyhlášky MF ČR č. 76/2007 Sb., podle stavu ke dni 1. 9. 2007.

2. ZMB souhlasí se zaplacením finanční náhrady a nákladů v celkové výši 75.650,-Kč České republice ̶ Státnímu pozemkovému úřadu na základě výzvy ze dne 8. 1. 2018 za tvrzené porušení smluvního závazku vyplývajícího ze smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p. č. 839/62 a 839/64 v k. ú. Medlánky č. 62075026 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Pozemkovým fondem ČR dne 15. 8. 2007.

100.

Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
p. č. 1140/1 v k. ú. Soběšice - ZM7/3520

1. ZMB bere na vědomí nabídku na využití předkupního práva dle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Soběšice, který je dotčen
VPS 30/06-I "stavba obslužné komunikace mezi ulicemi Útěchovská a Zeiberlichova".

2. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku p. č. 1140/3 v k. ú. Soběšice odděleného geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1848-4/2018 z pozemku p. č. 1140/1, který je dotčen VPS 30/06-I "stavba obslužné komunikace mezi ulicemi Útěchovská a Zeiberlichova".

3. ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1140/3 - zahrada, o výměře 85 m², v k. ú. Soběšice za kupní cenu ve výši 294.950,- Kč bez DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě se zřízením služebností, která tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

101.

Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům
p. č 1681/118, 1681/119 a 1681/120 v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3521

1. ZMB bere na vědomí nabídku na využití předkupního práva dle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům p. č 1681/118, 1681/119 a 1681/120 v k. ú. Starý Lískovec, které jsou dotčeny VPS54/07-II/1 "stavba veřejného prostranství a rozšíření ulice Netroufalky v souvislosti s vedením tramvajové trati".

2. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům p. č 1681/118, 1681/119 a 1681/120 v k. ú. Starý Lískovec, které jsou dotčeny VPS54/07-II/1 "stavba veřejného prostranství a rozšíření ulice Netroufalky v souvislosti s vedením tramvajové trati".

3. ZMB schvaluje nabytí pozemků p. č 1681/118 - ostatní plocha (zeleň), o výměře 141 m², 1681/119 - ostatní plocha (zeleň), o výměře 1.359 m², 1681/120 - ostatní plocha (zeleň), o výměře 127 m² v k. ú. Starý Lískovec za kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

102.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené
na pozemcích p. č. 401/40, v k. ú. Královo Pole - ZM7/3540

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxx xxxxxxx, doručenou dne 21. 12. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, částečně stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 401/40 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m², částečně na pozemku p. č. 401/41 ve vlastnictví SŽDC, s. o., - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m² a z větší části na pozemku p. č. 3863/66 ve vlastnictví ČD, a. s., - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m², vše v k. ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 155.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy.

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, částečně stojící na pozemku  ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 401/40 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m², částečně na pozemku p. č. 401/41 ve vlastnictví SŽDC, s. o., - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m² a z větší části na pozemku p. č. 3863/66 ve vlastnictví ČD, a. s., - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m², vše v k. ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 155.000,- Kč, dle nabídky ze dne 21. 12. 2017.

 

103.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č. p. 679, postavené na pozemku p. č. 317 v k. ú. Slatina - ZM7/3543

1. ZMB bere na vědomí nabídku podílových spoluvlastníků nemovité věci, z nichž xxxxxxx xxxxxxxx je vlastníkem podílu ve výši id. 1/6 této nemovitosti a xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx je vlastníkem zbývajících id. 5/6 této nemovitosti, doručenou dne 4. 1. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě budovy č. p. 679, způsob využití rodinný dům - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 113 m², postavený na pozemku p. č. 317, k. ú Slatina, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 600.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově.

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k spoluvlastnickému podílu xxxxxxxx xxxxxxxxx o velikosti id. 1/6 a k spoluvlastnickému podílu xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx o velikosti id. 5/6 k budově č. p. 679, způsob využití rodinný dům - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 113 m², postavené na pozemku p. č. 317, k. ú Slatina, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 600.000,- Kč, dle nabídky doručené dne 4. 1. 2018.

104.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č. e. 39, postavené na pozemku
p. č. 817 v k. ú. Horní Heršpice - ZM7/3542

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxx xxxxxx, po doplnění doručenou dne 10. 1. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 39, způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 817 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Horní Heršpice, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 265.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově peněz.

2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 39, způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 817 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Horní Heršpice, ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 265.000,- Kč, dle nabídky ze dne 10. 1. 2018.

105.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č. e. 1476, postavené na pozemku
p. č. 815/18 v k. ú. Řečkovice - ZM73541

1. ZMB bere na vědomí

 • nabídku xxxxx xxxxxx, doručenou dne 12. 1. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 1476, způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 815/18 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², k. ú. Řečkovice, za kupní cenu ve výši 190.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy,

 • skutečnost, že se jedná o stavbu dočasnou s dobou trvání do 31. 12. 2018.


2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 1476, způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 815/18 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², k. ú. Řečkovice, za kupní cenu ve výši 190.000,- Kč, dle nabídky ze dne 12. 1. 2018.

3. ZMB žádá MČ o zahájení jednání o odstranění stavby.

 

106.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 874, postavené
na pozemku p. č. 383/14 v k. ú. Kníničky - ZM7/3536

1. ZMB bere na vědomí
- nabídku xxxxxx xxxxxxxxx, doručenou dne 16. 1. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 874, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 383/14, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², k. ú. Kníničky, za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy,
- skutečnost, že se jedná o stavbu dočasnou, které již dočasnost vypršela v roce 1990.

2. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě č. e. 874, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 383/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m², k. ú. Kníničky, za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč, dle nabídky ze dne 16. 1. 2018.

3. ZMB schvaluje úplatné nabytí budovy č. e. 874, způsob využití rod. rekreace, stojící na pozemku p. č. 383/14 v k. ú. Kníničky z vlastnictví Zdeňka Pokorného do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě na účet xxxxxx xxxxxxxxx, před uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

108.

Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům v k. ú. Židenice - ZM7/3492

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že

 • ze strany České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ČR-ÚZSVM) jsou již od roku 2005 podávány proti statutárnímu městu Brnu žaloby o určení vlastnictví ČR k pozemkům zapsaným do vlastnictví města Brna na základě § 1 zákona č. 172/1991 Sb., v planém znění, s odůvodněním, že ze strany města Brna nebyly splněny všechny podmínky pro přechod vlastnického práva na město Brno dle § 1 tohoto zákona, a to podmínka faktického hospodaření s pozemky k datu 24. 5. 1991,

 • soudy v těchto sporech již stabilně rozhodují na základě konstantní soudní judikatury vydané k výkladu § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. tak, že žalobám ČR-ÚZSVM je vyhovováno v případech nesplnění všech podmínek pro přechod vlastnického práva na město, zejména podmínky faktického hospodaření s pozemky k datu 24. 5. 1991 a za předpokladu nesplnění podmínek přechodu vlastnictví na město i dle jiných ustanovení tohoto zákona,
 • ÚZSVM navrhl ukončit soudní spor smírem, který bude schválen soudem.


2. ZMB souhlasí

 • s uznáním vlastnického práva České republiky (ČR) k pozemkům dosud zapsaným ve vlastnictví statutárního města Brna dle § 1 zákona č. 172/1991 Sb., v platném znění, a to:

- p. č. 4509/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům č. p. 1765 ( LV 6016)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 4510/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 19 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům č. p. 1923 (LV 6044)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 4511/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 14 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům č. p. 1968 (LV 6049)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 4512/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům č. p. 2007 (LV6036)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 4513/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům č. p. 2032 (LV6048)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva ),

- p. č. 4770/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům č. p. 3902 (LV 5989)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 8066 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 305 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům, č. p. 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976 (LV6069)

(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 8067 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 304 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům, č. p. 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976 (LV6069)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 8068 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 305 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům, č. p. 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976 (LV6069)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 8069 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 305 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům, č. p. 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976 (LV6069)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 8070 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 306 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům, č. p. 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976 (LV6069)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 8071 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m²

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům, č.p. 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976 (LV6069)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva)

- p. č. 8131 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 768 m²,
- p. č. 8703 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 265 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům, č. p. 4193, 4194 (LV 6029)
(stavba není předmětem uznání vlastnického práva),

- p. č. 8704 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 265 m²,

na pozemku stojí stavba: Židenice, byt. dům, č. p. 4193, 4194 (LV 6029)
(stavba není předmětem uznáni vlastnického práva),

vše v k. ú. Židenice,

 • s návrhem na uzavření soudního smíru ve sporu vedeném ČR-ÚZSVM u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 50C 194/2016, jehož obsahem bude zejména:

- určení, že vlastníkem pozemků p. č. 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8131, 8703, 8704, 4509/2, 4510/2, 4511/2, 4512/2, 4513/2, 4770/4, vše v k. ú. Židenice,
je ČR
- závazek statutárního města Brna zaplatit ČR náklady řízení v předpokládané výši 1.800,- Kč do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení o schválení smíru.

109.

Uznání vlastnického práva   k části pozemku p. č. 1611/1, k. ú. Slatina formou souhlasného prohlášení - ZM7/3452

1. ZMB bere na vědomí argumentaci xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx ze dne 11. 7. 2016 a 12. 12. 2016 k uznání vlastnického práva vydržením jejich právní předchůdkyně xxxx xxxxxxx k části pozemku p. č. 1611/1 o výměře 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno, která bude zaměřena a oddělena geometrickým plánem, a to formou souhlasného prohlášení dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva xxxx xxxxxxx k datu 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 1611/1 o výměře cca 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 3119-381/2017 jako p. č. 1611/4 o výměře 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno.

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxx xxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxx xxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 1611/1, k. ú. Slatina, obec Brno, označené geometrickým plánem č. 3119-381/2017 jako p. č. 1611/4 o výměře 12 m², k. ú. Slatina, obec Brno.
Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

110.

Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice   formou souhlasného prohlášení - ZM7/3518

1. ZMB bere na vědomí argumentaci xxx xxxxxxxxxx ze dne 6. 11. 2015 ke splnění podmínek vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1 o výměře cca 12 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno a uznání vlastnického práva na základě souhlasného prohlášení, dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti.

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva xxx xxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 2040/1 o výměře 12 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno k datu 31. 12. 2013, označené dle geometrického plánu č. 1125-240/2017 jako pozemek p. č. 2040/17 ost. plocha - jiná plocha o výměře 13 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno.

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxx xxxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxx xxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice, obec Brno, označené dle geometrického plánu č. 1125-240/2017 jako pozemek p. č. 2040/17 ost. plocha - jiná plocha o výměře 13 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno.
Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
 

 

111.

Uznání vlastnického práva   k části pozemku p. č. 891/3, k. ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3453

1. ZMB bere na vědomí argumentaci manželů xxx. xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx v přípisu ze dne 26. 1. 2017 ke splnění podmínek vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 891/3 o výměře 25 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno, a uznání vlastnického práva na základě souhlasného prohlášení, dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí.

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva manželů xxx. xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 891/3 o výměře cca 25 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno k datu 31. 12. 2013, označené dle geometrického plánu č. 1752-556/2017 jako pozemek p. č. 891/4 ost. plocha o výměře 26 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno.

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a manželi xxx. xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx k uznám vlastnického práva manželů xxx. xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 891/3, k. ú. Ivanovice, obec Brno, označené dle geometrického plánu č. 1752-556/2017 jako pozemek p. č. 891/4 ̶ ost. plocha, o výměře 26 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno.
Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

112.

Směna části pozemku p. č. 132/1 a části pozemku p. č. 382/5 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 382/3 ve vlastnictví navrhovatele, vše
k. ú. Bohunice - ZM7/3464

ZMB schvaluje směnu

 • části pozemku p. č. 132/1 - zahrada, o výměře 39 m², k. ú. Bohunice, oddělené geometrickým plánem č. 1572-27/2017 a označené jako pozemek p. č. 132/4 - zahrada, o výměře 39 m², k. ú. Bohunice,

 • části pozemku p. č. 382/5 - ostatní plocha, zeleň, o výmě&#$04e 1 m², k. ú. Bohunice, oddělené geometrickým plánem č. 1572-27/2017 a označené jako pozemek p. č. 382/7 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m², k. ú. Bohunice, které jsou ve vlastnictví statut&#$07rního města Brna, za pozemek p. č. 382/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m², k. ú. Bohunice, který je ve vlastnictví xxx. xxxxxxxxx xxxxx,s doplatkem směny ve prospěch statutárního města Brna ve výši 8.630,-Kč a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

113.

Smlouva o vzájemné součinnosti při přípravě směny pozemků, uzavíraná s Lesy České republiky, s.p., a Lesy města Brna, a.s. - ZM7/3502

1. ZMB schvaluje smlouvu o vzájemné součinnosti při přípravě směny pozemků uzavíranou mezi statutárním městem Brnem, Lesy České republiky, s. p., a Lesy města Brna, a. s., která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem smlouvy o vzájemné součinnosti při přípravě směny pozemků.


 

116.

Majetkoprávní dispozice s pozemky v k. ú. Bystrc - garážový dvůr při ul. Větrná - ZM7/3457

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků
- p. č. 6769/1- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m²,
- p. č. 6770/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m²,
- p. č. 6771/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²,

- p. č. 6772 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²,
- p. č. 6773 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²,

- p. č. 6774 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 20 m²,
- p. č. 6836/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m²,
- p. č. 6837/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m²,

- p. č. 6837/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²,

vše k. ú. Bystrc,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 138 přílohy č. 4.

117.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 8106, p. č. 8107, p. č. 8108, p. č. 8109, p. č. 8110 a p. č. 8111 v k. ú. Líšeň - ZM7/3458

ZMB neschvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků:
- p. č. 8106 - ostatní plocha, o výměře 1.586 m²,
- p. č. 8107 - zastavěná plocha, o výměře 625 m²,

- p. č. 8108 - ostatní plocha, o výměře 170 m²,
- p. č. 8109 - ostatní plocha, o výměře 30 m²,
- p. č. 8110 - ostatní plocha, o výměře 96 m²,
- p. č. 8111 - ostatní plocha, o výměře 93 m²,

v k. ú. Líšeň,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 138 přílohy č. 4 s podmínkou zachování stávající vzrostlé zeleně.

118.

Svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemek p. č. 2390/4 v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/3503

ZMB schvaluje MČ Brno-Starý Lískovec svěření pozemku
- p. č. 2390/4 ̶ ostatní plocha, o výměře 57 m²

v k. ú. Starý Lískovec
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 138 přílohy č. 4.

122.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Slatina, budovy č. p. 88, Budínská 2, včetně pozemku p. č. 1262 v k. ú. Slatina a obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek - ZM7/3550

ZMB schvaluje
1) MČ Brno-Slatina
odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění budovy č.p. 88, Budínská 2, včetně pozemku p. č. 1262 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 493 m² v k. ú. Slatina
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek svěřený rozhodnutím ZMB č. Z1/023 ze dne 3. 11. 1992 se souhlasem MČ Brno-Slatina dnem nabytí účinnosti vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek;

2) obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, která tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.


 

123.

Výzva k převedení věci za příslušnou úplatu ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 1222 v k. ú. Staré Brno, na základě porušení předkupního práva - ZM7/3544

1. ZMB bere na vědomí

 • porušení zákonné nabídky předkupního práva dle § 3056, občanského zákoníku /dále jen NOZ/, v platném znění, ze strany Ing. Pelikána, původního vlastníka garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města, p. č. 1222 v k. ú. Staré Brno, který dle ust. § 2147 NOZ nesplnil povinnost stanovenou zákonem a ve své nabídce předkupního práva z 9. 3. 2017 neohlásil předkupníkovi všechny podmínky nabídky, neboť při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené a koupěchtivým (kupní smlouvu a smlouvu o úschově nedoložil), a proto byla jeho nabídka předkupního práva písemně odmítnuta,

 • skutečnost, že bez ohledu na výše uvedená fakta, xxx. xxxxxxx v rozpočtu s ust. § 2147 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., NOZ, v platném znění, vědomě převedl na podkladě kupní smlouvy se smlouvou o úschově kupní ceny stavbu garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku statutárního města Brna p. č. 1222 k. ú. Staré Brno na koupěchtivého, tj. společnost OR5 a. s., s právními účinky zápisu v KN ke dni 22. 8. 2017 a porušil tak předkupní právo vůči předkupníkovi,


 • stanovisko Brněnských komunikací, a.s. k vykupování sousedících garáží na ulici Kopečné v souvislosti s možným budoucím rozšířením či přestavbou parkovacího domu.

2. ZMB souhlasí s uplatněním porušeného předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1222, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², k. ú. Staré Brno, za kupní cenu 250.000,- Kč, v souladu se zákonem, a to zasláním výzvy k převedení věci za úplatu vůči společnosti OR5 a.s., za stejných podmínek kupní smlouvy uzavřené dne 9. 3. 2017, kterou nabyla vlastnictví k předmětné stavbě garáže.

3. ZMB schvaluje

 • výzvu spol. OR5 a.s. k převedení věci ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, která tvoří přílohu č. 96a těchto usnesení,

 • úplatné nabytí budovy bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1222 v k. ú. Staré Brno z vlastnictví spol. OR5 a.s. do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 96b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4. ZMB pověřuje vedoucí MO MMB podpisem výzvy k převedení věci ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

124.

Nabytí pozemků p. č. 1327/4, 1327/72, , 1327/73, 1327/74, 1327/75, vše v k. ú. Staré Brno - ZM7/3486

1. ZMB bere na vědomí požadavek pana xxxx. xxxxxx xxxxxxx a xxx. xxxx. xxxxx xxxxxxxx ̶ spoluvlastníků pozemků p. č. 1327/4 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m², p. č. 1327/72 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 277 m², p. č. 1327/73 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 m², p. č. 1327/74 ostatní plocha, dráha, o výměře 164 m², p. č. 1327/75 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m², vše v k. ú. Staré Brno, vykoupit uvedené pozemky do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 10.455.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

2. ZMB nesouhlasí s nabytím pozemků p. č. 1327/4 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým&#$01ře 89 m², p. č. 1327/72 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 277 m², p. č. 1327/73 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 m², p. č. 1327/74 ̶ ostatní plocha, dráha, o výměře 164 m², p. č. 1327/75 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m², vše v k. ú. Staré Brno, do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 10.455.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě
a
souhlasí s nabytím pozemků p. č. 1327/4 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m², p. č. 1327/72 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 277 m², p. č. 1327/73 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 m², p. č. 1327/74 ̶ ostatní plocha, dráha, o výměře 164 m², p. č. 1327/75 ̶ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m², vše v k. ú. Staré Brno, do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 2.510.000 Kč, tj. cenu obvyklou a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

125.

Dohoda o narovnání se společností Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - ZM7/3485

1. ZMB bere na vědomí

 • existenci soudního sporu mezi statutárním městem Brnem jako žalobcem
  a společností Outulný investiční fond s proměnn&#$06m základním kapitálem, a. s. (dále jen "OIF") jako žalovanou o zaplacení částky 115.058.75 Kč s příslušenstvím
  (tj. 210,- Kč/m²/rok), představující bezdůvodné obohacení OIF za užívání pozemků v k. ú. Bystrc o celkové výměře 321 m², a to:

- p. č. 2480/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m²,

- p. č. 2480/84 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m²,
- části p. č. 2480/87 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m²,

- části p. č. 2480/88 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²,
- části p. č. 2483/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m²,
- části p. č. 2483/65 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 101 m²

v období od 29. 3. 2011 do 10. 12. 2012;
spor je veden u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 31C 48/2013,

 • skutečnost, že u soudního jednání, které se konalo ve výše uvedeném soudním sporu dne 16. 10. 2014, upozornil soud účastníky řízení, že dle jeho předběžného náhledu na věc není možné přiznat peněžitou náhradu za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků parcelních čísel 2480/84, 2480/87, 2480/88, 2483/3 a 2483/65 v rozsahu, v jakém jsou zastavěny stavbami příjezdové komunikace a chodníků, kdy v tomto rozsahu zmíněné pozemky evidentně tvoří veřejné prostranství, jsou přístupné každému bez omezení a slouží tak obecnému užívání, a o přiznání peněžité náhrady za bezdůvodné obohacení je tak dle soudu možno uvažovat jen ve vztahu k těm pozemkům či jejich částem, které jsou zastavěny stavbami budov,

 • skutečnost, že dle geodetického zaměření budov ve vlastnictví OIF ze dne
  22. 10. 2014, zadaného statutárním městem Brnem a zpracovaného xxx. xxxxxx xxxxxx pod číslem zakázky 304/2014, jsou stavbami budov ve vlastnictví uvedené OIF zastavěny pozemky v k. ú. Bystrc o celkové výměře 239 m²,. a to:

- p. č. 2480/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m²,
- p. č. 2480/84 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²,

- části p. č. 2480/88- ostatní plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 4 m²,
- části p. č. 2483/65- ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 39 m²

 • skutečnost, že dle znaleckého posudku č. 618/17/15 ze dne 25. 7. 2015, zadaného Obvodním soudem pro Prahu 1 a zpracovaného xxxx. xxxxx xxxxxxxxx, jednotková výše obvyklého nájemného za užívání výše specifikovaných pozemků
  v období od 29. 3. 2011 do 10. 12. 2012 činí 185.-Kč/m²/rok.


2. ZMB schvaluje dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem a OIF, dle které OIF zaplatí statutárnímu městu Brnu

 • částku 89.099,83 Kč představující úhradu za užívání pozemků v k. ú. Bystrc
  o celkové výměře 239 m² v období od 29. 3. 2011 do 10. 12. 2012 ve výši
  75.470,22 Kč (185,- Kč/m²/rok) a jednu polovinu zákonného úroku z prodlení
  z částky 75.470,22 Kč za dobu od 16. 1. 2013 do 28. 2. 2018 ve výši 13.629,61 Kč,

 • částku 10.686,50 Kč představující zaplacený soudní poplatek ve výši 5.750,- Kč
  a jednu polovinu náhrady nákladů důkazu shora uvedeným znaleckým posudkem
  ve výši 4.936,50 Kč

a statutární město Brno se zaváže vzít zpět svůj žalobní návrh v soudním sporu proti OIF, vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 31C 48/2013 s tím, že žádná ze stran nebude mít právo na náhradu nákladů řízení s výjimkou nákladů výše uvedených, za podmínek dohody o narovnání, která tvoří přílohu č. 90 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

126.

Dohoda o splátkách smluvní pokuty s příslušenstvím se společností Bobycentrum Alfa a.s. - ZM7/3478

1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti Bobycentrum Alfa a. s. ze dne 15. 12. 2017
o uzavření dohody o splátkách smluvní pokuty ve výši 3.000.000,- Kč s úrokem
z prodlení ve výši 8,05 % od 1. 5. 2015 do zaplacení a nákladů řízení v celkové výši 285.276,58 Kč, které byly statutárnímu městu Brnu přiznány rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. 5 C 504/2015-64 ze dne 2. 3. 2017 a rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 69 Co 296/2017-91 ze dne 18. 10. 2017, s možností splácet dlužnou částku po dobu 2 let pod ztrátou výhody splátek.

2. ZMB schvaluje dohodu mezi statutárním městem Brnem a společností Bobycentrum Alfa a. s. o splátkách smluvní pokuty s příslušenstvím, na základě které uvedená společnost statutárnímu městu Brnu zaplatí:
- částku 150.000,- Kč představující uhrazený soudní poplatek v soudním sporu
sp. zn. 5 C 504/2015 vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3,
- částku 135.276.58 Kč představující náklady právního zastoupení v soudním sporu
sp. zn. 5 C 504/2015 vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3 a náklady právního zastoupení v soudním sporu sp. zn. 69 Co 296/2017 vedeném u Městského soudu
v Praze,
- částku 188.026.03 Kč představující část dlužného úroku z prodlení dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 č. j. 5 C 504/2015-64 ze dne 2. 3. 2017, jehož výše ke dni 28. 2. 2018 činí 743.026,03 Kč,
to vše před podpisem této dohody,
a dále:
- zbývající část úroku z prodlení dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. 5 C 504/2015-64 ze dne 2. 3. 2017 ve třech splátkách ve výši 185.000.- Kč splatných ke dni 31. 3. 2018, 30. 4. 2018 a 31. 5. 2018,
- smluvní pokutu dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. 5 C 504/2015-64
ze dne 2. 3. 2017 v měsíčních splátkách ve výši 143.000,- Kč splatných vždy
k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, počínaje dnem 30. 6. 2018 a konče dnem 29. 2. 2020 splátkou ve výši 140.000.- Kč,
za podmínek dohody o splátkách smluvní pokuty s příslušenstvím, která tvoří přílohu č. 91 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

127.

Zrušení části usnesení Z7/31. zasedání ZMB konaného dne 5. 9. 2017, bod č. 164
a další postup ve věci smlouvy uzavřené se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s.r.o. - pozemky p. č. 3015 a 3016 v k. ú. Židenice" - ZM7/3537

Materiál byl stažen ze zasedání ZMB.

 

128.

Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)
B1/18-CM - MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky - ZM7/3505

ZMB schvaluje schválit v návaznosti na ust. § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 • zahájení procesu pořízení změny ÚPmB B1/18-CM (MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky) zkráceným postupem,

 • Obsah změny ÚPmB B1/18-CM - MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky, které tvoří přílohu č. 92 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

129.

Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)
B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice,
ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno - ZM7/3504

ZMB schvaluje
v návaznosti na ust. § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 • zahájení procesu pořízení změny ÚPmB B1/17-CM (MČ, Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšenská, SAKO Brno) zkráceným postupem,

 • Obsah změny ÚPmB B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú Židenice, ul. Jedovnická, Líšenská, SAKO Brno, a. s. které tvoří přílohu č. 93 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

130.

Pořízení změn Územního plánu města Brna (ÚPmB) - 45. soubor - ZM7/3519

1. ZMB zamítá
v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- předložené Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna ̶ 45. soubor v rozsahu změn:
B1/16, B2/16 (MČ Brno-Bohunice)
B3/16 (MČ Brno-Bystrc)
B4/16, B5/16, B6/16, B7/16 (MČ Brno-Černovice)
B8/16, B9/16, B10/16 (MČ Brno-Chrlice)
B11/16, B12/16 (MČ Brno-Ivanovice)
B12/16, B13/16, B14/16, B15/16, B16/16 (MČ Brno-jih)
B17/16 (MČ Brno-Jundrov)
B19/16 (MČ Brno-Kníničky)
B20/16, B21/16 (MČ Brno-Kohoutovice)
B21/16, B22/16, B23/16, B24/16, B25/16, B26/16 (MČ Brno-Královo Pole)
B27/16, B28/16, B29/16, B30/16, B31/16, B32/16 (MČ Brno-Líšeň)
B33/16, B34/16 (MČ Brno-Maloměřice a Obrany)
B35/16 (MČ Brno-Nový Lískovec)
B36/16, B37/16, B38/16, B39/16, B40/16, B41/16, B42/16, B43/16, B44/16 (MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)
B45/16, B46/16, B47/16, B48/16, B49/16, B51/16 (MČ Brno-sever)
B52/16, B53/16 (MČ Brno-Slatina)
B54/16, B55/16 (MČ Brno-Starý Lískovec)
B56/16, B57/16, B58/16, B59/16, B60/16 (MČ Brno-střed)
B61/16, B62/16, B63/16, B64/16, B65/16, B66/16 (MČ Brno-Tuřany)
B67/16, B68/16 (MČ Brno-Vinohrady)
B69/16, B70/16, B71/16, B72/16 (MČ Brno-Žabovřesky)
B73/16, B74/16, B75/16 (MČ Brno-Žebětín)
Al/16, A2/16, A3/16 (změny textové)
AB4/16, AB5/16 (změny textové s možným průmětem do grafické části)

2. ZMB bere na vědomí předložené Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna ̶ 45. soubor v rozsahu změn:
B18/16 (MČ Brno-Kníničky)
B50/16 (MČ Brno-sever)
B76/16 (MČ Brno-Židenice a MČ Brno-Líšeň),
které jsou duplicitní s již pořizovanými změnami nebo duplicitní s jinými podanými návrhy na pořízení změn, a tudíž se nebude rozhodovat o zahájení jejich pořizování v rámci 45. souboru.

3. ZMB doporučuje žadatelům žádajícím o změnu Územního plánu města Brna uplatnit své návrhy záměrů při pořizování návrhu nového Územního plánu města Brna.


 

131.

Změna stanov společnosti Technologický Park Brno, a.s. - ZM7/3449

ZMB schvaluje změnu stanov společnosti Technologický Park Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 

132.

Výzva k převedení věci za příslušnou úplatu ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 1442/6 v k. ú. Veveří, na základě porušení předkupního práva - ZM7/3555

1. ZMB bere na vědomí

 • nabídku spol. KAPPA RESIDENTIAL s. r. o., doručenou dne 17. 1. 2018, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití gar&#$07ž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1442/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m², k. ú. Veveří, za kupní cenu ve výši 520.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově,

 • skutečnost, že společnost nabyla vlastnictví k předmětné garáži na základě porušení předkupního práva dle ust. § 3056 odst. 1 NOZ v platném znění, neboť původní vlastník garáže xxx. xxxxx prodal v roce 2017 nemovitost společnosti na základě kupní smlouvy ze dne 29. 6. 2017 za kupní cenu 300.000,- Kč a neučinil zákonnou nabídku předkupního práva statutárnímu městu Brnu jako vlastníku pozemku, na kterém je garáž postavena. Právní účinky zápisu vlastnického práva ve prospěch spol. KAPPA RESIDENTIAL s. r. o. jsou zapsány v KN ke dni 3. 7. 2017,
 • zákonnou možnost řešit uvedené porušení předkupního práva zasláním výzvy spol. KAPPA RESIDENTIAL s. r. o. k převedení věci ve smyslu § 2144 NOZ
  za příslušnou úplatu, tj. za kupní cenu 300.000,- Kč.


2. ZMB souhlasí s uplatněním porušeného předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1442/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m², k. ú. Veveří, za kupní cenu 300.000,- Kč, v souladu  se zákonem, a to zasláním výzvy k převedení věci za úplatu vůči spol. KAPPA RESIDENTIAL s. r. o., za stejných podmínek kupní smlouvy uzavřené dne 29. 6. 2017, kterou nabyla vlastnictví k předmětné stavbě garáže.

3. ZMB schvaluje

 • výzvu spol. KAPPA RESIDENTIAL s. r. o. k převedení věci ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, která tvoří přílohu č. 95a těchto usnesení,

 • úplatné nabytí budovy bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1442/6 v k. ú. Veveří z vlastnictví spol. KAPPA RESIDENTIAL s. r. o.
  do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč
  a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 95b těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. ZMB pověřuje vedoucí Majetkového odboru MMB podpisem výzvy k převedení věci ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


 
 

133.

Změna části usnesení zasedání ZMB č. Z7/19, bod 171, úprava vymezení působnosti - ZM7/3556
 

ZMB mění:

 • část usnesení Z7/19 zasedání ZMB konaného dne 21. 6. 2016, bod 171, která zní:

ZMB v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

"2. svěřuje ode dne 21. 6. 2016

 • primátorovi města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti financí a rozpočtu, zahraničních a regionálních vztahů, publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilním nouzovém plánování a obranném plánování a veřejném pořádku;
 • prvnímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti v oblasti bydlení, zdravotnictví a prorodinné politiky, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na hospodaření s bytovým fondem, zdravotnictví vč. projektu zdravého města, a prorodinnou politiku;
 • v pořadí druhému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast technickou a majetkovou, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na investiční výstavbu vč. technických sítí, implementaci evropských fondů a majetkovou oblast;
 • v pořadí třetímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast sociálně kulturní a oblast dopravy, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na kulturu, památkovou péči, sociální péči a dopravu;
 • v pořadí čtvrtému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast rozvoje města, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zemědělství, vodní a lesní hospodářství;
 • v pořadí pátému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast Smart city, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na Smart city, strategii města, informatiku a elektronizaci radnice"

takto:
ZMB v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
2. svěřuje ode dne 1. 4. 2018

 • primátorovi města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti financí a rozpočtu, zahraničních a regionálních vztahů, publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilním nouzovém plánování a obranném plánování a veřejném pořádku;

 • prvnímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti v oblasti bydlení, zdravotnictví a prorodinné politiky, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na hospodaření s bytovým fondem, zdravotnictví vč. projektu zdravého města, a prorodinnou politiku;
 • v pořadí druhému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast technickou a majetkovou, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na investiční výstavbu vč. technických sítí, implementaci evropských fondů, majetkovou oblast a oblast dopravy;
 • v pořadí třetímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast sociálně kulturní, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na kulturu, památkovou péči, sociální péči;
 • v pořadí čtvrtému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast rozvoje města, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zemědělství, vodní a lesní hospodářství;
 • v pořadí pátému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast Smart city, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na Smart city, strategii města, informatiku a elektronizaci radnice.


 

74.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4297/15, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z pozemku p. č. 4297/3, p. č. 8566/2, p. č. 8567/2, p. č. 8569,  p. č. 8570, p. č. 8571/2, p. č. 8571/3, p. č. 8572/4, p. č. 8572/8, p. č. 8572/20, odděleného
dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z  pozemku p. č. 8572/1, p. č. 8573/2, 
p. č. 8574/2, odděleného dle geometrického plánu č. 4616-13/2017 z  pozemku
p. č. 8574, p. č. 8575, p. č. 8576 a p. č. 8577, vše k. ú. Líšeň,  pro stavbu "Systém parkování Park & Ride", lokalita "Novolíšeňská - Trnkova, Zetor" - ZM7/3442

Materiál byl stažen ze zasedání ZMB.

 

 

 
 
Ing. Petr Vokřál v. r. Mgr. Petr Hladík v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

 

Ověřovatelé:

Vít Prýgl v. r.

JUDr. Robert Kerndl v. r.

 
V Brně 6. března 2018
Zápis zpracovala Jana Sovová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB