Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/36
konaného od 14:00 hodin dne 27. února 2018, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování
____________________________________________________


1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 52 členů ZMB (viz prezenční listina).


Omluveni:
Jiří Ides, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., JUDr. Helena Sýkorová.

Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál (dále jen Ing. Petr Vokřál, primátor) a konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s čl. 3 odst. 2 Jednacího řádu ZMB k projednání naléhavých záležitostí.

V úvodu upozornil na skutečnost, že jednání ZMB je audiovizuálně přenášeno prostřednictvím internetových stránek města a přenos je zaznamenáván, archivován a následně bude zveřejněn.

Dále upozornil, že v souladu se zákonem o obcích a s Jednacím řádem Zastupitelstva města Brna má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska k projednávaným věcem pouze občan města Brna, který dosáhl věku 18 let, popřípadě fyzická osoba, která vlastní na území města nemovitost a dosáhla věku 18 let, přičemž k projednávané záležitosti může vystoupit pouze jednou a délka vystoupení je maximálně 2 minuty.

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Ing. Renata Daňková a Marie Doubravová, pracovnice Organizačního odboru MMB, a právní asistencí byly pověřeny JUDr. Hana Doležalová a Mgr. Barbora Langová, pracovnice Kanceláře primátora města Brna.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi JUDr. Robert Kerndl, Vít Prýgl a MVDr. Vlastimill Žďárský.

K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.


Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
Hlasování č. 1: 45 - 0 - 0


Schválení programu zasedání ZMB č. Z7/36


Ing. Petr Vokřál, primátor, vyzval členy Zastupitelstva města Brna k podání případných dalších návrhů k projednání.

Bylo hlasováno o návrhu programu zasedání, který byl v souladu s § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšen na úřední desce Magistrátu města Brna.

Hlasování o programu zasedání:
Hlasování č. 2 : 50 - 0 - 0

 

Schválený program jednání Z7/36:

1.

Technický bod

2.

Stanovisko statutárního města Brna k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno - ZM7/3433

2.

Stanovisko statutárního města Brna k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno - ZM7/3433

K tomuto bodu obdrželi členové ZMB při prezenci doplněk.

Petr Vokřál, primátor, dle dohody z jednání politických klubů navrhl učinit výjimku z pravidel Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna umožněním vystoupení občanů
se svými stanovisky na úvod projednávaného bodu.

Hlasování o návrhu Petra Vokřála, primátora:
Hlasování č. 3 : 47 - 0 - 0Rozprava:
Naďa Johanisová - ocenila současnou polohu nádraží a dobré návaznosti nočních rozjezdů i běžných denních linek a projevila obavu, zda by tato návaznost byla zaručena při přesunu nádraží, a to již od jeho počátku.

Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval, že zásahy do městské hromadné dopravy budou v obou variantách, a uvedl, že zajištění obsluhy MHD bude prioritou, bez ohledu na konečnou variantu polohy nádraží.

Pavel Suchomel - konstatoval, že pokud není vybudována dopravní infrastruktura, tak není možné zde umístit nádraží, vyslovil se pro zachování nádraží na současném místě.

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., spolek Brno+, z. s. - konstatoval, že je nutné vydat jednoznačné stanovisko pro centrální orgány, dále hovořil o třech klíčových otázkách, které byly položeny městu Správou železničních dopravních cest a usnesení Rady města Brna k těmto otázkám a doporučení varianty Ac s podmínkou realizace funkční etapy Severojižního kolejového diametru. Závěrem svého vystoupení předložil návrh usnesení a požádal, aby si tento návrh někdo z přítomných osvojil, aby o něm mohlo být hlasováno.

Ing. Petr Kunc, místostarosta MČ Brno-Židenice - požádal, aby při rozhodování o poloze nádraží bylo přihlédnuto také k vlivu jednotlivých variant na životní prostředí.

Josef Myslivec - informoval, že se této problematice věnuje již třicet let a konstatoval, že studie proveditelnosti prokázala, že varianta Petrov má nejlepší parametry a předpoklady k realizaci. Dále informoval, že jediným problémem této varianty je, že tato varianta není v územním plánu, což je možné vyřešit.

Vladimír Hynek - konstatoval, že si občané přejí zachování nádraží v centru a že by jejich přání mělo být vyslyšeno.

Dušan Krátký, občanské sdružení Židenice pro občany - uvedl, že pro město a lidi je výhodnější varianta nádraží v centru a hovořil o přínosech této varianty.

Petra Buganská - konstatovala, že při takovémto projektu je důležité vést odbornou diskuzi, informovat veřejnost a nesoustředit se na politickou stránku věci, ale že Brno nesplnilo ani jedinou tuto podmínku a připomněla, že koalice se zavázala podpořit variantu, která bude mít podporu veřejnosti.

PhDr. Zlata Hálová, CSc. - vyjádřila se pro variantu nádraží v centru, resp. variantu Petrov a zachování budovy nádraží, která může sloužit jako průchozí prostor do jižní čtvrti, kterou město plánuje vybudovat a hovořila o možnosti tuto čtvrť budovat v bližším časovém horizontu než při variantě Řeka.

Ing. Jan Toufar - konstatoval, že přestavba nádraží je především dopravní záležitostí, a to je také hlavním rizikem ve variantě Řeka, hovořil o přetížení území dopravou, závěrem podpořil variantu Petrov.

Radim Cenek - uvedl, že největším problémem při variantě Řeka je příprava související infrastruktury a hovořil především o časové náročnosti vybudování této infrastruktury.

Mgr. Jasna Flamiková, místostarostka Brno-střed - sdělila, že předpokládala, že po provedení studie proveditelnosti se budou varianty srovnávat s odbornou i laickou veřejností, ale namísto toho je dle jejího názoru organizována jednostranná kampaň pro podporu varianty Řeka. Připomenula situaci s dálnicí D8 a její sesuv a hovořila o tom, že jak v případě dálnice, tak v případě nádraží se přehlížejí názory odborníků. Dále konstatovala, že je zřejmé, že není dořešena otázka navazující infrastruktury.

Tomáš Ulrich - vyjádřil se pro modernizaci nádraží v centru Brna, dále připomněl znění koaliční smlouvy.

Igor Kadeřávek - vyjádřil se k odsunu nádraží ve variantě Řeka.

Jana Nečasová - požádala zastupitele o hájení zájmů města a jeho občanů a vyjádřila názor, že není důvod k odsunu nádraží.

Mgr. Jaromír Řehoř - vyjádřil se k městské hromadné dopravě, a konstatoval, že dle studie proveditelnosti, v případě odsunu nádraží ve variantě Řeka dojde k tomu, že více cestujících bude vystupovat v příměstských oblastech, aby se poté tramvají dopravili na místo nynějšího hlavního nádraží a tyto vlaky budou dále pokračovat téměř prázdné, považoval to za velice neefektivní řešení.

František Trampota - konstatoval, že očekává, že koalice bude hlasovat podle podmínek programového prohlášení, vyjmenoval výhody varianty Petrov a konstatoval, že Zastupitelstvo města Brna by mělo doporučit variantu Petrov.

Vojtěch Doležal - oznámil, že by rád předložil návrh usnesení k osvojení, který by vedl ke stažení materiálu z jednání, neboť je dle jeho názoru v rozporu se zákonem o obcích. Následně přečetl návrh usnesení.

Miroslav Patrik, Hnutí odporu - vyjádřil se proti odsunu nádraží a posuzoval situaci dnes a před lety, kdy byla problematika přesunu nádraží rovněž řešena.

Petr Vavřík - konstatoval, že nynější dopravní uzel je velmi komfortní, a vyjádřil se pro zachování stávajícího nádraží, a to i ve vazbě na průzkum názoru veřejnosti.

Václav Čermák, občanská koalice Nádraží v centru - vyjádřil se k nové městské třídě a podzemnímu diametru a upozornil na nepříznivé geologické podmínky. Nesouhlasil s postupem, kdy se takto velkou investicí zabývá Kancelář architekta města. Uvedl, že poslední multikriteriální hodnocení vyznělo ve prospěch varianty Petrov v řadě kritérií.

Ing. Mgr. Drago Sukalovský, krajský zastupitel a předseda komise územního plánování Jihomoravského kraje - úvodem informoval, že není občanem Brna a není vlastníkem nemovitosti ve městě, a požádal v souladu s článkem 6, odstavce 8 Jednacího řádu ZMB o udělení slova.

Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal o udělení slova hlasovat.
Hlasování č. 4 : 48 - 1 - 1Ing. Mgr. Drago Sukalovský - uvedl, že poloha železničního uzlu je důležitější pro mimobrněnské cestující, vzpomínal na uvedení integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, jehož principem je přestup, dále mluvil o snaze města Brna snížit automobilovou dopravu ve městě Brně, což vytváří horší podmínky pro ty, kteří do města dojíždějí autem. Jmenoval zvýšení cen parkovného, rezidentní parkování. Upozornil na různé doby výluk u jednotlivých variant polohy nádraží.

Jaroslav Dittrich, spolek Brno+, z. s. - hovořil o důležitosti tohoto hlasování a konstatoval, že varianta nádraží Řeka je jediným smysluplným řešením. Doporučil nenaslouchat Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., Bc. Matěji Hollanovi, náměstkům primátora a "zeleným aktivistům".

Luboš Raus - uvedl, že dnešní rozhodnutí bude především rozhodnutím pro developery, kteří chtějí začít s výstavbou jižního centra města. Dále se vyjádřil k Severojižnímu diametru a vyslovil názor, že i v případě, pokud by byl vybudován, nepomůže tento diametr všem městským částem, ale jen některým.

Mgr. et Bc. Richard Duřpekt, spolek Brno+, z. s. - konstatoval, že doufá, že všichni zastupitelé budou hlasovat podle svého svědomí. Dodal, že rozhodnutí musí být jasné a doufá, že si zastupitelé převezmou návrh Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., který zde byl předložen.

Jiří Střechovský - hovořil o tom, že město Brno bylo v posledním století vytvořeno významnými architekty, na které je město hrdé a že tito architekti také navrhovali nádraží u řeky. Uvedl, že osoby, které dnes v diskusi vystoupili, jsou pouze menšinou proti všem obyvatelům Brna a požádal, aby zastupitelé hlasovali podle svého svědomí.

Mgr. Tomáš Řepa, zastupitel MČ Brno-střed - vyjádřil se k hlasování na městské části Brno-střed, které mělo spíše proklamativní charakter. Požádal o hlasování zastupitelů podle svědomí a dále konstatoval, že zde půjde o politické rozhodnutí, které je třeba respektovat.
Martin Jestřábek - vyjádřil znepokojení nad tím, že zde má být rozhodnuto bez znalosti názorů a potřeb obyvatel města Brna a požádal o odložení tohoto rozhodnutí, dokud tyto potřeby nebudou známy.

Jan Perla - konstatoval, že studie proveditelnosti prokázala, že jsou možné obě varianty projektu, i když v minulosti bylo tvrzeno, že jediná možná varianta je odsun nádraží. Hovořil o závazku koalice, že bude prosazovat variantu, která bude minimalizovat finanční dopady na město Brno a bude se řídit názorem veřejnosti, dále hovořil o dvou neplatných referendech, kde vždy zvítězila varianta nádraží v centru a průzkumu veřejného mínění, kde tato varianta byla vnímána jako nejvíce akceptovatelná. Dále uvedl, že v současné době neexistuje seznam navazujících investic a požádal, pokud tento seznam existuje, aby byl veřejnosti poskytnut.
Radim Horák, architekt - konstatoval, že velkým nedostatkem je chybějící odborná diskuze. Ocenil současné vedení města Brna, proti předešlým vedením a odsun nádraží považuje za nedorozumění a konstatoval, že studie proveditelnosti nemá aktuální fakta, a v případě, že by tato fakta byla, preference varianty Petrov, by mohla být ještě větší. Dále se vyjádřil k bytové výstavbě, investičním nákladům a dalším aspektům u jednotlivých variant přesunu nádraží.

Jakub Kriš - požádal o vzájemnou diskusi, vyjádřil se pro variantu Petrov a způsobům komunikace o jednotlivých variantách přesunu nádraží.

David Grund - uvedl, že ne všichni občané Brna si přejí nádraží pod Petrovem a hovořil o důležitých argumentech, které zde nezazněly ohledně varianty pod Petrovem. Závěrem se vyjádřil ke Kanceláři architekta města a vyjádřil své překvapení, že si někteří občané myslí, že by si město mělo nechat vypracovat oponentní posudky k názoru této městské organizace.

Mikuláš Černík - projevil obavy nad nevyslechnutím názorů občanů, vyzdvihl variantu Petrov a konstatoval, že historie potvrdí, že měla být zvolena tato varianta.

Ing. Petr Vokřál, primátor - ukončil diskuzi a vyhlásil přestávku v jednání.

Pokračování po přestávce:

Ing. Petr Vokřál, primátor - informoval, že vzhledem k názorové výměně během přestávky a požádání jednoho z politických klubů, vyhlašuje další přestávku.

Pokračování po přestávce:

Ing. Petr Vokřál, primátor - vyhlásil další přestávku k poradě politických klubů.

Pokračování po přestávce:

Ing. Petr Vokřál, primátor - požádal o pokračování zasedání Zastupitelstva města Brna a vyzval všechny přítomné k přihlášení se k hlasovacímu zařízení. Po rozpravě veřejnosti dal prostor k vyjádření jednotlivým zastupitelům.

Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - odůvodnil stanovisko politického klubu Strany zelených a reagoval na podněty, které zazněly v první části jednání. Uvedl, že role železnice se v průběhu sta let, kdy se vede diskuse o přesunu nádraží, výrazně změnila a od toho se odráží význam polohy nádraží. Výhodou současné polohy nádraží je sousedství s přestupním uzlem městské hromadné dopravy, uvedl situaci ohledně polohy nádraží v některých zahraničních městech. Vyjádřil se, že pro Brno je dle názoru klubu Strany zelených výhodnější varianta Petrov, konkrétně varianta B1b. Uvedl, že dle závěrů provedeného průzkumu názoru veřejnosti je pro občany města Brna varianta Petrov nejpřijatelnější. Dále reagoval na vystoupení Ing. Petra Kunce, místostarosty MČ Brno-Židenice. Upozornil na rizika varianty Řeka. Dále zmínil názor politického klubu Strany zelených na otázku, zda podmiňovat výstavbu modernizace železničního uzlu výstavbou Severojižního kolejového diametru. V závěru svého vystoupení předložil protinávrh usnesení vůči textaci v předloženém materiálu - změnu přílohy - Stanovisko statutárního města Brna k závěrům studie proveditelnosti ŽUB, str. 10, otázka č. 13:

Město Brno doporučuje jako nejvhodnější pro realizaci variantu s moderním nádražím v centru: B1b.

RNDr. Mojmír Vlašín - uvedl, že dlouhodobě podporuje variantu Petrov, a aby došlo ke změně jeho názoru, musely by být splněny následující dvě podmínky - existence studie proveditelnosti, která potvrzuje, že jedna varianta není možná, a jasné deklarování názoru veřejnosti, že podporuje variantu Řeka. Dále sdělil, že vzhledem k tomu, že tyto podmínky nenastaly, bude hlasovat pro variantu Petrov.

JUDr. Robert Kerndl - vyjádřil stanovisko politického klubu ODS pro variantu Řeka, které je konzistentní s názorem Kanceláře architekta města, Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Zastupitelstva městské části Brno-střed. Vyjádřil se k předloženému materiálu a uvedl, že podmínku realizace varianty Ac, s tím, že v časově blízkém období bude realizována smysluplná funkční etapa Severojižního kolejového diametru (SJKD) vidí jako absolutně nebezpečnou. Doporučil, aby tato podmínka byla z materiálu vypuštěna.

Martin Říha - konstatoval, že politický klub KSČM podporuje variantu A - Řeka, i ve variantě Ac. Připojil se k návrhu JUDr. Roberta Kerndla, aby výše zmiňovaná podmínka zahájení přípravy SJKD, byla z návrhu vypuštěna.

Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - vyjádřil stanovisko politického klubu Žít Brno a Pirátů spočívající v preferenci podpory varianty B1b. Uvedl, že v odsunu nádraží spatřuje velká dopravní rizika a zmínil dva posudky vypracované k variantám polohy železničního uzlu Brno a uvedl některé informace v nich obsažené. Dále konstatoval, že v případě, že nebude schválena jako preferovaná varianta B1b, podpoří klub Žít Brno a Piráti předložený návrh usnesení, který dnes doporučila schválit Rada města Brna, který podmiňuje stavbu odsunutého nádraží ve variantě Ac s tím, že bude ve stejném časovém úseku realizována smysluplná funkční část Severojižního kolejového diametru.

Ing. Jana Drápalová - vyjádřila se k historii přípravy projektu modernizace železničního uzlu Brno. Uvedla, že realizace Severojižního kolejového podzemního diametru v blízké době, i s ohledem na jeho nezakotvení v celé délce v územním plánu, je velmi nereálná. Dále uvedla, že současně předkládaná studie proveditelnosti se stavbou sloužící k obsluze nádraží nepočítá. Poukázala na zvýšené finanční náklady na provoz systému městské veřejné dopravy v případě odsunu nádraží. Vyjádřila názor, že jediná odpovědná varianta pro budoucnost města Brna je varianta B1b.

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - shrnul postoj KDU-ČSL k projednávané problematice. Uvedl, že využití systému železnice pro přepravu lidí mezi severní a jižní stranou města je základním, co v minulosti město řešilo. Dále se ve svém vystoupení zabýval problematikou nové městské třídy a využití SJKD. Vyjádřil se k postoji Strany zelených. Shrnul výsledky veřejného průzkumu o variantách polohy nádraží, a výhody a nevýhody jednotlivých variant. V závěru uvedl, že KDU-ČSL podpoří usnesení tak, jak vychází z rozhodnutí Rady města Brna.

Bc. Tomáš Koláčný - shrnul postoj strany Pirátů, a uvedl pozitiva a negativa jednotlivých variant. Sdělil, že strana vnímá v případě obou variant obrovské riziko z pohledu navazující dopravní infrastruktury. Menší riziko spatřují u varianty Petrov. Z tohoto důvodu podporuje strana Pirátů variantu B1b, variantu A pouze za podmínky současné realizace části SJKD, která umožní dopravu cestujících z odsunuté polohy minimálně do centra města.

Mgr. Libor Šťástka - reagoval na vystoupení Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, a přednesl návrh usnesení za politický klub ODS na změnu přílohy stanoviska statutárního města Brna k závěrům Studie proveditelnosti ŽUB. Stanovisko se v závěrečné části s názvem "Celkové vyhodnocení" mění takto:

1. Které varianty doporučujete jako nejvhodnější k realizaci?
Statutární město Brno doporučuje jako nejvhodnější k realizaci variantu Ac (tzv. variantu "U řeky").

2. Které varianty nedoporučujete, ale považujete je za akceptovatelné k realizaci?
Statutární město Brno nedoporučuje variantu Ab, ale považuje ji za akceptovatelnou.

3. Které varianty považujete za neakceptovatelné k realizaci?
Statutární město Brno považuje za neakceptovatelné varianty - Bez projektu, A, Aa a B včetně podvariant.


Bc. Roman Onderka, MBA - přednesl připomínky k postoji strany Pirátů, k vystoupení Mgr. Martina Andera, Ph.D, náměstka primátora, Ing. Jany Drápalové a Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátora. Vyjádřil nesouhlas s podmínkou Severojižního diametru. Uvedl, že je potřeba vyjádřit silný, jednoznačný signál města Brna pro vládu České republiky a pro Správu železniční dopravní cesty. Doporučil, aby Zastupitelstvo města Brno dalo pověření primátorovi nebo některému z náměstků k jednání s Ministerstvem dopravy a se Správou železniční dopravní cesty o financování a celkové realizaci Severojižního diametru, avšak doporučil nespojovat tuto záležitost s usnesením, které má být dnes přijato. Dále sdělil, že si osvojuje návrh usnesení přednesený Mgr. Ing. Robertem Kotzianem, Ph.D.

Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - reagoval na vystoupení Mgr. Libora Šťástky a vyjádřil se k usnesení RMB přijatému na dnešní schůzi.

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - reagoval na vystoupení Bc. Romana Onderky, MBA. Podotknul, že zaústění tratí do nové polohy nádraží až po současné nádraží lze v jižní variantě zrealizovat.

Bc. Roman Onderka, MBA - reagoval na vystoupení Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátora. Uvedl, že dle jeho znalostí parametrů podloží, tekutých písků, spodní vody a dalších věcí, zaústění tratí zrealizovat nelze. Jako další problém zmínil financování. Uvedl, že bude respektovat rozhodnutí Zastupitelstva města Brna a rozhodnutí vlády.

Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - uvedl, že neexistuje územní rozhodnutí na jižní zapojení Severojižního kolejového diametru, ale pouze na stanici pod odsunutým nádražím. Současně upozornil, že Severojižního diametru bez přestupu bude moci využít pouze zlomek lidí. Vyjádřil se k výlukám u variant Petrov a Řeka.

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - uvedl, že současný územní plán města Brna zapojuje do Severojižního kolejového diametru nejfrektovanější trať. Dále uvedl, že navrženým usnesením pověřuje Zastupitelstvo města Brna Ing. Petra Vokřála, primátora, a jeho osobu, aby jednali s Jihomoravským krajem, s Ministerstvem dopravy a jím pověřenými organizacemi o Severojižním kolejovém diametru.

Bc. Roman Onderka, MBA - uvedl, že důvodem jeho připomínky bylo naleznutí kompromisu mezi vedením města a opozičními zastupiteli, aby mělo město silný většinový názor zastupitelstva.

JUDr. Robert Kerndl - požádal Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, o informace k jeho vystoupení týkající se záležitosti diametru a nádraží.

Martin Říha - navrhl, aby bylo hlasováno.

Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - odpověděl na dotaz JUDr. Roberta Kerndla. Uvedl, že připravenost obou staveb je v tuto chvíli diametrálně odlišná.

JUDr. Jiří Oliva - navrhl za politický klub ČSSD, aby bylo hlasováno o textu, který byl schválen v komisích Rady města Brna a předložil v tomto smyslu návrh na usnesení:

V celkovém vyhodnocení Stanoviska statutárního města Brna první odrážka zní:
Které varianty doporučujete jako nejvhodnější pro realizaci?
Město Brno doporučuje k realizaci variantu Ac.

Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že v průběhu tří let změnil názor. Poděkoval SŽDC za vypracování velkého díla a poděkoval Kanceláři architekta města za to, jakým způsobem připravuje tyto záležitosti. Uvedl, že v minulosti proběhlo několik iniciací o posun nádraží, ale nikdy nebylo rozhodnuto o jiné poloze než o poloze, která přibližně koresponduje s variantou Řeka. Poukázal, že v nejbližší době nastanou výluky železniční dopravy a jaký dopad by měla realizace nádraží ve variantě Petrov. Vyjádřil se k dopravní obslužnosti nádraží městskou hromadnou dopravou a vybudování Severojižního kolejového diametru Dále se vyjádřil k rozvojovým plochám, uvedl, že varianta A uvolní z jeho pohledu větší plochy. Vyjádřil se k proběhlým referendům o poloze nádraží. Vyslovil názor, že pokud dojde k rozhodnutí, mělo by být respektováno. Na závěr uvedl, že hnutí ANO podpoří návrh předložený Radou města Brna včetně dnešního upřesnění.

Hlasování č. 5: Neplatné hlasování


Ing. Petr Vokřál, primátor - dal hlasovat o prodloužení jednání do 19. hodin.
Hlasování č. 6: 52 - 0 - 0


Následně nechal hlasovat o podaných návrzích na usnesení, které postupně ocitoval.

Hlasování o pozměňovacím návrhu JUDr. Jiřího Olivy ve znění:

V celkovém vyhodnocení Stanoviska statutárního města Brna první odrážka zní:
Které varianty doporučujete jako nejvhodnější pro realizaci?
Město Brno doporučuje k realizaci variantu Ac.

Hlasování č. 7: 20 - 9 - 21

Tento návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování o pozměňovacím návrhu Mgr. Libora Šťástky ve znění:
Stanovisko se v závěrečné části s názvem "Celkové vyhodnocení" mění takto:

1. Které varianty doporučujete jako nejvhodnější k realizaci?
Statutární město Brno doporučuje jako nejvhodnější k realizaci variantu Ac (tzv. variantu "U řeky").


Martin Říha - přihlásil se s technickou poznámkou. Upozornil, že podával ještě osvojený protinávrh Bc. Roman Onderka, MBA.

Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že Bc. Roman Onderka, MBA, odevzdal svůj návrh jako první.

Bc. Roman Onderka, MBA - vystoupil s vyjádřením k postupu hlasování o podaných pozměňujících návrzích.

Ing. Petr Vokřál, primátor - dočetl návrh Mgr. Libora Šťástky ve znění:

2. Které varianty nedoporučujete, ale považujete je za akceptovatelné k realizaci?
Statutární město Brno nedoporučuje variantu Ab, ale považuje ji za akceptovatelnou.

3. Které varianty považujete za neakceptovatelné k realizaci?
Statutární město Brno považuje za neakceptovatelné varianty - Bez projektu, A, Aa a B včetně podvariant.

Hlasování č. 8: 21 - 10 - 20

Tento návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování o pozměňovacím návrhu Bc. Romana Onderky, MBA spočívající ve změně Stanoviska statutárního města Brna k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, které je součástí návrhu usnesení k uvedenému bodu jednání:

Stanovisko statutárního města Brna k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno se v části nadepsané "Celkové vyhodnocení dosahovaných důležitých ukazatelů a parametrů navržených variant řešení přestavby ŽUB" mění takto:
1) Které varianty doporučujete jako nejvhodnější pro realizaci?
Statutární město Brno doporučuje k realizaci variantu Ac.
2) Které varianty nedoporučujete, ale považujete je za akceptovatelné k realizaci?
Statutární město Brno nedoporučuje variantu Ab, ale považuje ji za akceptovatelnou k realizaci.
3) Které varianty považujete za neakceptovatelné k realizaci?
Statutární město Brno považuje za neakceptovatelné variantu B se všemi podvariantami, variantu Bez projektu a varianty A a Aa.

Hlasování č. 9: 19 - 9 - 22

Tento návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování o pozměňovacím návrhu Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, ve znění Stanovisko statutárního města Brna k závěrům studie proveditelnosti ŽUB, str. 10, otázka č. 13:

Město Brno doporučuje jako nejvhodnější pro realizaci variantu s moderním nádražím v centru: B1b.

Hlasování č. 10: 10 - 28 - 12

Tento návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování o návrhu Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, na změnu odpovědi v otázce č. 13, ve znění:

Město Brno proto doporučuje k realizaci variantu B1b s podmínkou, že v časově blízkém období bude realizována smysluplná funkční etapa SJKD.

Hlasování č. 11: 7 - 28 - 15

Tento návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování o návrhu usnesení tak, jak byl předložen Zastupitelstvu města Brna v materiálu, ve znění doplňku:
Hlasování č. 12: 31 - 4 - 7

Usnesení bylo přijato.


Zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 19:00 hod.) Ing. Petr Vokřál, primátor.