Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/36
konaného dne 27. února 2018

 
 
 
 
 

1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
MVDr. Vlastimil Žďárský, JUDr. Robert Kerndl, Vít Prýgl.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/36 předložený RMB.

 

2.

Stanovisko statutárního města Brna k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno - ZM7/3433

1. ZMB schvaluje Stanovisko statutárního města Brna k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, které tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

2. ZMB souhlasí s přípravou memoranda mezi statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a Ministerstvem dopravy ČR, případně dalšími subjekty, k přípravě a realizaci záměru Severojižního kolejového diametru v návaznosti na řešení přestavby ŽUB, jehož obsahem by byla mj. podpora zpracování studijních a projektových dokumentací záměru, koordinace realizace záměru s výstavbou ŽUB a návrh způsobu financování záměru včetně zapojení uvedených institucí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ZMB pověřuje Ing. Petra Vokřála, primátora města Brna a Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátora jednáním s Jihomoravským krajem a Ministerstvem dopravy ČR ve věci přípravy memoranda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál v. r. Mgr. Petr Hladík v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský v. r.

JUDr. Robert Kerndl v. r.

Vít Prýgl v. r.

 

 

 
 
V Brně 27. 2. 2018
Zápis zpracovala Renata Daňková, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB