jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/158

konané dne 20. února 2018

 

 

Jednání RMB zahájil Richard Mrázek, náměstek primátora, následně vedení převzal primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Mgr. Jaroslavu Suchém – schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepř.

---

pro

pro

pro

nepř.

pro

  pro

 pro

pro

pro

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

  nepř.

 pro

pro

pro

 

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

12.

Realizace investiční akce „Zprůchodnění zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat“  ̶ návrh rozpočtového opatření  ̶ 

16.

Návrh na poskytnutí dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11078

34.

Návrh smlouvy o vzájemné součinnosti při přípravě směny pozemků, uzavírané s Lesy České republiky, s. p.  ̶  RM7/

98.

Souhlas s uzavřením veřejnosprávní smlouvy o umístění a provedení stavby „Výstavba inženýrských sítí pro RD Blažovická“  ̶  RM7/

99.

Návrh na podání výpovědi dohody o poskytování právních služeb  ̶  RM7/11062

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/37  ̶  RM7/11176

1b.

Úprava platu ředitelce příspěvkové organizace  ̶ RM7/10909

1c.

Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace  ̶  RM7/10910

1d.

Organizační změna Odboru školství, mládeže a tělovýchovy  ̶  RM7/10990

2.

Záměr dispozice s pozemkem p. č. 3911/6 a částmi pozemků p. č. 3911/4 a 3911/5, vše k. ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka  ̶  RM7/11073

3.

Žádost městské části Brno-Jundrov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017  ̶  2020“  ̶  RM7/10993

4.

Žádost MČ Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje rok 2018 pro JSDH Brno-Chrlice - na pořízení a opravy věcných prostředků požární ochrany  ̶  RM7/11058

5.

Žádost MČ Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 na podporu udržování čistoty cyklistických komunikací  ̶  RM7/11059

6.

Žádost MČ Brno-Bohunice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 pro JSDH městské části Brno-Bohunice  ̶  RM7/11023

7.

Projekt „MOBIDIK“  ̶ žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje  ̶  RM7/10998

8.

Projekt „SENIOR AKADEMIE - XIII.“  ̶   žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje  ̶  RM7/11002

9.

Schválení navýšeni o 2 funkční místa a organizační struktury s počty funkčních míst v organizačních celcích Městské policie Brno  ̶  RM7/11001

10.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu  ̶  RM7/11052

11.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje  ̶  RM7/11053

13.

Změna názvu účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO  ̶  RM7/11041

14.

Realizace Festivalu RE:PUBLIKA  ̶ návrh na změnu účelového neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Dům umění města Brna, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna  ̶  návrhy smluv o poskytnutí dotací, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/1137

15.

Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2018  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11079

17.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Novému Prostoru, z. ú., návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11080

18.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 spolku RATOLEST BRNO, z. s.  ̶  RM7/11081

19.

Návrh na navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11085

20.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 7215030863 v objektu Domova pro seniory Holásecká  ̶  RM7/11077

21.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2540/60, 2540/64, 4149/28 a 4422/232 vše v k. ú. Líšeň  ̶  RM7/10994

22.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p. č. 583/7 a 583/28 v k. ú. Ponava  ̶  RM7/10995

23.

Záměr výpůjčky části plochy podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně na části pozemku p. č. 286/50 k. ú. Město Brno  ̶  RM7/11115

 

24.

Záměr výpůjčky části bočních stěn v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně  ̶  RM7/11114

25.

Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/18-CM - MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní. Plavecky bazén Lužánky  ̶  RM7/11006

26.

Zkráceny postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšenská, SAKO Brno  ̶  RM7/11007

27.

Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna  ̶  45. soubor  ̶  RM7/11005

28.

Schválení investičního záměru „Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo Brno“; návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna  ̶  RM7/11048

29.

Seznam smluv o nájmu hrobových míst uzavřených v roce 2017  ̶  RM7/10996

30.

Změna účelu využití schváleného investičního transferu pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci v roce 2018  ̶  RM7/10969

31.

Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM a návrh smlouvy o poskytnutí dotace  ̶  RM7/11019

32.

Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavírané s Povodím Moravy, s. p.  ̶  Návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11139

33.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Zřízení rekreačního plovoucího mola“  ̶ výběr dodavatele, návrh smlouvy s Pentasi Kft  ̶  Návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11140

35.

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na údržbu ploch zeleně v lokalitách „Černovická skládka, Černovická terasa a Černovický park“  ̶  RM7/10895

36.

Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna  ̶  RM7/10904

37.

Dodatek č. 16 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby retenční nádrže  ̶  Divišova čtvrť  ̶  RM7/10901

38.

Dodatek č. 16 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok  ̶   RM7/10896

39.

Dodatek č. 18 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík  ̶  RM7/10894

40.

Dodatek č. 18 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky  ̶  RM7/10903

41.

Dodatek č. 26 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. a zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna  ̶  RM7/10899

42.

Dodatek č. 27 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna  ̶  zajištění provozu a údržby objektu ..Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně  ̶  RM7/10902

43.

Dodatek č. 33 k pachtovní smlouvě na pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s.  ̶  RM7/10897

44.

Dodatek č. 44 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady  ̶  RM7/10898

 

 

 

45.

Dodatek č. 45 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady  ̶  zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada  ̶  sociální a technické zařízení  ̶  lokalita Sokolské koupaliště“  ̶  RM7/10907

46.

Dodatek č. 46 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady  ̶  zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada  ̶  sociální a technické zařízení  ̶  lokalita Přístaviště  ̶  RM7/10907

47.

Dodatek č. 47 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady – zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada  ̶  sociální a technické zařízení  ̶  lokalita „Rakovec“  ̶  RM7/10906

48.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2018, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11012

49.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2018, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11054

50.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2018, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11017

51.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Hospici sv. Alžběty o. p. s.  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11055

52.

Návrh na poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2018, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11056

53.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2018  ̶   návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11044

54.

Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2018  ̶ návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11043

55.

Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2018  ̶  RM7/11029

56.

Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2018  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11042

57.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2018  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11138

58.

Žádost o projednání přerušení provozu Mateřské školy Brno, Štolcova 51. příspěvková organizace, Mateřské školy Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace, Waldorfské základní školy a Mateřské školy Brno, Plovdivská 8. příspěvková organizace a Základní školy Brno, Čejkovická 10. příspěvková organizace  ̶  RM7/10989

59.

„Objekt Kobližná 10, Brno  ̶  stavební úpravy 3. NP a 4. NP“  ̶ smlouva o zřízení služebnosti  ̶  RM7/11027

60.

Záměr prodeje rodinného domu Kamenná 27a včetně pozemků  ̶  RM7/11099

61.

Záměr prodeje vymezené jednotky v bytovém domě Chopinova 5  ̶  RM7/11026

62.

Záměr prodeje volné vymezené jednotky č. 110/6 v bytovém domě Křenová 23  ̶  RM7/11028

63.

Nesouhlas města Brna jako zástavního věřitele k převodu bytových jednotek vymezených v domě Kounicova 63/Nerudova 14  ̶  RM7/11045

64.

Žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu  ̶  RM7/11025

65.

Žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing  ̶  RM7/11024

 

66.

Určení sociálních bytů bez potřeby komplexní sociální podpory  ̶  RM7/11046

67.

Projekt „Bytový dům Mostecká 12, Brno  ̶  celková rekonstrukce, nástavba, přístavba“  ̶  žádost o dotaci  ̶  RM7/11122

68.

Projekt „Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“  ̶  žádost o dotaci  ̶  RM7/11121

69.

Projekt „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno“  ̶  žádost o dotaci  ̶  RM7/11120

70.

Projekt „Bytový dům Nováčkova 38, Brno  ̶  zařízení sociálních služeb“  ̶  RM7/11143

71.

Projekt „Bytový dům Mostecká 10, Brno  ̶  zařízení sociálních služeb“  ̶  žádost o dotaci  ̶  RM7/11142

72.

„Zateplení budovy Hapalova 20“  ̶ výběr dodavatele  ̶  smlouva  ̶  RM7/11097

73.

„Zateplení budovy Hapalova 22“  ̶  výběr dodavatele  ̶ smlouva  ̶  RM7/11098

74.

„Zajištění požární bezpečnosti Domova pro seniory Věstonická, příspěvková organizace  ̶  přístavba evakuačních výtahů“  ̶  výběr dodavatele, návrh smlouvy  ̶  RM7/

75.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Beethovenova 2  ̶ oprava volného bytu“  ̶   výběr dodavatele  ̶  smlouva  ̶  RM7/11039

76.

„Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku“  ̶  změna závazku  ̶  RM7/11033

77.

Smlouva o nájmu prostor o výměře 108,54 m² a vybavení v budově Moravské nám. 15. k. ú. Veveří  ̶  RM7/11036

78.

Smlouva o nájmu prostor v budově na pozemku p. č. 6624 v k. ú. Židenice  ̶  RM7/11035

79.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání dohody o ukončení nájmu, žádost s umístěním sídla společnosti, vše v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky  ̶  RM7/11040

80.

Žádost o souhlas s podnájmem prostor sloužících podnikáni v budově Dominikánské nám. 3, k. ú. Město Brno  ̶  RM7/11037

81.

Žádost o ukončení nájmu prostor v budově Panská 13 dohodou  ̶  RM7/11034

82.

Žádost o ukončení nájmu dohodou, smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání  ̶  objekt Masná 5, k. ú. Trnitá  ̶  RM7/11038

83.

Návrh prodeje pozemku p. č. 5199/1 v k. ú. Žabovřeskv  ̶  RM7/11072

84.

Návrh prodeje části pozemků p. č. 8818, p. č. 8820, p. č. 8841/1, k. ú. Židenice  ̶  RM7/11082

85.

Záměr prodeje pozemku p. č. 853 v k. ú. Stránice  ̶  RM7/11089

86.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3100/2 v k. ú. Židenice  ̶  RM7/11071

87.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5535, pod chatou ve vlastnictví fyzické osoby, v k. ú. Bystrc, lokalita Mečkov  ̶  RM7/11070

88.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 5293/2 v k. ú. Žabovřesky  ̶  RM7/11069

89.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2767 v k. ú. Bohunice  ̶  RM7/11068

90.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 51 v k. ú. Komín  ̶  RM7/11067

91.

Návrh nabytí pozemku p. č. 999 v k. ú. Nový Lískovec a návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11066

92.

Návrh nabytí pozemku p. č. 4217/5 v k. ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu  ̶  RM7/11065

93.

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Komín z majetku CR  ̶  Státní pozemkový úřad, zaplacení finanční náhrady  ̶  RM7/11074

94.

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Medlánkv z majetku ČR  ̶  Státní pozemkový úřad, zaplacení finanční náhrady  ̶  RM7/11075

95.

Záměr směny pozemků p. č. 1497/1, p. č. 1498/13, p. č. 1501/3 a části pozemku p. č. 1497/2 vše v k. ú. Horní Heršpice  ̶  RM7/11064

 

96.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Slatina, budovy č. p. 88. Budínská 2, včetně pozemku p. č. 1262 v k. ú. Slatina  ̶ změna usnesení R7/153. schůze RMB. konané dne 23. 1. 2018. bod 69  ̶ RM7/10758 a návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992. kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb.. ve znění pozdějších vyhlášek  ̶  RM7/11104

97.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 2406/28 v k. ú. Židenice.  ̶  RM7/11063

99.

Návrh na podání výpovědi dohody o poskytování právních služeb  ̶  RM7/11062

100.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“  ̶  RM7/11013

101.

Projekt „Výměna rozvodů ZTI a oprava kotelny v budově ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70. Brno“  ̶  žádost o dotaci  ̶  RM7/11018

102.

Návrh na poskytnutí finančního daru Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11100

103.

Rozhodnutí člena JIC, zájmového združení právnických osob mimo valnou hromadu  ̶  RM7/11109

104.

Nemocnice Milosrdných bratří příspěvková organizace  ̶  žádost o dotaci z dotačního programu MZČR „Rezidenční místa lékařské obory 2018“  ̶  souhlas zřizovatele příspěvkové organizace  ̶  RM7/11108

105.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a Plicní ambulancí MUDr. Ilona Binková, s. r. o. v objektu polikliniky Zahradníkova  ̶  RM7/11107

106.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 66062030 mezi statutárním městem Brnem a Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace  ̶  RM7/11106

107.

Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Poskytování první pomoci u dětí a prevence úrazů seniorů“  ̶  RM7/11105

108.

Návrh nabytí komunikační stavby při ulici U Dubu v k. ú. Soběšice a nabytí pozemků v k. ú. Soběšice  ̶  RM7/11020

109.

„Objekt Kobližná 10, Brno  ̶ stavební úpravy 3. NP a 4. NP“  ̶  výběr nejvhodnější nabídky na stavební práce  ̶  smlouvy  ̶  RM7/11123

110.

Žádost MČ Brno-Černovice o předchozí souhlas RMB s koupí obchodních podílů ve společnosti Pískovna Černovice, spol. s r. o.  ̶  RM7/11032

111.

Smlouva o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem a FC ZBROJOVKA BRNO, a. s. a návrh smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem a KOMETA GROUP, a. s.  ̶  RM7/11126

112.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB na rok 2018  ̶  aktualizace přílohy k usnesení R7/134. schůze Rady města Brna  ̶  RM7/11112

113.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Moravské nám. 15  ̶  oprava vzduchotechniky II“  ̶  výběr dodavatele: smlouva  ̶  RM7/11136

114.

Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova  ̶ rekonstrukce ulic  ̶ výběr dodavatele  ̶ smlouva o dílo s obchodními společnostmi FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. a Dopravní stavby Brno, s. r. o.  ̶  RM7/11102

115.

Návrh dohody o narovnání vztahu  ̶ stavba na pozemcích p. č. 1327/4 a p. č. 1327/72, oba v k. ú. Staré Brno a návrh nabytí pozemků p. č. 1327/4, 1327/72, 1327/73, 1327/74, 1327/75, vše v k. ú. Staré Brno  ̶  RM7/11061

116.

Žádost o zařazení služeb, poskytovaných statutárním městem Brnem, do základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019  ̶  RM7/11117

117.

Stanovisko statutárního města Brna k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno  ̶  RM7/11111

118.

Pověření člena ZMB Ing. Olivera Pospíšila k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství při občanském sňatku  ̶  RM7/11124

119.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.  ̶ Plán investic pro rok 2018  ̶  RM7/11110

120.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Komunikace Kociánka, napřímení a úpravy zastávek“  ̶  RM7/11087

121.

Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 1074/1, 1074/2, 1513/1, 1514/7, 1514/8, 2397/2, 2397/6, 2398/2, 2401/3, 2401/11 vše v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno.,VMO Tomkovo náměstí“  ̶  RM7/11141

122.

Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem  ̶  třetí územní studie  ̶  RM7/11180

123.

Smlouva o provozování mobilních ledových ploch mezi statutárním městem Brnem a STAREZ -SPORT, a. s.  ̶  RM7/11181

124.

Podpora „Vyjádření ředitelek a ředitelů mateřských škol k problematice umisťování dvouletých dětí do MŠ“ – RM7/

125.

Návrh Smlouvy o vzájemné součinnosti při přípravě směny pozemků  ̶  RM7/11177

126.

Návrh na zapojení statutárního města Brna do projektu „Reno-BIM“  ̶   Horizont 2020, a to ve výzvě LC-EEB-02-2018: Informační modely budov přizpůsobené na efektivní renovace  ̶  RM7/11150

127.

Vydání souhlasu s provedením průzkumného vrtu pro zpracování projektové dokumentace k vybudování vstupu do objektů vodojemu na ulici Tvrdého“  ̶  RM7/11182

128.

Odpověď na „Petici proti výstavbě obchodního centra Kaufland v Bystrci při ulici Páteřní“  ̶  RM7/11158

129.

„Dodávka a instalace parkovacích automatů v statutárním městě Brně“ – zahájení zadávacího řízení  ̶  RM7/11178

130.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský metropolitan“  ̶   výběr dodavatele a smlouva  ̶  RM7/11190

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 123 byl projednán po bodu 10.

Bod 14 byl projednán po bodu 27.

Body 109 a 117 byly projednány po bodu 130.

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

Nepřítomni:

Mgr. Petr Hladík.

 

 

 

 

 

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/37  ̶  RM7/11176

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném programu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37.

 

1. RMB bere na vědomí „Předběžný program“ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37 konaného od 6. 3. 2018.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:

- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB

- předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

T: 22. 2. 2018

***

úkol č.: [R7/158/1a]

zodpovídá:  ORGO                                        [8]

termín: [2018-02-22]

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

1b.

Úprava platu ředitelce příspěvkové organizace  ̶  RM7/10909

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje v souladu s § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

s účinností od 1. 3 .2018

PhDr. Květuši Bartošové, ředitelce Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, osobní příplatek ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

 

1c.

Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace  ̶  RM7/10910

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje v souladu s § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

MgA. Stanislavu Mošovi, odměnu dle Jednotných hodnotících kritérií a dalších podmínek pro přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem, za výsledky dosažené v roce 2016, ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

zdržel se

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

 

1d.

Organizační změna Odboru školství, mládeže a tělovýchovy  ̶  RM7/10990

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo technika (6700/03) ke dni 1. 3. 2018, které bude realizováno v Odboru školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 3. 2018 bude stanoven od schváleného stavu k 28. 2. 2018 a bude je garantovat Organizační odbor.

 

2. RMB bere na vědomí potřebu navýšení finančních prostředků na plat 1 nově zřízeného funkčního místa.

 

 

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

 

***

úkol č.: [R7/158/1d]

zodpovídá:  OŠMT                                           [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

2.

Záměr dispozice s pozemkem p. č. 3911/6 a částmi pozemků p. č. 3911/4 a 3911/5, vše k. ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka  ̶  RM7/11073

Dotazy členů RMB zodpověděli Tomáš Přibislavský, 4. místostarosta MČ Brno-Bystrc,  Mgr. Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB, JUDr. Vaďurová, vedoucí Oddělení právních služeb Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.

 

l. RMB bere na vědomí

- stanovisko MČ Brno-Bystrc ze dne 20. 9. 2017, která souhlasí pouze s pronájem částí pozemků p. č. 3911/4 a 3911/5, k. ú. Bystrc z důvodu zachování volného přístupu do krajiny; s prodejem pozemku p. č. 3911/6, k. ú. Bystrc, pod chatou č. e. 2464, souhlasí;

- stanoviska OÚPR MMB, OŽP MMB a stavebního úřadu MČ Brno-Bystrc, která s prodejem/pronájmem souhlasí a upozorňují, že při dělení pozemků p. č. 3911/4 a 3911/5, k. ú. Bystrc, musí být zachován průchod a průjezd územím podél severní hranice pozemku p. č. 3911/4 a přístup k okolním pozemkům.

 

2. RMB souhlasí

 

Ø  se záměrem prodeje

pozemku p. č. 3911/6  ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 209 m², k. ú. Bystrc

Ø  se záměrem pronájmu

- dvou částí pozemku p. č. 3911/4 (70 m² + 308 m²) ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

- dvou částí pozemku p. č. 3911/5 (236 m² a 38 m²) ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,

vše k. ú. Bystrc.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

3.

Žádost městské části Brno-Jundrov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017  ̶  2020“  ̶  RM7/10993

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Jundrov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020“ bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 

2. RMB pověřuje starostku MČ Brno-Jundrov podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

4.

Žádost MČ Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 pro JSDH Brno-Chrlice - na pořízení a opravy věcných prostředků požární ochrany  ̶  RM7/11058

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 pro JSDH Brno-Chrlice na:

- pořízení a opravy věcných prostředků požární ochrany ve výši 115 tis. Kč bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Chrlice podpisem žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení finanční podpory podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

5.

Žádost MČ Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 na podporu udržování čistoty cyklistických komunikací  ̶  RM7/11059

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 pro MČ Brno-Chrlice na:

Podporu udržení čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2018 ve výši 70 tis. Kč bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Chrlice podpisem žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení finanční podpory podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

6.

Žádost MČ Brno-Bohunice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 pro JSDH městské části Brno-Bohunice  ̶  RM7/11023

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Bohunice o dotaci z Jihomoravského kraje na Nákup věcných prostředků z programu Podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 ve výši 200 tis. Kč, a to bez nároku na rozpočet města Brna.

 

2. RMB pověřuje starostu městské části Brno-Bohunice podpisem žádosti a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

7.

Projekt „MOBIDIK“  ̶ žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje  ̶  RM7/10998

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti statutárního města Brna  ̶ MP Brno o finanční podpora ve výši 56.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „MOBIDIK“. Projekt „MOBIDIK“ tvoří přílohu č.  3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje ředitele MP Brno podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

8.

Projekt „SENIOR AKADEMIE - XIII.“  ̶   žádost MP Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje  ̶  RM7/11002

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti statutárního města Brna  ̶  MP Brno o finanční podporu ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „SENIOR AKADEMIE – XIII“. Projekt „SENIOR AKADEMIE  ̶ XIII“ která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje ředitele MP Brno podpisem žádosti a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

9.

Schválení navýšení o 2 funkční místa a organizační struktury s počty funkčních míst v organizačních celcích Městské policie Brno  ̶  RM7/11001

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- zvýšení celkového počtu plánovaných míst o 2 funkční místa k datu 1. 4. 2018 s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst ke dni 1. 4. 2018 v organizačních celcích Městské policie Brno bude 698 funkčních míst,

- organizační strukturu Městské policie Brno a rozložení všech funkčních míst v jednotlivých organizačních celcích ke dni 1. 4. 2018, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno provedením příslušných personálních a organizačních změn.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

10.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu  ̶  RM7/11052

Bylo hlasováno po kratší rozpravě včetně doplňujícího materiálu.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

123.

Smlouva o provozování mobilních ledových ploch mezi statutárním městem Brnem a STAREZ-SPORT, a. s.  ̶  RM7/11181

Dotazy členů RMB zodpověděli Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Mgr. Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ-SPORT, a. s.

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o provozování mobilních ledových ploch uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ-SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o provozování.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

11.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje  ̶  RM7/11053

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 mil. Kč na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchrannému sboru Jihomoravského kraje;

 

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje;

 

Ø  pověřit

 

vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

13.

Změna názvu účelového neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci  ̶  RM7/11041

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu názvu účelového neinvestičního příspěvku pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci, z: „Léto v centru“ na „Uprostřed“.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

15.

Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2018  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11079

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

- projekty prevence kriminality s finančním podílem z rozpočtu města Brna  ̶ Odboru sociální péče MMB v roce 2018 ve výši 600 tis. Kč podle Přehledu financování projektů

 

- poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna zřízeným příspěvkovým organizacím na projekty prevence kriminality v roce 2018 dle vzorového Protokolu o poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města Brna - Odboru sociální péče MMB na projekt prevence kriminality v roce 2018 (dále jen Protokol):

 

1) Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace   ve výši 50 000,- Kč

2) DROM, romské středisko                                                                 ve výši 80 000,- Kč

s termínem vyúčtování do 15. 1. 2019

 

- poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed ve výši 36 000,- Kč na projekt prevence kriminality v roce 2018 s termínem vyúčtování do 15. 1. 2019;

 

- poskytnutí finančního daru České republice  ̶ Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje ve výši 80 000,- Kč na projekt prevence kriminality v roce 2018 dle Darovací smlouvy;

 

- rozpočtové opatření dle tabulky,

 

Ø  pověřit

 

vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem protokolů a darovací smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

17.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Novému Prostoru, z. ú., návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11080

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Novému Prostoru, z. ú., se sídlem Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 69056081, ve výši 160 tis. Kč

- rozpočtové opatření dle tabulky

- smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 160 tis. Kč Novému Prostoru, z. ú., se sídlem Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 69056081,

 

Ø  pověřit

- vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

18.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 spolku RATOLEST BRNO, z. s.  ̶  RM7/11081

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 spolku RATOLEST BRNO, z. s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 2032/7b, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 65348893, ve výši 30 tis. Kč

- smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 tis. Kč spolku RATOLEST BRNO, z. s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 2032/7b, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 65348893

 

Ø  pověřit

 

vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

19.

Návrh na navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11085

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí neinvestičního příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, ve výši 720 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje města Brna, k financování záměru zajištění dočasného ubytování pro specifickou cílovou skupinu navazující na poskytovanou zdravotní péči v Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci, s termínem vyúčtování 30. 9. 2018;

- rozpočtové opatření dle tabulky.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

20.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 7215030863 v objektu Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace  ̶  RM7/11077

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí oznámení Aleše Hejla, jednatele společnosti PETROV group s. r. o., o podepsání a současném vložení do sbírky listin Krajského soudu v Brně Smlouvy o koupi obchodního závodu mezi Bohuslavou Vyskočilovou, IČO 46268979 a společností PETROV group s. r. o., IČO 26921669.

 

2. RMB schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 7215030863, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností PETROV group s. r. o., IČO: 26921669 jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem tohoto Dodatku č. 1.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

21.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2540/60, 2540/64, 4149/28 a 4422/232 vše v k. ú. Líšeň  ̶  RM7/10994

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

- p. č. 2540/60  ̶  ostatní plocha, silnice, o výměře 335 m²

- p. č. 2540/64  ̶  ostatní plocha, silnice, o výměře 200 m²

- p. č. 4149/28  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m²

- p. č. 4422/232  ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 172 m²

vše v k. ú. Líšeň, ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 390.140,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

22.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p. č. 583/7 a 583/28 v k. ú. Ponava  ̶  RM7/10995

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům:

- p. č. 583/7  ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 m²

- p. č. 583/28  ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 94 m²

v k. ú. Ponava ve vlastnictví České republiky s příslušností k hospodaření s majetkem státu pro BENZINU, státní podnik „v likvidaci“ do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 133.450,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

23.

Záměr výpůjčky části plochy podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně na části pozemku p. č. 286/50 k. ú. Město Brno  ̶  RM7/11115

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje záměr výpůjčky části plochy podchodu pod hlavním nádraží ČD v Brně na části pozemku p. č. 286/50 k. ú. Město Brno za účelem užití jako stánku informačního centra, dle grafické části, která je přílohou č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

24.

Záměr výpůjčky části bočních stěn v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně  ̶  RM7/11114

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje záměr výpůjčky části bočních stěn v podchodu pod hlavním nádraží ČD v Brně za účelem instalace 25 kusů CITY LIGHT vitrín, dle grafické části, která je přílohou č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

25.

Zkrácený postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/18-CM - MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní. Plavecky bazén Lužánky  ̶  RM7/11006

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v návaznosti na ust. § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- zahájení procesu pořízení změny ÚPmB B1/18-CM (MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky) zkráceným postupem,

- Obsah změny ÚPmB B1/18-CM - MČ Brno-Královo Pole, k. ú. Ponava, ul. Sportovní, Plavecký bazén Lužánky.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

nepř.

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

26.

Zkráceny postup pořizování změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšenská, SAKO Brno, a. s.  ̶  RM7/11007

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v návaznosti na ust. § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

- zahájení procesu pořízení změny ÚPmB B1/17-CM (MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšenská, SAKO Brno, a. s. zkráceným postupem,

- Obsah změny ÚPmB B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú Židenice, ul. Jedovnická, Líšenská, SAKO Brno, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

nepř.

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

27.

Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna  ̶  45. soubor  ̶  RM7/11005

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  zamítnout

v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- předložené Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna  ̶ 45. soubor v rozsahu změn:

Bl/16, B2/16 (MČ Brno-Bohunice)

B3/16 (MČ Brno-Bystrc)

B4/16, B5/16, B6/16, B7/16 (MČ Brno-Černovice)

B8/16, B9/16, B10/16 (MČ Brno-Chrlice)

Bll/16, B12/16 (MČ Ivanovice)

B12/16, B13/16, B14/16, B15/16, B16/16 (MČ Brno-jih)

B17/16 (MČ Brno-Jundrov)

B19/16 (MČ Brno-Kníničky)

B20/16, B21/16 (MČ Brno-Kohoutovice)

B21/16, B22/16, B23/16, B24/16, B25/16, B26/16 (MČ Brno-Královo Pole)

B27/16, B28/16, B29/16, B30/16, B31/16, B32/16 (MČ Brno-Líšeň)

B33/16, B34/16 (MČ Brno-Maloměřice a Obřany)

B35/16 (MČ Brno-Nový Lískovec)

B36/16, B37/16, B38/16, B39/16, B40/16, B41/16, B42/16, B43/16, B44/16 (MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

B45/16, B46/16, B47/16, B48/16, B49/16, B51/16 (MČ Brno-sever)

B52/16, B53/16 (MČ Brno-Slatina)

B54/16, B55/16 (MČ Brno-Starý Lískovec)

B56/16, B57/16, B58/16, B59/16, B60/16 (MČ Brno-střed)

B61/16, B62/16, B63/16, B64/16, B65/16, B66/16 (MČ Brno-Tuřany)

B67/16, B68/16 (MČ Brno-Vinohrady)

B69/16, B70/16, B71/16, B72/16 (MČ Brno-Žabovřesky)

B73/16, B74/16, B75/16 (MČ Brno-Žebětín)

Al/16, A2/16, A3/16 (změny textové)

AB4/16, AB5/16 (změny textové s možným průmětem do grafické části)

 

Ø  vzít na vědomí

- předložené Návrhy na pořízení změn Územního plánu města Brna  ̶ 45. soubor v rozsahu změn:

B18/16 (MČ Brno-Kníničky)

B50/16 (MČ Brno-sever)

B76/16 (MČ Brno-Židenice a MČ Brno-Líšeň),

které jsou duplicitní s již pořizovanými změnami nebo duplicitní s jinými podanými návrhy na pořízení změn, a tudíž se nebude rozhodovat o zahájení jejich pořizování v rámci 45. souboru.

Ø  doporučit

žadatelům žádajícím o změnu Územního plánu města Brna uplatnit své návrhy záměrů při pořizování návrhu nového Územního plánu města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

14.

Realizace Festivalu RE:PUBLIKA  ̶ návrh na změnu účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna, příspěvkové organizace, návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna  ̶  návrhy smluv o poskytnutí dotací, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11137

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

1) snížení účelového neinvestičního příspěvku poskytovaného z rozpočtu města Brna Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na Festival RE:PUBLIKA - BAM z 1 343 tis. Kč na 488 tis. Kč;

 

2) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna v roce 2018 na realizaci projektů, které jsou součástí Festivalu RE:PUBLIKA, příjemcům:

- MgA. Kateřina Šedá, IČO: 88170055, se sídlem Střelnice 1655/41,628 00 Brno, ve výši 2 200 tis. Kč na realizaci projektu EX:PO;

- Společnost pro lidové tradice, z.s., IČO: 22686169, se sídlem Charbulova 231/3,618 00 Brno, ve výši 765 tis. Kč na realizaci projektu Brno folklorní;

 

3) uzavření smluv o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna v roce 2018 s příjemci:

- MgA. Kateřina Šedá, IČO: 88170055, se sídlem Střelnice 1655/41, 628 00 Brno, ve výši 2 200 tis. Kč na realizaci projektu EX:PO;

- Společnost pro lidové tradice, z. s., IČO: 22686169, se sídlem Charbulova 231/3, 618 00 Brno, ve výši 765 tis. Kč na realizaci projektu Brno folklorní;

 

4) rozpočtové opatření dle tabulky;

 

Ø  pověřit

vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smluv o poskytnutí dotací dle bodu 3.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

28.

Schválení investičního záměru „Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo Brno“; návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna  ̶  RM7/11048

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje

- investiční záměr „Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo Brno“, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu;  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

- změnu názvu investiční akce zařazené v závazném plánu kapitálových výdajů pod ORG 2555 z „Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo“ na „Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo  ̶  1. etapa“

- snížení celkových rozpočtových nákladů investiční akce ORG 2555 „Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo  ̶  1. etapa" z 490.862 tis. Kč na 336.000 tis. Kč

- svěření investorství a investorské činnosti Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, v rozsahu zpracování projektové dokumentace na akci ORG 2555 „Vstupní objekt s parkovištěm pro Zoo  ̶  1. etapa“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

29.

Seznam smluv o nájmu hrobových míst uzavřených v roce 2017  ̶  RM7/10996

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí informaci, že Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, uzavřela v roce 2017 smlouvy o nájmu hrobových míst v počtu 6.650 s příjmy 11.762 tis. Kč.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

30.

Změna účelu využití schváleného investičního transferu pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci, v roce 2018  ̶  RM7/10969

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu účelu využití schváleného investičního transferu pro Kancelář architekta města Brna, příspěvkovou organizaci

- snížení transferu na software, multifunkční barevnou tiskárnu, multifunkční televizor, počítače z 1.000 tis. Kč na 167 tis. Kč;

- poskytnutí transferu na pořízení automobilu ve výši 833 tis. Kč.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

31.

Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na podporu Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM a návrh smlouvy o poskytnutí dotace  ̶  RM7/11019

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

- poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství ve výši 390 000 Kč na Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2018 z rozpočtu statutárního města Brna;

 

- smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2018;

 

Ø  pověřit

vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství na Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2018.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

32.

Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavírané s Povodím Moravy, s. p.  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11139

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu úhrady výdajů na dotaci poskytovanou Povodí Moravy, s. p.;

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, uzavíranou s Povodím Moravy, s. p.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

33.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Zřízení rekreačního plovoucího mola“  ̶ výběr dodavatele, smlouva s Pentasi Kft  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11140

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zřízení rekreačního plovoucího mola“ nabídku společnosti Pentasi Kft, DIČ: HU11026943, se sídlem 22 Árpád, Kiskunmajsa 6120, Maďarsko.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statuárním městem Brnem a společností Pentasi Kft, DIČ: HU11026943, se sídlem 22 Árpád, Kiskunmajsa 6120, Maďarsko, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 resp. do 30 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/158/33/01]

zodpovídá: OVLHZ                                       [16]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/158/33/02]

zodpovídá: OVLHZ                                       [16]

termín: [viz usnesení]

 

6. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 2640 - Zřízení rekreačního plovoucího mola z 2 930 tis. Kč na 3 435 tis. Kč;

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zvýšení výdajů projektu „Zřízení rekreačního plovoucího mola“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na údržbu ploch zeleně v lokalitách „Černovická skládka, Černovická terasa a Černovický park“  ̶  RM7/10895

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 36-47.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na údržbu ploch zeleně v lokalitách „Černovická skládka, Černovická terasa a Černovický park“, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

36.

Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna  ̶  RM7/10904

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 11 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

37.

Dodatek č. 16 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby retenční nádrže  ̶  Divišova čtvrť  ̶  RM7/10901

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 16 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby retenční nádrže  ̶   Divišova čtvrť, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

38.

Dodatek č. 16 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok  ̶   RM7/10896

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 16 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

39.

Dodatek č. 18 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík  ̶  RM7/10894

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 18 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

40.

Dodatek č. 18 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky  ̶  RM7/10903

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 18 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby revitalizováných ploch na pravém břehu řeky Svratky, který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

41.

Dodatek č. 26 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. a zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna  ̶  RM7/10899

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 26 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna, který tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

42.

Dodatek č. 27 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna  ̶  zajištění provozu a údržby objektu „Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně“  ̶  RM7/10902

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 27 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby objektu „Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně“, který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 


 

43.

Dodatek č. 33 k pachtovní smlouvě na pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s.  ̶  RM7/10897

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 33 k pachtovní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

44.

Dodatek č. 44 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady  ̶  RM7/10898

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 44 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

45.

Dodatek č. 45 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady  ̶  zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada  ̶  sociální a technické zařízení  ̶  lokalita Sokolské koupaliště“  ̶  RM7/10907

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 45 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby veřejného WC ̶  lokalita „Sokolské koupaliště“ v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

46.

Dodatek č. 46 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady  ̶  zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada  ̶  sociální a technické zařízení  ̶  lokalita Přístaviště“  ̶  RM7/10905

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 46 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby veřejného WC  ̶  lokalita „Přístaviště" v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

47.

Dodatek č. 47 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady – zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada  ̶  sociální a technické zařízení  ̶  lokalita „Rakovec“  ̶  RM7/10906

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 47 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby veřejného WC, sprch a převlékáren  ̶  lokalita „Rakovec“ v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

48.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2018, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11012

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 v celkové výši 1 812 000,- Kč na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, uvedené v „Přehledu žadatelů o dotace na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2018",

 

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,

 

- uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

49.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2018, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11054

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

- poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 v celkové výši 400.000,- Kč na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, uvedené v „Přehledu žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů“,

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,

- uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 dle „Návrhu podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018“,

 

Ø  pověřit

 

vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem těchto smluv.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 

50.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2018, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11017

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

- poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 v celkové výši 1817 000,-Kč na projekty v oblasti podpory rodiny, uvedené v „Přehledu žadatelů o dotace na projekty v oblasti podpory rodiny na území města Brna pro rok 2018“,

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,

- uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory rodiny, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 na projekty v oblasti podpory rodiny“.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

zdržel se

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

 

 

 

51.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Hospici sv. Alžběty o. p. s.  ̶  návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11055

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 ve výši 20.000,- Kč Hospici sv. Alžběty o. p. s.  IČO: 266 04 582 na projekt „Běh pro hospic“

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodů realizace dotace z rozpočtu města Brna

- uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Hospici sv. Alžběty o. p. s., dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 organizacím poskytujícím zdravotnické služby“,

 

Ø  pověřit

- vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

---

  pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

 

 


 

52.

Návrh na poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2018, návrh rozpočtového opatření  ̶  RM7/11056

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- poskytnutí neinvestičních dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2018, v celkové výši 440.000,- Kč, organizacím uvedeným v „Přehledu žádostí o dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v rámci programu pro oblast zdraví na rok 2018“,

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,

- uzavření smluv s organizacemi doplňujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 dle „Návrhu podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2018 organizacím poskytujícím zdravotnické služby“,

 

Ø