Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/157

konané dne 13. února 2018

 

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi.

Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - Marku Janíčkovi a Mgr. Jaroslavu Suchém

- schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/35
- RM7/10854

16.

„Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku“ - návrh změny závazku - RM7/

28.

„Zajištění požární bezpečnosti Domova pro seniory Věstonická, příspěvková organizace - přístavba evakuačních výtahů“ - výběr dodavatele, návrh smlouvy - RM7/

29.

„Zateplení budovy Hapalova 20“ - výběr dodavatele, návrh smlouvy - RM7/

30.

„Zateplení budovy Hapalova 22“ - výběr dodavatele, návrh smlouvy  - RM7/

 

46.

Návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 1158, 1204, 1833, 1863, 3725/3, 5378/2 v k. ú. Královo Pole pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“ - RM7/

47.

Návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 2375/196, 2375/237, 2375/348, 2375/349, 2375/354, 2375/391 v k. ú. Žabovřesky, p. č. 873
a 874/1 v k. ú. Ponava, p. č. 616/8, 616/9, 621/1, 623/1, 623/5, 623/6, 3856/7, 3857/53, 5378/2 a 5378/4 v k. ú. Královo Pole pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“ - RM7/

48.

Návrh na zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 2375/196, 2375/237, 2375/348, 2375/349, 2375/354 a 2375/391 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“ - RM7/

49.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 2375/91, 2375/98, 375/254, 2375/260, 2375/262, 2375/350, 2375/352, 2375/355 v k. ú. Žabovřesky a p. č. 1158 a 1204 v k. ú. Královo Pole pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“

82.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, vodojem Žlutý kopec v k. ú. Staré Brno - RM7/10920

98.

Návrh dohody o narovnání se společností REIS, s.r.o., návrh úplatného nabytí a svěření pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice při ul. Jahodová - RM7/

100.

Návrh na ukončení soudního řízení ve věci podané žaloby - xxxxxxxx - RM7/

110.

Dopravně – urbanistické studie „ Vyhodnocení ÚPmB ve Východním sektoru s ohledem na realizaci VMO a NMT“ - RM7/

116.

Návrh zvláštní části Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - RM7/

 

 

Schválený program jednání:

 

1b.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Brno Amerlingova 4, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace - RM7/10855

1c.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace - RM7/10866

1d.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace - RM7/10869

1e.

Odvolání ředitelky Mateřské školy Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace,
a vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace - RM7/10877

1f.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace - RM7/10868

1g.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace - RM7/10861

1h.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace - RM7/10867

1i.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka  Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace - RM7/10862

1j.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace - RM7/10879

1k.            

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, a odvolání ředitele Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace - RM7/10881

1l.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, a odvolání ředitele Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace - RM7/10880

1m.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace - RM7/10864

1n.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce Mateřské školy ZVÍDÁLEK, Brno,
Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Mateřské školy, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace, a Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace -RM7/10865

1o.

Svolání a program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/36 - RM7/10970

1p.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/37 - RM7/11084

1q.

Změna v Komisi informatiky RMB - RM7/10975

2.

Projednání usnesení 29. jednání Sněmu starostů - RM7/10828

3.

Žádosti městské části Brno-sever o poskytnutí dotací z rozpočtů JMK a MV-GŘ HZS ČR v roce 2018 - RM7/10831

4.

Smlouva o pronájmu objektu Křenová 4, č. p. 288 - využití části štítové zdi k reklamním účelům - RM7/10984

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - Plán investic pro rok 2018 - RM7/10845

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s.

Plán investic pro rok 2018 - RM7/10830

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s.

Plán investic pro rok 2018 - RM7/10973

8.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

Plán investic pro rok 2018 - RM7/10863

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/10999

10.

Akční plán Programu rozvoj cestovního ruchu města Brna na rok 2018
- RM7/11047

11.

Žádost o souhlas s použitím znaku města Brna spolkem Pyvec o. s. - RM7/10967

12.

Dodatek ke smlouvě o poskytování závodní preventivní péče - RM7/10968

13.

Projekt „Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna“, dohoda
o spolupráci - tréninková pracovní místa - RM7/11022

14.

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu „Revitalizace parku Dvorského“ - smlouva o dílo - RM7/11014

15.

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu „Úprava zeleně v okolí domů
Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec“ - smlouva o dílo - RM7/11015

17.

Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na Nové radnici v Brně - RM7/10961

18.

Žádost o poskytnutí Křížové chodby v objektu Nové radnice v Brně - RM7/10912

19.

Pronájem prostor v objektu č. 15 na pozemku p. č. 697 v k. ú. Veveří - RM7/10964

20.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Solniční 12, k. ú. Město Brno
- RM7/10963

 

21.

Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno - RM7/10962

22.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a dohoda o ukončení nájmu, vše
v objektu Orlí 7, k. ú. Město Brno - RM7/10914

23.

Smlouva o nájmu plochy k umístění reklamy na objektu Kounicova 67, k. ú. Veveří
- RM7/10913

24.

Smlouva o výpůjčce Rytířského sálu v objektu Nové radnice v Brně - RM7/10960

25.

Záměr pronájmu pozemků včetně objektů, které jsou jejich součástí, záměr pronájmu prostor v objektech, užívaných školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj - RM7/10959

26.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, a. s., podle přílohy č. 1/2018 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ na rok 2018 mandátní smlouvy č. 56019271, změna celkových nákladů, dodatek č. 69 k mandátní smlouvě č. 56019271 pro výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna - RM7/10876

27.

„Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ - změna závazku
- RM7/10859

31.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Brno, Bayerova II - rekonstrukce vodovodu“ - výběr dodavatele, smlouva se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
- RM7/10871

32.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Brno, Matulkova - rekonstrukce vodovodu“ - výběr dodavatele, smlouva se společností OHL ŽS, a. s. - RM7/10873

33.

„Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících - RM7/10815

34.

„Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1376, k. ú. Černá Pole - RM7/10814

35.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Brno, Havlenova - rekonstrukce kanalizace
a vodovodu“ - výběr dodavatele; smlouva se společností AQUA PROCON s. r. o.
- RM7/10872

36.

Dodatek č. 27 ke komisionářské smlouvě č. 56029008, uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru - RM7/10833

37.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1745/69, 1745/70 v k. ú. Bosonohy pro stavbu „Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému“ - RM7/10834

38.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1745/63, 1745/64 v k. ú. Bosonohy pro stavbu „Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému“ - RM7/10835

39.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1745/72 v k. ú. Bosonohy pro stavbu „Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému“ - RM7/10836

40.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1745/65, 1745/66 v k. ú. Bosonohy pro stavbu „Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému“ - RM7/10837

41.

Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 1074/1, 1074/2, 1513/1, 1514/7, 1514/8, 2397/2, 2397/6, 2398/2, 2401/3, 2401/11, vše v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ - RM7/10987

42.

Návrh budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 1637/16, 1653/1, 1654/2, 1655/2, 1655/3, 1681/2, 2592/13, vše v k. ú. Maloměřice, a pozemků p. č. 1513/1, 1514/7, 1514/8,  vše v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ - RM7/10986

43.

Nájem částí pozemků p. č. 6, 28/1 a 28/2, k. ú. Žabovřesky a budoucí nabytí práva služebnosti k pozemkům p. č. 6, 28/1 a 28/2, k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, etapa I“ - změna přílohy zápisu RMB č. R7/143, bod č. 83 - RM7/10992

44.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1680/4 a p. č. 1681/19 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu „R 2.09 Jihlavská/Akademická - R 505 Kamenice“
v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část“ - RM7/10851

45.

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1839/1, p. č. 1840/1, p. č. 1840/2
a p. č. 1841/1 v k. ú. Bystrc pro stavbu „Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc,
2. etapa“ - RM7/10832

50.

Návrh prodeje pozemků p. č. 3916, p. č. 3918, p. č. 3919/2, p. č. 3925,  p. č. 3929,
a pronájem pozemku p. č. 3934, vše v k. ú. Královo Pole - ul. Myslínova
- RM7/10931

51.

Návrh prodeje pozemku p. č. 3150 v k. ú. Židenice - RM7/10932

52.

Návrh prodeje pozemku p. č. 3463 v k. ú. Líšeň - RM7/10933

53.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3010/3 v k. ú. Bystrc - RM7/10934

54.

Záměr prodeje pozemku p. č. 744/19 v k. ú. Jundrov - RM7/10935

55.

Záměr prodeje pozemku p. č. 708/36, k. ú. Nový Lískovec a návrh na zřízení služebnosti - RM7/10936

56.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 586/17, k. ú. Štýřice, společnosti Fritscher, 
spol. s r. o. - RM7/10939

57.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 872/1, k. ú. Staré Brno - RM7/10938

58.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina - RM7/10937

59.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1570/4 v k. ú. Černovice, zřízení služebností
- RM7/10916

60.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1527/15 - návrh změny usnesení ZMB č. Z7/29 -
bod č. 88, záměr propachtování pozemku p. č. 1527/17 vše v k. ú. Stránice
- RM7/10928

61.

Návrh úplatného nabytí id. 1/5 pozemku p. č. 4609/97 v k. ú. Královo Pole
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM7/10927

62.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Medlánky, Ivanovice, Nový Lískovec a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv
s omezujícími podmínkami - RM7/10946

63.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3572/6 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - RM7/10947

64.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Pisárky, Veveří
a Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - RM7/10948

65.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2981, 4255 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - RM7/10949

66.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2005/35 v k. ú. Chrlice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - RM7/10950

67.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7623/23 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - RM7/10951

68.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Maloměřice, Černovice, Pisárky a Medlánky z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM7/10952

69.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Jundrov, Tuřany, Líšeň a Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM7/10953

70.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Maloměřice
z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - RM7/10954

71.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3748/12 v k. ú. Královo Pole
z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM7/10955

72.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - RM7/10956

73.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Židenice
z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami
- RM7/10957

74.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - RM7/10958

75.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 716/3 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - RM7/10940

76.

Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice, formou souhlasného prohlášení - RM7/10929

77.

Návrh na uznání vlastnického práva ČR a návrh na uzavření soudního smíru
ve sporu o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům v k. ú. Židenice
- RM7/10930

78.

Návrh majetkoprávní dispozice s pozemky v k. ú. Bystrc (garážový dvůr při
ul. Větrná) - RM7/10917

79.

Záměr dispozice s pozemkem p. č. 493/2 v k. ú. Bohunice - RM7/10926

80.

Záměr směny části pozemku p. č. 871/1 v k. ú. Horní Heršpice - RM7/10925

81.

Návrh směny části pozemku p. č. 132/1 a části pozemku p. č. 382/5 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 382/3 ve vlastnictví navrhovatele,
vše v k. ú. Bohunice - RM7/10924

83.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 8106, p. č. 8107, p. č. 8108, p. č. 8109, p. č. 8110 a p. č. 8111 v k. ú. Líšeň - RM7/10923

84.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, části pozemku p. č. 4260/1, dle GP č. 3463-30/2017 označené jako p. č. 4260/8 a pozemku p. č. 4275 včetně objektu technické vybavenosti v k. ú. Židenice - RM7/10978

85.

Pronájem a propachtování části pozemku p. č. 879/1, k. ú. Brněnské Ivanovice
- RM7/10982

86.

Pronájem části pozemku p. č. 1364/4 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM7/10976

87.

Pronájem částí pozemků p. č. 4259, 4260, 4261, 4262, k. ú. Komín - lodžie
Vrbenského 1, 3 - RM7/10945

88.

Pronájem částí pozemků p. č. 4259, 4263, k. ú. Komín - lodžie Vrbenského 5, 7
- RM7/10944

89.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 3843/1, p. č. 3843/2, p. č. 3864/2 a p. č. 3865 v k. ú. Černá Pole - nový dodatek č. 3 nájemní smlouvy č. 62032049 - RM7/10979

90.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 116/2 v k. ú. Přízřenice - KOH-I-NOOR
LPS s. r. o - RM7/10922

91.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1247/53 v k. ú. Bohunice, výše nájemného
- RM7/10921

92.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3882/1 v k. ú. Řečkovice - RM7/10980

93.

Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce - pozemky v k. ú. Veveří v areálu baseballového hřiště v lokalitě Kraví Hora, se závazkem nájemce/vypůjčitele vybudovat a dokončit do 31. 10. 2018 stavbu ochranné sítě vč. ocelových sloupu
na pozemcích p. č. 724/11, p. č. 739/1 a p. č. 724/7 v k. ú. Veveří pro ochranu veřejnosti - RM7/10977

94.

Uzavření soudního smíru ve sporu o vydání bezdůvodného obohacení - RM7/10919

95.

Uzavření soudního smíru ve sporu o vydání bezdůvodného obohacení - RM7/10918

 

96.

Návrh dohody o splátkách smluvní pokuty s příslušenstvím se společností Bobycentrum Alfa a.s. - RM7/10983

97.

Návrh dohody o narovnání se společností Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. - RM7/10981

99.

Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB
v TIC BRNO, příspěvkové organizaci - RM7/10860

101.

“Rezidentní parkování ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit“ – zrušení zadávacího řízení - RM7/10850

102.

Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Za Kostelem v k. ú. Slatina  a nabytí pozemků v k. ú. Slatina - RM7/10841

103.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1454/4 a 1455/1, k. ú. Žabovřesky - RM7/10844

104.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 58/13 a p. č. 58/14 v k. ú. Černá Pole - RM7/10843

105.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 378/12 a p. č. 1057/2 v k. ú. Černá Pole - RM7/10848

106.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1247/44
a p. č. 1276 v k. ú. Bohunice - RM7/10842

107.

Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví
ČR-ÚZSVM se závazkem budoucího úplatného zřízení věcného břemene
k pozemkům p. č. 1231/64 a p. č. 1247/99 v k. ú. Bohunice - RM7/10846

108.

Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví
ČR-ÚZSVM se závazkem budoucího úplatného zřízení věcného břemene
k pozemkům p. č. 869/9, p. č. 1526/33, p. č. 1535/19 a p. č. 1535/20 v k. ú. Komín
- RM7/10847

109.

Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví
ČR-ÚZSVM se závazkem budoucího úplatného zřízení věcného břemene
k pozemkům p. č. 708/1, p. č. 708/18, p. č. 708/20 a p. č. 708/26 v k. ú. Trnitá
- RM7/10849

111.

Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro řízení o změně územního rozhodnutí pro umístění stavby nazvané „Polyfunkční soubor Mendel  Plaza“
- RM7/10972

112.

Veřejná zakázka na zpracování Územní studie Černovice „Na Kaménkách“ - výběr zpracovatele - RM7/10827

113.

Jmenování člena Rady Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace - RM7/10870

114.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů Odboru životního prostředí MMB - RM7/10840

115.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro dotační program „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně“ - RM7/10908

117.

„Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno“ - zahájení zadávacího řízení - RM7/10942

118.

Připojení statutárního města Brna k Centrálnímu místu služeb (CMS) veřejné správy - RM7/11050

119.

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 5316053732 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností T-MAPY spol. s r. o. - RM7/10943

120.

Odvolání a jmenování členů Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno - RM7/10915

121.

Likvidace movitého majetku umístěného v Pavilonu akutní medicíny v Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvková organizace - RM7/10891

122.

Likvidace neupotřebitelného movitého majetku svěřeného k hospodaření Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace - RM7/10892

123.

Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol - návrh rozpočtového opatření - RM7/10878

124.

Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení města Brna - MČ Brno-Kohoutovice, návrh rozpočtového opatření - RM7/10882

125.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2018, návrh rozpočtového opatření - RM7/10883

126.

Záměr prodeje bytového domu Slepá 25 včetně pozemků - RM7/10884

127.

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, bytových domů
Cejl 117, Cejl 119, Hálkova 4, Vranovská 1a - RM7/10885

128.

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem sociálního bytu bez potřeby komplexní sociální podpory - RM7/10886

129.

Žádost MČ Brno-Královo Pole o souhlas Rady města Brna s pronájmem bytů mimo Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
- RM7/10887

130.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Sdílené bydlení pro nemocnice, 1. skupina“ - Údolní 51 - byt č 3, 5, 6, Jánská 7 - byt č. 11, Křenová 6 - byt č. 4 ,výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM7/10888

131.

„Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 2“ - smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - RM7/10889

132.

„Bytový dům Dukelská 217/88 v k. ú. Husovice“ - změna usnesení RMB, smlouva
o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM
- RM7/10890

133.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Právní služby - smluvní zajištění výkonu veřejné služby parkovišť Park & Ride“, smlouva o poskytování právních služeb - RM7/10965

134.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Právní služby v souvislosti
s připravovanou stavbou centrálního objektu magistrátních služeb“, smlouva
o poskytování právních služeb - RM7/10966

135.

Změna v Redakční radě informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský metropolitan - RM7/10974

136.

Zahraniční pracovní cesta - RM7/10997

137.

„Rozšíření a rozvoj systému GINIS“ - rozhodnutí o přezkoumání postupu zadavatele, podání správní žaloby, zastoupení statutárního města Brna v soudním řízení před Krajským soudem v Brně; rozpočtové opatření - RM7/11003

138.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obilní trh 10 - oprava sklepních prostor“ - výběr dodavatele, smlouva - RM7/11008

139.

Změna části usnesení, dodatek č. 1 k dohodě o užívání části pozemku p. č. 6623/11
v k. ú. Židenice s Městskou policií Brno - RM7/11009

140.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Veletrhy Brno, a. s.

Plán investic pro rok 2018 - RM7/10971

141.

Smlouva o dílo mezi statutárním městem Brnem a Enviros, s. r. o., na zpracování „Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu SECAP“ - RM7/10985

142.

„Základní Škola Vejrostova 1 - přístavba“ - zahájení zadávacího řízení
- RM7/10988

143.

Záměr výpůjčky části bočních stěn v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně
- RM7/11010

144.

Záměr výpůjčky části plochy podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně na části pozemku p. č. 286/50, k. ú. Město Brno - RM7/11016

145.

Změna složení Pracovní skupiny pro implementaci participativního rozpočtu
- RM7/10991

146.

Problematika parkování u nemocnic ve městě Brně - RM7/11051

147.

Podlimitní veřejná zakázka „Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB“ ČÁST III - dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění vzdělávání č. 5317174193
- RM7/11004

148.

„Dodávka a instalace parkovacích automatů v statutárním městě Brně“ - zahájení zadávacího řízení - RM7/11060

149.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Správy hřbitovů města Brna, příspěvková organizace - RM7/11086

150.

Informace k „Park and Ride v Brně 2018-2022“ - RM7/11088

151.

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI
a koordinátora BOZP“ - rozhodnutí zadavatele o námitkách - RM7/11031

152.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Kreativita ke komunikaci rezidentního parkování“ - výběr dodavatele; návrh smlouvy - RM7/11076

153.

Změna ve složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace - RM711090

154.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Veletrhy Brno, a. s. - změna v Dozorčí radě společnosti Veletrhy Brno, a. s. - RM7/11094

155.

Změny v komisích RMB - RM7/11093

156.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. - změna v Dozorčí radě společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
- RM7/11092

157.

Změna v Redakční radě informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský metropolitan - RM7/11091

158.

Zřízení Koncernového výboru a jmenování členů Koncernového výboru - RM7/11021

159.

Schválení rozpočtu Kanceláře koncernového výboru pro rok 2018 - RM7/11049

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Body č. 41 a 42 byly projednány po bodě č. 60.

Body č. 158 a 159 byly projednány po bodě č. 152.

Body č. 153-157 byly projednány po bodě č. 159.

 

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Jaroslav Kacer, Marek Janíček, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Bc. Filip Poňuchálek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Brno Amerlingova 4, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace - RM7/10855

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení společně s body 1c-1m.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Bohunice, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace,
a odvolala ředitelku Mateřské školy Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace,
z jejího pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Amerlingova 4, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018.

 

3.RMB odvolává Bc. Věru Karáskovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace, a to ke dni
31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Amerlingova 4, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1c.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace - RM7/10866

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Bohunice, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace,
a odvolala ředitelku Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace, z jejího pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018.

 

3.RMB odvolává PaedDr. Naděždu Krejčí z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace, a to ke dni
31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 2a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1d.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy Brno, Hatě 19, příspěvková organizace - RM7/10869

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Ivanovice, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávám (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, Hatě 19, příspěvková organizace,
a odvolala ředitelku Mateřské školy, Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, z jejího pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Hatě 19, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018.

 

3.RMB odvolává Evu Jelínkovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno,
Hatě 19, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 3a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1e.

Odvolání ředitelky Mateřské školy Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace,
a vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace - RM7/10877

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko ústředního školního inspektora, který požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace,
a odvolala ředitelku Mateřské školy Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace, z jejího pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018.

 

3.RMB odvolává Evu Němčanskou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace, a to ke dni
31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace, ve složení podle přílohy č. 4a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 4b  tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1f.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace - RM7/10868

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Žabovřesky, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace, a odvolala ředitelku Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace, z jejího pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 8.2018.

 

 

 

 

3.RMB odvolává Mgr. Jarmilu Klímovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1g.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace - RM7/10861

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Žabovřesky, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, a odvolala ředitelku Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, z jejího pracovního místa.

 

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018.

 

3.RMB odvolává Mgr. Danuši Komárkovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, podle ustanovení
§ 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávám (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 6a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace - RM7/10867

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Žabovřesky, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace, a odvolala ředitelku Mateřské školy Beruška, Brno,
Plovdivská 6, příspěvková organizace, z jejího pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018

 

3.RMB odvolává Bc. Hanu Durchánkovou, DiS., z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 7a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 7b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1i.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka  Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace - RM7/10862

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 4. 2018.

 

2.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 8a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

4.RMB určuje Renatu Opršalovou, ředitelku Mateřské školyy Brno, Údolní 68, příspěvkové organizace, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5 vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění.

 

5.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

6.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1j.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace - RM7/10879

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Tuřany, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, a odvolala ředitelku Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, z jeho pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018.

 

3.RMB odvolává PhDr. Boženu Kűfhaberovou, Ph.D., z pracovního místa ředitelky Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky Základní  školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, ve složení podle přílohy č. 9a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Mgr. Irenu Hudcovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1k.            

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, a odvolání ředitele Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace - RM7/10881

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Bohunice, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, a odvolala ředitele Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, z jeho pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018.

 

3.RMB odvolává Mgr. Vladana Urbánka z pracovního místa ředitele Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitele Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, ve složení podle přílohy č. 10a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Mgr. Irenu Hudcovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1l.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, a odvolání ředitele Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace - RM7/10880

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném a upraveném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Žabovřesky, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace,
a odvolala ředitele Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace,
z jeho pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018.

 

3.RMB odvolává Mgr. Miroslava Slámu z pracovního místa ředitele Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitele Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, ve složení podle přílohy č. 11a  tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

5.RMB pověřuje Mgr. Irenu Hudcovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 11b  tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1m.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, a odvolání ředitelky Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace - RM7/10864

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí stanovisko Rady městské části Brno-Žabovřesky, která požaduje, aby Rada města Brna, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásila konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Školní jídelna Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, a odvolala ředitelku Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, z jejího pracovního místa.

 

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2018.

 

3.RMB odvolává Bc. Ivu Vyskočilovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, je den 31. 7. 2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Školní jídelna Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB jmenuje

předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého - zástupce města

a

konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitel/ka Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 12a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje Ing. Janu Musil Nečesalovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1n.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce Mateřské školy ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Mateřské školy, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace, a Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace - RM7/10865

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných podle § 179 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s účinností od 1. 3. 2018 osobní příplatek ředitelce Mateřské školy ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Mateřské školy, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace, a Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy MMB.

 

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelky školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.

***

úkol č.: [R7/157/1n]

zodpovídá:   OŠMT MMB                                     [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1o.

Svolání a program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/36 - RM7/10970

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.

 

RMB doporučuje

­          primátorovi města Brna svolat v souladu s čl. 3 odst. 2 Jednacího řádu ZMB zasedání Zastupitelstva města Brna k projednání naléhavé záležitosti se zahájením jednání dne 27. 2. 2018 ve 14.00 hod. s následujícím programem:

1. Technický bod,

2. Stanovisko statutárního města Brna k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno,

­          Zastupitelstvu města Brna schválit program zasedání Zastupitelstva města Brna
č. Z7/36.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1p.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/37 - RM7/11084

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí „Předběžný program“ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/37.

 

 

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:

­          zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,

­          odeslat jménem RMB  takto upravený „Předběžný program“ zasedání ZMB předsedům klubů.

***

úkol č.: [R7/157/1p]

zodpovídá: ORGO MMB                                   [08]

termín: [2018-02-16]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1q.

Změna v Komisi informatiky RMB - RM7/10975

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB bere na vědomí rezignaci Bc. Jakuba Hrušky na členství v Komisi informatiky RMB ke dni 5. 2. 2018.

 

2.RMB jmenuje Ondřeje Valeše členem Komise informatiky RMB ke dni 13. 2. 2018.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

2.

Projednání usnesení 29. jednání Sněmu starostů - RM7/10828

Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněném usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí usnesení 29. jednání Sněmu starostů konaného dne
18. ledna 2018.

 

 

 

 

 

 

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB ve spolupráci s Odborem dopravy MMB a společností Brněnské komunikace a. s. zpracovat materiál s  návrhem možnosti převedení údržby silniční zeleně na městské části, vč. zajištění financování
a předložit jej orgánům města.

***

úkol č.: [R7/157/02]

zodpovídá:   OŽP MMB, OD MMB, BKOM                              [10, 15, 1501]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

3.

Žádosti městské části Brno-sever o poskytnutí dotací z rozpočtů JMK a MV-GŘ HZS ČR v roce 2018 - RM7/10831

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB souhlasí

­          s podáním žádosti MČ Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020“ v celkové výši 168.000,- Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Brno-Husovice a Jednotku sboru dobrovolných hasičů Brno-Soběšice bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna,

­          s podáním žádosti MČ Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na rok 2018
v celkové výši dle vynaložených nákladů v období 1. 8. 2017-31. 7. 2018 na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce bez nároku na finanční prostředky
z rozpočtu města Brna.

 

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-sever podpisem žádostí o dotace a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotací podpisem smluv a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

4.

Smlouva o pronájmu objektu Křenová 4, č. p. 288 - využití části štítové zdi
k reklamním účelům - RM7/10984

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB schvaluje smlouvu o pronájmu objektu Křenová 4, č. p. 288, budova s číslem popisným - bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. 1144 o výměře 1.056 m², zapsaném na LV č. 10001 pro obec Brno, katastrální území Trnitá, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - část štítové zdi k reklamním účelům, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a FK Media s. r. o., se sídlem Ondříčkovo nám. 4, 636 00 Brno, IČO 269 67 618, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem smlouvy o pronájmu objektu Křenová 4, č. p. 288, Brno - část štítové zdi k reklamním účelům.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

zdržel se

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

 

 

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - Plán investic pro rok 2018 - RM7/10845

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - stažení bylo schváleno jednomyslně  11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s.

Plán investic pro rok 2018 - RM7/10830

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Točev, ekonomický ředitel společnosti Brněnské komunikace a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě v příloze.

 

RMB, v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a. s.,

­          bere na vědomí informace související s návrhem plánu investic společnosti Brněnské komunikace a. s. pro rok 2018,

­          schvaluje plán investic společnosti Brněnské komunikace a. s. pro rok 2018, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          pověřuje primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ společnosti Brněnské komunikace a. s. v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s.

Plán investic pro rok 2018 - RM7/10973

Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB, v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Brna, a. s.,

­          bere na vědomí informace související s návrhem plánu investic společnosti Lesy města Brna, a. s., pro rok 2018,

­          schvaluje plán investic společnosti Lesy města Brna, a. s., pro rok 2018, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          pověřuje primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ společnosti Lesy města Brna, a. s., v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

8.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

Plán investic pro rok 2018 - RM7/10863

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB, v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,

­          bere na vědomí informace související s návrhem plánu investic společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, pro rok 2018,

­          schvaluje plán investic společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, pro rok 2018, který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB,

­          pověřuje primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, v souladu
s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/10999

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje, na základě usnesení Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna,
bod 22.D.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 18 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

10.

Akční plán Programu rozvoj cestovního ruchu města Brna na rok 2018
- RM7/11047

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě v příloze.

 

1.RMB schvaluje Akční plán Programu rozvoj cestovního ruchu města Brna na rok 2018, který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2.RMB ukládá vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů MMB zajistit plnění Akčního plánu s ohledem na rozpočet Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů MMB schválený pro rok 2018.

***

úkol č.: [R7/157/10]

zodpovídá:   KMZV MMB                                                           [3288]

termín: [průběžně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

11.

Žádost o souhlas s použitím znaku města Brna spolkem Pyvec o. s. - RM7/10967

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí s použitím znaku města Brna spolkem Pyvec o. s. na internetových stránkách https://pyvo.cz/ k označení města konání setkání programátorů.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

12.

Dodatek ke smlouvě o poskytování závodní preventivní péče - RM7/10968

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování závodní preventivní péče
ze dne 28. 1. 2011, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a zdravotnickým zařízením MUDr. Vlastimilem Bočkem, praktickým lékařem, který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem uvedeného dodatku.

 

Schváleno jednomyslně11  členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

13.

Projekt „Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna“, dohoda o spolupráci - tréninková pracovní místa - RM7/11022

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje dohodu o spolupráci v souvislosti s vytvořením a fungováním tréninkových pracovních míst, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem
a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizací, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem dohody o spolupráci uzavírané mezi statutárním městem Brnem a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace.

 

3.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru sociální péče MMB pravomoc uzavírat dohody o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi či obchodními společnostmi se 100% účastí statutárního města Brna v rámci projektu „Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na území města Brna“ za účelem zajištění vytvoření a fungování jednotlivých tréninkových pracovních míst.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

14.

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu „Revitalizace parku Dvorského“ - smlouva o dílo - RM7/11014

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno,
IČO 621 61 521, na projekt „Revitalizace parku Dvorského“ zadanou na základě ust.
§ 11 zákona (vertikální spolupráce), která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

 

 

 

 

 

 

 

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Oboru implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [R7/157/14]

zodpovídá:   OIEF MMB                                                           [3258]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

 

 

15.

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu „Úprava zeleně v okolí domů
Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec“ - smlouva o dílo - RM7/11015

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno,
IČO 621 61 521, na projekt „Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový Lískovec“ zadanou na základě ust. § 11 zákona (vertikální spolupráce), která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Oboru implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [R7/157/15]

zodpovídá:   OIEF MMB                                                           [3258]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

 

 

17.

Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na Nové radnici v Brně - RM7/10961

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.

 

1.RMB bere na vědomí žádost Spolku LUNGTA, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1,
o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

 

2.RMB souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na Nové radnici v Brně dne 10. 3. 2018
v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.

***

úkol č.: [R7/157/17]

zodpovídá:   OSM MMB                                                           [3239]

termín: [2018-03-10]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

 

 

18.

Žádost o poskytnutí Křížové chodby v objektu Nové radnice v Brně - RM7/10912

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.

 

1.RMB bere na vědomí žádost Sdružení studentů stomatologie České republiky, z. s.,
o poskytnutí prostor Křížové chodby v budově Nové radnice v Brně.

 

2.RMB schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením studentů stomatologie České republiky, z. s., IČO 265 18 694, Husova 654/3, 301 00 Plzeň, jako nájemcem, týkající se pronájmu Křížové chodby v budově Nové radnice v Brně, č. p. 196, na pozemcích p. č. 493, 498
a 503 v katastrálním území Město Brno dne 8. 3. 2018 pro uspořádání společenského večera v rámci Mezinárodního kongresu studentů zubního lékařství. Smlouva o nájmu tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy
o krátkodobém nájmu.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

 

 

19.

Pronájem prostor v objektu č. 15 na pozemku p. č. 697 v k. ú. Veveří - RM7/10964

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.

 

1.RMB bere na vědomí žádosti:

­          Michala Jiráska, IČO 888 91 160, Brno,

­          Občanského sdružení Kultura pro mládež, z. s., IČO 228 91 617, Orebitská 726/5, 130 00 Praha,

o pronájem volných prostor v objektu č. 15 v areálu Kraví hora, k. ú. Veveří.

 

2.RMB schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 6617034152 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem
a Michalem Jiráskem, IČO 888 91 160, Brno, jako nájemcem, týkající se rozšíření předmětu nájmu v objektu č. 15, bez č. p./č. e., postaveném na pozemku p. č. 697 v k. ú. Veveří o prostory o celkové výměře 307,12 m². Dodatek tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

20.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Solniční 12, k. ú. Město Brno - RM7/10963

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádost DBP, s. r. o., o pronájem místnosti č. 2.02 v budově Solniční 12, k. ú. Město Brno.

 

 

 

 

 

 

2.RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a DBP, s. r. o., IČO 449 61 871, Jakubské náměstí 127/5, 602 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti
č. 2.02 o výměře 37,70 m² v 2. NP budovy Solniční 12, č. p. 240, která je součástí pozemku p. č. 580 v k. ú. Město Brno. Smlouva tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

21.

Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno - RM7/10962

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.

 

1.RMB bere na vědomí

­          žádost KPJ Service & Trade, s. r. o.,

­          RPA Engineering, s. r. o.,

o pronájem prostor v 2. NP objektu Starobrněnská 20.

 

2.RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a KPJ Service & Trade, s. r. o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, jako nájemcem, týkající se nájmu prostor - místnosti
č. 218 výměře 12,14 m² v 2. NP budovy Starobrněnská 20, č. p. 690, která je součástí pozemku p. č. 482/2 v k. ú. Město Brno za nájemné 20.031,- Kč za rok. Smlouva tvoří přílohu č. 27a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

4.RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a RPA Engineering, s. r. o.,
Viniční 2270/160, 615 00 Brno, jako nájemcem, týkající se nájmu prostor - místnosti
č. 219 o výměře 11,82 m² a místnosti č. 220 o výměře 18,87 m², obě v 2. NP budovy Starobrněnská 20, č. p. 690, která je součástí pozemku p. č. 482/2 v k. ú. Město Brno
za nájemné 50.639,- Kč za rok. Smlouva tvoří přílohu č. 27b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

22.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a dohoda o ukončení nájmu, vše
v objektu Orlí 7, k. ú. Město Brno - RM7/10914

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádost MUDr. Tomáše Veselého o změnu nájemní smlouvy
na pronájem prostor v objektu Orlí 7, k. ú. Město Brno, na jím nově založenou společnost MUDr. Tomáš Veselý s. r. o.

 

2.RMB schvaluje

­          uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Tomášem Veselým, IČO 494 66 275, se sídlem
Holásecká 254/26, 620 00 Brno, jako nájemcem, týkající se ukončení nájmu prostor ve 2. NP budovy Orlí 7, č. p. 480, která je součástí pozemku p. č. 188 v k. ú. Město Brno, pronajatých smlouvou o nájmu č. 402/2003 ze dne 9. 6. 2003, uzavřenou mezi právním předchůdcem pronajímatele Správou nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci, a nájemcem, ke dni 30. 6. 2018. Dohoda o ukončení nájmu tvoří přílohu č. 28a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­          uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 58,18 m² ve 2. NP budovy Orlí 7, č. p. 480, která je součástí pozemku p. č. 188 v k. ú. Město Brno, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností
MUDr. Tomáš Veselý s. r. o., IČO 066 71 420, se sídlem Holásecká 254/26, 620 00 Brno, jako nájemcem. Smlouva o nájmu tvoří přílohu č. 28b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody
o ukončení nájmu a smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

23.

Smlouva o nájmu plochy k umístění reklamy na objektu Kounicova 67, k. ú. Veveří - RM7/10913

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plochy k umístění reklamy mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Tomášem Veselým, IČO 051 48 839, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, jako nájemcem, týkající se pronájmu plochy k umístění reklamy na části stěny budovy Kounicova 67, č. p. 949, která je součástí pozemku p. č. 1743/1 v k. ú. Veveří, obec Brno, o rozměrech
200x120 cm.  Smlouva o nájmu tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu plochy k umístění reklamy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

24.

Smlouva o výpůjčce Rytířského sálu v objektu Nové radnice v Brně - RM7/10960

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádost Univerzity obrany o bezplatné poskytnutí prostor Rytířského sálu Nové radnice v Brně.

 

2.RMB schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a Univerzitou obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno, jako vypůjčitelem, týkající se výpůjčky Rytířského sálu v budově Nové radnice v Brně, č. p. 196,
na pozemcích p. č. 493, 498 a 503 v katastrálním území Město Brno dne 27. 3. 2018
k slavnostnímu zakončení studia - kariérové přípravy vyšších důstojníků Armády ČR. Smlouva tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy
o výpůjčce.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

25.

Záměr pronájmu pozemků včetně objektů, které jsou jejich součástí, záměr pronájmu prostor v objektech, užívaných školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj - RM7/10959

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí se záměrem:

­          pronájmu prostor o celkové výměře 5.002,33 m² v budově č. p. 463, která je součástí pozemku p. č. 163/1, dále pronájmu části pozemku p. č. 163/1 o výměře 260,11 m², vše v k. ú. Město Brno, obec Brno, nájemci Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace. Prostory a část pozemku jsou specifikovány v příloze č. 31 tohoto zápisu,

­          pronájmu prostor o celkové výměře 951,58 m² v budově č. p. 770, která je součástí pozemku p. č. 202/48, dále pronájmu pozemku p. č. 202/49, vše v k. ú. Lesná, obec Brno, nájemci Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace. Prostory jsou specifikovány v příloze č. 31 tohoto zápisu,

­          pronájmu pozemku p. č. 458 včetně budovy č. p. 1309, která je jeho součástí, dále pozemku p. č. 457/4, vše v k. ú. Černá Pole, obec Brno, nájemci Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace,

­          pronájmu pozemku p. č. 2630 včetně budovy č. p. 51, která je jeho součástí, dále pronájmu pozemku p. č. 2631, pozemku p. č. 2632, pozemku p. č. 2633/2 a části pozemku p. č. 5184/31 o výměře 1.237 m², vše v k. ú. Řečkovice, obec Brno, nájemci Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace. Část pozemku je specifikována v příloze č. 31 tohoto zápisu,

­          pronájmu pozemku p. č. 2847 včetně budovy č. p. 944, která je jeho součástí, dále pronájmu pozemku p. č. 2848/1, vše v k. ú. Žabovřesky, obec Brno, nájemci Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace,

­          pronájmu prostor o celkové výměře 407,73 m² v budově č. p. 319, která je součástí pozemku p. č. 1149/1, dále pronájmu části pozemku p. č. 1149/1 o výměře
72,87 m², vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, nájemci Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace. Prostory a část pozemku jsou specifikovány v příloze č. 31 tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

26.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, a. s., podle přílohy č. 1/2018 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ na rok 2018 mandátní smlouvy č. 56019271, změna celkových nákladů, dodatek č. 69 k mandátní smlouvě č. 56019271 pro výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna - RM7/10876

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB schvaluje

­          úpravu rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna u staveb zajišťovaných Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s.:

         snížení celkových nákladů investičních akcí ORG 2714 v paragrafu 2310 - Pitná voda a ORG 2810 a 2889 v paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly dle tabulky „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ na rok 2018,

         zvýšení celkových nákladů investičních akcí ORG 2794, 2795 a 2953
v paragrafu 2310 - Pitná voda a ORG 2753 a 2783 v paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly dle tabulky „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ na rok 2018,

         rozpočtové opatření dle tabulky „Rozpočtové opatření“ na základě provedení aktualizace investičních akcí hrazených dle přílohy č. 1/2018 mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001,

         zařazení akce ORG 2492 „Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu“ s celkovými náklady ve výši 10.300 tis. Kč a dobou realizace v letech 2018-2021.

Tabulka „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ na rok 2018 tvoří přílohu č. 32a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

Tabulka „Rozpočtové opatření“ tvoří přílohu č. 32b tohoto zápisu,

 

­          dodatek č. 69 k mandátní smlouvě č. 56019271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., pro výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury
v majetku statutárního města Brna, vč. tabulky „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ na rok 2018, který tvoří přílohu č. 32c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 69 mandátní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

27.

„Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ - změna závazku
- RM7/10859

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje

­          změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Vybudování lapidária
a odborného zázemí hradu Špilberk“ zadanou podle ust. § 222 odst. 5 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

­          dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby mezi statutárním městem Brnem
a společnostmi ARCHATT, s. r. o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice,
IČO 469 60 180, a TOCHÁČEK spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno,
IČO 449 61 367, účastníky společnosti s názvem „Společnost pro vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ (dále jen „dodatek č. 2 smlouvy“), který tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 smlouvy.

 

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání formuláře „Oznámení o změně“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2 smlouvy.

***

úkol č.: [R7/157/27/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření dodatku č. 2 smlouvy.

***

úkol č.: [R7/157/27/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 smlouvy v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2 smlouvy.

***

úkol č.: [R7/157/27/03]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

31.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Brno, Bayerova II - rekonstrukce vodovodu“ - výběr dodavatele, smlouva se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce,
stavby a. s. - RM7/10871

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Brno, Bayerova II - rekonstrukce vodovodu“ jako nejvhodnější nabídku společnosti FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno.

 

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Brno,
Bayerova II - rekonstrukce vodovodu“ - se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce,
stavby a. s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru organizačním MMB.

 

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [R7/157/31/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem.

***

úkol č.: [R7/157/31/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/157/31/03]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

32.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Brno, Matulkova - rekonstrukce vodovodu“ - výběr dodavatele, smlouva se společností OHL ŽS, a. s. - RM7/10873

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Brno, Matulkova - rekonstrukce vodovodu“ jako nejvhodnější nabídku společnosti OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno.

 

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Brno, Matulkova - rekonstrukce vodovodu“ - se společností OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB.

 

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy.

***

úkol č.: [R7/157/32/01]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem.

***

úkol č.: [R7/157/32/02]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/157/32/03]

zodpovídá:  OI MMB                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

33.

„Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících - RM7/10815

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 34.

 

1.RMB  schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi společností GasNet, s. r. o., jako vlastníkem plynárenského zařízení a statutárním městem Brnem jako osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení na investiční akci „Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

34.

„Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1376, k. ú. Černá Pole - RM7/10814

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Brnem jako budoucím povinným a společností GasNet, s. r. o., jako budoucím oprávněným, k pozemku p. č. 1376, k. ú. Černá Pole na investiční akci „Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro