Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

schůze Rady města Brna č. R7/042

konané dne 3. listopadu 2015

 

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi.

Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Ing. Vítu Beranovi a Marku Janíčkovi - schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna“ – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

47.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1, jehož součástí je budova Šujanovo nám. č. or. 1, č. p. 356, vše v k. ú. Trnitá – RM7/02815

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Organizační zabezpečení schůzí RMB – RM7/02760

1b.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace – RM7/02753

1c.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Klášterského 14, za II. pol. školního roku 2014/2015 – RM7/02752

1d.

Změna platových tarifů a příplatků za vedení ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení – RM7/02824

1e.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace – RM7/02834

1f.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/02846

2.

Investiční akce „Tramvaj Plotní – napojení na soustavu zásobování tepelnou energií (SZTE)“ – rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady – RM7/02756

3.

Závěrečná zpráva projektu „Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města“, záměr zřízení Odboru městského holdingu Magistrátu města Brna – RM7/02685

4.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2015, návrh rozpočtového opatření – aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2015 – RM7/02900

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/02828

6.

Rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB – RM7/02785

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva – RM7/02776

9.

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI – RM7/02766

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Maintenance softwarových produktů firmy ESRI“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva, rozpočtové opatření – RM7/02780

11.

Navrhované tarify vodného a stočného pro rok 2016 – RM7/02775

12.

„Úprava veřejného prostoru před JD“ – návrh rozpočtového opatření – RM7/02848

13.

„Rekonstrukce ulice Benešova – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Projekt 2010, s. r. o. – RM7/02788

14.

Poskytnutí transferu MČ Brno-Ořešín na úhradu výdajů za provedené dodatečné práce na projektu „Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka“ a za nákup kotle a výměníku pro MŠ Oříšek – návrh rozpočtového opatření – RM7/02849

15.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů – listopad 2015 – návrh rozpočtových opatření – RM7/02792

16.

Výzvy poskytovatele dotace k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci vybraných projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod, návrh rozpočtového opatření – RM7/02838

17.

Projekt „LOW-CARB – Low carbon public transport for Central Europe“ – účast na projektu – RM7/02835

18.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ – posouzení projektu – RM7/02786

19.

Projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ – posouzení projektu – RM7/02787

20.

Projekt „Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – RM7/02759

21.

Projekt „Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/02762

22.

Projekt „MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/02782

 

23.

Projekt „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/02784

24.

Projekt IPRM „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace – RM7/02781

25.

Projekt IPRM „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-Jundrov“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace – RM7/02783

26.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky se společností STAREZ – SPORT, a. s. – RM7/02820

27.

Návrh bezúplatného nabytí pozemků v k. ú. Pisárky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ – změna usnesení RMB č. R6/143, bod č. 31, návrh změny usnesení ZMB č. Z6/037, bod č. 81 – RM7/02823

28.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1043/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/02793

29.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1047/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/02795

30.

Návrh nabytí pozemku p. č. 711/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/02794

31.

Návrh nabytí pozemku p. č. 709/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/02796

32.

Návrh nabytí práv věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 39/2 v k. ú. Maloměřice, p. č. 897 a 900 v k. ú. Přízřenice, p. č. 594/1 a 1060 v k. ú. Husovice, p. č. 87/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice a p. č. 975/1 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p., pro stavby zahrnuté v projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ – RM7/02761

33.

Delegování zástupce statutárního města Brna do Řídící skupiny pro fair trade – RM7/02777

34.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy“ – RM7/02702

35.

Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Údolní 15 v k. ú. Město Brno – RM7/02770

36.

Kritéria pro výběr nájemců parkovacích stání v domě s pečovatelskou službou Křídlovická 13 v k. ú. Staré Brno, vzorová nájemní smlouva na parkovací stání v budově Křídlovická 13 – RM7/02769

37.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613033861 v areálu Vinohradská 78 v k. ú. Černovice – RM7/02768

38.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6615032719 – budova Radnická 5 v k. ú. Město Brno – RM7/02773

39.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66012212 – budova Nerudova 7 v k. ú. Veveří – RM7/02774

40.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků č. 6613033812 – areál Rybníček 12 v k. ú. Ponava – RM7/02771

41.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Rašelinová 11, dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – budova Rašelinová 9, vše v k. ú. Líšeň – RM7/02767

42.

Pronájem startovacích bytů – RM7/02798

43.

Žádost Centra experimentálního divadla, p. o., o výměnu bytu – RM7/02799

44.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR – ÚZSVM v k. ú. Královo Pole – RM7/02765

45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1231/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/02813

46.

Záměr prodeje pozemku p. č. 99/2 v k. ú. Jehnice v ul. Meziboří – RM7/02805

 

48.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1944/2 a části pozemku p. č. 1961/25 v k. ú. Černá Pole v ul. Tišnovská – RM7/02806

49.

Návrh prodeje pozemků pod garážemi v lokalitě při ul. Opavská v k. ú. Štýřice – RM7/02811

50.

Návrh prodeje pozemků pod garážemi v k. ú. Komín při ul. Řezáčova – RM7/02804

51.

Návrh prodeje pozemků p. č. 6394 a 6395 v k. ú. Bystrc – RM7/02816

52.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Černovice – lokalita BPZ – ČT – RM7/02840

53.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2334/24 a 2334/25 v k. ú. Bystrc – RM7/02809

54.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1538/2, 1536/2 a 1534/15 v k. ú. Stránice – RM7/02817

55.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1558/55 v k. ú. Komárov formou přímého prodeje z vlastnictví ČR – ÚZSVM – RM7/02807

56.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Žabovřesky z majetku ČR – Státní pozemkový úřad – RM7/02803

57.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 586, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 1405 v k. ú. Nový Lískovec – RM7/02814

58.

Dispozice s pozemkem p. č. 364/1 v k. ú. Horní Heršpice – RM7/02822

59.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 747/4 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/02808

60.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemků p. č. 402/2, 403, 416, 421/8, 425, 426/1, 441, 442/3, 513/3, 515/4, 515/5, 517/5 v k. ú. Nový Lískovec – RM7/02812

61.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 893/9, 893/15, 893/16, 904/32, 928/5, 930/3 v k. ú. Horní Heršpice – RM7/02801

62.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 242 v k. ú. Přízřenice – RM7/02810

63.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 847/2 v k. ú. Staré Brno – RM7/02802

64.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-střed ke změně kategorie svěřeného majetku pozemku p. č. 145/2 v k. ú. Zábrdovice, návrh odnětí svěřeného majetku města a návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků v k. ú. Zábrdovice v lokalitě parku Hvězdička – RM7/02818

65.

Pronájem (pacht) pozemků p. č. 1741/4 a 1741/5 v k. ú. Husovice při ul. Provazníkova – ukončení nájemní smlouvy č. 60062059 – RM7/02821

66.

Projekt IPRM IOP „Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60“ – změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace – RM7/02797

67.

Žádost o poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Líšeň – návrh rozpočtového opatření – RM7/02829

68.

Žádost MČ Brno-Líšeň o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na investiční akci „Výstavba mobilní ledové plochy“ – RM7/02830

69.

Projekt „Zahrada v podhradí“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP – RM7/02836

70.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1283 v k. ú. Bosonohy, ulice U smyčky“ – RM7/02833

71.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Výměna výtahů v tramvajové zastávce Jírova“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva – RM7/02837

72.

Dodatek č. 10 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění – RM7/02839

73.

Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení – RM7/02854

 

74.

Projekt IPRM „Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa“ – dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace – RM7/02856

75.

Projekt IPRM „Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa“ – aktualizace podmínek půjčky – RM7/02855

76.

Návrh prodeje pozemků a staveb v k. ú. Chrlice a v k. ú. Modřice a ostatního majetku v areálu čistírny odpadních vod Brno-Modřice – změna usnesení schůze RMB č. R7/041 konané dne 27. 10. 2015, bod č. 17 – RM7/02851

77.

„Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ – Školní hřiště ZŠ Kamenačky – odstoupení od smlouvy o dílo se společností Gardenline s. r. o., záměr zadání, předběžné oznámení – RM7/02842

78.

Vstup Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, do Spolku pro GP ČR Brno – RM7/02857

79.

Pověření zástupců statutárního města Brna v orgánech Spolku pro GP ČR Brno – RM7/02847

 

Různé

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z7/11

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

 

 

Bod 1f byl projednán po bodě 2.

Body 67 a 68 byly projednány po bodě 1e.

Bod 76 byl projednán po bodě 1f.

 

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Pavel Žára, Hana Černohorská.

 

 

 

1a.

Organizační zabezpečení schůzí RMB – RM7/02760

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB jmenuje

1)      Hanu Černohorskou, vedoucí oddělení Tiskové středisko odboru Kancelář primátora města Brna, přísedící RMB pro zajištění styku s medii,

2)      Mgr. Tomáše Kočičku, pracovníka Právního oddělení Organizačního odboru MMB, k výkonu funkce právní asistence RMB,

3)      Martinu Novotnou a Nikol Šabratovou, pracovnice Oddělení spolupráce s volenými orgány Organizačního odboru MMB, k výkonu funkce zapisovatelky RMB,

s účinností od 3. 11. 2015.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1b.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace – RM7/02753

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení s účinností od 1. 12. 2015 osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.

***

úkol č.: [R7/042/1b]

zodpovídá: OŠMT MMB                                                             [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

1c.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Klášterského 14, za II. pol. školního roku 2014/2015 – RM7/02752

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje odměnu ředitelce MŠ Brno, Klášterského 14, Bc. Haně Vilámové za II. pololetí školního roku 2014/2015 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměna je poskytována za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 školského zákona.

 

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměny ředitelce školy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

1d.

Změna platových tarifů a příplatků za vedení ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení – RM7/02824

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí, v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, změny platových tarifů ředitelů a ředitele škol a školských zařízení dle přílohy č. 3 tohoto zápisu, od 1. 11. 2015. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

2.RMB schvaluje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2015 příplatky za vedení ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele a ředitelky škol a školských zařízení ve své působnosti o změně platových tafirů a stanovených příplatcích.

***

úkol č.: [R7/042/1d]

zodpovídá: OŠMT MMB                                                             [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1e.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace – RM7/02834

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace.

 

2.RMB odvolává Ing. Karla Doležala z funkce ředitele Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace, ke dni 30. 11. 2015 na základě ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.RMB jmenuje Ing. Zdeňka Buštíka ředitelem Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace, s účinností od 1. 12. 2015 na základě ust. § 102 odst. 2  písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

4.RMB stanoví, v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 12. 2015 Ing. Zdeňku Buštíkovi, řediteli Úrazové nemocnice v Brně, příspěvková organizace, plat ve výši uvedené v příloze č. 4  tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

67.

Žádost o poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Líšeň – návrh rozpočtového opatření – RM7/02829

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

­   poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Líšeň na investiční akci „Výstavba mobilní ledové plochy“ ve výši 1.800 tis. Kč s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 30. 6. 2016,

­   rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Líšeň.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

68.

Žádost MČ Brno-Líšeň o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na investiční akci „Výstavba mobilní ledové plochy“ – RM7/02830

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1.850 tis. Kč na investiční akci „Výstavba mobilní ledové plochy“ s podílem městské části 1.795 tis. Kč a podílem města 1.800 tis. Kč.

 

2.RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ Brno-Líšeň, podpisem žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na investiční akci „Výstavba mobilní ledové plochy“ a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení finanční podpory podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

2.

Investiční akce „Tramvaj Plotní – napojení na soustavu zásobování tepelnou energií (SZTE)“ – rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady – RM7/02756

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB v působnosti valné hromady společnosti Teplárny Brno, a. s., souhlasí s plánovanou investiční akcí společnosti Teplárny Brno, a. s. – „Tramvaj Plotní – napojení na soustavu zásobování tepelnou energií (SZTE)“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1f.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/02846

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje

­   zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Vokřála, primátora města Brna, Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora města Brna, a Ing. Pavla Frieda, místopředsedy Židovské obce Brno (jako zástupce města Brna), na slavnostní odhalení pomníku do Běloruska – Minska, ve dnech 22.-23. 11. 2015 (a v době potřebné na cestu),

­   úhradu nákladů spojených s cestou Ing. Pavla Frieda, místopředsedy Židovské obce Brno (jako zástupce města Brna) z rozpočtu ORJ 3200 – Odboru vnitřních věcí ve výši dle přílohy č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

76.

Návrh prodeje pozemků a staveb v k. ú. Chrlice a v k. ú. Modřice a ostatního majetku v areálu čistírny odpadních vod Brno-Modřice – změna usnesení schůze RMB č. R7/041 konané dne 27. 10. 2015, bod č. 17 – RM7/02851

Před projednáváním tohoto bodu členové RMB Richard Mrázek a Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA, nahlásili podjatost (střet zájmů). Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB mění usnesení schůze RMB č. R7/041 konané dne 27. 10. 2015, bod č. 17, které zní:

 

„RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- prodej pozemků a staveb v k.ú. Chrlice a v k. ú. Modřice a ostatního majetku v areálu čistírny odpadních vod Brno - Modřice společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275 uvedeného v kupní smlouvě a ve smlouvě o zřízení předkupního práva za dohodnutou kupní cenu 469.187.612 Kč bez DPH, s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí bude zaplacena ze strany společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.;

- zřízení předkupního práva k pozemkům a stavbám v k. ú. Chrlice a v k. ú. Modřice a k ostatnímu majetku v areálu čistírny odpadních vod Brno – Modřice ve prospěch statutárního města Brna

dle podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva.“

 

takto:

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

­   prodej pozemků a staveb v k. ú. Chrlice a v k. ú. Modřice a ostatního majetku v areálu čistírny odpadních vod Brno-Modřice společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 463 47 275, uvedeného v kupní smlouvě a ve smlouvě o zřízení předkupního práva za dohodnutou kupní cenu 469.187.612,- Kč bez DPH s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí bude zaplacena ze strany statutárního města Brna,

­   zřízení předkupního práva k pozemkům a stavbám v k. ú. Chrlice a v k. ú. Modřice a k ostatnímu majetku v areálu čistírny odpadních vod Brno-Modřice ve prospěch statutárního města Brna,

dle podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

3.

Závěrečná zpráva projektu „Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města“, záměr zřízení Odboru městského holdingu Magistrátu města Brna – RM7/02685

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o jednotlivých částech usnesení samostatně.

 

1.RMB bere na vědomí Závěrečnou zprávu projektu „Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města“, včetně manažerského shrnutí, kterou zpracovala společnost ČSOB-EEIP, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

zdržela se

pro

nepřítomen

zdržel se

zdržel se

pro

pro

pro

zdržel se

pro

 

Následně bylo hlasováno o odst. 2 navrženého usnesení. Pro tuto část usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování – tato část usnesení nebyla přijata.

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

zdržel se

pro

zdržel se

nepřítomen

pro

pro

zdržel se

pro

zdržela se

pro

zdržel se

 

Poté bylo hlasováno o odst. 3 odrážce první navrženého usnesení. Pro tuto část usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 6 členů se zdrželo hlasování – tato část usnesení nebyla přijata.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

zdržel se

pro

zdržel se

nepřítomen

zdržel se

pro

zdržel se

pro

zdržela se

pro

zdržel se

 

V závěru projednávání tohoto bylo hlasováno o odst. 3 odrážce druhé navrženého usnesení. Pro tuto část usnesení hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, 9 členů se zdrželo hlasování – tato část usnesení také nebyla přijata.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

zdržel se

zdržela se

zdržel se

nepřítomen

zdržel se

zdržel se

zdržel se

pro

zdržela se

zdržel se

zdržel se

 

 

4.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2015, návrh rozpočtového opatření – aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2015 – RM7/02900

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2015.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstva města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, kterým dochází k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna do konce roku 2015.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2015.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/02828

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje, na základě usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.D.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

6.

Rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB – RM7/02785

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva – RM7/02776

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Kancelářský nábytek pro Magistrát města Brna“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče Mgr. František Kocman, Sibiřská 2208/91, 621 00 Brno, IČ 670 56 776.

 

2.RMB schvaluje rámcovou kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Mgr. Františkem Kocmanem, Sibiřská 2208/91, 621 00 Brno, IČ 670 56 776, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem této smlouvy.

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/042/08]

zodpovídá: OVV MMB                                                             [22]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

9.

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI – RM7/02766

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

 

V případě schválení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI v Zastupitelstvu města Brna:

 

2.RMB jmenuje manažerem ITI Ing. Petra Šašinku, zaměstnance Kanceláře strategie města MMB.

 

***

3.RMB ukládá manažerovi ITI navrhnout RMB ke jmenování členy týmu manažera ITI.

***

úkol č.: [R7/042/09]

zodpovídá: Ing. Šašinka – KSM MMB                                      [17]

termín: [2016-02-29]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Maintenance softwarových produktů firmy ESRI“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva, rozpočtové opatření – RM7/02780

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Maintenance softwarových produktů firmy ESRI“ jako nejvhodnější nabídku firmy ARCDATA PRAHA spol. s r. o., IČ 148 89 749, se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1.

 

2.RMB schvaluje

­   smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou ARCDATA PRAHA spol. s r. o., IČ 148 89 749, se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1, která tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

­   rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu, z důvodu zajištění finančních prostředků na financování předmětu plnění veřejné zakázky.

 

3.RMB pověřuje Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna pro oblast technickou, podpisem této smlouvy.

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/042/10]

zodpovídá: OMI MMB                                                             [23]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

11.

Navrhované tarify vodného a stočného pro rok 2016 – RM7/02775

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě 2).

 

1.RMB stanovuje pachtovné ve výši 402.700.000,- Kč bez DPH pro rok 2016 dle Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno – Koncesní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., dne 24. 3. 2015.

 

2.RMB schvaluje

­   tarif vodného bez DPH ve výši .................................................... 31,98 Kč/m³

­   tarif stočného bez DPH ve výši .................................................... 33,36 Kč/m³

­   tarif vodného a stočného bez DPH celkem ................................... 65,34 Kč/m³

­   tarif vodného a stočného vč. 15% DPH celkem ........................... 75,14 Kč/m³

s platností od 1. 1. 2016.

 

3.RMB schvaluje dodatek č. 1041 k Nájemní a provozní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., dne 9. 8. 1999 včetně nájemného ve výši 254.000.000,- Kč bez DPH pro rok 2016, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1041 k Nájemní a provozní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

12.

„Úprava veřejného prostoru před JD“ – návrh rozpočtového opatření – RM7/02848

Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem převodu v rámci rozpočtu kapitálových výdajů města.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

 

 

13.

„Rekonstrukce ulice Benešova – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Projekt 2010, s. r. o. – RM7/02788

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) – „Rekonstrukce ulice Benešova – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Projekt 2010, s. r. o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 483 91 531.

 

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Projekt 2010, s. r. o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 483 91 531, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Benešova – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby“ zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.

***

úkol č.: [R7/042/13/01]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

5.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy

***

úkol č.: [R7/042/13/02]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

6.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/042/13/03]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/042/13/04]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit

­   uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,

­   uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/042/13/05]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [dle zákona]

 

***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/042/13/06]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

14.

Poskytnutí transferu MČ Brno-Ořešín na úhradu výdajů za provedené dodatečné práce na projektu „Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka“ a za nákup kotle a výměníku pro MŠ Oříšek – návrh rozpočtového opatření – RM7/02849

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 11 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

15.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů – listopad 2015 – návrh rozpočtových opatření – RM7/02792

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

***

1.RMB ukládá příspěvkové organizaci Sdružení zdravotnických zařízení II Brno odvod z Fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.585 tis. Kč dle ust. § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: bezodkladně po schválení rozpočtového opatření I v ZMB

***

úkol č.: [R7/042/15]

zodpovídá: SZZ II Brno, p. o.                                                             [89]

termín: [viz usnesení]

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

­   rozpočtové opatření I dle tabulky za účelem tvorby, zapojení a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů,

­   rozpočtové opatření II dle tabulky za účelem finanční spoluúčasti městských částí na realizaci projektů.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

16.

Výzvy poskytovatele dotace k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci vybraných projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod, návrh rozpočtového opatření – RM7/02838

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB bere na vědomí

­   přípis ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 5. 10. 2015,

­   odpověď náměstka primátora města Brna pro oblast technickou Richarda Mrázka ze dne 26. 10. 2015,

­   informaci poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o porušení podmínek poskytnutí dotace ve vztahu k projektům statutárního města Brna „Joštova – úsek Komenského nám. – Údolní“, „Revitalizace městských parků, I. etapa“ a „Orlí, Měnínská a Novobranská“, včetně výzvy k úhradě částky dotčené nesrovnalostmi.

 

2.RMB ruší

­   část usnesení schůze RMB č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015, bod č. 17, která zní:

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výzvou poskytovatele dotace ze dne 19. 8. 2015 k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Joštova-úsek Komenského nám. – Údolní“ ve výši 19 634 642,54 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod“

­   část usnesení schůze RMB č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015, bod č. 18, která zní:

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB zajistit podání odvolání proti rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o uložení odvodu v rámci projektu „Joštova – úsek Komenského nám. – Údolní“, reg. č. projektu CZ.l.11/3.1.00/02.01178

            T: bezodkladně po obdržení uvedeného rozhodnutí“

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí

­   přípis ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 5. 10. 2015,

­   odpověď náměstka primátora města Brna pro oblast technickou Richarda Mrázka ze dne 26. 10. 2015,

­   informaci poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o porušení podmínek poskytnutí dotace ve vztahu k projektům statutárního města Brna „Joštova – úsek Komenského nám. – Údolní“, „Revitalizace městských parků, I. etapa“ a „Orlí, Měnínská a Novobranská“, včetně výzvy k úhradě částky dotčené nesrovnalostmi.

 

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit část usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/09 konaného dne 8. 9. 2015, bod č. 21, která zní:

„ZMB nesouhlasí v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výzvou poskytovatele dotace ze dne 19. 8. 2015 k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Joštova-úsek Komenského nám. - Údolní“ ve výši 19.634.642,54 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, která tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení.“

 

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit, v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výše označenými výzvami poskytovatele dotace k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci výše specifikovaných projektů v souhrnné výši 20.190.480,95 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

 

6.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti s výzvou poskytovatele dotace k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí ve výši 20.190.480,95 Kč.

 

7.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit

­   včasné uhrazení částky 20.190.480,95 Kč na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s podmínkami poskytnutí dotace,

Termín: v termínu stanoveném výzvou

­   vyrozumění Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o akceptaci výše označených výzev poskytovatele dotace k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci projektů statutárního města Brna „Joštova – úsek Komenského nám. – Údolní“, „Revitalizace městských parků, I. etapa“ a „Orlí, Měnínská a Novobranská“ v souhrnné výši 20.190.480,95 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,

Termín: bezodkladně

­   uplatnění náhrady škody vůči odpovědným osobám v souladu s doporučeními uvedenými v právní analýze MT Legal s. r. o., advokátní kancelář.

Termín: bezodkladně

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

17.

Projekt „LOW-CARB – Low carbon public transport for Central Europe“ – účast na projektu – RM7/02835

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí posouzení projektu „LOW-CARB – Low carbon public transport for Central Europe“.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu „LOW-CARB – Low carbon public transport for Central Europe“ připravovaného společností Leipziger Verkehrsbetriebe, GmbH, v rámci výzvy Operačního programu Interreg Central Europe.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

­   posouzení projektu „LOW-CARB – Low carbon public transport for Central Europe“,

­   spolupráci statutárního města Brna s partnery projektu uvedenými v posouzení projektu „LOW-CARB – Low carbon public transport for Central Europe“,

­   text Template of project partner and State aid declarations (Šablona projektového partnera a Prohlášení o státní podpoře).

 

***

4.RMB ukládá Odboru dopravy a Odboru životního prostředí MMB participovat na tomto projektu.

***

úkol č.: [R7/042/17]

zodpovídá: OD, OŽP MMB                                                             [15,10]

termín: [průběžně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

zdržela se

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

18.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ – posouzení projektu – RM7/02786

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí posouzení projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit posouzení projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Termín: 24. 11. 2015

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

19.

Projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ – posouzení projektu – RM7/02787

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí posouzení projektu „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit posouzení projektu „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Termín: 30. 11. 2015

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

20.

Projekt „Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace – RM7/02759

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt „Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

21.

Projekt „Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/02762

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova“.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí podpory č. 14192513 ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

22.

Projekt „MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/02782

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí podpory č. 15246433 ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

23.

Projekt „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/02784

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí podpory č. 15253133 ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

24.

Projekt IPRM „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace – RM7/02781

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

25.

Projekt IPRM „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-Jundrov“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace – RM7/02783

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-Jundrov“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

26.

 

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky se společností STAREZ – SPORT, a. s. – RM7/02820

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna č. 4013134362 ze dne 9. 12. 2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ 269 32 211.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

27.

Návrh bezúplatného nabytí pozemků v k. ú. Pisárky pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ – změna usnesení RMB č. R6/143, bod č. 31, návrh změny usnesení ZMB č. Z6/037, bod č. 81 – RM7/02823

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB mění usnesení RMB č. R6/143, bod č. 31, které zní:

 

„RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 843 – lesní pozemek, o výměře 288 m²

- p. č. 850 – lesní pozemek, o výměře 155 m²

- p. č. 852 – lesní pozemek, o výměře 284 m²

- p. č. 854 – lesní pozemek, o výměře 163 m²

- p. č. 856 – lesní pozemek, o výměře 146 m²

- p. č. 858 – lesní pozemek, o výměře 257 m²

- p. č. 860 – lesní pozemek, o výměře 144 m²

- p. č. 862 – lesní pozemek, o výměře   88 m²

- p. č. 864 – lesní pozemek, o výměře   80 m²

- p. č. 866 – lesní pozemek, o výměře   75 m²

vše k. ú. Pisárky

z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí.“

 

takto:

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 843 – lesní pozemek, o výměře 288 m²

- p. č. 850 – lesní pozemek, o výměře 155 m²

- p. č. 852 – lesní pozemek, o výměře 284 m²

- p. č. 854 – lesní pozemek, o výměře 163 m²

- p. č. 856 – lesní pozemek, o výměře 146 m²

- p. č. 858 – lesní pozemek, o výměře 257 m²

- p. č. 860 – lesní pozemek, o výměře 144 m²

- p. č. 862 – lesní pozemek, o výměře   88 m²

- p. č. 864 – lesní pozemek, o výměře   80 m²

- p. č. 866 – lesní pozemek, o výměře   75 m²

vše k. ú. Pisárky,

z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení ZMB č. Z6/037, bod č. 81, ze dne 7. 10. 2014, které zní:

 

„ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 843 – lesní pozemek, o výměře 288 m²

- p. č. 850 – lesní pozemek, o výměře 155 m²

- p. č. 852 – lesní pozemek, o výměře 284 m²

- p. č. 854 – lesní pozemek, o výměře 163 m²

- p. č. 856 – lesní pozemek, o výměře 146 m²

- p. č. 858 – lesní pozemek, o výměře 257 m²

- p. č. 860 – lesní pozemek, o výměře 144 m²

- p. č. 862 – lesní pozemek, o výměře 88 m²

- p. č. 864 – lesní pozemek, o výměře 80 m²

- p. č. 866 – lesní pozemek, o výměře 75 m²

vše k. ú. Pisárky

z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí, která tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.“

 

takto:

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 843 – lesní pozemek, o výměře 288 m²

- p. č. 850 – lesní pozemek, o výměře 155 m²

- p. č. 852 – lesní pozemek, o výměře 284 m²

- p. č. 854 – lesní pozemek, o výměře 163 m²

- p. č. 856 – lesní pozemek, o výměře 146 m²

- p. č. 858 – lesní pozemek, o výměře 257 m²

- p. č. 860 – lesní pozemek, o výměře 144 m²

- p. č. 862 – lesní pozemek, o výměře 88 m²

- p. č. 864 – lesní pozemek, o výměře 80 m²

- p. č. 866 – lesní pozemek, o výměře 75 m²

vše k. ú. Pisárky,

z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

28.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1043/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/02793

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 1043/4 – o výměře 1 m²

v k. ú. Žebětín,

za dohodnutou kupní cenu 1.550,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

29.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1047/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/02795

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 1047/3 – o výměře 13 m²

v k. ú. Žebětín,

za dohodnutou kupní cenu 20.150,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

30.

Návrh nabytí pozemku p. č. 711/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/02794

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 31.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

­   nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 711/3 – o výměře 22 m² v k. ú. Žebětín, za dohodnutou kupní cenu 11.367,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy,

­   nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 711/3 – o výměře 22 m² v k. ú. Žebětín, za dohodnutou kupní cenu 11.367,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy,

­   nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 711/3 – o výměře 22 m² v k. ú. Žebětín, za dohodnutou kupní cenu 11.367,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

31.

Návrh nabytí pozemku p. č. 709/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/02796

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 709/3 – o výměře 8 m²

v k. ú. Žebětín,

za dohodnutou kupní cenu 12.400,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

32.

Návrh nabytí práv věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 39/2 v k. ú. Maloměřice, p. č. 897 a 900 v k. ú. Přízřenice, p. č. 594/1 a 1060 v k. ú. Husovice, p. č. 87/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice a p. č. 975/1 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p., pro stavby zahrnuté v projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ – RM7/02761

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí práv věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 39/2 v k. ú. Maloměřice, p. č. 897 a 900 v k. ú. Přízřenice, p. č. 594/1 a 1060 v k. ú. Husovice, p. č. 87/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice a p. č. 975/1 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., za podmínek smluv o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Brnem jako prvním oprávněným, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., IČ 463 47 275, jako druhým oprávněným a Povodím Moravy, s. p., IČ 708 90 013, jako povinným.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

33.

Delegování zástupce statutárního města Brna do Řídící skupiny pro fair trade – RM7/02777

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB souhlasí se zapojením zástupce statutárního města Brna do Řídící skupiny pro fair trade.

 

2.RMB deleguje Ing. Mgr. Jana Žáka, člena Rady pro marketing a cestovní ruch, do Řídící skupiny pro fair trade za statutární město Brno.

 

***

3.RMB ukládá vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město informovat o tomto usnesení dotčenou osobu.

***

úkol č.: [R7/042/33]

zodpovídá: Kancelář Brno – Zdravé město                                  [50]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

34.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy“ – RM7/02702

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci „Rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

35.

Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Údolní 15 v k. ú. Město Brno – RM7/02770

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b).

 

1.RMB bere na vědomí žádost Richarda Tomáška, xxxxxxxxxxxx, o pronájem prostor v budově Údolní 15.

 

2.RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Richardem Tomáškem, xxxxxxxxxx, jako nájemcem týkající se pronájmu nebytových prostor o výměře 8,58 m² ve dvorním traktu budovy Údolní 15, č. p. 435, která je součástí pozemku p. č. 753 v k. ú. Město Brno, za účelem skladování sportovního vybavení, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

36.

Kritéria pro výběr nájemců parkovacích stání v domě s pečovatelskou službou Křídlovická 13 v k. ú. Staré Brno, vzorová nájemní smlouva na parkovací stání v budově Křídlovická 13 – RM7/02769

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje

­   kritéria pro výběr nájemců parkovacích stání v budově Křídlovická 13, č. p. 1002, která je součástí pozemku p. č. 1713/1 v k. ú. Staré Brno, která tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu,

­   vzorovou nájemní smlouvu na parkovací stání v budově Křídlovická 13, která tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu.

 

2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy majetku MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na parkovací stání v budově Křídlovická 13, č. p. 1002, která je součástí pozemku p. č. 1713/1 v k. ú. Staré Brno, v souladu s výše uvedenými kritérii pro výběr nájemců parkovacího stání a v souladu s výše uvedenou vzorovou nájemní smlouvou.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem nájemních smluv na pronájem parkovacích stání.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

37.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613033861 v areálu Vinohradská 78 v k. ú. Černovice – RM7/02768

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádost AMMBO s. r. o. o pronájem části pozemku p. č. 2503/3 včetně objektů garáží v areálu Vinohradská 78 v k. ú. Černovice.

 

2.RMB schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613033861 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a AMMBO, s. r. o., IČ 255 55 324, jako nájemcem týkající se rozšíření předmětu nájmu v areálu Vinohradská 78 o část pozemku p. č. 2503/3 o výměře 30 m² včetně objektů na ní stojících a část pozemku p. č. 2503/3 o výměře 60 m², vše v k. ú. Černovice. Cena nájmu po rozšíření: 61.270,- Kč za rok. Dodatek tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

38.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6615032719 – budova Radnická 5 v k. ú. Město Brno – RM7/02773

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádost Mileny Jakubíkové, Česká 14, 602 00 Brno, o pronájem prostor v 1. PP budovy Radnická 5.

 

2.RMB schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6615032719 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Milenou Jakubíkovou, IČ 121 30 362, Česká 14, 602 00 Brno, jako nájemcem týkající se rozšíření výměry pronajímaných prostor o místnost č. 108 v 1. PP budovy Radnická 5, č. p. 383, která je součástí pozemku p. č. 424 v k. ú. Město Brno, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

39.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66012212 – budova Nerudova 7 v k. ú. Veveří – RM7/02774

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádost Právní občanské poradny Dialog, o. s., o pronájem místnosti č. 710 včetně sociálního zázemí v budově Nerudova 7 v k. ú. Veveří.

 

2.RMB schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66012212 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Právní občanskou poradnou Dialog, o. s., IČ 702 65 330, jako nájemcem týkající se úpravy předmětu nájmu v budově Nerudova 7, která je součástí pozemku p. č. 1043 v k. ú. Veveří, rozšířením o místnosti č. 703, 704, 707, 708 a 710, úpravy výměr místností dle skutečného stavu a úpravy číslování podlaží dle skutečného stavu, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

40.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků č. 6613033812 – areál Rybníček 12 v k. ú. Ponava – RM7/02771

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádost společnosti ZNAKOM s. r. o. o rozšíření předmětu nájmu v areálu Rybníček 12 o část pozemku p. č. 799/15, část pozemku p. č. 799/21 a část pozemku p. č. 799/16, vše v k. ú. Ponava.

 

2.RMB schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků č. 6613033812 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a ZNAKOM s. r. o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, jako nájemcem týkající se rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p. č. 799/15 – o výměře 96 m², část pozemku p. č. 799/16 – o výměře 96 m² a část pozemku p. č. 799/21 – o výměře 48 m², vše v k. ú. Ponava, který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

41.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Rašelinová 11, dodatek č. 7 k nájemní smlouvě – budova Rašelinová 9, vše v k. ú. Líšeň – RM7/02767

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádost Vzdělávacího institutu INTEGRA BRNO – gymnázium, základní škola a mateřská škola, s. r. o., o úpravu účelu nájmu ve smlouvách týkajících se užívání nebytových prostor v objektech Rašelinová 11 a Rašelinová 9 a přilehlých pozemků, vše v k. ú. Líšeň.

 

2.RMB schvaluje

­   uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 19. 9. 1996 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Vzdělávacím institutem INTEGRA BRNO – gymnázium, základní škola a mateřská škola, s. r. o., IČ 449 91 665, se sídlem Rašelinová 11, Brno, jako nájemcem týkajícího se úpravy sjednaného účelu nájmu nebytových prostor v budově Rašelinová 11, č. p. 2433, která je součástí pozemku p. č. 6649, a pozemku p. č. 6650/1, vše v k. ú. Líšeň. Dodatek č. 5 tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu,

­   uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 27. 5. 1997 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Vzdělávacím institutem INTEGRA BRNO – gymnázium, základní škola a mateřská škola, s. r. o., IČ 449 91 665, se sídlem Rašelinová 11, Brno, jako nájemcem týkajícího se úpravy sjednaného účelu nájmu nebytových prostor v budově Rašelinová 9, č. p. 2423, která je součástí pozemku p. č. 7487/1, a pozemků p. č. 7486/1 a 7486/3, vše v k. ú. Líšeň. Dodatek č. 7 tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatků.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

42.

Pronájem startovacích bytů – RM7/02798

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje nájem startovacího bytu

­   č. 60 o velikosti 1+1 v bytovém domě v Brně, xxxxxxxxxxxxxxx

­   č. 9 o velikosti 2+1 v bytovém domě v Brně, xxxxxxxxxxxx

za podmínek daných statutem startovacího bytu, který tvoří přílohu č. 2 Pravidel pronájmu v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/042/42]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

43.

Žádost Centra experimentálního divadla, p. o., o výměnu bytu – RM7/02799

Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

 

1.RMB souhlasí s poskytnutím dvou bytů – 2-pokojového a 1-pokojového Centru experimentálního divadla, p. o., za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 4-pokojového bytu č. 3 v domě Pellicova 43 v Brně.

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/042/43]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [dle možností odboru]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

nepřítomna

pro

pro

 

 

44.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR – ÚZSVM v k. ú. Královo Pole – RM7/02765

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí s úhradou nároku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za bezdůvodné obohacení získané statutárním městem Brnem užíváním pozemků p. č. 2391/14, 2391/16, 2391/18 a 2391/20 v k. ú. Královo Pole (areál Srbská, Vodova) o celkové výměře 149 m², bez právního důvodu za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ve výši 24.526,- Kč.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomna

pro

pro

 

 

45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1231/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/02813

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku

- p. č. 1231/2 – zast. plocha a nádv., o výměře 14 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku

- p. č. 1231/2 – zast. plocha a nádv., o výměře 14 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,

manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 14.104,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomna

pro

pro

 

 

46.

Záměr prodeje pozemku p. č. 99/2 v k. ú. Jehnice v ul. Meziboří – RM7/02805

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku

- p. č. 99/2 – zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 93 m²

v k. ú. Jehnice.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku

- p. č. 99/2 – zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 93 m²

v k. ú. Jehnice,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 218.620,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomna

pro

pro

 

 

48.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1944/2 a části pozemku p. č. 1961/25 v k. ú. Černá Pole v ul. Tišnovská – RM7/02806

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

- pozemku p. č. 1944/2 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 5 m² v k. ú. Černá Pole,

- části pozemku p. č. 1961/25 – ost. plocha, jiná plocha, v k. ú. Černá Pole, geometrickým plánem č. 1332-202/2015 pro k. ú. Černá Pole, nově označené jako pozemek p. č. 1961/42 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 198 m² v k. ú. Černá Pole,

o celkové výměře 203 m²,

manželům xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3), manželům xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3) a xxxxxxxxxxxx (id. 1/3) za dohodnutou kupní cenu 370.460,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.