STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018

 
 
 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2018,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
 
 
__________________________

datum nabytí účinnosti: 20. 2. 2018
_____________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2018,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol

 

Zastupitelstvo města Brna se na svém Z7/35. zasedání dne 30. ledna 2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

 
Článek 1

Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, se zrušuje a nahrazuje přílohou této vyhlášky.


 
 

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Vokřál, v. r.
primátor města Brna

 
 
 
 
Mgr. Petr Hladík, v. r.
1. náměstek primátora města Brna