Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/35
konaného od 8:00 hodin dne 30. ledna 2018, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování
____________________________________________________


1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 51 členů ZMB (viz prezenční listina).


Omluveni:
primátor Ing. Petr Vokřál, Ing. Vít Beran (od 12:00), Jiří Hráček (od 9:30), Jiří Ides, Petr Šafařík, RNDr. Mojmír Vlašín.
Zasedání zahájil a řídil 1. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík (dále jen Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora).

V úvodu upozornil na skutečnost, že jednání ZMB je audiovizuálně přenášeno prostřednictvím internetových stránek města a přenos je zaznamenáván, archivován a následně bude zveřejněn.

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Jana Sovová, pracovnice Organizačního odboru MMB, a právní asistencí byly pověřeny JUDr. Hana Doležalová
a Mgr. Marcela Marečková, pracovnice Kanceláře primátora města Brna.

Slib člena Zastupitelstva města Brna

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, konstatoval, že dne 2. ledna 2018 rezignoval
na svou funkci člena Zastupitelstva města Brna i funkci člena Finančního výboru ZMB Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Dne 26. ledna 2018 rezignoval na svou funkci člena Zastupitelstva města Brna i funkci předsedy Finančního výboru ZMB Ing. Stanislav Juránek, poslanec Parlamentu ČR. Novými členy Zastupitelstva města Brna se v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění stali dne 3. ledna 2018 Ing. Jiří Faltýnek a dne 27. ledna 2018 Bc. Jakub Hruška.
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, vyzval oba nové členy Zastupitelstva města Brna ke složení slibu v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru MMB, přednesl slib uvedený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Následně vyzval Ing. Jiřího Faltýnka a Bc. Jakuba Hrušku, aby složili slib pronesením slova "slibuji" a stvrdili jej podpisem na připravené listině.
Ing. Jiří Faltýnek a Bc. Jakub Hruška složili zákonem stanovený slib.

Poté vyzval Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, k podání návrhů a schválení ověřovatelů zápisu.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Pavel Boleslav a Vít Prýgl.

K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.
Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
Hlasování č. 1: 49 - 0 - 0

Schválení programu zasedání ZMB č. Z7/35

Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, zdůvodnil tyto změny programu:
- stažení bodů:
12) Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví
16) Investiční a neinvestiční transfery městským částem za rok 2017
39) Projekt "Facility management města Brna" - návrh na zrušení části usnesení - ZM7/3353
72) Návrh nabytí pozemku p. č. 4217/5 v k. ú. Bystrc a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu
Informativní zprávy - Souhrnná informativní zpráva projektu Rapid Re-Housing za období 2016-2017

 • zařazení nových bodů:
  113) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)" - ZM7/3351
  114) Projekt Festivalu RE:PUBLIKA "RE:LAX zóna" - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace STAREZ - SPORT, a.s. - ZM7/3426
  115) Návrh rozpočtového opatření - Parkovací automaty - ZM7/3429

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, navrhl zařadit projednávání:

 • bodu 20) jako posledního bodu jednání, po projednání na mimořádné schůzi Rady města Brna č. R7/154 dne 30. 1. 2018.

  Dále upozornil, že u bodů 20), 96) a 106) se technicky upravují názvy bodů
  podle předložených materiálů.

  Poté vyzval členy Zastupitelstva města Brna k podání případných dalších návrhů k projednání.

  Vystoupil Martin Říha a navrhl zařadit projednání nového bodu 116) týkajícího se projektu Meeting Brno a přednesl návrh usnesení.

  Dále vystoupila PhDr. Karla Hofmannová a navrhla projednání bodu 53) po bodu 2). Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, si tento návrh osvojil.

  Marek Janíček, člen Rady města Brna, požádal o samostatné hlasování o předřazení bodu 53) a zařazení nového bodu 116) dle návrhu Martina Říhy.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal nejprve hlasovat o navrženém stažení bodů z jednání.
  Hlasování o stažení bodů 12), 16), 39), 72) a Informativní zprávy - Souhrnná informativní zpráva projektu Rapid Re-Housing za období 2016-2017:
  Hlasování č. 2: 43 - 0 - 0


  Hlasování o zařazení nových bodů 113), 114) a 115):
  Hlasování č. 3: 43 - 0 - 0


  Samostatné hlasování o zařazení nového bodu 116) dle návrhu Martina Říhy:
  Hlasování č. 4: 20 - 10 - 17

  Hlasování o úpravě časového harmonogramu:
  - bod 53) po bodu 2):
  Hlasování č. 5: 49 - 0 - 0


  Hlasování o celém programu jednání včetně výše uvedených schválených návrhů:
  Hlasování č. 6 : 45 - 0 - 4

 • Schválený program jednání Z7/35:

  1.

  Technický bod

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů

  3.

  Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru
  (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)

  4.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
  (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)

  5.

  Představení nově jmenovaných vedoucích odborů MMB - informace

  6.

  Doplňovací volba do Finančního výboru ZMB - ZM7/3393

  7.

  Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/3321

  8.

  Poskytování příspěvků členům Zastupitelstva města Brna - ZM7/3352

  9.

  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her - ZM7/3330

  10.

  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol - ZM7/3324

  11.

  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol - ZM7/3325

  13.

  Žádost o prominutí pohledávky - ZM7/3333

  14.

  Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím zisku a odpisů z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu - ZM7/3391

  15.

  Změna účelu použití části účelové dotace, poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města - ZM7/3398

  17.

  Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města
  pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3390

  18.

  Rozpočtové opatření - rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu - ZM7/3357

  19.

  Rozpočtové opatření - úhrada nákladů na zpracování studie "VD Brno - vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržitelnosti kvality vody" - ZM7/3344

  20.

  Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - změny a navýšení účelových neinvestičních příspěvků vybraných příspěvkových organizací v působnosti OK MMB a KMZV, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 7317094897, změna rozpočtu KMZV, rozpočtové opatření - ZM7/3427

  21.

  Poskytnutí a změna individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a. s. - ZM7/3347

  22.

  Poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3350

  23.

  Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2018 (program I) - rozpočtové opatření - ZM7/3402

  24.

  Poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3401

  25.

  Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3349

  26.

  Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Volejbalu Brno, a.s., na zabezpečení účasti v pohárové soutěži - rozpočtové opatření - ZM7/3335

  27.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s.r.o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - ZM7/3332

  28.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z. s.,
  na provoz sportovního areálu na ulici Vodova 108 v Brně - ZM7/3334

  29.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově náměstí v Brně - ZM7/3331

  30.

  Uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné
  a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna - ZM7/3389

  31.

  Uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - rozpočtové opatření - ZM7/3379

  32.

  Uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2018 s organizacemi poskytujícími služby v souladu se strategií politiky města v oblasti drog a závislostí - ZM7/3399

  33.

  Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci - ZM7/3428

  34.

  Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3322

  35.

  Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - leden 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3323

  36.

  Projekt "Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3355

  37.

  Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3354

  38.

  Projekt "LOW-CARB" - partnerská smlouva - ZM7/3336

  40.

  Projekt "Modernizace infrastruktury ZŠ Labská" - posouzení projektu - ZM7/3342

  41.

  Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" - posouzení projektu - ZM7/3343

  42.

  Projekt "Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 - posouzení projektu - ZM7/3340

  43.

  Projekt "Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova" - posouzení projektu - ZM7/3341

  44.

  Projekt "ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně" - posouzení projektu - ZM7/3346

  45.

  Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - posouzení projektu - ZM7/3345

  46.

  Projekt "Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5" - posouzení projektu - ZM7/3359

  47.

  Projekt "Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace - rekonstrukce odborných učeben" - posouzení projektu - ZM7/3358

  48.

  Projekt "Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba" - posouzení projektu - ZM7/3328

  49.

  Projekt "Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno" - posouzení projektu - ZM7/3327

  50.

  Projekt "Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno" - posouzení projektu - ZM7/3326

  51.

  Úprava rozpočtu Fondu rozvoje bydlení města Brna, rozpočtové opatření - ZM7/3382

  52.

  Prodej bytového domu Dukelská třída 57 včetně pozemků - ZM7/3386

  53.

  Prodej bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - ZM7/3385

  54.

  Záměr prodeje rodinného domu Štefánikova 66a včetně pozemků - ZM7/3381

  55.

  Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Pisárecká 4, změna usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 55 - ZM7/3384

  56.

  Dispozice s domovním celkem Provazníkova 10, 12, 14, 16 včetně pozemků - ZM7/3383

  57.

  Prodej pozemku p. č. 1910, k. ú. Bohunice - ZM7/3392

  58.

  Prodej pozemků p. č. 152/2, 152/3, 152/4 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3413

  59.

  Prodej pozemků p. č. 1293/2, 1293/3, 1293/8, 1293/9 v k. ú. Staré Brno - ZM7/3397

  60.

  Prodej pozemku p. č. 2676/106 a částí pozemků p. č. 1926/1, 2676/58, 2676/59, 2676/73, 2676/102, 2676/104, k. ú. Nový Lískovec - SVJ Oblá 20, 22 - ZM7/3362

  61.

  Prodej částí pozemků p. č. 55 a 77/1, k. ú. Bystrc, společnosti MAGNUM Addict, s.r.o - ZM7/3365

  62.

  Prodej části pozemku p. č. 9328, k. ú. Židenice, pro stavbu lodžií domu Bořetická 13 - ZM7/3376

  63.

  Prodej části pozemků p. č. 170/1, p. č. 1142/62, p. č. 7629/1 v k. ú. Bystrc - ZM7/3395

  64.

  Prodej částí pozemků p. č. 2052, 4578, 4585 v k. ú. Žebětín - ZM7/3366

  65.

  Prodej části pozemku p. č. 2033/1 v k. ú. Žebětín, zřízení služebnosti - ZM7/3363

  66.

  Prodej částí pozemků p. č. 130/2, 130/3 a 130/4, vše k. ú. Soběšice - ZM7/3377

  67.

  Prodej id. 3/64 pozemku p. č. 1592 a id. 5/64 pozemku p. č. 1593/3 v k. ú. Lesná - ZM7/3410

  68.

  Změna usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 89 - prodej id. ½ pozemku p. č. 324/97
  a id. ½ pozemku p. č. 324/98, k. ú. Lesná - ZM7/3388

  69.

  Nabytí pozemků p. č. 3946/24 a p. č. 3947/19 v k. ú. Řečkovice - ZM7/3375

  70.

  Nabytí pozemků v k. ú. Nový Lískovec a rozpočtové opatření - ZM7/3412

  71.

  Nabytí pozemku p. č. 1938/312 v k. ú. Bystrc a uzavření dohody o narovnání
  v rámci smírného ukončení soudního sporu - ZM7/3423

  73.

  Nabytí pozemku p. č. 1646/20 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/3339

  74.

  Nabytí pozemků p. č. 1646/16, 1646/18 a 1646/19 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/3337

  75.

  Nabytí části pozemku p. č. 3703 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník
  v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/3338

  76.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černá Pole, Trnitá a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3368

  77.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Chrlice, Žabovřesky, Komín a Brněnské Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3369

  78.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komárov, Štýřice a Chrlice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3367

  79.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3374

  80.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky, Husovice, Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3371

  81.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3372

  82.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Židenice, z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM - ZM7/3418

  83.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky a Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3422

  84.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Jehnice, Žebětín, Ponava, Komín a Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3416

  85.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Město Brno
  a Tuřany z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3417

  86.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 826/4 v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR-ÚZSVM
  na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3420

  87.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Ponava z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3414

  88.

  Uzavření dohody o narovnání, bezúplatné nabytí jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku k. ú. Židenice ve věci majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Židenice mezi statutárním městem Brnem a Teplárnami Brno, a.s. - ZM7/3373

  89.

  Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3415

  90.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 191, postavené
  na pozemku p. č. 2613 v k. ú. Bosonohy - ZM7/3403

  91.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č. e. 1069, postavené na pozemku
  p. č. 3071/6 v k. ú. Líšeň - ZM7/3404

  92.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 875, postavené
  na pozemku p. č. 1949 v k. ú. Jundrov - ZM7/3408

  93.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 323 v k. ú. Štýřice - ZM7/3407

  94.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 1092, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p. č. 2952/5 v k. ú. Slatina - ZM7/3406

  95.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 874/8 v k. ú. Štýřice - ZM7/3405

  96.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům
  p. č. 6041/5, 6042, 6044/1, 6044/3, 6045, 6046 v k. ú. Žabovřesky; kupní smlouva mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM - ZM7/3356

  97.

  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 6317013782 ze dne 1. 8. 2017 - ZM7/3364

  98.

  Dodatek č. 5 k "Nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
  s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů
  č. 0063101704107" ve znění Dodatků č. 1 až č. 4 - lokalita BPZ - ČT v k. ú. Černovice - ZM7/3421

  99.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3411

  100.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 623/31, k. ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení - ZM7/3360

  101.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 180/5, k. ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3361

  102.

  Dohody o narovnání na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc ke smírnému ukončení soudních sporů a souhlasná prohlášení
  na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc - ZM7/3396

  103.

  Směna pozemků v k. ú. Veveří s Českou správou sociálního zabezpečení - ZM7/3419

  104.

  Směna pozemku p. č. 576/6 a části pozemku p. č. 576/2 za část pozemku p. č. 575/2, vše v k. ú. Starý Lískovec v ulici Čermákova a zřízení služebnosti - ZM7/3409

  105.

  Směna části pozemku p. č. 847/1 a pozemku p. č. 857 vše v k. ú. Kníničky
  za pozemky p. č. 4726, 4727 a 4728, vše v k. ú. Bystrc - ZM7/3348

  106.

  Budoucí směna pozemků p. č. 383/2, p. č. 946/2 a p. č. 947/2 v k. ú. Podolí u Brna
  a části pozemku p. č. 4034/1 v k. ú. Líšeň, vše ve vlastnictví města Brna, za pozemky p. č. 1092 a p. č. 1094 v k. ú. Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí - ZM7/3424

  107.

  Dispozice s pozemky p. č. 1750/1, 1751/1, 1752 a částmi pozemků p. č. 1753/1, 1754/1, 1760/6, 1762, 1763/43, vše v k.ú. Štýřice - ZM7/3425

  108.

  Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 567 a p. č. 588 v k. ú. Černovice - ZM7/3387

  109.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č.1962/5, k. ú. Černá Pole - ZM7/3370

  110.

  Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 1691/41, p. č. 1691/51, p. č. 1691/52, p. č. 1691/53, p. č. 1691/54, p. č. 1691/55, p. č. 1691/95, p. č. 1691/96,
  p. č. 1859, p. č. 1866/1 a p. č. 1866/2 v k. ú. Černovice - ZM7/3378

  111.

  Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 3408/1, 3408/2, 3408/3, jehož součástí je stavba č. e. 188, 3409/1, 3409/2 v k. ú. Bystrc - ZM7/3380

  112.

  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" a o úpravě práv
  a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" - ZM7/3329

  113.

  Smlouva o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)" - ZM7/3351

  114.

  Projekt Festivalu RE:PUBLIKA "RE:LAX zóna" - veřejnoprávní smlouva
  o poskytnutí dotace STAREZ - SPORT, a.s. - ZM7/3426

  115.

  Rozpočtové opatření - Parkovací automaty - ZM7/3429

  116.

  Projekt "Pěšky mezi generacemi" - posouzení projektu, žádost o dotaci - ZM7/3431  Informativní zprávy:

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů

  Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.

  JUDr. Markéta Vaňková

 • vyjádřila se k zamýšlené směně historicky cenných budov za nemovitosti v lokalitě
  za Lužánkami a informovala o petici za zachování cenných památkových nemovitostí v majetku města Brna podpořené významnými brněnskými odborníky a osobnostmi. Zároveň vyzvala k podpoře petice.
  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - sdělil, že jednání o směně nejsou ukončena a budou dále probíhat/.


  Ludmila Hrubšová

 • vystoupila jako zástupkyně petičního výboru obyvatel ulic Mlýnská a Spálená, hovořila
  o problému rušení nočního klidu provozováním klubu Bajkazyl a požádala o zamítnutí poskytnutí navržené dotace na jeho činnost pro společnost CRANKAZYL, s. r. o.

  Igor Kadeřávek

 • hovořil o koncepci liniového územního plánování pěší-tramvaj-vlak a vyjádřil se k hlasování o železničním uzlu Brno, podpořil severojižní diametr a vyzdvihl důležitost vybudování železniční trati na trase Brno - Znojmo - Stockerau - Vídeň.

  Aleš Filip

 • vyjádřil se k bodu 53) předloženému na dnešní jednání Zastupitelstva města Brna, týkajícímu se prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků. Požádal
  o schválení prodeje domu a o uznání slevy 20 + 4 % z kupní ceny s odůvodněním, že záležitost je řešena již 20 let a zároveň s odkazem na podobný postup ZMB v obdobných případech týkajících se prodeje bytových domů v letech 2015 a 2016.

  Zuzana Bímová

 • se vyjádřila k bodu 53) předloženému na dnešní jednání ZMB. Poukázala na navýšení ceny bytového domu a nezaslání opakované nabídky k prodeji, která je zakotvena v Pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob, a neumožnění privatizace domu v dřívějších letech.
  Na závěr rovněž požádala o přiznání 24% slevy z kupní ceny.

  Pavel Bím

 • vystoupil také k prodeji bytového domu Lesnická 62 a uvedl, že jediným důvodem nerealizovaného prodeje v minulosti byla absence podkladů a chybné zadání zpracování znaleckého posudku.
 • 53.

  Prodej bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - ZM7/3385

  Rozprava:
  V úvodu jednání o tomto bodu vystoupili občané - paní Hana Eksteinová, pan Zbyněk Poulíček a paní Iva Poulíčková, připojili se k vyjádřením občanů, kteří vystoupili v rámci bodu 2) jednání ZMB a žádali o poskytnutí 24% slevy z kupní ceny bytového domu Lesnická 62.

  Ing. Oliver Pospíšil - zmínil se o ukončení procesu privatizace bytových domů v roce 2015 a podpořil požadavek nájemníků na poskytnutí 24% slevy z kupní ceny bytového domu Lesnická 62.

  Ing. Pavel Boleslav - ztotožnil se se žádostí nájemníků bytového domu Lesnická 62
  o poskytnutí slevy a navrhl změnu usnesení v části III, která nově zní: ,,schvaluje poskytnutí slevy..."


  Marek Janíček, člen Rady města Brna - zmínil se o rozdílné organizační struktuře Magistrátu města Brna v minulosti a v současnosti, která mohla mít vliv na koordinaci práce jednotlivých odborů.

  Richard Mrázek, náměstek primátora - konstatoval, že se jedná o řešení problému z minulého volebního období.

  PhDr. Karla Hofmannová - informovala o přístupu k řešení privatizace tohoto domu v minulosti a uvedla, že Rada městské části Brno-sever podporuje poskytnutí požadované 24% slevy z kupní ceny.

  Ing. Oliver Pospíšil - reagoval na příspěvek Richarda Mrázka, náměstka primátora. Zmínil se o velkém množství domů privatizovaných v minulém volebním období a také
  o harmonogramu privatizace bytových domů.

  Bc. Roman Onderka, MBA - v úvodu svého vystoupení upozornil na skutečnost, že je zároveň i poslancem Parlamentu České republiky a je nutné zohlednit tuto jeho funkci v rámci udílení slova. Dále se zmínil o postoji vedení městské části Brno-sever k privatizaci bytových domů v minulosti a na závěr požádal o řešení prodeje bytového domu bez politického podtextu.

  Richard Mrázek, náměstek primátora - reagoval na vystoupení Bc. Romana Onderky, MBA.

  Ing. Oliver Pospíšil - vyjádřil se k přístupu města Brna k poskytování slev v privatizačním procesu v kontextu zákona o obcích a také Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob.

  Bc. Tomáš Koláčný, člen Rady města Brna - reagoval na příspěvek Bc. Romana Onderky, MBA.

  Bc. Roman Onderka, MBA - vyjádřil se k předchozímu příspěvku Bc. Tomáše Koláčného, člena Rady města Brna.

  JUDr. Jiří Oliva - vystoupil s dotazem navazujícím na příspěvek Marka Janíčka, člena Rady města Brna, týkajícím se organizační struktury Magistrátu města Brna v minulosti
  a nyní.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - kladně zhodnotil přínos Marka Janíčka, člena Rady města Brna, v rámci fungování majetkové sekce a poté udělil slovo přihlášenému občanovi Alešovi Filipovi, který požádal o podporu kladného uzavření jednání o prodeji bytového domu Lesnická 62.

  Marek Janíček, člen Rady města Brna - navrhl přerušení jednání na dobu 5 minut
  před hlasováním o usnesení k bodu 53) a následně Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, vyhlásil přestávku v délce 5 minut.

  Pokračování po přestávce:

  Marek Janíček, člen Rady města Brna - podal návrh na změnu usnesení v odstavci III - druhé části ve znění: schvaluje poskytnutí slevy 24 % z kupní ceny, která byla stanovena jako cena obvyklá na základě znaleckého posudku č. 2656-59/2016 ve výši 27.100.000,- Kč, přičemž slevu ve výši -20 % z důvodu, že bytový dům Lesnická 62 byl zařazen v seznamu domů doporučených k prodeji dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob, poskytujících nájemcům slevu při platbě kupní ceny před podpisem kupní smlouvy ve výši 20 % a slevu ve výši 4 % z důvodu změny daňové povinnosti související s převodem nemovitostí z prodávajícího na kupujícího.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - zopakoval text výše uvedeného návrhu
  na změnu části usnesení k bodu 53) a nechal o tomto návrhu hlasovat.

  Hlasování o návrhu změny části usnesení dle návrhu Marka Janíčka, člena Rady města Brna:
  Hlasování č. 7: 44 - 0 - 0


  Hlasování o usnesení k bodu 53) včetně již odhlasované změny části usnesení:
  Hlasování č. 8: 44 - 0 - 0

  3.

  Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

  Tento bod byl projednán jako předposlední bod programu.

  4.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

  Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.

  5.

  Představení nově jmenovaných vedoucích odborů MMB - informace

  Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB, informoval o průběhu výběrových řízení
  na funkce vedoucích odborů MMB a představil Ing. MgA. Barboru Podhrázskou, vedoucí odboru Kancelář marketingu a zahraničních vztahů, dále představil JUDr. Evu Rabušicovou, vedoucí Odboru zdraví MMB, a Ing. Aleše Doležela, vedoucího Bytového odboru MMB, kteří byli do funkce vedoucích jmenováni Radou města Brna.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - omluvil pana Jiřího Hráčka z dalšího jednání ze závažných rodinných důvodů.

  6.

  Doplňovací volba do Finančního výboru ZMB - ZM7/3393

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, na úvod sdělil, že ke dni 27. 11. 2017 rezignoval na funkci člena Finančního výboru ZMB Ing. Pavel Staněk, který se stal poslancem Parlamentu České republiky, a dne 26. 1. 2018 oznámil svou rezignaci
  na funkci předsedy a člena Finančního výboru ZMB Ing. Stanislav Juránek, který se taktéž stal poslancem Parlamentu České republiky. Dále konstatoval, že zřízení a volba členů výborů je v kompetenci zastupitelstva, a proto jsou na dnešní zasedání připraveny volby do těchto funkcí. Upozornil, že k tomuto bodu byl ráno před zasedáním distribuován nový materiál s navrženým usnesením.
  Následně nechal Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, hlasovat o první části navrženého usnesení, tedy že ZMB bere na vědomí rezignaci Ing. Stanislava Juránka z funkce předsedy a člena Finančního výboru ZMB a Ing. Pavla Staňka z funkce člena Finančního výboru ZMB.
  Hlasování č. 9: 48 - 0 - 0

  Poté Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, uvedl, že volby proběhnou prostřednictvím hlasovacího zařízení podle volebních řádů schválených na ustavujícím zasedání ZMB, které jsou součástí materiálu k tomuto bodu. Dále sdělil, že před vlastní volbou je třeba zvolit volební komise, které budou sledovat průběh obou voleb
  a vyhotoví a podepíší zápisy o jejich průběhu a výsledcích. Upozornil, že podle obou volebních řádů nemůže být členem volební komise kandidát na volené funkce. Dále navrhl, aby volební komise byly totožné pro obě volby, a protože nikdo proti návrhu neměl námitek, požádal o návrhy na minimálně tři členy volební komise.
  Za členy obou volebních komisí byli navrženi: Ing. Antonín Crha, Ivana Fajnorová,
  Ing. Karin Karasová.
  Hlasování o složení volebních komisí:
  Hlasování č. 10: 45 - 0 - 1

  Předsedou volebních komisí pro obě volby byl členy volebních komisí zvolen
  Ing. Antonín Crha.
  Průběh voleb řídil Ing. Antonín Crha, předseda volební komise.
  Volba člena a předsedy Finančního výboru ZMB

  Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci dlouhodobě uvolněného předsedy Finančního výboru ZMB.
  Mgr. Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna, navrhl zvolit do funkce uvolněného předsedy Finančního výboru ZMB Bc. Jakuba Hrušku.
  Navržený kandidát vyslovil s kandidaturou souhlas a představil se.


  Výsledek hlasování:

 • hlasování se zúčastnilo ........................ 45 členů ZMB
  - pro Bc. Jakuba Hrušku ........................ 39 hlasů
  Hlasování č. 11: 39 - 0 - 6

  Uvolněným členem Zastupitelstva města Brna pro funkci předsedy Finančního výboru ZMB byl zvolen Bc. Jakub Hruška.
  Dále následovala volba člena Finančního výboru ZMB, pro jejíž výkon není člen ZMB uvolněn. Volba proběhla podle volebního řádu pro volby neuvolněných předsedů a členů výborů ZMB schváleného na ustavujícím zasedání ZMB, který je součástí materiálu k tomuto bodu.
  Volba člena Finančního výboru ZMB

  Předseda volební komise vyzval členy ZMB k podávání návrhů na funkci člena Finančního výboru ZMB.
  Marek Janíček, člen Rady města Brna, navrhl zvolit do funkce člena Finančního výboru ZMB Ing. Jiřího Faltýnka.
  Navržený kandidát pro funkci člena Finančního výboru ZMB vyslovil s kandidaturou souhlas.

  Výsledek hlasování:

 • hlasování se zúčastnilo .............................. 46 členů ZMB
  - pro Ing. Jiřího Faltýnka ............................. 41 hlasů
  Hlasování č. 12: 41 - 0 - 5

  Do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Brna byl zvolen Ing. Jiří Faltýnek.

 • 7.

  Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/3321

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 13: 46 - 0 - 0

  8.

  Poskytování příspěvků členům Zastupitelstva města Brna - ZM7/3352

  Rozprava:

  JUDr. Jiří Oliva - dotázal se na stanovení věkového rozpětí při poskytování odměn
  při významných životních výročích.

  Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB - odpověděl, že věkové rozpětí je stanoveno s ohledem na Kolektivní smlouvu MMB. Připustil možné zvýšení věkové hranice.

  PhDr. Karla Hofmannová - také požádala o rozšíření věkového limitu.

  Bc. Roman Onderka, MBA - požádal Ing. Pavla Loutockého, tajemníka MMB,
  o zaslání Kolektivní smlouvy MMB.
  Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB - navrhl rozšířit věkovou hranici pro vyplácení odměn při životních výročích i pro věk 65 a 70.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - si osvojil návrh Ing. Pavla Loutockého, tajemníka MMB, a navrhl změnu v příloze usnesení v rámci bodu č. 5 ve znění: ,,výplata této odměny bude prováděna při životních výročích 50, 55, 60, 65 a 70 let věku
  a zajišťovalo ...(dále dle původního textu)."

  Hlasování o navržené změně v příloze usnesení:

  Hlasování č. 14: 41 - 0 - 0


  Hlasování k usnesení bodu 8) včetně změny v příloze usnesení dle přijatého návrhu
  Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátora:
  Hlasování č. 15: 40 - 0 - 0

  9.

  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her - ZM7/3330

  Rozprava:

  JUDr. Jiří Oliva - upozornil na dle jeho názoru nevhodně nastavená Pravidla statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her, ze kterých vychází obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her. Navrhl proto nové usnesení k tomuto bodu ve znění: Zastupitelstvo města Brna ukládá Radě města Brna předložit do příštího Zastupitelstva města Brna návrh obecně závazné vyhlášky, jejímž podstatným obsahem by byl úplný, bezvýjimečný zákaz provozu všech hazardních her
  na území města Brna.


  Hlasování o nově navrženém usnesení:
  Hlasování č. 16: 17 - 2 - 23


  Hlasování o návrhu usnesení ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her, která tvoří přílohu č. .. těchto usnesení
  dle předloženého materiálu:
  Hlasování č. 17: 27 - 10 - 2

  10.

  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol - ZM7/3324

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech 10) a 11).

  11.

  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol - ZM7/3325

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 18: 46 - 0 - 0

  13.

  Žádost o prominutí pohledávky - ZM7/3333

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 19: 32 - 0 - 7

  14.

  Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím zisku a odpisů z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu - ZM7/3391

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 20: 40 - 0 - 6

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - vyhlásil přestávku v jednání.

  Pokračování po přestávce:
  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - přednesl návrh na zařazení nového bodu 116) projednaného na mimořádné schůzi Rady města Brna č. R7/154 dne 30. 1. 2018.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal hlasovat o zařazení nového bodu 116) dle návrhu Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora:
  Hlasování č. 21: 31 - 7 - 1


  Poté se přihlásil o slovo JUDr. Robert Kerndl a dotázal se na obsah nového bodu.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - sdělil podstatu nového bodu 116) a důvod projednání bodu na schůzi Rady města Brna až v den zasedání Zastupitelstva města Brna.

  JUDr. Robert Kerndl - požádal právní asistenci o vyjádření, zda je zařazení nového bodu v průběhu zasedání zastupitelstva v souladu s Jednacím řádem ZMB.

  JUDr. Hana Doležalová, pracovnice Kanceláře primátora města Brna, pověřená právní asistencí - odpověděla, že zařazení nového bodu je možné, pokud má mimořádnou povahu a nesnese odkladu, musí být předložen pokud možno písemně a o návrhu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

  Bc. Roman Onderka, MBA - zopakoval dotaz JUDr. Roberta Kerndla a opětovně požádal o odpověď pracovnice pověřené právní asistencí.

  JUDr. Hana Doležalová, pracovnice Kanceláře primátora města Brna, pověřená právní asistencí, opětovně uvedla informace vyplývající z Jednacího řádu ZMB.

  Bc. Roman Onderka, MBA - požádal o předložení písemného návrhu na zařazení nového bodu navrženého Bc. Matějem Hollanem, náměstkem primátora, k projednání v průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - vyzval Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, k poskytnutí písemného návrhu Bc. Romanovi Onderkovi, MBA,
  a zopakoval, že návrh na zařazení nového bodu 116) byl přijat.

  Martin Říha - navrhl přestávku v jednání v délce 5 minut z důvodu seznámení se s nově navrženým přijatým bodem a Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, mu vyhověl
  a vyhlásil přestávku.
  Pokračování po přestávce:

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - přistoupil k projednávání bodu 15).

  15.

  Změna účelu použití části účelové dotace, poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města - ZM7/3398


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 22: 34 - 0 - 3

  17.

  Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města do rozpočtu kapitálových výdajů města
  pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3390

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.

  Rozprava:
  Ing. Petr Kratochvíl - dotázal se, kterou alternativu přijala Rada města Brna k akci
  ORG 2549 - Zprůchodnění řeky Svratky.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - sdělil, že se Rada města Brna přiklonila k variantě A, tj. investičnímu záměru ve výši 15 000 000,- Kč.

  Ing. Petr Kratochvíl - požádal o bližší představení investičního záměru a Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, odpověděl, že se jedná o úpravu neschůdných míst
  na stezce na pravém břehu řeky Svratky mezi Bystrcí a Komínem z důvodu zvýšení bezpečnosti.

  Ing. Petr Kratochvíl - vyjádřil se nesouhlasně k navrhovaným úpravám s ohledem
  na zachování nedotčené krajiny v místech, která mají být upravována, a odmítl úpravy umožňující masovou turistiku.

  RNDr. Daniel Borecký, CSc. - sdělil, že se o tomto investičním záměru jednalo v Komisi investiční RMB, a dotázal se, zda Rada města Brna přihlédla ke stanovisku tohoto poradního orgánu.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - odpověděl, že Rada města Brna se tímto stanoviskem zabývala.

  Ivana Fajnorová - informovala, že podnět k úpravě stezky vzešel od obyvatel Jundrova
  a dle jejího názoru se nejedná o razantní zásahy do přírody a úprava stezky bude přínosem pro pěší turistiku. Na závěr požádala, aby stezka nebyla určena pro cyklisty s ohledem na větší bezpečnost pěších.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - uvedl, že Rada města Brna souhlasí
  se zákazem průjezdu cyklistů po této stezce, která má být vybudována primárně
  pro pěší.
  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - poznamenal, že jsou možné dva rozdílné přístupy k úpravám přírodních lokalit, a blíže je okomentoval.

  Ing. Petr Kratochvíl - uvedl, že dle jeho názoru tato lokalita není vhodná
  pro navrhované úpravy, a navrhl, aby do přírody nebylo zasahováno a byl zachován současný ráz krajiny.

  Ing. Klára Liptáková - poukázala na obdobný problém v Maloměřicích na březích řeky Svitavy a požádala o podporu při řešení zprovoznění tamní stezky.

  RNDr. Daniel Borecký, CSc. - dotázal se Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, na rozdíl mezi levnější a nákladnější variantou úprav stezky na pravém břehu řeky Svratky.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - zopakoval, že rozdíl spočívá
  ve vybudování či nevybudování lávky přes ústí potoka Vrbovce do Svratky.

  JUDr. Jiří Oliva - nedoporučil zamezení vjezdu cyklistů na tuto stezku.

  MUDr. Daniel Rychnovský - podpořil úpravu stezky.

  Ing. Petr Kratochvíl - upozornil na skutečnost, že Komise investiční RMB nepřijala usnesení k tomuto bodu - nepodpořila tedy žádnou variantu úpravy stezky, a požádal
  o samostatné hlasování o této položce, uvedené v příloze materiálu.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - doplnil, že Komise investiční RMB nebyla
  při rozhodování o tomto bodu v plném počtu, což mohlo mít dle jeho názoru vliv na její rozhodnutí.

  Ing. Jana Drápalová - reagovala na vystoupení Ing. Petra Kratochvíla a uvedla, že úpravu chodníku na levém břehu řeky Svratky iniciovala ona a dle jejího názoru by se neměl dále rozšiřovat.

  Bc. Roman Onderka, MBA - dotázal se Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, zda se uvažuje o zákazu vjezdu nejen pro cyklisty, ale i pro minisegwaye atd.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - sdělil, že není zastáncem těchto zásahů a omezení a tento problém by řešil až po jeho vzniku.

  Ing. Petr Kratochvíl - informoval, že se osobně zasadil o umístění svítidel na stezce
  na levém břehu řeky Svratky.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal nejprve hlasovat o položce ORJ 4300, § 3429, pol. 6121, ORG 2549 - Zprůchodnění řeky Svratky - k. ú. Komín - příprava:
  Hlasování č. 23: 32 - 3 - 10


  Hlasování o návrhu usnesení včetně schválené změny týkající se položky ORJ 4300,
  § 3429, pol. 6121, ORG 2549:
  Hlasování č. 24: 34 - 0 - 7

  18.

  Rozpočtové opatření - rozdělení finančních prostředků na projekty participativního rozpočtu - ZM7/3357

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB nový materiál.
  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 25: 44 - 0 - 0

  19.

  Rozpočtové opatření - úhrada nákladů na zpracování studie "VD Brno - vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržitelnosti kvality vody" - ZM7/3344

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 26: 45 - 0 - 0

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - upozornil, že bod 20) bude projednán
  až na závěr zasedání a členové ZMB k němu obdrželi nový materiál.

  21.

  Poskytnutí a změna individuálních investičních dotací z rozpočtu města Brna Dopravnímu podniku města Brna, a. s. - ZM7/3347

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 27: 46 - 0 - 0

  22.

  Poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3350

  Rozprava:

  JUDr. Robert Kerndl - připomněl interpelaci občanky paní Ludmily Hrubšové o rušení nočního klidu provozováním klubu Bajkazyl, která vystoupila v rámci bodu 2) tohoto zasedání ZMB, a požádal o zvážení neposkytnutí dotace na činnost tohoto klubu. Informoval také, že v souvislosti s provozem klubu Bajkazyl byla několikrát povolána Městská policie Brno k řešení opakovaného rušení nočního klidu.

  Bc. Martin Freund - potvrdil, že do klubu byla několikrát přivolána městská policie, ale nezjistila při měření výše hluku překročení limitu stanoveného normami.

  Plk. Mgr. Milan Janík, zástupce ředitele Městského ředitelství policie Brno - uvedl, že četnost návštěv strážníků v tomto klubu je vysoká, městská policie řeší problémy týkající se porušování nočního klidu, měření hluku však policie neprovádí, protože jí tato činnost nepřísluší.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - dotázal se na udělování blokových pokut
  v souvislosti s porušováním nočního klidu ze strany klubu Bajkazyl a plk. Mgr. Milan Janík, zástupce ředitele Městského ředitelství policie Brno, odpověděl, že se přestupky řeší na místě nebo jsou postoupeny do správního řízení.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - požádal o kvantifikaci udělených blokových pokut.


  Plk. Mgr. Milan Janík, zástupce ředitele Městského ředitelství policie Brno - uvedl, že nemá nyní k dispozici přesné údaje.

  JUDr. Robert Kerndl - poznamenal, že není podstatné, kolik incidentů bylo řešeno
  a kolik pokut bylo uděleno. Také zopakoval že měření výše hluku přísluší krajské hygienické stanici. Dále apeloval na členy ZMB, aby poskytnutí dotace nepodpořili.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - podotkl, že dle jeho názoru počet pokut není nepodstatný a k udělování dotací nelze přistupovat pouze politicky. Zdůraznil, že existuje dostatek nástrojů pro zajištění dodržování zákonů České republiky.

  Bc. Martin Freund - sdělil, že v létě byl hluk v klubu měřen krajskou hygienickou stanicí a překročení stanoveného limitu nebylo zjištěno.

  JUDr. Jiří Oliva - dotázal se na samotný průběh oficiálního měření hluku a na jeho přesné výsledky.

  JUDr. Robert Kerndl - poukázal na přítomnost politického hlediska při rozhodování
  o této položce a navrhl samostatně hlasovat o položce č. 3, uvedené na straně 21 předloženého materiálu.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - sdělil kladné stanovisko k této položce ze strany hodnotící komise pro dotační programy v oblasti kultury. Zároveň uvedl, že situace ohledně klubu Bajkazyl je dlouhodobě známa a hodnotící komise tuto skutečnost mohla zohlednit.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se na obsah podkladů, ze kterých hodnotící komise vycházela.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - odmítl zasahování ze strany členů ZMB do návrhů jednotlivých odborných komisí v oblasti kultury.

  MUDr. Daniel Rychnovský - připomněl obdobný problém a způsob řešení situace s klubem Fléda v minulosti.

  PhDr. Karla Hofmannová - zmínila se o pravidlech poskytování dotací v oblasti kultury, která dle jejího názoru není třeba kvůli tomuto jednomu případu měnit.

  JUDr. Robert Kerndl - navrhl projednání poskytnutí dotace pro klub Bajkazyl na příštím zasedání Zastupitelstva města Brna na základě předložených doplňujících informací.

  Marek Janíček, člen Rady města Brna - připojil se k návrhu JUDr. Roberta Kerndla
  a navrhl změnu v příloze usnesení, která spočívá ve: stažení projednání položky č. 3 žadatele CRANKAZYL, s.r.o., z tabulky č. 4 - Žádosti o dotace v oblasti kultury na rok 2018 - klubová činnost.


  Bc. Martin Freund - uvedl, že dle právě dodané zprávy z hygienického měření byly limity hluku dodrženy.


  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - poznamenal, že bylo navrženo stažení položky z jednání a je možné o ní jednat na příštím zasedání ZMB. Poté nechal o tomto návrhu hlasovat.

  Hlasování o návrhu změny v příloze usnesení dle návrhu Marka Janíčka, člena Rady města Brna:
  Hlasování č. 28: 38 - 3 - 4


  Hlasování k usnesení bodu 22) včetně změny v příloze usnesení dle přijatého návrhu
  Marka Janíčka, člena Rady města Brna:
  Hlasování č. 29: 39 - 0 - 4

  23.

  Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2018 (program I) - rozpočtové opatření - ZM7/3402

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 30: 44 - 0 - 0

  24.

  Poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací řešící problematiku drog a závislostí ve městě Brně na rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3401

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 31: 44 - 0 - 0

  25.

  Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3349

  Mgr. Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna - oznámil technickou úpravu materiálu spočívající v úpravě označení přiložených tabulek, jež měly být správně označeny písmeny A-E, nikoli pouze jednotně písmenem A.

  K hlasování o návrhu usnesení včetně technické úpravy bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 32: 44 - 0 - 0

  26.

  Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Volejbalu Brno, a.s., na zabezpečení účasti v pohárové soutěži - rozpočtové opatření - ZM7/3335

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 33: 43 - 0 - 0

  27.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s.r.o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - ZM7/3332

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech 27) - 29).

  28.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z. s.,
  na provoz sportovního areálu na ulici Vodova 108 v Brně - ZM7/3334

  29.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO z.s. na provoz sportovního areálu na Halasově náměstí v Brně - ZM7/3331

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 34: 42 - 0 - 0

  30.

  Uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické, prorodinné
  a proseniorské služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna - ZM7/3389

  MUDr. Josef Drbal - nahlásil střet zájmů (podjatost) k tomuto bodu.

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 35: 45 - 0 - 0

  31.

  Uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury - rozpočtové opatření - ZM7/3379

  Rozprava:

  PhDr. Karla Hofmannová - oznámila střet zájmů (podjatost) u tohoto bodu. Dále poskytla podrobnější informace k předloženému materiálu a navrhla převedení části dotace ve výši 50 000,- Kč Brněnskému městskému střeleckému sboru, z. s., tak, aby poskytnutá částka činila celkem 200 000,- Kč, a to z navržené dotace pro Central European Music Agency, s.r.o.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - upřesnil navrženou celkovou částku dotace pro Central European Music Agency, s.r.o., a požádal PhDr. Karlu Hofmannovou
  o písemný návrh změny usnesení.

  Bc. Matej Hollan, náměstek primátora - poukázal na skutečnost, že Brněnský městský střelecký sbor, z. s., požadoval dotaci ve výši 150 000,- Kč a upozornil, že nelze žadateli poskytnout větší částku, než uvedl ve své žádosti o dotaci.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - požádal právní asistenci o názor na tuto záležitost. JUDr. Hana Doležalová, pracovnice Kanceláře primátora města Brna, pověřená právní asistencí, uvedla, že tato žádost by měla směřovat spíše na zástupce Odboru kultury MMB.

  Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB - konstatovala, že v žádosti
  o dotaci pro Brněnský městský střelecký sbor, z. s., je uvedena částka 150 000,- Kč
  a dotace by měla být poskytnuta maximálně v této výši.

  PhDr. Karla Hofmannová - omluvila se a sdělila, že pracovala se žádostí, ve které byla uvedena částka dotace ve výši 200 000,- Kč. Poté vzala zpět svůj návrh na úpravu částek dotací.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal hlasovat o usnesení k bodu 31)
  dle předloženého materiálu:
  Hlasování č. 36: 33 - 0 - 5

  32.

  Uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2018 s organizacemi poskytujícími služby v souladu se strategií politiky města v oblasti drog a závislostí - ZM7/3399


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 37: 44 - 0 - 0

  33.

  Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizaci - ZM7/3428

  MUDr. Josef Drbal - nahlásil střet zájmů (podjatost) u tohoto bodu.

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 38: 44 - 0 - 0


  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - vyhlásil přestávku.
  Pokračování po přestávce:

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společně hlasovat o bodech 34) a 35).

  34.

  Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - leden 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3322

  35.

  Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - leden 2018 - rozpočtové opatření - ZM7/3323

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 39: 32 - 0 - 0

  36.

  Projekt "Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3355

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 40: 36 - 0 - 0

  37.

  Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3354

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 41: 36 - 0 - 0

  38.

  Projekt "LOW-CARB" - partnerská smlouva - ZM7/3336

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 42: 34 - 0 - 0

  40.

  Projekt "Modernizace infrastruktury ZŠ Labská" - posouzení projektu - ZM7/3342

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech 40) - 50).

  Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - požádal o samostatné hlasování o bodu 43).

  Ing. Oliver Pospíšil - rovněž požádal o samostatné hlasování o bodu 43) a dotázal se, zda Rada města Brna projekt uvedený v tomto bodě podpořila.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - uvedl, že Rada města Brna projekt doporučila ke schválení, a navrhl společně hlasovat o bodech 40) - 42).

  41.

  Projekt "Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10" - posouzení projektu - ZM7/3343

  42.

  Projekt "Dychtivá očka - budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno,
  Merhautova 37" - posouzení projektu - ZM7/3340

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 43: 39 - 0 - 0

  43.

  Projekt "Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova" - posouzení projektu - ZM7/3341

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 44: 35 - 1 - 3

  44.

  Projekt "ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně" - posouzení projektu - ZM7/3346

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech 44) - 50).

  45.

  Projekt "Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3" - posouzení projektu - ZM7/3345

  46.

  Projekt "Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5" - posouzení projektu - ZM7/3359

  47.

  Projekt "Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace - rekonstrukce odborných učeben" - posouzení projektu - ZM7/3358

  48.

  Projekt "Bytový dům Mostecká 12, Brno - celková rekonstrukce, nástavba, přístavba" - posouzení projektu - ZM7/3328

  49.

  Projekt "Rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno" - posouzení projektu - ZM7/3327

  50.

  Projekt "Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno" - posouzení projektu - ZM7/3326

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 45: 38 - 0 - 0

  51.

  Úprava rozpočtu Fondu rozvoje bydlení města Brna, rozpočtové opatření - ZM7/3382

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 46: 37 - 0 - 0

  52.

  Prodej bytového domu Dukelská třída 57 včetně pozemků - ZM7/3386

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 47: 35 - 0 - 2

  54.

  Záměr prodeje rodinného domu Štefánikova 66a včetně pozemků - ZM7/3381

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 48: 33 - 0 - 4

  55.

  Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Pisárecká 4, změna usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 55 - ZM7/3384

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 49: 35 - 0 - 1

  56.

  Dispozice s domovním celkem Provazníkova 10, 12, 14, 16 včetně pozemků - ZM7/3383

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 50: 28 - 3 - 4

  57.

  Prodej pozemku p. č. 1910, k. ú. Bohunice - ZM7/3392

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech 57) - 67).

  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 61).

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal společně hlasovat o bodech 57) - 60).

  58.

  Prodej pozemků p. č. 152/2, 152/3, 152/4 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3413

  59.

  Prodej pozemků p. č. 1293/2, 1293/3, 1293/8, 1293/9 v k. ú. Staré Brno - ZM7/3397

  60.

  Prodej pozemku p. č. 2676/106 a částí pozemků p. č. 1926/1, 2676/58, 2676/59, 2676/73, 2676/102, 2676/104, k. ú. Nový Lískovec - SVJ Oblá 20, 22 - ZM7/3362

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 51: 39 - 0 - 0

  61.

  Prodej částí pozemků p. č. 55 a 77/1, k. ú. Bystrc, společnosti MAGNUM Addict, s.r.o - ZM7/3365

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 52: 36 - 0 - 3

  62.

  Prodej části pozemku p. č. 9328, k. ú. Židenice, pro stavbu lodžií domu Bořetická 13 - ZM7/3376

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech 62) - 67).

  63.


  Prodej části pozemků p. č. 170/1, p. č. 1142/62, p. č. 7629/1 v k. ú. Bystrc - ZM7/3395

  64.

  Prodej částí pozemků p. č. 2052, 4578, 4585 v k. ú. Žebětín - ZM7/3366

  65.

  Prodej části pozemku p. č. 2033/1 v k. ú. Žebětín, zřízení služebnosti - ZM7/3363

  66.

  Prodej částí pozemků p. č. 130/2, 130/3 a 130/4, vše k. ú. Soběšice - ZM7/3377

  67.

  Prodej id. 3/64 pozemku p. č. 1592 a id. 5/64 pozemku p. č. 1593/3 v k. ú. Lesná - ZM7/3410

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 53: 40 - 0 - 0

  68.

  Změna usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 89 - prodej id. ½ pozemku p. č. 324/97
  a id. ½ pozemku p. č. 324/98, k. ú. Lesná - ZM7/3388

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 54: 38 - 0 - 0

  69.

  Nabytí pozemků p. č. 3946/24 a p. č. 3947/19 v k. ú. Řečkovice - ZM7/3375

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společně hlasovat o bodech 69) - 75).

  Ing. Oliver Pospíšil - požádal o samostatné hlasování o bodu 73) a 74).

  Martin Říha - rovněž požádal o samostatné hlasování o bodu 73) a 74) a navíc také
  samostatně o bodu 71).

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal společně hlasovat o bodech 69) a 70).

  70.

  Nabytí pozemků v k. ú. Nový Lískovec a rozpočtové opatření - ZM7/3412

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 55: 38 - 0 - 0

  71.

  Nabytí pozemku p. č. 1938/312 v k. ú. Bystrc a uzavření dohody o narovnání
  v rámci smírného ukončení soudního sporu - ZM7/3423

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 56: 33 - 0 - 3

  73.

  Nabytí pozemku p. č. 1646/20 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/3339

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 57: 31 - 2 - 4

  74.

  Nabytí pozemků p. č. 1646/16, 1646/18 a 1646/19 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/3337

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 58: 31 - 1 - 3

  75.

  Nabytí části pozemku p. č. 3703 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník
  v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/3338

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 59: 39 - 0 - 0

  76.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černá Pole, Trnitá a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3368

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech 76) - 87).

  77.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Chrlice, Žabovřesky, Komín a Brněnské Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3369

  78.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komárov, Štýřice a Chrlice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3367

  79.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3374

  80.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky, Husovice, Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3371

  81.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3372

  82.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Židenice, z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM - ZM7/3418

  83.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky a Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3422

  84.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Jehnice, Žebětín, Ponava, Komín a Ivanovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3416

  85.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Město Brno
  a Tuřany, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3417

  86.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 826/4 v k. ú. Pisárky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
  na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3420

  87.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Ponava, z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3414

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 60: 40 - 0 - 0

  88.

  Uzavření dohody o narovnání, bezúplatné nabytí jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku, k. ú. Židenice, ve věci majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Židenice mezi statutárním městem Brnem a Teplárnami Brno, a.s. - ZM7/3373

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 61: 39 - 0 - 0

  89.

  Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3415

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 62: 39 - 0 - 0

  90.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 191, postavené
  na pozemku p. č. 2613 v k. ú. Bosonohy - ZM7/3403

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společně hlasovat o bodech 90) - 96), přičemž u bodu 90) o variantě I, u bodu 95) rovněž o variantě I a u bodu 96) o variantě A.

  91.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže č. e. 1069, postavené na pozemku
  p. č. 3071/6 v k. ú. Líšeň - ZM7/3404

  92.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 875, postavené
  na pozemku p. č. 1949 v k. ú. Jundrov - ZM7/3408

  93.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 323 v k. ú. Štýřice - ZM7/3407

  94.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě č. p. 1092, způsob využití jiná stavba, postavené na pozemku p. č. 2952/5 v k. ú. Slatina - ZM7/3406

  95.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemku p. č. 874/8 v k. ú. Štýřice - ZM7/3405

  96.

  Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům
  p. č. 6041/5, 6042, 6044/1, 6044/3, 6045, 6046 v k. ú. Žabovřesky; kupní smlouva mezi statutárním městem Brnem a ČR-ÚZSVM - ZM7/3356

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 63: 40 - 0 - 0

  97.

  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 6317013782 ze dne 1. 8. 2017 - ZM7/3364

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 64: 38 - 0 - 0

  98.

  Dodatek č. 5 k "Nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
  s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů
  č. 0063101704107" ve znění Dodatků č. 1 až č. 4 - lokalita BPZ - ČT v k. ú. Černovice - ZM7/3421

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 65: 38 - 0 - 0

  99.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3411

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech
  99) - 101).
  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 99).

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 66: 36 - 0 - 4

  100.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 623/31, k. ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení - ZM7/3360

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal společně hlasovat o bodech
  100) a 101).

  101.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 180/5, k. ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3361

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 67: 38 - 0 - 0

  102.

  Dohody o narovnání na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc ke smírnému ukončení soudních sporů a souhlasná prohlášení
  na uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 687/2, k. ú. Bystrc - ZM7/3396

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 68: 35 - 0 - 3

  103.

  Směna pozemků v k. ú. Veveří s Českou správou sociálního zabezpečení - ZM7/3419

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech
  103) - 107).
  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 105).

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal společně hlasovat o bodech
  103) a 104).

  104.

  Směna pozemku p. č. 576/6 a části pozemku p. č. 576/2 za část pozemku p. č. 575/2, vše v k. ú. Starý Lískovec v ulici Čermákova a zřízení služebnosti - ZM7/3409

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 69: 37 - 0 - 0

  105.

  Směna části pozemku p. č. 847/1 a pozemku p. č. 857 vše v k. ú. Kníničky
  za pozemky p. č. 4726, 4727 a 4728, vše v k. ú. Bystrc - ZM7/3348

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 70: 34 - 2 - 2

  106.  Budoucí směna pozemků v k. ú. Podolí u Brna a v k. ú. Líšeň za pozemky v k. ú. Podolí u Brna ve vlastnictví obce Podolí - ZM7/3424

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společné hlasování o bodech
  106) a 107).

  107.

  Dispozice s pozemky p. č. 1750/1, 1751/1, 1752 a částmi pozemků p. č. 1753/1, 1754/1, 1760/6, 1762, 1763/43, vše v k. ú. Štýřice - ZM7/3425

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 71: 38 - 0 - 0

  108.

  Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 567 a p. č. 588 v k. ú. Černovice - ZM7/3387

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl společně hlasovat o bodech
  108) - 111).

  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 109).

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - tedy nechal společně hlasovat o bodech
  108), 110) a 111).

  110.

  Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 1691/41, p. č. 1691/51, p. č. 1691/52, p. č. 1691/53, p. č. 1691/54, p. č. 1691/55, p. č. 1691/95, p. č. 1691/96,
  p. č. 1859, p. č. 1866/1 a p. č. 1866/2 v k. ú. Černovice - ZM7/3378

  111.

  Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 3408/1, 3408/2, 3408/3, jehož součástí je stavba č. e. 188, 3409/1, 3409/2 v k. ú. Bystrc - ZM7/3380

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 72: 41 - 0 - 0

  109.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1962/5, k. ú. Černá Pole - ZM7/3370

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 73: 36 - 0 - 3

  112.

  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" a o úpravě práv
  a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" - ZM7/3329

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 74: 39 - 0 - 0

  113.
  Smlouva o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)" - ZM7/3351

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 75: 36 - 0 - 0


  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - navrhl zařadit z procesních důvodů projednávání bodu 20), k němuž byl po dopolední přestávce distribuován nový materiál, před bodem 114).

  Martin Říha - otázal se na rozdíl mezi nově poskytnutým materiálem a materiálem již projednaným Finančním výborem ZMB.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - přislíbil poskytnutí odpovědi Martinu Říhovi a nechal nejprve hlasovat o zařazení projednávání bodu 20) před bodem 114):
  Hlasování č. 76: 40 - 0 - 0

  Bod 20) byl zařazen k projednání před bod 114).

  20.

  Realizace Festivalu RE:PUBLIKA - změny a navýšení účelových neinvestičních příspěvků vybraných příspěvkových organizací v působnosti OK MMB a KMZV, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 7317094897, změna rozpočtu KMZV, rozpočtové opatření - ZM7/3427

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB nový materiál.
  Rozprava:

  Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB - k dotazu Martina Říhy uvedla, že rozdíl mezi materiály spočívá ve snížení účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, a ve zvýšení příspěvku pro TIC BRNO, příspěvkovou organizaci, za účelem zajištění Festivalu RE:PUBLIKA. Dále byl vypuštěn účelový neinvestiční příspěvek pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci, a Divadlo Radost, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 240 000,- Kč, a tyto prostředky byly přesunuty do rezervy.

  Ing. Oliver Pospíšil - vyjádřil se k přípravě Festivalu RE:PUBLIKA a navrhl doplnit usnesení o text ve znění: ZMB ukládá Radě města Brna předložit do ZMB souhrnnou zprávu o přípravě Festivalu RE:PUBLIKA, včetně rekapitulace nákladů na pořádání festivalu. Termín: ZMB 6. 3. 2018.


  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - souhlasil s návrhem Ing. Olivera Pospíšila s ujištěním, že celkové náklady na pořádání Festivalu RE:PUBLIKA nejsou a nebudou překročeny.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - doplnil odpověď Mgr. Petra Hladíka,
  1. náměstka primátora, že se jedná pouze o přesun výdajových položek v souvislosti s příslibem poskytnutí státních dotací ze strany Ministerstva kultury České republiky.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal hlasovat o návrhu Ing. Olivera Pospíšila doplnit usnesení ve výše uvedeném znění:
  Hlasování č. 77: 41 - 0 - 0

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal hlasovat o usnesení k bodu 20) včetně přijatého návrhu Ing. Olivera Pospíšila:
  Hlasování č. 78: 32 - 3 - 1

  114.

  Projekt Festivalu RE:PUBLIKA "RE:LAX zóna" - veřejnoprávní smlouva
  o poskytnutí dotace STAREZ - SPORT, a.s. - ZM7/3426

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 79: 32 - 0 - 5

  115.

  Rozpočtové opatření - Parkovací automaty - ZM7/3429

  Rozprava:
  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se na důvod zvýšení poplatku za parkování a výměnu parkovacích automatů.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl na dotaz Ing. Olivera Pospíšila s tím, že z důvodu oprav na Dominikánském náměstí se zmenší počet parkovacích míst
  pro rezidenty. Proto došlo k úpravě cen tak, aby návštěvníci historického centra města Brna byli motivováni parkovat v parkovacích domech, a tím zároveň tedy došlo k uvolnění míst k parkování pro rezidenty. Výměna parkovacích automatů mj. souvisí s budoucím zaváděním rezidentního parkování a současně bude zajištěna v nových automatech možnost platit i bankovkami a platebními kartami.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se na technické parametry parkovacích automatů týkající se možnosti a způsobu platby.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - sdělil, že tyto konkrétní požadavky budou upřesněny při výběrovém řízení na dodavatele nových parkovacích automatů.

  Richard Mrázek, náměstek primátora - doplnil sdělení Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora.

  JUDr. Jiří Oliva - připomněl svůj požadavek z minulého zasedání Zastupitelstva města Brna, aby byla otázka rezidentního parkování projednána na zasedání ZMB a také
  s občany. Dále se dotázal Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, proč není v dotazníku zaměřeném na průzkum veřejného mínění ve věci přestavby železničního uzlu Brno zahrnuta také otázka týkající se rezidentního parkování.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - v odpovědi uvedl, že na schůzi Rady města Brna dne 22. 12. 2017 byla otázka rezidentního parkování uzavřena, není však nemožné projednat záležitost v rámci zasedání Zastupitelstva města Brna, stejně jako iniciovat samostatný průzkum veřejného mínění ve věci rezidentního parkování.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - sdělil, že v brzké době se budou vyhodnocovat výsledky průzkumu veřejného mínění ve věci přestavby železničního uzlu Brno.

  JUDr. Robert Kerndl - obrátil se s dotazem na Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, kolik bude pořízeno parkovacích automatů, v jakých lokacích se budou nacházet a dále Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, požádal o projednání otázky rezidentního parkování v rámci klubu ODS.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - slíbil vyhovět žádosti předsedy klubu ODS JUDr. Roberta Kerndla o projednání problematiky rezidentního parkování a dále sdělil, že primárně se budou nové parkovací automaty umísťovat v historickém centru města Brna a ve výběrovém řízení bude zohledněn počet parkovacích automatů dle reálné potřeby.

  JUDr. Jiří Oliva - položil dotaz týkající se již zmíněného možného průzkumu veřejného mínění ve věci rezidentního parkování.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - uvedl, že o rezidentním parkování je již dlouho vedena diskuse, že je dle jeho názoru třeba systém rezidentního parkování zavést
  a vyzkoušet, stanovit dle potřeby jednotlivé zóny, vyhodnotit přednosti a nedostatky systému a snažit se nalézt optimální řešení.

  Ing. Petr Kratochvíl - vyjádřil svůj názor na proces zavádění rezidentního parkování
  a na zvýšení poplatků za parkování v městské části Brno-střed.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - opětovně zdůvodnil zvýšení poplatků
  za parkování a umístění nových parkovacích automatů v historickém jádru města Brna.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - podotkl, že se v současnosti konkrétně jedná o položku ve výši 2 000 000,- Kč.

  JUDr. Jiří Oliva - dotázal se, zda by výsledky průzkumu veřejného mínění týkající se rezidentního parkování byly zohledněny v dalších krocích při zavádění systému
  do praxe.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - vyjádřil svůj soukromý názor.

  JUDr. Robert Kerndl - zmínil se o dle jeho názoru nesprávném postupu při projednávání a řešení otázky rezidentního parkování s veřejností a uvítal slib Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, že přijme pozvání na jednání zastupitelů klubu ODS.

  Ing. Pavel Boleslav - požádal o poskytnutí časového harmonogramu umísťování nových parkovacích automatů.

  Mgr. Petr Hladík, náměstek primátora - upřesnil, že se nyní jedná o nákup
  14 parkovacích automatů, a předal slovo Bc. Matějovi Hollanovi, náměstkovi primátora, který uvedl, že časový harmonogram je závislý na softwarovém řešení.

  JUDr. Jiří Oliva - dotázal se Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, zda předloží
  nový materiál týkající se rezidentního parkování k rozhodnutí na schůzi Rady města Brna, a obdržel z jeho strany kladnou odpověď.

  Mgr. Libor Šťástka - poukázal na nepřehlednost informací týkajících se rezidentního parkování, které jsou veřejnosti poskytovány, a dotázal se na grafické vymezení ulic
  s rezidentním parkováním v městské části Brno-střed.
  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - informoval, že městská část Brno-střed navrhla k zavedení rezidentního parkování 3 lokality.

  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se, zda budou nové parkovací automaty předmětem jedné či více zakázek a Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, odpověděl, že se bude jednat
  o jednu zakázku s jedním dodavatelem rozloženou do více termínů dodání.

  Ing. Petr Kratochvíl - vznesl dotaz, zda se Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, ztotožnil s obsahem materiálu, který byl schválen Radou města Brna.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - doporučil seznámit se s jednotlivými usneseními schváleného materiálu.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - sdělil, že nesoulad při rozhodování Rady města Brna panoval zejména při určování jednotlivých zón pro rezidentní parkování a že respektuje kolektivní rozhodnutí Rady města Brna.

  Ing. Libor Šťástka - citoval stať z článku zveřejněného v denní MF dnes a Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, na výrok reagoval.

  JUDr. Jiří Oliva - dotázal se na varianty uvedené v materiálu, který byl předložen
  ke schválení na schůzi Rady města Brna dne 30. 1. 2018.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl, že předložený materiál byl v podstatě totožný, rozdílné byly pouze vymezené úseky komunikací určené k rezidentnímu parkování.

  Mgr. Petr Hladík, náměstek primátora - nechal hlasovat o usnesení k bodu 115):
  Hlasování č. 80: 30 - 0 - 8

  116.

  Projekt "Pěšky mezi generacemi" - posouzení projektu, žádost o dotaci - ZM7/3431

  Rozprava:

  Ing. Naděžda Křemečková - požádala o představení předloženého projektu.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - informoval o podstatě projektu, který spočívá
  v podpoře pěší dopravy se zaměřením na seniory a handicapované občany.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se na jednotlivé položky nákladů souvisejících
  s projektem.

  Ing. Hana Kašpaříková - obsah projektu blíže upřesnila. Sdělila, že bude oslovena skupina seniorů, která pomůže určit ulice a prostory, ve kterých by měly být odstraněny bariéry zamezující komfortnímu pohybu. V rámci projektu je pro lepší představu možné zapůjčení gerontoobleku, který simuluje pohybová omezení seniorů.

  PhDr. Karla Hofmannová - uvedla, že ji projekt velmi zaujal a dotázala se, jakým způsobem je možné se do projektu zapojit.


  Ing. Hana Kašpaříková - sdělila, že projekt je zaštítěn Odborem dopravy MMB a dále
  na tomto projektu spolupracuje s Odborem zdraví MMB a také s Poradním sborem
  pro bezbariérové Brno.

  PhDr. Karla Hofmannová - opětovně potvrdila svůj zájem o spolupráci na projektu.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se, kdo bude příjemcem dotace pro tento projekt,
  a Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, odpověděl, že příjemcem dotace bude město Brno.

  Martin Říha - navrhl provést průzkum ve spolupráci s Úřadem práce, který eviduje osoby se zdravotním postižením.

  Mgr. Petr Hladík, náměstek primátora - sdělil, že projektem se zabývá také Odbor zdraví MMB, včetně Poradního sboru pro bezbariérové Brno, a byl již mj. úspěšně vyřešen přístup z tramvajové zastávky do budovy Úřadu práce.

  Ing. Naděžda Křemečková - dotázala se, proč byl materiál předložen k projednání
  bez předchozí možnosti seznámení se s ním v rámci jednotlivých politických klubů.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - uvedl, že materiál je třeba bezodkladně projednat s ohledem na termín podání žádostí o dotace, který je stanoven na 31. 1. 2018, a připojil své doporučení ke schválení projektu.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - rovněž schválení projektu podpořil.

  Ing. Naděžda Křemečková - požádala o zodpovězení výše zmíněných dotazů, např. personální otázky, z důvodu možnosti provedení kontroly ze strany opozice.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl, že Odbor dopravy MMB by
  při nedodržení podmínek čerpání dotace byl nucen část dotace vrátit.

  Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Oddělení implementace projektů Odboru implementace evropských fondů MMB - sdělil, že v rámci projektu se nebudou přijímat noví zaměstnanci a upřesnil částku, která souvisí s personálními náklady na tento projekt.

  Mgr. Matěj Dolák, právník Oddělení majetkového a právního Odboru dopravy MMB - uvedl, že personální zajištění klíčových aktivit projektu je uvedeno na straně 14 předloženého materiálu.

  MUDr. Josef Drbal - doporučil využít dotaci a předložený projekt podpořit.

  MUDr. Daniel Rychnovský - poukázal na dle jeho názoru poměrně rozpačitý výsledek projektu.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - obhajoval důležitost projektu a zejména rozvoj pěší dopravy a mobility jako celku.  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - nechal hlasovat o návrhu usnesení:
  1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Pěšky mezi generacemi", které tvoří přílohu č. .. tohoto usnesení.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. ZMB bere na vědomí přípravu žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na projekt "Pěšky mezi generacemi" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

  dle předloženého materiálu:
  Hlasování č. 81: 27 - 0 - 11

  Tento návrh usnesení nebyl přijat.

  3.

  Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru
  pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

  Rozprava:
  Martin Říha - dotázal se na chybějící informaci ve Zprávě o bezpečnostní situaci
  na území města Brna o mediálně rozšířeném incidentu řešeném Policií České republiky.

  Plk. Mgr. Milan Janík, zástupce ředitele Městského ředitelství policie Brno - odpověděl, že incident ze dne 23. 12. 2018 v ulici Běhounská je ve fázi vyšetřování.

  4.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

  JUDr. Helena Sýkorová

 • požádala o poskytnutí dokumentace k zamýšlené výstavbě bytových domů
  v lokalitě Kamenný vrch II. a s ní související řešení dopravní situace včetně dopravních studií ve zmíněné oblasti, pokud již byly vypracovány, případně o sdělení, kdy k jejich vypracování dojde.
  - dále se dotázala, jakým způsobem se plánovaná výstavba dotkne unikátní přírodní rezervace Kamenný vrch a na řešení zvýšení dopravní zátěže a jejího dopadu
  na přírodní rezervaci.
  - na závěr požádala o poskytnutí podrobné zprávy o dosavadním průběhu a výsledcích projektu Rapid Re-Housing, všechny odpovědi si přála poskytnout v elektronické podobě.

  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - sdělil, že informativní zpráva o projektu Rapid Re-Housing by měla být předložena na příštím zasedání Zastupitelstva města Brna, a vyjádřil se k plánované výstavbě v lokalitě Kamenný vrch II./

  Ing. Oliver Pospíšil

  - jménem Klubu zastupitelů města Brna za ČSSD požádal o poskytnutí znaleckých posudků, kterými byla stanovena cena domů v ulici Starobrněnské 14, Dominikánské 9, Dominikánské náměstí 3, Zelný trh 14 a Špilberk 2, vypracovaných společností Deloitte Advisory s.r.o.
  - dotázal se na důvod ocenění nemovitostí v lokalitě Za Lužánkami tzv. věcnou hodnotou, nikoliv cenou obvyklou v souladu se zákonem o obcích.
  - dotázal se na důvod zadání dalších znaleckých posudků na ocenění společností MASADA,a.s., LP EXPO, s.r.o., a CZECHCITY a.s., a zda existovaly výhrady
  ke znaleckým posudkům zpracovaným VUT v Brně.
  - položil otázku, zda je možné, aby Zastupitelstvo města Brna schválilo nabytí účelových komunikací od společnosti CZECHCITY a.s., když dle judikatury Nejvyššího soudu České republiky jsou účelové komunikace součástí pozemků, v tomto případě vlastněných městem Brnem. Dále pak zda byly prověřeny okolnosti udělení povolení
  a výstavby těchto komunikací, mj. s ohledem na omezující podmínku, že budou tyto veřejně přístupné.
  - dotázal se, zda roční kompenzace požadovaná společností CZECHCITY a.s. za užívání komunikací veřejností odpovídá obvyklému nájemnému.
  - další dotaz směřoval na výši nájmu za pozemky zastavěné podzemní garáží vlastněnou společností LP EXPO, s.r.o.
  - následující otázka se týkala kompenzace společnosti LP EXPO, s.r.o., za veřejné užívání parkovací plochy na podzemní garáži.
  - na závěr příspěvku byl vznesen dotaz týkající se umožnění užívání parkoviště veřejností.
  Interpelace byla poskytnuta i v písemné podobě, odpovědi jsou rovněž požadovány písemnou formou.

  Martin Říha

  - přednesl požadavky na poskytnutí informací a materiálů týkajících se přesunu divize Svoz společnosti SAKO Brno, a. s., v návaznosti na usnesení schůze Rady města Brna v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s., kterým udělila pokyn představenstvu společnosti pro schválení záměru přesunu divize Svoz, jednak formou ústní, a jednak v písemné podobě.
  - dále požádal o písemnou zprávu týkající se realizace zakázky rekonstrukce bazénu
  na koupališti Riviéra.
  /Richard Mrázek, náměstek primátora - odpověděl, že zprávu poskytne společnost STAREZ - SPORT, a.s., která zakázku zajišťuje, Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, upozornil na neexistenci společnosti RWE, o níž byla v interpelaci také zmínka/.

  - na závěr navrhl pořízení vhodnějších lůžek pro pacienty v Úrazové nemocnici v Brně.
  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - přislíbil řešení tohoto problému/.

  PhDr. Karla Hofmannová

  - požádala vedoucího Odboru správy majetku MMB o přípravu materiálu týkajícího se
  výměny vývěsního štítu na objektu Staré radnice.

  - dále požádala o zvýšenou pozornost při rekonstrukci křižovatky při ulici Fryčajova v Obřanech z důvodu zajištění větší bezpečnosti.
  - apelovala na členy Zastupitelstva i Rady města Brna ohledně ponechání památkově chráněné budovy Domu pánů z Kunštátu v majetku města.

  JUDr. Helena Sýkorová

  - vrátila se ke svému předchozímu příspěvku a zopakovala požadavek na poskytnutí informací k zamýšlené výstavbě v lokalitě Kamenný vrch II. i k projektu Rapid
  Re-Housing.
  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - v odpovědi uvedl, že informace budou poskytnuty/.

  JUDr. Robert Kerndl

  - dotázal se, jakým způsobem postupuje příprava nového Územního plánu města Brna
  a požádal o písemnou odpověď.
  /Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - uvedl, že Odbor územního plánování a rozvoje MMB pracuje na implementaci návrhů pokynů pro zpracovatele nového územního plánu, a požádal vedoucího tohoto odboru o poskytnutí harmonogramu prací a sdělení termínu poskytnutí materiálu k projednání/.

  /Ing. arch. Dušan Novotník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB - v odpovědi uvedl informace týkající se starého územního plánu a zároveň objasnil současné kroky související se zapracováním připomínek a námitek do konceptu plánu nového/.
  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - opětovně se dotázal na termín projednání
  a schvalování pokynů k novému územnímu plánu/.
  /Ing. arch. Dušan Novotník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB - uvedl, že projednávání podnětů si vyžádalo poměrně dlouhou dobu, a předpokládá, že pokyny k novému územnímu plánu by měly být předloženy pravděpodobně v měsíci květnu 2018/.

  JUDr. Jiří Oliva

  - vyjádřil se k termínům zmíněným v předchozím příspěvku a dále se dotázal, zda Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, souhlasila s posunutím termínu
  pro předložení připomínek k novému železničnímu uzlu Brno a zda jsou respondenti zařazení v průzkumu veřejného mínění týkající se polohy železničního uzlu seznámeni alespoň se zkrácenou verzí studie SŽDC, s. o.
  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - odpověděl, že jedna z otázek se týká zjištění povědomí o rozdílech poloh železničního uzlu. Dále uvedl, že by mělo být svoláno k této záležitosti mimořádné zasedání Zastupitelstva města Brna v odpoledních hodinách dne 27. 2. 2018. Poté požádal vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB
  Ing. arch. Dušana Novotníka o poskytnutí časového harmonogramu k novému územnímu plánu, který sdělil, že přesný harmonogram není zatím znám/.
  /Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - opětovně informoval, že Odbor územního plánování a rozvoje MMB předloží pokyny pro dopracování návrhu nového územního plánu v květnu 2018/.

  RNDr. Daniel Borecký, CSc.

  - požádal Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, o poskytnutí informace ke způsobu
  a průběhu plánované rekonstrukce Zábrdovického mostu, především o objízdných dopravních trasách.
  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - podotkl, že žádost by měla být spíše směrována na Richarda Mrázka, náměstka primátora, který již není přítomen, a poté vyzval k odpovědi vedoucí Úseku hospodářsko-technického Ing. Ludmilu Procházkovou, která slíbila odpověď v písemné formě/.

  Ing. Petr Kratochvíl

  - dotázal se JUDr. Petry Rusňákové, Ph.D., členky Rady města Brna, zda byl správně informován, že bude zahájen letový provoz z brněnského letiště do pěti nových destinací.
  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - slíbil písemnou odpověď a předal slovo JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D., člence Rady města Brna, která uvedla, že musí tuto skutečnost prověřit s pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a následně přislíbila písemnou odpověď/.

  JUDr. Jiří Oliva

  - opětovně se dotázal, zda Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, souhlasila s poskytnutím stanoviska statutárního města Brna k poloze železničního uzlu Brno
  až po dohodnutém termínu, a požádal o písemnou odpověď na otázku týkající se termínu předložení pokynů k tvorbě nového územního plánu.
  /Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - slíbil poskytnutí písemné odpovědi
  na oba dotazy/.

  JUDr. Robert Kerndl

 • navrhl, aby odborníci z Odboru implementace evropských fondů MMB doporučili vhodný projekt Odboru územního plánování a rozvoje MMB k rozšíření personálního obsazení odboru.
  - uvedl podnět k řešení personální situace na Odboru územního plánování a rozvoje MMB.


 • Informativní zprávy:

  Zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 16:20 hod.) Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, a opětovně pozval všechny přítomné na udílení cen města Brna v 18:30 hodin.