Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/149

konané dne 22. prosince 2017

 

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi.

 

Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Mgr. Jaroslavu Suchém a Marku Janíčkovi - schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

nepř.

nepř.

pro

--

pro

pro

pro

pro

pro

 

V průběhu projednávání bodu 1. se člen RMB Mgr. Jaroslav Suchý omluvil z dalšího projednávání a následně bylo hlasováno o novém ověřovateli zápisu – Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D. – schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

 

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepř.

pro

pro

pro

pro

--

pro

 

pro

pro

pro

nepř.

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepř.

pro

--

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

Schválený program jednání:

 

1.

Oblast placeného stání ve městě Brně (Rezidentní parkování) - Realizační projekt
- RM7/10595

2.

„Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“ - výběr dodavatele a návrh smlouvy o dodávce serverové a komunikační infrastruktury, systémového software pro systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna, o implementaci informačního systému, o poskytnutí licence a souvisejících plnění se společností ALTRON Business Solution, a. s. - RM7/10557

3.

Dohoda o koordinaci staveb v k. ú. Trnitá a k. ú. Komárov - RM7/10589

 

Různé

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Bc. Filip Poňuchálek, Hana Černohorská.

 

Nepřítomni:

Ing. Jaroslav Kacer.

 

 

 

1.

Oblast placeného stání ve městě Brně (Rezidentní parkování) - Realizační projekt
- RM7/

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bc. Pospíšek, pověřený zastupováním neobsazené funkce vedoucího Odboru dopravy MMB  a Ing. Aleš Keller, technický ředitel, Brněnské komunikace a. s.

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravách materiálu o jednotlivých částech usnesení samostatně.

 

1. RMB bere na vědomí

­         Návrh nařízení, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny,

­         Návrh metodiky pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění,

­         Návrh statutu fondu mobility,

­         rámcový harmonogram pro projekční přípravu a realizaci dopravního značení pro OPS, který tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu,

­         prezentaci společnosti Brněnské komunikace a. s. o rezidentním parkování, která tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, jeden člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

--

pro

zdržel se

pro

pro

nepř.

 

 

 

2. RMB schvaluje

­         dokument „Oblast placeného stání ve městě Brně (Rezidentní parkování) Realizační projekt“, který tvoří přílohu č. 1c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

zdržel se

pro

--

pro

proti

pro

pro

nepř.

 

­         návrh systému parkování specifických kategorií uživatelů-vyhrazených parkovacích stání pro právnické a fyzické osoby v rámci realizace projektu „Strategie parkování
ve městě Brně“ ve variantě č. 2“, která tvoří přílohu č. 1d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

--

pro

zdržel se

pro

pro

nepř.

 

 

***

3. RMB ukládá Richardu Mrázkovi, náměstkovi primátora města Brna, předložit harmonogram výstavby městského parkovacího systému v Brně v letech 2018-2022 k projednání Radě města Brna.

***

úkol č.: [R7/149/01/01]

zodpovídá: náměstek primátora                                    [3248]

termín: [2018-01-31]

 

 

 

***

4. RMB ukládá Bc. Matěji Hollanovi, náměstkovi primátora města Brna, projednat s orgány města a městskými částmi následující dokumenty:

­         Návrh nařízení, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo  jejich určené úseky užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny,

­         Návrh metodiky pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění,

­         Návrh ceníku rezidentního parkování,

­         Návrh statutu fondu mobility.

***

úkol č.: [R7/149/01/02]

zodpovídá: náměstek primátora                                    [3249]

termín: [01/2018–06/2018]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

--

pro

zdržel se

pro

pro

nepř.

 

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB

­         informovat společnost Brněnské komunikace a. s. jako příkazníka vykonávajícího správu místních komunikací za statutární město Brno na základě příkazní smlouvy, aby uplatňoval stanovisko v rámci řízení před silničním správním úřadem k systému parkování specifických kategorií uživatelů  ̶ vyhrazených parkovacích stání pro právnické a fyzické osoby v rámci realizace projektu „Strategie parkování ve městě Brně“, v souladu se schválenou variantou č. 2

­         vyžadovat od MČ stanovení režimů pro oblasti placeného stání ve lhůtách max.
do 60 dnů od zahájení prací na projektu místní úpravy,

­         předložit k projednání v RMB:

­         Návrh změny organizace dopravy v MPR,

­         Návrh organizační změny Odboru dopravy MMB navýšení zaměstnanců
v Oddělení parkovacích oprávnění.

***

úkol č.: [R7/149/01/03]

zodpovídá:    OD MMB                                   [15]

termín: [01/2018-06/2018]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

--

pro

zdržel se

pro

pro

nepř.

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB

-  předložit RMB ke schválení návrh režimu placeného stání v jednotlivých MČ, které se budou chtít do systému zapojit.

- předložit návrh nařízení a návrh ceníku do RMB na základě požadavku vycházejícího z usnesení orgánů městské části.

***

úkol č.: [R7/149/01/04]

zodpovídá:    OD MMB                                   [15]

termín: [průběžně]

 

 

7.RMB konstatuje

- požadavek po dohodě MČ a města Brna zachovat dostatečný počet míst pro návštěvníky MČ,

- že pokud se MČ rozhodne zavést režim rezidentního parkování, základním režimem bude regulace parkování v noci,

- že zavádění režimu rezidentního parkování je možné dle vybraných ulic v zóně, nikoli automaticky pro celou zónu.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

--

pro

zdržel se

pro

pro

nepř.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

„Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“ - výběr dodavatele a smlouva o dodávce serverové a komunikační infrastruktury, systémového software pro systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna, o implementaci informačního systému, o poskytnutí licence a souvisejících plnění se společností ALTRON Business Solution, a. s. - RM7/10557

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou podle ustanovení
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonů) - „Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“ nabídku společnosti ALTRON Business Solutions, a. s., sídlo: Novodvorská 994/138, 142 00
Praha 4, IČO 242 30 031.

 

2.RMB schvaluje smlouvu o dodávce serverové a komunikační infrastruktury, systémového software pro systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna,
o implementaci informačního systému, o poskytnutí licence a souvisejících plnění mezi statutárním městem Brnem a společností ALTRON Business Solutions, a. s., sídlo: Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, IČO 242 30 031 na veřejnou zakázku „Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“ zadanou podle § 56 zákona, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB bezodkladně po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně ̶ právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/149/02/01]

zodpovídá:    OI MMB                                   [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně ̶ právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  odeslání formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení v nadlimitním režimu“
k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v úředním věstníku Evropské unie.

T: do 30 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy.

***

úkol č.: [R7/149/02/02]

zodpovídá:    OI MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně - právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/149/02/03]

zodpovídá:    OI MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně - právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  uveřejnění smlouvy v registru smluv.

T: v termínu stanoveném zákonem.

***

úkol č.: [R7/149/02/04]

zodpovídá:    OI MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně - právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

T: v termínu stanoveném zákonem.

***

úkol č.: [R7/149/02/05]

zodpovídá:    OI MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně - právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.   další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/149/02/06]

zodpovídá:    OI MMB                                   [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

--

pro

pro

pro

pro

nepř.

 

 

3.

Dohoda o koordinaci staveb v k. ú. Trnitá a k. ú. Komárov - RM7/10589

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB schvaluje Dohodu o koordinaci staveb v k. ú. Trnitá a k. ú. Komárov mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výše uvedené dohody.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

zdržel se

proti

--

pro

zdržel se

pro

pro

nepř.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vokřál v. r.                                                                    Mgr. Petr Hladík v. r.

     primátor                                                                     1. náměstek primátora

 

 

 

 

Ověřovatelé:

Marek Janíček v. r.

Mgr. Martin Ander, Ph.D. v. r.

 

 

 

 

V Brně dne 22. 12. 2017

Zapsala Lenka Kadlecová