Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/148

konané dne 19. prosince 2017

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Mgr. Jaroslavu Suchém a Marku Janíčkovi – schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepř.

pro

 pro

pro

pro

  -----

 -----

pro

 

Hlasování o navrženém programu jednání  ̶  schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

nepř.

pro

nepř.

pro

 pro

pro

pro

  -----

 -----

nepř.

 

Hlasování o zařazení bodu 125 na program jednání  ̶  schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepř.

pro

 nepř.

pro

pro

  -----

 -----

pro

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

60.

Návrh výpůjčky a pronájmu pozemků v k. ú. Veveří v areálu baseballového a softbalového hřiště, lokalita Kraví Hora   ̶   RM7/

69.

Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením a hrobkou, vzor smlouvy o nájmu hrobového místa  ̶  RM7/

74.

Plán zdraví města Brna 2018-2030  ̶  analytická, strategická, programová část  ̶ RM7/

98.

Memorandum o spolupráci v souvislosti s projektem „Dostavba prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru  ̶  Brno“  ̶  RM7/10556

118

Střednědobý výhled rozpočtu Národního divadla Brno, příspěvkové organizace na období 2018-2020  ̶  RM7/

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/34  ̶  RM7/10548

1b.

Úprava platu řediteli příspěvkové organizace  RM7/10414

1c.

Odměna řediteli Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace za období leden  ̶  srpen 2017  ̶  RM7/10559

1d.

Jmenování vedoucí odboru Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů  ̶  RM7/10576

1e.

Rezignace a jmenování členek a členů Komisí RMB  ̶  RM7/10583

2.

Projednání usnesení 28. jednání Sněmu starostů – RM7/10392

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. – smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti – RM7/10356

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s.   ̶  Plán investic pro rok 2018  ̶  RM7/10573

5.

Projekt „Rozšíření infrastruktury stávajícího radiokomunikačního systému TETRA“  ̶  výběr nejvhodnější nabídky  ̶  smlouva o dílo  ̶  RM7/10464

6.

Rozpočty příspěvkových organizací města Brna na rok 2018  ̶  RM7/10501

7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů  ̶  RM7/10499

8.

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě, uzavřené mezi statutárním městem Brnem, Veletrhy Brno, a. s. a Československou obchodní bankou a. s. ̶  RM7/10600

9.

Pravidla pro čerpání peněžitých prostředků z reprezentačního fondu a poskytování darů  ̶  RM7/10534

10.

Žádost o souhlas s použitím znaku města Brna na miniaturních modelech brněnských památek a v logu krasobruslařského oddílu TJ STADION BRNO  ̶  RM7/10533

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „TISK BRNO CITY GUIDE“  ̶  výběr dodavatele  ̶ smlouva  ̶ RM7/10542

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2018“  ̶  výběr dodavatele  ̶  smlouva  ̶  RM7/10508

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rámcová smlouva na dodávku microsites města Brna“  ̶  výběr nejvhodnější nabídky  ̶  smlouva  ̶  RM7/10482

14.

Projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“  ̶   změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace  ̶  RM7/10507

15.

Projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“  ̶  rozhodnutí o poskytnutí dotace  ̶  RM7/10503

16.

Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“  ̶  žádost o dotaci  ̶  RM7/10530

17.

„Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 1. etapa“  ̶  RM7/10505

18.

„Zajištění požární bezpečnosti Domova pro seniory Věstonická, příspěvková organizace  ̶  přístavba evakuačních výtahů“  ̶  výzva k podání nabídek  ̶  RM7/10544

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Jánská 18/20  ̶  výměna hlavního rozvaděče elektroinstalace“ výběr dodavatele  ̶  smlouva  ̶  RM7/10467

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Jeřábkova 4  ̶  oprava plynové kotelny“ výběr dodavatele  ̶   smlouva  ̶  RM7/10467

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice 1/42 Brno, VMO Tomkovo nám, manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO - dokumentace pro uzemní rozhodnutí“  ̶ výběr dodavatele  ̶  smlouvy o dílo se společností SUDOP BRNO, spol. s r. o.  ̶  RM7/10504

22.

„Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“  ̶   výběr dodavatele a smlouva o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí se společnostmi UNISTAV CONSTRUCTION a. s. a KOMFORT, a. s.  ̶  RM7/10567

23.

„Výstavba kamerového dohledu v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně, včetně sběru dopravních dat a dohledu Městské policie Brno“  ̶   výběr dodavatele a smlouva o dílo se společností VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s. r. o.  ̶  RM7/10506

24.

„Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytová  ̶  demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova, včetně navazujících stavebních objektů“  ̶   návrh změny závazku, návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EUROVIA CS, a. s.  ̶   RM7/10423

25.

„Stavební úpravy společenského centra Bystrc“  ̶   dohoda o narovnání  ̶  RM7/10552

26.

„Zateplení ZŠ Laštůvkova“  ̶  změna závazku  ̶  RM7/10531

27.

Plánovací smlouva „Brno, Soběšice, ul. Klarisky“  ̶  RM7/10561

28.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých věcí v prostoru podzemního krytu na ul. Husova, k. ú. Město Brno  ̶  RM7/10474

29.

Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 1459/14 v k. ú. Pisárkv  ̶  RM7/10469

30.

Smlouva o nájmu prostor a pozemků   ̶   lokalita Na Jurance v k. ú. Pisárky  ̶  RM7/10472

31.

Smlouva o nájmu prostor v budově Radnická 5, k. ú. Město Brno  ̶  RM7/10466

32.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Cejl 23, k. ú. Zábrdovice ² RM7/10470

33.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Pekařská 36  ̶   změna přílohy usnesení R7/139. schůze RMB, bod č. 28  ̶  RM7/10479

34.

Dohoda o ukončení nájmu prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno  ̶  RM7/10465

35.

Žádost o ukončení nájmu parkovacího stání v budově Zderadova 3 dohodou  ̶  RM7/10471

36.

Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Orlí 7, k. ú. Město Brno  ̶  RM7/10473

37.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu plochy na pronájem pozemků v k. ú. Maloměřice dotčených stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí. VMO Rokytová“  ̶  RM7/10426

38.

Úhrada pohledávky ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 1678/190 v k. ú. Starý Lískovec statutárním městem Brnem  ̶  RM7/10415

39.

Budoucí zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1216/1 v k. ú. Komárov pro stavbu „Tramvaj Plotní  ̶̶  soubor staveb  ̶  etapa 2-4“  ̶  RM7/10440

40.

Návrh prodeje části pozemku p. č. 9328. k. ú. Židenice, pro stavbu lodžií domu Bořetická 13  ̶  RM7/10528

41.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1293/2, 1293/3, 1293/8, 1293/9 v k. ú. Staré Brno   ̶  RM7/10527

42.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2052, 4578, 4585 v k. ú. Žebětín  ̶  RM7/102524

43.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2373/27 v k. ú. Královo Pole  ̶  RM7/10526

44.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 55 a 77/1, k. ú. Bystrc, společnosti MAGNUM Addict, s. r. o  ̶  RM7/10525

45.

Záměr prodeje a pronájmu části pozemku p. č. 2033/1 v k. ú. Žebětín, zřízení služebnosti  ̶  RM7/10520

46.

Zrušení nabídkového řízení na prodej pozemku p. č. 599/16 v k. ú. Mokrá Hora  ̶  RM7/10523

47.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černá Pole, Trnitá a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/10522

48.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi y k. ú. Chrlice, Žabovřesky, Komín a Brněnské Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM  ̶  RM7/10521

49.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komárov, Štýřice a Chrlice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/10509

50.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/10510

51.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky, Husovice, Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM  ̶  RM7/10511

52.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami  ̶  RM7/10512

53.

Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení  ̶  RM7/10513

54.

Návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 6317013782 ze dne 1. 8. 2017  ̶  RM7/10519

55.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemek p. č. 2390/4 v k. ú. Starý Lískovec  ̶  RM7/10514

56.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1962/5 k. ú. Černá Pole  ̶̶  RM7/10515

57.

Záměr pronájmu pozemků v lokalitě BPZ - ČT v k. ú. Černovice  ̶  RM7/10516

58.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1364/4 v k. ú. Brněnské Ivanovice  ̶  RM7/10517

59.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1023/2, 1023/8, 1023/9, 1023/10 pozemků p. č. 1023/12, 1023/13 v k. ú. Pisárky  ̶  RM7/10518

61.

Veřejná výtvarná soutěž na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně  ̶  RM7/10538

62.

Veřejná výtvarná soutěž na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně  ̶  RM7/10537

63.

Žádost o dotaci z Ministerstva vnitra na projekt „Strategie integrace cizinců ve městě Brně“  ̶  RM7/10543

64.

Plácky   ̶   nízkoprahová a aktivizační centra pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy  ̶  smlouva o poskytování sociálních služeb a smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 900, jenž je součástí pozemku p. č. 1114/5, k. ú. Zábrdovice  ̶  RM7/10483

65.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna“  ̶  RM7/10480

66.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Rekonstrukce ohradních zdí na pohřebišti v Brně-Líšni“  ̶  RM7/10481

67.

Schválení investičního záměru na akci „Lesopark k. ú. Ponava“  ̶  RM7/10459

68.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4217050550 mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými komunikacemi, a. s. na zpracování „Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna“  ̶  RM7/10457

70.

Žádost Velvyslanectví Ruské federace v Praze o souhlas s umístěním nápisových desek a označením uren v areálu Čestného pohřebiště Rudé armády na Ústředním hřbitově města Brna  ̶  RM7/10462

71.

Žádost města Dolní Kounice o souhlas s pohřbením ostatků neznámého vojáka Rudé armády na Ústředním hřbitově města Brna  ̶  RM7/10463

72.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1654/1, 1654/51, 1660 a 1668. k. ú. Bystrc, svěřených k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci  ̶  provozování sezónních atrakcí a služeb pro návštěvníky  ̶  RM7/10406

73.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci  ̶  RM7/10446

75.

Schválení Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Fondem dalšího vzdělávání  ̶  RM7/10496

76.

Likvidace movitého nehmotného majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sdružení zdravotnických zařízení II Brno  ̶  RM7/10460

77.

Žádost o projednání přerušení provozu mateřské školy Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace  ̶  RM7/10455

78.

„Dům s pečovatelskou službou Bedřichovická 19“  ̶   smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM  ̶  RM7/10486

79.

„Dům s pečovatelskou službou Bratislavská 51“  ̶ smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM  ̶ RM7/10487

80.

„DPS Křídlovická“  ̶  smlouva o převodu práv a povinností z kolaudačního souhlasu  ̶  RM7/10488

81.

„Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“, architektonicko-urbanistická jednofázová projektová soutěž o návrh  ̶  rozhodnutí o výběru návrhu  ̶  RM7/10490

82.

„Příkazní smlouva na zastupování zadavatele při administraci veřejných zakázek“ dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. 621 714 0130  ̶  RM7/10489

83.

„Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“  ̶ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  ̶  RM7/10495

84.

Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 57 včetně pozemků  ̶  RM7/10493

85.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 567 a p. č. 588 v k. ú. Černovice  ̶  RM7/10494

86.

Souhlas s přistoupením xxxxxxxx xxxxxx k nájemní smlouvě na pronájem sociálního bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing  ̶  RM7/10484

87.

Pronájem bytu č. 3 v domě Hlaváčova 8  ̶  RM7/10498

88.

Prodloužení doby nájmu sociálních bytů pronajatých v rámci projektu Rapid re-housing  ̶  RM7/10491

89.

Prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing xxxxxxxxxxxx xxxxxxx  ̶  RM7/10485

90.

Žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o prodloužení doby nájmu startovacího bytu  ̶  RM7/10492

91.

Žádost Denisy Dobrovolné o prodloužení doby nájmu sociálního bytu  ̶  RM7/10502

92.

Návrh na uzavření dohody o narovnání, návrh bezúplatného nabytí jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku k. ú. Židenice ve věci majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Židenice mezi statutárním městem Brnem a Teplárnami Brno, a. s.  ̶   RM7/10529

93.

Zapojení statutárního města Brna do projektu „Bezpečná a spolehlivá komunikační infrastruktura pro municipality“  ̶  RM7/10535

94.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v areálu hradu Špilberk v k. ú. Město Brno  ̶  RM7/10476

 

95.

Uplatnění práva opce ze smlouvy č. 1617174216 mezi statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a společností BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED  ̶  RM7/10541

96.

Zpráva o jednání Valné hromady Centrály cestovního ruchu  ̶  Jižní Morava  ̶  RM7/10552

97.

Uzavření smlouvy o provedení stavby pro stavby nazv.“ Stavební úpravy krytého bazénu Ponávka“ a „Bydlení v centru Ponávka“  ̶  RM7/10540

99.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1247/54 v k. ú. Bohunice  ̶  RM7/10448

100.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1558/13 v k. ú. Komárov  ̶  RM7/10449

101.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  ̶  služebnosti k pozemkům p. č. 2300/12, p. č. 2300/92, p. č. 2300/106 a p. č. 2300/115 v k. ú. Pisárky  ̶  RM7/10447

102.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s.  ̶  návrh smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit  ̶  RM7/10461

103.

Výstavba v lokalitě Tuřany-Holásky, memorandum o spolupráci  ̶  RM7/10565

104.

Dohoda o koordinaci staveb v k. ú. Trnitá a k. ú. Komárov  ̶  RM7/10560

105.

„Dostavba kanalizace v Brně II.“  ̶  výběr zhotovitele retenčních nádrží  ²  záměr zadání předběžné oznámení  ̶  RM7/10564

106.

„Brno, MČ Chrlice  ̶  ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace“  ̶  smlouva o zřízení věcného břemene pro přeložku plynu na pozemku p. č. 2129/1 v k. ú. Chrlice  ̶  RM7/10410

107.

„Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“  ̶  výběr dodavatele a smlouva o dodávce serverové a komunikační infrastruktury, systémového software pro systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna, o implementaci informačního systému, o poskytnutí licence a souvisejících plněních se společností ALTRON Business Solutions, a. s.  ̶  RM7/10557

108.

Souhlas zřizovatele Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru  ̶  RM7/10570

109.

Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín, rozpočtové opatření  ̶  RM7/10569

110.

„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“  ̶  změna závazku  ̶  RM7/10571

111.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Veletrhy Brno, a. s.  ̶  smluva o výkonu funkce členů výboru pro audit  ̶  RM7/10558

112.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Dopravní optimalizace ulice Trnkova  ̶  RM7/10451

113.

„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020  ̶  část I., Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD  ̶  blok 7  ̶  zpracování dokumentace pro uzemní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby“  ̶   zahájení zadávacího řízení  ̶  RM7/10553

114.

„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020  ̶  část I., Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD  ̶ blok 8  ̶ zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby“  ̶  zahájení zadávacího řízení  ̶  RM7/10554

115.

„Rezidentní parkování ve městě Brně  ̶  komunikační strategie a realizace navržených aktivit“  ̶  vyloučení účastníka zadávacího řízení  ̶  RM7/10555

116.

Ceník  ̶  Ceny za státní vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích  ̶  RM7/10562

117.

Oblast placeného stání ve městě Brně (Rezidentní parkování)  ̶  Realizační projekt  ̶  RM7/10563

119.

Smlouva mezi statutárním městem Brnem a Státním fondem životního prostředí

120.

Návrh smlouvy o pronájmu reklamních ploch na majetku DPMB, a. s.  ̶  RM7/10574

121.

Dohoda o postoupení práv ke studii proveditelnosti a postoupení práv a povinností ze smlouvu o zpracování studie proveditelnosti se společností Vodohospodářský rozvoi a výstavba, a. s. na akci „Stavba Vodáckého kanálu Brno-Pisárkv“  ̶  RM7/10575

122.

Žádost o dotaci TIC BRNO, příspěvková organizace, podávaná na projekt RE:PUBLIKA 1918-2018  ̶  RM7/10582

123.

„Dostavba kanalizace v Brně II. - odborné poradenství" - zastoupení statutárního města Brna ve správním řízení v právní věci vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže  ̶  RM7/

124.

Záměr prodeje pozemků p. č. 6238/3 (části), 4422/61, 4422/62, 6134 (včetně stavby),

4422/79, 4422/81 vše v k. ú. Líšeň  ̶  RM7/10579

125.

Poskytnutí náhradních bytů v celoměstském zájmu nájemcům z domu Dornych 44 a nájemcům čtyř bytů z domu Zábrdovická 20

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Různé

 

 

 

Bod 103 byl projednán po bodě 1d.

Bod 1e byl projednán po bodě 103.

Bod 57 byl projednán po bodě 115.

Bod 107 byl projednán společně s bodem 117 po 116.

Bod 120 byl projednán po bodě 57.

Body 116 byl projednán po bodě 125.

Bod 119 byl projednán po bodě 120.

 

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

Nepřítomni:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/34  ̶  RM7/10548

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/34:

 

1. Úkol č. Z7/34/22/01

 

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2018

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zabezpečit rozpis rozpočtu města Brna na rok 2018 podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG).

***

úkol č. [R7/148/1a/01]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB                 [24]

termín: [2018-01-05]

 

2. Úkol č. Z7/34/22/02

 

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2018

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2018, v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy.

***

úkol č. [R7/148/1a/02]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB                 [24]

termín: [2018-04-10]

 

 

3. Úkol č. Z7/34/22/03

 

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2018

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření, schválená Radou města Brna na základě pověření dle bodu D. usnesení Z7/34 ZMB, bodu č. 22.

Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna

***

úkol č. [R7/148/1a/03]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB              [24]

termín: [po skončení čtvrtletí]

 

 

4. Úkol č. Z7/34/22/04

 

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2018

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání schválené rozpočty příspěvkových organizací, zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2018.

***

úkol č. [R7/148/1a/04]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB              [24]

termín: [2018-04-10]

 

 

5. Úkol č. Z7/34/28

 

Změny v transferech městským částem v roce 2017 na žádost městských částí – rozpočtové opatření

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru investičního zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí.

***

úkol č. [R7/148/1a/05]

zodpovídá: vedoucí OI                  [14]

termín: [průběžně]

 

 

6. Úkol č. Z7/34/51

 

Projekt „Kino Art – stavební úpravy budovy“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Kino Art – stavební úpravy budovy“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/148/1a/06]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

 

7. Úkol č. Z7/34/52

 

Projekt „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/148/1a/07]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

8. Úkol č. Z7/34/53

 

Projekt „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část“

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/148/1a/08]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

9. Úkol č. Z7/34/60

 

Projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina“ – posouzení projektu

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci s vedoucímu Bytového odboru zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: dle termínů vyhlášených výzev

***

úkol č. [R7/148/1a/09]

zodpovídá: vedoucí OIEF, BO                  [3258,3225]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 nepř.

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  nepř.

 

 

 

 

1b.

Úprava platu řediteli příspěvkové organizace  ̶  RM7/10414

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje v souladu s § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

s účinností od 1. 1. 2018

MgA. Martinu Glaserovi, řediteli Národního divadla Brno, příspěvková organizace, osobní příplatek ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 nepř.

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  nepř.

 

 

 

 

1c.

Odměna řediteli Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace za období leden  ̶  srpen 2017  ̶  RM7/10559

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje odměnu MVDr. Martinu Hovorkovi, Ph.D., řediteli Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměna je poskytována za období leden  ̶  srpen 2017 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 a § 179 školského zákona.

 

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem této odměny.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 nepř.

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  nepř.

 

 

1d.

Jmenování vedoucí odboru Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů  ̶  RM7/10576

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB jmenuje na návrh tajemníka MMB Ing. MgA. Barboru Podhrázskou vedoucí odboru Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů s účinností od 1. 1. 2018 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 nepř.

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

-------

-------

 pro

103.

Výstavba v lokalitě Tuřany-Holásky, memorandum o spolupráci  ̶  RM7/10565

Dotazy členů RMB zodpověděl Radomír Vondra, starosta MČ Brno-Tuřany. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě v příloze.

 

1. RMB schvaluje Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, Statutárním městem Brnem-městskou částí Brno-Tuřany, společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno a společností KOMFORT-Jezera, s. r. o. Křenová 478/72, 602 00 Brno, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zpracování projektové dokumentace na technickou a dopravní infrastrukturu formou aktualizace a změny původní projektové dokumentace z roku 2012 v souladu se „Studií pro Holásky“, která tvoří přílohu č. 1 Memoranda o spolupráci.

***

úkol č.: [R7/148/103/01]

zodpovídá: BO                                            [3225]

termín: [2018-12-31]

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí na celou lokalitu řešenou ve „Studii pro Holásky“, která tvoří přílohu č. 1 Memoranda o spolupráci.

***

úkol č.: [R7/148/103/02]

zodpovídá: BO                                            [3225]

termín: [2018-12-31]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

1e.

Rezignace a jmenování členek a členů komisí RMB  ̶  RM7/10583

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s čl. 3, odst. 2 Statutu komisí RMB, v platném znění, dnem 31.12.2017

 

bere na vědomí rezignaci:

 

•          Jany Drápalové na členství v Komisi dopravy RMB a Komisi bydlení RMB;

•          Davida Oplatka na členství v Komisi sociální, zdravotní a prorodinné politiky RMB;

•          Ivany Fajnorové na členství v Komisi RMB pro tělesnou výchovu a sport;

•          Martina Andera na členství v Komisi Smart City RMB;

 

2. RMB v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a v souladu s čl. 3, odst. 2 Statutu komisí RMB, v platném znění, dnem 1. 1. 2018

 

jmenuje

 

•          Jasnu Flamikovou členkou Komise dopravy RMB;

•          Davida Oplatka místopředsedou Komise bydlení RMB;

•          Dalibora Levíčka členem Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky RMB;

•          Jana Perlu členem Komise RMB pro tělesnou výchovu a sport;

•          Helenu Továrkovou členkou Komise pro Smart City RMB;

 

 

 

***

3. RMB ukládá tajemníkům komisí RMB informovat o přijatém usnesení předsedy komisí RMB.

***

úkol č.: [R7/148/1e]

zodpovídá: tajemníci komisí                              [3290]

termín: [2017-12-31]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

2.

Projednání usnesení 28. jednání Sněmu starostů RM7/10392

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB bere na vědomí usnesení 28. jednání Sněmu starostů konaného dne 23. listopadu 2017.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. – smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti – RM7/10356

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s.,

 

Ø  schvaluje

 

v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti SAKO Brno, a. s., uzavřenou touto společností dne 24. 11. 2017 s Ing. Martinem Itterheimem.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na společnosti SAKO Brno, a. s.

 

Ø  bere na vědomí

 

v souladu s ustanovením § 442 a § 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, Upozornění člena představenstva společnosti SAKO Brno, a. s., Ing. Martina Itterheima na konkurenční činnost a nutnost vyslovit případný nesouhlas s konkurenční činností do jednoho měsíce ode dne doručení upozornění.

Upozornění člena představenstva na konkurenční činnost tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Ø  bere na vědomí

 

v souladu s ustanovením § 46 a § 54 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, Čestné prohlášení člena představenstva společnosti SAKO Brno, a. s.. Ing. Martina Itterheima..

Čestné prohlášení člena představenstva tvoří přílohu č. 4c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti SAKO Brno, a. s.

 

Ø  bere na vědomí

 

Výpis z 354. jednání představenstva společnosti SAKO Brno, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s.   ̶  Plán investic pro rok 2018  ̶  RM7/10573

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti STAREZ - SPORT, a. s.

 

Ø  bere na vědomí

informace související s návrhem plánu investic společnosti STAREZ - SPORT, a. s., pro rok 2018;

 

Ø  schvaluje

plán investic společnosti STAREZ - SPORT, a. s., pro rok 2018, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ společnosti STAREZ - SPORT, a. s. v souladu s přijatým usnesením.

 

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

5.

Projekt „Rozšíření infrastruktury stávajícího radiokomunikačního systému TETRA“  ̶  výběr nejvhodnější nabídky  ̶  smlouva o dílo  ̶  RM7/10464

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku „Rozšířeni infrastruktury stávajícího radiokomunikačního systému TETRA“ nabídku společnosti KonekTel, a. s., se sídlem Pražská 152, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO: 15051145.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a společností KonekTel, a. s., se sídlem Pražská 152, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO: 15051145, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno

- podpisem oznámení o výběru dodavatele

- podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím MT Legal s. r. o., advokátní kancelář.

***

úkol č.: [R7/148/05/01]

zodpovídá: MP                                                [33]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

 

 

 

 

***

5. RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit odeslání formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení" k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím MT Legal s. r. o., advokátní kancelář.

T: do 30 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy

***

úkol č.: [R7/148/05/02]

zodpovídá: MP                                                [33]

termín: [viz usnesení]

 

***

6. RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit zveřejnění písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele.

T: do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/148/05/03]

zodpovídá: MP                                                [33]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit zveřejnění uzavřené smlouvy na projekt na profilu zadavatele statutární město Brno - Městská policie Brno a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/148/05/04]

zodpovídá: MP                                                [33]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit zveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele statutární město Brno - Městská policie Brno.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/148/05/05]

zodpovídá: MP                                                [33]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/148/05/06]

zodpovídá: MP                                                [33]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

6.

Rozpočty příspěvkových organizací města Brna na rok 2018  ̶  RM7/10501

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města Brna na rok 2018, dle přílohy č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů  ̶  RM7/10499

Bylo hlasováno bez rozpravy včetně doplňujícího materiálu.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/24. Zastupitelstva města Brna, bod 12.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě, uzavřené mezi statutárním městem Brnem, Veletrhy Brno, a. s. a Československou obchodní bankou a. s. ̶  RM7/10600

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 1716143965 ze dne 27. 10. 2016, uzavřené mezi statutárním městem Brnem, Veletrhy Brno, a. s. a Československou obchodní bankou, a. s., který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

9.

Pravidla pro čerpání peněžitých prostředků z reprezentačního fondu a poskytování darů  ̶  RM7/10534

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje Pravidla pro čerpání peněžitých prostředků z reprezentačního fondu a poskytování darů, které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

10.

Žádost o souhlas s použitím znaku města Brna na miniaturních modelech brněnských památek a v logu krasobruslařského oddílu TJ STADION BRNO  ̶  RM7/10533

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

RMB souhlasí

- s použitím znaku města Brna na miniaturních modelech brněnských památek distribuovaných Tomášem Kučerou;

- s použitím znaku města Brna v logu krasobruslařského oddílu TJ STADION BRNO

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „TISK BRNO CITY GUIDE“  ̶  výběr dodavatele  ̶ smlouva  ̶  RM7/10542

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu TISK BRNO CITY GUIDE nabídku společnosti POINT CZ, s. r. o., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČO: 48528803.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností POINT CZ, s. r. o., IČO: 48528803, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů zajistit uveřejnění  uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/148/11/01]

zodpovídá: KMZV                                     [3288]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů zajistit uveřejnění  výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/148/11/02]

zodpovídá: KMZV                                     [3288]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2018“  ̶  výběr dodavatele  ̶  smlouva  ̶  RM7/10508

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2018 nabídku dodavatele Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 628 00, Brno-Židenice, IČO: 40382508.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem Ilija Dorovský, IČO: 40382508, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/148/12/01]

zodpovídá: KMZV                                     [3288]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/148/12/02]

zodpovídá: KMZV                                     [3288]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

 

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rámcová smlouva na dodávku microsites města Brna“  ̶  výběr nejvhodnější nabídky  ̶  smlouva  ̶  RM7/10482

Bylo hlasováno po kratší rozpravě včetně doplňujícího materiálu.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Rámcová smlouva na dodávku microsites města Brna“ jako nejvhodnější nabídku společnosti inQool, a. s., IČO 29222389, se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o poskytování služeb mezi statutárním městem Brnem a firmou inQool, a. s., IČO 29222389, se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora města Brna pro oblast Smart City, podpisem této smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/148/13/01]

zodpovídá: OMI                                     [23]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/148/13/02]

zodpovídá: OMI                                     [23]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“  ̶   změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace  ̶  RM7/10507

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ včetně podmínek v něm obsažených. Rozhodnutí o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

15.

Projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“  ̶  rozhodnutí o poskytnutí dotace  ̶  RM7/10503

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  vzít na vědomí

rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“.

 

Ø  souhlasit

s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí

na projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Ø  pověřit

na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů;

 

 

 

Ø  uložit

Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.

T: po ukončení projektu

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

16.

Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“  ̶  žádost o dotaci  ̶  RM7/10530

 Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje

- Mgr. Vladimíra Petlacha, osobní číslo 280240, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem žádosti o dotaci, příloh a čestných prohlášení v ní obsažených;

 

- Mgr. Vladimíra Petlacha, osobní číslo 280240, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně k jednání s Řídícím orgánem v záležitostech souvisejících s projektem;

 

- Mgr. Vladimíra Petlacha, osobní číslo 280240, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, k podepisování dokumentů týkajících se projektu, zejména Podmínek realizace projektu, žádostí o změnu, žádosti o přezkum rozhodnutí, námitky proti rozhodnutí výběrové komise, informací o pokroku v realizaci, průběžných zpráv o realizaci, závěrečné zprávy o realizaci, žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených, zpráv o udržitelnosti projektu a dalších dokumentů plynoucích z administrace projektu, a v době jeho nepřítomnosti Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB.

 

 

 

 

 

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit

- dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“;

- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt Řídícímu orgánu Operačního programu Doprava prostřednictvím elektronického systému MS 2014+

***

úkol č.: [R7/148/16]

zodpovídá: OIEF                                    [3258]

termín: [2018-01-31]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

17.

„Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 1. etapa“  ̶  zahájení zadávacího řízení  ̶ RM7/10505

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 1. etapa“ v souladu s ustanovením § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon)“, v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“, který tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu;

- zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 16b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 zákona.

 

3. RMB zřizuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Richard Mrázek – náměstek primátora

- Mgr. Jitka Smutná   ̶  vedoucí obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a.s.

- Ing. Petr Hudec, Ph.D.   ̶   referent Odboru investičního MMB

- Mgr. Tomáš Hebký  ̶  specialista pro čerpám dotací EU, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Vladimír Bielko  ̶  specialista, Brněnské komunikace a. s.

 

náhradníci:

- Bc.  Matěj Hollan – náměstek primátora

- Bc. Milada Bartíková  ̶ referent obchodně- právního střediska, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Petr Musil  ̶  referent Odboru investičního MMB

- Daniel Šíma  ̶  specialista, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Ladislav Juříček  ̶  specialista, Brněnské komunikace a. s.

 

Ø  hodnotící komisi,

která bude zároveň posuzovat splnění podmínek účasti v zadávacím řízem ve složení:

 

členové:

-

- Ing. Vladimír Bielko  ̶  specialista, Brněnské komunikace a. s.

- Mgr. Jitka Smutná  ̶  vedoucí obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.

- Mgr. Tomáš Hebký  ̶  specialista pro čerpání dotací EU, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Aleš Keller  ̶ specialista, technický ředitel, Brněnské komunikace a. s.

 

náhradníci:

-

- Ing. Luděk Borový  ̶  generální ředitel, Brněnské komunikace a.s.

- Bc. Milada Bartíková  ̶   referent obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.

- Daniel Šíma  ̶  specialista, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Ladislav Vyskočil  ̶  vedoucí střediska Realizace inženýrských staveb, Brněnské komunikace a. s.

 

4. RMB pověřuje vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. Mgr. Jitku Smutnou

- jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky s tím, že je oprávněna se účastnit jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem, a to včetně svých asistentů

- podpisem výzvy k podání nabídek;

- podpisem formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“.

 

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. odeslání formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

***

úkol č.: [R7/148/17/01]

zodpovídá: OI                                    [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.  uveřejnění zadávací dokumentace s výjimkou formuláře na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/148/17/02]

zodpovídá: OI                                    [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/148/17/03]

zodpovídá: OI                                    [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

18.

„Zajištění požární bezpečnosti Domova pro seniory Věstonická, příspěvková organizace  ̶  přístavba evakuačních výtahů“  ̶  výzva k podání nabídek  ̶  RM7/10544

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje výzvu k podání nabídek podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která zároveň obsahuje zadávací podmínky této veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí

- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 odst. 4) a 5) zákona

- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého účastníka na jednání komise pro otevírání obálek.

 

3. RMB svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodnout o změně zadávacích podmínek v návaznosti na žádost o vysvětlení s výjimkou změny technické kvalifikace a hodnotících kritérií.

 

4. RMB zřizuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora

- Ing.Karin Karasová  ̶  předsedkyně Komise bydlení RMB

-  Mgr. Sylvie Zwettlerová  ̶  právník Odboru investičního MMB

-  Ing. Karel Vlček  ̶  vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního MMB

-  Ing. Viktor Piše  ̶  referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního MMB

 

Ø  hodnotící komisi,

která je zároveň oprávněna posuzovat kvalifikaci ve složení:

 

členové:

- Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora

- Ing. Karin Karasová  ̶  předsedkyně Komise bydlení RMB

- Mgr. Sylvie Zwettlerová  ̶  právník Odboru investičního MMB

- Ing. Karel Vlček  ̶  vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního MMB

- Ing. Viktor Piše  ̶  referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního MMB

 

náhradníci:

- Marek Janíček – člen RMB

- Ing. Naděžda Křemečková  ̶  člen ZMB

- JUDr. Eva Siváková  ̶  právník Odboru investičního MMB

- Ing. Jana Jakubů  ̶  vedoucí Odboru investičního MMB

- Bc. Ladislava Zítková  ̶  referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního MMB

 

5. RMB stanovuje oprávnění hodnotící komise, která je zároveň oprávněna posuzovat kvalifikaci, jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně tři pětiny členů nebo jejich náhradníků. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků.

 

6. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výzvy k podání nabídek.

 

 

 

 

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výzvy na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/148/18/01]

zodpovídá: OI                                    [14]

termín: [2018-01-05]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/148/18/02]

zodpovídá: OI                                    [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Jánská 18/20  ̶ výměna hlavního rozvaděče elektroinstalace“ výběr dodavatele  ̶  smlouva  ̶  RM7/10467

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Jánská 18/20  ̶  výměna hlavního rozvaděče elektroinstalace“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče Pavel Vitoul, Náměstí SNP 1136/28, 613 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a uchazečem Pavel Vitoul, Náměstí SNP 1136/28, 613 00 Brno, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/148/19]

zodpovídá: OSM                                   [3239]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Jeřábkova 4  ̶  oprava plynové kotelny“ výběr dodavatele  ̶   smlouva  ̶  RM7/10468

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Jeřábkova 4  ̶̶  oprava plynové kotelny“ jako nejvhodnější nabídku společnosti ILASTAN s. r. o., Malátova 2344/12, 612 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností ILASTAN s. r. o., Malátova 2344/12, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/148/20]

zodpovídá: OSM                                   [3239]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo nám, manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO - dokumentace pro uzemní rozhodnutí“  ̶ výběr dodavatele  ̶  smlouva o dílo se společností SUDOP BRNO, spol. s r. o.  ̶  RM7/10504

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo nám.  ̶   manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO  ̶  dokumentace pro územní rozhodnutí“ nabídku společnosti SUDOP BRNO, spol. s r. o., IČO: 44960417, se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) mezi statutárním městem Brnem a SUDOP BRNO, spol. s r. o., IČO: 44960417, se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/148/21/01]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanovém zákonem

***

úkol č.: [R7/148/21/02]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

22.

„Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“  ̶   výběr dodavatele a smlouva o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí se společnostmi UNISTAV CONSTRUCTION a. s. a KOMFORT, a. s.  ̶  RM7/10567

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  ̶ „Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“ nabídku společností UNISTAV CONSTRUCTION a. s., se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO: 039 02 447 a KOMFORT, a. s., se sídlem: Křenová 478/72, 602 00 Brno, IČO: 255 24 241, sdružených ve společnosti s názvem „Společnost pro Sýpku“.

 

2. RMB smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí (dále jen „smlouva“) mezi statutárním městem Brnem a společnostmi UNISTAV CONSTRUCTION a. s., se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, IČO: 039 02 447 a KOMFORT, a. s., se sídlem: Křenová 478/72, 602 00 Brno, IČO: 255 24 241, sdruženými ve společnosti s názvem „Společnost pro Sýpku“, na veřejnou zakázku „Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“ zadanou podle § 56 zákona, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB bezodkladně po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/148/22/01]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  odeslání formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 30 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy

***

úkol č.: [R7/148/22/02]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/148/22/03]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 resp. 30 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/148/22/04]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/148/22/05]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/148/22/06]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

23.

„Výstavba kamerového dohledu v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně, včetně sběru dopravních dat a dohledu Městské policie Brno“  ̶   výběr dodavatele a smlouva o dílo se společností VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s. r. o.  ̶  RM7/10506

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  ̶  „Výstavba kamerového dohledu v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně, včetně sběru dopravních dat a dohledu Městské policie Brno“ nabídku společnosti VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s. r. o., sídlo: Bosonožské nám. 1/2, 642 00 Brno, IČO: 27702804.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s r. o., sídlo: Bosonožské nám. 1/2, 642 00 Brno, IČO: 27702804 na veřejnou zakázku „Výstavba kamerového dohledu v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně, včetně sběru dopravních dat a dohledu Městské policie Brno“ zadanou podle § 56 zákona, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB bezodkladně po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/148/23/01]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  odeslání formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/148/23/02]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/148/23/03]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s.  další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/148/23/04]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

-------

-------

  pro

 

 

 

24.

„Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytova  ̶  demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova, včetně navazujících stavebních objektů“  ̶   změna závazku, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností EUROVIA CS, a. s.  ̶   RM7/10423

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytová  ̶ demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova, včetně navazujících stavebních objektů“ zadanou podle ust. § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytova  ̶ demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova, včetně navazujících stavebních objektů“, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. zveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/148/24/01]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně - právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. zveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v registru smluv.

T: do 30 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/148/24/02]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně - právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. odeslání formuláře „Oznámení o změně" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 30 dnů od změny závazku

***

úkol č.: [R7/148/24/03]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

 

 

25.

„Stavební úpravy společenského centra Bystrc“  ̶   dohoda o narovnání  ̶  RM7/10532

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dohodu o narovnám ke smlouvě o zhotovení stavby č. 5617052420 u objednatele a č. S170212 u zhotovitele na stavbu „Stavební úpravy společenského centra Bystrc“ mezi statutárním městem Brnem a společností Hrušecká stavební spol. s r. o. (dále jen „dohoda o narovnání“), která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dohody o narovnání.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dohody o narovnání v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření dohody o narovnání

***

úkol č.: [R7/148/25]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

26.

„Zateplení ZŠ Laštůvkova“  ̶  změna závazku  ̶  RM7/10531

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení ZŠ Laštůvkova“ podle ust. § 222 odst. 4 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“);

- dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení stavby mezi statutárním městem Brnem a společností OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796, který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby

***

úkol č.: [R7/148/26/01]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby

***

úkol č.: [R7/148/26/02]

zodpovídá: OI                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

27.

Plánovací smlouva „Brno, Soběšice, ul. Klarisky“  ̶  RM7/10561

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje plánovací smlouvu „Brno, Soběšice, ul. Klarisky“ mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

28.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých věcí v prostoru podzemního krytu na ul. Husova, k. ú. Město Brno  ̶  RM7/10474

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Amerického fondu o. p. s., o zapůjčení dvou stolů pro účely doplnění expozice v krytu na ul. Husova.

 

2. RMB schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých věcí mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Americkým fondem o. p. s. Odlehlá 10/19, Ořešín, 621 00 Brno, jako nájemcem, týkající se rozšíření předmětu pronájmu o 2 ks stolů pro zasedání, evidovanými pod inventárními čísly pronajímatele 20028002096 a 2002800297.

Dodatek tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

29.

Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 1459/14 v k. ú. Pisárkv  ̶  RM7/10469

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě a).

 

 

1. RMB bere na vědomí žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno, IČO: 00426296, Křenová 219/66, 602 00 Brno, o pronájem části pozemku v areálu Pisárecká 11.

 

2. RMB schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Brno, IČO: 00426296, Křenová 219/66, 602 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu části pozemku 1459/14 v k. ú. Pisárky o výměře 36 m̶ za nájemné 3.600,- Kč bez DPH za rok.

Smlouva tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

30.

Smlouva o nájmu prostor a pozemků   ̶   lokalita Na Jurance v k. ú. Pisárky  ̶  RM7/10472

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Žižkov 1 o pronájem prostor v budově postavené na pozemku p. č. 2224 a části pozemků p. č. 2223 a 2224, vše v k. ú. Pisárky.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor a pozemků mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Brno Žižkov 1 jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor v budově č. p. 403, která je součástí pozemku p. č. 2224, dále části pozemku p. č. 2224 o výměře 80 m² a části pozemku p. č. 2223 o výměře 537 m², vše v k. ú. Pisárky.

Smlouva tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

31.

Smlouva o nájmu prostor v budově Radnická 5, k. ú. Město Brno  ̶  RM7/10466

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 32.

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxx xxxxxx o pronájem prostor v budově Radnická 5.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor o celkové výměře 57,08 m² v l.NP a 2.NP budovy č. p. 383 na adrese Radnická 5, která je součástí pozemku p. č. 424 v k. ú. Město Brno. Smlouva tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

32.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Cejl 23, k. ú. Zábrdovice  ̶  RM7/10470

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Matis Family s. r. o. o pronájem prostor v budově Cejl 23.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Matis Family s. r. o., IČO: 25341332, Cejl 487/18, 602 00 Brno jako nájemcem, týkající se nájmu prostor o celkové výměře 109,75 m² v 1. NP budovy Cejl 23, č. p. 492, která je součástí pozemku p. č. 723/1 v k. ú. Zábrdovice.

Smlouva tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Pekařská 36  ̶   změna přílohy usnesení R7/139. schůze RMB, bod č. 28  ̶  RM7/10479

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o úpravu splatnosti nájemného v textu smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Pekařská 36 schválené RMB na schůzi RMB R7/139.

 

2. RMB schvaluje

- změnu přílohy č. 13 k usnesení R7/139. schůze RMB konané dne 31. 10. 2017, bod č. 28, dle nového znění smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o výměře 28,83 m̶² v 1. NP budovy Pekařská 36, č. p. 417, která je součástí pozemku p. č. 1058/1 v k. ú. Staré Brno, obec Brno, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako nájemcem;

 

- nové znění smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o výměře 28,83 m² v 1. NP budovy Pekařská 36, č. p. 417, která je součástí pozemku p. č. 1058/1 v k. ú. Staré Brno,

obec Brno, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

34.

Dohoda o ukončení nájmu prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno  ̶  RM7/10465

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b).

 

1. RMB bere na vědomí žádost Bicom, spol. s r. o., o ukončení nájmu prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno.

 

2. RMB schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Bicom, spol. s r. o., Anenská 10, 602 00 Brno, jako nájemcem, týkající se ukončení nájmu prostor o celkové výměře 97,85 m̶² v 3. NP budovy Anenská 10, k. ú. Staré Brno, k 31. 1. 2018. Dohoda tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

35.

Žádost o ukončení nájmu parkovacího stání v budově Zderadova 3 dohodou  ̶  RM7/10471

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b).

 

1. RMB bere na vědomí žádost Ing. Tomáše Soukala o ukončení nájmu parkovacího stání v budově Zderadova 3 dohodou.

 

2. RMB neschvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Ing. Tomášem Soukalem, IČO: 86947958, jako nájemcem, týkající se ukončení nájmu parkovacího stání v budově Zderadova 3, č. p. 474, která je součástí pozemku p. č. 231/9 v k. ú. Trnitá, k 31. 12. 2017.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

36.

Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Orlí 7, k. ú. Město Brno  ̶  RM7/10473

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx o pronájem prostor o výměře 75,61 m² v 2. NP budovy Orlí 7.

 

2. RMB neschvaluje pronájem prostor o výměře 75,61 m̶² v 2.NP dvorního traktu budovy č. p. 480 na adrese Orlí 7, která je součástí pozemku p. č. 188 v k. ú. Město Brno, žadateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za nájemné 65,- Kč/m²/rok.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

37.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu plochy na pronájem pozemků v k. ú. Maloměřice dotčených stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytova“  ̶  RM7/10426

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu plochy ze dne 8. 8. 2005 ve znění jejích dodatků na pronájem pozemků p. č. 1718/1, 1718/2 a 1718/3 v k. ú. Maloměřice mezi statutárním městem Brnem a společností BigBoard Praha, a. s. (dále jen „Dodatek č. 3“), který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna podpisem dodatku č. 3.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

38.

Úhrada pohledávky ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 1678/190 v k. ú. Starý Lískovec statutárním městem Brnem  ̶  RM7/10415

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 22. 11. 2017 č. j. UZSVM/B/59641/2017-HMU1 ve věci úhrady pohledávky ve výši 5.330,- Kč, která odpovídá majetkovému prospěchu získanému užíváním pozemku p. č. 1678/190 v k. ú. Starý Lískovec bez právního důvodu za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

 

 

2. RMB schvaluje úhradu pohledávky ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezdůvodné obohacení získané statutárním městem Brnem bezesmluvním užíváním pozemku p. č. 1678/190 v k. ú. Starý Lískovec (v areálu vodojemu Kamenný vrch) za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve výši 5.330,- Kč.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

39.

Budoucí zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1216/1 v k. ú. Komárov pro stavbu „Tramvaj Plotní  ̶̶  soubor staveb  ̶  etapa 2-4“  ̶  RM7/10440

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které spočívá v právu zřídit a provozovat na pozemku p. č. 1216/1 v k. ú. Komárov ve vlastnictví AICOM BRNO s. r. o. plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení, mezi statutárním městem Brnem, jako investorem, AICOM BRNO s. r. o., jako budoucím povinným a vlastníkem plynárenského zařízení, GasNet, s. r. o., jako budoucím oprávněným, za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Návrh prodeje části pozemku p. č. 9328, k. ú. Židenice, pro stavbu lodžií domu Bořetická 13  ̶  RM7/10528

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p. č. 9328  ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m², k. ú. Židenice, dle GP č. 3413-4/2017 pozemek p. č. 9328   ̶  ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m², k. ú. Židenice

vlastníkům jednotek v domě Bořetická 4099/13, Brno, který je postaven na pozemku p. č. 8244, k. ú. Židenice, podle podílů na společných částech domu a pozemku uvedených v katastru nemovitostí na LV 5903, za dohodnutou kupní cenu 97.000,- Kč + 21 % DPH, tj. 20.370,- Kč; celková kupní cena činí 117.370,- Kč.

 

2. RMB schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 6317033828 uzavřené dne 25. 8. 2017 mezi statutárním městem Brnem, jako pronajímatelem a Společenstvím vlastníků Bořetická 4099/13, Brno, společenství vlastníků jednotek, jako nájemcem, o pronájmu části pozemku p. č. 9328, k. ú. Židenice, s účinností ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy, jíž se pronajatý pozemek převádí do vlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě Bořetická 13, Brno. Dohoda tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

-------

-------

  pro

 

 

41.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1293/2, 1293/3, 1293/8, 1293/9 v k. ú. Staré Brno   ̶  RM7/10527

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje

- pozemku p. č. 1293/2   ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²

- pozemku p. č. 1293/3   ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²

- pozemku p. č. 1293/8   ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

- pozemku p. č. 1293/9   ̶  zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 5 m²

v k. ú. Staré Brno.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

a) prodej

- pozemku p. č. 1293/2   ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²

- pozemku p. č. 1293/8   ̶  ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

- pozemku p. č. 1293/9   ̶  zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 5 m²

v k. ú. Staré Brno

společnosti VIRTUS GROUP plus s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 289.435,- Kč a za podmínek kupní smlouvy

 

b) prodej

- pozemku p. č. 1293/3   ̶   zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²

v k. ú. Staré Brno

společnosti VIRTUS GROUP plus s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 232.000,- Kč, s rozvazovací podmínkou využití předkupního práva vlastníkem garáže postavené na pozemku a za podmínek kupní smlouvy

 

a dále pro případ, že vlastník garáže, postavené na pozemku p. č. 1293/3 k. ú. Staré Brno využije nabídky předkupního práva do tří měsíců od obdržení výzvy k uplatnění předkupního práva, čímž dojde k naplnění rozvazovací podmínky specifikované výše a kupní smlouva uzavřená se společností VIRTUS GROUP plus s. r. o. na prodej pozemku p. č. 1293/3 k. ú. Staré Brno věci zanikne s účinky ex tunc,

 

Ø  schválit prodej

- pozemku p. č. 1293/3   ̶  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m² v k. ú. Staré Brno společnosti KRYSTAL GROUP s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 232.000,- Kč a za podmíne