Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/34
konaného od 8:00 hodin dne 12. prosince 2017, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování
____________________________________________________

1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 51 členů ZMB (viz prezenční listina).


Omluveni:
Ing. Vít Beran (po projednání bodu 22), Ing. Jana Drápalová (po 14:00),
Ing. Stanislav Juránek (po projednání bodu 22), Bc. Roman Onderka, MBA, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Martin Říha (po 15:30), JUDr. Helena Sýkorová (po 14:30), Petr Šafařík (do 10:30), doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Bc. Martin Freund.

Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál (dále jen Ing. Petr Vokřál, primátor).

V úvodu upozornil na skutečnost, že jednání ZMB je audiovizuálně přenášeno prostřednictvím internetových stránek města a přenos je zaznamenáván, archivován a následně bude zveřejněn.

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Marie Doubravová a Jana Sovová, pracovnice Organizačního odboru MMB a právní asistencí byly pověřeny JUDr. Hana Doležalová
a Mgr. Marcela Marečková, pracovnice Kanceláře primátora města Brna.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi MVDr. Vlastimil Žďárský a Vít Prýgl.

K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.
Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
Hlasování č. 1: 48 - 0 - 0

Schválení programu zasedání ZMB č. Z7/34

Ing. Petr Vokřál, primátor, zdůvodnil tyto změny programu:
- stažení bodů:
 
6) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her - ZM7/3223
11) Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví - ZM7/
78) Návrh prodeje částí pozemků p. č. 170/1, p. č. 1142/62, p. č. 7629/1, v k. ú. Bystrc - ZM7/3313

132) Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č. p. 1796, postavené
na pozemku p. č. 3907 v k. ú. Královo Pole - ZM7/
133) Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 463, postavené
na pozemku p. č. 1561/2 v k. ú. Bohunice - ZM7/
144) Návrh směny části pozemku p. č. 847/1 a pozemku p. č. 857 vše v k.ú. Kníničky za pozemky p. č. 4726, 4727 a 4728 vše v k.ú. Bystrc - ZM7/3187

 • zařazení nových bodů:
  164) Návrh změny stanov Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí
  a svazků obcí, zájmového sdružení právnických osob - ZM7/3242
  165) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2020 - projekt Meeting Brno - ZM7/3317
  166) Snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, návrh rozpočtového opatření - ZM7/3318
  167) Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
  p. č. 1723 v k. ú. Maloměřice - ZM7/3247
  168) ,,Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla" - návrh dohody
  o narovnání - ZM7/3319

  Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl zařadit projednávání:
  - bodu 18) po dopolední přestávce a
  - bodů 23), 50) a 166) před bodem 22).
  Dále upozornil, že u bodů 28), 44), 45), 47), 55), 130), 131), 145) a 162) se technicky upravují názvy bodů podle předložených materiálů.

  Poté vyzval členy Zastupitelstva města Brna k podání případných dalších návrhů k projednání.

  Vystoupil Ing. Oliver Pospíšil a navrhl zařadit projednání bodu 65) po bodu 2)
  a požádal o samostatné hlasování o zařazení nového bodu 165).

  Poté vystoupil JUDr. Robert Kerndl s dotazem, zda je navrhováno předřazení bodu 165) před bod 22), Ing. Petr Vokřál, primátor, uvedl, že nebyl podán návrh na předřazení tohoto bodu.

  JUDr. Robert Kerndl se dotázal, proč nebyl materiál k nově navrženému bodu 165) distribuován všem členům Zastupitelstva města Brna s ostatními materiály.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se k distribuci výše uvedeného materiálu a dále konstatoval, že dle jeho informací byl materiál distribuován některým členům Zastupitelstva města Brna pouze v digitální podobě.
  JUDr. Robert Kerndl uvedl, že se domnívá, že zde byla snaha utajit materiál před členy Zastupitelstva města Brna, a dále sdělil, že materiál souvisí s očekávaným projednáváním rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odmítl tuto domněnku, vyjádřil se k zařazení projektu v rámci návrhu rozpočtu města Brna.

  JUDr. Robert Kerndl se poté obrátil se svým dotazem na Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, který materiál k bodu 165) k projednání předložil.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - uvedl, že distribuci materiálů pro členy Zastupitelstva města Brna nezajišťuje.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o navrženém stažení bodů z jednání.
  Hlasování o stažení bodů 6), 11), 78), 132), 133) a 144):
  Hlasování č. 2: 45 - 0 - 0

  Tyto body byly staženy.

  Hlasování o zařazení nových bodů 164), 166), 167) a 168):
  Hlasování č. 3: 40 - 4 - 0

  Tyto body byly zařazeny.

  Samostatné hlasování o zařazení nového bodu 165) dle návrhu Ing. Olivera Pospíšila:
  Hlasování č. 4: 33 - 10 - 3

  Tento návrh byl přijat.

  Hlasování o úpravě časového harmonogramu:
  - bod 18) po dopolední přestávce,
  - body 23), 50) a 166) před bodem 22) a
  - bod 65) po bodu 2):
  Hlasování č. 5: 43 - 0 - 3

  Tento návrh byl přijat.

  Hlasování o celém programu jednání včetně výše uvedených schválených návrhů:
  Hlasování č. 6 : 44 - 1 - 3

 • Schválený program jednání Z7/34:

  1.

  Technický bod

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů

  3.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
  (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)

  4.

  Udělení Ceny města Brna pro rok 2017 - ZM7/3169

  5.

  Udělení čestného občanství města Brna za období 2014-2018 - ZM7/3256

  7.

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 5/2016 a č. 4/2017 - ZM7/3232

  8.

  Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
  č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Palackého náměstí - ZM7/3245

  9.

  Přejmenování parku na území města Brna - ZM7/3258

  10.

  Strategie BRNO 2050 - strategická část - ZM7/3305

  12.

  Strategie integrace cizinců ve městě Brně - ZM7/3306

  13.

  Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB - ZM7/3225

  14.

  Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni - ZM7/3224

  15.

  Příspěvek na stravování uvolněným členům Zastupitelstva města Brna - ZM7/3257

  16.

  Náhrada škody způsobené trestnou činností v objektu Masná 3c, k. ú. Trnitá - další postup - ZM7/3159

  17.

  Žádost pana XXXXXXXXXX XXXX o prominutí platby zákonného úroku z prodlení
  v celkové výši 53.851,35 Kč ze splátek dluhu dle dohody o splátkách č. 6315113106 - ZM7/3176

  18.

  Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - ZM7/3181

  19.

  Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017 - ZM7/3182

  20.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SINGLETRAIL Moravský kras, z. s., na vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku - ZM7/3244

  21.

  Rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutím transferů městským částem, posunutí termínu vyúčtování investičního transferu poskytnutého MČ
  Brno-Tuřany - ZM7/3236

  22.

  Rozpočet statutárního města Brna na rok 2018 - ZM7/3200

  23.

  Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/3260

  24.

  Poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění účasti základních škol v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu - rozpočtové opatření - ZM7/3215

  25.

  Poskytnutí neinvestičního příspěvku Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci, na financování urbanistické soutěže "Na Kaménkách" Brno, Černovice, rozpočtové opatření - ZM7/3228

  26.

  Žádost MČ Brno-Maloměřice a Obřany o souhlas s použitím zisku z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu - ZM7/3263

  27.

  Žádost MČ Brno-střed o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM7/3267

  28.

  Změny v transferech městským částem v roce 2017 na žádost městských částí - rozpočtové opatření - ZM7/3259

  29.

  Prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Veřejnou zeleň města Brna, příspěvkovou organizaci - ZM7/3226

  30.

  Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - ponechání finančních prostředků z nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku na zajištění urbanistických soutěží - ZM7/3227

  31.

  Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM7/3229

  32.

  SZZ II Brno, příspěvková organizace - ponechání finančních prostředků z investičního transferu poskytnutého v roce 2017 k využití v roce 2018 - ZM7/3261

  33.

  Muzeum města Brna, příspěvková organizace - převedení investičního transferu na neinvestiční příspěvek, rozpočtové opatření - ZM7/3292

  34.

  Změna využití účelového neinvestičního příspěvku Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci - ZM7/3296

     

  35.

  Změna účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci - ZM7/3240

  36.

  Změna účelu využití schváleného investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - ZM7/3241

  37.

  Změna využití části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO v letech 2017 a 2018 - ZM7/3293

  38.

  Prodloužení čerpání části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Knihovna Jiřího Mahena v Brně, v letech 2017 a 2018 - ZM7/3294

  39.

  Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 uzavřené mezi statutárním městem Brnem
  a STAREZ-SPORT, a. s. - ZM7/3167

  40.

  Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných
  a sportovních aktivit pro rok 2017 - ZM7/3246

  41.

  Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna Armádě spásy České republiky, z. s., a Diecézní charitě Brno na zajištění zimního provozu nočních krizových center - ZM7/3309

  42.

  Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Diecézní charitě Brno na projekt "Textilní banka Baltazar", rozpočtové opatření - ZM7/3308

  43.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. - ZM7/3307

  44.

  Uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna -
  IN Film Praha spol. s r. o. - rozpočtové opatření - ZM7/3284

  45.

  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017
  č. 731 709 2128 - XXXXXXX XXXXXXXXX - ZM7/3283

  46.

  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6717094620 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené s Českým olympijským výborem - ZM7/3243

  47.

  Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel
  do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně - ZM7/3160

  48.

  Metodika veřejné podpory - ZM7/3186

  49.

  Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/3183

  50.

  Rozpočtové opatření v souvislosti s realizací projektu "Vývoj nových modulů spolupráce záchranných složek" - ZM7/3295

  51.

  Projekt "Kino Art - stavební úpravy budovy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3220

  52.

  Projekt "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3221

  53.

  Projekt "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část" - rozhodnutí
  o poskytnutí dotace - ZM7/3185

  54.

  Projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, dodatek č. 2 smlouvy o partnerství - ZM7/3219

  55.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 "Regionální brand" - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM7/3255

  56.

  Podpora inovativního podnikání včetně projektu Regionální inovační strategie "Platinn" - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM7/3299

     
     

  57.

  ,,Otevření a vedení českého centra (lektorátu českého jazyka) v Charkově" - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru
  pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob - ZM7/3297

  58.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre" - smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - ZM7/3298

  59.

  Projekt "Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat" - posouzení projektu - ZM7/3189

  60.

  Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina" - posouzení projektu - ZM7/3184

  61.

  Udělení souhlasu ZMB městské části Brno-Královo Pole se založením právnické osoby - společenství vlastníků v domě Purkyňova 1, 3, 5, 7, Brno - ZM7/3266

  62.

  Dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků - ZM7/3264

  63.

  Prodej bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků - ZM7/3268

  64.

  Prodej bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků - ZM7/3265

  65.

  Záměr prodeje pozemků s bytovými domy v k. ú. Město Brno - ZM7/3300

  66.

  Prodej podílů na pozemcích p. č. 8326 a p. č. 8327 v k. ú. Židenice - ZM7/3262

  67.

  Prodej pozemku p. č. 7510/10 v k. ú. Židenice - ZM7/3198

  68.

  Prodej pozemku p. č. 137 v k. ú. Staré Brno - ZM7/3211

  69.

  Prodej pozemků p. č. 1688/115, 1688/116 a částí pozemků p. č. 1688/117, 1688/202, k. ú. Jundrov, svěření části pozemku p. č. 1688/202, MČ Brno-Jundrov - ZM7/3210

  70.

  Prodeje pozemků p. č. 83, 84, 85 v k. ú. Slatina - ZM7/3197

  71.

  Prodej pozemků p. č. 470/7, 470/8, k. ú. Staré Brno - ZM7/3171

  72.

  Prodej pozemku p. č. 369/2 v k. ú. Trnitá - ZM7/3196

  73.

  Prodej pozemků v k. ú. Bystrc u obchodního střediska MAX - ZM7/3270

  74.

  Prodej pozemku p. č. 2125/2 v k. ú. Žebětín - ZM7/3195

  75.

  Prodej pozemku p. č. 1103, k. ú. Kníničky - ZM7/3194

  76.

  Prodej části pozemku p. č. 480 v k. ú. Černovice - ZM7/3214

  77.

  Prodej částí pozemků p. č. 468/1, 468/4, 1702/1 v k. ú. Jundrov - ZM7/3199

  79.

  Prodej pozemku p. č. 290 v k. ú. Olešná u Blanska - ZM7/3202

  80.

  Zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66 ve věci prodeje pozemku p. č. 3853 v k. ú. Bystrc - ZM7/3206

  81.

  Nabytí pozemku p. č. 5116/29 v k. ú. Židenice - ZM7/3238

  82.

  Nabytí pozemků p. č. 1713/70, 1713/77 a 1713/396, vše v k. ú. Bystrc - ZM7/3252

  83.

  Nabytí pozemku p. č. 2594/81 v k. ú. Maloměřice - ZM7/3248

  84.

  Nabytí pozemku p. č. 2594/79 v k. ú. Maloměřice - ZM7/3249

  85.

  Nabytí pozemků p. č. 2158/27 a 2954/18, oba v k. ú. Žebětín - ZM7/3250

  86.

  Nabytí pozemku p. č. 2889/5 v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3254

  87.

  Nabytí pozemku p. č. 4134/38 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3230

  88.

  Nabytí pozemků p. č. 2090/4, 2089/1, 2093/6 a 2093/7, vše v k. ú. Horní Heršpice - změna usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 98 - ZM7/3231

  89.

  Nabytí pozemků p. č. 7976/20, 9717, 9720, 9721, 9724, 9725, 9726, 9727, 9729, 9731 a 9732, vše v k. ú. Židenice - ZM7/3233

  90.

  Nabytí pozemku p. č. 811/23 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3235

  91.

  Nabytí pozemků p. č. 1666/1, p. č. 1666/2 a p. č. 1666/3 v k. ú. Maloměřice
  pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3165

  92.

  Nabytí pozemku p. č. 3543/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa" - ZM7/3161

     

  93.

  Nabytí pozemků p. č. 6253/12, 6253/13, 6253/14 v k. ú. Žabovřesky a uzavření dohody o narovnání - ZM7/3203

  94.

  Nabytí pozemků p. č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19, 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/5 v k. ú. Židenice - ZM7/3277

  95.

  Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 4422/80 v k. ú. Líšeň - ZM7/3269

  96.

  Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 1493/5 k. ú. Veveří - ZM7/3253

  97.

  Nabytí spoluvlastnického podílu id. 3/4 k pozemku p. č. 2946/39 v k. ú. Žebětín
  pro stavbu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat" - ZM7/3162

  98.

  Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 84/74 k. ú. Ořešín - ZM7/3204

  99.

  Nabytí komunikační stavby při ulici K Babě v k. ú. Medlánky a nabytí pozemků
  v k. ú. Medlánky - ZM7/3251

  100.

  Nabytí komunikační stavby se zřízením věcných břemen při ulici Technická v k. ú.
  Královo Pole a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole - ZM7/3234

  101.

  Nabytí budovy č. p. 685 stojící na pozemku p. č. 505 v k. ú. Město Brno (rampa
  u kostela sv. Michala), dohoda o narovnání - ZM7/3276

  102.

  Nabytí jednotky č. 278/7 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3112

  103.

  Nabytí jednotky č. 274/3 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3163

  104.

  Nabytí jednotky č. 285/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400
  na společných částech budovy Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3164

  105.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7890 v k. ú. Židenice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM7/3213

  106.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 48/10, 48/39, 74/4, 225/65, 225/176, 232/4, 3898/12, 3898/13, 3898/16, 3898/18, 3898/20, 3898/23, 3898/27, 3898/32, 3953/233, 3953/333, vše v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3212

  107.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3175

  108.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Staré Brno a Lesná,
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3178

  109.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Líšeň, Staré Brno
  a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3174

  110.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3209

  111.

  Bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Černá Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3173

  112.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Ponava, Židenice a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3172

  113.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1179/7, 1179/8 v k. ú. Bohunice z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3179

     

  114.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 584/2, 584/49 v k. ú. Komín z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3208

  115.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3180

  116.

  Bezúplatný převod pozemku p. č. 1195/4 v k. ú. Veveří do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - ZM7/3310

  117.

  Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3275

  118.

  Dodatky ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3280

  119.

  Dodatky ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM (pozemky
  pod komunikacemi) - ZM7/3281

  120.

  Nabídka předkupního práva k zemědělské stavbě bez č. p./č. e., postavené mj.
  na pozemku p. č. 5045/6 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/3315

  121.

  Nabídka předkupního práva k id. ½ stavby garáže bez č. p./č. e., stojící
  na pozemku p. č. 4725 v k. ú. Komín - ZM7/3274

  122.

  Nabídka předkupního práva k id. ½ stavby garáže bez č. p./č. e., stojící
  na pozemku p. č. 4717 v k. ú. Komín - ZM7/3273

  123.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 68, stojící na pozemku
  p. č. 1927, k. ú. Maloměřice - ZM7/3272

  124.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e, stojící na pozemku
  p. č. 292 v k. ú. Židenice - ZM7/3271

  125.

  Nabídka předkupního práva k id. ½ stavby garáže bez č. p./č. e., stojící
  na pozemku p. č. 1423 v k. ú. Černá Pole - ZM7/3303

  126.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 216, stojící na pozemku p. č. 191, k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3289

  127.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku
  p. č. 1027 v k. ú. Bystrc - ZM7/3304

  128.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku
  p. č. 69/3, k. ú. Staré Brno - ZM7/3288

  129.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku
  p. č. 116/8 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3287

  130.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č. p. 1796, postavené
  na pozemku p. č. 3907 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3302

  131.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 463, postavené
  na pozemku p. č. 1561/2 v k. ú. Bohunice - ZM7/3314

  134.

  Zrušení části usnesení Z7/27. zasedání ZMB, konaného dne 11. 4. 2017, bod 92 - nabídka předkupního práva k id. ½ stavby č. p. 912, stojící na pozemku p. č. 751/3, k. ú. Lesná - ZM7/3311

  135.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 770/1, k. ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení - ZM7/3216

  136.

  Uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 2042/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3239

  137.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 496, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/3290

  138.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 3085/4, ozn. dle geom. plánu jako p. č. 3085/6 a p. č. 3085/7, k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení. Prodej části pozemku p. č 3085/4, ozn. dle geom. plánu jako p. č. 3085/8, k. ú. Líšeň - ZM7/3291

     

  139.

  • Uzavření souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví
   a dohody o úpravě budoucích vztahů k budově;
  • uznání vlastnického práva k příslušným podílům na budově k. ú. Líšeň;
  • uzavření kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
  • prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích k. ú. Líšeň;
  • bezúplatné nabytí jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků k. ú. Líšeň;

  ve věci smírného řešení majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Líšeň - ZM7/3205

  140.

  Majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 732 a v něm vymezených jednotek
  č. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7 v budově č. p. 118 v k. ú. Trnitá
  pro stavbu "Tramvaj Plotní-soubor staveb " - ZM7/3166

  141.

  Směna pozemků v k. ú. Židenice - lokalita Jedovnická - hlíniště - ZM7/3312

  142.

  Směna pozemků v k. ú. Komín - ZM7/3316

  143.

  Směna pozemku p. č. 632/3 v k. ú. Česká za pozemky p. č. 2946/49, 2946/50, 2946/51, 2946/52, 2946/53, 2946/54, 2946/55, 2949/3, vše v k. ú. Žebětín - ZM7/3188

  145.

  Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, budovy na ul. Říčanská
  č. pop. 1448/č. or. 18, která je součástí pozemku p. č. 2475/21 a pozemků
  p. č. 2475/21, p. č. 2475/22, p. č. 2458/22, p. č. 2474/46, p. č. 2474/47 v k. ú. Bystrc - ZM7/3285

  146.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 205/30, k. ú. Lesná - ZM7/3190

  147.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 1347/30 a p. č. 1394/30,
  k. ú. Lesná - ZM7/3191

  148.

  Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 395/3
  a p. č. 395/4, k. ú. Obřany - ZM7/3192

  149.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 803,
  p. č. 804 a p. č. 812/2, k. ú. Řečkovice - ZM7/3193

  150.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 2314/2
  a p. č. 2314/189, k. ú. Řečkovice - ZM7/3201

  151.

  Svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků p. č. 763/4 a p. č. 772/12,
  k. ú. Ivanovice - ZM7/3279

  152.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č. 2084/1, k. ú. Řečkovice - ZM7/3278

  153.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 2136/1 v k. ú. Tuřany - ZM7/3207

  154.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 1308/2 a p. č. 1310/2
  v k. ú. Tuřany - ZM7/3217

  155.

  Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 4585/2 a p. č. 4585/3
  v k. ú. Židenice - ZM7/3218

  156.

  Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 942, p. č. 944, p. č. 946,
  p. č. 948 a p. č. 950 v k. ú. Chrlice - ZM7/3286

  157.

  Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 568, 601/2, 1930/1, 1930/2, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1938/251, 1938/252, 1938/437, 1938/496, 1938/550, 1938/556, 1938/557, 1938/558, 1938/559, 1938/560, 1938/567, 1938/568, 1938/593, 1938/594, 3224/2, 3226/2, 6209/1, 7365/23, 7365/24, vše
  v k. ú. Bystrc - ZM7/3177

  158.

  Smlouva o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)" - ZM7/3237

  159.

  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č. 6314173852
  se společností Maximus Resort, a. s., a Brněnské komunikace, a. s. - ZM7/3282

  160.

  Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna - ZM7/3301

  161.

  Protokol o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/3222

  162.

  Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II - MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská - ZM7/3170

  162.

  Záměr pořídit změnu ÚPmB vyplývající z řešení změn Regulačního plánu MPR Brno-2016 - ZM7/3168

  164.

  Změna stanov Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí
  a svazků obcí, zájmového sdružení právnických osob - ZM7/3242

  165.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2020 - projekt Meeting Brno - ZM73317

  166.

  Snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, rozpočtové opatření - ZM7/3318

  167.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
  p. č. 1723 v k. ú. Maloměřice - ZM7/3247

  168.

  ,,Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla" - návrh dohody
  o narovnání - ZM7/3319

  Informativní zprávy:

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů

  Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.


  Igor Kadeřávek

 • vyjádřil svůj názor na severojižní diametr a vznesl dotazy související s lokalitou
  "u řeky".

  Pavel Suchomel

 • vyslovil se proti zamýšlené směně historických domů v centru města.

  Ondřej Chmela

 • dotázal se na plánovanou výstavbu nového obchodního centra v MČ Brno-Bystrc
  ve vazbě na svěření pozemků v k. ú. Bystrc této městské části, jež je obsahem návrhu usnesení materiálu k bodu 157).
  /Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že názor Zastupitelstva města Brna bude deklarován hlasováním v rámci tohoto bodu./

  František Hromek

 • jako zástupce spolku Slatiňan se vyjádřil kriticky k neumožnění účasti na projednání tématu kanalizace v MČ Brno-Slatina.
  --------------------------------
  - dále opětovně zmínil potřebu zřízení úřední desky MČ Brno-Slatina pro umístění informací v listinné podobě pro starší občany bez možnosti přístupu k elektronické formě.
  --------------------------------

  Marta Charousová

 • navázala na příspěvek pana Chmely, upozornila na kritickou situaci v dopravě v místech plánové výstavby a její možné zhoršení, které by se dotklo nejen obyvatel městské části Brno-Bystrc.

  František Hromek

 • vyslovil pochvalu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
  za vstřícnost, konstruktivnost, ochotu a snahu pomoci.

  Ondřej Pilát

 • vyjádřil nesouhlas se zamýšlenou směnou bytových domů a vyslovil svůj názor
  na podnikatele, se kterým má být vedeno jednání.

  Renata Egnerová

 • apelovala na pana primátora, který je dle jejího názoru pouze správcem svěřeného majetku, a zmínila se o znaleckých odhadech bytových domů plánovaných ke směně.
  --------------------------------
  - dotázala se Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, na možnost parkování
  pro rezidenty v době trvání vánočních trhů.
  --------------------------------
  - závěrem požádala o kladné vyřízení žádostí nájemníků o odkup bytů v bytových domech plánovaných ke směně.

  Hana Cenková

 • opět se vyjádřila k výši platů řidičů městské hromadné dopravy v Brně.
  --------------------------------
  - zmínila se o problematice bezdomovectví.
  --------------------------------
  - opětovně se vyjádřila k potřebě snížení individuální silniční dopravy ve prospěch dopravy hromadné.
  --------------------------------
  - zmínila se o informacích předaných formou dopisu.
 • 3.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

  Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.

  65.

  Záměr prodeje pozemků s bytovými domy v k. ú. Město Brno - ZM7/3300

  Rozprava:

  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se, z jakého důvodu byly předloženy dva odlišné materiály k tomuto bodu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že druhý (nový) materiál odpovídá projednání materiálu v RMB.

  Martin Říha - navrhl doplnit usnesení k bodu 65) po textu z důvodu nesouhlasu MČ Brno-střed ve znění:
  - p. č. 425 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2, jehož součástí je stavba
  č. p. 400, Masarykova 4, způsob využití bydlení
  - p. č. 530 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1331 m2, jehož součástí je stavba
  č. p. 90, nám. Svobody 19/Zámečnická 2, 4, 6, způsob využití bydlení,

  z důvodu, že v domech je realizováno sdílené bydlení.

  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se na další kroky vedení statutárního města Brna v souvislosti s plánovaným vypořádáním vztahů v lokalitě za Lužánkami pro možnost realizace plánované výstavby a na informace k nemovitému majetku ve vlastnictví statutárního města Brna ve vazbě na plánovanou směnu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - blíže objasnil situaci ohledně vlastnických vztahů a soudních sporů v lokalitě Ponava, včetně informací o problematice užívání veřejného prostranství a náhrad za užívání. Dále uvedl, jaké důsledky by mohlo mít nevypořádání vztahů v dané lokalitě.

  Richard Mrázek, náměstek primátora - uvedl, že problematické právní kauzy, které je nutné řešit, vznikly v minulých letech bez účasti členů současného vedení statutárního města Brna.

  Martin Říha - vyjádřil se k možnosti požadavku úhrady za užívání veřejných prostranství a dotázal se, zda bylo komunikováno s Úrazovou nemocnicí v Brně, příspěvkovou organizací, v souvislosti se sdíleným bydlením v domě č. 4
  na Masarykově ulici.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - poskytl vysvětlení k podmínkám užívání veřejných prostranství.

  Mgr. Libor Šťástka - upozornil na text navrženého usnesení k bodu 65), který je
  dle jeho názoru z procesního a formálního hlediska v rozporu se schváleným Postupem města při prodeji bytového fondu a vyjádřil se k projednávání materiálu v orgánech MČ Brno-střed a problematice prodeje domů nájemníkům.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - vysvětlil, že předložený materiál je deklaratorní. Prodej domů nájemníkům je v rámci Postupu města při prodeji bytového fondu podmíněn jednak doporučením zastupitelstva městské části, a jednak poměrem výše nákladů na opravu domů a vybraným nájemným v průběhu 15 let. V této souvislosti zmínil možnost městské části Brno-střed poskytnout aktualizované údaje.

  JUDr. Robert Kerndl - uvedl, že v současné době žádné soudní spory neprobíhají
  a vyjádřil se k výsledkům případných soudních sporů. Podal návrh na úpravu usnesení, tak že: ZMB neschvaluje záměr prodeje a směny pozemků v k. ú. Město Brno svěřených MČ Brno-střed panu Liboru Procházkovi, případně jeho firmám.


  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že o návrhu nechá hlasovat, a upozornil na možnost případné žaloby ze strany pana Procházky.

  Ing. Oliver Pospíšil - vyjádřil se k probíhající rozpravě, historickým okolnostem vzniku stávajících vztahů v dané lokalitě a problematice soudní judikatury. Dále uvedl informace k ocenění pozemků v daném území a zmínil se o metodách a podkladech
  pro vypracování znaleckých posudků.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že problematika narovnání vztahů byla řešena již v minulosti, kdy rovněž byly nabízeny nemovitosti v majetku statutárního města Brna.

  JUDr. Jiří Oliva - vrátil se k vystoupení Ing. Olivera Pospíšila a požádal o poskytnutí soudních rozhodnutí ve sporech s panem Procházkou.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upozornil opětovně na možnost brzkého podání žaloby panem Procházkou.

  JUDr. Jiří Oliva - požádal i o poskytnutí žaloby v případě jejího podání.

  Mgr. Libor Šťástka - opětovně požádal o postoupení žádostí nájemníků o privatizaci městské části Brno-střed k vyjádření a podpořil již dříve uvedený návrh změny textu usnesení dle JUDr. Roberta Kerndla.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - uvedl, že městská část Brno-střed má možnost předložit materiály za splnění podmínek daných Zastupitelstvem města Brna.

  RNDr. Daniel Borecký, CSc. - vyjádřil se k usnesení Rady města Brna a vrátil se k dotazu vznesenému již dříve Martinem Říhou stran komunikace s Úrazovou nemocnicí, příspěvkovou organizací, ve věci sdíleného bydlení.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že jednání spojená se záměrem prodeje domů nejsou v takové fázi, aby bylo nutné tuto záležitost nyní řešit.

  Ing. Oliver Pospíšil - vrátil se opět ke směnám nemovitostí v minulosti i přítomnosti
  a dotázal se na jméno osoby, jež podepsala dopis s nabídkou panu Procházkovi v roce 2006.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - poskytl bližší informace k osobě, jež podepsala v roce 2006 předmětný dopis
  Ing. Jana Drápalová - přednesla stanovisko a návrh usnesení klubu Strany zelených k problematice vyřešení vztahů v lokalitě Ponava a předloženému návrhu usnesení, které by mělo být obecnější. V závěru svého vystoupení předložila upravený návrh usnesení ve znění: ZMB neschvaluje záměr směny pozemků v k. ú. Město Brno s bytovými domy v historickém jádru města svěřenými MČ Brno-střed nezařazenými v seznamu domů připravovaných k prodeji.

  JUDr. Robert Kerndl - vyjádřil se k přednesenému návrhu a upozornil na nedostatek jí navrženého usnesení, které neobsahuje doplněk, že návrh usnesení se týká přímo předmětné kauzy.

  Ing. Jana Drápalová - zareagovala na vystoupení JUDr. Roberta Kerndla.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - požádal Ing. Janu Drápalovou o předložení návrhu usnesení v písemné formě.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - zhodnotil usnesení klubu Strany zelených a vyjádřil se k upozornění JUDr. Roberta Kerndla.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích k předloženému materiálu.

  Hlasování o návrhu na změnu usnesení Ing. Jany Drápalové ve znění: ZMB neschvaluje záměr směny pozemků v k. ú. Město Brno s bytovými domy v historickém jádru města svěřenými MČ Brno-střed nezařazenými v seznamu domů připravovaných k prodeji.

  Hlasování č. 7: 16 - 2 - 25

  Tento návrh nebyl přijat.

  Hlasování o návrhu změny usnesení JUDr. Roberta Kerndla ve znění: ZMB neschvaluje záměr prodeje a směny pozemků v k. ú. Město Brno svěřených MČ Brno-střed včetně domu nám. Svobody 19/Zámečnická 2, 4, 6 a domu v ulici Masarykova 4 p. Liboru Procházkovi, případně společnostem s jeho účastí.

  Hlasování č. 8: 12 - 4 - 25

  Tento návrh nebyl přijat.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - zahájil hlasování o návrhu změny usnesení Martina Říhy a přednesl jeho znění.
  Ing. Petr Kratochvíl - vznesl technickou poznámku a požádal o opětovné hlasování
  o návrhu JUDr. Roberta Kerndla.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - prohlásil hlasování o návrhu JUDr. Roberta Kerndla
  za zmatečné a nechal opětovně o tomto návrhu hlasovat.
  Hlasování č. 9: 16 - 4 - 26

  Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o již dříve předneseném návrhu Martina Říhy.

  Hlasování o návrhu Martina Říhy doplnit usnesení k bodu 65), po textu z důvodu nesouhlasu MČ Brno-střed ve znění:
  - p. č. 425 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2, jehož součástí je stavba
  č. p. 400, Masarykova 4, způsob využití bydlení
  - p. č. 530 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1331 m2, jehož součástí je stavba
  č. p. 90, nám. Svobody 19/Zámečnická 2, 4, 6, způsob využití bydlení.

  z důvodu, že v domech je realizováno sdílené bydlení.

  Hlasování č. 10: 30 - 0 - 17

  Tento návrh byl přijat.

  Poté nechal Ing. Petr Vokřál, primátor, hlasovat o celém usnesení k bodu 65) včetně schváleného pozměňovacího návrhu Martina Říhy:
  Hlasování č. 11: 41 - 0 - 6

  4.

  Udělení Ceny města Brna pro rok 2017 - ZM7/3169

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 12: 42 - 0 - 5

  5.

  Udělení čestného občanství města Brna za období 2014-2018 - ZM7/3256


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 13: 49 - 0 - 0

  7.

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 5/2016 a č. 4/2017 - ZM7/3232

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 14: 42 - 0 - 4

  8.

  Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
  č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Palackého náměstí - ZM7/3245

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 15: 50 - 0 - 0

  9.

  Přejmenování parku na území města Brna - ZM7/3258

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 16: 39 - 0 - 1

  10.

  Strategie BRNO 2050 - strategická část - ZM7/3305


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:

  Hlasování č. 17: neplatné hlasování


  Ing, Petr Vokřál, primátor - prohlásil hlasování za zmatečné - a předal slovo
  JUDr. Robertovi Kerndlovi přihlášenému do diskuse.

  Rozprava:

  JUDr. Robert Kerndl - obrátil se s dotazem na Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora, na základě jakých podkladů byla předložená strategie zpracována a dále se v rámci svého vystoupení vyjádřil k některým indikátorům.
  Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora - odpověděl, že podklady poskytly všechny politické kluby, každá uvedená hodnota má svého garanta.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se k indikátoru předpokládaného výdělku v roce 2050.

  JUDr. Robert Kerndl - poděkoval za odpovědi a Ing. Petr Vokřál, primátor, nechal hlasovat o návrhu usnesení k bodu 10).

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 18: 32 - 0 - 10

  12.

  Strategie integrace cizinců ve městě Brně - ZM7/3306

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:

  Hlasování č. 19 : neplatné hlasování

  Ing. Petr Vokřál, primátor - ukončil probíhající hlasování, prohlásil jej za zmatečné
  a následně předal slovo JUDr. Robertovi Kerndlovi.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se na partnerskou organizaci SocioFactor, s. r. o. a její konkrétní úlohu v tomto projektu.

  PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče MMB - sdělil, že projekt je plně v souladu s integrační politikou Ministerstva vnitra České republiky.

  Mgr. Tomáš Jurčík, vedoucí Oddělení sociálního začleňování MMB - zodpověděl
  dotazy k výběru společnosti SocioFactor s.r.o., a uvedl, že organizace byla doporučena přímo Ministerstvem vnitra České republiky.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se opětovně na přínos organizace SocioFactor s.r.o., v tomto projektu v souvislosti s výší poskytnuté dotace.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl, že v rámci materiálu k tomuto bodu jsou uvedeny jednotlivé aktivity projektu, kdy se jedná např. o kurzy českého jazyka, přičemž firma SocioFactor s.r.o., se bude podílet na strategii integrace cizinců města Brna.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o návrhu usnesení k bodu 12).
  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 20: 31 - 0 - 13

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyhlásil přestávku v jednání.
  Pokračování po přestávce:

     

  13.

  Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů výborů/komisí nečlenů ZMB - ZM7/3225

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 21: 39 - 0 - 0

  14.

  Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni - ZM7/3224

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 22: 37 - 0 - 0

  15.

  Příspěvek na stravování uvolněným členům Zastupitelstva města Brna - ZM7/3257

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 23: 36 - 0 - 0

  16.

  Náhrada škody způsobené trestnou činností v objektu Masná 3c, k. ú. Trnitá - další postup - ZM7/3159

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 24: 31 - 0 - 8

  17.

  Žádost pana XXXXXXXXXX XXXX o prominutí platby zákonného úroku z prodlení
  v celkové výši 53.851,35 Kč ze splátek dluhu dle dohody o splátkách č. 6315113106 - ZM7/3176

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 25: 36 - 0 - 1

  18.

  Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - ZM7/3181

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 26: 38 - 0 - 4

  19.

  Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017 - ZM7/3182

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 27: 44 - 0 - 0

  20.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SINGLETRAIL Moravský kras, z. s., na vybudování sítě lesních stezek pro terénní cyklistiku - ZM7/3244

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 28: 38 - 3 - 1

  21.

  Rozpočtové opatření v souvislosti s poskytnutím transferů městským částem, posunutí termínu vyúčtování investičního transferu poskytnutého MČ
  Brno-Tuřany - ZM7/3236

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 29: 42 - 0 - 1

  23.

  Tvorba Fondu rezerv a rozvoje, úprava rozpočtu výdajů města 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/3260

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
  Mgr. Jaroslav Suchý, člen RMB - požádal o hlasování se zřetelem k doplňku, který byl k materiálu poskytnut.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 30: 37 - 0 - 2

  50.

  Rozpočtové opatření v souvislosti s realizací projektu "Vývoj nových modulů spolupráce záchranných složek" - ZM7/3295

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 31: 48 - 0 - 0

  166.

  Snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, rozpočtové opatření - ZM7/3318

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 32: 43 - 3 - 1

  22.

  Rozpočet statutárního města Brna na rok 2018 - ZM7/3200

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplňky.
  Rozprava:
  Ing. Petr Vokřál, primátor - na úvod poskytl vysvětlující komentář k předloženému rozpočtu, zejména zvýšení výdajů v důsledku zákonného zvýšení mezd, navýšení výdajů v oblasti dopravy, zvýšení kapitálových výdajů, výdajů v oblasti kultury - např. z důvodu rekonstrukce Janáčkova divadla, a dále upozornil na navýšení částky transferu městským částem a postupné významné snižování zadluženosti.

  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se na důvody navýšení výdajů v oblasti kultury, kromě již zmíněné rekonstrukce Janáčkova divadla, navýšení příspěvku u Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, a Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, dotázal se na Seriál Killer a festival Maraton hudby.

  Jednání o bodu bylo na chvíli přerušeno vystoupením občanky, která se domáhala přednesení svého interpelačního příspěvku mimo dobu stanovenou Jednacím řádem Zastupitelstva města Brna.

  Ing. Oliver Pospíšil - po přerušení se ještě dotázal na projekt RE:PUBLIKA.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upřesnil název projektu a odpověděl, že Ministerstvo kultury České republiky spolu s Ministerstvem financí České republiky podpoří tento projekt částkou 50 milionů korun.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - zdůvodnil navýšení výdajů v oblasti kultury, hovořil o kofinancování projektů s Jihomoravským krajem, upřesnil náplň festivalu Seriál Killer a uvedl informace o multižánrovém hudebním festivalu Maraton hudby.

  Martin Říha - vyjádřil se k nárůstu kapitálových výdajů a vyslovil obavy nad situací v dopravě v souvislosti s realizací rekonstrukcí komunikací.

  MUDr. Josef Drbal - požádal o schválení technické úpravy v oblasti kapitálových výdajů v investičním transferu pro Nemocnici Milosrdných bratří, příspěvkovou organizaci, spočívající ve zrušení položky bilirubinometr a rozdělení částky z této zrušení položky na konvektomat a plicní ventilátor a oznámil střet zájmů (podjatost)
  u této položky.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se na rozpis běžných výdajů města, konkrétně
  na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci DROM, na snížení příspěvku pro Domovy pro seniory a na projektovou dokumentaci Kreativního centra Brno.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl ohledně Kreativního centra Brno.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - zodpověděl zbylé dotazy JUDr. Roberta Kerndla.

  Ing. Petr Kratochvíl - ocenil plánovaný objem investic v oblasti dopravy, současně se zmínil o komplikacích při výstavbě a rekonstrukcích vozovek a dotázal se na osobu zodpovědnou za časový harmonogram těchto prací.

  Richard Mrázek, náměstek primátora - sdělil, že za časový harmonogram je zodpovědný Odbor investiční MMB, a vyjádřil se k důvodům velkého objemu plánovaných investičních akcí v příštím roce.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - zmínil se o nutnosti oprav nejméně dvou klíčových komunikací ročně a vyjádřil se ke stavbám Ředitelství silnic a dálnic v rámci velkého městského okruhu.

  Ing. Petr Kratochvíl - promluvil o problémech v dopravě a dotázal se na parkování
  ve městě Brně a na projekt Park and Ride.

  Richard Mrázek, náměstek primátora - upřesnil informaci o projektu Park and Ride.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - zodpověděl dotaz týkající se navýšení neinvestičního příspěvku pro organizaci DROM, a to z důvodu zákonného navýšení mezd dle nařízení vlády.  Mgr. Libor Šťástka - dotázal se na snížení částky plánové pro Odbor zdraví, vyjádřil se k plánované dotaci ve výši 3 milionů korun pro MEETING BRNO, z. s., a navrhl přesun této částky ve prospěch Odboru zdraví jako rezervy pro budoucí použití.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upřesnil rozdíl mezi běžnými a kapitálovými výdaji, vyjádřil se k částce určené pro Odbor zdraví a požádal o předložení návrhu na přesun částky v písemné podobě.

  JUDr. Jiří Oliva - zmínil se o velkých investicích, např. o nových parcích, žabovřeských loukách a výkupu pozemků za obchodním domem TESCO a jejich promítnutí v návrhu rozpočtu.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - informoval o plánovaném využití zcelených žabovřeských luk pro sportovní účely, o plnění plánu dohodnutého snižování provozního příspěvku a současně zvyšování objemu investic pro Úrazovou nemocnici v Brně, příspěvkovou organizaci.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - vrátil se k příspěvku JUDr. Jiřího Olivy a poskytl informace o plánovaných akcích.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se opětovně na důvod navýšení částky pro příspěvkovou organizaci DROM.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - uvedl, že částka zohledňuje zákonné navýšení mezd.

  JUDr. Robert Kerndl - podotkl, že dle jeho názoru je částka příliš vysoká.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - požádal o upřesnění vedoucího Odboru sociální péče MMB.

  PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče MMB - vysvětlil podrobně mzdové náklady pro jednotlivé subjekty.

  Mgr. Libor Šťástka - požádal o zodpovězení dotazu na důvod pro snížení částky
  pro Odbor zdraví.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upřesnil svá předchozí vyjádření.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - poskytl informace k finančním příspěvkům
  pro Úrazovou nemocnici v Brně, příspěvkovou organizaci.

  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se na některé položky v oblasti kapitálových výdajů
  a na plánované budování sportovišť.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl na dotazy Ing. Olivera Pospíšila, zejména
  ve vztahu k Janáčkovu kulturnímu centru.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - poskytl podrobnější informace k investicím
  pro Janáčkovo kulturní centrum pro příští rok.
  Ing. Naděžda Křemečková - vyjádřila se obecně k rozpočtu pro rok 2018, hovořila
  o současné dobré ekonomické situaci, dotázala se na důvod plánované výše dotace
  pro MEETING BRNO, z. s., následně navrhla tuto částku převést ve prospěch dotací pro předškolní zařízení zřizovaná městem Brnem, na závěr hovořila o kofinancování Janáčkova kulturního centra Jihomoravským krajem.

  Richard Mrázek, náměstek primátora - upřesnil informace k zadávacímu řízení
  a k financování plánované atletické haly.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - doplnil informace k aquaparku a ke snaze zajistit tuto akci prostřednictvím soukromého investora.

  MVDr. Vlastimil Žďárský - vyjádřil svůj názor na práci koalice, dotázal se na velké industriální stavby v budoucím období a uvedl, že klub sociální demokracie rozpočet nepodpoří.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na předchozí příspěvek.

  Mgr. Jaroslav Suchý, člen RMB - osvojil si návrh na změnu rozpočtu
  dle předloženého doplňku k bodu 22), v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - osvojil si návrh na změnu rozpočtu dle doplňku k bodu č. 22) v rámci programových projektů v oblasti protidrogové politiky.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o předložených změnách dle doplňků k bodu 22) a ostatních návrzích na změnu usnesení.
  Hlasování o osvojeném návrhu Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora:
  Hlasování č. 33: 36 - 0 - 1

  Hlasování o osvojeném návrhu Mgr. Jaroslava Suchého, člena RMB:
  Hlasování č. 34: 44 - 0 - 0


  Hlasování o návrhu změny usnesení Ing. Naděždy Křemečkové ve znění: zrušení ORJ 7300, § 3319, pol. 5222, MEETING BRNO, z. s.; projekt MEETING BRNO, (ID)
  ve prospěch - navýšení běžných výdajů města ORJ 6700, § 3111, předškolní zařízení, MŠ - dotace, pol 5336
  Hlasování č. 35: 18 - 2 - 27

  Tento návrh nebyl přijat.

  Hlasování o návrhu změny usnesení Mgr. Libora Šťástky ve znění: ZMB schvaluje změnu v návrhu rozpočtu běžných výdajů města na rok 2018, spočívající v přesunu částky 3 mil. Kč z rozpočtu Odboru kultury (ORJ 7300, § 3319, pol. 5222 - návrh dotace spolku MEETING BRNO, z. s.) do rozpočtu Odboru zdraví (ORJ 7100), jako rezervy pro budoucí zapojení
  Hlasování č. 36: 21 - 2 - 24

  Tento návrh nebyl přijat.  Hlasování o návrhu změny usnesení MUDr. Josefa Drbala ve znění: ZMB ř. 328, ORJ 7100, § 3522, pol. 6351, org. 30049119 NMB, příspěvková organizace - investiční transfer ruší položku bilirubinometr - 100 tis., upravuje položky konvektomat - 2 ks + 50 tis. (tedy 850 tis.), plicní ventilátor + 50 tis. (tedy 350 tis.)
  Hlasování č. 37: 46 - 0 - 0

  Hlasování o návrhu Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, kterým se mění název přílohy k usnesení ve znění: změna názvu projektu z "Mezinárodní televizní festival seriál Killer" na "SERIÁL KILLER"
  Hlasování č. 38: 28 - 2 - 3

  Poté nechal Ing. Petr Vokřál, primátor, hlasovat o usnesení k bodu 22) jako celku včetně schválených pozměňovacích návrhů:
  Hlasování č. 39: 33 - 5 - 13


  Mgr. Jaroslav Suchý, člen RMB - poděkoval Odboru školství, tělovýchovy a mládeže
  a Odboru rozpočtu a financování za spolupráci.

  JUDr. Robert Kerndl - blahopřál spolku MEETING BRNO, z. s., k získaní dle jeho názoru nezasloužené dotaci.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upřesnil, že spolek má pouze alokované finanční prostředky.

  24.

  Poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění účasti základních škol v programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu - rozpočtové opatření - ZM7/3215

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 40: 49 - 0 - 0

  25.

  Poskytnutí neinvestičního příspěvku Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci, na financování urbanistické soutěže "Na Kaménkách" Brno, Černovice, rozpočtové opatření - ZM7/3228

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 41: 42 - 0 - 0

  26.

  Žádost MČ Brno-Maloměřice a Obřany o souhlas s použitím zisku z VHČ-bytové hospodářství k jinému účelu - ZM7/3263

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 42: 37 - 4 - 0

  27.

  Žádost MČ Brno-střed o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM7/3267

  Rozprava:

  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se na důvod umístění reklam na kluzišti na Moravském náměstí a případné porušení směrnic.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - požádal o odpověď Ing. Martina Schwaba.

  Ing. Martin Schwab - uvedl bližší informace k realizaci projektu.

  Ing. Oliver Pospíšil - na základě vystoupení Ing. Martina Schwaba navrhl stažení bodu z jednání.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o návrhu Ing. Olivera Pospíšila na stažení bodu z programu jednání:
  Hlasování č. 43: 21 - 4 - 20

  Tento návrh nebyl přijat.

  Ing. Martin Schwab - doplnil svoji předchozí odpověď, uvedl, že projekt byl schválen 25 subjekty.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl prodloužení jednání do hlasování o bodu 27).

  Hlasování o prodloužení jednání do hlasování o bodu 27):
  Hlasování č. 44: 47 - 0 - 0


  Ing. Oliver Pospíšil - požádal o vyjádření pracovníka Odboru památkové péče MMB k umístění nepovolených reklam na kluzišti.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - požádal o odpověď vedoucího Odboru památkové péče MMB.

  Ing. arch. Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče MMB - sdělil, že
  ve schválené projektové dokumentaci použití reklam nebylo uvedeno, při kolaudaci reklamy umístěny nebyly, až následně. Odbor památkové péče MMB vyzval k odstranění reklam.

  Mgr. Libor Šťástka - vyjádřil se k provozovateli kluziště.

  Ing. Martin Schwab - sdělil, že situace se řeší, a uvedl, že umístění reklamy je běžné
  i v jiných městech.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - podotkl, že přednesené příspěvky s bodem 27) nesouvisejí
  a nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 27).
  Hlasování č. 45: 30 - 4 - 7

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyhlásil přestávku v jednání.
  Pokračování po přestávce:

  nejdříve byl projednán bod 29), poté bod 28).

     
     
     
     

  29.

  Prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku pro Veřejnou zeleň města Brna, příspěvkovou organizaci - ZM7/3226


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 46: 39 - 0 - 0

  28.

  Změny v transferech městským částem v roce 2017 na žádost městských částí - rozpočtové opatření - ZM7/3259

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 47: 35 - 0 - 0

  30.

  Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - ponechání finančních prostředků z nedočerpaného účelového neinvestičního příspěvku na zajištění urbanistických soutěží - ZM7/3227

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 48: 33 - 0 - 2

  31.

  Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM7/3229

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 49: 35 - 0 - 2

  32.

  SZZ II Brno, příspěvková organizace - ponechání finančních prostředků z investičního transferu poskytnutého v roce 2017 k využití v roce 2018 - ZM7/3261

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 50: 38 - 0 - 0

  33.

  Muzeum města Brna, příspěvková organizace - převedení investičního transferu na neinvestiční příspěvek, rozpočtové opatření - ZM7/3292

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 51: 35 - 0 - 3

  34.

  Změna využití účelového neinvestičního příspěvku Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci - ZM7/3296

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 52: 38 - 0 - 0

  35.

  Změna účelu využití schváleného investičního transferu Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci - ZM7/3240

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 53: 36 - 0 - 3

  36.

  Změna účelu využití schváleného investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - ZM7/3241

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 54: 35 - 0 - 0

  37.

  Změna využití části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO v letech 2017 a 2018 - ZM7/3293

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 55: 32 - 3 - 1

  38.

  Prodloužení čerpání části účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Knihovna Jiřího Mahena v Brně, v letech 2017 a 2018 - ZM7/3294

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 56: 40 - 0 - 0

  39.

  Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 uzavřené mezi statutárním městem Brnem
  a STAREZ-SPORT, a. s. - ZM7/3167

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 57: 36 - 0 - 3

  40.

  Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných
  a sportovních aktivit pro rok 2017 - ZM7/3246

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 58:

  39 - 0 - 1

  41.

  Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna Armádě spásy České republiky, z. s., a Diecézní charitě Brno na zajištění zimního provozu nočních krizových center - ZM7/3309

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 59: 39 - 0 - 0

  42.

  Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Diecézní charitě Brno na projekt "Textilní banka Baltazar", rozpočtové opatření - ZM7/3308

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 60: 39 - 0 - 1

  43.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s. - ZM7/3307

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 61: 43 - 0 - 0

  44.

  Uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna -
  IN Film Praha spol. s r. o. - rozpočtové opatření - ZM7/3284

  Rozprava:

  Ing. Naděžda Křemečková - dotázala se na důvody neprojednání tohoto materiálu
  a materiálů pod bodem 33), 34), 38), 44) a 45) v Komisi RMB pro kulturu, upozornila na možné negativní reakce spojené s realizací projektu "Skleněný pokoj" a požádala
  o komentář k tomuto bodu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na dotaz.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - uvedl, že odborníci navrhují poskytnutí Vily Tugendhat k filmování a nikoliv finanční podporu.

  Ing. Naděžda Křemečková - konstatovala, že se každý člen Zastupitelstva města Brna rozhodne hlasováním.

  PhDr. Karla Hofmannová - upozornila na 3 roviny (uměleckou, politickou
  a marketingovou), které by měly být při rozhodování zohledněny.

  RNDr. Jan Hollan, Ph.D. - upozornil na odlišnost románové a filmové předlohy.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - podotkl, že producentem filmu má být pan Rudolf Biermann a filmování ve městě Brně má významnou marketingovou hodnotu. Poté nechal hlasovat o přijetí usnesení k bodu 44):
  Hlasování č. 62: 29 - 5 - 4

  45.

  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017
  č. 731 709 2128 - XXXXXXX XXXXXXXXX - ZM7/3283

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 63: 40 - 0 - 0

  46.

  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6717094620 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené s Českým olympijským výborem - ZM7/3243

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 64: 34 - 0 - 4

  47.

  Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel
  do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně - ZM7/3160

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.
  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 65: 39 - 0 - 1

  48.

  Metodika veřejné podpory - ZM7/3186

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 66: 36 - 0 - 0

  49.

  Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - prosinec 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/3183

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 67: 40 - 0 - 1

  51.

  Projekt "Kino Art - stavební úpravy budovy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3220

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 68: 39 - 0 - 0

  52.

  Projekt "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/3221

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 52) - 54).
  Primátor přerušil probíhající hlasování:

  Hlasování č. 69 : neplatné hlasování


  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 54).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 52) a 53).

  53.

  Projekt "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část" - rozhodnutí
  o poskytnutí dotace - ZM7/3185

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 70: 37 - 0 - 0

  54.

  Projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, dodatek č. 2 smlouvy o partnerství - ZM7/3219

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 71: 33 - 0 - 2

  55.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 "Regionální brand" - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM7/3255

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 72: 34 - 3 - 1

  56.

  Podpora inovativního podnikání včetně projektu Regionální inovační strategie "Platinn" - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM7/3299

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 73: 34 - 3 - 1

  57.

  ,,Otevření a vedení českého centra (lektorátu českého jazyka) v Charkově" - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru
  pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob - ZM7/3297

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 74: 40 - 0 - 0

  58.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre" - smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - ZM7/3298

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 75: 35 - 0 - 5

  59.

  Projekt "Zabezpečení infrastruktury Nemocnice Milosrdných bratří, zvýšení její propustnosti a dostupnosti dat" - posouzení projektu - ZM7/3189

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 76: 41 - 0 - 0

  MUDr. Josef Drbal - omluvil se a dodatečně nahlásil střet zájmů (podjatost) k tomuto bodu.

  60.

  Projekt "Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina" - posouzení projektu - ZM7/3184

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 77: 38 - 0 - 0

  61.

  Udělení souhlasu ZMB městské části Brno-Královo Pole se založením právnické osoby - společenství vlastníků v domě Purkyňova 1, 3, 5, 7, Brno - ZM7/3266

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 78: 40 - 0 - 0

  62.

  Dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků - ZM7/3264

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 79: 29 - 3 - 9

  63.

  Prodej bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků - ZM7/3268

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 80: 38 - 0 - 0

  64.

  Prodej bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků - ZM7/3265

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 81: 33 - 0 - 7

  66.

  Prodej podílů na pozemcích p. č. 8326 a p. č. 8327 v k. ú. Židenice - ZM7/3262

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 66) - 79).

  JUDr. Robert Kerndl - požádal o samostatné hlasování o bodu 68) a Martin Říha
  o samostatné hlasování o bodu 73).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 66) a 67).

  67.

  Prodej pozemku p. č. 7510/10 v k. ú. Židenice - ZM7/3198

  Hlasování o návrzích usnesení:
  Hlasování č. 82: 41 - 0 - 0

  68.

  Prodej pozemku p. č. 137 v k. ú. Staré Brno - ZM7/3211

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 83: 37 - 0 - 2

  69.

  Prodej pozemků p. č. 1688/115, 1688/116 a částí pozemků p. č. 1688/117, 1688/202, k. ú. Jundrov, svěření části pozemku p. č. 1688/202, MČ Brno-Jundrov - ZM7/3210

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 69) - 72).

  70.

  Prodeje pozemků p. č. 83, 84, 85 v k. ú. Slatina - ZM7/3197

  71.

  Prodej pozemků p. č. 470/7, 470/8, k. ú. Staré Brno - ZM7/3171

  72.

  Prodej pozemku p. č. 369/2 v k. ú. Trnitá - ZM7/3196

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 84: 42 - 0 - 0

  73.

  Prodej pozemků v k. ú. Bystrc u obchodního střediska MAX - ZM7/3270

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 85: 36 - 3 - 1

  74.

  Prodej pozemku p. č. 2125/2 v k. ú. Žebětín - ZM7/3195

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 74) - 79), mimo
  bod 78), který byl stažen.

  75.

  Prodej pozemku p. č. 1103, k. ú. Kníničky - ZM7/3194

  76.

  Prodej části pozemku p. č. 480 v k. ú. Černovice - ZM7/3214

  77.

  Prodej částí pozemků p. č. 468/1, 468/4, 1702/1 v k. ú. Jundrov - ZM7/3199

  79.

  Prodej pozemku p. č. 290 v k. ú. Olešná u Blanska - ZM7/3202

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 86: 42 - 0 - 0

  80.

  Zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66 ve věci prodeje pozemku p. č. 3853 v k. ú. Bystrc - ZM7/3206

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 87: 39 - 0 - 0

  81.

  Nabytí pozemku p. č. 5116/29 v k. ú. Židenice - ZM7/3238

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 81) - 94).

  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 88), 91) a 92).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 81) - 87).

  82.

  Nabytí pozemků p. č. 1713/70, 1713/77 a 1713/396, vše v k. ú. Bystrc - ZM7/3252

  83.

  Nabytí pozemku p. č. 2594/81 v k. ú. Maloměřice - ZM7/3248

  84.

  Nabytí pozemku p. č. 2594/79 v k. ú. Maloměřice - ZM7/3249

  85.

  Nabytí pozemků p. č. 2158/27 a 2954/18, oba v k. ú. Žebětín - ZM7/3250

  86.

  Nabytí pozemku p. č. 2889/5 v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3254

  87.

  Nabytí pozemku p. č. 4134/38 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3230


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 88: 42 - 0 - 0

  88.

  Nabytí pozemků p. č. 2090/4, 2089/1, 2093/6 a 2093/7, vše v k. ú. Horní Heršpice - změna usnesení ZMB č. Z7/29, bod č. 98 - ZM7/3231

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 89: 31 - 0 - 10

  89.

  Nabytí pozemků p. č. 7976/20, 9717, 9720, 9721, 9724, 9725, 9726, 9727, 9729, 9731 a 9732, vše v k. ú. Židenice - ZM7/3233

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 89) a 90).

  90.

  Nabytí pozemku p. č. 811/23 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3235

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 90: 41 - 0 - 0

  91.

  Nabytí pozemků p. č. 1666/1, p. č. 1666/2 a p. č. 1666/3 v k. ú. Maloměřice
  pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3165

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 91: 37 - 1 - 2

  92.

  Nabytí pozemku p. č. 3543/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa" - ZM7/3161

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 92: 35 - 0 - 3

  93.

  Nabytí pozemků p. č. 6253/12, 6253/13, 6253/14 v k. ú. Žabovřesky a uzavření dohody o narovnání - ZM7/3203

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 93) a 94).

  94.

  Nabytí pozemků p. č. 7551/16, 7551/17, 7551/18, 7551/19, 7564/2, 7565, 7579, 7569/6, 7569/8, 7569/5 v k. ú. Židenice - ZM7/3277

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 93: 38 - 0 - 0

  95.

  Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 4422/80 v k. ú. Líšeň - ZM7/3269

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 95) - 98).

  96.

  Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 1493/5 k. ú. Veveří - ZM7/3253

  97.

  Nabytí spoluvlastnického podílu id. 3/4 k pozemku p. č. 2946/39 v k. ú. Žebětín
  pro stavbu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat" - ZM7/3162

  98.

  Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 84/74 k. ú. Ořešín - ZM7/3204

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 94: 40 - 0 - 0

  99.

  Nabytí komunikační stavby při ulici K Babě v k. ú. Medlánky a nabytí pozemků
  v k. ú. Medlánky - ZM7/3251

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 99) - 104).

  Ing. Oliver Pospíšil - požádal o samostatné hlasování o bodu 102).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 99) - 101).

  100.

  Nabytí komunikační stavby se zřízením věcných břemen při ulici Technická v k. ú.
  Královo Pole a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole - ZM7/3234

  101.

  Nabytí budovy č. p. 685 stojící na pozemku p. č. 505 v k. ú. Město Brno (rampa
  u kostela sv. Michala), dohoda o narovnání - ZM7/3276

  Hlasování o návrzích usnesení:
  Hlasování č. 95: 42 - 0 - 0

  102.

  Nabytí jednotky č. 278/7 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3112

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 96: 31 - 0 - 9

  103.

  Nabytí jednotky č. 274/3 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3163

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 103) a 104).

  104.

  Nabytí jednotky č. 285/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400
  na společných částech budovy Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/3164

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 97: 42 - 0 - 0

  105.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7890 v k. ú. Židenice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM7/3213

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 105) - 115).

  106.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 48/10, 48/39, 74/4, 225/65, 225/176, 232/4, 3898/12, 3898/13, 3898/16, 3898/18, 3898/20, 3898/23, 3898/27, 3898/32, 3953/233, 3953/333, vše v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3212

  107.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole a Starý Lískovec, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3175

  108.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Staré Brno a Lesná,
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3178

  109.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, Líšeň, Staré Brno
  a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3174

  110.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3209

  111.

  Bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Černá Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3173

  112.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Ponava, Židenice a Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/3172

  113.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1179/7, 1179/8 v k. ú. Bohunice z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3179

  114.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 584/2, 584/49 v k. ú. Komín z vlastnictví
  ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3208

  115.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/3180


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 98: 41 - 0 - 0

  116.

  Bezúplatný převod pozemku p. č. 1195/4 v k. ú. Veveří do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - ZM7/3310

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 99: 40 - 0 - 0

  117.

  Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3275

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 117) - 119).

  118.

  Dodatky ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/3280

  119.

  Dodatky ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami z vlastnictví ČR-ÚZSVM (pozemky
  pod komunikacemi) - ZM7/3281

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 100: 41 - 0 - 0

  120.

  Nabídka předkupního práva k zemědělské stavbě bez č. p./č. e., postavené mj.
  na pozemku p. č. 5045/6 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/3315

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 120) - 131) a omylem se zmínil o variantě 1 u bodu 126), který však nebyl předložen variantně.

  121.

  Nabídka předkupního práva k id. ½ stavby garáže bez č. p./č. e., stojící
  na pozemku p. č. 4725 v k. ú. Komín - ZM7/3274

  122.

  Nabídka předkupního práva k id. ½ stavby garáže bez č. p./č. e., stojící
  na pozemku p. č. 4717 v k. ú. Komín - ZM7/3273

  123.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 68, stojící na pozemku
  p. č. 1927, k. ú. Maloměřice - ZM7/3272

  124.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e, stojící na pozemku
  p. č. 292 v k. ú. Židenice - ZM7/3271

  125.

  Nabídka předkupního práva k id. ½ stavby garáže bez č. p./č. e., stojící
  na pozemku p. č. 1423 v k. ú. Černá Pole - ZM7/3303

  126.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 216, stojící na pozemku p. č. 191, k. ú. Nový Lískovec - ZM7/3289

  127.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku
  p. č. 1027 v k. ú. Bystrc - ZM7/3304

  128.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku
  p. č. 69/3, k. ú. Staré Brno - ZM7/3288

  129.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku
  p. č. 116/8 v k. ú. Přízřenice - ZM7/3287

  130.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. domu č. p. 1796, postavené
  na pozemku p. č. 3907 v k. ú. Královo Pole - ZM7/3302

  131.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 463, postavené
  na pozemku p. č. 1561/2 v k. ú. Bohunice - ZM7/3314

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 101: 42 - 0 - 0

  134.

  Zrušení části usnesení Z7/27. zasedání ZMB, konaného dne 11. 4. 2017, bod 92 - nabídka předkupního práva k id. ½ stavby č. p. 912, stojící na pozemku p. č. 751/3, k. ú. Lesná - ZM7/3311

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 102: 38 - 0 - 1

  135.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 770/1, k. ú. Jundrov formou souhlasného prohlášení - ZM7/3216

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 135) - 138).

  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 135) a 137).
  Ing. Petr Vokřál, primátor - tedy nechal hlasovat o bodech samostatně.

  K hlasování o návrhu usnesení k bodu bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 103: 29 - 2 - 9

  136.

  Uznání vlastnického práva k částem pozemku p. č. 2042/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení - ZM7/3239

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 104: 39 - 0 - 0

  137.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 496, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/3290

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 105: 36 - 0 - 3

  138.

  Uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 3085/4, ozn. dle geom. plánu jako p. č. 3085/6 a p. č. 3085/7, k. ú. Líšeň formou souhlasného prohlášení. Prodej části pozemku p. č 3085/4, ozn. dle geom. plánu jako p. č. 3085/8, k. ú. Líšeň - ZM7/3291

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 106: 41 - 0 - 0

  139.

  • Uzavření souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví
   a dohody o úpravě budoucích vztahů k budově;
  • uznání vlastnického práva k příslušným podílům na budově k. ú. Líšeň;
  • uzavření kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
  • prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích k. ú. Líšeň;
  • bezúplatné nabytí jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků k. ú. Líšeň;

  ve věci smírného řešení majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k. ú. Líšeň - ZM7/3205

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 107: 40 - 0 - 0

  140.

  Majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 732 a v něm vymezených jednotek
  č. 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7 v budově č. p. 118 v k. ú. Trnitá
  pro stavbu "Tramvaj Plotní-soubor staveb " - ZM7/3166

  K tomuto bodu obdrželi před jednáním členové Zastupitelstva města Brna dopis z Ministerstva vnitra České republiky ze dne 8. 12. 2017 týkající se výkladu § 132 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s odejmutím majetku svěřeného městské části.
  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:

  Hlasování č. 108: neplatné hlasování


  Ing. Petr Vokřál, primátor, přerušil probíhající hlasování a předal slovo Markovi Janíčkovi, členovi RMB, přihlášenému do diskuse.
  Marek Janíček, člen RMB - upozornil na závěr dopisu Ministerstva vnitra České republiky, který ocitoval, a na jeho základě podal písemný návrh na doplnění usnesení ve znění: ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice odnětí svěřeného majetku: pozemku p. č. 1281, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 955 m2, jehož součástí je stavba Zábrdovice č. p. 156 se způsobem využití bydlení v k. ú. Zábrdovice ve vlastnictví statutárního města Brna v souladu s ustanovením § 132 Zákona o obcích.


  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - podal informace o jednání s nájemníky domu ve vlastnictví města a o možnostech řešení jejich bytové situace.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o návrhu usnesení k bodu 140) včetně jeho doplnění dle písemného návrhu Marka Janíčka, člena RMB:
  Hlasování č. 109: 30 - 4 - 7

  141.

  Směna pozemků v k. ú. Židenice - lokalita Jedovnická - hliniště - ZM7/3312

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 110: 29 - 0 - 10

  142.

  Směna pozemků v k. ú. Komín - ZM7/3316

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 142) a 143).

  143.

  Směna pozemku p. č. 632/3 v k. ú. Česká za pozemky p. č. 2946/49, 2946/50, 2946/51, 2946/52, 2946/53, 2946/54, 2946/55, 2949/3, vše v k. ú. Žebětín - ZM7/3188

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 111: 40 - 0 - 0

  145.

  Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, budovy na ul. Říčanská
  č. pop. 1448/č. or. 18, která je součástí pozemku p. č. 2475/21 a pozemků
  p. č. 2475/21, p. č. 2475/22, p. č. 2458/22, p. č. 2474/46, p. č. 2474/47 v k. ú. Bystrc - ZM7/3285

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společně hlasovat o bodech 145) - 157).

  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 157).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o bodech 145) - 156).

  146.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 205/30, k. ú. Lesná - ZM7/3190

  147.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 1347/30 a p. č. 1394/30,
  k. ú. Lesná - ZM7/3191

  148.

  Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 395/3
  a p. č. 395/4, k. ú. Obřany - ZM7/3192

  149.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 803,
  p. č. 804 a p. č. 812/2, k. ú. Řečkovice - ZM7/3193

  150.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 2314/2
  a p. č. 2314/189, k. ú. Řečkovice - ZM7/3201

  151.

  Svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků p. č. 763/4 a p. č. 772/12,
  k. ú. Ivanovice - ZM7/3279

  152.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č. 2084/1, k. ú. Řečkovice - ZM7/3278

  153.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 2136/1 v k. ú. Tuřany - ZM7/3207

  154.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 1308/2 a p. č. 1310/2
  v k. ú. Tuřany - ZM7/3217

  155.

  Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 4585/2 a p. č. 4585/3
  v k. ú. Židenice - ZM7/3218

  156.

  Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 942, p. č. 944, p. č. 946,
  p. č. 948 a p. č. 950 v k. ú. Chrlice - ZM7/3286

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 112: 42 - 0 - 0

  157.

  Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 568, 601/2, 1930/1, 1930/2, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1938/251, 1938/252, 1938/437, 1938/496, 1938/550, 1938/556, 1938/557, 1938/558, 1938/559, 1938/560, 1938/567, 1938/568, 1938/593, 1938/594, 3224/2, 3226/2, 6209/1, 7365/23, 7365/24, vše
  v k. ú. Bystrc - ZM7/3177

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - upozornil, že svěření majetku statutárního města Brna do péče městské části neznamená možnost rozhodnutí zastupitelstva městské části o majetkové dispozici, tedy prodeji nebo směně.

  Marek Janíček, člen RMB - doplnil předchozí vystoupení Mgr. Petra Hladíka,
  1. náměstka primátora.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 113: 30 - 0 - 10

  158.

  Smlouva o budoucí smlouvě darovací pro stavbu "Ulice Ondrova - zklidnění dopravy (BESIP)" - ZM7/3237

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 114: 40 - 0 - 0

  159.

  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č. 6314173852
  se společností Maximus Resort, a. s., a Brněnské komunikace, a. s. - ZM7/3282

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 115: 31 - 0 - 9

  160.

  Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna - ZM7/3301

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 116: 36 - 0 - 3

  161.

  Protokol o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/3222

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 117: 37 - 0 - 2

  162.

  Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II - MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská - ZM7/3170

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 118: 35 - 0 - 3

  163.

  Záměr pořídit změnu ÚPmB vyplývající z řešení změn Regulačního plánu MPR Brno-2016 - ZM7/3168

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 119: 33 - 2 - 5

  164.

  Změna stanov Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí
  a svazků obcí, zájmového sdružení právnických osob - ZM7/3242

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 120: 35 - 0 - 0

     

  165.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2020 - projekt Meeting Brno - ZM73317

  Rozprava:

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - uvedl, že na přední lavici jsou k dispozici dokumenty s doplňujícími informacemi o organizaci MEETING BRNO, z. s.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se paní ředitelky TIC BRNO, příspěvkové organizace,
  na pracovní úvazek jednoho ze zaměstnanců.

  Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka TIC BRNO, příspěvkové organizace - odpověděla na položený dotaz.

  Ing. Oliver Pospíšil - připomněl zprávu Kontrolního výboru ZMB týkající se prošetření organizace festivalu Meeting Brno a Léto v centru, poukázal na nedostatečnou spolupráci při poskytování informací ze strany organizace MEETING BRNO, z. s.,
  a požádal, zda by mohly být v případě obdržení dotace ze strany města Brna dodatečně dodány požadované informace k výše uvedeným akcím.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že proběhnou jednání s vedením MEETING BRNO, z. s., o poskytnutí informací.

  Ing. Naděžda Křemečková - požádala o poskytnutí dokumentů, o kterých informoval Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se na roli TIC BRNO, příspěvkové organizace,
  při pořádání festivalu v roce 2018.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - vyzval ředitelku TIC BRNO, příspěvkové organizace, k odpovědi na dotaz.

  Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka TIC BRNO, příspěvkové organizace - sdělila, že pokud bude schválena dotace pro MEETING BRNO, z. s., je TIC BRNO, příspěvková organizace, připravena býti partnerem festivalu Meeting Brno
  a dodavatelem služeb pro Meeting Brno.

  Ing. Naděžda Křemečková - vrátila se ke svému požadavku na poskytnutí dokumentů
  o organizaci MEETING BRNO, z. s.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upřesnil, že byl zodpovězen dotaz JUDr. Roberta Kerndla,
  mezitím pracovnice Organizačního odboru MMB rozdala požadované dokumenty. Následně přerušil projednávání bodu 165), aby se s dokumenty mohli členové Zastupitelstva města Brna seznámit, a přistoupil k projednání bodu 167).

  Dle požadavku MVDr. Vlastimila Žďárského, ověřovatele tohoto zápisu, vzneseného v rámci Dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB (dle ust. § 82, písm. b,
  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) následuje část přepisu zvukového záznamu k projednávanému bodu 165):


  Ing. Petr Vokřál, primátor:

  "Dobrá, já možná bych přerušil projednávání bodu 165), ať máte možnost se do toho případně juknout, přešel bych k bodu 166) Snížení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím, návrh rozpočtového opatření, ten je vlastně schválený, omlouvám se, ten už jsme prošli dopoledne, čili 167) - Nabídka využití předkupního práva v Maloměřicích - dávám hlasovat, varianta A, pardon, omlouvám se, nesouhlas. Kdo je pro, proti, zdržel se, končím hlasování, usnesení bylo přijato a nyní bych se vrátil k bodu 165) tedy, a pokud nejsou další dotazy, dám hlasovat - kdo je pro, proti, zdržel se, končím hlasování, usnesení bylo přijato, 31 pro, 4 se zdrželi. Posledním bodem je Rekonstrukce Janáčkova divadla, dohoda o narovnání, dávám hlasovat - kdo je pro, proti, zdržel se, končím hlasování, usnesení bylo přijato, 33 pro."

  167.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
  p. č. 1723 v k. ú. Maloměřice - ZM7/3247

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl hlasovat o přijetí varianty A usnesení k tomuto bodu.

  K hlasování bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 121: 35 - 0 - 0


  Ing. Petr Vokřál, primátor - vrátil se k bodu 165).

  165.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v letech 2018-2020 - projekt Meeting Brno - ZM73317


  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 122: 31 - 4 - 4

  168.

  ,,Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla" - Dohoda o narovnání
  - ZM7/3319

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 123: 33 - 0 - 0

  3.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

  RNDr. Mojmír Vlašín

 • obrátil se na Radu města Brna se žádostí o vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna omezující použití zábavné pyrotechniky
  na veřejných prostranstvích z důvodu škodlivého vlivu na zdraví lidí i zvířat.
  - žádal o zvážení alternativy k mezinárodní soutěžní přehlídce ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS.

  Martin Říha

 • zpochybnil hlasování k bodu 165), protože v průběhu hlasování byly rozdávány dokumenty týkající se organizace MEETING BRNO, z. s., došlo k nedorozumění, a on i s kolegy hlasoval o jiném bodu. Požádal proto o opakování hlasování o bodu 165).

  /Ing. Petr Vokřál, primátor - požádal o právní výklad nastalé situace pracovnici Kanceláře primátora města Brna JUDr. Hanu Doležalovou, pověřenou právní asistencí při zasedání Zastupitelstva města Brna, která sdělila, že námitky
  proti hlasování by měl vznést kterýkoliv člen Zastupitelstva města Brna bezprostředně
  po hlasování./

  /Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že je nutné dodržet Jednací řád Zastupitelstva města Brna.

  /JUDr. Hana Doležalová, pověřená právní asistencí - doplnila, že pokud by se hlasovalo nyní, jednalo by se o porušení Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, respektive o opětovném hlasování o bodu 165) lze rozhodnout hlasováním./

  /Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal hlasovat o opětovném hlasování o bodu 165):
  Hlasování č. 124:

  16 - 2 - 13

  Návrh na opakované hlasování nebyl přijat./

  Ing. Petr Kratochvíl

 • dotázal se Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, na případný posun v jednání ohledně rezidentního parkování.
  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - sdělil, že materiál týkající se rezidentního parkování bude předložen na jednání Rady města Brna dne 19. 12. 2017./

  MVDr. Vlastimil Žďárský

 • požádal o přepis části zvukového záznamu k projednávanému bodu 165).

  Ing. Petr Kratochvíl

 • dotázal se, zda je materiál týkající se rezidentního parkování a který bude předložen
  na jednání Rady města Brna dne 19. 12. 2017 totožný s materiálem, který byl předložen Komisi dopravy RMB.

  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl, že projekt je připravován organizací Brněnské komunikace a. s., a v současné době není ještě přesně známa podoba navrženého usnesení./

  JUDr. Jiří Oliva

 • podotkl, že dle jeho názoru je rozhodnutí ohledně případného rezidentního parkování zásadní, bylo nedostatečně prodiskutováno s občany Brna, a proto navrhl projednání tohoto tématu na jednání Zastupitelstva města Brna.

  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - neměl námitek proti projednání tématu Zastupitelstvem města Brna, upozornil však na nutnost projednání materiálu nejdříve na schůzi Rady města Brna./

  Ing. Petr Kratochvíl

 • zopakoval svůj dotaz týkající se shodnosti předloženého materiálu Radě města Brna
  a Komisi dopravy RMB, zmínil se o nutnosti vybudovat odstavná parkoviště a navrhl, aby byl materiál předložen k projednání všem politickým klubům.
  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - sdělil, že materiál, který bude předložen k projednání na schůzi Rady města Brna, je totožný s materiálem poskytnutým Komisi dopravy RMB./  Ing. Petr Kratochvíl

 • požádal, aby byl materiál aktualizovaný, v podobě, která prošla připomínkovým řízením.

  PhDr. Karla Hofmannová

 • jménem předsedkyně Kulturní komise RMB požádala paní ředitelku TIC BRNO, příspěvkové organizace, o poskytnutí souhrnné zprávy za rok 2017 týkající se časopisu Kam v Brně za kulturou.

  Mgr. Pavel Sázavský, MBA

 • dotázal se Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, kdy bude systém rezidentního parkování ve městě Brně zaveden.

  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl, že po vyzkoušení bude systém postupně spouštěn v jednotlivých lokalitách, pravděpodobně počátkem roku 2019./

  JUDr. Jiří Oliva

 • opětovně se dotázal, zda materiál k rezidentnímu parkování bude předložen k rozhodnutí Zastupitelstvu města Brna.

  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl, že nejdříve je nutné projednat materiál v Radě města Brna./

  Ing. Petr Kratochvíl

 • vyslovil souhlas s předloženým návrhem systému rezidentního parkování připraveným Brněnskými komunikacemi, a. s., a opětovně upozornil na nezbytnost realizace odstavných parkovišť.
  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - sdělil, že zavádění systému rezidentního parkování bude trvat několik let, v jejichž průběhu budou vybudovány parkovací domy./
  /Richard Mrázek, náměstek primátora - uvedl, že je k dispozici veřejně přístupná studie umístění speciálních parkovišť typu Park and Ride v Brně, jedno takové parkoviště se nachází u ústředního hřbitova./

  JUDr. Jiří Oliva

 • dotázal se na systém přidělování "kytiček" (označení parkovacích míst pro rezidenty). v souvislosti se systémem rezidentního parkování v Brně.
  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl, že o systému rozhodne na své schůzi Rada města Brna./

  JUDr. Jiří Oliva

 • dále se dotázal Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, na jeho názor na tento systém.
  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - sdělil, že představil svoji vizi na tiskové konferenci uspořádané k danému tématu, zavádění parkovacích zón by mělo být dvoustupňové, výsledná podoba záleží na projednání v Radě města Brna./  Ing. Petr Kratochvíl

 • dotázal se Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, zda má připravenu ještě jinou variantu systému rezidentního parkování.
  /Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - v odpovědi uvedl, že nejprve chce toto téma projednat na schůzi Rady města Brna./

  JUDr. Jiří Oliva

 • vrátil se opětovně k tématu rezidentního parkování a doporučil získání konsensu v rámci všech politických klubů.

 • Informativní zprávy:

  Zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 15:30 hod.) Ing. Petr Vokřál, primátor.