Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/138

konané dne 24. října 2017

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Bc. Tomáši Koláčném – schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

 −−

pro

pro

−−

−−

−−

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

 −−

pro

pro

−−

−−

−−

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

 

7.

Návrh smlouvy o úschově mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou-Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje – RM7/

25.

Návrh plánovací smlouvy „Novostavba rodinného domu, Pod Hejdou, Brno – Chrlice na pozemku p. č.  124 v k. ú. Chrlice“ – RM7/09742

99.

„Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/09746

115.

Návrh Strategické a programové části Strategie kultury a kreativních odvětví – RM7/09892

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/33. – RM7/09934

1b.

Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2018 – RM7/09726

1c.

Změna platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem – RM7/09923

1d.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, p. o. MŠ Brno, Cihelní la, p. o. MŠ PASTELKY, Brno, Jamborova 11, p. o., MŠ Brno, Škrétova 2, p. o., MŠ Brno, Jugoslávská 70, p. o. a řediteli ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. – RM7/09743

1e.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Zelná 70, příspěvková organizace – RM7/09744

1f.

Změna ve složení Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky RMB – RM7/09831

1g.

Organizační změna Odboru dopravněsprávních činností – RM7/09672

1h.

Organizační změna útvarů v rámci MMB – RM7/09673

1i.

Organizační změna Odboru městské informatiky – RM7/09682

2.

Návrh na změnu účelu použití části neinvestičního transferu MČ Brno-Bohunice u akce ZŠ Arménská − oprava dlažby bazénu – RM7/09816

3.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/09898

4.

Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru od 1. listopadu 2017 – RM7/09909

5.

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě, uzavřené mezi statutárním městem Brnem, Veletrhy Brno, a. s. a Československou obchodní bankou a. s. – RM7/09800

6.

Přehled zahraničních pracovních cest za červenec-září 2017 – RM7/09822

8.

Pověření zastupováním statutárního města Brna na Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR – RM7/09796

9.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Lize vozíčkářů, z. ú. – RM7/09887

10.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2018 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09869

11.

Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09828

12.

Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09829

13.

Prodloužení doby nájmu sociálních bytů pronajatých v rámci projektu Rapid re-housing – RM7/09811

14.

Prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing paní xxxxxxxxx xxxxx – RM7/09809

15.

Záměr prodeje volných vymezených jednotek v bytových domech Křenová 23 a Grmelova 6 – RM7/09812

16.

Záměr prodeje podílů na pozemcích p. č. 8326 a p. č. 8327 v k. ú. Židenice − Návrh prodeje podílu na pozemcích p. č. 8326 a p. č. 8327 v k. ú. Židenice – RM7/09813

17.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Medlánky ke změně kategorie svěřeného majetku části pozemku p. č. 620/106 k. ú. Medlánky a návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky pozemku p. č. 629/1 a p. č. 629/10 k. ú. Medlánky – RM7/09782

18.

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1168, v k. ú. Husovice – RM7/09808

19.

Zrušení věcného břemene k vymezeným jednotkám v domě č. p. 718,900, ul. Vodová 105/107 na pozemcích p. č. 3540, 3542 v k. ú. Královo Pole – RM7/09810

20.

„Výstavba kamerového dohledu v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně, včetně sběru dopravních dat a dohledu Městské policie Brno“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/09779

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Stanovení možností vedení objízdných tras a stavební průzkum nemovitostí pro stavbu Odhlučnění TT Cejl – Zábrdovická“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/09778

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – Chodník Černohorská II mezi ulicí Příjezdovou a Jezerůvky – DÚR, DSP, PDPS“ – výsledek průzkumu trhu; Realizace drobných investičních staveb – RM7/09798

23.

„Rekonstrukce ulice Štefánikovy – projektová dokumentace a autorský dozor“ – změny závazku – RM7/09783

24.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00128 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pro stavbu „Tramvaj Plotní − soubor staveb − etapa 2 – 4“ – RM7/09732

26.

Návrh prodeje pozemků p. č. 874 a p. č. 873 se stavbou Sadová, č.e. 437, v k. ú. Sadová – RM7/09795

27.

Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p. č. 3853 v k. ú. Bystrc a záměr pronájmu uvedeného pozemku – RM7/09806

28.

Záměr úplatného nabytí pozemků p. č. 3748/9, 3748/10 a 3748/11 vše v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – RM7/09773

29.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1641/2 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/09678

30.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3623/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa“ – RM7/09680

31.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3548 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa“ – RM7/09681

32.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3595/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa“ – RM7/09679

33.

Návrh nabytí pozemků p. č. 7495/18, p. č. 7495/21, p. č. 7495/97 a p. č. 9756/55 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ – RM7/09784

34.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1008/1, 1008/4 a 1719/4 v k. ú. Nový Lískovec, návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu a návrh rozpočtového opatření – RM7/09794

35.

Návrh nabytí a svěření pozemku p. č. 416/1 v k. ú. Královo Pole – RM7/09793

36.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 4073/9 v k. ú. Královo Pole – RM7/09792

37.

Návrh nabytí jednotky č. 286/3 − garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/09758

38.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 1007, p. č. 1008/1 a p. č. 1008/2 v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/09763

39.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 4609/97 v k. ú. Královo Pole – RM7/09791

40.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Židenice a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudních sporů – RM7/09790

41.

Návrh

- na uzavření souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohody o úpravě budoucích vztahu k budově;

- na uznání vlastnického práva k příslušným podílům na budově k.ú. Líšeň;

- na uzavření kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

- a záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích k.ú. Líšeň;

- bezúplatného nabytí jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků k.ú. Líšeň;

ve věci smírného řešení majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k.ú. Líšeň

- RM7/09789

42.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/09765

43.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Město Brno a Kohoutovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/09766

44.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Židenice a Bohunice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/09767

45.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3713 v k. ú. Bělá nad Svitavou z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/09768

46.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2304/6,2304/7 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/09769

47.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 584/18, 584/39 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/09770

48.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 584/7,584/8 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/09771

49.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/09772

50.

Nabídka předkupního práva k nezapsané stavbě rodinné rekreace, stojící na pozemku p. č. 1836/16, v k. ú. Štýřice – RM7/09805

51.

Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 815/31. k. ú. Řečkovice – RM7/09804

52.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 37, stojící na pozemku p. č. 1090, k. ú. Obřany – RM7/09803

53.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 445, stojící na pozemcích p. č. 2619/2 a p. č. 2619/12 v k. ú. Bosonohy – RM7/09802

54.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace č. e. 235, stojící na pozemku p. č. 2704. k. ú. Maloměřice – RM7/09801

55.

Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e. stojící na pozemku p. č. 3823, k. ú. Královo Pole – RM7/09799

56.

Návrh kupní smlouvy − koupě budovy garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemcích p. č. 203/12 a p. č. 3863/28. oba v k. ú. Královo Pole – RM7/09807

57.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemku p. č. 568, 601/2, 1930/1, 1930/2, 1930/26, 1930/27, 1930/28, 1930/29, 1930/30, 1938/251, 1938/252, 1938/437, 1938/496, 1938/550, 1938/556, 1938/557, 1938/558, 1938/559, 1938/560, 1938/567, 1938/568, 1938/593, 1938/594, 3224/2, 3226/2, 6209/1, 7365/23, 7365/24 vše v k. ú. Bystrc – RM7/09775

58.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 2136/1 v k. ú. Tuřany – RM7/09774

59.

Záměr propachtovat pozemky k zemědělské výrobě v k. ú. Šlapanice u Brna – RM7/09786

60.

Budoucí zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2618/47 v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/09757

61.

Zřízení služebností inženýrských sítí k částem pozemků p. č. 2375/186, 2375/187, 2375/196, 2375/319, 2375/348, 2375/354, 2375/355, 2375/426, 2375/427 a 6043 v k. ú. Žabovřesky a p. č. 1158 a 1204 v k. ú. Královo Pole pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“ – RM7/09734

62.

Zřízení služebností inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 700/1, 1158, 1204, 3807/1, 3807/5, 3807/6 a 3807/14 v k. ú. Královo Polepro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B“ – RM7/09733

63.

Zřízení služebnosti k pozemkům v k. ú. Maloměřice, Obřany, Královo Pole, Řečkovice ve prospěch SZDC, s. o. – RM7/09788

64.

Prohlášení o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 783/1 v k. ú. Město Brno – RM7/09741

65.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č. 124 v k. ú. Dvorska pro stavbu „Brno, MČ Tuřany − odkanalizování Dvorska“ – RM7/09781

66.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 708/10, p. č. 708/11, p. č. 708/36, p. č. 708/37, p. č. 708/38, p. č. 708/39 v k. ú. Trnitá pro stavbu „Tramvaj Plotní − soubor staveb − etapa 2-4“ – RM7/09760

67.

Smlouva o zrušení služebnosti k pozemku p. č. 751 v k. ú. Přízřenice – RM7/09665

68.

Návrh dohody o narovnání se společnostmi CTP a Bor v souvislosti s uložením recyklátu na pozemky města Brna v lokalitě BPZ − ČT, návrh prodeje pozemků v lokalitě BPZ − ČT v k. ú. Černovice – RM7/09836

69.

Žádost xxx xxxxxx o prominutí platby zákonného úroku z prodlení v celkové výši 53.851,35 Kč ze splátek dluhu dle dohody o splátkách č. 6315113106 – RM7/09787

70.

Pověření Mgr. Dagmar Baborovské, vedoucí a RNDr. Evy Fojtíkové, pracovnice Majetkového odboru MMB k úkonům za statutární město Brno – RM7/09755

71.

Návrh rozpočtového opatření − přesun běžných výdajů rozpočtu − Odboru správy majetku – RM7/09837

72.

Dohoda o poskytnutí nemovitostí v areálu mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká Městské části Brno-Tuřany – RM7/09761

73.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno – RM7/09762

74.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 spolku NADĚJE a tvorba Fondu rezerv a rozvoje − návrh rozpočtového opatření – RM7/09819

75.

Návrh na navýšení příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří − návrh rozpočtového opatření – RM7/09818

76.

Žádost příspěvkové organizace DROM o souhlas s podáním žádostí o poskytnutí – RM7/09826

77.

Žádost statutárního města Brna o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb – RM7/09823

78.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru „Městská ubytovna pro sociálně slabé Železniční 8-10. Brno - stavební úpravy“ – RM7/09821

79.

„Plácky − nízkoprahová a aktivizační centra pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy“ − návrh na vypsání výběrového řízení na poskytovatele sociálních služeb a záměr výpůjčky objektu č. p. 900 a pozemku p. č. 1114/5 v k. ú. Zábrdovice – RM7/09824

 

80.

Kritéria výběru žadatelů s potřebou komplexní sociální podpory do sociálních bytů – RM7/09820

81.

Návrh dodatku č. 13 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace – RM7/09825

82.

Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších nařízení – RM7/09751

83.

Rozpočtové opatření − Odtahy vozidel na základě koordinační dohody „Brno − Bezpečné město“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem – KRP Jihomoravského kraje – RM7/09752

84.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Rekonstrukce komunikace Hrázní“ – RM7/09705

85.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2158/31, k. ú. Žebětín – RM7/09750

86.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1561/46 v k. ú. Pisárky se zrušením věcného břemene – RM7/09751

87.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2058/11, 2252/84, 2252/140 a 2253/35 vše v k. ú. Slatina – RM7/09754

88.

Návrh nabytí pozemku p. č. 429/2. k. ú. Ivanovice se zrušením věcného břemene – RM7/09749

89.

Návrh Dohody o vzájemné spolupráci, uzavírané s Povodím Moravy, s. p., a Jihomoravským krajem pro zajištění dobré kvality vody v Brněnské údolní nádrži – RM7/09759

90.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecné závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2013.14/2013 a 9/2015 – RM7/09719

91.

Způsob informování obyvatel Brna v době vyhlášení smogové situace – RM7/09745

92.

Návrh na přesun finančních prostředků v rámci Odboru životního prostředí – návrh rozpočtového opatření – RM7/09737

93.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu − návrh rozpočtového opatření – RM7/09838

94.

Návrh na poskytnutí investičních transferů na demolice a budování staveb kontejnerových stáni sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Brno-Bohunice, Bystrc, Komín, Líšeň, Medlánky, Nový Lískovec, Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-sever, Starý Lískovec a Žabovřesky − návrh rozpočtového opatření – RM7/09738

95.

Návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 − návrh rozpočtového opatřen – RM7/09830

96.

Žádost Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o souhlas RMB s podáním žádosti o grant vyhlášený Nadací Partnerství – RM7/09785

97.

Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II – RM7/09880

98.

Změna Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011.2012 v části změny B108/15-0 – RM7/09865

100.

Vývoj a pilotní testování nástroje pro zapojení přijíždějících a vyjíždějících studentů z vysokých škol do rozvoje města „Brno Erasmus Student“ − návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně – RM7/09814

101.

Navýšení účelové dotace pro MČ Brno-střed na výkon zvláštní matriky, návrh rozpočtového opatření – RM7/09863

102.

Pověření podpisem smluv o notářské úschově, smluv o advokátní úschově a podpisem dohod o vyklizení nemovitých věcí – RM7/09834

103.

Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části Brno-střed z rozpočtu města Brna na rok 2017 na akci „Vybudování pítek na Komenského náměstí a v parku na Náměstí 28. října“ − rozpočtové opatření – RM7/09868

104.

Návrh na zapojení města Brna do Sdružení energetických manažerů měst a obcí – RM7/09780

105.

Návrh Memoranda o společném postupu ke zlepšení globální letecké dostupnosti Jihomoravského kraje a statutárního města Brna – RM7/0888

106.

Podněty statutárního města Brna k návrhu zadání Územního plánu Ostopovice – RM7/09815

107.

Urbanistická dvoufázová otevřená mezinárodní ideová soutěž o návrh „Areál brněnského výstaviště a navazujících území“ −  rozhodnutí zadavatele o námitce – RM7/09913

108.

Urbanistická dvoufázová otevřená mezinárodní ideová soutěž o návrh „Areál brněnského výstaviště a navazujících území“ − rozhodnutí zadavatele o námitce – RM7/09912

109.

Smlouva o dílo na tisk knihy „Dějiny Brna 6“ se společností GRASPO CZ, a. s. – RM7/09895

110.

Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s nákupem vozidla pro vedení města – RM7/09890

111.

Rozpočtového opatření − akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. podle přílohy č. 1/2017 „Roční plán investic − seznam svěřených staveb“ na rok 2017 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271, návrh změny celkových nákladů: návrh dodatku č. 68 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna – RM7/09891

112.

„Mateřská škola Pastviny – rozšíření“, zvýšení celkových rozpočtových nákladů, rozpočtová opatření – RM7/09896

113.

„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ – smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. – RM7/09889

114.

Memorandum o spolupráci v souvislosti s projektem „Západní brána“ – Brno-Starý Lískovec – RM7/09930

116.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum města Brna, příspěvkovou organizaci – RM7/09893

117.

Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku pro Muzeum města Brna, p. o., v roce 2017 −  návrh rozpočtového opatření – RM7/09897

118.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Návrh a realizace náhrobku Inez Tuschnerové na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna“ – neschválení zadání veřejné zakázky – RM7/09864

119.

Dohoda o narovnání vztahu − stavba na pozemcích p. č. 2253/11 a p. č. 2253/34, oba v k.ú. Slatina – RM7/09879

120.

Návrh 5. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2018 – 2019 – RM7/09907

121.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/09932

122.

„Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ −  výběr dodavatele, smlouva – RM7/09845

 

123.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. − určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 – RM7/09845

124.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Vypracování znaleckého posudku o ceně obvyklé na nemovitosti ve vlastnictví SMB a zpracování supervize znaleckých posudků zpracovaných VUT FS v Brně a Ing. Václavem Zvěřinou, CSc. na tytéž nemovitosti“ − výběr dodavatele; smlouva – RM7/09938

 

Různé

 

Body 105, 97, 98, a 80 byly projednány na konci jednání schůze RMB po bodu 124.

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Tomáš Kočička, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

Nepřítomni:

Ing. Jaroslav Kacer, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Staněk, Ing. Pavel Loutocký,

 

 

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/33. – RM7/09934

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v „Předběžném programu“ zasedání ZMB č. Z7/33.

 

1. RMB bere na vědomí „Předběžný program“ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/33 konaného od 7. 11. 2017.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:

- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB

- předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu

***

úkol č.: [R7/138/1a]

zodpovídá: ORGO                                          [8]

termín: [2017-10-26]

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

1b.

Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2018 – RM7/09726

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

harmonogram zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2018 v termínech zahájení zasedání:

30. ledna

6. března

10. dubna

15. května

19. června

4. září

 

Ø  souhlasit

s konáním zasedání Zastupitelstva města Brna v prázdninovém období v případě potřeby, které bude primátorem města Brna svoláno v souladu s článkem 3 odst. 2 Jednacího řádu ZMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

1c.

Změna platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem – RM7/09923

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí v souvislosti s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, změny platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem, s účinností od 1. 11. 2017.

 

2. RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem, s účinností od 1. 11. 2017 příplatky za vedení ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

1d.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, p. o. MŠ Brno, Cihelní 1a, p. o. MŠ PASTELKY, Brno, Jamborova 11, p. o., MŠ Brno, Škrétova 2, p. o., MŠ Brno, Jugoslávská 70, p. o. a řediteli ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. – RM7/09743

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

 

s účinností od 1. 11. 2017

osobní příplatek ředitelce MŠ POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, p. o., MŠ Brno, Cihelní la, p. o., MŠ PASTELKY, Brno, Jamborova 11, p. o., MŠ Brno, Škrétova 2, p. o. a MŠ Brno, Jugoslávská 70, p. o. a řediteli ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele/ky škol ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.

***

úkol č.: [R7/138/1d]

zodpovídá: OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

1e.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Zelná 70, příspěvková organizace – RM7/09744

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných podle § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

s účinností od 1. 11. 2017

osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Brno, Zelná 70, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.

***

úkol č.: [R7/138/1e]

zodpovídá: OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

1f.

Změna ve složení Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky RMB – RM7/09831

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se Statutem komisí RMB čl. 3 odst. 2, v platném znění

 

Ø  bere na vědomí

rezignaci Mgr. Libora Šťástky na funkci člena Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky RMB ke dni 30. 9. 2017

 

Ø  jmenuje

Ludvíka Kadlece do funkce člena Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky RMB s účinností ode dne 24. 10. 2017.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

1g.

Organizační změna Odboru dopravněsprávních činností – RM7/09672

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 11. 2017, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 16 funkčních míst, která budou realizována v Odboru dopravněsprávních činností s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 11. 2017 bude stanoven od schváleného stavu k 31. 10. 2017 a bude jej garantovat Organizační odbor.

 

2. RMB zřizuje 16 funkčních míst v Odboru dopravněsprávních činností, ke dni 1. 11. 2017, dle Navrhovaného funkčního schématu ODSČ, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

3. RMB bere na vědomí

- potřebu navýšení finančních prostředků na odměňování 16 nově zřízených funkčních míst;

- navrhované funkční schéma ODSČ – dotčenou část, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravněsprávních činností, promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/138/1g]

zodpovídá: ODSČ                                         [11]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

1h.

Organizační změna útvarů v rámci MMB – RM7/09673

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB ruší 6 funkčních míst, dnem 31. 10. 2017 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

2. RMB schvaluje

Ø  vyčlenění Právního oddělení z Organizačního odboru spolu s funkčními místy (vyznačenými v Platném funkčním schéma ORGO) a jejich činnostmi, a jeho převedení do Kanceláře primátora města Brna,

Ø  vyčlenění Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce z Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu spolu s funkčními místy a činnostmi a jeho převedení do gesce náměstka primátora pro oblast Smart city,

s účinností ke dni 1. 11. 2017.

 

3. RMB zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností ke dni 1. 11. 2017:

Ø  odbor Kancelář marketingu a zahraničních vztahů (KMZV),

Ø  Referát právně-ekonomický v KMZV,

Ø  Oddělení cestovního ruchu a zahraničních vztahů v KMZV,

Ø  oddělení Sekretariát tajemníka ve Vedení MMB.

 

4. RMB schvaluje

Ø  převod Oddělení marketingu a propagace z Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu do nově zřízeného odboru Kancelář marketingu a zahraničních vztahů, spolu s funkčními místy uvedenými v Seznamu převáděných funkčních míst a s jejich činnostmi, s účinností ke dni 1. 11. 2017,

Ø  změnu názvu Oddělení marketingu a propagace v Kanceláři marketingu a zahraničních vztahů na Oddělení marketingu, s účinností ke dni 1. 11. 2017,

Ø  Seznam převáděných funkčních míst, která budou převedena a začleněna s účinností od 1. 11. 2017 do nově zřízených útvarů, který tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

5. RMB zrušuje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Ø  odbor Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu

Ø  Referát protokolu v OZV,

Ø  Oddělení mezinárodní spolupráce v OZV

Ø  Odbor zahraničních vztahů

            dnem 31. 10. 2017.

 

6. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 11. 2017, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 3 funkční místa, s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 11. 2017 bude stanoven od schváleného stavu k 31. 10. 2017 a bude jej garantovat Organizační odbor.

 

7. RMB bere na vědomí potřebu navýšení finančních prostředků na odměňování 3 nově zřízených funkčních míst.

 

8. RMB zřizuje 9 nových funkčních míst ke dni 1. 11. 2017 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

9. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB ke dni 1. 11. 2017, která tvoří přílohu č. 5c  tohoto zápisu.  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

10. RMB bere na vědomí funkční schémata dotčených útvarů, která tvoří přílohu č. 5d tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru.

 

***

11. RMB ukládá

Ø  vedoucím:

- Kanceláře primátora města Brna,

- Organizačního odboru,

- Oddělení spolupráce a rozvoje v gesci náměstka primátora pro oblast Smart city,

promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím ORGO tajemníkovi ke schválení;

Ø  zaměstnanci, který bude pověřený vedením nového odboru Kancelář marketingu a zahraničních vztahů, promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím ORGO tajemníkovi ke schválení;

Ø  tajemníkovi MMB zajistit promítnutí schválené organizační změny do popisů pracovních funkcí útvaru - Vedení MMB;

Ø  vedoucím všech odborů a samostatných oddělení zajistit prověření a aktualizaci všech dokumentů města (např. vyhlášky, metodiky, generely), interních normativních aktů tajemníka MMB, jichž jsou správci a popisů pracovních funkcí svých podřízených v návaznosti na schválenou organizační změnu; 

***

úkol č.: [R7/138/1h]

zodpovídá: KP,ORGO,Od.SR, KMZV,tajemník MMB, všichni ved. odborů a sam.odd.                   

[2,8,3281,3288,7,3289]

termín: [bezodkladně]

 

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

proti

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

1i.

Organizační změna Odboru městské informatiky – RM7/09682

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 3 funkční místa ke dni 1. 11. 2017, které bude realizováno v Odboru městské informatiky s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB bude stanoven od schváleného stavu k 31. 10. 2017, a bude jej garantovat Organizační odbor.

 

2. RMB bere na vědomí  potřebu navýšení finančních prostředků na odměňování 3 nově zřízených funkčních míst.

 

3. RMB zřizuje 3 nová funkční místa ke dni 1. 11. 2017 dle Seznamu zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/138/1i]

zodpovídá: OMI                                         [23]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

 

 

2.

Návrh na změnu účelu použití části neinvestičního transferu MČ Brno-Bohunice u akce ZŠ Arménská − oprava dlažby bazénu – RM7/09816

Bylo hlasováno bez rozpravy včetně doplňujícího materiálu.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého ve výši 900 tis. Kč MČ Brno-Bohunice na akci „ZŠ Arménská − oprava dlažby bazénu“ rozhodnutím ZMB Z7/24, bod č. 19, na:

- investiční transfer na zřízení propojení třídního oddělení v 1. NP se schodišt'ovým prostorem v MŠ Švermova ve výši 210 tis. Kč,

- neinvestiční transfer na opravu vybraných částí oplocení pozemku při SVČ Lány ve výši 145 tis. Kč,

- neinvestiční transfer na opravu vybraných částí oplocení pozemku při objektu ZUŠ Amerlingova 2 ve výši 328 tis. Kč,

- investiční transfer na projektovou dokumentaci na nerezový bazén ZŠ Arménská ve výši 217 tis. Kč.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

3.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/09898

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/24. Zastupitelstva města Brna, bod 12.D.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 7 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

 

4.

Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru od 1. listopadu 2017 – RM7/09909

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 13 247 tis. Kč

- snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím o 5 409 tis. Kč

- rozpočtové opatření dle tabulky

v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru od 1. listopadu 2017

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

5.

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě, uzavřené mezi statutárním městem Brnem, Veletrhy Brno, a. s. a Československou obchodní bankou a. s. – RM7/09800

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 1716143965 ze dne 27. 10. 2016, uzavřené mezi statutárním městem Brnem, Veletrhy Brno, a. s. a Československou obchodní bankou, a. s., který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

6.

Přehled zahraničních pracovních cest za červenec-září 2017 – RM7/09822

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí „Přehled zahraničních cest za červenec-září 2017“.

 

***

2. RMB ukládá Mgr. Lence Novotné, pověřené zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru zahraničních vztahů MMB, předložit „Přehled zahraničních pracovních cest za červenec-září 2017“ formou informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.

***

úkol č.: [R7/138/06]

zodpovídá: OZV                                           [45]

termín: [2017-11-07]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

8.

Pověření zastupováním statutárního města Brna na Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR – RM7/09796

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB pověřuje Mgr. Ivanu Draholovou, vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město Odboru zdraví MMB, zastupováním statutárního města Brna se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími na zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR dne 1. listopadu 2017 ve Vsetíně.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

9.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Lize vozíčkářů, z. ú. – RM7/09887

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši 347.000,- Kč na projekt Ligy vozíčkářů, z.ú. „Komplexní podpora aktivit pro osoby se zdravotním postižením“,

 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace s Ligou vozíčkářů, z. ú., dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna

na rok 2017“.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

10.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem v rámci postoupených příjmů od města na rok 2018 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09869

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze.

 

1. RMB svěřuje MČ dle tabulky „Žádosti MČ o investiční a neinvestiční transfery pro rok 2018 – oblast školství“ investorství a investorskou činnost na akce uvedené v tabulce, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

- poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 129 330 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 v rámci postoupených příjmů od města dle tabulky „Žádosti MČ o investiční a neinvestiční transfery pro rok 2018 – oblast školství“ s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 25. 1. 2019;

- poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 40 630 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2018 v rámci postoupených příjmů od města dle tabulky „Žádosti MČ o investiční a neinvestiční transfery pro rok 2018 – oblast školství“ s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 25. 1. 2019;

- rozpočtové opatření dle tabulky, kterým dochází k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů města Brna do konce roku 2017.

 

Ø  uložit Radě města Brna

zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí.

Termín: průběžně

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

11.

Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09828

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

12.

Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09829

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 430.000,- Kč, dle tabulky I. „Individuální neinvestiční dotace spolkům na podporu sportovních odvětví pro rok 2017“, z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace – Podpora sportovních odvětví;

 

2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 1.188.000,- Kč, dle tabulky II. „Individuální neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům − právnickým osobám na podporu sportovních odvětví pro rok 2017“ z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 − neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům − právnickým osobám, ve j.n.: Dotace − Podpora sportovních odvětví;

 

3. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám;

 

 

4. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

13.

Prodloužení doby nájmu sociálních bytů pronajatých v rámci projektu Rapid re-housing – RM7/09811

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu o 1 rok sociálních bytů pronajatých v rámci projektu Rapid re - housing za nájemné 57,20 Kč/m²/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ:

- xxxxxx xxxxxx, nájemkyni 3+1pokojového bytu č. l v prvním podlaží domu v Brně, Traubova 3a,

- xxxxxxxx xxxxxxxx, nájemkyni 2+1pokojového bytu č. 9 v šestém podlaží domu v Brně, Orlí 7,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx, nájemkyni 3+kk pokojového bytu č. 232 ve druhém podlaží domu v Brně, Jabloňová 22,

- xxxxxxxx xxxxxxx, nájemkyni 3+1pokojového bytu č. 2 ve čtvrtém podlaží domu v Brně, Josefská 4.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/138/13]

zodpovídá: BO                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

14.

Prodloužení doby nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re-housing xxxx xxxxxxxx – RM7/09809

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu o 1 rok sociálního bytu pronajatého v rámci projektu Rapid re - housing za nájemné 57,20 Kč/m²/měsíc, přičemž výše nájemného bude každoročně k 1.7. zvyšována o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, xxxxxx xxxxxxxxx, nájemkyni 2+1pokojového bytu č. 3A ve třetím podlaží domu v Brně, Francouzská 44 za podmínky, že ke dni podpisu dodatku nájemní smlouvy bude řádně hrazen dluh dle uznání dluhu učiněného na Odboru správy majetku MMB dne 17. 5. 2017.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/138/14]

zodpovídá: BO                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

15.

Záměr prodeje volných vymezených jednotek v bytových domech Křenová 23 a Grmelova 6 – RM7/09812

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje volných obecních bytových jednotek, vymezených podle z. č. 72/1994 Sb., a to:

- bytové jednotky č. 110/9, vymezené v budově č. p. 110, Křenová 23, postavené na pozemku p. č. 65 − zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 861/8931 na společných částech budovy č. p. 110 a na pozemku p. č. 65 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370 m², v k. ú. Trnitá, obec Brno, okres Brno - město;

 

- bytové jednotky č. 59/1, vymezené v budově č. p. 59, Grmelova 6, postavené na pozemku p.č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 266/4722 na společných částech budovy č. p. 59 a na pozemcích p. č. 563 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m², p. č. 561/2 − ostatní plocha, o výměře 458 m² a  p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m² v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město,

 

v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

16.

Záměr prodeje podílů na pozemcích p. č. 8326 a p. č. 8327 v k. ú. Židenice − Návrh prodeje podílu na pozemcích p. č. 8326 a p. č. 8327 v k. ú. Židenice – RM7/09813

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje podílu o velikosti 168/3328 na pozemcích p. č. 8326 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m² a p. č. 8327 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m² v k. ú. Židenice, obec Brno, okres Brno-město.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zveřejnit záměr prodeje zákonem stanoveným způsobem.

***

úkol č.: [R7/138/16]

zodpovídá: BO                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej podílů o velikosti 84/3328 na pozemcích p. č. 8326 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m² a p. č. 8327 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m² v k. ú. Židenice, obec Brno, okres Brno-město vlastníkům jednotky č. 4060/18 a vlastníkům jednotky č. 4060/21 v domě č. p. 4059, 4060 na ulici Mikulovská 1, 3, postaveném na pozemcích p. č. 8326, 8327 v Brně, k. ú. Židenice a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

17.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Medlánky ke změně kategorie svěřeného majetku části pozemku p. č. 620/106 k. ú. Medlánky a návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky pozemku p. č. 629/1 a p. č. 629/10 k. ú. Medlánky – RM7/09782

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB uděluje MČ Brno-Medlánky předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4, písm. a) vyhlášky č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie majetku

- část pozemku p. č. 620/106 − ostatní plocha, o výměře 135 m² dle GP č. 1476-3 80/2015 označené písm. „m“ jako část pozemku p. č. 629/1 k. ú. Medlánky z kat.: část I - školy a školská zařízení do kat.: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna v platném znění.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Medlánky svěření pozemků

- p. č. 629/1 − ostatní plocha-jiná plocha, o výměře 3988 m²

- p. č. 629/10 − ostatní plocha-sportoviště a rekr. plocha, o výměře 1425 m²

vše v k. ú. Medlánky v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění do kat.: část I − školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

18.

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1168, v k. ú. Husovice – RM7/09808

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna v platném znění

- pozemku p. č. 1168 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 26 m² v k. ú. Husovice

 

z kategorie: část II − bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřené na Z3/021. zasedání ZMB dne 5. 9. 2000, se souhlasem MČ Brno-sever.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

19.

Zrušení věcného břemene k vymezeným jednotkám v domě č. p. 718, 900, ul. Vodová 105/107 na pozemcích p. č. 3540, 3542 v k. ú. Královo Pole – RM7/09810

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

 

RMB schvaluje zrušení věcného břemene k jednotkám vymezeným dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění v domě č. p. 718, 900, Vodová 105/107, postaveném na pozemcích p. č. 3540, 3542 v k. ú. Královo Pole, za podmínek, které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu s tím, že správní poplatek spojený s návrhem na zahájení řízení o výmazu věcného břemene v katastru nemovitostí se zavazuje uhradit oprávněný z věcného břemene. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

20.

„Výstavba kamerového dohledu v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně, včetně sběru dopravních dat a dohledu Městské policie Brno“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/09779

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Stanovení možností vedení objízdných tras a stavební průzkum nemovitostí pro stavbu Odhlučnění TT Cejl – Zábrdovická“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/09778

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Stanovení možností vedení objízdných tras a stavební průzkum nemovitostí pro stavbu Odhlučnění TT Cejl – Zábrdovická“ jako nejvhodnější nabídku společnosti PK OSSENDORF s. r. o., sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PK OSSENDORF s. r. o., sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno která tvoří přílohu č. 11 tohoto  zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/138/21/01]

zodpovídá: OI                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/138/21/02]

zodpovídá: OI                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – Chodník Černohorská II mezi ulicí Příjezdovou a Jezerůvky – DÚR, DSP, PDPS“ – výsledek průzkumu trhu; Realizace drobných investičních staveb – RM7/09798

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a změně usnesení.

 

1. RMB bere na vědomí provedení průzkumu trhu k veřejné zakázce malého rozsahu na službu „Zpracování projektové dokumentace − Chodník Černohorská II mezi ulicí Příjezdovou a Jezerůvky - DÚR, DSP, PDPS“.

 

2. RMB neschvaluje zadání veřejné zakázky na službu „Zpracování projektové dokumentace − Chodník Černohorská II mezi ulicí Příjezdovou a Jezerůvky - DÚR, DSP, PDPS“, dodavateli, který předložil nabídku u této veřejné zakázky.

 

3. RMB souhlasí s realizací výše uvedené zakázka prostřednictvím Odboru dopravy MMB.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. informování účastníků průzkumu trhu o rozhodnutí RMB.

 

5. RMB pověřuje Odbor dopravy MMB zajištěním realizace investičních akcí v roce 2018:

- ORG 2674 Zastávky MHD Zámecká (CRN 2750 tis. Kč)

- ORG 2675 Chodník Černohorská II mezi ulicí Příjezdovou a Jezerůvky (CRN 1850 tis. Kč)

- ORG 2676 Nová zastávka MHD, Kociánka - Hamerláky (CRN 279 tis. Kč)

- ORG 2679 Propojení chodníku Dlouhá (CRN 3900 tis. Kč)

prostřednictvím Brněnských komunikací a. s. v souladu s Příkazní smlouvou č. č. 5416142761

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

23.

„Rekonstrukce ulice Štefánikovy – projektová dokumentace a autorský dozor“ – změna závazku – RM7/09783

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- změnu závazku u veřejné zakázky na službu „Rekonstrukce ulice Štefánikovy − projektová dokumentace a autorský dozor“ zadanou podle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon);

- dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce ulice Štefánikovy (dále jen „smlouva“) mezi statutárním městem Brnem a společností Projekt 2010, s. r. o., Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání formuláře „Oznámení o změně“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.

T: do 30 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 smlouvy

***

úkol č.: [R7/138/23/01]

zodpovídá: OI                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/138/23/02]

zodpovídá: OI                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

24.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00128 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pro stavbu „Tramvaj Plotní − soubor staveb − etapa 2 – 4“ – RM7/09732

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00128 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za účelem provedení překládky sítě elektronických komunikací a za podmínek uvedených ve smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00128, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00128.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

26.

Návrh prodeje pozemků p. č. 874 a p. č. 873 se stavbou Sadová, č.e. 437, v k. ú. Sadová – RM7/09795

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

- protokol z otevření obálky doručené v nabídkovém řízení vyhlášeného na prodej pozemků

- p. č. 873 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 53 m², jehož součástí je stavba: Sadová, č.e. 437, způsob využití rodinná rekreace

- p. č. 874 – zahrada, o výměře 2.041 m²

vše v k. ú. Sadová

 

- usnesení R7/KM/62. zasedání Komise majetkové RMB konané dne 9. 10. 2017, bod č. 62/22, ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej pozemků

- p. č. 873 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 53 m², jehož součástí je stavba: Sadová, č. e. 437, způsob využití rodinná rekreace

- p. č. 874 – zahrada, o výměře 2.041 m²

vše v k. ú. Sadová

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej pozemků

- p. č. 873 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 53 m², jehož součástí je stavba: Sadová, č. e. 437, způsob využití rodinná rekreace

- p. č. 874 – zahrada, o výměře 2.041 m²

vše v k. ú. Sadová

manželům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.615.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

27.

Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p. č. 3853 v k. ú. Bystrc a záměr pronájmu uvedeného pozemku – RM7/09806

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že nebyl realizován prodej pozemku p. č. 3853 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m² v k. ú. Bystrc, schválený Z7/18. zasedáním Zastupitelstva města Brna dne 17. 5. 2016, z důvodu na straně kupujícího.

 

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 3853 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m², k. ú. Bystrc.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit část usnesení Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 17. 5. 2016, bod č. 66, druhá odrážka, která zní:

„ZMB schvaluje

- prodej pozemku p. č. 3853 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m², k. ú. Bystrc, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44.200, -Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.“

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

28.

Záměr úplatného nabytí pozemků p. č. 3748/9, 3748/10 a 3748/11 vše v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – RM7/09773

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 29-39.

 

1. RMB bere na vědomí

 

- skutečnost, že ÚZSVM byl dne 29. 4. 2014 požádán mj. o bezúplatný převod pozemků p. č. 3748/9, 3748/10 a 3748/11 vše v k. ú. Královo Pole do vlastnictví statutárního města Brna

 

- uvedené pozemky se nachází v lokalitě koupaliště Dobrák a navazují na pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, které jsou svěřené městské části Brno-Královo Pole a pronajímány za účelem provozování restaurace (stavba č.p. 96, Dobrovského 29 na pozemku p.č. 3748/4 v k.ú. Královo Pole ve vlastnictví statutárního města Brna);

 

- na pozemku p.č. 3748/11 se nachází dětské hřiště zřízené při uvedené restauraci, na p. č. 3748/10 se nachází rampa - vstup do restaurace a na p.č. 3748/9 je kontejnerové a zásobovací stání restaurace;

 

- ÚZSVM požádal statutární město Brno o sdělení, zda by mělo zájem o úplatné nabytí těchto pozemků do svého vlastnictví, z důvodu, že o prodej pozemků do svého vlastnictví požádal tento úřad provozovatel restaurace;

 

- ÚZSVM nemá zpracovaný znalecký posudek na ocenění předmětných pozemků.

 

2. RMB souhlasí se záměrem úplatného nabytí pozemků:

- p. č. 3748/9 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře přibližně 39 m²

- p. č. 3748/10 − ostatní plocha jiná plocha, o výměře 13 m²

- p. č. 3748/11 − ostatní plocha jiná plocha, o výměře 402 m²

vše v k. ú. Královo Pole

z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna formou přímého prodeje nebo směny.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

29.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1641/2 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/09678

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 1641/2 − zahrada, o výměře 3 m²

v k. ú. Maloměřice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.350,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

30.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3623/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa“ – RM7/09680

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:

- části p. . 3623 oddělené podle geometrického plánu č. 2670-9/2017 a označené jako p. č. 3623/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 73 m²

v k. ú. Žebětín ze spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 65.700,- Kč a za podmínek dle návrhu kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

31.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3548 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa“ – RM7/09681

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:

- p. č. 3548 − orná půda, o výměře 205 m²

v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 184.500,- Kč a za podmínek dle návrhu kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

32.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3595/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti přírodní památky Žebětínský rybník III. etapa“ – RM7/09679

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:

- části p. č. 3595 oddělené podle geometrického plánu č. 2670-9/2017 a označené jako p. č. 3595/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m²

v k. ú. Žebětín z vlastnictví společnosti GenAgro Říčany, a. s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 45.000 Kč a za podmínek dle návrhu kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

33.

Návrh nabytí pozemků p. č. 7495/18, p. č. 7495/21, p. č. 7495/97 a p. č. 9756/55 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ – RM7/09784

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

- p. č. 7495/18 − orná půda, o výměře 174 m²

- p. č. 7495/21 − orná půda, o výměře 44 m²

- p. č. 7495/97 − orná půda, o výměře 72 m²

- p. č. 9756/55 − orná půda, o výměře 182 m²

v k. ú. Židenice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.725.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

34.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1008/1, 1008/4 a 1719/4 v k. ú. Nový Lískovec, návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudního sporu a návrh rozpočtového opatření – RM7/09794

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že:

u Městského soudu v Brně je na základě žaloby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (prodávající) vedeno soudní řízení sp.zn. 44C 194/2010 v restituční věci, o niž bylo rozhodnuto jiným orgánem, konkrétně Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Brno rozhodnutím ze dne 4. 8. 2010 tak, že prodávající nejsou vlastníky pozemků v k. ú. Nový Lískovec specifikovaných v rozhodnutí, a to za účasti statutárního města Brna a ČR - Státního pozemkového úřadu jako osob povinných ve smyslu zákona o půdě, přičemž prodávající se domáhají, aby rozhodnutí pozemkového úřadu bylo nahrazeno tak, že jsou vlastníky dotčených pozemků v k. ú. Nový Lískovec a navrhli smírné ukončení sporu tak, že požadují vrácení pouhých 400 m², místo požadovaných 591 m², prodávající souhlasili s nabídkou statutárního města Brna na smírné ukončení sporu tak, že statutární město Brno odkoupí do svého vlastnictví pozemky prodávajících p. č. 1008/1 a 1008/4 v k. ú. Nový Lískovec, které se nachází v lokalitě určené k realizaci strategického projektu „Bytová výstavba Kamenný vrch II“ a pozemek p. č. 1719/4 k. ú. Nový Lískovec, který je součástí veřejného prostranství, za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.067.000 Kč a prodávající vezmou zpět žalobu v řízení sp.zn. 44C 194/2010 s tím, že každý účastník si ponese vlastní náklady řízení.

 

2. RMB schvaluje zvýšení celkových nákladů akce ORG 2578 „Bytová výstavba Kamenný vrch II − výkupy pozemků“ z částky 461 tis. Kč na částku 7.230 tis. Kč.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

Ø  nabytí pozemků:

 

- p. č. 1008/1 – zahrada, o výměře 231 m²

- p. č. 1008/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1343 m²

- p. č. 1719/4 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 166 m²

 

v k. ú. Nový Lískovec z podílového spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 7.067.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy;

 

 

Ø  dohodu o narovnání

mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (prodávající), jejímž obsahem je zejména: ujednání stran, že je mezi nimi spornou otázka existence restitučního nároku prodávajících dle zákona o půdě, dohoda stran narovnat sporná práva a povinnosti tak, že za podmínky, že Zastupitelstvo města Brna schválí nabytí pozemků p. č. 1008/1, 1008/4, 1719/4 k. ú. Nový Lískovec z vlastnictví prodávajících do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.067.000,- Kč na základě kupní smlouvy, nejpozději do 5 dnů od oznámení této skutečnosti se strany zavazují uzavřít kupní smlouvu a prodávající se zavazují vzít zpět v plném rozsahu žalobu v soudním řízení vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 44C 194/2010 a tuto skutečnost doložit nejpozději při podpisu kupní smlouvy, prohlášení stran, že po splnění povinností a postupů vyplývajících z dohody o narovnání, jsou mezi nimi navždy zcela narovnána veškerá vzájemná práva a závazky vyplývající a související se spornými právy a povinnostmi a nebudou již po sobě v této souvislosti nikdy ničeho žádat, což je cílem všech stran a účelem dohody o narovnání a za podmínek dohody o narovnání;

 

Ø  rozpočtové opatření

dle tabulky v souvislosti s navrženým čerpáním prostředků z Fondu bytové výstavby z důvodu zajištění úhrady části kupní ceny.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

35.

Návrh nabytí a svěření pozemku p. č. 416/1 v k. ú. Královo Pole – RM7/09793

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- skutečnost, že paní xxxxxxxxx xxxxxxx (prodávající) učinila statutárnímu městu Brnu nabídku na odkoupení pozemku p. č. 416/1 v k. ú. Královo Pole v jejím vlastnictví a souhlasila s majetkoprávním vypořádáním pozemku za kupní cenou ve výši 194.710,-Kč.

 

2. RMB doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit

 

Ø  nabytí pozemku

- p. č. 416/1 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 202 m²

v k. ú. Královo Pole z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 194.710,-Kč a za podmínek kupní smlouvy;

 

Ø  MČ Brno-Královo Pole svěření pozemku

 

- p. č. 416/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 202 m² v k. ú. Královo Pole, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném zněm, do kat.: část III – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4 po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

36.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 4073/9 v k. ú. Královo Pole – RM7/09792

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- skutečnost, že MČ Brno-Královo Pole požádala o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Královo Pole pod komunikací na ulici Myslínova

- podíloví spoluvlastníci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasili s majetkoprávním vypořádáním spoluvlastnických podílů (každý o velikosti id. 1/2) na části pozemku p. č. 4073/9 k. ú. Královo Pole za celkovou kupní cenu podílu ve výši 73.260,- Kč.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí části pozemku

p. č. 4073/9 ostatní plocha, ostatní komunikace označená dle GP č. 3311-193/2016 jako

p. č. 4073/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m² v k. ú. Královo Pole

z podílového spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 73.260,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

37.

Návrh nabytí jednotky č. 286/3 − garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/09758

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí

- jednotky č. 286/3 - garáže, vymezené v budově Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288

- souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č.e. 284, 285, 286, 287, 288

v k. ú. Husovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 200.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

38.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 1007, p. č. 1008/1 a p. č. 1008/2 v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/09763

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 pozemků

- p. č. 1007 − zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 400 m², včetně stavby Husovice č. p. 48, objektu bydlení, který je jeho součástí, příslušenství, vedlejších staveb a venkovních úprav,

- p. č. 1008/1 − zahrada, o výměře 751 m²

- p. č. 1008/2 − zahrada, o výměře 2 m²

v k. ú. Husovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.063.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

39.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 4609/97 v k. ú. Královo Pole – RM7/09791

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že:

- spoluvlastník id. 1/5 pozemku p. č. 4609/97 v k. ú. Královo Pole učinil statutárnímu městu Brnu nabídku na odkoupení podílu

- podíloví spoluvlastníci xxxxxx xxxx (id. 3/5) a xxxxxxxx xxxxxx (id. 1/5) souhlasily s majetkoprávním vypořádáním spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 4609/97 k.ú. Královo Pole za kupní cenu obou podílů ve výši 67.088,- Kč, z celkové ceny ve výši 83.860,- Kč.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/5 na pozemku

- p. č. 4609/97 − orná půda, o výměře 87 m² v k. ú. Královo Pole

z podílového spoluvlastnictví xxxxx xxxxxx (id. 3/5) a xxxxxxx xxxxxx (id. 1/5) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 67.088,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

40.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Židenice a návrh na uzavření dohody o narovnání v rámci smírného ukončení soudních sporů – RM7/09790

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že:

 

- statutární město Brno nabylo do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy ze dne 25. 4. 2017 od paní xxxxxxx xxxxx id. 1/3 pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 4459 v k. ú. Líšeň za celkovou kupní cenu ve výši 6.878.667,- Kč a na základě kupní smlouvy ze dne 26. 4. 2017 od paní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx (dále společně prodávající) id. 1/3 a 1/2 pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 5460, 8826, 5820, 9659, 5626 v k. ú. Židenice za celkovou kupní cenu ve výši 5.652.520,- Kč (tj. 1.255,- Kč/m²), přičemž vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí byl proveden s právními účinky k datu 9. 5. 2017;

 

- prodávající dodatečně požádali o majetkoprávní vypořádání id. 1/3 pozemků p. č. 9701/4, 9701/6, 9701/32, 9701/33, 7958/38, 7781/1, 7781/2, 7781/3 v k. ú. Židenice;

 

- prodávající pí Strejčková souhlasila s kupní cenou za id. 1/3 pozemků p. č. 9701/4, 9701/6, 9701/32, 9701/33 k. ú. Židenice ve výši 153.920,- Kč a pozemku p. č. 7958/38 k. ú. Židenice ve výši 7.513,- Kč s tím, že prodej podílu na tomto pozemku podmiňuje prodejem podílu xxxxxxxx xxxxxxxx na pozemcích p. č. 7781/1, 7781/2, 7781/3 v k. ú. Židenice za kupní cenu 1.066.800,- Kč (3.600 Kč/m²), neboť tyto pozemky polohově na sebe navazují;

 

- prodávající xxxxxxx xxxx nesouhlasil s navrhovanou kupní cenou za id. 1/3 pozemků 7781/1, 7781/2, 7781/3 v k. ú. Židenice nacházejících se v areálu Domova pro seniory Věstonická ve výši 435.667 Kč (1.470 Kč/m²) a je ochoten prodat svůj podíl na těchto pozemcích pouze za kupní cenu ve výši 1.066.800 Kč (3.600 Kč/m²)

 

- na základě žalob paní xxxxxxx xxxxxx je u Městského soudu v Brně vedeno proti statutárnímu městu Brnu celkem 8 soudních sporů o vydání bezdůvodného obohacení za tvrzené užívání id. 1/3, příp. 1/2 výše uvedených pozemků v k.ú. Líšeň a v k. ú. Židenice jako veřejného prostranství, za období před jejich prodejem do vlastnictví města s odůvodněním, že mezi statutárním městem Brnem a prodávajícími neexistuje smluvní úprava vzájemných práv a povinností k těmto pozemkům a město prodávajícím ničeho neplatí za jejich užívání;

 

- problematika vydání bezdůvodného obohacení u pozemků s charakterem veřejného prostranství ve vlastnictví třetích osob není výslovně legislativně upravena, avšak vlastníci pozemků se ve svých žalobách odvolávají na soudní judikaturu, na základě které soudy rozhodují konstantním způsobem tak, že obcím vzniká bezdůvodné obohacení z obecného užívání pozemků ve vlastnictví třetích osob tvořících veřejné prostranství a jeho výši určují peněžitou částkou odpovídající částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase za užívání obdobných nemovitých věcí, zpravidla formou nájmu, na základě znaleckého posudku, a statutárnímu městu Brnu je tak soudem na základě této judikatury ukládána povinnost platit vlastníkům za obecné užívání jejich pozemků jako veřejného prostranství,

 

- prodávající navrhli smírné ukončení soudních sporů.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

Ø  nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemcích

 

- p. č. 9701/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 9701/6 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m²

- p. č. 9701/32 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 179 m²

- p. č. 9701/33 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 125 m²

vše v k. ú. Židenice z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 153.920,- Kč

 

a za podmínek kupní smlouvy;

 

 

Ø  dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem a paní xxxxxxx xxxxxxx (žalobkyně), jejímž obsahem je zejména:

 

- specifikace žalobního nároku žalobkyně na vydání bezdůvodného obohacení spočívajícího v obecném užívání spoluvlastnického podílu id. 1/3 na pozemcích p. č. 4422/126, 4422/128, 8146/2, 8147/2, 8147/3 v k. ú. Líšeň a p. č. 4407/11, 7623/107, 7652/67, 7652/89, 7747/55, 7747/81, 7855/2, 7974/55, 7975/22, 8438/3, 8438/4, 8438/7, 8441/5, 8441/6, 9700/1, 9700/27, 9701/17, 9701/73, 9701/74, 8363/7, 8363/19, 8364/36, 7863/28, 7863/30 v k. ú. Židenice, uplatněného v soudních sporech vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38C 20/2014, 14C 24/2017, 19C 83/2015, 73C 238/2014, 16C 327/2014, 113C 30/2013, 29C 104/2016 a 72C 224/2014 proti statutárnímu městu Brnu v celkové výši 1.571.475,- Kč s příslušenstvím;

 

- závazek obou stran ukončit každý z výše uvedených sporů smírem schváleným soudem, v rámci kterého se statutární město Brno zaváže zaplatit žalobkyni na náhradu za obecné užívání pozemků částku v celkové výši 1.139.768,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení a náklady řízení v celkové výši 162.702,-Kč,

 

- dohoda stran, že nejpozději do 30 dnů od podpisu dohody o narovnání uzavřou ke každému soudnímu sporu smír ve formě písemného návrhu na schválení uzavřeného smíru adresovaného Městskému soudu v Brně,

 

- závazek statutárního města Brna zaplatit ČR-Městskému soudu v Brně na náhradu nákladů řízení, konkrétně nákladů důkazu (znalečné) částku v předpokládané výši 13.768,- Kč,

 

- závazek statutárního města Brna zaplatit žalobkyni na náhradu za obecné užívání spoluvlastnického podílu na pozemcích, kterou dosud žalobkyně u soudu neuplatnila, za období končící v den předcházející dnu právních účinků vkladu vlastnického práva statutárního města Brna do katastru nemovitostí na základě kupních smluv, částku v celkové výši 81.213,-Kč bez zákonného úroku z prodlení,

 

- prohlášení stran, že po splnění postupů a povinností vyplývajících z dohody o narovnání, jsou mezi nimi zcela narovnána veškerá sporná práva a povinnosti, a tím jsou zcela vypořádána veškerá vzájemná práva, veškeré vzájemné závazky a pohledávky týkající se ideální části pozemků, které statutární město Brno nabylo do vlastnictví na základě kupních smluv a jejich obecného užívání, a v této souvislosti nemají již žádných dalších závazků a ani do budoucna si strany nebudou vůči sobě v této souvislosti uplatňovat žádné další nároky a prohlášení žalobkyně, že tímto způsobem bude v plné výši uspokojen její nárok na vydání bezdůvodného obohacení za obecné užívání všech pozemků a nemá nyní ani do budoucna vůči městu Brnu žádné další nároky v této věci,

 

a za podmínek dohody o narovnání.

 

Ø  nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemcích

 

- p. č. 7781/1 – zahrada, o výměře 607 m²

- p. č. 7781/2 − zastavěna plocha a nádvoří, o výměře 123 m²

na pozemku stojí stavba: Židenice, č. p. 4304, obč. vyb., LV 10001

(stavba není předmětem nabytí)

- p. č. 7781/3 − zahrada, o výměře 159 m²

 

Ø  nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku

 

- p. č. 7958/38 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m²

vše v k. ú. Židenice

z vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.074.313,- Kč

a za podmínek kupní smlouvy;

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

−−

−−

  −−

 

 

 

 

41.

Návrh

- na uzavření souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohody o úpravě budoucích vztahu k budově;

- na uznání vlastnického práva k příslušným podílům na budově k.ú. Líšeň;

- na uzavření kupní smlouvy, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

- a záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích k.ú. Líšeň;

- bezúplatného nabytí jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemků k.ú. Líšeň;

ve věci smírného řešení majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí v k.ú. Líšeň

- RM7/09789

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnost, že

 

- manželé xxxxxxx xxxxx (dále jen DaMŠ) jsou zapsáni v katastru nemovitostí jako vlastníci budovy č. p. 2473 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 6231 vše k. ú. Líšeň (dále i jako Budova) v jejich společném jmění manželů,

 

- statutární město Brno je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 6231 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 340 m² a pozemku p. č. 7950/3 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m² k. ú. Líšeň,

- na základě žaloby statutárního města Brna (dále jen SMB) je veden u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 55 C 39/2013 proti žalovaným DaMŠ spor o určení vlastnického práva k Budově,

- Budova byla původně pouze objektem výměníkové stanice (VS 09 Líšeň), který přešel do vlastnictví města Brna, a později byla na něm vybudována jinou osobou na její náklady nástavba prodejny,

- vlastnické právo státu k objektu výměníkové stanice (VS 09) nebylo zapsáno do tehdejší evidence nemovitostí a nástavba spolu s objektem výměníkové stanice byla jako jedna budova zapsána v katastru nemovitostí do vlastnictví jiné osoby.

 

Ø  skutečnost, že

 

- DaMŠ jako budoucí nabyvatelé spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3191/5698 na pozemcích p. č. 6231 a p. č. 7950/3 v k. ú. Líšeň nesouhlasili s nabídkou města na kupní cenu podílu ve výši 654.217 Kč (3.300 Kč/m²) a navrhli kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku odpovídající ceně v místě a čase obvyklé ve výši 495.619,- Kč (2.500 Kč/m²);

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na pozemcích:

- p. č. 6231 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 340 m²

Na pozemku stojí stavba: Líšeň, č.p. 2473, občanská vybavenost, LV 4347

- p. č. 7950/3 − ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 14 m²

v k. ú. Líšeň.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

Ø  souhlasné prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohodu o úpravě budoucích vztahů k budově mezi SMB a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále jen DaMŠ), jejichž obsahem je zejména:

 

- za účelem smírného vyřešení sporu vedeného u Městského soudu v Brně a do budoucna vyřešení vlastnického práva k budově č.p. 2473 občanská vybavenost k.ú. Líšeň ve vlastnictví DaMŠ postavené na pozemku statutárního města Brna p.č. 6231 k. ú. Líšeň (dále i jako Budova) s přihlédnutím k tomu, že SMB nabylo do vlastnictví stavbu výměníkové stanice VS 09 Líšeň na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR nacházející se v prvním nadzemním Budovy a DaMŠ dosud zapsaní v katastru nemovitostí jako vlastníci Budovy měli nabýt po svých právních předchůdcích do vlastnictví nástavbu nacházející se v druhém patře Budovy vybudovanou na náklady jejich právních předchůdců, dohodli se SMB a DaMŠ, že Budova je v jejich spoluvlastnictví,

 

- vlastnické podíly obou účastníků jsou určeny podle podílu původní stavby výměníkové stanice VS 09 Líšeň na Budově pro SMB a podílu nástavby na Budově pro DaMŠ, přičemž na základě tohoto určení ve vlastnictví SMB je podíl na Budově ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku a ve společném jmění manželů DaMŠ je podíl na Budově ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku,

 

- SMB a DaMŠ uznávají, že Budova postavená na pozemku p. č. 6231 v k. ú. Líšeň je ve vlastnictví SMB ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku a ve vlastnictví manželů DaMŠ v jejich společném jmění manželů ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku a toto vlastnické právo považují za nesporné a nepochybné;

 

- závazek SMB a DaMS, poté co jejich vlastnické právo k Budově dle výše uvedeného prohlášení bude zapsáno v katastru nemovitostí, uzavřít mezi sebou nejpozději do jednoho roku od zápisu tohoto prohlášení do katastru nemovitostí kupní smlouvu, prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám dle ust. § 1166 občanského zákoníku a dohodu zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, dle kterých vymezí v Budově jednotky č. 2473/101 a č. 2743/102; v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví jednotka č. 2473/101 připadne do vlastnictví SMB, jednotka č. 2473/102 připadne do společného jmění manželů DaMŠ a SMB převede na DaMŠ do jejich společného jmění manželů za kupní cenu 495.619,‑Kč podíl ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na pozemku p.č. 6231 v k.ú. Líšeň, na kterém je Budova postavena, a na pozemku p. č. 7950/3 v k.ú. Líšeň, jež s touto Budovou souvisí tak, aby podíly na společných částech budovy odpovídaly podílům na pozemcích,

 

- závazek SMB do 90ti dní poté, kdy bude zapsáno v katastru nemovitostí vlastnické právo dle výše uvedeného prohlášení, vzít zpět žalobu vedenou u Městského soudu v Brně pod č. j. 55 C 39/2013 o určení vlastnického práva k Budově proti DaMŠ s tím, že žádný z účastníků nemá vůči druhému nárok na náhradu nákladů řízení,

 

Ø  uznání vlastnického práva statutárního města Brna ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku a vlastnického práva manželů xxxxxxxx ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na budově č. p. 2473 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 6231 k.ú. Líšeň,

 

a za podmínek souhlasného prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví a dohody o úpravě budoucích vztahů k budově,

 

Ø  kupní smlouvu, prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi statutárním městem Brnem (dále jen SMB) a Daliborem a xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen DaMŠ), jejichž obsahem je zejména:

 

v části B. Kupní smlouva:

 

- SMB jako prodávající prodává DaMŠ jako kupujícím podíl ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na pozemcích p. č. 6231 a p. č. 7950/3 v k. ú. Líšeň za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 495.619,- Kč a DaMŠ jako kupující podíl ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku na uvedených pozemcích za tuto kupní cenu od SMB jako prodávajícího kupují a přijímají do společného jmění manželů,

 

v části C. Prohlášení o rozdělení práva k budově a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám

 

- SMB jako vlastník id. 2507/5698 vzhledem k celku na pozemku p. č. 6231 a p. č. 7950/3 k. ú. Líšeň a DaMŠ jako vlastníci id. 3191/5698 vzhledem k celku na pozemku p. č. 6231 a p. č. 7950/3 k. ú. Líšeň s tím, že ve spojení s výše uvedenou kupní smlouvou se budova č. p. 2473 postavena na pozemku p. č. 6231 k.ú. Líšeň (dále i jako Budova) stává součástí pozemku p. č. 6231 k. ú. Líšeň, na němž je postavena, se dohodli na rozdělení práv k těmto nemovitým věcem na vlastnické právo k jednotkám a vymezují ve výše uvedených nemovitých věcech tyto jednotky:

  • jednotku č. 2473/101, která zahrnuje jiný nebytový prostor č. 101 jako prostorově oddělenou část Budovy a nachází se v prvním nadzemním podlaží Budovy; k jednotce patří podíl na společných částech nemovité věci ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku;
  • jednotku č. 2473/102, která zahrnuje provozovnu − nebytový prostor č. 102 jako prostorově oddělenou část Budovy, přičemž se nachází v druhém nadzemním podlaží Budovy, vyjma samostatného vstupního prostoru do provozovny a výtahu, které se nachází v prvním nadzemním podlaží Budovy; k jednotce patří podíl na společných částech nemovité věci ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku;

 

- určení a popis společných částí na nemovité věci se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,

 

- podíly na společných částech − k jednotce č. 2473/101 náleží podíl ve výši id. 2507/5698 vzhledem k celku a k jednotce č. 2473/102 náleží podíl ve výši id. 3191/5698 vzhledem k celku,

 

- určení jiných práv a závazků, které se vznikem vlastnického práva k jednotce přechází na vlastníky jednotek,

 

- určení správy společných částí nemovité věci, kterou bude vykonávat vlastník jednotky v Budově xxxxxx xxxxxxx,

 

Ø  v části D. Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví SMB a DaMŠ se dohodli na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k jednotkám tak, že: