Statutární město Brno

Rada města Brna

 

Z Á P I S

 

schůze Rady města Brna č. R7/133

konané dne 19. 9. 2017

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi do bodu 81, od bodu 83 do konce jednání vedl schůzi 1. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Ing. Jaroslavu Kacerovi  – schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

−−

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

−−

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

1d.

Návrh organizační změny v Kanceláři primátora města Brna – RM7/

3.

Návrh stanov společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna a. s. – RM7/

13.

„Stavební úpravy MŠ Nejedlého“ – návrh změny závazku – RM7/

19.

Zpráva o prodeji pozemku p. č. 1539/1 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR-ÚZSVM formou výběrového řízení s aukcí – RM7/09344

27.

Návrh Masarykova onkologického ústavu na zřízení služebnosti a na uzavření smlouvy o právu provést stavbu k částem pozemků p. č. 380/21 a p. č. 380/44 v .ú. Staré Brno, dotčeným podzemní stavbou SO 1305 – Technické chodby mezi Wernerovým a Bakešovým pavilonem v areálu nemocnice – RM7/

49.

„Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII – zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy – RM7/

61.

Záměr prodeje bytového domu Šámalova 87 včetně pozemků – RM7/

82.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. – ve věci „Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, správce stavby“ – RM7/

Schválený program jednání:

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/32. – RM7/09506

1b.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Bellova 2, p. o. a MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, p. o. – RM7/09327

1c.

Návrh organizační změny Odboru kultury – RM7/09354

1e.

Navýšení platů strážníků Městské policie Brno od 1. 1. 2018 – RM7/09511

1f.

Jmenování vedoucí Odboru kultury MMB – RM7/09498

2.

Záměr pronájmu budovy Křenová 4 č. p. 288 − využití části štítové zdi k reklamním účelům – RM7/09330

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. - ve věci „Smlouva o spolupráci mezi DPMB, a.s. a Statutárním městem Brnem v souvislosti s realizaci stavby „Znovuzprovoznění TT Stránská skála - Líšeň, Holzova“ – RM7/09416

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. - ve věci „Smlouva o spolupráci mezi DPMB, a.s. a Statutárním městem Brnem v souvislosti s realizací stavby „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská ‑ Jírova, včetně měnírny Jírova" – RM7/09415

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. – ve věci „Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v souvislosti s realizací projektu veřejně prospěšné stavby „Tramvajová trať Plotní"

7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/09393

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Sada zvedacích vzduchových vaků pro hasiče“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/09356

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Rámcová smlouva: „komunikační agentura pro tvorbu nové destinační značky města Brna a jejího kreativního a strategického řízení“ − výběr dodavatele: smlouva – RM7/09395

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Výzkum vnímání image města Brna v zahraničí " - výběr dodavatele; návrh smlouvy – RM7/09462

11.

Účast statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2018 – RM7/09359

12.

Informace o průběžném naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI – RM7/09332

14.

Veřejná zakázka na služby projektu „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část" – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – RM7/09459

15.

Projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova” – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

16.

Projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“ – žádost o dotaci – RM7/09335

17.

Projekt „Zateplení objektu DS Vychodilova” – žádost o dotaci – RM7/09432

18.

Projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna” – žádost o dotaci – RM7/09431

20.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1762/1, k. ú. Komárov – RM7/09347

21.

Záměr prodeje čtyř částí pozemku p. č. 2732/1, k. ú. Bohunice – RM7/09343

22.

Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 504, k. ú. Ponava – RM7/09387

23.

Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 504, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení – RM7/09369

24.

Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení – RM7/09349

25.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 1288/1 v k. ú. Štýřice – RM7/09349

26.

Návrh na zřízení věcného břemene umístění trafostanice ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 743/3 ve vlastnictví statutárního města Brna v k. ú. Štýřice – RM7/09349

28.

Propachtování pozemků k zemědělské výrobě v k. ú. Přízřenice – RM7/09386

29.

Pronájem pozemku p. č. 3836 v k. ú. Bystrc – RM7/09358

30.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 5179/2 a pozemku p. č. 5179/3 v k. ú. Žabovřesky – RM7/09345

31.

Výpověď nájemní smlouvy č. 62 03 2 006 tykající se nájmu části pozemku p. č. 998/8 v k. ú. Starý Lískovec – RM7/09385

32.

Záměr pronajmout část oplocení na pozemku p. č. 799/1 k. ú. Staré Brno a části oplocení na pozemcích p. č. 456/9 a p. č. 458 k. ú. Ponava – RM7/09380

33.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor č. 6616032979, dohoda o ukončení ostrahy, vše v objektu Zelný trh 13, k. ú. Město Brno – RM7/09381

34.

Návrh na poskytnutí dotací dle Dotačního programu na podporu projektů ke 100. výročí vzniku Československa a konce rakousko-uherské monarchie, a k 50. Výročí srpnových událostí roku 1968 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09396

35.

Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturní památky v roce 2017 – návrh rozpočtového opatření – RM7/09382

36.

Návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017 – návrh změny usnesení – návrh rozpočtového opatření – RM7/09383

37.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Sanace svahu pod komunikací Nad Kašnou“ – RM7/09317

38.

„Oblasti placeného státní ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit“ – výzva k podání nabídek – RM7/09379

39.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2158/32, 2954/17 a 2954/20, vše v k. ú. Žebětín – RM7/09318

40.

Návrh nabytí pozemků p. č. 436/26, p. č. 436/36 a p. č. 436/37, vše v k. ú. Mokrá Hora – RM7/09319

41.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 2162/26, p. č. 2162/36 a p. č. 2431/55 v k. ú. Bosonohy – změna usnesení RMB č. R7/110, bod č. 62, návrh změny usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 77 – RM7/09320

42.

Změna Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011,2012 v části změny B65/15-0 – RM7/09407

43.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4114053480 na zpracování územně plánovací dokumentace: Změny Regulačního plánu Křenová − Masná − trať CD − č. RP13/12, RP15/12 – RM7/09331

44.

Návrh rozpočtového opatření − přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna – RM7/09303

45.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – RM7/09341

46.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci  RM7/09342

47.

Návrh směny pozemku p. č. 1121/1 v k. ú. Lažánkv u Veverské Bítýšky za část pozemku p. č. 1118/1 v k. ú. Lažánky u Veverské Bítýšky – RM7/09338

48.

Návrh směny části pozemku p. č. 847/1 a pozemku p. č. 857 vše v k. ú. Kníničky za pozemky p. č. 4726.4727 a 4728 vše v k. ú. Bystrc – RM7/09337

50.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodání automatizovaných externích defibrilátorů“ − výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností Medsol s. r. o. – RM7/09384

 

51.

Návrh na zapojení statutárního města Brna do projektu „Strategické nástroje pro

utváření bezbariérového prostoru města" – RM7/09471

52.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2017 – RM7/09368

53.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času − návrh rozpočtového opatření – RM7/09350

54.

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 6716092317 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna FC MEDLÁNKY, z. s. – RM7/09367

55.

Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby − 2. termín r. 2017, návrh rozpočtových opatření – RM7/09355

56.

Fond rozvoje bydlení města Brna − žádost Ing. Diba Debse CSc. o výjimku z pravidel spočívající ve změně zajištění zápůjčky – RM7/09364

57.

Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa – záměr výstavby – rozpočtové opatření – RM7/09359

58.

Záměr prodeje bytového domu Bratří Čapků 7 včetně pozemků – RM7/09370

59.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 164 včetně pozemků – RM7/09371

60.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 170 včetně pozemků – RM7/09372

62.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 132a včetně pozemků – RM7/09373

63.

Záměr prodeje bytového domu Veleslavínova 12 včetně pozemku – RM7/09374

64.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 97 včetně pozemku – RM7/09375

65.

Záměr prodeje bytového domu Trávníčkova 5 včetně pozemků – RM7/09375

66.

Záměr prodeje podílu o velikosti 381/42386 na pozemku p. č. 7049/2, k. ú. Bystrc – RM7/09377

67.

Dohoda o skončení smlouvy o obstarání správy nemovitostí − bytových jednotek v domě na ul. Banskobystrická 176-182 v Brně, k. ú. Řečkovice – RM7/09361

68.

Žádost o převod nájmu sociálního bytu pronajatého v rámci projektu Rapid Re-housing – RM7/09366

69.

Prodloužení doby nájmu sociálních bytů pronajatých v rámci projektu Rapid re-housing – RM7/09365

70.

Nájem bytu ČR − Nejvyššímu státnímu zastupitelství – RM7/09360

71.

Poskytnutí bytu Marcele Divácké v celoměstském zájmu – RM7/09363

72.

Poskytnutí menšího bytu Miroslavě Vašulkové – RM7/09362

73.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Brno, Drobného I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu”, projektová dokumentace a autorský dozor – výběr dodavatele; návrh smlouvy s AQUATIS, a. s. – RM7/09388

74.

Architektonicko-urbanistická jednofázová projektová užší anonymní soutěž o návrh - akce „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“, snížení počtu účastníků - RM7/09443

75.

Dodatek č. 5 k Metodice pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí - RM7/09417

76.

„Brno, ČS Líšeň – rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí“ – výzva k podání nabídky - RM7/09411

77.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací do majetku Jihomoravského kraje - RM7/09452

78.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - RM7/09470

79.

„Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1 – 2. etapa“ – dohoda o narovnání
- RM7/09474

 

80.

„Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o zhotovení stavby - RM7/09473

81.

„Dostavba kanalizace v Brně II. – odborné poradenství“ – zahájení zadávacího řízení - RM7/09472

83.

Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na projekt „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ – vnitřní vybavení“ - RM7/09480

84.

„Výstavba kamerového systému stadion FC Zbrojovka, Srbská 47a - rozšíření Městského kamerového dohledového systému-MKDS“ - schválení investičního záměru - RM7/09422

85.

„Novostavba Mateřské školy Sýpka 26a“ – zahájení zadávacího řízení - RM7/09475

86.

Urbanistická dvoufázová otevřená mezinárodní ideová soutěž o návrh „Areál brněnského výstaviště a navazujících území“ - vyzvání účastníků do II. fáze soutěže - RM7/09483

87.

Návrh na vydání stanoviska k umístění stavby nazv. „Novostavba objektu na nároží ul. Vídeňská" – 09489

88.

Nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno na rok 2018

- Návrh na změnu části usnesení R7/122. schůze RMB konané dne 27. 6.2017, bod č. 117

- Návrh vzorového dodatku č. 1 dohody o centralizovaném zadávání

- Pověření k podpisu konfirmací smluv o dodávce elektrické energie a zemního plynu

89.

Návrh rozpočtového opatření - Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města, poskytnutí transferů městským částem – RM7/09499

90.

Zapojení statutárního města Brna do projektu „Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život“ – RM7/09520

91.

Zpráva o výsledcích statutárního města Brna v mezinárodní soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE 2017 – RM7/09516

92.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/09501

93.

„Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno“ – prolongace rámcové smlouvy č. 5313174509 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací – RM7/09515

94.

„Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ – zadávací podmínky na výběr správce stavby – RM7/09514

95.

Odpověď na dopis společnosti KLIMINVEST CZ a. s. ze dne 1. 9. 2017 a stručné stanovisko ve věci právního sporu mezi statutárním městem Brnem a společností KLIMINVEST CZ a. s. − areál bývalých Jaselských kasáren – RM7/09509

96.

„Mobilní kluziště – Curlingová dráha – Ledová dráha“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/09519

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 80 byl projednán po bodu 1c.

Bod 96 byl projednán po bodu 38.

Bod 74 byl projednán po bodu 83.

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

Nepřítomni:

Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý.

 

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/32 – RM7/09506

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě materiálu.

 

1. RMB bere na vědomí „Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32 konaného od 3. 10. 2017.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:

- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednám RMB,

- předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***

úkol č.: [R7/133/1a]

zodpovídá:  ORGO                                  [8]

termín: [2017-09-21]

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

1b.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Bellova 2, p. o. a MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, p. o. – RM7/09327

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

s účinností od 1. 10. 2017

osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Brno, Bellova 2, p. o. a MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, p. o., dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

 

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.

***

úkol č.: [R7/133/1b]

zodpovídá:  OŠMT                                  [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

1c.

Návrh organizační změny Odboru kultury MMB – RM7/09354

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 11. 2017, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo 7310/05 - právník, které bude realizováno v Odboru kultury MMB s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 11. 2017 bude stanoven od schváleného stavu k 31. 10. 2017 a bude jej garantovat Organizační odbor MMB.

 

2. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB ke dni 1. 11. 2017, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

3. RMB bere na vědomí potřebu navýšení finančních prostředků na odměňování 1 nově zřízeného funkčního místa.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB a vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB, promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru MMB formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/133/1c]

zodpovídá: OK  + MMB                                     [12]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

80.

„Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o zhotovení stavby - RM7/09473

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

1e.

Navýšení platů strážníků Městské policie Brno od 1. 1. 2018 – RM7/09511

Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Luboš Oprchal, ředitel MP Brno. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB souhlasí s navýšením rozpočtu běžných výdajů Městské policie Brno od roku 2018 včetně o 40 000 tis. Kč na platy strážníků včetně souvisejících odvodů.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

1f.

Jmenování vedoucí Odboru kultury MMB – RM7/09498

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB jmenuje na návrh tajemníka MMB Mgr. Kateřinu Vorlíčkovou vedoucí Odboru kultury MMB s účinností od 20. 9. 2017 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

2.

Záměr pronájmu budovy Křenová 4 č. p. 288 − využití části štítové zdi k reklamním účelům – RM7/09330

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu části štítové zdi o výměře 570 m² k reklamním účelům budovy Křenová 4, č. pop. 288, jež je součástí pozemku p. č. 1144, v k. ú. Trnitá, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem

***

úkol č.: [R7/133/02]

zodpovídá: MP                                       [33]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

proti

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - ve věci „Smlouva o spolupráci mezi DPMB, a. s. a statutárním městem Brnem v souvislosti s realizací stavby „Znovuzprovoznění TT Stránská skála Líšeň, Holzova“ – RM7/09416

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 5.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. na základě ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

 

Ø  uděluje pokyn

představenstvu společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.:

 

- k realizaci stavby „Znovuzprovoznění TT Stránská skála − Líšeň, Holzova“ dle podmínek smlouvy o spolupráci mezi DPMB, a. s. a statutárním městem Brnem v souvislosti s realizací stavby „ Znovuzprovoznění TT Stránská skála − Líšeň, Holzova“;

 

- k požádání jako žadatel a příjemce o dotaci z Operačního programu Doprava 2014 ‑ 2020;

 

- k uzavření smlouvy o spolupráci mezi DPMB, a. s. a statutárním městem Brnem v souvislosti s realizací stavby „Znovuzprovoznění TT Stránská skála − Líšeň, Holzova“, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. − ve věci „Smlouva o spolupráci mezi DPMB, a. s. a statutárním městem Brnem v souvislosti s realizací stavby „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská − Jírova, včetně měnírny Jírova“ – RM7/09415

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. na základě ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

 

Ø  uděluje pokyn

představenstvu společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s,:

 

- k realizaci stavby „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská − Jírova, včetně měnírny Jírova“ dle podmínek smlouvy o spolupráci s DPMB, a. s., a statutárním městem Brnem v souvislosti s realizací stavby „Prodlouženi trolejbusové trati Novolíšeňská − Jírova, včetně měnírny Jírova“;

 

- k požádání jako žadatel a příjemce o dotaci z Operačního programu Doprava 2014 ‑ 2020;

 

- k uzavření smlouvy o spolupráci mezi DPMB, a. s. a statutárním městem Brnem v souvislosti s realizací stavby „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská − Jírova, včetně měnírny Jírova“, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. – ve věci „Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v souvislosti s realizací projektu veřejně prospěšné stavby „Tramvajová trať Plotní“ – RM7/09417

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. na základě ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

 

Ø  uděluje pokyn

představenstvu společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.:

- k uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ v souladu s přijatým usnesením.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/09393

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod 12.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 7 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Sada zvedacích vzduchových vaků pro hasiče“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/09356

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Sada zvedacích vzduchových vaků pro hasiče“ jako nejvhodnější nabídku společnosti LUING PYREX, spol. s r. o., Marxova 372/6, 736 01 Havířov-Město, IČO 64608484.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností LUING PYREX, spol. s r. o., Marxova 372/6, 736 01 Havířov-Město, IČO 64608484, na dodávku jedné kalibrační sady, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Rámcová smlouva: „komunikační agentura pro tvorbu nové destinační značky města Brna a jejího kreativního a strategického řízení“ − výběr dodavatele: smlouva – RM7/09395

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 10.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Rámcová smlouva: „komunikační agentura pro tvorbu nové destinační značky města Brna a jejího kreativního a strategického řízení“ nabídku společnosti AETNA, spol. s r. o., Hlinky 162/92, Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a AETNA, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Ing. MgA. Barboru Podhrázskou, pověřenou vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá Ing. MgA. Barboře Podhrázské, pověřené vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/133/09/01]

zodpovídá: KMSM                                        [3278]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá Ing. MgA. Barboře Podhrázské, pověřené vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/133/09/02]

zodpovídá: KMSM                                        [3278]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Výzkum vnímání image města Brna v zahraničí“ − výběr dodavatele; smlouva – RM7/09462

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Výzkum vnímání image města Brna v zahraničí nabídku společnosti NMS Markét Research s. r. o., U Nikolajky 13/1070, 150 00 Praha 5, IČO: 25749315.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a NMS Market Research s. r. o., která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Ing. MgA. Barboru Podhrázskou, pověřenou vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá Ing. MgA. Barboře Podhrázské, pověřené vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, zajistit uveřejnění.

- uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: 30 dnů od uzavření smlouvy

 

***

úkol č.: [R7/133/10]

zodpovídá: KMSM                                        [3278]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

11.

Účast statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2018 – RM7/09389

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

 

1. RMB schvaluje

 

- účast statutárního města Brna na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2018, a to ve formě samostatného ostrovního stánku města Brna a samostatného hlavového stánku partnerských měst o celkové ploše 156 m²;

- úhradu ceny za plochu expozice a registračního poplatku za vystavovatele pořadateli veletrhu (společnosti Veletrhy Brno, a. s.) ve výši 272 347 Kč bez DPH.

 

 

***

2. RMB ukládá Ing. MgA. Barboře Podhrázské, pověřené vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, zajistit podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2018.

***

úkol č.: [R7/133/11/01]

zodpovídá: KMSM                                        [3278]

termín: [2017-09-30]

 

 

 

 

 

***

3. RMB ukládá Ing. MgA. Barboře Podhrázské, pověřené vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, zajistit úhradu ceny za plochu expozice a registračního poplatku za vystavovatele pořadateli veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2018 (společnosti Veletrhy Brno, a. s.) ve výši 272.347,- Kč bez DPH.

T: do konce roku 2017

***

úkol č.: [R7/133/11/02]

zodpovídá: KMSM                                        [3278]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá Ing. MgA. Barboře Podhrázské, pověřené vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, zajistit veškeré další potřebné aktivity související s účastí statutárního města Brna na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2018 s ohledem na rozpočet KMSM schválený pro rok 2017.

***

úkol č.: [R7/133/11/03]

zodpovídá: KMSM                                        [3278]

termín: [průběžně]

 

***

5. RMB ukládá Mgr. Lence Novotné, pověřené vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho OZV zajistit veškeré další potřebné aktivity související s účastí partnerských měst na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2018.

***

úkol č.: [R7/133/11/04]

zodpovídá: OZV                                       [45]

termín: [průběžně]

 

6. RMB pověřuje Ing. MgA. Barboru Podhrázskou, pověřenou vedením dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, podpisem závazné přihlášky k účasti na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2018.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

 

 

12.

Informace o průběžném naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI – RM7/09332

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí informaci o průběžném naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

14.

Veřejná zakázka na služby projektu „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část" – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – RM7/09459

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5917050631 mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ: 62161521, na veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část" zadanou na základě ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (vertikální spolupráce), který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB podpisem výše uvedeného dodatku.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Oboru implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění uzavřeného dodatku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/133/14]

zodpovídá: OIEF                                       [3258]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

15.

Projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova” – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“.

 

2. RMB souhlasí se spoluúčastí městské části Brno-Líšeň ve výši 18 mil. Kč, do které nejsou zohledněny náklady na zajištění projektové dokumentace pro provádění stavby ve výši 1,49 mil. Kč.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- posouzení projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“,

- zařazení projektu ORG 5373 „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ s celkovými náklady ve výši 201 331 tis. Kč a dobou realizace 2017-2020 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“.

 

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

5. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 15. 11. 2017

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

16.

Projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“ – žádost o dotaci – RM7/09335

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje

- Ing. Martina Crhu, osobní číslo 271473, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem žádosti o dotaci včetně povinných příloh a čestných prohlášení v ní obsažených;

- Ing. Martina Crhu, osobní číslo 271473, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně k jednání s Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem Operačního programu Životní prostředí v záležitostech souvisejících s projektem;

- Ing. Martina Crhu, osobní číslo 271473, projektového manažera Odboru implementace

evropských fondů MMB, k podepisování a administraci dokumentů týkajících se projektu, konkrétně informací o pokroku v realizaci projektu, žádostí o změnu projektu, změnových protokolů, faktur vystavených na základě smlouvy s dodavateli, žádostí o platbu, přehledu vypořádaného DPH s FÚ v režimu přenesené daňové povinnosti, závěrečného vyhodnocení akce, finančního vypořádání, závěrečného vyhodnocení projektu a dalších dokumentů plynoucích z administrace projektu a v době jeho nepřítomnosti Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna zajistit

- dopracování žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“;

- předložení Žádosti o dotaci na uvedený projekt Státnímu fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím elektronického systému MS 2014+, případně velké soubory předat fyzicky na středisko Brno.

***

úkol č.: [R7/133/16/01]

zodpovídá: OIEF                                       [3258]

termín: [2017-09-29]

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna zajistit předložení informativní zprávy o podané žádosti Radě města Brna.

***

úkol č.: [R7/133/16/02]

zodpovídá: OIEF                                       [3258]

termín: [2018-01-31]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

17.

Projekt „Zateplení objektu DS Vychodilova” – žádost o dotaci – RM7/09432

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DS Vychodilova“, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu;

- manuál realizace projektu „Zateplení objektu DS Vychodilova“, který tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje

 

- Ing. Martina Crhu, osobní číslo 271473, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem žádosti o dotaci včetně povinných příloh a čestných prohlášení v ní obsažených,

 

- Ing. Martina Crhu, osobní číslo 271473, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně k jednání s Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem Operačního programu Životní prostředí v záležitostech souvisejících s projektem,

 

- Ing. Martina Crhu, osobní číslo 271473, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, k podepisování a administraci dokumentů týkajících se projektu, konkrétně informací o pokroku v realizaci projektu, žádostí o změnu projektu, změnových protokolů, faktur vystavených na základě smlouvy s dodavateli, žádostí o platbu, přehledu vypořádaného DPH s FÚ v režimu přenesené daňové povinnosti, závěrečného vyhodnocení akce, finančního vypořádání, závěrečného vyhodnocení projektu a dalších dokumentů plynoucích z administrace projektu a v době jeho nepřítomnosti Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit

- dopracování žádosti o dotaci na projekt „Zateplení objektu DS Vychodilova“;

- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt Státnímu fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím elektronického systému MS 2014+, případně velké soubory předat fyzicky na středisko Brno.

***

úkol č.: [R7/133/17/01]

zodpovídá: OIEF                                       [3258]

termín: [2017-09-29]

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení informativní zprávy o podané žádosti Radě města Brna.

***

úkol č.: [R7/133/17/02]

zodpovídá: OIEF                                       [3258]

termín: [2018-01-31]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

18.

Projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna” – žádost o dotaci – RM7/09431

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna“, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje

- Ing. Martina Crhu, osobní číslo 271473, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení a povinných příloh v ní obsažených;

- Ing. Martina Crhu, osobní číslo 271473, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, a Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně k jednání s Řídícím orgánem Národního programu Životní prostředí v záležitostech souvisejících s projektem;

- Ing. Martina Crhu, osobní číslo 271473, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB, k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně Podmínek realizace projektu, žádostí o změnu, informací o pokroku v realizaci, průběžných zpráv o realizaci, závěrečné zprávy o realizaci, žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených, zpráv o udržitelnosti projektu a dalších dokumentů plynoucích z administrace projektu a v době jeho nepřítomnosti Mgr. Radka Řeřichu, osobní číslo 281694, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit

- dopracování žádosti o dotaci na projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna“;

- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt Státnímu fondu životního prostředí České republiky, případně velké soubory předat fyzicky na středisko Brno.

***

úkol č.: [R7/133/18/01]

zodpovídá: OIEF                                       [3258]

termín: [2017-09-29]

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení informativní zprávy o podané žádosti Radě města Brna.

***

úkol č.: [R7/133/18/02]

zodpovídá: OIEF                                       [3258]

termín: [2018-01-31]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

20.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1762/1, k. ú. Komárov – RM7/09347

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje tří částí pozemku p. č. 1762/1 − ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 31 m² (5 m² + 16 m² + 10 m²), k. ú. Komárov.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej tří částí pozemku p. č. 1762/1 − ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 31 m² (5 m² + 16 m² + 10 m²), k. ú. Komárov, oddělených dle geometrického plánu č. 1082 − 112/2017 a v něm označených jako pozemky:

- p. č. 1762/4 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m²

- p. č. 1762/5 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 16 m²

- p. č. 1762/6 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m²

vše k. ú. Komárov,

vlastníkům jednotek v bytovém domě Hodonínská 625/17, 626/19 Brno, postaveném na pozemcích p. č. 1753 a 1754, k. ú. Komárov, podle podílů na společných částech domu a pozemku, uvedených v katastru nemovitostí na LV 852, za kupní cenu 84.700,- Kč + 21 % DPH, tj. 17.787,- Kč; celková kupní cena činí 102.487,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

21.

Záměr prodeje čtyř částí pozemku p. č. 2732/1, k. ú. Bohunice – RM7/09343

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje čtyř částí pozemku p. č. 2732/1 − ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 13 m² (3 m² +5 m² +2 m² + 3 m²), k. ú. Bohunice.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej čtyř částí pozemku p. č. 2732/1 − ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 13 m² (3 m² + 5 m² + 2 m² + 3 m²), k. ú. Bohunice, oddělené dle GP č. 1555-226/2017 a v něm označené jako

- p. č. 2732/11 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m²

- p. č. 2732/12 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m²

- p. č. 2732/13 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m²

- p. č. 2732/41 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m²

vše k. ú. Bohunice,

vlastníkům jednotek v bytovém domě Okrouhlá 282/2, Brno, podle podílů na společných částech domu uvedených v katastru nemovitostí na LV 1411, za kupní cenu 34.800,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

22.

Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 504, k. ú. Ponava – RM7/09387

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 23-24.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost xxxxx xxxxxx ze dne 11. 9. 2014 o uznání vlastnického práva vydržením k pozemku p. č. 504 − zahrada, o výměře 77 m², v k. ú. Ponava;

- přípis xxx xxxxxx ze dne 3. 7. 2017 týkající se vydržení k pozemku p. č. 504, zahrada o výměře 77 m², v k. ú. Ponava.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit

- s uznáním vlastnického práva xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, k id. 2/6 k pozemku p. č. 504 − zahrada, o výměře 77 m², v k. ú. Ponava, obec Brno.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

23.

Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 504, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení – RM7/09369

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost manželů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze dne 11. 9. 2014 o uznání vlastnického práva vydržením k pozemku p. č. 504 − zahrada, o výměře 77 m², v k. ú. Ponava;

- přípis xxxxx xxxxxx ze dne 10. 7. 2017 týkající se vydržení pozemku p. č. 504, zahrada o výměře 77 m², v k. ú. Ponava.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  souhlasit

 

s uznáním vlastnického práva xxxxxx xxxxx k id. 1/6 a xxxxxxxxx xxxxxx k id. 1/6 k pozemku p. č. 504 − zahrada, o výměře 77 m², v k. ú. Ponava, obec Brno;

 

Ø  schválit

 

souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx týkající se uznání vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxxxxxx k podílu id. 1/6 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k podílu id. 1/6 vydržením dle ust. § 134 zák. č. 40/1964 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2013, k pozemku p. č. 504 − zahrada, o výměře 77 m², v k. ú. Ponava, obec Brno, za podmínek uvedených v souhlasném prohlášení.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

24.

Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice formou souhlasného prohlášení – RM7/09349

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí argumentaci xxxxxx xxxxxx v přípisu ze dne 4. 8. 2014 a 27. 3. 2017 ke splnění podmínek vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 2040/1 o výměře cca 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno a uznání vlastnického práva na základě souhlasného prohlášení, dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  souhlasit

 

s uznáním vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxx k části pozemku p. č. 2040/1 o výměře 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno, k datu 31. 12. 2013, označené dle geometrického plánu č. 1004-149/2014 jako pozemek p. č. 2040/8 − ost. plocha, zeleň o výměře 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno;

 

Ø  schválit

 

souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxx xxxxx k uznání vlastnického práva xxxxxxxxx xxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 2040/1, k. ú. Kohoutovice, obec Brno, označené dle geometrického plánu č. 1004-149/2014 jako pozemek p. č. 2040/8 − ost. plocha, zeleň, o výměře 17 m², k. ú. Kohoutovice, obec Brno.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

25.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 1288/1 v k. ú. Štýřice – RM7/09348

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-střed svěření pozemku

- p. č. 1288/1 − ostatní plocha, o výměře 2126 m²

v k. ú. Štýřice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý

majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

26.

Zřízení věcného břemene umístění trafostanice ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s., na pozemku p. č. 743/3 ve vlastnictví statutárního města Brna v k. ú. Štýřice – RM7/09349

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje zřízení věcného břemene umístění, provozu, údržby a oprav stavby trafostanice na pozemku

- p. č. 743/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 54 m² v k. ú. Štýřice

za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 136.620,- Kč + DPH 21 %, tj. celkem 165.310,20 Kč ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněného z věcného břemene a tíži statutárního města Brna jako vlastníka pozemku, za podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

28.

Propachtování pozemků k zemědělské výrobě v k. ú. Přízřenice – RM7/09386

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 29-31.

 

RMB schvaluje pacht pozemků

- části p. č. 539/18 − orná půda, o výměře 25.492 m²

- části p. č. 539/19 − orná půda, o výměře 41.304 m²

- části p. č. 543/1 − orná půda, o výměře 53.945 m²

vše v k. ú. Přízřenice

společnosti Bobrava a. s. za dohodnuté pachtovné ve výši 72.445,- Kč (tj. 0,60 Kč/m² /rok) a za podmínek pachtovní smlouvy, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

29.

Pronájem pozemku p. č. 3836 v k. ú. Bystrc – RM7/09358

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje pronájem pozemku

- p. č. 3836 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 259 m²

k. ú. Bystrc, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnuté nájemné 12.950,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

30.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 5179/2 a pozemku p. č. 5179/3 v k. ú. Žabovřesky – RM7/09345

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:

- části p. č. 5179/2 − trvalý travní porost, o výměře 5293 m²

- p. č. 5179/3 − trvalý travní porost, o výměře 218 m²

oba v k. ú. Žabovřesky.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

31.

Výpověď nájemní smlouvy č. 62 03 2 006 týkající se nájmu části pozemku p. č. 998/8 v k. ú. Starý Lískovec – RM7/09385

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že

- manželé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako nájemci neuhradili dle článku 4 nájemní smlouvy č. 62 03 2 006 statutárnímu městu Brnu jako pronajímateli nájemné za nájem části pozemku p. č. 998/8, o výměře 15 m² v k. ú. Starý Lískovec za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 v celkové výši 240,- Kč.

 

2. RMB schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 62 03 2 006, která byla uzavřena dne 21. 3. 2003 ohledně části pozemku p. č. 998/8 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 15 m² v k. ú. Starý Lískovec mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a manželi xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako nájemci, a to bez výpovědní doby dle ustanovení § 2232 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Majetkového odboru MMB podpisem výpovědi výše uvedené nájemní smlouvy č. 62 03 2 006.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

32.

Záměr pronajmout část oplocení na pozemku p. č. 799/1 k. ú. Staré Brno a části oplocení na pozemcích p. č. 456/9 a p. č. 458 k. ú. Ponava – RM7/09380

Bylo hlasováno po kratší rozpravě včetně předloženého doplňujícího materiálu o variantě B.

 

1. RMB bere na vědomí žádost IBIS, spol. s r. o., IČ: 48911062, o pronájem části oplocení na pozemku p. č. 799/1 v k. ú. Staré Brno a části oplocení na pozemcích p. č. 456/9 a p. č. 458 v k. ú. Ponava.

 

2. RMB nesouhlasí se záměrem pronajmout

- část oplocení na pozemku p. č. 799/l v k. ú. Staré Brno o výměře 5,10 x 2,44 m,

- části oplocení na pozemcích p. č. 456/9 a p. č. 458 v k. ú. Ponava o výměře 2 x 5,10 x 2,44 m.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

33.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor č. 6616032979, dohoda o ukončení ostrahy, vše v objektu Zelný trh 13, k. ú. Město Brno – RM7/09381

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace, o pronájem prostor v objektu Zelný trh 13 a žádost o zrušení ostrahy v tomto objektu.

 

2. RMB schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor č. 6616032979 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Kanceláří architekta města Brna, příspěvkovou organizací, jako nájemcem, týkajícího se rozšíření předmětu nájmu v budově Zelný trh 13, č. p. 331, která je součástí pozemku p. č. 395 v k. ú. Město Brno, o prostory v 1. NP, 2. NP. a 3. NP tak, že celková výměra pronajatých prostor ode dne účinnosti dodatku činí 659,18 m² a od 1. 1. 2018 činí 682,81 m².

Dodatek tvoří přílohu č. 19aa tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

4. RMB schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o fyzické ostraze movitých, nemovitých věcí a obsluze bezpečnostních technických systémů č. 6615174233 ze dne 1. 12. 2015 mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a společností MONIT plus, s. r. o., IČ: 27687660, se sídlem náměstí Svobody 76/11, 602 00 Brno, jako poskytovatelem, týkající se ukončení poskytování služeb ostrahy v objektu Zelný trh 13, k. ú. Město Brno, ke dni 31. 12. 2017.

Dohoda tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

34.

Návrh na poskytnutí dotací dle Dotačního programu na podporu projektů ke 100. výročí vzniku Československa a konce rakousko-uherské monarchie a k 50. výročí srpnových událostí roku 1968 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09396

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

35.

Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturní památky v roce 2017 – návrh rozpočtového opatření – RM7/09382

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1) poskytnutí individuální neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017, Odbor památkové péče, žadateli Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, IČ 00569089, ve výši 1.200.000,- Kč;

 

2) rozpočtové opatření dle tabulky;

 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna mezi statutárním městem Brnem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

36.

Návrh na úhradu povinných podílů města ke státní dotaci od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017 – návrh změny usnesení – návrh rozpočtového opatření – RM7/09383

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- změnu 2. části odst. 5) usnesení Z7/28. zasedání ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod č. 19, které zní:

„ZMB schvaluje poskytnutí povinných podílů města ke státní dotaci v roce 2017:

- neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno na akci Mahenovo divadlo – památková obnova střešního pláště, III. etapa ve výši 2.666.803 Kč,

- neinvestiční dotace Konventu minoritu v Brně na akci kostel sv. Janů s Loretou – obnova fasády, II. etapa ve výši 118.000,- Kč.“

 

takto:

 

ZMB schvaluje poskytnutí povinných podílů města ke státní dotaci v roce 2017:

- neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno na akci Mahenovo divadlo – památková obnova střešního pláště, III. etapa ve výši 2 695 826,- Kč

- neinvestiční dotace Konventu minoritu v Brně na akci kostel sv. Janů s Loretou – obnova fasády, II. etapa ve výši 118 000,- Kč

 

Ø  změnu přílohy č. 36d k usnesení Z7/28. zasedání ZMB konaného dne 16. 5. 2017, bod č. 19, dle Aktualizované tabulky úhrady povinných podílů ke státní dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017;

 

Ø  Aktualizovanou tabulku úhrady povinných podílů ke státní dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017;

 

Ø  rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu navýšení celkových nákladů na akci Mahenovo divadlo − památková obnova střešního pláště, III. etapa.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

37.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Sanace svahu pod komunikací Nad Kašnou“ – RM7/09317

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru „Sanace svahu pod komunikací Nad Kašnou“ (MČ Brno-Bystrc) za podmínky, že městská část dořeší majetkové vztahy a finanční spoluúčast majitelů dotčených sklepů.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

38.

„Rezidentní parkování ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit“ – výzva k podání nabídek – RM7/09379

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení včetně doplňujícího materiálu a úpravy přílohy.

 

1. RMB schvaluje

- výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Rezidentní parkování ve městě Brně − komunikační strategie a realizace navržených aktivit“, včetně zadávací dokumentace, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB zřizuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Ing. Vladimír Bielko − vedoucí OD MMB

- Ing. Klára Tenková − OD MMB

- Ing. Miroslav Drábek − OD MMB

 

náhradníci:

- Ing. Zdeňka Šamánková − vedoucí oddělení koncepce dopravy OD MMB

- Mgr. Iva Machalová − OD MMB

- Mgr. Kateřina Nedvědová − OD MMB

 

Ø  hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:

 

členové:

- Ing. Jaroslav Kacer – náměstek primátora

- JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. – členka RMB

- Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora

- Ing. Tomáš Avrat − manažer marketingu JIC

- Ing. Josef Vojta − marketingový specialista

 

náhradníci:

- Ing. Jindřich Zuziak − Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart city / konzultant náměstka

- Ing. MgA. Barbora Podhrázská – vedoucí Oddělení marketingu a propagace

- Ing. Hana Kašpaříková – členka ZMB

- Ing. Jaroslav Petrák − manažer strategického marketingu KNPSC MMB

- Mgr. Luděk Kocman − vedoucí odboru marketingu a komunikace DPMB a. s.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB

- podpisem výzvy k podání nabídek,

- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky.

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit

- uveřejnění zadávací dokumentace, včetně výzvy, na profilu zadavatele,

- další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/133/38]

zodpovídá: OD                                           [15]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

96.

„Mobilní kluziště – Curlingová dráha – Ledová dráha“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/09519

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Mobilní kluziště – Curlingová dráha – Ledová dráha“ v souladu s ustanovením § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon)“, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení;

- zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 21 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 zákona.

 

3. RMB zřizuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Mgr. Petr Hladík − 1. náměstek primátora

- Mgr. Martin Jelínek − vedoucí OŠMT MMB

- Mgr. Jitka Smutná − vedoucí obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s. 

- Mgr. Martin Mikš − generální ředitel STAREZ-SPORT, a. s.

- Mgr. René Novotný – předseda Komise RMB pro tělesnou výchovu a sport, člen ZMB

 

 

 

Ø  hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:

 

členové:

- Mgr. Petr Hladík − 1. náměstek primátora

- Mgr. Martin Jelínek − vedoucí OŠMT MMB

- Mgr. Jitka Smutná − vedoucí obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.

- Mgr. Martin Mikš − generální ředitel STAREZ-SPORT, a. s.

- Mgr. René Novotný – předseda Komise RMB pro tělesnou výchovu a sport, člen ZMB

 

náhradníci:

- Mgr. Jaroslav Suchý − člen RMB

- Mgr. Eva Hráčková − právník OŠMT MMB

- Mgr. Veronika Skalická − právník obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a.s.

- Mgr. Petra Bónová − obchodní a finanční ředitelka STAREZ-SPORT, a. s.

- Ing. Martin Schwab – člen ZMB   

 

4. RMB pověřuje vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. Mgr. Jitku Smutnou jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky s tím, že je oprávněna se účastnit jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem, a to včetně svých asistentů.

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu“ ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku veřejných zakázek.

***

úkol č.: [R7/133/96/01]

zodpovídá: OŠMT                                           [18]

termín: [bezodkladně]

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. uveřejnění zadávací dokumentace s výjimkou formuláře na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/133/96/02]

zodpovídá: OŠMT                                           [18]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

***

7. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/133/96/03]

zodpovídá: OŠMT                                           [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

39.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2158/32, 2954/17 a 2954/20, vše v k. ú. Žebětín – RM7/09318

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 40-41.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:

- p. č. 2158/32 − orná půda, o výměře 137 m²

- p. č. 2954/17 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²

- p. č. 2954/20 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²

vše v k. ú. Žebětín ve vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 151.200 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

40.

Návrh nabytí pozemků p. č. 436/26, p. č. 436/36 a p. č. 436/37, vše v k. ú. Mokrá Hora – RM7/09319

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí

- částí pozemku p. č. 436/25 oddělených podle geometrického plánu č. 571-35/2017 a označených jako p. č. 436/36 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m², a p. č. 436/37 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m²,

- části pozemku p. č. 436/26 oddělené podle geometrického plánu č. 572-48/2017 a označené jako p. č. 436/26 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 97 m²,

vše v k. ú. Mokrá Hora ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 109.060 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

41.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 2162/26, p. č. 2162/36 a p. č. 2431/55 v k. ú. Bosonohy – změna usnesení RMB č. R7/110, bod č. 62, návrh změny usnesení ZMB č. Z7/28, bod č. 77 – RM7/09320

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že v důsledku změny spoluvlastníka bude nově převod vlastnického práva k nemovitým věcem do vlastnictví statutárního města Brna realizován výkupem jednotlivých spoluvlastnických podílů.

 

2. RMB mění část usnesení RMB R7/110, bod č. 62, která zní:

„Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

výjimku z článku IIL/bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaného dne 3. 4. 2012 − spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 2162/26, 2162/36 a 2431/55 v k. ú. Bosonohy se sjednává kupní cena dohodou smluvních stran,

 

nabytí pozemků:

-p. č. 2162/26 − ostatní plocha, silnice, o výměře 61 m²

-p. č. 2162/36 − ostatní plocha, silnice, o výměře 206 m²

-p. č. 2431/55 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 212 m²

v k. ú. Bosonohy z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do

vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 726.164 Kč (tj. 1.516 Kč/m²) a současně zaplacení jednorázové kompenzace za užívání pozemků od 1. 1. 2014 bez právního důvodu ve výši 75 Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.“

 

takto:

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům:

- p. č. 2162/26 − ostatní plocha, silnice, o výměře 61 m²

- p. č. 2162/36 − ostatní plocha, silnice, o výměře 206 m²

- p. č. 2431/55 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 212 m²

vše v k. ú. Bosonohy

- z podílového spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx (id. 3/16) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (id. 3/16) za dohodnutou kupní cenu ve výši 272.312,- Kč a s jednorázovou kompenzací za užívaní pozemků od 1. 1. 2014 bez právního důvodu ve výši 75 Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek dle kupní smlouvy;

- z podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxx xxxxxx (id. 1/4) za dohodnutou kupní cenu ve výši 181.541 Kč a s jednorázovou kompenzací za užívání pozemků od 1. 1. 2014 bez právního důvodu ve výši 75 Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek dle kupní smlouvy.

 

V ostatním zůstává text usnesení beze změny.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení ZMB č. Z7/28, bod 77, ze dne 16. 5. 2016, které zní:

„ZMB schvaluje

- výjimku z článku IIL/bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaného dne 3. 4. 2012 − spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 2162/26, 2162/36 a 2431/55 v k. ú. Bosonohy se sjednává kupní cena dohodou smluvních stran,

- nabytí pozemků:

- p. č. 2162/26 − ostatní plocha, silnice, o výměře 61 m²

- p. č. 2162/36 − ostatní plocha, silnice, o výměře 206 m²

- p. č. 2431/55 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 212 m²

v k. ú. Bosonohy z vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 726.164,- Kč (tj. 1.516 Kč/m²) a současně zaplacení jednorázové kompenzace za užívání pozemků od 1. 1. 2014 bez právního důvodu ve výši 75 Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.“

 

takto:

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům:

- p. č. 2162/26 − ostatní plocha, silnice, o výměře 61 m²

- p. č. 2162/36 − ostatní plocha, silnice, o výměře 206 m²

- p. č. 2431/55 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 212 m²

vše v k. ú. Bosonohy

- z podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 3/16) a xxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 3/16) za dohodnutou kupní cenu ve výši 272.312,- Kč a s jednorázovou kompenzací za užívání pozemků od 1. 1. 2014 bez právního důvodu ve výši 75,- Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek dle kupní smlouvy;

- z podílového spoluvlastnictví Stanislava Suchého (id. 1/4) za dohodnutou kupní cenu ve výši 181.541,- Kč a s jednorázovou kompenzací za užívání pozemků od 1. 1. 2014 bez právního důvodu ve výši 75,- Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

 

42.

Změna Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B65/15-0 – RM7/09407

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v návaznosti na ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený Upravený návrh změny Zadání změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B65/15-0.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí Vyhodnocení výsledků projednání Návrhu změny Zadání změn ÚPmB 43. soubor a změn z 2011, 2012 v části změny B65/15-0.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

43.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4114053480 na zpracování územně plánovací dokumentace: Změny Regulačního plánu Křenová − Masná − trať ČD − č. RP13/12, RP15/12 – RM7/09331

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4114053480 mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Jiřím Fixelem, Atelier ERA-sdružení architektů Fixel a Pech, Hudcova 78, 612 00 Brno, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

44.

Návrh rozpočtového opatření − přesun finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna – RM7/09303

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

45.

Návrh na vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – RM7/09341

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném návrhu usnesení.

 

1. RMB bere na vědomí návrh na vyřazení majetku z účetní evidence Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, a to:

- nákladní auto GASOLONE 6B01489, inv. č. DHM60008, PC 1.515.040,- Kč

ZC k 31. 7. 2017  7.725,- Kč, rok pořízení 2003

- nákladní auto GASOLONE 2B13922, inv. č. DHM60009, PC 1.772.585,- Kč

ZC k 31. 7. 2017  9.038,- Kč, rok pořízení 2003

- nákladní auto GASOLONE 2B45582, inv. č. DHM60010, PC 1.392.457,- Kč

ZC k 31. 7. 2017  16.460,- Kč, rok pořízení 2004

předáním oprávněné osobě k ekologické likvidaci.

 

2. RMB pověřuje dozorčí radu společnosti Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, prověřením způsobu využívání vyřazovaného majetku.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

46.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci  RM7/09342

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje vyřazení majetku z účetní evidence Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace:

- jemný čistící filtr, inv. č. 98017, PC 67.930,- Kč, rok pořízení 1998, ZC 0 Kč,

- jemný čistící filtr, inv. č. 98018, PC 92.320,- Kč, rok pořízení 1998, ZC 0 Kč,

- ADOBE Publishing, inv. č. 30, PC 55.020,- Kč, rok pořízení 2001, ZC 0 Kč

předáním oprávněné osobě k ekologické likvidaci;

- osobní automobil Opel Zafira 2B9 71 20, inv. č. 200404, PC 345.000,- Kč, rok pořízení 2004, ZC 0 Kč,

- traktorový nosič kontejnerový, inv. č. 6446012, PC 55.000,- Kč, rok pořízení 1991, ZC 0 Kč,

úplatným převodem minimálně za cenu stanovenou znalcem.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

−−

−−

−−

  −−

 

 

 

 

47.

Návrh směny pozemku p. č. 1121/1 v k. ú. Lažánky, u Veverské Bítýšky za část pozemku p. č. 1118/1 v k. ú. Lažánky u Veverské Bítýšky – RM7/09338

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

směnu pozemku p. č. 1121/1 v k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, za část pozemku p. č. 1118/1 v k. ú. Lažánky u Veverské Bítýšky, který je vlastnictví akad. soch. Zdeňka Řehoříka, bytem Šámalova 723/78, Brno, bez doplatku rozdílu cen a za podmínek směnné smlouvy;

 

Ø  pověřit

vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem směnné smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý