Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/136

konané dne 10. října 2017

 

 

Jednání RMB zahájil 1. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík, který vedl schůzi do bodu 13, od bodu 14 do konce jednání vedl schůzi primátor města Brna Ing. Petr Vokřál.

Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Mgr. Jaroslavu Suchém  – schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepř.

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R. Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepř.

pro

pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

63.

Akční plán Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2019 – RM7/09620

66.

Schválení investičního záměru „Zastávka Veveří – Pod Kaštany“ – RM7/

 

 

 

 

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/32 – RM7/09660

1b.

Odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za II. pol. školního roku

1c.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna – RM7/09690

2.

Projednání usnesení 26. jednání Sněmu starostů – RM7/09521

3.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2018 − výsledky I. etapy – RM7/09700

4.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/09696

5.

Škodní událost − poškození elektronického zabezpečovacího systému a zařízení v kotelně ZŠ Tuháčkova 25 přepětím v síti po opětovném spuštěni vypnuté dodávky proudu, návrh rozpočtového opatření – RM7/09400

6.

Účast města Brna na veletrzích cestovního ruchu v roce 2018 – RM7/09637

7.

Delegace zástupců města Brna do spolku Brněnsko, z. s. – RM7/09656

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Příslušenství pro smykem řízený nakladač pro hasiče“ – výběr nejvhodnější nabídly – smlouva – RM7/09639

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu s názvem „Tisk knihy Dějiny Brna 6“ – RM7/09590

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zpracování Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) Změna ÚPmB celoměstského významu BI/16-CM − Areál Jaselských kasáren výběr nejvýhodnější nabídky – smlouva – RM7/09529

11.

Návrh rozpočtového opatření − přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru životního prostředí MMB – RM7/09630

12.

Návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09617

13.

Žádost VDK Kassel o souhlas s umístěním dvou kovových knih se jmény německých válečných obětí na Ústředním hřbitově města Brna – RM7/09616

14.

Řád veřejného pohřebiště statutárního města Brna – RM7/09615

15.

Projekt „Dětská skupina Zahradníkova“ souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory – RM7/09601

16.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova – RM7/09602

17.

Výstavba objektů v lokalitě Terezy Novákové v k. ú. Řečkovice – výběr dodavatele a smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace – RM7/09629

18.

„Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. Skupina“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – RM7/09623

19.

„Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina“ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – RM7/09624

20.

„Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života – sociologické průzkumy, část A: Bydlení mladých“, dodatek č. I smlouvy o dílo – RM7/09622

21.

Záměr prodeje bytového domu Bratří Čapků 7 včetně pozemků – RM7/09621

22.

Záměr prodeje volných vymezených jednotek v bytovém domě Solniční 8 / Česká 26 – RM7/09626

23.

Poskytnutí bytů v celoměstském zájmu Diakonii ČCE − středisku v Brně – RM7/09627

24.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-střed ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemku p. č. 766, jehož součástí je stavba č. pop. 212, bytový dům Kamenná 42, vše v k. ú. Štýřice – RM7/09625

25.

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část B“ – smlouva o dílo – RM7/09686

26.

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu „Doplnění veřejné zeleně MČ Brno-Kohoutovice – Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída – 1. část“ – smlouva o dílo – RM7/09685

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Táborská 185 − výměna 2 ks oken“ výběr dodavatele; smlouva – RM7/09631

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Moravské nám. 15 − oprava plynovodu“ výběr dodavatele; návrh smlouvy – RM7/09641

29.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Statické zajištění historické podzemní chodby pod ulicí Běhounská“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/09654

30.

Veřejná zakázka malého rozsahu „INFORMAČNÍ KAMPAŇ STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA BRNA“ – výběr dodavatele – smlouva o dílo s MEDIA AGE s. r. o. – RM7/09694

31.

„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/09661

32.

„Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ −zvýšení celkových rozpočtových nákladů – RM7/09664

33.

„Rozšíření komunikace Ulrychova“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností H.K.U., spol. s r. o. – RM7/09618

34.

„Kino Art – stavební úpravy budovy“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby se společností I. Vyškovská společnost, s. r. o. – RM7/09636

35.

„Brno, MČ Chrlice – ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace“ – změna závazku – RM7/09595

36.

Plánovací smlouva „Prodloužení vodovodního řadu v ul. Chironova a vodovodní přípojka pro p. č. 3248 v k. ú. Bosonohy“ – RM7/09614

37.

Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí se společností E.ON Distribuce a. s. pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytová, VMO Tomkovo nám, Demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ul. Karlova včetně navazujících stavebních objektů“ – RM7/09533

38.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 2281/1, p. č. 2597/25, p. č. 2597/27 a p. č. 2598/1 v k. ú. Nový Lískovec pro stavbu „R 2.09 Jihlavská/Akademická – R 505 Kamenice“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně – 1. část“ – RM7/09597

39.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 2597/1, p. č. 2597/3, p. č. 2597/4, p. č. 2597/5, p. č. 2597/6, p. č. 2597/7, p. č. 2597/23, p. č. 2597/25, p. č. 2597/27, p. č. 2882/1, p. č. 2882/4, p. č. 2882/5, p. č. 2883/6 a p. č. 2883/8 v k. ú. Novy Lískovec pro stavbu „O 505 Kamenice lokální velín T 001 PT“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně − 1. část“ – RM7/09598

40.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1664/4, p. č. 1664/70, p. č. 1664/86, p. č. 1684/98, p. č. 1684/142 a p. č. 1684/152 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu „R 2.09 Jihlavská/Akademická − R 2.38 Jihlavská/Svážná“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část“ – RM709599

41.

Smlouva o nájmu prostor v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1459/9 v k. ú. Pisárky – RM7/09633

42.

Nájemní smlouva na pronájem parkovacího stání v budově Čechyňská 15, k. ú. Trnitá – RM7/09632

43.

Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 1459/14 v k. ú. Pisárky – RM7/09634

44.

Žádost o pronájem částí pozemku p. č. 2065/78 a 2065/156 v k. ú. Tuřany v areálu mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká – RM7/09635

45.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5637 a p. č.5638/2, oba k. ú. Bystrc, lokalita Mečkov – RM7/09645

46.

Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 6621/1, k. ú. Bystrc, vlastníkovi garáže – RM7/09646

47.

Návrh prodeje částí pozemků p. č. 6227/1, 6234/4 a 6234/6, k. ú. Bystrc, pro stavbu lodžií domu Filipova 8, 10, 12 – RM7/09647

48.

Návrh a záměr prodeje částí pozemků p. č. 137 a 142/2 oba v k. ú. Holásky do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a zřízení služebnosti – RM7/09648

49.

Návrh nabytí pozemku p. č. 69 v k. ú. Trnitá z majetku ČR - Státní pozemkový úřad – RM7/09649

50.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p. č. 7519/3 a p. č. 9756/89 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ – RM7/09596

51.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4891/4 v k. ú. Žabovřesky z majetku ČR − Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna − změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemku – RM7/09650

52.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín a Ponava, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/09644

53.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Medlánky, Starý Lískovec a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/09643

54.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Lesná, Řečkovice a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/09642

55.

Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 877/1, k. ú. Žabovřesky formou souhlasného prohlášení – RM7/09651

56.

Pronájem části pozemku p. č. 267/1 v k. ú. Bystrc – RM7/09652

57.

Návrh pronájmu části pozemku p. č. 1612/22 v k. ú. Stránice – RM7/09659

58.

Záměr dispozice s pozemky v k. ú. Zábrdovice, lokalita Koliště. Vlhká, Cejl za účelem výstavby polyfunkčního objektu – RM7/09653

59.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 6208-2-069 ze dne 18. 3. 2009 ve znění dodatku č. l ze dne 5. 11. 2014 − pronájem části pozemku p. č. 5179/2 a pozemku p. č. 5179/3 v k. ú. Žabovřesky – RM7/09658

60.

Ukončení smlouvy o poskytování právních služeb vč. dodatku č. 1 − č. 62049040 dohodou mezi statutárním městem Brnem a JUDr. Soňou Řehořovou, advokátkou − Odvolání plné moci JUDr. Soni Řehořové v souvislosti s ukončením smlouvy o poskytování právních služeb dohodou – RM7/09655

61.

Postup pro poskytování transferů městským částem z rozpočtu města Brna na pořádání kulturních akcí – RM7/09657

62.

Žádost příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – RM7/09619

64.

Dodatek ke Vzorové nájemní smlouvě k bytovým jednotkám v objektu Francouzská 42 – RM7/09628

65.

Umístění pamětní desky na budovu Besedního domu v Brně – smlouva – RM7/09640

67.

Návrh nabytí pozemku 2540/66 v k. ú. Líšeň – RM7/09613

68.

Návrh nabytí pozemku 2540/71 v k. ú. Líšeň – RM7/09604

69.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2540/61 a 2540/63, oba v k. ú. Líšeň – RM7/09605

70.

Návrh nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 545/7 k. ú. Pisárky – RM7/09606

71.

Nabytí komunikační stavby při ulici Vodní a Jircháře v k. ú. Staré Brno – RM7/09607

72.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1113, p. č. 1523 v k. ú. Veveří a p. č. 805. p. č. 806 v k. ú. Město Brno – RM7/09610

73.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 620, p. č. 637/1 v k. ú. Zábrdovice a p. č. 12 v k. ú. Město Brno – RM7/09608

74.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 620, p. č. 755/1 v k. ú. Zábrdovice a p. č. 12 v k. ú. Město Brno – RM7/09609

75.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1640/1, p. č. 1734/1 a p. č. 1775/1 v k. ú. Slatina – RM7/09611

76.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 3618/1 a p. č. 3725/1 v k. ú. Královo Pole – RM7/09612

77.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Komplexní analýza činnosti městských nemocnic a návrh na jeiich další rozvoj a možnosti spolupráce“ – výběr dodavatele, návrh smlouvy se společností DERS Medical s. r. o. – RM7/09670

78.

Podlimitní veřejná zakázka: „Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB, část II: Komunikace s veřejností, speciální techniky pro zapojení veřejnosti“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/09708

79.

Kreativní centrum Brno − architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh – Zadání soutěže a Soutěžní podmínky – RM7/09729

80.

„Rezidentní parkování ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit“ – změna zadávací dokumentace – RM7/09725

81.

„Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno“ – prolongace rámcové smlouvy č. 5313174509 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací – RM7/09735

82.

Nabytí komunikační stavby při ulici Kamínky v k. ú. Nový Lískovec – dodatek – RM7/09703

 

Různé

 

Bod 81 byl projednán po bodu 19.

Bod 30 byl projednán po bodu 61.

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

 

 

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/32 – RM7/09660

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32:

 

1. Úkol č. Z7/32/17

 

Návrh rozpočtového opatření – Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů  města, poskytnutí transferů městským částem

 

 

 

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB ve spolupráci s vedoucím Odboru dopravy zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí.

***

úkol č. [R7/135/1a/01]

zodpovídá: vedoucí OI,OD                  [14,15]

termín: [průběžně]

 

 

2. Úkol č. Z7/32/36

 

Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/135/1a/02]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

3. Úkol č. Z7/32/37

 

Projekt „Asistenti prevence kriminality v Brně“ –  rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Asistenti prevence kriminality v Brně“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/135/1a/03]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

4. Úkol č. Z7/32/38

 

Projekt „Zateplení budovy Hapalova 22“ –  rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

 

 

 

 

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Zateplení budovy Hapalova 22“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/135/1a/04]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

5. Úkol č. Z7/32/39

 

Projekt „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno- Žabovřesky, část B“ –  rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část B“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/135/1a/05]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

6. Úkol č. Z7/32/40

 

Projekt „Demolice bytového domu Dukelská 217/88  v k. ú. Husovice“ –  rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Demolice bytového domu Dukelská 217/88  v k. ú. Husovice“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/135/1a/06]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

7. Úkol č. Z7/32/41

 

Projekt „Územní studie na veřejná prostranství“ –  rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Územní studie na veřejná prostranství“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/135/1a/07]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

8. Úkol č. Z7/32/42

 

Projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina“ –  rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/135/1a/08]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

9. Úkol č. Z7/32/43

 

Projekt „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně“ –  rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh partnerské smlouvy, návrh rozpočtového opatření

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/135/1a/09]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

10. Úkol č. Z7/32/46

 

Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ –  rámcová smlouva o financování projektu

 

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/135/1a/10]

zodpovídá: vedoucí OIEF                  [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

11. Úkol č. Z7/32/49

 

Projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ –  posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

 

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci se starostou MČ Brno-Líšeň zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt  „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č. [R7/135/1a/11]

zodpovídá: vedoucí OIEF,MČ                 [3258,27]

termín: [2017-11-15]

 

 

12. Úkol č. Z7/32/52

 

Projekt „Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina“ –  posouzení projektu

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru zdraví zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č. [R7/135/1a/12]

zodpovídá: vedoucí OIEF,OZ                 [3258,19]

termín: [2017-11-30]

 

 

13. Úkol č. Z7/32/53

 

Projekt „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“ –  posouzení projektu

 

 

 

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru zdraví zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu ÚNB Ponávka 10“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č. [R7/135/1a/13]

zodpovídá: vedoucí OIEF,OZ                 [3258,19]

termín: [2017-11-30]

 

 

14. Úkol č. Z7/32/125/01

 

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školy a školská zařízení – návrh rozpočtového opatření

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zařadit projekty dle tabulky č. 5 do materiálu – Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů MČ na školy a školská zařízení, který bude předložen zasedání ZMB Z7/33 konané dne 7. 11. 2017.

***

úkol č. [R7/135/1a/14]

zodpovídá: vedoucí OŠMT                 [18]

termín: [listopad 2017]

 

 

15. Úkol č. Z7/32/125/02

 

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školy a školská zařízení – návrh rozpočtového opatření

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí v roce 2017.

***

úkol č. [R7/135/1a/15]

zodpovídá: vedoucí OŠMT                 [18]

termín: [průběžně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

1b.

Odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za II. pol. školního roku 2016/2017 – RM7/09603

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za II. pololetí školního roku 2016/2017, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Odměny jsou poskytovány za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitelé/ky podstatným způsobem ovlivnili, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 školského zákona. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměn ředitelům/kám škol a školských zařízení.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

1c.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna – RM7/09690

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění materiálu.

 

RMB bere na vědomí

-          zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna,

-          způsob a stav jejich řešení.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

2.

Projednání usnesení 26. jednání Sněmu starostů – RM7/09521

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí usnesení 26. jednání Sněmu starostů konaného dne 19. září 2017.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

3.

Návrh Rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018 − výsledky I. etapy – RM7/09700

Bylo hlasováno po kratší rozpravě včetně doplňujícího materiálu.

 

1. RMB bere na vědomí výsledky I. etapy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Radě města Brna k projednání výsledky II. etapy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018.

Termín: na schůzi RMB, konanou dne 21. 11. 2017

***

úkol č.: [R7/136/03]

zodpovídá:  ORF                                        [24]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/09696

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/24. Zastupitelstva města Brna, bod 12.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

5.

Škodní událost − poškození elektronického zabezpečovacího systému a zařízení v kotelně ZŠ Tuháčkova 25 přepětím v síti po opětovném spuštění vypnuté dodávky proudu, rozpočtové opatření – RM7/09400

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí zprávu komise FKŠ o projednání škodní události − poškození elektronického zabezpečovacího systému a zařízení v kotelně ZŠ Tuháčkova 25 přepětím v síti po opětovném spuštění vypnuté dodávky proudu.

 

2. RMB schvaluje

- úhradu plnění z Fondu krytí škod dle čl. 3, odst. 1 a 3 Statutu Fondu krytí škod ve výši 88 274,99 Kč,

- rozpočtové opatření, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

6.

Účast města Brna na veletrzích cestovního ruchu v roce 2018 – RM7/09637

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje účast města Brna na veletrzích cestovního ruchu v roce 2018 dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

 

***

2. RMB ukládá Ing. MgA. Barboře Podhrázské, pověřené zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho KMSM, zajistit další potřebné aktivity související s účastí města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2018 s ohledem na rozpočet KMSM schválený pro rok 2018.

***

úkol č.: [R7/136/06/01]

zodpovídá:  KMSM                                        [3278]

termín: [průběžně]

 

***

3. RMB ukládá Mgr. Lence Novotné, pověřené zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho OZV, zajistit cestovní náležitosti spojené s účastí města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2018 s ohledem na rozpočet OZV/OVV schválený pro rok 2018.

***

úkol č.: [R7/136/06/02]

zodpovídá:  OZV                                          [45]

termín: [průběžně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

7.

Delegace zástupců města Brna do spolku Brněnsko, z. s. – RM7/09656

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí zapsání spolku Brněnsko, z. s., do spolkového rejstříku.

 

2. RMB schvaluje delegování JUDr. Petry Rusňákové, Ph.D., radní pro marketing a cestovní ruch, a náhradnici Ing. MgA. Barboru Podhrázskou, vedoucí Oddělení marketingu a propagace Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu, k zastupování statutárního města Brna na všech valných hromadách a jednáních spolku Brněnsko, z. s.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Příslušenství pro smykem řízený nakladač pro hasiče“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouvy – RM7/09639

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Příslušenství pro smykem řízený nakladač pro hasiče“

- pro část A) veřejné zakázky − dodávka jednoho úhlového smetáku pro smykem řízený nakladač Bobcat jako nejvýhodnější nabídku společnosti ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o., Kostelní Radouň 11, 378 42 Kostelní Radouň, IČO 47216646,

- pro část B) veřejné zakázky − dodávka jedné radlice pro smykem řízený nakladač Bobcat jako nejvýhodnější nabídku společnosti Pipa servis s. r. o., Tupesy 458, 687 07 Tupesy, IČO 02125111.

 

2. RMB schvaluje

- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností ZTS Jindřichův Hradec, s. r. o., Kostelní Radouň 11, 378 42 Kostelní Radouň, IČO 47216646, která tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu;

- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Pipa servis s. r. o., Tupesy 458, 687 07 Tupesy, IČO 02125111, která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smluv.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu s názvem „Tisk knihy Dějiny Brna 6“ – RM7/09590

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB schvaluje výjimku z postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. schváleného usnesením R7/087. schůze RMB konané dne 8. 11. 2016 u veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Tisk knihy Dějiny Brna 6“ s předpokládanou hodnotou ve výši 700 tis. Kč bez DPH, spočívající v neprovedení průzkumu trhu a přímém oslovení společnosti GRASPO CZ, a. s., se sídlem Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

zdržel se

pro

pro

nepř.

zdržel se

pro

pro

  pro

 

 

 

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zpracování Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) Změna ÚPmB celoměstského významu B1/16-CM − Areál Jaselských kasáren − výběr nejvýhodnější nabídky – smlouva – RM7/09529

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby − zpracování Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) − „Změna ÚPmB celoměstského významu B1/16-CM − Areál Jaselských kasáren“ jako nejvýhodnější nabídku společnosti ARCHIKA − architektonická projekční kancelář s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy o dílo.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv.

T.: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/136/10]

zodpovídá:  OÚPR                                          [26]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

 

11.

Návrh rozpočtového opatření − přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru životního prostředí MMB – RM7/09630

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu zpřesnění rozpočtové skladby Odboru životního prostředí MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

12.

Návrh na zvýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/09617

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- zvýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 o 563 tis. Kč na dokončení veřejného pohřebiště ve Slatině, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2018;

- rozpočtové opatření dle tabulky.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

13.

Žádost VDK Kassel o souhlas s umístěním dvou kovových knih se jmény německých válečných obětí na Ústředním hřbitově města Brna – RM7/09616

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí s umístěním dvou kovových knih se jmény německých válečných obětí na Ústředním hřbitově města Brna, v areálu Německého vojenského hřbitova.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

 

14.

Řád veřejného pohřebiště statutárního města Brna – RM7/09615

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze.

 

RMB schvaluje Řád veřejného pohřebiště statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

15.

Projekt „Dětská skupina Zahradníkova“ souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory – RM7/09601

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., s názvem „Dětská skupina Zahradníkova“ na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo Prahu“ operačního programu Zaměstnanost, a to bez nároku na spolufinancování z rozpočtu města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

16.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova – RM7/09602

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., se sídlem Zahradníkova 2-8, Brno, budova č. p. 494, občanská vybavenost − nemovitá kulturní památka, která je součástí pozemku parcelní č. 1051/1, k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužících podnikání zákonem stanoveným způsobem.

***

úkol č.: [R7/136/16]

zodpovídá:  OZ                                         [26]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

17.

Výstavba objektů v lokalitě Terezy Novákové v k. ú. Řečkovice – výběr dodavatele a smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace – RM7/09629

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu zpracování projektové dokumentace „Bytové domy Tereza Nováková – I. etapa“ nabídku společnosti ARCHIKA − architektonická projekční kancelář s. r. o., Tomešova 1, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace mezi statutárním městem Brnem a společností ARCHIKA − architektonická projekční kancelář s. r. o., Tomešova 1, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a plné moci mezi statutárním městem Brnem a uchazečem ARCHIKA − architektonická projekční kancelář s. r. o., Tomešova 1, 602 00 Brno.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy o dílo na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/136/17/01]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/136/17/02]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

18.

„Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. Skupina“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – RM7/09623

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 19.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností V.I.P.  Plus s. r. o., Jandáskova 50, 621 00 Brno, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností V.I.P. Plus s. r. o., Jandáskova 50, 621 00 Brno.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění textu dodatku č. 1 smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření dodatku

***

úkol č.: [R7/136/18/01]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv.

T: 30 dnů od uzavření dodatku

***

úkol č.: [R7/136/18/02]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

 

19.

„Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina“ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – RM7/09624

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností WALER, spol. s r. o., Selská 61, 614 00 Brno, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností WALER, spol. s r. o., Selská 61, 614 00 Brno.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění textu dodatku č. 1 smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření dodatku

***

úkol č.: [R7/136/19/01]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv.

T: 30 dnů od uzavření dodatku

***

úkol č.: [R7/136/19/02]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

81.

„Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno“ – prolongace rámcové smlouvy č. 5313174509 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací – RM7/09735

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

1. RMB souhlasí s opakovanou měsíční prolongací, v souladu s čl. 4 odst. 4. 1, rámcové smlouvy č. 5313174509 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet, uzavřené dne 29. 11. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností Vodafone Czech Republic a. s., do doby vysoutěžení nového poskytovatele mobilních hlasových a datových služeb.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem objednávek na plnění rámcové smlouvy č. 5313174509.

T: do doby vysoutěžení nového poskytovatele služeb

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

 

20.

„Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života – sociologické průzkumy, část A: Bydlení mladých“, dodatek č. 1 smlouvy o dílo – RM7/09622

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o., Vrchlického sad 4, 602 00 Brno, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o., Vrchlického sad 4, 602 00 Brno.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření dodatku č. 1 smlouvy

***

úkol č.: [R7/136/20]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

21.

Záměr prodeje bytového domu Bratří Čapků 7 včetně pozemků – RM7/09621

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

Ø  záměr prodeje pozemků:

- p. č. 568 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 202 m² se stavbou č. p. 381, způsob využití bydlení,

- p. č. 569/1 – zahrada, o výměře 395 m²

vše v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu obvyklou ve výši 14 650 800,- Kč dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“,

a dále pozemku:

- p. č. 569/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu obvyklou ve výši 129 200,- Kč,

 

Ø  výjimku

z „Postupu města při prodeji bytového fondu“, schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016 tak, že koupě uvedených nemovitých věcí se může zúčastnit i nájemce garáže v domě.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

 zdržel     se

pro

pro

pro

zdržel se

zdržel se

pro

pro

zdržela se

zdržel se

  pro

 

 

 

 

 

22.

Záměr prodeje volných vymezených jednotek v bytovém domě Solniční 8 / Česká 26 – RM7/09626

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje volných bytových jednotek, vymezených podle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v budově č. p. 145 na ulici Solniční 8 / Česká 26, která je součástí pozemku p. č. 567 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 604 m², v k. ú. Město Brno, obec Brno, okres Brno-město, a to:

jednotky č. 145/14 − byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 654/24423,

jednotky č. 145/15 − byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 1722/24423,

v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

23.

Poskytnutí bytů v celoměstském zájmu Diakonii ČCE − středisku v Brně – RM7/09627

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s poskytnutím maximálně 4 bytů Diakonii ČCE − středisku v Brně v celoměstském zájmu pro poskytování sociální služby Chráněné bydlení Ovečka.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

T: dle potřeb žadatele a možností BO MMB

***

úkol č.: [R7/136/23]

zodpovídá:  BO                                          [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

 

24.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-střed ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemku p. č. 766, jehož součástí je stavba č. pop. 212, bytový dům Kamenná 42, vše v k. ú. Štýřice – RM7/09625

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB uděluje MČ Brno-střed předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75 odst. 4 písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemku p. č. 766 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 850 m², jehož součástí je stavba č. pop. 212, bytový dům Kamenná 42, vše k. ú. Štýřice

z kategorie: část II − bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek do části III − ostatní nemovitý majetek, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

 

25.

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část B“ – smlouva o dílo – RM7/09686

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 26.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ: 62161521, na projekt „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část B“ zadanou na základě ust. § 11 zákona (vertikální spolupráce), která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Oboru implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/136/25]

zodpovídá:  OIEF                                          [3258]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

26.

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu „Doplnění veřejné zeleně MČ Brno-Kohoutovice – Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída – 1. část“ – smlouva o dílo – RM7/09685

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ: 62161521, na projekt „Doplnění veřejné zeleně MČ Brno-Kohoutovice − Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída − 1. část“ zadanou na základě ust. § 11 zákona (vertikální spolupráce), která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Oboru implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/136/26]

zodpovídá:  OIEF                                          [3258]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

 

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Táborská 185 − výměna 2 ks oken“ výběr dodavatele; smlouva – RM7/09631

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Táborská 185 − výměna 2 ks oken“ jako nejvhodnější nabídku společnosti PRAMOS, a. s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PRAMOS, a. s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/136/27/01]

zodpovídá:  OSM                                          [3239]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/136/27/02]

zodpovídá:  OSM                                          [3239]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Moravské nám. 15 − oprava plynovodu“ − výběr dodavatele; smlouva – RM7/09641

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Moravské nám. 15 − oprava plynovodu“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Fitter TZB s. r. o., Boettingrova 2961/52, 636 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Fitter TZB s. r. o., Boettingrova 2961/52, 636 00 Brno, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/136/28]

zodpovídá:  OSM                                          [3239]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

29.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Statické zajištění historické podzemní chodby pod ulicí Běhounská“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/09654

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Statické zajištění historické podzemní chodby pod ulicí Běhounská“ jako nejvhodnější nabídku společnosti INTERRA BRNO s. r. o., Valcha 366/4, 602 00 Brno, IČ 03569900.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností INTERRA BRNO s. r. o., Valcha 366/4, 602 00 Brno, IČ 03569900, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/136/29/01]

zodpovídá:  OI                                        [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/136/29/02]

zodpovídá:  OI                                        [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

31.

„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/09661

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na službu „Tramvaj Plotní  − soubor staveb − etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP“ (dále jen „veřejná zakázka“) v nadlimitním režimu v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), v otevřeném řízení

- údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“, který tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu;

- zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 18b tohoto zápisu;

- jmenování členů komise pro otevírání obálek a návrh členů hodnotící komise za statutární město Brno, které tvoří přílohu č. 18c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje společnost MT Legal s. r. o., advokátní kancelář,

- jednáním za statutární město Brno u veřejné zakázky,

- podpisem formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, odeslání formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

***

úkol č.: [R7/136/31/01]

zodpovídá:  OI                                         [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář uveřejnění zadávací dokumentace s výjimkou formuláře na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/136/31/02]

zodpovídá:  OI                                          [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/136/31/03]

zodpovídá:  OI                                          [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

32.

„Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ − zvýšení celkových rozpočtových nákladů – RM7/09664

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB schvaluje zvýšení celkových nákladů projektu ORG 2706 „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ ze 63 200 tis. Kč na 75 200 tis. Kč a prodloužení doby realizace do roku 2018.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

33.

„Rozšíření komunikace Ulrychova“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností H.K.U., spol. s r. o. – RM7/09618

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností H.K.U., spol. s r. o., Poděbradova 289/113, Ponava, 612 00 Brno na stavbu „Rozšíření komunikace Ulrychová“, který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. zveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/136/33/01]

zodpovídá: OI                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím Mgr. Jitky Smutné, vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. zveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v registru smluv.

T: do 30 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/136/33/02]

zodpovídá: OI                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

34.

„Kino Art – stavební úpravy budovy“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby se společností I. Vyškovská společnost, s. r. o. – RM7/09636

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí, že v případě uzavření dodatku č. 2 a po zpětném předání staveniště zhotoviteli bude pokračováno v provádění stavebních prací.

 

2. RMB schvaluje

- změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Kino Art − stavební úpravy budovy“ podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon);

- dodatek č. 2 smlouvy o zhotovení stavby mezi statutárním městem Brnem a společností

I. Vyškovská stavební společnost, s. r. o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice, IČ 25588176, na veřejnou zakázku „Kino Art − stavební úpravy budovy“ zadanou podle ust. § 53 zákona, který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby pro stavbu „Kino Art – stavební úpravy budovy“ na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/136/34/01]

zodpovídá: OI                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby

***

úkol č.: [R7/136/34/02]

zodpovídá: OI                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

 

35.

„Brno, MČ Chrlice – ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace“ – změna závazku – RM7/09595

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Brno, MČ Chrlice − ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace“ podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“);

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno, IČ: 25342100, HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468 a VHS plus, spol. s r. o., Dobšická 3580/17, 671 82 Znojmo, IČ: 46992138, účastníky společnosti s názvem „Společnost Brno, Rebešovická", který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/136/35/01]

zodpovídá: OI                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy o dílo v registru smluv.

T: do 30 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/136/35/02]

zodpovídá: OI                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. další náležitosti stanovené zákonem v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/136/35/03]

zodpovídá: OI                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

36.

Plánovací smlouva „Prodloužení vodovodního řadu v ul. Chironova a vodovodní přípojka pro p. č. 3248 v k. ú. Bosonohy“ – RM7/09614

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB schvaluje plánovací smlouvu „Prodloužení vodovodního řadu v ul. Chironova a vodovodní přípojka pro p. č. 3248 v k. ú. Bosonohy“ mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

37.

Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí se společností E.ON Distribuce a. s. pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo nám, Demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ul. Karlova včetně navazujících stavebních objektů“ – RM7/09533

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí se společností  E.ON Distribuce a.  s. za účelem postoupení práv a povinností souvisejících s energetickým zařízením vyplývajících z územního rozhodnutí o umístění stavby „Silnice 1/42 Brno, VMO Rokytova“ a za podmínek uvedených ve smlouvě o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

38.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 2281/1, p. č. 2597/25, p. č. 2597/27 a p. č. 2598/1 v k. ú. Nový Lískovec pro stavbu „R 2.09 Jihlavská/Akademická – R 505 Kamenice“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně – 1. část“ – RM7/09597

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 39. a 40.

 

RMB schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění statutárního města Brna a Brněnských komunikací a. s. mít, vést a provozovat zařízení dopravní telematiky v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1156-533/2016 na pozemcích p. č. 2281/1, p. č. 2597/25, p. č. 2597/27 a p. č. 2598/1 v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, za jednorázovou náhradu ve výši 50.621,- Kč vč. DPH, na dobu životnosti stavby a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

39.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 2597/1, p. č. 2597/3, p. č. 2597/4, p. č. 2597/5, p. č. 2597/6, p. č. 2597/7, p. č. 2597/23, p. č. 2597/25, p. č. 2597/27, p. č. 2882/1, p. č. 2882/4, p. č. 2882/5, p. č. 2883/6 a p. č. 2883/8 v k. ú. Nový Lískovec pro stavbu „O 505 Kamenice lokální velín T 001 PT“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně − 1. část“ – RM7/09598

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění statutárního města Brna a Brněnských komunikací a. s. mít, vést a provozovat zařízení dopravní telematiky v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1160-533/2016 na pozemcích p. č. 2597/1, p. č. 2597/3, p. č. 2597/4, p. č. 2597/5, p. č. 2597/6, p. č. 2597/7, p. č. 2597/23, p. č. 2597/25, p. č. 2597/27, p. č. 2882/1, p. č. 2882/4, p. č. 2882/5, p. č. 2883/6 a p. č. 2883/8 v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, za jednorázovou náhradu ve výši 98.633,-Kč vč. DPH, na dobu životnosti stavby a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

40.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1664/4, p. č. 1664/70, p. č. 1664/86, p. č. 1684/98, p. č. 1684/142 a p. č. 1684/152 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu „R 2.09 Jihlavská/Akademická − R 2.38 Jihlavská/Svážná“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně - 1. část“ – RM709599

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění statutárního města Brna a Brněnských komunikací a. s. mít, vést a provozovat zařízení dopravní telematiky v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1426-533/2016 na pozemcích p. č. 1664/4, p. č. 1664/70, p. č. 1664/86, p. č. 1684/98, p. č. 1684/142 a p. č. 1684/152 v k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, za jednorázovou náhradu ve výši 11.557,- Kč vč. DPH, na dobu životnosti stavby a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

41.

Smlouva o nájmu prostor v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1459/9 v k. ú. Pisárky – RM7/09633

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxx xxxxxx o pronájem prostor č. 24B v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor č. 24B o výměře 17 m² v budově bez č.p./če, která je součástí pozemku p. č. 1459/9 v k. ú. Pisárky.

Smlouva tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

 

42.

Nájemní smlouva na pronájem parkovacího stání v budově Čechyňská 15, k. ú. Trnitá – RM7/09632

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx o pronájem parkovacího stání v budově Čechyňská 15.

 

2. RMB schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako nájemcem, týkající se pronájmu parkovacího stání č. 4 v objektu Čechyňská 15, k. ú. Trnitá.

Smlouva tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

43.

Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 1459/14 v k. ú. Pisárky – RM7/09634

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Jakuba Němce, IČ: 47945141, o pronájem části pozemku p. č. 1459/14 v k. ú. Pisárky.

 

2. RMB schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Jakubem Němcem, IČ: 47945141, Nálepkova 184/18, 637 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 1459/14 v k. ú. Pisárky o výměře 15 m².  Smlouva tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

44.

Žádost o pronájem částí pozemku p. č. 2065/78 a 2065/156 v k. ú. Tuřany v areálu mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká – RM7/09635

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Láníček Transport s. r. o. o pronájem částí pozemků p. č. 2065/78 a 2065/156 v k. ú. Tuřany v areálu mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká.

 

2. RMB schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Láníček Transport s. r. o., se sídlem Řípská 960/9a, 627 00 Brno, IČ: 26898543, jako nájemcem, týkající se pronájmu částí pozemku p. č. 2065/78 a části pozemku p. č. 2065/156, vše v k. ú. Tuřany. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem nájemní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

45.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5637 a p. č. 5638/2, oba k. ú. Bystrc, lokalita Mečkov – RM7/09645

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků

- p. č. 5637 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m²

- p. č. 5638/2 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 19 m²

oba k. ú. Bystrc.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků

- p. č. 5637 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m²

- p. č. 5638/2 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 19 m²

oba k. ú. Bystrc, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 55.000,- Kč + DPH 21 %, tj. 11.550,- Kč; celková kupní cena činí 66.550,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

46.

Záměr prodeje pozemku pod garáží p. č. 6621/1, k. ú. Bystrc, vlastníkovi garáže – RM7/09646

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 6621/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², k. ú. Bystrc.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 6621/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², k. ú. Bystrc, xxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 63.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

47.

Návrh prodeje částí pozemků p. č. 6227/1, 6234/4 a 6234/6, k. ú. Bystrc, pro stavbu lodžií domu Filipova 8, 10, 12 – RM7/09647

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

Ø  prodej

- dvou částí pozemku p. č. 6227/1 − ostatní plocha, zeleň o výměrách 4 m² a 6 m², k. ú. Bystrc, oddělených geometrickým plánem č. 3367- 63/2017 a v něm označených jako pozemky p. č. 6227/10 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m² a p. č. 6227/11 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6  m², oba k. ú. Bystrc

- tří částí pozemku p. č. 6234/4 − ostatní plocha,  zeleň, o výměrách 7 m², 4 m² a 0,44 m², k. ú. Bystrc, oddělených geometrickým plánem č. 3367- 63/2017 a vněm označených jako pozemky p. č. 6234/7 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m², p. č. 6234/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m² a díl „a“ o výměře 0,44 m², který byl přičleněn k pozemku p. č. 6234/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m², vše k. ú. Bystrc (pozemek p. č. 6234/3 je vlastnictvím kupujících)

- části pozemku p. č. 6234/6 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m², k. ú. Bystrc, oddělené geometrickým plánem č. 3367-63/2017 a v něm označené jako p. č. 6234/9 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m², k. ú. Bystrc vlastníkům jednotek v domě Filipova 776/8, 777/10, 778/12, Brno, který je postaven na pozemku p. č. 5952, k. ú. Bystrc, podle podílů na společných částech domu a pozemku uvedených v katastru nemovitostí na LV 14654, za dohodnutou kupní cenu 64.560,- Kč + 21 % DPH, tj. 13.557,60 Kč; celková kupní cena činí 78.117,60 Kč;

 

Ø  zřízení služebnosti inženýrské sítě

na dvou částech pozemku p. č. 6227/1 (dle GP č. 3367-63/2017 p. č. 6227/10 a p. č. 6227/11) v k. ú. Bystrc − respektování ochranného pásma zařízení veřejného osvětlení a omezení činnosti v ochranném pásmu zařízení veřejného osvětlení, právo vstupu, pro společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

 

2. RMB schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 6317033824 uzavřené dne 8.8.2017 mezi statutárním městem Brnem, jako pronajímatelem a Společenstvím vlastníků Filipova 8, 10, 12, Brno, společenství vlastníků jednotek, jako nájemcem, o pronájmu částí pozemků p. č. 6227/1, 6234/4 a 6234/6, vše k. ú. Bystrc, s účinností ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, jíž se pronajaté pozemky převádí do vlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě Filipova 8,10,12, Brno. Dohoda tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

 

48.

Návrh a záměr prodeje částí pozemků p. č. 137 a 142/2 oba v k. ú. Holásky do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a zřízení služebnosti – RM7/09648

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků:

- p. č. 137 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m²

- p. č. 142/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m²

oba v k. ú. Holásky.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

Ø  prodej částí pozemků:

- p. č. 137 − ostatní plocha, ostatní komunikace, označeného dle GP č. 694-26/2017 jako p. č. 137/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m²

- p. č. 142/2 − ostatní plocha, jiná plocha, označeného dle GP č. 694-26/2017 jako p. č. 142/16 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m²

oba v k. ú. Holásky

z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, za dohodnutou kupní cenu ve výši 77.700,- Kč plus DPH ve výši 16.317,- Kč, celkem 94.017,-Kč;

 

Ø  zřízení služebnosti k pozemku

p. č. 137/2 v k. ú. Holásky, který vznikl oddělením dle GP č. 694-26/2017, která spočívá v povinnosti vlastníka strpět na tomto pozemku v rozsahu vyznačeném v GP č. 694-26/2017 umístění a vedení vodovodního řadu DN 400 vč. povinnosti respektovat jeho ochranné pásmo, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

  pro

 

 

49.

Návrh nabytí pozemku p. č. 69 v k. ú. Trnitá z majetku ČR - Státní pozemkový úřad – RM7/09649

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 50.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost,

- že cena obvyklá pozemku p. č. 69 v k. ú. Trnitá v majetku ČR - Státní pozemkový úřad, oplocené hřiště využívané pro školní družinu Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21, stanovená znaleckým posudkem č. 773/14/17 ze dne 6. 7. 2017 zpracovaným pro statutární město Brno, činí 1.523.450,- Kč,

- že v případě úplatného nabytí tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Brna bude konečná cena tohoto pozemku stanovena znaleckým posudkem zadaným Státním pozemkovým úřadem.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s úplatným nabytím pozemku

p. č. 69 – zahrada, o výměře 531 m² v k. ú. Trnitá,

z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna s tím, že podmínky kupní smlouvy včetně kupní ceny budou po podání žádosti stanoveny Státním pozemkovým úřadem.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan