Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/31
konaného od 8:00 hodin dne 5. září 2017, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování
____________________________________________________

1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 55 členů ZMB (viz prezenční listina).


Omluveni:

Bc. Miloslav Humpolíček (z odpoledního jednání), Jiří Hráček (od 14:30), JUDr. Petra Rusňáková (od 15:00), JUDr. Helena Sýkorová (od 15:30) a Bc. Tomáš Koláčný (od 18:00).
Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál (dále jen Ing. Petr Vokřál, primátor). Vzhledem k přetrvávajícím problémům se zvukovým zařízením (ozvučením sálu) vyhlásil předsedající Ing. Petr Vokřál, primátor, se souhlasem přítomných členů ZMB přestávku do 13:00 hodin

V úvodu upozornil na skutečnost, že jednání ZMB je audiovizuálně přenášeno prostřednictvím internetových stránek města a přenos je zaznamenáván, archivován a následně bude zveřejněn.

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Monika Bočková a Marie Doubravová, a právní asistencí byly pověřeny JUDr. Hana Doležalová a Mgr. Barbora Langová, pracovnice Organizačního odboru MMB.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Martin Schwab a Ing. Oliver Pospíšil.

Hlasování o ověřovateli doc. RNDr. Františkovi Vižďovi, Ph.D.:
Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
Hlasování č. 1: 47 - 0 - 0Hlasování o ověřovateli Ing. Martinu Schwabovi:
Hlasování č. 2: 37 - 0 - 1


Hlasování o ověřovateli Ing. Oliverovi Pospíšilovi:
Hlasování č. 3: 37 - 2 - 8


Ing. Petr Vokřál, primátor, se vyjádřil ke zvolení 3 ověřovatelů. Poté vystoupil
Bc. Roman Onderka, MBA, a navrhl usnesení ve znění: ZMB schvaluje výjimku z Jednacího řádu ZMB, pro Z7/31 zasedání ZMB, spočívající v navýšení počtu ověřovatelů na 3.


Hlasování o návrhu usnesení Bc. Romana Onderky, MBA:
Hlasování č. 4: 41 - 0 - 1

Schválení programu zasedání ZMB č. Z7/31

Ing. Petr Vokřál, primátor, zdůvodnil tyto změny programu:
- stažení bodů:
54) Projekt "Zateplení depozitáře Vyškov" - posouzení projektu - ZM7/2850
123) Nabídka předkupního práva k 5/12 rodinného domu č. p. 679, stojícím
na pozemku p. č. 317, k. ú. Slatina - ZM7/2827

127) Porušení předkupního práva k pozemku p. č. 4105/2, k. ú. Komín - ZM7/2880
141) Návrh směny části pozemku p. č. 305/1 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 7620/4 a p. č. 7626/5 ve vlastnictví navrhovatelů, vše v k. ú. Bystrc a zřízení služebnosti - ZM7/
161) Návrh na změnu zajištění závazků sjednaných dle Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže - lokalita u Janáčkova divadla - ZM7/

 • zařazení nových bodů:
  169) Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Odboru investičního MMB na Odbor dopravy MMB v souvislosti s budováním Městského kamerového dohledového systému a kamerových bodů v MPR - ZM7/2895
  170) Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/2763
  171) Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona
  k pozemkům p. č 1087, 1088, 1089 a 1090 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/2762
  172) Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 7 v k. ú. Medlánky - ZM7/2794
  173) Návrh stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. - ZM7/2899
  174) Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků školám na preventivní opatření proti šíření onemocnění žloutenkou typu A - návrh rozpočtového opatření - ZM7/

  Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl zařadit projednávání bodů:
  - 166) před bodem 128) a
  - 173) před bodem 11).


  Vystoupil Martin Říha a navrhl zařadit bod 2) Dotazy, připomínky a podněty občanů na program jednání ve 13:30 hod.
  Poté vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, a navrhl ke stažení body 12), 13), 25), 27), 30), 31), 39), 42) a 51) z důvodu neschválení ve Finančním výboru ZMB.
  Hlasování o návrhu Bc. Romana Onderky, MBA, na stažení bodů 12), 13), 25), 27), 30), 31), 39), 42) a 51):
  Hlasování č. 5: 15 - 13 - 18

  Tyto body nebyly staženy.

  Hlasování o stažení bodů 54), 123), 127), 141) a 161):
  Hlasování č. 6: 49 - 0 - 0

  Tyto body byly staženy.

  Hlasování o zařazení nových bodů 169) - 174):
  Hlasování č. 7: 43 - 0 - 0

  Tyto body byly zařazeny.

  Hlasování o projednání bodu 166) před bodem 128) a projednání bodu 173) před bodem 11):
  Hlasování č. 8: 46 - 0 - 0

  Body 166) a 173) byly předřazeny.

  Hlasování o celém programu včetně stažení bodů a zařazení nových bodů na program jednání:
  Hlasování č. 9: 49 - 0 - 0 • Schválený program jednání Z7/31:

  1.

  Technický bod

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů

  3.

  Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru
  (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)

  4.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
  (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)

  5.

  Představení nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace

  6.

  Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/2718

  7.

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek - ZM7/2723

  8.

  Vytvoření koncernové struktury společností, jejichž jediným akcionářem je statutární město Brno - ZM7/2800

  9.

  Stanovy společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - ZM7/2816

  10.

  Stanovy společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - ZM7/2817

  11.

  Přistoupení města Brna k Paktu starostů a primátorů - ZM7/2732

  12.

  Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2017 - ZM7/2818

  13.

  Bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2018, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018 - ZM7/2828

  14.

  Rozpočtové opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno - ZM7/2808

  15.

  Rozpočtové opatření v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací, u nichž plní zřizovatelskou funkci město Brno - ZM7/2868

  16.

  Uvolnění finanční rezervy na realizaci náhrobku Inez Tuschnerové - rozpočtové opatření - ZM7/2855

  17.

  Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Maloměřice a Obřany - ZM7/2804

  18.

  Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB", rozpočtové opatření - ZM7/2856

  19.

  Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM7/2836

  20.

  Zvýšení neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci na odpisy a nařízení odvodu do rozpočtu města - rozpočtové opatření - ZM7/2837

  21.

  Snížení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2814

  22.

  Poskytnutí neinvestičních příspěvků mateřským školám na nově otvírané kapacity v roce 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2765

  23.

  Darování zbývajících učebních pomůcek školám - ZM7/2766

  24.

  Poskytnutí finančního daru "Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků" - rozpočtové opatření - ZM7/2847

  25.

  Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Campianus - rozpočtové opatření, darovací smlouva - ZM7/2767

  26.

  Smlouva o spolupráci s Nadačním fondem Campianus a Římskokatolickou duchovní správou u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno - ZM7/2768

  27.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 - ÚSTAV K 2001, z. ú. - rozpočtové opatření - ZM7/2849

  28.

  Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny sportu MŠMT na akci "Vybudování hřiště na Osové v MČ
  Brno-Bohunice" - ZM7/2838

  29.

  "Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně" - ZM7/2746

  30.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 organizaci Columna centrum s. r. o., rozpočtové opatření - ZM7/2858

  31.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Institutu sociálně zdravotních strategií z. s., rozpočtové opatření - ZM7/2857

  32.

  Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z. s., na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu "Sportovci do škol" - ZM7/2863

  33.

  Poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z. s., na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v roce 2017/2018 - ZM7/2845

  34.

  Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017 - ZM7/2846

  35.

  Poskytnutí individuální dotace Jihomoravské radě dětí a mládeže v roce 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2803

  36.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Novému Prostoru, z. ú., rozpočtové opatření - ZM7/2839

  37.

  Změna účelu použití části účelových dotací, poskytnutých v roce 2017 městským částem v rámci postoupených příjmů od města - ZM7/2840

  38.

  Přeřazení a rozšíření sportovních odvětví uvedených v "Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně" - ZM7/2862

  39.

  Olympijský park - nabytí mobilních sportovních zařízení, rozpočtové opatření - ZM7/2901

  40.

  Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městského divadla Brno, příspěvkové organizace - ZM7/2848

  41.

  Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace - ZM7/2764

  42.

  Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2834

  43.

  Projekt "Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2842

  44.

  Projekt "Řízení ITI" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2832

  45.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 "Kreativní vouchery Brno" - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM7/2881

  46.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020, Brno Ph.D. Talent´ - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob" - změna přílohy usnesení Z7/28. zasedání ZMB - bod č. 29 - ZM7/2865

  47.

  Projekt "Osobní vozidla pro Magistrát města Brna" - smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/2841

  48.

  Projekt "Tramvajová trať Plotní" - smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - ZM7/2864

  49.

  Projekt "Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD" - rozhodnutí
  o poskytnutí dotace - ZM7/2853

  50.

  Projekt "Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2843

  51.

  Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/2854

  52.

  Projekt "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část" - dohoda o uznání závazku
  k náhradě škody - ZM7/2860

  53.

  Projekt "Zateplení objektu DS Vychodilova" - posouzení projektu - ZM7/2851

  55.

  Projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna" - posouzení projektu - ZM7/2861

  56.

  Projekt "Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna" - změna parametrů posouzení projektu - ZM7/2852

  57.

  Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení města Brna - MČ Brno-Kohoutovice, rozpočtové opatření - ZM7/2870

  58.

  Změna seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji - ZM7/2874

  59.

  Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků - ZM7/2867

  60.

  Záměr prodeje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku - ZM7/2869

  61.

  Prodej bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku - ZM7/2871

  62.

  Prodej bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků - ZM7/2872

  63.

  Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na družstevních bytových jednotkách vymezených v budově č. p. 552 postavené na pozemku
  p. č. 987/22 a p. č. 986/5, podílu na společných částech budovy a pozemcích
  v k. ú. Medlánky - ZM7/2866

  64.

  Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 270, jehož součástí je stavba č. p. 419, bytový dům Francouzská 83, vše k. ú. Zábrdovice - ZM7/2873

  65.

  Prodej pozemku p. č. 3002/6 v k. ú. Kuřim - ZM7/2811

  66.

  Prodej pozemku p. č. 222, k. ú. Maloměřice - ZM7/2889

  67.

  Prodej pozemku p. č. 3262/2 v k. ú. Líšeň - ZM7/2807

  68.

  Prodej pozemku p. č. 3090/36 v k. ú. Líšeň - ZM7/2809

  69.

  Prodej pozemku p. č. 299/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/2813

  70.

  Prodej pozemku p. č. 3930/1 v k. ú. Královo Pole - ZM7/2884

  71.

  Prodej pozemku p. č. 172/29 a pozemku p. č. 172/32, vše v k. ú. Bystrc - ZM7/2885

  72.

  Prodej pozemku p. č. 128 v k. ú. Komín - ZM7/2890

  73.

  Prodej pozemku p. č. 1487/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/2891

  74.

  Prodej pozemků p. č. 195/1, 195/2, 195/3, 210/2, 210/3, částí pozemků p. č. 210/1, 211/1, nabytí pozemku p. č. 4420, id. 1/4 pozemku p. č. 4421, vše v k. ú. Tuřany, ukončení nájemní smlouvy - ZM7/2833

  75.

  Prodej pozemků p. č. 1091/10, 1091/11, 1092/3, 1092/7, 1092/12 v k. ú. Židenice, zřízení služebnosti - ZM7/2831

  76.

  Prodej pozemků p. č. 2232/26, p. č. 2232/73, p. č. 2232/220, p. č. 2232/221,
  p. č. 2232/222 a p. č. 2232/223 v k. ú. Maloměřice - ZM7/2781

  77.

  Prodej pozemků vlastníkům garáží při ul. Větrná, k. ú. Bystrc - ZM7/2898

  78.

  Prodej pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k. ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka - ZM7/2785

  79.

  Prodej části pozemku p. č. 2375/53, k. ú. Žabovřesky - ZM7/2787

  80.

  Prodej části pozemku p. č. 7893, k. ú. Líšeň - ZM7/2786

  81.

  Prodej části pozemku p. č. 5865/2 v k. ú. Židenice - ZM7/2810

  82.

  Prodej části pozemku p. č. 81/26 v k. ú. Obřany v ul. Fryčajova - ZM7/2882

  83.

  Prodej části pozemku p. č. 2649/1 v k. ú. Komín - ZM7/2888

  84.

  Zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p. č. 3836
  v k. ú. Bystrc - ZM7/2784

  85.

  Změna podmínek smlouvy - příloha Z7/19 ZMB konaného dne 21. 6. 2016, bod č. 92 - prodej pozemku p. č. 1521/13 v k. ú. Maloměřice - ZM7/2896

  86.

  Nabytí pozemku p. č. 1073/5 v k. ú. Líšeň - ZM7/2751

  87.

  Nabytí pozemku p. č. 1247/130 v k. ú. Bohunice - ZM7/2752

  88.

  Nabytí pozemků p. č. 320/7 a 323/3, k. ú. Lesná - ZM7/2753

  89.

  Nabytí pozemku p. č. 2248/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/2754

  90.

  Nabytí pozemku p. č. 2540/67 v k. ú. Líšeň - ZM7/2877

  91.

  Nabytí pozemků p. č. 2594/30 a 2594/74, oba v k. ú. Maloměřice - ZM7/2878

  92.

  Nabytí pozemků p. č. 473/25, 1733/64, 1745/55 a 1745/60 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/2821

  93.

  Nabytí pozemku p. č. 1782 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Brno, MČ Brno jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě" - ZM7/2820

  94.

  Nabytí pozemků p. č. 1004/5 a p. č. 1005/6 v k. ú. Chrlice a zřízení služebnosti k pozemku p. č. 1005/6 pro stavbu "MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace" - ZM7/2819

  95.

  Nabytí pozemku p. č. 1167/4 v k. ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" - ZM7/2748

  96.

  Nabytí pozemků p. č. 1646/21, 1646/22 a 1646/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/2745

  97.

  Nabytí pozemku p. č. 1646/25 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/2744

  98.

  Nabytí pozemku p. č. 3400/1 v k. ú. Kohoutovice - ZM7/2779

  99.

  Nabytí pozemku p. č. 582/1 a pozemku p. č. 582/2, vše v k. ú. Přízřenice a jejich svěření MČ Brno-jih - ZM7/2897

  100.

  Nabytí a svěření pozemků p. č. 2713/170, 2713/173, 2713/174, 2713/177 v k. ú. Žebětín - ZM7/2780

  101.

  Nabytí a svěření pozemku p. č. 2480/2 v k. ú. Bystrc - ZM7/2773

  102.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemku p. č. 88/8
  v k. ú. Komárov - ZM7/2750

  103.

  Nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/6 k pozemku p. č. 5116/15
  v k. ú. Židenice - ZM7/2876

  104.

  Nabytí id. 3/8 pozemků p. č. 8207/45, 8357/17, 8361/13 a 8364/13, vše v k. ú. Židenice - ZM7/2879

  105.

  Nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 11/12 k pozemkům
  p. č. 946/13, 954/6 a 954/19, vše v k. ú. Staré Brno - ZM7/2755

  106.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/9 pozemku p. č. 6625/53, p. č. 6625/54, p. č. 9756/71, p. č. 9756/89 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemku
  p. č. 7519/3 vše v k. ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM7/2743

  107.

  Nabytí pozemku p. č. 1503/2 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice
  změna usnesení ZMB č. Z6/010, bod č. 54 - ZM7/2747

  108.

  Nabytí komunikační stavby při ulici U Křížku v k. ú. Ivanovice a nabytí pozemků v k. ú. Ivanovice - ZM7/2756

  109.

  Nabytí jednotky č. 287/4 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2737

  110.

  Nabytí jednotky č. 284/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2738

  111.

  Nabytí jednotky č. 281/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
  ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2739

  112.

  Nabytí jednotky č. 272/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
  ve výši id. 1/12 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2740

  113.

  Nabytí jednotky č. 280/9 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
  ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2741

  114.

  Nabytí jednotky č. 279/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
  ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2742

  115.

  Nabytí jednotky č. 273/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu
  ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2761

  116.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2559/4 v k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM7/2769

  117.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Město Brno a Bohunice,
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/2859

  118.

  Bezúplatné nabytí nemovitosti - garáže bez č. p./č. e na pozemku p. č. 1349/2 k. ú. Staré Brno - ZM7/2887

  119.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 839/219 v k. ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemku - ZM7/2774

  120.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č. e. 184, stojící na pozemku
  p. č. 1141, k. ú. Nový Lískovec - ZM7/2830

  121.

  Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku
  p. č. 5446, k. ú. Královo Pole - ZM7/2825

  122.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č. e. 330, stojící na pozemku
  p. č. 791/2, k. ú. Obřany - ZM7/2826

  124.

  Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 490, k. ú. Maloměřice - ZM7/2829

  125.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2191/2 v k. ú. Slatina - ZM7/2758

  126.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2197/1 v k. ú. Slatina - ZM7/2759

  127.

  Porušení předkupního práva k pozemku p. č. 4105/2, k. ú. Komín - ZM7/2880

  128.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 504, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2789

  129.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 531, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2790

  130.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 527, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2791

  131.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 514, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2792

  132.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 523, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2793

  133.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k. ú. Přízřenice, Medlánky a k. ú. Černá Pole - ZM7/2783

  134.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k. ú. Staré Brno, Stránice a k. ú. Židenice - ZM7/2798

  135.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům v k. ú. Řečkovice - ZM7/2799

  136.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k. ú. Brněnské Ivanovice a k. ú. Slatina - ZM7/2772

  137.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudních smírů ve sporech o určení vlastnického práva ČR k pozemkům v k. ú. Židenice, Líšeň a Horní Heršpice - ZM7/2771

  138.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudních smírů ve sporech o určení vlastnického práva ČR k pozemkům v k. ú. Slatina, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Ponava a Líšeň - ZM7/2770

  139.

  Uznání vlastnického práva k částem pozemků p. č. 1319/2 a 1519, k. ú. Stránice formou souhlasného prohlášení - ZM7/2778

  140.

  Směna pozemků v k. ú. Pisárky a v k. ú. Starý Lískovec s Fakultní nemocnicí Brno, změna částí usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/29. konané dne 20. 06. 2017, bod č. 191 - ZM7/2844

  142.

  Směna části pozemku p. č. 388 za část pozemku p. č. 389/2 v k. ú. Tuřany, svěření majetku města MČ Brno-Tuřany - ZM7/2806

  143.

  Směna části pozemku p. č. 2659/69 za pozemky p. č. 2771/3, 2771/5, vše
  v k. ú. Jundrov, svěření majetku města MČ Brno-Jundrov - ZM7/2805

  144.

  Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, budova bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 974/2, k. ú. Královo Pole - ZM7/2823

  145.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 48/14,
  p. č. 48/15 a p. č. 48/16 k. ú. Řečkovice - ZM7/2824

  146.

  Svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 8601/2, p. č. 9288/2, p. č. 9289/2 k. ú. Židenice - ZM7/2822

  147.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p. č. 3966/99 k. ú. Řečkovice - ZM7/2886

  148.

  Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 2112/2,
  p. č. 2112/3, p. č. 2112/4, p. č. 2112/5, p. č. 2112/19, p. č. 2112/20, p. č. 2112/21,
  p. č. 2112/22, p. č. 2112/23, p. č. 2112/24, p. č. 2112/25, p. č. 2112/26, p. č. 2112/27, p. č. 2112/28 a p. č. 2112/29 k. ú. Maloměřice - ZM7/2892

  149.

  Svěření majetku města MČ Brno-Útěchov, budovy s č. p. 277, která je součástí pozemku p. č. 58/22 k. ú. Útěchov u Brna - ZM7/2893

  150.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 1367, p. č. 1368, p. č. 1369,
  p. č. 1371, p. č. 1372, p. č. 1374, p. č. 1375 a p. č. 1376 k. ú. Lesná - ZM7/2894

  151.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 2334, 2337 v k. ú. Pisárky - ZM7/2801

  152.

  Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 6238/3 v k. ú. Líšeň - ZM7/2802

  153.

  Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 4576/3 v k. ú. Líšeň - ZM7/2795

  154.

  Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 7510/10 v k. ú. Židenice - ZM7/2797

  155.

  Svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemku p. č. 7361 v k. ú. Židenice - ZM7/2796

  156.

  Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. id. ½ 1924/3, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/12, 1924/13, 1924/14, 7192/1, 7192/22, 7192/23, 7192/24, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4, 7230/5, 7230/6, 7230/8 vše v k. ú. Bystrc - ZM7/2777

  157.

  Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemků p. č. 3318, 3559, 3581, 3679, 3717, 3753 v k. ú. Žebětín - ZM7/2775

  158.

  Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5293/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/2776

  159.

  Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemků p. č. 2135/3, 2135/11
  v k. ú. Žebětín - ZM7/2782

  160.

  Zřízení služebnosti na pozemku p. č. 768/4 v k. ú. Chrlice - ZM7/2757

  162.

  Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id.1/3 pozemku p. č. 1075 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2749

  163.

  Výzva manželům XXXXXXXXXX k převedení budovy garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 1153, k. ú. Staré Brno - ZM7/2883

  164.

  Dohoda o odstoupení od Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva
  a smlouvy o zřízení zástavního práva č. 6312174263 ve znění Dodatku č. 1 se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o. - pozemky p. č. 3015 a 3016
  v k. ú. Židenice - ZM7/2812

  165.

  Zpráva o podané žalobě na náhradu škody ve výši 11.820.731,-Kč, pověření městské části Brno-střed k právnímu zastupování v soudním sporu, odnětí svěřeného nemovitého majetku města v k. ú. Stránice - bývalý vojenský areál při ulici Lerchova - ZM7/2835

  166.

  Zpráva k lokalitě Ponava - vydržení - ZM7/2788

  167.

  Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017-2025 - ZM7/2760

  168.

  Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace - ZM7/2815

  169.

  Rozpočtové opatření - převod finančních prostředků z Odboru školství, mládeže
  a tělovýchovy MMB a Odboru investičního MMB na Odbor dopravy MMB
  v souvislosti s budováním Městského kamerového dohledového systému a kamerových bodů v MPR - ZM7/2895

  170.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/2763

  171.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č 1087, 1088, 1089 a 1090 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/2762

  172.

  Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
  p. č. 7 v k. ú. Medlánky - ZM7/2794

  173.

  Stanovy společnosti Brněnské komunikace a. s. - ZM7/2899

  174.

  Poskytnutí neinvestičních příspěvků školám na preventivní opatření proti šíření onemocnění žloutenkou typu A - rozpočtové opatření - ZM7/2900

  Informativní zprávy:

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů


  Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání ve 13.30 hod.

  3.

  Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

  Tento bod byl projednán jako předposlední bod programu.

  4.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

  Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.

  5.

  Představení nově jmenované vedoucí odboru MMB - informace


  Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB, informoval o průběhu výběrového řízení na vedoucí Majetkového odboru MMB a představil Mgr. Dagmar Baborovskou, vedoucí Majetkového odboru MMB, kterou do funkce jmenovala Rada města Brna.

  Dotaz Bc. Romana Onderky, MBA, zodpověděla Mgr. Dagmar Baborovská, vedoucí Majetkového odboru MMB.

  6.

  Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/2718


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 10: 49 - 0 - 0

  7.

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek - ZM7/2723


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 11: 51 - 0 - 0

  2.

  Dotazy, připomínky a podněty občanů
  Mgr. Irena Greplová

 • za Nadační fond Lerchova promluvila ohledně bodu 165) a uvedla důvody pro ponechání areálu městské části. Na závěr pozvala přítomné na festival, který se koná 22. září na Lerchově ulici.
 • 8.

  Vytvoření koncernové struktury společností, jejichž jediným akcionářem je statutární město Brno - ZM7/2800

  Rozprava:

  JUDr. Jiří Oliva - vyjádřil se k předloženému materiálu, existenci koncernu
  a rozhodování v rámci koncernu.

  Bc. Roman Onderka, MBA - vznesl dotazy související s návrhem na vytvoření koncernové struktury a informoval o možných problémech ve vazbě na vytvoření koncernové struktury společností. Požádal o vyjádření k rozhodování o prodeji či nákupu akcií, nebo navyšování základního jmění do výše 50 miliónů. Na závěr svého vystoupení sdělil, že ČSSD tento materiál nepodpoří.

  Ing. Pavel Staněk - zareagoval na vystoupení Bc. Romana Onderky, MBA,
  a zodpověděl dotaz týkající se prodeje akcií s tím, že se jedná o záležitost vyhrazenou ze zákona zastupitelstvu obce. Dále se vyjádřil k dalším věcem uvedeným ve vystoupení Bc. Romana Onderky, MBA.

  Ing. Petr Kratochvíl - uvedl důvody, proč tento materiál nepodpoří a vyjádřil se k předloženému materiálu a problematice dopravy ve městě Brně. Dotázal se na důvody vedoucí ke změně záměru vytvoření holdingu na založení koncernu a na finanční prostředky vynaložené v souvislosti se záměrem vytvoření holdingu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na vyjádření Ing. Petra Kratochvíla.

  Ing. Pavel Staněk - rovněž se vyjádřil k vystoupení Ing. Petra Kratochvíla
  a koncernovému řízení městských společností a uvedl, že stav přípravy koncernu byl v minulosti několikrát prezentován.

  JUDr. Šárka Cechová - dotázala se na Statut Koncernového výboru, který v materiálech není.

  Ing. Pavel Staněk - odpověděl, že není součástí materiálu, jelikož nepodléhá předchozímu souhlasu Zastupitelstva města Brna.

  JUDr. Šárka Cechová - dotázala se na přístupnost zápisů z jednání Koncernového výboru a jejich archivaci.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl na dotazy JUDr. Šárky Cechové.

  Bc. Roman Onderka, MBA - reagoval na předchozí vystoupení členů Zastupitelstva města Brna a vyjádřil se k možnosti opozice podílet se na přípravě koncernu
  a zastoupení opozice v orgánech městských společností a fungování městských společností v minulosti.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se k vystoupení Bc. Romana Onderky, MBA.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se Ing. Pavla Staňka na představu o faktickém fungování koncernu.

  Ing. Pavel Staněk - odpověděl, že fakticita koncernu již je, nicméně v rámci ní nejsou vyřešeny záležitosti jako např. zákon o zadávání veřejných zakázek. Dále se vyjádřil k následujícím plánovaným krokům v souvislosti s vytvořením koncernu.

  JUDr. Robert Kerndl - dotázal se na zpracování modelové studie, která by predikovala ekonomické přínosy a náklady koncernu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - zareagoval na vystoupení JUDr. Roberta Kerndla
  a informoval o veřejné zakázce Dopravního podniku města Brna, a. s., na dodávky energií.

  Martin Říha - vznesl dotaz na Ing. Pavla Staňka ohledně konání další informativní schůzky k dořešení nejasností. Následně se dotázal na bezplatné využívání služeb navzájem mezi členy koncernu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že bezplatné využívání služeb mezi členy koncernu není možné.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - doplnil odpověď Ing. Petra Vokřála, primátora, že není možné poskytovat služby bezplatně, ale je možné obchodovat navzájem s minimálním ziskem.

  JUDr. Robert Kerndl - požádal Ing. Pavla Staňka o zodpovězení dotazu a vyjádřil se ke spolupráci městských společností.

  Ing. Pavel Staněk - zodpověděl dotaz JUDr. Roberta Kerndla týkající se nákladů na fungování koncernového výboru a koncernové kanceláře.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - informoval, o podrobnostech plánované půjčky ze strany společností Teplárny Brno, a. s., a SAKO Brno, a. s., společnosti Veletrhy Brno, a. s.

  Jiří Hráček - dotázal se na pozitivní přínosy koncernu.

  JUDr. Robert Kerndl - reagoval na vystoupení Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátora, a dotázal se na očekávaný přínos koncernu vyjádřený ve finančních ekvivalentech.

  Ing. Pavel Staněk - uvedl, že studie k očekávaným přínosům zpracována nebyla a uvedl konkrétní případy, kdy se dá očekávat rychlá návratnost.

  Bc. Roman Onderka, MBA - vyjádřil se k poskytování služeb společnostmi se 100% majetkovou účastí města a uvedl příklad společnosti Tepláren Brno, a. s., ve vazbě na ceny tepla.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - zareagoval na popsanou situaci Bc. Romanem Onderkou, MBA.

  JUDr. Robert Kerndl - požádal o objasnění části článku 4.4.6. o představenstvech řízených společnosti.

  Ing. Pavel Staněk - vyjádřil se k odvolání výkonných členů představenstva řízených společností.

  Bc. Roman Onderka, MBA - uvedl, že za své působení v pozici primátora města Brna eviduje nejméně dvě snížení ceny tepla a dále se vyjádřil k principu stanovování ceny tepla.

  JUDr. Robert Kerndl - doporučil jazykově-právní korekturu materiálu z důvodu výskytu zastaralých výrazů a uvedl příklady takového názvosloví.

  Ing. Petr Kratochvíl - vyjádřil se k fungování městských společností.

  Dotazy Ing. Naděždy Křemečkové týkající se ekonomiky, daňově neuznatelných nákladů a společenské odpovědnosti zodpověděl Ing. Petr Vokřál, primátor.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 12: 33 - 6 - 12

  9.

  Stanovy společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - ZM7/2816

  Rozprava:

  JUDr. Jiří Oliva - vyjádřil se k neurčité formulaci článku IV) Zastupování
  a podepisování za společnost návrhu stanov a navrhl jinou formulaci, a to i ve vztahu k bodu 10) a 173).
  Ing. Pavel Staněk - sdělil, že formulaci JUDr. Jiřího Olivy lze do materiálů bodů 9), 10) a 173) použít.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - přerušil tento bod do doby sepsání návrhu usnesení.

  11.

  Přistoupení města Brna k Paktu starostů a primátorů - ZM7/2732

  Rozprava:

  doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - odcitoval text z důvodové zprávy a dotázal se na projekty, které jsou přístupné pouze členům paktu a ke kterému roku se počítá snížení emisí o 40 %.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - odpověděl, že základem pro stanovení výpočtů a s použitím dostupných podkladů se nejvhodněji jeví za základnu zvolit rok 1995. Následně odpověděl na dotaz týkající se projektů.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - doplnil odpověď Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora.

  doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - dotázal se, k jakému snížení emisí došlo od roku 1995 do současnosti.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - odpověděl, že v letošním roce nebyla zadána studie, která by to kalkulovala, a doplnil, že známá je pouze kalkulace z roku 2007 a vyjádřil se k ní.

  doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - zareagoval na odpověď Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 13: 38 - 0 - 5

  9.

  Stanovy společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - ZM7/2816

  10.

  Stanovy společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - ZM7/2817

  173.

  Stanovy společnosti Brněnské komunikace a. s. - ZM7/2899

  Pokračování projednávání bodů:
  Ing. Petr Vokřál, primátor - přečetl návrh usnesení JUDr. Jiřího Olivy ve znění: ZMB schvaluje změnu čl. IV) odst. 1 návrhu Stanov ve znění stávajícího platného znění čl. IV) Stanov společnosti Teplárny Brno, a. s.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - vysvětlil systém podepisování za společnost u společnosti Teplárny Brno, a. s.
  JUDr. Jiří Oliva - přečetl stávající platné znění čl. IV) Stanov společnosti Teplárny Brno, a. s..
  Hlasování o návrhu usnesení JUDr. Jiřího Olivy:
  Hlasování č. 14: 35 - 0 - 8

  Hlasování o návrzích usnesení:
  Hlasování č. 15: 36 - 0 - 7

  12.

  Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2017 - ZM7/2818

  Rozprava:

  Na dotazy Ing. Naděždy Křemečkové týkající se stavu kapitálových výdajů a stav LDN na Červeném kopci odpověděli Richard Mrázek, náměstek primátora, Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, a MUDr. Zora Prosková, vedoucí Odboru zdraví MMB.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 16: 35 - 0 - 11

  13.

  Bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2018, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018 - ZM7/2828

  Rozprava:

  doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - požádal o nastínění struktury účelových fondů.

  Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB - odpověděla na dotaz doc. RNDr. Františka Vižďy, Ph.D.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - doplnil odpověď Ing. Jany Červencové, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 17: 37 - 0 - 5

  14.

  Rozpočtové opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno - ZM7/2808


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 18: 44 - 0 - 0

  15.

  Rozpočtové opatření v souvislosti s navýšením platových tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací, u nichž plní zřizovatelskou funkci město Brno - ZM7/2868


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 19: 45 - 0 - 0

  16.

  Uvolnění finanční rezervy na realizaci náhrobku Inez Tuschnerové - rozpočtové opatření - ZM7/2855


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 20: 40 - 0 - 0

  17.

  Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Maloměřice a Obřany - ZM7/2804


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 21: 44 - 0 - 0

  18.

  Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB", rozpočtové opatření - ZM7/2856


  MUDr. Josef Drbal - oznámil střet zájmů (podjatost) v tomto bodě.

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 22: 44 - 0 - 3

  19.

  Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM7/2836


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:

  Hlasování č. 23: neplatné hlasování

  Ing. Petr Vokřál, primátor, ukončil probíhající hlasování a prohlásil jej za zmatečné a následně předal slovo Ing. Petrovi Kratochvílovi, s technickou poznámkou.
  Ing. Petr Kratochvíl - vznesl dotaz k urbanistickým soutěžím a k obsahu studie "Areál brněnského výstaviště a navazující území".
  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - vyjádřil se k důvodům zvolení různých typů soutěží v jednotlivých případech a dále nastínil, co by mělo být výsledkem soutěže na studii "Areál brněnského výstaviště a navazující území".
  Ing. Petr Vokřál, primátor - doplnil odpověď Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora.
  Ing. Petr Kratochvíl - dotázal se na členy hodnotící komise.
  Na dotaz Ing. Petra Kratochvíla týkající se členů hodnotící komise odpověděli Ing. Petr Vokřál, primátor, a Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, a vyjmenovali členy závislé a nezávislé členy poroty.
  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - zodpověděl i doplňující dotaz Ing. Petra Kratochvíla, týkající se dalšího postupu v rámci této soutěže.
  Bc. Roman Onderka, MBA - požádal Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora o zápis z jednání.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že tuto informaci nelze nyní poskytnout z důvodu anonymity a to až do vyhlášení výsledku této soutěže.
  Bc. Roman Onderka, MBA - dotázal se na zmíněnou anonymitu.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl na dotaz Bc. Romana Onderky, MBA.
  Bc. Roman Onderka, MBA - požádal o obecné informace o průběhu hodnocení
  a následně, jakmile to bude možné, i o podrobné informace.
  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - zareagoval na vystoupení Bc. Romana Onderky, MBA.
  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 24: 34 - 0 - 8

  20.

  Zvýšení neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci na odpisy a nařízení odvodu do rozpočtu města - rozpočtové opatření - ZM7/2837


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 25: 43 - 0 - 0

  21.

  Snížení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na rok 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2814


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:

  Hlasování č. 26: neplatné hlasování

  Ing. Petr Vokřál, primátor, ukončil probíhající hlasování a předal slovo Ing. Naděždě Křemečkové, přihlášené do diskuze.
  Ing. Naděžda Křemečková - dotázala se, zda bude objekt městské márnice nabídnut k pronájmu.
  Ing. Pavel Staněk - odpověděl, že tento objekt bude nabídnut Pohřební a hřbitovní službě, a. s., k pronájmu.
  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 27: 40 - 0 - 1

  22.

  Poskytnutí neinvestičních příspěvků mateřským školám na nově otvírané kapacity v roce 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2765


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 28: 48 - 0 - 0

  23.

  Darování zbývajících učebních pomůcek školám - ZM7/2766


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 29: 47 - 0 - 0

  24.

  Poskytnutí finančního daru "Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků" - rozpočtové opatření - ZM7/2847


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 30: 44 - 0 - 1

  25.

  Poskytnutí daru Nadačnímu fondu Campianus - rozpočtové opatření, darovací smlouva - ZM7/2767

  Rozprava:

  JUDr. Šárka Cechová - vyjádřila se k bodům 25) a 26) a požádala o bližší údaje k předloženým materiálům.

  Bc. Roman Onderka, MBA - v reakci na dotaz JUDr. Šárky Cechové nastínil historii financování a výstavby varhan Nadačním fondem Campianus.

  Ing. Petr Vokřál, primátor, a Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, doplnili odpověď Bc. Romana Onderky, MBA.

  PhDr. Karla Hofmannová - vyjádřila své stanovisko k tomuto materiálu a sdělila, že dle jejího názoru bod 25) úzce souvisí s bodem 26). Následně se vyjádřila k nedostatkům v materiálu.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na vystoupení PhDr. Karly Hofmannové.

  JUDr. Šárka Cechová - vznesla dotaz, proč v materiálu není uvedena formulace: darujeme 4,5 mil. Kč na doplatek výstavby varhan.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se k formulacím uvedeným v materiálu bodu 25) a dále konstatoval, že bod 26) se týká konání kulturních akcí ve prospěch města.


  Bc. Roman Onderka, MBA - sdělil, že spolu body 25) a 26) nesouvisejí a následně se vyjádřil k dřívějšímu smluvnímu vztahu.

  JUDr. Šárka Cechová - opětovně upozornila na formulace obsažené v materiálech.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se v návaznosti na vystoupení JUDr. Šárky Cechové k textaci darovací smlouvy.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - sdělil stanovisko RMB.

  MUDr. Daniel Rychnovský - objasnil, že Nadační fond Campianus je ryze účelový fond, který byl zřízen pouze za účelem výstavby nových varhan a poskytnutí daru.

  JUDr. Šárka Cechová - opětovně se vyjádřila k formulacím obsaženým v materiálu.

  PhDr. Karla Hofmannová - konstatovala, že se jedná o neúčelový dar.

  Ing. Stanislav Juránek - uvedl důvody pro neschválení tohoto materiálu ve Finančním výboru ZMB a jeho stanovisko.

  Bc. Roman Onderka, MBA - reagoval na vystoupení Ing. Stanislava Juránka, týkající se hlasování o tomto materiálu ve Finančním výboru ZMB.

  JUDr. Šárka Cechová - podala návrh na změnu usnesení ve znění: návrh na doplnění účelu daru.


  MUDr. Josef Drbal - reagoval na vystoupení MUDr. Daniela Rychnovského.

  Hlasování o návrhu usnesení JUDr. Šárky Cechové:
  Hlasování č. 31: 11 - 6 - 28

  Tento návrh nebyl přijat.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 32: 38 - 2 - 1

  26.

  Smlouva o spolupráci s Nadačním fondem Campianus a Římskokatolickou duchovní správou u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno - ZM7/2768

  Rozprava:

  Mgr. Jiří Ulip - vyjádřil se k předloženému materiálu a poté podal návrh ve znění: vypustit písmeno b), odstavce 2, čl. II. smlouvy.


  Bc. Roman Onderka, MBA - reagoval na návrh Mgr. Jiřího Ulipa a vyjádřil se k tradicím v rámci křesťanské víry a textaci čl. II. Předmět smlouvy, bodu 2 písm. a) návrhu smlouvy o spolupráci.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - podpořil názor Bc. Romana Onderky, MBA.


  Hlasování:

  Hlasování č. 33: neplatné hlasování

  Hlasování spuštěno technickým nedopatřením.

  JUDr. Jiří Oliva - vyjádřil se k textaci užité v čl. II. Předmět smlouvy, písm. b) návrhu smlouvy o spolupráci.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - podal pozměňovací návrh ve znění: vypuštění prvních 3 odrážek z článku II. bodu 2, písm. b) návrhu smlouvy o spolupráci.

  Mgr. Jiří Ulip - vyjádřil souhlas s návrhem Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora.

  Ing. Stanislav Juránek - sdělil kolegům příběh, který v minulosti zažil a požádal
  o podporu materiálu v původním znění.

  PhDr. Karla Hofmannová - konstatovala, že smlouva je na 10 let, a není jasné, jakého vyznání budou budoucí členové ZMB.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - v návaznosti na vystoupení PhDr. Karly Hofmannové uvedl, že právě s ohledem na tuto skutečnost, by měly zůstat křesťanské tradice v rámci smlouvy zakotveny.

  Bc. Roman Onderka, MBA - vyjádřil souhlas se stanoviskem Ing. Petra Vokřála, primátora, a uvedl, že udělá vše proto, aby jeho nástupci byli křesťané.

  Ing. Oliver Pospíšil - uvedl, že předchozí diskuze k tomuto bodu mu přijde nepatřičná, vzhledem k povaze materiálu.

  Ing. Stanislav Juránek - popsal celosvětový kontext náboženství.
  Na konci diskuze se Ing. Petr Vokřál, primátor, dotázal Mgr. Jiřího Ulipa, zda si osvojí usnesení navržené Mgr. Martinem Anderem, Ph.D., náměstkem primátora. Následně Mgr. Jiří Ulip souhlasil.
  Hlasování o návrhu usnesení navržené Mgr. Martinem Anderem, Ph.D., náměstkem primátora:
  Hlasování č. 34: 9 - 16 - 9

  Tento návrh nebyl přijat.
  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 35: 34 - 0 - 6

  Ing. Petr Vokřál, primátor, vyhlásil přestávku.
  Pokračování po přestávce:

  27.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 - ÚSTAV K 2001, z. ú. - rozpočtové opatření - ZM7/2849


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 36: 33 - 2 - 0

  28.

  Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu 133530 Podpora materiálně technické základny sportu MŠMT na akci "Vybudování hřiště na Osové v MČ Brno-Bohunice" - ZM7/2838


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 37: 39 - 0 - 0

  29.

  "Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně" - ZM7/2746

  Rozprava:

  Ing. Naděžda Křemečková - požádala o zaslání bližší specifikace vybraného LED osvětlení.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že po výběru svítidel bude zaslána informace
  o výběru, včetně specifikace a ceny.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 38: 32 - 0 - 5

  30.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 organizaci Columna centrum s. r. o., rozpočtové opatření - ZM7/2858


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 39: 38 - 0 - 2

  31.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Institutu sociálně zdravotních strategií z. s., rozpočtové opatření - ZM7/2857


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 40: 36 - 0 - 0

  32.

  Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Městskému sportovnímu klubu Brno, z. s., na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu "Sportovci do škol" - ZM7/2863


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 41: 45 - 0 - 0

  33.

  Poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM SPORTOVNÍCH NADĚJÍ, z. s., na podporu brněnských sportovních nadějí města Brna v roce 2017/2018 - ZM7/2845


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 42: 42 - 0 - 0

  34.

  Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017 - ZM7/2846


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 43: 44 - 1 - 0

  35.

  Poskytnutí individuální dotace Jihomoravské radě dětí a mládeže v roce 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2803


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 44: 46 - 0 - 1

  36.

  Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 Novému Prostoru, z. ú., rozpočtové opatření - ZM7/2839


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 45: 47 - 0 - 0

  37.

  Změna účelu použití části účelových dotací, poskytnutých v roce 2017 městským částem v rámci postoupených příjmů od města - ZM7/2840


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 46: 46 - 0 - 0

  38.

  Přeřazení a rozšíření sportovních odvětví uvedených v "Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně" - ZM7/2862

  Rozprava:

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - představil členům ZMB předložený materiál
  a navrhl hlasování o variantě A) schvaluje v případě malé kopané. Dále v rámci svého vystoupení uvedl bližší informace o malé kopané.

  Mgr. René Novotný - informoval, že Komise RMB pro tělesnou výchovu a sport nepřijala usnesení ve věci malé kopané a dále se vyjádřil k vrcholovým sportům. Na závěr svého vystoupení vyjádřil své stanovisko k malé kopané.

  Martin Říha - za klub KSČM deklaroval, že podpoří variantu A).

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - vyjádřil se k rozdělení sportů v rámci předloženého materiálu.

  JUDr. Jiří Oliva - reagoval na vystoupení Mgr. Reného Novotného a Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora.

  Bc. Roman Onderka, MBA - vyjádřil se ke kolektivním sportům začleněným v rámci tabulky v materiálu a k malé kopané.

  Mgr. René Novotný - reagoval na vystoupení Bc. Romana Onderky, MBA, a uvedl, jaká kritéria vedly komisi při návrhu zařazení či přeřazení sportovního odvětví.

  Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora - informoval, že malá kopána není v tabulce rozdělení sportů ve městě Brně v současné době zařazena. Následně se vyjádřil i k nově zařazeným sportům a zareagoval na vystoupení Bc. Romana Onderky, MBA.

  RNDr. Mojmír Vlašín - informoval, že nebude hlasovat a uvedl pro to své důvody.

  Bc. Roman Onderka, MBA - opětovně se vyjádřil k některým druhům sportu a jejich zařazení v rámci systému.

  Ing. Antonín Crha - sdělil, že malá kopaná patří ve městě Brně k nejpopulárnějším sportům.

  JUDr. Jiří Oliva - oznámil střet zájmů (podjatost) v tomto bodě.

  Hlasování o návrhu usnesení částí 1-5:

  Hlasování č. 47: neplatné hlasování

  Ing. Petr Vokřál, primátor, zpochybnil hlasování.


  Opětovné hlasování o návrhu částí usnesení 1-5 po zpochybnění Ing. Petrem Vokřálem, primátorem:

  Hlasování č. 48: neplatné hlasování

  Ing. Petr Vokřál, primátor, zpochybnil hlasování.

  Opětovné hlasování o návrhu částí usnesení 1-5 po zpochybnění Ing. Petrem Vokřálem, primátorem:
  Hlasování č. 49: 46 - 0 - 3

  Hlasování o variantě B):
  Hlasování č. 50: 6 - 8 - 25

  Varianta B) nebyla přijata.
  Hlasování o variantě A:
  Hlasování č. 51: 31 - 2 - 15

  39.

  Olympijský park - nabytí mobilních sportovních zařízení, rozpočtové opatření - ZM7/2901


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 52: 38 - 0 - 4


  Mgr. Jaroslav Suchý - poděkoval členům ZMB za schválení tohoto bodu a vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a zástupcům společnosti STAREZ-SPORT, a. s., kteří se na přípravě tohoto materiálu podíleli.

  40.

  Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městského divadla Brno, příspěvkové organizace - ZM7/2848


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 53: 45 - 0 - 0

  41.

  Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace - ZM7/2764


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 54: 42 - 0 - 0

  42.

  Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - září 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2834


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 55: 36 - 0 - 3

  43.

  Projekt "Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2842


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 56: 38 - 0 - 0

  44.

  Projekt "Řízení ITI" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2832


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 57: 39 - 0 - 2

  45.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 "Kreativní vouchery Brno" - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM7/2881

  Rozprava:

  Ing. Oliver Pospíšil - vyjádřil se k předloženému materiálu.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 58: 32 - 2 - 9

  46.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020, Brno Ph.D. Talent´ - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob" - změna přílohy usnesení Z7/28. zasedání ZMB - bod č. 29 - ZM7/2865


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 59: 44 - 0 - 0

  47.

  Projekt "Osobní vozidla pro Magistrát města Brna" - smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/2841


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 60: 34 - 0 - 4

  48.

  Projekt "Tramvajová trať Plotní" - smlouva o partnerství s finančním příspěvkem - ZM7/2864


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 61: 34 - 0 - 3

  49.

  Projekt "Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD" - rozhodnutí
  o poskytnutí dotace - ZM7/2853


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 62: 43 - 0 - 0

  50.

  Projekt "Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2843


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 63: 35 - 0 - 2

  51.

  Projekt "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/2854

  K tomuto bodu obdrželi členové ZMB doplněk.

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 64: 36 - 0 - 0

  52.

  Projekt "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část" - dohoda o uznání závazku k náhradě škody - ZM7/2860


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 65: 35 - 0 - 1

  53.

  Projekt "Zateplení objektu DS Vychodilova" - posouzení projektu - ZM7/2851


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 53), 55) a 56).

  55.

  Projekt "Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna" - posouzení projektu - ZM7/2861

  56.

  Projekt "Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna" - změna parametrů posouzení projektu - ZM7/2852


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 66: 41 - 0 - 1

  57.

  Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení města Brna - MČ Brno-Kohoutovice, rozpočtové opatření - ZM7/2870


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 67: 43 - 0 - 0

  58.

  Změna seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji - ZM7/2874


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 68: 1 - 0 - 0

  Ing. Petr Vokřál, primátor, přerušil probíhající hlasování a předal slovo Martinovi Říhovi, přihlášenému do diskuze.
  Martin Říha - požádal o hlasování po jednotlivých částech.
  Hlasování o návrhu usnesení části 1/:
  Hlasování č. 69: 38 - 1 - 0

  Hlasování o návrhu usnesení části 2/ a) :
  Hlasování č. 70: 37 - 0 - 3

  Hlasování o návrhu usnesení části 2/ b):
  Hlasování č. 71: 38 - 0 - 1

  Hlasování o návrhu usnesení části 2/ c):
  Hlasování č. 72: 39 - 0 - 1

  Hlasování o návrhu usnesení části 2/ d):
  Hlasování č. 73: 28 - 0 - 13

  59.

  Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků - ZM7/2867


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 74: 39 - 4 - 0

  60.

  Záměr prodeje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku - ZM7/2869


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 75: 38 - 5 - 0

  61.

  Prodej bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku - ZM7/2871


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 76: 35 - 0 - 3

  62.

  Prodej bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků - ZM7/2872


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 77: 36 - 0 - 4

  63.

  Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na družstevních bytových jednotkách vymezených v budově č. p. 552 postavené na pozemku p. č. 987/22 a p. č. 986/5, podílu na společných částech budovy
  a pozemcích v k. ú. Medlánky - ZM7/2866


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 78: 42 - 0 - 0

  64.

  Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 270, jehož součástí je stavba č. p. 419, bytový dům Francouzská 83, vše k. ú. Zábrdovice - ZM7/2873


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 64) - 78).

  65.

  Prodej pozemku p. č. 3002/6 v k. ú. Kuřim - ZM7/2811

  66.

  Prodej pozemku p. č. 222, k. ú. Maloměřice - ZM7/2889

  67.

  Prodej pozemku p. č. 3262/2 v k. ú. Líšeň - ZM7/2807

  68.

  Prodej pozemku p. č. 3090/36 v k. ú. Líšeň - ZM7/2809

  69.

  Prodej pozemku p. č. 299/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/2813

  70.

  Prodej pozemku p. č. 3930/1 v k. ú. Královo Pole - ZM7/2884

  71.

  Prodej pozemku p. č. 172/29 a pozemku p. č. 172/32, vše v k. ú. Bystrc - ZM7/2885

  72.

  Prodej pozemku p. č. 128 v k. ú. Komín - ZM7/2890

  73.

  Prodej pozemku p. č. 1487/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/2891

  74.

  Prodej pozemků p. č. 195/1, 195/2, 195/3, 210/2, 210/3, částí pozemků p. č. 210/1, 211/1, nabytí pozemku p. č. 4420, id. 1/4 pozemku p. č. 4421, vše v k. ú. Tuřany, ukončení nájemní smlouvy - ZM7/2833

  75.

  Prodej pozemků p. č. 1091/10, 1091/11, 1092/3, 1092/7, 1092/12 v k. ú. Židenice, zřízení služebnosti - ZM7/2831

  76.

  Prodej pozemků p. č. 2232/26, p. č. 2232/73, p. č. 2232/220, p. č. 2232/221,
  p. č. 2232/222 a p. č. 2232/223 v k. ú. Maloměřice - ZM7/2781

  77.

  Prodej pozemků vlastníkům garáží při ul. Větrná, k. ú. Bystrc - ZM7/2898

  78.

  Prodej pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k. ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka - ZM7/2785


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 79: 42 - 0 - 0

  79.

  Prodej části pozemku p. č. 2375/53, k. ú. Žabovřesky - ZM7/2787


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 79) - 83).
  Ing. Oliver Pospíšil - požádal o samostatné hlasování o bodu 83).
  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 79) - 82).

  80.

  Prodej části pozemku p. č. 7893, k. ú. Líšeň - ZM7/2786

  81.

  Prodej části pozemku p. č. 5865/2 v k. ú. Židenice - ZM7/2810

  82.

  Prodej části pozemku p. č. 81/26 v k. ú. Obřany v ul. Fryčajova - ZM7/2882


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 80: 41 - 0 - 0

  83.

  Prodej části pozemku p. č. 2649/1 v k. ú. Komín - ZM7/2888


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 81: 29 - 0 - 9

  84.

  Zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p. č. 3836
  v k. ú. Bystrc - ZM7/2784


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 82: 41 - 0 - 0

  85.

  Změna podmínek smlouvy - příloha Z7/19 ZMB konaného dne 21. 6. 2016, bod
  č. 92 - prodej pozemku p. č. 1521/13 v k. ú. Maloměřice - ZM7/2896


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 83: 38 - 0 - 0

  86.

  Nabytí pozemku p. č. 1073/5 v k. ú. Líšeň - ZM7/2751


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 86) - 99).
  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se, proč v bodech 92), 93) a 94) nejsou uvedeny výsledky jednání Komise majetkové RMB a požádal o samostatné hlasování o bodech 93) a 95).

  Martin Říha - požádal o samostatné hlasování o bodu 95).
  Marek Janíček - sdělil, že nemá informaci o výsledku jednání Komise majetkové RMB u zmíněných bodů.

  Ing. Oliver Pospíšil - sdělil, že pouze upozorňoval na nedostatek v materiálu.
  Martin Říha - upozornil na chybu v materiálu v již projednaném bodu 77).
  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 86) - 92).

  87.

  Nabytí pozemku p. č. 1247/130 v k. ú. Bohunice - ZM7/2752

  88.

  Nabytí pozemků p. č. 320/7 a 323/3, k. ú. Lesná - ZM7/2753

  89.

  Nabytí pozemku p. č. 2248/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/2754

  90.

  Nabytí pozemku p. č. 2540/67 v k. ú. Líšeň - ZM7/2877

  91.

  Nabytí pozemků p. č. 2594/30 a 2594/74, oba v k. ú. Maloměřice - ZM7/2878

  92.

  Nabytí pozemků p. č. 473/25, 1733/64, 1745/55 a 1745/60 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/2821


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 84: 40 - 0 - 0

  93.

  Nabytí pozemků p. č. 1782 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Brno, MČ Brno jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě" - ZM7/2820


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 85: 35 - 0 - 0

  94.

  Nabytí pozemku p. č. 1004/5 a p. č. 1005/6 v k. ú. Chrlice a zřízení služebnosti k pozemku p. č. 1005/6 pro stavbu "MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace" - ZM7/2819


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 86: 35 - 0 - 0

  95.

  Nabytí pozemku p. č. 1167/4 v k. ú. Komárov pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" - ZM7/2748


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 87: 36 - 0 - 4

  96.

  Nabytí pozemků p. č. 1646/21, 1646/22 a 1646/23 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/2745


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 96) - 99).

  97.

  Nabytí pozemku p. č. 1646/25 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Nový chodník v prodloužení ulice Hostislavova" - ZM7/2744

  98.

  Nabytí pozemku p. č. 3400/1 v k. ú. Kohoutovice - ZM7/2779

  99.

  Nabytí pozemku p. č. 582/1 a pozemku p. č. 582/2, vše v k. ú. Přízřenice a jejich svěření MČ Brno-jih - ZM7/2897


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 88: 37 - 0 - 0

  100.

  Nabytí a svěření pozemků p. č. 2713/170, 2713/173, 2713/174, 2713/177
  v k. ú. Žebětín - ZM7/2780


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 100) a 101).

  Ing. Oliver Pospíšil - požádal o samostatné hlasování o bodu 101) a upozornil, že u bodů 92) 93) a 94), kde upozornil na nedostatek v materiálu, byl zpracovatelem Odbor investiční MMB.

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 89: 40 - 0 - 0

  101.

  Nabytí a svěření pozemku p. č. 2480/2 v k. ú. Bystrc - ZM7/2773


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 90: 33 - 0 - 3

  102.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemku p. č. 88/8
  v k. ú. Komárov - ZM7/2750


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 102) - 115).

  103.

  Nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/6 k pozemku p. č. 5116/15
  v k. ú. Židenice - ZM7/2876

  104.

  Nabytí id. 3/8 pozemků p. č. 8207/45, 8357/17, 8361/13 a 8364/13, vše
  v k. ú. Židenice - ZM7/2879

  105.

  Nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 11/12 k pozemkům
  p. č. 946/13, 954/6 a 954/19, vše v k. ú. Staré Brno - ZM7/2755

  106.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/9 pozemku p. č. 6625/53, p. č. 6625/54, p. č. 9756/71, p. č. 9756/89 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemku
  p. č. 7519/3 vše v k. ú. Židenice, pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM7/2743

  107.

  Nabytí pozemku p. č. 1503/2 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice
  změna usnesení ZMB č. Z6/010, bod č. 54 - ZM7/2747

  108.

  Nabytí komunikační stavby při ulici U Křížku v k. ú. Ivanovice a nabytí pozemků v k. ú. Ivanovice - ZM7/2756

  109.

  Nabytí jednotky č. 287/4 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400 na společných částech budovy Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2737

  110.

  Nabytí jednotky č. 284/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/8400
  na společných částech budovy Husovice, č. e. 284, 285, 286, 287, 288 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2738

  111.

  Nabytí jednotky č. 281/10 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2739

  112.

  Nabytí jednotky č. 272/1 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2740

  113.

  Nabytí jednotky č. 280/9 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2741

  114.

  Nabytí jednotky č. 279/8 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2742

  115.

  Nabytí jednotky č. 273/2 - garáže, vymezené v budově Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 a souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1680/20160 na společných částech budovy Husovice, č. e. 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2761


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 91: 34 - 0 - 0

  116.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2559/4 v k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM7/2769


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 116) - 119).

  117.

  Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Město Brno a Bohunice,
  z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/2859

  118.

  Bezúplatné nabytí nemovitosti - garáže bez č. p./č. e na pozemku p. č. 1349/2
  k. ú. Staré Brno - ZM7/2887

  119.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 839/219 v k. ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - změna v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu pozemku - ZM7/2774

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 92: 37 - 0 - 0

  120.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č. e. 184, stojící na pozemku p. č. 1141, k. ú. Nový Lískovec - ZM7/2830


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 120), 121), 122), 124), 125) a 126).

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:

  Hlasování č. 93: neplatné hlasování

  Ing. Petr Vokřál, primátor, přerušil probíhající hlasování a předal slovo Ing. Oliverovi Pospíšilovi, přihlášenému do diskuze.
  Ing. Oliver Pospíšil - upozornil na body 125) a 126), které jsou variantní a není u nich uvedeno hlasování RMB.
  JUDr. Jiří Oliva - požádal o samostatné hlasování o bodu 127).
  Ing. Petr Vokřál, primátor - informoval JUDr. Jiřího Olivu, že bod 127) byl stažen a na základě upozornění Ing. Olivera Pospíšila nechal společně hlasovat o bodech 120), 121), 122) a 124).

  121.

  Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 5446, k. ú. Královo Pole - ZM7/2825

  122.

  Nabídka předkupního práva ke stavbě rod. rekreace, č. e. 330, stojící na pozemku p. č. 791/2, k. ú. Obřany - ZM7/2826

  124.

  Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 490, k. ú. Maloměřice - ZM7/2829


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 94: 37 - 0 - 0

  125.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
  p. č. 2191/2 v k. ú. Slatina - ZM7/2758


  Hlasování o variantě A:
  Hlasování č. 95: 32 - 2 - 2

  126.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
  p. č. 2197/1 v k. ú. Slatina - ZM7/2759

  Hlasování o variantě A:
  Hlasování č. 96: 37 - 0 - 1

  166.

  Zpráva k lokalitě Ponava - vydržení - ZM7/2788


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 97: 38 - 0 - 0

  128.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 504, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2789


  Ing. Oliver Pospíšil - navrhl společné hlasování o bodech 128) - 132).

  Ing. Petr Vokřál, primátor - nechal společně hlasovat o bodech 128) - 132).

  129.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 531, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2790

  130.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 527, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2791

  131.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 514, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2792

  132.

  Uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 523, k. ú. Ponava formou souhlasného prohlášení - ZM7/2793


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 98: 38 - 0 - 0

  133.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k. ú. Přízřenice, Medlánky
  a k. ú. Černá Pole - ZM7/2783

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 133) - 139).

  134.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k. ú. Staré Brno, Stránice
  a k. ú. Židenice - ZM7/2798

  135.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporu o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům v k. ú. Řečkovice - ZM7/2799

  136.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudního smíru ve sporech o určení vlastnického práva ČR ve vztahu k pozemkům k. ú. Brněnské Ivanovice
  a k. ú. Slatina - ZM7/2772

  137.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudních smírů ve sporech o určení vlastnického práva ČR k pozemkům v k. ú. Židenice, Líšeň a Horní Heršpice - ZM7/2771

  138.

  Uznání vlastnického práva ČR a uzavření soudních smírů ve sporech o určení vlastnického práva ČR k pozemkům v k. ú. Slatina, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Ponava a Líšeň - ZM7/2770

  139.

  Uznání vlastnického práva k částem pozemků p. č. 1319/2 a 1519, k. ú. Stránice formou souhlasného prohlášení - ZM7/2778


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 99: 35 - 0 - 0

  140.

  Směna pozemků v k. ú. Pisárky a v k. ú. Starý Lískovec s Fakultní nemocnicí Brno, změna částí usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/29. konané dne 20. 06. 2017, bod č. 191 - ZM7/2844

  Rozprava:

  Ing. Oliver Pospíšil - vyjádřil se k postupu Fakultní nemocnice Brno.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 100: 31 - 0 - 4

  142.

  Směna části pozemku p. č. 388 za část pozemku p. č. 389/2 v k. ú. Tuřany, svěření majetku města MČ Brno-Tuřany - ZM7/2806


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 142) a 143).

  143.

  Směna části pozemku p. č. 2659/69 za pozemky p. č. 2771/3, 2771/5, vše
  v k. ú. Jundrov, svěření majetku města MČ Brno-Jundrov - ZM7/2805


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 101: 36 - 0 - 0

  144.

  Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, budova bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 974/2, k. ú. Královo Pole - ZM7/2823


  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl společné hlasování o bodech 144) - 159).

  145.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 48/14, p. č. 48/15 a p. č. 48/16 k. ú. Řečkovice - ZM7/2824

  146.

  Svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 8601/2, p. č. 9288/2, p. č. 9289/2 k. ú. Židenice - ZM7/2822

  147.

  Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku
  p. č. 3966/99 k. ú. Řečkovice - ZM7/2886

  148.

  Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 2112/2, p. č. 2112/3, p. č. 2112/4, p. č. 2112/5, p. č. 2112/19, p. č. 2112/20, p. č. 2112/21,
  p. č. 2112/22, p. č. 2112/23, p. č. 2112/24, p. č. 2112/25, p. č. 2112/26, p. č. 2112/27, p. č. 2112/28 a p. č. 2112/29 k. ú. Maloměřice - ZM7/2892

  149.

  Svěření majetku města MČ Brno-Útěchov, budovy s č. p. 277, která je součástí pozemku p. č. 58/22 k. ú. Útěchov u Brna - ZM7/2893

  150.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 1367, p. č. 1368, p. č. 1369, p. č. 1371, p. č. 1372, p. č. 1374, p. č. 1375 a p. č. 1376 k. ú. Lesná - ZM7/2894

  151.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 2334, 2337 v k. ú. Pisárky - ZM7/2801

  152.

  Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 6238/3 v k. ú. Líšeň - ZM7/2802

  153.

  Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 4576/3 v k. ú. Líšeň - ZM7/2795

  154.

  Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 7510/10 v k. ú. Židenice - ZM7/2797

  155.

  Svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemku p. č. 7361 v k. ú. Židenice - ZM7/2796

  156.

  Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. id. ½ 1924/3, 1924/5, 1924/6, 1924/10, 1924/12, 1924/13, 1924/14, 7192/1, 7192/22, 7192/23, 7192/24, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4, 7230/5, 7230/6, 7230/8 vše v k. ú. Bystrc - ZM7/2777

  157.

  Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemků p. č. 3318, 3559, 3581, 3679, 3717, 3753 v k. ú. Žebětín - ZM7/2775

  158.

  Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5293/2
  v k. ú. Žabovřesky - ZM7/2776

  159.

  Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemků p. č. 2135/3, 2135/11
  v k. ú. Žebětín - ZM7/2782


  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 102: 38 - 0 - 0

  160.

  Zřízení služebnosti na pozemku p. č. 768/4 v k. ú. Chrlice - ZM7/2757


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 103: 38 - 0 - 0

  162.

  Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnického podílu ve výši id.1/3 pozemku
  p. č. 1075 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2749


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 104: 33 - 0 - 2

  163.

  Výzva manželům XXXXXXXXXX k převedení budovy garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 1153, k. ú. Staré Brno - ZM7/2883


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 105: 36 - 0 - 1

  164.

  Dohoda o odstoupení od Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva
  a smlouvy o zřízení zástavního práva č. 6312174263 ve znění Dodatku č. 1 se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o. - pozemky p. č. 3015 a 3016
  v k. ú. Židenice - ZM7/2812


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 106: 31 - 0 - 2

  165.

  Zpráva o podané žalobě na náhradu škody ve výši 11.820.731,-Kč, pověření městské části Brno-střed k právnímu zastupování v soudním sporu, odnětí svěřeného nemovitého majetku města v k. ú. Stránice - bývalý vojenský areál při ulici Lerchova - ZM7/2835

  Rozprava:

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - požádal o samostatné hlasování o části B. 2/.

  Ing. Oliver Pospíšil - podal návrh na změnu části usnesení část B. 2/ ve znění: ZMB neschvaluje MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku


  Hlasování o návrhu usnesení odstavec A. a B. 1:
  Hlasování č. 107: 33 - 0 - 1


  Hlasování o návrhu usnesení Ing. Olivera Pospíšila:
  Hlasování č. 108: 14 - 4 - 16

  Tento návrh nebyl přijat.


  Hlasování o návrhu usnesení odstavec B. 2/:

  Hlasování č. 109: neplatné hlasování

  Po ukončení hlasování vystoupil Bc. Roman Onderka, MBA, který zpochybnil hlasování.

  Opětovné hlasování po zpochybnění Bc. Romanem Onderkou, MBA:

  Hlasování č. 110: neplatné hlasování

  Ing. Petr Vokřál, primátor, zpochybnil hlasování.
  Opětovné hlasování po zpochybnění Ing. Petrem Vokřálem, primátorem:
  Hlasování č. 111: 28 - 7 - 2

  167.

  Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017-2025 - ZM7/2760


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 112: 34 - 0 - 2

  168.

  Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace - ZM7/2815


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 113: 39 - 0 - 0

  169.

  Rozpočtové opatření - převod finančních prostředků z Odboru školství, mládeže
  a tělovýchovy MMB a Odboru investičního MMB na Odbor dopravy MMB
  v souvislosti s budováním Městského kamerového dohledového systému
  a kamerových bodů v MPR - ZM7/2895


  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 114: 32 - 0 - 1

  170.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku
  p. č. 1086/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/2763


  Hlasování o návrhu usnesení varianta A:
  Hlasování č. 115: 37 - 0 - 0

  171.

  Nabídka využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům
  p. č 1087, 1088, 1089 a 1090 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/2762


  Hlasování o návrhu usnesení varianta A:
  Hlasování č. 116: 33 - 0 - 0

  172.

  Nabídka na využití předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 7 v k. ú. Medlánky - ZM7/2794


  Hlasování o návrhu usnesení varianta A:
  Hlasování č. 117: 36 - 0 - 0

  174.

  Poskytnutí neinvestičních příspěvků školám na preventivní opatření proti šíření onemocnění žloutenkou typu A - rozpočtové opatření - ZM7/2900

  Rozprava:

  RNDr. Jan Hollan, Ph.D. - vyjádřil se k pravidlům hygieny rukou ve vztahu k použití desinfekčních prostředků.

  Bc. Tomáš Koláčný - uvedl, že tento materiál nemůže podpořit, protože není vhodné preventivní použití antibiotických a antivirotických prostředků, které mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku rezistentních kmenů.

  MUDr. Daniel Rychnovský - reagoval na vystoupení Bc. Tomáše Koláčného, a uvedl, že vzhledem k šíření hepatitidy na území města by tento materiál měl být podpořen.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na předchozí vystoupení.

  MUDr. Josef Drbal - popsal hygienická opatření při epidemiologické situaci ve zdravotnických zařízeních a navrhl podpoření materiálu.


  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 118: 37 - 1 - 3

  3.

  Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

  Rozprava:
  Martin Říha - vyjádřil se k předloženým zprávám o činnosti Městské policie a Zprávě
  o bezpečnostní situaci na území města Brna od Policie ČR a informoval o bezpečnostní situaci na Starém Brně, která dle jeho názoru nejspíš souvisí se sociálním začleňováním. Poté se vyjádřil ke statistikám trestné činnosti a v návaznosti na ně, požádal, aby v rámci přípravy rozpočtu na příští rok byly navýšeny finanční prostředky na mzdy strážníků. Také požádal o tabulkové zvýšení počtu strážníků na ulici a uvedl k tomu důvody.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na vystoupení Martina Říhy a uvedl, že součástí rozpočtu bude navýšení mezd, rizikových příplatků a ohodnocení pro strážníky Městské policie Brno.
  Bc. Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno - popsal trestní situaci na ulici Zahradnické.
  Ing. Petr Vokřál primátor - dotázal se na stav zaměstnanců.
  Bc. Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno - odpověděl na dotaz Ing. Petra Vokřála, primátora, a informoval o kampani na nábor nových strážníků.

  Bc. Martin Freund - reagoval na poznámku Martina Říhy na možnou souvislost trestné činnosti se sociálním začleňováním.

  Ing. Oliver Pospíšil - okomentoval činnost Kontrolního výboru ZMB a vznesl dotaz k zaparkovanému sportovnímu vozidlu parkujícímu pravidelně na parkovišti před Novou radnicí.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se ke zmíněnému vozidlu a uvedl, že bude tato záležitost dále řešena.

  Martin Říha - reagoval na vystoupení Bc. Martina Freunda.

  RNDr. Mojmír Vlašín - apeloval na členy ZMB ve věci zadržování dešťové vody.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - upozornil, že bod 4) Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB ještě nezačal.

  Bc. Roman Onderka, MBA - reagoval na vystoupení RNDr. Mojmíra Vlašína a na zaparkované sportovní vozidlo na Nové radnici. Na závěr svého vystoupení se vyjádřil k finanční situaci městských strážníků.

  4.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)


  RNDr. Jan Hollan, Ph.D.

  · vyjádřil svůj nesouhlas s obdržením informativní zprávy v tištěné podobě, když na internetových stránkách města Brna byla k dispozici elektronicky.

  /Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že je nutné tuto elektronizaci dokumentů řešit./
  /RNDr. Jan Hollan, Ph.D. - informoval, že obdržené CD s naskenovanými materiály nevyužívá, nýbrž čerpá materiály k zasedání z městského webu.
  /Ing. Pavel Loutocký, tajemník MMB - přislíbil, že Organizační odbor MMB udělá v brzké době průzkum, který prověří, kdo má zájem o materiály v tištěné a elektronické podobě./
  V souladu s příslibem Ing. Pavla Loutockého, tajemníka MMB, byly členům ZMB rozeslány dotazníky, týkající se distribuce materiálů na zasedání ZMB.

  JUDr. Jiří Oliva

 • požádal o reakci na žádost týkající se rezidentního parkování, a sice o písemné stanovisko Ministerstva dopravy ČR a dotázal se na další projednávání této problematiky.

  /Ing. Petr Vokřál, primátor - nastínil již proběhlá jednání a ujistil JUDr. Jiřího Olivu, že dokumenty, o které požádal, mu budou poskytnuty./
  /JUDr. Jiří Oliva - vyjádřil se k myšlence rezidentního parkování a sdělil, že dle jeho názoru by pro celé Brno měla být jedna zóna./
  /Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že by bylo dobré probrat rezidentní parkování na jednání klubů, kde bude vše prodiskutováno a dále se bude tento problém řešit./

  Následně Bc. Roman Onderka, MBA, podal návrh na prodloužení zasedání do doby ukončení tohoto bodu.
  Hlasování o prodloužení jednání:
  Hlasování č. 119: 32 - 1 - 1


  Bc. Roman Onderka, MBA

 • v reakci na vystoupení JUDr. Olivy týkající se rezidentního parkování mimo jiné promluvil o situaci v MČ Brno-střed a Brno-Vinohrady.
 • ---------------------------------
 • v návaznosti na podání ZMB č. j. MMB/0334565/2017 požádal o prověření, jak se Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, zachoval při hlasování o dotacích v souvislosti se zákonem o střetu zájmů.
  ----------------------------------
 • vznesl několik dotazů ke zprávám o činnosti dozorčích rad příspěvkových organizací, předkládaných RMB.
  ----------------------------------
 • vyjádřil se ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor uzavřené mezi Turistickým informačním centrem, příspěvkovou organizací, a Distillery social reactor, z. s., v objektu bývalého pivovaru na ulici Pekařské a ve vztahu k ceně nájmu a požádal
  o prověření této záležitosti.
  ----------------------------------
 • v souvislosti s akcí Oslavy 100 požádal o písemné vyhotovení schváleného usnesení orgánu, jenž schválil tuto akci ve městě Brně, informace týkající se kreativního ředitele projektu, předložení kreativního konceptu projektu Republika 1918-2018 Brno a usnesení orgánu, který to schválil a umělecké rozpracování tohoto konceptu. Dále požádal o kopii oficiálních žádostí města Brna o spolufinancování tohoto projektu a odpovědi. Dále se dotázal, jak nákladný pro Brno dosud tento projekt byl
  a bude, a z jakých kapitol je na tento projekt čerpáno.

  /V následné diskuzi k této problematice vystoupili Ing. Petr Vokřál, primátor,
  a Bc. Roman Onderka, MBA./

  Martin Říha

 • informoval o alternativách rekonstrukce koupaliště Riviéra, cenovém rozdílu, kritériích
  a výběru dodavatele.

  /Richard Mrázek, náměstek primátora - uvedl, že soutěž byla veřejná a projektovou dokumentaci si lze stáhnout. Dále se vyjádřil k hodnotícím parametrům vedoucí k výběru dodavatele./
  /Martin Říha - připomenul propustnost bazénových stěn./
  /Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na vystoupení Martina Říhy./
  /Martin Říha - sdělil, že na rekonstrukci mohla být použita výrazně levnější metoda./
  /Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se k ceně vody./
  /Martin Říha - upozornil, že bazény se nacházejí v záplavovém území./


 • Informativní zprávy:

  Zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 18:30 hod.) Ing. Petr Vokřál, primátor.