Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/127

konané dne 3. 8. 2017

 

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi.

Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Mgr. Jaroslavu Suchém a Ing. Pavlu Staňkovi

- schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřítomen

---

pro

pro

---

pro

pro

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřítomen

---

pro

pro

---

pro

pro

pro

 

 

Schválený program jednání:

1. „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4“ – výzva k podání nabídky – úprava zadávací dokumentace – RM7/09017

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Ing. Jaroslav Kacer, Marek Janíček, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, JUDr. Hana Doležalová.

 

Nepřítomni:

Mgr. Martin Ander, Ph.D., Bc. Tomáš Koláčný.

 

1.

„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2 - 4“ – výzva k podání nabídky – úprava zadávací dokumentace – RM7/09017

Bylo hlasování po kratší rozpravě. Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB.

 

RMB schvaluje doplnění a úpravu zadávací dokumentace, týkající se stavebních objektů financovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, schválené na schůzi Rady města Brna č. R7/124 konané dne 11. 7. 2017, bod č. 84, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

pro

---

pro

pro

---

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vokřál v. r.                                                                     Mgr. Petr Hladík v. r.

       primátor                                                                               1. náměstek primátora

 

 

 

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jaroslav Suchý v. r.

 

Ing. Pavel Staněk v. r.

 

 

 

 

V Brně dne 3. 8. 2017

Zapsala Eva Hyttychová