STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2017

 
 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 11/2017,

o nočním klidu

 
 
 
__________________________

datum nabytí účinnosti: 7. 7. 2017
____________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 11/2017,

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/29. zasedání konaném dne 20. června 2017 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):


 
Článek 1
Předmět

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 6:00 hodin.


 
Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

  1. Doba nočního klidu se na celém území města Brna nemusí dodržovat v noci z 31. prosince na 1. ledna.
  2. Výjimečné případy, při nichž je na části území statutárního města Brna doba nočního klidu vymezena dobou kratší, jsou stanoveny v příloze vyhlášky.


 
 
 
 
Článek 4
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2017, o nočním klidu.


 
Článek 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r.
primátor města Brna

 
 
 
 
Mgr. Petr Hladík, v. r.
1. náměstek primátora města Brna