jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

Z Á P I S

 

schůze Rady města Brna č. R7/121

konané dne 19. června 2017

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Mgr. Jaroslavu Suchém a Marku Janíčkovi – schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepř.

pro

   −−

pro

pro

pro

−−

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

   −−

pro

pro

pro

−−

pro

 

 

Schválený program jednání:

 

1.

Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., stojícím na pozemcích p. č. 2434/6, 2437/2 a 2437/3, v k. ú. Černovice – RM7/08666

2.

Návrh smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic“ – RM7/08662

3.

Návrh smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Křenová, Svitavské nábřeží − rekonstrukce vodovodu v kolektoru včetně rekonstrukce šachty Š3 primárního kolektoru Brno“ – RM7/08663

4.

„Administrace jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh, na veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII − zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ − výběr dodavatele, návrh smlouvy – RM7/08664

5.

„Kino Art – stavební úpravy budovy“ − svěření pravomoci Odboru investičnímu MMB – RM7/08665

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marcela Marečková, Vladislav Jakubů (stážista, účastník projektu „Proč by ne“).

 

Nepřítomni:

Ing. Jaroslav Kacer, Ing. Pavel Staněk.

 

 

 

 

1.

Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., stojícím na pozemcích p. č. 2434/6, 2437/2 a 2437/3, v k. ú. Černovice – RM7/08666

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

−−

pro

 

 

 

 

 

2.

Návrh smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic“ – RM7/08662

Bylo hlasováno po kratší rozpravě včetně předloženého doplňujícího materiálu společně s bodem 3.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova − rekonstrukce ulic“ dle § 7, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi statutárním městem Brnem, Dopravním podnikem města Brna, a. s. a Brněnskými komunikacemi, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

−−

pro

 

 

 

3.

Návrh smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Křenová, Svitavské nábřeží − rekonstrukce vodovodu v kolektoru včetně rekonstrukce šachty Š3 primárního kolektoru Brno“ – RM7/08663

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Křenová, Svitavské nábřeží − rekonstrukce vodovodu v kolektoru včetně rekonstrukce šachty Š3 primárního kolektoru Brno“ dle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

−−

pro

 

 

 

4.

„Administrace jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh na veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII − zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ − výběr dodavatele, návrh smlouvy – RM7/08664

Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněném návrhu usnesení. V rámci projednávání tohoto bodu upozornil Richard Mrázek, náměstek primátora,  na možnost korekce ve vztahu k plánovaným zadávacím podmínkám u veřejné zakázky „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII − zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“.

 

1. RMB schvaluje výjimku z postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. schváleném usnesením č. R7/087 ze dne 8. 11. 2016 u veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh na veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII − zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“.

 

2. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Administrace jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh na veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna − etapy VII a VIII − zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ nabídku společnosti MOBA studio s. r. o., Turkmenská 1420/2, Vršovice, 101 00 Praha 10; korespondenční adresa U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1.

 

3. RMB schvaluje příkazní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností MOBA studio s. r. o., která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB pověřuje Ing. Tomáše Pohla, zástupce vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, podpisem příkazní smlouvy.

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv.

***

úkol č.: [R7/121/04/01]

zodpovídá:  OVLHZ MMB                                   [16]

termín: [bezodkladně]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB zajistit zpracování právního posouzení zadávacích podmínek zpracovaných společností MOBA studio s. r. o. u veřejné zakázky „Realizace protipovodňových opatření města Brna − etapy VII a VIII − zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ ze strany advokátní kanceláře MT Legal s. r. o.

***

úkol č.: [R7/121/04/02]

zodpovídá:  OVLHZ MMB                                   [16]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

zdržel se

pro

pro

−−

pro

pro

nepř.

−−

pro

 

 

 

5.

„Kino Art – stavební úpravy budovy“ − svěření pravomoci Odboru investičnímu MMB – RM7/08665

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB svěřuje dle §102 odst. 3 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodnout o zahájení zjednodušeného podlimitního řízení u veřejné zakázky „Kino Art – stavební úpravy budovy“ včetně schválení zadávacích podmínek a souvisejících dokumentů.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výzvy k podání nabídek.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

nepř.

−−

pro

 

 

 

 

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z7/29

 

1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z7/29, které se bude konat od 20. 6. 2017 následující body:

 

- Návrh smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic“ – RM7/08662

 

- Návrh smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Křenová, Svitavské nábřeží − rekonstrukce vodovodu v kolektoru včetně rekonstrukce šachty Š3 primárního kolektoru Brno“ – RM7/08663

 

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyřadit z programu zasedání ZMB č. Z7/29, které se bude konat od 20. 6. 2017 následující body:

 

- Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., stojícím na pozemcích p. č. 2434/6, 2437/2 a 2437/3, v k. ú. Černovice – RM7/08666

 

 

 

 

 

 

                Ing. Petr Vokřál v. r.                                             Mgr. Petr Hladík v. r.

                    primátor                                                           1. náměstek primátora

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jaroslav Suchý v. r.

Marek Janíček v. r.

 

 

 

V Brně dne 19. 6. 2017

Zapsala Lenka Kadlecová