jen logo a znak3 300dpi

Statutární město Brno

Rada města Brna

Z Á P I S

 

schůze Rady města Brna č. R7/119

konané dne 6. června 2017

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi do bodu 52, od bodu 53 do konce jednání vedl schůzi náměstek primátora Mgr. Petr Hladík. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Mgr. Jaroslavu Suchém – schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

nepř.

pro

pro

pro

   pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

nepř.

pro

pro

pro

   pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

15.

Schválení investičního záměru „Zprůchodnění zahrad vily Lӧw-Beer a vily Tugendhat“ – RM7/08319

32.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek v roce 2017 a návrh rozpočtového opatření – RM7/

35.

„Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Rozdrojovice“ – RM7/

36.

Zpráva o činnosti za rok 2016 a Střednědobý výhled Hvězdárny a planetária města Brna, p. o. – RM7/

37.

Zapojení do soutěže o hlavní evropské město inovací – European Capital of Innovation Award 2017 – RM

56.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno, Lesnická I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo se společností AQUA PROCON s. r. o. – RM7/

57.

„Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ – výběr dodavatele;  návrh smlouvy o vypracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru – RM7/

59.

„Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“ – výběr nejvhodnějším nabídky a návrh smlouvy

109.

Oblast placeného stání ve městě Brně (Rezidentní parkování) – Realizační projekt – RM7/08429

Schválený program jednání:

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/29 – RM7/08497

1b.

Jmenování a stanovení platu řediteli Základní školy Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace – RM7/08289

1c.

Jmenování a stanovení platu řediteli Základní školy Brno, Horní 16, příspěvková organizace – RM7/08288

1d.

Jmenování a stanovení platu řediteli Základní školy Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace – RM7/08287

1e.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, G. Preissové 8, příspěvková organizace – RM7/08156

1f.

Návrh odpovědi na dotaz člena ZMB, vzneseny na zasedání ZMB č. Z7/28 dne 16. 5. 2017, adresovany RMB

1g.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace – RM7/08444

1h.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ PASTELKY, Brno, Jamborova 11, příspěvková organizace – RM7/08443

2.

Přijetí neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2017 – RM7/08361

3.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017 – RM7/08300

4.

Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018, návrh rozsahu a struktury střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019-2023 – RM7/08333

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtu – RM7/08292

6.

Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách – RM7/08350

7.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu – RM708349

8.

Návrh pojmenování nových ulic na území města Brna – RM7/08352

9.

Vyvěšení moravské vlajky – RM7/08351

10.

Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň za rok 2016 – RM7/08382

11.

Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 a jmenování dalšího zástupce pro zastupování statutárního města Brna na jednáních a valných hromadách svazku – RM7/08271

12.

Zapojení Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, do projektu Brnonline − e-shop, návrh rozpočtového opatření – RM7/08320

13.

Muzeum města Brna, příspěvková organizace − převedení části investičního transferu na neinvestiční příspěvek, návrh rozpočtového opatření – RM7/08321

14.

Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a. s. o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy – RM7/08293

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Křižovatka Vídeňská – Poříčí – stavební řešení“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/08290

17.

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy v k. ú. Kohoutovice pro stavbu „Ulice Návrší Svobody − úprava zastávky MHD Výletní (BESIP)“ – RM7/08313

18.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro stavbu „Ulice Návrší Svobody − úprava zastávky MHD Výletní (BESIP)“ – RM7/08291

19.

Trasování páteřních cyklostezek propojujících zázemí s městem Brnem – RM7/08346

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/21 v k. ú. Líšeň – RM7/08302

21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3891/2 v k. ú. Komín – RM7/08305

22.

Návrh nabytí pozemku p. č. 8366/7 v k. ú. Židenice – RM7/08305

23.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1178/10 a 2889/2. oba v k. ú. Novy Lískovec – RM7/08306

24.

Návrh nabytí pozemků p. č. 8206/13 a 9403/9, oba v k. ú. Židenice – RM7/08307

25.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1526/212, 1526/254, 1526/269, 1534/39, 1534/42 a p. č. 1535/92 k. ú. Komín – RM7/08303

26.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1526/211, 1526/255, 1526/268, 1534/40, 1534/41 a p. č. 1535/93 k. ú. Komín – RM7/08304

27.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 777/1 a p. č. 1086/14 v k. ú. Ponava. p. č. 3873/1 a p. č. 3871/4 v k. ú. Černá Pole – RM7/08309

28.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 6519/2 a p. č. 8390/3 v k. ú. Židenice – RM7/08310

29.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 803/2 v k. ú. Město Brno, p. č. 250/1, p. č. 250/3, p. č. 1522/1 a p. č. 1523 v k. ú. Veveří – RM7/08311

30.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1385/2 v k. ú. Staré Brno – RM7/08312

31.

Projekt „Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna“ − rozhodnutí o poskytnutí dotace – RM7/08284

33.

Poskytnutí transferu městské části, svěření investorství a investorské činnosti, návrh  rozpočtového opatření – RM7/08356

34.

Střednědobý výhled rozpočtu Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace na období 2018-2020 – RM7/08285

38.

Mezinárodní inženýrská soutěž EBEC Finál 2017 − návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně – RM7/08358

39.

Projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2017/2018“ − návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě – RM7/08379

40.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie – RM7/08353

41.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2017/2018 − návrh rozpočtového opatření – RM7/08365

42.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/08364

43.

Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu a volnočasových aktivit na rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/08366

44.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit a neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu sportovnímu klubu TJ Tatran Starý Lískovec, z. s. – RM7/08354

45.

Darování učebních pomůcek školám – RM7/08275

46.

Zapojení do programu Cena vévody z Edinburghu − návrh memoranda o spolupráci – RM7/08277

47.

Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji – RM7/08371

48.

Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků – RM7/08369

49.

Záměr prodeje bytového domu Lerchova 14 včetně pozemků – RM7/08370

50.

Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k. ú. Bystrc – RM7/08368

51.

Žádost ZMČ Brno-Královo Pole o předchozí souhlas ZMB k prodeji bytových jednotek v bytovém domě Purkyňova 1, 3, 5, 7 vymezených podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, za cenu nižší než obvyklou – RM7/08367

52.

Projekt „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“ – žádost o dotaci – RM708362

53.

Projekt „Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova“ – žádost o dotaci – RM7/08294

54.

Projekt „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“ – žádost o dotaci – RM7/08363

55.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Jánská 18/20 − stavební práce a úpravy podlah“ výběr dodavatele – smlouva –RM7/08394

58.

„Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15“ – výběr dodavatele a smlouva se společností I. Vyškovská stavební společnost, s r. o. – RM7/

60.

Uzavření plánovací smlouvy − vybudování technické infrastruktury v souvislosti s přístavbou a nástavbou objektu pro rodinnou rekreaci č. ev. 556 na pozemcích v k. ú. Kníničky − změna usnesení – RM7/08359

61.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 6615034138 – dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 6616030776 – budova Moravské nám. 15 k. ú. Veveří – RM7/08314

62.

Nájem prostor sloužících podnikání v budově Lidická 11, k. ú. Veveří – RM7/08298

63.

Pronájem prostor a pozemků – objekt Charbulova 137, k. ú. Černovice – RM7/08297

64.

Žádost o ukončení nájmu dohodou – smlouvy o nájmu v objektu č. 16 v areálu Kraví hora – RM7/08299

65.

Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2065/156 v k. ú. Tuřany v areálu mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká – RM7/08296

66.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3221/1 v k. ú. Židenice – RM7/08344

67.

Záměr prodeje pozemku p. č. 776/3 v k. ú. Zábrdovice – RM7/08343

68.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2375/53, k. ú. Žabovřesky – RM7/08342

69.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1531/4 v k. ú. Komín a návrh na uzavření dohody o narovnání − RM7/ 08341

70.

Návrh nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 1924/9 v k. ú. Bystrc, návrh na uzavření dohody o narovnání a návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudní cestou – RM7/08340

71.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/08339

72.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/08338

73.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Kohoutovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/08337

74.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bystrc, Komín a Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/08336

75.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Slatina, Staré Brno, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/08335

76.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/08357

77.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Město Brno, Slatina, Líšeň a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/08334

78.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/08332

79.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pod komunikacemi v k. ú. Komín, Černovice a Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/08331

 

80.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-16/061 – RM7/08377

81.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/158 – RM7/08376

82.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP-16/185 – RM7/08375

83.

Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace Štýřice, č.e. 182, stojící na pozemku p. č. 1885/98, v k. ú. Štýřice – RM7/08374

84.

Nabídka předkupního práva ke stavbám pro rodinnou rekreaci, k budovám s č.e., bez č.p./č.e, a k budovám nezapsaným v KN, stojícím na pozemcích v k. ú. Obřany – lokalita „Zadní“

85.

Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 3824, k. ú. Královo Pole – RM7/08372

86.

Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p. č. 169/28. k. ú. Staré Brno – RM7/08384

87.

Návrh směny pozemků v k. ú. Pisárky a v k. ú. Starý Lískovec s Fakultní nemocnicí Brno – RM7/08391

88.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 1063/1, p. č. 1063/2, p. č. 1063/3 a p. č. 1063/4 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/08330

89.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 2458, p. č. 2469/1, p. č. 2635/2 a p. č. 2635/5 v k. ú. Černovice – RM7/08329

90.

Návrh svěření majetku města MC Brno-Líšeň, části pozemku p. č. 4814/4 v k. ú. Líšeň dle GP č. 4383-411/2015 – RM7/08328

91.

Návrh svěření majetku města MC Brno-Bystrc, pozemků p. č. id. 1/2 1924/3, 1924/5,1924/6, 1924/10, 1924/12, 1924/13, 1924/14, 7192/1, 7192/22,  7192/23, 7192/24, 7230/1, 7230/2, 7230/3, 7230/4. 7230/5, 7230/6, 7230/8 vše v k. ú. Bystrc – RM7/08327

92.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemků p. č. 3318, 3559, 3581, 3679, 3717, 3753 v k. ú. Žebětín – RM7/08326

93.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5293/2 v k. ú. Žabovřesky – RM7/08325

94.

Zřízení věcných břemen umístění trafostanic ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna v k. ú. Horní Heršpice. v k. ú. Štýřice. v k. ú. Žabovřesky, v k. ú. Lesná a záměr pronájmu pozemku p. č. 1598 v k. ú. Štýřice – RM7/08323

95.

Zřízení věcného břemene umístění trafostanice ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na části pozemku p. č. 144/6 ve vlastnictví statutárního města Brna v k. ú. Židenice – RM7/08324

96.

Propachtovat pozemek p. č. 2773/2 v k. ú. Kuřim – RM7/08317

97.

Návrh dohody o narovnání se společností LP EXPO, s. r. o.. návrh rozpočtového opatření – RM7/08392

98.

Návrhy na změny účelu využití a názvů účelových neinvestičních příspěvku příspěvkových organizací Centrum experimentálního divadla a Turistického informačního centra města Brna – RM7/08381

99.

„Vize prostorového rozvoje města Brna“ – RM7/08388

100.

Vydání majetku nepatrné hodnoty zůstaviteli pohřbu městské části Brno-Komín, žádost o schválení prodeje akcií z úrovně městské části – RM7/08411

101.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zadavatelská činnost při výběru zhotovitele na akci Mečová 3 − obnova objektu pro zprovoznění kanceláří ve 3.NP“ − zrušení zadávacího řízení – RM7/08427

102.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/08421

103.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury – RM7/08437

104.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2017 − Kantiléna z. s. - návrh rozpočtového opatření – RM7/08416

105.

„Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín“ – změna závazku – RM7/08279

106.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace, č. e. 618, stojící na pozemku p. č. 58/13, k. ú. Nový Lískovec – RM7/08472

107.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Oprava uměleckého díla − dekorační stěna při ul. Štefáčkova 5 v MČ Brno-Líšeň“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/08114

108.

Pronájem prostor sloužících podnikání − knihovní klub v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v k. ú. Město Brno – RM7/08428

110.

Akční plán zlepšování kvality ovzduší 2017 – RM7/08395

111.

Nadlimitní veřejná zakázka „Návrh změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraie. změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. a 42. soubor a změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011,2012“ − zahájení zadávacího řízení – RM7/08453

112.

Smlouva na zajištění realizace Pilotního projektu sběru biologicky rozložitelných odpadů V Masarykově čtvrti v Brně – RM7/

113.

Sochy v ulicích - Brno Art Open 2017− smlouva o výpůjčce – RM7/08503

114.

Návrh Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna Stanovení ekonomického nájemného pro potřeby statutárního města Brna – RM7/08473

115.

Návrh dispozice s bytovým domem Čelakovského 1/Táborská 192 v Brně – RM7/08505

116.

Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky MČ Brno-Žabovřesky na investiční akci „Víceúčelové tělovýchovné zařízení pro mládež při ZŠ Brno, Sirotkova 36“ – RM7/08439

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Různé

 

Bod 51 byl projednán po bodu 1h

Bod 44 byl projednán po bodu 51

Bod 115 byl projednán po bodu 50

Bod 31 byl projednán po bodu 115

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Mgr. Barbora Langová, Mgr. Tomáš Kočička, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

 

Nepřítomna:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.

 

 

 

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/29 – RM7/08497

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném předběžném programu ZMB  Z7/29.

 

1. RMB bere na vědomí „Předběžný program“ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/29 konaného od 20. 6. 2017

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB

- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB

- předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***

úkol č.: [R7/119/1a]

zodpovídá: ORGO                                         [8]

termín: [2017-06-08]

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

1b.

Jmenování a stanovení platu řediteli Základní školy Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace – RM7/08289

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu s §166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 59 Statutu města Brna, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 7. 2017 na místo ředitele ZŠ Brno, Antonínská 3, p. o., Mgr. Libora Tománka.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 1. 7. 2017 plat řediteli ZS Brno, Antonínská 3, p. o., Mgr. Liboru Tománkovi, z důvodu jeho jmenování, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

 

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele ZŠ o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/119/1b]

zodpovídá: OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

1c.

Jmenování a stanovení platu řediteli Základní školy Brno, Horní 16, příspěvková organizace – RM7/08288

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu s §166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 59 Statutu města Brna, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 7. 2017 na místo ředitele ZŠ Brno, Horní 16, p. o., Mgr. Martina Petrželu.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 01. 07. 2017, plat řediteli ZŠ Brno, Horní 16, p. o., Mgr. Martinu Petrželovi, z důvodu jeho jmenování, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele ZŠ o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/119/1c]

zodpovídá: OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

1d.

Jmenování a stanovení platu řediteli Základní školy Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace – RM7/08287

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu s §166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 59 Statutu města Brna, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 8. 2017 na místo ředitele ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., Mgr. Luďka Balcaříka.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 1. 8. 2017, plat řediteli ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., Mgr. Luďku Balcaříkovi, z důvodu jeho jmenování, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele ZŠ o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/119/1d]

zodpovídá: OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

1e.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, G. Preissové 8, příspěvková organizace – RM7/08156

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných podle § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

s účinností od 1. 7. 2017

osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Brno, G. Preissové 8, příspěvková organizace dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.

***

úkol č.: [R7/119/1c]

zodpovídá: OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

1f.

Návrh odpovědi na dotaz člena ZMB, vznesený na zasedání ZMB č. Z7/28 dne 16. 5. 2017, adresovaný RMB

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.

 

1. RMB schvaluje odpověď JUDr. Jiřímu Olivovi na jeho dotaz vznesený v bodě Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB zasedání ZMB č. Z7/28 dne 16. května 2017, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje náměstka primátora pro oblast sociálně-kulturní a dopravy Bc. Matěje Hollana podpisem odpovědi.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

1g.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace – RM7/08444

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 9. 2017 na místo ředitelky Mateřské školy Bmo, Štolcova 21, příspěvková organizace, Mgr. Šárku Sukovou.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností k 1. 9. 2017

plat ředitelce MŠ Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace, Mgr. Šárce Sukové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace dle přílohy č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/119/1g]

zodpovídá: OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

1h.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ PASTELKY, Brno, Jamborova 11, příspěvková organizace – RM7/08443

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 8. 2017 na místo ředitelky Mateřské školy PASTELKY, Brno, Jamborova 11, příspěvková organizace, paní Michaelu Maškovou.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností k 1. 8. 2017

plat ředitelce MŠ PASTELKY, Brno, Jamborova 11, příspěvková organizace, paní Michaele Maškové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ PASTELKY, Brno, Jamborova 11, příspěvková organizace dle přílohy č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/119/1h]

zodpovídá: OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

51.

Žádost ZMČ Brno-Královo Pole o předchozí souhlas ZMB k prodeji bytových jednotek v bytovém domě Purkyňova 1, 3, 5, 7 vymezených podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, za cenu nižší než obvyklou – RM7/08367

Dotazy členů RMB zodpověděli Bc. Daniel Valenta, místostarosta MČ Brno-Královo Pole a Dagmar Niklová, zástupkyně petičního výboru − občanka. Bylo hlasováno po delší rozpravě o pozměněném a doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s prodejem bytových jednotek č. 2517/1, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 2517/5, 2517/6, 1910/1, 1910/2, 1910/3, 1910/4, 1910/5, 1910/6, 1911/1, 1911/2, 1911/4, 1911/5, 1911/6, 1912/1, 1912/2, 1912/3, 1912/4, 1912/5, 1912/6 vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v bytovém domě č.p. 1910, 1911, 1912, 2517 na ulici Purkyňova 1, 3, 5, 7, Brno, na pozemcích p. č. 3717/1, 3719, 3721 a 3722, vše v k. ú. Královo Pole, včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích za cenu obvyklou.

 

2. RMB doporučuje Městské části Brno-Královo Pole pro ověření aktuální výše ceny zadat zpracování revizního znaleckého posudku.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

zdržel se

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

−−

pro

zdržel se

 

 

 

44.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit a neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu sportovnímu klubu TJ Tatran Starý Lískovec, z. s. – RM7/08354

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Vladan Krásný, starosta MČ Brno-Starý Lískovec a Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec a Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB bere na vědomí majetkoprávní vztahy v areálu TJ Tatran Starý Lískovec, z. s., Klobásova 600/79, 625 00 Brno, IČ: 44995741.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit do doby majetkového vypořádání a uzavření nové nájemní smlouvy k nemovitostem v k. ú. Starý Lískovec

 

1) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 275.000,- Kč příjemci TJ Tatran Starý Lískovec, z. s., Klobásova 600/79, 625 00 Brno, IČ: 44995741 na zabezpečení celoročního provozu a činnosti z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace do sportu (granty);

 

2) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 285 000,- Kč příjemci TJ Tatran Starý Lískovec, z. s., Klobásova 600/79, 625 00 Brno, IČ: 44995741, na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2017/2018, z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace − Mládežnický sport;

 

3) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna,

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

2.

Přijetí neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2017 – RM7/08361

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 47 000,- Kč na opravu zvoničky Soběšice MČ Brno-sever, bez předchozího souhlasu města dle článku 76, odst. 53 Statutu města Brna.

 

2. RMB schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 47 000,- Kč na opravu zvoničky Soběšice.

 

3. RMB pověřuje starostu MČ Brno-sever podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů s akcí na opravu zvoničky Soběšice.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

 

3.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017 – RM7/08300

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2017.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

4.

Návrh harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018, návrh rozsahu a struktury střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019-2023 – RM7/08333

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB  doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

- harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018 (dále jen „harmonogram“)

- rozsah a strukturu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019-2023

 

Ø  uložit Radě města Brna

 

- zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu města Brna na rok 2018 v souladu se schváleným harmonogramem

termín: dle harmonogramu

- zajistit, ve spolupráci s volenými orgány městských částí, provádění prací na přípravě střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2019-2023 v souladu se schváleným rozsahem a strukturou.

termín: bezodkladně

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

nepř.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtu – RM7/08292

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/24. Zastupitelstva města Brna, bod 12.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 8 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

nepř.

 

 

 

 

6.

Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách – RM7/08350

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

nepř.

 

 

 

7.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu – RM7/08349

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o nočním klidu.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

zdržel se

−−

pro

pro

 

 

 

8.

Návrh na pojmenování nových ulic na území města Brna – RM7/08352

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit pojmenování nových ulic v k. ú. Ivanovice názvy „Na Rybízárně“ a „Lažanská“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

9.

Vyvěšení moravské vlajky – RM7/08351

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s vyvěšením moravské vlajky při příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje dne 5. 7. 2017.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB odpovědět na žádost spolku Moravská národní obec jménem odboru.

***

úkol č.: [R7/119/09]

zodpovídá: OVV                                         [22]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

10.

Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň za rok 2016 – RM7/08382

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno − Vídeň za rok 2016.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

11.

Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 a jmenování dalšího zástupce pro zastupování statutárního města Brna na jednáních a valných hromadách svazku – RM7/08271

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  vzít na vědomí

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016;

 

Ø  jmenovat

PhDr. Karlu Hofmannovou, členku ZMB a předsedkyni Komise RMB pro kulturu, jako dalšího zástupce statutárního města Brna na jednáních a valných hromadách dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.

 

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

12.

Zapojení Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, do projektu Brnonline − e-shop, návrh rozpočtového opatření – RM7/08320

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se zapojením Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, do projektu Brnonline - e-shop.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- účelové navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, ve výši 700 tis. Kč k zajištění realizace zapojení Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, do projektu Brnonline − e-shop, s termínem vyúčtování do 12. 1. 2018;

- rozpočtové opatření dle tabulky.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

13.

Muzeum města Brna, příspěvková organizace − převedení části investičního transferu na neinvestiční příspěvek, návrh rozpočtového opatření – RM7/08321

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu převedení části investičního transferu Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci ve výši 200 tis. Kč, v souvislosti s novým databázovým SW evidence sbírek muzea − systém MUSEION, na účelový neinvestiční příspěvek, s termínem vyúčtování do 12. 1. 2018.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

 

14.

Návrh na uzavření smluv se společností Dopravní podnik města Brna, a. s. o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti dopravy – RM7/08293

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

1) poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s. na realizaci projektu ORG 2704 „Odhlučnění tramvajové tratě Cejl − Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“ s celkovými náklady na objekty drah 77.000 tis. Kč a dobou realizace 2017-2018,

 

2) poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s. na realizaci projektu ORG 2786 „Tramvajová trať Valchařská“ s celkovými náklady 55.794.300 Kč a dobou realizace 2017 − 2018,

 

3) poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s. na realizaci projektu ORG 2595 „Tramvajová trať Líšeňská a smyčka Juliánov“ a ORG 2594 „Tramvajová trať Křenová, I. etapa“ s celkovými náklady 80.000 tis. Kč a dobou realizace 2017,

 

4) poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s. na realizaci projektu ORG 2593 „Zastávka lodní dopravy Veveří“ s celkovými náklady 11.000 tis. Kč a dobou realizace 2017,

 

5) smlouvy o poskytnutí schválených dotací dle bodů 1 – 4.

 

Ø  pověřit

 

vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem výše uvedených smluv o poskytnutí dotace. z rozpočtu statutárního města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Křižovatka Vídeňská – Poříčí – stavební řešení“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/08290

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Křižovatka Vídeňská − Poříčí – stavební řešení“ jako nejvhodnější nabídku společnosti PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 1, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 1, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o dílo.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/119/16]

zodpovídá: OD                                             [15]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

17.

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy v k. ú. Kohoutovice pro stavbu „Ulice Návrší Svobody − úprava zastávky MHD Výletní (BESIP)“ – RM7/08313

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. za účelem přemístění rozvodného zařízení podzemního kabelového vedení nízkého napětí a úhrady nákladů, za podmínek uvedených ve smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy, která je přílohou č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

18.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací pro stavbu „Ulice Návrší Svobody − úprava zastávky MHD Výletní (BESIP)“ – RM7/08291

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za účelem přemístění zařízení veřejné komunikační sítě a uhrazení nákladů překládky ve výši 233.978,- Kč za podmínek uvedených ve smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, která je přílohou č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

19.

Trasování páteřních cyklostezek propojujících zázemí s městem Brnem – RM7/08346

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.

 

1. RMB souhlasí se záměrem zpracování studie na trasování vybraných úseků páteřních cyklostezek propojujících centrum města Brna s jeho zázemím, konkrétně Brno střed − Starý Lískovec, Brno střed − Šlapanice, Brno střed – Pozořicko.

 

***

2. RMB ukládá Odboru dopravy MMB zajistit zadání zpracování studie na vybrané úseky páteřních cyklostezek propojujících centrum města Brna s jeho zázemím, konkrétně Brno střed - Starý Lískovec, Brno střed - Šlapanice, Brno střed - Pozořicko dle přílohy č. 12 tohoto zápisu.

***

úkol č.: [R7/119/19/01]

zodpovídá: OD                                             [15]

termín: [bezodkladně]

 

***

3. RMB ukládá Odboru dopravy MMB na základě studie následně předložit orgánům města trasy páteřních cyklostezek, u kterých by bylo možno připravit dokumentaci umožňující žádost o dotaci.

T: bezodkladně po zpracování studie

***

úkol č.: [R7/119/19/02]

zodpovídá: OD                                             [15]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/21 v k. ú. Líšeň – RM7/08302

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 21-26.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 2540/21 − ostatní plocha, silnice, o výměře 3 m² v k. ú. Líšeň ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.640,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3891/2 v k. ú. Komín – RM7/08305

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:

- p. č. 3891/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 58 m²

v k. ú. Komín ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 49.330,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

22.

Návrh nabytí pozemku p. č. 8366/7 v k. ú. Židenice – RM7/08305

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 8366/7 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 36 m² v k. ú. Židenice ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 24.580,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

23.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1778/10 a 2889/2, oba v k. ú. Nový Lískovec – RM7/08306

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků p. č. 1778/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m² a p. č. 2889/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m², oba v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 31.940,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

24.

Návrh nabytí pozemků p. č. 8206/13 a 9403/9, oba v k. ú. Židenice – RM7/08307

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků p. č. 8206/13 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 146 m² a p. č. 9403/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m², oba v k. ú. Židenice ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 190.370 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

25.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1526/212, 1526/254, 1526/269, 1534/39, 1534/42 a p. č. 1535/92 k. ú. Komín – RM7/08303

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:

- p. č. 1526/212 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 35 m²

- p. č. 1526/254 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 37 m²

- p. č. 1526/269 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m²

- p. č. 1534/39 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m²

- p. č. 1534/42 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

- p. č. 1535/92 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 80 m²

v k. ú. Komín ve vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 254.220,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemků od 25. 1. 2016 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

26.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1526/211, 1526/255, 1526/268, 1534/40, 1534/41 a p. č. 1535/93 k. ú. Komín – RM7/08304

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:

- p. č. 1526/211 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²

- p. č. 1526/255 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 35 m²

- p. č. 1526/268 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m²

- p. č. 1534/40 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m²

- p. č. 1534/41 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m²

- p. č. 1535/93 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m²

v k. ú. Komín ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 221.160,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemků od 1. 1. 2014 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

27.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 777/1 a p. č. 1086/14 v k. ú. Ponava. p. č. 3873/1 a p. č. 3871/4 v k. ú. Černá Pole – RM7/08309

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 28-30.

 

1. RMB schvaluje budoucí úplatné zřízení věcného břemene pro účel umístění, zřízení a provozování signalizačního zařízení na pozemcích p. č. 777/1 a p. č. 1086/14 v k. ú. Ponava, p. č. 3873/1 a p. č. 3871/4 v k.ú. Černá Pole, ve vlastnictví ČR - ÚZSVM, za předpokládanou náhradu ve výši cca 51.000,- Kč, stanovenou dle GP a za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

28.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 6519/2 a p. č. 8390/3 v k. ú. Židenice – RM7/08310

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje budoucí úplatné zřízení věcného břemene pro účel umístění, zřízení a provozování světelně signalizačního zařízení křižovatek na pozemcích p. č. 6519/2 a p. č. 8390/3 v k. ú. Židenice, ve vlastnictví ČR - ÚZSVM, za předpokládanou náhradu ve výši cca 61.000,- Kč, stanovenou dle GP a za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

29.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 803/2 v k. ú. Město Brno, p. č. 250/1, p. č. 250/3, p. č. 1522/1 a p. č. 1523 v k. ú. Veveří – RM7/08311

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje budoucí úplatné zřízení věcného břemene pro účel umístění, zřízení a provozování signalizačního zařízení na pozemcích p. č. 803/2 v k. ú. Město Brno, p. č. 250/1, p. č. 250/3, p. č. 1522/1 a p. č. 1523 v k. ú. Veveří, ve vlastnictví ČR - ÚZSVM, za předpokládanou náhradu ve výši cca 140.000,- Kč, stanovenou dle GP a za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

30.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1385/2 v k. ú. Staré Brno – RM7/08312

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje budoucí úplatné zřízení věcného břemene − služebnosti pro účel umístění, vedení a provozování podzemního napájecího kabelu na pozemku p. č. 1385/2 v k.  ú. Staré Brno, ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, za předpokládanou náhradu ve výši 423,- Kč bez DPH, v rozsahu dle GP a za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene − služebnosti, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

33.

Poskytnutí transferu městské části, svěření investorství a investorské činnosti, návrh  rozpočtového opatření – RM7/08356

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí žádost městské části Brno-střed o svěření investorství a investorské činnosti u akce ORG 2629 „Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy“.

 

2. RMB svěřuje investorství a investorskou činnost městské části Brno-střed u akce ORG 2629 „Rozšíření parku na Kraví hoře − obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy“.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí investičního transferu městské části Brno-střed ve výši 500 tis. Kč na realizaci akce ORG 2629 „Rozšíření parku na Kraví hoře − obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy“ s tím, že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru životního prostředí MMB v termínu do 16. 1. 2018;

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu svěření investorství a investorské činnosti městské části Brno-střed u akce ORG 2629 „Rozšíření parku na Kraví hoře − obnova a doplnění čestní sítě a sadové úpravy“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

34.

Střednědobý výhled rozpočtu Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace na období 2018-2020 – RM7/08285

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace na období 2018-2020, dle přílohy č. 17 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

38.

Mezinárodní inženýrská soutěž EBEC Final 2017 − návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vysokému učení technickému v Brně – RM7/08358

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) poskytnutí individuální dotace Vysokému učení technickému v Brně na projekt „Mezinárodní inženýrská soutěž EBEC Final 2017“ ve výši 150 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna;

 

2) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč Vysokému učení technickému v Brně.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

39.

Projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2017/2018“ − návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě – RM7/08379

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) poskytnutí individuální dotace Masarykově univerzitě na projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2017/2018“ ve výši 470 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna;

 

2) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 470 000,- Kč Masarykově univerzitě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

40.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie – RM7/08353

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 700 000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017 Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje, se sídlem Neužilova 201/35, 625 00 Brno, IČ 05119081 na zabezpečení projektu fotbalové akademie pro rok 2017/2018;

 

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

41.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2017/2018 − návrh rozpočtového opatření – RM7/08365

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1) poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 48 735 tis. Kč, dle tabulek 1. a 3. „Neinvestiční dotace spolkům na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2017/2018“, z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace − Mládežnický sport;

 

2) poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 760 tis. Kč, dle tabulky 2. „Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům − právnickým osobám na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2017/2018“ z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům − právnickým osobám, ve j.n.: Dotace − Mládežnický sport;

 

3) rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě;

 

4) uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

42.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/08364

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1) poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2 949 tis. Kč, dle tabulek 1. a 3. „Neinvestiční dotace spolkům na podporu brněnské talentované mládeže pro rok 2017“, z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace - Talentovaná mládež;

 

2) poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu − právnické osobě ve výši 51 tis. Kč, dle tabulky 2. „Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě na podporu brněnské talentované mládeže pro rok 2017“ z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 − neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, ve j.n.: Dotace − Talentovaná mládež;

 

3) rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě;

 

4) uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

43.

Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu a volnočasových aktivit na rok 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/08366

Bylo hlasováno po kratší rozpravě dle předloženého doplňujícího materiálu.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  zrušit

 

poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 120.000,- Kč z rozpočtu města Brna – OŠMT MMB schválených usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017: dotace ve výši 30.000,- Kč spolku FIT Monster Team, z.s., IČ: 22768998; dotace ve výši 70.000,- Kč spolku AK Olymp Brno, spolek, IČ: 44994532; dotace ve výši 20.000,- Kč spolku Sportuj s námi, z.s., IČ: 22821350;

 

Ø  schválit

 

1) poskytnutí individuálních neinvestičních dotací spolkům ve výši 1.625.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j.n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky „I. Individuální neinvestiční dotace spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017“;

 

 

2) poskytnutí individuální neinvestiční dotace neziskové organizaci ve výši 400.000,­‑Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, dle tabulky II. Individuální neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2017;

 

3) rozpočtové opatření dle tabulky;

 

4) uzavření smluv o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1. a 2. usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

45.

Darování učebních pomůcek školám – RM7/08275

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  souhlasit

 

s poskytnutím věcných darů − učebních pomůcek 67 základním školám zúčastněným v projektu CZ. 1.07/1.1.00/46.0015 s názvem „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“, dle seznamu darovaných učebních pomůcek;

 

Ø  schválit

 

vzorovou darovací smlouvu na učební pomůcky;

 

Ø  pověřit

 

vedoucího OŠMT MMB k jednání a podpisu darovacích smluv mezi statutárním městem Brnem a každou základní školou, která se projektu CZ. 1.07/1.1.00/46.0015 s názvem „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“ účastní.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

46.

Zapojení do programu Cena vévody z Edinburghu − návrh memoranda o spolupráci – RM7/08277

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Memorandum o spolupráci mezi The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o. p. s. a statutárním městem Brnem.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

47.

Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji – RM7/08371

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I. a zvlášť o jednotlivých částech usnesení.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

1) zařadit dům Jugoslávská 154 v MČ Brno-sever jako součást domovního celku Jugoslávská 152, 154 do Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jenž byl schválen ZMB č. Z7/16 konaným dne 15. 3. 2016, ve znění pozdějších změn;

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

2) zařadit domovní celek Píškova 8, 10, 12 v MČ Brno-Bystrc do Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jenž byl schválen ZMB č. Z7/16 konaným dne 15. 3. 2016, ve znění pozdějších změn;

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

3) vyjmout dům Vranovská la v MČ Brno-sever ze Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jenž byl schválen ZMB č. Z7/16 konaným dne 15. 3. 2016, ve znění pozdějších změn.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

48.

Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků – RM7/08369

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o jednotlivých variantách.

 

Pro variantu III. hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování – usnesení nebylo přijato.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

 zdržel      se

pro

zdržel se

zdržel se

pro

zdržel se

zdržel se

zdržel se

−−

zdržel se

pro