STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2017

 
 
 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2017,

o pravidlech pro pohyb psů

 
 
 
__________________________

datum nabytí účinnosti: 1. 6. 2017
____________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2017,

o pravidlech pro pohyb psů

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/27. zasedání konaném dne 11. 4. 2017 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

  1. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku
    a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
  2. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.
  3. Povinnost stanovená v odst. (1) se nevztahuje na osoby doprovázené vodicími, asistenčními a záchranářskými psy a osoby provádějící odborný výcvik vodicích, asistenčních a záchranářských psů a dále na osoby při výkonu canisterapeutické činnosti se psy.
  4. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes pohybující se na veřejném prostranství byl vybaven evidenční známkou, která mu byla vydána městskou částí příslušnou podle místa jeho trvalého pobytu nebo sídla. Nebyla-li mu vydána, je povinen zajistit, aby byl pes pohybující se na veřejném prostranství označen jiným vhodným způsobem umožňujícím jeho identifikaci.


Článek 2
Volný pohyb psů

  1. Příloha č. 1 této vyhlášky vymezuje prostory, na kterých se psi mohou pohybovat volně bez vodítka a bez náhubku. Tyto prostory jsou označeny informativní tabulkou.
  2. Volný pohyb psů v prostorech uvedených v odst. (1) je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

 
Článek 3
Zákaz vstupu se psy

Zakazuje se vstupovat se psy na veřejná prostranství a vodní plochy vymezené v Příloze č. 2 této vyhlášky a označené zákazovou tabulkou.


Článek 4
Sankce

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů.

Článek 5
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 10/2011, č. 6/2012 a č. 7/2013.


Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r.
primátor města Brna

 
 
 
Mgr. Petr Hladík, v. r.
1. náměstek primátora města Brna