Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/112

konané dne 18. dubna 2017

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Mgr. Jaroslavu Suchém – schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

   pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

   pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

11.

Návrh účasti města brna na veletrzích cestovního ruchu pro 2. Pololetí 2017“ – RM7/

16.

Veřejná zakázka na akci“ „Lány 34 – stavební úpravy a opravy elektro“ – výzva k podání nabídky – změna usnesení – RM7/

34.

 Návrh smlouvy o nájmu prostor v budově Radnická 5, k. ú. Město Brno – RM7/07742

103.

Nadlimitní veřejná zakázka „Návrh změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, změn Územního plánu města Brna celoměstského významu − 41. a 42. soubor a změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011.201211 − výběr dodavatele a návrh smlouvu – RM7/

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB – RM7/07688

1b.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/27 – RM7/07793

1c.

Organizační změna Odboru sociální péče – RM7/07732

1d.

Organizační změna Odboru dopravy – RM7/07704

1e.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace – RM7/07702

1f.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Jugoslávská 70, příspěvková organizace – RM7/07802

2.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/07727

3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5049/251 k. ú. Líšeň, částí pozemků p. č. 8004/8, 8010/5 v k. ú. Židenice – RM7/07773

4.

Záměr prodeje nebo propachtování pozemku p. č. 1020 v k. ú. Stránice – RM7/07772

5.

Záměr dispozice s částmi pozemků p. č. 1938/550 a 1938/567, oba v k. ú. Bystrc - lokalita Páteřní Nad Dědinou nebo návrh na svěření pozemků MČ Brno-Bystrc – RM7/07782

7.

Úprava běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2017 − rozpočtové opatření – RM7/07787

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Francouzská 44 − oprava výměníkové stanice“ výběr dodavatele – smlouva – RM7/07794

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nádražní 10 − oprava veřejných toalet“ – výběr dodavatele – smlouva – RM7/07795

17.

„Brno, Buzkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – výzva k podání nabídky – RM7/07724

18.

Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo náměstí − demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova včetně navazujících stavebních objektů − výzva k podání nabídek – RM7/07796

19.

„Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“ – zajištění dodávek a služeb potřebných pro vytvoření, provoz a údržbu Systému – zahájení zadávacího řízení – RM7/07798

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Zařízení sociálních služeb – chráněné bydlení, Nováčkova 38“ – projektová dokumentace – výběr dodavatele – smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu – RM7/07816

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno“ – projektová dokumentace  − výběr dodavatele – smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu – RM7/07815

22.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně°f se společností INTAR a.s.

23.

„Sběrné středisko odpadů Sochorova“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Sběrné středisko odpadů Sochorova“ se společností GEOtest, a. s. – RM7/07786

24.

„Brno, MČ Bosonohv, III. a IV. etapa, dostavba oddílného kanalizačního systému“ − smlouvy o přeložkách zařízení distribuční soustav č. 13008333 a č. 13008329 se společností E.ON Distribuce a. s. – RM7/07696

 

 

25.

Návrh smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Koliště I. − Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště – Rooseveltova“ – RM7/07780

26.

„Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – změna závazku – RM7/07774

28.

Návrh budoucího nabytí práv věcného břemene k pozemku p. č. 1714/11 v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví Jihomoravského kraje pro stavbu „Brno, MČ Bosonohy, III. a IV. etapa, dostavba oddílného kanalizačního systému „ – RM7/07655

29.

Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v objektu Žerotínovo náměstí 6, k. ú. Veveří – RM7/07735

30.

Žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice – RM7/07739

32.

Žádost o ukončení nájmu prostor v objektu č. 6 v areálu Pisárecká 11 – RM7/07741

33.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky – RM7/07740

35.

Dohoda o užívání pozemků v k. ú. Pisárky – RM7/07738

39.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3002/6 v k. ú. Kuřim formou nabídkového řízení – RM7/07716

42.

Pozemky v k. ú. Štýřice − lokalita Kamenná čtvrť − žádosti o projednání prodeje pozemků – RM7/07723

45.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2911/2 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Černovice – RM7/07722

46.

Návrh na bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. 3/4 na pozemku p. č. 4774/112 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07721

47.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2401/4, 2401/6 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07720

48.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2801/15, p. č. 2825/5 pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami − návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/22, bod č. 85 – RM7/07707

49.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Černovice, Komín, Královo Pole a Kohoutovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/07719

50.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bosonohy, Černovice, Komín, Pisárky, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/07718

51.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 31/67 a 31/76 v k. ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Bystrc – RM7/07717

52.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2144 v k. ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Kohoutovice – RM7/07771

53.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 155/24 a p. č. 155/26 v k. ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07769

54.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1775/13 v k. ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07768

 

 

55.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1669/3 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Černovice – RM7/07767

56.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4774/1 a podílu o velikosti id. 2/3 na pozemku p. č. 7537/2 v k. ú. Židenice z vlastnictví CR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/07766

57.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3252/14 v k. ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Bosonohy – RM7/07765

58.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2596/3 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07764

59.

Záměr směny pozemků v k. ú. Bystrc, lokalita Horní náměstí – RM7/07783

63.

Záměr propachtovat pozemky k zemědělské výrobě v katastrálních územích Černovice, Chrlice, Slatina, Tuřany – RM7/07784

64.

Záměr pronájmu pozemku pod chatou, k. ú. Bystrc a dohoda o skončení nájmu – RM7/07761

65.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Starý Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2402 v k. ú. Starý Lískovec na dobu neurčitou za účelem umístění stavby – RM7/07785

67.

Uzavření soudního smíru ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení ve vztahu k pozemkům v k. ú. Židenice – RM7/07714

68.

Návrh na poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2017 – návrh rozpočtového opatření – RM7/07781

69.

„Oblasti placeného stání ve městě Brně − komunikační strategie a realizace navržených aktivit“ − zrušení zadávacího řízení – RM7/07777

73.

Žádost o souhlas RMB s podáním žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR – RM7/07728

75.

Jmenování zástupce samosprávy statutárního města Brna a jeho náhradníka do hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky „Rozšíření parku Špilberk na severním svahu“ zajišťované Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací – RM7/07699

76.

Pronájem honitby s názvem Deblínský les − výsledek nabídkového řízení – RM7/07703

78.

Smlouva o výpůjčce pozemků mezi statutárním městem Brnem a ŘSD – smlouva – RM7/07670

80.

Projekt „Rotterdam, Umeä and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“ (RUGGEDISED) − návrh spolupráce při výběru lokality – RM7/07808

81.

Pověření zastupováním statutárního města Brna na valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR – RM7/07726

82.

Návrh na poskytnutí individuálních dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2017 − návrh rozpočtového opatření – RM7/07778

83.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Anketa o nejlepší sportovce města Brna pro léta 2017-2019“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/07705

84.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Plán zdraví města Brna 2018 – 2030“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/07744

85.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života − sociologické průzkumy, část B: Mezigenerační vztahy a solidarita“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/07743

 

 

86.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování dokumentace „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo – RM7/07759

87.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – dodatek č. 2 – změna závazku – RM7/07760

88.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Pisárecká 4 – RM7/07758

89.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a – RM7/07757

90.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Královo Pole ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků p. č. 3678, 3679/1, 3680/4, 3680/4, 3680/6, 3682/3 vše k. ú. Královo Pole – RM7/07752

91.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-střed ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků: p. č. 1579/2, 1563/6, 1563/7, 1563/8, 1564 vše k. ú. Staré Brno – RM7/07751

92.

Žádost ČR - Krajského soudu v Brně o pronájem bytu v celoměstském zájmu – RM7/07756

93.

Žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou – RM7/07755

94.

Žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu sociálních bytů – RM7/07775

95.

Nájem bytu Úrazové nemocnici v Brně, p. o. pro sdílené bydlení – RM7/07754

96.

Nájem bytu Miroslavě Vašulkové – RM7/07753

97.

Účast statutárního města Brna na veletrhu EXPO REAL 2017 – RM7/07806

98.

Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ - změna závazku – RM7/07818

99.

Zastupování statutárního města Brna na valné hromadě dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dne 21. 4. 2017 – RM7/07805

100.

„Brno, Koliště I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště – Rooseveltova“ – záměr zadání, předběžné oznámení – RM7/07797

101.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost – schválení pracovní smlouvy místopředsedy představenstva společnosti a určení mzdy a jiných plnění – RM7/07829

102.

Dodatky ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu kina Art v Brně v k. ú. Veveří, obec Brno – RM7/07807

104.

„Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ – rozhodnutí o námitkách – RM7/07854

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Body 20 + 21 projednány po bodu 42

Bod 69 byl projednán po bodu 94

 

 

 

Přesunuté body ze schůze Rady města Brna č. R7/112 na schůzi R7/113 konanou 25. 4. 2017.

 

6.

Projednání usnesení 22. jednání Sněmu starostů – RM7/07662

8.

Zapojení Sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Brno − návrh rozpočtového opatření – RM7/07789

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/07733

10.

Akční plán Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna na roky 2017-2018 – RM7/07706

12.

Projekt „Asistenti prevence kriminality v Brně“ – žádost o dotaci – RM7/07830

13.

Návrh na zvolení člena Rady Klubu zastupitelů města Brna – RM7/07736

27.

Vyřazení a likvidace majetku statutárního města Brna v nájmu/pachtu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. – RM7/07579

31.

Žádost o prodloužení doby nájmu prostor v budově Charbulova 137 – RM7/07737

36.

Záměr prodeje pozemku p. č. 589/2 v k. ú. Horní Heršpice – RM7/07711

37.

Záměr prodeje pozemku p. č. 214/33 v k. ú. Bohunice – RM7/07710

38.

Záměr prodeje pozemku p. č. 496, v k. ú. Ponava – RM7/07713

40.

Záměr prodeje pozemků p. č. 8501 a 8503 a částí pozemků p. č. 8504, 8511, 8513 a 8514, vše k. ú. Židenice – RM7/07708

41.

Záměr prodeje části pozemků p. č. 6659 a p. č. 6660/1, k. ú. Bystrc – RM7/07712

43.

Změna části usnesení R7/051. schůze Rady města Brna, bod č. 56 − záměr prodeje části pozemku p. č. 81126 v k. ú. Obřany v ul. Fryčajova – RM7/07821

44.

Návrh nabytí a svěření spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Obřany – RM7/07715

60.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemků p. č. 2431/73, 2531/1, 2531/4, 2531/91, 2531/92, 2531/93, 2531/94, 2531/143 vše v k. ú. Bosonohy – RM7/07763

61.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemků p. č. 754/2, 832, 879/4, 886, 2227/73, 2431/116, 2554/1, 2554/13, 2554/25, 2554/27, 2554/28, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 vše v k. ú. Bosonohy – RM7/07762

62.

Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 1321/45, k. ú. Bohunice formou souhlasného prohlášení – RM7/07709

66.

Smlouva o právu provést stavbu se zajištěním následné správy a údržby – výstavba sjezdu na části pozemku p. č. 1596/2 v k. ú. Pisárky v ul. Libušino údolí – RM7/07822

70.

Dohoda o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí na společnost E.ON Distribuce a. s. pro stavbu „Ulice Družstevní, prodlouženi chodníku“ – RM7/07730

71.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/46 v k. ú. Líšeň – RM7/07745

72.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení „Bytové domy Došlíkova − JULIANA II“ – RM7/07827

74.

Souhrnná zpráva o činnosti dozorčí rady Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2016 – RM7/07701

77.

Návrh Smlouvy o poskytnutí protipovodňového zařízení, uzavírané s ČR − Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje – RM7/07599

79.

„Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/07725

 

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Tomáš Kočička, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

 

 

 

 

 

1a.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB – RM7/07688

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích komisí RMB za 1. čtvrtletí roku 2017.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

1b.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/27 – RM7/07793

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB ukládá

 

splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/27:

 

 

1. Úkol č. Z7/27/34

 

Projekt „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/112/1b/01]

zodpovídá: vedoucí OIEF               [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

2. Úkol č. Z7/27/35

 

Projekt „Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno - Žebětín“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

 

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/112/1b/02]

zodpovídá: vedoucí OIEF               [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

3. Úkol č. Z7/27/36

 

Projekt „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/112/1b/03]

zodpovídá: vedoucí OIEF               [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

4. Úkol č. Z7/27/37

 

Projekt „Stavební úpravy Společenského centra Bystrc“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu „Stavební úpravy Společenského centra Bystrc“.

T: po ukončení projektu

***

úkol č. [R7/112/1b/04]

zodpovídá: vedoucí OIEF               [3258]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

5. Úkol č. Z7/27/38

 

Projekt ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – posouzení projektu,  rozpočtové opatření

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci s vedoucím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: dle harmonogramu výzev IROP

***

úkol č. [R7/112/1b/05]

zodpovídá: vedoucí OIEF, OŠMT               [3258,18]

termín: [viz usnesení]

 

 

6. Úkol č. Z7/27/39

 

Projekt „Novostavba MŠ Sýpka 26a“ – posouzení projektu

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci se starostou Městské části Brno-sever zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Novostavba MŠ Sýpka 26a“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do ukončení příslušné výzvy

***

úkol č. [R7/112/1b/06]

zodpovídá: vedoucí OIEF, MČ               [3258,27]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

1c.

Organizační změna Odboru sociální péče – RM7/07732

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo koordinátora pro zaměstnanost ke dni 1. 5. 2017, které bude realizováno v Odboru sociální péče v Oddělení sociálního začleňování, a to na dobu určitou do 31. 12. 2017 s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB bude stanoven od schváleného stavu k 30. 4. 2017, a bude jej garantovat Organizační odbor.

 

2. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB ke dni 1. 5. 2017, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

3. RMB bere na vědomí potřebu navýšení finančních prostředků na plat nově zřízeného funkčního místa koordinátora pro zaměstnanost, po dobu od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/112/1c]

zodpovídá:  OSP                               [20]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

1d.

Organizační změna Odboru dopravy – RM7/07704

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 3 funkční místa ke dni 1. 5. 2017, které bude realizováno v Odboru dopravy s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 5. 2017 bude stanoven od schváleného stavu k 30. 4. 2017, a bude jej garantovat Organizační odbor.

 

2. RMB zřizuje 3 funkční místa v Odboru dopravy, dle Seznamu zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

3. RMB bere na vědomí funkční schéma OD k 1. 5. 2017, které tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

4. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB ke dni 1. 5. 2017, která tvoří přílohu č. 2c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

5. RMB bere na vědomí potřebu navýšení finančních prostředků na odměňování 3 nově zřízených funkčních míst.

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/112/1d]

zodpovídá:  OD                                 [15]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

1e.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace – RM7/07702

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

s účinností od 1. 5. 2017

osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.

***

úkol č.: [R7/112/1e]

zodpovídá:  OŠMT                                 [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

1f.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Jugoslávská 70, příspěvková organizace – RM7/07802

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Jugoslávská 70, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2017.

 

2. RMB jmenuje předsedu konkurzní komise Mgr. Jaroslava Suchého zástupce města a

konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Jugoslávská 70, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 4a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

4. RMB určuje paní Hanu Lejskovou, ředitelku Mateřské školy Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5, vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

 

5. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

6. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

2.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/07727

Bylo hlasováno po kratší rozpravě dle předloženého doplňujícího materiálu.

 

RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu

 

- Mgr. Martina Andera, náměstka primátora města Brna, na pracovní jednání a ustavující valnou hromadu mezinárodní sítě Energy Cities (energetická města) v NĚMECKU − STUTTGARTU ve dnech 26. - 28. dubna 2017;

 

- Mgr. Martina Andera, náměstka primátora města Brna, na SLOVENSKO - KOŠICE ve dnech 23. − 24. května 2017 na konferenci EDA 2017;

 

- Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora města Brna, do NORSKA - STAVANGERU ve dnech 25. - 28. září 2017 (a v době potřebné na cestu) na „Nordic Edge Expo“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5049/251 k. ú. Líšeň, částí pozemků p. č. 8004/8, 8010/5 v k. ú. Židenice – RM7/07773

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB a PhDr. Jiří Čejka, starosta MČ Brno-Vinohrady. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.

 

1. RMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o prodej pozemku p. č. 5049/251 – orná půda, o výměře 47 m² v k. ú. Líšeň a částí pozemků p. č. 8004/8 − ostatní plocha, jiná pl. o výměře 53 m², p. č. 8010/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m² v k. ú. Židenice.

 

2. RMB souhlasí

 

Ø  se záměrem prodeje

- pozemku p. č. 5049/251 − orná půda, o výměře 47 m²

v k. ú. Líšeň

- části pozemku p. č. 8004/8 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 53 m²

- části pozemku p. č. 8010/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m²

v k. ú. Židenice

 

 

Ø  s návrhem kupní ceny

- za pozemek p. č. 5049/251 v k. ú. Líšeň ve výši 151.400,- Kč (3.200,- Kč/m² + 1.000,‑ Kč správní poplatek)

- za části pozemků p. č. 8004/8, p. č. 8010/5 v k. ú. Židenice ve výši 2.800,- Kč/m²

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

4.

Záměr prodeje nebo propachtování pozemku p. č. 1020 v k. ú. Stránice – RM7/07772

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že manželé xxxxxxxxxxxx požádali o prodej nebo pronájem pozemku p. č. 1020 v k. ú. Stránice, s tím, že preferují odprodej.

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1020 – zahrada, o výměře 1 041 m² v k. ú. Stránice.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 1020 – zahrada, o výměře 1 041 m² v k. ú. Stránice manželům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.588.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

5.

Záměr dispozice s částmi pozemků p. č. 1938/550 a 1938/567, oba v k. ú. Bystrc - lokalita Páteřní Nad Dědinou nebo návrh na svěření pozemků MČ Brno-Bystrc – RM7/07782

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB, JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta MČ Brno-Bystrc a Tomáš Přibislavský, místostarosta ÚMČ Brno- Bystrc. Bylo hlasováno po delší rozpravě o upravené  variantě I.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost spol. FI Development CZ s. r. o. o prodej částí pozemků p. č. 1938/550, 1938/567, oba v k. ú. Bystrc za účelem výstavby obchodního centra včetně související infrastruktury

- přípisy společnosti FI Development CZ s. r. o. ze dne 29. 4. 2016, 19. 5. 2016, 8. 9. 2016 a 20. 2. 2017

- stanovisko MČ Brno-Bystrc ze dne 29. 6. 2016, ve kterém MČ zásadně nesouhlasí s prodejem předmětných pozemků za účelem výstavby obchodního centra a žádost MČ Brno-Bystrc o svěření pozemků p. č. 1938/550 a p. č. 1938/567, oba v k. ú. Bystrc z důvodu možnosti ovlivnění budoucí výstavby na těchto pozemcích

- aktuální vyjádření MČ Brno-Bystrc ze dne 30. 1. 2017, dle kterého zůstávají dříve přijatá usnesení MČ i nadále v platnosti

- stanovisko OD MMB ze dne 23. 11. 2016, dle kterého OD MMB souhlasí s prodejem předmětných částí pozemků a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí

- petici občanů proti výstavbě Centra obchodu a služeb při ul. Páteřní a proti prodeji předmětných pozemků v k. ú. Bystrc pro výstavbu centra obchodu a služeb doručenou MMB dne 29. 4. 2013

- petici „Za výstavbu obchodního centra Kaufland v Bystrci při ulici Páteřní“ doručenou MO MMB dne 21. 3. 2016

- přípisy Advokátní kanceláře JUDr. Elišky Chobolové zastupující spolupracující společnost IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. ze dne 15. 6. 2016, 5. 8. 2016, 18. 8. 2016, 13. 10. 2016, 22. 11. 2016 a dne 13. 1. 2017 ve věci návrhu na odkup či prodej pozemků, upozornění na vznik bezdůvodného obohacení a řešení vlastnických vztahů v předmětné lokalitě a obsahující výzvu k úhradě údajného bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 1938/242, 1938/732, 1938/733, 1938/734 a 1938/735 vše v k. ú. Bystrc ve vlastnictví jejího klienta bez právního důvodu Statutárním městem Brnem deset let zpětně ve výši 21.113.850,- Kč

 

 

2. RMB nesouhlasí

a) s úhradou částky ve výši 21.113.850,- Kč požadované společností IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. jako údajného bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 1938/242, 1938/732, 1938/733, 1938/734 a 1938/735 vše v k. ú. Bystrc ve vlastnictví společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

 

b) se záměrem nabytí pozemků p.č. 1938/242, 1938/732, 1938/733, 1938/734 a p.č. 1938/735 v k.ú. Bystrc za cenu ve výši 5.000,- Kč/m².

 

3. RMB nesouhlasí se záměrem budoucího prodeje pozemků

- část p. č. 1938/550 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2.083 m²

- část p. č. 1938/567 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 m²

v k. ú. Bystrc

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

7.

Úprava běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2017 − rozpočtové opatření – RM7/07787

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

 

 

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Francouzská 44 − oprava výměníkové stanice“ výběr dodavatele – smlouva – RM7/07794

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Francouzská 44 − oprava výměníkové stanice“ nabídku společnosti Teplárny Brno, a. s., Okružní 25,638 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/112/14]

zodpovídá: OSM                                  [3239]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

 

 

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nádražní 10 − oprava veřejných toalet“ – výběr dodavatele – smlouva – RM7/07795

Před projednáváním tohoto bodu Mgr. Suchý nahlásil podjatost a z tohoto důvodu nehlasoval. Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nádražní 10 − oprava veřejných toalet“ jako nejvhodnější nabídku společnosti OSS Brno, s. r. o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností OSS Brno, s. r. o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/112/15/01]

zodpovídá: OSM                                  [3239]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/112/15/02]

zodpovídá: OSM                                  [3239]

termín: [viz usnesení]

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/112/15/03]

zodpovídá: OSM                                  [3239]

termín: [viz usnesení]

 

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, 1 člen nehlasoval.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

nehlas.

 

 

 

 

17.

„Brno, Buzkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – výzva k podání nabídky – RM7/07724

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Brno, Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ zadané podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a budou vyzváni k podání nabídky:

 

- KVIS Pardubice a. s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

- SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

- Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70 b, Medlánky, 621 00 Brno

- PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

- STRABAG a. s. odštěpný závod MORAVA, Tovární 3, 620 00 Brno

- HOCHTIEF CZ, a. s. divize Pozemní stavby Morava, Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava − Moravská Ostrava

- ZEPRIS s. r. o., Mezi vodami 639/27, 143 20 Praha 4

- PORR a. s. odštěpný závod − Vodohospodářské stavby, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

- OHL ŽS, a. s. Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

- Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

- EUROVIA CS, a. s. odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

- COLAS CZ, a. s. Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

- SYNER VHS Vysočina, a. s., Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava

- D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje

- výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB

 

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/112/17]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

zdržel

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

18.

Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo náměstí − demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova včetně navazujících stavebních objektů − výzva k podání nabídek – RM7/07796

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje výzvu k podání nabídek podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu;

- zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci, dle přílohy č. 9b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 zákona.

 

3. RMB schvaluje

 seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podáni nabídky:

 

- Dopravní stavby Brno, s. r. o. IČ: 45474281, Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

-Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., IČ: 41601645, Hudcova 588/70b, 621 00 Brno

- FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

- PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. IČ: 25342100, Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

- IMOS Brno, a. s., IČ: 25322257, Olomoucká 174,627 00 Brno

 

4. RMB zřizuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

 

členové:

- Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb, Brněnské komunikace a. s.

- Petr Bauer, stavební dozor střediska realizace inženýrských staveb, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Petr Hudec, Ph.D., referent Odboru investičního MMB

- Mgr. Jitka Smutná, vedoucí obchodně - právního střediska, Brněnské komunikace a. s.

 

Ø  hodnotící komisi, která je zároveň oprávněna posuzovat kvalifikaci ve složení:

 

členové:

- Richard Mrázek − náměstek primátora

- Mgr. Jitka Smutná − vedoucí obchodně-právního střediska, Brněnské komunikace a. s.

- Bc. Jaromír Peška, MSc. − vedoucí oddělení plánu a zakázky, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

- Ing. Ladislav Vyskočil − vedoucí střediska Realizace inženýrských staveb Brněnské komunikace a. s

- Ing. Aleš Keller − technický ředitel, Brněnské komunikace a. s.

 

 

náhradníci:

- Ing. Stanislav Juránek – předseda Finančního výboru ZMB a člen ZMB

- Ing. arch. Radomír Kolomazník − ved. odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB

- Petr Bauer − stavební dozor střediska realizace inženýrských staveb, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Jana Jakubů − vedoucí Odboru investičního MMB

- Ing. Luděk Borový − generální ředitel, Brněnské komunikace a. s

 

 

5. RMB pověřuje vedoucí obchodně-právního střediska společnosti Brněnské komunikace a. s. Mgr. Jitku Smutnou

- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že je oprávněna se účastnit jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem, a to včetně svých asistentů;

- podpisem výzvy k podání nabídek.

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. uveřejnění zadávací dokumentace, včetně výzvy na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/112/18/01]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

 

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/112/18/02]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

19.

„Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“ – zajištění dodávek a služeb potřebných pro vytvoření, provoz a údržbu Systému – zahájení zadávacího řízení – RM7/07798

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

22.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“ se společností INTAR a. s. – RM7/07801

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně" mezi statutárním městem Brnem a společností INTAR a. s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 25594443, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejněni uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“ v registru smluv.

T: do 30 dnu od uzavření dodatku č. 1.

***

úkol č.: [R7/112/22]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

23.

„Sběrné středisko odpadů Sochorova“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Sběrné středisko odpadů Sochorova“ se společností GEOtest, a. s. – RM7/07786

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Sběrné středisko odpadů Sochorova“ mezi statutárním městem Brnem a společností GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 46344942, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Sběrné středisko odpadů Sochorova“.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „Sběrné středisko odpadů Sochorova“ v registru smluv.

T: do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1

***

úkol č.: [R7/112/23]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

24.

„Brno, MČ Bosonohv, III. a IV. etapa, dostavba oddílného kanalizačního systému“ − smlouvy o přeložkách zařízení distribuční soustav č. 13008333 a č. 13008329 se společností E.ON Distribuce a. s. – RM7/07696

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvy o přeložkách distribuční soustavy č. 13008333 a č. 13008329 mezi statutárním městem Brnem a spol. E.ON Distribuce, a. s. pro investiční akci „Brno, MČ Bosonohy, III. a IV. etapa, dostavba oddílného kanalizačního systému“, které tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem těchto smluv.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

25.

Návrh smlouvy o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Koliště I. − Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště – Rooseveltova“ – RM7/07780

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 smlouvu o společnosti a spolufinancování stavby „Brno, Koliště I. − Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a „Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště – Rooseveltova“ dle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

26.

„Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – změna závazku – RM7/07774

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

 

- změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce „Brno, Francouzská − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ zadanou podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“);

 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno a D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno, účastníků společnosti s názvem „Sdružení Francouzská − rekonstrukce kanalizace“, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. podpis formuláře „Oznámení o změně“.

***

úkol č.: [R7/112/26/01]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. odeslání formuláře „Oznámení o změně“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 30 dnů od změny závazku

***

úkol č.: [R7/112/26/02]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. další náležitosti stanovené zákonem v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/112/26/03]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

28.

Návrh budoucího nabytí práv věcného břemene k pozemku p.č. 1714/11 v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví Jihomoravského kraje pro stavbu „Brno, MČ Bosonohy, III. a IV. etapa, dostavba oddílného kanalizačního systému“ – RM7/07655

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1714/11 v k. ú. Bosonohy mezi statutárním městem Brnem jako budoucím prvním oprávněným z věcného břemene, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., IČ: 46347275 jako druhým budoucím oprávněným z věcného břemene a Jihomoravským krajem, IČ: 70888337 jako budoucím povinným, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

29.

Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v objektu Žerotínovo náměstí 6, k. ú. Veveří – RM7/07735

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost nájemce nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6, k. ú. Veveří, MUDr. Šimona Ondruše, Ph.D. o souhlas s umístěním sídla jím nově založené společnosti Dětská a sportovní ortopedie Ondruš s. r. o. v tomto objektu.

 

2. RMB souhlasí s umístěním sídla společnosti Dětská a sportovní ortopedie Ondruš s. r. o. na adrese Žerotínovo náměstí 533/6, 602 00 Brno − v budově č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem souhlasu s umístěním sídla společnosti Dětská a sportovní ortopedie Ondruš s. r. o. na adrese Žerotínovo náměstí 533/6, 602 00 Brno − v budově č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

30.

Žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice – RM7/07739

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě a).

 

1. RMB bere na vědomí žádost ZUŠ Františka Jílka Brno, o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice společnosti PS BRNO s. r. o.

 

2. RMB souh1así s podnájmem části pozemku p.č. 588 v k. ú. Štýřice o výměře 150 m² společnosti PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno, pro provozování stavebního dvora pro stavbu sousedícího objektu OC Union na ul. Vídeňská 77, Brno, za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

32.

Žádost o ukončení nájmu prostor v objektu č. 6 v areálu Pisárecká 11 – RM7/07741

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě a).

 

1. RMB bere na vědomí žádost spolku Občanské sdružení Kultura pro mládež o ukončení nájmu místnosti č. 14 v objektu č. 6 v areálu Pisárecká 11 dohodou

 

2. RMB schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Občanským sdružením Kultura pro mládež, z. s., IČ: 22891617, Orebitská 726/5, 130 00 Praha, jako nájemcem, týkající se ukončení nájmu místnosti č. 14 o výměře 24 m² v objektu č. 6, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1460 v k. ú. Pisárky, k 30. 4. 2017. Dohoda tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

33.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky – RM7/07740

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost MEDICAL MARKETING, s. r. o. o pronájem místnosti č. 12 v objektu č. 6 v areálu Pisárecká 11.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MEDICAL MARKETING, s. r. o., jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 12 o výměře 42 m² v budově č. 6, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1460 v k. ú. Pisárky.

Smlouva o nájmu tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

35.

Dohoda o užívání pozemků v k. ú. Pisárky – RM7/07738

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádost spolku NET.W z. s. o pronájem pozemků v k. ú. Pisárky.

 

2. RMB schvaluje uzavření dohody o užívání pozemků mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a NET. W z. s., IČ: 01342185, jako uživatelem, týkající se užívání pozemků p. č. 1479/10, 1479/11 a 1479/12, vše v k. ú. Pisárky pro konání celodenních akcí Branný den. Dohoda tvoří přílohu č. 18 tohoto  zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

39.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3002/6 v k. ú. Kuřim formou nabídkového řízení – RM7/07716

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí obdržené přípisy společnosti WALTER s. r. o., společnosti KAMPOS, s. r. o., města Kuřim a pana Daniela Antovski, kterými tyto subjekty potvrzují zájem o koupi celého pozemku p. č. 3002/6 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2.541 m² v k. ú. Kuřím nebo jeho části.

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 3002/6 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2.541 m² v k. ú. Kuřim formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu 2.858.625,- Kč (tj. 1.125,- Kč/m²) bez DPH a za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

3. RMB schvaluje

 

a) podmínky nabídkového řízení pro prodej pozemku p. č. 3002/6 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2.541 m² v k. ú. Kuřim, které tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu.

 

b) text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětného pozemku, která tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB:

 

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

nepřít.

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

42.

Pozemky v k. ú. Štýřice − lokalita Kamenná čtvrť − žádosti o projednání prodeje pozemků – RM7/07723

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

 

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Zařízení sociálních služeb – chráněné bydlení, Nováčkova 38“ – projektová dokumentace – výběr dodavatele – smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu – RM7/07816

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 21.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Zařízení sociálních služeb − chráněné bydlení, Nováčkova 38“ nabídku společnosti FAKO spol. s r. o, Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČO 18188711.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností FAKO spol. s r. o, Kotojedská 2588, 767 01 Kroměríž, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru včetně plné moci pro stavbu „Zařízení sociálních služeb − chráněné bydlení, Nováčkova 38“.

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/112/20/01]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/112/20/02]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

 

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno“ – projektová dokumentace  − výběr dodavatele – smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu – RM7/07815

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno“ nabídku společnosti INTAR a. s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO 25594443.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností INTAR a. s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru, včetně plné moci pro stavbu „Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, Brno“.

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/112/21/01]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/112/21/02]

zodpovídá:  OI                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

45.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2911/2 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Černovice – RM7/07722

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body 46-53.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami;

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívající, v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést a to ani zčásti, nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku nabyvatelem (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledné plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném pozemku se nachází veřejná zeleň

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv,

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

Ø  bezúplatné nabytí pozemku

 

- p. č. 2911/2 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 19m²

v k. ú. Černovice

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.

 

MČ Brno-Černovice;

 

Ø  svěření pozemku

 

- p. č. 2911/2 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 19m²

v k. ú. Černovice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s doplňujícími podmínkami ve smyslu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci:

 

 

1) respektovat omezení při nakládání s pozemkem, které vyplývá ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími a sankčními ustanoveními,

 

 

2) pozemek lze využívat ve veřejném zájmu, tj. jako veřejnou zeleň

 

 

3) pozemek nelze využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

 

4) povinnost vždy k 31. 1. příslušného roku po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předávat na Majetkový odbor MMB písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

46.

Návrh na bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. 3/4 na pozemku p. č. 4774/112 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07721

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami;

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

 

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

- na převáděném majetku se nachází veřejně přístupná sídlištní zeleň.

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí podílu

- id. 3/4 na pozemku p. č. 4774/112 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 399 m², v k. ú. Židenice

z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

47.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2401/4, 2401/6 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07720

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

- na převáděném majetku se nachází zatrubněný drobný vodní tok Ponávka,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků

- p.č. 2401/4 − vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 71 m², v k. ú. Husovice

- p. č. 2401/6 − vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 35 m², v k. ú. Husovice, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna,

za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

48.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2801/15, p. č. 2825/5 pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami − návrh na změnu části přílohy usnesení Zastupitelstva města Brna Z7/22, bod č. 85 – RM7/07707

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- změnu části přílohy č. 74 bodu 85 usnesení Z7/22, zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 11. 10. 2016, a to smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-16/084 (pozemek p. č. 2801/15, 2825/5, v k. ú. Žabovřesky) dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-16/084

- nové znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-16/084 (pozemek p. č. 2801/15, 2825/5 v k. ú. Žabovřesky).

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

 

49.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Černovice, Komín, Královo Pole a Kohoutovice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/07719

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

- omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, nezcizit či nezatížit převáděný majetek, ani z části, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

- na předmětných pozemcích jsou umístěny komunikace, chodníky ve vlastnictví statutárního města Brna, zeleň, silniční vegetace, parkoviště nebo těleso tramvajové dráhy

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1231/24 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 253 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 1231/25 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 1231/26 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 258 m², v k. ú. Bohunice,

- p. č. 1231/27 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², v k.ú. Bohunice,

- p. č. 1231/29 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 249 m², v k.ú. Bohunice,

- p. č. 2937/32 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 53 m², v k. ú. Černovice,

- p. č. 1535/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1535/52 − ostatní plocha, dráha, o výměře 517 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4802/233 − ostatní plocha, dráha, o výměře 25 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 4802/236 − ostatní plocha, dráha, o výměře 66 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 29/20 − ostatní plocha, dráha, o výměře 248 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 28/68 − ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 195 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 3174/5 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m², v k.ú. Kohoutovice,

- p. č. 3249/1 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 38m², v k. ú. Kohoutovice,

- p. č. 3248 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m², v k. ú. Kohoutovice,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

 

 

50.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bosonohy, Černovice, Komín, Pisárky, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/07718

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami;

- omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, nezcizit či nezatížit převáděny majetek, ani z části po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

- na předmětných pozemcích jsou umístěny komunikace, chodníky, ve vlastnictví statutárního města Brna, zeleň, silniční vegetace, parkoviště nebo těleso tramvajové dráhy,

 

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení, do těchto návrhů smluv.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí

 

Ø  pozemků

- p. č. 2082/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 495 m², v k. ú. Bosonohy

- p. č. 2082/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 412 m², v k. ú. Bosonohy

- p. č. 2766/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 110 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 2766/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 71 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 2766/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 2766/6 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 66 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 2766/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 2766/10 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 2766/11 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 2766/12 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 75 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 2766/14 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 2766/16 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m², v k. ú. Černovice

- p. č. 1534/28 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1534/29 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1535/69 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1535/86 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 106 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1561/80 − ostatní plocha, silnice, o výměře 19 m2, v k.ú. Pisárky,

- p. č. 641/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 378 m², v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 641/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m², v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 6257/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 282 m², v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 5116/21 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 77 m², v k. ú. Židenice,

Ø  podílů

- id. 1/2 na pozemku p. č. 1561/88 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 171 m², v k. ú. Pisárky,

- id. 10/12 na pozemku p. č. 6265/11 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 221 m², v k. ú. Žabovřesky,

- id. 10/12 na pozemku p. č. 6265/18 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 124 m²,

v k. ú. Žabovřesky,

 

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

51.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 31/67 a 31/76 v k. ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Bystrc – RM7/07717

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami;

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést a to ani zčásti, nezcizit či nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku nabyvatelem (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

- na převáděných pozemcích se nachází zeleň, zpevněná plocha nezařazená do pasportu místních komunikací

 

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 31/67 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 264 m²

- p. č. 31/76 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²

v k. ú. Bystrc

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,

 

MČ Brno-Bystrc

svěření pozemků

- p. č. 31/67 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 264 m²

- p. č. 31/76 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²

v k. ú. Bystrc

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s doplňujícími podmínkami ve smyslu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem:

1) respektovat omezení při nakládám s pozemky, které vyplývají ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími a sankčními ustanoveními,

 

2) pozemky lze využívat ve veřejném zájmu, tj. jako veřejnou zeleň, ve zbývající části jako zpevněnou plochu nezařazenou do pasportu místních komunikací

 

3) pozemky nelze využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

 

4) povinnost vždy k 31. 1. příslušného roku po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předávat na Majetkový odbor MMB písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

 

52.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2144 v k. ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Kohoutovice – RM7/07771

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami;

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou převáděný majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést (ani z části), jinak nezcizit ani nezatížit ve prospěch třetí osoby převáděny majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku nabyvatelem (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy povinno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění

podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí smluvní pokuty 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

- na převáděném majetku se nachází veřejná účelová komunikace,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv,

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 2144 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m²

v k. ú. Kohoutovice,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 

MČ Brno-Kohoutovice

svěření pozemku

- p. č. 2144 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m² v k. ú. Kohoutovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s doplňujícími podmínkami ve smyslu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci:

 

1) respektovat omezení při nakládání s pozemkem, které vyplývá ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími a sankčními ustanoveními,

 

2) pozemek lze využívat ve veřejném zájmu, tj. jako veřejnou účelovou komunikaci,

 

3) pozemek nelze využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

 

4) povinnost vždy k 31. 1. příslušného roku po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předávat na Majetkový odbor MMB písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

53.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 155/24 a p. č. 155/26 v k. ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07769

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami;

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, jinak nezcizit ani nezatížit ve prospěch třetí osoby převáděny majetek, a to ani zčásti, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku nabyvatelem (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí smluvní pokuty 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku, na převáděném majetku je veřejně přístupná účelová komunikace.

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 155/24 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m², v k. ú. Slatina,

- p. č. 155/26 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m², v k. ú. Slatina,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

 

 

 

54.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1775/13 v k. ú. Slatina z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07768

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami;

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, jinak nezcizit ani nezatížit ve prospěch třetí osoby převáděný majetek, a to ani zčásti, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku nabyvatelem (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí smluvní pokuty 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

- na převáděném majetku se nachází veřejně přístupná zeleň,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních

ustanovení do tohoto návrhu smlouvy,

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 1775/13 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 128 m², v k. ú. Slatina,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

zdržel

zdržel

zdržel

pro

pro

zdržel

pro

 

 

 

 

 

55.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1669/3 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Černovice – RM7/07767

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 56-58.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami;

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou převáděný majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést (ani z části), jinak nezcizit ani nezatížit ve prospěch třetí osoby převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku nabyvatelem (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy povinno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí smluvní pokuty 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň a na malé části zpevněná plocha.

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv,

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

 

Ø  bezúplatné nabytí pozemku

p.č. 1669/3 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 133 m2, v k.ú. Černovice,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do

vlastnictví statutárního města Brna,

za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.

 

MČ Brno-Černovice

Ø  svěření pozemku

p.č. 1669/3 ostatní plocha, jiná plocha,o výměře 133 m² v k. ú. Černovice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s doplňujícími podmínkami ve smyslu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci:

 

 

1) respektovat omezení při nakládání s pozemkem, které vyplývá ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími a sankčními ustanoveními,

 

 

2) pozemek lze využívat ve veřejném zájmu, tj. jako veřejnou zeleň,

 

 

3) pozemek nelze využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

 

 

4) povinnost vždy k 31. 1. příslušného roku po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předávat na Majetkový odbor MMB písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

56.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4774/1 a podílu o velikosti id. 2/3 na pozemku p. č. 7537/2 v k. ú. Židenice z vlastnictví CR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/07766

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou převáděný majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést (ani z části), jinak nezcizit ani nezatížit ve prospěch třetí osoby převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku nabyvatelem (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv povinno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí smluvní pokuty 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň a veřejně přístupná zpevněná cesta ve

veřejné zeleni,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv,

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 4774/1 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m², v k. ú. Židenice,

podílu

- id. 2/3 na pozemku p. č. 7537/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 96 m², v k. ú. Židenice,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

57.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3252/14 v k. ú. Bosonohy z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jeho svěření MČ Brno-Bosonohy – RM7/07765

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami;

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou převáděný majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést (ani z části), jinak nezcizit ani nezatížit ve prospěch třetí osoby převáděny majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku nabyvatelem (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy povinno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí smluvní pokuty 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

- na převáděném majetku se nachází veřejná zeleň.

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

bezúplatné nabytí

 

Ø  pozemku

 

- p. č. 3252/14 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 53 m², v k. ú. Bosonohy,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

 

Ø  MČ Brno – Bosonohy svěření pozemku

- p. č. 3252/14 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 53 m², v k. ú. Bosonohy,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s doplňujícími podmínkami ve smyslu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci:

 

1) respektovat omezení při nakládání s pozemkem, které vyplývá ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími a sankčními ustanoveními,

 

2) pozemek lze využívat ve veřejném zájmu, tj. jako veřejnou zeleň,

 

3) pozemek nelze využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

 

4) povinnost vždy k 31. 1. příslušného roku po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předávat na Majetkový odbor MMB písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

58.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2596/3 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/07764

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

Ø  skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou převáděný majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést (ani z části), jinak nezcizit ani nezatížit ve prospěch třetí osoby převáděny majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku nabyvatelem (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě);

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy povinno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí smluvní pokuty 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

- převáděný pozemek je součástí veřejného prostranství,

 

Ø  neměnný postoj ÚZSVM,

který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 2596/3 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 55 m², v k. ú. Husovice,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro