Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/27
konaného dne 11. dubna 2017

 
 
 

 

 

Bod 54 byl projednán po bodu 70.
Bod 106 byl projednán po bodu 120.
Bod 121 byl projednán po bodu 122.
Bod 122 byl projednán po bodu 106.

 

 

 

1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Ing. Oliver Pospíšil, Vít Prýgl.

 
ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/27 předložený RMB, ve znění změn.

 

5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/2244

ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 1. čtvrtletí roku 2017.

 

6.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně  závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM7/2300

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou
se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

 
 
 

8.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu - ZM7/2361

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o nočním klidu, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

9.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů - ZM7/2346

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.

 

11.

Rozpočtové opatření - zapojení finančních prostředků za obdržené pojistné náhrady za poškození majetku SMB - Dopravního značení a světelné signalizace - ZM7/2301

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení, z důvodu zapojení finančních prostředků v rámci ORJ 5400 za pojistné náhrady za poškození majetku SMB na pokrytí zvýšených výdajů na stavební údržbu dopravního značení a světelné signalizace - BKOM.

12.

Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ - rozpočtové opatření - ZM7/2245

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 2.000 tis. Kč
  z rozpočtu města Brna na rok 2017 na pořádání kulturních akcí v režii městských částí dle Tabulky - žádosti o finanční podporu MČ, která tvoří přílohu č. 5a těchto usnesení s tím, že městské části tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru kultury MMB v termínu do 15. 1. 2018,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č 5b. těchto usnesení.

13.

Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen - rozpočtové opatření - ZM7/2274

ZMB schvaluje

 • poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 1.730 tis. Kč
  z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2017" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
  v termínu do 19. 1. 2018,

 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 270 tis. Kč
  z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2017" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
  v termínu do 19. 1. 2018;

Tabulka "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní
a jídelen v roce 2017" tvoří přílohu č. 6a těchto usnesení.

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní
  a jídelen.


 

14.

Poskytnutí neinvestičních transferů na nábytkové vybavení škol - rozpočtové opatření - ZM7/2275

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 1.350 tis. Kč
  z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na nábytkové vybavení škol v roce 2017" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu
  do 19. 1.2018,


Tabulka "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na nábytkové vybavení škol v roce 2017" tvoří přílohu č. 7a těchto usnesení.

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičních transferů na nábytkové vybavení škol.


 

15.

Poskytnutí příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2253

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017, Odboru památkové péče MMB, žadatelům uvedeným v tabulce "Návrh na poskytnutí příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017" ve výši 2.330 tis. Kč, dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičních příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017.

 

16.

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM7/2276

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, z důvodu financování Grafického manuálu značky a vizuálního stylu Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace.

 

 

17.

Snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z rozpočtu zřizovatele v roce 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2337

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení, spočívající ve snížení příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z fondu investic a současně snížení neinvestičního příspěvku o částku 900 tis. Kč u příspěvkové organizace Filharmonie Brno, z důvodu vyššího podílu krytí odpisů z vlastních zdrojů organizace.

 

18.

Poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu "Koruna ze vstupu" - rozpočtové opatření - ZM7/2281

ZMB schvaluje

 • poskytnutí peněžitého daru nadací Yayasan Kura Kura Nusa Penida se sídlem J1. Raya Sukawati No. 294, Gianyar, Bali, Indonesia, ve výši 306.855,- Kč, a to na projekt "Kura-Kura - želvy v ohrožení",

 • darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru, která tvoří přílohu č. 11a těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí finančního daru.


 

19.

Poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2252

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017, Odboru památkové péče MMB, žadatelům uvedeným v tabulce "Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017" ve výši 8.925.000,- Kč, která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12b těchto usnesení,
  z důvodu poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017,
 • uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2017 dle "Podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 na obnovu kulturní památky", které tvoří přílohu č. 12c těchto usnesení.

 
 
 
 
 

20.

Poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 a na roky 2017 - 2020, 2. kolo - rozpočtová opatření - ZM7/2332

1. ZMB ruší poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 373 tis. Kč uvedených v tabulce - A - Zrušené dotace v oblasti kultury na rok 2017 a roky 2017-2020, která tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení, z rozpočtu města Brna - Odboru kultury MMB schválených usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/26 ze dne 7. 3.2017.

2. ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 1.902 tis. Kč z rozpočtu města Brna - Odboru kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce B - Dotace v oblasti kultury na rok 2017 - 2. kolo, která tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení,
 2. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 155 tis. Kč ročně z rozpočtu města Brna - Odboru kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce C - Dotace v oblasti kultury na rok 2017-2020 - 2. kolo, která tvoří přílohu č. 13c těchto usnesení,
 3. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 ve výši 160 tis. Kč spolku Visegrad music forum, o. s., IČ: 22716718 na projekt "Barbara Maria Willi uvádí... XIV. ročník cyklu koncertů staré hudby",
 4. poskytnutí neinvestiční dotace na roky 2017-2020 ve výši 168 tis. Kč ročně Spolku ProART, IČ: 26677075, na projekt "ProART Creation",
 5. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 ve výši 400 tis. Kč společnosti Metro Music s. r. o., IČ: 26244390, na provoz hudebního klubu Metro Music Bar
  z rozpočtu města Brna - nespecifikované rezervy Odboru kultury MMB,
 6. rozpočtová opatření dle tabulek, které tvoří přílohu 13d těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající § a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována,
 7. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1), 3) a 5) za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017, bod č. 18,
 8. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 2) a 4) za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na roky 2017-2020 schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017, bod č. 18,


 
 
 
 
 
 
 
 

21.

Poskytnutí dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017, rozpočtové opatření - ZM7/2292

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši 840.000,-Kč na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, uvedené v "Přehledu žadatelů o dotace na projekty
  v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně pro rok 2017", který tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14b těchto usnesení,
  z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
 • uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle "Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017
  na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně", které tvoří přílohu č. 14c těchto usnesení.

 

22.

Poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2017, rozpočtové opatření - ZM7/2339

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2017, v celkové výši 400.000,- Kč, organizacím uvedeným v "Přehledu žádostí o dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2017", který tvoří přílohu č. 15a těchto usnesení

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15b těchto usnesení,
  z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,

 • uzavření smluv s organizacemi doplňujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle "Návrhu podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna
  na rok 2017 organizacím poskytujícím zdravotnické služby", které tvoří přílohu č. 15c těchto usnesení

 

23.

Poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2017, rozpočtové opatření - ZM7/2340

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši 400.000,- Kč na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, uvedené
  v "Přehledu žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 na projekty
  v oblasti podpory neformálních pečovatelů", který tvoří přílohu č. 16a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16b těchto usnesení,
  z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
 • uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle "Návrhu podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017", které tvoří přílohu č. 16c těchto usnesení.

 

24.

Poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2017, rozpočtové opatření - ZM7/2293

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši
  1.249.000,- Kč na projekty v oblasti podpory rodiny, uvedené v "Přehledu žadatelů
  o dotace na projekty v oblasti podpory rodiny na území města Brna pro rok 2017", který tvoří přílohu č. 17a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17b těchto usnesení,
  z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
 • uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory rodiny, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle "Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 na projekty v oblasti podpory rodiny", které tvoří přílohu č. 17c těchto usnesení.

 

25.

Podpora mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2017 - 2. kolo - ZM7/2251

ZMB schvaluje

 • poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sportovnímu oddílu Basketbal SK Královo Pole, z. s., ve výši 68 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům),

 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

26.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/2341

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 8.700.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně, dle tabulky I. "Neinvestiční dotace spolkům na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017", která tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení,
 2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 300.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419- ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně, dle tabulky II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017", která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení,
 3. poskytnutí neinvestiční dotace neziskové organizaci ve výši 1.000.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, dle tabulky III. Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017", která tvoří přílohu č. 19c těchto usnesení,
 4. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19d těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám,
 5. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1.-3. usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně, které tvoří přílohu č. 19e těchto usnesení.


 

27.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti GALANT BRNO, s. r. o., na pořádání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 - rozpočtové opatření ‒ ZM7/2365

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.660.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017 společnosti GALANT BRNO, s. r. o. se sídlem Družstevní 2223/21, 621 00 Brno, IČ 25545931 na pořádání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení, z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu,

 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení.


 

28.

Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemce dotace - rozpočtové opatření - ZM7/2356

1. ZMB bere na vědomí změnu právní formy právnické osoby Liga vozíčkářů, z. ú.
(IČ 00499412) ze spolku na zapsaný ústav.

2. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení, z důvodu změny právní formy příjemce dotace.


 

29.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace na demoliční práce, dofinancování projektové dokumentace a vybudování přeložky teplovodu - ZM7/2344

1. ZMB schvaluje

 • investiční dotaci Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje ve výši
  7 mil. Kč na demoliční práce v areálu požární stanice Lidická, dofinancování projektové dokumentace nové centrální požární stanice Lidická a vybudování přeložky teplovodu,

 • veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje na demoliční práce v areálu požární stanice Lidická, dofinancování projektové dokumentace nové centrální požární stanice Lidická
  a vybudování přeložky teplovodu, která tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 

30.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje - ZM7/2345

1. ZMB schvaluje neinvestiční dotaci ve výši 5 mil. Kč na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchrannému sboru Jihomoravského kraje.

2. ZMB schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz
a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené smlouvy.


 

31.

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace - ZM7/2297

1.ZMB schvaluje ve smyslu ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

 • změnu názvu Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, na TIC BRNO, příspěvková organizace,

 • dodatek č. 3 ke zřizovací listině TIC BRNO, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení.

2.ZMB se distancuje od urážlivých výroků obsažených v průvodci "TO JE BRNO".

3.ZMB žádá Radu města Brna, aby vůči ředitelce Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, vyvodila adekvátní personální opatření.

 

32.

Vytvoření společného školského obvodu - ZM7/2248

ZMB souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, p. o., jejímž zřizovatelem je městská část Brno-Žabovřesky a obcí Jinačovice, pro děti s trvalým pobytem na jejím území, v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu se Statutem města Brna, v platném znění.


 

33.

Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů - duben 2017 - rozpočtová opatření - ZM7/2333

ZMB schvaluje

 1. rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. 25a těchto usnesení, za účelem přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů.
 2. rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. 25b těchto usnesení, za účelem finanční spoluúčasti MČ Brno-Tuřany na projektu ORG 5121 "Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany.

34.

Projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2295

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk".

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

 
***
4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.
***
úkol č.: [Z7/27/34]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [po ukončení projektu]


 

35.

Projekt "Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2324

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín".

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín" s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

***
4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.
***
úkol č.: [Z7/27/35]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [po ukončení projektu]

36.

Projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2279

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy".

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy" s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů.

***
4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.
***
úkol č.: [Z7/27/36]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [po ukončení projektu]


 

37.

Projekt "Stavební úpravy Společenského centra Bystrc" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/2283

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy Společenského centra Bystrc".

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního
programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy Společenského centra Bystrc", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB pověřuje na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Stavební úpravy Společenského centra Bystrc" s výjimkou podstatných změn v parametrech schváleného projektu dle čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů
a národních programů.

***
4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu.
***
úkol č.: [Z7/27/37]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [po ukončení projektu]


 
 
 
 

38.

Projekt ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/2278

1. ZMB schvaluje
posouzení projektu "ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence", které tvoří přílohu č. 30a těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

 • zařazení projektu ORG 5360 "ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 27.000 tis. Kč do rozpočtu města Brna, z toho kapitálové výdaje ve výši 25.000 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 2.000 tis. Kč a dobou realizace 2018-2019,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 30b těchto usnesení,
  za účelem realizace projektu "ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben
  ve vazbě na klíčové kompetence".


2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "ZŠ Čejkovická - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/27/38]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [dle harmonogramu výzev IROP]

 

39.

Projekt "Novostavba MŠ Brno, Sýpka 26a" - posouzení projektu - ZM7/2294

1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Novostavba MŠ Sýpka 26a", které tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Novostavba MŠ Sýpka 26a" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/27/39]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [do ukončení příslušné výzvy]


 

40.

Projekt "Revitalizace parku Dvorského" - posouzení projektu - ZM7/2286

ZMB bere na vědomí schválení posouzení projektu "Revitalizace parku Dvorského" Radou města Brna na zákl. čl. 3.1.1 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů, s ohledem na termín pro podání žádosti o dotaci.


 

45.

Projekt "Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně" - posouzení projektu - ZM7/2334

ZMB schvaluje posouzení projektu "Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně", které tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

46.

Projekt "Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment (Ruggedised) (Rotterdam, Umeå a Glasgow: Generování vzorových čtvrtí jako součást rozvoje udržitelné energetiky)" - Consortium Agreement (Konsorciální smlouva) - ZM7/2349

1. ZMB schvaluje text Consortium Agreement (Konsorciální smlouva) k projektu "Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment" v rámci programu Horizont 2020, kter&#$06 v anglickém originálu a českém překladu tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora města Brna, podpisem Consortium Agreement (Konsorciální smlouva) k projektu "Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment".


 

47.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti - ZM7/2353

1. ZMB vydává souhlas s převodem spoluvlastnického podílu xxxxxxxxxxxxxxx ve výši id. 1/2 k pozemku p. č. 3234, jehož součástí a předmětem zástavního práva je
i rodinný dům Skorkovského 67, č. p. 1217, v k. ú. Židenice, obec Brno, ke kterým je zapsáno zástavní právo ve prospěch statutárního města Brna na základě smlouvy
č. 6216201988, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6216201988 o zápůjčce na opravy
a modernizaci rodinného domu a vzniku zástavního práva, který tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
3. ZMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem tohoto dodatku.

 

 

48.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení dodatečného souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti - ZM7/2352

1. ZMB vydává dodatečný souhlas s převodem spoluvlastnického podílu xxxxxxxxxxx ve výši id. 2/6 k pozemku p. č. 1355, jehož součástí a předmětem zástavního práva je i rodinný dům Vrbí 23, č. p. 588, v k. ú. Maloměřice, obec Brno, ke kterým je zapsáno zástavní právo ve prospěch statutárního města Brna na základě smlouvy č. 6216203393, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, každému ve výši id. 1/6 k uvedené nemovitosti.

2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6216203393 o zápůjčce na opravy
a modernizaci rodinného domu a vzniku zástavního práva, který tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem tohoto dodatku.

 

49.

Fond rozvoje bydlení města Brna - porušení smlouvy o zápůjčce xxxxxxxxxxxxxxxx - ZM7/2355

ZMB neuplatňuje právo požadovat jednorázové vrácení celé nesplacené části zápůjčky včetně příslušenství po xxxxxxxxxx z důvodu porušení závazku použít poskytnutou zápůjčku výhradně k účelu uvedenému v čl. I smlouvy č. 6214132761 o zápůjčce na opravy a modernizaci rodinného domu a vzniku zástavního práva.

 

50.

Změna seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji - ZM7/2351

1. ZMB zařazuje domy

 • Kamenná čtvrť 29,
 • Gallašova 2/Grmelova 10 a, b, c - za předpokladu rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám prohlášením dle ust. § 1166 občanského zákona.

v MČ Brno-střed
do Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jenž byl schválen ZMB č. Z7/16 konaným dne 15. 3. 2016, ve znění změny schválené ZMB
č. Z7/22 dne 11. 10. 2016.

2. ZMB nezařazuje domy

 • Hlinky 28 v MČ Brno-střed
 • Bubeníčkova 32 v MČ Brno-Židenice

do Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jenž byl schválen ZMB č. Z7/16 konaným dne 15. 3. 2016, ve znění změny schválené ZMB
č. Z7/22 dne 11. 10. 2016.

3. ZMB bere na vědomí stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje MMB k prodeji domů nám. 28. října 19/Traubova 28, Traubova 4 a Veleslavínova 12.

 
 
4. ZMB vyjímá domy nám. 28. října 19/ Traubova 28, Traubova 4 v MČ Brno-sever ze Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jenž byl schválen ZMB č. Z7/16 konaným dne 15. 3. 2016, ve znění změny schválené ZMB č. Z7/22 dne 11. 10. 2016.

5. ZMB ponechává dům Veleslavínova 12 v MČ Brno-Královo Pole v Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jenž byl schválen ZMB č. Z7/16 konaným dne 15. 3. 2016, ve znění změny schválené ZMB č. Z7/22 dne 11. 10. 2016.

52.

Prodej pozemku p. č. 1963/27 v k. ú. Černá Pole v ul. Tišnovská - ZM7/2262

ZMB schvaluje prodej pozemku

 • p. č. 1963/27 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 99 m2 v k. ú. Černá Pole
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 208.900,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 • 53.

  Prodej pozemků p. č. 1958/2 a p. č. 1961/30 v k. ú. Černá Pole v ul. Tišnovská - ZM7/2310

  ZMB schvaluje prodej

 • pozemku p. č. 1958/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m2,
 • pozemku p. č. 1961/30 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 131 m2,
  vše v k. ú. Černá Pole, o celkové výměře 151 m2,
  xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 318.100,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 • 55.

  Prodej podílu na pozemcích p. č. 8946 a 8947 v Brně, k. ú. Židenice - ZM7/2350

  ZMB schvaluje prodej podílu o velikosti 33/1822 na pozemcích p. č. 8946 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 268 m² a p. č. 8947 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 268 m² v k. ú. Židenice, obec Brno, okres Brno-město, vlastnici jednotky č. 4176/8 v domě č. p. 4176, 4177 na ulici Blatnická 20, 22, postaveném na pozemcích p. č. 8946, 8647 v Brně, k. ú. Židenice, za kupní cenu 29.124,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   
   
   
   
   

   

  56.

  Prodej části pozemku p. č. 997/7 v k. ú. Kohoutovice v ul. Řadová - ZM7/2265

  ZMB schvaluje prodej části pozemku
  - p. č. 997/7 − ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Kohoutovice
  geometrickým plánem č. 1095-8/2017 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 997/259 zahrada, o výměře 65 m² v k. ú. Kohoutovice
  xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/4) a xxxxxxxxxxxxxx (id. 3/4) za dohodnutou kupní cenu 163.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  57.

  Prodej části pozemku p. č. 1048/4 v k. ú. Žebětín - ZM7/2309

  ZMB schvaluje prodej části pozemku
  - p. č. 1048/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Žebětín (dle GP č. 2452-20132/2014 pozemek p. č. 1048/5)
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 13.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


  58.

  Prodej části pozemku p. č. 1606/1 v k. ú. Chrlice - ZM7/2331

  ZMB schvaluje prodej části pozemku
  - p. č. 1606/1 - orná půda, o výměře 350 m²,

  v k. ú. Chrlice, (dle GP č. 1745-44/2017 pozemek p. č. 1606/6),
  xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 876.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


  59.

  Budoucí prodej pozemků v k. ú. Bystrc - projekt "B.Letná-polyfunkční objekt" - ZM7/2259

  ZMB schvaluje budoucí prodej pozemků
  - část p. č. 1142/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m²,
  - část p. č. 1142/34 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 551 m²,

  - část p. č. 1142/37 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 304 m²,

  - p. č. 5881 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.779 m² (budova č. p. 832 umístěná na tomto pozemku, není ve vlastnictví SMB a není předmětem budoucího prodeje)

  - část p. č. 6425 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.017 m²,
  - část p. č. 6426 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 304 m²,

  - část p. č. 6434 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 145 m²,

  vše k. ú. Bystrc,
  společnosti B. Letná s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 3.200,- Kč/m² vč. DPH 21 %
  a za podmínek smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budouc&#$08 smlouvy o zřízení služebností, která tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  60.

  Nabytí pozemků p. č. 1745/24 a p. č. 1745/25 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/2305

  ZMB schvaluje
  - nabytí pozemků p. č. 1745/24 o výměře 230 m² a p. č. 1745/25 o výměře 145 m²,

  v k. ú. Bosonohy,
  za dohodnutou kupní cenu 708.050,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  61.

  Nabytí pozemku p. č. 1745/39 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/2307

  ZMB schvaluje
  - nabytí pozemku p. č. 1745/39 o výměře 1.184 m²,

  v k. ú. Bosonohy,
  za dohodnutou kupní cenu 2.237.760,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  62.

  Nabytí pozemků p. č. 1745/52 a p. č. 1745/53 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/2308

  ZMB schvaluje nabytí pozemků
  - p. č. 1745/52 o výmě&#$04e 57 m²,
  - p. č. 1745/53 o výměře 27 m²,

  v k. ú. Bosonohy,
  za dohodnutou kupní cenu 158.760,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  63.

  Nabytí pozemku p. č. 1745/32 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému" - ZM7/2306

  ZMB schvaluje
  - nabytí pozemku p. č. 1745/32 o výměře 1.218 m²,

  v k. ú. Bosonohy,
  za dohodnutou kupní cenu 2.302.020,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

   

  64.

  Nabytí pozemku 875/29, k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - ZM7/2287

  ZMB schvaluje nabytí pozemku
  - p. č. 875/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²,

  v k. ú. Horní Heršpice,
  ve vlastnictví společnosti Daramis House s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  65.

  Nabytí pozemků p. č. 9756/74 a p. č. 9756/75, k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM7/2288

  ZMB schvaluje nabytí

  • pozemku p. č. 9756/74, ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 150 m²
  • pozemku p. č. 9756/75, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

  v k. ú. Židenice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 228.740,- Kč od společnosti ALITECH Plus s.r.o. a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  66.

  Nabytí pozemků  p. č. 257/3, p. č. 341/41 a p. č. 379/7, k. ú. Maloměřice pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulici Olší" - ZM7/2268

  ZMB schvaluje nabytí pozemků

  • část p. č. 257/1 oddělená podle geometrického plánu č. 1755-292c/2016
   a označená jako p. č. 257/3 - zahrada, o výměře 1 m²,

  • část p. č. 341/1 oddělená podle geometrického plánu č. 1754-292b/2016
   a označená jako p. č. 341/41 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 46 m²,
  • část p. č. 379/5 oddělená podle geometrického plánu č. 1753-292a/2016
   a označená jako p. č. 379/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m²,

  v k. ú. Maloměřice,
  ve vlastnictví společnosti STAVOS Brno, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 60.000,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   
   
   
   
   
   
   
   
   

  67.

  Nabytí pozemku p. č. 1733/57 v k. ú. Bosonohy a zřízení služebnosti pro stavbu "Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. et. - dostavba oddílného kanalizačního systému - ZM7/2304

  ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1733/57 o výměře 336 m² v k. ú. Bosonohy za dohodnutou kupní cenu 655.200,- Kč z vlastnictví Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí do vlastnictví statutárního města Brna a zřízení služebnosti ve prospěch Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst, obcí a svazků obcí a Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., za podmínek dle kupní smlouvy
  a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  68.

  Nabytí pozemků p. č. 8390/63 a p. č. 8400/9 v k. ú. Židenice - ZM7/2261

  1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že Jan Weger (prodávající) požádal o majetkoprávní vypořádání pozemků
  - p. č. 8390/63 a p. č. 8400/9 v k. ú. Židenice a souhlasil s návrhem kupní ceny ve výši 46.230,-Kč.

  2. ZMB schvaluje nabytí pozemků

 • p. č. 8390/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2

 • p. č. 8400/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 33 m2

  oba v k. ú. Židenice,
  z vlastnictví xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 46.230,-Kč (924,60 Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 51 těchto usnesen&#$08. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 • 69.

  Nabytí pozemku p. č. 4415/9 a id. 1/3 pozemku p. č. 4779/8 oba v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/2329

  ZMB schvaluje nabytí

  • pozemku p. č. 4415/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m² (na pozemku se nachází stavba č. p. 2120 ve vlastnictví statutárního města Brna),

  • id. 1/3 pozemku p. č. 4779/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 92 m²,

  oba v k. ú. Řečkovice,

  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 314.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.   
   
   
   

  70.

  Nabytí pozemku p. č. 544/22 v k. ú. Mokrá Hora - ZM7/2303

  ZMB schvaluje nabytí pozemku
  - p. č. 544/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m²,

  v k. ú. Mokrá Hora,
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 15.750,- Kč se započtením kompenzace za užívání pozemku bez právního důvodu od 9. 9. 2014 a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu
  č. 53 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  54.

  Prodej pozemků p. č. 1730, p. č. 1731, p. č. 1732, p. č. 1733 a p. č. 1734 vč. staveb garáží v k. ú. Černá Pole v ul. Jugoslávská - ZM7/2343

  ZMB schvaluje prodej
  a) pozemku p. č. 1730 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m² v k. ú. Černá Pole vč. stavby garáže bez č.p./č.e. xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 160.000,- Kč,

  b) pozemku p. č. 1731 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² v k. ú. Černá Pole vč. stavby garáže bez č.p./č.e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 165.000,- Kč,

  c) pozemku p. č. 1732 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m² v k. ú. Černá Pole vč. stavby garáže bez č.p./č.e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 170.000,- Kč,

  d) pozemku p. č. 1733 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² v k. ú. Černá Pole vč. stavby garáže bez č.p./č.e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  za dohodnutou kupní cenu 165.000,- Kč,

  e) pozemku p. č. 1734 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m² v k. ú. Černá Pole vč. stavby garáže bez č.p./č.e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  za dohodnutou kupní cenu 175.000,- Kč
  a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


  71.

  Změna části přílohy č. 79 usnesení ZMB č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017, bod č. 112 - ZM7/2291

  ZMB schvaluje změnu části přílohy č. 79 usnesení ZMB č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017, bod 112 spočívající v nahrazení fotografií tvořících přílohu č. 1 kupní smlouvy. Fotografie tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   
   
   
   
   

  72.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p. č. 7519/3 a p. č. 9756/89 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM7/2267

  ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků
  - p. č. 7519/3 - zahrada, o výměře 31 m²,
  - p. č. 9756/89 - zahrada, o výměře 84 m²,

  v k. ú. Židenice,
  za dohodnutou kupní cenu ve výši 53.057,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  73.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemků p. č. 7495/10, p. č. 7495/78, p. č. 7495/79  a p. č. 9756/25 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM7/2266

  ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ pozemků
  - p. č. 7495/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 312 m²,

  - p. č. 7495/78 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 479 m²,
  - p. č. 7495/79 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 86 m²,

  - p. č. 9756/25 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 68 m²,

  v k. ú. Židenice,
  za dohodnutou kupní cenu ve výši 614.250,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  74.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemku  p. č. 7519/3 v k. ú. Židenice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM7/2290

  ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemku

  • p. č. 7519/3 zahrada, o výměře 31 m²

  v k. ú. Židenice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.686,- Kč od subjektu
  a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  75.

  Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 pozemku  p. č. 1075 v k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/2289

  ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3

  • pozemku p. č. 1075 - zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 195 m², včetně na něm stojící stavby Husovice, č. p. 1148, objektu bydlení, která je jeho součástí, příslušenství
   a venkovních úprav,

  v k. ú. Husovice,
  za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.200.000,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  76.

  Nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Židenice - ZM7/2260

  1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že:

  • na základě žalob xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prodávající) jsou u Městského soudu v Brně vedeny proti statutárnímu městu Brnu (město) soudní spory o vydání bezdůvodného obohacení za tvrzené užívání spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 4407/11, 7623/107, 7652/67, 7652/89, 7747/55, 7747/81, 7855/2, 7912/11, 7919/14, 7919/15, 7974/55, 7975/22, 8438/3, 8438/4, 8438/7, 8441/5, 8441/6, 8601/2, 9288/2, 9289/2, 9700/1, 9700/27, 9701/17, 9701/73, 9701/74, 7848/26, 8357/29, 8357/41, 8362/5, 8362/17, 8363/7, 8363/19, 8364/24, 8364/36, 7863/28, 7863/30, 7863/12, 7863/13 v k. ú. Židenice, jako veřejného prostranství, bez smluvní úpravy a bez náhrady poskytované ze strany města;

  • problematika vydání bezdůvodného obohacení u pozemků s charakterem veřejného prostranství ve vlastnictví třetích osob není výslovně legislativně upravena, avšak vlastníci pozemků se ve svých žalobách odvolávají na soudní judikaturu, která rozhoduje konstantním způsobem tak, že obcím vzniká bezdůvodné obohacení z obecného užívání pozemků ve vlastnictví třetích osob tvořících veřejné prostranství a jeho výši určují peněžitou částkou odpovídající částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase za užívání obdobných nemovitostí, zpravidla formou nájmu, na základě znaleckého posudku,
   a statutárnímu městu Brnu je tak soudem na základě této judikatury ukládána povinnost platit vlastníkům za obecné užívání jejich pozemků jako veřejného prostranství;

  • prodávajícím bylo nabídnuto majetkoprávní vypořádání dle platné Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna za kupní cenu spoluvlastnického podílu na předmětných pozemcích v celkové výši 2.863.752,- Kč, se kterou nesouhlasili.

  2. ZMB schvaluje

  • výjimku z článku III./bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaného dne 3. 4. 2012 - spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání spoluvlastnických podílů prodávajících na pozemcích v k. ú. Židenice se sjednává kupní cena ve výši v místě a čase obvyklá;
  • nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemcích
  • p. č. 4407/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2
  • p. č. 7623/107 - orná půda o výměře 220 m2
  • p. č. 7652/67 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m2
  • p. č. 7652/89 - orná půda o výměře 26 m2
  • p. č. 7747/55 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 695 m2
  • p. č. 7747/81 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 925 m2
  • p. č. 7855/2 - trvalý travní porost o výměře 45 m2
  • p. č. 7912/11 - orná půda o výměře 1.924 m2
  • p. č. 7919/14 - orná půda o výměře 1.766 m2
  • p. č. 7919/15 - orná půda o výměře 1.917 m2
  • p. č. 7974/55 - orná půda o výměře 114 m2
  • p. č. 7975/22 - orná půda o výměře 181 m2
  • p. č. 8438/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2
  • p. č. 8438/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 287 m2
  • p. č. 8438/7 - ostatní plocha, zeleň o výměře 290 m2
  • p. č. 8441/5 - ostatní plocha, zeleň o výměře 213 m2
  • p. č. 8441/6 - ostatní plocha, zeleň o výměře 246 m2
  • p. č. 8601/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 33 m2
  • p. č. 9288/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2

  na pozemku stojí stavba: Židenice, č. p. 4164, obč. vyb., LV 10001
  (stavba není předmětem nabytí)

  • p. č. 9289/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 220 m2
  • p. č. 9700/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 228 m2
  • p. č. 9700/27 - ostatní plocha, zeleň o výměře 215 m2
  • p. č. 9701/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 451 m2
  • p. č. 9701/73 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 340 m²
  • p. č. 9701 /74 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 219 m2
  • p. č. 7848/26 - ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2
  • p. č. 8357/29 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 262 m2
  • p. č. 8357/41 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 277 m2
  • p. č. 8362/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2
  • p. č. 8362/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 68 m2
  • p. č. 8363/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2
  • p. č. 8363/19 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 157 m2
  • p. č. 8364/24 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 129 m2
  • p. č. 8364/36 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 106 m2
  • nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích
  • p. č. 7863/28 - ostatní plocha, zeleň o výměře 71 m2
  • p. č. 7863/30 - ostatní plocha, zeleň o výměře 61 m2
  • nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemcích
  • p. č. 7863/12 - trvalý travní porost o výměře 738 m2
  • p. č. 7863/13 - trvalý travní porost o výměře 673 m2

  vše v k. ú. Židenice,
  z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 5.652.520,- Kč (tj. 1.255,- Kč/m²), a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  77.

  Nabytí a svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 1924/25 a 7277/9 v k. ú. Bystrc a zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudní cestou - ZM7/2284

  1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že:

  • xxxxxxxxxxxx (prodávající) nabídl statutárnímu městu Brnu odprodej svého spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích p. č. 1924/25 a p. č. 7277/9, k. ú. Bystrc, za kupní cenu ve výši 1.500,-Kč/m2;


   

  • prodávajícímu byla nabídnuta možnost odprodeje podílu za kupní cenu ve výši 970.000,- Kč (tj. 750,- Kč/m²) se kterou však prodávající nesouhlasil, a ponížil svůj cenový návrh na částku 1.000,-Kč/m2.

  2. ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích

 • p. č. 1924/25 - orná půda o výměře 2.579 m2,
 • p. č. 7277/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2,
  vše v k. ú. Bystrc z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.293.500,- Kč (tj. 1000,- Kč/m²), a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků

 • id. 1/2 p. č. 1924/25 - orná půda o výměře 2.579 m2

 • id. 1/2 p. č. 7277/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2

  vše v k. ú. Bystrc, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kat.: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4 po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

  4. ZMB souhlasí pro případ, že se statutární město Brno stane spoluvlastníkem pozemků p. č. 1924/25 a p. č. 7277/9, k. ú. Bystrc, s podáním žaloby na zrušení
  a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p. č. 1924/25 a p. č. 7277/9, k. ú. Bystrc, jejich přikázáním do vlastnictví statutárního města Brna a za náhradu
  ve výši stanovené soudem.


 • 78.

  Nabytí komunikační stavby při ulici Peškova v k. ú. Královo Pole a k. ú. Sadová a nabytí pozemků v k. ú. Královo Pole - ZM7/2298

  ZMB schvaluje

  1. nabytí komunikační stavby při ulici Peškova
  • vozovky a manipulační plochy včetně dešťové kanalizace na pozemcích
   p. č. 4367/11, 4367/17, 4367/22, 4367/30, 4367/31 a na částech pozemků
   p. č. 4367/32, 4367/33 v k. ú. Královo Pole a na části pozemku p. č. 265/1 v k. ú. Sadová,

  v podílovém spoluvlastnictví společnosti BRICKS REAL GAMA s. r. o.,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

  1. nabytí pozemků
  • p. č. 4367/17 o výměře 7 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
  • p. č. 4367/30 o výměře 1 m² , ostatní plocha, jiná plocha,
  • p. č. 4367/31 o výměře 1 m², ostatní plocha, jiná plocha,

  vše v k. ú. Královo Pole,
  v podílovém spoluvlastnictví společnosti BRICKS REAL GAMA s. r. o.,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

   
   
   

  1. nabytí pozemků
  • p. č. 4367/11 o výmě&#$04e 397 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
  • p. č. 4367/32 o výměře 12 m² , ostatní plocha, jiná plocha,
  • p. č. 4367/33 o výměře 14 m² ostatní plocha, jiná plocha,
  • p. č. 4367/34 o výmě&#$04e 3 m², ostatní plocha, zeleň,
  • p. č. 4367/35 o výměře 3 m², ostatní plocha, zeleň,

  vše v k. ú. Královo Pole,
  v podílovém spoluvlastnictví společnosti BRICKS REAL GAMA s. r. o.,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

  do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH
  a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  79.

  Nabytí budovy bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1093/1 v k. ú. Trnitá z vlastnictví prodávajícího - insolvenční správce dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s. r. o. - ZM7/2328

  ZMB schvaluje nabytí budovy bez č. p./ č. e. nacházející se na pozemku p. č. 1093/1 v k. ú. Trnitá, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví prodávajícího, insolvenční správce dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 300.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  80.

  Záměr nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 1597/1, 1593/3, 1596/3, 1610/2, 1633/3, 1566/17, 1566/18, 1566/19, 1566/20, 1566/21, 1566/22, 1566/23, 1566/24 vše v k. ú. Lesná - ZM7/2264

  1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že podíloví spoluvlastníci pozemků p. č. 1597/1, 1593/3, 1596/3, 1610/2, 1633/3, 1566/17, 1566/18, 1566/19, 1566/20, 1566/21, 1566/22, 1566/23, 1566/24 vše v k. ú. Lesná nabídli městu odkup svých spoluvlastnických podílů na těchto pozemc&#$08ch za kupní cenu ve výši 2.820,- Kč/m².


  2. ZMB nesouhlasí se záměrem nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích
  - p. č. 1597/1 - zahrada, o výměře 677 m²

  - p. č. 1593/3 - zahrada, o výměře 651 m²
  - p. č. 1596/3 - zahrada, o výměře 286 m²
  - p. č. 1610/2 - zahrada, o výměře 205 m²
  - p. č. 1633/3 - zahrada, o výměře 567 m²
  - p. č. 1566/17 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 97 m²
  - p. č. 1566/18 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 83 m²

  - p. č. 1566/19 − ostatní plocha, neplodná půda, o v&#$06měře 76 m²
  - p. č. 1566/20 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 67 m²
  - p. č. 1566/21 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 54 m²

  - p. č. 1566/22 − ostatní plocha, neplodn&#$07 půda, o výměře 41 m²


   
  - p. č. 1566/23 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 28 m²
  - p. č. 1566/24 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 11 m²

  vše v k. ú. Lesná od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.


  81.

  Bezúplatné nabytí majetku - části cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou v k. ú. Maloměřice z majetku dobrovolného svazku obcí Časnýř
  do majetku statutárního města Brna, smlouva o poskytnutí dotace a rozpočtové opatření - ZM7/2302

  1. ZMB schvaluje

  • bezúplatné nabytí majetku - části cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou
   v k. ú. Maloměřice z majetku dobrovolného svazku obcí Časnýř do majetku statutárního města Brna dle smlouvy o bezúplatném převodu majetku, která tvoří přílohu č. 64a těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

  • poskytnutí účelové neinvestiční dotace dobrovolnému svazku obcí Časnýř ve výši 54.385,- Kč za účelem správy a údržby cyklostezek a dále dopravní a informační značení cyklostezek v rámci svazku obcí Časnýř, které jsou majetkem příjemce,
  • smlouvu o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 64b těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

  • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 64c těchto usnesení,
   za účelem zajištění finančních prostředků na podporu dobrovolného svazku obcí Časnýř.


  2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku a smlouvy o poskytnutí dotace.

   

  82.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 703/18 a 1383/22 v k. ú. Žebětín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ
  Brno-Žebětín - ZM7/2314

  1. ZMB bere na vědomí
  a) skutečnosti, že:
  - ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami,
  - omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděný majetek, a to ani zčásti, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou měl převáděný majetek v době porušení závazku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

  - statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

  - na převáděném majetku je veřejná zeleň;

  b) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

  2. ZMB schvaluje

  • bezúplatné nabytí pozemků


  - p. č. 703/18 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 93 m²

  - p. č. 1383/22 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 221 m²

  v k. ú. Žebětín,
  z vlastnictví České republiky − Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

   

  • MČ Brno-Žebětín svěření pozemků


  - p. č. 703/18 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 93 m²
  - p. č. 1383/22 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 221 m²

  v k. ú. Žebětín,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s doplňujícími podmínkami ve smyslu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem:

  1. respektovat omezení při nakládání s pozemky, které vyplývají ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími
   a sankčními ustanoveními,
  2. pozemky lze využívat ve veřejném zájmu, tj. jako veřejnou zeleň,
  3. pozemky nelze využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
  4. povinnost vždy k 31. 1. příslušného roku po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předávat na Majetkový odbor MMB písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu.

  83.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 840/1 v k. ú. Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami - ZM7/2315

  1. ZMB bere na vědomí
  a) skutečnosti, že:

  • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,

  • omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděný majetek, a to ani zčásti, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou měl převáděný majetek v době porušení závazku (s výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

  • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

  • na převáděném majetku je účelová komunikace;


  b) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

  2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
  - p. č. 840/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 73 m², v k. ú. Ivanovice, z vlastnictví České republiky − Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.   
   

  84.

  Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/187, 2232/184, 2232/387, 2232/390, 2232/389, 2232/210, 2232/209, 2232/114 a 2232/213 k. ú. Maloměřice - ZM7/2247

  1. ZMB bere na vědomí nabídku vlastníka pozemku ze dne 13. 2. 2017 na využití či nevyužití předkupního práva k pozemkům p. č. 2232/187, 2232/184, 2232/387, 2232/390, 2232/389, 2232/210, 2232/209, 2232/114 a 2232/213 v k. ú. Maloměřice. Předmětné pozemky jsou opatřením obecné povahy dotčeny prospěšnými stavbami VPS 15/07-I/4 úprava trasy obslužné komunikace Pod Hády a VPS 15/07-I/5 rozšíření ostatní městské zeleně při komunikaci Pod Hády.

  2. ZMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemkům p. č. 2232/187, 2232/184, 2232/387, 2232/390, 2232/389, 2232/210, 2232/209, 2232/114 a 2232/213 v k. ú. Maloměřice určeným pro veřejně prospěšné stavby VPS 15/07-I/4 a VPS 15/07-I/5.

  85.

  Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 2493 k. ú. Holásky - ZM7/2246

  1. ZMB bere na vědomí nabídku spoluvlastníků pozemku ze dne 22. 2. 2017 na využití předkupního práva k pozemku p. č. 2493 v k. ú. Holásky. Předmětný pozemek je opatřením obecné povahy dotčen veřejně prospěšnými stavbami VPS 47/06-I/7 "stavba komunikací a ploch místního významu nového obytného souboru mezi ulicí Rolencovou a ulicí Šípkovou" a VPS 47/06-I/33 "stavba komunikací a ploch místního významu nového obytného souboru mezi ulicí Rolencovou a ulicí Šípkovou".

  2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k pozemku p. č. 2493 v k. ú. Holásky určeným pro veřejně prospěšné stavby VPS 47/06-I/7 a VPS 47/06-I/33.

   

  86.

  Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4788, k. ú. Tuřany - ZM7/2272

  1. ZMB bere na vědomí nabídku využití předkupního práva dle § 101 zákona
  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, spoluvlastníků pozemku p. č. 4788, k. ú. Tuřany, který je dotčen veřejně prospěšnou stavbou VPS 47/06-I/7 "stavba komunikací a ploch místního významu nového obytného souboru mezi ulicí Rolencovou a ulicí Šípkovou".

  2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4788, k. ú. Tuřany, určenému pro veřejně prospěšnou stavbu VPS 47/06-I/7 "stavba komunikací a ploch místního významu nového obytného souboru mezi ulicí Rolencovou a ulicí Šípkovou".


   
   
   

  87.

  Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4627, 4628, 4629, k. ú. Tuřany - ZM7/2271

  1. ZMB bere na vědomí nabídku využití předkupního práva dle § 101 zákona
  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, spoluvlastníků pozemků p. č. 4627, 4628 a 4629, k. ú. Tuřany, které jsou dotčeny veřejně prospěšnou stavbou VPS 47/06-I/9 "stavba komunikací
  a ploch místního významu zajišťující obsluhu rozvojových ploch ve vnitrobloku mezi ulicí Sokolnickou a Mysliveckou".

  2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 4627, 4628 a 4629, k. ú. Tuřany, určeným pro veřejně prospěšnou stavbu VPS 47/06-I/9 "stavba komunikací a ploch místního významu zajišťující obsluhu rozvojových ploch ve vnitrobloku mezi ulicí Sokolnickou a Mysliveckou".


   

  88.

  Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 145/46, k. ú. Staré Brno - ZM7/2257

  1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxx ze dne 10. 1. 2017 doplněnou dne
  1. 2. 2017 na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku
  p. č. 145/46 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Staré Brno, za kupní cenu ve výši 350.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o úschově.

  2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 145/46 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 18 m², k. ú. Staré Brno, za kupní cenu ve výši 350.000,- Kč, dle nabídky ze dne 10. 1. 2017.


  89.

  Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 6689, k. ú. Bystrc - ZM7/2258

  1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxxx ze dne 6. 2. 2017 na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 6689 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², k. ú. Bystrc, za kupní cenu ve výši 350.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy a dohody o úschově.

  2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního m&#$01sta Brna p. č. 6689 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², k. ú. Bystrc, za kupní cenu
  ve výši 350.000,- Kč, dle nabídky ze dne 6. 2. 2017.


  90.

  Nabídka na uplatnění předkupního práva k nabytí pozemku p. č. 5561, k. ú. Bystrc, a stavby pro rod. rekreaci č. e. 2101, postavené na pozemku p. č. 5560, k. ú. Bystrc - ZM7/2255

  1. ZMB bere na vědomí nabídku insolvenčního správce Steska - Kavřík v. o. s. ze dne 19. 1. 2017, doručenou dne 20. 1. 2017, na využití předkupního práva dle zák.
  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k pozemku p. č. 5561 - zahrada,
  o výměře 640 m², k. ú. Bystrc, a stavbě, způsob využití rodinná rekreace č. e. 2101, postavené na pozemku p. č. 5560, k. ú. Bystrc, ve vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 731.001,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy.

  2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k pozemku p. č. 5561 - zahrada, o výměře 640 m², k. ú. Bystrc, a stavbě, způsob využití rodinná rekreace č. e. 2101, postavené na pozemku p. č. 5560, k. ú. Bystrc, ve vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 731.001,- Kč, dle nabídky ze dne 19. 1. 2017, doručené dne 20. 1. 2017.


   

  91.

  Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 2132/2, k. ú. Pisárky - ZM7/2256

  1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxx ze dne 6. 2. 2017 na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 2132/2 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 25 m², k. ú. Pisárky, za kupní cenu ve výši 260.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o úschově.

  2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 2132/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m², k. ú. Pisárky, za kupní cenu ve výši 260.000,- Kč a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o úschově.


  92.

  Nabídka na uplatnění předkupního práva k id. ½ stavby č. p. 912, stojící na pozemku p. č. 751/3 , k. ú. Lesná - ZM7/2335

  1. ZMB bere na vědomí

  • nabídku učiněnou dne 8. 2. 2017, podanou prostřednictvím xxxxxxxxxxxx, advokáta, zastupujícího na základě Plné moci xxxxxxxxxxxxxx na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občansk&#$06 zákoník, v platném znění,
   k id. 1/2 stavby občanské vybavenosti č. p. 912, stojící na pozemku p. č. 751/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 267 m², k. ú. Lesná za kupní cenu ve výši 900.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy,
  • skutečnost, že se jedná o stavbu dočasnou jejíž doba trvání již uplynula.


   
   
   
  2. ZMB nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k id. 1/2 stavby obč. vybavenosti č. p. 912, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 751/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 267 m², k. ú. Lesná za kupní cenu ve výši 900.000,- Kč dle nabídky ze dne 8. 2. 2017.

  3. ZMB souhlasí se zasláním návrhu stavebnímu úřadu na odstranění stavby č. p. 912, umístěné na pozemku p. č. 751/3, k. ú. Lesná (dočasná stavba).


  93.

  Nabídka na uplatnění předkupního práva k budově garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 1153, k. ú. Staré Brno - ZM7/2336

  1. ZMB bere na vědomí nabídku společnosti CZ stroj s. r. o., ze dne 8. 2. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1153 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k. ú. Staré Brno za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč, a za podmínek doložené kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově.

  2. ZMB souhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1153 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², k. ú. Staré Brno za kupní cenu 250.000,- Kč, dle nabídky ze dne 8. 2. 2017.

  3. ZMB schvaluje

  • úplatné nabytí budovy bez č. p./č e., způsob využití garáž, stojící na pozemku
   p. č. 1153 v k. ú. Staré Brno z vlastnictví společnosti CZ stroj s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě na účet xxxxxxxxxxxxxxxx, advokáta, před uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 67a těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

  • smlouvu o advokátní úschově mezi statutárním městem Brnem, spol. CZ stroj s. r. o. a advokátem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a za podmínek smlouvy
   o advokátní úschově, která tvoří přílohu č. 67b těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  94.

  Nabídka firmy SVÍTIL PLUS s. r. o., k využití předkupního práva ke stavbám (dílna, kanceláře) při ulici Křídlovická na pozemku p. č. 1551 k. ú. Staré Brno - ZM7/2263

  1. ZMB bere na vědomí

  • nabídku společnosti SVÍTIL PLUS s. r. o. doručenou dne 18. 1. 2017, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbám (dílna a kanceláře), umístěným na pozemku p. č. 1551, k. ú. Staré Brno při ulici Křídlovická, za kupní cenu ve výši 550.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky;
  • dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 26. 1. 2017, kterým oznamuje, že pokračuje v majetkoprávním šetření prověřování vlastnictví ČR ke stavbě (o půdorysném rozměru 5,50 x 5,30 m) na pozemku p. č. 1551 v k. ú. Staré Brno a že toto majetkoprávní šetření rozšířil i na pozemek p. č. 1551 v k. ú. Staré Brno.


  2. ZMB

  • nesouhlasí

  s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbám (dílna a kanceláře) umístěným na pozemku p. č. 1551, k. ú. Staré Brno při ulici Křídlovická dle nabídky firmy SVÍTIL PLUS s.r.o. za kupní cenu ve výši 550.000,- Kč.

  • souhlasí

  s podáním žaloby na vyklizení pozemku p. č. 1551 v k. ú. Staré Brno, resp. žaloby na odstranění staveb na pozemku p. č. 1551 v k. ú. Staré Brno.


  95.

  Směna části pozemku p. č. 2/1 v k. ú. Ivanovice v ul. Mácova za pozemky p. č. 804/21, p. č. 804/22 a p. č. 1129/9, vše v k. ú. Ivanovice v lokalitě Na pískách, a zřízení služebnosti - ZM7/2254

  ZMB schvaluje směnu části pozemku p. č. 2/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Ivanovice, geometrickým plánem č. 1636-6/2016 pro k. ú. Ivanovice označené jako pozemek p. č. 2/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 127 m² v k. ú. Ivanovice, ve vlastnictví statutárního města Brna
  za pozemky:
  - p. č. 804/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 57 m²,
  - p. č. 804/22 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m²,
  - p. č. 1129/9 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 58 m²,

  vše v k. ú. Ivanovice, o celkové vým&#$01ře 169 m², ve vlastnictví Zbyňka Pokory,
  s doplatkem směny ve prospěch statutárního města Brna ve výši 89.100,- Kč
  a zřízení služebnosti omezení činnosti v ochranném pásmu dešťové kanalizační stoky DN600 a v ochranném území vodovodní přípojky inventární číslo 08163/75 na pozemku
  p. č. 2/10 - ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Ivanovice, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,
  a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu
  č. 68 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


  96.

  Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc,  budova bez č. p./č. e., která je součástí  pozemku p. č. 2459/381, k. ú. Bystrc - ZM7/2330

  ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření
  - budovy bez č. pop./č. ev., která je součástí pozemku p. č. 2459/381,
  k. ú. Bystrc
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna
  č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 47 přílohy č. 4.

  97.

  Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 1691/47, 1691/60, 1691/91, 1691/92, 1691/93, 1691/94 v k. ú. Černovice - ZM7/2311

  ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemků

 • p. č. 1691/47 - zahrada o výměře 730 m2

 • p. č. 1691/60 - orná půda o výměře 196 m2

 • p. č. 1691/91 - orná půda o výměře 291 m2

 • p. č. 1691/92 - orná půda o výměře 1.057 m2

 • p. č. 1691/93 - orná půda o výměře 231 m2

 • p. č. 1691/94 - orná půda o výměře 3.237 m2

  v k. ú. Černovice
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.


 • 98.

  Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 2539/12, 2546/22, 2551/4 v k. ú. Černovice - ZM7/2312

  ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemků

 • p. č. 2539/12 - orná půda o výměře 937 m2

 • p. č. 2546/22 - orná půda o výměře 28 m2

 • p. č. 2551/4 - ostatní plocha o výměře 580 m2

  v k. ú. Černovice
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB bez možnosti umístění trvalých staveb.


 • 99.

  Svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemků p. č. 3177/57, 3177/58, 3177/74, 3177/89, 3177/101, 3747, 3781, 3824, 3853, 3854, 3855, 3880, 3881, 3895, 3897, 3939, 3940, 3947, 3948, 4294, 4351, 4385, 4389/2, 4389/3 vše v k. ú. Bosonohy - ZM7/2313

  ZMB neschvaluje MČ Brno-Bosonohy svěření pozemků

 • p. č. 3177/57 - orná půda o výměře 272 m2

 • p. č. 3177/58 - orná půda o výměře 85 m2

 • p. č. 3177/74 - orná půda o výměře 11 m2

 • p. č. 3177/89 - orná půda o výměře 141 m2

 • p. č. 3177/101 - orná půda o výměře 265 m2

 • p. č. 3747 - orná půda o výměře 9.140 m2

 • p. č. 3824 - orná půda o výměře 859 m2

 • p. č. 3895 - orná půda o výměře 3.091 m2

 • p. č. 4385 - orná půda o výměře 524 m2

 • p. č. 4389/3 - orná půda o výměře 28 092 m2

 • p. č. 3781 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 694 m2

 • p. č. 3853 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6.438 m2

 • p. č. 3855 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 213 m2

 • p. č. 3880 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4.488 m2

 • p. č. 3881 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.227 m2

 • p. č. 3897 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.846 m2

 • p. č. 3939 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 450 m2

 • p. č. 3947 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 606 m2

 • p. č. 4294 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.441 m2

 • p. č. 4351 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1.910 m2

 • p. č. 3854 - ostatní plocha, zeleň o výměře 5.732 m2

 • p. č. 3940 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1.724 m2

 • p. č. 3948 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1.946 m2

 • p. č. 4389/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40.199 m2

  v k. ú. Bosonohy
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4.


 • 100.

  Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 3819/1, 4294, 4392 v k. ú. Komín - ZM7/2321

  ZMB schvaluje MČ Brno-Komín svěření pozemků
  - p. č. 3819/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 808 m²,

  - p. č. 4294 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.016 m²,

  - p. č. 4392 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 779 m²,

  v k. ú. Komín,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4.


  101.

  Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 706 v k. ú. Komín - ZM7/2316

  ZMB schvaluje MČ Brno-Komín svěření pozemku
  - p. č. 706 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101 m²

  v k. ú. Komín
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4.


  102.

  Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 67/8, 67/11 v k. ú. Bystrc - ZM7/2322

  ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků
  - p. č. 67/8 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 187 m²
  - p. č. 67/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m²,

  v k. ú. Bystrc,

  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4, s doplňujícími podmínkami:

  1. Nájemce částí pozemků p. č. 67/11 a p. č. 67/8 v k. ú. Bystrc je povinen na služebných pozemcích trpět umístění a vedení splaškové kanalizační stoky DN400 a dešťové kanalizační stoky DN1000 a zdržet se všeho, co vede k jejich ohrožení.
  2. Nájemce částí pozemků p. č. 67/11 a p. č. 67/8 v k. ú. Bystrc se zavazuje
   na služebných pozemcích respektovat ochranné pásmo splaškové kanalizační stoky DN400, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
   a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, odst. 3 písm. a) a c) v šíři 2,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí kanalizační stoky DN400 na každou stranu a dále ochranné pásmo dešťové kanalizační stoky DN1000, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odst. 3 písm. b) v šíři 2,5 m vodorovně od vnějšího líce stěny potrubí kanalizační stoky DN1000 na každou stranu.
  3. Jen s písemným souhlasem statutárního města Brna a Brněnských vodáren
   a kanalizací, a. s., je nájemce oprávněn na služebných pozemcích v ochranném pásmu kanalizačních stok:
  1. provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizačním stokám, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
  2. vysazovat trvalé porosty,
  3. provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
  4. provádět terénní úpravy.

  1. Vlastník kanalizačních stok je oprávněn na služebných pozemcích mít a vést kanalizační stoky, provádět jejich prohlídky a kontroly, provozovat, udržovat, opravovat je a provádět jejich úpravy, vč. stavebních, za účelem jejich modernizace nebo zlepšení výkonnosti. Za tím účelem je vlastník kanalizačních stok oprávněn na služebné pozemky vstupovat a vjíždět po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu, místo označit a zabezpečit. V případě havárie je vlastník kanalizačních stok oprávněn vstupovat a vjíždět na služebné pozemky bez předchozího oznámení.
  2. Provozovatel kanalizačních stok je oprávněn na služebných pozemcích provádět prohlídky a kontroly kanalizačních stok, udržovat a opravovat je, to vše za účelem jejich provozování. Za tím účelem je provozovatel kanalizačních stok oprávněn na služebné pozemky vstupovat a vjíždět po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu, svůj vstup a vjezd na služebné pozemky vlastníkovi pozemků předem oznámit, místo označit a zabezpečit. V případě havárie je provozovatel kanalizačních stok oprávněn vstupovat a vjíždět na služebné pozemky bez předchozího oznámení, je však povinen po odstranění havárie svůj vstup a vjezd na služebné pozemky oznámit vlastníkovi pozemků.


  103.

  Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 2927/98 v k. ú. Žebětín - ZM7/2317

  ZMB schvaluje MČ Brno-Žebětín svěření pozemku
  - p. č. 2927/98 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 221 m²

  v k. ú. Žebětín
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4.


  104.

  Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p. č. 1521/25 v k. ú. Maloměřice - ZM7/2327

  ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemku
  - p. č. 1521/25 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m²,

  v k. ú. Maloměřice,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna
  č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4.


  105.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 114 v k. ú. Dvorska - ZM7/2318

  ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku
  - p. č. 114 − ostatní plocha, o výměře 73 m²

  v k. ú. Dvorska
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4.


  107.

  Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, stavby garáže stojící na pozemku p. č. 6630 v k. ú. Židenice - ZM7/2320

  ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice svěření
  stavby garáže bez č. p. stojící na pozemku
  - p. č. 6630 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

  v k. ú. Židenice
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4.   
   
   
   
   

  108.

  Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 3781, jehož součástí je stavba č. p. 1958, bytový dům Milady Horákové 17, k. ú. Černá Pole, pozemku p. č. 711, jehož součástí je stavba č. p. 486, bytový dům Cejl 17, k. ú. Zábrdovice, stavba č. p. 216, rodinný dům Dornych 25a na pozemku p. č. 1008, k. ú. Trnitá - ZM7/2354

  ZMB schvaluje MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění:

  • pozemku p. č. 3781 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 855 m², jehož součástí je stavba č. pop. 1958, bytový dům Milady Horákové 17, vše k. ú. Černá Pole,

  • pozemku p. č. 711 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 596 m², jehož souč&#$07stí je stavba č. pop. 486, bytový dům Cejl 17, vše k. ú. Zábrdovice,
  • stavba č. pop. 216, rodinný dům Dornych 25a, který stojí na pozemku p. č. 1008, vše k. ú. Trnitá,

  z kategorie: část II. - obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek svěřené Z1/030. zasedáním ZMB dne 30. 1. 1993 a Z1/042. zasedáním ZMB dne
  1. 11. 1994, Z3/021. zasedáním ZMB dne 5. 9. 2000, se souhlasem MČ Brno-střed k datu zahájení rekonstrukce domů.

   

  109.

  Odnětí svěřeného majetku města a svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/2326

  ZMB schvaluje MČ Brno-Nový Lískovec

  1. odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, částí pozemků o celkové výměře 215 m²:
  • p. č. 2074/2 - ostatní plocha, o výměře 179 m², dle GP č. 1119-201/2015 označeno písm. "e",
  • p. č. 2074/2 - ostatní plocha, o výměře 13 m², dle GP označeno písm. "f",


   
   

  • p. č. 2074/3 - ostatní plocha, o v&#$06měře 16 m², dle GP označeno písm. "h",
  • p. č. 2551 - ostatní plocha, o výměře 7m², dle GP označeno písm. "l"

  v k. ú. Nový Lískovec,
  z kategorie část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřené Z3/030. zasedáním ZMB konaným ve dnech 4.-5. září 2001 se souhlasem MČ Brno-Nový Lískovec,

  1. svěření části pozemku
  • p. č. 2091/2 - ostatní plocha, o výměře 31 m², dle GP označeno písm. "i",

  v k. ú. Nový Lískovec,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4.


  110.

  Majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 772/2, k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - změna textu přílohy č. 74 usnesení ZMB č. Z7/25 ze dne 31. 1. 2017, bod č. 108 - ZM7/2269

  1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že v důsledku legislativní změny ke dni 1. 11. 2016 je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Dohoda smluvních stran, že poplatníkem daně bude převodce, je vyloučena. Převod vlastnického práva k nemovitým věcem do vlastnictví statutárního města Brna je osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí bez povinnosti podat daňové přiznání.

  2. ZMB schvaluje změnu textu přílohy č. 74 usnesení ZMB č. Z7/25 ze dne 31. 1. 2017, bod č. 108, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  111.

  Smlouva o společnosti a spolufinancování stavby "Stavební úpravy křižovatky Stará dálnice - Kohoutovická - Žebětínská, včetně SSZ" - ZM7/2338

  ZMB schvaluje smlouvu o společnosti a spolufinancování stavby "Stavební úpravy křižovatky Stará dálnice-Kohoutovická-Žebětínská, včetně SSZ" mezi statutárním městem Brnem, Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 709 32 581 a společností Brněnské komunikace a.s., IČ 60733098, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  112.

  Plánovací smlouva "Bytové domy Došlíkova - Juliana II" - ZM7/2273

  ZMB schvaluje plánovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Oviedo, s. r .o., Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 020 57 557, jejímž předmětem je vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro stavbu "Bytové domy Došlíkova - Juliana II", která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  113.

  "Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě "Panorama nad přehradou Brno-Bystrc, II. a III. etapa výstavby a H etapa" - ZM7/2282

  Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě mezi statutárním městem Brnem, společností Moravská stavební - INVEST, a.s., IČ 255 44 756 a společností M.S.Panorama, s. r. o., IČ 283 01 056 týkající se stavby "Panorama nad přehradou Brno-Bystrc, II. a III. etapa výstavby a H etapa", který tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   
   
   
   

  114.

  Dodatek č. 2 ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva č. 6312174631 a dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314171782, které se týkají prodloužení lhůt pro vybudování komunikace a infrastruktury na pozemcích p. č. 163, 168/2, 169, 172, 177, 1476, 1484 a 1474/4 v k. ú. Stránice - ZM7/2325

  1. ZMB bere na vědomí

  • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 11. 5. 2016 o prodloužení lhůt uvedených ve smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva č. 6312174631,
   ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě, a v plánovací smlouvě č. 6314171782, které byly sjednány pro jednotlivé úkony v souvislosti s vybudováním komunikace
   a dopravní a technické infrastruktury na pozemcích p. č. 163, 168/2, 169, 172, 177, 1476, 1484 a 1474/4 v k. ú. Stránice, o 4 roky,

  • informaci xxxxxxxxx ze dne 14. 2. 2017, upřesněnou dne 15. 2. 2017,
   o úmrtí xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ke kterému došlo dne 19. 5. 2016,
  • návrh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 14. 2. 2017, aby ve výše uvedené smlouvě byli na místě xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx nově uvedeni pouze xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, kteří na základě kupní smlouvy ze dne 19. 5. 2016, s právními účinky vkladu práva ke dni 20. 5. 2016, získali od xxxxxxxxxxxxxxxxx do svého vlastnictví pozemek p. č. 168/3 v k. ú. Stránice.


  2. ZMB schvaluje

  1. dodatek č. 2 ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
   a smlouvě o zřízení zástavního práva č. 6312174631 uzavřené dne 23. 11. 2012 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxxxxxx, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě uzavřeného dne 16. 5. 2014, mezi statutárním městem Brnem,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spočívající ve:
  • změně účastníků smlouvy, kterými se stanou pouze statutární město Brno,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

  • prodloužení lhůty k podání žádosti o vydání stavebního povolení týkajícího se výstavby komunikace na pozemcích p. č. 163, 168/2, 169 a 172 v k. ú. Stránice k příslušnému stavebnímu úřadu do 23. 11. 2017,
  • prodloužení lhůty pro vybudování a zkolaudování komunikace na výše uvedených pozemcích do 23. 11. 2022,

  za podmínek dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva, který tvoří přílohu č. 73a těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   
   
   
   

  1. dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314171782 uzavřené dne 21. 5. 2014 mezi statutárním městem Brnem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spočívající ve:
  • změně účastníků smlouvy, kterými se stanou pouze statutární město Brno,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

  • prodloužení lhůty pro zahájení a řádné pokračování ve výstavbě dopravní
   a technické infrastruktury na pozemcích p. č. 163, 168/2, 169, 172, 177, 1476, 1484 a 1474/4 v k. ú. Stránice do 31. 12. 2020,
  • prodloužení lhůty pro dokončení výstavby dopravní a technické infrastruktury na pozemcích p. č. 163, 168/2, 169, 172, 177, 1476, 1484 a 1474/4 v k. ú. Stránice do 23. 11. 2022,

  a za podmínek dodatku č. 1 k výše uvedené plánovací smlouvě, který tvoří přílohu
  č. 73b těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


  115.

  Dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci č. 43 08 9 003, uzavřené s Povodím Moravy, s. p. - ZM7/2296

  ZMB schvaluje dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci č. 43 08 9 003, uzavřené s Povodím Moravy, s.p., který tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  116.

  Dodatky č. 17 a 18 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/2285

  1. ZMB schvaluje

  • vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, ve smyslu dodatku č. 17 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 75a těchto usnesení

  • předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu dodatku č. 18 protokolu o předání
   a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 75b těchto usnesení.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatků č. 17 a 18 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.


   


   

  117.

  Protokol č. 60 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/2280

  1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu protokolu č. 60 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem protokolu
  č. 60 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.


   

  118.

  Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B27/14-I - 44. soubor - ZM7/2249

  1. ZMB ruší část usnesení bodu č. 139 Z7/20. zasedání ZMB konaného dne 6. 9. 2016, které zní:

  "Zastupitelstvo města Brna

 • neschvaluje
  v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna - 44. soubor:
  pro území městské části BRNO-JEHNICE

  B27/14-I
  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, nám. 3. května

   
  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení."

   

   

  2. ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna - 44. soubor:
  pro území městské části Brno-Jehnice

  B27/14-I
  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, nám. 3. května

   

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

   
   

 • 119.

  Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B37/14-I - 44. soubor - ZM7/2250

  1. ZMB ruší část usnesení bodu č. 139 Z7/20. zasedání ZMB konaného dne 6. 9. 2016, které zní:


   
   
  "Zastupitelstvo města Brna

 • neschvaluje
  v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna - 44. soubor:
  pro území městské části BRNO-LÍŠEŇ

  B37/14-I
  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, nad hřbitovem

   
  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení při ul. Šimáčkova a realizace pěstitelské zahrady."

   

   
  2. ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna - 44. soubor:
  pro území městské části Brno-Líšeň

  B37/14-I
  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, nad hřbitovem

   

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení při ul. Šimáčkova a dále za účelem realizace pěstitelské zahrady s provozním objektem.

   
   

 • 120.

  Rozšíření záměru změny Územního plánu města Brna B65/15-0 ve 43. souboru změn - ZM7/2270

  ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - rozšíření záměru změny Územního plánu města Brna B 65/15-0 zařazeného
  ve 43. souboru změn, do podoby znění textu:

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Ponava, Královo Pole, území mezi
  ul. Staňkova-Poděbradova-Hrubého v prodloužení ul. Střední po ul. Hrubého-Dělostřelecká

  "Prověřit možnost změny funkčního využití ploch a navýšení IPP v souvislosti
  s revitalizací bývalého areálu ÚP závodů a na navazujících návrhových smíšených plochách SO v řešeném území za účelem posílení funkce bydlení v lokalitě a vymezení celé trasy ul. Střední dle skutečného stavu a v pokračování od ul. U Červeného mlýna až po ul. Hrubého se zohledněním prověřovaných záměrů v území (vstup tramvaje
  z ul. Štefánikovy k významným městským sportovním aktivitám)".


   

  106.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků v k. ú. Tuřany - ZM7/2319

  ZMB neschvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemků:
  - p. č. 3503 - orná půda, o výměře 7.000 m²
  - p. č. 3504 - orná půda, o výměře 16.982 m²
  - p. č. 3505 - orná půda, o výměře 9.550 m²
  - p. č. 3506 - orná půda, o výměře 8.024 m²

  - p. č. 3507 - orná půda, o v&#$06měře 3.209 m²
  - p. č. 3508 - orná půda, o výměře 1.960 m²
  - p. č. 3509 - orná půda, o výměře 2.711 m²
  - p. č. 3510 - orná půda, o výměře 1.503 m²

  - p. č. 3511/1 - orn&#$07 půda, o výměře 621 m²
  - p. č. 3512/1 - orná půda, o výměře 3.713 m²
  - p. č. 3513 - orná půda, o výměře 7.626 m²
  - p. č. 3514 - orná půda, o výměře 6.330 m²

  - p. č. 3515 - orná půda, o výměře 8.942 m²
  - p. č. 3516/1 - orná půda, o výměře 5.955 m²
  - p. č. 3538/1 - orná půda, o výměře 901 m²

  - p. č. 3539/1 - orná půda, o výměře 918 m²
  - p. č. 3540/1 - orná půda, o výměře 1.466 m²
  - p. č. 3541/1 - orná půda, o výměře 1.479 m²
  - p. č. 3542/1 - orná půda, o výměře 6.617 m²

  - p. č. 3543/1 - orná půda, o výměře 1.119 m²
  - p. č. 3544/1 - orná půda, o výměře 2.190 m²
  - p. č. 3545/1 - orná půda, o výměře 1.185 m²
  - p. č. 3546/1 - orná půda, o výměře 3.722 m²

  - p. č. 3547/1 - orná půda, o výměře 4.776 m²
  - p. č. 3548/1 - orná půda, o výměře 1.249 m²
  - p. č. 3549/1 - orná půda, o výměře 2.083 m²

  - p. č. 3550/1 - orná půda, o výměře 6.804 m²
  - p. č. 3551/1 - orná půda, o výměře 5.375 m²
  - p. č. 3552/1 - orná půda, o výměře 11.199 m²
  - p. č. 3553/1 - orná půda, o výměře 7.268 m²

  - p. č. 3554/1 - orná p&#$10da, o výměře 5.710 m²
  - p. č. 3555/1 - orná půda, o výměře 3.229 m²
  - p. č. 3556/1 - orná půda, o výměře 3.377 m²
  - p. č. 3557/1 - orná půda, o výměře 8.204 m²

  - p. č. 3558/1 - orná půda, o výměře 2.289 m²

  v k. ú. Tuřany
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 130 přílohy č. 4.

  122.

  Další postup ve věci pořízení nového Územního plánu města Brna - ZM7/2347

  1. ZMB bere na vědomí

  • Sdělení pořizovatele Odboru územního plánování a rozvoje MMB ve věci dalšího postupu v pořizování nového Územního plánu města Brna,

  • Odborné právní posouzení postupu ve věci nového Územního plánu města - Frank Bold Advokáti, Holásek & Partners advokátní kancelář, KVB advokátní kancelář
   a JUDr., PhDr. Jiří Plos,
  • Dopis ministryně pro místní rozvoj ze dne 21.2.2017,
  • Vyjádření Odboru ÚPSŘ KÚ JMK ze dne 23. 2. 2017.

   

  2. ZMB souhlasí

  • se zpracováním návrhu Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna (koncept) nebo jako věcného základu pro formulaci požadavků samosprávy na obsah nového územního plánu,

  • s prioritním pořízením věcných změn místního významu obsažených
   ve 43. souboru změn Územního plánu města Brna tak, aby tyto změny vstoupily v platnost s dostatečným předstihem před koncem roku 2020.

   

  121.

  Změny územního plánu města Brna - úprava postupu pořízení - ZM7/2348

  1. ZMB souhlasí s vyčleněním následujících změn ze 42. souboru změn Územního plánu města Brna:
  B3/15-CM - Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská,
  A8/15-CM - Úpravy textu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004,
  AB10/15-CM - Míra stavebního využití pozemků ve stabilizovaných plochách,
  AB11/15-CM - Míra stavebního využití pozemků v návrhových plochách,
  AB12/15-CM - Systémy (trasy) dopravní a technické infrastruktury a prvky urbanistické koncepce.

  2. ZMB souhlasí s vyčleněním následujících změn ze 43. souboru změn Územního plánu města Brna:
  AB 188/15-0 - Vypuštění vyznačení limitů využití území vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů,
  A189/15-0 - Parkování ve vnitrobloku,
  A190/15-0 - Smíšené plochy - provozovny stravování a ubyt. zařízení,
  A191/15-0 - Úprava regulativu využití území související s rekreací,
  A221/15-0 - Úprava regulativu využití - Zvláštní podmínky využití území v plochách Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy.

  3. ZMB souhlasí se spojeným zpracováním Návrhu změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor, Návrhu změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Návrhu změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn 2011, 2012.

   

  123.

  Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno - trasa D43 - ZM7/2362


  1. ZMB bere na vědomí

  • Informativní zprávu o procesu pořizování Územní studie nadřazené dálniční
   a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno,

  • Zadání Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno,
  • Informativní zprávu Vliv polohy dálnice D43 (dříve R43) na územní rozvoj města.


  2. ZMB

  • respektuje proces pořízení "Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě
   v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno" jako cestu
   k rozhodnutí o výběru trasy D43 v rámci ZÚR JMK,

  • souhlasí s aktivním zapojením města Brna do procesu pořízení územní studie,
  • souhlasí s tím, že vydá stanovisko k prověřovaným variantám D43 poté, co mu budou výsledky ÚS předloženy k projednání.

   

  124.

  Zrušení usnesení Z7/26. zasedání ZMB ze dne 7. 3. 2016, bod č. 101
  Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. "Areál Sportovní, Brno-Královo Pole - dopravní napojení" - ZM7/2365

  1. ZMB ruší usnesení Z7/26. zasedání ZMB, bod č. 101, které zní:

  "ZMB schvaluje dodatek č. 2 k plánovací smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČ 285 16 842, který tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

  2. ZMB schvaluje dodatek č. 2 k plánovací smlouvě mezi statutárním městem Brnem
  a společností IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, IČ 285 16 842, který tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.   

  3.

  Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru


  ZMB bere na vědomí (bez hlasování) zprávu o činnosti

  • Kontrolního výboru ZMB za I. čtvrtletí roku 2017,
  • Finančního výboru ZMB ve I. čtvrtletí 2017,
  • Výboru pro národnostní menšiny ZMB za I. čtvrtletí 2017 pro jednání ZMB dne 11. dubna 2017,


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  předložené zprávy o bezpečnosti a pořádku

  • Zprávu PČR o bezpečnostní situaci na území města Brna,
  • Zprávu o činnosti Městské policie Brno ve I. čtvrtletí roku 2017 a 
  • Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru na území města Brna za
   I. čtvrtletí 2017.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ing. Petr Vokřál v. r Mgr. Petr Hladík v. r
  primátor 1. náměstek primátora

   

   

   

  Ověřovatelé:

  Ing. Oliver Pospíšil v. r.
  Vít Prýgl v. r.

   
   
  V Brně 11. 4. 2017
  Zápis zpracovala Ing. Hana Vykoukalová, BA Organizační odbor MMB
  Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB
  Martina Novotná, Organizační odbor MMB