jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/093

konané dne 20. prosince 2016

 

 

Jednání RMB zahájil 1. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Mgr. Jaroslavu Suchém – schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

1d.

Návrh organizační změny Odboru dopravy – RM7/

13.

Aktualizace investičního záměru „Rekonstrukce pavilonu šimpanzů v Zoo Brno“, změna celkových rozpočtových nákladů, investiční akce a návrh na zrušení části usnesení R5/100. schůze RMB ze dne 17. 3. 2009, bod č. 48 – RM7/

21.

Ukončení nájmu nebytových prostor – místnost č. 212 v budově kina Art nájemcem Mateřské centrum Loučka z. s.

27.

Návrh dispozice s rodinným domem Táborská 30, včetně pozemku – RM7/06638

71.

Návrh nabytí pozemků p. č. 9756/60, p. č. 9756/61, p. č. 9756/81 a p. č. 9756/82 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ – RM7/

85.

„Atletická hala CAMPUS“ − záměr směny pozemků a částí ZMB pozemků v k. ú. Trnitá při ul. Masná - Zderadova, v k. ú. Ponava v areálu ulic Staňkova - Dělostřelecká - Střední a U Červeného mlýna, v k. ú. Staré Brno - bytový dům Leitnerova 680/7, v k. ú. Bystrc v ul. Náměstí 28. dubna a Odbojářská u nákupního střediska Albert, v k.ú. Starý Lískovec pod supermarketem Albert za pozemky v k. ú. Bohunice u kruhového objezdu u OC Campus Square v ul. Bítešská - Kamenice a Netroufalky – RM7/

98.

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 2152/1, 2313/2 a p. č. 4211/1, k. ú. Komín pro stavbu „Rozšíření komunikace Ulrychova“ – RM7/

104.

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 2603/1 v k. ú. Slatina pro stavbu „SSZ 4.17 Bělohorská – rampa Ostravská“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně – 3 část“ – RM7/

113.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně ve městě Brně pro akci „Rekonstrukce prodloužení Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova“ v k. ú. Město Brno – RM7/

114.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Výstavba chodníku podél ulice Blanenská v úseku Mokrá Hora − Jehnice“ – RM7/06585

115.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: Výstavba kamerového dohledu v oblasti s omezením vjezdu, pěší zóně včetně sběru dopravních dat a dohledu Městské policie jako součást projektu: „Systém regulace parkování v centrální části města“ – výběr nejvhodnější nabídky – návrh smlouvy o dílo – RM7/06557

 

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/24 – RM7/06685

1b.

Změna platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem – RM7/06550

1c.

Organizační změna Úseku školství a prorodinné politiky – RM7/06590

1e.

Organizační změny Odboru sociální péče – RM7/06213

1f.

Aktualizace Organizačního řádu MMB, v části platné pro Odbor územního plánování a rozvoje – RM7/06591

1g.

Jmenování členů Školské rady WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace – RM7/06567

1h.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace – RM7/06566

1i.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Švermova 11, p. o. – RM7/06518

1j.

Změna příplatku za vedení ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení – RM7/06536

 1k.

Změna usnesení − R6/092 schůze Rady města Brna ze dne 16. 1. 2013, bod dle odst. 1 – RM7/06563

 1l.

Mimořádné odměny zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Švermova 11, příspěvková organizace – RM7/06659

1m.

Jmenování a stanovení platu ředitelky ZŠ Brno, Hamry 12, příspěvková organizace – RM7/06676

1n.

Jmenování člena komise vykonávající funkci správce Fondu bytové výstavby – RM7/06687

2.

Změna části usnesení R7/041. schůze Rady města Brna, bod č. 27 − Záměr prodeje pozemku p. č. 687/26 vč. stavby garáže č. e. 2095 v k. ú. Lesná při ul. Trtílkova – RM7/06615

3.

Projednání usnesení 19. jednání Sněmu starostů – RM7/06503

4.

Sponzorská smlouva s BKOM, a. s. pro Areál dopravní výchovy a vzdělávání – RM7/6553

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Tenlárny Brno, a. s. − smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit a člena dozorčí rady – RM7/06610

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/06660

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování znaleckého posudku na ocenění společnosti Technologický Park Brno, a. s.“ − výběr nejvhodnější nabídky, smlouva – RM7/06587

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2017“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/06578

9.

Návrh dohody o spolupráci mezi statutárním městem Brnem (Česká republika) a Pangea World (Kalifornie, USA)

10.

Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 51002089 o pronájmu majetku a obstarávání náležitostí spojených s tímto majetkem uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s. – RM7/06541

11.

Žádost statutárního města Brna o poskytnutí dotace z Výzvy č. 2/2016 z Národního programu ŽP – RM7/06568

12.

Přihlášení statutárního města Brna do soutěže ENTENTE FLORALE EUROPE v roce 2017 – RM7/06554

14.

Podlimitní veřejná zakázka na služby „Územní studie na veřejná prostranství“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo – RM7/06516

15.

Zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň – RM7/06608

16.

Projednání úplné aktualizace Územně analytických podkladů města Brna 2016 v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích – RM7/06548

17.

Postup přípravy a schválení nového Územního města Brna – RM7/06599

18.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení „Prodloužení STL plynovodu + 2 přípojky, Prodloužení veřejné kanalizační stoky splaškové + 2 přípojky“, k. ú. Kníničky, MČ Brno-Kníničky – RM7/06549

19.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení „Bytový dům Kamenolom, Brno-Komín“ k. ú. Komín, MČ Brno-Komín – RM7/06551

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Maintenance softwarových produktů firmy ESRI“ – výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/06597

22.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ – doplnění Řídícího výboru na pozici odborná veřejnost – RM7/06564

23.

Odpověď na petici za sloučení mateřských škol na Brno-jihu a za podporu ředitelky MŠ Brno, Hněvkovského 62 – RM7/06562

24.

Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol provedených Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMB u příspěvkových organizací v roce 2016 – RM7/06546

25.

„Bytové domy Vojtova – záchranný archeologický výzkum“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/06642

26.

„Příkazní smlouva VZ“ – provedení průzkumu trhu u veřejné zakázky malého rozsahu – zastoupení zadavatele dle § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek – RM7/06627

28.

Zařazení strategického projektu města Brna − Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II – RM7/06626

 

29.

Záměr celkové rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k. ú. Zábrdovice, rozpočtové opatření – RM7/06640

30.

Záměr celkové rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8 v k. ú. Zábrdovice − rozpočtového opatření – RM7/06639

31.

Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Pellicova la – výjimka – RM7/06628

32.

Nájem sociálních bytů v rámci Pilotního testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid re-housing) – V.vlna – RM7/06637

33.

Nájem bytu zvláštního určení − bezbariérového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxmimo pořadník žadatelů – RM7/06636

34.

Poskytnutí bytů nájemcům z domu Leitnerova 7 v Brně – RM7/06633

35.

Poskytnutí bytu v celoměstském zájmu Národnímu divadlu Brno, p. o. – RM7/06630

36.

Nájem bytu v celoměstském zájmu ČR-Nejvyššímu státnímu zastupitelství – RM7/06631

37.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx – RM7/06635

38.

Žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx o prodloužení doby nájmu sociálního bytu – RM7/06629

39.

Žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu sociálního bytu – RM7/06632

40.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxx xxxx – RM7/06634

41.

Projekt „Demolice bytového domu Valchařská 14 v k. ú. Husovice“ – žádost o dotaci – RM7/06698

42.

Projekt „Demolice bytového domu Dukelská 217 v k. ú. Husovice“ – žádost o dotaci – RM7/06699

43.

Projekt „Osobní vozidla pro Magistrát města Brna“ – žádost o dotaci – RM7/06603

44.

Projekt „Doplnění veřejné zeleně MČ Brno-Kohoutovice – Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída – 1. část“ – posouzení projektu – RM7/06602

45.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Vlhká 28 − demolice objektů II.“ – výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností JIHSTAV s. r. o. – RM7/06594

46.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Husova 12 − oprava sociálního zařízení 1. patro“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. – RM7/06595

47.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Kontrola objektů ve správě Odboru správy majetku MMB z hlediska zajištění PO a BOZP“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností HASIČ SERVIS Ševčík, s. r. o. – RM7/06593

48.

„Mečová 3 – obnova objektu pro zprovoznění kanceláří ve 3.NP“ – provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu – zastoupení zadavatele dle § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek – RM7/06596

49.

„Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno“ k podpisu konfirmací smluv o dodávce elektrické energie a zemního plynu – RM7/06592

50.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí úklidových služeb „Magistrátní objekty“ – změna usnesení RMB R7/008 ze dne 3. 2. 2015, bod č. 43 – RM7/06565

51.

Nabídkové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Zámečnická 2/náměstí Svobody 19, k. ú. Město Brno – RM7/06576

52.

Záměr pronájmu části oplocení na pozemku p. č. 936/1 v k. ú. Trnitá – RM7/06569

53.

Nájem prostor sloužících podnikání v budově Lidická 11, k. ú. Veveří – RM7/06572

54.

Smlouva o nájmu prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky – RM7/06574

55.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110301330 v budově Nerudova 9, k. ú. Veveří – RM7/06573

56.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno – RM7/06575

57.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Kounicova 67a, k. ú. Veveří – RM7/06571

58.

Žádost ČR-Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR, Školního a výcvikového zařízení HZS ČR, Střediska Brno o zajištění možnosti realizace výcviku v objektu Nové sady 29, k. ú. Staré Brno, adresný záměr výpůjčky – RM7/06570

59.

Žádost o poskytnutí investiční dotace na instalaci veřejných hodin v ulicích města Brna – RM7/06520

60.

„Tramvaj Plotní − soubor staveb − 0. Stavba“ − změna závazku, dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se společnostmi D.I.S. spol, s. r. o. a Inženýrské stavby Brno, spol, s r. o. – RM7/06604

61.

Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno − Koncesní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. − návrh protokolu – RM7/06505

62.

Jmenování zástupců zadavatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise, ustanovené generálním ředitelem společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. v rámci mandátní smlouvy – RM7/06584

63.

„Dodatek č. 26 ke komisionářské smlouvě č. 56029008, uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru“ – RM7/06583

64.

Nájemní a provozní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. – protokol – RM7/06504

65.

Prodej pozemku p. č. 1856 s budovou bez čp/če v k. ú. Bohunice formou nabídkového řízení – RM7/06619

66.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3277, p. č. 3448/32 a p. č. 3280/1, k. ú. Bystrc – RM7/06620

67.

Záměr prodeje pozemku p. č. 295/1 v k. ú. Slatina – RM7/06621

68.

Záměr prodeje pozemku p. č. 752/13 a části p. č. 752/1 v k. ú. Komárov – RM7/06622

69.

Změna usnesení Z6/012. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 43 − záměr prodeje pozemku p. č. 196 v k. ú. Maloměřice v ul. Olší – RM7/06623

70.

Návrh nabytí pozemků p. č. 8274 a p. č. 8312 v k. ú. Bystrc – RM7/06669

72.

Záměr nabytí pozemků v k. ú. Štýřice v areálu Nemocnice Milosrdných bratří z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – RM7/06624

73.

Návrh bezúplatného nabytí pozemků p. č. 7747/71, 7748/20, 7748/21, 7748/23 a 7748/25 vše v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupováni státu ve věcech majetkových a úhrada tvrzeného bezdůvodného obohacení − Domov pro seniory Věstonická – RM7/06644

74.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Trnitá, Veveří a Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – RM7/06645

75.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Ponava a Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/06646

76.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2897/2 a 2905/2 v k. ú. Černovice a p. č. 4802/158 a 4802/159 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/06647

77.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bystrc z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami a jejich svěření MČ Brno-Bvstrc – RM7/06648

78.

Nabídka předkupního práva k budově bez č.p./č.e., garáž, k. ú. Komín, p. č. 3788 – RM7/06649

 

79.

Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 772/2 k. ú. Trnitá pro stavbu „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – RM7/06664

80.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 5808/6 v k. ú. Židenice – RM7/06650

81.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kníničky, pozemků p. č. 307/2, 307/3,307/4, 307/5, 307/6, 309/3, 310/1, 310/2, 310/6, 310/8, id. ½, 310/9, id. 5/6 310/11 a 310/14, 310/15, 310/16, 310/17, 310/18, 310/21, 310/22, 310/23, 310/24, 310/25, 3062, 3063, 3066, 3782 vše v k. ú. Kníničky – RM7/06651

82.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kníničky, pozemků p. č. 365/7, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, id. 5/6 368/1, 368/7, 3001, 3004, 3005, 3008, id. 5/6 3009, 3010, 3011, 3014, 3016 vše v k.ú . Kníničky – RM7/06652

83.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kníničky, pozemků p. č. id. 1/2 307/1, id. 5/6 3052, 3055, 3064, 3067, 3710, 3779/1, 3779/2, 3780, 3781, 3783, 3784 vše v k. ú. Kníničky – RM7/06653

84.

Dispozice s částí pozemku p. č. 50/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice za účelem výstavby a umístění trafostanice ve vlastnictví spol. E.ON Distribuce, a. s. – RM7/06654

86.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 512/2 v k. ú. Jehnice v ul. Plástky – RM7/06655

87.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 744/6 a p. č. 744/8 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Šoustalova – RM7/06656

88.

Pronájem pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Bystrc, lokalita Mečkov − změna usnesení RMB – RM7/06612

89.

Pronájem pozemku p. č. 473 jehož součástí je budova Staňkova č. p. 386, č. or. 47, v k. ú. Ponava – RM7/06670

90.

Pronájem částí pozemků p. č. 2487/43, p. č. 2487/44, vše k. ú. Starý Lískovec – RM7/06613

91.

Dodatek č. 3 nájemní smlouvy č. 62 03 2 049 na pronájem pozemků p. č. 3843/1, p. č. 3843/2, p. č. 3864/2 a p. č. 3865 v k. ú. Černá Pole v souvislosti s možností získání investiční dotace od MŠMT na opravu a rekonstrukci objektu sauny a rehabilitace pod tribunou sportovního spolku Brněnský Lužánecký tenisový klub − zapsaný spolek – RM7/06614

92.

Propachtování části pozemku p. č. 623/31 v k. ú. Jundrov – RM7/06609

93.

Dodatky č. 1 k podpachtním smlouvám pozemků p. č. 2695/4 a p. č. 2695/6 k. ú. Kuřim – RM7/06526

94.

Zřízení služebností inženýrské sítě k pozemkům p. č. 624, 2061/1, 2375/347, 2375/385, 2375/457 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno Žabovřesky, mosty ev. č. 42-002.1,2 a ev. č. 42-002A.1,2“ – RM7/06661

95.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 624, 2061/1, 2105/5 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno Žabovřesky, mosty ev. č. 42-002.1,2 a ev. č. 42-002A.1,2“ – RM7/06663

96.

Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 2061/1, p. č. 3405/2. p. č. 3405/3 a p. č. 3528/1 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Horova – komunikace“ – RM7/06582

97.

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 3299/1. p. č. 3300 a p. č. 3405/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu  „Minská – komunikace“ – RM7/06581

99.

Stavby inženýrských sítí zvláštního významu z hlediska veřejného zájmu – cena za zřízení práva služebnosti dle Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost E.ON Distribuce, a. s. – RM7/06513

100.

Zřízení věcného břemene umístění trafostanice ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 4784/3 v k. ú. Židenice – RM7/06657

 

101.

Zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2061/1 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Silnice I/42 Brno Žabovřesky, mosty ev. č. 42-002.1.2 a ev. č. 42-002A.1,2“ – RM7/06662

102.

Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 624, p. č. 695, p. č. 759, p. č. 2061/1, p. č. 3405/2, p. č. 3405/3, p. č. 3433 a p. č. 3528/1 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Horova – komunikace“ – RM7/06579

103.

Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 3169, p. č. 3297/1, p. č. 3299/1, p. č. 3300, p. č. 3301, a p. č. 3405/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Minská – komunikace“ – RM7/06579

105.

Zpráva o provádění fyzických kontrol stavu pozemků města – RM7/06666

106.

Výzva ÚZSVM k úhradě tvrzeného majetkového prospěchu města Brna získaného užíváním pozemku p. č. 4687/54 a části pozemku p. č. 4687/52 oba v k. ú. Královo Pole, lokalita Technologický park Brno – RM7/06658

107.

Dispozice s majetkem předaným k hospodaření Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci – RM7/06589

108.

Dispozice s majetkem předaným k hospodaření Divadlu Radost, příspěvkové organizaci – RM7/06588

109.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření Domovu pro seniory Věstonická, příspěvkové organizaci – RM7/06617

110.

Dohoda o skončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 7215030780 v objektu Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci – RM7/06616

111.

Přemístění uměleckého díla − sochy „Vysočina“ − umístěného na pozemku p. č. 6426 v k. ú. Bystrc – smlouva – RM7/06674

112.

Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci – RM7/06598

116.

Koncepce dopravního řešení – Mendlovo náměstí v Brně – RM7/06643

117.

Smlouva o připojení k distribuční soustavě na pozemku p. č. 7268/9 v k. ú. Bystrc pro stavbu „Stavební úpravy křižovatky Stará dálnice - Kohoutovická – Žebětínská včetně SSZ“ – RM7/06560

118.

Nabytí pozemku p. č. 2540/47 v k. ú. Líšeň – RM7/06558

119.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 1004/9 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/06556

120.

Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Firemní v k. ú. Horní Heršpice a nabytí pozemků v k. ú. Horní Heršpice – RM7/06561

121.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 591 a p. č. 606 v k. ú. Stránice a p. č. 521 v k. ú. Veveří – RM7/06559

122.

Metodika Participativního rozpočtu statutárního města Brna, zřízení stálé pracovní skupiny Participativního rozpočtu – RM7/06600

123.

Výzva Participativního rozpočtu statutárního města Brna pro ročník 2017/2018 – RM7/06606

124.

Návrh dohody se společností KOMFORT, a. s. o záměru společné výstavby „Obytného souboru, ul. Jeneweinova“ – RM7/06641

125.

Nabídka předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace, č. e. 680, stojící na pozemku p. č. 2198  k. ú. Jundrov – RM7/06618

126.

„Ulice Melatín – Brno, Soběšice“ – výzva k podání nabídky – RM7/06673

127.

„Rozšíření hřbitova v Líšni – parkoviště“ – výzva k podání nabídky – RM7/06667

128.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1, jehož součástí je budova Šujanovo nám. č. or. 1, č. p. 356 vše v k. ú. Trnitá – RM7/06679

129.

Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 960/1 v k. ú. Husovice, pro stavbu „Brno, Valchařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – RM7/06531

 

130.

„Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo náměstí − demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova včetně navazujících stavebních objektů − projektová dokumentace“ − dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se společností SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o., změna závazky – RM7/06680

131.

Změna v dozorčí radě  společnosti Brněnské komunikace, a. s. − rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady – RM7/06678

132.

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru – RM7/06601

133.

Projekt „Zateplení ZŠ Blažkova“ −změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace – RM7/06668

134.

„Pozáruční servis tiskových zařízení“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/06683

135.

„Zajištění technické podpory produktů Oracle“ − dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání č. 5316170755 – RM7/06682

136.

„Nákup a podpora produktů CISCO“ − Dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání č. 5316171807 – RM7/06681

137.

Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola Brno, Čejkovická 10 s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru – RM7/06672

138.

Změna v představenstvu   společnosti SAKO  Brno, a. s. − rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady – RM7/06601

139.

Pověření projektových manažerů k podpisu žádostí o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol SVL (Integrovaný regionální operační program) – RM7/06689

140.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu s názvem „Posouzení transformace vybraných příspěvkových organizací“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/06675

141.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Nástavba montážní plošiny v TB vozovně Komín“ − výběr nejvhodnější nabídku; smlouva – RM7/06671

142.

Odpověď na Petici spolku Autoklub Trabant Brno nazvanou „Petice – nesouhlas se zpoplatněním rezidentního a návštěvnického parkování brněnským seniorům“ – RM7/06677

143.

Řešení právního vztahu k pozemku p. č. 1450/47 v k. ú. Komín nacházejícího se pod parkovištěm místní komunikace ulice Podveská – RM7/06684

144.

Souhlas s podáním žádosti o dotaci „Revitalizace VKP Loučky“ – RM7/06694

145.

Záměr vyhlásit ideovou urbanistickou soutěž „Areál brněnského výstaviště“ – RM7/06691

146.

Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu neziskové organizace TRODO z. s. – RM7/06692

147.

„Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1.−2. etapa“ – výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/06695

148.

„Retenční nádrž na Medláneckém potoce – Úprava medláneckého potoka III. etapa“ – výzva k podání žádosti o účast – změna přílohy usnesení R7/087, schůze RMB, bod č. 36 – RM7/06700

149.

Záměr poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Starý Lískovec z rozpočtu města Brna v roce 2017 – RM7/06702

150.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Dostavba kanalizace v Brně II. − komplexní poradenství při výběru správce stavby“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností CÍSAR, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář a JUDr. Lukášem Klee, Ph.D., LL.M., MBA – RM7/06701

 

151.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Starý Lískovec ke změně kategorie svěřeného majetku pozemku p. č. 2219/3 v k. ú. Starý Lískovec a návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec objektu občanské vybavenosti č. p. 269 na p. č. 2219/3 v k. ú. Starý Lískovec – RM7/06703

152.

Změna v představenstvu společnosti STAREZ - SPORT, a. s. − rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady – RM7/06690

153.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování plaveckého stadionu za Lužánkami č. 0074 1017 00398 ze dne 29. 1. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013 a dodatky ke smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání v nemovitostech č. p. 581 a č. p. 582, k. ú. Ponava – RM7/06696

154.

Analýza nákladů a úspor spojených s migrací vybraných aplikací z databáze Oracle – RM7/

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Body 152 a 153 byly projednány po bodu 2

Bod 16 byl projednán po bodu 112

Bod 154 byl projednán po bodu 49

Bod 116 byl projednán po bodu 119

 

Přítomni:

Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Tomáš Kočička, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

Nepřítomni:

Ing. Petr Vokřál, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.,

 

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/24 – RM7/06685

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/24:

 

1. Úkol č. Z7/24/12/01

 

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2017

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zabezpečit rozpis rozpočtu města Brna na rok 2017 podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG)

***

úkol č. [R7/093/1a/01]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB                 [24]

termín: [2017-01-06]

 

2. Úkol č. Z7/24/12/02

 

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2017

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017, v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy.

***

úkol č. [R7/093/1a/02]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB                 [24]

termín: [2017-04-11]

 

3. Úkol č. Z7/24/12/03

 

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2017

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření, schválená Radou města Brna na základě pověření dle bodu D. usnesení Z7/24 ZMB

Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna

***

úkol č. [R7/093/1a/03]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB              [24]

termín: [po skončení čtvrtletí]

 

4. Úkol č. Z7/24/12/04

 

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2017

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna vyrovnané finanční plány příspěvkových organizací, zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2017

***

úkol č. [R7/093/1a/04]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB              [24]

termín: [2017-04-11]

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Úkol č. Z7/24/35

 

Projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci s vedoucím Odboru dopravy zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“

 ***

úkol č. [R7/093/1a/05]

zodpovídá: vedoucí OIEF, OD              [3258,15]

termín: [2017-01-06]

 

 

6. Úkol č. Z7/24/36

 

Projekt „Parkovací systém“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci s vedoucím Odboru dopravy zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Parkovací systém“

 ***

úkol č. [R7/093/1a/06]

zodpovídá: vedoucí OIEF, OD              [3258,15]

termín: [2017-01-06]

 

 

7. Úkol č. Z7/24/37

 

Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI“ – posouzení projektu

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci s vedoucí  Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy XXI, XXII a XXVI“  v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: dle aktuálních výzev a postupu projekčních prací

 ***

úkol č. [R7/093/1a/07]

zodpovídá: vedoucí OIEF, OVLHZ             [3258,16]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

8. Úkol č. Z7/24/38

 

Projekt „Brno – opatření v cyklodopravě I“ – posouzení projektu

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci s vedoucím Odboru dopravy zajistit přípravu žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury  na projekt „Brno – opatření v cyklodopravě I“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

 ***

úkol č. [R7/093/1a/08]

zodpovídá: vedoucí OIEF, OD              [3258,15]

termín: [2017-01-20]

 

 

9. Úkol č. Z7/24/39

 

Projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ – posouzení projektu

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci s vedoucí  Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy  VII a VIII“  v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: dle aktuálních výzev a postupu projekčních prací

 ***

úkol č. [R7/093/1a/09]

zodpovídá: vedoucí OIEF, OVLHZ             [3258,16]

termín: [viz usnesení]

 

 

10. Úkol č. Z7/24/41

 

Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ –  posouzení projektu

 

***

RMB ukládá vedoucímu  Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci s vedoucím Odboru sociální péče zajistit přípravu žádosti o dotaci z  Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“  v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

***

úkol č. [R7/093/1a/10]

zodpovídá: vedoucí OIEF, OSP         [3258,20]

termín: [2017-01-31]

 

 

 

11. Úkol č. Z7/24/42

 

Projekt „Zateplení budovy Hapalova 20“ –  posouzení projektu

 

***

RMB ukládá vedoucímu  Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci se starostou Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zajistit přípravu žádosti o dotaci z  Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení budovy Hapalova 20“  v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: neprodleně do 20. 12. 2016

***

úkol č. [R7/093/1a/11]

zodpovídá: vedoucí OIEF, MČ         [3258,27]

termín: [viz usnesení]

 

 

12. Úkol č. Z7/24/46

 

Projekt „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“ –  posouzení projektu

 

***

RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů ve spolupráci se starostou Městské části Brno-Žabovřesky zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“  v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

***

úkol č. [R7/093/1a/12]

zodpovídá: vedoucí OIEF, MČ         [3258,27]

termín: [2017-02-14]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

1b.

Změna platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem – RM7/06550

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí v souvislosti s nařízením vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, změny platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem, s účinností od 1. 1. 2017.

 

2. RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Evě Spáčilové Pilátové, ředitelce Chovánku − dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2017 příplatek za vedení ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

nepř.

pro

pro

zdržel

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

1c.

Organizační změna Úseku školství a prorodinné politiky – RM7/06590

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB ruší 2 funkční místa, dnem 31. 12. 2016 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

2. RMB zřizuje 2 nová funkční místa, ke dni 1. 1. 2017, dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

3. RMB schvaluje ve smyslu ust. § 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB ke dni 1. 1. 2017, která tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Úseku školství a prorodinné politiky a vedoucímu Bytového odboru promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č. [R7/093/1c]

zodpovídá: vedoucí ÚŠPP                [3283]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel usnesení.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

1e.

Organizační změna Odboru sociální péče – RM7/06213

Dotazy členů RMB zodpověděl PaedDr. Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 1. 2017, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 FM odborného referenta (7200/03), které bude realizováno v Odboru sociální péče s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 1. 2017 bude stanoven od schváleného stavu k 31. 12. 2016 a bude jej garantovat Organizační odbor.

 

2. RMB bere na vědomí potřebu navýšení finančních prostředků na odměňování nově zřízeného funkčního místa.

 

3. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, ke dni 1. 1. 2017, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče, promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č. [R7/093/1e]

zodpovídá: OSP                                    [20]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

1f.

Aktualizace Organizačního řádu MMB, v části platné pro Odbor územního plánování a rozvoje – RM7/06591

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 1g−1l.

 

1. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu, s účinností ke dni 1. 1. 2017. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu OÚPR promítnout schválenou aktualizaci Organizačního řádu MMB do popisů pracovních funkcí řízeného útvaru a předložit je, formou návrhu interní organizační změny prostřednictvím Organizačního odboru, tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č. [R7/093/1f]

zodpovídá: OÚPR                                     [26]

termín: [2017-02-14]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

1g.

Jmenování členů Školské rady WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace – RM7/06567

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB jmenuje v souladu s § 167 odst. 8 a 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů dva členy Školské rady při Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, kteří v ní budou zastupovat zřizovatele, statutární město Brno 1) Josefa Červenku

2) MgA. Zuzanu Dubovou.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

1h.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace – RM7/06566

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 1. 2017 na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace, Mgr. Zuzanu Drápalovou Flekovou.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

s účinností k 1. 1. 2017

plat ředitelce MŠ Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace, Mgr. Zuzaně Drápalové Flekové, z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ Brno, Pšeník 18 příspěvková organizace dle přílohy č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/093/1h]

zodpovídá: OŠMT                                      [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

1i.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Švermova 11, p. o. – RM7/06518

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností k 1. 12. 2016

plat zástupkyni statutárního orgánu Mateřská škola Brno, Švermova 11, p. o., paní Jaroslavě Šopfové, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven po dobu pracovní neschopnosti ředitelky MŠ Brno, Švermova 11, p. o.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.

***

úkol č.: [R7/093/1i]

zodpovídá: OŠMT                                      [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

1j.

Změna příplatku za vedení ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení – RM7/06536

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

s účinností od 1. 1. 2017

příplatky za vedení ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení dle přílohy č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

 

 

 

 

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele a ředitelky škol a školských zařízení ve své působnosti o stanovených příplatcích.

***

úkol č.: [R7/093/1j]

zodpovídá: OŠMT                                      [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 1k.

Změna usnesení − R6/092 schůze Rady města Brna ze dne 16. 1. 2013, bod 1e odst. 1 – RM7/06563

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje změnu části usnesení R6/092. schůze RMB, konané dne 16. 1. 2013, bod le) odst. 1, který zní:

1. RMB stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, celkový počet plánovaných funkčních míst MMB a to:

k 1. 2. 2013 v souvislosti se zřízením 1 funkčního místa na dobu určitou do 31. 12. 2016 a k 1. 4. 2013 v souvislosti se zřízením 1 funkčního místa na dobu určitou do 31. 12. 2016 s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 2. a k 1. 4. 2013 bude stanoven od aktuálního stavu k 31. 1. 2013 a 31. 3. 2013 a bude jej garantovat Organizační odbor,

a to tak,

že v případě funkčního místa zřízeného od 1. 2. 2013 se doba určitá do 31. 12. 2016 mění na 31. 3. 2017.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

 1l.

Mimořádné odměny zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Švermova 11, příspěvková organizace – RM7/06659

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje odměnu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Švermova 11, p. o., paní Jaroslavě Šopfové, dle přílohy č. 8 tohoto zápisu. Odměna je poskytována za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který zástupkyně statutárního orgánu podstatným způsobem ovlivnila, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměny.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

1m.

Jmenování a stanovení platu ředitelky ZŠ Brno, Hamry 12, příspěvková organizace – RM7/06676

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 1. 2017 na místo ředitelky Základní školy Brno, Hamry 12, příspěvková organizace, Mgr. Velenu Varmužovou.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

s účinností k 1. 1. 2017

plat ředitelce ZŠ Brno, Hamry 12, příspěvková organizace, Mgr. Veleně Varmužové, z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky ZŠ Brno, Hamry 12, příspěvková organizace dle přílohy č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB.

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/093/1m]

zodpovídá: OŠMT                                      [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

1n.

Jmenování člena komise vykonávající funkci správce Fondu bytové výstavby – RM7/06687

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB jmenuje v souladu s článkem 2. Statutu Fondu bytové výstavby za členy Komise vykonávající funkci správce FBV

- Michala Hrazdíru – členem komise

- Ing. Jindřicha Zuziaka – členem komise.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

2.

Změna části usnesení R7/041. schůze Rady města Brna, bod č. 27 − Záměr prodeje pozemku p. č. 687/26 vč. stavby garáže č. e. 2095 v k. ú. Lesná při ul. Trtílkova – RM7/06615

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.A).

 

1. RMB bere na vědomí aktuální vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. ze dne 18. 3. 2016

- souhlas s prodejem pozemku p. č. 687/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m², jehož součástí je stavba garáže č. e. 2095, v k. ú. Lesná, za podmínky zřízení služebnosti omezení činnosti v ochranném pásmu jednotné kanalizační stoky DN 800/1200, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 

2. RMB mění část usnesení R7/041. schůze Rady města Brna, konané dne 27. 10. 2015, bod č. 27, v části odst. 2, která zní:

„RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 687/26 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², jehož součástí je stavba garáže č. e. 2095, v k. ú. Lesná, z důvodu jeho dotčení uložením a ochranným pásmem jednotné kanalizační stoky DN 800/1200.“

 

takto:

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 687/26 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v k. ú. Lesná, jehož součástí je stavba garáže č. e. 2095,

formou nabídkového řízení

nejvyšší nabídce kupní ceny s minimální kupní cenou ve výši 150.000,-Kč, za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a zřízení služebnosti omezení činnosti v ochranném pásmu jednotné kanalizační stoky DN 800/1200 na pozemku p. č. 687/26 − zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lesná, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

152.

Změna v představenstvu společnosti STAREZ - SPORT, a. s. − rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady – RM7/06690

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB v působnosti valné hromady společnosti STAREZ - SPORT, a. s.

 

Ø  projednala a bere na vědomí

odstoupení Jakuba Koudelky z funkce člena představenstva společnosti STAREZ - SPORT, a. s., ze dne 16. prosince 2016;

 

Ø  souhlasí

se zánikem funkce, v souladu s ust. § 59 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dnem 31, prosince 2016;

 

Ø  projednala a bere na vědomí

odstoupení Ing. Martina Schwaba z funkce člena dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s., ze dne 19. prosince 2016,

 

 

Ø  souhlasí

se zánikem funkce, v souladu s ust. § 59 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dnem 31. prosince 2016;

 

Ø  volí

Ing. Martina Schwaba do funkce člena představenstva společnosti STAREZ - SPORT, a. s. s účinností ode dne 1. 1. 2017,

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

153.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování plaveckého stadionu za Lužánkami č. 0074 1017 00398 ze dne 29. 1. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013 a dodatky ke smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání v nemovitostech č. p. 581 a č. p. 582, k. ú. Ponava – RM7/06696

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

 

- dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování plaveckého stadionu za Lužánkami č. 0074 1017 00398 ze dne 29. 1. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013 uzavřený mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a společností STAREZ-SPORT, a. s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211, jako provozovatelem, který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu;

 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání uzavřený mezi HULK GYM s. r. o., IČO: 29287944 jako nájemcem, VALC active, spol. s r. o. jako původním vlastníkem, statutárním městem Brnem jako novým vlastníkem a společností STAREZ-SPORT, a. s. jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu;

 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřený mezi FinVALC, spol. s r. o., IČO: 26237105 jako nájemcem, VALC active, spol. s r. o. jako původním vlastníkem, statutárním městem Brnem jako novým vlastníkem a společností STAREZ-SPORT, a. s. jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 10c tohoto zápisu;

 

 

 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřený mezi WebVALC., spol. s r. o., IČO: 26237954 jako nájemcem, VALC active, spol. s r. o. jako původním vlastníkem, statutárním městem Brnem jako novým vlastníkem a společností STAREZ-SPORT, a. s. jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 10d tohoto zápisu;

 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřený mezi VALC Media, spol. s r. o., IČO: 26248999 jako nájemcem, VALC active, spol. s r. o. jako původním vlastníkem, statutárním městem Brnem jako novým vlastníkem a společností STAREZ-SPORT, a. s. jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 10e tohoto zápisu;

 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřený mezi společností CoFin, spol. s r. o., IČO: 49967673 jako nájemcem, VALC active, spol. s r. o. jako původním vlastníkem, statutárním městem Brnem jako novým vlastníkem a společností STAREZ-SPORT, a. s. jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 10f tohoto zápisu;

 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřený mezi společností VALC LEGAL, a. s., IČO: 60721669 jako nájemcem, VALC active, spol. s r. o. jako původním vlastníkem, statutárním městem Brnem jako novým vlastníkem a společností STAREZ-SPORT, a. s. jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 10g tohoto zápisu;

 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřený mezi společností KOMETA a. s., IČO: 41604202 jako nájemcem, VALC active, spol. s r o. jako původním vlastníkem, statutárním městem Brnem jako novým vlastníkem a společností STAREZ-SPORT, a. s. jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 10h tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem těchto dodatků.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

3.

Projednání usnesení 19. jednání Sněmu starostů – RM7/06503

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB bere na vědomí usnesení 19. jednání Sněmu starostů konaného dne 24. listopadu 2016.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

4.

Sponzorská smlouva s BKOM, a. s. pro Areál dopravní výchovy a vzdělávání – RM7/6553

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje sponzorskou smlouvu mezi Brněnskými komunikacemi, a. s. a statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno pro Areál dopravní výchovy a vzdělávání, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje pověřeného strážníka MP Brno podpisem sponzorské smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. − smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit a člena dozorčí rady – RM7/06610

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Teplárny Brno, a. s.

 

Ø  schvaluje

 

v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v souladu s ustanovením § 44 a násl. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit a člena dozorčí rady.

Smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit a člena dozorčí rady tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti Teplárny Brno, a. s.

 

Ø  pověřuje

 

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“  Teplárny Brno, a. s. v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/06660

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/13. Zastupitelstva města Brna, bod 13.D.5, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 13 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování znaleckého posudku na ocenění společnosti Technologický Park Brno, a. s.“ − výběr nejvhodnější nabídky, smlouva – RM7/06587

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Zpracování znaleckého posudku na ocenění společnosti Technologický Park Brno, a. s.“ jako nejvhodnější nabídku společnosti E&Y Valuations, s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ 16190581.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností E&Y Valuations, s. r. o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ 16190581, která tvoří přílohu č.  14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Ing. Janu Červencovou, vedoucí Odboru rozpočtu a financování podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2017“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/06578

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2017“ jako nejvhodnější nabídku Iliji Dorovského.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ilijou Dorovským, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru zahraničních vztahů MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/093/08]

zodpovídá: OZV                                       [45]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

9.

Návrh dohody o spolupráci mezi statutárním městem Brnem (Česká republika) a Pangea World (Kalifornie, USA)

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem (Česká republika) a Pangea World (Kalifornie, USA).

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

10.

Dodatek č. 14 ke smlouvě č. 51002089 o pronájmu majetku a obstarávání náležitostí spojených s tímto majetkem uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s. – RM7/06541

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě č. 51002089 o pronájmu majetku a obstarávání náležitostí spojených s tímto majetkem uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

11.

Žádost statutárního města Brna o poskytnutí dotace z Výzvy č. 2/2016 z Národního programu ŽP – RM7/06568

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí finální podobu žádosti statutárního města Brna na projekt „Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna“, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

12.

Přihlášení statutárního města Brna do soutěže ENTENTE FLORALE EUROPE v roce 2017 – RM7/06554

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje přihlášení statutárního města Brna do soutěže ENTENTE FLORALE EUROPE v roce 2017. Přihláška do soutěže v anglické verzi a českém překladu tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá řediteli příspěvkové organizace Veřejná zeleň města Brna zajištění všech úkolů souvisejících s účastí statutárního města Brna v soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE v roce 2017.

***

úkol č.: [R7/093/12]

zodpovídá: VZMB, p.o.                          [1004]

termín: [průběžně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

14.

Podlimitní veřejná zakázka na služby „Územní studie na veřejná prostranství“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo – RM7/06516

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) − „Územní studie na veřejná prostranství“ jako nejvhodnější nabídku uchazeče na:

- 1.část Ing. arch. Barbora Jenčková, Jugoslávská 633/5a, 613 00 Brno, IČ 64292428

- 2. část HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o., Sokolovská 100/94,186 00 Praha 8, IČ 45797170

- 3. část PLATFORMA ARCHITEKTI s. r. o, 30. dubna 2019/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 04359151

- 4. část Ing. arch. Barbora Jenčková, Jugoslávská 633/5a, 613 00 Brno, IČ 64292428

 

2. RMB schvaluje smlouvy mezi statutárním městem Brnem a

- Ing. arch. Barbora Jenčková, Jugoslávská 633/5a, 613 00 Brno, IČ 64292428 na 1. část

- HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o., Sokolovská 100/94,186 00 Praha 8, IČ 4579717 na 2. část

- PLATFORMA ARCHITEKTI s. r. o, 30. dubna 2019/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 04359151 na 3. část

- Ing. arch. Barbora Jenčková, Jugoslávská 633/5a, 613 00 Brno, IČ 64292428 na 4. část

 

veřejné zakázky „Územní studie na veřejná prostranství“ zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, které tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB

- podpisem výše uvedených smluv o dílo

T: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona

- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům

***

úkol č.: [R7/093/14/01]

zodpovídá: OÚPR                                   [26]

termín: [bezodkladně]

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů po uzavření výše uvedených smluv

***

úkol č.: [R7/093/14/02]

zodpovídá: OÚPR                                   [26]

termín: [viz usnesení]

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/093/14/03]

zodpovídá: OÚPR                                   [26]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

***

7. RMB ukládá vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit uveřejnění smluv na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/093/14/04]

zodpovídá: OÚPR                                   [26]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/093/14/05]

zodpovídá: OÚPR                                   [26]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/093/14/06]

zodpovídá: OÚPR                                   [26]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

15.

Zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň – RM7/06608

Bylo hlasováno po kratší rozpravě změně usnesení a úpravě v příloze materiálu.

 

1. RMB souhlasí s vypuštěním části textu, který zní: „Lokalita je jedním z vedlejších nástupních prostorů do rekreační oblasti města Brna (Mariánské údolí, Moravský kras, lesní masy až po Jedovnice)“  v bodě 2 písm. b, 6. odrážka.  Upraveného Návrhu zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno, Líšeň.

 

 

 

***

2. RMB ukládá Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D. určenému členu Zastupitelstva města Brna projednat s pořizovatelem úpravu Návrhu zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno, Líšeň.

***

úkol č.: [R7/093/15]

zodpovídá: nám. Mgr. Ander                        [3207]

termín: [2017-01-10]

 

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

17.

Postup přípravy a schválení nového Územního města Brna – RM7/06599

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB bere na vědomí podrobný postup přípravy nového územního plánu – Souslednost pořizování nového Územního plánu města Brna ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje a jejich Aktualizaci“.

 

2. RMB souhlasí s variantou II harmonogramu pořízení nového Územního plánu města Brna dle výše uvedeného dokumentu.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu OÚPR zapracovat tuto variantu do návrhu Harmonogramu pořizování nového územního plánu.

***

úkol č.: [R7/093/17]

zodpovídá: OÚPR                              [26]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

18.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení „Prodloužení STL plynovodu + 2 přípojky, Prodloužení veřejné kanalizační stoky splaškové + 2 přípojky“, k. ú. Kníničky, MČ Brno-Kníničky – RM7/06549

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení „Prodloužení STL plynovodu + 2 přípojky, Prodloužení veřejné kanalizační stoky splaškové + 2 přípojky“, které tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

 

19.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení „Bytový dům Kamenolom, Brno-Komín“ k. ú. Komín, MČ Brno-Komín – RM7/06551

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Maintenance softwarových produktů firmy ESRI“ – výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/06597

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Maintenance softwarových produktů firmy ESRI“ jako nejvhodnější nabídku firmy ARCDATA PRAHA spol. s r. o., IČ 14889749, se sídlem Hybernská 24/1009,110 00 Praha 1.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou ARCDATA PRAHA spol. s r.o., IČ 14889749, se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora města Brna pro oblast Smart City, podpisem této smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/093/20]

zodpovídá: OMI                                     [23]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

 

22.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ – doplnění Řídícího výboru na pozici odborná veřejnost – RM7/06564

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí s aktualizovaným složením Řídícího výboru projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávám ve městě Brně“ dle přílohy č. 22 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

23.

Odpověď na petici za sloučení mateřských škol na Brno-jihu a za podporu ředitelky MŠ Brno, Hněvkovského 62 – RM7/06562

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí petici občanů za sloučení mateřských škol na Brno-jihu a za podporu ředitelky MŠ Brno, Hněvkovského 62.

 

2. RMB schvaluje odpověď na petici občanů za sloučení mateřských škol na Brno-jihu a za podporu ředitelky MŠ Brno, Hněvkovského 62, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

24.

Zpráva o výsledku veřejno-správních kontrol provedených Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMB u příspěvkových organizací v roce 2016 – RM7/06546

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2016 Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMB u příspěvkových organizací:

-          Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

-          Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

-          Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

-          Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

 

25.

Bytové domy Vojtova – záchranný archeologický výzkum“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/06642

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na službu „Bytové domy Vojtova − záchranný archeologický výzkum“ v nadlimitním režimu v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“, které tvoří přílohu č. 24a tohoto zápisu;

- zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci, které tvoří přílohu č. 24b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB zřizuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora

- Marek Janíček – člen RMB

- Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí BO MMB

 

náhradníci:

- Ing. Stanislav Juránek – člen ZMB

- Ing. Jitka Kalášková − BO MMB

 

Ø  hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

- Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora,

- Marek Janíček – člen RMB

- Ing. Jindřich Zuziak – konzultant náměstka primátora pro oblast Smart city

- Bc. Tomáš Koláčný – člen RMB

- Mgr. David Oplatek − člen RMČ Brno-střed

- Mgr. Jiří Lahoda − vedoucí BO MMB

 

náhradníci:

- Ing. Martin Schwab – místostarosta MČ Brno-střed

- Ing. Stanislav Juránek – člen ZMB

- Mgr. Jasna Flamiková – místostarostka MČ Brno-střed

- Mgr. Zdeňka Dubová – členka ZMB

- Mgr. Jaroslav Suchý – člen RMB

- Ing. Jitka Kalášková − BO MMB

 

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru

- jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky;

- podpisem formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru zajistit odeslání formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

***

úkol č.: [R7/093/25/01]

zodpovídá: BO                                     [3225]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru zajistit uveřejnění zadávací dokumentace s výjimkou formuláře na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/093/25/02]

zodpovídá: BO                                     [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/093/25/03]

zodpovídá: BO                                     [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

nepř.

nepř.

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

 

26.

„Příkazní smlouva VZ“ – provedení průzkumu trhu u veřejné zakázky malého rozsahu – zastoupení zadavatele dle § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek – RM7/06627

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.

 

1. RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Příkazní smlouva pro veřejné zakázky“.

 

2. RMB schvaluje

- provedení průzkumu trhu u této veřejné zakázky

- seznam dodavatelů, u nichž bude průzkum trhu proveden:

-          MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

-          Regionální poradenská agentura, s. r. o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno

-          Zadávací servis s. r. o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

-          RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno

 

3. RMB jmenuje hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na službu „Příkazní smlouva pro veřejné zakázky“ ve složení:

 

 

členové:

-          Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora

-          Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí BO MMB

-          Ing. Jitka Kalášková, BO MMB

***

4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit provedení průzkumu trhu veřejné zakázky „Příkazní smlouva pro veřejné zakázky“ a předložit materiál na zadání veřejné zakázky do RMB.

***

úkol č.: [R7/093/26]

zodpovídá: BO                                     [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

nepř.

nepř.

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

28.

Zařazení strategického projektu města Brna − Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II – RM7/06626

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje zařazení projektu „Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II“ mezi strategické projekty města Brna pod Řídící výbor pro strategické projekty v gesci Úseku školství a prorodinné politiky s návrhem vedoucího pro daný projektový tým: Ing. Jan Sponar, BO MMB.


2. RMB jmenuje JUDr. Vladimíra Rozkydala, koordinátorem Řídícího výboru pro strategické projekty v gesci Úseku školství a prorodinné politiky s účinností od 20. 12. 2016.

 

***

3. RMB ukládá Mgr. Petru Hladíkovi svolat jednání Řídícího výboru pro strategické projekty v gesci Úseku školství a prorodinné politiky ve věci tohoto strategického projektu.

***

úkol č.: [R7/093/28]

zodpovídá: BO                                     [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

nepř.

nepř.

pro

pro

pro

−−

nepř.

pro

 

 

 

 

29.

Záměr celkové rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k. ú. Zábrdovice, rozpočtové opatření – RM7/06640

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu společně s bodem 30 – pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

30.

Záměr celkové rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8 v k. ú. Zábrdovice − rozpočtové opatření – RM7/06639

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

31.

Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Pellicova la – výjimka – RM7/06628

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě B) – pro hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování – usnesení nebylo přijato.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

zdržel

pro

zdržel

pro

pro

zdržel

pro

−−

pro

zdržel

 

 

Poté se hlasovalo o variantě A) – pro hlasovali 3 členové, 1 člen byl proti, 4 členové se zdrželi hlasování – usnesení nebylo přijato.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

zdržel

pro

zdržel

proti

zdržel

zdržel

−−

zdržel

pro

 

 

 

32.

Nájem sociálních bytů v rámci Pilotního testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid re-housing) – V. vlna – RM7/06637

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

l. RMB ruší

- část usnesení R7/089 ze dne 22. 11. 2016, bod č. 23 odst. 2 6. odrážka, jímž byl schválen nájem bytu 1+kk č. 35 v domě Zderadova 3 v Brně xxxxxxx xxxxxx, úřední adresa Brno, Husova 5,

- část usnesení R7/081 ze dne 4. 10. 2016, bod 13, část odst. 5 jímž byl schválen nájem bytu 2+kk č. 12 v domě Václavská 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 40,- Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. c tohoto zápisu.

 

2. RMB schvaluje nájem

- bytu 3+kk č. 4 v domě Francouzská 44 v Brně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

-bytu 1+1 č. 4 v domě Jánská 23 v Brně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, úřední adresa Brno, Husova 5

na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 40,- Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

- bytu 3+kk č. 3.4 v domě Bratislavská 60 v Brně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- bytu 4+1 č. 4 v domě Bratislavská 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- bytu 3+1 č. 16 v domě Koliště 29 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

- bytu 2+1 č. 7 v domě Francouzská xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- bytu 2+1 č. 15 v domě Francouzská 72 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- bytu 2+1 č. 21 v domě Křídlovická 59 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 40,- Kč/m²/měsíc a za Podmínek pronájmu sociálních bytů v rámci projektu Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-housing) schválených Radou města Brna na schůzi R7/068 dne 14. 6. 2016, bod č.70

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/093/32]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

33.

Nájem bytu zvláštního určení − bezbariérového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo pořadník žadatelů – RM7/06636

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje nájem bytu zvláštního určení − bezbariérového 1+kk č. 2.5.5. v domě Tomečkova 3 v Brně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mimo pořadník žadatelů schválený Komisí bydlení Rady města Brna dne 17. 8. 2016 na dobu určitou − na 6 měsíců, a za nájemné ve výši 46,41 Kč/m²/měsíc.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/093/33]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

 

 

 

34.

Poskytnutí bytů nájemcům z domu Leitnerova 7 v Brně – RM7/06633

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s poskytnutím bytů v celoměstském zájmu nájemcům z domu Leitnerova 7 v Brně v případě schválení záměru směny pozemku p. č. 1120, jehož součástí je bytový dům č. p. 680, Leitnerova 7.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/093/34]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [dle možností odboru]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

zdržel

pro

pro

nepř.

zdržel

pro

−−

pro

pro

 

 

 

35.

Poskytnutí bytu v celoměstském zájmu Národnímu divadlu Brno, p. o. – RM7/06630

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s poskytnutím 1pokojového bytu Národnímu divadlu Brno, p. o., v celoměstském zájmu.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/093/35]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [dle možností odboru]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

−−

pro

pro

 

 

 

36.

Nájem bytu v celoměstském zájmu ČR-Nejvyššímu státnímu zastupitelství – RM7/06631

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.

 

1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 13 v domě Plachty 6 v Brně ČR − Nejvyššímu státnímu zastupitelství na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 96,29 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/093/36]

zodpovídá:  BO                                         [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

pro

−−

pro

pro