jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/102

konané dne 14. února 2017

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Mgr. Jaroslavu Suchém − schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

   pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

   pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

6.

Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/

24.

Záměr prodeje pozemku p. č. 481/2 v k. ú. Kohoutovice v ul. Kopaniny – RM7/

30.

Návrh propachtovat pozemky v k. ú. Holásky a v k. ú. Rebešovice k zemědělské výrobě – návrh na změnu příloh usnesení R7/090. schůze RMB konané dne 29. 11. 2016, bod č. 35 – RM7/

36.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Brno, Havlenova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – výběr nejvhodnější nabídky – návrh smlouvy o dílo se společností AQUA PROCON a. s. – RM7/07106

53.

Návrh na změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy – RM7/07048

54.

Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E – výzva k podání nabídky – RM7/07084

56.

Architektonická veřejná  jednokolová projektová soutěž Nábřeží řeky Svratky dle ČKA (ve spolupráci s ČKAIT) – změna podmínek soutěže – RM7/

58.

Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna B70/15-II-44. Soubor – RM7/

 

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/26 – RM7/07228

1b.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Puchýřová 13a, příspěvková organizace – RM7/07055

2.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora jednotek SDH obcí JMK na období 2017−2020“ – RM7/07085

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. – ve věci „Určení auditora společnosti pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“ – RM7/07103

4.

Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2017 – návrh rozpočtového opatření – RM7/07108

5.

Návrh rozpočtu − ročního finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem – RM7/07171

7.

Žádosti o dotace Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, podávané na rok 2017 pro oblast cestovního ruchu − Aktualizace Přehledu žádostí o dotace podávaných TICmB, p. o., na rok 2017 pro oblast cestovního ruchu – RM7/07088

8.

Nadlimitní veřejná zakázka „Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017−2019“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. – RM7/07089

9.

Zřízení Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno – RM7/07107

10.

Záměr pronájmu sportovního areálu „Sokolské volnočasové centrum“ – RM7/07087

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo – RM7/07123

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce bytového domu Křenová 47“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo – rozpočtové opatření – RM7/07124

13.

„Příkazní smlouva pro veřejné zakázky“ – výběr dodavatele – smlouva – RM7/07121

14.

Záměr prodeje bytového domu Dukelská třída 57 včetně pozemku – RM7/07114

15.

Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků – RM7/07116

16.

Záměr prodeje bytového domu Charbulova 27 včetně pozemků – RM7/07112

17.

Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků – RM7/07115

18.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků – RM7/07113

19.

Návrh prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku – RM7/07111

20.

Žádost MČ Brno-Starý Lískovec o předchozí souhlas ZMB s převodem podílů na pozemcích pod bytovými domy Osová 2, 4, 6, 8 za cenu nižší než obvyklou – RM7/07120

21.

Záměr prodeje a pronájmu pozemků p. č. 921/2, p. č. 924/2 a p. č. 927/2, vše v k. ú. Lesná, a částí pozemku p. č. 650/12 v k. ú. Obřany v ul. Seifertova – RM7/07092

22.

Záměr prodeje pozemku p. č. 481/2 v k. ú. Kohoutovice v ul. Kopaniny – RM7/07093

23.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 997/7 v k. ú. Kohoutovice v ul. Řadová – RM7/07094

25.

Záměr prodeje id. 1/30 pozemku p. č. 549 v k. ú. Horní Věstonice, okres Břeclav – RM7/07095

26.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1575/3, 3116 v k. ú. Jundrov – RM7/07096

27.

Pronájem pozemku pod chatou, k. ú. Kníničky – RM7/07125

28.

Pronájem pozemku p. č. 3966/8 v k. ú. Řečkovice – RM7/07097

29.

Pronájem dvou částí pozemku p. č. 101/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/07098

31.

Záměr propachtování části pozemku p. č. 2422 v k. ú. Slatina – RM7/07099

32.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemku p. č. 1193/25 v k. ú. Bohunice – RM7/07100

33.

Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 180/5, k. ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení – RM7/07101

34.

Nabytí majetku − objekt bez č. pop./č.ev. na pozemku p. č. 1476/4 v k. ú. Nový Lískovec do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-Nový Lískovec – RM7/07102

35.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Brno, Tichého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – projektová dokumentace – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společností Kovoprojekta Brno a. s. – RM7/07104

37.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno, Sobotkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – projektová dokumentace – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společností AQUATIS a. s. – RM7/07105

38.

Nabytí práva odpovídajícího služebnosti k pozemku p. č. 897 a 900 v k. ú. Přízřenice pro stavbu „Dostavba kmenové stoky A - OK 1A a RN 1A., Přízřenický jez“ – RM7/07080

39.

Nabytí práva odpovídajícího služebnosti k pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Dostavba kmenové stoky E - OK 6E a RN 6E, Hamry“ – RM7/07081

40.

Nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. č. 2599 a stavbě č. p. 885 situované na pozemku p. č. 2598, vše v k. ú. Žabovřesky, pro stavbu „SSZ 8.21 Tábor – Zborovská“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně – 1. část“ – RM7/07049

41.

Nové znění vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě – RM7/06952

42.

Návrh aktualizace dokumentů „Městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna“ a „Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení města Brna“ – RM7/06898

43.

„Zastoupení statutárního města Brna v soudním řízení u Krajského soudu v Brně“ − smlouva o poskytování právních služeb se společností Strelička & Partners, advokátní kancelář, s. r. o. – RM7/07057

44.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 497/1 k. ú. Město Brno – RM7/07078

45.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1526/126, 1526/171, 1526/185, 1526/205, 1535/49, 1535/51, 1609/60 a p. č. 1609/65, vše k. ú. Komín – R7/07042

46.

Návrh nabytí pozemku p. č. 4073/27 v k. ú. Královo Pole – RM7/07043

47.

Návrh nabytí pozemků p. č. 544/20 a 544/21 v k. ú. Mokrá Hora – RM7/07044

48.

Návrh nabytí id. 5/8 pozemku p.č. 811/17 v k. ú. Přízřenice – RM7/07045

49.

Nabytí komunikační stavby při Wainerově nám., v k. ú. Černovice – RM7/07040

50.

Záměr směny pozemku p. č. 1113 za část pozemku p. č. 1116/1 vše k. ú. Husovice – RM7/07041

51.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě č. 5410170399 – RM7/07077

52.

„Oblasti placeného stání ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit“ – výzva k podání nabídek – RM7/07091

55.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice – RM7/07083

57.

Návrh na vydání Změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13, č. RP 17/13. č. RP 18/13 – RM7/07139

59.

Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna – RM7/07138

60.

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu ploch zeleně v lokalitách „Černovická skládka“ a „Černovická terasa“ – RM7/07061

61.

Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna – RM7/07071

62.

Dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže – Divišova čtvrť – RM7/07067

63.

Dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok – RM7/07062

64.

Dodatek č. 17 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík – RM7/07060

65.

Dodatek č. 17 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky – RM7/07069

66.

Dodatek č. 24 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., a zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna – RM7/07066

67.

Dodatek č. 25 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - zajištění provozu a údržby objektu „Rozhledna − lokalita Ostrá Horka v Brně“ – RM7/07068

68.

Dodatek č. 27 k příkazní smlouvě na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. – RM7/07065

69.

Dodatek č. 40 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady – RM7/07064

70.

Dodatek č. 41 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a.s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady – zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení – lokalita Sokolské koupaliště“ – RM7/07074

71.

Dodatek č. 42 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady – zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada − sociální a technické zařízení – lokalita Přístaviště“ – RM7/07072

72.

Dodatek č. 43 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady – zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada − sociální a technické zařízení – lokalita „Rakovec“ – RM7/07073

73.

Dodatek č. 32 k pachtovní smlouvě na pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. – RM7/07063

74.

„Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ − smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 12 v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu „Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek‑Rájecká“ – RM7/07079

75.

Pravidla statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může byt povoleno provozování hazardních her – RM7/07145

76.

Smlouva o zřízení věcného břemene − služebnosti k pozemkům p. č. 976 a 977/1 v k. ú. Bohunice pro stavbu „MČ Bohunice − rekonstrukce kanalizace“ – RM7/07129

77.

Návrh společnosti IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 6312172863 − záměr budoucí směny nebo budoucího prodeje pozemků v k. ú. Ponava při ulici Sportovní – RM7/07142

78.

Souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2016 o umístění a provedení stavby „Terénní úpravy za hotelem Maximus Resort“ – RM7/07169

79.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010. o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek – RM7/07181

80.

Uzavření dohody o umožnění stavby nazvané „Dočasné montované tribuny“ – RM7/07193

81.

Změna usnesení RMB ve věci pronájmu dvou částí pozemku p. č. 2373/8, k. ú. Žabovřesky – RM7/07220

82.

Smlouva o zajištění integrované dostupnosti služeb v e-shopu uzavírané s Dopravním podnikem města Brna, a. s. – RM7/07212

83.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/07234

84.

Zrušení části usnesení – žádost o dotaci – IROP – pověření nositele projektu k zajištění zadávací dokumentace – RM7/07223

85.

Zmocnění Mgr. Aleše Koubka k vedení jednání o převzetí odpovědnosti za provozování areálu Nemocnice Milosrdných bratří Konventem sv. Jana z Boha − Milosrdných bratří – RM7/07241

86.

Architektonicko krajinářská otevřená jednofázová soutěž o návrh Nábřeží řeky Svratky dle ČKA (ve spolupráci s ČKAIT) – změna člena poroty – RM7/07231

 

Různé

 

Body 11 + 20 + 42 + 52 byly projednány po bodu 86.

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Bc. Marcela Marečková, Hana Černohorská, Bc. Filip Poňuchálek.

 

Nepřítomen:

Richard Mrázek.

 

1a.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/26 – RM7/07228

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí „Předběžný program“ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/26.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:

- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB;

- odeslat jménem RMB takto upravený „Předběžný program“ zasedání ZMB předsedům klubů.

***

úkol č.: [R7/102/1a]

zodpovídá: ORGO                                             [8]

termín: [2017-02-17]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

1b.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace – RM7/07055

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

s účinností od 1. 3. 2017

osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.

***

úkol č.: [R7/102/1b]

zodpovídá: OŠMT                                    [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

 

 

 

2.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora jednotek SDH obcí JMK na období 2017−2020“ – RM7/07085

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Žebětín o poskytnutí dotace z rozpočtu  Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora jednotek SDH obcí JMK na období 2017−2020“ pro JSDH v městské části Brno-Žebětín bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana podpisem žádosti o účelovou dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. – ve věci „Určení auditora společnosti pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018“ – RM7/07103

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.

 

Ø  určuje

 

společností Kreston A&CE Audit, s. r. o., se sídlem Ptašínského 307/4, Ponava, 602 00 Brno, jako auditora společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018;

 

Ø  pověřuje

 

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

4.

Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2017 – návrh rozpočtového opatření – RM7/07108

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu aktuálních potřeb Městské policie Brno.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

5.

Návrh rozpočtu − ročního finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem – RM7/07171

Bylo hlasováno po kratší rozpravě, samostatně se hlasovalo o části materiálu týkajícího se ÚNB – pro hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

proti

zdržel

pro

pro

nepř.

pro

 

 

1. RMB schvaluje − rozpočty − roční finanční plány nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozpočty − roční finanční plány nákladů a výnosů na rok 2017 (s komentářem) příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

7.

Žádosti o dotace Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, podávané na rok 2017 pro oblast cestovního ruchu − Aktualizace Přehledu žádostí o dotace podávaných TICmB, p. o., na rok 2017 pro oblast cestovního ruchu – RM7/07088

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje aktualizaci Přehledu žádostí o dotace podávaných TICmB, p. o., na rok 2017 pro oblast cestovního ruchu dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

8.

Nadlimitní veřejná zakázka „Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017−2019“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o. – RM7/07089

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 3 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) − „Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017−2019“ jako nejvhodnější nabídku společnosti SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o., Špitálka 41, 660 18 Brno, na veřejnou zakázku „Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017−2019“, zadanou podle ust. § 3 písm. e) zákona, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí KMSM MMB po uplynutí lhůt dle § 246 zákona

- podpisem formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“,

- podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí KMSM MMB zajistit odeslání oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení.

***

úkol č.: [R7/102/08/01]

zodpovídá: KMSM                                          [3278]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucí KMSM MMB zajistit odeslání „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ dle § 212 zákona k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

T: do 30 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy

***

úkol č.: [R7/102/08/02]

zodpovídá: KMSM                                          [3278]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucí KMSM MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele.

T: do 30 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/102/08/03]

zodpovídá: KMSM                                          [3278]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí KMSM MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 resp. 30 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/102/08/04]

zodpovídá: KMSM                                          [3278]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí KMSM MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/102/08/05]

zodpovídá: KMSM                                          [3278]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucí KMSM MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/102/08/06]

zodpovídá: KMSM                                          [3278]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

zdržel

zdržel

zdržel

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

9.

Zřízení Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno – RM7/07107

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB zřizuje jako svůj poradní a iniciativní orgán v oblasti řešení přístupnosti města a odstraňování bariér Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno.

 

2. RMB jmenuje členy poradního sboru uvedené v seznamu, který tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu.

 

3. RMB schvaluje Statut Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno, který tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

10.

Záměr pronájmu sportovního areálu „Sokolské volnočasové centrum“ – RM7/07087

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu sportovního areálu „Sokolské volnočasové centrum“ pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, se sídlem Obřanská 646/13, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ: 13691694, a to:

 

- pozemek p. č. 298 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 348 m², jehož součástí je zemědělská stavba č. p. 646 (pneuservis);

 

- pozemek p. č. 299/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.904 m², jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e. („Sokolské volnočasové centrum“);

 

- pozemek p. č. 299/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.100 m²;

 

- pozemek p. č. 299/7 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 985 m²;

 

- pozemek p. č. 299/10 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 22 m²;

 

- pozemek p. č. 299/11 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m²;

 

- stavba bez č.p./č.e. způsob využití výroba, postavená na pozemcích p. č. 299/8 a 299/11;

 

- pozemek p. č. 299/12 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²;

 

vše k. ú. Maloměřice.

 

Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu zákonem stanoveným způsobem. 

***

úkol č.: [R7/102/10]

zodpovídá: OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

zdržel

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce bytového domu Křenová 47“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo – rozpočtové opatření – RM7/07124

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce bytového domu Křenová 47“ − zhotovení PD jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Davida Vrtka, Dulánek 13, 615 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje

- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Davidem Vrtkem, Dulánek 13, 615 00 Brno, která tvoří přílohu č. 7a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

 

- zařazení nové akce ORG 2613 „Rekonstrukce bytového domu Křenová 47“ s celkovými náklady 24.000 tis. Kč a dobou realizace 2017−2018 do závazného plánu kapitálových výdajů města;

 

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7b tohoto zápisu;

 

- zajištění inženýrské činnosti a realizace akce Bytovým odborem MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo a plné moci mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Davidem Vrtkem, Dulánek 13, 615 00 Brno.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/102/12/01]

zodpovídá: BO                                            [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit výběr zhotovitele celkové rekonstrukce BD Křenová 47 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vč. souvisejících prováděcích předpisů.

T: neprodleně po zpracování PD

***

úkol č.: [R7/102/12/02]

zodpovídá: BO                                            [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

zdržel

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

13.

„Příkazní smlouva pro veřejné zakázky“ – výběr dodavatele – smlouva – RM7/07121

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Příkazní smlouva pro veřejné zakázky“ na zastupování zadavatele dle ust. § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek nabídku společnosti Zadávací servis s. r. o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Zadávací servis s. r. o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a v registru smluv.

T: do 15 dnů, resp. 30 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/102/13/01]

zodpovídá: BO                                            [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/102/13/02]

zodpovídá: BO                                            [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

proti

zdržel

zdržel

pro

nepř.

pro

 

 

 

14.

Záměr prodeje bytového domu Dukelská třída 57 včetně pozemku – RM7/07114

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje pozemku

- p. č. 870 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 242 m²

se stavbou č. p. 150, způsob využití bydlení, vše v k. ú. Husovice, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu obvyklou ve výši 11.000.000,- Kč dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

15.

Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků – RM7/07116

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o nově navrženém usnesení.

 

1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyjmout rodinný dům Hroznová 39 ze „Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji“ schváleného na Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 15. 3. 2016.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru zajistit prověření možnosti využití, případně prodeje nemovitosti.

***

úkol č.: [R7/102/15]

zodpovídá: BO                                            [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

16.

Záměr prodeje bytového domu Charbulova 27 včetně pozemků – RM7/07112

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje pozemků

- p. č. 153 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 256 m² se stavbou č. p. 215, způsob využití bytový dům,

- p. č. 154 – zahrada, o výměře 915 m ², vše v k. ú. Černovice, město Brno, městská část Brno-Černovice, za cenu obvyklou ve výši 5.600.000,- Kč, dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

17.

Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemků – RM7/07115

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje pozemku

- p. č. 2396/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 929 m² se stavbou č. p. 1277, způsob využití bydlem, pozemku p. č. 2398/2 – zahrada, o výměře 173 m² vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu obvyklou ve výši 37.000.000,‑ Kč dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

18.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků – RM7/07113

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje pozemku

- p. č. 2879 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 276 m² se stavbou č. p. 1691, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 2880 – zahrada, o výměře 133 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu obvyklou ve výši 13.500.000,- Kč dle „Postupu města při prodeji bytového fondu“.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

19.

Návrh prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku – RM7/07111

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku

- p. č. 71 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m²

se stavbou č. p. 37, způsob využití bytový dům, vše v k. ú. Trnitá, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

zdržel

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

21.

Záměr prodeje a pronájmu pozemků p. č. 921/2, p. č. 924/2 a p. č. 927/2, vše v k. ú. Lesná, a částí pozemku p. č. 650/12 v k. ú. Obřany v ul. Seifertova – RM7/07092

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku

- p. č. 650/12 − lesní pozemek, o výměře 252 m² v k. ú. Obřany.

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje a pronájmu

- pozemku p. č. 921/2 – zahrada, o výměře 15 m²

- pozemku p. č. 924/2 – zahrada, o výměře 32 m²

- pozemku p. č. 927/2 – zahrada, o výměře 51 m²

vše v k. ú. Lesná,

 

- s návrhem jednotkové kupní ceny 1.900,- Kč/m² + 1.000,- Kč správní poplatek za vkladové řízení do KN,

 

- s návrhem jednotkového nájemného 20,- Kč/m²/rok.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

 

a) pozemku p. č. 927/2 – zahrada, o výměře 51 m² v k. ú. Lesná

manželům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za dohodnutou kupní cenu 97.900,- Kč,

 

b) pozemku p. č. 924/2 – zahrada, o výměře 32 m² v k. ú. Lesná

manželům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za dohodnutou kupní cenu 61.800,- Kč

 

a za podmínek kupních smluv.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

22.

Záměr prodeje pozemku p. č. 481/2 v k. ú. Kohoutovice v ul. Kopaniny – RM7/07093

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- evidované žádosti o koupi pozemku p. č. 481/2 – zahrada, o výměře 46 m²

v k. ú. Kohoutovice:

 

- žádost manželů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, za účelem budoucího užívání jako funkčního celku s nemovitostmi v jejich vlastnictví − součást zahrady a zázemí jejich RD,

 

- žádost manželů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem rozšíření jejich zahrady a jeho užívání jako funkčního celku s nemovitostmi v jejich vlastnictví − zahrada a hrací prostor pro jejich děti,

 

- skutečnost, že MČ Brno-Kohoutovice souhlasí s prodejem pozemku p. č. 481/2 – zahrada, o výměře 46 m² v k. ú. Kohoutovice manželům xxxxxxxx a nesouhlasí s jeho prodejem manželům Čechovým.

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 481/2 – zahrada, o výměře 46 m² v k. ú. Kohoutovice.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku

- p. č. 481/2 – zahrada, o výměře 46 m² v k. ú. Kohoutovice

manželům xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 102.200,- Kč + 21% DPH,(21.462,- Kč) a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

 

 

23.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 997/7 v k. ú. Kohoutovice v ul. Řadová – RM7/07094

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku

- p. č. 997/7 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 65 m²

v k. ú. Kohoutovice.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku

- p. č. 997/7 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 65 m² v k. ú. Kohoutovice

xxxxxxxxx xxxxx (id. 1/4) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 3/4) za dohodnutou kupní cenu 163.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

 

25.

Záměr prodeje id. 1/30 pozemku p. č. 549 v k. ú. Horní Věstonice, okres Břeclav – RM7/07095

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje id. 1/30 pozemku p. č. 549 – zahrada, o výměře 739 m² v k. ú. Horní Věstonice.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej id. 1/30 pozemku p. č. 549 – zahrada, o výměře 739 m² v k. ú. Horní Věstonice manželům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 26.126,- Kč + 21% DPH ve výši 5.486,46 Kč, tj. celkem částka ve výši 31.612,46 Kč za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

26.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1575/3, 3116 v k. ú. Jundrov – RM7/07096

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků:

- část p. č. 1575/3 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

- část p. č. 3116 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 44 m²

oba v k. ú. Jundrov.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

- části pozemku p. č. 1575/3 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m² v k. ú. Jundrov (dle GP č. 1861-453/2016 označeného jako pozemek p. č. 1575/15 − ostat. plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²)

- části pozemku p. č. 3116 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 44 m² v k. ú. Jundrov (dle GP č. 1861-453/2016 označeného jako pozemek p. č. 3116/2 − ostat. plocha, zeleň, o výměře 44 m²)

xxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.400,- Kč + 21% DPH ve výši 28.434,- Kč, tj. celkem částka ve výši 163.834,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

27.

Pronájem pozemku pod chatou, k. ú. Kníničky – RM7/07125

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje pronájem pozemku p. č. 873 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m², k. ú. Kníničky, panu xxxxxx xxxxxx za nájemné ve výši 2.500,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

28.

Pronájem pozemku p. č. 3966/8 v k. ú. Řečkovice – RM7/07097

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje pronájem pozemku p. č. 3966/8 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 55 m² v k. ú. Řečkovice

společnosti E.ON Distribuce, a. s., za dohodnuté nájemné 10.395,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB, Ing. Pavla Sršně, Ph.D., podpisem nájemní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

29.

Pronájem dvou částí pozemku p. č. 101/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/07098

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje pronájem dvou částí pozemku

p. č. 101/1 − lesní pozemek, les jiný než hospodářský, o výměře celkem 207 m² (114 m², 93m²) v k. ú. Brněnské Ivanovice panu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 1.242,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

31.

Záměr propachtování části pozemku p. č. 2422 v k. ú. Slatina – RM7/07099

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí se záměrem propachtování části pozemku p. č. 2422 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 100 m² v k. ú. Slatina.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

32.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemku p. č. 1193/25 v k. ú. Bohunice – RM7/07100

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bohunice odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemku

- p. č. 1193/25 − ostatní plocha, o výměře 424 m²

v k. ú. Bohunice

z kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, svěřeného Z6/028. ZMB dne 5. 11. 2013 se souhlasem MČ Brno-Bohunice.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

33.

Návrh na uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 180/5, k. ú. Ivanovice formou souhlasného prohlášení – RM7/07101

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost xxxx xxxxx ze dne 18. 5. 2015 a doc. JUDr. Ing. Pekárka, právního zástupce xxxx xxxxxx ze dne 17. 8. 2015 o uznání vlastnického práva vydržením k části pozemku p. č. 180/5 o výměře cca 50 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno na základě souhlasného prohlášení, dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  souhlasit

s uznáním vlastnického práva xxxxx xxxxxxxxx k části pozemku p. č. 180/5 o výměře cca 50 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno k datu 31. 12. 2013, označené dle geometrického plánu č. 1692-73/2016 jako pozemek p. č. 180/13 ostatní plocha − jiná plocha, o výměře 64 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno.

 

Ø  schválit

souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxxx xxxxxxxxx k uznání vlastnického práva xxxxx xxxxxxxxxxx vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku − zák. č. 40/1964 Sb., ke dni 31. 12. 2013 k části pozemku p. č. 180/5, k. ú. Ivanovice, obec Brno, označené dle geometrického plánu č. 1692-73/2016 jako pozemek p. č. 180/13 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 64 m², k. ú. Ivanovice, obec Brno.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

34.

Nabytí majetku − objekt bez č. pop./č.ev. na pozemku p. č. 1476/4 v k. ú. Nový Lískovec do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-Nový Lískovec – RM7/07102

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí

- nabytí nemovitostí:

objektu občanské vybavenosti bez č.pop./č.ev. na pozemku p. č. 1476/4 včetně souvisejících stavebních úprav terénu v k. ú. Nový Lískovec do majetku statutárního města Brna,

- že dle čl. 75, odst. 4, písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném zněm, zápisem v Katastru nemovitostí, je objekt občanské vybavenosti bez č.pop./č.ev. na pozemku p. č. 1476/4 včetně souvisejících stavebních úprav terénu v k. ú. Nový Lískovec svěřen MČ Brno-Nový Lískovec v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 129 přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

35.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Brno, Tichého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – projektová dokumentace – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společností Kovoprojekta Brno a. s. – RM7/07104

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci „Brno, Tichého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ − projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti Kovoprojekta Brno a. s., Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo se společností Kovoprojekta Brno a. s., Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/102/35/01]

zodpovídá: OI                                              [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/102/35/02]

zodpovídá: OI                                              [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

37.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno, Sobotkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – projektová dokumentace – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společností AQUATIS a. s. – RM7/07105

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci „Brno, Sobotkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ − projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti AQUATIS a. s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo se společností AQUATIS a. s., Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/102/37/01]

zodpovídá: OI                                              [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/102/37/02]

zodpovídá: OI                                              [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

38.

Nabytí práva odpovídajícího služebnosti k pozemku p. č. 897 a 900 v k. ú. Přízřenice pro stavbu „Dostavba kmenové stoky A - OK 1A a RN 1A, Přízřenický jez“ – RM7/07080

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB.  Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body 39-40.

 

RMB schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 897 a 900 v k. ú. Přízřenice ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p., za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Brnem jako prvním oprávněným, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., jako druhým oprávněným a Povodím Moravy, s. p. jako povinným, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

39.

Nabytí práva odpovídajícího služebnosti k pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Dostavba kmenové stoky E - OK 6E a RN 6E, Hamry“ – RM7/07081

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p., za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Brnem jako prvním oprávněným, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., jako druhým oprávněným a Povodím Moravy, s. p., jako povinným, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

 

40.

Nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. č. 2599 a stavbě č. p. 885 situované na pozemku p. č. 2598, vše v k. ú. Žabovřesky, pro stavbu „SSZ 8.21 Tábor – Zborovská“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně – 1. část“ – RM7/07049

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni − služebnosti k pozemku p. č. 2599 v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2737-14/2016 a stavbě č. p. 885 situované na pozemku p. č. 2598 v rozsahu dle situačního plánu, vše v k. ú. Žabovřesky, v podílovém spoluvlastnictví subjektů, s tímto obsahem:

 

- mít, vést a provozovat na služebném pozemku a stavbě zařízení dopravní telematiky;

- vyžadovat, aby povinní ze služebnosti užívali služebný pozemek a stavbu tak, aby neohrozili, nepoškodili nebo nezničili zařízení dopravní telematiky;

- vyžadovat, aby povinní ze služebnosti zachovávali ochranné pásmo zařízení dopravní telematiky, v ochranném pásmu zařízení dopravní telematiky nevysazovali dřeviny, nebudovali žádné stavby, a to ani dočasného charakteru, neuskladňovali žádný materiál a neprováděli zemní práce a změny nivelety terénu;

- vstupovat a vjíždět na služebný pozemek za účelem výkonu činností spojených s prováděním obhlídky a kontroly zařízení dopravní telematiky, s jeho provozováním, správou, údržbou, opravami a obnovou, včetně úprav za účelem jeho modernizace, zlepšení výkonnosti nebo jeho odstranění;

 

za jednorázovou náhradu ve výši 38.000 Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

41.

Nové znění vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě – RM7/06952

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit úpravu vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě zejména v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dle textu.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

43.

„Zastoupení statutárního města Brna v soudním řízení u Krajského soudu v Brně“ − smlouva o poskytování právních služeb se společností Strelička & Partners, advokátní kancelář, s. r. o. – RM7/07057

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb na zastoupení statutárního města Brna v soudním řízení u Krajského soudu v Brně jako soudu odvolacího ve věci pod spisovou značkou 47Co 138/2015 − žalovaný PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., mezi statutárním městem Brnem a společností Strelička & Partners, advokátní kancelář, s. r. o., Veselá 163/12, 602 00 Brno. Smlouva o poskytování právních služeb tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru investičním MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

zdržel

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

nehlasoval

 

 

 

44.

Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 497/1 k. ú. Město Brno – RM7/07078

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.

 

RMB souhlasí se záměrem výpůjčky části pozemku p. č. 497/1 – ostat. plocha, ostat. Komunikace, v k. ú. Město Brno o výměře 14 m² za účelem umístění rampy pro propojení výškové úrovně terasy budovy Uměleckoprůmyslového muzea na ul. Husově 536/14 s veřejným prostranstvím.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

 

45.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1526/126, 1526/171, 1526/185, 1526/205, 1535/49, 1535/51, 1609/60 a p. č. 1609/65, vše k. ú. Komín – R7/07042

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 46-47.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:

- p. č. 1526/126 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 49 m²

- p. č. 1526/171 − ostatní plocha, zeleň, o výměre 269 m²

- p. č. 1526/185 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 243 m²

- p. č. 1526/205 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 51 m²

- p. č. 1535/49 − ostatní plocha, dráha, o výměře 5 m²

- p. č. 1535/51 − ostatní plocha, dráha, o výměře 118 m²

- p. č. 1609/60 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m²

- p. č. 1609/65 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m²

v k. ú. Komín ve spoluvlastnictví Marie Slaměníkové a Jarmily Střechové do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 778.050 Kč, která nezahrnuje kompenzaci za užívání pozemků od 1. 1. 2014 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

46.

Návrh nabytí pozemku p. č. 4073/27 v k. ú. Královo Pole – RM7/07043

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nabytí pozemku:

- p. č. 4073/27 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 34 m², který je oddělen dle geometrického plánu č. 3311-193/2016 od pozemku p. č. 4073/9, k. ú. Královo Pole, ve spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.200,- Kč a za podmínek uvedených kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

47.

Návrh nabytí pozemků p. č. 544/20 a 544/21 v k. ú. Mokrá Hora – RM7/07044

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nabytí pozemků:

- p. č. 544/20 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

- p. č. 544/21 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře l1 m²

v k. ú. Mokrá Hora ve spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 34.020,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

48.

Návrh nabytí id. 5/8 pozemku p.č. 811/17 v k. ú. Přízřenice – RM7/07045

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí id. 5/8 pozemku p. č. 811/17 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m² v k. ú. Přízřenice ve vlastnictví paní xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 83.437,50 Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku od 1. 1. 2014 bez právního důvodu a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

49.

Nabytí komunikační stavby při Wainerově nám, v k. ú. Černovice – RM7/07040

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje nabytí komunikační stavby při Wainerově náměstí − chodníku a parkovacích stání na pozemku p. č. 2119/4 v k. ú. Černovice, ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

50.

Záměr směny pozemku p. č. 1113 k. ú. Husovice – RM7/07041

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB, a Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě pouze o části usnesení týkající se návrhu směny.

 

RMB souhlasí se záměrem směny pozemku:

- p. č. 1113 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 827 m², k. ú. Husovice ve vlastnictví statutárního města Brna.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

zdržel

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

51.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě č. 5410170399 – RM7/07077

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o správě č. 5410170399 mezi statutárním městem Brnem a společností Dopravní podnik města Brna, a. s., který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem dodatku ke smlouvě o správě č. 5410170399.

 

3. RMB svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru dopravy MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvě o správě č. 5410170399.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

 

 

 

55.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice – RM7/07083

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje výjimku z postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. schváleného usnesením R7/087. schůze RMB konané dne 8. 11. 2016, bod č. 74, spočívající v neprovedení průzkumu trhu u veřejné zakázky malého rozsahu na službu Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice.

 

2. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice nabídku společnosti Aquatis a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno.

 

3. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Aquatis a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

57.

Návrh na vydání Změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13, č. RP 17/13. č. RP 18/13 – RM7/07139

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v návaznosti na ust. § 69 odst. 2 ve spojení s § 71 odst. 3 a § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

Ø  schválit

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13, č. RP 17/13, č. RP 18/13,

 

Ø  vydat

Změny Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13, č. RP 17/13, č. RP 18/13 formou opatření obecné povahy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

59.

Návrh na ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna – RM7/07138

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. arch. Novotník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s ukončením procesu pořizování změn Územního plánu města Brna

- B34/11-I, B25/11-II (MČ Brno-Bohunice)

- Bl1/12-I (MČ Brno-Komín)

- B30/11-I, B6/12-I (MČ Brno-Královo Pole)

- Bl1/12-II (MČ Brno-Maloměřice a Obřany)

- B15/12-II (MČ Brno-Ořešín)

- B13/11-I (MČ Brno-Žebětín)

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

60.

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu ploch zeleně v lokalitách „Černovická skládka“ a „Černovická terasa“ – RM7/07061

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body 61-73.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu ploch zeleně v lokalitách „Černovická skládka“ a „Černovická terasa“, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

61.

Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna – RM7/07071

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 10 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

62.

Dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže – Divišova čtvrť – RM7/07067

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže – Divišova čtvrť, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

63.

Dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok – RM7/07062

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok, který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

  pro

pro

−−

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

 

 

64.

Dodatek č. 17 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík – RM7/07060

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 17 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík, který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.