Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

 

 

 

USNESENÍ

 

 

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/22

konaného dne 11. října 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Technický bod

 

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:

Ing. Naděžda Křemečková, Vít Prýgl.

 

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/22 předložený RMB, ve znění změn.

 

 

    5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB – ZM7/1688

 

ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 3. čtvrtletí roku 2016.

 

 

    6.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně  závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek – ZM7/1700

 

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

 

 

    7.

Návrh na změny v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna;  změna stanov – ZM7/1786

 

ZMB v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

  • navrhuje odvolání a zvolení

zástupců statutárního města Brna do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna:

 

1. Brněnské komunikace, a. s.

 

návrh na odvolání z funkce člena představenstva:

- Ing. arch. Petr Bořecký

- Ing. Radek Sovička

 

návrh na zvolení do funkce člena představenstva:

- Ing. Luděk Borový

- Bc. Matěj Hollan

 

návrh na zvolení do funkce člena dozorčí rady:

- Martin Brym

 

2. Technické sítě Brno, akciová společnost

 

návrh na zvolení do funkce člena dozorčí rady:

- Mgr. Zdeňka Dubová

 

3. Teplárny Brno, a. s.

 

návrh na zvolení do funkce člena dozorčí rady:

- MUDr. Josef Drbal

 

4. SAKO Brno, a.s.

 

návrh na zvolení do funkce člena dozorčí rady:

- Ing. Pavel Urubek

 

5. Veletrhy Brno, a. s.

 

návrh na zvolení do funkce člena dozorčí rady:

- JUDr. Michaela Dumbrovská

- Ing. arch. Petr Bořecký

- PhDr. Karla Hofmannová

 

  • schvaluje

související změny stanov společností:

Brněnské komunikace, a. s.

Technické sítě Brno, akciová společnost

Teplárny Brno, a. s.

SAKO Brno, a.s.

Veletrhy Brno, a. s.

spočívající ve změně počtu členů dozorčích rad, které tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

    8.

Regulace plavby plavidel se spalovacími motory na Brněnské vodní nádrži – ZM7/1780

 

1. ZMB bere na vědomí

-          výzvu Ministerstva vnitra ze dne 14. 7. 2016 ke zjednání nápravy ve věci obecně závazné vyhlášky č. 7/2016, o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na Brněnské vodní nádrži,

 

-          právní analýzu ústavnosti a zákonnosti obecně závazné vyhlášky ve věci regulace plavby plavidel se spalovacími motory na Brněnské vodní nádrži.

 

2. ZMB schvaluje

-          obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 7/2016, o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na Brněnské vodní nádrže, která tvoří přílohu č. 3a těchto usnesení,

 

-          obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže, která tvoří přílohu č. 3b těchto usnesení.

 

 

    9.

Koncepce podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně – ZM7/1784

 

ZMB schvaluje Koncepci podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

 

 

  11.

Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy – ZM7/1777

 

1. ZMB schvaluje změnu „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“ spočívající ve vyhlášení nových dotačních programů:

-          Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101,

 

-          Podpora přihlášení k trvalému pobytu ve statutárním městě Brně,

které tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení.

 

2. ZMB bere na vědomí návrh Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro program „Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101“.

 

 

 

 

 

 

 

  12.

Participativní rozpočet statutárního města Brna, rozpočtové opatření – ZM7/1717

 

1. ZMB schvaluje

-          zavedení Participativního rozpočtu ve statutárním městě Brně od 1. 1. 2017,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení, v souvislosti se zavedením a provozem Participativního rozpočtu statutárního města Brna.

 

***

2. ZMB ukládá RMB zajistit vydání Zásad Participativního rozpočtu statutárního města Brna, v termínu do 31. 10. 2016.

***

úkol č.: [Z7/22/12]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-10-31]

 

 

  13.

Rozpočtové opatření v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru od 1. listopadu 2016 – ZM7/1711

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení, v souvislosti s odměňováním zaměstnanců veřejného sektoru od 1. listopadu 2016.

 

 

  14.

Úprava výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2016 - rozpočtové opatření – ZM7/1783

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení, z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

 

 

  15.

Rozpočtové opatření v souvislosti s úpravou rozpočtu Odboru vnitřních věcí, § 6223 – Mezinárodní spolupráce – ZM7/1690

 

1. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, z důvodu navýšení finančních prostředků v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB, § 6223 - Mezinárodní spolupráce.

 

***

2. ZMB ukládá RMB vypracovat zprávu o zahraničních služebních cestách za rok 2016 s vyhodnocením přínosu jednotlivých služebních cest pro město Brno.

Termín: zasedání ZMB 15. 11. 2016.

***

úkol č.: [Z7/22/15]

zodpovídá:  RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

 

 

  16.

Úprava rozpočtu běžných výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2016 ‒ rozpočtové opatření – ZM7/1693

 

ZMB schvaluje

-          snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím

Domovu pro seniory Holásecká o částku 4.000 tis. Kč,

Domovu pro seniory Koniklecová o částku 300 tis. Kč,

Domovu pro seniory Foltýnova o částku 500 tis. Kč,

 

-          zvýšení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím

Domovu pro seniory Věstonická o částku 2.500 tis. Kč na opravu výměníkové stanice a opravu části koupelen,

Domovu pro seniory Kociánka o částku 2.300 tis. Kč na opravu chodníků a cest v areálu domova z důvodů propadající se komunikace,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení.

 

 

  17.

„Evropský týden mobility – Den bez aut“, rozpočtové opatření – ZM7/1731

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení, z důvodu finančního zajištění akce Den bez aut.

 

 

  18.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů – říjen 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1706

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení, za účelem tvorby a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 

 

  19.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů – říjen 2016 - rozpočtové opatření – ZM7/1705

 

ZMB schvaluje

1) zařazení projektu ORG 5331 „Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 2.882 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

2) zařazení projektu ORG 5332 „Zateplení radnice Oderská 4“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 7.788 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

3) zařazení projektu ORG 5333 „Stavební úpravy MŠ Nejedlého“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 7.129 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

4) zařazení projektu ORG 5334 „Stavební úpravy MŠ Černopolní“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 6.780 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

5) zařazení projektu ORG 5335 „Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a Obřany“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 6.146 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

6) zařazení projektu ORG 5336 „Stavební úpravy polikliniky Lesná“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 153.986 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

7) zařazení projektu ORG 5337 „Stavební úpravy společenského centra Bystrc“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 20.389 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;


8) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení, za účelem převodu v rámci kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 

 

  20.

Poskytnutí neinvestičních transferů městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – rozpočtové opatření – ZM7/1723

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 1.150 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 dle tabulky „Návrh výše účelového transferu jednotlivým MČ na úhradu provozních nákladů středisek volného času ve II. pololetí 2016“, která tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení s tím, že MČ jsou povinny předložit Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB řádné finanční vypořádání poskytnutých prostředků nejpozději do 25. ledna 2017,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14b  těchto usnesení, za účelem zabezpečení úhrady specifikovaných provozních nákladů středisek volného času v městských částech.

 

 

  21.

Poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nově vzniklé kapacity mateřských škol a základních škol v roce 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1725

 

ZMB schvaluje

­          poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 800 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 dle tabulky „Návrh výše účelového transferu MČ na nově vzniklé kapacity mateřských škol a základních škol v r. 2016“ s tím, že MČ jsou povinny předložit Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB finanční vypořádání poskytnutých prostředků nejpozději do 20. ledna 2017. Tabulka tvoří přílohu č. 15a těchto usnesení,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15b těchto usnesení, na zabezpečení dofinancování nově vzniklých kapacit mateřských škol a základních škol.

 

 

  23.

Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. – převedení části investičního transferu na investiční akci ORG 2923 „Rekonstrukce v objektu NMB“, rozpočtové opatření – ZM7/1729

 

ZMB schvaluje

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení, z důvodu realizace investiční akce ORG 2923 „Rekonstrukce v objektu NMB“,

 

­          ponechání finančních prostředků z nedočerpaného investičního transferu na akci ORG 2923 „Rekonstrukce v objektu NMB“ k využití Nemocnici Milosrdných bratří, p. o., v roce 2017 při zachování stanoveného účelu.  

 

 

  24.

Poskytnutí dotací v oblasti kultury - II. kolo – rozpočtové opatření – ZM7/1698

 

1. ZMB bere na vědomí

I. odmítnutí schválených dotací:

a) dotace ve výši 340 tis. Kč spolku Opera na cestách, IČ 227 09 835, na projekt „Gioachino Rossini: La scala di seta (Hedvábný žebřík)“,

 

b) dotace ve výši 60 tis. Kč spolku Opera na cestách, IČ 227 09 835, na projekt „Tři ženy – tři osudy: provozování v roce 2016“,

 

c) dotace ve výši 20 tis. Kč spolku divadlo poPUD, o. s., IČ 228 78 742, na projekt „divadelníBAF! 2016“;

 

II. vrácení dotace:

dotace ve výši 50 tis. Kč společnosti Divadlo Bolka Polívky, spol. s r.o., IČ  449 61 871, na projekt „Klaunská programová linie Divadla Bolka Polívky“.

 

2. ZMB ruší poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 470 tis. Kč z rozpočtu města Brna – Odboru kultury MMB schválených usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/15 ze dne 2. 2. 2016 uvedených v tabulce č. 1, která tvoří přílohu č. 17a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 240 tis. Kč z rozpočtu města Brna (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 2 - Dotace v oblasti kultury na rok 2016/II. kolo, která tvoří přílohu č. 17b těchto usnesení,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17c těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající § a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována,

 

-          uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 3 a) za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016 schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/15 ze dne 2. 2. 2016.

 

 

 

  25.

Poskytnutí individuálních dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1692

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuálních neinvestičních dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016, Odboru památkové péče MMB, žadatelům uvedeným v tabulce „Návrh na poskytnutí individuálních dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2016“ za stanovených podmínek ve výši 2.120.000,- Kč, která tvoří přílohu č. 18a těchto usnesení,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí individuálních neinvestičních dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2016,

 

-          uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2016 dle „Podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 na obnovu kulturní památky“ schválených na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/17 dne 12. 4. 2016, bod č. 11.

 

 

  26.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na zahraniční výjezd kapely Ponk v roce 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1697

 

1. ZMB schvaluje    

-          poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 84 tis. Kč z rozpočtu města Brna - Odboru kultury MMB v roce 2016 Jakubu Nožičkovi na zahraniční výjezd kapely Ponk na prestižní hudební veletrh World Music Expo (Womex) 2016 za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení,

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 84 tis. Kč z rozpočtu města Brna s Jakubem Nožičkou v roce 2016 na zahraniční výjezd kapely Ponk na prestižní hudební veletrh World Music Expo (Womex) 2016, která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna.

 

 

  27.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s. – ZM7/1722

 

ZMB schvaluje

­          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300.000,- Kč spolku Sportovní akademie mládeže Brno, z.s., Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ 270 45 978, na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2016/2017, z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve  j.n.: Dotace - Mládežnický sport,

 

­          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.

 

 

  28.

Poskytnutí neinvestičních dotací  na podporu brněnského mládežnického hokeje  a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2016 – ZM7/1720

 

ZMB schvaluje

1)      poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 5.000.000,- Kč, dle tabulky 1 „Neinvestiční dotace spolkům - mládežnickým hokejovým klubům pro rok 2016“ z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace - Podpora mládežnického hokeje, která tvoří přílohu č. 21a těchto usnesení,

 

2)      uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, dle bodu 1., za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 21b těchto usnesení.

 

 

  29.

Navýšení dotace na projekt Městského programu prevence kriminality v Brně
na rok 2016 - rozpočtové opatření – ZM7/1695

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace Ústavu prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z. ú., na dofinancování projektu Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2016 „Prevence kriminality v rodinách", který tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení, ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající § a položku v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektu, kterému je dotace poskytována,

 

-          uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brna č. 7216092875, který tvoří přílohu č. 22c těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem dodatku č. 1.

 

 

  30.

Navýšení dotací na projekty Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2016 - rozpočtové opatření – ZM7/1696

 

1. ZMB schvaluje

a)      poskytnutí neinvestičních dotací vybraným projektům Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2016 ve výši 156 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 podle „Přehledu financování vybraných projektů prevence kriminality v roce 2016“, který tvoří přílohu č. 23a těchto usnesení,

 

b)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 23b těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající § a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována,

 

c)      uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací dle bodu a) z rozpočtu města Brna za rok 2016 dle vzorového dodatku, který tvoří přílohu č. 23c těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem dodatků a souvisejících dokumentů.

 

 

  31.

Změny účelu použití investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2016 z rozpočtu města městským částem – rozpočtové opatření – ZM7/1719

 

ZMB schvaluje

-          změny účelu použití investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2016 z rozpočtu města městským částem, dle tabulky „Návrh změn účelu použití investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v roce 2016 z rozpočtu města městským částem“, která tvoří přílohu č. 24a těchto usnesení,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení.

 

 

  32.

Vyplacení pozastavené neinvestiční dotace na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit TJ Tatran Starý Lískovec, z.s., a schválení neinvestiční dotace v oblasti mládežnického sportu sportovnímu klubu TJ Tatran Starý Lískovec, z.s. – ZM7/1785

 

1. ZMB souhlasí s vyplacením pozastavené neinvestiční dotace ve výši 275.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace do sportu (granty), příjemci TJ Tatran Starý Lískovec, z.s., Klobásova 600/79, 625 00 Brno, IČ: 44995741 na zabezpečení celoročního provozu a činnosti TJ Tatran Starý Lískovec, z.s., schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/16 ze dne 15. 3. 2016, bod č. 15, ž.č. 85a a pozastavené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/18 ze dne 17. 5. 2016, bod č. 28.

 

2. ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace příjemci TJ Tatran Starý Lískovec, z.s., Klobásova 600/79, 625 00 Brno, IČ: 44995741 v celkové výši 369.000,- Kč, z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace − Mládežnický sport;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

  33.

Zrušení dotace spolku Handball KP Brno, z.s., na podporu mládežnického sportu a talentované mládeže a poskytnutí individuální neinvestiční dotace SKKP Handball Brno, z.s., na podporu mládežnického a vrcholového sportu pro rok 2016 – ZM7/1721

 

1. ZMB ruší

­          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 997.000,- Kč spolku Handball KP Brno, z. s., se sídlem Vodova 336/108, 612 00 Brno, IČ 605 56 731, na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2016/2017, z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace – Mládežnický sport; schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/18 ze dne 17. 5. 2016, bod č. 24, ž. č. 107b/MS,

 

­          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 77.300,- Kč spolku Handball KP Bmo, z.s., se sídlem Vodova 336/108, 612 00 Brno, IČ 605 56 731, na podporu talentované mládeže, z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Talentovaná mládež; schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/19 ze dne 21. 6. 2016, bod č. 28, ž. č. 107c/TM.

 

2. ZMB schvaluje

­          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 455.000,- Kč spolku SKKP Handball Brno, z.s., Srbská 116/4, 612 00 Brno, IČ 048 98 842, na podporu vrcholového sportu z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Vrcholový sport,

 

­          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 525.000,- Kč spolku SKKP Handball Bmo, z. s., se sídlem Srbská 116/4, 612 00 Brno, IČ 048 98 842, na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2016/2017, z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Mládežnický sport,

 

­          uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  34.

Poskytnutí daru Sdružení pěstounských rodin – rozpočtové opatření – ZM7/1694

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí peněžního daru z rozpočtu města Brna na rok 2016 ve výši 75 tis. Kč spolku Sdružení pěstounských rodin, se sídlem Anenská 10/10, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 643 26 471 na realizaci projektu podpory rozvoje osobnosti uživatelů služeb domu na půli cesty formou rehabilitačních činností,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 27a těchto usnesení,

 

-          darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru spolku Sdružení pěstounských rodin, se sídlem Anenská 10/10, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 643 26 471 ve výši 75 tis. Kč na realizaci projektu podpory rozvoje osobnosti uživatelů služeb domu na  půli cesty formou rehabilitačních činností, která tvoří přílohu č. 27b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 

 

  35.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed a jeho předání Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizace – dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městského divadla Brno, příspěvkové organizace – ZM7/1709

 

ZMB schvaluje

-          MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, id. 1/2 pozemku p. č. 3614 v k. ú. Černá Pole, z kategorie: část II. - obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřené Z4/035. ZMB konaném dne 27. 6. 2006 se souhlasem MČ Brno-střed,

 

-          předání pozemku p. č. 3614 v k. ú. Černá Pole Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

 

-          dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městského divadla Brno, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  36.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „Centrum mezinárodního obchodu“ – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Regionální hospodářské komoře Brno – ZM7/1710

 

ZMB schvaluje

­          poskytnutí individuální dotace Regionální hospodářské komoře Brno na projekt „Centrum mezinárodního obchodu“ ve výši 1.000.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna,

 

­          veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,- Kč Regionální hospodářské komoře Brno, která tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  37.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „Kreativní vouchery Brno“ – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob – ZM7/1741

 

ZMB schvaluje   

­          poskytnutí individuální dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, na  projekt Kreativní vouchery Brno“  ve výši 4.500.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna,

 

­          veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.500.000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, která tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  38.

Projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2016/2017“ – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě – ZM7/1713

 

ZMB schvaluje  

­          poskytnutí individuální dotace Masarykově univerzitě na projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2016/2017“ ve výši 410.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna,

 

­          veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 410.000,- Kč Masarykově univerzitě, která tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  39.

Projekt „Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ – zpracování projektové dokumentace, rozpočtové opatření – ZM7/1702

 

1. ZMB schvaluje

­          posouzení projektové dokumentace „Zateplení objektu Ukrajinská 2b“, které tvoří přílohu č. 32a těchto usnesení,

 

­          zařazení projektu ORG 5338 „Zateplení objektu Ukrajinská 2b − zpracování projektové dokumentace“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 993 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 32b těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Zateplení objektu Ukrajinská 2b − zpracování projektové dokumentace“.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou projektové dokumentace projektu a příloh k žádosti o dotaci projektu „Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ v rámci parametrů uvedených v posouzení.

 

***

3. ZMB ukládá Odboru investičnímu zpracovat projektovou dokumentaci projektu a potřebných příloh projektu „Zateplení objektu Ukrajinská 2b“.

T: bezodkladně

***

úkol č.: [Z7/22/39/01]

zodpovídá:  OI     [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

***

4. ZMB ukládá Radě města Brna zajistit, na základě projektové dokumentace, přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu Ukrajinská 2b“ v rámci parametrů uvedených v posouzení.

T: dle aktuálně vyhlášené výzvy

***

úkol č.: [Z7/22/39/02]

zodpovídá:  RMB    [29]

termín: [dle usnesení]

 

 

  40.

Projekt „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ – posouzení projektu – ZM7/1701

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/22/40]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-12-06]

 

 

  41.

Projekt „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část B“ – posouzení projektu – ZM7/1707

 

ZMB schvaluje posouzení projektu „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, část B“, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  42.

Projekt „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“ – posouzení projektu – ZM7/1699

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/22/42]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2017-02-14]

 

 

  43.

Projekt „Revitalizace parku Dvorského“ – posouzení projektu – ZM7/1718

 

ZMB schvaluje posouzení projektu „Revitalizace parku Dvorského“, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  44.

Projekt „Zateplení SDH Obřany“ – posouzení projektu – ZM7/1704

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Zateplení SDH Obřany“, které tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení SDH Obřany“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení SDH Obřany“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/22/44]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-12-06]

 

 

  46.

Projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“ – smlouva o spolupráci – ZM7/1712

 

ZMB schvaluje smlouvu o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení „Sociálního bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ mezi statutárním městem Brnem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, vážící se k projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“, která tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  47.

Projekt „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“ – dodatek č. 1 partnerské smlouvy – ZM7/1703

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství k projektu „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“, který tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  48.

Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby – 2. termín roku 2016, rozpočtové opatření – ZM7/1775

 

1. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení, v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna.

 

2. ZMB poskytuje závazný příslib MČ Brno-Kohoutovice k čerpání mimořádné zápůjčky z FRB nebo FBV na dofinancování investiční akce „Rekonstrukce 820 bytových jader MČ Brno-Kohoutovice“ v celkové výši max. 75 mil. Kč, za podmínek splatnosti 8 let a úrokové sazby ve výši 3M PRIBOR fixovanou vždy na kalendářní rok.

 

***

3. ZMB ukládá příslušným městským částem provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53,63 za příslušný kalendářní rok do 30. 6. 2017.

***

úkol č.: [Z7/22/48/01]

zodpovídá: příslušné městské části     [27]

termín: [2017-06-30]

 

***

4. ZMB ukládá příslušným městským částem předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce.

***

úkol č.: [Z7/22/48/02]

zodpovídá: příslušné městské části    [27]

termín: [dle usnesení]

 

 

 

 

 

 

  49.

Změna seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji – ZM7/1776

 

1. ZMB zařazuje bytový dům Šámalova 87 v MČ Brno-Židenice do Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jenž tvoří přílohu č. 35b usnesení ZMB č. Z7/16 konaného dne 15. 3. 2016.

 

2. ZMB vyjímá dům Kamenná 42 v MČ Brno-střed ze Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji, jenž tvoří přílohu č. 35b usnesení ZMB č. Z7/16 konaného dne 15. 3. 2016.

 

 

  50.

Prodej bytového domu Kounicova 63/Nerudova 14 včetně pozemku ZM7/1774

 

ZMB schvaluje

-          prodej pozemku p. č. 1038 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.324 m² se stavbou č. p. 294, způsob využití bydlení, v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva, které tvoří přílohu č. 41a těchto usnesení,

 

-          úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 4. 3. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 20.5 v domě Nerudova 14 v Brně, které tvoří přílohu č. 41b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

  51.

Záměr prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích – ZM7/1778

 

ZMB schvaluje záměr prodeje spoluvlastnických podílů na pozemcích:

-          podíl o velikosti 12035/122406 na pozemku p. č. 1493 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 485 m² a podíl o velikosti 12035/100022 na pozemku p. č. 1494 – zahrada, o výměře 145 m², vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Bezručova 9;

 

-          podíl o velikosti 1/14 na pozemku p. č. 1463 – zahrada, o výměře 338 m², k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Nové Sady 22;

 

-          podíl o velikosti 169/5923 na pozemku p. č. 1066/1- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 226 m², k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Pellicova 13a;

 

-          podíl o velikosti 2053/3905 na pozemcích p. č. 1054 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 218 m² a p. č. 1055 – zahrada, o výměře 97 m², vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Pellicova 21;

 

-          podíl o velikosti 10215/210865 na pozemku p. č. 1631 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 855 m² a podíl o velikosti 10215/210865 na pozemku p. č. 1632 – zahrada, o výměře 165 m², vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Zahradnická 21;

 

-          podíl o velikosti 25704/44778 na pozemcích p. č. 189 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m² a p. č. 188 – zahrada, o výměře 337 m², vše v k. ú. Stránice, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Havlíčkova 93;

 

-          podíl o velikosti 741/13323 na pozemcích p. č. 471 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 440 m² a p. č. 470/1 – zahrada, o výměře 1.399 m², vše v k. ú. Stránice, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Údolní 85;

 

-          podíl o velikosti 803/4722 na pozemcích p. č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m², p. č. 561/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 458 m² a p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m², vše v k. ú Štýřice, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Grmelova 6;

 

-          podíl o velikosti 3540/6643 na pozemku p. č. 561/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 828 m², k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Grmelova 8;

 

-          podíl o velikosti 1083/3889 na pozemku p. č. 1174 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 582 m², k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Vinohrady 26;

 

-          podíl o velikosti 9320/28336 na pozemku p. č. 633 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 149 m² a podíl o velikosti 1/5 na pozemku p. č. 632 – zahrada, o výměře 124 m², vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Vojtova 21;

 

-          podíl o velikosti 865/24116 na pozemku p. č. 1265 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m², k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Botanická 14;

 

-          podíl o velikosti 629/7039 na pozemku p. č. 934 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 485 m², k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Čápkova 44;

 

-          podíl o velikosti 8651/37979 na pozemcích p. č. 1595 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 485 m² a p. č. 1596 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m², vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Dřevařská 31, 33;

 

-          podíl o velikosti 15174/179452 na pozemcích p. č. 990 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 706 m² a p. č. 994/1 – zahrada, o výměře 113 m², vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Jana Uhra 6;

 

-          podíl o velikosti 206644/243693 na pozemcích p. č. 616/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 131 m², p. č. 616/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m², p. č. 616/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 184 m², podíl o velikosti 840653/1218465 na pozemcích p. č. 616/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m² a p. č. 616/7 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 48 m², podíl o velikosti 211147/243693 na pozemcích p. č. 616/4 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 851 m² a p. č. 616/6 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m², vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Grohova 45, 47, 49;

 

-          podíl o velikosti 2/891 na pozemku p. č. 1350 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 310 m², k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Tučkova 12;

 

-          podíl o velikosti 33273/57616 na pozemku p. č. 737 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 584 m² a podíl o velikosti 1/2 na pozemcích p. č. 735 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 101 m² a p. č. 736 – zahrada, o výměře 2.632 m², vše v k. ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno-město, vlastníkům jednotek v bytovém domě v Brně, Kalvodova 8.

 

 

  52.

Prodej pozemku p. č. 220 v k. ú. Slatina – ZM7/1734

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 220 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m²,

 v k. ú. Slatina,

xxxx. xxxx xxxx za dohodnutou kupní cenu 258.600,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  53.

Prodej pozemku p. č. 1951/4  v k. ú. Černovice – ZM7/1740

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1951/4 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m² v k. ú. Černovice xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 13.500,- Kč a 21% DPH ve výši 2.835,- Kč, tj. celkem 16.335,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  54.

Prodej pozemků p. č.473/2 a p. č. 626/7 v k. ú. Jiříkovice a pozemku p. č. 3124/31 v k. ú. Šlapanice u Brna – ZM7/1743

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 473/2 – zahrada, o výměře 192 m² v k. ú. Jiříkovice

- p. č. 626/7 − trvalý travní porost, o výměře 138 m² v k. ú. Jiříkovice

- p. č. 3124/31 − orná půda, o výměře 1.859 m² v k. ú. Šlapanice u Brna

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 99.505,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a dohody o ukončení nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  56.

Prodej pozemku p. č. 343/3 v k. ú. Lesná v ul. Narcisová – ZM7/1768

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 343/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² v k. ú. Lesná xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 59.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  57.

Prodej pozemků p. č. 1202 a p. č. 1203 v k. ú. Medlánky v zahrádkářské lokalitě při ul. Turistická – ZM7/1767

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 1202 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m²

- p. č. 1203 – zahrada, o výměře 2.576 m²

vše v k. ú. Medlánky, o celkové výměře 2.602 m²

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, za dohodnutou kupní cenu 846.650,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  58.

Prodej pozemku p. č. 1922/2 v k. ú. Černá Pole v ul. Tišnovská – ZM7/1765

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1922/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 37 m² v k. ú. Černá Pole manželům xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 69.450,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  59.

Prodej pozemku p. č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská – ZM7/1766

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1904 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m² v k. ú. Starý Lískovec manželům xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 35.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

  60.

Prodej pozemků p. č. 1963/18 a p. č. 1987/2 v k. ú. Černá Pole v ul. Tišnovská – ZM7/1769

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 1963/18 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 85 m²

- pozemku p. č. 1987/2 − zahrada o výměře 16 m²

vše v k. ú. Černá Pole, o celkové výměře 101 m²

manželům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx za dohodnutou kupní cenu 187.850,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  61.

Prodej částí pozemku p. č. 1051 v k. ú. Maloměřice v ul. Rázusova – ZM7/1737

 

ZMB schvaluje prodej

-          části pozemku p. č. 1051 -  zahrada, v k. ú. Maloměřice, geometrickým plánem č. 1731-164/2016 pro k. ú. Maloměřice označené jako pozemek

       p. č. 1051/1 – zahrada, o výměře 236 m², v k. ú. Maloměřice,

      manželům   xxxxxxxxx  a   xxxx xxxxxx   xxxxxxxxxxx  za  dohodnutou   kupní  cenu

     449.400,- Kč,

 

-          části pozemku p. č. 1051 – zahrada, v k. ú. Maloměřice, geometrickým plánem č. 1731-164/2016 pro k. ú. Maloměřice označené jako pozemek

       p. č. 1051/2 – zahrada, o výměře 48 m², v k. ú. Maloměřice,

       manželům   xxx xxxxx   a   xxxx xxxxx   xxxxxxxxx   za    dohodnutou    kupní  cenu

      92.200,- Kč

      a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  62.

Prodej částí pozemků p. č. 4/1 a p. č. 86 v k. ú. Bosonohy v ul. U smyčky – ZM7/1742

 

ZMB schvaluje prodej

-          částí pozemku p. č. 4/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m², v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1817-201/2015 pro k. ú. Bosonohy pro změnu obvodu budovy a rozdělení pozemku označených jako pozemky:

- p. č. 4/31 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m²,

- p. č. 4/32 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m²,

vše v k. ú. Bosonohy,

-          části pozemku p. č. 86 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1817-201/2015 pro k. ú. Bosonohy pro změnu obvodu budovy a rozdělení pozemku označené jako pozemek

- p. č. 86/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m², v k. ú. Bosonohy,

      o celkové výměře 34 m²,

xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 78.180,- Kč + 21 % DPH a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  63.

Nabytí pozemků p. č. 7747/52, p. č. 7747/54 a p. č. 7966/37 vše v k. ú. Židenice – ZM7/1752

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 30. 7. 2015 na prodej pozemků p. č. 7747/52, p. č. 7747/54 a p. č. 7966/37, vše v k. ú. Židenice, přičemž prodej pouze částí pozemků dotčených parkem odmítá.

 

2. ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 7747/52 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 180 m²

- p. č. 7747/54 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 243 m²

- p. č. 7966/37 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 411 m²

vše v k. ú. Židenice

z vlastnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.439.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  64.

Nabytí pozemků p. č. 298, jehož součástí je stavba č. p. 646 (pneuservis), p. č. 299/1, jehož součástí je stavba sportovní haly bez č. p./č. e. „Sokolské volnočasové centrum“, p. č. 299/5, p. č. 299/7, p. č. 299/10, p. č. 299/11, vč. stavby skladové haly bez č. p./č. e. na pozemcích p. č. 299/8 a p. č. 299/11, a p. č. 299/12, vše v k. ú. Maloměřice mezi ul. Obřanská a Franzova a rozpočtové opatření – ZM7/1781

 

1. ZMB bere na vědomí podmínky pronájmu sportovního areálu TJ Sokol Brno-Obřany-Maloměřice - „Sokolské volnočasové centrum“ navrhované z úrovně Odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB, jako budoucího správce za statutární město Brno a to :

- předmět budoucího nájmu:

- pozemek p. č. 298 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 348 m², jehož součástí je zemědělská stavba č. p. 646,

- pozemek p. č. 299/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.904 m², jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č. p./č. e. („Sokolské volnočasové centrum“),

- pozemek p. č. 299/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.100 m²,

- pozemek p. č. 299/7 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 985 m²,

- pozemek p. č. 299/10 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 22 m²,

- pozemek p. č. 299/11 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 159 m²,

- stavba bez č. p./č. e. způsob využití výroba, postavená na pozemcích p. č. 299/8 a p. č. 299/11,

- p. č. 299/12 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²

vše v k. ú. Maloměřice,

- budoucí nájemce: pobočný spolek Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice,

- výše nájmu: 200 tis. Kč/ročně s jeho každoročním zvyšováním dle inflace

- doba nájmu 15 let

- závazek k Základní škole, Brno, Hamry 12 − dohoda o společném užívání sportovních zařízení, uzavřená dne 5. 2. 2014 mezi TJ Sokol na straně jedné, statutárním městem Brnem, MČ Brno-Maloměřice a Obřany na straně druhé a Základní školou, Brno, Hamry 12, na straně třetí, na základě které TJ Sokol přenechal ke společnému, bezúplatnému užívání Sokolské volnočasové centrum ZŠ Hamry 12, za účelem školní výuky tělesné výchovy, případně k dalším akcím, pořádaným ZŠ, v rozsahu minimálně 945 hodin ročně, a to na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2035, porušení tohoto závazku je sjednaným výpovědním důvodem

- podnájem pouze po předchozím písemném souhlasu statutárního města Brna, u podnájmu do 30 dnů bez souhlasu pronajímatele.

 

2. ZMB schvaluje úplatné nabytí:

- pozemku p. č. 298 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 348 m², jehož součástí je zemědělská stavba č. p. 646,

- pozemku p. č. 299/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.904 m², jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č. p./č. e. („Sokolské volnočasové centrum“),

- pozemku p. č. 299/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.100 m²,

- pozemku p. č. 299/7 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 985 m²,

- pozemku p. č. 299/10 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 22 m²,

- pozemku p. č. 299/11 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m²,

- stavby bez č. p./č. e. způsob využití výroba, postavená na pozemcích p. č. 299/8 a p. č. 299/11,

- p. č. 299/12 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²,

vše v k. ú. Maloměřice, o celkové výměře 4.548 m²

z vlastnictví pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice do vlastnictví statutárního města Brna

za dohodnutou kupní cenu 24.052.667,- Kč, která bude zaplacena na účty věřitelů pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, a to společnosti STATING s.r.o.,

IČ: 25963864, částka 21.052.667,- Kč a společnosti E-MOTION, s.r.o., IČ: 25664239, částka 3.000.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 53a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 53b těchto usnesení,  z důvodu zajištění finančních prostředků k úhradě kupní ceny.

 

 

  65.

Nabytí pozemku p. č. 5116/36 v k. ú. Židenice – ZM7/1746

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 5116/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m²,

v k. ú. Židenice,

ve vlastnictví xxxxx xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 29.300,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

  66.

Nabytí pozemku p. č. 2540/25 v k. ú. Líšeň – ZM7/1747

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 2540/25 - ostatní plocha, silnice, o výměře 79 m²,

 v k. ú. Líšeň,

 ve vlastnictví xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 39.480,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  67.

Nabytí pozemku p. č. 8390/73 v k. ú. Židenice – ZM7/1756

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 8390/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 136 m²,

v k. ú. Židenice,

ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 109.870,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  68.

Nabytí pozemků p. č. 2606/3 a 2606/6, oba v k. ú. Slatina – ZM7/1745

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 2606/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²,

- p. č. 2606/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 67 m²,

oba v k. ú. Slatina,

ve vlastnictví xxxx xxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna, za dohodnutou kupní cenu ve výši 158.400,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  69.

Nabytí pozemku p. č. 2283/38 v k. ú. Komín – ZM7/1755

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 2283/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²,

v k. ú. Komín,

ve společném jmění manželů xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 15.120,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

  70.

Nabytí pozemku p. č. 5137/17 v k. ú. Žabovřesky – ZM7/1727

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 5137/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 71 m²,

v k. ú. Žabovřesky,

ve vlastnictví společnosti ESPYRA, a.s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  71.

Nabytí pozemků p. č. 2079/10 a p. č. 2080/13 v k. ú. Horní Heršpice – ZM7/1728

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 2079/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 43 m²,

- p. č. 2080/13 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²,

vše k. ú. Horní Heršpice,

z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro LACRUM Brno, státní podnik - v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 92.500,-  Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  72.

Nabytí pozemku p. č. 2540/76 v k. ú. Líšeň – ZM7/1753

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 2540/76 - ostatní plocha, silnice, o výměře 104 m²,

 v k. ú. Líšeň,

ve vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 62.730,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  73.

Nabytí pozemku p. č. 6640/4 v k. ú. Líšeň – ZM7/1770

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 6640/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 191 m²,

v k. ú. Líšeň,

ve vlastnictví ČR - Českých energetických závodů, státního podniku „v likvidaci“ do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 109.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  74.

Nabytí pozemku p. č. 2283/35 v k. ú. Komín – ZM7/1771

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 2283/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²,

v k. ú. Komín,

ve společném jmění manželů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 23.940,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  75.

Nabytí pozemku p. č. 1445, v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/1757

 

ZMB schvaluje nabytí

- pozemku p. č. 1445 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 151 m²,

jehož součástí je na něm stojící stavba: Husovice, č. p. 9, objekt bydlení

vše v k. ú. Husovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.552.500,-  Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  76.

Nabytí pozemků p. č. 7498/1,  p. č. 9756/62 a p. č. 9756/83 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ – ZM7/1759

 

ZMB schvaluje nabytí

- pozemku p. č. 7498/1 – zahrada, o výměře 268 m²,

- pozemku p. č. 9756/62 – zahrada, o výměře 183 m²,

- pozemku p. č. 9756/83 – zahrada, o výměře 85 m²,

vše v k. ú. Židenice

za dohodnutou kupní cenu ve výši 536.000,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  77.

Nabytí pozemků p. č. 1718/1, p. č. 1718/2, p. č. 1718/3 a p. č. 1718/4, k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ – ZM7/1758

 

ZMB schvaluje nabytí

- pozemku p. č. 1718/1 - zahrada o výměře 394 m²,

- pozemku p. č. 1718/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²,

- pozemku p. č. 1718/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²,

- pozemku p. č. 1718/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 90 m²,

- stavby Maloměřice, č. p. 951, rodinný dům, stojící na pozemku p. č. 1718/4,

- stavby bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku p. č. 1718/2,

- stavby bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku p. č. 1718/3,

vše v k. ú. Maloměřice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.852.500,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  78.

Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemků p. č. 6266/47, p. č. 6266/49 a p. č. 6266/40, k. ú. Žabovřesky,  pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ – ZM7/1724

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemků

- p. č. 6266/47 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m²,

- p. č. 6266/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m²,

- p. č. 6266/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m²,

v k. ú. Žabovřesky,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 140.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  79.

Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/8 pozemků p. č. 2253/18, p. č. 2253/19 a p. č. 2253/20 v k. ú. Slatina – ZM7/1726

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/8 na pozemcích

- p. č. 2253/18 ostatní plocha, silnice, o výměře 489 m²,

- p. č. 2253/19 ostatní plocha, silnice, o výměře 31 m²,

- p. č. 2253/20 ostatní plocha, silnice, o výměře 23 m²,

v k. ú. Slatina

ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 509.063,- Kč a s jednorázovou kompenzací za užívání pozemků od 19. 7. 2014 bez právního důvodu ve výši 75,- Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  80.

Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 29/1, 46/1, 48/14, 48/17 a 48/18 v k. ú. Řečkovice – ZM7/1754

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že Majetkový odbor MMB s vlastnicí spoluvlastnických podílů předmětných pozemků v letech 2004-2005 opakovaně jednal o majetkoprávním vypořádání dle platné Metodiky a v roce 2006 byla na předmětných pozemcích řešena směna spoluvlastnických podílů. Ani jeden ze způsobů majetkoprávního vypořádání se nepodařilo uskutečnit.

 

2. ZMB schvaluje

-          výjimku z článku III./bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaného dne 3. 4. 2012 - spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání spoluvlastnických podílů předmětných pozemků se sjednává kupní cena ve výši v místě a čase obvyklé,

 

-          nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id.1/2 na pozemcích:

      - p. č. 29/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 851 m²,

      - p. č. 46/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 553 m²,

      - p. č. 48/14 – zahrada, o výměře 152 m²,

      - p. č. 48/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²,

      - p. č. 48/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²,

      v k. ú. Řečkovice

z vlastnictví xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.217.525,- Kč (tj. 1.550,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  81.

Změna usnesení ve věci nabytí pozemku p. č. 7976/1 v k. ú. Bystrc a smírné narovnání soudních sporů o vydání bezdůvodného obohacení – ZM7/1750

 

1. ZMB bere na vědomí

-          skutečnost, že na základě žaloby xxxx xxxxxxxx (prodávající) je vedeno u Městského soudu v Brně proti statutárnímu městu Brnu 6 soudních sporů o vydání bezdůvodného obohacení za tvrzené užívání pozemku p. č. 7976/1 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2.069 m² v k. ú. Bystrc v jeho vlastnictví, v režimu veřejného prostranství a bez právního důvodu za období od 1. 3. 2010 do 29. 2. 2016 a jeden soudní spor z téhož titulu za předchozí období od 28. 2. 2008 do 28. 2. 2010 byl již pravomocně skončen s tím, že statutárnímu městu Brnu byla uložena povinnost zaplatit prodávajícímu plnění z titulu bezdůvodného obohacení spolu s úrokem z prodlení a náklady řízení; a dále 2 soudní spory z téhož titulu za tvrzené užívání dalších jeho pozemků p. č. 7277/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m² a 1924/54 − orná půda, o výměře 110 m², nově sloučených do pozemků p. č. 7277/1 a 1924/57 v k. ú. Bystrc za období od 1. 6. 2012 do 28. 5. 2015;

 

-          skutečnost, že problematika vydání bezdůvodného obohacení u pozemků s charakterem veřejného prostranství ve vlastnictví třetích osob není výslovně legislativně upravena, avšak vlastníci pozemků se ve svých žalobách odvolávají na soudní judikaturu, která rozhoduje konstantním způsobem tak, že obcím vzniká bezdůvodné obohacení z obecného užívání pozemků ve vlastnictví třetích osob tvořících veřejné prostranství a jeho výši určují peněžitou částkou odpovídající částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase za užívání obdobných nemovitostí, zpravidla formou nájmu, na základě znaleckého posudku a statutárnímu městu Brnu je tak na základě této judikatury ukládána soudem povinnost platit vlastníkům za obecné užívání jejich pozemků v režimu veřejného prostranství;

 

-          skutečnost, že prodávajícímu bylo prostřednictvím jeho právního zástupce nabídnuto majetkoprávní vypořádání pozemku dle platné Metodiky, nabytím pozemku do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 1.769.036,- Kč (tj. 853,97 Kč/m²) v roce 2010 a za kupní cenu ve výši 1.860.000,- Kč (tj. 900,- Kč/m²) v roce 2014, přičemž vlastník návrh odmítl z důvodu nízké kupní ceny a učinil protinávrh kupní ceny ve výši 4.344.900,- Kč, (tj. 2.100,- Kč/m²);

 

-          skutečnost, že následně prodávající prostřednictvím svého právního zástupce souhlasil s majetkoprávním vypořádáním pozemku p. č. 7976/1 k. ú. Bystrc formou nabytí do vlastnictví města za kupní cenu v celkové výši 3.310.400,- Kč (tj. 1.600,- Kč/m²) odpovídající ceně obvyklé dle znaleckého posudku s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude statutární město Brno a dále souhlasil se smírným narovnáním sporných práv a povinností za období od 1. 3. 2010 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva města a s ukončením soudních sporů.

 

2. ZMB schvaluje výjimku z článku III./bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaného dne 3. 4. 2012 − spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 7976/1 v k. ú. Bystrc se sjednává kupní cena ve výši v místě a čase obvyklé.

 

3. ZMB mění usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/037 konaného dne 7. 9. 2010, bod č. 111, který zní:

„ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 7976/1 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2.069 m² v k. ú. Bystrc z vlastnictví xxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.769.036,- Kč (853,97 Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení“.

takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje nabytí pozemku p. č. 7976/1 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2.069 m² v k. ú. Bystrc z vlastnictví xxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 3.310.400,- Kč (tj. 1.600,- Kč/m²) s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je statutární město Brno.

 

4. ZMB schvaluje dohodu o narovnání obsahující:

-          závazek statutárního města Brna zaplatit prodávajícímu za obecné užívání pozemku p. č. 7976/1 k. ú. Bystrc za období od 1. 3. 2010 do 29. 2. 2016 částku 803.193,- Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení,

 

-          závazek statutárního města Brna zaplatit prodávajícímu za obecné užívání pozemku p. č. 7976/1 k. ú. Bystrc za období od 1. 3. 2016 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva města částku odpovídající 73,50 Kč/m²/rok, bez úroku z prodlení,

 

-          závazek statutárního města Brna zaplatit prodávajícímu za obecné užívání pozemků p. č. 7277/22 a p. č. 1924/54 k. ú. Bystrc (nově sloučených do pozemků p. č. 7277/1 a 1924/57 v k. ú. Bystrc) za období od 1. 6. 2012 do 28. 5. 2015 částku 39.136,- Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení,

 

-          závazek statutárního města Brna nahradit prodávajícímu náklady soudních řízení vedených u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 18C 18/2012, 252C 115/2012, 53C 41/2013, 104C 59/2014, 19C 68/2015, 119C 101/2016, 35C 138/2014 a 18C 147/2015 ve výši 276.594,- Kč;

 

-          závazek prodávajícího vzít zpět žalobní návrhy ve výše uvedených soudních řízeních,

 

 a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  82.

Změna usnesení ve věci nabytí pozemků p. č. 1727/72 a p. č. 3251/132 v k. ú. Bystrc a smírné narovnání soudního sporu o vydání bezdůvodného obohacení – ZM7/1751

 

1. ZMB bere na vědomí

-          skutečnost, že na základě žaloby xxx. xxxxx xxxxxx (prodávající) je u Městského soudu v Brně veden proti statutárnímu městu Brnu soudní spor o vydání bezdůvodného obohacení za tvrzené užívání pozemku p. č. 1727/72 orná půda o výměře 711 m² v jeho vlastnictví v režimu veřejného prostranství bez právního důvodu za období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015 a tři soudní spory z téhož titulu za užívání pozemků p. č. 1727/72 − orná půda, o výměře 711 m² a p. č. 3251/132 − orná půda, o výměře 7 m² v k. ú. Bystrc za předchozí období od 26. 4. 2008 do 25. 4. 2013 byly již pravomocně skončeny s tím, že statutárnímu městu Brnu byla uložena povinnost zaplatit prodávajícímu plnění z titulu bezdůvodného obohacení spolu s úrokem z prodlení a náklady řízení,

 

-          skutečnost, že problematika vydání bezdůvodného obohacení u pozemků s charakterem veřejného prostranství ve vlastnictví třetích osob není výslovně legislativně upravena, avšak vlastníci pozemků se ve svých žalobách odvolávají na soudní judikaturu, která rozhoduje konstantním způsobem tak, že obcím vzniká bezdůvodné obohacení z obecného užívání pozemků ve vlastnictví třetích osob tvořících veřejné prostranství a jeho výši určují peněžitou částkou odpovídající částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase za užívání obdobných nemovitostí, zpravidla formou nájmu, na základě znaleckého posudku, a statutárnímu městu Brnu je tak soudem na základě této judikatury ukládána povinnost platit vlastníkům za obecné užívání jejich pozemků v režimu veřejného prostranství,

 

-          skutečnost, že prodávajícímu bylo prostřednictvím jeho právního zástupce nabídnuto majetkoprávní vypořádání pozemků dle platné Metodiky, nabytím pozemků do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 616.948,- Kč (tj. cca 859,- Kč/m²) v roce 2010 a ve výši 743.510,- Kč (tj. 1.035,- Kč/m²) v roce 2014, přičemž vlastník návrh odmítl z důvodu nízké kupní ceny a učinil protinávrh kupní ceny ve výši 1.148.800,- Kč, tj. 1.600,- Kč/m²,

 

-          skutečnost, že následně prodávající prostřednictvím svého právního zástupce souhlasil s majetkoprávním vypořádáním předmětných pozemků formou nabytí do vlastnictví města za kupní cenu v celkové výši 1.133.000,- Kč (tj. cca 1.578,- Kč) odpovídající ceně obvyklé dle znaleckého posudku s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude statutární město Brno a dále souhlasil se smírným narovnáním sporných práv a povinností za období od 1. 11. 2013 až do dne právních účinků vkladu vlastnického práva města a s ukončením soudního sporu.

 

2. ZMB schvaluje výjimku z článku III./bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaného dne 3. 4. 2012 − spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 1727/72 a p. č. 3251/132 v k. ú. Bystrc, se sjednává kupní cena ve výši v místě a čase obvyklé.

 

3. ZMB mění část usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/02 konaného dne 19. 12. 2014, bod č. 37, odstavec 2., který zní:

„ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1727/72 − orná půda, o výměře 711 m²

- p. č. 3251/132 − orná půda, o výměře 7 m²

vše v k. ú. Bystrc z vlastnictví xxxx xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 743.510,- Kč (1.035,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.“

takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1727/72 − orná půda o výměře 711 m²

- p. č. 3251/132 − orná půda o výměře 7 m²

vše v k. ú. Bystrc z vlastnictví xxxx xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.133.000,- Kč (tj. 1.450,- Kč/m² − zeleň v návrhové ploše stavební, těleso dopravních staveb a 1.650,- Kč/m² − zeleň v návrhové ploše stavební, obchod a služby) s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je statutární město Brno, když ostatní část usnesení zůstává beze změn.

 

4. ZMB schvaluje dohodu o narovnání obsahující:

-          závazek statutárního města Brna zaplatit prodávajícímu za obecné užívání pozemku p. č. 1727/72 k. ú. Bystrc za období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015 částku 106.650,- Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení od 4. 11. 2015 do zaplacení,

 

-          závazek statutárního města Brna zaplatit prodávajícímu za obecné užívání pozemků p. č. 1727/72 k. ú. Bystrc za období od 1. 11. 2015 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva města částku odpovídající 75,- Kč/m²/rok, bez úroku z prodlení,

 

-          závazek statutárního města Brna nahradit prodávajícímu náklady řízení ve sporu vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29 C 275/2015 ve výši 18.431,- Kč,

 

-          závazek prodávajícího vzít zpět žalobní návrh v řízení sp. zn. 29C 275/2015,

 

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

  83.

Změna usnesení ve věci nabytí pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8  v k. ú. Bystrc a smírné narovnání soudních sporů o vydání bezdůvodného obohacení – ZM7/1760

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že:

­          na základě žalob xxxxxx xxxxxxx (prodávající) jsou vedeny u Městského soudu v Brně proti statutárnímu městu Brnu 4 soudní spory o vydání bezdůvodného obohacení za tvrzené užívání pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8 v k. ú. Bystrc v jeho vlastnictví, v režimu veřejného prostranství a bez právního důvodu za období od 8. 2. 2012 do 7. 2. 2016 a 3 soudní spory z téhož titulu za předchozí období od 26. 5. 2006 do 7. 2. 2012 byly již pravomocně skončeny s tím, že statutárnímu městu Brnu byla uložena povinnost zaplatit prodávajícímu plnění z titulu bezdůvodného obohacení spolu s úrokem z prodlení a náklady řízení,

 

­          problematika vydání bezdůvodného obohacení u pozemků s charakterem veřejného prostranství ve vlastnictví třetích osob není výslovně legislativně upravena, avšak vlastníci pozemků se ve svých žalobách odvolávají na soudní judikaturu, která rozhoduje konstantním způsobem tak, že obcím vzniká bezdůvodné obohacení z obecného užívání pozemků ve vlastnictví třetích osob tvořících veřejné prostranství a jeho výši určují peněžitou částkou odpovídající částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase za užívání obdobných nemovitostí, zpravidla formou nájmu, na základě znaleckého posudku a statutárnímu městu Brnu je tak na základě této judikatury ukládána soudem povinnost platit vlastníkům za obecné užívání jejich pozemků v režimu veřejného prostranství,

 

­          prodávajícímu bylo prostřednictvím jeho právního zástupce nabídnuto majetkoprávní vypořádání pozemků dle platné Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna, jejich nabytím do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 918.227,-Kč (tj. cca 1.141,- Kč/m²) v roce 2010 a za kupní cenu ve výši 714.600,- Kč (tj. 888,- Kč/m²) v roce 2014, přičemž prodávající návrh odmítl z důvodu nízké kupní ceny a učinil protinávrh kupní ceny ve výši 1.827.350,- Kč, (tj. 2.270,- Kč/m²),

 

­          v roce 2016 prodávající prostřednictvím svého právního zástupce navrhl majetkoprávní vypořádání pozemků jejich převodem do vlastnictví města za kupní cenu v celkové výši 1.288.000,- Kč (tj. 1.600,- Kč/m²) odpovídající ceně obvyklé dle znaleckého posudku s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude statutární město Brno a dále souhlasil se smírným narovnáním sporných práv a povinností za období od 8. 2. 2012 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva města a s ukončením soudních sporů.

 

2. ZMB schvaluje výjimku z článku III./bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaného dne 3. 4. 2012 - spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8 v k. ú. Bystrc se sjednává kupní cena ve výši v místě a čase obvyklé.

 

3. ZMB mění usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/02 konaného dne 19. 12. 2014, bod č. 38, odstavec 2., který zní:

„ ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 6168/12 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m²

- p. č. 7225/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²

- p. č. 7268/6 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 414 m²

- p. č. 7271/8 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 263 m²

vše v k. ú. Bystrc

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 714.600,- Kč (cca 888,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.“.

takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 6168/12 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m²,

- p. č. 7225/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²,

- p. č. 7268/6 - ostatní plocha, zeleň o výměře 414 m²,

- p. č. 7271/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 263 m²,

v k. ú. Bystrc,

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.282.600,- Kč (tj. cca 1.593,-Kč/m²) s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je statutární město Brno; když ostatní část usnesení zůstává beze změn.

 

4. ZMB schvaluje dohodu o narovnání, jejímž obsahem je zejména:

-          závazek statutárního města Brna zaplatit prodávajícímu za obecné užívání pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8 k. ú. Bystrc, za období od 8. 2. 2012 do 7. 2. 2016 částku 241.500,- Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení,

 

-          závazek statutárního města Brna zaplatit prodávajícímu za obecné užívání pozemků p. č. 6168/12, 7225/12, 7268/6, 7271/8 k. ú. Bystrc, za období od 8. 2. 2016 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva města částku odpovídající 75,- Kč/m²/rok, bez úroku z prodlení,

 

-          závazek statutárního města Brna nahradit prodávajícímu náklady soudních řízení vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61C 42/2013, 62C 73/2014, 45C 60/2015 a 33C 82/2016 ve výši 98.500,- Kč,

 

-          závazek prodávajícího vzít zpět žalobní návrhy ve výše uvedených soudních řízeních,

 

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  84.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 624/1 v k.ú. Pisárky z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/1733

 

1. ZMB bere na vědomí

A. skutečnosti, že:

a)      ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, pozemku p. č. 624/1 v k. ú. Pisárky, s omezujícími podmínkami,

b)      omezující podmínky, společně s podmínkami sankčními, spočívají mj.:

-          v závazku města Brna, že o převáděný majetek bude řádně pečovat a užívat jej pouze k účelům uvedeným v této smlouvě (čl. II odst. 2) s tím, že v případě převodu převáděného majetku z důvodu veřejného zájmu jej nelze využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu, přičemž pokutu lze uložit i opakovaně,

 

-          v závazku města Brna nepřevést (ani z části), jinak nezcizit ani nezatížit převáděny majetek ve prospěch třetí osoby po dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny obvyklé, kterou měl převáděný majetek v době porušení závazku, nejméně ve výši ceny zjištěné, s výjimkou, že město Brno je oprávněno v nezbytném rozsahu převáděný majetek smluvně zatížit věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě,

 

c)      město Brno bude v případě uzavření této smlouvy zavázáno každoročně předat ÚZSVM, a to do 31. 1. následujícího roku, písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod., pod sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

d)     na předmětném pozemku se nachází veřejná zeleň mezi bytovými domy, chodníky kolem bytových domů se zábradlím a chodníky propojující jednotlivé bytové domy.

 

B. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smlouvy .

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 624/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 6.793 m²

 v k. ú. Pisárky

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  85.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bosonohy, Štýřice a Žabovřesky, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/1732

 

1. ZMB bere na vědomí

a)   skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděný majetek, ani z části po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou měl převáděný majetek v době porušení závazku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

-          na předmětných pozemcích jsou umístěny komunikace, chodníky, parkoviště nebo silniční vegetace ve vlastnictví statutárního města Brna.

 

b)  neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 2162/92 - ostatní plocha, silnice, o výměře 159 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 1502/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 787 m², v k. ú. Štýřice,

- p. č. 2801/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 173 m², v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 2825/5 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 325 m², v k. ú. Žabovřesky,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  86.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú.  Komín, Přízřenice, Bosonohy, Židenice, Bystrc a Černovice, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM – ZM7/1738

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí

a) pozemků

- p. č. 1747/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 811/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 268 m², v k. ú. Přízřenice,

- p. č. 811/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 79 m², v k. ú. Přízřenice,

- p. č. 811/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 59 m², v k. ú. Přízřenice,

- p. č. 811/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 107 m², v k. ú. Přízřenice,

- p. č. 484/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 974 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 2162/99 - ostatní plocha, silnice, o výměře 443 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 4774/70 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m², v k. ú. Židenice,

- p. č. 439/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 400 m², v k. ú. Bystrc,

 

b) spoluvlastnického podílu ve výši id. 6/8 na pozemku p. č. 1323/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m², v k. ú. Černovice,

z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  87.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Veveří a Kohoutovice, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/1761

 

1. ZMB bere na vědomí

A. skutečnosti, že:

­          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 

­          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. vtom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděný majetek, ani z části po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou měl převáděný majetek v době porušení závazku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

­          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

­          na předmětných pozemcích jsou umístěny komunikace, chodníky nebo silniční vegetace ve vlastnictví statutárního města Brna.

 

B. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smlouvy.

 

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 280/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 923 m², v k. ú. Veveří,

- p. č. 343/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 163 m², v k. ú. Veveří,

- p. č. 1223/52 - ostatní plocha, silnice, o výměře 1.593 m², v k. ú. Kohoutovice,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  88.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Komárov a Staré Brno, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/1762

 

1. ZMB bere na vědomí

A. skutečnosti, že:

­          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 

­          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. vtom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděný majetek, ani z části po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou měl převáděný majetek v době porušení závazku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),

 

­          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

 

­          na předmětných pozemcích jsou umístěny komunikace nebo chodníky ve vlastnictví statutárního města Brna nebo těleso tramvajové dráhy.

 

B. neměnný postoj ÚZSVM. který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1545/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 922 m², v k. ú. Komárov,

- p. č. 934/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.363 m², v k. ú. Staré Brno,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  89.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Černovice, Veveří, Královo Pole, Jundrov, Bystrc, Slatina, Jehnice a Staré Brno, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM – ZM7/1763

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 2937/124 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m², v k. ú. Černovice,

- p. č. 1099/5 - zahrada, o výměře 33 m², v k. ú. Veveří,

- p. č. 4140/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 336 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 4140/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 14/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m², v k. ú. Jundrov,

- p. č. 1713/280 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 41 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1713/285 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 74 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1713/308 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1775/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 404 m², v k. ú. Slatina,

- p. č. 216/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m², v k. ú. Jehnice,

- p. č. 1390/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 73 m², v k. ú. Staré Brno,

z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  90.

Smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků pod komunikacemi z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM  - změna příloh usnesení Z7/17. ZMB bod č. 56 a Z7/18. ZMB bod č. 89 a 90  – ZM7/1764

 

ZMB schvaluje

-          změnu přílohy č. 39 usnesení Z7/17. ZMB konaného dne 12. 4. 2016 bodu č. 56 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemek p. č. 1223/42, v k. ú. Kohoutovice, a dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemek p. č. 1323/55, v k. ú. Černovice,

 

-          změnu přílohy č. 68 usnesení Z7/18. ZMB konaného 17. 5. 2016 bodu č. 89 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami - pozemky p. č. 646/1,646/3, 648/1 a 649 v k. ú. Žabovřesky,

 

-          změnu přílohy č. 69 usnesení Z7/18. ZMB konaného 17. 5. 2016 bodu č. 90 dle nového znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemek p. č. 2208/1, v k. ú. Kohoutovice.

Smlouvy tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  91.

Nabídky předkupního práva ke garážím na pozemcích při ulici Francouzská, k. ú. Zábrdovice – ZM7/1782

 

1. ZMB bere na vědomí

-          nabídku xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zastupující na základě plné moci xxxx xxxxx xxxxxxx, ze dne 5. 8. 2016, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, zapsané na LV č. 454, umístěné na pozemku p. č. 422/2, k. ú. Zábrdovice, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m², za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o úschově, které tvoří přílohu této nabídky,

 

-          nabídku xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zastupující na základě plné moci xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ze dne 5. 8. 2016, na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, zapsané na LV č. 826, umístěné na pozemku p. č. 422/3, k. ú. Zábrdovice, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o úschově, které tvoří přílohu této nabídky.

 

2. ZMB schvaluje  

­          nabytí budovy bez č. p./č. e., způsob využití garáž, umístěné na pozemku p. č. 422/2, k. ú. Zábrdovice, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m², ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zastupující na základě plné moci xxxx xxxxx xxxxxxx ze dne 5.  8. 2016, která tvoří přílohu č. 80a těchto usnesení,

 

­          nabytí budovy bez č. p./č. e., způsob využití garáž, umístěné na pozemku p. č. 422/3, k. ú. Zábrdovice, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², ve vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zastupující na základě plné moci  xxxxx xxxxx xxxxxxxx ze dne 5. 8. 2016, která tvoří přílohu č. 80b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

  92.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1290/6,  části p. č. 1290/7 a části p. č. 1290/3 k. ú. Lesná – ZM7/1739

 

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemků

- p. č. 1290/6 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 485 m²

- části p. č. 1290/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 257 m²

dle geometrického plánu č. 1089-67/2014 označené původním p. č. 1290/7

- části p. č. 1290/3 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 182 m²

dle geometrického plánu č. 1089-67/2014 označené původním p. č. 1290/7 písm. „b“

v k. ú. Lesná

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 125 přílohy č. 4.

       

 

  93.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 2131/2, p. č. 2131/3 a p. č. 2133/12 k. ú. Pisárky – ZM7/1735

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemků

- p. č. 2131/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 107 m²,

- p. č. 2131/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m²,

- p. č. 2133/12 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 37 m²

v k. ú. Pisárky.

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 125 přílohy č. 4.

          

 

  94.

Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 380/1, p. č.383/8, p. č.384/4, p. č. 384/5, p. č. 399/2, p. č. 403/2, p. č. 403/5 a p. č. 404/2 v k. ú. Maloměřice – ZM7/1749

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemků

- p. č. 380/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 945 m²

- p. č. 383/8 − orná půda, o výměře 129 m²

- p. č. 384/4 − orná půda, o výměře 21 m²

- p. č. 384/5 − zahrada, o výměře 4 m²

- p. č. 399/2 − zahrada, o výměře 42 m²

- p. č. 403/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m²

- p. č. 403/5 − orná půda, o výměře 26 m²

- p. č. 404/2 − zahrada, o výměře 23 m²

v k. ú. Maloměřice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 125 přílohy č. 4.

 

 

  95.

Schválení postupu smírného řešení majetkoprávního vypořádání vztahů k budově č. p. 2473 v k. ú. Líšeň a k pozemkům p. č. 6231 a p. č. 7950/3 v k. ú. Líšeň – ZM7/1748

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že

-          u Městského soudu v Brně je veden soudní spor o určení vlastnického práva proti žalovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx ve vztahu k budově č. p. 2473 stavba občanského vybavení v k. ú. Líšeň nacházející se na pozemcích p. č. 6231 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 340 m² a p. č. 7950/3 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m² v k. ú. Líšeň, oba ve vlastnictví statutárního města Brna,

 

-          budova č. p. 2473 k. ú. Líšeň byla původně pouze objekt výměníkové stanice (VS 09 Líšeň), který přešel do vlastnictví města Brna a v 90. letech minulého století byla na něm vybudována nástavba prodejny jinou osobou na vlastní náklady,

 

-          vlastnické právo státu k objektu výměníkové stanice (VS 09) nebylo zapsáno do tehdejší evidence nemovitostí a nástavba byla zcela nesprávně spolu s objektem výměníkové stanice jako jedna budova zapsána v katastru nemovitostí do vlastnictví jiných osob.

 

2. ZMB schvaluje postup při řešení majetkoprávního vypořádání vztahů k budově č. p. 2473 stavba občanského vybavení v k. ú. Líšeň dle KN ve společném jmění manželů xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx a k pozemkům p. č. 6231 a p. č. 7950/3 k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna, na nichž se nachází budova a přístup do 2. NP budovy takto:

 

- manželé Šimkovi a statutární město Brno

učiní souhlasné prohlášení o vzniku podílového spoluvlastnictví k budově č. p. 2473 k. ú. Líšeň a o velikosti spoluvlastnických podílů na budově (statutární město Brno id. 2507/5698, manželé xxxxxxx id. 3191/5698),

- manželé xxxxxxx a statutární město Brno

učiní prohlášení spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově č. p. 2473 k. ú. Líšeň rozdělením budovy na dvě nebytové jednotky, a to:

• č. 2473/101 k. ú. Líšeň − výměníková stanice do vlastnictví statutárního města Brna

• č. 2473/102 k. ú. Líšeň − biliardový klub, sázková kancelář, kasino a restaurace do společného jmění manželů xxxxxxxxx, včetně určení a popisu společných částí budovy a určení velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech budovy (statutární město Brno id. 2507/5698, manželé xxxxxxx id. 3191/5698) a určení správce budovy č. p. 2473 k. ú. Líšeň manžele xxxxxxx;

zároveň v rámci prohlášení spoluvlastníků, kterým budou vymezeny jednotky v budově,

-          budou určeny spoluvlastnické podíly na pozemcích p. č. 6231 a p. č. 7950/3 k. ú. Líšeň, jež přináleží ke každé nebytové jednotce a odpovídají velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech budovy (statutární město Brno id. 2507/5698, manželé xxxxxxx id. 3191/5698);

 

-          statutární město Brno a manželé xxxxxxx uzavřou kupní smlouvu o úplatném převodu spoluvlastnického podílu na pozemích p. č. 6231 a p. č. 7950/3 k. ú. Líšeň o velikosti id. 3191/5698 do společného jmění manželů xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 495.619,- Kč, tj. 2 500,- Kč/m²,

 

- po schválení výše uvedených smluvních dokumentů v orgánech města a po jejich uzavření a splnění všech smluvních podmínek, bude žaloba o určení vlastnického práva podaná městem Brnem a vedená u Městského soudu v Brně pod č.j. 55 C 39/2013 vzatá zpět v celém rozsahu s tím, že případné náklady řízení si ponesou účastníci ze svého.

 

 

 

 

  96.

Majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 69/3  k. ú. Jehnice pro stavbu „Brno, Ořešín-dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jehnického potoka na Q100“ – směnná smlouva – ZM7/1686

 

ZMB schvaluje

směnu pozemku:

- část p. č. 69/3 označená dle geometrického plánu č. 813-223/2013 pro rozdělení

pozemku jako p. č. 69/5 o výměře 16 m² k. ú. Jehnice ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek:

- část p. č. 72 označená dle geometrického plánu č. 813-223/2013 pro rozdělení pozemku jako p. č. 72/2 o výměře 4 m² k. ú. Jehnice ve vlastnictví subjektu

s doplatkem statutárnímu městu Brnu ve výši 18.600,- Kč a za podmínek dle směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  97.

Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě č. 0063101701340 – ZM7/1779

 

ZMB schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě č. 0063101701340 uzavřené dne 29. 4. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností K+Vlhká s.r.o. (nyní CERE Invest Edison Center s. r. o.), ve znění dodatků č. l ze dne 8. 2. 2011, č. 2 ze dne 8. 11. 2011, č.3 ze dne 2. 4. 2012, č. 4 ze dne 24. 10. 2013 a č. 5 ze dne 8. 6. 2015, jehož předmětem je především

­          změna smluvních podmínek v souvislosti s navrhovanou změnou zpracovatele projektu, změnou tvaru budovy, změnou využití budovy na kancelářský objekt a dále s nově navrhovanou realizací stavby do 2 samostatných etap, podzemní a nadzemní části stavby,

 

­          prodloužení lhůty pro vydání stavebního povolení pro nadzemní část stavby z původní lhůty do 30. 11. 2016 na lhůtu do 30. 1. 2018 s tím, že dosavadní lhůta pro vydání stavebního povolení na podzemní část stavby do 30. 11. 2016 zůstává zachována,

 

­          prodloužení lhůty pro získám oprávnění zahájit výstavbu nadzemní části stavby ze stávající lhůty do 30. 11. 2018 na lhůtu do 30. 11. 2019,

 

­          prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva a smlouvy o zřízení věcného břemene ze stávající lhůty do 30. 12. 2022 na lhůtu do 31. 12. 2023.

 

v části týkající se budoucího prodeje, budoucí zástavy a budoucího zřízení věcných břemen. Dodatek č. 6 tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

  98.

Smlouva o vzájemné spolupráci při výstavbě Parkovacího domu Panenská a o úpravě okolních komunikačních ploch – ZM7/1691

 

ZMB schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při výstavbě Parkovacího domu Panenská a úpravě okolních komunikačních ploch mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a.s., IČ 607 33 098, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, která tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  99.

Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ – ZM7/1689

 

ZMB schvaluje smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ a úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, která tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

100.

Smlouva o právu provést stavbu opěrné zdi na pozemcích p. č. 5329/25, p. č. 5329/26 a p. č. 5329/28, vše v k. ú. Řečkovice a smlouva o smlouvě budoucí darovací pozemku p. č. 5329/54 a částí pozemků p. č. 5329/25, p. č. 5329/26 a p. č. 5329/28, vše v k. ú. Řečkovice – ZM7/1744

 

ZMB schvaluje    

-          smlouvu o právu provést stavbu opěrné zdi na pozemcích p. č. 5329/25, 5329/26 a 5329/28, vše v k. ú. Řečkovice, se stanovenou náhradou za právo provést stavbu ve výši 75.800,- Kč za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 85a těchto usnesení,

 

-          smlouvu o smlouvě budoucí darovací pozemku p. č. 5329/54 a částí pozemků p. č. 5329/25, 5329/26 a 5329/28, vše v k. ú. Řečkovice z podílového spoluvlastnictví xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 85b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

101.

Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 – ZM7/1736

 

1. ZMB souhlasí na základě vyhodnocení výsledků projednání s ukončením procesu pořizování změn územního plánu města Brna:

- B 106/15-0 (Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

- B 18/15-0 (Brno-Černovice)

- B 2/12-I/5 (Brno-střed)

- B 20/11-I (Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

- B108/15-0 (Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

 

2. ZMB nesouhlasí s ukončením procesu pořizování změny územního plánu města Brna:

- B 224/15-0 (Brno- Maloměřice a Obřany).

 

3. ZMB schvaluje změnu B 152/15-0 ve znění: prověřit možnost navýšení IPP v návrhové ploše na základě výsledku, tedy 1. místa, architektonické soutěže ze dne 14. 11. 2013.

 

4. ZMB schvaluje odstranění prověřování možností Park & Ride z bodu B 224/15-0.

 

5. ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- předložený Upravený návrh Zadání změn územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 (se změnou B 224/15-0).

 

6. ZMB bere na vědomí vyhodnocení výsledků projednání Návrhu Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 (se změnou B 224/15-0).

 

 

102.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti – rozpočtové opatření – ZM7/1708

 

1. ZMB schvaluje

­          poskytnutí individuální neinvestiční dotace právnické osobě Ruka pro život o.p.s., se sídlem Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 27017699 ve výši 250 tis. Kč na projekt „Zvýšení kvality služeb v organizaci“,

 

­          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 86a těchto usnesení,

 

­          uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace právnické osobě Ruka pro život o.p.s., se sídlem Rajmanova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ 27017699 ve výši 250 tis. Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2016, která tvoří přílohu č. 86b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 

  

103.

Prodej části pozemku p. č. 1534/3 v k. ú. Stránice – ZM7/1772

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 1534/3 – zahrada, o výměře 44 m², oddělené  GP č. 661-93/2013 a tímto GP označené jako  p. č. 1534/26 - zahrada, o výměře 44 m², v k. ú. Stránice,

manželům xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, za kupní cenu 154.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

104.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č. 6314173852 se společností Maximus Resort, a. s. a Brněnské komunikace, a.s. – ZM7/1773

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a s výhradou zpětné koupě č. 6314173852 uzavřené dne 12. 11. 2014 se společností Maximus Resort, a.s., jako nájemcem a společností Brněnské komunikace, a.s., jako vedlejším účastníkem smlouvy (dále jen Smlouva), na základě kterého bude společnost Maximus Resort, a.s., oprávněna vybudovat na pozemcích města Brna označených ve smlouvě jako pozemky č. 3 veřejné parkoviště s kapacitou sedmdesát pět parkovacích stání (z toho 4 pro osoby tělesně postižené) tvořené podzemní garáží s kapacitou dvacet pět parkovacích stání a dále tvořené padesáti venkovními parkovacími stáními na střeše garáže a v terénu se samostatným vjezdem a výjezdem, zařízením VO, samostatným odvodněním, osvětlením sloužící potřebám veřejnosti, které zůstane v jeho vlastnictví a nachází se v blízkosti hotelu ve vlastnictví společnosti Maximus Resort, a.s., a za podmínek dodatku, který tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

105.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 418, stojící na pozemku p. č. 458/11, k. ú. Staré Brno – ZM7/1787

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku manželů xxxxxxxxxx ze dne 20. 7. 2016 na využití předkupního práva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k budově č.e. 418, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 458/11 −  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m², k. ú. Staré Brno, za kupní cenu ve výši 8.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky.

 

2. ZMB schvaluje

-          využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k budově č. e. 418, umístěné na pozemku p. č. 458/11 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m², k. ú. Staré Brno, za kupní cenu ve výši 8.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva manželů xxxxxxxxxx ze dne 20. 7. 2016;

 

-          nabytí budovy č. e. 418, umístěné na pozemku p. č. 458/11 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m², k. ú. Staré Brno, za kupní cenu ve výši 8.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva manželů Nečasových ze dne 20. 7. 2016;

 

 

 

 

 

-          kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, na základě které bude bezhotovostním převodem uhrazena částka ve výši 8.000,- Kč za účelem realizace práv z kupní smlouvy, do 10 pracovních dnů od zápisu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí, která tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

    3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

 

ZMB bere na vědomí (bez hlasování)

zprávu o činnosti

-          Kontrolního výboru ZMB za II. čtvrtletí roku 2016,

-          Finančního výboru ZMB ve II. čtvrtletí 2016,

-          Výboru pro národnostní menšiny ZMB za III. čtvrtletí 2016 pro jednání ZMB dne 11. října 2016,

předložené zprávy o bezpečnosti a pořádku

-          Zprávu PČR o bezpečnostní situaci na území města Brna,

-          Zprávu o činnosti Městské policie Brno ve II. čtvrtletí roku 2016 a 

-          Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru na území města Brna za II. čtvrtletí 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Petr Vokřál v. r.                                                            Mgr. Petr Hladík v. r.

               primátor                                                                          1.  náměstek primátora

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

Ing. Naděžda Křemečková v. r.

 

Vít Prýgl v. r.

 

 

 

V Brně 11. října 2016

Zápis zpracovala Monika Bočková, Organizační odbor MMB

Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB