Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/20
konaného dne 6. září 2016

 
 
 

 

 

Bod 147 byl projednán po bodu 151.

 

1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Bc. Miloslav Humpolíček, Vít Prýgl, MVDr. Vlastimil Žďárský (od 14 hod. 15 minut).

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/20 předložený RMB, ve znění změn.

 

5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/1542

ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 2. čtvrtletí roku 2016.

 

6.

Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2017, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 - ZM7/1555

ZMB bere na vědomí
- návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2017 o celkových zdrojích .....................................................................................12.239,4 mil. Kč
v tom:

 • příjmy .................................................................. 11.019,7 mil. Kč
 • financování ...............................................................1.219,7 mil. Kč

- stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017.

 
 
 
 
 
 

7.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2016 - ZM7/1580

ZMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2016.

 

8.

Rozpočtová opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno - ZM7/1590

ZMB schvaluje rozpočtová opatření dle tabulek č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení, v souvislosti s úhradou daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti města Brna za rok 2015.

9.

Veletrhy Brno, a.s. - využití práva odkupu akcií minoritních akcionářů, rozpočtové opatření - ZM7/1551

ZMB schvaluje

 • využití práva odkupu akcií společnosti Veletrhy Brno, a.s., od minoritních akcionářů společnosti podle ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, za cenu přiměřeného protiplnění stanoveného znaleckým posudkem společnosti NSG Morison znalecký ústav, s. r. o.,

 • rozpočtové opatření k zajištění výplaty přiměřeného protiplnění dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

 

10.

Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2015 - ZM7/1586

ZMB bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno-Vídeň za rok 2015.

 

11.

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1550

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení, z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

 

12.

"Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města - rozpočtové opatření" - ZM7/1571

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení, z důvodu aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města v roce 2016.

13.

"Úprava Domu pánů z Kunštátu" - rozpočtové opatření - ZM7/1577

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení, za účelem převodu finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitálových výdajů města.

 

14.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů - září 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1565

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení, za účelem přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 

15.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1567

1. ZMB bere na vědomí

 • závěrečné vyúčtování projektu ORG 5194 "Revitalizace městských parků, III. etapa",

 • závěrečné vyúčtování projektu ORG 5208 "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru".

2. ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 99.890,01 Kč z rozpočtu statutárního města Brna Knihovně Jiřího Mahena, příspěvkové organizaci, v rámci projektu "Knihovna pro město II. - vzdělávání na míru",

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení.

16.

Poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Královo Pole, rozpočtové opatření - ZM7/1676

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna na rok 2016 ve výši 200 tis. Kč MČ Brno-Královo Pole na výkon agendy veřejného opatrovnictví s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru sociální péče MMB v termínu do 16. 1. 2017;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení.


 
 
 
 
 
 

17.

Zvýšení neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb p. o. na odpisy a nařízení odvodu do rozpočtu města - rozpočtové opatření - ZM7/1674

ZMB schvaluje

 • odvod z fondu investic příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb p. o. ve výši 386 tis. Kč z důvodu změny výše odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku;

 • zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb p. o. o částku 386 tis. Kč, z důvodu změny nařízeného odvodu z investičního fondu;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení.

 

18.

Změna účelu využití části účelového neinvestičního příspěvku Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, v roce 2016 - ZM7/1427

ZMB schvaluje změnu účelu využití části účelového neinvestičního příspěvku ve výši 2.000 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Národní divadlo Brno v roce 2016 z účelového neinvestičního příspěvku na opravy a údržbu na účelový neinvestiční příspěvek na pořízení materiálu, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

 

19.

Změna účelu využití schváleného investičního transferu Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci - rozpočtové opatření - ZM7/1559

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení, z důvodu zajištění technologického vybavení skladů a dílen, Lidická 18 b, Městského divadla Brno, příspěvkové organizace.

20.

Poskytnutí neinvestičních dotací vysokým školám na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1619

ZMB schvaluje

 • poskytnutí účelových neinvestičních dotací vysokým školám v celkové výši 100 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3149 (ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže), pol. 5332 (neinvestiční transfery vysokým školám) dle tabulky "Žadatelé o dotace vysokým školám na výchovu a vzdělávání mládeže v roce 2016", která tvoří přílohu č. 11a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení, z důvodu, že žadateli o dotaci jsou vysoké školy;

 • uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za Podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 11c těchto usnesení.

21.

Poskytnutí neinvestiční dotace Unii sportovních klubů města Brna, z. s., na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu "Sportovci do škol" - ZM7/1595

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestiční dotace Unii sportovních klubů města Brna, z.s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00, Brno, IČ 22751653 ve výši 600.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - do sportu (granty) na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu "Sportovci do škol" v období školního roku 2016/2017;
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

22.

Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch mládežnickým hokejovým a krasobruslařským klubům pro rok 2016 - ZM7/1599

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 3.133 tis. Kč, dle tabulek 1. "Neinvestiční dotace spolkům - mládežnickým hokejovým klubům na pronájem ledových ploch na rok 2016" a 2. "Neinvestiční dotace spolkům - mládežnickým krasobruslařským klubům na pronájem ledových ploch na rok 2016" z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Pronájem ledových ploch, které tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení;
 2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu  1., za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení.


 

23.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti GALANT BRNO, s.r.o., v roce 2016 na přípravu Olympiády dětí a mládeže Brno konané v roce 2017 - rozpočtové opatření - ZM7/1596

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 společnosti GALANT BRNO, s.r.o., se sídlem Družstevní 2223/21, 621 00 Brno, IČ 25545931 na přípravu Olympiády dětí a mládeže konané v roce 2017;
 2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace společnosti GALANT BRNO, s. r. o.;
 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 14b těchto usnesení.

24.

Poskytnutí investičních dotací včetně individuálních v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2016 - II. kolo - rozpočtové opatření - ZM7/1598

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí investičních dotací spolkům ve výši 3.890 tis. Kč, dle tabulky I. "Investiční dotace spolkům pro oblast TV a sportu na rok 2016 - II. kolo" a tabulky II. "Individuální investiční dotace spolkům pro oblast TV a sportu na rok 2016", z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6322 - investiční transfery spolkům, které tvoří přílohu č. 15a těchto usnesení;
 2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15b těchto usnesení, z důvodu převodu finančních prostředků na příslušnou položku;
 3. uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1. za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 15c těchto usnesení.


 

25.

Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1597

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí individuálních neinvestičních dotací spolkům ve výši 340.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "I. Individuální neinvestiční dotace spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016", která tvoří přílohu č. 16a těchto usnesení;
 2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "II. Individuální neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016", která tvoří přílohu č. 16b těchto usnesení;
 3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací spolkům a jiné právnické osobě;
 4. uzavření smluv o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1. a 2, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 16d těchto usnesení.

 
 
 
 
 

26.

Poskytnutí individuální investiční dotace na realizaci pamětní desky PhDr. Guido Glückovi - rozpočtové opatření - ZM7/1552

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna Německému kulturnímu spolku region Brno na realizaci pamětní desky PhDr. Guido Glückovi;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17a těchto usnesení;
 • uzavření smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a Německým kulturním spolkem region Brno IČ: 44990456, se sídlem Jana Uhra 170/12, Veveří, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 17b těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace.

 

27.

Poskytnutí individuálních dotací na dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1675

1. ZMB schvaluje

 1. poskytnutí individuálních dotací v celkové výši 15.980 tis. Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2016 z ORJ 7200 − Odbor sociální péče (včetně § a položek) nestátním neziskovým organizacím na dofinancování sociálních služeb uvedeným v tabulce "Návrh individuálních dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2016 − dofinancování (dle celkové částky pro organizaci), která tvoří přílohu č. 18a těchto usnesení,
 2. uzavření smluv o poskytnutí individuálních dotací schválených dle bodu 1. dle "Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace", která tvoří přílohu č. 18b těchto usnesení,
 3. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro rok 2016 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18c těchto usnesení, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

 
 
 
 
 
 
 

28.

Změna výše poskytnuté neinvestiční dotace spolku VSCM BASKET MORAVA, z. s. - ZM7/1601

1. ZMB ruší poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 950 tis. Kč spolku VSCM BASKET MORAVA, z. s., se sídlem Vídeňská 470/9, 639 00 Brno, IČ 04072090, na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2016/2017", z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Mládežnický sport; schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/18 ze dne 17. 5. 2016, bod č. 24: , ž. č. 39b/MS.

2. ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč spolku VSCM BASKET MORAVA, z. s., se sídlem Vídeňská 470/9, 639 00 Brno, IČ 04072090, na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2016", z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Mládežnický sport;

 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení.

 

29.

Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Brna v roce
2016 - Mendelova univerzita v Brně
- rozpočtové opatření - ZM7/1549

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu města Brna − Odboru kultury MMB v roce 2016 Mendelově univerzitě v Brně, IČ: 62156489, na zhotovení plastiky G. J. Mendela,
 2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení,
 3. uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Brna v roce 2016 ve výši 200 tis. Kč Mendelově univerzitě v Brně, IČ: 62156489, na zhotovení plastiky G. J. Mendela, která tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení.

 

30.

"Memorandum o spolupráci ve věci pořádání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017" - ZM7/1600

ZMB schvaluje "Memorandum o spolupráci ve věci pořádání Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017", které tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení.

 

31.

Dodatek č. 20 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace - ZM7/1673

ZMB schvaluje dodatek č. 20 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

32.

Projekt "Systém parkování Park & Ride - 2. etapa" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/1562

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Systém parkování Park & Ride - 2. etapa", které tvoří přílohu č. 23a těchto usnesení,

 • zařazení projektu ORG 5329 "Systém parkování Park & Ride - 2. etapa" s celkovými náklady ve výši 446.800 tis. Kč a dobou realizace 2017-2020 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 23b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Systém parkování Park & Ride - 2. etapa".

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Systém parkování Park & Ride - 2. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Systém parkování Park & Ride - 2. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/20/32/01]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [dle termínu výzev]

***
4. ZMB ukládá gesčně příslušnému náměstkovi projednat lokalitu P+R s MČ Brno-Maloměřice a Obřany.
***
úkol č.: [Z7/20/32/02]
zodpovídá: náměstek primátora Bc. Matěj Hollan [3249]
termín: [neprodleně]

 

38.

Projekt: "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/1569

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně", ve znění dodatku č. 1.

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve znění dodatku č. 1.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek ve znění dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

39.

Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/1561

1. ZMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova".

2. ZMB souhlasí se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR, které jsou nedílnou součástí změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova".
Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

40.

Projekt "Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna" - posouzení projektu - ZM7/1568

1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna", které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit dopracování žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/20/40]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-12-31]

 

41.

Projekt "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně" - posouzení projektu - ZM7/1570

1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně", které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení".

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně".

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/20/41]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-10-31]


 

42.

Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - ukončení administrace projektu, nové posouzení projektu - ZM7/1563

1. ZMB bere na vědomí ukončení administrace projektu "Zprostředkující subjekt ITI", reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000063 spolufinancovaného z Operačního programu Technická pomoc.

2. ZMB schvaluje nové posouzení projektu "Zprostředkující subjekt ITI", které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Zprostředkující subjekt ITI" v rámci parametrů uvedených v novém posouzení projektu.

***
4. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Zprostředkující subjekt ITI" v rámci parametrů uvedených v novém posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/20/42]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-09-30]

 

44.

Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" - partnerská smlouva - ZM7/1579

ZMB schvaluje

 • Partnerskou smlouvu pro partnera s finančním příspěvkem Sdružení Petrov, z. s., k projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně", která tvoří přílohu č. 29a těchto usnesení,

 • Partnerskou smlouvu pro partnera s finančním příspěvkem DROM, romské středisko, k projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně", která tvoří přílohu č. 29b těchto usnesení,
 • Partnerskou smlouvu pro partnera s finančním příspěvkem IQ Roma servis, z. s., k projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně", která tvoří přílohu č. 29c těchto usnesení,
 • Partnerskou smlouvu pro partnera s finančním příspěvkem Apoštolská církev, k projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně", která tvoří přílohu č. 29d těchto usnesení,
 • Partnerskou smlouvu pro nefinanční partnery k projektu "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně", která tvoří přílohu č. 29e těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

45.

Projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" - partnerská smlouva pro partnera bez finančního příspěvku - ZM7/1566

ZMB schvaluje partnerskou smlouvu pro zahraničního partnera bez finančního příspěvku k projektu "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing", která tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

46.

Projekt "Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim" - smlouva o  partnerství a vzájemné spolupráci, rozpočtové opatření - ZM7/1564

ZMB schvaluje

 • smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci v rámci projektu "Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim", která tvoří přílohu č. 31a těchto usnesení,

 • zařazení projektu ORG 5330 "Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava" s celkovými náklady ve výši 300 tis. a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 31b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim - předprojektová příprava".


 

48.

Projekt Regionální inovační strategie "Brno Ph.D. Talent International" - záměr zapojení města Brna do projektu - ZM7/1553

ZMB schvaluje

 • podporu statutárního města Brna pro projekt Brno Ph.D. Talent International v rámci programu Horizont 2020, akcí Marie Sklodowska-Curie,

 

 • text Letter of Commitment (Prohlášení o závazku) na zajištění podpory ve výši 1.987.200,- EUR v průběhu šesti let v případě jeho doporučení k financování z programu Horizont 2020 v anglickém originálu a českém překladu, které tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

49.

Nájem bytu zvláštního určení v celoměstském zájmu Domovu pro mne, z. s. - rozpočtové opatření - ZM7/1609

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rekonstrukci 3-pokojového bytu č. 19 v domě s byty zvláštního určení na ul. Mikulovská 9 v Brně, MČ Brno-Vinohrady do výše 606.783,- Kč jako výjimku ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města,

 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na rekonstrukci 3-pokojového bytu č. 19 v domě s byty zvláštního určení na ul. Mikulovská 9 v Brně, MČ Brno-Vinohrady. Tabulka rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.


***
2. ZMB ukládá MČ Brno-Vinohrady provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků proinvestovaných městskou částí na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 63 za příslušný kalendářní rok do 17. 2. 2017.
***
úkol č.: [Z7/20/49/01]
zodpovídá: MČ Brno-Vinohrady [27]
termín: [2017-02-17]

***
3. ZMB ukládá MČ Brno-Vinohrady předložit závěrečné vyhodnocení akce včetně přehledu financování na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od ukončení akce.
***
úkol č.: [Z7/20/49/02]
zodpovídá: MČ Brno-Vinohrady [27]
termín: [viz usnesení]

 

50.

Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Axmanova 2, 4, 6 - ZM7/1607

ZMB schvaluje na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Axmanova 2, 4, 6, Brno, se sídlem Brno, Axmanova 533/2, Kohoutovice, IČ 27692426, úhradu nákladů vynaložených na opravu domu Axmanova 2, 4, 6 do výše 5.752.664,- Kč na tyto opravy:

 1. GO požárně-bezpečnostního zařízení - zařízení pro odvod tepla a kouře - přetlaková ventilace dle revizní zprávy,
 2. výměna zadních vstupních dveří domů (3 ks),
 3. GO elektroinstalace ve spol. prostorách domu dle revizní zprávy,
 4. oprava kanalizační přípojky vč. kamerových zkoušek,
 5. výměna bojleru,
 6. GO systému ÚT - výměna ležatých rozvodů, regulačních prvků a ventilů,

za podmínky, že do 1. 7. 2018 bude statutárnímu městu Brnu prokázáno, že opravy byly provedeny a náklady do výše 5.752.664,- Kč společenstvím vynaloženy.


 

51.

Prodej bytového domu Merhautova 159 včetně pozemků - ZM7/1612

ZMB schvaluje
1. prodej
- pozemku p. č. 1202 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 192 m2 se stavbou č. p. 1026, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1203 - zahrada, o výměře 52 m2

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno - sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitým věcem ve prospěch České spořitelny, a.s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Merhautova 159, Brno.

 

53.

Prodej bytového domu Nové sady 32 včetně pozemků
Dodatek k nájemní smlouvě k bytu vybudovanému v půdních prostorách a dohoda o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky v půdních prostorách v domě Nové sady 32 - ZM7/1611

ZMB schvaluje
1. prodej
- pozemku p. č. 1441 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 456 m²,

se stavbou č. p. 597, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1442/2 - zahrada, o výměře 49 m²,

vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, městská část Brno-střed, Bytovému družstvu Nové sady 697/32, Brno, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35a těchto usnesení,

2. úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 12. 2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxxx xxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 14.5 v domě Nové sady 32, které tvoří přílohu č. 35b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
 
 

54.

Prodej bytového domu Nové sady 16 včetně pozemků
Dodatky k nájemním smlouvám k bytům vybudovaným v půdních prostorách a dohod o vypořádání nákladů na vybudování bytových jednotek v půdních prostorách v domě Nové sady 16 - ZM7/1618

1. ZMB schvaluje prodej
- pozemku p. č. 1474 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.420 m2, se stavbou č. p. 581, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1475 - zahrada, o výměře 736 m2,
vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, městská část Brno- střed, Bytovému družstvu Nové sady 16, družstvo, za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 36a těchto usnesení.

2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitým věcem ve prospěch České spořitelny, a.s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Nové sady 16, družstvo.

3. ZMB schvaluje

 1. úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 25. 8. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxxx xxxxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 24.5 v domě Nové sady 16 v Brně, které tvoří přílohu č. 36b těchto usnesení,
 2. úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 25. 8. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 25.5 v domě Nové sady 16 v Brně, které tvoří přílohu č. 36c těchto usnesení,
 3. úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 25. 8. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 26.5 v domě Nové sady 16 v Brně, které tvoří přílohu č. 36d těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

55.

Prodej bytového domu Kamenná 25 včetně pozemků
Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu bytu a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 6.5 v domě Kamenná 25 - ZM7/1614

ZMB schvaluje
1. prodej
- pozemku p. č. 978/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 398 m2 se stavbou č. p. 199, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 977 - zahrada, o výměře 189 m2,
vše v k. ú. Štýřice, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 37a těchto usnesení

a pozemku
- p. č. 978/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2,
v k. ú. Štýřice, město Brno, městská část Brno- střed,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 37b těchto usnesení;

2. úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě č. FOBK 4030 o nájmu bytu ze dne 26. 1. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxx xxxxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 6.5 v domě Kamenná 25 v Brně, které tvoří přílohu č. 37c těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

56.

Prodej bytového domu nám. 28. října 11/Vrchlického sad 7 včetně pozemku
Dodatky k nájemním smlouvám k bytům vybudovaným v půdních prostorách a dohod o vypořádání nákladů na vybudování bytových jednotek v půdních prostorách v domě nám. 28. října 11/Vrchlického sad 7 - ZM7/1610

1. ZMB schvaluje
prodej pozemku p. č. 3822 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 679 m2, se stavbou č. p. 1899, způsob využití bydlení, v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38a těchto usnesení.

2. ZMB schvaluje

 1. úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 10. 11. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxxxxx xxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 17 v domě nám. 28. října 11 v Brně, které tvoří přílohu č. 38b těchto usnesení,
 2. úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 10. 11. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxx xxxxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 18 v domě nám. 28. října 11 v Brně, které tvoří přílohu č. 38c těchto usnesení,
 3. úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 10. 11. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxxx xxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 19 v domě nám. 28. října 11 v Brně, které tvoří přílohu č. 38d těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

57.

Prodej bytového domu Slovákova 4 včetně pozemků
Dodatky k nájemním smlouvám k bytům vybudovaným v půdních prostorách a dohod o vypořádání nákladů na vybudování bytových jednotek v půdních prostorách v domě Slovákova 4 - ZM7/1608

1. ZMB schvaluje prodej
- pozemku p. č. 314 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 307 m2, se stavbou č. p. 353, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 315 - zahrada, o výměře 178 m2,
vše v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 39a těchto usnesení.

2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitým věcem ve prospěch České spořitelny, a.s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Slovákova 4.

3. ZMB schvaluje

 • úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 26. 4. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 16.5 v domě Slovákova 4 v Brně, které tvoří přílohu č. 39b těchto usnesení;

 • úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 30. 4. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a xxxxxx xxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 17.5 v domě Slovákova 4 v Brně, které tvoří přílohu č. 39c těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

58.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. v)
Záměr prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku - ZM7/1613

1. ZMB bere na vědomí žádost Bytového družstva Špitálka 14, Brno o snížení kupní ceny o 4 % s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude kupující.

2. ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného dne 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. v), které znělo:


"
Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 71 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 764 m2 se stavbou č. p. 37, Špitálka 14, způsob využití bytový dům, vše v k. ú. Trnitá, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu ve výši 12.150.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. la těchto usnesení"

tak, že za text "za cenu ve výši 12.150.000,- Kč" se vkládá text "sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude kupující".


 

59.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. a)

Záměr prodeje bytového domu Slepá 35 včetně pozemku - ZM7/1615

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. a) které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2476 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 349 m² se stavbou č. p. 1326, Slepá 35, způsob využití bydlení, vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu ve výši 8.679.225,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení"


tak, že text "za cenu ve výši 8.679.225,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši
8.460.000,- Kč sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovité věci bude kupující".


 

60.

Prodej pozemku p. č. 3754/38, k. ú. Královo Pole - ZM7/1617

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 3754/38 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 601 m², v Brně, k. ú. Královo Pole, do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 2823, č. p. 2824, č. p. 2825 na ulici Chodská 19 d,e,f, postaveném na pozemku p. č. 3754/38 v Brně, k. ú. Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

61.

Prodej pozemku p. č. 303/1 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Jemelkova - ZM7/1643

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 303/1 − orná půda, o výměře 229 m² v k. ú. Starý Lískovec manželům xxx. xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 573.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

62.

Prodej pozemku p. č. 1529/3 v k. ú. Medlánky v ul. Polívkova - ZM7/1640

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1529/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m²,

v k. ú. Medlánky,
manželům xxxxxx a xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 10.360,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

63.

Prodej pozemku p. č. 1112/65 v k. ú. Horní Heršpice - ZM7/1639

ZMB schvaluje

 • prodej pozemku
 • p. č. 1112/65 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6.140 m² v k. ú. Horní Heršpice za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.903.000,- Kč (tj. 1.450,- Kč/m²) plus 21% DPH ve výši 1.869.630,- Kč z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR-Správy železniční dopravní cesty, státní organizace;

 • zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., spočívající v povinnosti vlastníka pozemku strpět na pozemku p. č. 1112/65 v k. ú. Horní Heršpice v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1940-1/2015 ze dne 23. 1. 2015 uložení vodovodního řadu DN 400 vč. jeho ochranného pásma,

za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

64.

Prodej pozemku p. č. 6034/3 v k. ú. Židenice - ZM7/1641

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 6034/3 - zahrada, o výměře 43 m²,

v k. ú. Židenice,
manželům xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. a xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx. za dohodnutou kupní cenu 98.610,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

65.

Prodej pozemku p. č. 196/2 v k. ú. Dvorska - ZM7/1642

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 196/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m²,

v k. ú. Dvorska,
xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 64.640,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

66.

Prodej pozemku p. č. 6462/1 v k. ú. Židenice - ZM7/1638

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 6462/1 zahrada, o výměře 83 m² v k. ú. Židenice manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 125.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

67.

Prodej pozemku p. č. 7836/2 v k. ú. Židenice - ZM7/1622

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 7836/2 − orná půda, o výměře 105 m² v k. ú. Židenice xxx. xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 184.750,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

68.

Prodej pozemku p. č. 4345/1 k. ú. Židenice - ZM7/1634

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 4345/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m2, v k. ú. Židenice, xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 161.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

69.

Prodej pozemku p. č. 790/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/1635

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 790/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, v k. ú. Brněnské Ivanovice, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 5.380,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

70.

Prodej pozemku p. č. 2277/2 k. ú. Židenice - ZM7/1636

ZMB schvaluje prodej pozemku označeného GP č. 3102-308/2014 jako parcela č. 2277/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2 v k. ú. Židenice, xxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 69.420,- Kč a 21 % DPH ve výši 14.578,20 Kč, tj. celkem 83.998,20 Kč, a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

71.

Prodej pozemků p. č. 873 a p. č. 875, k. ú. Bystrc - ZM7/1621

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 873 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

k. ú. Bystrc, xxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 37.000,- Kč
- pozemku p. č. 875 − zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 22 m², k. ú. Bystrc, manželům xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 40.600,- Kč a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

72.

Prodej pozemků v ul. Bohuslava Martinů, k. ú. Stránice - ZM7/1620

ZMB schvaluje prodej

 1. části pozemku p. č. 1534/4 - zahrada, o výměře 9 m², k. ú. Stránice, oddělené dle geometrického plánu č. 686-183/2013 jako p. č. 1534/4, k. ú. Stránice, xxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 28.000,- Kč;
 2. pozemku p. č. 1534/5 zahrada o výměře 43 m², k. ú. Stránice, manželům xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 130.000,-Kč;
 3. pozemku p. č. 1534/6 - zahrada, o výměře 25 m², k. &#$11. Stránice, manželům xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 76.000,- Kč;
 4. pozemků p. č. 1534/7 - zahrada, o výměře 18 m² a p. č. 1534/22 - zahrada, o výměře 4 m², oba k. ú. Str&#$07nice, manželům xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 67.000,- Kč;
 5. pozemku p. č. 1534/8 - zahrada, o výměře 43 m², k. ú. Stránice, manželům xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupn&#$08 cenu 130.000,- Kč;
 6. pozemku p. č. 1534/23 - zahrada, o výměře 6 m², k. ú. Stránice, manželům xxx. xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. a xxx. xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 19.000,- Kč;

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

73.

Prodej pozemku p. č. 496/2 a části pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Medlánky při ul. Matalova, Jabloňová - ZM7/1637

ZMB schvaluje prodej
- části pozemku p. č. 617/3 - ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Medlánky, geometrickým plánem č. 1530-302/2016 pro k. ú. Medlánky označené jako pozemek p. č. 617/61 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m² v k. ú. Medlánky
- pozemku p. č. 496/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m² v k. ú. Medlánky
o celkové výměře 44 m²

xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 137.840,- Kč + 21 % DPH
a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

74.

Prodej pozemku p. č. 618, jehož součástí je stavba č. p. 656 v k. ú. Město Brno (Jalta) - ZM7/1657

1. ZMB bere na vědomí skutečnost že,

 • na zveřejněný záměr prodeje nemovitosti pozemku p. č. 618 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.560 m², v k. ú. Město Brno, jejíž součástí je budova č. p. 656, způsob využití jiná stavba postavená na parcele č. 618 v k. ú. Město Brno, obec Brno (dále též jen nemovitost Jalta), za kupní cenu minimálně ve výši 101.000.000,- Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy, jehož přílohu tvořila smlouva o složení a užití kauce schválená na R7/064. schůzi RMB dne 10. 5. 2016, bod č. 91, ve stanoveném termínu - tj. do 30. 6. 2016 reagoval jeden zájemce o koupi nemovitosti Jalta - společnost Premiere properties s.r.o., se sídlem Masarykova 413/34, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 05199026, zastoupená xxxxxxxxx xxxxxxx s nabídkou kupní ceny ve výši 101.000.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, tento zájemce téhož dne podepsal smlouvu o složení a užití kauce č. 6316172425 a složil na účet města Brna kauci ve výši 10.000.000,- Kč, kauce v plné výši byla téhož dne, tj. 30. 6. 2016 na účet města Brna připsána,

 • zaplacením kauce ve výši 10.000.000,- Kč na účet města Brna v termínu do 30. 6. 2016 a podpisem smlouvy o složení a užití kauce č. 6316172425 společnost Premiere properties s.r.o., se sídlem Masarykova 413/34, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 05199026 projevila svůj vážný zájem o koupi nemovitosti Jalta a učinila městu Brnu závaznou nabídku kupní ceny ve výši 101.000.000,- Kč,
 • společnost Technické sítě Brno, akciová společnost a společnost Teplárny Brno, a. s., žádají, aby spolu s prodejem nemovitosti Jalta byly zřízeny služebnosti k tíži nabyvatele nemovitosti Jalta a ve prospěch těchto společností, z důvodu dotčení nemovitosti Jalta technickými sítěmi ve vlastnictví a správě společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a technickými sítěmi ve vlastnictví a správě společnosti Teplárny Brno, a.s.


2. ZMB schvaluje prodej nemovitosti
pozemku p. č. 618 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.560 m², jehož součástí je budova č. p. 656 způsob využití jiná stavba na tomto pozemku postavená v k. ú. Město Brno, obec Brno, okres Brno-město společnosti Premiere properties s.r.o., za dohodnutou kupní cenu 101.000.000,- Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Brnem jako prodávajícím na straně jedné, společností Premiere properties s.r.o., jako kupujícím nebo povinným na straně druhé, společností Technické sítě Brno, akciová společnost jako oprávněným č. 1 na straně třetí, společností Teplárny Brno, a.s., jako oprávněným č. 2 na straně čtvrté a Moravským Peněžním Ústavem - spořitelní družstvo jako vedlejším účastníkem na straně páté.
Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebností tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

75.

Prodej pozemků v k. ú. Slatina při ulici Tuřanka - ZM7/1677

ZMB schvaluje

 • prodej pozemků

- p. č. 2312/239 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 245 m²
- p. č. 2312/242 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m²

- p. č. 2328/8 − ostatní plocha zeleň o výměře 49 m²

- p. č. 2312/244 − ostatn&#$08 plocha jiná plocha o výměře 25 m²
- část p. č. 2312/69 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m², oddělená GP č. 2865-1979/2015 a označená v tomto GP písm. "a" a část p. č. 2312/240 ostatní plocha jiná plocha o výměře 34 m², označená v tomto GP písm. "b", které se tímto GP slučují a nově označují jako pozemek - p. č. 2312/256 − ostatní plocha jin&#$07 plocha, o výměře 39 m²
- část p. č. 2312/30 − ostatní plocha jiná plocha, o výměře 657 m², oddělená GP č. 2865-1979/2015 a tímto GP označená jako pozemek p. č. 2312/257 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 657 m² vše k. ú. Slatina

společnosti CTPark Brno Campus s.r.o. za kupní cenu ve výši 2.060.750,- Kč + 21% DPH (432.758,- Kč), to je celkem vč. DPH 2.493.508,- Kč,

 • zřízení služebnosti

ve prospěch statutárního města Brna jako prvního oprávněného ze služebnosti a ve prospěch společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., jako druhého oprávněného ze služebnosti, k pozemkům p. č. 2312/242 a k části p. č. 2312/30 (dle GP č. 2865-1979/2015 pozemek p. č. 2312/257) vše v k. ú. Slatina, z důvodu dotčení těchto pozemků inženýrskými sítěmi ve správě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

76.

Prodej spoluvlastnického podílu id. 3/8 na pozemku p. č. 1513 v k. ú. Řečkovice při ul. Banskobystrická - ZM7/1664

ZMB schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/8 na pozemku
- p. č. 1513 - zahrada, o výměře 76 m²,

v k. ú. Řečkovice,
xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 92.200,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 

77.

Prodej částí pozemků p. č. 714/1, 744/26 v k. ú. Jundrov - ZM7/1661

ZMB schvaluje prodej
- části pozemku p. č. 714/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 61 m2

- části pozemku p. č. 744/26 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m2

(dle GP č. 1840-80/2016 pozemek p. č. 714/3) v k. ú. Jundrov,
manželům xxx. xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 158.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

78.

Prodej částí pozemků p. č. 1618 a p. č. 1619 v k. ú. Husovice v ul. Netušilova a náměstí Republiky - ZM7/1663

ZMB schvaluje prodej

 • části pozemku p. č. 1618 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Husovice, geometrickým plánem č. 1131-109/2014 pro k. ú. Husovice označené jako pozemek p. č. 1618/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m², v k. ú. Husovice,

 • části pozemku p. č. 1619 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Husovice, geometrickým plánem č. 1131-109/2014 pro k. ú. Husovice označené jako pozemek p. č. 1619/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m², v k. ú. Husovice,

o celkové výměře 8 m²,

xxxx xxxxxxxxx (id. 1/3), xxxxxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/3) a xxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/3) za dohodnutou kupní cenu 27.400,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

79.

Prodej částí pozemků p. č. 3160/1 a p. č. 3640 v k. ú. Kohoutovice při ul. Nedbalova - ZM7/1665

ZMB schvaluje prodej
- části pozemku p. č. 3160/1 − ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1040-106/2015 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 3160/3 ostatní plocha, zeleň, o vým&#$01ře 98 m² v k. ú. Kohoutovice,

- části pozemku p. č. 3640 zahrada v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1040-106/2015 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 3640/2 - zahrada, o vým&#$01ře 44 m² v k. ú. Kohoutovice,
o celkové výměře 142 m², xxxx. xxxxx xxxxxxx (id. 1/2), xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (id. 1/4) a xxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/4) za dohodnutou kupní cenu 341.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

80.

Nabytí pozemků p. č. 1704/25 a p. č. 1745/10 v k. ú. Komín - ZM7/1662

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1704/25 - trvalý travní porost, o výměře 24 m²,
- p. č. 1745/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²,

vše v k. ú. Komín,
z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 11.250,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

81.

Nabytí pozemku p. č. 4802/121 v k. ú. Komín pro stavbu "Dopravní napojení lokality Komínské louky" - ZM7/1548

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 4802/121 - ostatní plocha, silnice, o výměře 19 m2

v k. ú. Komín,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 18.952,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č.  61 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

82.

Nabytí pozemků p. č. 1714 a p. č. 1715, k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM7/1558

ZMB schvaluje nabytí
- pozemku p. č. 1714 - zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 206 m2

- pozemku p. č. 1715 - zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 220 m2

- stavby Maloměřice č. p. 628, rod. dům, stojící na p. č. 1714
- stavby Maloměřice č. p. 629, rod. dům, stojící na p. č. 1715
vše v k. ú. Maloměřice,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.550.000,- Kč od Diecézní charity Brno a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

83.

Nabytí pozemků p. č. 1654, stavby Maloměřice, č. p. 717, p. č. 1655/1 a p. č. 1655/2, k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/1556

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1654 - zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 169 m²,

- stavby Maloměřice č. p. 717, rodinný dům,
- p. č. 1655/1 - zahrada, o výměře 110 m²,

- p. č. 1655/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m²,

včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Maloměřice,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.865.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

84.

Nabytí pozemku p. č. 65/1, k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - ZM7/1557

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 65/1 - zahrada, o výměře 34 m²,

v k. ú. Žabovřesky,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 15.960,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

85.

Nabytí pozemků p. č. PK 741/1 a PK 741/2, oba v k. ú. Královo Pole - ZM7/1593

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. PK 741/1 o výměře 26 m²
- p. č. PK 741/2 o výměře 77 m²

v k. ú. Královo Pole ve spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx. xxx. xxxxxx xxxxx, xxx. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 129.780,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

86.

Nabytí pozemků p. č. 35/4 a 310/4 v k. ú. Soběšice - ZM7/1594

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 35/4 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²
- p. č. 310/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

v k. ú. Soběšice ve vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 47.940,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

87.

Nabytí pozemků p. č. 3163/316 a p. č. 4806/37, oba v k. ú. Komín - ZM7/1603

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- část p. č. 3163/244 oddělená podle geometrického plánu č. 2473-12/2016 a označená jako p. č . 3163/316 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

- p. č. 4806/37 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Komín ve vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 21.000,- Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků od 18. 2. 2013 bez právního důvodu ve výši 75,- Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří př&#$08lohu č. 67 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

88.

Nabytí pozemků p. č. 1526/276, 1534/15, 1534/16, 1535/76 a p. č. 1535/101, k. ú. Komín - ZM7/1602

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1526/276 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 26 m²
- p. č. 1534/15 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m²

- p. č. 1534/16 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m²
- p. č. 1535/76 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 100 m²
- p. č. 1535/101 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

v k. ú. Komín ve spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 250.170,- Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků od 1. 10. 2013 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

89.

Nabytí pozemku p. č. 651/6 v k. ú. Jundrov - ZM7/1584

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- část p. č. 651/4 oddělená podle geometrického plánu č. 1827-118/2016 a označená jako p. č. 651/6 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m², v k. ú. Jundrov ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.780,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

90.

Nabytí pozemku p. č. 1507/20 v k. ú. Horní Heršpice - ZM7/1588

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1507/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m²,

v k. ú. Horní Heršpice ve vlastnictví xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 163.200,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 

91.

Nabytí pozemku p. č. 1556/1 v k. ú. Pisárky - ZM7/1592

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1556/1 ostatní plocha, silnice, o výměře 158 m², v k. ú. Pisárky z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 199.080,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

92.

Nabytí pozemku p. č. 8390/93 v k. ú. Židenice a nabytí id. ½ pozemku p. č. 8390/94 v k. ú. Židenice - ZM7/1589

ZMB schvaluje nabytí
- pozemku p. č. 8390/93 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m²

v k. ú. Židenice a
- id. 1/2 pozemku p. č. 8390/94 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 198 m²

v k. ú. Židenice
ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 125.300,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

93.

Nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 5811/3, 8390/54 a 8397/4, vše v k. ú. Židenice - ZM7/1591

ZMB schvaluje nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 5811/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m², p. č. 8390/54 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m² a p. č. 8397/4 − ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m², vše v k. ú. Židenice ve vlastnictví xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 50.715,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

94.

Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/8 pozemků p. č. 2253/18, p. č. 2253/19 a p. č. 2253/20 v k. ú. Slatina - změna usnesení ZMB č. Z7/08, bod č. 144 - ZM7/1587

ZMB mění část usnesení ZMB č. Z7/09, bod 144 ze dne 8. září 2015, které zní:

"1. ZMB schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 2253/18 − ostatní plocha, silnice, o výměře 489 m², p. č. 2253/19 − ostatní plocha, silnice, o výměře 31 m² a p. č. 2253/20 − ostatní plocha, silnice, o výměře 23 m² v k. ú. Slatina ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pro statutární město Brno za náhradu ve v&#$06ši 760.200,- Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků bez právního důvodu od 19. 7. 2013, vše za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 103 těchto usnesení.

2. ZMB neschvaluje nabytí id. 3/8 pozemků p. č. 2253/18 − ostatní plocha, silnice, o výměře 489 m² p. č. 2253/19 − ostatní plocha, silnice, o výměře 31 m² a p. č. 2253/20 − ostatní plocha, silnice, o výměře 23 m² v k. ú. Slatina ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 641.419,- Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků bez právního důvodu od 19. 7. 2013, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě."

takto:

ZMB schvaluje nabytí id. 3/8 pozemků p. č. 2253/18 − ostatní plocha, silnice, o výměře 489 m², p. č. 2253/19 − ostatní plocha, silnice, o výměře 31 m² a p. č. 2253/20 − ostatní plocha, silnice, o výměře 23 m² v k. ú. Slatina ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 305.438,- Kč a s jednorázovou kompenzací za užívání pozemků od 19. 7. 2014 bez právn&#$08ho důvodu ve výši 75,- Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

95.

Nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. 1542/2, p. č. 1542/3 a p. č. 1542/4, k. ú. Veveří - ZM7/1585

ZMB schvaluje nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu, které spočívá v právu strpět umístění a provozování stavby místní komunikace na pozemcích:
- p. č. 1542/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 211 m²
- p. č. 1542/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

- p. č. 1542/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 163 m²

vše k. ú. Veveří ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., za dohodnutou cenu ve výši 149.630,- Kč bez DPH, vše za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

96.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7958/36 v k. ú. Židenice z vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxx - ZM7/1667

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7958/36 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m² v k. ú. Židenice z vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 

97.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Horní Heršpice a Komín, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/1658

1. ZMB bere na vědomí
a) skutečnosti, že:

  • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

  • omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděný majetek, ani z části po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou měl převáděný majetek v době porušení závazku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),
  • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
  • na předmětných pozemcích jsou umístěny komunikace, chodníky, parkoviště nebo silniční vegetace ve vlastnictví statutárního města Brna.

b) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smlouvy.

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 1358/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 110 m2, v k. ú. Horní Heršpice,
- p. č. 1609/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m2, v k. ú. Komín,
- p. č. 1609/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m2, v k. ú. Komín,
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

98.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bystrc a Veveří, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM - ZM7/1659

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 6/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m2, v k. ú. Bystrc,
- p. č. 6/12 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m2, v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6/13 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m2, v k. ú. Bystrc,
- p. č. 6/14 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m2, v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6/15 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m2, v k. ú. Bystrc,
- p. č. 6/16 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m2, v k. ú. Bystrc,
- p. č. 6/17 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m2, v k. ú. Bystrc,
- p. č. 6165/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 373 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1118 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 660 m2, v k. ú. Veveří,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

99.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Kohoutovice, Přízřenice, Černovice, Líšeň a Žabovřesky, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM - ZM7/1660

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí
pozemků
- p. č. 1223/2 - ostatní plocha, silnice, o výměře 1.201 m2, v k. ú. Kohoutovice,
- p. č. 1223/44 - ostatní plocha, silnice, o výměře 167 m2, v k. ú. Kohoutovice,
- p. č. 1110/3 - lesní pozemek, o výměře 24 m2, v k. ú. Kohoutovice,

- p. č. 811/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 68 m2, v k. ú. Přízřenice,
- p. č. 1323/97 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 50 m2, v k. ú. Černovice,
- p. č. 1323/78 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 435 m2, v k. ú. Černovice,
- p. č. 258/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, v k. ú. Líšeň,

části pozemku p. č. 2375/379 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m2, označené dle geometrického plánu č. 2691-250/2015 jako pozemek p. č. 2375/379 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m2, v k. ú. Žabovřesky,

spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/14 na pozemcích
- p. č. 1223/43 - ostatní plocha, silnice, o výměře 174 m2, v k. ú. Kohoutovice,
- p. č. 1223/45 - ostatní plocha, silnice, o výměře 170 m2, v k. ú. Kohoutovice,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 

100.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Žebětín, Staré Brno, Černovice, Veveří, Líšeň a Slatina, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM - ZM7/1631

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 2944/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2, v k. ú. Žebětín,
- p. č. 1327/128 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m2, v k. ú. Staré Brno,
- p. č. 2735/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 309 m2, v k. ú. Černovice,
- p. č. 1323/79 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 883 m2, v k. ú. Černovice,
- p. č. 2937/64 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 160 m2, v k. ú. Černovice,
- p. č. 280/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 705 m2, v k. ú. Veveří,
- p. č. 343/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 444 m2, v k. ú. Veveří,
- p. č. 2937/123 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m2, v k. ú. Černovice,
- p. č. 2937/129 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m2, v k. ú. Černovice,
- p. č. 7722/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m2, v k. ú. Líšeň,
- p. č. 7722/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 34 m2, v k. ú. Líšeň,
- p. č. 7724/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2, v k. ú. Líšeň,
- p. č. 7724/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m2, v k. ú. Líšeň,
- p. č. 435/19 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 297 m2, v k. ú. Slatina,
- p. č. 1739/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m2, v k. ú. Slatina,
- p. č. 2058/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 102 m2, v k. ú. Slatina,
- p. č. 2058/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 251 m2, v k. ú. Slatina,
- p. č. 2058/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 363 m2, v k. ú. Slatina,
- p. č. 2058/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 381 m2, v k. ú. Slatina,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

101.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Zábrdovice, Staré Brno a Horní Heršpice, z vlastnictví ČR ‒ ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/1632

1. ZMB bere na vědomí skutečnosti, že:

 • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 • omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze ho využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ho pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděný majetek, ani z části po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou měl převáděný majetek v době porušení závazku (s výjimkou smluvního zatížení věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě),
 • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
 • na předmětných pozemcích jsou umístěny komunikace, chodníky, parkoviště nebo silniční vegetace ve vlastnictví statutárního města Brna.

2. ZMB bere na vědomí neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smlouvy.

3. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí
pozemků

 • p. č. 218/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 54 m2, v k. ú. Zábrdovice,
 • p. č. 1327/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 866 m2, v k. ú. Staré Brno,
 • p. č. 1358/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 514 m2, v k. ú. Horní Heršpice,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna,
za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

102.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5257 v k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM7/1630

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
p. č. 5257 − trvalý travní porost, o výměře 830 m²

v k. ú. Bystrc,
z majetku ČR − Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 

103.

Změna usnesení na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4046/1 v k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - ZM7/1629

ZMB mění usnesení Z6/036. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 2. 9. 2014, bod č. 135, které zní:

" ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 4046/1 − trvalý travní porost, o výměře 1.663 m²

v k. ú. Bystrc, z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města
Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 116
těchto usnesení."


takto:

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 4046/1 − trvalý travní porost, o výměře 1.595 m²

v k. ú. Bystrc, z majetku ČR − Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, která tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

104.

Darování části pozemku p. č. 1319/1 v k. ú. Obřany v ul. Fryčajova - ZM7/1633

ZMB schvaluje darování části pozemku p. č. 1319/1 - zahrada, v k. ú. Obřany, geometrickým plánem č. 1509-163/2016 pro k. ú. Obřany označen&#$09 původním p. č. 1319/1 zahrada, o výměře 166 m² v k. ú. Obřany, z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx a za podmínek darovací smlouvy, která tvoří p&#$04ílohu č. 84 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

105.

Směna pozemků v k. ú. Žabovřesky mezi HSH Lužická, s. r. o., a statutárním městem Brnem - ZM7/1628

ZMB schvaluje směnu pozemku p. č. 2941/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m² v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 2941/4 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 34 m² v k. ú. Žabovřesky oddělenou GP č. 2600-12/2015 a tímto GP nově označenou jako p. č. 2941/5 ve vlastnictví společnosti HSH Lužická, s. r. o. bez doplatku a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 

 

106.

Směna pozemků p. č. 623/1 a p. č. 625/2 a částí pozemků p. č. 622, p. č. 625/5, p. č. 625/6 a p. č. 627 za pozemky p. č. 620/14, p. č. 621/2, p. č. 624 a části pozemku p. č. 625/1, vše v k. ú. Medlánky v ul. Hudcova - areál FC MEDLÁNKY, z.s., a ZŠ Hudcova 35, zřízení služebnosti a svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 620/14, p. č. 621/2 a p. č. 624 a částí pozemku p. č. 625/1 v k. ú. Medlánky - ZM7/1627

1. ZMB schvaluje směnu
- pozemku p. č. 625/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 242 m² v k. ú. Medlánky,


- části pozemku p. č. 622 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 318 m² v k. ú. Medlánky a části pozemku p. č. 625/5 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 242 m² v k. ú. Medlánky, které se na základě geometrického plánu č. 1499-177/2015 pro k. ú. Medlánky slučují do pozemku p. č. 622 − zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Medlánky, jehož nová výměra činí 560 m²
- pozemku p. č. 623/1 − ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Medlánky o výměře 54 m², geometrickým plánem č. 1371-18/2014 pro k. ú. Medlánky označeného písmenem "a", části pozemku p. č. 625/5 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Medlánky o výmě&#$04e 42 m², geometrickým plánem č. 1371-18/2014 pro k. ú. Medlánky označené písmenem "e", a části pozemku p. č. 627 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Medlánky o výměře 8 m², geometrickým plánem č. 1371-18/2014 pro k. ú. Medlánky označené písmenem "f", přičemž nová výměra pozemku p. č. 623/1 − zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Medlánky po sloučení uvedených částí pozemků činí 104 m²,
- části pozemku p. č. 625/6 − ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Medlánky o výměře 0,04 m², geometrickým plánem č. 1508-51/2016 pro k. ú. Medlánky označené písmenem "b", která se slučuje s částí pozemku p. č. 625/1 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Medlánky o výměře 4.416 m², geometrickým plánem č. 1508-51/2016 pro k. ú. Medlánky označené písmenem "a", do pozemku p. č. 625/1 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Medlánky o výměře 4.416 m², o celkové výměře 906,04 m², ve vlastnictví statutárního města Brna za
- pozemek p. č. 620/14 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 726 m²

- pozemek p. č. 621/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 264 m²
- pozemek p. č. 624 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 52 m²

- část pozemku p. č. 625/1 − ostatní plocha, sportoviště a rekrea&#$03ní plocha, v k. ú. Medlánky, geometrickým plánem č. 1478-177/2015 pro k. ú. Medlánky označenou jako pozemek p. č. 625/10 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 211 m² v k. ú. Medlánky,

- část pozemku p. č. 625/1 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Medlánky, geometrickým plánem č. 1508-51/2016 pro k. ú. Medlánky označenou jako pozemek p. č. 625/12 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m² v k. ú. Medlánky,
o celkové výměře 1.271 m², ve vlastnictví FC MEDLÁNKY, z. s., s doplatkem směny ve prospěch FC MEDLÁNKY, z.s., ve výši 83.016,- Kč a zřízení služebnosti omezení činnosti v ochranném pásmu jednotné kanalizační stoky DN1000 na částech pozemků p. č. 625/2 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 623/1 zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 622 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Medlánky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB schvaluje MČ Brno-Medlánky svěření:
- pozemku p. č. 620/14 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 726 m² v k. ú. Medlánky
- pozemku p. č. 621/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 264 m² v k. ú. Medlánky

- pozemku p. č. 624 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 52 m² v k. ú. Medlánky

- části pozemku p. č. 625/1 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Medlánky, geometrickým plánem č. 1478-177/2015 pro k. ú. Medlánky označené jako pozemek p. č. 625/10 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 211 m² v k. ú. Medlánky, v rozsahu práv a povinností dle příslušn&#$06ch článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4, ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva statutárního města Brna do katastru nemovitostí,
- části pozemku p. č. 625/1 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Medlánky, geometrickým plánem č. 1508-51/2016 pro k. ú. Medlánky označené jako pozemek p. č. 625/12 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m² v k. ú. Medlánky,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I − školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 43 přílohy č. 4, ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva statutárního města Brna do katastru nemovitostí.


107.

Směna části pozemků p. č. 750/1, 750/10 v k. ú. Kníničky - ZM7/1624

1. ZMB schvaluje
a) směnu
- části p. č. 750/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 206 m2 (dle GP č. 1220-59/2014 označené jako pozemek p. č. 750/20 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 206 m2)
- dvou částí p. č. 750/10 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 221 m2 (dle GP č. 1220-59/2014 označené jako díly "b" a "d" o výměře 221 m2, které se stanou součástí pozemku p. č. 750/2)
vše v k. ú. Kníničky,
ve vlastnictví statutárního města Brna

za dvě části pozemku p. č. 750/2 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře 427 m2 v k. ú. Kníničky (dle GP č. 1220-59/2014 označené jako díly "e" a " f o výměře 427 m2, které se stanou součástí pozemku p. č. 750/10) ve vlastnictví Klubu turistů a lyžařů Brno, z.s. bez doplatku,

b) zřízení služebnosti spočívající v uložení splaškové kanalizační stoky DN 400 vč. jejího ochranného pásma, omezení činností v ochranném pásmu splaškové kanalizační stoky DN 400 na části pozemku p. č. 750/1 v k. ú. Kníničky (dle GP č. 1220-59/2014 označené jako pozemek p. č. 750/20) a právo chůze a jízdy pro statutární město Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

108.

Směna části pozemku p. č. 241/1 za část pozemku p. č. 267/1 k. ú. Holásky se zřízením služebnosti - ZM7/1626

ZMB schvaluje
směnu části pozemku p. č. 241/1 ostatní komunikace, o v&#$06měře 30 m² v k. ú. Holásky (dle GP č. 662-137/2016 pozemek p. č. 241/8) ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 267/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 30 m² v k. ú. Holásky (dle GP č. 662-137/2016 pozemek p. č. 267/3) ve vlastnictví xxxxx xxxxx bez doplatku

a
zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 241/1 v k. ú. Holásky (dle GP č. 662-137/2016 pozemek p.č. 241/8) - umístění a vedení vodovodní přípojky, omezení činností v ochranném území vodovodní přípojky a práva vstupu a vjezdu pro statutární město Brno a pro společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

109.

Změna usnesení Z6/036. zasedání ZMB konaného dne 2. 9. 2014, bod č. 151 - směna pozemků města Brna v k. ú. Královo Pole, Medlánky a Ponava s Vysokým učením technickým v Brně - komplex CEITEC - ZM7/1678

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že

 • Z6/036. zasedání ZMB dne 2. 9. 2014, bod č. 151, schválilo směnu pozemků města Brna v k. ú. Královo Pole, Medlánky a Ponava s Vysokým učením technickým v Brně (komplex CEITEC) po předchozím kladném projednání směnné smlouvy ve Správní radě VUT, Vysoké učení technické v Brně uhradilo městu Brnu zálohu na doplatek směnné smlouvy ve výši 1.550.200,-Kč,

 • k uzavření směnné smlouvy s Vysokým učením technickým v Brně (dále jen VUT) schválené na Z6/036. zasedání ZMB dne 2. 9. 2014 pod bodem č. 151, nedošlo z důvodů na straně VUT,
 • na základě následných jednání s VUT bylo připraveno upravené znění směnné smlouvy s VUT na vypořádání pozemků města Brna a VUT v lokalitě komplexu CEITEC, spočívající zejm. ve vypuštění ujednání čl. V. směnné smlouvy o zřízení služebností k pozemkům VUT z důvodu technických sítí VUT uložených v těchto pozemcích, dle Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebností ke služebným pozemkům ve vlastnictví města Brna, dotčeným stavbami inženýrských sítí, schválené RMB na R6/137. schůzi RMB, avšak bezplatně, a na to navazující ujednání o poskytnutí podpory de minimis městem Brnem VUT ve výši 900.000,-Kč,
 • dne 1. 11. 2016 nabývá účinnost zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí s tím, že novela uvedeného zákonného opatření osvobozuje územně samosprávné celky od daně z nabytí nemovitých věcí k datu 1. 11. 2016 s tím, že rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a dojde-li k realizaci směnné smlouvy před nabytím účinnosti novely dle požadavku VUT, tj. před 1. 11. 2016, vznikne městu Brno daňová povinnost ve výši cca 1 mil. Kč.


2. ZMB bere na vědomí s ohledem na skutečnost, že VUT žádá o projednání návrhu směny v ZMB na jeho zasedání v září t r., ve stejném měsíci požaduje podání návrhu na vklad vlastnického práva do KN, a pokud nedojde ke schválení směny, žádá o  bezodkladné vrácení uhrazené zálohy na doplatek směny na účet VUT

ZMB

 1. schvaluje změnu bodu 2-4 usnesení Z6/036. zasedání ZMB konaného dne 2. 9. 2014, bod č. 151, které zní:

"1. ZMB bere na vědomí
a) skutečnosti,

 • že mezi statutárním městem Brnem a VUT v Brně byla dne 28. 6. 2010 uzavřena smlouva o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 0063100703195, jejímž předmětem jsou na straně VUT v Brně pozemky v k. ú. Královo Pole pod stávající komunikací ul. Technická a pozemky v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Medlánky pro výstavbu komunikace v majetku města Brna v areálu CEITEC dle schváleného IZ města Brna "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace", na straně města Brna pak pozemky v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Medlánky pro výstavbu Výzkumného centra CEITEC - pokročilé materiály a technologie a pozemek v k. ú. Ponava pod budovou v majetku VUT v Brně,

 • že závazek smluvních stran dle smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy
  č. 0063100703195 k uzavření vlastní směnné smlouvy zanikl dnem 31. 12. 2013,

 • že mezi statutárním městem Brnem a VUT v Brně byla dne 24. 9. 2010 uzavřena smlouva o spolupráci č. 0056101704879, na základě které VUT v Brně je mj. zavázáno převést městu Brnu ty pozemky dotčené komunikací vybudovanou městem Brnem v areálu CEITEC dle IZ města Brna "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace", které nebudou převedeny do majetku města Brna na základě shora uvedené smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 0063100703195

  b) žádost VUT v Brně ze dne 21. 7. 2014 o výjimku z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebností ke služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí.

  2. ZMB schvaluje v návaznosti na smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy č. 0063100703195 uzavřené dne 28. 6. 2010 mezi statutárním městem Brnem a Vysokým učením technickým v Brně
  a) směnu pozemků:

  - část p. č. 893/12, označen&#$07 GP č. 759-92/2013 jako p. č. 893/54 v k. ú. Ponava, ostatní plocha, o výměře 150 m²
  - p. č. 4767/307 - ostatní plocha, o výměře 431 m² v k. ú. Královo Pole,


  - ideální podíl o velikosti 16/40 na:
  - p. č. 4767/305 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 132 m²
  - p. č. 4767/517 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m²

  - p. č. 4767/518 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
  - p. č. 4767/519 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m²
  - p. č. 4767/520 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m²

  - p. č. 4767/521 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 15 m²
  - p. č. 4767/522 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²
  - p. č. 4767/523 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²

  vše v k. ú. Královo Pole,

  - p. č. 835/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 138 m²
  - p. č. 835/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m²

  - p. č. 835/5 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 26 m²
  - p. č. 835/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m²
  - p. č. 835/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m²

  - p. č. 835/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m²
  - p. č. 835/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m²

  vše v k. ú. Medlánky,

  - ideální podíl o velikosti 8/10 na:
  - p. č. 839/71 - orná půda, o výměře 2.399 m²
  - p. č. 839/223 - orná půda, o výměře 14 m²
  - p. č. 839/224 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 776 m²

  vše v k. ú. Medlánky,
  - p. &#$03. 839/130 - orná půda, o výměře 3.623 m²
  - p. č. 839/156 - orná půda, o výměře 512 m²

  vše v k. ú. Medlánky,

  - ideální podíl o velikosti 1/2 na p. č. 839/157 - orná půda, o v&#$06měře 331 m² v k. ú. Medlánky,


  - ideální podíl o velikosti 1/2 na 839/265 o celkové výměře 13 m² v k. ú. Medlánky


  - p. č. 839/107 - orná půda o výměře 490 m²

  - část p. č. 839/67 označená v GP 1325-91/2013 jako p. č. 839/221-orná půda, o výměře 37 m²
  - p. č. 839/116 - orná půda, o výměře 1.321 m²

  - p. č. 839/124 - orná půda, o výměře 884 m²
  - p. č. 839/281 o výměře 13 m²

  - p. č. 840/8 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 95 m²

  - p. č. 842/5 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 91 m²

  - p. č. 839/190 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m²

  - p. č. 839/194 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m²

  - p. č. 839/112 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 34 m²

  - p. č. 839/204 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m²

  - p. č. 839/127 - ostatní plocha, zeleň, o vým&#$01ře 69 m²

  - p. č. 839/210 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 69 m²

  - p. č. 839/200 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 109 m²

  - p. č. 840/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 128 m²
  vše v k. ú. Medlánky, o celkové výměře 12.462. m²

  ve vlastnictví města Brna,

  za pozemky:

  - p. č. 4770/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 171 m²

  - p. č. 4767/493 - ostatní plocha, o výměře 130 m²
  - p. č. 4767/494 - ostatní plocha, o výměře 1.689 m²

  - část p. č. 5721/13, označená v GP č. 2685/21-2012 jako p. č. 5721/23 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 161 m²
  - část p. č. 4767/445, označená v GP č. 2849-111/2013 jako p. č. 4767/445 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.679 m²,

  - část p. č. 4779/16, označená v GP č. 2849-111/2013 jako p. č. 4779/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 615 m²

  vše v k. ú. Královo Pole,

  - p. č. 4800/68 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 182 m²
  - p. č. 5590/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.101 m²
  - p. č. 5613/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 84 m²

  - p. č. 5613/11 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²
  - p. č. 5614/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m²
  - p. č. 5614/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²

  - p. &#$03. 5615/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 602 m²
  - p. č. 4779/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m²

  vše v k. ú. Královo Pole,

  - p. č. 839/139 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 992 m²
  - p. č. 839/160 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.024 m²
  - p. č. 839/217 - ostatní plocha, o výměře 206 m²

  - p. č. 839/218 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 26 m²
  - p. č. 839/215 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 172 m²
  - p. č. 839/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 178 m²

  - p. č. 839/131 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 240 m²
  - p. č. 839/141 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 190 m²
  - p. č. 839/213 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 36 m²

  - p. č. 845/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 354 m²

  - p. č. 839/195 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 24 m²

  - p. č. 839/192 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 51 m²

  - p. č. 839/137 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 495 m²

  vše v k. ú. Medlánky
  ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně, o celkové výměře 11.493 m²

  s povinností Vysokého učení technického v Brně zaplatit městu Brnu rozdíl cen směňovaných pozemků ve výši 1.550.200,- Kč, a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 132 těchto usnesení.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. ZMB souhlasí s uzavřením smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí ve vlastnictví VUT v Brně ve smyslu čl. V. směnné smlouvy a to bezplatně. Rozdíl v ceně stanovené Metodikou pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválené na R6/137. schůzi Rady města Brna dne 30. dubna 2014 ve výši cca 900.000,- Kč a dohodnutou cenou za zřízení práva služebnosti ve výši 0 Kč představuje podporu malého rozsahu - podporu de minimis dle Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s.1.)

  4. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smluv o zřízení služebnosti."

  takto:

  Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu pozemků

  - část pozemku p. č. 893/12, označená GP č. 759-92/2013 jako p. č. 893/54 v k. ú. Ponava, ostatní plocha, o výměře 150 m²,

  - pozemek p. č. 4767/307 ostatní plocha, o výměře 431 m² v k. ú. Královo Pole,


  - ideální podíl o velikosti 16/40 na pozemcích:
  p. č. 4767/305, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 132 m²,

  p. č. 4767/517, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m²,

  p. č. 4767/518, ostatní plocha, zeleň, o výměře 33 m²,
  p. č. 4767/519, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m²,
  p. č. 4767/520, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m²,

  p. č. 4767/521, ostatní plocha, zeleň, o výměře 15 m²,
  p. č. 4767/522, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²,
  p. č. 4767/523, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²,

  vše v k. ú. Královo Pole,

  pozemky
  p. č. 835/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 124 m²,

  p. č. 835/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 44 m²,

  p. č. 835/5,zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 27 m²,
  p. č. 835/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²,
  p. č. 835/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m²,

  p. č. 835/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7m²,
  p. č. 835/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m²,
  p. č. 835/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m²,

  p. č. 835/18, ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m²,

  p. č. 835/19, ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m²,

  p. č. 835/20, ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m²,

  p. č. 835/21, ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m²,

  p. č. 835/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m²,

  vše v k. ú. Medlánky

  -ideální podíl o velikosti 8/10 na pozemcích:
  p. č. 839/71, orná půda, o výměře 1.047 m²,

  p. č. 839/223, orná půda, o výměře 11 m²,
  p. č. 839/224, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 807 m²,
  p. č. 839/345, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 921 m²,

  p. č. 839/346, ostatní plocha, zeleň, o výměře 37 m²,

  p. č. 839/347, ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m²,

  p. č. 839/348, ostatní plocha, zeleň, o výměře 105 m²,

  p. č. 839/352, ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m²,

  p. č. 839/353, ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m²,

  p. č. 839/354, ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m²,

  p. č.839/355, ostatní plocha, zeleň, o výměře 152 m²,

  p. č. 839/356, ostatní plocha, zeleň, o výměře 79 m²,

  vše v k. ú. Medlánky,

  - pozemek p. č. 839/130, orná půda, o výměře 3.623 m²,
  - pozemek p. č. 839/156, orná půda, o výměře 512 m²,

  vše v k. ú. Medlánky,

  - ideální podíl o velikosti 1/2 na pozemku p. č. 839/157, orná půda, o výměře 331 m², v k. ú. Medlánky,

  - ideální podíl o velikosti 1/2 na pozemku 839/265, orn&#$07 půda, o celkové výměře 13 m², v k. ú. Medlánky,


  - pozemek p. č. 839/107, orná půda, o výměře 490 m²,

  - část pozemku p. č. 839/67 ozn. v GP 1325-91/2013 jako p. č. 839/221, orná p&#$10da o výměře 37 m²,
  - pozemek p. č. 839/116, orná půda, o výměře 1.321 m²,
  - pozemek p. č. 839/124, orná půda, o výměře 884 m²,

  - pozemek p. č. 839/281, orná půda o výměře 13 m²,

  - pozemek p. č. 840/8, ostatní plocha, zeleň, o výměře 95 m²,

  - pozemek p. č. 842/5, ostatní plocha, zeleň, o výměře 91 m²,

  - pozemek p. č. 839/190, ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m²,

  - pozemek p. č. 839/194, ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m²,

  - pozemek p. č. 839/112, ostatní plocha, zeleň, o výměře 34 m²,

  - pozemek p. č. 839/204, ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m²,

  - pozemek p. č. 839/127, ostatní plocha, zeleň, o výměře 69 m²,

  - pozemek p. č. 839/210, ostatní plocha, zeleň, o výměře 69 m²,

  - pozemek p. č. 839/200, ostatní plocha, zeleň, o výměře 109 m²,

  - pozemek p. č. 840/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 128 m²

  vše v k. ú. Medlánky
  ve vlastnictví statutárního města Brna

  za pozemky
  - pozemek p. č. 4770/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 171 m²,

  - pozemek p. č. 4767/493, ostatní plocha, o výměře 130 m²,
  - pozemek p. č. 4767/494, ostatní plocha, o výměře 1.689 m²,

  - část pozemku p. č. 5721/13, označená v GP č. 2685/21-2012 jako p. &#$03. 5721/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 161 m²,

  - část pozemku p. č. 4767/445, označená v GP č. 2849-111/2013 jako p. č. 4767/445, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 679 m²,
  - část pozemku p. č. 4779/16, označená v GP č. 2849-111/2013 jako p. č. 4779/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 615 m²

  vše v k. ú. Královo Pole,

  - pozemek p. č. 4800/68, ostatní plocha, zeleň, o výměře 182 m²,
  - pozemek p. č. 5590/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.101 m²,

  - pozemek p. č. 5613/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 84 m²,
  - pozemek p. č. 5613/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²,
  - pozemek p. č. 5614/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m²,

  - pozemek p. č. 5614/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²,
  - pozemek p. č. 5615/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 602 m²,

  - pozemek p. č. 4779/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým&#$01ře 38 m²

  vše v k. ú. Královo Pole,

  - pozemek p. č. 839/139, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 992 m²,

  - pozemek p. č. 839/160, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.024 m²,

  - pozemek p. č. 839/217, ostatní plocha, zeleň, o výměře 206 m²,

  - pozemek p. č. 839/218, ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m²,
  - pozemek p. č. 839/215, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 172 m²,

  - pozemek p. č. 839/109, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 178 m²,
  - pozemek p. č. 839/131, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 240 m²,

  - pozemek p. č. 839/141, ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 190 m²,

  - pozemek p. č. 839/213, ostatní plocha, zeleň, o výměře 36 m²,

  - pozemek p. č. 845/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 354 m²,

  - pozemek p. č. 839/195, ostatní plocha, zeleň, o výměře 24 m²,

  - pozemek p. č. 839/192, ostatní plocha, zeleň, o výměře 51 m²,

  - pozemek p. č. 839/137, ostatní plocha, zeleň, o výměře 495 m²

  vše v k. ú. Medlánky
  ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně, s doplatkem ve výši 1.549.716,-Kč ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. ZMB souhlasí s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do KN na základě této směnné smlouvy před dnem 1. 11. 2016, tj. před nabytím účinnosti zákona č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do KN na základě darovací smlouvy mezi statutárním městem Brnem a VUT, na základě které budou do vlastnictví statutárního města Brna bezúplatně převedeny zbývající pozemky v k. ú. Medlánky ve vlastnictví VUT dotčené stavbou "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace".

 • 110.

  Svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemku p. č. 985/20 k. ú. Medlánky - ZM7/1547

  ZMB schvaluje MČ Brno-Medlánky svěření pozemku
  - p. č. 985/20 − ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha, o výměře 54 m²

  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kat.: část I − školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 41 přílohy č. 4.

  111.

  Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 2375/192 k. ú. Žabovřesky - ZM7/1546

  ZMB schvaluje MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku
  - p. č. 2375/192 − ostatní plocha, o výměře 132 m²

  k. ú. Žabovřesky
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. − školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 41 přílohy č. 4.

  112.

  Svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemků p. č. 2390/2 a p. č. 2397/2 v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/1623

  ZMB schvaluje MČ Brno-Starý Lískovec svěření pozemků
  - p. č. 2390/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m²

  - p. č. 2397/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 19 m²

  vše v k. ú. Starý Lískovec
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4.


  113.

  Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 1077 v k. ú. Žebětín - ZM7/1625

  ZMB schvaluje MČ Brno-Žebětín svěření pozemku
  - p. č. 1077 − orná půda, o výměře 1.704 m²

  v k. ú. Žebětín
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4, do doby realizace dopravní stavby dle ÚPmB.


  114.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 1306/2, p. č. 1306/3, 1338/6 a části p. č. 1338/8 k. ú. Lesná - ZM7/1644

  ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemků
  - p. č. 1306/2 ‒ ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 256 m²

  - p. č. 1306/3 ‒ ostatní plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 76 m²
  - p. č. 1338/6 ‒ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 652 m²
  - části p. č. 1338/8 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m²

  dle geometrického plánu č. 734-30/2006 označené původním p. č. 1338/6 písm. "c"
  v k. ú. Lesná
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4.


  115.

  Svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, části pozemku p. č. 406/1 k. ú. Medlánky - ZM7/1645

  ZMB schvaluje MČ Brno-Medlánky svěření části pozemku
  - p. č. 406/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 15 m², dle neměřick&#$09ho záznamu č. 1381-67/2014 pozemek p. č. 403
  v k. ú. Medlánky,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4.

  116.

  Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 902/6, p. č. 902/114, p. č. 902/115, p. č. 902/116, p. č. 902/117, p. č. 902/118, p. č. 902/227 a p. č. 902/228 k. ú. Lesná - ZM7/1646

  ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemků
  - p. &#$03. 902/6 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.220 m²
  - p. č. 902/114 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 849 m²

  - p. č. 902/115 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 107 m²
  - p. č. 902/116 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 211 m²

  - p. č. 902/117 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 86 m²
  - p. č. 902/118 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 455 m²

  - p. č. 902/227 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 113 m²
  - p. č. 902/228 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 52 m²

  v k. ú. Lesná
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4.


   

  117.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 4001/1, p. č. 4001/2, p. č. 4002/1, p. č. 4002/2 a p. č. 4003 v k. ú. Tuřany - ZM7/1647

  ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemků
  - p. č. 4001/1 - orná půda, o výměře 1.448 m2

  - p. č. 4001/2 - ostatní plocha, o výměře 12 m2

  - p. č. 4002/1 - orná půda, o výměře 1.288 m2

  - p. č. 4002/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2

  - p. č. 4003 - orná půda, o výměře 446 m2

  v k. ú. Tuřany,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném zněni, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4 s podmínkou, že pozemky budou využívány jako zahrady.

  118.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 4588, p. č. 4591 a p. č. 4593 v k. ú. Tuřany - ZM7/1648

  ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemků
  - p. č. 4588 - ostatní plocha, o výměře 21 m²
  - p. č. 4591 - ostatní plocha, o výměře 54 m²

  - p. č. 4593 - ostatní plocha, o výměře 68 m²

  v k. ú. Tuřany
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4 s podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s krátkou výpovědní lhůtou.   

  119.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 53 v k. ú. Dvorska - ZM7/1649

  ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku
  - p. č. 53 − orná půda, o výměře 2.164 m²

  v k. ú. Dvorska
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4.

  120.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed,  pozemku p. č. 684/5 v k. ú. Štýřice - ZM7/1650

  ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku
  - p. č. 684/5 − ostatní plocha, o výměře 244 m²

  v k. ú. Štýřice
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4.


   

  121.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 716/1, 766, 769, 770/1, 772, 1853, 1854/6, 1863, 1864 v k. ú. Komárov - ZM7/1668

  ZMB neschvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
  - p. č. 716/1 - ostatní plocha, o výměře 2.069 m²
  - p. č. 766 - ostatní plocha, o výměře 69 m²
  - p. č. 769 - ostatní plocha, o výměře 2.454 m²

  - p. č. 770/1 - ostatní plocha, o výměře 255 m²
  - p. č. 772 - ostatní plocha, o výměře 40 m²
  - p .č. 1853 - ostatní plocha, o výměře 435 m²

  - p. č. 1854/6 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 161 m²
  - p. č. 1863 - ostatní plocha, o výměře 608 m²
  - p. č. 1864 - ostatní plocha, o výměře 383 m²

  v k. ú. Komárov
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4.


   

  122.

  Svěření majetku města MČ Brno-jih,  pozemků p. č. 1845/1, 1845/4, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854/1, 1854/4, 1855, 1857, 1858, 1860, 1862, 1865, 1866, 1867, 1869, 1872, 1873, 1875, 1876 v k. ú. Komárov - ZM7/1651

  ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
  - p. č. 1845/1 - ostatní plocha, o výměře 116 m²
  - p. č. 1845/4 - ostatní plocha, o výměře 114 m²

  - p. č. 1849 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 128 m²
  - p. č. 1850 - ostatní plocha, o výměře 416 m²
  - p. č. 1851 - ostatní plocha, o výměře 111 m²
  - p. č. 1852 - ostatní plocha, o výměře 75 m²

  - p. č. 1854/1 - ostatní plocha, o výměře 370 m²
  - p. č. 1854/4 - ostatní plocha, o výměře 66 m²
  - p. č. 1855 - ostatní plocha, o výměře 86 m²
  - p. č. 1857 - ostatní plocha, o výměře 106 m²

  - p. č. 1858 - ostatní plocha, o výměře 110 m²
  - p. č. 1860 - ostatní plocha, o výměře 1.557 m²
  - p. č. 1862 - ostatní plocha, o výměře 510 m²
  - p. č. 1865 - ostatní plocha, o výměře 135 m²

  - p. č. 1866 - ostatní plocha, o výměře 28 m²
  - p. č. 1867- ostatní plocha, o výměře 130 m²
  - p. č. 1869 - ostatní plocha, o výměře 435 m²
  - p. č. 1872 - ostatní plocha, o výměře 97 m²

  - p. &#$03. 1873 - ostatní plocha, o výměře 50 m²
  - p. č. 1875 - ostatní plocha, o výměře 1.012 m²
  - p. č. 1876 - ostatní plocha, o výměře 492 m²

  v k. ú. Komárov
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4.


   

  123.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed,  pozemků p. č. 169/14, 169/15, 182 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1652

  ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků
  - p. č. 169/14 - ostatní plocha, o výměře 1.863 m²
  - p. č. 169/15 - ostatní plocha, o výměře 1.990 m²
  - p. č. 182 - ostatní plocha, o výměře 446 m²

  v k. ú. Staré Brno
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 124 přílohy č. 4.


   

  124.

  Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 4422/552 a p. č. 4422/554 v k. ú. Líšeň - ZM7/1653

  ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění pozemků
  - p. č. 4422/552 − ostatní plocha, o výměře 7.148 m²

  - p. č. 4422/554 − ostatní plocha, o výměře 332 m²

  v k. ú. Líšeň
  z kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek svěřený rozhodnutím ZMB č. Z3/017 ze dne 11.  4. 2000 se souhlasem MČ Brno-Líšeň.   
   

  125.

  Uznání vlastnického práva xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx k části pozemku p. č. 1639/1 a části pozemku p. č. 1640/5, k. ú. Slatina formou souhlasného prohlášení - ZM7/1672

  1. ZMB bere na vědomí

  • žádost xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx ze dne 23. 2. 2016 o uznání vlastnického práva vydržením formou souhlasného prohlášení dle vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vč. doplnění žádosti ze dne 3. 4. 2016,

  • pravomocný rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 52 C 8/2015-65 ze dne 22. 9. 2015, právní moc 27. 10. 2015, na zamítnutí žaloby statutárního města Brna o vydání bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. č. 1639/1 a části pozemku p. č. 1640/5, oba v k. ú. Slatina.


  2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva - společné jmění manželů xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vydržením k datu 1. 1. 1992 k části pozemku p. č. 1639/1 a k části pozemku p. č. 1640/5, oba v k. ú. Slatina, obec Brno, označeným dle geometrického plánu č. 2906-3/2016 jako pozemek p. č. 1639/9 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m², a pozemek p. č. 1640/11 - ostatní plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 2 m², oba v k. ú. Slatina, obec Brno.


  3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a manželi xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx k uznání vlastnického práva Františka a Niny Jahodových, vydržením dle ust. § 134 obč. zákoníku - zákon č. 40/1964 Sb., ke dni 1. 1. 1992 k části pozemku p. č. 1639/1 a k části pozemku p. č. 1640/5, oba v k. ú. Slatina, obec Brno, označeným dle geometrického plánu č. 2906-3/2016 jako pozemek p. č. 1639/9 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m², a pozemek p. č. 1640/11 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m², oba v k. ú. Slatina, obec Brno.

  Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 90 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  126.

  Dohoda o narovnání a souhlasné prohlášení týkající se vlastnictví pozemku p. č. 2320 a částí pozemků p. č. 2321, p. č. 2322 a p. č. 2362/42 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/1654

  1. ZMB bere na vědomí
  dopis xxx. xxxxxx xxxxxxxx ze dne 20. 1. 2015 obsahující návrh na smírné řešení otázky vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2320 a k částem pozemků p. č. 2321, p. č. 2322 a p. č. 2362/42 v k. ú. Žabovřesky manžely xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a to tak, že:

  • statutární město Brno uzná vlastnické právo xxx. xxxxxx xxxxxxxx (dědice xxxxx xxxxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 2321 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 47 m² a části pozemku p. č. 2322 - zahrada, o výměře 31 m², oba v k. ú. Žabovřesky,
  • xxx. xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx se zaváží neuplatňovat vlastnické právo k pozemku p. č. 2320 - zahrada, o výměře 90 m² a části pozemku p. č. 2362/42 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m², oba v k. ú. Žabovřesky, odstranit jejich oplocení a předat je statutárnímu městu Brnu.


  2. ZMB schvaluje

  1. dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem na straně jedné a xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx na straně druhé, na základě které:
   • statutární město Brno uzná vlastnické právo xxx. xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 2321 dle geometrického plánu č. 2743-92/2016 označené jako p. č. 2321/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 47 m² a části pozemku p. č. 2322 dle geometrického plánu č. 2743-92/2016 označené jako p. č. 2322/2 - zahrada, o výměře 31 m², oba v k. ú. Žabovřesky,

   • xxx. xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx se zaváží neuplatňovat vlastnické právo k pozemku p. č. 2320 - zahrada, o výměře 90 m² a části pozemku p. č. 2362/42 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m², oba v k. ú. Žabovřesky, odstranit jejich oplocení a předat je statutárnímu městu Brnu,

  za podmínek uvedených v dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 91a těchto usnesení.

  1. uznání vlastnického práva xxx. xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx k pozemkům:
   • části p. č. 2321 dle geometrického plánu č. 2743-92/2016 označené jako p. č. 2321/2 - ostatní plocha, zeleň, o vým&#$01ře 47 m²
   • části p. č. 2322 dle geometrického plánu č. 2743-92/2016 označené jako p. č. 2322/2 - zahrada, o výměře 31 m²,

  oba v k. ú. Žabovřesky,
  formou souhlasného prohlášení, které tvoří přílohu č. 91b těchto usnesení.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

   

  127.

  Dohoda o narovnání a souhlasné prohlášení k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č. 258/4, k. ú. Žebětín a k odstranění triplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č. 258/5, v k. ú. Žebětín - ZM7/1670

  1. ZMB bere na vědomí
  návrh na odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č. 258/4, k. ú. Žebětín a na odstranění triplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č. 258/5, k. ú. Žebětín
  - sdělení xxxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím právní zástupkyně xxx. xx. xxxx xxxxxxxxx, advokátky ze dne 5. 5. 2016 k odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku
  p. č. 258/4, k. ú. Žebětín a k odstranění triplicitního vlastnictví k pozemku p. č. 258/5, k. ú. Žebětín
  -vyjádření xxxxx xxxxx ze dne 16. 6. 2015 adresované xxxxxxx xxxxxxxxx k pozemku p. č. 258/5, k. ú. Žebětín.

  2. ZMB souhlasí

  a) se změnou přílohy č. 106c schválené usnesením Z5/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 23. 6. 2009, bod 141, jejíž podstatný obsah tvořil text:
  dohody o narovnání mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxx xxxxxxxx o narovnání
  vlastnického vztahu k pozemkům:

  - p. č. 258/4 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²
  - p. č. 258/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

  oba v k. ú. Žebětín
  spočívající v uznání výlučného vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxx k těmto pozemkům oproti poskytnutí finanční kompenzace 20.000,- Kč ze strany xxxxxxx xxxxxxx ve prospěch statutárního města Brna.


  b) se změnou přílohy č. 106d schválené usnesením Z5/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 23. 6. 2009, bod 141. jejíž podstatný obsah tvořil text:

  - souhlasného prohlášení uzavírané ve smyslu ust. § 40 odst. 2, ust. § 45 odst. 3 vyhl. ČÚZK č. 26/2007 Sb. mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxx xxxxxxxx k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví a uznání výlučného vlastnictví xxxxxxx xxxxxxx k pozemkům p. č. 258/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m² a p. č. 258/5 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11 m², k. ú. Žebětín.


  takto:

  3. ZMB schvaluje
  a) dohodu mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxx xxxxxxxx o narovnání vlastnického vztahu k pozemkům:
  - p. č. 258/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 18 m²
  - p. č. 258/5 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

  oba v k. ú. Žebětín
  spočívající
  v uznání výlučného vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxx
  - k pozemku p. č. 258/4 k. ú. Žebětín, na LV č. 3345. k. ú. Žebětín
  v uznání vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxx, který zůstane zapsán duplicitním zápisem vlastnictví
  - k pozemku p.č. 258/5, k. ú. Žebětín, na LV č. 3394. k. ú. Žebětín
  Dohoda o narovnání tvoří přílohu č. 92a těchto usnesení;

  b) souhlasné prohlášení uzavírané dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxx xxxxxxxx
  k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví a uznání výlu&#$03ného vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxx k pozemku p. č. 258/4 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², k. ú. Žebětín a k odstranění triplicitního zápisu vlastnictví a uznání vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxx k pozemku p.č. 258/5 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 11 m², k. ú. Žebětín.
  Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 92b těchto usnesení.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


   

  128.

  Souhlasné prohlášení k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům p. č. 300/9, 300/12, 315/2, 324/90, 324/93, 324/94, 324/97, 324/98, 324/99, 324/100 a p. č. 325/2, vše v k. ú. Lesná a ukončení soudního sporu sp. zn. 48 C 70/2013 o určení vlastnictví - ZM7/1669

  1. ZMB bere na vědomí

  • existenci soudního sporu vedeného pod sp. zn. 48 C 70/2013 mezi žalobcem statutárním městem Brnem a žalovanými xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, o určení vlastnického práva k pozemkům p. č. 300/9, 300/12, 315/2, 324/90, 324/93, 324/94, 324/97, 324/98, 324/99, 324/100 a 325/2, vše v k. ú. Lesná,

  • souhlas xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím právního zástupce xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, s návrhem mimosoudního narovnání k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům p. č. 300/9, 300/12, 315/2, 324/90, 324/93, 324/94, 324/97, 324/98, 324/99, 324/100 a p. č. 325/2, vše v k. ú. Lesná, formou souhlasného prohlášení vč. narovnání realizovaných zápisů v evidenci nemovitostí na podkladě chybných listin.


  2. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx. xxxxxxx xxxxxxxx k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví dosud zapsaného:

  • statutární město Brno - podíl 1/1
  • xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - podíl id. ½
  • xxx. xxxxx xxxxxx - podíl id. ½

  ke změně zápisu v katastru nemovitostí k dosažení souladu se skutečným stavem odpovídajícím nabývacím listinám obou stran, spočívající:

  • v uznání podílového spoluvlastnictví stran, takto:
   • statutární město Brno - podíl id. ½
   • xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - podíl id. ¼
   • xxx. xxxxx xxxxxx - podíl id. ¼

  k pozemkům:
  - p. č. 300/9 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 37 m²

  - p. č. 300/12 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 470 m²
  - p. č. 315/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m²

  - p. č. 324/90 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 76 m²
  - p. č. 324/93 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m²
  - p. č. 324/94 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 40 m²

  - p. č. 324/97 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 69 m²
  - p. č. 324/98 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m²
  - p. č. 324/99 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m²

  - p. &#$03. 324/100 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 208 m²
  - p. č. 325/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 54 m²

  vše v k. ú. Lesná, obec Brno,

  • ve zpětvzetí žalobního návrhu vedeného pod sp. zn. 48 C 70/2013 na určení vlastnictví k uvedeným pozemkům, s tím, že žádná ze stran nebude požadovat náhradu nákladů soudního řízení, s tím, že každý účastník ponese náklady soudního řízení, které mu vznikly.

  Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 93 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  129.

  Dodatek k plánovací smlouvě se společností M development, s. r. o. - "Brno, ul. Vyhlídalova -15 B.J." - ZM7/1671

  1. ZMB bere na vědomí

  • žádost společnosti M development, s.r.o., o dodatek k plánovací smlouvě č. 6314172698, datovanou 2. 5. 2016, ve znění změn:
   1. termínu zahájení a řádného pokračování ve výstavbě dopravní a technické infrastruktury, a to z původního termínu do 30. 9. 2015 na nový termín do 30. 9. 2017,
   2. termínu pro dokončení výstavby dopravní a technické infrastruktury, a to z původního termínu do 30. 9. 2016 na nový termín do 30. 9. 2018;

  • opravu bankovního spojení pro depozitní účet SMB v dodatku plánovací smlouvy.

  2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314172698, jehož předmětem je změna termínů k zahájení, pokračování a dokončení výstavby dopravní a technické infrastruktury související se stavbou "Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J.".
  Dodatek č. 1 plánovací smlouvy tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  130.

  Smlouva o náhradě újmy se společností Technologický Park Brno, a. s., P&O Netherlands B.V. a Vysokým učením technickým v Brně - ZM7/1655

  1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že:

  • Technologický Park Brno, a.s. nabyl na základě směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 6316170836 uzavřené se statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. dne 5. 4. 2016 (s právními účinky zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ke dni 6. 4. 2016), vlastnické právo k pozemkům p. č. 839/34 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2.984 m² a p. č. 839/305 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 225 m²;

  • v důsledku této směny došlo k datu 6. 4. 2016 ve smyslu ust. § 1993 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění k zániku práva nájmu společnosti Technologický Park Brno, a.s., k předmětným pozemkům dle nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Technologickým Parkem Brno, a. s. dne 5. 8. 1993 ve znění dodatku č. l ze dne 22. 2. 1996, dodatku č. 2 ze dne 10. 6. 1997 a dohody o ukončení nájmu pozemků a zaplacení hodnoty nepeněžitého vkladu č. 0063101103489 ze dne 23. 8. 2010, přičemž právo nájmu k těmto pozemkům spolu s dalšími pozemky bylo vloženo jako nepeněžitý vklad města do základního kapitálu společnosti Technologický Park Brno, a.s., při jejím založení v roce 1993;

  • Technologický Park Brno, a.s., v této souvislosti požádal o peněžitou kompenzaci za zánik práva nájmu pozemků p. č. 839/34 a 839/305 v k. ú. Medlánky za období, kdy toto právo nájmu k uvedeným pozemkům mu nebude již poskytnuto.


  2. ZMB schvaluje náhradu újmy ve výši 568.081,- Kč Technologickému Parku Brno, a. s. vzniklou tím, že právo nájmu pozemků p. č. 839/34 a 839/305 v k. ú. Medlánky zaniklo před dohodnutou dobou a za podmínek uvedených ve smlouvě o náhradě újmy, která tvoří přílohu č. 95 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  131.

  Neprominutí neoprávněně inkasované částky MČ Brno-střed, rozpočtové opatření - ZM7/1656

  1. ZMB nepromíjí MČ Brno-střed vrácení neoprávněně inkasované částky 389.037,29 Kč za pronájem pozemku p. č. 809/3 k. ú. Staré Brno od 1. 1. 1998 do 22. 9. 2015, který nebyl městské části svěřen.

  2. Pro případ, že MČ neuhradí na výzvu Majetkového odboru MMB částku 389.037,29 Kč městu Brnu do 30. 10. 2016,
  ZMB schvaluje

  • krácení příjmů postoupených MČ Brno-střed dle článku 76, odst. 9 Statutu města Brna o částku odpovídající vzniklé pohledávce města bez penále ve výši obvyklých úroků peněžních ústavů na území města Brna,

  • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 96 těchto usnesení.

  132.

  Změna a doplnění části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/15 konaného dne 2. února 2016, bod 106 - ZM7/1560

  ZMB schvaluje změnu části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/15 konaného dne 2. února 2016, bod 106, která zní:

  "V záhlaví vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě u společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. se text, který zní:
  Sídlo: Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno".

  mění a nově zní takto:
  Sídlo: Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno.
  úpravu vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě zejména v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dle textu uvedeného v příloze, která tvoří přílohu č. 97 těchto usnesení.
  V ostatním zůstává usnesení beze změny.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  133.

  "I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - I. etapa" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/1554

  ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - I. etapa", které tvoří přílohu č. 98 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  134.

  "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/1682

  ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4", které tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  136.

  Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" - ZM7/1544

  ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4" uzavřené dne 5. 4. 2016 mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, společností Dopravní podnik města Brna, a.s., a společností Teplárny Brno, a.s., který tvoří přílohu č. 100 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  137.

  Smlouva o  sdružení zadavatelů a spolufinancování stavby "Brno, rekonstrukce ulice Valchařská" - ZM7/1543

  ZMB schvaluje smlouvu o sdružení zadavatelů a spolufinancování stavby "Brno, rekonstrukce ulice Valchařská" mezi statutárním městem Brnem, společností Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ 255 08 881, společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 255 12 285 a společností Brněnské komunikace, a.s., IČ 607 33 098, která tvoří přílohu č. 101 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   
   
   
   
   

  138.

  Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna celoměstského významu - 40. soubor - ZM7/1583

  1. ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 44 stavebního zákona
  - Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna celoměstského významu − 40. soubor:
  B6/14-CM STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, celoměstská změna,
  Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vč. předkupních práv

  Záměrem změny je prověřit již vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v ÚPmB přijatá opatřeními obecné povahy s funkčním využitím území a v případě potřeby navrhnout odpovídající řešení (zpřesnění, případně též u některých veřejně prospěšných staveb a opatření i možnost vypuštění). Změna by měla rovněž upřesnit režim veřejně prospěšných staveb vymezených v ÚPmB dle § 108 zákona č. 50/1976 Sb.


  2. ZMB bere na vědomí

  • že záměry změn označené jako A1/14-CM, B1/14-CM, B4/14-CM, B5/14-CM uvedené v Záměru pořídit změny Územního plánu města Brna celoměstského významu − 40. soubor jsou duplicitní s již pořizovanými změnami, a tudíž se nebudou samostatně pořizovat,

  • že RMB nepřijala usnesení k záměrům změn Územního plánu města Brna celoměstského významu

  B2/14-CM MČ BRNO-ČERNOVICE, MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Černovice, k. ú. Brněnské Ivanovice, změna celoměstského významu, Lokalita Černovická terasa, ul. Průmyslová

  Záměrem změny je prověřit možnost změny funkčních ploch pro rozvoj pracovních příležitostí na základě Územní studie "Průmyslová" (zpracovatel Knesl+Kynčl s.r.o., 05/2013) dle požadavků Majetkového odboru MMB zastupující statutární město Brřno jako majoritního vlastníka pozemků.

  B3/14-CM MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Tuřany, změna celoměstského významu, Lokalita u letiště Brno-Tuřany, pod dálnicí D1

  Záměrem změny je prověřit možnost změny funkčních ploch na základě Územní studie "Umístění veřejného logistického centra - lokalita u letiště Brno-Tuřany (zpracovatel UAD studio, spol. s r.o., 03/2014) mezi dálnicí D1, ulicí Evropskou, letištěm Brno-Tuřany a výhledovou silnicí II/380.

   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  139. Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna - 44. soubor - ZM7/1679

  Zastupitelstvo města Brna

  - s c h v a l u j e

  v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve  znění pozdějších předpisů,

 •  Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna - 44. soubor:

  jako změny CELOMĚSTSKÉHO VÝZNAMU


  V upraveném znění záměru:

  AB1/15-I

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Staré Brno, ul. Leitnerova, Křídlovická, Hybešova

  Prověřit možnost změny závazné části regulativů ÚPmB s cílem umožnit v návrhových plochách které jsou dotčeny vyhlášeným záplavovým územím, realizovat stavby pro bydlení a školství i před realizací protipovodňových opatření dle Generelu odvodnění města Brna.

  AB79/15-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Trnitá, lokalita Jižní Centrum

  Prověřit možnost vymezení nového funkčního typu pro plochy smíšené se závazně určeným podílem bydlení minimálně 30% v ploše s cílem zajištění co nejvyššího podílu bydlení v této rozvojové lokalitě.

  pro území městské části BRNO-BOHUNICE

  V upraveném znění záměru:

  B3/13-I

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, východně od ul. Ukrajinské

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem optimalizovat funkční využití daného území s možnosti vymezení ploch zeleně.

  V upraveném znění záměru:

  B5/13-II

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Lány (areál za SZŠ)

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch dle prověření v územní studii "Bohunice, ulice Lány".

  B6/13-II

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Jihlavská (při západní bráně do hřbitova)

  Prověřit možnost změny dopravního řešení ulice Jihlavská (včetně případné změny funkčního využití ploch) za účelem ponechání stávajícího uspořádání namísto navrhovaného mimoúrovňového rozšíření komunikace.

  B7/13-II

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Čeňka Růžičky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití plochy pro pokrytí deficitu parkovacích míst v území.

   
   
   
   

  B12/14-II

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Lány, p. p. č. 888/1

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vymezení plochy komunikace v bývalém areálu Střední zahradnické školy dle skutečného stavu.

  B19/15-I

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření ploch fakulty Sportovních studií v areálu Univerzitního kampusu Bohunice o další prostory pro sportovní aktivity.

  B1/15-II

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Jihlavská (před vazební věznicí)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem zachování využití pozemků pro zeleň.

  B9/13-II

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Nové Nivky

  Prověřit možnost změny významu plochy z návrhové na stabilizovanou z důvodu naplnění plochy.

  B10/13-II

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Lány (areál za SZŠ)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití ploch v bývalém areálu Střední zahradnické školy pro zemědělskou činnost.

  B86/15-II

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, mezi tokem Leskavy a železniční trati

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem využití pro individuální rekreaci (dle skutečného stavu).

  pro území městské části BRNO-BOSONOHY

  V upraveném znění záměru:

  B10/14-I

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, západně od ul. Křivánky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy navazující na stávající stabilizovanou plochu bydlení za účelem výstavby rodinných domů.

  B20/15-I

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, při ul. Křivánky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití pro rodinné bydlení.

  B21/15-I

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, mezi ul. Křivánky - Pražská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinných domů.

   

  B23/15-I

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, ul. Sojkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  pro území městské části BRNO-BYSTRC

  B14/14-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Foltýnova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rekonstrukce nemovitosti SBD Průkopník a prověřit navýšení IPP z 0,7 na 1,3 dle požadavků aktuálního investičního záměru.

  B4/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, lokalita Kamechy- ul. Kuršova, Horní náměstí

  Prověřit možnost změn funkčního využití ploch vyplývajících z územní studie "Dopracování územní studie "Bystrc II - západ".

  B11/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Rakovecká

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vybudování areálu pro pobytovou rekreaci.

  pro území městské části BRNO-ČERNOVICE

  V upraveném znění záměru:

  B28/13-II

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, ul. Těžební-Olomoucká

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem stabilizace mateřské školky Kinder-City a centrály záchranné služby v lokalitě.

  B36/14-II

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, ul. Olomoucká, areál Vinamo

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů s funkcí obchodní činnosti, služeb, ubytování a bydlení.

  B14/15-II

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, ul. Charbulova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy v areálu společnosti Nová Mosilana na plochy pro průmysl a navýšení hodnoty indexu podlažních ploch z důvodu modernizace provozu.

  V upraveném znění záměru:

  B71/15-II

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, ul. Charbulova

  Prověřit možnost navýšení hodnoty indexu podlažních ploch v návrhové ploše bydlení za účelem výstavby objektů pro bydlení.

   
   
  pro území městské části BRNO-CHRLICE

  B28/13-I

  MČ BRNO-CHRLICE, k. ú. Chrlice, ul. Roviny

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem nového využití bývalého areálu SOŠ a SOU obchodní v Brně, v těsném sousedství průmyslové zóny. JMK nepočítá s využitím ploch pro školství.

  B27/13-II

  MČ BRNO-CHRLICE, k. ú. Chrlice, ul. Výspa

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

   

  B37/14-II/12

  MČ BRNO- CHRLICE, k. ú. Chrlice, lokalita pod Holáseckými jezery

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace realizovaného biokoridoru ÚSES s cílem zajistit udržitelnost projektu financovaného z evropských fondů.

  B37/14-II/13

  MČ BRNO- CHRLICE, k. ú. Chrlice, dálnice D2, lokalita Dolní louky

  Prověřit možnost změny funkčního využití a významu funkční plochy dle skutečného stavu využití území za účelem stabilizace zeleně.

  B16/15-II

  MČ BRNO-CHRLICE, k. ú. Chrlice, ul. Ernsta Macha

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem umístění hasičské zbrojnice.

  V upraveném znění záměru:

  B17/15-II

  MČ BRNO-CHRLICE, k. ú. Chrlice, ul. Zámecká, Splavisko

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy pro veřejnou zeleň v celé ploše, která se nachází v záplavové zóně.

  pro území městské části BRNO-IVANOVICE

  B16/14-I

  MČ BRNO-IVANOVICE, k. ú. Ivanovice, ul. Žilkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  pro území městské části BRNO-JEHNICE

  B45/15-I

  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, ul. Plástky - ul. Blanenská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B65/15-I

  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská - ul. Havláskova

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy (na plochu návrhovou) za účelem výstavby objektu bydlení.

   
  pro území městské části BRNO-JIH

  B46/14-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Horní Heršpice, ul. Kšírova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vytvoření plochy městské zeleně.

   
  V upraveném znění záměru:

  B47/14-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, ul. Havránkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření ploch komunikací a prostranství místního významu.

   

  B48/14-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, park Jižní náměstí

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vytvoření plochy městské zeleně.

  B49/14-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, ul. Pěstitelská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vytvoření plochy městské zeleně.

  B35/14-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Horní Heršpice, ul. Ořechovská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B37/14-II/1

  MČ BRNO- JIH, k.ú. Dolní Heršpice, soutok Svratky a Svitavy

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace realizovaného regionálního biocentra ÚSES Soutok Svratky a Svitavy.

  B37/14-II/2

  MČ BRNO- JIH, k.ú. Dolní Heršpice, k. ú. Horní Heršpice, vodní tok Leskavy

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace realizovaného biokoridoru ÚSES vodní tok Leskava s cílem zajistit udržitelnost projektu financovaného z evropských fondů.

  B37/14-II/3

  MČ BRNO- JIH, k.ú. Přízřenice, u hranice Brna a Modřic, podél ramene Svratky

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace realizovaného biokoridoru ÚSES s cílem zajistit udržitelnost projektu financovaného z evropských fondů.

   
   
   

  B59/15-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, ul. Vídeňská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem úpravy okružní křižovatky a rozšíření stávajícího průmyslového areálu ABB, s.r.o.

  B70/15-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Komárov, ul. Tuháčkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem rozšíření plochy zeleně před ZŠ Tuháčkova.

  B19/15-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Přízřenice, ul. Modřická

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B82/15-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Přízřenice, ul. Vídeňská (areál PROMET)

  Prověřit možnost změny funkčního využití a vymezení plochy dle skutečného stavu za účelem rozšíření výroby a zřízení autoservisu s prodejem, sklady a administrativou v rámci stávajícího areálu.

  pro území městské části BRNO-JUNDROV

  B31/13-I

  MČ BRNO - JUNDROV, k. ú. Jundrov, lokalita Pod Dubovou - KáČaTa

  Prověřit možnost změny spočívající ve vytyčení dopravního koridoru pro obsluhu sportovního areálu KáČaTa s cílem napojit vznikající komunikační systém na sportovní areál a odklonit dopravu od řeky.

   

  B17/14-II

  MČ BRNO-JUNDROV, k. ú. Jundrov, ul. Kníničská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy s cílem využívat plochy jako zemědělskou půdu (zahrádky, chaty), jak je tomu na okolních pozemcích, prověřit možnost vypuštění vedení biokoridoru.

  B75/15-II

  MČ BRNO-JUNDROV, k. ú. Jundrov, ul. Pivoňkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.


   
  pro území městské části BRNO-KNÍNIČKY

   
  B28/15-II

  MČ BRNO- KNÍNIČKY, k. ú. Kníničky, lokalita Maximus Resort

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem budoucího využití pro hromadnou rekreaci případně pro rekreační zeleň s cílem funkčního připojení pozemků k areálu hotelu.

  B29/15-II

  MČ BRNO- KNÍNIČKY, k. ú. Kníničky, ul. Rozdrojovická

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem budoucího využití pro individuální rekreaci případně pro sport.

  pro území městské části BRNO-KOHOUTOVICE

  B1/13-I

  MČ BRNO- KOHOUTOVICE, k. ú. Kohoutovice, ul. Stamicova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití části plochy pro zeleň (park).

   
  V upraveném znění záměru:

  B33/15-I

  MČ BRNO- KOHOUTOVICE, k. ú. Kohoutovice, ul. Libušina třída - ul. Voříškova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem možnosti nástavby jednoho podlaží určeného pro bydlení.

  V upraveném znění záměru:

  B30/15-II

  MČ BRNO- KOHOUTOVICE, k. ú. Kohoutovice, lokalita u Myslivny

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem jiného využití na místě nevyužívaného vodárenského objektu.

   

  pro území městské části BRNO-KOMÍN

  B9/13-I

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, ul. V Hlubočku

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem zřízení sadu ovocných dřevin a využití pozemku k individuální rekreaci.

  B11/14-II

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, ul. Palcary, Bystrcká

  Prověřit možnost změny dopravní obsluhy a komunikačního propojení mezi ulicemi Palcary a Bystrcká.

  B37/14-II/4

  MČ BRNO- KOMÍN, k. ú. Komín, lokalita u ZOO

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace realizovaného biokoridoru ÚSES s cílem zajistit udržitelnost projektu financovaného z evropských fondů. Zároveň je v návaznosti na pozemkovou úpravu v území realizován i interakční prvek ÚSES.

  B32/15-II

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, letiště Medlánky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vymezení plochy letiště dle skutečného stavu.

  pro území městské části BRNO-KRÁLOVO POLE

  B1/13-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Ponava, ul. Staňkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizovat (úpravou a dostavbou stávajícího objektu) polyfunkční dům s funkcí obchodu, služeb, zdravotnictví, školství, sportu a bydlení.

  V upraveném znění záměru:

  B6/14-I/1

  MČ BRNO- KRÁLOVO POLE, k.ú. Královo Pole, ul. Purkyňova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkoviště typu P+R na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně a se zohledněním dalších plánovaných záměrů, včetně zajištění průchodnosti územím.

   
   

  B6/14-I/3

  MČ BRNO- KRÁLOVO POLE, k.ú. Černá pole, tř. Generála Píky- ul. Porgesova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkoviště typu P+R na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně.

  B6/14-I/7

  MČ BRNO- KRÁLOVO POLE, k.ú. Ponava, ul. Šumavská, ul. Štefánikova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkovacího domu - návštěvnického na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně.

  B4/14-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Sadová, ul. Zaječí hora, ul. Menšíkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vytvoření ploch návrhového bydlení a řešení jiného vedení komunikace dle skutečného stavu.

  B5/14-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Sadová, ul. Kociánka, ul. Gustava Broma

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace části plochy bydlení.

  V upraveném znění záměru:

  B34/15-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Sadová, ul. Kociánka, ul. Menšíkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití území s cílem zajistit v území kapacity pro výstavbu zařízení obchodu a služeb sloužících potřebě obyvatel předmětného území a pro tyto účely navrhnout přiměřenou intenzitu využití území.

  B37/15-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Královo Pole, Mojmírovo nám., ul. Košinova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření plochy smíšené s cílem umožnit výstavbu bytového domu s obchodními prostory v parteru domu.

  B38/15-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Královo Pole, ul. Myslínova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití pro bydlení dle skutečného stavu a provozování občerstvení v návaznosti na sousední cyklistickou stezku.

  B39/15-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Královo Pole, ul. Purkyňova -
  ul. Hradecká

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy s cílem nové orientace aktivit v lokalitě na obchod, skladování a služby.

  pro území městské části BRNO-LÍŠEŇ

  B16/13-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Holzova - ul. Letecká

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vyřešit dopravní zátěž a zajistit plynulost provozu rozšířením komunikace v křižovatce nebo vybudováním kruhového objezdu.

  B35/14-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, nám. Karla IV.

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů občanského vybavení a malometrážních bytů.


  V upraveném znění záměru:

  B41/15-II

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, ul. Střelnice - ul. Houbařská

  Prověřit možnost snížení hodnoty IPP v ploše pro bydlení.


  V upraveném znění záměru:

  B76/15-II

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, nad hřbitovem

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace veřejného pohřebiště (včetně projektu "Les vzpomínek").

  pro území městské části BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY

  B23/14-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Maloměřice, lokalita Hády, bývalá cementárna

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití ploch pro průmysl.

  B37/14-II/7

  MČ BRNO- MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Maloměřice, lokalita Cacovický ostrov

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace realizovaného regionálního biocentra ÚSES Cacovický ostrov - revitalizace (projekt spolufinancovaný z evropských fondů).

  B37/14-II/8

  MČ BRNO- MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Obřany, lokalita u pozemku p. č. 3165

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy dle skutečného stavu využití území za účelem stabilizace ovocného sadu (cenný biotop).

  B24/14-II

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Maloměřice, ul. Jarní

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem přizpůsobení současnému charakteru využití stávajících objektů (administrativa, ubytování).

  B67/15-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Maloměřice, ul. Selská - Švábenského  - Borky

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem využití pro bydlení (dle skutečného stavu).

  B68/15-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Maloměřice, ul. Selská

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch dle skutečného stavu (stávající provozovny).

   
   
   

  B69/15-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Maloměřice, ul. Obřanská

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem využití pro bydlení (zahrady přilehlé k rodinným domům).

  pro území městské části BRNO-MEDLÁNKY

  B36/13-II

  MČ BRNO-MEDLÁNKY, k. ú. Medlánky, ul. Rysova (suchý poldr)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vyhodnocení prostorových parametrů umístění suchého poldru s ohledem na již realizovanou zástavbu.

  B37/14-II/5

  MČ BRNO-MEDLÁNKY, k. ú. Medlánky, ul. Turistická

  Prověřit možnost změny významu a funkčního využití plochy za účelem stabilizace realizovaného biokoridoru ÚSES.

  pro území městské části BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

  B26/15-I

  MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, k. ú. Nový Lískovec, ul. Jihlavská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy (výměny ploch) za účelem výstavby polyfunkčního objektu dle skutečného stavu.

   

  B72/15-I

  MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, k. ú. Nový Lískovec, ul. Kluchova - Oldřišky Keithové

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem využití pro individuální rekreaci (dle skutečného stavu).

  B47/15-II

  MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, k. ú. Nový Lískovec, ul. Raisova - Palouk (prodloužení ulice Kamínky)

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem odstranění komunikačního propojení mezi ulicemi Raisova a Palouk.

  B77/15-II

  MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, k. ú. Nový Lískovec, ul. Raisova - Zoubkova (za školou)

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem využití pro školství.

  pro území městské části BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

  B6/13-I

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice, ul. Škrétova, p. č. 233/1 (naproti mateřské škole)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B14/13-II

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice, ul. Jelení

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem umožnění výstavby objektů k bydlení (tj. z ploch stabilizovaných na návrhové).

  B6/14-II

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice, ul. Terezy Novákové

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem přestavby ubytovacího zařízení na bytový dům.

  B37/14-II/6

  MČ BRNO- ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k.ú. Morká Hora, ul. Pod zahradami, ul. Jandáskova

  Prověřit možnost změny významu i funkčního využití ploch za účelem stabilizace lokálního biocentra ÚSES Mokrohorské louky a změny využití podmáčeného území na soutoku tří potoků.

  B50/15-II

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice, ul. Terezy Novákové (Centrum Kociánka)

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem možnosti využití pro všeobecný veřejný účel - veřejnou občanskou vybavenost bez stanovení podrobnějšího účelu využití.

  B51/15-II

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice, nad ul. Škrétova

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B52/15-II

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice, ul. Karásek

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření firmy o objekty pro skladování, vzorkovnu atd. ve vlastním areálu.

  B53/15-II

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice, ul. Podpěrova - Ječná

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem vybudování nového obytného souboru v místě areálu bývalé Geofyziky Brno.

   

  pro území městské části BRNO-SEVER

  B21/14-II

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Husovice, ul. Cacovická

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace objektů bydlení.


  V upraveném znění záměru:

  B56/15-II

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Soběšice, ul. Zieberlichova-Dohnalova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace výstavby rodinných domů v kontextu řešení území Dohnalova - jih.

   
   

  pro území městské části BRNO-SLATINA

  B21/13-I

  MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Drážní

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy na plochy pro průmysl (např. vybudování stavebního dvora a sociálního zázemí pro stavební firmu).

   
   
  V upraveném znění záměru:

  B22/13-I

  MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Stránská, p. p. č. 459/1,2

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy umožňující oboustrannou zástavbu v ulici Stránská za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B6/14-I/10

  MČ BRNO- SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Bělohorská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkoviště typu P+R na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně.

  pro území městské části BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

  B6/14-I/2

  MČ BRNO- STARÝ LÍSKOVEC, k. ú. Starý Lískovec, ul. Jemelkova- Bítešská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkoviště typu P+R na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně.

  B58/15-II

  MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k. ú. Starý Lískovec, ul. Jihlavská - Bítešská

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch a navýšení indexu podlažních ploch za účelem přizpůsobení funkční náplně okolní zástavbě.

  pro území městské části BRNO-STŘED

  V upraveném znění záměru:

  B30/13-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Štýřice, lokalita bývalá Kohnova cihelna

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem uskutečnit plánovanou výstavbu Obytný soubor pod Červeným kopcem, zejména s cílem prověřit navýšení IPP na podkladu aktualizované ÚS Červený kopec.

  V upraveném znění záměru:

  B31/13-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Štýřice, ul. Vinohrady - ul. Stráň

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení v návaznosti na zástavbu v ulici Vinohrady na podkladu aktualizované ÚS Červený kopec.

  B32/13-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Štýřice, ul. Pražákova - ul. Bidláky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem zajištění dopravní obslužnosti rozvojového území s cílem využití plochy pro vedení koridoru pro tramvajovou trať z prostoru prodloužené ulice Bidláky do prostoru ulice Pražákovy a umístění tramvajové smyčky.

  B33/13-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Štýřice, ul. Vídeňská, areál bývalých Energetických strojíren Brno

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem přizpůsobit využití území současnému charakteru užívání (drobná výroba, obchod, služby a skladování) a rozšíření okruhu činností přípustných v lokalitě.

   
   
  V upraveném znění záměru:

  B3/14-I

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Pisárky, ul. Vinohrady

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem zrušení plánované komunikace s cílem realizovat zde výstavbu objektů rodinného bydlení na podkladu aktualizované ÚS Červený kopec.

  B6/14-I/4

  MČ BRNO-STŘED, k.ú. Štýřice, ul. Renneská tř. - ul. Polní

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkoviště typu P+G na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně.

  B6/14-I/5

  MČ BRNO-STŘED, k.ú. Trnitá, lokalita u Tesca

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkoviště typu P+G na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně.

  V upraveném znění záměru:

  B6/14-I/9

  MČ BRNO- STŘED, k.ú. Staré Brno, lokalita Křídlovická

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkovacího domu - návštěvnického na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně a současně zvýšení podílu návrhových ploch veřejně přístupné zeleně a snížení hlukové zátěže z průjezdné dopravy pro stávající objekty bydlení v ulici Křídlovické.

   

  B1/14-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Pisárky, ul. Hlinky - ul. Bauerova

  Prověřit možnost změny funkčního využití území za účelem umístění centra Integrovaného záchranného systému včetně dopravního napojení, umístění přestupního terminálu a řešení potřeb BVV včetně vhodného funkčního uspořádání v navazujícím území.

  B2/14-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Štýřice, ul. Polní - ul . Vojtova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vytvoření multifunkčního areálu s bydlením (doplněného sportovním zařízením a službami).

  B2/15-I

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Staré Brno, ul. Leitnerova, ul. Hybešova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů pro bydlení.

   
   
   
   

  V upraveném znění záměru:

  B3/15-I

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Staré Brno, lokalita Žlutý kopec

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem optimálního rozvoje lokality a funkčního a prostorového uspořádání na základě územní studie Žlutý kopec.

   

  B63/15-I

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Trnitá, ul. Křenová - ul. Špitálka

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem postupné přeměny průmyslového areálu do smíšeného území a vymezení IPP 3,0.

   

  B64/15-I

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Trnitá, ul. Křenová- ul. Koželužská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem dostavby areálu polyfunkční budovou a vymezení IPP 5,0.

  V upraveném znění záměru:

  B61/15-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Staré Brno, ul. Hybešova (křižovatka s ul. Bezručovou)

  Prověřit možnost změny s cílem výškového dorovnání objektů s okolní zástavbou.

  V upraveném znění záměru:

  B63/15-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Pisárky, ul. Vinohrady

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem sjednocení pozemků pro účel bydlení na podkladu aktualizované ÚS Červený kopec.

  pro území městské části BRNO-TUŘANY

  B24/13-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Holásky, ul. Rolencova-Písníky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy spočívající v úpravě trasy přístupové komunikace v souvislosti s plánovanou výstavbou.

  B26/13-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Dvorska, ul. Vlčkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení.

   

  B25/13-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Tuřany, ul. Sokolnická, Režná

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

   

  B28/14-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, ul. Rolencova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení.

   

  B37/14-II/10

  MČ BRNO- TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, lokalita Černovický hájek

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace částečně realizovaného regionálního biocentra ÚSES Černovický hájek s cílem zajistit udržitelnost projektu financovaného z evropských dotací.

  B37/14-II/11

  MČ BRNO- TUŘANY, k. ú. Tuřany, k. ú. Dvorska, lokalita Vlčkova

  Prověřit možnost změny významu a funkčního využití plochy za účelem stabilizace realizovaného lokálního biokoridoru ÚSES.

  B56/15-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, ul. Kaštanová, p. p. č. 1457/1, 20

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení.

  B65/15-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, ul. Tuřanská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem úpravy trasování komunikace dle skutečného stavu.

  B66/15-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, ul. Petlákova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření areálu stavební firmy.

  pro území městské části BRNO-ŽABOVŘESKY

  B12/13-II

  MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k. ú. Žabovřesky, ul. Šumavská - Pod kaštany - Kounicova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem umožnění výstavby podzemních garáží.

  B38/14-II

  MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k. ú. Žabovřesky, ul. Tábor - Kounicova

  Prověřit možnost změny funkčního typu v ploše bydlení.

  B69/15-II

  MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k. ú. Žabovřesky, Rosického náměstí - Sochorova

  Prověřit možnost navýšení indexu podlažních ploch za účelem výstavby bytového domu s obchodním parterem.

  pro území městské části BRNO-ŽEBĚTÍN

  B29/13-I

  MČ BRNO-ŽEBĚTÍN, k. ú. Žebětín, ul. Kohoutovická

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů pro rodinné bydlení.

  B20/14-II

  MČ BRNO-ŽEBĚTÍN, k. ú. Žebětín, ul. Kamechy- ul. Sedlička

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B37/14-II/14

  MČ BRNO- ŽEBĚTÍN, k. ú. Žebětín, hranice Brna a Popůvek

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace realizovaného (lokálního a regionálního) biokoridoru ÚSES s cílem zajistit udržitelnost projektu financovaného z evropských dotací.

  B37/14-II/15

  MČ BRNO- ŽEBĚTÍN, k. ú. Žebětín, ul. Hostislavova, ul. Kamechy

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem umožnění připravované realizace zeleně jako interakčního prvku ÚSES s cílem stabilizace zeleně.

  B31/15-I

  MČ BRNO-ŽEBĚTÍN, k. ú. Žebětín, ul. Vrbová- ul. Pod Borovníkem

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení.

  pro území městské části BRNO-ŽIDENICE

  B19/13-I

  MČ BRNO-ŽIDENICE, k. ú. Židenice, ul. Šaumannova - Ve Vinohradech

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení za garážovým dvorem.

  B62/15-I

  MČ BRNO-ŽIDENICE, k. ú. Židenice, ul. Líšeňská, Pod Bílou horou

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem posunu komunikace a přestavby objektu k bydlení.

  B72/15-II

  MČ BRNO-ŽIDENICE, k. ú. Židenice, ul. Rokycanova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem stabilizace stávajícího rodinného domu.

  pro území městských částí BRNO-ČERNOVICE A BRNO-TUŘANY

  B37/14-II/9

  MČ BRNO-ČERNOVICE, MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Černovice, Brněnské Ivanovice, Černovická terasa

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy za účelem stabilizace realizovaného díla Pilotní projekt na rekultivaci skládky s cílem zajistit udržitelnost projektu.

  pro území městských částí BRNO-IVANOVICE A BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

  B61/15-I

  MČ BRNO-IVANOVICE, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA,  k. ú. Ivanovice, k. ú. Řečkovice, ul. Maříkova (areál MOTORTEC)

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem umožnění rozvoje v rámci stávajícího areálu.

   
   
   
   
  pro území městských částí

  BRNO-JUNDROV, BRNO-KOMÍN, BRNO-STŘED A BRNO-ŽABOVŘESKY

  B85/15-II

  MČ BRNO-JUNDROV, MČ BRNO-KOMÍN, MČ BRNO-STŘED, MČ BRNO- ŽABOVŘESKY, k. ú. Jundrov, k. ú. Komín, k. ú. Pisárky, k. ú. Žabovřesky, území podél řeky Svratky

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch s cílem vymezit plochy okolo řeky Svratky jako odpočinkové klidové zóny veřejné zeleně vč. vymezení pěší lávky na Žabovřeské louky.

   

  Zastupitelstvo města Brna

  • n e s c h v a l u j e

  v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve  znění pozdějších předpisů,

 •  Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna - 44. soubor:

  pro území městské části BRNO-BOHUNICE

  B8/13-II

  MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, východně od ul. Kamenice

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití plochy pro zeleň.

  pro území městské části BRNO-BOSONOHY

  B9/14-I

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, ul. Pražská - Jihlavská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení při vjezdu do městské části.

  B11/14-I

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, ul. Rušná

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinných domů.

  B9/14-II

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, ul. Křivánky (u VKP Líchy)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

  B10/14-II

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, ul. Chironova - Achtelky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem přestavby stávajících objektů pro rekreaci na rodinné domy.

  B22/15-I

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, ul. Skalní-Křivánky-K Berce

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinných domů.

  B24/15-I

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, prodloužení ul. K Berce

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B2/15-II

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, ul. Jámy (u VKP Zahrádky)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití pro bydlení.

  B3/15-II

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, ul. Jámy (vedle vodojemu)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinných domů.

   
   
   

  B80/15-II

  MČ BRNO-BOSONOHY, k. ú. Bosonohy, ul. Chironova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem stabilizace stávajícího průmyslového areálu.

  pro území městské části BRNO-BYSTRC

  B18/13-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Rakovecká

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření stávajícího rekreačního zařízení pro hromadnou rekreaci (nepředpokládá se navýšení ubytovací kapacity).

  B6/14-I/11

  MČ BRNO- BYSTRC, k.ú. Bystrc, ul. Přístavní

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkoviště typu P+R na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně.

  B17/14-I

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Rakovecká, lokalita Rakovec

  Prověřit možnost změny funkčního využití části plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B18/14-I

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, lokalita pod Kozí Horkou

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem posunu hranice funkčního typu s cílem využití pozemku pro individuální rekreaci na zemědělské půdě.

  B19/14-I

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Vejrostova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem dokončení objektu a užívání k bydlení.

  B20/14-I

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Rakovecká, lokalita pozemky
  p. č. 3230/1-6

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B15/14-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Kotoulky - ul. Rakovecká

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem řešení jiného vedení komunikace, která vede přes soukromý pozemek, a prověření možnosti zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 3201/1-2.

  B28/15-I

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, nám. 28. dubna

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy (na plochu návrhovou) a prověřit možnost navýšení IPP 0,3 na 2,0 za účelem umožnění nástavby objektu s prostory pro obchod a administrativu.

  B30/15-I

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Teyschlova, ul. Šemberova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k rodinné rekreaci s IPP 0,2 a plochou zastavění min. 50m2.

  B5/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Rakovecká, Kozí Horka

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace sportovního zařízení (bojové sporty) a souvisejících parkovacích ploch.

  B6/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Kubíčkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem stabilizace a umožnění dalšího provozu výrobny a prodejny oplatek.

  B7/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Rakovecká, lokalita Rakovec

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vybudování sportovně relaxačního areálu.

  B8/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Vrbovecká

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vybudování sportovně relaxačního areálu.

  B9/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, lokalita "Ruda"

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení.

  B10/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Rakovecká

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vybudování zařízení pro hromadnou rekreaci.

  B59/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Šemberova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření plochy pro bydlení a navýšení IPP z 0,4 na 0,63 s cílem umožnit výstavbu bytového domu a rodinných domů.

  B83/15-II

  MČ BRNO-BYSTRC, k. ú. Bystrc, ul. Jelenice

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem využití stávajícího penzionu pro bydlení.

   
   
   
  pro území městské části BRNO-ČERNOVICE

  B29/13-II

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, lokalita bývalého areálu letiště
  Brno-Černovice

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy v lokalitě bývalého areálu letiště Brno-Černovice na plochy pro průmysl za účelem rozšíření CTParku Brno.

  B48/15-I

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, ul. Hájecká

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření podnikatelské činnosti - soustřeďování (mezideponie) odpadů.

   

  B49/15-I

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, ul. Černovická

  Prověřit možnost změny hodnoty indexu podlažních ploch dle zpracované studie Obytný soubor Černovice - Kaménky.

  B12/15-II

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, pod ul. Černovická

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy na průmyslovou výrobu a skladování.

  B13/15-II

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, ul. Černovická, p.p.č. 2712/176

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy na plochy smíšené za účelem zhodnocení pozemku.

  B74/15-II

  MČ BRNO-ČERNOVICE, k. ú. Černovice, ul. Černovická, lokalita Kaménky - severní část

  Prověřit možnost úpravy hodnoty indexu podlažních ploch v návrhových plochách bydlení.

  pro území městské části BRNO-CHRLICE

  B15/15-II

  MČ BRNO-CHRLICE, k. ú. Chrlice, ul. K Lázinkám

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  pro území městské části BRNO-IVANOVICE

  B16/13-II

  MČ BRNO-IVANOVICE, k. ú. Ivanovice, lokalita Velké díly

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B15/14-I

  MČ BRNO-IVANOVICE, k. ú. Ivanovice, ul. Černohorská - ul. Mácova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

   
   
  pro území městské části BRNO-JEHNICE

  B27/14-I

  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, nám. 3. května

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B41/15-I

  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú . Jehnice, ul. Blanenská, lok. u pozemku
  p. č. 1141/1

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B42/15-I

  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú . Jehnice, ul. Blanenská, lok. u pozemků
  p. č. 534, 1186

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem bydlení a komerčního využití.

  B43/15-I

  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú. Jehnice, lokalita nad ul. Plástky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B44/15-I

  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú . Jehnice, ul. Blanenská, lok. u pozemku
  p. č. 530/1

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení a zrušení plánované komunikace pro napojení budoucí bytové výstavby Ořešína na ul. Blanenskou přes soukromý pozemek.

  B18/15-II

  MČ BRNO-JEHNICE, k. ú . Jehnice, ul. Blanenská, lok. u pozemku
  p. č. 532

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem zrušení plánované komunikace pro napojení budoucí bytové výstavby Ořešína na ul. Blanenskou přes soukromý pozemek.

  pro území městské části BRNO-JIH

  B34/13-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Horní Heršpice, ul. Firemní

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem umístění čerpací stanice PHM-CNG (zemní plyn) pro potřeby celé průmyslové lokality.

  B35/13-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Horní Heršpice, ul. Ořechovská, Osamělá

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B45/14-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Horní Heršpice, ul. Rozhraní - ul. Osamělá

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vytvoření plochy městské zeleně.

  B50/14-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Přízřenice, ul. Jezerní

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B50/15-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Komárov, ul. Lomená

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby Autocentra T&M výstavní plochy a budovy zázemí pro prodej aut.

  B58/15-I

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, ul. Vídeňská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby obchodní provozovny v návaznosti na autocentrum Hošek -motor.

  B20/15-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Horní Heršpice, ul. Kaštanová

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozvoje firmy MONSTA.

  B21/15-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, ul. Havránkova, p. č.230/4

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů ke komerčnímu využití.

  B22/15-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, ul. Havránkova, p. p. č.230/2

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem umístění obchodních a výrobních provozoven.

  B23/15-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, na sever od ul. Chleborádovy

  Prověřit možnost navýšení hodnoty indexu podlažních ploch v návrhové ploše bydlení.

  B24/15-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, na sever od ul. Chleborádovy,
  p. p. č. 401/39

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem zrušení komunikace napříč pozemkem a navýšení hodnoty indexu podlažních ploch v návrhové ploše bydlení.

  B25/15-II

  MČ BRNO-JIH, k. ú. Dolní Heršpice, na jih od ul. Chleborádovy

  Prověřit možnost navýšení hodnoty indexu podlažních ploch v návrhové ploše bydlení.

  pro území městské části BRNO-JUNDROV

  B17/13-II

  MČ BRNO-JUNDROV, k. ú. Jundrov, ul. Březová

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu
  k bydlení.

  B18/14-II

  MČ BRNO-JUNDROV, k. ú. Jundrov, ul. Veslařská

  Prověřit možnost změny významu funkční plochy (na plochu návrhovou)
  za účelem výstavby rodinných domů.

  B32/15-I

  MČ BRNO-JUNDROV, k. ú. Jundrov, ul. Kopretinová

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů pro rodinné bydlení.

   

  B27/15-II

  MČ BRNO-JUNDROV, k. ú. Jundrov, prodloužení ul. Kopretinové

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem umožnění přestavby stávajícího vzhledově nevyhovujícího rekreačního objektu na rodinný dům.

  pro území městské části BRNO-KNÍNIČKY

  B30/13-I

  MČ BRNO-KNÍNIČKY, k. ú. Kníničky, ul. Rekreační

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu rodinného bydlení.

  B21/13-II

  MČ BRNO- KNÍNIČKY, k. ú. Kníničky, ul. Šikulova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu
  k bydlení.

   
   
   

  B40/14-II

  MČ BRNO- KNÍNIČKY, k. ú. Kníničky, lokalita Pod Kostelcem

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem budoucího využití pro rodinnou rekreaci.

  pro území městské části BRNO-KOHOUTOVICE

  B2/13-I

  MČ BRNO- KOHOUTOVICE, k. ú. Pisárky, ul. Libušino údolí

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem bydlení s cílem umožnit vybudování přístupu a odstavného stání k přilehlému rodinnému domu.

  pro území městské části BRNO-KOMÍN

  B10/13-I

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, ul. Řezáčova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinných domů.

  B15/13-II

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, za ul. Chaloupky, lokalita Panský kopec

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vybudování centra pro poznávání přírody.

  B14/14-I

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, Mniší Hora

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B14/15-I

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, mezi ZOO a letištěm

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

  B15/15-I

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, západně od ul. Chaloupky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

   
   

  B60/15-I

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, ul. Sochorova, Kníničská - Podveská

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch a navýšení indexu podlažních ploch z 0,8 na 1,3 za účelem výstavby bytového komplexu s obchodním parterem.

  B66/15-I

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, východně od ul. Chaloupky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

  B33/15-II

  MČ BRNO-KOMÍN, k. ú. Komín, nad ul. Řezáčova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

  pro území městské části BRNO-KRÁLOVO POLE

  B3/13-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Sadová, lokalita Sadová

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B8/15-I

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Sadová, ul. Zaječí hora, lokalita
  u pozemku p. č. 58

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vytvoření ploch pro bydlení.

  B35/15-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Královo Pole, ul. Kociánka, ul. Peškova

  Prověřit možnost navýšení IPP z 0,5 na hodnotu IPP 0,6 za účelem sjednocení
  s prostorovou regulací v lokalitě Na kopcích a Hamerláky.

  B36/15-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k. ú. Královo Pole, křižovatka ul. Dobrovského a ul. Slovinská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití lokality pro funkci zeleně.

  pro území městské části BRNO-LÍŠEŇ

  B17/13-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Zlámanky

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B18/13-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Podlesná

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů rodinného bydlení.

  B34/14-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Houbařská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B36/14-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Podolská, naproti budově č. p. 1838

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu pro rodinné bydlení.

  B37/14-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, nad hřbitovem

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení při ul. Šimáčkova a realizace pěstitelské zahrady.

  B38/14-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Houbařská, ul. Kubelíkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení.

  B34/15-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Podlesná

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B35/15-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Kocourkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem zřízení předzahrádek u rodinných domů.

  B36/15-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Houbařská, ul. Novolíšeňská

  Prověřit možnost navýšení hodnoty IPP 0,5 a 0,6 v plochách pro bydlení až
  o 20%.

  B37/15-I

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, ul. Kniesova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení a napojení lokality na ul. Šimáčkovu.

  B40/15-II

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu rodinného bydlení.

  pro území městské části BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY

  B14/13-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Obřany, ul. Fryčajova-Bílovická

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace výstavby pro bydlení.

  B22/14-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Maloměřice, lokalita Hády

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití ploch pro průmysl.

   

  B25/14-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Obřany, ul. Břehová

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace objektů bydlení.

   
   
   

  B38/15-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Maloměřice, Cacovický ostrov - centrální část

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vybudování parkoviště pro přilehlá sportoviště na Cacovickém ostrově.

  B39/15-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Obřany, ul. Fantova,
  p. p. č. 2308/28

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace objektů bydlení.

  B71/15-I

  MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k. ú. Maloměřice, lokalita mezi ul. Pod Hády - Hády

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem pro bydlení na podkladu územní studie "Maloměřice - Pod Hády" (Atelier ERA, 2007).

   
  pro území městské části BRNO-MEDLÁNKY

  B12/13-I

  MČ BRNO-MEDLÁNKY, k. ú. Medlánky, nad ul. Turistická-Vycházková

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů rodinného bydlení.

  B16/15-I

  MČ BRNO-MEDLÁNKY, k. ú. Medlánky, ul. Rysova, p. č. 1012/21, 1012/22, 991/509, 993/9

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

  B17/15-I

  MČ BRNO-MEDLÁNKY, k. ú. Medlánky, ul. K Babě

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu bydlení.

  B42/15-II

  MČ BRNO-MEDLÁNKY, k.ú. Medlánky, lokalita Pod Babou

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití pro individuální rekreaci.

  B43/15-II

  MČ BRNO-MEDLÁNKY, k.ú. Medlánky, ul. Turistická, p. p. č. 945

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití jako zahrady stávajícího rodinného domu, příp. možnosti výstavby dalšího rodinného domu.

  B44/15-II

  MČ BRNO-MEDLÁNKY, k.ú. Medlánky, ul. Hrázka

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

  B45/15-II

  MČ BRNO-MEDLÁNKY, k.ú. Medlánky, ul. Rysova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití pro individuální rekreaci dle skutečného stavu.

   
  pro území městské části BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

  B8/13-I

  MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, k. ú. Nový Lískovec, ul. Travní (p. p. č. 1253/1, 1254/2, 1255/1,2)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

  B25/15-I

  MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, k. ú. Nový Lískovec, ul. Travní (p. p. č. 1331, 1332, 1334/3)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení.

  B46/15-II

  MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, k. ú. Nový Lískovec, ul. Raisova - Zoubkova (za školou)

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem změny na nestavební plochu z důvodu zachování kvality okolního bydlení a z důvodu výskytu chráněného druhu v lokalitě.

   

  pro území městské části BRNO-OŘEŠÍN

  B48/15-II

  MČ BRNO-OŘEŠÍN, k. ú. Ořešín, ul. Klimešova, p. p. č. 120, 121

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem rozšíření bydlení na oba pozemky.

  B49/15-II

  MČ BRNO-OŘEŠÍN, k. ú. Ořešín, pod ulicí Klimešovou

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vybudování objektů pro individuální rekreaci.

  pro území městské části BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

  B5/13-I

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Mokrá Hora,
  ul. Skoumalova (jižně od lokality bydlení)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B7/13-I

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice, ul. Borová

  Prověřit možnost změny funkčního využití části plochy za účelem vymezení přístupu k pozemkům pro bydlení.

  B12/14-I

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice,
  ul. Jandáskova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

   
   
   

  B11/15-I

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice,
  ul. Maříkova, ul. Královka

  Prověřit možnost navýšení indexu podlažních ploch, příp. změny funkčního využití ploch za účelem sjednocení podmínek s navazující průmyslovou lokalitou podél ulice Maříkova.

  B12/15-I

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Mokrá Hora,
  ul. U Vránova mlýna

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinných domů.

  B13/15-I

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Mokrá Hora,
  ul. Skrejš

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

  B78/15-II

  MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Řečkovice,
  ul. U Vránova mlýna

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití stávajícího objektu pro rekreaci k bydlení.

  pro území městské části BRNO-SEVER

  B33/13-I

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Zábrdovice, ul. Jugoslávská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití pro technologický vstup do kolektoru.

  B23/13-II

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Zábrdovice, ul. Slepá

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace výstavby bytových domů.

  B32/14-I

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Soběšice, ul. Melatín, p. p. č. 1080

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace objektu bydlení.

  B33/14-I

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Soběšice, ul. Melatín, p. p. č. 1024

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace objektu bydlení.

  B46/15-I

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Lesná, ul. Dusíkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem rozšíření ploch
  pro výstavbu skladových objektů včetně parkovacích míst.

  B54/15-II

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Husovice, ul. Soběšická

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace objektu bydlení.

   

  B55/15-II

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Husovice, ul. Provazníkova

  Prověřit možnost navýšení hodnoty indexu podlažních ploch v návrhové ploše smíšené.

  B57/15-II

  MČ BRNO-SEVER, k. ú. Soběšice, lokalita Růženec, ul. Útěchovská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy s budoucím využitím
  pro bydlení, rekreaci, sport, zeleň.

  pro území městské části BRNO-SLATINA

  B23/13-I

  MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Slatinka, p. p. č. 2347/2

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využít pozemky
  k drobné podnikatelské činnosti a k zázemí sousedícího RD.

  B40/14-I

  MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Ostravská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu
  k bydlení.

  B41/14-I

  MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Řipská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití ploch pro výrobu.

   
   

  B33/14-II

  MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Slatinka, p. p. č. 2419/1

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu
  k bydlení.

  B34/14-II

  MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Slatinka, p. p. č. 2399,2419/2,3,2420

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu
  k bydlení.

  B54/15-I

  MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Šikova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu
  k bydlení.

  B55/15-I

  MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Slatina, ul. Slatinka p. p. č. 2415/1, 2415/5

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu
  k individuální rekreaci.

  pro území městské části STARÝ LÍSKOVEC

  B27/15-I

  MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k. ú. Starý Lískovec, ul. U pošty

  Prověřit možnost změny významu plochy ze stabilizované na návrhovou a navýšení indexu podlažních ploch z 0,2 na 3,0 za účelem umožnění nástavby objektu pro obchod a administrativu.

   
   
   
  pro území městské části BRNO-STŘED

  B2/13-II

  MČ BRNO- STŘED, k. ú. Stránice, ul. Lerchova

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem realizace objektů pro provoz maloobchodu a lokálních služeb s volnočasovým centrem pro juniory a seniory. Jedná se o plochy související s areálem bývalých vojenských autoopraven na Lerchově ulici.

  B37/13-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Staré Brno, ul. Nové Sady

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem posunu plochy komunikace dle majetkových vztahů a při respektování stávajícího areálu.

  B1/14-I

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Veveří, ul. Rybkova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy s cílem stabilizovat objekty Vojenského výzkumného ústavu, s. p., dle stávajícího využití.

  B2/14-I

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Trnitá, ul. Plotní

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby (přemístění) garáže.

  B4/14-I

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Staré Brno, ul. Bělidla

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem budoucího smíšeného využití lokality a přesunutí plánovaného komunikačního propojení ul. Rybářská a Bělidla.

   

  B6/14-I/6

  MČ BRNO-STŘED, k.ú. Staré Brno, lokalita Nové sady

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkovacího domu - návštěvnického na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně.

  B6/14-I/8

  MČ BRNO- STŘED, k.ú. Veveří, lokalita Obilní trh

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem realizace parkovacího domu - návštěvnického na základě dokumentu Strategie parkování ve městě Brně.

   

  B60/15-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Trnitá, ul. Železniční

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu bydlení.

  B62/15-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Staré Brno, ul. Hybešova - ul. Křídlovická

  Prověřit možnost změny významu části funkční plochy a změny části funkčního využití plochy za účelem stabilizace plochy bydlení- části, která již byla vyčerpána, a vymezení stabilizované komunikace dle skutečného stavu území a zároveň prověřit možnost navýšení IPP na 4,0 v lokalitě.

   
   
   

  B64/15-II

  MČ BRNO-STŘED, k. ú. Černá Pole, ul. Lidická - Tř. Kapitána Jaroše (lokalita u MDB)

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy s cílem umožnit výstavbu objektu pro bydlení a administrativu.

  pro území městské části BRNO-TUŘANY

  B25/13-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Dvorska, ul. Zapletalova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B34/13-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, ul. Petlákova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů pro rodinnou rekreaci v návaznosti na zahrádkářskou lokalitu.

   

  B26/13-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, lokalita "Slatinka", pod dálnicí

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vybudování ploch pro výrobu a skladování.

   

  B42/14-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Tuřany, ul. Tovární

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby rodinného domu.

  B43/14-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Tuřany, ul. Režná

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B44/14-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, při ul. Kaštanová

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využít plochy pro smíšenou funkci služeb a výroby.

  B27/14-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, při ul. Ráječek

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem zemědělské výroby na místě nevyužívaného objektu technické vybavenosti.

  B29/14-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, ul. Petlákova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem nového trasování dopravního propojení ul. Petlákovy a Jahodové a nového napojení ploch výroby.

  B30/14-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, při ul. Závětrná, u železniční trati

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  B31/14-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Holásky, ul. Ledárenská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem provozování zemědělské výroby pro chráněné pracoviště zdravotně postižených.

  B32/14-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Tuřany, ul. Malínská- ul. Měšťanská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu

  k bydlení a zajištění dopravní obsluhy.

  B39/14-II

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Holásky, ul. V Aleji, p. p. č. 436/37

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem vymezení plochy pro bydlení.

  B52/15-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Dvorska, ul. Vlčkova, p. p. č. 342, 343

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu
  k bydlení.

  B53/15-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Dvorska, ul. Zapletalova

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch, změny významu ploch (ze stabilizovaných na návrhové) a navýšení IPP z 0,4 na 1,0 v plochách bydlení za účelem výstavby rodinných domů.

  B57/15-I

  MČ BRNO-TUŘANY, k. ú. Brněnské Ivanovice, ul. Kaštanová
  p. p. č 1476/1

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy krajinné zeleně a zrušení ÚSES za účelem zpřístupnění Balbínova pramene, umístění navigačního totemu a rozšíření komunikace.

   

  pro území městské části BRNO-ÚTĚCHOV

  B32/13-I

  MČ BRNO-ÚTECHOV, k. ú. Útěchov, ul. Adamovská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B28/14-I

  MČ BRNO-ÚTECHOV, k. ú. Útěchov, ul. Adamovská, p. p. č. 99/120

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B67/15-II

  MČ BRNO-ÚTECHOV, k. ú. Útěchov, ul. Chlumy

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  pro území městské části BRNO-VINOHRADY

  B20/13-I

  MČ BRNO-VINOHRADY, k. ú. Židenice, pod ul. Věstonickou

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

   
   

  B25/14-II

  MČ BRNO-VINOHRADY, k. ú. Židenice, ul. Révová, p. p. č. 7359

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení.

  pro území městské části BRNO-ŽABOVŘESKY

  B11/13-I

  MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k. ú. Žabovřesky, ul. Sochorova - Stránského

  Prověřit možnost snížení IPP, příp. změna funkčního využití ploch za účelem dodržení charakteru stávající okolní zástavby.

  B11/13-II

  MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k. ú. Žabovřesky, lokalita "Kozí hora", nad ul. Uhlířova

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem využití pro rodinné bydlení.

  B7/14-I

  MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k. ú. Žabovřesky, ul. Bráfova

  Prověřit možnost změny funkčního využití části plochy za účelem realizace objektu administrativy a služeb.

  B8/14-II

  MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k. ú. Žabovřesky, ul. Bochořákova -
  U vodárny

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem zrušení vedení komunikace přes rozestavěný objekt rodinného domu (územní rozhodnutí z roku 2005).

  B68/15-II

  MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k. ú. Žabovřesky, ul. Sochorova - prodloužená Podveská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem zrušení vedení komunikace přes stávající provozovny.

  pro území městské části BRNO-ŽEBĚTÍN

  B22/13-II

  MČ BRNO-ŽEBĚTÍN, k. ú. Žebětín, ul. Za kněžským hájkem

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů
  k bydlení, případně umožnění výstavby objektů pro individuální rekreaci
  o zastavěné ploše vyšší než 25 m2.

  B19/14-II

  MČ BRNO-ŽEBĚTÍN, k. ú. Žebětín, ul. Dlážděná

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby aktivního nájemního seniorského bydlení severského typu.

  pro území městské části BRNO-ŽIDENICE

  B39/14-I

  MČ BRNO-ŽIDENICE, k. ú. Židenice, nad ul. Bělohorská

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem navýšení indexu podlažních ploch z 0,8 na 1,95.

   
   
   

  B26/14-II

  MČ BRNO-ŽIDENICE, k. ú. Židenice, nad ulicí Věstonickou

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektů k bydlení.

  B73/15-II

  MČ BRNO-ŽIDENICE, k. ú. Židenice, ul. Tvrdonická

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem výstavby objektu k bydlení.

  pro území městských částí BRNO-BOHUNICE A BRNO-STŘED

  B4/13-I

  MČ BRNO-BOHUNICE, MČ BRNO-STŘED, k. ú. Štýřice, k. ú. Bohunice, ul. Jihlavská-Kamenice

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem efektivnějšího využití ploch, zpřesnění obslužnosti jednotlivých stavebních ploch a zajištění veřejného přístupu do ploch zeleně na základě skutečné geomorfologie terénu.

  pro území městských částí BRNO-SEVER A BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY

  B13/13-I

  MČ BRNO-SEVER, MČ BRNO-MALOMĚŘICE a OBŘANY, k. ú. Lesná,
  k. ú. Obřany, ul. Fryčajova-Seifertova

  Prověřit možnost změny funkčního vymezení plochy za účelem vymezení trasy komunikačního propojení mezi ulicí Barvy a Fryčajova (dle dokumentace "Modely dopravních intenzit IAD pro 2030 - varianty nových tras Maloměřice, Obřany - trasa B"- BKOM 2012).


   
  pro území městských částí

  BRNO-IVANOVICE, BRNO-MEDLÁNKY A BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

  B13/13-II

  MČ BRNO-IVANOVICE, BRNO-MEDLÁNKY, BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA, k. ú. Ivanovice, Medlánky, Řečkovice, ul. Řečkovická - Žilkova - Nadační

  Prověřit možnost změny funkčního využití plochy za účelem prodloužení tramvajové trati a vložení komunikace propojující Ivanovice a Medlánky na podkladu ÚS Ivanovice - Řečkovice - Medlánky (Atelier ERA, 10/2006).


  pro území městských částí BRNO-LÍŠEŇ A BRNO-SLATINA

  B41/14-II

  MČ BRNO-LÍŠEŇ, MČ BRNO-SLATINA, k. ú. Líšeň, k.ú. Slatina, ul. Malečkova - Holzova

  Prověřit možnost změny trasy ulice Malečkovy, včetně úpravy připojení na ulici Holzovu za účelem připojení navrhovaného obchodního centra v Podolí u Brna.

   

   
   
   
   
   
   
  Zastupitelstvo města Brna

 •  b e r e n a v ě d o m í

  B13/14-II, B18/15-I (Brno-Bohunice)
  B81/15-II (Brno-Bosonohy)
  B19/13-II, B16/14-II, B29/15-I (Brno-Bystrc)
  B6/14-I/12 (Brno-Černovice)
  B27/13-I (Brno-jih)
  B26/15-II (Brno-Jundrov)
  B4/13-II, B5/14-I, B3/14-II, B6/15-I, B7/15-I, B9/15-I (Brno-Královo Pole)
  B26/14-I, B22/14-II, B23/14-II (Brno-Maloměřice a Obřany)
  B29/14-I, B30/14-I, B31/14-I, B40/15-I (Brno-Ořešín)
  B13/14-I, B7/14-II (Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)
  B15/13-I, B24/13-II, B47/15-I (Brno-sever)
  B4/15-I, B5/15-I, B51/15-I, B87/15-II (Brno-střed)
  B8/14-I, B10/15-I (Brno-Žabovřesky)
  B20/13-II (Brno-Bystrc, Brno-Kníničky)
  B51/14-I, B52/14-I (Brno-Černovice, Brno-jih, Brno-Tuřany)
  B6/14-I, B37/14-II, A84/15-II (změny celoměstského významu a změna textové části)

  uvedené v Záměru pořídit změny Územního plánu města Brna - 44. soubor jsou duplicitní s již pořizovanými změnami nebo duplicitní s jinými podanými návrhy na pořízení změn, a tudíž se nebudou samostatně pořizovat.

   

  B70/15-II

  MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k. ú. Královo Pole, k. ú. Žabovřesky, pod Palackého vrchem

  Prověřit možnost změny funkčního využití ploch, změny významu ploch a navýšení indexu podlažních ploch na základě zpracované územní studie "Technické prověření obsluhy území pod Palackého vrchem - dopracování" (Pelčák&partner Architekti, listopad 2014).

   

   

  140.

  Návrh ukončení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna - ZM7/1582

  1. ZMB souhlasí s ukončením procesu pořizování změn Územního plánu města Brna
  - B20/10-I (MČ Brno-Chrlice)
  - B7/05-II (MČ Brno-Jundrov)
  - B57/08-I (MČ Brno-Líšeň)
  - B35/03-I (MČ Brno-Starý Lískovec)
  - B44/07-I, B11/10-II (MČ Brno-Tuřany)
  dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu č. 102 těchto usnesení.

   
  2. ZMB nesouhlasí s ukončením procesu pořizování změny Územního plánu města Brna
  - B28/07-II (MČ Brno-sever)
  dle předloženého návrhu.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  141.

  Protokol č. 59 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/1578

  1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu Protokolu č. 59 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 103 těchto usnesení.

  2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 59 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  142.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 839/16, 839/101, 839/105, 839/115, 839/119, 839/122, 839/134, 839/136, 839/188, 839/197, 839/201, 839/205, 839/207, 839/214, 841/4, 841/6, 841/7, 841/8 v k. ú. Medlánky pro stavbu "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" - ZM7/1604

  ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 839/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.789 m²,
  - p. č. 839/101 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.138 m²,
  - p. č. 839/105 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 179 m²,

  - p. č. 839/115 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 353 m²,
  - p. č. 839/119 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 494 m²,
  - p. č. 839/122 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 132 m²,

  - p. č. 839/134 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.372 m²,

  - p. č. 839/136 - ostatní plocha, zeleň o výměře 104 m²,

  - p. č. 839/188 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 66 m²,

  - p. č. 839/197 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 50 m²,

  - p. č. 839/201 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 76 m²,

  - p. č. 839/205 - ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m²,

  - p. č. 839/207 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 38 m²,

  - p. č. 839/214 - ostatní plocha, zeleň o výměře 53 m²,
  - p. č. 841/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 396 m²,

  - p. č. 841/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m²,

  - p. č. 841/7 - ostatní plocha, zeleň o výměře 27 m²,

  - p. č. 841/8 -ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m²,

  vše v k.ú. Medlánky
  pro stavbu "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" z vlastnictví VUT Brno do vlastnictví statutárního měst Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 104 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  143.

  Změna stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - ZM7/1545

  ZMB schvaluje změnu stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, která tvoří přílohu č. 105 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  144.

  Nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 5811/3, 8390/54 a 8397/4 vše v k. ú. Židenice - ZM7/1605

  ZMB schvaluje nabytí id. 1/2 pozemků
  - p. č. 5811/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m²
  - p. č. 8390/54 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m²

  - p. č. 8397/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m²

  vše v k. ú. Židenice ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 50.715,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 106 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  145.

  Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty - NP č. 102, Masarykova 6 - ZM7/1606

  ZMB souhlasí se vzdáním se práva na uplatnění smluvní pokuty ve smyslu ust. § 85 písm. f) zákona o obcích sjednané v čl. VII. odst. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29. 10. 2009 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to v souladu s článkem 11 odst. 2 písm. e) Statutu města Brna.

  146.

  "Rekonstrukce ulice Valchařská - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/1581

  ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 107 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  148.

  Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí půjčky Nadačním fondem Campianus - ZM7/1681

  1. ZMB bere na vědomí třetí žádost Nadačnímu fondu Campianus ze dne 18. 8. 2016 o další prodloužení termínu pro vrácení poskytnuté půjčky.

  2. ZMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu města Brna uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Nadačním fondem Campianus, který tvoří přílohu č. 108 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  149.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Pisárky, lokalita stadion Pisárky,
  z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany a žádosti o převod pozemku p.č. 1485/1, jehož součástí je stavba č.p. 268 a pozemků navazujících v k. ú. Pisárky - ZM7/1683


  Zastupitelstvo města Brna

  A. bere na vědomí

  1. skutečnost, že na základě:

  1. a) usnesení RMB konané dne 23. 2. 2016, která uložila OÚPR MMB dopracovat variantu Územní studie "Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem" z prosince 2015, jež navrhne rozšíření počtu hřišť pro malou kopanou na 4 hřiště
  2. a
  3. b) usnesení RMB konané dne 15. 3. 2016, která uložila OÚPR MMB dopracovat územní studii "Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem" o variantu s vybudováním 4 hřišť pro malou kopanou se specifikací:

  - dodržení mezinárodních parametrů hřišť pro malou kopanou,
  - umístění hlavního hřiště tak, aby jeho délka byla ve vzdálenosti 15 m
  od budovy
  - zajištění odpovídajícího zázemí v budově,
  - dle Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

  bylo k této studii v červnu 2016 zpracováno variantní řešení Územní studie "Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem"

  2. skutečnost, že OÚPR MMB schválil dle § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití obou studií jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území a data vložil do evidence územně plánovací činnosti a zveřejnil je na webových stránkách města Brna

  3. Územní studii "Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem" zpracovanou společností A PLUS a. s. v prosinci 2015 a dále její variantní řešení zpracované touto společností v červnu 2016


  B. schvaluje bezúplatné nabytí pozemků:

  • p. č. 1418/1 ostatní plocha - silnice, o výměře 1.203 m2
  • p. č. 1453/1 ostatní plocha - neplodná půda, o výměře 784 m2
  • p. č. 1477, ostatní plocha - zeleň, o výměře 741m2
  • p. č. 1478/1, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 6.165 m2
  • p. č. 1479/1, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, o výměře 9.662 m2
  • p. č. 1479/5, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, o výměře 887 m2
  • p. č. 1481, ostatní plocha - zeleň, o výměře 2.308 m2
  • p. č. 1482, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.342 m2, jehož součástí je stavba č. p. 270, jiná stavba
  • p. č. 1484/3, ostatní plocha - neplodná půda, o výměře 305 m2
  • p. č. 1486/1, ostatní plocha - zeleň, o výměře 800 m2
  • p. č. 1486/10, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1 m2
  • p. č. 1486/11, ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m2
  • p. č. 2300/9, ostatní plocha - zeleň, o výměře 10 m2
  • části p. č. 1483/1 označené dle GP č. 1506-10/2016 jako p.č. 1483/1 ostatní plocha zeleň o výměře 4331 m2 v k.ú. Pisárky

  vše v k. ú. Pisárky, obec Brno

  včetně všech součástí a příslušenství, kterými jsou:

  • - osvětlení SO 401 na p. č. 1483/1
  • - oplocení SO 402 na p. č. 1479/10, 1479/11, 1479/12, 1479/1
  • - vodovod SO 403 na p. č. 1479/10, 1479/11, 1479/12, 1479/1
  • - žumpa SO 404 na p. č. 1482
  • - žumpa SO 405 na p. č. 1483/1
  • - stadion SO 406 na p. č.1479/10, 1479/11, 1479/12, 1479/1
  • - hřiště na odbíjenou SO 407 na p. č. 1479/1
  • - atletická dráha SO 408 na p. č. 1479/10, 1479/11, 1479/12, 1479/1
  • - hřiště na házenou SO 409 na p. č. 1478/1
  • - hřiště pro petanque SO 410 na p. č. 1478/1
  • - překážková dráha SO 411 na p. č. 1478/1 a 1479/1
  • - vozovky - živičné SO 412 na p. č. 1479/1 a 1483/1

  vše v k. ú. Pisárky, obec Brno

  a movitého majetku:
  pevně spojeného se stavbou č. p. 270, jež je součástí pozemku p.č. 1482 v k.ú. Pisárky a to: ohřívače vody el. 150 (2ks), ohřívače vody el. 125, (2ks), kamen AKU EMKO 5kW (2ks) a linky kuchyňské sektorové (1ks) a dále stožáru na vlajky (2ks) umístěného na pozemku p. č. 1482 v k. ú. Pisárky,

  to vše z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví, která tvoří přílohu č. 109a těchto usnesení, kterými jsou mimo jiné tyto podmínky:

  1. Čl. I smlouvy - odst. 2 - předmět převodu se převádí do vlastnictví nabyvatele bezúplatně ve veřejném zájmu, neboť předmět převodu bude využíván v souladu s Územní studií "Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem" -sportoviště celoměstského významu - z prosince 2015 nebo června 2016
  2.  

  3. Čl. V. smlouvy

  - odst. 1 Účelem bezúplatného převodu předmětu převodu do vlastnictví nabyvatele je:

  1. a) vybudování sportovišť včetně zázemí a úpravy ploch na pozemcích, jež jsou předmětem převodu dle této smlouvy (dále jen "sportoviště") nabyvatelem, a to v souladu s Územní studií "Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem" - sportoviště celoměstského významu - z prosince 2015 nebo z června 2016.
  2. b) následné využívání sportovišť ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch široké veřejnosti. Nabyvatel se zavazuje zajistit, aby byla sportoviště zpřístupněna široké veřejnosti bezúplatně s výjimkami stanovenými v čl. VI. odst. 1 větě druhé této smlouvy
  3. - odst. 2 Nabyvatel se zavazuje:
  1. a) do 3 let od nabytí vlastnictví k předmětu převodu vybudovat sportoviště v souladu s Územní studií "Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem" - sportoviště celoměstského významu - z prosince 2015 nebo z června 2016 a zpřístupnit je široké veřejnosti
  2. b) po dobu 10 let ode dne, kdy pro širokou veřejnost zpřístupnil sportoviště vybudovaná dle písm. a) tohoto odstavce (resp. ode dne, kdy nabyvatel doložil převodci zpřístupnění sportovišť po lhůtě dle čl. IX. odst. 3 poslední věty), umožnit široké veřejnosti užívání těchto sportovišť v souladu s odst. 1 písm. b) tohoto článku (dále také jen "závazek využívat předmět převodu ve veřejném zájmu"). Přitom není rozhodné, zda nabyvatel veřejnosti zpřístupnil sportoviště ve lhůtě stanovené mu v písm. a) tohoto odstavce nebo později.

  - odst. 3 - Pro případ porušení závazku využívat předmět převodu ve veřejném zájmu se nabyvatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za m2 té části předmětu převodu, která se stala předmětem porušení závazku zajištěného touto smluvní pokutou, za každé započaté kalendářní pololetí, ve kterém je předmět převodu užíván (nebo byl jen jednorázově využit) v rozporu s tímto závazkem.

  - odst. 4 a 5 - Nabyvatel se v případě každého jednotlivého porušení závazku využívat předmět převodu ve veřejném zájmu, i jen ohledně části předmětu převodu, zavazuje zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 3 tohoto článku, a to i opakovaně. Nabyvatel bere na vědomí, že zaplacením smluvní pokuty podle odst. 3 tohoto článku nezanikají závazky zajištěné touto smluvní pokutou

  1. Čl. VI. smlouvy

  2. - odst. 1 - Závazek nepronajímat ani jinak nepřenechat do užívání třetí osobě předmět převodu, ani jeho část, ke komerčním účelům (přičemž za komerční účely se nepovažují účely v této smlouvě výslovně uvedené).

   - odst. 2 - Pro případ porušení závazku nepronajímat předmět převodu se nabyvatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za m2 té části předmětu převodu, která se stala předmětem porušení závazku zajištěného touto smluvní pokutou, za každé započaté kalendářní pololetí, ve kterém je předmět převodu užíván (nebo byl jen jednorázově využit) v rozporu s tímto závazkem

   - odst. 3 a 4 - Nabyvatel se proto v případě každého jednotlivého porušení závazku využívat předmět převodu ve veřejném zájmu, i jen ohledně části předmětu převodu, zavazuje zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 2 tohoto článku, a to i opakovaně. Nabyvatel bere na vědomí, že zaplacením smluvní pokuty podle odst. 2 tohoto článku nezanikají závazky zajištěné touto smluvní pokutou

  3. Čl. VII. smlouvy -
  4. - odst. 1 - Závazek nepřevést vlastnické právo k předmětu převodu na třetí osobu, a to ani k jeho části
   - odst. 2 - Pro případ porušení závazku nepřevést vlastnictví, a to i jen k části předmětu převodu, zavazuje se nabyvatel k zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši rovnající se ceně té části předmětu převodu, jež se stala předmětem porušení závazku zajištěného touto smluvní pokutou, v čase a místě obvyklé stanovené ke dni porušení závazku nepřevést vlastnictví, nejméně však ve výši ceny zjištěné podle oceňovacích předpisů platných ke dni nabytí vlastnictví k předmětu převodu
   - odst. 6 a 7 - Pro případ porušení závazku nepřevést vlastnictví, zanikají ex nunc všechny závazky nabyvatele uvedené v čl. V. odst. 2 písm. a) a b), VI. odst. 1 a VII odst. 1. této smlouvy podle toho, zda se týkalo porušení závazku celého předmětu převodu nebo jeho části, jak je v těchto odstavcích čl. VII. blíže specifikováno

   Závazky uvedené v čl. VI a VII. této smlouvy trvají po dobu dle v čl. V odst. 2 písm. a) a b) smlouvy.

  5. Čl. IX. smlouvy

   

  - odst. 3 Nabyvatel se zavazuje písemně převodci doložit, že:

  • v souladu s čl. V. odst. 2 písm. a) této smlouvy vybudoval sportoviště v souladu s Územní studií "Sportovně rekreační oblast Pisárky za Anthroposem" - sportoviště celoměstského významu - z prosince 2015 nebo z června 2016 a tato jsou způsobilá k užívání dle obecně závazných právních předpisů (např. kolaudačním rozhodnutím), a to do 1 měsíce ode dne, kdy budou sportoviště způsobilá k užívání. V případě, že pro užívání vybudovaných sportovišť veřejností nebude podle obecně závazných právních předpisů vyžadováno žádné správní rozhodnutí, jímž by mohla být způsobilost užívat sportoviště vůči převodci dokladována, doloží nabyvatel tuto způsobilost čestným prohlášením podepsaným vedoucím pracovníkem příslušného odboru Magistrátu města Brna;
  • zpřístupnil vybudovaná sportoviště široké veřejnosti s uvedením dne zpřístupnění, a to do 1 měsíce ode dne zpřístupnění (čestným prohlášením o otevření sportovišť pro veřejnost podepsaným vedoucím pracovníkem Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna a doložením např. veřejné inzerce). Za zpřístupnění sportovišť veřejnosti se nepovažuje pouhá způsobilost sportovišť k užívání, ale i reálná možnost veřejnosti sportoviště užívat. Pokud nebude ze strany nabyvatele převodci doloženo zpřístupnění sportovišť veřejnosti uvedeným způsobem, nepočne běžet lhůta stanovená v čl. V. odst. 2 písm. b) této smlouvy, a to až do okamžiku doručení dokladu o zpřístupnění sportovišť převodci.

  1. Čl. X. smlouvy
  2. - odst. 3 - Nabyvatel se zavazuje, že na výzvu převodce bezúplatně zřídí ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 1485/1 v k.ú. Pisárky (pozn. pozemek, jehož součástí je stavba tělocvičny č.p. 268 ve vlast. ČR-Min. obrany tj. převodce) a k tíži dotčené části pozemků p.č. 1483/1 a p.č. 1486/1 v k.ú. Pisárky služebnost inženýrské sítě spočívající v právu vlastníka pozemku p.č. 1485/1 v k.ú. Pisárky po dobu neurčitou provozovat na služebných pozemcích existující vodovodní přípojku k č. p. 268, provádět její úpravy, opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace, případně provést její odstranění a spočívající dále v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v nezbytně nutném rozsahu za účelem provádění uvedených činností souvisejících s inženýrskou sítí.
   - odst. 4 - Nabyvatel se dále zavazuje pro případ, že vyjde najevo, že na předmětu převodu jsou uloženy i jiné inženýrské sítě či zařízení, které jsou ke dni uzavření této smlouvy ve vlastnictví převodce, bezúplatně zřídit na výzvu převodce služebnost spočívající v právu vlastníka této jiné inženýrské sítě či zařízení provozovat na dotčených služebných pozemcích tyto jiné inženýrské sítě či zařízení za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku
   - odst. 5 - Nabyvatel se dále zavazuje, že umožní vlastníku budovy č.p. 525 (pozn. ve vlastn. Agentury SAIN, spol. s r.o.) provést na pozemcích p.č. 1483/1 a p.č. 1486/1 v k.ú. Pisárky v nezbytném rozsahu přeložení stávající vodovodní přípojky k č.p. 525 tak, aby tato vodovodní přípojka mohla být samostatně ve vlastní vodoměrné šachtě napojena na stávající veřejný vodovodní řad; za tím účelem nabyvatel udělí vlastníku budovy č.p. 525 písemný souhlas. Nabyvatel se dále zavazuje, že na výzvu vlastníka budovy č.p. 525 za cenu v místě a čase obvyklou zřídí ve prospěch vlastníka budovy č.p. 525 a k tíži části pozemků p. č. 1483/1 a p.č. 1486/1 v k.ú. Pisárky služebnost inženýrské sítě spočívající v právu vlastníka budovy č.p. 525 zřídit na služebných pozemcích podzemní vodovodní přípojku a po dobu neurčitou ji na služebných pozemcích provozovat, provádět její úpravy, opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace, případně provést její odstranění a spočívající dále v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v nezbytně nutném rozsahu za účelem provádění uvedených činností souvisejících s inženýrskou sítí.
   - odst. 6 - Smluvní strany souhlasí, že veškeré vady předmětu převodu jdou k tíži nabyvatele a že náklady na odstranění vad a následků těchto vad nese nabyvatel. Nabyvatel se vzdává svého práva z vadného plnění včetně práva na náhradu škody způsobenou vadou předmětu převodu a zavazuje se, že nebude po převodci uplatňovat jakákoliv práva z vad předmětu převodu.

  3. Čl. XIII. Smlouvy

  - odst. 1 - Pokud nabyvatel poruší kterýkoliv ze závazků uvedených v čl. V. odst. 1 a VI. odst. 1 této smlouvy, jde o podstatné porušení smluvní povinnosti nabyvatele a převodce je oprávněn bez dalšího od této smlouvy písemně odstoupit.

  C. souhlasí s textem žádosti o úplatný převod:

  • pozemku p.č. 1485/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 831 m2, jehož součástí je stavba č. p. 268,
  • části pozemku p. č. 1483/1 označené dle GP č. 1506-10/2016 jako p.č. 1483/7 ostatní plocha zeleň o výměře 572 m2,
  • části pozemku p. č. 1484/1 označené dle GP č. 1506-10/2016 jako p.č. 1484/1 ostatní plocha neplodná půda o výměře 288 m2

  vše v k.ú. Pisárky, z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna, která tvoří přílohu č. 109b těchto usnesení.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

   
   
   

  150.

  Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci informační kampaně k referendu - ZM7/1684

  ZMB odmítá žádost spolku Brno+, z.s., o neinvestiční dotaci ve výši 200.000,- Kč na realizaci informační kampaně, jejímž cílem je informování brněnské veřejnosti o důsledcích místního referenda o železničním uzlu Brno s cílem podpořit probíhající proces srovnání variant řešení přestavby železničního uzlu Brno.

   

  151.

  Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci informační a komunikační kampaně přípravného výboru místního referenda o poloze nádraží - ZM7/1685

  ZMB odmítá žádost pobočného spolku Hnutí DUHA Brno o neinvestiční dotaci ve výši 50.000,- Kč na realizaci informační a komunikační kampaně přípravného výboru brněnského referenda o poloze nádraží 2016.

   

  147.

  Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM7/1680


  1. ZMB bere na vědomí Roční finanční plán nákladů a výnosů Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace, na rok 2016, s komentářem.

  2. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 110 těchto usnesení, z důvodu zabezpečení nutných investičních výdajů k financování činnosti KAM příspěvkové organizace.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3.

  Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru


  ZMB bere na vědomí (bez hlasování) zprávu o činnosti

  • Kontrolního výboru ZMB za II. čtvrtletí roku 2016,
  • Finančního výboru ZMB ve II. čtvrtletí 2016,
  • Výboru pro národnostní menšiny ZMB za II. čtvrtletí 2016 pro jednání ZMB dne 6. září 2016,

  předložené zprávy o bezpečnosti a pořádku

  • Zprávu PČR o bezpečnostní situaci na území města Brna,
  • Zprávu o činnosti Městské policie Brno ve II. čtvrtletí roku 2016 a 
  • Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru na území města Brna za II. čtvrtletí 2016.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ing. Petr Vokřál v. r. Mgr. Petr Hladík v. r.
  primátor 1. náměstek primátora

   
   

   

  Ověřovatelé:

  Bc. Miloslav Humpolíček v. r.

  Vít Prýgl v. r.

  MVDr. Vlastimil Žďárský v. r.

   
  V Brně 6. září 2016
  Zápis zpracovala Monika Bočková, Organizační odbor MMB
  Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB