Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

 

 

 

USNESENÍ

 

 

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/13

konaného dne 8. prosince 2015

 

 

 

 

 

 

      

Bod 53 byl projednán po bodu 49.

Bod 50 byl projednán po bodu 54.

Bod 68 byl projednán po bodu 60.

Bod 61 byl projednán po bodu 69.

Body 108, 110, 111 byly projednány po bodu 101.

Bod 102 byl projednán po bodu 111.

 

 

 

1.

Technický bod

 

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:

Bc. Miloslav Humpolíček, Mgr. Lubora Bednaříková.

 

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/13 předložený RMB, ve znění změn.

 

 

4.

Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace – informace

 

ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB č. R7/042 jmenovala na své schůzi konané dne 3. 11. 2015 

Ing. Zdeňka Buštíka 

do funkce ředitele Úrazové nemocnice v Brně, příspěvkové organizace, 

s účinností od 1. 12. 2015.

 

 

5.

Udělení Ceny města Brna pro rok 2015 – ZM7/0866

 

1. ZMB uděluje v souladu s 1. článkem Pravidel pro udílení Ceny města Brna Cenu města Brna pro rok 2015 v jednotlivých oblastech následovně:

 

v oblasti technické vědy: prof. RNDr. Ivaně Márové, CSc.

v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Pavlu Proškovi, CSc.

v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Danuši Táborské, DrSc.

v oblasti společenské vědy: prof. RNDr. Haně Librové, CSc.

v oblasti výtvarné umění a design: PhDr. Janě Vránové

v oblasti hudba: Evženu Zámečníkovi

v oblasti literární činnost a publicistika: PhDr. Zdeně Zábranské

v oblasti dramatické umění: prof. PhDr. Josefu Kovalčukovi

v oblasti sport: Bc. Petru Svobodovi a Bc. Patricii Svobodové

v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: prof. Dr. Daniele Hammer-Tugendhat a prof. Dr. Ivo Hammerovi

v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: RNDr. Oldřichu Čapkovi.

 

2. ZMB neuděluje v souladu s 1. článkem Pravidel pro udílení Ceny města Brna Cenu města Brna pro rok 2015 v oblasti architektura  a urbanismus.

 

 

6.

Volba člena Rady města Brna – ZM7/0900

 

1. ZMB volí volební komisi pro volbu člena Rady města Brna ve složení:

předsedkyně – Ivana Fajnorová

členové – Ing. Martin Schwab

‒  PhDr. Karla Hofmannová

          

2. ZMB zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dne 8. prosince 2015 Ing. Pavla Staňka  do funkce člena Rady města Brna.     

 

 

7.

Určení další funkce, pro kterou bude člen Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněn – ZM7/0901

 

ZMB určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, další funkci, pro kterou bude člen Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněn dnem 8. 12. 2015, a to předseda Komise sociální a zdravotní RMB, čímž stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet dlouhodobě uvolněných členů ZMB na 9 dnem 8. 12. 2015.

 

 

8.

Změna v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna, doplnění návrhů na zvolení – ZM7/0943

 

ZMB v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

1. navrhuje odvolání

Bc. Tomáše Kratochvíla, MBA z funkce člena:

- představenstva spol. Dopravní podnik města Brna, a. s.

- dozorčí rady spol. Teplárny Brno, a. s.

- představenstva spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 

 

 

2. navrhuje zvolení

Martina Říhy, Bc. Jana Seitla do funkce člena představenstva spol. Dopravní podnik města Brna, a. s.,

Jiřího Hráčka, Ing. Jiřího Faltýnka do funkce člena dozorčí rady spol. Teplárny Brno, a. s.

JUDr. Helenu Sýkorovou do funkce člena představenstva spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Ing. Petra Fajmona, MBA do funkce člena představenstva spol. Teplárny Brno, a. s.  

 

 

9.

Změna zástupce statutárního města Brna v dozorčí radě společnosti Automotodrom Brno, a. s. – ZM7/0933

 

ZMB v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

navrhuje zvolení

RNDr. Mojmíra Vlašína

do funkce člena dozorčí rady společnosti Automotodrom Brno, a. s.

 

 

10.

Pojmenování nových ulic, nového náměstí a pojmenování prodloužení stávajících ulic, vše na území města Brna – ZM7/0922

 

ZMB schvaluje

-          pojmenování nových ulic v k. ú. Sadová názvy „Karla Kryla“ a „Kyselkova“ a pojmenování prodloužení stávajících ulic Firkušného a Moskalykova názvy „Firkušného" a „Moskalykova";

 

-          pojmenování nového náměstí v k. ú. Bystrc názvem „Horní náměstí“;

 

-          pojmenování prodloužení stávající ulice Turistické v k. ú. Medlánky a v k. ú. Komín názvem „Turistická“.

Situační plánky tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

 

 

11.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o místních poplatcích – ZM7/0899

 

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o místních poplatcích, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

  

 

12.

Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni – ZM7/0930

 

ZMB schvaluje výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMB pro rok 2016 s účinností od l. 1. 2016 ve výši uvedené v příloze č. 3 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

13.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2016 – ZM7/0909

 

ZMB

 

  1. bere na vědomí návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2016:

- zdroje ....................................................................... 12.451,0 mil. Kč

  v tom: - příjmy ......................................................... 11.065,1 mil. Kč

             - financování ................................................... 1.385,9 mil. Kč  

- výdaje .......................................................................12.451,0 mil. Kč

 

  1. schvaluje rozpočet města Brna na rok 2016:

- zdroje ........................................................................ 11.309,1 mil. Kč

  v tom: - příjmy .......................................................... 10.174,0 mil. Kč

             - financování .....................................................1.135,1 mil. Kč

- výdaje ........................................................................11.309,1 mil. Kč

  v tom: - běžné výdaje ..................................................8.832,9 mil. Kč

             - kapitálové výdaje .......................................... 2.476,2 mil. Kč

- rozpočet účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno,

- finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem, v nichž město drží majetkový podíl,

- plány nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města.

Obsah bodu B. tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

 

  1. stanoví závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2016 dle § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

1.      celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,

2.      celkový objem běžných výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby – z toho celkový objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci,

3.      celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby,

4.      celkový objem financování v členění dle položek rozpočtové skladby (vyjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů),

5.      finanční vztah k právnickým osobám zřízeným nebo založeným městem,

6.      finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města,

7.      celkový objem transferů městským částem,

8.      celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno.

Obsah bodu C. tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

 

 

  1. pověřuje RMB, ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2016 v tomto rozsahu:

1.      přesuny běžných výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce a paragrafu rozpočtové skladby, a to kumulativně do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma změny závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu běžných výdajů, které provede Odbor rozpočtu a financování MMB (dále jen ORF MMB) na návrh správců:

-          kumulativně do výše 1 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),

-          označením výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ),

2.      přesuny běžných výdajů mezi správci rozpočtových prostředků (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna),

3.      převody kapitálových výdajů – jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG – v rámci paragrafu rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:

-          formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby v rámci konkrétní investiční akce, tzv. ORG (vyjma změny závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),

-          označením výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ),

4.      zapojení rozpočtové rezervy Odboru vnitřních věcí MMB na konání místního referenda o poloze nádraží do upraveného rozpočtu běžných výdajů města na rok 2016,

5.      změny objemu rozpočtových prostředků – příjmů, výdajů a financování – správců v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů.

 

E.

***

1. ZMB ukládá RMB zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2016 podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb. v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek běžných výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG).

***

 

úkol č.: [Z7/13/13/01]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-01-06]

 

***

2. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2016 v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí schválené jejich zastupitelstvy.

***

úkol č.: [Z7/13/13/02]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-04-12]

 

***

3. ZMB ukládá RMB předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření schválená RMB na základě pověření dle bodu D. Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna.

***

úkol č.: [Z7/13/13/03]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle usnesení]

 

***

4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna vyrovnané finanční plány příspěvkových organizací zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2016.

***

úkol č.: [Z7/13/13/04]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-04-12]

 

 

14.

Rozpočtové opatření v souvislosti se změnou platových tarifů zaměstnanců Magistrátu města Brna, Městské policie Brno a příspěvkových organizací města – ZM7/0880

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení, v souvislosti se změnou platových tarifů zaměstnanců Magistrátu města Brna, Městské policie Brno a příspěvkových organizací města k 1. 11. 2015 dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Poskytnutí transferu městské části Brno-Ořešín na úhradu výdajů za provedené dodatečné práce na projektu „Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka“ a za nákup kotle a výměníku pro MŠ Oříšek – rozpočtové opatření – ZM7/0840

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí transferu MČ Brno-Ořešín v celkové výši 264 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015 na úhradu výdajů za provedené dodatečné práce na projektu „Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka“ a za nákup kotle a výměníku pro MŠ Oříšek s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 15. 1. 2016;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení.

 

 

16.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Slatina – rozpočtové opatření – ZM7/0939

 

ZMB schvaluje

-          změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Slatina na základě rozhodnutí ZMB č. Z7/02, bod č. 11, ve výši 8.000 tis. Kč z investiční akce „Kontejnerová školka MČ Brno-Slatina“ na investiční akci „Výstavba mateřské školy v MČ Brno-Slatina, 1. etapa“;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení,  z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Slatina.

 

 

17.

Změna účelu použití části investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky – ZM7/0827

 

ZMB schvaluje

-          změnu účelu použití části investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky na základě rozhodnutí ZMB č. Z7/06, bod č. 24, ve výši 3.000 tis. Kč z investiční akce „ZŠ Brno, Jana Babáka 1 – výměna výplní otvorů, dokončení investice“ na investiční akci „ZŠ Brno, Jana Babáka 1 – odstranění zemní vlhkosti“;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití části investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky.

 

 

18.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Komín – rozpočtové opatření – ZM7/0861

 

ZMB schvaluje

-          změnu účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Komín na základě rozhodnutí ZMB č. Z7/06, bod č. 24, ve výši 250 tis. Kč, z neinvestiční akce „MŠ Brno, Řezáčova 3 − oprava výtahů školní jídelny“ na investiční akci − „MŠ Brno, Řezáčova 3 - instalace nových výtahů školní jídelny“;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Komín.

 

 

19.

Žádost o změnu účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Jundrov – ZM7/0850

 

ZMB schvaluje změnu účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého městské části Brno-Jundrov na základě rozhodnutí ZMB č. Z7/06, bod č. 8, ve výši 264 tis. Kč z oprav chodníků na investiční transfer – vybudování chodníků na ulici Lelkova přes točnu MHD v koordinaci s údržbovými pracemi.

 

 

20.

Úhrada motivační složky Brněnským komunikacím, a. s., za správu parkovacích automatů a přesun finančních prostředků na úhradu mobiliáře umístěného v přednádražním prostoru, rozpočtové opatření – ZM7/0854

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na úhradu motivační složky Brněnským komunikacím, a. s., za správu parkovacích systémů a na úhradu mobiliáře umístěného v přednádražním prostoru.

 

 

21.

Rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy (rekonstrukce komunikací) – ZM7/0860

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení, z důvodu převodu finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy v souvislosti s pořízením dlouhodobého drobného hmotného majetku u investičních akcí hrazených z rozpočtu.

 

 

22.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů – prosinec 2015 – rozpočtová opatření – ZM7/0836

 

ZMB schvaluje

-          rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení, za účelem tvorby, zapojení a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů;

 

-          rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12b těchto usnesení, za účelem finanční spoluúčasti městských částí na realizaci projektů.

 

 

 

23.

Vydání publikace „Brněnské vilové kvarteto“ – rozpočtové opatření – ZM7/0940

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení, z důvodu poskytnutí příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na zajištění vydání publikace „Brněnské vilové kvarteto“.

 

  

24.

Změny neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2015 – rozpočtová opatření – ZM7/0937

 

ZMB schvaluje

1. změnu příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z investičního fondu, z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkových organizací:

 

1.1 zvýšení:

- Městské divadlo Brno o částku 31 tis. Kč;

- Divadlo Radost o částku 9 tis. Kč;

- Muzeum města Brna o částku 54 tis. Kč;

 

1.2 snížení:

- Centrum experimentálního divadla o částku 17 tis. Kč;

- Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 99 tis. Kč;

- Dům umění města Brna o částku 20 tis. Kč;

- Hvězdárna a planetárium Brno o částku 500 tis. Kč;

 

2. změnu příjmů statutárního města Brna z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, z důvodu aktualizace nájemních smluv u příspěvkových organizací:

 

2.1 zvýšení:

- Centrum experimentálního divadla o částku 89 tis. Kč;

- Městské divadlo Brno o částku 8 tis. Kč;

- Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 642 tis. Kč;

- Dům umění města Brna o částku 18 tis. Kč;

 

2.2 snížení

- Muzeum města Brna o částku 87 tis. Kč;

 

3. změny výše neinvestičních příspěvků, z důvodu změn plnění příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z investičních fondů a z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, a to u příspěvkových organizací:

- Centrum experimentálního divadla - zvýšení o částku 72 tis. Kč;

- Městské divadlo Brno − zvýšení o částku 39 tis. Kč;

- Divadlo Radost − zvýšení o částku 9 tis. Kč;

- Knihovna Jiřího Mahena v Brně − zvýšení o částku 543 tis. Kč;

- Muzeum města Brna − snížení o částku 33 tis. Kč;

- Dům umění města Brna − snížení o částku 2 tis. Kč;

- Hvězdárna a planetárium Brno − snížení o částku 500 tis. Kč.

 

4. rozpočtová opatření dle tabulek, které tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení.

 

 

25.

Rozpočtové opatření – poskytnutí finančního daru společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. – ZM7/0889

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení, k zajištění finančních prostředků na poskytnutí finančního daru ve výši 15 tis. Kč společnosti Babybox pro odložené děti STATIM, z. s.

 

 

26.

Poskytnutí finančního daru „Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků“ – rozpočtové opatření – ZM7/0857

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí finančního daru „Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků“, se sídlem Bellova 1, 623 00 Brno, IČ: 28316797 ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015 na podporu brněnských olympioniků - sportovců seniorů;

 

-          uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Brnem jako dárcem a „Nadačním fondem jihomoravských olympioniků“ jako obdarovaným, která tvoří přílohu č. 16a těchto usnesení;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. 16b těchto usnesení, z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem této smlouvy.

 

 

27.

Poskytnutí investičního transferu Úrazové nemocnici v Brně, příspěvkové organizaci, v souvislosti s realizací projektu „Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v Brně – rekonstrukce a přístavba“; rozpočtové opatření – ZM7/0862

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí investičního transferu ve výši 955.771,61 Kč z rozpočtu statutárního města Brna Úrazové nemocnici v Brně v rámci projektu „Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby Úrazové nemocnice v Brně – rekonstrukce a přístavba“;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení, za účelem poskytnutí investičního transferu z Fondu kofinancování evropských projektů Úrazové nemocnici v Brně.

 

 

 

 

28.

Poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brno I na nákup multifunkční LED obrazovky se scoreboardem – ZM7/0858

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Brno I, se sídlem Kounicova 686/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650, na nákup multifunkční LED obrazovky se scoreboardem ve výši 549 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

29.

Poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu klubu FIT4ALL Brno na zabezpečení účasti závodnic na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku v roce 2015 – ZM7/0863

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu klubu FIT4ALL Brno, se sídlem Oblá 408/39, 634 00, Brno, IČ: 01810804 ve výši 70.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace - do sportu (granty) za účelem zabezpečení účasti závodníků na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku na Martiniku v roce 2015;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

31.

Poskytnutí neinvestiční dotace Brněnskému svazu malé kopané, z. s., na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže vč. účasti na soutěžích pod názvem „Miř na správnou branku s Petrem Švancarou“ – ZM7/0864

 

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestiční dotace Brněnskému svazu malé kopané, z. s., se sídlem Moldavská 536/21, 625 00, Brno, IČ: 26642441 ve výši 55.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - do sportu (granty) na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže vč. účasti na soutěžích pod názvem „Miř na správnou branku s Petrem Švancarou“;

 

  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

32.

Poskytnutí neinvestiční dotace Unii sportovních klubů města Brna na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu „Sportovci do škol“ – rozpočtové opatření – ZM7/0859

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace Unii sportovních klubů města Brna, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00, Brno, IČ: 22751653 ve výši 300.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace − do sportu (granty) na zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže na základních školách v projektu „Sportovci do škol“;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 21a těchto usnesení;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 21b těchto usnesení, z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu.

 

 

33.

Smlouva o poskytnutí dotace společnosti STAREZ - SPORT, a. s., v souvislosti s realizací projektu „Areál dopravní výchovy“; rozpočtové opatření – ZM7/0912

 

1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti STAREZ - SPORT, a. s., ze dne 26. 11. 2015 o účelovou investiční dotaci od statutárního města Brna na spolufinancování projektu „Areál dopravní výchovy, I. etapa“ v celkové výši 15.855.695,90 Kč.

 

2. ZMB schvaluje

-          uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 15.855.695,90 Kč společnosti STAREZ - SPORT, a. s., která tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení;

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení, za účelem poskytnutí investiční dotace z Fondu kofinancování evropských projektů společnosti STAREZ - SPORT, a. s.

 

3. ZMB pověřuje vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB podpisem uvedené smlouvy.

 

 

34.

Poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti – ZM7/0847

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu na rok 2016 Potravinové bance pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., IČ 030 10 376, ve výši 200 tis. Kč na projekt „Pokračování realizace projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj“,

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, která tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 

 

35.

Žádost Pavla Jiráska o změnu termínů čerpání a vyúčtování dotace – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace – ZM7/0921

 

ZMB schvaluje

-          změnu podmínek čerpání a vyúčtování dotace ve výši 100 tis. Kč fyzické osobě podnikající Pavlu Jiráskovi, IČ: 76363988, na projekt „Dokumentární film Za svobodné Brno“

 

z rozpočtu statutárního města Brna – Odboru kultury MMB schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/04 ze dne 17. 3. 2015. Změny podmínek čerpání a vyúčtování dotace jsou uvedeny v dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu statutárního města Brna v roce 2015 ze dne 27. 5. 2015, č. smlouvy 731 509 1720;

 

-          uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu statutárního města Brna v roce 2015 ze dne 27. 5. 2015, č. smlouvy 731 509 1720, který tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

36.

Žádost společnosti REALMEDIA, s. r. o. o prominutí úroku z prodlení – ZM7/0856

 

ZMB neschvaluje prominutí zákonného úroku z prodlení statutárního města Brna za společností REALMEDIA s. r. o., se sídlem Bellova 504/1, 623 00 Brna, IČ: 60721677 z částky 1.199.998,60 Kč ve výši 44.359,89 Kč, vzešlého z nájemní smlouvy č. 0054090303875 ze dne 12. 6. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2014, nájemní smlouvy č. 5408-2-010 ze dne 22. 7. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2014, nájemní smlouvy č. 5407-2-009 ze dne 19. 10. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2012, č. 2 ze dne ze dne 19. 5. 2014, nájemní smlouvy č. 5408-2-001 ze dne 31. 1. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2012, dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2013, dodatku č. 3 ze dne 19. 5. 2014, nájemní smlouvy č. 5408-2-003 ze dne 10. 3. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2012, dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2013, dodatku č. 3 ze dne 19. 5. 2014.

 

 

 

 

 

37.

Metodika pro zajištění stravování dětí ze sociálně slabých rodin v mateřských a základních školách – ZM7/0839

 

ZMB schvaluje metodiku pro zajištění stravování dětí ze sociálně slabých rodin v mateřských a základních školách, která tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

38.

Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Národního divadla Brno, příspěvkové organizace – ZM7/0938

 

Bylo odhlasováno stažení materiálu.

 

 

39.

Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace (MPR) Brno pro období 2016-2020 – ZM7/0848

 

ZMB schvaluje Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Brno pro období 2016-2020, který tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

40.

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI – ZM7/0936

 

ZMB schvaluje Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI, která tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

41.

Projekt IPRM „Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa“ – aktualizace podmínek půjčky – ZM7/0833

 

ZMB schvaluje aktualizované podmínky pro poskytnutí finanční půjčky MČ Brno-Nový Lískovec z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

42.

Projekt „Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 – 2. etapa“ – posouzení projektu – ZM7/0837

 

1. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 – 2. etapa“, které tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení;

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

-          zařazení projektu ORG 5303 „Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 – 2. etapa“ s celkovými náklady ve výši 7.248 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 – 2. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 – 2. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/13/42]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-06-30]

 

 

43.

Projekt „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“ – posouzení projektu – ZM7/0835

 

1. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“, které tvoří přílohu č. 30a těchto usnesení;

 

-          zařazení projektu ORG 5301 „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“ s celkovými náklady ve výši 81.041 tis. Kč a dobou realizace 2015-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 30b těchto usnesení,  za účelem realizace projektu „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/13/43]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-06-30]

 

 

 

 

 

44.

Projekt „Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín“ – posouzení projektu – ZM7/0834

 

1. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín, které tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení;

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

-          zařazení projektu ORG 5305 „Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín s celkovými náklady ve výši 16.823 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017  do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Mateřská škola Žabka, objekt Kohoutovická, Brno-Žebětín“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

 úkol č.: [Z7/13/44]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-06-30]

 

 

46.

Projekt „Zateplení Logopedického stacionáře Synkova“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), dodatek č. 1 – ZM7/0934

 

1. ZMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení Logopedického stacionáře Synkova“.

 

2. ZMB souhlasí se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení Logopedického stacionáře Synkova“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

3. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 14205423 ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení Logopedického stacionáře Synkova“, který tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

47.

Projekt IPRM „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace – ZM7/0838

 

ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever, který tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

48.

Projekt regenerace panelového sídliště Brno-Starý Lískovec – ZM7/0929

 

ZMB schvaluje „Projekt regenerace panelového sídliště Brno-Starý Lískovec“ jako koncepční dokument pro postup regenerace sídliště v Brně-Starém Lískovci s tím, že jednotlivé etapy projektu budou každoročně upřesněny a projednány ve volených orgánech městské části a následně ve volených orgánech města Brna před podáním žádosti o státní dotaci. Projekt regenerace panelového sídliště tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Bytovém odboru MMB

 

 

49.

Prodej bytového domu Jiráskova 8 včetně pozemků – ZM7/0905

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 20 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 334 m² se stavbou č. p. 216, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 21 – zahrada, o výměře 490 m², vše v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, kupujícímu BD Jiráskova 8 Brno, bytové družstvo, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

53.

Prodej pozemku p. č. 1231/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice – ZM7/0891

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 1231/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,

manželům xxxxxx xxxxxxxx a xxx. xxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 14.104,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

       

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

54.

Prodej pozemku p. č. 131 v k. ú. Chrlice – ZM7/0931

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 131 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m²

v k. ú. Chrlice,

manželům xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx a xx. xxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 75.152,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

50.

Prodej pozemků p. č. 2104, p. č. 2227/5, p. č. 2228/2, p. č. 2229/4, p. č. 2230/2, k. ú. Starý Lískovec – ZM7/0908

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 2104 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 332 m²

- p. č. 2227/5 – ostatní plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 2228/2 – ostatní plocha, o výměře 16 m²

- p. č. 2229/4 – ostatní plocha, o výměře 18 m²

- p. č. 2230/2 – ostatní plocha, o výměře 7 m²

vše v Brně, k. ú. Starý Lískovec,

do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 254 na ulici Labská 23, postaveném na pozemku p. č. 2104 v Brně, k. ú. Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

51.

Prodej pozemků p. č. 2118, p. č. 2249/18, p. č. 2249/19, p. č. 2253/3, p. č. 2254/2, k. ú. Starý Lískovec – ZM7/0906

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 2118 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 334 m²

- p. č. 2249/18 – ostatní plocha, o výměře 15 m²

- p. č. 2249/19 – ostatní plocha, o výměře 7 m²

- p. č. 2253/3 – ostatní plocha, o výměře 16 m²

- p. č. 2254/2 – ostatní plocha, o výměře 4 m²

vše v Brně, k. ú. Starý Lískovec,

do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 220 na ulici Labská 3, postaveném na pozemku p. č. 2118 v Brně, k. ú. Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

52.

Prodej pozemků p. č. 2119, p. č. 2249/20, p. č. 2249/21, p. č. 2254/3, p. č. 2255/2, k. ú. Starý Lískovec – ZM7/0907

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 2119 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 337 m²

- p. č. 2249/20 – ostatní plocha, o výměře 15 m²

- p. č. 2249/21 – ostatní plocha, o výměře 7 m²

- p. č. 2254/3 – ostatní plocha, o výměře 16 m²

- p. č. 2255/2 – ostatní plocha, o výměře 4 m²

vše v Brně, k. ú. Starý Lískovec,

do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 221 na ulici Labská 1, postaveném na pozemku p. č. 2119 v Brně, k. ú. Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

55.

Prodej pozemku p. č. 2904 v k. ú. Černovice – ZM7/0881

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 2904 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m²

v k. ú. Černovice,

Otevřenému podílovému fondu AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a. s., za dohodnutou kupní cenu 35.944,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

56.

Prodej pozemku p. č. 1944/2 a části pozemku p. č. 1961/25 v k. ú. Černá Pole v ul. Tišnovská – ZM7/0892

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 1944/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m² v k. ú. Černá Pole,

- části pozemku p. č. 1961/25 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Černá Pole, geometrickým plánem č. 1332-202/2015 pro k. ú. Černá Pole, nově označené jako pozemek p. č. 1961/42 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 198 m² v k. ú. Černá Pole,

o celkové výměře 203 m²,

manželům xxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxx (id. 1/3), manželům xxxx. xxxx a xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/3) a xxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/3) za dohodnutou kupní cenu 370.460,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

57.

Prodej pozemku p. č. 99/2 v k. ú. Jehnice v ul. Meziboří – ZM7/0893

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 99/2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 93 m²

v k. ú. Jehnice,

xxx. xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 218.620,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

          

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

58.

Prodej pozemku p. č. 586/4 a částí p. č. 586/1 v k. ú. Štýřice – ZM7/0883

 

1. ZMB bere na vědomí žádost spol. Fritscher, spol. s r. o., ze dne 6. 11. 2015 o projednání dispozice s pozemky p. č. 586/4 a částmi p. č. 586/1 v k. ú. Štýřice do konce r. 2015 z důvodu termínu čerpání úvěru do 31. 12. 2015 uvedeného ve smlouvě o úvěru s financující bankou.

 

2. ZMB schvaluje v souladu se smlouvou o nájmu pozemků a o smlouvě budoucí kupní č. 62072040 ze dne 26. 7. 2007 uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a spol. Fritscher, spol. s r. o.,

prodej pozemků

- p. č. 586/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 147 m²

- části p. č. 586/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 771 m², oddělené GP č. 1461-0018/2015 a tímto GP nově označené jako p. č. 586/15

- části p. č. 586/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 257 m², oddělené GP č. 1481-0333/2015 a tímto GP nově označené jako p. č. 586/16

vše v k. ú. Štýřice,

společnosti Fritscher, spol. s r. o., za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 5.544.825,- Kč s DPH, tj. 4.582.500,- Kč bez DPH + 21% DPH ve výši 962.325,- Kč a za podmínek smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

      

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

59.

Prodej části pozemku p. č. 970/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti – ZM7/0890

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 970/1 ostatní plocha o výměře 21 m² (dle GP č. 1271-27/2015 p. č. 970/14) v k. ú. Brněnské Ivanovice xxx. xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 43.630,- Kč

a

zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 970/1 (dle GP č. 1271-27/2015 p. č. 970/14) v k. ú. Brněnské Ivanovice – umístění a vedení vodovodní přípojky, omezení činností v ochranném území vodovodní přípojky a práva vstupu a vjezdu pro statutární město Brno a pro společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.  

60.

Prodej částí pozemků p. č. 1361/1 a p. č. 2321/25 v k. ú. Husovice v ul. Soběšická – dostavba řadové garáže dle dohody o budoucím prodeji č. 0063101103596 – ZM7/0920

 

ZMB schvaluje prodej

-          části pozemku p. č. 1361/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Husovice, o výměře 4 m², geometrickým plánem č. 1141-175/2014 pro k. ú. Husovice označené písmenem „a“,

-          části pozemku p. č. 2321/25 – ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Husovice, o výměře 17 m², geometrickým plánem č. 1141-175/2014 pro k. ú. Husovice označené písmenem „b“,

které se na základě geometrického plánu č. 1141-175/2014 pro k. ú. Husovice slučují do nově označeného pozemku p. č. 2321/27 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² v k. ú. Husovice, xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 27.131,- Kč + 21 % DPH a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

68.

Nabytí pozemku p. č. 1450, k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/0923

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 1450 − zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 183 m², včetně stavby Husovice č. p. 220, objektu bydlení, který je jeho součástí, vedlejších staveb a venkovních úprav vše v k. ú. Husovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.700.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

69.

Nabytí pozemků p. č. 1716 a p. č. 1717, k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ – ZM7/0926

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1716 − zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 106 m²

- p. č. 1717 – zahrada, o výměře 158 m²

- stavby Maloměřice č. p. 523, objektu bydlení stojícího na p. č. 1716,

vše v k. ú. Maloměřice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.400.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

61.

Nabytí pozemku p. č. 310/5 v k. ú. Soběšice – ZM7/0855

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 310/5 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m²

v k. ú. Soběšice ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 30.620,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

62.

Nabytí pozemku p. č. 202/16, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Chodník při ulici Černohorské“ – ZM7/0844

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- část p. č. 202/6 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 202/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m²

v k. ú. Ivanovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.250,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

63.

Nabytí pozemku p. č. 202/10, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Chodník při ulici Černohorské“ – ZM7/0843

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 202/10 – zahrada, o výměře 13 m²

v k. ú. Ivanovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.250,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

64.

Nabytí pozemku p. č. 551/9, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Chodník při ulici Černohorské“ – ZM7/0845

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- část p. č. 551/2 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 551/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m²

v k. ú. Ivanovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 46.250,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

65.

Nabytí pozemku p. č. 202/17, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Chodník při ulici Černohorské“ – ZM7/0846

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- část p. č. 202/7 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 202/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²

v k. ú. Ivanovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

66.

Nabytí pozemku p. č. 202/12, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Chodník při ulici Černohorské“ – ZM7/0851

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- část p. č. 202/1 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 202/12 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²

v k. ú. Ivanovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

67.

Nabytí pozemků p. č. 202/15 a 202/19, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Chodník při ulici Černohorské“ – ZM7/0852

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- část p. č. 202/5 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 202/15 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m²

- část p. č. 202/11 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 202/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²,

v k. ú. Ivanovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 13.750 Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

70.

Nabytí pozemku p. č. 1048/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0825

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1048/3 o výměře 83 m² v k. ú. Žebětín za dohodnutou kupní cenu 128.650,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

71.

Nabytí pozemku p. č. 1046/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0826

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1046/4 o výměře 5 m² v k. ú. Žebětín za dohodnutou kupní cenu 7.750,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

72.

Nabytí pozemku p. č. 709/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0828

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 709/3 – o výměře 8 m²

v k. ú. Žebětín,

za dohodnutou kupní cenu 12.400,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

73.

Nabytí pozemku p. č. 1047/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0832

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 1047/3 – o výměře 13 m²

v k. ú. Žebětín,

za dohodnutou kupní cenu 20.150,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

74.

Nabytí pozemku p. č. 1043/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0831

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 1043/4 – o výměře 1 m²

v k. ú. Žebětín,

za dohodnutou kupní cenu 1.550,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

75.

Nabytí pozemku p. č. 711/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0830

 

ZMB schvaluje

­   nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 711/3 – o výměře 22 m² v k. ú. Žebětín, za dohodnutou kupní cenu 11.367,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy,

 

­   nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 711/3 – o výměře 22 m² v k. ú. Žebětín, za dohodnutou kupní cenu 11.367,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy,

 

­   nabytí id. 1/3 pozemku p. č. 711/3 – o výměře 22 m² v k. ú. Žebětín, za dohodnutou kupní cenu 11.367,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

Kupní smlouva tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

76.

Nabytí pozemků p. č. 2991/33, p. č. 3010/9 v k. ú. Komín – ZM7/0887

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že xx. xxxx xxxxxx učinil nabídku statutárnímu městu Brnu na odkup pozemků p. č. 2991/33 a 3010/9 k. ú. Komín a vyslovil souhlas s návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemků za celkovou kupní cenu ve výši 112.900,- Kč.

 

2. ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 2991/33 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 90 m²

- p. č. 3010/9 – orná půda, o výměře 22 m²

vše v k. ú. Komín, z vlastnictví xx. xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 112.900,- Kč (tj. 1008,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

           

 

77.

Nabytí pozemku p. č. 6287/8 k. ú. Žabovřesky – ZM7/0915

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím své právní zástupkyně xxxx. xxx xxxxxxxx, advokátky, učinily statutárnímu městu Brnu nabídku ke koupi pozemku p. č. 6287/8 k. ú. Žabovřesky a souhlasily s návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemku za celkovou kupní cenu ve výši 32. 400,- Kč.

 

2. ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 6287/8 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 18 m², v k. ú. Žabovřesky, z podílového spoluvlastnictví xxxx xxxxxxxxx a paní xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 32. 400.- Kč (tj. 1 800,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

78.

Nabytí id. 1/5 pozemku p. č. 1394/14 v k. ú. Lesná z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – ZM7/0914

 

ZMB schvaluje nabytí id.1/5 pozemku

- p. č. 1394/14 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 165 m²

v k. ú. Lesná z vlastnictví ČR ‒ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 88.500,- Kč a uhrazení daně z nabytí nemovité věci ve výši 4% za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

    

 

79.

Nabytí garáže bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1670/3 v  k. ú. Maloměřice
pro stavbu „VMO Tomkovo náměstí“ – ZM7/0925

 

ZMB schvaluje nabytí garáže bez čp/če stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1670/3 v k. ú. Maloměřice do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 115.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

81.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1093/95 v k. ú. Slatina z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/0913

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že část pozemku p. č. 1093/95 v k. ú. Slatina je zaplocena směrem k sousednímu garážovému dvoru a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uvádí, že oplocení nebylo z pozemku odstraněno, neboť úřad nebyl jeho stavebníkem a ani toto oplocení neeviduje ve svém majetku.

 

2. ZMB neschvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1093/95 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 605 m² v k. ú. Slatina z vlastnictví ČR ‒ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna.

 

3. ZMB souhlasí s odesláním žádosti o bezúplatný převod nezaplocené části pozemku p. č. 1093/95 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 605 m² v k. ú. Slatina z vlastnictví ČR ‒ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna.

 

 

82.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Žabovřesky z majetku ČR – Státní pozemkový úřad – ZM7/0879

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 4900/3 – zahrada, o výměře 239 m²

- p. č. 4901/11 – zahrada, o výměře 14 m²

- p. č. 4901/12 – zahrada, o výměře 515 m²

- p. č. 4904/2 – zahrada, o výměře 267 m²

- p. č. 4907/2 – zahrada, o výměře 295 m²

- p. č. 4908/1 – zahrada, o výměře 316 m²

- p. č. 4909/1 – zahrada, o výměře 294 m²

- p. č. 4912/3 – zahrada, o výměře 34 m²

- p. č. 4914/3 – zahrada, o výměře 38 m²

- p. č. 4915/1 – zahrada, o výměře 317 m²

- p. č. 4919/2 – ostatní plocha, o výměře 80 m²

- p. č. 4919/3 – ostatní plocha, o výměře 80 m²

- p. č. 4922/1 – zahrada, o výměře 319 m²

- p. č. 4927/6 – ostatní plocha, o výměře 64 m²

v k. ú. Žabovřesky,

z majetku ČR – Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, které tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

83.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 718/2 v k. ú. Město Brno, p. č. 1281/6 v k. ú. Maloměřice a p. č. 9353/3 a 9353/51 v k. ú. Líšeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/0911

 

1. ZMB bere na vědomí

1) skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) a o zřízení věcného práva s omezujícími podmínkami a návrh smlouvy o  bezúplatném převodu nemovité věci (pozemku) s omezujícími podmínkami;

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděné pozemky je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze je využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděný pozemek po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou nemovitá věc měla v době porušení závazku, příp. ve zřízení věcného práva k tíži statutárního města Brna, spočívajícího v závazku statutárního města Brna nezcizit převáděné pozemky a nezatížit je zástavním právem po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví;

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

 

-          na předmětných pozemcích jsou umístěny plochy zeleně a na pozemku p. č. 1281/6, k. ú. Maloměřice, částečně i chodník při místní komunikaci;

 

2) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1281/6 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m², v k. ú. Maloměřice,

- p. č. 9353/3 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 460 m², v k. ú. Líšeň,

- p. č. 9353/51 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 104 m², v k. ú. Líšeň,

- p. č. 718/2 − zahrada, o výměře 1.649 m², v k. ú. Město Brno,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva a smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení

a

zřízení věcného práva dle § 1761 občanského zákoníku, k tíži statutárního města Brna, spočívajícího v závazku statutárního města Brna nezcizit a nezatížit zástavním právem po dobu 10 let ode dne nabytí do svého vlastnictví převáděné pozemky:

- p. č. 1281/6 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m², v k. ú. Maloměřice,

- p. č. 9353/3 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 460 m², v k. ú. Líšeň,

- p. č. 9353/51 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 104 m², v k. ú. Líšeň,

za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

84.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1019/9, 1019/10, 1019/11 a 1019/12 v k. ú. Královo Pole a p. č. 6916/28, 6916/43 a 6916/44 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/0884

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1019/9 − ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m² v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 1019/10 − ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m² v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 1019/11 − ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m² v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 1019/12 − ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m² v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 6916/28 − ostatní plocha, jiná plocha o výměře 62 m² v k. ú. Židenice,

- p. č. 6916/43 − ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m² v k. ú. Židenice,

- p. č. 6916/44 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m² v k. ú. Židenice,

z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

         

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

85.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1321/59, 1820/7, 2825/2 a 2858/8 v k. ú. Bohunice a p. č. 2162/127 v k. ú. Bosonohy z vlastnictví ČR – ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/0882

 

1. ZMB bere na vědomí

1) skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami;

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděné pozemky je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze je využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze je pronajímat po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděné pozemky, ani jejich část, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou nemovitá věc měla v době porušení závazku;

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

 

-          na předmětných pozemcích jsou umístěny plochy zeleně a na pozemku p. č. 2825/2, k. ú. Bohunice, částečně i chodník.

 

2) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1321/59 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 144 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 1820/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 258 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 2825/2 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 2858/8 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 17 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 2162/127 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 97 m² v k. ú. Bosonohy,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

86.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 636, 642/1 a 6287/10 v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR – ÚZSVM na základě smlouvy s omezujícími podmínkami – ZM7/0910

 

1. ZMB bere na vědomí

1) skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) a o zřízení věcného práva k převáděným pozemkům s omezujícími podmínkami;

 

-          omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděné pozemky je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze je využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze je pronajímat po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a ve zřízení věcného práva k tíži statutárního města Brna, spočívajícího v závazku statutárního města Brna nezcizit převáděné pozemky a nezatížit je zástavním právem po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví;

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31.1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

 

-          pozemky p. č. 636 a 642/1 v k. ú. Žabovřesky jsou dotčeny stavbou Úprava komunikací a chodníku − Bráfova, na níž je vydáno územní rozhodnutí s právní mocí;

 

2) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do tohoto návrhu smlouvy.

 

2. ZMB schvaluje

1) bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 636 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 859 m²

- p. č. 642/1 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 185 m²

- p. č. 6287/10 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 2.768 m²

k. ú. Žabovřesky

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna

a

zřízení věcného práva dle § 1761 občanského zákoníku, k tíži statutárního města Brna, spočívajícího v závazku statutárního města Brna nezcizit a nezatížit zástavním právem po dobu 10 let ode dne nabytí do svého vlastnictví převáděné pozemky

za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2) MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemků

- p. č. 636 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 859 m²

- p. č. 642/1 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 185 m²

- p. č. 6287/10 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 2.768 m²

k. ú. Žabovřesky

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4 po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s doplňujícími podmínkami ve smyslu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva:

 

1) respektovat omezení při nakládání s pozemky, které vyplývají ze smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva,

 

2) pozemky lze využívat ve veřejném zájmu, tj. jako veřejnou zeleň,

 

3) pozemky nelze využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je pronajímat po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

 

4) povinnost vždy k 31. 12. příslušného roku po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí předávat na Majetkový odbor MMB písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu.

 

 

87.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 10061 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/0897

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 10061, ostatní plocha, zeleň, o výměře 23 m² , v k. ú. Židenice, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

88.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 31/43, 31/49, 1407/25 a 1407/27 v k. ú. Bystrc a p. č. 1096/3, 1096/4 a 1096/5 v k. ú. Pisárky z vlastnictví ČR – ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/0898

 

1. ZMB bere na vědomí

1) skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami;

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděné pozemky je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze je využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze je pronajímat po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděné pozemky, ani jejich část. po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou nemovitá věc měla v době porušení závazku;

 

-          statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku;

 

-          na předmětných pozemcích jsou umístěny plochy zeleně a účelové komunikace;

 

2) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 31/43 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m² v k. ú. Bystrc,

- p. č. 31/49 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 51 m² v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1407/25 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 192 m² v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1407/27 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 23 m² v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1096/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m² v k. ú. Pisárky,

- p. č. 1096/4 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 788 m² v k. ú. Pisárky,

- p. č. 1096/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m² v k. ú. Pisárky,

z vlastnictví České republiky − Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

  

 

89.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú.  Bystrc, Bosonohy, Komín, Líšeň, Trnitá, Žabovřesky a Židenice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/0902

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 2559/6 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m² v k. ú. Bystrc

- p. č. 2559/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m² v k. ú. Bystrc

- p. č. 2162/19 − ostatní plocha, silnice, o výměře 11199 m² v k. ú. Bosonohy

- p. č. 2162/23 − ostatní plocha, silnice, o výměře 1216 m² v k. ú. Bosonohy

- p. č. 2162/27 − ostatní plocha, silnice, o výměře 513 m² v k. ú. Bosonohy

- p. č. 2162/96 − ostatní plocha, silnice, o výměře 41 m² v k. ú. Bosonohy

- p. č. 1424/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 35 m² v k. ú. Komín

- p. č. 1526/306 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 22 m² v k. ú. Komín

- p. č. 1526/327 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m² v k. ú. Komín

- p. č. 1526/351 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m² v k. ú. Komín

- p. č. 1526/357 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m² v k. ú. Komín

- p. č. 1526/384 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 236 m² v k. ú. Komín

- p. č. 1526/307 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m² v k. ú. Komín

- p. č. 1526/328 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m² v k. ú. Komín,

- p. č. 1526/352 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m² v k. ú. Komín,

- p. č. 1526/358 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m² v k. ú. Komín,

- p. č. 1526/385 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 241 m² v k. ú. Komín,

- p. č. 3676/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m² v k. ú. Líšeň,

- p. č. 3676/4 −ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m² v k. ú. Líšeň,

- p. č. 3676/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 250 m² v k. ú. Líšeň,

- p. č. 646/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m² v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 8347/24 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 127 m² v k. ú. Židenice,

- p. č. 8347/64 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m² v k. ú. Židenice,

části pozemku p. č. 3509/3 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 49 m², označeného dle geometrického plánu č. 3034-100/2015 jako pozemek p. č. 3509/4 ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m², v k. ú. Židenice

 

částí pozemku p. č. 708/81 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 474 m², označených dle geometrického plánu č. 999-8/2012 jako pozemky p. č. 708/175 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 120 m²a p. č. 708/176 ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 40 m², vše v k. ú. Trnitá

z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

90.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú.  Kohoutovice, Černá Pole, Bosonohy, Černovice, Veveří, Komín, Horní Heršpice a Chrlice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/0919

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 3606/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 79 m² , v k. ú. Kohoutovice,

- p. č. 3612/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m², v k. ú. Kohoutovice,

- p. č. 3614/2 ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m², v k. ú. Kohoutovice,

- p. č. 3628/2 ostatní plocha, zeleň, o výměře 34 m², v k. ú. Kohoutovice,

- p. č. 377/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 148 m², v k. ú. Černá Pole,

- p. č. 2162/21 ostatní plocha, silnice, o výměře 227 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 2162/108 ostatní plocha, silnice, o výměře 238 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 2162/83 ostatní plocha, silnice, o výměře 7 m², k. ú. Bosonohy,

- p. č. 1323/214 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 66 m², v k. ú. Černovice,

- p. č. 2937/40 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 159 m², v k. ú. Černovice,

- p. č. 1083/5 ostatní plocha, zeleň, o výměře 175 m², v k. ú. Veveří,

- p. č. 1083/9 ostatní plocha, zeleň, o výměře 33 m², v k. ú. Veveří,

- p. č. 104/15 ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m² , v k. ú. Komín,

- p. č. 1609/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 942/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1526/117 ostatní plocha, zeleň, o výměře 255 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1526/182 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 95 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1526/207 ostatní plocha, zeleň, o výměře 11 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1609/40 ostatní plocha, zeleň, o výměře 110 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1609/41 ostatní plocha, zeleň, o výměře 269 m², v k. ú. Komín,

- p. č. 1011/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 249 m², v k. ú. Horní Heršpice,

 

spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemku p. č. 3209 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m², v k. ú. Chrlice,

z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatné převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

91.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Žabovřesky, Komárov a Trnitá, z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/0918

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 641/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m² v k. ú. Žabovřesky

- p. č. 641/5 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m² v k. ú. Žabovřesky

- p. č. 641/6 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m² v k. ú. Žabovřesky

- p. č. 1225/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m² v k. ú. Komárov

- p. č. 1568 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 102 m² v k. ú. Komárov

- p. č. 1571/4 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m² v k. ú. Komárov

- p. č. 480/9 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m² v k. ú. Trnitá

- p. č. 482/39 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 102 m² v k. ú. Trnitá

 

části pozemku p. č. 6256/13 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 201 m², označeného dle geometrického plánu č. 2681-25/2015 jako pozemek p. č. 6256/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 194 m², v k. ú. Žabovřesky

 

části pozemku p. č. 4/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8.265 m² označeného dle geometrického plánu č. 2344-45/2012 jako pozemek p. č. 4/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6.867 m², v k. ú. Žabovřesky

 

části pozemku p. č. 708/82 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 847 m², označeného dle geometrického plánu č. 989-46/2011 jako pozemek p. č. 708/169 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 155 m², v k. ú. Trnitá,

 

částí pozemku p. č. 708/83 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 559 m², označených dle geometrického plánu č. 989-46/2011 jako pozemky p. č. 708/172 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 202 m² a p. č. 708/173 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 176 m², vše v k. ú. Trnitá,

 

části pozemku p. č. 708/79 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m², označeného dle geometrického plánu č. 989-46/2011 jako pozemek p. č. 708/171 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m², v k. ú. Trnitá,

 

části pozemku p. č. 708/80 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 77 m², označeného dle geometrického plánu č. 989-46/2011 jako pozemek p. č. 708/168 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m², v k. ú. Trnitá,

 

z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.

         

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

92.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi a silniční vegetací v k. ú. Bohunice, Jundrov, Komárov, Maloměřice, Pisárky, Ponava a Žabovřesky z vlastnictví ČR – ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/0917

 

1. ZMB bere na vědomí

 

1. skutečnosti, že:

 

- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 

- omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděné pozemky je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze je využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze je pronajímat po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděné pozemky, ani jejich část, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou nemovitá věc měla v době porušení závazku,

- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,

- na předmětných pozemcích jsou umístěny místní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna nebo silniční vegetace.

 

2) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1179/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 1179/9 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 619 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 1179/10 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 238 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 1179/11 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 83 m² v k. ú. Bohunice,

- p. č. 14/15 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m² v k. ú. Jundrov,

- p. č. 14/23 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m² v k. ú. Jundrov,

- p. č. 14/26 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 68 m² v k. ú. Jundrov,

- p. č. 14/32 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m² v k. ú. Jundrov,

- p. č. 14/39 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m² v k. ú. Jundrov,

- p. č. 14/43 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m² v k. ú. Jundrov,

- p. č. 14/53 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 34 m² v k. ú. Jundrov,

- p. č. 1540/2 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 75 m² v k.ú. Komárov,

- p. č. 1056/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1652 m²

v k. ú. Maloměřice,

- p. č. 1561/8 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 464 m² v k. ú. Pisárky,

- p. č. 1561/62 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m² v k. ú. Pisárky,

- p. č. 492/3 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 63 m² v k. ú. Ponava,

- p. č. 492/4 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m² v k. ú. Ponava,

- p. č. 494/3 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 24 m² v k. ú. Ponava,

- p. č. 494/4 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 49 m² v k. ú. Ponava,

- p. č. 494/5 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 30 m² v k. ú. Ponava,

- p. č. 6272/3 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 359 m² v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 6272/14 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 45 m² v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 6272/35 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 147 m² v k. ú. Žabovřesky,

z vlastnictví České republiky ‒ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínky, které tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  

 

93.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Černovice, Komín, Lesná a Veveří, z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/0916

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 2867/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 84 m² v k. ú. Bohunice

- p. č. 2937/41 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 973 m² v k. ú. Černovice

- p. č. 2937/37 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 203 m² v k. ú. Černovice

- p. č. 2937/121 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 90 m² v k. ú. Černovice

- p. č. 2937/122 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 90 m² v k. ú. Černovice

- p. č. 4802/192 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m², v k. ú. Komín

- p. č. 4802/193 − ostatní plocha, silnice, o výměře 389 m² v k. ú. Komín

- p. č. 319/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 148 m² v k. ú. Lesná

- p. č. 319/26 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.253 m² v k. ú. Lesná

- p. č. 321/4 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 138 m² v k. ú. Lesná

- p. č. 326/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 401 m² v k. ú. Lesná

- p. č. 326/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m² v k. ú. Lesná

- p. č. 326/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m² v k. ú. Lesná

- p. č. 326/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m² v k. ú. Lesná

- p. č. 326/9 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 214 m² v k. ú. Lesná

- p. č. 595 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11.263 m² v k. ú. Veveří

z vlastnictví České republiky ‒ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

          

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

94.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bystrc, Komín, Pisárky, Soběšice, Štýřice, Židenice a Staré Brno, z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/0903

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 520/4 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m² v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1609/14 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m² v k. ú. Komín,

- p. č. 1561/83 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 117 m² v k. ú. Pisárky,

- p. č. 1561/91 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m² v k. ú. Pisárky,

- p. č. 1561/96 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m² v k. ú. Pisárky,

- p. č. 1561/110 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m² v k. ú. Pisárky,

- p. č. 1561/114 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m² v k. ú. Pisárky,

- p. č. 939/4 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m² v k. ú. Soběšice,

- p. č. 385/27 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 m², v k. ú. Štýřice,

- p. č. 5528/24 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 81 m² v k. ú. Židenice,

- části pozemku p. č. 5528/26 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 743 m², označené dle geometrického plánu č. 3065-162/2015 jako pozemek p. č. 5528/65, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 255 m² v k. ú. Židenice,

- spoluvlastnického podílu ve výši id. ¾ k pozemku p. č. 1160/13 ‒ ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 41 m², v k. ú. Staré Brno z vlastnictví České republiky ‒ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

95.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú.  Královo Pole, Komárov, Nový Lískovec a Bohunice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – ZM7/0904

 

1. ZMB bere na vědomí

1) skutečnosti, že:

-          ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci (pozemku) a o zřízení věcného práva s omezujícími podmínkami a návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,

 

-          omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděné pozemky je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze je využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděné pozemky po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou nemovitá věc měla v době porušení závazku, příp. ve zřízení věcného práva k tíži statutárního města Brna, spočívajícího v závazku statutárního města Brna nezcizit převáděný pozemek a nezatížit ho zástavním právem po dobu 10 let ode dne jeho nabytí do svého vlastnictví,

 

-          na předmětných pozemcích jsou umístěny místní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna;

 

2) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 3805/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 426 m², v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 1231/32 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 234 m² v k. ú. Bohunice

- p. č. 1231/33 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 76 m² v k. ú. Bohunice

- p. č. 1231/34 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 168 m² v k. ú. Bohunice

- p. č. 1231/37 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 230 m² v k. ú. Bohunice

- p. č. 1231/47 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 47 m² v k. ú. Bohunice

- p. č. 1225/17 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 256 m² v k. ú. Komárov

spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku p. č. 98/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m², v k. ú. Nový Lískovec,

z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva a smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení

a

zřízení věcného práva dle § 1761 občanského zákoníku, k tíži statutárního města Brna, spočívajícího v závazku statutárního města Brna nezcizit převáděný pozemek p. č. 3805/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 426 m², v k. ú. Královo Pole a nezatížit ho zástavním právem po dobu 10 let ode dne jeho nabytí do svého vlastnictví, za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva.

          

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

96.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2395 a 3616/2 v k. ú. Řečkovice z majetku ČR – Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna – změna přílohy č. 88 bodu č. 109 usnesení Z6/035 ZMB – ZM7/0896

 

ZMB schvaluje změnu podmínek smlouvy v příloze č. 88 bodu č. 109 usnesení Z6/035. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 17. 6. 2014, takto:

 

Podmínky smlouvy o bezúplatném převodu v části „Další ujednání“

 

1)      se doplňují o ujednání:

 

„Smluvní strany berou na vědomí, že na pozemcích může být umístěno vedení nebo zařízení veřejné technické infrastruktury, k nimž existují oprávnění, jakož i omezení užívání pozemků vzniklá podle předchozích právních úprav, která se nezapisovala do pozemkových knih, evidence nemovitostí, ani katastru nemovitostí. Tato omezení a oprávnění přecházejí na nabyvatele pozemků.

 

2)      věta první se mění takto:

 

V případě změny územně plánovací dokumentace, na základě které došlo k bezúplatnému převodu pozemků do vlastnictví obce, pro kterou by nebyly pozemky nebo jejich části využity k realizaci zeleně, je obec povinna zemědělské pozemky převést zpět na převádějícího za stejných podmínek, za jakých byly na nabyvatele převedeny, a to ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo změny regulačního plánu.“

 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků po zapracování změn tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

     

 

97.

Předkupní práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3955 v k. ú. Tuřany – ZM7/0853

 

ZMB schvaluje

-          využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3955 k. ú. Tuřany určenému Opatřením obecné povahy č. 4/2009 ze dne 10. 11. 2009 pro veřejně prospěšnou stavbu číslo 47/06-I/17 stavba komunikace a plochy krajského významu zajišťující napojení na obchvat Tuřan, v rozsahu dotčeném veřejně prospěšnou stavbou číslo 47/06-I/17;

 

-          využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 3955 k. ú. Tuřany určenému Opatřením obecné povahy č. 4/2009 ze dne 10. 11. 2009 pro veřejně prospěšnou stavbu číslo 47/06-I/21 stavba veřejného parkoviště při ulici Hanácké − pro sportovní aktivity, v rozsahu dotčeném veřejně prospěšnou stavbou číslo 47/06-I/21;

 

-          nabytí pozemku p. č. 3955/7 – zahrada, o výměře 590 m² odděleného dle geometrického plánu č. 1329-15/2015 z pozemku p. č. 3955 − zahrada v k. ú. Tuřany za kupní cenu ve výši 708.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

98.

Směna pozemků p. č. 1488/3, 1488/11, 1488/12, 1489/6 a části pozemku 1489/1 vše v k. ú. Pisárky a pozemku p. č. 673/14 v k. ú. Slatina za pozemky p. č. 1486/2, 2300/2, 2300/7, 2300/120 a část pozemku p. č. 1489/2 vše v k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou – Moravským zemským muzeem – ZM7/0895

 

1. ZMB bere na vědomí

-          přípisy PhDr. Mgr. Martina Reissnera, Ph.D., generálního ředitele Moravského zemského muzea, ze dne 24. 1. 2014, 7. 2. 2014 a 5. 3. 2014, adresované Majetkovému odboru MMB, kterými sděluje, že nesouhlasí se zařazením pozemků p. č. 300, p. č. 310 a p. č. 311 vše v k. ú. Město Brno do směny mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou-Moravským zemským muzeem;

 

-          Informaci o stavu soudních sporů vedených mezi Českou republikou-Moravským zemským muzeem a statutárním městem Brnem;

 

-          skutečnost, že rozdíl v cenách pozemků níže uvedených, navržených do směny mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou-Moravským zemským muzeem, činí 586.083,80 Kč, jako doplatek ze strany České republiky-Moravského zemského muzea, které trvá na směně pozemků bez doplatku.

 

2. ZMB schvaluje

 

Ø  směnu pozemků

- p. č. 1488/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 761 m²

- p. č. 1488/11 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²

- p. č. 1488/12 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

- p. č. 1489/6 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²

vše v k. ú. Pisárky

části pozemku

- 1489/1 – ostatní plocha zeleň označené dle GP č. 1387-101/2013 jako p. č. 1489/10 ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 1 m² v k. ú. Pisárky

a pozemku

- p. č. 673/14 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 206 m² v k. ú. Slatina

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví statutárního města Brna

 

za pozemky:

- p. č. 1486/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 760 m²

- p. č. 2300/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 63 m²

- p. č. 2300/7 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m²

- p. č. 2300/120 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m²

vše k. ú. Pisárky

 

a část pozemku

- p. č. 1489/2 – ostatní plocha, zeleň označené dle GP č. 1387-101/2013 jako p. č. 1489/2 ostatní plocha, zeleň, o výměře 525 m² v k. ú. Pisárky, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Moravské zemské muzeum, a to bez doplatku ze strany ČR-Moravského zemského muzea, za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení, které spočívají mj.:

 

-          v závazku statutárního města Brna ke zpětvzetí žalob o vydání bezdůvodného obohacení podaných žalobcem, statutárním městem Brnem, proti žalované, České republice – Moravskému zemskému muzeu, v řízeních vedených pod sp. zn. 294 C 78/2012 a 219 C 111/2014,

 

-          v závazku České republiky – Moravského zemského muzea ke zpětvzetí žalob o určení vlastnického práva a o vydání bezdůvodného obohacení (vrácení neoprávněně přijatého nájemného z pozemku p. č. 673/14 v k. ú. Slatina), podaných žalobcem, Českou republikou – Moravským zemským muzeem, proti žalovanému, statutárnímu městu Brnu, v řízeních vedených pod sp. zn. 63 C 57/2012 a 229 C 171/2012 s tím, že:

 

-          ode dne nabytí platnosti směnné smlouvy považují smluvní strany všechny svoje sporné závazky uvedené v Preambuli směnné smlouvy pod sp. zn. 63 C 57/2012, 229 C 171/2012, 294 C 78/2012 a 219 C 111/2014 za vypořádané a do budoucna nebudou vůči sobě z titulu sporných závazků uplatňovat žádné další finanční, majetkové či jiné nároky, s výjimkou nároků, které vyplývají ze směnné smlouvy,

 

-          žádná ze smluvních stran nebude požadovat náhradu nákladů řízení a každý z účastníků ponese náklady soudního řízení, které mu vznikly;

 

Ø  výjimku

podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu Anthropos – p. č. 1489/1 – ostatní plocha zeleň, v k. ú. Pisárky – výměra lokality pod pořadovým číslem 18 se zmenší o výměru 1 m², která je dotčena částí budovy ve vlastnictví ČR-Moravského zemského muzea a je předmětem směny pozemků mezi ČR-Moravským zemským muzeem a statutárním městem Brnem.

            

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

99.

Směna části pozemku p. č. 566/1 za pozemek p. č. 565/2, vše v k. ú. Starý Lískovec při ul. Čermákova – ZM7/0885

 

ZMB schvaluje směnu části pozemku p. č. 566/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 30 m² v k. ú. Starý Lískovec, geometrickým plánem č. 936-3981/2007 pro k. ú. Starý Lískovec označené jako pozemek p. č. 566/11 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 30 m² v k. ú. Starý Lískovec, ve vlastnictví statutárního města Brna,

za pozemek p. č. 565/2 – zahrada, o výměře 29 m² v k. ú. Starý Lískovec, ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx,

s doplatkem směny ve prospěch statutárního města Brna ve výši 1.900,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

100.

Směna části pozemku p. č. 597/9 za část pozemku p. č. 597/16, vše v k. ú. Bosonohy v ul. Sedla a zřízení služebnosti – ZM7/0886

 

ZMB schvaluje

a)      směnu části pozemku p. č. 597/9 – ostatní plocha, ostatní  komunikace, v k. ú. Bosonohy, oddělené geometrickým plánem č. 1822-237/2015 pro k. ú. Bosonohy, tímto nově označené jako pozemek p. č. 597/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m² v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna

za část pozemku p. č. 597/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou geometrickým plánem č. 1822-237/2015 pro k. ú. Bosonohy, tímto nově označenou jako pozemek p. č. 597/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m², v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví xxxx. xxxx xxxxxxx,

s doplatkem směny ve prospěch statutárního města Brna ve výši 1.700,- Kč;

 

b)      zřízení služebnosti umístění a vedení vodovodní přípojky inventární číslo 06010/461 a omezení činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p. č. 597/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bosonohy, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

 

a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

101.

Dodatek č. 4 ke směnné smlouvě pro stavbu „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – ZM7/0927

 

ZMB schvaluje dodatek č. 4 ke směnné smlouvě ev. č. 5613043341 uzavřené mezi xxxxxx xxxxxxx a statutárním městem Brnem pro stavbu „Tramvaj Plotní – soubor staveb“, který tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

108.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 893/9, 893/15, 893/16, 904/32, 928/5, 930/3 v k. ú. Horní Heršpice – ZM7/0875

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků

- p. č. 893/9 – ostatní plocha, o výměře 277 m²

- p. č. 893/15 – ostatní plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 893/16 – ostatní plocha, o výměře 12 m²

- p. č. 904/32 – orná půda, o výměře 7 m²

- p. č. 928/5 – ostatní plocha, o výměře 3 m²

- p. č. 930/3 – ostatní plocha, o výměře 9 m²

v k. ú. Horní Heršpice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.

           

 

110.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 847/2 v k. ú. Staré Brno – ZM7/0877

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku

- p. č. 847/2 – ostatní plocha, o výměře 77 m²

v k. ú. Staré Brno,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4.

  

 

111.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 308/18 v k. ú. Štýřice – ZM7/0894

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku

- p. č. 308/18 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 55 m²

v k. ú. Štýřice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4.

     

 

102.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 936, 1464/7, 1464/8, 1464/9, 1464/10, 1464/11, 1464/12, 1643/5, 3564, 3565, 3566, 3567, vše k. ú. Černá Pole – ZM7/0928

 

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemků

- p. č. 936 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 491 m²

- p. č. 1464/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²

- p. č. 1464/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m²

- p. č. 1464/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²

- p. č. 1464/10 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m²

- p. č. 1464/11 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²

- p. č. 1464/12 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²

- p. č. 1643/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

- p. č. 3564 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- p. č. 3565 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 3566 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 3567 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

vše v k. ú. Černá Pole,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II. – bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 78 přílohy č. 4.

 

 

103.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5012/2 v k. ú. Žabovřesky – ZM7/0867

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku

- p. č. 5012/2 – orná půda, o výměře 8 m²

v k. ú. Žabovřesky,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:

-          uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,

 

-          omezení pro nájemce budovat na pozemku trvalou nebo dočasnou stavbu,

 

-          omezení pro nájemce zhodnocovat majetek města,

 

-          pozemek je určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně a s ohledem na to byl převeden do majetku města Brna smlouvou o bezúplatném převodu č. 6315100497 uzavřenou s ČR – Státním pozemkovým úřadem.

 

 

104.

Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemků p. č. 170, 174, 175 v k. ú. Žebětín – ZM7/0868

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Žebětín svěření pozemků

- p. č. 170 – zahrada, o výměře 110 m²

- p. č. 174 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 336 m²

- p. č. 175 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 379 m²

v k. ú. Žebětín,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4.

105.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 1930, p. č. 1931, p. č. 1932, p. č. 1933, p. č. 1949/1, p. č. 1952/2, p. č. 1956/2 a p. č. 1956/3 k. ú. Pisárky – ZM7/0871

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemků

- p. č. 1930 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m²

- p. č. 1931 – trvalý travní porost, o výměře 65 m²

- p. č. 9132 – zahrada, o výměře 1.189 m²

- p. č. 1933 – trvalý travní porost, o výměře 68 m²

- p. č. 1949/1 – trvalý travní porost, o výměře 116 m²

- p. č. 1952/2 – zahrada, o výměře 283 m²

- p. č. 1956/2 – trvalý travní porost, o výměře 237 m²

- p. č. 1956/3 – trvalý travní porost, o výměře 8 m²

v k. ú. Pisárky,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4.

                    

 

106.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 166 k. ú. Soběšice – ZM7/0870

 

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemku

- p. č. 166 – zahrada, o výměře 156 m²

v k. ú. Soběšice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4.

     

 

107.

Svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemků p. č. 402/2, 403, 416, 421/8, 425, 426/1, 441, 442/3, 513/3, 515/4, 515/5, 517/5 v k. ú. Nový Lískovec – ZM7/0869

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Nový Lískovec svěření pozemků

- p. č. 402/2 – orná půda, o výměře 9 m²

- p. č. 403 – orná půda, o výměře 93 m²

- p. č. 416 - ostatní plocha, o výměře 160 m²

- p. č. 421/8 – trvalý travní porost, o výměře 393 m²

- p. č. 425 – zahrada, o výměře 4 m²

- p. č. 426/1 – ostatní plocha, o výměře 4 m²

- p. č. 441 – trvalý travní porost, o výměře 212 m²

- p. č. 442/3 – ostatní plocha, o výměře 1.648 m²

- p. č. 513/3 – zahrada, o výměře 143 m²

- p. č. 515/4 – zahrada, o výměře 147 m²

- p. č. 515/5 – zahrada, o výměře 267 m²

- p. č. 517/5 – zahrada, o výměře 154 m²

 

 

 

v k. ú. Nový Lískovec,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4.

 

 

109.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 242 v k. ú. Přízřenice – ZM7/0876

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemku

- p. č. 242 – ostatní plocha, o výměře 1.997 m²

v k. ú. Přízřenice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4.

             

 

112.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 747/4 v k. ú. Brněnské Ivanovice – ZM7/0878

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku

- p. č. 747/4 – zahrada, o výměře 150 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4.

  

 

113.

Svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemku p. č. 2952/23 v k. ú. Slatina – ZM7/0874

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Slatina svěření pozemku

- p. č. 2952/23 – ostatní plocha, o výměře 1.927 m²

v k. ú. Slatina,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 118 přílohy č. 4.

          

 

114.

Odnětí svěřeného majetku města a svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků v k. ú. Zábrdovice v lokalitě parku Hvězdička – ZM7/0873

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed

1. odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemku p. č. 140/2 a částí pozemku p. č. 134 v k. ú. Zábrdovice, vše identifikováno v GP č. 971-14045/2014 jako:

 

a)  - část p. č. 145/1 – zahrada, o výměře 91 m²

 - část p. č. 150 – zahrada, o výměře 89 m²

 v k. ú. Zábrdovice,

z kategorie: část I. – předškolní zařízení, školy a školská zařízení,  svěřené Z4/033. ZMB konaného dne 11. 4. 2006,

- část p. č. 145/2 – zahrada, o výměře 102 m²

v k. ú. Zábrdovice,

z kategorie: část I. – předškolní zařízení, školy a školská zařízení, svěřené Z1/030. ZMB konaného dne 1. 7. 1993 a dodatkem č. 10 k Protokolu o předání a převzetí školského majetku svěřeného MČ Brno-střed ze dne 14. 8. 1998,

 

b) - část p. č. 135/1 – ostatní plocha, o výměře 437 m²

            - p. č. 134 – ostatní plocha, o výměře 493 m²

v k. ú. Zábrdovice,

z kategorie: část II. – obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřené Z1/030. ZMB konaného dne 1. 7. 1993,

 

c)  - p. č. 140/2 – zastavěná plocha, o výměře 1.196 m²

           v k. ú. Zábrdovice,

          z kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, svěřené Z5/012. ZMB konaného 29. 1. 2008,

vše se souhlasem MČ Brno-střed;

   

2. svěření pozemku

- p. č. 148 – zahrada, o výměře 258 m² v k. ú. Zábrdovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.  20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. – školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 37 přílohy č. 4.

   

 

115.

Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 5217 v k. ú. Královo Pole, dohoda o narovnání, dohoda o ukončení dohody o užívání pozemku č. 62012016 ze dne 3. 5. 2001 – ZM7/0935

 

  1. ZMB bere na vědomí

-        skutečnost, že mezi statutárním městem Brnem a společností Obnova Brno, a. s., (nyní spol. ContiTrade Services s. r. o.) byla dne 3. 5. 2001 uzavřena dohoda o užívání pozemku č. 62012016, na základě které užívá společnost část pozemku p. č. 5217 – o výměře 361 m² v k. ú. Královo Pole (dále jen pozemek) za účelem užívání jako příjezd a provozní plocha pneuservisu v objektu Herčíkova 1a,

 

-        skutečnost, že společnosti ContiTrade Services s. r. o. opakovaně od r. 2012 uplatňovala požadavky na opravu vozovky, kterou měla v užívání dle Dohody o užívání pozemku č. 62012016 u Odboru správy majetku MMB, kdy k opravě vozovky došlo v listopadu 2014 a z uvedeného důvodu pozastavila platbu úhrad za užívání pozemku od. 3. čtvrtletí 2013 do 3. čtvrtletí 2014,

 

-        skutečnost, že společnosti ContiTrade Services s. r. o. dosud neuhradila splátky úhrady za užívání dle Dohody o užívání pozemku č. 62012016 v celkové výši 73.755,- Kč za období od 3. čtvrtletí 2013 do 3. čtvrtletí 2014 dle vystavené faktury č. 6608914800 ze dne 6. 8. 2014 se splatností do 20. 8. 2014 spolu s příslušenstvím, které tvoří zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z dlužné částky a smluvní pokutu dle dohody o užívání pozemku č. 62012016 ve výši 2 promile z roční výše úhrady za užívání pozemku za každý den prodlení,

 

-        přípisy společnosti ContiTrade Services s. r. o. ze dne 6. 5. 2013, ze dne 10. 4. 2015 a ze dne 13. 5. 2015, kterými zejména:

-          žádá o snížení úhrady za užívání pozemku o 20% z výše úhrady za užívání pozemku po valorizaci dle dohody o užívání pozemku č. 62012016,

 

-          žádá o uzavření dohody o narovnání sporných vztahů, na základě které je společnost připravena uhradit 90% ze sjednaného nájemného ve výši 73.755,- Kč za období od 3. čtvrtletí 2013 do 3. čtvrtletí 2014 dle vystavené faktury č. 6608914800, tj. částku 66.380,- Kč bez povinnosti úhrady úroků z prodlení a úhrady smluvní pokuty s tím, že společnost nebude po městu Brnu uplatňovat žádné finanční nároky a náhradu škody způsobené z omezeného užívání předmětu užívání a nemožnosti ho užívat dohodnutým způsobem,

 

-          upozorňuje, že v důsledku nevyhovujícího technického stavu pozemku, který má společnost v užívání dle dohody o užívání pozemku č. 62012016 došlo k podstatnému omezení provozu cca o 20%,

 

-          uvádí, že v minulosti prováděla průběžné operativní opravy vozovky svépomocí,

 

-          souhlasí s úpravou užívacího vztahu k části pozemku p. č. 5217 v k. ú. Královo Pole do budoucna tak, že společnost bude hradit opravy a běžnou údržbu předmětu nájmu do výše 15.000,- Kč bez DPH v každém jednotlivém případě opravy nebo úkonu běžné údržby.

 

2. ZMB

A. souhlasí s prominutím 

-        části úhrady za užívání ve výši 7.375,- Kč za období od 3. čtvrtletí 2013 do 3. čtvrtletí 2014,

-        smluvní pokuty ve výši 2 promile z roční výše úhrady za užívání pozemku za každý den prodlení z dlužné částky 73.755,- Kč za období od 21. 8. 2014 do zaplacení, která ke dni 8. 12. 2015 činí 111.951,- Kč,

-        zákonných úroků z prodlení ve výši 8,05 % ročně z dlužné částky 73.755,- Kč za období od 21. 8. 2014 do zaplacení, která ke dni 8. 12. 2015 činí 7.727,- Kč,

společností ContiTrade Services s. r. o. dle dohody o užívání pozemku č. 62012016.

 

B. schvaluje narovnání vzájemných práv a povinností vzniklých mezi stranami v souvislosti s neprováděním oprav vozovky na části pozemku p. č. 5217 v k. ú. Královo Pole užívané spol. ContiTrade Services s. r. o. na základě dohody o užívání pozemku č. 62012016 ze dne 3. 5. 2001 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a společností Obnova Brno, a. s. (nyní spol. ContiTrade Services s. r. o.), za podmínek uvedených v „dohodě o narovnání, dohodě o ukončení dohody o užívání pozemku č. 62012016 a nájemní smlouvě“, a to v části týkající se narovnání vzájemných práv a povinností.

Dohoda o narovnání, dohoda o ukončení dohody o užívání pozemku č. 620102016 a nájemní smlouva tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

116.

Nabytí práv věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 39/2 v k. ú. Maloměřice, p. č. 897 a 900 v k. ú. Přízřenice, p. č. 594/1 a 1060 v k. ú. Husovice, p. č. 87/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice a p. č. 975/1 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p., pro stavby zahrnuté v projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ – ZM7/0829  

 

ZMB schvaluje - nabytí práv věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 39/2 v k. ú. Maloměřice, p. č. 897 a 900 v k. ú. Přízřenice, p. č. 594/1 a 1060 v k. ú. Husovice, p. č. 87/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice a p. č. 975/1 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., za podmínek smluv o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Brnem jako prvním oprávněným, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., IČ: 463 47 275, jako druhým oprávněným a Povodím Moravy, s. p., IČ: 708 90 013, jako povinným dle smluv o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

117.

Změna části usnesení Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 41 a zřízení služebnosti k části pozemku p. č. 183/2 v k. ú. Maloměřice v ul. Olší – ZM7/0872

 

ZMB mění část usnesení Z7/04. zasedání ZMB konaného dne 17. 3. 2015, bod č. 41 v odst. b), který zní:

 

„ZMB schvaluje zřízení služebnosti omezení činnosti v ochranném pásmu jednotné kanalizační stoky DN 800/1200 na části pozemku p. č. 182/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Maloměřice, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.“

 

takto:

 

ZMB schvaluje zřízení služebnosti omezení činnosti v ochranném pásmu jednotné kanalizační stoky DN 800/1200 na části pozemku p. č. 183/2 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Maloměřice, specifikované geometrickým plánem č. 1664-221/2015 pro k. ú. Maloměřice, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.

         

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

118.

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se společností ACB Ponava, s. r. o. – žádost společnosti ACB Ponava, s. r. o., o prodloužení realizačních lhůt stavby dopravního napojení při ulici Sportovní – ZM7/0941

 

1. ZMB bere na vědomí

-          žádost společnosti ACB Ponava, s. r. o., ze dne 1. 12. 2014 o uzavření dodatku k plánovací smlouvě č. 0063111704738;

 

-          skutečnost, že pro závazek společnosti ACB Ponava, s. r. o., k dokončení výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, je v plánovací smlouvě č. 0063111704738 sjednán termín nejpozději do 31. 12. 2015, pro případ porušení tohoto závazku je společnost ACB Ponava, s. r. o., povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.800.000,- Kč.

 

2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 k plánovací smlouvě, uzavřené dne 15. 8. 2012 mezi statutárním městem Brnem a společností ACB Ponava, s. r. o., jehož obsahem je zejména prodloužení realizačních lhůt stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejího předání do vlastnictví statutárního města Brna a navýšení smluvní pokuty pro případ porušení závazku k dokončení veřejné infrastruktury na částku 3.000.000,- Kč.

Dodatek tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.

   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

119.

Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 0063101701903 ze dne 11. 6. 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2013, uzavřeného se společnostmi IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.,  IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., a spol. UNISTAV Development, s. r. o., a dodatku č. 1 k dohodě o narovnání č. 6313111695, uzavřené se společnostmi IMPERA ŽSD investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., a IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem a. s., v souvislosti s výstavbou obytného souboru „Obytný soubor Sadová – hlavní komunikace a inženýrské sítě“ – ZM7/0932

 

1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., ze dne 3. 9. 2015 o uzavření dodatku k plánovací smlouvě č. 0063101701903 ve znění dodatku č. 1 a k dohodě o narovnání č. 6313111695, doplněnou dne 17. 9. 2015 a dne 19. 10. 2015.

 

2. ZMB schvaluje

-          uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě, uzavřené dne 11. 6. 2010, ve znění dodatku č. l ze dne 17. 12. 2013, mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMPERA prémium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., a spol. UNISTAV Development, s. r. o., jehož obsahem jsou zejména změny týkající se výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně změny termínů jejího zahájení a dokončení, za podmínek tohoto dodatku;

 

-          uzavření dodatku č. 1 k dohodě o narovnání č. 6313111695, uzavřené dne 20. 5. 2013, mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., a IMPERA prémium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., jehož obsahem je změna v projektové dokumentaci pro výstavbu nové mateřské školy, resp. změna grafické přílohy dohody o narovnání č. 6313111695, za podmínek tohoto dodatku.

 

Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě a dodatek č. 1 k dohodě o narovnání č. 6313111695 tvoří přílohy č. 90 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Ověřené přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku k plánovací smlouvě uzavírané se společnostmi IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., a IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.,  UNISTAV Development, s. r. o. a ověřené přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku k dohodě o narovnání uzavírané se společnostmi IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., jsou pro svoji obsáhlost uloženy na Majetkovým odboru MMB.

 

 

121.

„Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského“ – dodatek č. 7 ke smlouvě o sdružení s Ředitelstvím silnic a  dálnic ČR – ZM7/0924

 

ZMB schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o sdružení mezi statutárním městem Brnem a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského“, který tvoří přílohu č. 91 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

122.

Zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost vložením nepeněžitého vkladu – souboru staveb veřejného a slavnostního osvětlení do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost – ZM7/0842

 

ZMB schvaluje poskytnutí nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného souborem staveb veřejného a slavnostního osvětlení oceněného znaleckým posudkem č. 804-28/2015 ze dne 2. 10. 2015 zpracovaným Ing. Jiřím Valou do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno – město, PSČ 602 00, IČ 25512285 tímto nepeněžitým vkladem ve výši 101.696.950,- Kč. Specifikace souboru staveb veřejného a slavnostního osvětlení tvoří přílohu č. 92 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

123.

Propachtování Vodohospodářského majetku dle Koncesní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. – ZM7/0841

 

1. ZMB schvaluje

-          protokol o technickém stavu Vodohospodářského majetku při jeho předání k dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno − Koncesní smlouvě ev. číslo 5615171010 ze dne 24. 3. 2015 (dále jen Koncesní smlouva) uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275. Protokol k dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě tvoří přílohu č. 93a těchto usnesení;

 

-          dodatek č. 2 ke Koncesní smlouvě, kterým se mimo jiné k datu 31. 10. 2015 mění Příloha č. 2 (Seznam Vodohospodářského majetku) a Přílohu č. 3 (Přehled staveb a pozemků vlastněných Vlastníkem) Koncesní smlouvy. Dodatek č. 2 ke Koncesní smlouvě tvoří přílohu č. 93b těchto usnesení;

 

-          vzorový dodatek ke Koncesní smlouvě, na jehož základě se bude měnit Příloha č. 2 (Seznam Vodohospodářského majetku) a/nebo Příloha č. 3 (Přehled staveb a pozemků vlastněných Vlastníkem) Koncesní smlouvy rozšířením o Vodohospodářský majetek, který statutární město Brno nabylo/nabude do vlastnictví od 1. 11. 2015. Vzorový dodatek ke Koncesní smlouvě tvoří přílohu č. 93c těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

-          podpisem protokolu k dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě

 

-          podpisem dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě

 

-          podpisem protokolů dle vzoru uvedeného v Příloze č. 9 Koncesní smlouvy

 

-          uzavíráním a podpisem dodatků ke Koncesní smlouvě uzavíraných v souladu s výše uvedeným vzorovým dodatkem, kterým se mění Příloha č. 2 (Seznam Vodohospodářského majetku) a/nebo Příloha č. 3 (Přehled staveb a pozemků vlastněných Vlastníkem) této smlouvy.

 

 

124.

Protokol č. 21 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci – ZM7/0849

 

1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, ve smyslu Protokolu č. 21 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 21 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

125.

Změna delegovaného zástupce statutárního města Brna na valné hromady obchodních společností s menší než 100% majetkovou účastí města – ZM7/0942

 

1. ZMB ruší delegování zástupce statutárního města Brna Bc. Tomáše Kratochvíla, MBA, na valných hromadách obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna stanovené usnesením Z7/01. zasedání ZMB konaného dne 25. 11. 2014, bod č. 18.

 

2. ZMB deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

-          Ing. Pavla Staňka – jako zástupce k zastupování na všech valných hromadách společnosti Automotodrom Brno, a. s.,

 

-          Ing. Petra Vokřála – jako zástupce k zastupování na všech valných hromadách společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

 

-          Richarda Mrázka – jako zástupce k zastupování na všech valných hromadách společnosti KORDIS JMK a. s.,

 

-          Ing. Kláru Liptákovou – jako zástupce k zastupování na všech valných hromadách společnosti Technologický park Brno, a. s.,

 

-          Ing. Kláru Liptákovou – jako zástupce k zastupování na všech valných hromadách společnosti Veletrhy Brno, a. s.

 

 

126.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti KOMETA GROUP, a. s., na zajištění uspořádání sportovní akce Hokejové hry Brno 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/0944

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace společnosti KOMETA GROUP, a. s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ: 26296195, ve výši 976.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, ve j. n.: Dotace – Významné sportovní akce ve městě Brně na zajištění uspořádání sportovní akce Hokejové hry Brno 2016;

 

 

 

 

 

 

 

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 95a těchto usnesení;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 95b těchto usnesení,  z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Petr Vokřál, v. r.                                                          Ing. Klára Liptáková, v. r.

               primátor                                                                           1. náměstkyně primátora

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

Bc. Miloslav Humpolíček, v. r.

 

Mgr. Lubora Bednaříková, v. r.

 

 

 

V Brně 9. 12. 2015

Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB

Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB