jen logo a znak3 300dpi

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

Z Á P I S

 

schůze Rady města Brna č. R7/087

konané dne 8. listopadu 2016

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Bc. Tomáši Koláčném  – schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

­­­−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

­­­−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

1c.

Záměr sloučení příspěvkových organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 se Základní školou a Mateřskou školou Brno, Merhautova 37 – RM7/06202

1d.

Záměr sloučení mateřských škol zřízených městskou částí Brno-jih v jeden subjekt – RM7/06203

3.

Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na akci – Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstská, Brno-Řečkovice, SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti – RM7/

8.

Návrh na udělení souhlasu RMB se zahájením prací na investičním záměru na akci „Výstavba krytého plaveckého bazénu 25m – Městský plavecký stadion Lužánky“ – RM7/

26.

Projekt „Kino Art – stavební úpravy budovy“ – posouzení projektu – RM7/

78.

Návrh Nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách taxislužby na území statutárního města Brna, kterým se ruší Nařízení  statutárního města č. 1/2001, o stanovení maximálních cen taxislužby ve znění Nařízení statutárního města Brna č. 5/2002 a 17/2007 – RM7/06210

Schválený program jednání:

 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna – RM7/06112

1b.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Puchýřová 13a, příspěvková organizace – RM7/06124

2.

Záměr směny pozemku p. č. 2595/1 v k. ú. Novy Lískovec, pozemku p. č. 2918/4 a části pozemku p. č. 1678/79 v k. ú. Starý Lískovec za pozemek p. č. 2280/1 v k. ú. Nový Lískovec a pozemky p. č. 1663/12, p. č. 1678/17, p. č. 1678/62, p. č. 1678/63, p. č. 1678/65 a p. č. 1678/66, vše k. ú. Starý Lískovec − stavba občanské vybavenosti č. p. 441 při ul. Jihlavská (prodejna ovoce a zeleniny) – RM7/06143

4.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2016, návrh rozpočtového opatření − aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2016 – RM7/06226

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7//06200

6.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „MP − stavební úpravy objektu Budínská 2“ – RM7/06121

7.

Udělení souhlasu RMB se zahájením prací na investičním záměru na akci Sportovně rekreační oblast Pisárky – lokalita „Za Anthroposem“ a „vodácký kanál“ – zařazení do skupiny strategických projektů SMB, schválení zahájení přípravy investičních akcí – RM7/06113

9.

Střednědobý výhled finančního hospodaření Úrazové nemocnice v Brně na období 2017-2019 – RM7/06194

10.

Návrh na zapojení rozpočtové rezervy Odboru zdraví MMB k pokrytí finančních potřeb úrazové nemocnice v Brně, návrh rozpočtového opatření – RM7/06195

11.

Návrh na neinvestiční příspěvek Nemocnici Milosrdných bratří z rozpočtu města Brna na rok 2016 k úhradě nákladů za očkování proti hepatitidě, návrh rozpočtového opatření – RM7/06172

12.

Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek – RM7/06170

13.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 7116090249 mezi statutárním městem Brnem a Hospicem sv. Alžběty o.p.s. a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 7116092042 mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou akademií třetího věku – RM7/06169

14.

Smlouva na zřízení služebnosti spoluužívání pozemku p. č. 598 k. ú. Veveří – RM7/06183

15.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 153/1 − zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Trnitá – RM7/06179

16.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Bohunice ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků: p. č. 1915 včetně stavby Arménská 4 a p. č. 2331, vše k. ú. Bohunice – RM7/06182

17.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Královo Pole ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků: p. č. 355/2, jehož součástí ie stavba č. pop. 587 Kartouzská 14, p. č. 355/3, jehož součástí je stavba č. pop. 588 Štefánikova 63a, p. č. 355/1, p. č. 356, vše k. ú. Ponava, pozemků: p. č. 3626/1, jehož součástí je stavba č. pop. 3017 Purkyňova 91a, p. č. 3626/2, p. č. 4708/36, vše k. ú. Královo Pole – RM7/06180

18.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Žabovřesky ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků p. č. 2744, 2754, 2755, 2756 vše k. ú. Žabovřesky – RM7/06181

19.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení – RM7/06117

20.

Finanční prostředky Fondu kofínancování evropských projektů − listopad 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/06173

21.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů – listopad 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/06174

22.

Projekt „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“ posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – RM7/06205

23.

Projekt „Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplár Districts In Sustainable Energy Deployment (Ruggedised) (Rotterdam, Umeå a Glasgow: Generování vzorových čtvrtí jako součást rozvoje udržitelné energetiky)“ − účast na projektu. Accession Form (Potvrzení o účasti na projektu), Grant Agreement (Grantová dohoda), rozpočtové opatření – RM7/06175

24.

Projekt „Zateplení ZŠ Úvoz“ − změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace – RM7/06128

25.

Projekt „Zateplení DS Koniklecová“ – posouzení projektu – RM7/06127

27.

Projekt „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“ – posouzení projektu – RM7/06163

28.

Projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina“ – posouzení projektu – RM7/06161

29.

Projekt „Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno“ – posouzení projektu – RM7/06160

30.

Projekt „Zateplení budovy Hapalova 22“ – posouzení projektu – RM7/06164

31.

Projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“ – posouzení projektu – RM7/06215

32.

Projekt „Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy“ – posouzení projektu – návrh na pověření investorskou činností MČ Brno-Bosonohy – RM7/06162

33.

Projekt „sub>urban. Reinventing the fringe. (suburban. Znovuoživení okrajových částí města)“ − Joint Convention (Společná úmluva) – RM7/06133

34.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města ­– RM7/06206

35.

Rozpočtové opatření − akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. podle přílohy č. 1/2016 „Roční plán investic − seznam svěřených staveb“ na rok 2016 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271, změna celkových nákladů: návrh rozpočtového opatření u dalších staveb převzatých k zajišťování v souladu s rozpočtem statutárního města Brna mimo výnos nájemného: dodatek č. 65 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna – RM7/06186

36.

„Retenční nádrž na Medláneckém potoce – Úprava Medláneckého potoka III. etapa“ – výzva k podání žádosti o účast – RM7/06190

37.

„12. Stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/06168

38.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „SŠUM Táborská 185 − výměna oken a vnitřních dveří III.“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PRAMOS, a. s. – RM7/06151

39.

Redukce počtu telefonních automatů a následného využití atypických nerezových stojanů v centrální části města Brna – RM7/06167

40.

Navrhované tarify vodného a stočného pro rok 2017 – RM7/06146

41.

Nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno − smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratel – RM7/06189

42.

Smlouva o postoupení smlouvy se společností Technické sítě Brno, akciová společnost a organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace − umístění a provoz kabelů veřejného osvětlení v ochranném pásmu dráhy – RM7/05990

43.

Zrušení části usnesení R7/028. schůze Rady města Brna konané dne 30. 6. 2015 – pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Panská 13, k. ú. Město Brno – návrh dalšího postupu – RM7/06152

44.

Smlouva o nájmu prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky – RM7/06153

45.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 206/3 v k. ú. Tuřany – RM7/06155

46.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 74992020 na pronájem objektu Lidická 6a – RM7/06154

47.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno – RM7/06156

48.

Žádost o souhlas s podnájmem prostor sloužících podnikání v budově Dominikánské nám. 3, k. ú. Město Brno – RM7/06157

49.

Záměr prodeje pozemků p. č. 140/1, 141, 142, 143, 144 v k. ú. Zábrdovice – RM7/06142

50.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1577/1 v k. ú. Slatina – RM7/06141

51.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1080/1 v k. ú. Bystrc – RM7/06137

52.

Návrh prodeje částí pozemku p. č. 770/1 v k. ú. Jundrov – RM7/06139

53.

Návrh změny usnesení ZMB č. Z7/20 − Prodej pozemku p. č. 6462/1 v k. ú. Židenice – RM7/06138

54.

Návrh směny částí pozemku p. č. 277/2 v k. ú. Lesná za pozemky p. č. 269/2 a p. č. 269/3 v k. ú. Lesná při ul. Fillova a zřízení služebnosti vč. dohody o odstranění inženýrské sítě a dohody o zřízení a předání parkoviště − modernizace a revitalizace objektu OBZOR Brno Lesná – RM7/06184

55.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 15/4, 15/5 včetně budovy č. p. 2728, 15/6 v k. ú. Královo Pole – RM7/06136

56.

Pronájem pozemků p. č. 9264, p. č. 9266 a částí pozemků p. č. 9267/1, p. č. 9270, vše k. ú. Židenice – RM7/06185

57.

Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 902/1 k. ú. Staré Brno – RM7/06140

58.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2351 v k. ú. Banín (okres Svitavy) – RM7/06145

59.

Smlouva uzavřená se společností GLOBAL TRADE PROPERTY. s. r. o. − pozemky p. č. 3015 a 3016 v k. ú. Židenice − návrh na další postup – RM7/06144

60.

Návrh na rozdělení státní dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2016 – návrh změny usnesení – RM7/06165

61.

Akce na získání dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2017 – RM7/06166

62.

Schválení investičního záměru „Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny“ – RM7/06176

63.

Schválení investičního záměru „Výstavba přístupové cesty Pod Mniší horou“ – RM7/06178

64.

Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 − Část I. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD − blok 3 − zpracování dokumentace pro uzemní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro prováděni stavby“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s. r. o. – RM7/06187

65.

Schválení investičního záměru „Výstavba kamerových bodů Starobrněnská – Velký Špalíček − rozšíření Městského kamerového dohledového systému – MKDS“ – RM7/06177

66.

Odpověď na Petici místních občanů nazvanou „Petice za lepší dopravní obslužnost Hlavního nádraží“ – RM7/06188

 

67.

Schválení investičního záměru „Rekonstrukce ohradních zdí Ústředního hřbitova města Brna při ulicích Vídeňská a Jihlavská“ – RM7/06159

68.

Podání žádosti statutárního města Brna o poskytnutí dotace z Výzvy č. 2/2016 z Národního programu ŽP – RM7/06149

69.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro program „Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101“ – RM7/06219

70.

Návrh na zrušení usnesení k bodu č. 101: „Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012“ přijatého na Z7/22. Zasedání Zastupitelstva města Brna a přijetí nového usnesení – RM7/06132

71.

Harmonogram přípravy nového územního plánu města Brna, návrh na zajištění platnosti ÚPmB po roce 2020 – RM7/06220

72.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova – RM7/06171

73.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na službu „Oprava uměleckého díla − plastika Rendez-vous při ul. Podpěrova 2 v MČ Brno-Medlánky včetně přemístění do nové lokality“ – RM7/06158

74.

Metodika zadávání veřejných zakázek – RM7/06208

75.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. – smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady společnosti – RM7/06201

76.

Návrh nominace zástupce statutárního města Brna na člena dozorčí rady JIC, zájmového sdružení právnických osob – RM7/06207

77.

Udělení souhlasu s podáním žádostí o dotaci do Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – RM7/06216

79.

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o právu provést stavbu dle stavebního zákona pro opravy a stavby pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví statutárního města Brna – RM7/06217

80.

Návrh na zajištění účasti  člena Rady města Brna na zasedáních představenstev obchodních společností s  majetkovou účastí statutárního města Brna  − RM7/06227      

81.

Určení další funkce, pro kterou bude člen Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněn – RM7/06235

82.

Vzdání se práva na úhradu nákladů řízení v případě zpětvzetí žaloby správcem konkurzní podstaty úpadce STAVEX BRNO SPOL. S R.O. v likvidaci žalobcem JUDr. René Huškem ve věci soudního sporu vedeného u Krajského soudu v Brně pod čj. 21 Cm 149/2000 – RM7/06234

83.

Investiční záměr „Nástavba montážní plošiny v TB vozovně Komín“ – RM7/06221

84.

„Rekonstrukce ulice Veveří – I – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/06229

85.

Návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o sdružení uzavřené dne 19. 3. 1999 mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – RM7/06233

86.

Podpora inovativního podnikání včetně projektů Regionální inovační strategie JMK „Enter, Star Cube, Master a Platinn“ − smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob − změna usnesení – RM7/06231

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z7/

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

 

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Tomáš Kočička, Bc. Filip Poňuchálek.

 

Nepřítomni:

Bc. Matěj Hollan, Ing. Jaroslav Kacer.

 

 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna – RM7/06112

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení, včetně podání týkajících se slučování základních a mateřských škol v MČ Brno‑jih a Brno-sever.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

1b.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Puchýřová 13a, příspěvková organizace – RM7/06124

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 14. 11. 2016 na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Puchýřová 13a, příspěvková organizace, Bc. Ladu Benešovou.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

s účinností k 14. 11. 2016

plat ředitelce MŠ Brno, Puchýřová 13a, příspěvková organizace, Bc. Ladě Benešové, z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ Brno, Puchýřová 13a, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/087/1b]

zodpovídá: OŠMT                                         [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

2.

Záměr směny pozemku p. č. 2595/1 v k. ú. Novy Lískovec, pozemku p. č. 2918/4 a části pozemku p. č. 1678/79 v k. ú. Starý Lískovec za pozemek p. č. 2280/1 v k. ú. Nový Lískovec a pozemky p. č. 1663/12, p. č. 1678/17, p. č. 1678/62, p. č. 1678/63, p. č. 1678/65 a p. č. 1678/66, vše k. ú. Starý Lískovec − stavba občanské vybavenosti č. p. 441 při ul. Jihlavská (prodejna ovoce a zeleniny) – RM7/06143

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec a Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.

 

1. RMB bere na vědomí

- evidovanou žádost společnosti JAMAK s. r. o., IČ: 60747137, o realizaci směny pozemku p. č. 2595/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 78 m² v k. ú. Nový Lískovec (pod částí stavby občanské vybavenosti č. p. 441 (LV 1185) ve vlastnictví JAMAK s. r. o.) a pozemku p. č. 2918/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m² a části pozemku p. č. 1678/79 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m², vše v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 89 m², ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemek p. č. 2280/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m² v k. ú. Nový Lískovec a pozemky p. č. 1663/12 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m², p. č. 1678/17 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m², p. č. 1678/62 – ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m², p. č. 1678/63 − ostatní plocha, silnice, o výměře 3 m² a částí pozemků p. č. 1678/65 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m² a p. č. 1678/66 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m², vše v k. ú. Starý Lískovec (LV č. 1629), o celkové výměře 78 m², za účelem scelení plochy pod stavbou občanské vybavenosti č. p. 441 v k. ú. Nový Lískovec a dále okolí předmětné stavby, přičemž statutární město Brno by směnou získalo pozemky situované pod místní komunikací ulice Svážná (pozemek p. č. 2280/1 v k. ú. Nový Lískovec a pozemky p. č. 1663/12 a p. č. 1678/17 v k. ú. Starý Lískovec), pozemky p. č. 1678/62 a p. č. 1678/63 v k. ú. Starý Lískovec v místní komunikaci Jihlavská a pozemky situované v profilu navazujících chodníků (části pozemků p. č. 1678/65 a p. č. 1678/66 v k. ú. Starý Lískovec);

 

 

- skutečnost, že se směnou v navrženém rozsahu nesouhlasí městská část Brno-Nový Lískovec, směnu v navrženém rozsahu z územně plánovacího hlediska nedoporučuje Odbor územního plánování a rozvoje MMB, z dopravního hlediska Odbor dopravy MMB se směnou souhlasí.

 

RMB nesouhlasí se záměrem směny

- pozemku p. č. 2595/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 78 m² v k. ú. Nový Lískovec,

- pozemku p. č. 2918/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²

- části pozemku p. č. 1678/79 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec,

o celkové výměře 89 m², ve vlastnictví statutárního města Brna,

za:

- pozemek p. č. 2280/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m² v k. ú. Nový Lískovec,

- pozemek p. č. 1663/12 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m²

- pozemek p. č. 1678/17 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²

- pozemek p. č. 1678/62 − ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m²

- pozemek p. č. 1678/63 − ostatní plocha, silnice, o výměře 3 m²

- část pozemku p. č. 1678/65 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m²

- část pozemku p. č. 1678/66 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec,

o celkové výměře 78 m², ve vlastnictví společnosti JAMAK s. r. o.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

zdržel

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

4.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2016, návrh rozpočtového opatření − aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2016 – RM7/06226

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.‑III. čtvrtletí roku 2016.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

- schválit rozpočtové opatření dle tabulky, kterým dochází k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna do konce roku 2016;

 

- vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2016.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7//06200

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/13. Zastupitelstva města Brna, bod 13.D.5,  rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 2  tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

6.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „MP − stavební úpravy objektu Budínská 2“ – RM7/06121

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

RMB souhlasí

- se zpracováním investičního záměru na akci „MP − stavební úpravy objektu Budínská 2“;

- se zpracováním investičního záměru na akci „Dornych 114 – přestavba na objekt k bydlení“.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

7.

Udělení souhlasu RMB se zahájením prací na investičním záměru na akci Sportovně rekreační oblast Pisárky – lokalita „Za Anthroposem“ a „vodácký kanál“ – zařazení do skupiny strategických projektů SMB, schválení zahájení přípravy investičních akcí – RM7/06113

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě b).

 

1. RMB bere na vědomí

- záměr realizace „vodáckého kanálu“ v pisárecké lokalitě

- podmínky související se zastavěním lokality „Za Anthroposem“ a výstavbou „vodáckého kanálu“.

 

2. RMB souhlasí se zahájením prací na investičním záměru na akci Sportovně rekreační oblast Pisárky − lokalita „Za Anthroposem“ ve variantě b a „vodácký kanál“.

 

3. RMB schvaluje

- zařazení projektu Sportovně rekreační oblast Pisárky −lokalita „Za Anthroposem“ a „vodácký kanál“ mezi strategické projekty města Brna,

- zahájení přípravy investičních akcí na vybudování sportovišť a souvisejícího zázemí v lokalitě Sportovně rekreační oblast Pisárky.

 

4. RMB zřizuje Řídící výbor pro strategický projekt Sportovně rekreační oblast Pisárky − lokalita „Za Anthroposem“a „vodácký kanál“.

 

5. RMB jmenuje s účinností od 8. 11. 2016 členy Řídícího výboru pro strategický projekt Sportovně rekreační oblast Pisárky − lokalita „Za Anthroposem“ a „vodácký kanál“:

- Petr Vokřál

- Petr Hladík

- Richard Mrázek

- Matěj Hollan

- Jaroslav Kacer

- Martin Ander

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zpracovat návrh řešení dopravního napojení sportovišť v dané oblasti.

***

úkol č.: [R7/087/07/01]

zodpovídá:  OD                                       [15]

termín: [bezodkladně]

 

***

7. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zahájit projednávání projektu Sportovně rekreační oblasti Pisárky − lokalita „Za Anthroposem“ a „vodácký kanál“ v souladu s Metodikou investičního procesu SMB.

***

úkol č.: [R7/087/07/02]

zodpovídá:  OŠMT                                       [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

9.

Střednědobý výhled finančního hospodaření Úrazové nemocnice v Brně na období 2017-2019 – RM7/06194

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB bere na vědomí střednědobý výhled finančního hospodaření Úrazové nemocnice v Brně na období 2017-2019.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB předložit RMB  aktualizaci střednědobého výhledu finančního hospodaření Úrazové nemocnice v Brně na období 2017-2019.

***

úkol č.: [R7/087/09]

zodpovídá:  OZ                                       [19]

termín: [2017-03-31]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

zdržel

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

10.

Návrh na zapojení rozpočtové rezervy Odboru zdraví MMB k pokrytí finančních potřeb Úrazové nemocnice v Brně, návrh rozpočtového opatření – RM7/06195

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- zapojení rozpočtové rezervy Odboru zdraví MMB k pokrytí finančních potřeb Úrazové nemocnice v Brně;

- poskytnutí neinvestičního příspěvku Úrazové nemocnici v Brně ve výši 31.420 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016;

- rozpočtové opatření dle tabulky.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

zdržel

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

11.

Návrh na neinvestiční příspěvek Nemocnici Milosrdných bratří z rozpočtu města Brna na rok 2016 k úhradě nákladů za očkování proti hepatitidě, návrh rozpočtového opatření – RM7/06172

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- poskytnutí neinvestičního příspěvku Nemocnici Milosrdných bratří p. o. ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 k úhradě nákladů za realizovaná očkování proti hepatitidě,

- rozpočtové opatření dle tabulky.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

12.

Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek – RM7/06170

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

13.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 7116090249 mezi statutárním městem Brnem a Hospicem sv. Alžběty o.p.s. a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 7116092042 mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou akademií třetího věku – RM7/06169

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 7116090249 mezi statutárním městem Brnem a Hospicem sv. Alžběty o. p. s.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 7116092042 mezi statutárním městem Brnem a Akademií třetího věku.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

14.

Smlouva na zřízení služebnosti spoluužívání pozemku p. č. 598 k. ú. Veveří – RM7/06183

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu na zřízení služebnosti spoluužívání pozemku p. č. 598 k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město v rozsahu podílu 14197/94830 ve prospěch vlastníků jednotky č. 414/3 v bytovém domě č. p. 414 na ulici Údolní 72, Brno, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/087/14]

zodpovídá:  BO                                      [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

15.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 153/1 − zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Trnitá – RM7/06179

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí části pozemku p. č. 153/1 − zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Trnitá označenou GP č. 1160-67/2016 jako pozemek p. č. 153/3 − zastavěná plocha − společný dvůr o výměře 265 m² z vlastnictví pana xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.203.100,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

16.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Bohunice ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků: p. č. 1915 včetně stavby Arménská 4 a p. č. 2331, vše k. ú. Bohunice – RM7/06182

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB uděluje MČ Brno-Bohunice předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků:

- p. č. 1915 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 605 m², jehož součástí je stavba občanského vybavení č. pop. 568, Arménská 4

- p. č. 2331 − zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 3335 m²

vše k. ú. Bohunice

z kategorie: část III − ostatní nemovitý majetek do kategorie: část II − bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − statutu města Brna, v platném znění.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

17.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Královo Pole ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků: p. č. 355/2, jehož součástí ie stavba č. pop. 587 Kartouzská 14, p. č. 355/3, jehož součástí je stavba č. pop. 588 Štefánikova 63a, p. č. 355/1, p. č. 356, vše k. ú. Ponava, pozemků: p. č. 3626/1, jehož součástí je stavba č. pop. 3017 Purkyňova 91a, p. č. 3626/2, p. č. 4708/36, vše k. ú. Královo Pole – RM7/06180

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB uděluje MČ Brno-Královo Pole předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků:

- p. č. 355/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 332 m², jehož součástí je stavba bytového domu č. pop. 587, Kartouzská 14

- p. č. 355/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m², jehož součástí je stavba bytového domu č. pop. 588, Štefánikova 63a

- p. č. 355/1 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 348 m²

- p. č. 356 – zahrada, o výměře 52 m²

vše k. ú. Ponava

 

- p. č. 3626/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 487 m², jehož součástí je stavba bytového domu č. pop. 3017, Purkyňova 91a

- p. č. 3626/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 900 m²

- p. č. 4708/36 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 168 m²

- p. č. 3626/4 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m²

vše v k. ú. Královo Pole

 

z kategorie: část III − ostatní nemovitý majetek do kategorie: část II − bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

18.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Žabovřesky ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemků p. č. 2744, 2754, 2755, 2756 vše k. ú. Žabovřesky – RM7/06181

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB uděluje MČ Brno-Žabovřesky předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie svěřeného majetku − pozemků:

- p. č. 2744 o výměře 419 m²

- p. č. 2754 o výměře 605 m²

- p. č. 2755 o výměře 579 m²

- p. č. 2756 o výměře 445 m²

vše ostatní plocha, zeleň v k. ú. Žabovřesky

z kategorie: část II − bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek do části III − ostatní nemovitý majetek, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

19.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení – RM7/06117

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněné příloze.

 

RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení, jež tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

20.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů − listopad 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/06173

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem tvorby a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

21.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů – listopad 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/06174

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1) zařazení projektu ORG 5339 „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 20 620 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

2) zařazení projektu ORG 5340 „Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 6 451 tis. Kč do rozpočtu města Brna, z toho kapitálové výdaje ve výši 6 035 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 416 tis. Kč a dobou realizace 2017-2018;

 

3) zařazení projektu ORG 5341 „Dopravní zúčtovací centrum – zápůjčka“ s celkovými

rozpočtovými náklady ve výši 30.768 tis. Kč a dobou realizace 2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

4) rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

22.

Projekt „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“ posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření – RM7/06205

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě důvodové zprávy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

- posouzení projektu „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“

- zařazení projektu ORG 5342 „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“ s celkovými náklady ve výši 213.000 tis. Kč a dobou realizace 2016-2020 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu doprava na projekt „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu doprava na projekt „Rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: po vyhlášení příslušné výzvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

nepř.

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

23.

Projekt „Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment (Ruggedised) (Rotterdam, Umeå a Glasgow: Generování vzorových čtvrtí jako součást rozvoje udržitelné energetiky)“ − účast na projektu, Accession Form (Potvrzení o účasti na projektu), Grant Agreement (Grantová dohoda), návrh rozpočtového opatření – RM7/06175

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  vzít na vědomí

Grant Agreement (grantovou dohodu) k projektu „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“ v rámci programu Horizont 2020

 

Ø  souhlasit

s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“ v rámci programu Horizont 2020

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“;

- spolupráci statutárního města Brna s partnery projektu uvedenými v posouzení projektu „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“;

- text Accession Form for Beneficiaries (potvrzení o účasti na projektu) projektu „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“;

- zařazení projektu ORG 5343 „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“ s celkovými náklady ve výši 8 118 tis. Kč a dobou realizace 2016-2021 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“;

 

Ø  pověřit

Ing. Jaroslava Kacera, náměstka primátora města Brna, podpisem Accession Form (potvrzení o účasti na projektu) projektu „Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment“.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

nepř.

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

24.

Projekt „Zateplení ZŠ Úvoz“ − změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace – RM7/06128

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  vzít na vědomí

změnové rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení ZS Úvoz“;

 

 

 

Ø  souhlasit

se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR, které je nedílnou součástí změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení ZŠ Úvoz“.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

nepř.

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

25.

Projekt „Zateplení DS Koniklecová“ – posouzení projektu – RM7/06127

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body 26-27.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Zateplení DS Koniklecová“.

 

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu „Zateplení DS Koniklecová“, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Zateplení DS Koniklecová“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení DS Koniklecová“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení DS Koniklecová“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 6. 12. 2016

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

27.

Projekt „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“ – posouzení projektu – RM7/06163

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“.

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 31. 12. 2016

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

28.

Projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina“ – posouzení projektu – RM7/06161

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do 27. 12. 2016

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

29.

Projekt „Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno“ – posouzení projektu – RM7/06160

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do 27. 12. 2016

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

30.

Projekt „Zateplení budovy Hapalova 22“ – posouzení projektu – RM7/06164

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Zateplení budovy Hapalova 22“.

 

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu „Zateplení budovy Hapalova 22“, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB souhlasí se spoluúčastí městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve výši 1.500.000,- Kč.

 

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit posouzení projektu „Zateplení budovy Hapalova 22“

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení budovy Hapalova 22“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení budovy Hapalova 22“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 6. 12. 2016

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

31.

Projekt „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“ – posouzení projektu – RM7/06215

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

32.

Projekt „Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy“ – posouzení projektu – návrh na pověření investorskou činností MČ Brno-Bosonohy – RM7/06162

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy“.

 

2. RMB souhlasí se strukturou financování projektu „Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy“.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy“, v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

V případě schválení posouzení projektu v Zastupitelstvu města Brna

 

4. RMB svěřuje městské části Brno-Bosonohy investorskou činnost na akci „Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy“.

 

5.RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno-Bosonohy“, městskou částí Brno-Bosonohy.

 

6. RMB pověřuje

 

- Miroslava Sojku, starostu MČ Brno-Bosonohy, podpisem žádosti o dotaci včetně prohlášení v ní obsažených na projekt „Zateplení bytového domu Konopiska 33, Brno‑Bosonohy“.

T: 30.11. 2016

 

- Miroslava Sojku, starostu MČ Brno-Bosonohy a Mgr. Vladimíra Petlacha, projektového manažera EU Odboru implementace evropských fondů MMB, každého samostatně, k jednání s řídícím orgánem IROP (MMR, CRR) ve všech záležitostech souvisejících s tímto projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, vč. žádosti o platbu.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

33.

Projekt „sub>urban. Reinventing the fringe. (suburban. Znovuoživení okrajových částí města)“ − Joint Convention (Společná úmluva) – RM7/06133

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Joint convention between lead partner and project partners for the URBACT III operational programme (Společnou úmluvu mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Operačního programu URBACT III).

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

34.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města ­– RM7/06206

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- aktualizovaný dokument Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programové období 2007-2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

- dodatek č. 5 ke smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města

 

v případě schválení aktualizovaného dokumentu „Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programové období 2007-2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“ Zastupitelstvem města Brna.

 

2. RMB schvaluje oznámení o změně v IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit

-          dopracování aktualizovaného dokumentu „Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“ a všech nezbytných příloh souvisejících s jeho předložením;

-          předložení oznámení o změně v IPRM a aktualizovaný dokument „Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města" na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod.

***

úkol č.: [R7/087/34]

zodpovídá:  OIEF                                           [3258]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

35.

Rozpočtové opatření − akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. podle přílohy č. 1/2016 „Roční plán investic − seznam svěřených staveb“ na rok 2016 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271, změna celkových nákladů: rozpočtové opatření u dalších staveb převzatých k zajišťování v souladu s rozpočtem statutárního města Brna mimo výnos nájemného: dodatek č. 65 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna – RM7/06186

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

 

1) úpravu rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna u staveb zajišťovaných

Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s.:

- snížení celkových nákladů investičních akcí ORG 2796, 2809, 2816, 2817 a 2871 dle tabulky „Roční plán investic-seznam svěřených staveb“ na rok 2016

- rozpočtové opatření dle tabulky „ Rozpočtové opatření − tabulka č. l“ na základě provedení aktualizace investičních akcí hrazených dle přílohy č. 1/2016 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.

 

Tabulka „Roční plán investic − seznam svěřených staveb“ na rok 2016 tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

„Rozpočtové opatření − tabulka č. 1" tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu.

 

2) dodatek č. 65 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. pro výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna, vč. tabulky „Roční plán investic − seznam svěřených staveb“ na rok 2016 tvoří přílohu č. 8c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna podpisem dodatku č. 65 mandátní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

36.

„Retenční nádrž na Medláneckém potoce – Úprava Medláneckého potoka III. etapa“ – výzva k podání žádosti o účast – RM7/06190

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Retenční nádrž na Medláneckém potoce − Úprava Medláneckého potoka III. etapa“ v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), v užším řízení;

- údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu“, který tvoří přílohu č. 9a  tohoto zápisu;

- zadávací podmínky u této veřejné zakázky obsažené v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 9b tohoto zápisu

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB zřizuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Ing. Petr Šindler − ředitel technické sekce spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

- Jana Indrová − referent Odboru investičního MMB

- Ing. Ladislav Vyskočil − vedoucí střediska realizace inženýrských staveb spol. Brněnské komunikace a. s.

- Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. odd. přípravy a realizace inženýrských staveb Odboru investičního MMB

 

Ø  hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:

- Richard Mrázek – náměstek primátora

- Jaromír Peška, MSc − vedoucí oddělení plánu a zakázky spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

- Ing. Jakub Kožnárek − generální ředitel spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

- Ing. Jana Jakubů − vedoucí Odboru investičního MMB

- Ing. Aleš Keller − technický ředitel spol. Brněnské komunikace a. s.

 

náhradníci:

- Ing. Stanislav Juránek – člen ZMB

- Ing. Jiří Hanousek − ředitel vodárenské sekce spol. Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Petr Šindler − ředitel technické sekce spol. Brněnské komunikace a. s.

- Ing. arch. Radomír Kolomazník − ved. odd. přípravy a realizace inženýrských staveb Odboru investičního MMB

- Ing. Ladislav Vyskočil − vedoucí střediska inženýrských staveb spol. Brněnské komunikace a. s.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- jednáním za statuární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že je v souladu s ustanoveními § 43 zákona oprávněn účastnit se jednání všech komisí zřízených zadavatelem,

- podpisem formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu“.

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

***

úkol č.: [R7/087/36/01]

zodpovídá:  OI                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění zadávací dokumentace s výjimkou formuláře na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/087/36/02]

zodpovídá:  OI                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/087/36/03]

zodpovídá:  OI                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

zdržel

−−

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

37.

„12. Stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/06168

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku - na služby „12. stavba sekundárního kolektoru Česká − Středova − zpracování DÚR, DSP a PDPS“ v souladu s ustanovením § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“, který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu.

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 98 zákona.

 

3. RMB zřizuje

 

Ø  komisi pro otevírám obálek ve složení:

 

členové:

- Mgr. Andrea Bukáčková − vedoucí právního oddělení, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Petr Hudec, Ph.D. − referent Odboru investičního MMB

- Ing. Ladislav Vyskočil − vedoucí střediska realizace inženýrských staveb, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. arch. Radomír Kolomazník − ved. odd. přípravy a realizace inženýrských staveb Odboru investičního MMB

 

 

Ø  hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

 

členové:

- Richard Mrázek − náměstek primátora

- Jaromír Peška, MSc − vedoucí oddělení plánu a zakázky, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

- Ing. Jaromír Holec − technický ředitel, Dopravní podnik města Brna, a. s.

- Ing. Jana Jakubů − vedoucí Odboru investičního MMB

- Ing. Aleš Keller − technický ředitel, Brněnské komunikace a.s.

 

náhradníci:

- Ing. Stanislav Juránek – člen ZMB

- Mgr. Andrea Bukáčková − vedoucí právního oddělení, Brněnské komunikace a. s.

- Ing. Vítězslav Žůrek − vedoucí Odboru infrastruktury a investic Dopravní podnik města Brna, a. s.

- Ing. arch. Radomír Kolomazník − ved. odd. přípravy a realizace inženýrských staveb Odboru investičního MMB

- Ing. Ladislav Vyskočil − vedoucí střediska Realizace inženýrských sítí Brněnské komunikace a. s.

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“.

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

***

úkol č.: [R7/087/37/01]

zodpovídá:  OI                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění celé zadávací dokumentace s výjimkou formuláře na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/087/37/02]

zodpovídá:  OI                                            [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/087/37/03]

zodpovídá:  OI                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

38.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „SŠUM Táborská 185 − výměna oken a vnitřních dveří III.“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PRAMOS, a. s. – RM7/06151

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „SŠUM Táborská 185 − výměna oken a vnitřních dveří III.“ jako nejvhodnější nabídku společnosti PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PRAMOS, a. s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/087/37/03]

zodpovídá:  OI                                            [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

nehl.

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Redukce počtu telefonních automatů a následného využití atypických nerezových stojanů v centrální části města Brna – RM7/06167

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB souhlasí

- s redukcí telefonních automatů provozovaných společností O2 Czech Republic a. s. a s návrhem na následné využití atypických nerezových stojanů dle tabulky „Přehled úprav nerezových telefonních automatů“, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu,

 

- s pověřením společnosti Technické sítě Brno, a. s. realizací a následným provozem zařízení pro nové využití atypických nerezových stojanů.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

40.

Navrhované tarify vodného a stočného pro rok 2017 – RM7/06146

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě B).

 

1. RMB schvaluje

- tarif vodného bez DPH ve výši       32,24 Kč/mᶾ

- tarif stočného bez DPH ve výši       33,62 Kč/mᶾ

- tarif vodného a stočného bez DPH celkem            65,86 Kč/mᶾ

- tarif vodného a stočného vč. 15% DPH celkem     75,74 Kč/mᶾ

 

splatností od 1. 1. 2017;

 

- dodatek č. 1097 k Nájemní a provozní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. ze dne 9. 8. 1999 včetně nájemného ve výši 280.900.000,- Kč bez DPH pro rok 2017, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB stanovuje

- pachtovné ve výši 417.300.000,- Kč bez DPH pro rok 2017 dle Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno − Koncesní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. ze dne 24. 3. 2015.

 

3. RMB schvaluje

- úplatu za vedení a zpracování Provozní evidence Stokové sítě za rok 2016 ve výši 25.000,- Kč bez DPH a úplatu za vedení a zpracování Majetkové evidence Stokové sítě za rok 2016 ve výši 30.000,- Kč bez DPH.

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1097 k Nájemní a provozní smlouvě.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

zdržel

nepř.

pro

zdržel

 

 

 

41.

Nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno − smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratel – RM7/06189

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky − odběratel, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- podpisem smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky − odběratel,

- podpisem poptávky na nákup silové elektřiny,

- podpisem poptávky na nákup zemního plynu.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

zdržel

pro

−−

pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

zdržel

 

 

 

42.

Smlouva o postoupení smlouvy se společností Technické sítě Brno, akciová společnost a organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace − umístění a provoz kabelů veřejného osvětlení v ochranném pásmu dráhy – RM7/05990

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o postoupení smlouvy mezi statutárním městem Brnem, společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 255 12 285 a organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 94 234, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

pro

 

 

 

 

43.

Zrušení části usnesení R7/028. schůze Rady města Brna konané dne 30. 6. 2015 – pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Panská 13, k. ú. Město Brno – návrh dalšího postupu – RM7/06152

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že společnost Národní centrum regionů, s. r. o. dosud neuhradila veškeré dlužné částky v souvislosti s užíváním nebytových prostor v objektu Panská 13, k. ú. Město Brno.

 

2. RMB ruší část usnesení R7/028. schůze Rady města Brna konané dne 30. 6. 2015, bod č. 53, která zní:

„2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání o výměře 206,62 m² ve 2. NP, 3. NP a podkroví budovy Panská 13, č. p. 361, která je součástí pozemku p. č. 435 v k. ú. Město Brno, obec Brno, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Národní centrum regionů, s. r. o. jako nájemcem, za podmínky, že společnost Národní centrum regionů, s. r. o. uhradí veškeré dlužné částky v souvislosti s užíváním nebytových prostor v 2. NP, 3. NP a podkroví budovy Panská 13, č. p. 361, která je součástí pozemku p. č. 435 v k. ú. Město Brno, před uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání specifikované výše za splnění výše uvedené podmínky uhrazení veškerých dlužných částek společností Národní centrum regionů, s. r. o.“

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB ve spolupráci s vedoucím Bytového odboru MMB učinit kroky k zajištění vyklizení nebytových prostor v objektu Panská 13, k. ú. Město Brno, užívaných společností Národní centrum regionů, s. r. o.

***

úkol č.: [R7/087/43]

zodpovídá:  OSM                                           [3239]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

pro

 

 

 

44.

Smlouva o nájmu prostor v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky – RM7/06153

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxx xxxxxx o pronájem místnosti č. 3 v budově č. 6 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 3 v budově č. 6, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1460 k. ú. Pisárky, která tvoří přílohu č. 16 tohoto  zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem smlouvy o nájmu.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

pro

 

 

 

 

45.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 206/3 v k. ú. Tuřany – RM7/06155

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxx xxxxxxxx o pronájem prostor v budově č. 8, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 206/3 v k. ú. Tuřany.

 

2. RMB schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako nájemcem, týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o prostory o výměře 41 m² v budově č. 8 bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 206/3 v k. ú. Tuřany, který tvoří přílohu č. 17 tohoto  zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

pro

 

 

 

46.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 74992020 na pronájem objektu Lidická 6a – RM7/06154

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost nájemce Mateřská škola a Základní škola Brno, Lidická, příspěvková organizace, o prodloužení nájmu objektu Lidická 6a, k. ú. Černá Pole.

 

2. RMB schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 74992020, týkajícího se prodloužení doby nájmu pozemku p. č. 3641 s budovou č. p. 1858, která je jeho součástí, a dále pozemku p. č. 3642, vše v k. ú. Černá Pole do 31. 8. 2017, a navýšení nájemného za užívání předmětu nájmu na částku 968.514,- Kč za rok, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Mateřskou školou a Základní školou Brno, Lidická, příspěvkovou organizací, jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

47.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno – RM7/06156

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Sdružení pěstounských rodin o rozšíření předmětu nájmu v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno.

 

2. RMB schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66002215 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením pěstounských rodin, Anenská 10, 602 00 Brno jako nájemcem, týkajícího se rozšíření předmětu nájmu v budově Anenská 10, č.p. 10, která je součástí pozemku p. č. l 119 k. ú. Staré Brno, o prostory o celkové výměře 79,85 m², který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

48.

Žádost o souhlas s podnájmem prostor sloužících podnikání v budově Dominikánské nám. 3, k. ú. Město Brno – RM7/06157

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxx o souhlas s podnájmem prostor v 2. NP budovy Dominikánské nám. 3 k. ú. Město Brno.

 

3. RMB souhlasí

- s podnájmem prostor sloužících podnikání v 2. NP budovy Dominikánské nám. 3, k. ú. Město Brno xxxxxxxx xxxxxxx za účelem provozu kosmetiky za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu.

 

- s podnájmem prostor sloužících podnikání v 2.NP budovy Dominikánské nám. 3, k. ú. Město Brno paní xxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem provozu kosmetiky za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

49.

Záměr prodeje pozemků p. č. 140/1, 141, 142, 143, 144 v k. ú. Zábrdovice – RM7/06142

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- dopis Bytového odboru MMB ze dne 29. 9. 2016, ve kterém projevuje zájem na pozemcích p. č. 140/1, 141, 142, 143, 144 v k. ú. Zábrdovice připravit výstavbu domu s pečovatelskou službou;

- žádost společnosti e-Finance, a. s. o prodej pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Zábrdovice pro budoucí výstavbu budovy v souladu s Územním plánem města Brna.

 

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje:

- pozemku p. č. 140/1 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 638 m²

- pozemku p. č. 141 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž

- pozemku p. č. 142 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž

- pozemku p. č. 143 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 15 m²

- pozemku p. č. 144 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 15 m²

vše v k. ú. Zábrdovice.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

50.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1577/1 v k. ú. Slatina – RM7/06141

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí

- se záměrem prodeje částí pozemku p. č. 1577/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m² v k. ú. Slatina

- s návrhem kupní ceny za část pozemku p. č. 1577/1 v k. ú. Slatina ve výši 2.020,- Kč/m² + 1.000,- Kč správní poplatek + 21% DPH.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

51.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1080/1 v k. ú. Bystrc – RM7/06137

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 1080/1 – zahrada, o výměře 4 m² v k. ú. Bystrc xxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.600,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

pro

pro

pro

−−

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

52.

Návrh prodeje částí pozemku p. č. 770/1 v k. ú. Jundrov – RM7/06139

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

 

- části pozemku p. č. 770/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m² v k. ú. Jundrov (dle GP č. 1830-245/2016 pozemek p. č. 770/12) xxxxxxxxxx xxxxxx za

dohodnutou kupní cenu 112.300,- Kč a 21% DPH ve výši 23.583,- Kč, tj. celkem 135.883,- Kč;

 

- části pozemku p. č. 770/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m² v k. ú. Jundrov (dle GP č. 1830-245/2016 pozemek p. č. 770/13) manželům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 5.200,- Kč a 15% DPH ve výši 780,- Kč, tj. celkem 5.980,- Kč

 

a za podmínek kupních smluv

 

Schváleno jednomys