Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

 

 

 

USNESENÍ

 

 

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/19

konaného dne 21. června 2016

 

 

 

 

 

 

      

Bod 171 byl projednán po bodu 4.

Bod 172 byl projednán po bodu 171.

Bod 173 byl projednán po bodu 172.

Bod 174 byl projednán po bodu 173.

 

 

 

1.

Technický bod

 

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:

Jiří Ides, Ing. Martin Schwab.

 

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/19 předložený RMB, ve znění změn.

 

 

4.

Představení nově jmenovaného generálního ředitele akciové společnosti a nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace – informace

 

1. ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že představenstvo společnosti na svém zasedání č. 4/2016 dne 13. 4. 2016 schválilo do pozice generálního ředitele společnosti Technické sítě Brno, a.s. 

Ing. Pavla Roučka, 

který nastoupil do funkce 2. 5. 2016.

 

2. ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB č. R7/059 jmenovala na své schůzi konané dne 5. 4. 2016 

doc. Ing. arch. Michala Sedláčka  

do funkce ředitele Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace  

s účinností od 1. 5. 2016.

 

 

 

 

 

171.

Změna usnesení zasedání ZMB č. Z7/01 bod 6 a usnesení ZMB č. Z7/13 bod 7, určení působnosti některých členů RMB ‒ ZM7/1535

 

Zastupitelstvo města Brna

mění:

Ø  usnesení Z7/01 zasedání ZMB konaného dne 25. 11. 2014, bod 6, které zní:

ZMB v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

1. určuje funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněni dnem 25. 11. 2014:

-        primátor města Brna;

-        první náměstek primátora města Brna, který bude zástupcem primátora města Brna v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy primátor města Brna funkci nevykonává, v celém rozsahu práv a povinností primátora města Brna, a podepisuje s ním právní předpisy statutárního města Brna;

-        náměstci primátora města Brna v pořadí pro zastupování primátora města Brna v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti prvního náměstka primátora města Brna:

-        v pořadí druhý náměstek primátora města Brna,

-        v pořadí třetí náměstek primátora města Brna,

-        v pořadí čtvrtý náměstek primátora města Brna;

-        člen Rady města Brna pro správu městských účastí;

-        předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna;

-        předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Brna;

čímž stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, počet dlouhodobě uvolněných členů ZMB na 8 dnem 25. 11. 2014.

2. svěřuje

-        primátorovi města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti financí a rozpočtu, strategie města, zahraničních a regionálních vztahů, publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilním nouzovém plánování a obranném plánování a veřejném pořádku;

-        prvnímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti v oblasti správy majetku a oblasti školství, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na správu a dispozice s městským majetkem a školství, mládež a tělovýchovu;

-        v pořadí druhému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast technickou, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na dopravu, investiční výstavbu vč. technických sítí, městskou informatiku a implementaci evropských fondů;

-        v pořadí třetímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast sociálně kulturní, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na kulturu, památkovou péči, zdravotnictví a sociální péči;

-        v pořadí čtvrtému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast rozvoje města, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zemědělství, vodní a lesní hospodářství a projekt zdravého města. 

 

Ø  usnesení Z7/13 zasedání ZMB konaného dne 8. 12. 2015, bod 7, které zní:

ZMB určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, další funkci, pro kterou bude člen Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněn dnem 8. 12. 2015, a to předseda Komise sociální a zdravotní RMB, čímž stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet dlouhodobě uvolněných členů ZMB na 9 dnem 8. 12. 2015.

takto:

ZMB v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

1.      určuje funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněni dnem 21. 6. 2016:

-        primátor města Brna;

-        první náměstek primátora města Brna, který bude zástupcem primátora města Brna v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy primátor města Brna funkci nevykonává, v celém rozsahu práv a povinností primátora města Brna, a podepisuje s ním právní předpisy statutárního města Brna;

-        náměstci primátora města Brna v pořadí pro zastupování primátora města Brna v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti prvního náměstka primátora města Brna:

o   v pořadí druhý náměstek primátora města Brna

o   v pořadí třetí náměstek primátora města Brna

o   v pořadí čtvrtý náměstek primátora města Brna

o   v pořadí pátý náměstek primátora města Brna

-        člen Rady města Brna pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy

-        člen Rady města Brna pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel

-        předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna;

-        člen ZMB pro oblast sociální politiky

čímž stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, počet dlouhodobě uvolněných členů ZMB na 10 dnem 21. 6. 2016

 

2.      svěřuje ode dne 21. 6. 2016

-        primátorovi města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti financí a rozpočtu, zahraničních a regionálních vztahů, publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilním nouzovém plánování a obranném plánování a veřejném pořádku;

 

-        prvnímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti v oblasti bydlení, zdravotnictví a prorodinné politiky, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na hospodaření s bytovým fondem, zdravotnictví vč. projektu zdravého města, a prorodinnou politiku;

 

-        v pořadí druhému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast technickou a majetkovou, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na investiční výstavbu vč. technických sítí, implementaci evropských fondů a majetkovou oblast;

 

 

-        v pořadí třetímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast sociálně kulturní a oblast dopravy, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na kulturu, památkovou péči, sociální péči a dopravu;

-        v pořadí čtvrtému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast rozvoje města, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zemědělství, vodní a lesní hospodářství;

 

-        v pořadí pátému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast Smart city, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na Smart city, strategii města, informatiku a elektronizaci radnice

 

3.      určuje ode dne 21. 6. 2016 Bc. Martina Freunda předsedu Výboru pro národnostní menšiny a předsedu Komise sociální a zdravotní dlouhodobě uvolněným členem ZMB pro oblast sociální politiky

 

4.      určuje ode dne 21. 6. 2016

-        Marku Janíčkovi, členu Rady města Brna, působnost pro majetek a správu majetku

-        Ing. Pavlu Staňkovi, členu Rady města Brna, působnost pro oblast správy městských účastí

-        JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D., člence Rady města Brna, působnost pro oblasti marketingu a cestovního ruchu.

 

 

172.

Volba náměstků primátora města Brna ‒ ZM7/1536

 

Zastupitelstvo města Brna v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

volí

volební komisi ve složení:

předseda: Ing. Vít Beran

členové: Ing. Karin Karasová

              PhDr. Karla Hofmannová

zvolilo

dne 21. června 2016

Mgr. Petra Hladíka do funkce prvního náměstka primátora města Brna, který bude zástupcem primátora města Brna v době jeho nepřítomnosti, nebo v době kdy primátor města Brna funkci nevykonává v celém rozsahu práv a povinností primátora města Brna, podepisuje s ním právní předpisy statutárního města Brna, a který bude vykonávat působnosti v oblasti bydlení, zdravotnictví a prorodinné politiky, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na hospodaření s bytovým fondem, zdravotnictví vč. projektu zdravého města, a prorodinnou politiku;

 

Ing. Jaroslava Kacera do funkce v pořadí pátého náměstka primátora města Brna, který bude vykonávat působnosti pro oblast Smart city, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na Smart city, strategii města, informatiku a elektronizaci radnice.

 

 

173.

Volba členů Rady města Brna ‒ ZM7/1537

 

Zastupitelstvo města Brna v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

volí

volební komisi ve složení:

předseda: Ing. Vít Beran

členové: Ing. Karin Karasová

              PhDr. Karla Hofmannová

zvolilo

dne 21. června 2016

Mgr. Jaroslava Suchého do funkce dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva města Brna - člena Rady města Brna pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Bc. Tomáše Koláčného do funkce dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva města Brna - člena Rady města Brna pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel. 

 

 

174.

Změna ve složení Finančního výboru ZMB a Kontrolního výboru ZMB ‒ ZM7/1538

 

Zastupitelstvo města Brna

bere na vědomí 

rezignaci:

-        Ing. Jaroslava Kacera na funkci člena Finančního výboru ZMB

-        MUDr. Josefa Drbala na funkci místopředsedy Kontrolního výboru ZMB

-        Mgr. Petra Hladíka na funkci člena Kontrolního výboru ZMB

dnem 20. 6. 2016

volí

volební komisi ve složení:

předseda: Ing. Vít Beran

členové: Ing. Karin Karasová

              PhDr. Karla Hofmannová

 

 

 

zvolilo

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 21. června 2016

Ing. Stanislava Juránka

předsedou Finančního výboru ZMB

MUDr. Josefa Drbala

členem Finančního výboru ZMB

Mgr. Zdeňku Dubovou

místopředsedou Kontrolního výboru ZMB

Ing. Antonína Crhu

členem Kontrolního výboru ZMB.

 

 

5.

Pojmenování nové ulice a nového parku, vše na území města – ZM7/1506

 

ZMB schvaluje

- pojmenování nové ulice v k. ú. Kohoutovice názvem „Piňosova“

- pojmenování nového parku v k. ú. Černá Pole názvem „park Stanislava Krátkého“.

Situační plánky tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

6.

Delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Veletrhy Brno, a. s. – ZM7/1440

 

ZMB deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Ing. Janu Drápalovou jako zástupce statutárního města Brna k zastupování na valné hromadě společnosti Veletrhy Brno, a.s., konané dne 24. června 2016.

 

 

7.

Dohoda o navázání partnerských vztahů mezi statutárními městy Brnem a Debrecínem – ZM7/1407

 

ZMB schvaluje dohodu o navázání partnerských vztahů mezi statutárními městy Brnem a Debrecínem, která v českém a maďarském znění tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení. 

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

 

8.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017, rozsah a struktura rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2018- 2022 – ZM7/1500

 

1. ZMB schvaluje

-          harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 (dále jen „harmonogram"), dle přílohy č. 3a těchto usnesení;

 

-          rozsah a strukturu rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2018-2022, dle přílohy č. 3b těchto usnesení.

 

***

2. ZMB ukládá RMB zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu města Brna na rok 2017 v souladu se schváleným harmonogramem.

***

úkol č.: [Z7/19/08/01]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [dle harmonogramu]

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit, ve spolupráci s volenými orgány městských částí, provádění prací na přípravě rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2018-2022 v souladu se schváleným rozsahem a strukturou.

***

úkol č.: [Z7/19/08/02]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [bezodkladně]

 

 

9.

Rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2017-2021 – ZM7/1515

 

ZMB bere na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2017-2021, dle přílohy č. 4 těchto usnesení.

 

 

10.

Zapojení Sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Brno, rozpočtové opatření – ZM7/1422

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení, z důvodu zahájení realizace akce v roce 2016.

 

 

11.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů – červen 2016 – rozpočtová opatření – ZM7/1420

 

ZMB schvaluje

-          rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6a těchto usnesení, za účelem tvorby a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů;

 

-          rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6b těchto usnesení, v souvislosti s finanční spoluúčastí MČ Brno-Bohunice na projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21“.

 

 

12.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů – červen 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1423

 

ZMB schvaluje

-          zařazení projektu ORG 5327 „Dětská skupina Zahradníkova“ s celkovými náklady ve výši 7.250 tis. Kč do rozpočtu výdajů města Brna, z toho kapitálové výdaje ve výši 2.567 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 4.683 tis. Kč a dobou realizace 2016-2019,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení, za účelem poskytnutí investičního transferu Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizaci ve výši 2.055 tis. Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Dětská skupina Zahradníkova“, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2017.

     

 

13.

Rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB – ZM7/1418

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu vybudování trafostanice pro sportovní areál na ul. Vodova 108 v Brně, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení.

 

 

14.

Úprava rozpočtu Odboru kultury MMB pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, v roce 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1448

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, spočívající v účelovém navýšení investičního transferu o finanční částku 800 tis. Kč a neinvestičního příspěvku o finanční částku 1.600 tis. Kč Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, na zajištění projektové dokumentace na vybavení Janáčkova divadla po dokončení rekonstrukce objektu s termínem vyúčtování do 15. 1. 2017.

 

 

15.

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investičního MMB – rozpočtové opatření – ZM7/1534

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení, z důvodu aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů města v roce 2016.

 

 

 

 

 

 

16.

Přesun finančních prostředků v rámci Odboru životního prostředí – rozpočtové opatření – ZM7/1395

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení,  z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci Odboru životního prostředí v souvislosti se zpracováním záměrů „Návrh systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území statutárního města Brna" a „Systém plateb za komunální odpady a zavedení motivačních prvků v oblasti poplatků za komunální odpad ve městě Brně".

 

 

17.

Investiční záměr „Zřízení přístřešku u vstupu do obřadní síně na Ústředním hřbitově města Brna“, rozpočtové opatření – ZM7/1406

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení,  z důvodu svěření investorství a investorské činnosti Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci u akce ORG 2739 „Zřízení přístřešku u vstupu do obřadní síně na Ústředním hřbitově města Brna“.

 

 

18.

„Expozice lvů – investiční transfer Zoo“ – rozpočtové opatření – ZM7/1412

 

1. ZMB bere na vědomí žádost Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o převod finančních prostředků.

 

2. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení, z důvodu převodu finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitálových výdajů města na zajištění realizace investiční akce Expozice lvů.

 

 

19.

Rozšíření účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Kohoutovice – rozpočtové opatření – ZM7/1531

 

ZMB schvaluje

-          rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice na základě rozhodnutí ZMB č. Z7/17, bod č. 18, ze dne 12. 4. 2016 ve výši 700 tis. Kč z akce - „Oprava střechy ZŠ Brno, Pavlovská 16“ na akci - „Oprava střechy a ZTI ZŠ Brno, Pavlovská 16“;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení, z důvodu rozšíření účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice.

 

 

20.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Bohunice – rozpočtové opatření – ZM7/1381

 

ZMB schvaluje

-          změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bohunice na základě rozhodnutí ZMB Z7/17, bod č. 18 ve výši 1.000 tis. Kč, z investiční akce „ZŠ a MŠ Vedlejší 10 − rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ZŠ“ na neinvestiční akci − „ZŠ a MŠ Vedlejší 10 − oprava sociálních zařízení v objektu ZŠ“,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bohunice.

 

 

21.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Žabovřesky – rozpočtové opatření – ZM7/1391

 

ZMB schvaluje

-          změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky na základě rozhodnutí ZMB Z7/17, bod č. 18 ve výši 3.000 tis. Kč z investiční akce „ZŠ Brno, Jana Babáka 1 – rekonstrukce elektroinstalace“ na investiční akci „ZŚ Brno, Jana Babáka 1 – odstranění zemní vlhkosti“;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Žabovřesky.

 

 

22.

Změna účelu použití transferu MČ Brno-Komín – ZM7/1479

 

ZMB schvaluje změnu účelu nevyčerpaných transferů z minulých let:

-          transfer schválený na Z6/034. ZMB dne 20. 5. 2014 pod bodem 11 na akci MŠ Absolonova – venkovní úpravy (následně na Z7/06. zasedání ZMB dne 19. 5. 2015 pod bodem č. 9 schválena změna účelu na akci ZŠ a MŠ Pastviny 70 – oprava osvětlení školního bazénu) ve výši 106.043,88 Kč,

 

-          transfer schválený Z7/05. ZMB dne 14. 4. 2015 pod bodem č. 17 na akci ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 – rekonstrukce soc. zařízení a rozvodů 3. etapa ve výši 679.615,17 Kč,

 

-          transfer schválený Z7/06. ZMB dne 19. 5. 2015 pod bodem č. 11 na akci Výstavba jednotřídní modulární MŠ Pastviny 70 ve výši 5.250.000,00 Kč,

jejichž dočerpání v roce 2016 bylo schváleno na základě rozhodnutí Z7/18. ZMB z 17. 5. 2016 pod bodem č. 10 na akci Výstavba jednotřídní modulární MŠ Pastviny 70 v celkové výši 6.035.659,05 Kč takto:

-          800.000,- Kč na akci ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 – rekonstrukce učebny Che-Fy (investiční transfer),

 

-          2.100.000,- Kč na akci ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 – rekonstrukce sociálních zařízení (investiční transfer),

 

-          2.000.000,- Kč na akci ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 – linolea – společné prostory, schody, chodby (neinvestiční transfer),

 

 

 

-          1.135.659,05 Kč na akci ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70 – oprava tělocvičny (neinvestiční transfer).

 

 

23.

Změna účelu použití části účelové dotace, poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města – ZM7/1473

 

ZMB schvaluje změnu účelu použití části účelové dotace na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města v objemu 400 tis. Kč, poskytnuté městské části Brno-Chrlice na základě rozhodnutí ZMB č. Z7/11, bod č. 9 v rámci postoupených příjmů od města, na výkupy pozemků p. č. 1243/1-1243/49 v k. ú. Chrlice.

 

 

24.

Změna účelu využití schváleného investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci – rozpočtové opatření – ZM7/1447

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení, spočívající ve změně účelu využití schváleného investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, z důvodu snížení nákladů na pořízení hudebních nástrojů z investičních prostředků a účelové navýšení neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, o finanční částku 528 tis. Kč na pořízení smyčců a fagotových es.

 

 

25.

Změny neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2016, úpravy rozpočtu Odboru kultury MMB – rozpočtová opatření – ZM7/1427

 

ZMB schvaluje

- rozpočtové opatření dle tabulky č. 1, která tvoří přílohu č. 18a těchto usnesení, spočívající ve:

1.1 zvýšení příjmů statutárního města Brna z odvodu nevyčerpaného zůstatku transferu na investice Janáčkova kulturního centra ve výši 705 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele;

 

1.2 poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Filharmonii Brno, příspěvkovou

organizaci ve výši 705 tis. Kč, za účelem propagace Janáčkova kulturního centra s čerpáním v letech 2016 − 2019, s termínem závěrečného vyúčtování do 15. 1. 2020 a dílčími termíny vyúčtování vždy do 15. 1. následujícího roku;

 

- rozpočtové opatření dle tabulky č. 2, která tvoří přílohu č. 18b těchto usnesení, spočívající ve:

2. změně příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z investičního fondu, z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkových organizací:

 

2.1 zvýšení:

- Národní divadlo Brno o částku 4.428 tis. Kč;

- Centrum experimentálního divadla o částku 61 tis. Kč;

- Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 510 tis. Kč;

- Dům umění města Brna o částku 21 tis. Kč;

 

2.3 změně výše neinvestičních příspěvků:

- Národní divadlo Brno - zvýšení o částku 4.428 tis. Kč;

- Centrum experimentálního divadla - zvýšení o částku 61 tis. Kč;

- Divadlo Radost - snížení o částku 259 tis. Kč;

- Filharmonie Brno - snížení o částku 900 tis. Kč;

- Knihovna Jiřího Mahena v Brně - zvýšení o částku 510 tis. Kč;

- Dům umění města Brna - zvýšení o částku 21 tis. Kč;

 

- rozpočtové opatření dle tabulky č. 3, která tvoří přílohu č. 18c těchto usnesení,  spočívající ve:

3.1 snížení příjmů statutárního města Brna z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí pro příspěvkovou organizaci Národní divadlo Brno o částku 200 tis. Kč;

 

3.2 snížení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Národní divadlo Brno

o částku 200 tis. Kč;

 

- rozpočtové opatření dle tabulky č. 4, která tvoří přílohu č. 18d těchto usnesení, spočívající v:

4. poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-střed ve výši 30 tis. Kč na správu a údržbu svěřeného Památníku holocaustu, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2017;

 

- rozpočtové opatření dle tabulky č. 5, která tvoří přílohu č. 18e těchto usnesení, spočívající v:

5. přesunu rozpočtu z běžných výdajů Odboru kultury MMB do běžných výdajů Odboru vnitřních věcí MMB ve výši 120 tis. Kč na úhradu dohody o provedení práce pro koordinátora projektu „Kandidatura města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby v roce 2017“

 

6. změnu účelového neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Dům umění města Brna ve výši 443 tis. Kč z: Rezidence v DPK - zvýšené náklady po rekonstrukci (energie, údržba a opravy, mzdové náklady včetně odvodů pro 1,5 pracovníka) na: Rezidence v DPK - zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí (energie, údržba a opravy, mzdové náklady včetně odvodů pro 2 pracovníky, materiál a drobný dlouhodobý majetek).

 

 

26.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2016 – ZM7/1380

 

1. ZMB schvaluje

- poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, ve výši 1.500.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2016 na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání akce Brněnské Vánoce 2016;

- smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285 a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

 

27.

Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 Hospici sv. Alžběty, o.p.s., rozpočtové opatření – ZM7/1444

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 ve výši 50.000,- Kč  Hospici sv. Alžběty o.p.s.;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení, z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Hospici sv. Alžběty o.p.s. dle „podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016“, které tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení.

 

 

28.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1417

 

ZMB schvaluje

1)      poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.947 tis. Kč, dle tabulek 1. a 3. „Neinvestiční dotace spolkům na podporu brněnské talentované mládeže pro rok 2016", z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Talentovaná mládež, které tvoří přílohu č. 21a těchto usnesení;

 

2)      poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu – právnické osobě ve výši 53 tis. Kč, dle tabulky 2. „Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě na podporu brněnské talentované mládeže pro rok 2016" z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace - Talentovaná mládež, která tvoří přílohu č. 21b těchto usnesení;

 

3)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 21c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě;

 

4)      uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, dle bodu 1) a 2), za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 21d těchto usnesení.

 

 

29.

Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2016 – ZM7/1416

 

ZMB schvaluje

1)      poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.311 tis. Kč, dle tabulky I. „Neinvestiční dotace spolkům na úhradu nájemného plaveckých drah na území města Brna pro rok 2016", z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Nájemné plaveckých drah, která tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení;

 

2)      uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1) za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení.

 

 

30.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Volejbal Brno, a. s., na podporu sportovní činnosti pro rok 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1466

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 společnosti Volejbal Brno, a. s., se sídlem Kounicova 686/22, 602 00 Brno, IČ 25551442, na podporu sportovní činnosti pro rok 2016;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 23a těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace akciové společnosti Volejbal Brno, a. s., z volných zdrojů minulých let;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 23b těchto usnesení.

 

 

32.

Poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje na zabezpečení projektu fotbalové akademie rozpočtové opatření – ZM7/1465

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.700.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje, se sídlem Neužilova 201/35, Bohunice, 625 00 Brno, IČ 05119081, na zabezpečení projektu fotbalové akademie pro rok 2016/2017;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24a těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení.

 

 

33.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 – 2. kolo – rozpočtové opatření – ZM7/1425

 

ZMB schvaluje

1) poskytnutí účelových neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 191 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky „Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 - 2. kolo“, která tvoří přílohu č. 25a těchto usnesení;

 

2) poskytnutí účelových neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 10 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům − právnickým osobám) dle tabulky „Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 - 2. kolo“, která tvoří přílohu č. 25b těchto usnesení;

 

3) poskytnutí účelových neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 18 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům − fyzickým osobám) dle tabulky „Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 − 2. kolo“, která tvoří přílohu č. 25c těchto usnesení;

 

4) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 25d těchto usnesení,  z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;

 

5) uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 25e těchto usnesení.

 

 

34.

Poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2016, rozpočtové opatření – ZM7/1446

 

ZMB schvaluje 

-          poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016 v celkové výši 710.000,- Kč na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, uvedené v „Přehledu žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů“, který tvoří přílohu č. 26a těchto usnesení;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 26b těchto usnesení, z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna;

 

-          uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016“, které tvoří přílohu č. 26c těchto usnesení.

 

 

35.

Poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje – ZM7/1432

 

1. ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna ve výši 500 tis Kč Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Mečová 5, PSČ 602 00, IČ 60554410, která tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 

 

36.

Poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1435

 

A. ZMB schvaluje

1)      Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2016, který tvoří přílohu č. 28a těchto usnesení;

 

2)      poskytnutí neinvestičních dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2016 ve výši 2.365.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2016, který tvoří přílohu č. 28b těchto usnesení;

 

3)      poskytnutí investičních dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2016 ve výši 135.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2016, který tvoří přílohu č. 28b těchto usnesení;

 

4)      uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací dle bodu 2) a 3) z rozpočtu města Brna za rok 2016 dle Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality v Brně, která tvoří přílohu č. 28c těchto usnesení;

 

5)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 28d těchto usnesení, z důvodu realizace Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2016.

 

B. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem smluv a souvisejících dokumentů.

 

 

37.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti – rozpočtové opatření – ZM7/1431

 

1.ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální neinvestiční dotace právnické osobě Generace Care z. ú., Polní 974, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 04377371 ve výši 200 tis. Kč na projekt „Pečovatelská služba“;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. 29a těchto usnesení;

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace právnické osobě Generace Care z. ú., Polní 974,  684 01 Slavkov u Brna, IČ 04377371 ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2016, která tvoří přílohu č. 29b těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 

 

38.

Poskytnutí individuálních dotací na sociální služby nestátním neziskovým organizacím na rok 2016 (síť služeb s nadregionální a celostátní působností MPSV) – rozpočtové opatření – ZM7/1433

 

A. ZMB schvaluje

1)      poskytnutí dotací v celkové výši 820 tis. Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2016 z ORJ 7200 – Odbor sociální péče (včetně § a položek), nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby uvedeným v tabulce „Návrh individuálních dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2016 – kofinancování služeb zařazených do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností“, která tvoří přílohu č. 30a těchto usnesení;

 

2)      uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1) dle „Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace“, která tvoří přílohu č. 30b těchto usnesení;

 

3)      rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro rok 2016 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, která tvoří přílohu č. 30c těchto usnesení, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována.

 

B. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

 

 

39.

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016 – Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. – ZM7/1438

 

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016 ve výši 2.000 tis. Kč s příjemcem Český filharmonický sbor Brno, o.p.s., IČ: 25318926, na Celoroční činnost Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s. v roce 2016, která tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

 

40.

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna na Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017–2021 – ZM7/1439

 

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v celkové ve výši 2.500 tis. Kč s příjemcem Janáčkova akademie múzických umění v Brně, IČ: 62156462 na Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017-2021, která tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

41.

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna a o další spolupráci – Evolution Films, s. r. o. – ZM7/1441

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Brna ve výši 3 000 tis. Kč společnosti Evolution Films, s. r. o., IČ: 27563481, na realizaci projektu Raportér/Když chceš bejt slavná v letech 2016 a 2017;

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna a o další spolupráci s příjemcem Evolution Films, s. r. o., IČ: 27563481, na realizaci projektu Raportér/Když chceš bejt slavná v letech 2016 a 2017, která tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

42.

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016 na realizaci akce Charkov – Brno – Charkov – rozpočtové opatření – ZM7/1483

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 249.882,- Kč z rozpočtu města Brna příjemci příspěvkové organizací Česká centra, IČO 48546038, na realizaci akce Charkov − Brno − Charkov;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 34a těchto usnesení;

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016 ve výši 249.882,- Kč s příjemcem příspěvkovou organizací Česká centra, IČO 48546038, na realizaci akce Charkov − Brno – Charkov, která tvoří přílohu č. 34b těchto usnesení.

 

 

43.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje – ZM7/1507

 

1. ZMB schvaluje neinvestiční dotaci ve výši 3 mil. Kč na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchrannému sboru Jihomoravského kraje.

 

 

2. ZMB schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, která tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 

 

44.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace na pořízení cisterny pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – ZM7/1508

 

1. ZMB schvaluje investiční dotaci ve výši 3,5 mil. Kč Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje na spolufinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky.

 

2. ZMB schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje na spolufinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky, která tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 

 

45.

Vzorový dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2016 (program I) z důvodu změny termínů výplaty splátek – ZM7/1434

 

1. ZMB schvaluje vzorový dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby, který tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení, na jehož základě se bude měnit termín výplaty splátek dotací tak, že splátky dotací splatné ve druhém pololetí roku 2016 budou vyplaceny v termínu nejpozději do 31. 7. 2016.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB uzavíráním a podpisem těchto dodatků v souladu s výše uvedeným vzorovým dodatkem.

 

 

46.

Poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence kriminality v roce 2016 – rozpočtové opatření – ZM7/1436

 

1. ZMB schvaluje

-        projekty prevence kriminality s finančním podílem z rozpočtu města Brna – Odboru sociální péče MMB, v roce 2016 ve výši 400.000,- Kč podle Přehledu financování projektů, který tvoří přílohu č. 38a těchto usnesení,

 

-        poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna zřízeným příspěvkovým organizacím na projekty prevence kriminality v roce 2016 dle Vzorového protokolu o poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města Brna – Odboru sociální péče MMB na projekt prevence kriminality v roce 2016, který tvoří přílohu č. 38b těchto usnesení  (dále jen Protokol):

1. Zoo Brno a stanice zájmových činností ve výši 30.000,- Kč,

2. DROM, romské středisko, ve výši 20.000,- Kč,

 

-        rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 38c těchto usnesení.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem Protokolů.

 

 

47.

Změna výše poskytnuté podpory projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“ v období jeho udržitelnosti, který je realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – rozpočtové opatření – ZM7/1415

 

A. ZMB schvaluje

1)      snížení neinvestičního příspěvku Základní a mateřské škole Brno, Merhautova 37, poskytnutého z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 na zabezpečení financování mentorů na školách, koordinátora a ICT pracovníka dle tabulky č. I. „Neinvestiční příspěvky základním školám města Brna", která tvoří přílohu č. 39a těchto usnesení, ve výši 65 tis. Kč;

 

2)      navýšení neinvestičních příspěvků poskytnutých z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 na zabezpečení financování mentorů na školách, dle tabulky č. I. „Neinvestiční příspěvky základním školám města Brna", která tvoří přílohu č. 39a těchto usnesení, ve výši 13 tis. Kč pro:

-          ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1

-          ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44

-          ZŠ Brno, Otevřená 20a

-          ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49

s termínem vyúčtování do 15. 1. 2017;

 

3)      poskytnutí neinvestičního transferu Základní a mateřské škole Pramínek, o. p. s., Heyrovského 13, Brno ve výši 13 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 na zabezpečení financování mentorů dle tabulky II. „Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem“, která tvoří přílohu č. 39b těchto usnesení;

 

4)      uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 3) usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 39c těchto usnesení;

 

5)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 39d těchto usnesení, za účelem změny rozdělení finanční částky na zabezpečení financování mentorů na školách, koordinátora a ICT pracovníka z rozpočtu města pro rok 2016.

 

B. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí transferu.

 

 

48.

Změna formy právní osobnosti příjemce dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury 2016 – projekt Leoš Janáček v Dijonu, příjemce Miloslav Vávra, rozpočtové opatření – ZM7/1484

 

1. ZMB ruší poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu města Brna − Odboru kultury MMB příjemci xxxxxxxx xxxxx (fyzická osoba nepodnikající) na projekt Leoš Janáček v Dijonu schválený usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/15 ze dne 2. 2. 2016.

 

2. ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu města Brna − Odboru kultury MMB příjemci Miloslav Vávra, IČ: 68691700 (fyzická osoba podnikající), na projekt Leoš Janáček v Dijonu;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 40a těchto usnesení;

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016 ve výši 50 tis. Kč s příjemcem Miloslav Vávra, IČ: 68691700, na projekt Leoš Janáček v Dijonu, která tvoří přílohu č. 40b těchto usnesení.

 

 

49.

Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB – ZM7/1437

 

ZMB schvaluje

-          dodatek č. 19 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace,

-          dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace DROM, romské středisko,

-          dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace.

Dodatky tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

50.

Pilotní projekt „Příroda bez bariér“ – schválení realizace projektu, poskytnutí dotace, rozpočtové opatření – ZM7/1445

 

ZMB schvaluje

-          realizaci pilotního projektu „Příroda bez bariér“ spolkem Příroda bez bariér z. s.;

 

-          poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016 spolku Příroda bez bariér z. s.:

·         investiční dotace ve výši 193.000,- Kč

·         neinvestiční dotace ve výši 266.000,- Kč;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 42a těchto usnesení, z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna na projekt „Příroda bez bariér“;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace spolku Příroda bez bariér z. s. dle „Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016“, které tvoří přílohu č. 42b těchto usnesení.

 

 

51.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „StartUp vouchery Brno“ – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob – ZM7/1510

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální dotace na projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „StartUp vouchery Brno“ ve výši 600 000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, z rozpočtu statutárního města Brna;

 

-          veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „StartUp vouchery Brno“ ve výši 600.000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, která tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

52.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „Brno Ph.D. Talent“ – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob – ZM7/1382

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., na projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „Brno Ph.D. Talent“ve výši 7.000.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna,

 

-          veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7.000.000,- Kč Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o., která tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

53.

Projekt „sub>urban. Reinventing the fringe. (suburban. Znovuoživení okrajových částí města)“ – rozpočtové opatření – ZM7/1430

 

ZMB schvaluje

-          zařazení projektu ORG 5326 „sub˃urban. Reinventing the fringe.“ s celkovými náklady ve výši 1.164 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu běžných výdajů města Brna,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení, za účelem realizace projektu „sub˃urban. Reinventing the fringe.“

 

 

54.

Projekt „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, partnerská smlouva, rozpočtové opatření – ZM7/1429

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 46a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje

-          partnerskou smlouvu k projektu „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“, která tvoří přílohu č. 46b těchto usnesení,

 

-          zařazení projektu ORG 5328 „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“ s celkovými náklady ve výši 3.847 tis. Kč do rozpočtu výdajů města Brna, z toho kapitálové výdaje ve výši 65 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 3.782 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 46c těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“.

 

4. ZMB pověřuje Ing. Šárku Fránkovou, projektovou manažerku Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem Podmínek realizace projektu „Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)“.

 

 

55.

Projekt „Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička“ – změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/1414

 

1. ZMB bere na vědomí změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.  

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

56.

Projekty zateplení – změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/1424

 

1. ZMB bere na vědomí změnová rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR  o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekty:

-          MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken,

-          Zateplení ZŠ Blažkova,

-          Zateplení Logopedického stacionáře Synkova,

-          MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken,

-          Zateplení MŠ Hněvkovského.

 

2. ZMB souhlasí  

-        se změnami podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR, která jsou nedílnou součástí změnových rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí na projekty:

-          Zateplení Logopedického stacionáře Synkova,

-          MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken,

-          Zateplení MŠ Hněvkovského,

-        s technickými a finančními přílohami k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR, které jsou nedílnou součástí změnových rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekty:

-          MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken,

-          Zateplení ZŠ Blažkova,

-          Zateplení Logopedického stacionáře Synkova,

-          MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken.

Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. změn podmínek a technických a finančních příloh tvoří přílohu č. 48a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje

-        dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekty:

-          MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken,

-          MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken,

-          Zateplení MŠ Hněvkovského,

-        dodatky č. 2 ke smlouvám o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekty:

-          Zateplení ZŠ Blažkova,

-          Zateplení Logopedického stacionáře Synkova

které tvoří přílohu č. 48b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

4. ZMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí podpory.

 

 

 

 

 

 

57.

Projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ – posouzení projektu, rozpočtové opatření – ZM7/1397

 

1. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“, které tvoří přílohu č. 49a těchto usnesení,

 

-          zařazení projektu ORG 5324 „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ s celkovými náklady ve výši 13.792 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 10.318 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 3.474 tis. Kč a dobou realizace 2016-2019 do rozpočtu výdajů města Brna,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 49b těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/19/57]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-12-31]

 

 

58.

Projekt „Zařízení sociálních služeb – chráněné bydlení, Nováčkova 38“ – posouzení projektu, rozpočtové opatření – ZM7/1403

 

1. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Zařízení sociálních služeb – chráněné bydlení, Nováčkova 38“, které tvoří přílohu č. 50a těchto usnesení,

 

-          zařazení projektu ORG 5322 „Zařízení sociálních služeb – chráněné bydlení, Nováčkova 38“ s celkovými náklady ve výši 31.924 tis. Kč do rozpočtu výdajů města Brna, z toho kapitálové výdaje ve výši 29.424 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 2.500 tis. Kč a dobou realizace 2016-2019,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 50b těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Zařízení sociálních služeb – chráněné bydlení, Nováčkova 38“.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zařízení sociálních služeb – chráněné bydlení, Nováčkova 38“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zařízení sociálních služeb – chráněné bydlení, Nováčkova 38“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/19/58]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2017-03-31]

 

 

59.

Projekt „Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno“ – posouzení projektu, rozpočtové opatření – ZM7/1404

 

1. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno“, které tvoří přílohu č. 51a těchto usnesení,

 

-          zařazení projektu ORG 5321 „Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno“ s celkovými náklady ve výši 43.535 tis. Kč do rozpočtu výdajů města Brna, z toho kapitálové výdaje ve výši 40.535 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 3.000 tis. Kč a dobou realizace 2016-2019,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 51b těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno“.

 

3. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

4. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zařízení se zvláštním režimem, Mostecká 10, Brno“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/19/59]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2017-3-31]

 

 

60.

Projekt „Zařízení sociálních služeb – odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova“ – posouzení projektu, rozpočtové opatření – ZM7/1402

 

1. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Zařízení sociálních služeb – odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova“, které tvoří přílohu č. 52a těchto usnesení,

 

-          zařazení projektu ORG 5323 „Zařízení sociálních služeb – odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova“ s celkovými náklady ve výši 87.200 tis. Kč do rozpočtu výdajů města Brna, z toho kapitálové výdaje ve výši 77.200 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 10.000 tis. Kč a dobou realizace 2016-2019,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 52b těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Zařízení sociálních služeb – odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova“.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zařízení sociálních služeb – odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zařízení sociálních služeb – odlehčovací služba a domov se zvláštním režimem Charbulova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/19/60]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2017-3-31]

 

 

61.

Projekt „Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa“ – posouzení projektu, rozpočtové opatření – ZM7/1398

 

1. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa“, které tvoří přílohu č. 53a těchto usnesení,

 

-          zařazení projektu ORG 5325 „Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa“ s celkovými náklady ve výši 30.000 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu výdajů města Brna,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 53b těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa“.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Cykloopatření ve vybraných částech Brna, II. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Termín: po vyhlášení příslušné výzvy

***

úkol č.: [Z7/19/61]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [viz usnesení]

 

62.

Projekt „Systém regulace parkování v centrální části města“ –  posouzení projektu – ZM7/1451

 

1. ZMB bere na vědomí celkové náklady realizace projektu „Systém regulace parkování v centrální části města“ ve výši 72.800 tis. Kč.

 

2. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Systém regulace parkování v centrální části města“, který tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení,

 

-          přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Systém regulace parkování v centrální části města“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Systém regulace parkování v centrální části města“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Termín: do ukončení výzvy v Operačním programu Doprava, předpoklad prosinec 2016

***

úkol č.: [Z7/19/62]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [viz usnesení]

 

 

63.

Projekt „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD“ –  posouzení projektu – ZM7/1450

 

1. ZMB bere na vědomí celkové náklady na realizaci projektu „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD“ ve výši 333.000 tis. Kč.

 

2. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD“, který tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení,

 

-          přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na jednotlivé bloky projektu „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Termín: do ukončení výzvy v Operačním programu Doprava, předpoklad prosinec 2016 (platí pro první blok realizace projektu)

***

úkol č.: [Z7/19/63]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [viz usnesení]

 

 

64.

Projekt „Dohledový subsystém – Kamerový dohled“ –  posouzení projektu – ZM7/1449

 

1. ZMB bere na vědomí celkové náklady realizace projektu „Dohledový subsystém – Kamerový dohled“ ve výši 29.000 tis. Kč.

 

2. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „Dohledový subsystém – Kamerový dohled“, který tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení,

 

-          přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu doprava na projekt „Dohledový subsystém – Kamerový dohled“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu doprava na projekt „Dohledový subsystém – Kamerový dohled“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Termín: do ukončení výzvy v Operačním programu Doprava, předpoklad prosinec 2016 (platí pro první část realizace projektu)

***

úkol č.: [Z7/19/64]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [viz usnesení]

 

 

67.

Projekt „Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice“ – posouzení projektu – ZM7/1405

 

1. ZMB bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

2. ZMB schvaluje

-          výjimku z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů, v rámci které z časových důvodů, zejména s ohledem na termín pro podání žádosti o dotaci, nebylo posouzení projektu „Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice“ předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Brna před podáním žádosti o dotaci,

 

-          posouzení projektu „Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice“, které tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

68.

Projekt „Územní studie na veřejná prostranství“ – posouzení projektu – ZM7/1394

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Uzemní studie na veřejná prostranství“, které tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Územní studie na veřejná prostranství“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Územní studie na veřejná prostranství“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do 17. 12. 2016

***

úkol č.: [Z7/19/68/01]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2016-12-17]

 

***

4. ZMB ukládá RMB zapojit do projektu veřejnost (prostřednictvím městských částí), městské části a Kancelář architekta města, a to již ve fázi přípravy podkladů k zadání. do 17. 12. 2016

***

úkol č.: [Z7/19/68/02]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [bezodkladně]

 

 

69.

Projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ – změna parametrů posouzení projektu – ZM7/1493

 

ZMB schvaluje aktualizované posouzení projektu „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ se změnou parametrů, které tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Projekt „LOW CARB – Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas“ (LOW-CARB – Zvyšování kapacity pro integrované plánování pro nízkouhlíkovou mobilitu ve funkčních městských oblastech)” – účast na projektu – ZM7/1428

 

1. ZMB souhlasí s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu „LOW-CARB – Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas“ připravovaného společností Leipziger Verkehrsbetriebe, GmbH, v rámci výzvy Operačního programu Interreg Central Europe.

 

2. ZMB schvaluje

-          posouzení projektu „LOW-CARB – Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas“, které tvoří přílohu č. 60a těchto usnesení,

 

-          spolupráci statutárního města Brna s partnery projektu uvedenými v posouzení projektu „LOW-CARB – Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas“,

 

-          text Template of project partner and State aid declarations (Šablona projektového partnera a Prohlášení o státní podpoře), který v anglickém originálu a českém překladu tvoří přílohu č. 60b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

71.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna I: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch – ZM7/1419

 

ZMB schvaluje

-          aktualizovaný dokument Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Komplexní regenerace historického centra včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch, který tvoří přílohu č. 61a těchto usnesení,

 

-          dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna Komplexní regenerace historického centra včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch, který tvoří přílohu č. 61b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

72.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města – Závěrečná zpráva o realizaci IPRM – ZM7/1396

 

ZMB bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci IPRM.

 

 

 

 

73.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky s Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací – ZM7/1421

 

1. ZMB bere na vědomí žádost Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace ze dne 25. 5. 2016 o prodloužení termínu pro vrácení poskytnuté zápůjčky.

 

2. ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky z rozpočtu města Brna uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, který tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

74.

Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na demolici bytového domu Bedřichovická 563/19, Brno-Slatina – rozpočtové opatření – ZM7/1481

 

1. ZMB schvaluje čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na demolici bytového domu Bedřichovická 563/19, Brno-Slatina ve výši 2,200 mil. Kč

- rozpočtové opatření dle tabulky, jako výjimku z čl. 5 Statutu FBV schváleného ZMB na zasedání Z7/07 ze dne 23. 6. 2015 a ze Zásad pro zapojení finančních prostředků z FBV schválených na zasedání Z6/36 ze dne 18. 3. 2014, které tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

 

***

2. ZMB ukládá příslušné městské části provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53, za příslušný kalendářní rok do 17. 2. 2017.

***

úkol č.: [Z7/19/74/01]

zodpovídá: příslušná MČ     [27]

termín: [2017-02-17]

 

***

3. ZMB ukládá příslušné městské části předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce.

 

***

úkol č.: [Z7/19/74/02]

zodpovídá: příslušná MČ     [27]

termín: [do 3 měsíců od kolaudace]

 

75.

Úhrada nákladů vynaložených na opravy domu Pellicova 1a – výjimka – ZM7/1472

 

ZMB schvaluje na základě žádosti Společenství vlastníků Pellicova la, Brno, se sídlem Brno, Pellicova 753/la, Staré Brno, IČ 04176332 úhradu nákladů vynaložených na opravu domu Pellicova la ve výši 852.955,48 Kč a po prokázání úhrady faktury č. 20154110 dodavateli prací společnosti ING-CZECH s. r. o. úhradu nákladů ve výši 327.946,- Kč.

76.

Prodej domovního celku Křídlovická 70, 72, 74, 76 včetně pozemků – ZM7/1518

 

1. ZMB schvaluje prodej

-        pozemku p. č. 1392 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 148 m², se stavbou č. p. 375, způsob využití bydlení,

-        pozemku p. č. 1393 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m², se stavbou č. p. 373, způsob využití bydlení,

-        pozemku p. č. 1394 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 139 m², se stavbou č. p. 673, způsob využití bydlení,

-        pozemku p. č. 1395 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 153 m², se stavbou č. p. 372, způsob využití bydlení,

vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, MČ Brno-střed,

za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Křídlovická 70-76, bytové družstvo.

 

 

77.

Prodej bytového domu Drobného 76a včetně pozemků – ZM7/1476

 

ZMB schvaluje

1. prodej

- pozemku p. č. 3562/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m² se stavbou č. p. 1973 způsob využití bydlení,

- části pozemku p. č. 3563 geometrickým plánem č. 1227-327/2013 ze dne 27. 11. 2013 označené jako p. č. 3563/2 – zahrada o výměře 138 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 65a těchto usnesení

a

- pozemku p. č. 3564 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- pozemku p. č. 3565 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- pozemku p. č. 3566 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- pozemku p. č. 3567 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

vše v k. ú. Černá Pole,

město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 65b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. zřízení zástavního práva k pozemku p. č. 3562/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m² se stavbou č. p. 1973, způsob využití bydlení, části pozemku p. č. 3563 geometrickým plánem č. 1227-327/2013 ze dne 27. 11. 2013 označené jako p. č. 3563/2 – zahrada, o výměře 138 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Drobného 76a.

 

78.

Prodej bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků – ZM7/1456

 

ZMB schvaluje

1. prodej

- pozemku p. č. 1925 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 154 m² se stavbou č. p. 1490, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 1926/1 – zahrada, o výměře 70 m²

- pozemku p. č. 1926/2 − ostatní plocha, o výměře 47 m²

- pozemku p. č. 1961/40 − ostatní plocha, o výměře 76 m²

- pozemku p. č. 1961/41 − ostatní plocha, o výměře 25 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení;

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitým věcem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Tišnovská 118, družstvo.

 

 

79.

Prodej bytového domu Třískalova 2 včetně pozemků – ZM7/1453

 

1. ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 324/69 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 309 m²

- stavby č. p. 348, která stojí na pozemcích p. č. 324/69 a 324/98, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 324/70 – ostatní plocha, o výměře 105 m²

- pozemku p. č. 324/96 – ostatní plocha, o výměře 96 m²

vše v k. ú. Lesná, město Brno, MČ Brno-sever,

za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitým věcem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Třískalova 348/2, Brno.

 

 

80.

Prodej bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku – ZM7/1452

 

ZMB schvaluje

1. prodej pozemku

- p. č. 992 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 491 m² se stavbou č. p. 160, způsob využití bydlení, v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení;

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. zřízení zástavního práva k výše uvedené nemovité věci ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětné nemovité věci kupujícímu Veveří 160/51, bytovému družstvu.

81.

Prodej bytového domu Merhautova 102 včetně pozemků – Dodatek k nájemní smlouvě o nájmu bytu a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 5 v domě Merhautova 102 – ZM7/1464

 

ZMB schvaluje

1. prodej

- pozemku p. č. 2145 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 261 m² se stavbou č. p. 978, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 2146 – zahrada, o výměře 319 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 69a těchto usnesení;

 

2. dodatek k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 6. 11. 2012 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever jako pronajímatelem a xxxxx xxxxxxxxxxx jako nájemcem a dohodu o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 5 v domě Merhautova 102 v Brně v části týkající se vypořádání, které tvoří přílohu č. 69b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

82.

Prodej bytového domu Zemědělská 14 včetně pozemků – Dodatky k nájemním smlouvám k bytům vybudovaným v půdních prostorách a dohod o vypořádání nákladů na vybudování bytových jednotek v půdních prostorách v domě Zemědělská 14 – ZM7/1459

 

ZMB schvaluje  

1. prodej

- pozemku p. č. 2949 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 272 m², se stavbou č. p. 1674, způsob využití bydlení

- části pozemku p. č. 2956/1 – ostatní plocha, o výměře 1.841 m², označené GP pro rozdělení pozemků č. 1210-303/2013 ze dne 21. 10. 2013 jako pozemek p. č. 2956/3 – ostatní plocha, o výměře 3 m²

- části pozemku p. č. 2907/3 – ostatní plocha, o výměře 549 m², části pozemku p. č. 2947 – ostatní plocha o výměře 2.051 m² a části pozemku p. č. 2907/1 – ostatní plocha o výměře 12.288 m² označené GP pro rozdělení pozemků č. 1210-303/2013 ze dne 21. 10. 2013 jako pozemek p. č. 2907/9 – ostatní plocha, o výměře 12 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,

za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 70a těchto usnesení.

 

2. zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitým věcem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Zemědělská 1674/14, Brno.

 

3. 

a)      úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 19. 7. 1999 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever jako pronajímatelem a xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 16 v domě Zemědělská 14 v Brně, které tvoří přílohu č. 70b těchto usnesení,

 

b)      úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 6. 1. 2000 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever jako pronajímatelem a xxx. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 17 v domě Zemědělská 14 v Brně, které tvoří přílohu č. 70c těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

83.

Prodej domovního celku Merhautova 194, 196, 198 včetně pozemků – Dodatky k nájemním smlouvám k bytům vybudovaným v půdních prostorách a dohod o vypořádání nákladů na vybudování bytových jednotek v půdních prostorách v domě Merhautova 194, Merhautova 196 a Merhautova 198 – ZM7/1458

 

ZMB schvaluje

1. prodej

- pozemku p. č. 1616 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 937 m², se stavbou č. p. 1051, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 1624/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 992 m², se stavbou č. p. 1053, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 1625 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 932 m², se stavbou č. p. 1055, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 1617 – ostatní plocha, o výměře 444 m²

- pozemku p. č. 1626 – ostatní plocha, o výměře 404 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,

za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 71a těchto usnesení

 

a pozemků

- p. č. 1618 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

- p. č. 1619 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 1620 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m²

- p. č. 1621 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- p. č. 1622 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- p. č. 1623 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

- p. č. 3574 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,

za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 71b těchto usnesení,

 

2. zřízení zástavního práva k 

- pozemku p. č. 1616 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 937 m², se stavbou č. p. 1051, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 1624/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 992 m², se stavbou č. p. 1053, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 1625 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 932 m², se stavbou č. p. 1055, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 1617 – ostatní plocha, o výměře 444 m²

- pozemku p. č. 1626 – ostatní plocha, o výměře 404 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,

ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Merhautova 194, 196, 198.

 

3.

a)      úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 5. 6. 1998 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever jako pronajímatelem a xxxxxx xxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 17 v domě Merhautova 194 v Brně, které tvoří přílohu č. 71c těchto usnesení,

 

b)      úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 15. 6. 1998 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 18 v domě Merhautova 194 v Brně, které tvoří přílohu č. 71d těchto usnesení,

 

c)      úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 21. 5. 2007 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever jako pronajímatelem a xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx jako nájemci a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 17 v domě Merhautova 196 v Brně, které tvoří přílohu č. 71e těchto usnesení,

 

d)     úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 14. 7. 1998 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever jako pronajímatelem a xxxxxx xxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 18 v domě Merhautova 196 v Brně, které tvoří přílohu č. 71f těchto usnesení,

 

e)      úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 13. 8. 2001 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx jako nájemci a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 17 v domě Merhautova 198 v Brně, které tvoří přílohu č. 71g těchto usnesení,

 

f)       úhradu neumořené části nákladů na vybudování stavby vyčíslené ke dni přijetí nabídky kupujícím ve výši dle dodatku k nájemní smlouvě č. SV-922/OB/0127212/14/Kle o nájmu bytu ze dne 22. 10. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever jako pronajímatelem a xxxxx xxxxxxxxx jako nájemcem a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 18 v domě Merhautova 198 v Brně které tvoří přílohu č. 71h těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

84.

Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k. ú. Veveří – ZM7/1474

 

ZMB schvaluje záměr prodeje jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb.:

-        jednotka č. 596/9 - byt, vymezená v budově č. p. 596, 785, 786, bytový dům na ulici Botanická 7, 9, 11, postavené na pozemku p. č. 1356 v Brně, k. ú. Veveří, s podílem o velikosti 5874/292098 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 1356 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 885 m2 v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno – město;

 

-        jednotka č. 24/9 - byt, vymezená v budově č. p. 24, 26, bytový dům na ulici Čápkova 17, 19, postavené na pozemcích p. č. 108 a p. č. 109 v Brně, k. ú. Veveří, s podílem o velikosti 532/29689 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 108 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 m2 a p. č. 109 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 554 m2 v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotka č. 870/23 - byt, vymezená v budově č. p. 870, 871, bytový dům na ulici Dřevařská 31, 33, postavené na pozemcích p. č. 1595 a p. č. 1596 v Brně, k. ú. Veveří, s podílem o velikosti 392/37979 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 1595 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 485 m2 a p. č. 1596 – zastavěná plocha a nádvoří, výměře 516 m2 v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotka č. 59/7 - byt, vymezená v budově č. p. 59, bytový dům na ulici Gorkého 9, postavené na pozemku p. č. 380 – zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Veveří, s podílem o velikosti 4584/117495 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 380 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 373 m2 a s podílem o velikosti 1/13 na pozemku p. č. 382 – zahrada, o výměře 86 m2, vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotka č. 535/9 - byt, vymezená v budově č. p. 137, 534, 535, bytový dům na ulici Grohova 45, 47, 49, postavené na pozemcích p. č. 616/1, 616/2, 616/3, 616/5, 616/6 v Brně, k. ú. Veveří, s podílem o velikosti 3935/243693 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 616/1- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 131 m2, p. č. 616/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m2, p. č. 616/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 184 m2, p. č. 616/4 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 851 m2, p. č. 616/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2, a 4/5 z podílu o velikosti 3935/243693 na pozemcích p. č. 616/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2 a p. č. 616/7 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 48 m2, vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno - město; 

 

-        jednotka č. 319/13 - byt, vymezená v budově č. p. 319, bytový dům na ulici Nerudova 5, postavené na pozemku p. č. 1044 v Brně, k. ú. Veveří, s podílem o velikosti 219/15738 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 1044 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 604 m2, vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotka č. 363/3 - byt, vymezená v budově č. p. 363, bytový dům na ulici Sokolská 6, postavené na pozemku p. č. 234 v Brně, k. ú. Veveří, s podílem o velikosti 1202/13629 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 234 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2 a s podílem o velikosti 1/8 na pozemku p. č. 235 – zahrada, o výměře 314 m2, vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotka č. 769/15 - byt, vymezená v budově č. p. 769, bytový dům na ulici Tučkova 12, postavené na pozemku p. č. 1349 v Brně, k. ú. Veveří s podílem o velikosti 1149/20327 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 1349 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2 a pozemku p. č. 1350 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 310 m2, vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotka č. 426/16 - byt, vymezená v budově č. p. 426, bytový dům na ulici Úvoz 59a, postavené na pozemku p. č. 892 v Brně, k. ú. Veveří, s podílem o velikosti 4070/165555 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 892 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 308 m2, vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotky vymezené v budově č. p. 164, bytový dům na ulici Jana Uhra 6, postavené na pozemku p. č. 990 v Brně, k. ú. Veveří, a to jednotka č. 164/6 - byt s podílem o velikosti 6433/179452 na společných částech této budovy, pozemku p. č. 990 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 706 m2 a pozemku p. č. 994/1 - zahrada o výměře 113 m2, jednotka č. 164/8 - byt, s podílem o velikosti 4436/179452 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 990 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 706 m2 a pozemku p. č. 994/1 – zahrada, o výměře 113 m2, jednotka č. 164/10 - byt s podílem o velikosti 5090/179452 na společných částech této budovy a pozemku p. č. 990 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 706 m2 a pozemku p. č. 994/1 – zahrada, o výměře 113 m2, vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno - město.

 

Jednotky budou prodávány dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016.

 

 

85.

Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k. ú. Štýřice – ZM7/1475

 

ZMB schvaluje záměr prodeje jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb.:

-        jednotek vymezených v budově č. p. 47, bytový dům na ulici Gallašova 4, postavené na pozemku p. č. 559 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Štýřice, a to jednotky č. 47/7 – byt s podílem o velikosti 254/10835 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 559 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 635 m2 a s podílem o velikosti 254/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, jednotky č. 47/16 - byt s podílem o velikosti 267/10835 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 559 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 635 m2 a s podílem o velikosti 267/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, jednotky č. 47/22 - byt s podílem o velikosti 264/10835 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 559 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 635 m2 a s podílem o velikosti 264/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, jednotky č. 47/26 - byt s podílem o velikosti 261/10835 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 559 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 635 m2 a s podílem o velikosti 261/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, jednotky č. 47/27 - byt s podílem o velikosti 512/10835 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 559 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 635 m2 a s podílem o velikosti 512/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, jednotky č. 47/29 - byt s podílem o velikosti 259/10835 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 559 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 635 m2 a s podílem o velikosti 259/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, jednotky č. 47/33 - byt s podílem o velikosti 256/10835 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 559 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 635 m2 a s podílem o velikosti 256/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotky č. 49/27 - byt, vymezené v budově č. p. 49, bytový dům na ulici Gallašova 6, postavené na pozemku p. č. 558 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Štýřice, s podílem o velikosti 258/10833 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 558 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 639 m2 a s podílem o velikosti 258/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotek vymezených v budově č. p. 51, bytový dům na ulici Gallašova 8, postavené na pozemku p. č. 557 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Štýřice, a to jednotky č. 51/10 - byt, s podílem o velikosti 262/5472 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 557 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 321 m2 a s podílem o velikosti 262/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 - zahrada o výměře 983 m2, jednotky č. 51/13 - byt, s podílem o velikosti 270/5472 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 557 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 321 m2 a s podílem o velikosti 270/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, jednotky č. 51/19 - byt, s podílem o velikosti 260/5472 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 557 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 321 m2 a s podílem o velikosti 260/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 - zahrada o výměře 983 m2, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město;

 

-        jednotek vymezených v budově č. p. 53, bytový dům na ulici Gallašova 10, postavené na pozemku p. č. 556 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Štýřice, a to jednotky č. 53/5 - byt, s podílem o velikosti 250/5395 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 556 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 316 m2 a s podílem o velikosti 250/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2 a jednotky č. 53/12 - byt, s podílem o velikosti 266/5395 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 556 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 316 m2 a s podílem o velikosti 266/32535 na pozemcích p. č. 555 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m2 a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m2, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotek vymezených v budově č. p. 59, bytový dům na ulici Grmelova 6, postavené na pozemku p. č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Štýřice, a to jednotky č. 59/1 – byt s podílem o velikosti 266/4722 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, p. č. 561/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 458 m2 a p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m2, jednotky č. 59/4 - byt s podílem o velikosti 266/4722 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, p. č. 561/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 458 m2 a p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m2, jednotky č. 59/6 - byt s podílem o velikosti 265/4722 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, p. č. 561/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 458 m2 a p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m2, jednotky č. 59/9 - byt s podílem o velikosti 266/4722 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 563 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, p. č. 561/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 458 m2 a p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m2, jednotky č. 59/11 - byt s podílem o velikosti 266/4722 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, p. č. 561/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 458 m2 a p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m2, jednotky č. 59/13 - byt s podílem o velikosti 261/4722 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, p. č. 561/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 458 m2 a p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m2, jednotky č. 59/15 - byt s podílem o velikosti 261/4722 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, p. č. 561/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 458 m2 a p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m2 a jednotky č. 59/18 – byt s podílem o velikosti 263/4722 na společných částech této budovy a pozemcích p. č. 563 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2, p. č. 561/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 458 m2 a p. č. 562 – zahrada, o výměře 216 m2, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotky č. 61/16 - byt, vymezené v budově č. p. 61, bytový dům na ulici Grmelova 8, postavené na pozemku p. č. 564 - zast. plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Štýřice, s podílem o velikosti 314/6643 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 564 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 322 m2 a na pozemku p. č. 561/1- ostatní plocha, zeleň, o výměře 828 m2, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotky č. 494/8 - byt, vymezené v budově č. p. 494, bytový dům na ulici Vinohrady 26, postavené na pozemku p. č. 1174 – zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Štýřice, s podílem o velikosti 220/3889 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 1174 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 582 m2, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotky č. 517/1 - byt, vymezené v budově č. p. 517, bytový dům na ulici Vojtova 21, postavené na pozemku p. č. 633 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Štýřice, s podílem o velikosti 4308/28336 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 633 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 149 m2 a s podílem o velikosti 1/5 na pozemku p. č. 632 – zahrada, o výměře 124 m2, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotky č. 528/1 - byt, vymezené v budově č. p. 528, 530, 531, 532, 533, 534, bytový dům na ulici Vysoká 2, 4, 6, 8, 10, 12, postavené na pozemcích p. č. 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562 v Brně, k. ú. Štýřice, s podílem o velikosti 5450/812702 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 1557 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 242 m2, p. č. 1558 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 202 m2, p. č. 1559 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 207 m2, p. č. 1560 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 206 m2, p. č. 1561 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 a p. č. 1562 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m2, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno - město.

 

Jednotky budou prodávány dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016.

 

 

86.

Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k. ú. Staré Brno – ZM7/1463

 

ZMB schvaluje záměr prodeje jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb.:

-        jednotek vymezených v budově č. p. 542, bytový dům na ulici Křížkovského 19, postavené na pozemku p. č. 840 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Staré Brno, a to jednotky č. 542/3 - byt, s podílem o velikosti 3940/142130 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 840 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 353 m2 a jednotky č. 542/11 - byt, s podílem o velikosti 8370/142130 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 840 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 353 m2, vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotky č. 586/12 - byt, vymezené v budově č. p. 586, bytový dům na ulici Nové Sady 22, postavené na pozemku p. č. 1462/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Staré Brno, s podílem o velikosti 7632/149369 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 1462/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.048 m2 a s podílem o velikosti 1/14 na pozemku p. č. 1463 – zahrada, o výměře 338 m2, vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotky č. 589/9 - byt, vymezené v budově č. p. 589, bytový dům na ulici Nové Sady 22a, postavené na pozemku p. č. 1464 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Staré Brno, s podílem o velikosti 7639/109195 na společných částech této budovy a na pozemku p. č. 1464 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 393 m2 as podílem o velikosti 1/13 na pozemku p. č. 1465 – zahrada, o výměře 268 m2, vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotky č. 635/1 - byt, vymezené v budově č. p. 635, bytový dům na ulici Pellicova 13a, postavené na pozemku p. č. 1066/1 - zast. plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Staré Brno, s podílem o velikosti 292/5923 na společných částech této budovy a na pozemku p. č.  1066/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 226 m2, vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotek vymezených v budově č. p. 641, bytový dům na ulici Pellicova 21, postavené na pozemku p. č. 1054 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Staré Brno, a to jednotky č. 641/1 - byt, s podílem o velikosti 797/3905 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 1054 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 218 m2 a p. č. 1055 – zahrada, o výměře 97 m² a jednotky č. 641/5 - byt, s podílem o velikosti 291/3905 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 1054 - zast. plocha a nádvoří o výměře 218 m2 a p. č. 1055 – zahrada, o výměře 97 m2, vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotek vymezených v budově č. p. 285, 284, bytový dům na ulici Výstavní 24/ Hlinky 25, postavené na pozemcích p. č. 780 - zast. plocha a nádvoří, a p. č. 782 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Staré Brno, a to jednotky č. 284/2 - byt, s podílem o velikosti 832/24828 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 780 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 517 m2 a p. č. 782 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 349 m2 a jednotky č. 285/16 - byt, s podílem o velikosti 1476/24828 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 780 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 517 m2 a p. č. 782 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 349 m2, vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno - město;

 

-        jednotek vymezených v budově č. p. 343, bytový dům na ulici Zahradnická 21, postavené na pozemku p. č. 1631 v Brně, k. ú. Staré Brno, a to jednotky č. 343/18 - byt, s podílem o velikosti 10777/210865 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 1631 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 855 m2 a p. č. 1632 – zahrada, o výměře 165 m2 a jednotky č. 343/20 - byt, s podílem o velikosti 5681/210865 na společných částech této budovy a na pozemcích p. č. 1631 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 855 m2 a p. č. 1632 – zahrada, o výměře 165 m2, vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno - město.

 

Jednotky budou prodávány dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016.

 

 

87.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Křenová 23 – ZM7/1461

 

ZMB schvaluje záměr prodeje bytových jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb. v bytovém domě č. p. 110, na ulici Křenová 23, postaveném na pozemku p. č. 65, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a na pozemku

- p. č. 65 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 370 m²

vše v k. ú. Trnitá, obec Brno, okres Brno-město, a to:

-        jednotky č. 110/4 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 716/8931,

-        jednotky č. 110/5 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 861/8931,

-        jednotky č. 110/6 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 716/8931,

-        jednotky č. 110/9 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 861/8931,

dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016.

 

 

88.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Soukenická 8 – ZM7/1462

 

ZMB schvaluje záměr prodeje bytových jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb. v budově č. p. 561 na ulici Soukenická 8, postavené na pozemku p. č. 1489, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a na pozemku

- p. č. 1489 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 361 m²

vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, a to:

-        jednotky č. 561/1 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 871/11066,

-        jednotky č. 561/2 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 954/11066,

-        jednotky č. 561/3 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 1305/11066,

-        jednotky č. 561/4 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 968/11066,

-        jednotky č. 561/5 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 1323/11066,

-        jednotky č. 561/6 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 968/11066,

-        jednotky č. 561/7 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 917/11066,

-        jednotky č. 561/8 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 672/11066,

dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016.

 

 

89.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Solniční 8/Česká 26 – ZM7/1467

 

ZMB schvaluje záměr prodeje bytových jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v budově č. p. 145 na ulici Solniční 8/Česká 26, která je součástí pozemku

- p. č. 567 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 604 m²

v k. ú. Město Brno, obec Brno, okres Brno-město, a to:

-        jednotky č. 145/14 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 654/24423,

-        jednotky č. 145/15 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 1722/24423,

-        jednotky č. 145/16 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 1202/24423,

-        jednotky č. 145/20 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 1199/24423,

-        jednotky č. 145/21 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 535/24423,

-        jednotky č. 145/22 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 1033/24423,

-        jednotky č. 145/23 – byt s podílem na budově a pozemku o velikosti 917/24423,

dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/016 dne 15. 3. 2016.

 

 

90.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Purkyňova 1, 3, 5, 7 – ZM7/1469

 

ZMB schvaluje záměr prodeje bytových jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb. v bytovém domě č. p. 2517, 1910, 1911, 1912, na ulici Purkyňova 1, 3, 5, 7, postaveném na pozemcích p. č. 3717/1, 3719, 3721, 3722, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a pozemcích

- p. č. 3717/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 136 m²

- p. č. 3719 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 133 m²

- p. č. 3721 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 134 m²

- p. č. 3722 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 137 m²

vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město, a to:

-        jednotka č. 2517/1 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4737/114674,

-        jednotka č. 2517/2 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4767/114674,

-        jednotka č. 2517/3 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4769/114674,

-        jednotka č. 2517/4 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4790/114674,

-        jednotka č. 2517/5 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4768/114674,

-        jednotka č. 2517/6 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4764/114674,

-        jednotka č. 1910/1 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4835/114674,

-        jednotka č. 1910/2 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4801/114674,

-        jednotka č. 1910/3 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4770/114674,

-        jednotka č. 1910/4 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4742/114674,

-        jednotka č. 1910/5 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4768/114674,

-        jednotka č. 1910/6 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4802/114674,

-        jednotka č. 1911/1 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4769/114674,

-        jednotka č. 1911/2 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4798/114674,

-        jednotka č. 1911/4 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4759/114674,

-        jednotka č. 1911/5 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4768/114674,

-        jednotka č. 1911/6 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4820/114674,

-        jednotka č. 1912/1 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4824/114674,

-        jednotka č. 1912/2 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4676/114674,

-        jednotka č. 1912/3 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4750/114674,

-        jednotka č. 1912/4 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4771/114674,

-        jednotka č. 1912/5 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4820/114674,

-        jednotka č. 1912/6 – byt s podílem na budově a pozemcích o velikosti 4735/114674,

dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016.

 

 

91.

Záměr prodeje vymezené jednotky č. 579/19 v bytovém domě Osová 2 – Žádost ZMČ Brno-Starý Lískovec o předchozí souhlas ZMB k prodeji této jednotky za cenu nižší než obvyklou – ZM7/1457

 

1. ZMB schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 579/19 vymezené dle zák. č. 72/1994 Sb. v budově č. p. 579, Osová 2, postavené na pozemku p. č. 2758, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 na společných částech budovy č. p. 579, v Brně, k. ú. Starý Lískovec, dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016.

 

2. ZMB nesouhlasí s prodejem bytové jednotky č. 579/19 vymezené dle zák. č. 72/1994 Sb. v budově č. p. 579, Osová 2, postavené na pozemku p. č. 2758, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 na společných částech budovy č. p. 579, v Brně, k. ú. Starý Lískovec, za kupní cenu ve výši 339.402,- Kč, tedy za cenu nižší než obvyklou.

 

 

92.

Prodej pozemku p. č. 1521/13 v k. ú. Maloměřice – ZM7/1478

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že v souladu s usnesením RMB č. R7/015 konané dne 31. 3. 2015, bod 40 byly odeslány výzvy obsahující žádost o vyjádření, zda vlastníci garáží mají zájem o nabytí vlastnického práva spoluvlastnického podílu k předmětnému pozemku adresované vlastníkům garáží v garážovém dvoře při ulici Světlá v k. ú. Maloměřice.

 

2. ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1521/13 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m² v k. ú. Maloměřice do spoluvlastnictví vlastníkům garáží v garážovém dvoře při ulici Světlá v k. ú. Maloměřice, kteří o koupi projevili písemný zájem

za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.800,- Kč

a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.  

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

93.

Prodej pozemku p. č. 1688/111 a části pozemku p. č. 1688/110 v k. ú. Jundrov – ZM7/1502

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 1688/111 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m²

- části pozemku p. č. 1688/110 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²

(dle GP č. 1823-28/2016 pozemek p. č. 1688/207) v k. ú. Jundrov společnosti Pinara securities, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 73.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

       

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

94.

Prodej části pozemku p. č. 1349/2 v k. ú. Černovice – ZM7/1499

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 1349/2 − ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3 m² v k. ú. Černovice (dle GP č. 1738-40/2016 pozemek p. č. 1349/6) xxxx. xxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 8.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

                   

 

95.

Prodej části pozemku p. č. 442 v k. ú. Kníničky – ZM7/1498

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 442 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 79 m² v k. ú. Kníničky (dle GP č. 1263-37/2016 označené jako pozemek p. č. 442/4 o výměře 79 m²) manželům xxxxxx xxxxx, xxx. a xxx. xxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 143.200,- Kč za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

96.

Prodej části pozemku p. č. 740/2, k. ú. Staré Brno – ZM7/1497

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 740/2 ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m², k. ú. Staré Brno, oddělené dle geometrického plánu č. 1259-100/2016 a v něm označené jako p. č. 740/3 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m², k. ú. Staré Brno, vlastníkům jednotek v bytovém domě Schovaná 452/1, postaveném na pozemku p. č. 742/2, k. ú. Staré Brno, podle podílů na společných částech domu, uvedených v katastru nemovitostí na LV 411, za kupní cenu 51.300,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

       

 

97.

Prodej dvou částí pozemku p. č. 1931/23 v k. ú. Bystrc – ZM7/1477

 

ZMB schvaluje prodej dvou částí pozemku p. č. 1931/23 orná půda, v k. ú. Bystrc

-          část o výměře 79 m2, oddělenou GP č. 3191-89/2016 a tímto GP označenou jako pozemek p. č. 1931/422 orná půda, o výměře 79 m2, v k. ú. Bystrc, 

 

-          část o výměře 1 m2 oddělenou GP č. 3191-89/2016 a tímto GP označenou jako pozemek p. č. 1931/423 orná půda, o výměře l m2, v k. ú. Bystrc,

 

společnosti M.S.Panorama, s. r. o., za kupní cenu 304.000,-Kč + DPH ve výši 21 % (63.840,- Kč), tj. celkem 367.840,- Kč vč. DPH 21 % a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.        

98.

Zrušení usnesení Z5/027. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 102 – prodej pozemku p. č. 2131/2 v k. ú. Pisárky v ul. Antonína Procházky – ZM7/1512

 

ZMB ruší usnesení Z5/027. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 8. 9. 2009, bod č. 102, které zní:

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku p. č. 2131/2 – ostatní plocha, o výměře 116 m² v k. ú. Pisárky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. (id. 1/10), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. (id. 13/20) a xxxxx xxxxxxxxxxx (id. 5/20) za dohodnutou kupní cenu 179.720,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.“

  

 

99.

Změna usnesení ZMB č.  Z7/15 – prodej pozemku p. č. 8957 k. ú. Židenice – ZM7/1495

 

ZMB mění část usnesení zasedání ZMB č. Z7/15 konaného dne 2. 2. 2016, bod č. 48 odr. druhou, které zní:

 

„ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 8957 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m²

v k. ú. Židenice,

xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 94.600,- Kč

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.“

 

takto:

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 8957 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m²

v k. ú. Židenice,

xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 94.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

V ostatním zůstává usnesení k bodu č. 48 zasedání ZMB č. Z7/15 nezměněno.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

100.

Nabytí pozemku p. č. 81/11 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – ZM7/1410

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 81/11 o výměře 8 m² v k. ú. Obřany za dohodnutou kupní cenu 7.560,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

 

101.

Nabytí pozemku p. č. 81/12 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – ZM7/1409

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 81/12 o výměře 14 m² v k. ú. Obřany za dohodnutou kupní cenu 13.230,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

102.

Nabytí pozemku p. č. 974/2 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – ZM7/1411

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 974/2 o výměře 34 m² v k. ú. Obřany za dohodnutou kupní cenu 32.130,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.   

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

103.

Nabytí pozemku p. č. 81/15 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – ZM7/1408

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 81/15 o výměře 31 m² v k. ú. Obřany za dohodnutou kupní cenu 29.300,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

104.

Záměr nabytí pozemků p. č. 876/4 a 935/3 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu „Cyklistická stezka Sokolova – Vomáčkova“ – ZM7/1426

 

1. ZMB bere na vědomí požadavek vlastníka pozemků p. č. 876/4 a p. č. 935/3 v k. ú. Horní Heršpice na výkup pozemků za cenu 3.500 Kč/m².

 

2. ZMB nesouhlasí se záměrem nabytí pozemků:

- p. č. 876/4 o výměře 222 m², ostatní plocha, ostatní komunikace

- p. č. 935/3 o výměře 62 m², ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Horní Heršpice, ve vlastnictví subjektu do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 994.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

Nabytí pozemku p. č. 7521/3, k. ú. Židenice, pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ – ZM7/1443

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 7521/3 – zahrada, o výměře 98

v k. ú. Židenice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 59.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

106.

Nabytí  pozemků  p. č.  68/4  a  p. č. 69/10 v k. ú.  Jehnice a zřízení služebnosti stezky a cesty k  pozemkům p. č.   68/4   a p. č. 69/10  v  k. ú.  Jehnice pro akci „Brno, Ořešín – dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jehnického potoka na Q100“ – ZM7/1378

 

1. ZMB schvaluje nabytí pozemků p. č. 68/4 o výměře 18 m² a p. č. 69/10 o výměře 15 m² v k. ú. Jehnice z podílového spoluvlastnictví subjektů do vlastnictví statutárního města Brna vč. náhrady za odstranění dřevin, za dohodnutou kupní cenu ve výši 132.840,- Kč do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

 

2. ZMB schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty k pozemkům p. č. 68/4 a p. č. 69/10 v k. ú. Jehnice ve prospěch subjektů a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

107.

Nabytí pozemku p. č. 690/5 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/1392

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 690/5 o výměře 25 m² v k. ú. Žebětín za dohodnutou kupní cenu 38.750,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

108.

Nabytí pozemku p. č. 1536/42 v k. ú. Stránice do vlastnictví statutárního města Brna – ZM7/1379

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1536/42 o výměře 105 m², druh pozemku − zahrada v k. ú. Stránice do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 336.000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

109.

Nabytí pozemku p. č. 5116/23 v k. ú. Židenice – ZM7/1387

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 5116/23 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m² v k. ú. Židenice ve vlastnictví xxxx. xxxx xxxxxxxx, xxx. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 47.870,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

110.

Nabytí pozemku p. č. 630 v k. ú. Královo Pole – ZM7/1384

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 630 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m²

v k. ú. Královo Pole ve spoluvlastnictví xxxx. xxxxxx xxxxxx a xxxx. xxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.720,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

111.

Nabytí pozemků p. č. 1231/93 a p. č. 2464/37 v k. ú. Bohunice – ZM7/1383

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1231/93 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m²

- p. č. 2464/37 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m²

vše k. ú. Bohunice

ve vlastnictví xxxxxx xxxxx, xxx. xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 34.970 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

112.

Nabytí pozemku p. č. 2234/46 v k. ú. Maloměřice – ZM7/1386

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

-          p. č. 2234/46 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m²

v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 21.740,- a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 90 těchto usnesení.

    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

113.

Nabytí pozemku p. č. 2383/2 v k. ú. Černá Pole – ZM7/1385

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 2383/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 330 m²

v k. ú. Černá Pole ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 528.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 91 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

114.

Nabytí pozemku p. č. 3251/1 k. ú. Bystrc – ZM7/1496

 

1. ZMB bere na vědomí

-          skutečnost, že xxxx. xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx bylo prostřednictvím jejich právní zástupkyně JUDr. Ivy Kremplové v návaznosti na výzvu na vydání bezdůvodného obohacení za tvrzené užívání pozemku p. č. 3251/1 – orná půda, o výměře 66 m² v k. ú. Bystrc, navrženo majetkoprávní vypořádání pozemku jeho nabytím do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 58.350,- Kč (884,- Kč/m²),

 

-          sdělení právní zástupkyně, že klientky jsou ochotny převést pozemek do vlastnictví města Brna za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, tj. za kupní cenu ve výši 92.400,- Kč,

 

-          skutečnost, že na základě žaloby výše jmenovaných je vedeno u Městského soudu v Brně proti statutárnímu městu Brnu řízení o zaplacení 8.245,- Kč s příslušenstvím z titulu vydání bezdůvodného obohacení za tvrzené užívání pozemku bez právního důvodu.

 

2. ZMB schvaluje

-          výjimku z čl. III./bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaným dne 3. 4. 2012 – spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 3251/1 v k. ú. Bystrc se sjednává kupní cena ve výši v místě a čase obvyklé,

 

-          nabytí pozemku p. č. 3251/1 – orná půda, o výměře 66 m² v k. ú. Bystrc, z podílového spoluvlastnictví xxxx. xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 92.400,- Kč (1.400,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 92 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

115.

Nabytí pozemku p. č. 1474/5 v k. ú. Brněnské Ivanovice – ZM7/1503

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1474/5 − orná půda, o výměře 943 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 660.100,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 93 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

116.

Nabytí pozemků p. č. 2444/1 a 2444/2 v k. ú. Jundrov, svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 2444/1, a 2444/2 v k. ú. Jundrov – ZM7/1505

 

ZMB schvaluje

-        nabytí pozemků

- p. č. 2444/1 – zahrada, o výměře 927 m²

- p. č. 2444/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci Jundrov, č. e. 671,

v k. ú. Jundrov,

z vlastnictví xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 800.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení;

 

-        MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemků

- p. č. 2444/1 – zahrada, o výměře 927 m²

- p. č. 2444/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci Jundrov, č. e. 671,

v k. ú. Jundrov,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4 ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva statutárního města Brna do katastru nemovitostí.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

         

 

117.

Nabytí pozemků p. č. 1664/126 a p. č. 1678/170 v k. ú. Starý Lískovec při ul. Jihlavská a Bítešská do vlastnictví statutárního města Brna – ZM7/1491

 

ZMB nesouhlasí s nabytím pozemků

- p. č. 1664/126 – orná půda, o výměře 669 m²

- p. č. 1678/170 – ostatní plocha, silnice, o výměře 12 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 681 m²,

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

  

 

118.

Nabytí pozemku p. č. 505/17 v k. ú. Slatina a smírné narovnání soudních sporů o vydání bezdůvodného obohacení – ZM7/1480

 

1. ZMB bere na vědomí

-        skutečnosti, že

-          problematika vydání bezdůvodného obohacení u obecného užívání pozemků ve vlastnictví třetích osob není výslovně legislativně upravena, avšak vlastníci pozemků se ve svých žalobách odvolávají na soudní judikaturu ve věci vzniku bezdůvodného obohacení z obecného užívání pozemků tvořících veřejné prostranství, kdy statutárnímu městu Brnu je na základě stávající konstantní judikatury ukládána povinnost hradit vlastníkům pozemků s charakterem veřejného prostranství bezdůvodné obohacení za jejich obecné užívání,

 

-          proti statutárnímu městu Brnu jsou u Městského soudu v Brně vedeny již čtyři soudní spory na základě žalob podaných Ivanem Křivým, vlastníkem pozemku p. č. 505/17 v k. ú. Slatina, kdy jde o žaloby o vydání bezdůvodného obohacení za obecné užívání pozemku p. č. 505/17 v k. ú. Slatina za období od 28. 5. 2010 do 31. 12. 2015 + přísl. (zákonný úrok z prodlení do zaplacení) + náklady soudního řízení, kdy ani jedno řízení není dosud pravomocně ukončeno,

 

-        sdělení právní zástupkyně xxxxx xxxxxxx, JUDr. Ivy Kremplové, ze dne 8. 3. 2016 ohledně majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 505/17 v k. ú. Slatina jeho výkupem do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 1.600,- Kč/m² (tj. 388.800,- Kč) s tím, že by město uhradilo daň z nabytí nemovitých věcí a s tím, že Ivan Křivý nemá zájem o vedení soudních sporů.

 

2. ZMB schvaluje

-        výjimku z čl. III./bod 3.1. Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna č. Z6/014 konaného dne 3. 4. 2012 – spočívající v tom, že v případě majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 505/17 v k. ú. Slatina se sjednává kupní cena ve výši v místě a čase obvyklé;

 

-        nabytí pozemku p. č. 505/17 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 243 m² v k. ú. Slatina z vlastnictví xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 388.800,- Kč (tj. 1.600,- Kč/m²);

 

-        dohodu o narovnání obsahující:

-          vydání bezdůvodného obohacení za obecné užívání pozemku p. č. 505/17 v k. ú. Slatina od 28. 5. 2010 do 31. 12. 2015 v celkové částce 90.401,50 Kč, tj. 45,- Kč/m²/rok od 28. 5. 2010 do 31. 12. 2011, a 75,- Kč/m²/rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015 s příslušenstvím,

-          vydání bezdůvodného obohacení za obecné užívání pozemku p. č. 505/17 v k. ú. Slatina od 1. 1. 2016 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva ve prospěch statutárního města Brna, ve výši 75,- Kč/m²/rok (tj. bez příslušenství),

-          náhradu nákladů soudních řízení vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 243 C 122/2012, 246 C 89/2013, 19 C 137/2014 a 44 C 75/2016 ve výši 62.689,40 Kč

za podmínek kupní smlouvy a dohody o narovnání, která tvoří přílohu č. 95 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

     

 

119.

Nabytí částí pozemků p. č. 1461/446, 1461/30 v k. ú. Žebětín – ZM7/1501

 

ZMB schvaluje

 

1) úplatné nabytí pozemků:

- p. č. 1461/446 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 166 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p. č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/485 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p. č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/486 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 60 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p. č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/487 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p. č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/488 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 116 m² v k. ú. Žebětín

(sloučen z dílu „a“ o výměře 114 m², který byl oddělen dle GP č. 2422-259/2013 z původního pozemku p. č. 1461/446 a sloučen z dílu „b“ o výměře 2 m², který byl oddělen dle GP č. 2422-259/2013 z původního pozemku p. č. 1461/30, vše v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/490 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 38 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p.č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

z vlastnictví společnosti KOMFORT, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 96 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2) MČ Brno-Žebětín svěření pozemků:

- p. č. 1461/446 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 166 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p. č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/485 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p. č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/486 − ostatní plocha, zeleň o výměře 60 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p. č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/487 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p. č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/488 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 116 m² v k. ú. Žebětín

(sloučen z dílu „a“ o výměře 114 m², který byl oddělen dle GP č. 2422-259/2013 z původního pozemku p. č. 1461/446 a sloučen z dílu „b“ o výměře 2 m², který byl oddělen dle GP č. 2422-259/2013 z původního pozemku p. č. 1461/30, vše v k. ú. Žebětín)

 

- p. č. 1461/490 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 38 m² v k. ú. Žebětín

(dle GP č. 2422-259/2013 oddělen z původního pozemku p. č. 1461/446 v k. ú. Žebětín)

 

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4., po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.        

120.

Nabytí garáží na pozemcích p. č. 141, 142 v k. ú. Zábrdovice a svěření MĆ Brno-střed – ZM7/1526

 

1. ZMB bere na vědomí,

- skutečnost, že statutární město Brno vlastní při ulici Bratislavská pozemky p. č. 140/1, 141, 142, 143, 144 v k. ú. Zábrdovice, z nichž pozemky p.č. 141 a 142 v k. ú. Zábrdovice jsou zastavěny garážemi ve vlastnictví soukromých osob

- nabídku xxx. xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx o odkoupení budovy bez čp/če, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 141 v k. ú. Zábrdovice

- nabídku xxxxx xxxxxxxx o odkoupení budovy bez čp/če, způsob využití garáž,

postavené na pozemku p. č. 142 v k. ú. Zábrdovice za kupní cenu 85.000,- Kč

- žádost společnosti e-Finance, a. s., o prodej pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Zábrdovice pro budoucí výstavbu budovy v souladu s Územním plánem města Brna

- skutečnost, že vlastníkům garáží nacházejících se na pozemcích p. č. 141, 142 v k. ú. Zábrdovice svědčí od 1. 1. 2014 předkupní právo k těmto pozemkům ve smyslu § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.

 

2. ZMB schvaluje úplatné nabytí:

- budovy bez čp/če, způsob využití garáž postavené na pozemku p. č. 141 v k. ú. Zábrdovice ze spoluvlastnictví xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 85.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 97a těchto usnesení,

- budovy bez čp/če, způsob využití garáž postavené na pozemku p. č. 142 v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 85.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 97b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB bere na vědomí, že dle článku 75 odst. 4 písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném zněm, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí budou nemovitosti-budovy bez čp/če, způsob využití garáže postavené na pozemcích p. č. 141 a p. č. 142, vše k. ú. Zábrdovice svěřené MČ Brno-střed v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II − bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

           

 

121.

Nabytí budovy bez čp/če na pozemku p. č. 799/20 v k. ú. Ponava – ZM7/1504

 

ZMB schvaluje nabytí budovy bez čp/če, způsob využití jiná st., na pozemku p. č. 799/20 v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.363.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 98 těchto usnesení.

                         

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

122.

Nabytí budovy č. p. 558 stojící na pozemku p. č. 1081/3 v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti Manhattan Development, s. r. o. – ZM7/1540

 

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že společnost Manhattan Development s.r.o. trvá na znění čl. 4.5. smlouvy, jejichž obsahem je závazek, spočívající v tom, že město Brno nebude moci uplatňovat odpovědnost za vady právní či faktické předmětu koupě, pokud by byly v budoucnu zjištěny.

 

2. ZMB schvaluje nabytí budovy obč. vyb. č. p. 558 stojící na pozemku p. č. 1081/3 v k. ú. Ponava

z vlastnictví společnosti Manhattan Development s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 15.000.000,- Kč

a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení.         

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

123.

Nabytí id. 1/50 budovy č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) a budov č. p. 581 a č. p. 582 stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 (fitness centrum a šatny), vše v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti VALC active, spol. s r. o. – ZM7/1525

 

ZMB schvaluje

-          nabytí:

- id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1,

- budovy občanské vybavenosti č. p. 581 stojící na pozemku p. č. 834/4,

- budovy občanské vybavenosti č. p. 582 stojící na pozemku p. č. 834/5,

vše v k. ú. Ponava z vlastnictví VALC active, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 20.000.000,- Kč,

 

-          smlouvu o narovnání,

na základě které se statutární město Brno i společnost VALC active, spol. s r. o. zaváží vzít zpět veškeré své žalobní návrhy v soudních sporech vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 43 C 6/2015, 51 C 15/2010, 20 C 29/2012, 73 C 92/2014, 52 C 93/2010, 14 C 44/2012 a 45 C 77/2014, 30C 72/2016 a 62C 78/2016 s tím, že žádná ze stran nebude po druhé straně v souvislosti s užíváním pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5, p. č. 834/6 a p. č. 841/1 v k. ú. Ponava a budovy č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1, vše v k. ú. Ponava, resp.

spoluvlastnických podílů na nich, požadovat žádnou úhradu a každá strana si ponese náklady těchto soudních řízení ze svého,

za podmínek smlouvy o narovnání a kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 100 těchto usnesení.          

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

124.

Nabytí komunikační stavby při ulici Borkovcova a Bratří Šmardů v k. ú. Líšeň a nabytí pozemků v k. ú. Líšeň – ZM7/1388

 

ZMB schvaluje nabytí komunikační stavby při ulici Borkovcova a Bratří Šmardů

- vozovky, chodníků a parkovacích stání včetně dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 3278/516, 3267/2, 3267/10, 3273/6, 3273/13, 3264/13, 3264/16, 3264/22, 3271/9, 3271/14, 3273/12, 3273/14, 3274/87,  3274/89 a na části p. č. 3271/27 v k. ú. Líšeň,

v podílovém spoluvlastnictví společností DOMINGINVEST, a. s. a STRATIL, s. r. o.

pozemku

- p. č. 3278/516 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m², v k. ú. Líšeň

ve vlastnictví společnosti DOMING, a. s.

 

pozemků

- p. č. 3271/9 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 361 m²

- p. č. 3271/14 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 353 m²

- p. č. 3271/25 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 12 m²

- p. č. 3271/26 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m²

- p. č. 3271/27 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 12 m²

- p. č. 3271/28 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m²

- p. č. 3271/29 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m²

- p. č. 3271/30 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 11 m²

- p. č. 3271/31 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m²

- p. č. 3273/12 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m²

- p. č. 3273/14 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m²

- p. č. 3273/17 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 19 m²

- p. č. 3273/19 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m²

vše v k. ú. Líšeň

ve vlastnictví společnosti DOMING INVEST, a. s.

 

pozemků

- p. č. 3267/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m²

- p. č. 3267/10 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 88 m²

- p. č. 3267/13 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m²

- p. č. 3267/14 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m²

- p. č. 3273/6 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²

- p. č. 3273/13 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m²

- p. č. 3273/18 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m²

- p. č. 3273/20 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m²

vše v k. ú. Líšeň

ve vlastnictví společnosti STRATIL, s. r. o.

 

pozemků

- p. č. 3264/13 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 114 m²

- p. č. 3264/16 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 139 m²

- p. č. 3264/20 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m²

- p. č. 3264/21 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m²

- p. č. 3264/22 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

vše v k. ú. Líšeň

ve vlastnictví xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx

do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 101 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

125.

Žádost o zápůjčku nebo záměr úplatného nabytí pozemků p. č. 298, jehož součástí je stavba č. p. 646 (pneuservis), p. č. 299/1, p. č. 299/4, p. č. 299/5, p. č. 299/7, p. č. 299/10 a p. č. 299/11, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. (skladová hala), včetně stavby „Sokolské volnočasové centrum“ na částech pozemků p. č. 299/1, p. č. 299/4 a p. č. 299/7, vše v k. ú. Maloměřice mezi ul. Obřanská a Franzova – ZM7/1509

 

1. ZMB bere na vědomí

-          dopis pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice ze dne 2. 5. 2016 – žádost o zápůjčku ve výši 24.052.000,- Kč, která bude splácena formou garantovaného pronájmu hodin k aktivitám a potřebám statutárního města Brna v oblasti pořádání sportovních a kulturních akcí, nebo o realizaci úplatného nabytí pozemků p. č. 298 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 541 m², jehož součástí je zemědělská stavba č. p. 646 – budova bývalé sokolovny (v současnosti užívaná jako pneuservis), p. č. 299/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 432 m², p. č. 299/4 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 297 m², p. č. 299/5 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 316 m², p. č. 299/7 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 2.781 m², p. č. 299/10 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 22 m² a p. č. 299/11 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m², jehož součástí je stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e. – skladová hala (dále na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 299/8 v k. ú. Maloměřice), včetně nezkolaudované stavby „Sokolské volnočasové centrum“ na částech pozemků p. č. 299/1, 299/4 a 299/7, vše v k. ú. Maloměřice, realizované na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 12. 2014 a jejích dodatků č. 1 ze dne 7. 5. 2015 a č. 2 ze dne 29. 6. 2015 mezi zadavatelem Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice a zhotovitelem STATING s. r. o. z vlastnictví pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice do vlastnictví statutárního města Brna, za kupní cenu 24.052.666,46 Kč, která bude poukázána věřitelům pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, společnosti STATING s. r. o., IČ 25963864, částka 21.052.666,46 Kč a společnosti E-MOTION, s. r. o., IČ 25664239, částka 3.000.000,- Kč s tím, že „Sokolské volnočasové centrum“ na částech pozemků p. č. 299/1, 299/4 a 299/7, vše v k. ú. Maloměřice, bude následně statutárním městem Brnem pronajato pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, který dále bude pokračovat jako investor v udržitelnosti projektu technického zhodnocení stávajícího sportovního areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Obřany-Maloměřice v rámci Regionálního operačního projektu NUTS 2 Jihovýchod („ROP JV“) z rozpočtu rady regionu soudržnosti Jihovýchod,

 

-          přípisy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB ze dne 16. 5. 2016 – OŠMT MMB nedoporučuje variantu zápůjčky, neboť pokud má statutární město Brno vystupovat jako řádný hospodář, pak není možné, aby za chybu v realizaci projektu žadatele uhradilo vzniklou ztrátu bez adekvátního protiplnění. Z tohoto pohledu je ekonomicky a logicky zdůvodnitelná varianta úplatného nabytí pozemků – OŠMT MMB jednoznačně podporuje vyřešení problémů s touto sportovní halou tak, aby byl zachován i nadále její provoz v souladu se záměrem, pro který se hala vybudovala,

 

 

-          skutečnost, že byla uzavřena dne 5. 2. 2014 dohoda o společném užívání sportovních zařízení mezi TJ Sokol na straně jedné, statutárním městem Brnem, MČ Brno-Maloměřice a Obřany, na straně druhé a Základní školou, Brno, Hamry 12, na straně třetí, na základě které TJ Sokol přenechal ke společnému, bezúplatnému užívání Sokolské volnočasové centrum ZŠ Hamry 12, za účelem školní výuky tělesné výchovy, případně k dalším akcím pořádaným ZŠ v rozsahu minimálně 945 hodin ročně, a to na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2035,

 

-          přípis Odboru implementace evropských fondů MMB ze dne 13. 5. 2016 – v roce 2013 byl projekt pod názvem „Sokolské volnočasové sportovní centrum“ zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Brna II, za jehož realizaci je statutární město Brno smluvně odpovědné, přičemž žádný útvar MMB se nepodílel na výše zmíněné investiční akci a veškerou zodpovědnost za realizaci projektu se všemi právními a ekonomickými riziky nese žadatel a příjemce v jedné osobě, tedy TJ Sokol Brno-Maloměřice-Obřany, a to i včetně doby udržitelnosti. Získat prostředky z evropských fondů v rámci minulého programovacího období je nemožné a také stávající programovací období nenabízí dotační tituly na podporu projektů podobného typu. Po konzultaci s poskytovatelem dotace jsou obě alternativy řešení (zápůjčka nebo úplatné nabytí) přípustné, ale OIEF MMB nepřísluší hodnotit hospodárnost jednotlivých alternativ.

 

2. ZMB nesouhlasí se zápůjčkou ve výši 24.052.000,- Kč pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, splácenou formou „garantovaného nájmu“.

 

3. ZMB souhlasí se záměrem nabytí nemovitostí, jejichž obvyklá cena dle znaleckého posudku č. 742-04/16, vyhotoveného Ing. Ivo Liškutínem dne 29. 2. 2016, činí 35.000.000,- Kč, tj. pozemků:

- p. č. 298 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 541 m², jehož součástí je zemědělská stavba č. p. 646

- p. č. 299/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 432 m²

- p. č. 299/4 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 297 m²

- p. č. 299/5 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 316 m²

- p. č. 299/7 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 2.781 m²

- p. č. 299/10 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 22 m²

- p. č. 299/11 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m², jehož součástí je stavba pro výrobu a skladování bez č. p./č. e.

- nezkolaudované stavby „Sokolské volnočasové centrum“ na částech pozemků p. č. 299/1, 299/4 a 299/7

vše v k. ú. Maloměřice, o celkové výměře 4.548 m²,

z vlastnictví pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 24.052.666,46 Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena na účty věřitelů pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, společnosti STATING s. r. o., IČ 25963864, částka 21.052.666,46 Kč, a společnosti E-MOTION, s. r. o., IČ 25664239, částka 3.000.000,- Kč s tím, že „Sokolské volnočasové centrum“ na částech pozemků p. č. 299/1, 299/4 a 299/7, vše v k. ú. Maloměřice, bude následně statutárním městem Brnem, správce Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, pronajato pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, který dále jako příjemce dotace z rozpočtu rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 11.493.399,07 Kč bude pokračovat v udržitelnosti projektu technického zhodnocení stávajícího sportovního areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Obřany-Maloměřice v rámci Regionálního operačního projektu NUTS 2 Jihovýchod („ROP JV“).

             

 

126.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú.  Žabovřesky, Líšeň a Veveří, z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/1485

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 2123/5 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m², v k. ú. Žabovřesky

- p. č. 1099/9 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 74 m², v k. ú. Veveří,

- p. č. 1797/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.239 m², v k. ú. Líšeň

z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 102 těchto usnesení.

       

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

127.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú.  Staré Brno a Židenice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM – ZM7/1487

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1327/35 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 134 m², v k. ú. Staré Brno,

- p. č. 8207/130 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m², v k. ú. Židenice,

z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 103 těchto usnesení.           

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

130.

Směna části pozemku p. č. 301/10 za část pozemku p. č. 248, vše v k. ú. Nový Lískovec, v ul. Úpatní – ZM7/1494

 

ZMB schvaluje směnu části pozemku p. č. 301/10 – ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Nový Lískovec, geometrickým plánem č. 1134-93/2016 pro k. ú. Nový Lískovec nově označené jako pozemek p. č. 301/81 ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m² v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 248 – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nový Lískovec, geometrickým plánem č. 1134-93/2016 pro k. ú. Nový Lískovec nově označenou jako pozemek p. č. 248/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m² v k. ú. Nový Lískovec ve spoluvlastnictví manželů xxxx. xxxxx a xxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx id. 7/8 a xxx xxxxxxxx id. 1/8), s doplatkem směny ve prospěch manželů xxxx. xxxxx a xxx xxxxxxxxxx v částce 9.750,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 104 těchto usnesení.  

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

131.

Zrušení usnesení ZMB ve věci směny pozemku p. č. 620/1 v k. ú. Horní Heršpice – ZM7/1488

 

ZMB ruší usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/004 konaného dne 7. 3. 2011, bod č. 102, které zní:

 

„ZMB schvaluje směnu pozemku

- p. č. 620/1 – zahrada, o výměře 397 m²

v k. ú. Horní Heršpice,

ve vlastnictví statutárního města Brna

 

za pozemek

- p. č. 630 – zahrada, o výměře 110 m²

v k. ú. Horní Heršpice,

ve vlastnictví xxxxx xxxxxx

 

s doplatkem ve výši 258.300,- Kč ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.“

       

 

132.

Zrušení usnesení ZMB ve věci směny části pozemku p. č. 1522/4 v k. ú. Pisárky při ulici Veslařská – ZM7/1486

 

ZMB ruší část usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/06 konaného dne 19. 5. 2015, bod č. 69 v odstavci 2 odrážku druhou, která zní:

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje

„ - směnu pozemku p. č. 1522/5 – zahrada, o výměře 182 m² v k. ú. Pisárky ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1524/4 – zahrada, o výměře 181 m² v k. ú. Pisárky ve vlastnictví xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s doplatkem ve výši 5.000, - Kč a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 57b těchto usnesení.“

 

V ostatním zůstává usnesení Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 5. 2015, bod č. 69 v platnosti beze změn.

   

 

133.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 590, k. ú. Husovice – ZM7/1468

 

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemku

- p. č. 590 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 266 m²

v k. ú. Husovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II. – bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 81 přílohy č. 4.

 

 

 

 

 

134.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 1149 v k. ú. Trnitá, pozemky p. č. 1663/2, p. č. 315, p. č. 1442/2, p. č. 1442/3, p. č. 1442/4, p. č. 1442/5, p. č. 1442/6 vše v k. ú. Veveří, pozemky p. č. 776/2, p. č. 776/3 vše k. ú. Zábrdovice, pozemek p. č. 3800 v k. ú. Černá Pole – ZM7/1470

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků

- p. č. 1149 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 620 m² v k. ú. Trnitá

- p. č. 1663/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 114 m² v k. ú. Veveří

- p. č. 315 – zahrada, o výměře 178 m², v k. ú. Veveří

- p. č. 1442/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m² v k. ú. Veveří

- p. č. 1442/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m² v k. ú. Veveří

- p. č. 1442/4 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m² v k. ú. Veveří

- p. č. 1442/5 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v k. ú. Veveří

- p. č. 1442/6 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m² v k. ú. Veveří

- p. č. 776/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m² v k. ú. Zábrdovice

- p. č. 776/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m² v k. ú. Zábrdovice

- p. č. 3800 – zahrada, o výměře 372 m² v k. ú. Černá Pole

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část II − bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 81 přílohy č. 4.

 

 

135.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 633/9 v k. ú. Zábrdovice – ZM7/1471

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku

- p. č. 633/9 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 84 m² v k. ú. Zábrdovice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část II − bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 81 přílohy č. 4 do doby realizace přestavby území dle ÚPmB.

 

 

136.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 633/12 v k. ú. Zábrdovice – ZM7/1454

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku

- p. č. 633/12 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 118 m² v k. ú. Zábrdovice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 ‒ Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část II - bytové domy pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 81 přílohy č. 4 do doby realizace přestavby území dle ÚPmB.

 

 

 

 

 

 

 

137.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 302/1 v k. ú. Dolní Heršpice – ZM7/1482        

    

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemku

- p. č. 302/1 – ostatní plocha, o výměře 73 m²

v k. ú. Dolní Heršpice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4.

 

 

138.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 1529/17, 1529/18, 1529/19 v k. ú. Horní Heršpice – ZM7/1524

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků

- p. č. 1529/17 – ostatní plocha, o výměře 190 m²

- p. č. 1529/18 – ostatní plocha, o výměře 767 m²

- p. č. 1529/19 – zastavěná plocha, o výměře 327 m²

v k. ú. Horní Heršpice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4.

  

 

139.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 1513/2, 1514/14 v k. ú. Horní Heršpice – ZM7/1523

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků

- p. č. 1513/2 – ostatní plocha, o výměře 507 m²

- p. č. 1514/14 – orná půda, o výměře 1.850 m²

v k. ú. Horní Heršpice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou umístěny stavby.

 

 

140.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 768/1, 768/2, 768/3, 893/7  v k. ú. Horní Heršpice – ZM7/1522

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků

- p. č. 768/1 – ostatní plocha, o výměře 587 m²

- p. č. 768/2 – ostatní plocha, o výměře 52 m²

- p. č. 768/3 – ostatní plocha, o výměře 11 m²

- p. č. 893/7 – ostatní plocha, o výměře 8 m²

v k. ú. Horní Heršpice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.

141.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 1088/2 v k. ú. Veveří – ZM7/1521

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku

- p. č. 1088/2 − ostatní plocha, o výměře 380 m²

v k. ú. Veveří

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4.

 

 

142.

Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 2031/1, p. č. 2031/3, p. č. 2032/1, p. č. 2036/6 a p. č. 2036/7 v k. ú. Obřany – ZM7/1520

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemků

- p. č. 2031/1 – trvalý travní porost, o výměře 481 m²

- p. č. 2031/3 – trvalý travní porost, o výměře 473 m²

- p. č. 2032/1 – orná půda, o výměře 64 m²

- p. č. 2036/6 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m²

- p. č. 2036/7 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4.495 m²

v k. ú. Obřany

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4.

 

 

144.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5158/2 v k. ú. Žabovřesky – ZM7/1519

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku

- p. č. 5158/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m²

v k. ú. Žabovřesky,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4.

 

 

145.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 2466, 2628/6, 2628/21, 2628/33, 2628/8, 4114/2 v k. ú. Komín – ZM7/1529

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Komín svěření pozemků

- p. č. 2466 − orná půda, o výměře 722 m²

- p. č. 2628/6 − orná půda, o výměře 445 m²

- p. č. 2628/21 − orná půda, o výměře 341 m²

- p. č. 2628/33 − orná půda, o výměře 250 m²

- p. č. 2628/8 − zahrada, o výměře 325 m²

- p. č. 4114/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 245 m²

v k. ú. Komín

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou:

- respektovat omezení při nakládání s pozemkem p. č. 2628/8 v k. ú. Komín, které vyplývá ze smlouvy o bezúplatném převodu č. 0063091004248, uzavřené s Pozemkovým fondem ČR, na základě které byl tento pozemek převeden do majetku města Brna, tato smlouva bude tvořit přílohu Souhlasného prohlášení o odevzdání a převzetí nemovité věci městské části.

       

 

146.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 868/36, 868/37, 868/39 v k. ú. Ponava   – ZM7/1528

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků

- p. č. 868/36 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²

- p. č. 868/37 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m²

- p. č. 868/38 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²

v k .ú. Ponava

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 ‒ Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4, do doby realizace staveb pro dopravu dle ÚPmB.

 

 

147.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 1805, p. č. 1806 a p. č. 1807 v k. ú. Líšeň – ZM7/1530

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků

- p. č. 1805 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 532 m²

- p. č. 1806 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 115 m²

- p. č. 1807 − zahrada o výměře 1.113 m²

vše v k.ú. Líšeň

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 ‒ Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4.

  

 

148.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 1055/1 a p. č. 1057/1 v k. ú. Líšeň – ZM7/1516

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků

- p. č. 1055/1 – orná půda, o výměře 1.413 m²

- p. č. 1057/1 – orná půda, o výměře 1.598 m²

v k. ú. Líšeň,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4, do doby realizace zástavby v souladu s ÚPmB.

  

 

 

 

149.

Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 2646/1, p. č. 2646/10, p. č. 2646/17, p. č. 2647/4, p. č. 2647/5 a p. č. 2647/7 v k. ú. Černovice – ZM7/1527

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemků

1)

- p. č. 2646/17 – orná půda, o výměře 27 m²

- p. č. 2647/5 – ostatní plocha, o výměře 514 m²

- p. č. 2647/7 – ostatní plocha, o výměře 6.627 m²

v k. ú. Černovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů ÚPmB za podmínky, že na plochách krajinné zeleně nebudou umístěny stavby,

 

2)

- p. č. 2646/1 – orná půda, o výměře 5.158 m²

- p. č. 2646/10 – orná půda, o výměře 4.118 m²

- p. č. 2647/4 – ostatní plocha, o výměře 7.433 m²

v k. ú. Černovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 123 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů ÚPmB, za podmínek:

-          na plochách krajinné zeleně nebudou umístěny stavby,

-          na písemnou výzvu spol. Lesy města Brna, a. s., bude část těchto pozemků dána do nájmu (pachtu) této společnosti. Pokud tak MČ neučiní, bude to důvod k odnětí svěřeného majetku.

 

 

150.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 3008/4 a částí pozemků p. č. 2991/3, 3008/2 v k. ú. Komín – ZM7/1513

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Komín odnětí svěřeného majetku, ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků

- p. č. 3008/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 689 m²

- část p. č. 2991/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 184 m²

- část p. č. 3008/2 – trvalý travní porost, o výměře 1.035 m²

v k. ú. Komín,

z kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, svěřený ZMB č. XX. na zasedání konaném ve dnech 1. 9. až 3. 9. 1992, se souhlasem MČ Brno-Komín.

 

     

151.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 1189/6 v k. ú. Zábrdovice – ZM7/1514

 

ZMB neschvaluje MČ Brno-Židenice odnětí svěřeného majetku, ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemku

- p. č. 1189/6 – ostatní plocha, o výměře 2.163 m²

v k. ú. Zábrdovice,

 

z kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek svěřený rozhodnutím ZMB č. Z3/038 ze dne 25. 6. 2002.

 

 

152.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 452, jehož součástí je dům Příční 25, pozemku p. č. 458, jehož součástí je dům Příční 13, 15, vše k. ú. Zábrdovice – ZM7/1460

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku, ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění:

-          pozemku p. č. 452 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 686 m², jehož součástí je dům Příční 25,

-          pozemku p. č. 458 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 432 m², jehož součástí je dům Příční 13, 15,

vše v k. ú. Zábrdovice,

z kategorie: část II. – obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřené Z1/030. zasedáním ZMB dne 30. 1. 1993 a Z1/042. zasedáním ZMB dne 1. 11. 1994, se souhlasem MČ Brno-střed k datu zahájení rekonstrukce domů.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

153.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 227, jehož součástí je dům Křenová 76, k. ú. Trnitá, pozemku p. č. 151, jehož součástí je dům Křenová 45, k. ú. Trnitá, p. č. 96, jehož součástí je dům Podnásepní 2, k. ú. Trnitá, p. č. 3782, jehož součástí je dům Milady Horákové 19, k. ú. Černá Pole, p. č. 879, jehož součástí je dům Plynárenská 8 a pozemku p. č. 880, vše k. ú. Zábrdovice, p. č. 669, jehož součástí je dům Vlhká 22, k. ú. Zábrdovice, p. č. 39, jehož součástí je dům Úvoz 14 a pozemku p. č. 37, vše k. ú. Staré Brno – ZM7/1455

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění:

pozemku p. č. 227 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 389 m², jehož součástí je dům Křenová 76

pozemku p. č. 151 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 245 m², jehož součástí je dům Křenová 45

pozemku p. č. 96 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 562 m², jehož součástí je dům Podnásepní 2

vše k. ú. Trnitá

pozemku p. č. 3782 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.321 m², jehož součástí je dům Milady Horákové 19, k. ú. Černá Pole

pozemku p. č. 879 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 460 m², jehož součástí je dům Plynárenská 8

pozemku p. č. 880 – zahrada, o výměře 44 m²

pozemku p. č. 669  − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 396 m², jehož součástí je dům Vlhká 22

vše k. ú. Zábrdovice

pozemku p. č. 39 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 346 m², jehož součástí je dům Úvoz 14

pozemku p. č. 37 – zahrada, o výměře 438 m²

vše k. ú. Staré Brno

z kategorie: část II. − obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřené Zl/030. zasedáním ZMB dne 30. 1. 1993 a Zl/042. zasedáním ZMB dne 1. 11. 1994, Z3/021dne 5. 9. 2000,

se souhlasem MČ Brno-střed

k datu zahájení rekonstrukce domů.

 

 

154.

Majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 3486/2 k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/1393

 

ZMB schvaluje směnu pozemku

p. č. 896 v k. ú. Zábrdovice o výměře 15 m² ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek p. č. 3486/2 v k. ú. Žebětín o výměře 33 m² ve vlastnictví subjektu

s doplatkem ve prospěch subjektu ve výši 21.750,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 105 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

155.

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům p. č, 87/4 a 87/6 v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu „Brno, OK DO2 Královka – monitoring a měření na kanalizační síti“ – ZM7/1390

 

ZMB schvaluje nabytí práva věcného břemene − služebnosti k pozemkům p. č. 87/4 a 87/6 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., za dohodnutou cenu 249.550,- Kč bez DPH a za podmínek smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p., IČ: 70890013 jako povinným, statutárním městem Brnem jako prvním oprávněným a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., IČ: 46347275 jako druhým oprávněným, která tvoří přílohu č. 106 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

156.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 3754/14, 3754/29, 3754/40 a 3771 v k. ú. Královo Pole pro stavbu „Brno, Chodská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – ZM7/1389

 

1. ZMB schvaluje budoucí nabytí práva věcného břemene-služebnosti k pozemkům p. č. 3754/14, 3754/29, 3754/40 a 3771 k. ú. Královo Pole, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Ministerstvo obrany ČR za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Brnem jako prvním budoucím oprávněným, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a .s., IČ 46347275 jako druhým budoucím oprávněným a Ministerstvem obrany ČR, IČ 601626694 jako budoucím povinným, která tvoří přílohu č. 107 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

 

157.

Návrh smlouvy se společností GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o. – pozemky p. č. 3015 a 3016 v k. ú. Židenice, návrh dalšího postupu – ZM7/1539

 

Usnesení nebylo přijato.

 

 

159.

Dodatek č. 1 k dohodě o zrušení spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků a smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřené mezi statutárním městem Brnem, PS BRNO, s. r. o., Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., a Technickými sítěmi Brno, akciovou společností – pozemky p. č. 2565/2 a p. č. 2565/3 v k. ú. Bohunice – ZM7/1489

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o zrušení spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6315174023, uzavřené dne 23. 2. 2016 mezi statutárním městem Brnem, PS BRNO, s. r. o., Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., a Technickými sítěmi Brno, akciovou společností, jehož obsahem je upřesnění smlouvy o zřízení služebnosti I. k tíži pozemku p. č. 2565/2 a k tíži pozemku p. č. 2565/3 v k. ú. Bohunice, z důvodu dotčení těchto pozemků technickými sítěmi města Brna provozovanými společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ve prospěch statutárního města Brna a spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a upřesnění smlouvy o zřízení služebnosti II. k tíži pozemku p. č. 2565/2 a k tíži pozemku p. č. 2565/3 v k. ú. Bohunice, z důvodu dotčení těchto pozemků zařízením veřejného osvětlení ve vlastnictví a provozování spol. Technické sítě Brno, akciová společnost, ve prospěch této společnosti, a za podmínek dodatku, který tvoří přílohu č. 108 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

160.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností ACB Ponava, s. r. o. – žádost společnosti o prodloužení lhůty pro uzavření směnné smlouvy v souvislosti s prodloužením realizačních lhůt stavby dopravního napojení při ulici Sportovní – ZM7/1490

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností ACB Ponava, s. r. o., č. 6312172863 uzavřené dne 15. 8. 2012, jehož obsahem je zejm. prodloužení trvání závazku účastníků smlouvy k uzavření směnné smlouvy do 31. 12. 2018 a prodloužení trvání závazku účastníků smlouvy k uzavření kupní smlouvy do 30. 6. 2019. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6312172863 tvoří přílohu č. 109 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

 

 

161.

Dodatek č. 5 ke směnné smlouvě pro stavbu „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – ZM7/1442

 

ZMB schvaluje dodatek č. 5 ke směnné smlouvě ev. č. 5613043341 uzavřené mezi společností AUTO T&M, s. r. o., a statutárním městem Brnem pro stavbu „Tramvaj Plotní − soubor staveb“, který tvoří přílohu č. 110 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

162.

Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR –ÚZSVM p. č. 927 v k. ú. Přízřenice pro stavbu „Brno, Modřická – výstavba vodovodu“ – ZM7/1370

 

1. ZMB schvaluje smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku p. č. 927 v k. ú. Přízřenice ve vlastnictví ČR – ÚZSVM mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111, která tvoří přílohu č. 111 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB výše uvedené smlouvy.

 

 

163.

Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM p. č. 1281/1 a 1635/3 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Brno, Světlá, Dolnopolní I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – ZM7/1377

 

1. ZMB schvaluje smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích p. č. 1281/1 a 1635/3 v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví ČR – ÚZSVM mezi Statutárním městem Brnem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČ 69797111, která tvoří přílohu č. 112 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 

 

165.

Uzavření soudního smíru mezi Úrazovou nemocnicí Brno, statutárním městem Brnem a Fakultní nemocnicí Brno ohledně uznání neplatnosti smluv na převod a užívání movitých věcí – vybavení Úrazové nemocnice Brno a uzavření dohody o narovnání a smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí Masná 3a a 3c s pozemky v k. ú. Trnitá – ZM7/1517

 

1. ZMB souhlasí s návrhem na uzavření soudního smíru, jehož obsahem je uznání Fakultní nemocnicí Brno, Úrazovou nemocnicí v Brně a statutárním městem Brnem neplatnosti uzavřených smluv – smlouvy o změně příslušnosti hospodařit ze dne 5. 12. 2008, smlouvy o výpůjčce ze dne 10. 12. 2008 a nájemní smlouvy ze dne 29. 12. 2008 uzavřených mezi Úrazovou nemocnicí v Brně a Fakultní nemocnicí Brno, ve smyslu ust. § 588 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oproti závazku města Brna bezúplatně převést nemovitosti, a to:

- parcela č. 250/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.270 m²

- parcela č. 250/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 368 m²

v k. ú. Trnitá,

se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří zejména budova č. p. 50, část obce Trnitá, způsob využití obč. vyb., postavená na parcele č. 250/1 v k. ú. Trnitá, obec Brno, budova č. p. 428, část obce Trnitá, způsob využití jiná stavba, postavená na parcele č. 250/2 v k. ú. Trnitá, obec Brno, budova garáží na parcele č. 250/1 v k. ú. Trnitá, obec Brno - do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Fakultní nemocnice Brno, a za podmínek soudního smíru, který tvoří přílohu č. 113a těchto usnesení.

 

2. ZMB schvaluje

  1. bezúplatný převod nemovitostí

- parcela č. 250/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.270 m²

- parcela č. 250/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 368 m²

v k. ú. Trnitá,

se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří zejména budova č. p. 50, část obce Trnitá, způsob využití obč. vyb., postavená na parcele č. 250/1 v k. ú. Trnitá, obec Brno, budova č. p. 428, část obce Trnitá, způsob využití jiná stavba, postavená na parcele č. 250/2 v k. ú. Trnitá, obec Brno, budova garáží na parcele č. 250/1 v k. ú. Trnitá, obec Brno, do vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit Fakultní nemocnice Brno,

 

  1. dohodu o narovnání a smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem na straně jedné, Fakultní nemocnicí Brno na straně druhé a Úrazovou nemocnicí v Brně jako vedlejším účastníkem na straně třetí, kterou jsou narovnána sporná práva vyplývající ze Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. H/1962/2008/G1 uzavřené mezi Fakultní nemocnicí Brno a Úrazovou nemocnicí v Brně dne 5. 12. 2008 (dále jen SMLOUVA č. 1), ze smlouvy uzavřené dne 10. 12. 2008 mezi Fakultní nemocnicí Brno a Úrazovou nemocnicí v Brně, nadepsané jako „Smlouva o výpůjčce“ č. VA/2023/2008/G1 (dále jen Smlouva o výpůjčce) a ze smlouvy uzavřené dne 29. 12. 2008 mezi Fakultní nemocnicí Brno a Úrazovou nemocnicí v Brně nadepsané jako „Smlouva o nájmu movitého majetku“ č. NA/2151/08/G1 (dále jen Smlouva o nájmu movitého majetku), tak, že:

a)      Úrazová nemocnice v Brně, statutární město Brno a Fakultní nemocnice Brno v řízení vedeném u Městského soudu v Brně pod č. j. 47 C 7/2009 uzavřou smír, ve kterém bude uvedeno, že SMLOUVA č. 1, Smlouva o výpůjčce a Smlouva o nájmu movitého majetku, jsou od samého počátku neplatné, žádný z účastníků nebude mít nárok na přiznání nákladů předmětného řízení, soudní poplatek uhradí strany rovným dílem,

b)      Česká republika se stane na základě bezúplatného převodu nabyvatelem nemovitých věcí v k. ú. Trnitá, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a jsou specifikovány shora pod písm. A.,

c)      Fakultní nemocnice Brno vezme zpět žalobu podanou u Městského soudu v Brně proti Úrazové nemocnici v Brně vedenou pod č. j. 54 C 20/2012 do pěti dnů od schválení soudního smíru (viz odst. 1 tohoto usnesení), Fakultní nemocnice Brno a Úrazová nemocnice v Brně nebudou požadovat náklady řízení a tyto ponesou ze svého, jak jim vznikly,

d)     po splnění postupů a povinností vyplývajících pro strany této dohody o narovnání z ust. písm. a), b), c) budou strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě žádné nároky související se SMLOUVOU č. 1, Smlouvou o výpůjčce a Smlouvou o nájmu movitého majetku, tímto uznají neplatnost uvedených smluv od samého počátku s tím, že dohodou o narovnání budou upraveny všechny závazky stran, které by případně vyplývaly z neplatnosti uvedených smluv,

za podmínek dohody o narovnání a smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí, která tvoří přílohu č. 113b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

166.

Protokol č. 58 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci; zajištění správy veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem – rozpočtové opatření – ZM7/1413

 

1. ZMB schvaluje

-          předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu Protokolu č. 58 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 114a těchto usnesení;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 114b těchto usnesení, za účelem navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, na zajištění provozování vodních prvků před Janáčkovým divadlem (s termínem vyúčtování do 15. 1. 2017) a za účelem přesunu v rámci rozpočtu běžných výdajů města.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 58 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

 

 

168.

Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna celoměstského významu – B1/16-CM – Areál Jaselských kasáren – ZM7/1492

 

ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna celoměstského významu - B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren.

 

 

 

 

 

 

 

169.

Poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Starý Lískovec, rozpočtové opatření – ZM7/1511

 

1. ZMB schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna na rok 2016 ve výši 200.000,- Kč MČ Brno-Starý Lískovec na mzdové náklady domovníka – preventisty s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru sociální péče MMB v termínu do 16. 1. 2017.

 

2. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 115 těchto usnesení. 

 

 

170.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci informační a komunikační kampaně „Referendum 2016 - ano PRO nádraží v centru“ a návrh rozpočtového opatření – ZM7/1533

 

ZMB odmítá žádost pobočnému spolku Hnutí DUHA Brno o neinvestiční dotaci ve výši 500.000,- Kč na realizaci informační a komunikační kampaně „Referendum 2016 – ano PRO nádraží v centru!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Petr Vokřál v. r.                                                           Mgr. Petr Hladík v. r.

               primátor                                                                         1. náměstek primátora

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

Jiří Ides v. r.

 

Ing. Martin Schwab v. r.

 

 

 

V Brně 21. 6. 2016

Zápis zpracovala Monika Bočková, Organizační odbor MMB

Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB