jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/084

konané dne 25. října 2016

 

 

Jednání RMB zahájil 1. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Marku Janíčkovi a Bc. Tomáši Koláčném              – schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

16.

Územní opatření o stavební uzávěře v k. ú. Líšeň − záměr „Lokalita Střelnice“ – RM7/05994

17.

Územní opatření o stavební uzávěře v k. ú. Líšeň − záměr „Lokalita Kostelíček“ – RM7/05993

20.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro program „Podpora nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101“ – RM7/

34.

„Rekonstrukce ulice Veveří – I – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/

35.

„Rekonstrukce ulice Štefánikovy – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ – zahájení zadávacího řízení

36.

„Rekonstrukce ulice Benešovy – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/

37.

Retenční nádrž na Medláneckém potoce – Úprava Medláneckého potoka III. etapa – zahájení zadávacího řízení – RM7/

41.

Návrh na vypořádání smlouvy o stavbě, technickém zhodnocení a úpravě majetku v k. ú. Pisárky ze dne 27. 8. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnotmi Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a ICHTHYS AQUA SYSTÉM s. r. o. – RM7/05836

78.

Návrh Metodiky zadávání veřejných zakázek – RM7/06046

87.

Návrh nominace zástupce statutárního města Brna na člena dozorčí rady JIC zájmového sdruženi právnických osob – RM7/06049

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2017 – RM7/05955

1b.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/23 – RM7/06109

1c.

Změna platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem – RM7/05969

1d.

Změna platových tarifů a příplatků za vedení ředitelů školských zařízení – RM7/05956

1e.

Stanovení osobního příplatku řediteli ZŠ Brno. Kamínky 5, p. o. a řediteli ZŠ Brno. Novoměstská 21. p. o. – RM7/05962

1f.

Zvýšení osobního příplatku řediteli ZŠ Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace – RM7/05963

1g.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ZŠ Brno, Hamry 12, příspěvková organizace – RM7/05961

2.

Návrh na změnu účelu použití investičních transferů MČ Brno-střed – RM7/05930

3.

Návrh na změnu účelu použití části účelových dotací, poskytnutých v roce 2016 městské části Brno-Židenice v rámci postoupených příjmů od města – RM7/06039

4.

Žádost o prominutí pohledávky – útulek – RM7/06000

5.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Poskytnutí služeb pověřené osoby při výplatě protiplnění“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/06006

6.

Účast statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2017 – RM7/06009

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rámcová smlouva: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie Chytré Brno“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/06096

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Poskytování konzultací a poradenské činnosti při vypracování Plánu udržitelné městské mobility města Brna“ − výběr dodavatele, smlouva – RM7/06043

9.

Návrh navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, z rozpočtu zřizovatele v roce 2016 − návrh rozpočtového opatření – RM7/06023

10.

Návrh na převod finančních prostředků z rozpočtu Odboru sociální péče MMB do Fondu rezerv a rozvoje, návrh rozpočtového opatřeni – RM7/06040

11.

Žádost příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – RM7/06041

12.

Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB na rok 2016 schválených na R7/059 schůzi RMB konané dne 5. 4. 2016 – RM7/06042

13.

Návrh nabytí pozemku p. č. 7958/34 v k. ú. Židenice – RM7/05966

14.

Návrh nabytí pozemku p. č. 430/3 v k. ú. Ivanovice – RM7/05967

15.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1522/1 v k. ú. Veveří pro stavbu „Měřící body na cyklostezkách“ v rámci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“ – RM7/05965

18.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Lelekovice – RM7/05954

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Územní studie „Bývalá Zbrojovka a motorárna“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/05957

21.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím kladného výsledku hospodaření a odpisů z VHČ − bytového hospodaření k jinému účelu – RM7/06025

22.

„Bytové domy Vojtova − záchranný archeologický výzkum ­­− zadání veřejné zakázky – RM7/05984

23.

„Bytové domy Vojtova – projektová dokumentace“ – výběr nejvhodnější nabídky – dodatek č. 4 a „Bytové domy Vojtova – smlouva o výkonu autorského dohledu“ – výběr nejvhodnější nabídky – dodatek č. 1 – RM7/05985

24.

Standardy rekonstruovaných obecních bytů a rekonstruovaných obecních bytových domů – RM7/05986

25.

Záměr bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na družstevní bytové jednotce vymezené dle zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově č. p. 552 postavené na pozemku p. č. 987/22 a na pozemku p. č. 986/5, podílu na společných částech budovy č. p. 552 a podílu na pozemcích p. č. 987/22 a p. č. 986/5 , a na souvisejících pozemcích p. č. 987/54, p. č. 987/17, p. č. 987/56, p. č. 986/4, p. č. 987/57, p. č.987/58, p. č.986/23 vše v k. ú. Medlánky, obec Brno – RM7/05987

 

26.

Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 2609/7 k. ú. Žabovřesky – RM7/05972

27.

Záměr pronájmu prostor v budově Čejkovická 10, č. p. 4339, která je součástí pozemku p. č. 7747/57 k. ú. Židenice – RM7/06007

28.

Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016 − III. kolo − návrh rozpočtového opatření – RM7/06001

29.

Návrh na poskytnutí finančního daru „Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků“ − návrh rozpočtového opatření – RM7/05999

30.

Rozpočtové opatření − přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku – RM7/06024

31.

Projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“ – žádost o dotaci – RM7/06071

32.

Projekty „Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk“ a „Revitalizace městských parků, I. etapa“ – náhrada škod vzniklých statutárnímu městu Brno neposkytnutím dotací – RM7/05947

33.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Propojení ulice Bašty a Nádražní“ – RM7/06005

38.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace sanace skalního řícení v ulici Myslínova, Městská část Brno-Královo Pole II.“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/06068

39.

Brno, Údolní II − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ − návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet. s. r. o.: − smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 595 v k. ú. Veveří a p. č. 424 v k. ú. Stránice ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. – RM7/05983

40.

„Brno, retenční nádrž Červený mlýn − studie proveditelnosti“ − dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností AQUATIS a. s. – RM7/05964

42.

Návrh na zrušení části usnesení schůze Rady města Brna č. R7/018 konané dne 21. 4. 2015, bod 76, odst. 3 − Pověření vedoucí Odboru investičního MMB k podpisu smluv a dokumentů spadajících do působnosti Odboru investičního MMB – RM7/05869

43.

Výjimka z metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí v k. ú. Lesná pro společnost IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. – RM7/05951

44.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2769/3 v k. ú. Černovice pro stavbu „SSZ 4.26 Černovická rampa – Olomoucká“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně – 1. Část“ – RM7/05997

45.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č. 6 v areálu v k. ú. Židenice – RM7/05977

46.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých uzavřené se společností Teplárny Brno, a. s. – RM7/05989

47.

Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla podnájemce v objektu Solniční 12, k. ú. Město Brno – RM7/05979

48.

Žádost o ukončení nájmu prostor v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno – RM7/05975

49.

Žádost o ukončení nájmu dohodou – smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky – RM7/05976

50.

Žádost o ukončení nájmu prostor v budově č. 14 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří dohodou – RM7/05978

51.

Přípis společnosti Technologický Park Brno, a. s. v souvislosti s nájemní smlouvou ze dne 5. 8. 1993 – RM7/06020

52.

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku v objektu Vranovská 41, k. ú. Husovice – RM7/05980

53.

Návrh prodeje pozemku p. č. 144/5 a části pozemku p. č. 144/6 v k. ú. Židenice – RM7/06019

54.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1444/2 v k. ú. Chrlice – RM7/06018

55.

Záměr prodeje a pronájmu pozemku p. č. 5200 a p. č. 5201 v k. ú. Řečkovice v ul. Terezy Novákové a zřízení služebnosti – RM7/06017

56.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 328/1 v k. ú. Žebětín – RM7/06016

57.

Návrh změny usnesení ZMB č. Z7/15 − Prodej pozemku p. č. 1801 v k. ú. Chrlice – RM7/06015

58.

Návrh změny usnesení ZMB č. Z7/20 − Prodej pozemku p. č. 7836/2 v k. ú. Židenice – RM7/06014

59.

Návrh nabytí pozemku p. č. 9756/88 v k. ú. Židenice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ – RM7/05996

 

60.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1448 k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/05995

61.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1714 a p. č. 1715, k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ − návrh změny textu přílohy č. 62 usnesení ZMB č. Z7/20 ze dne 6. 9. 2016, bod č. 82 − ZM7/1558 – RM7/05998

62.

Návrh nabytí a svěření pozemků p. č. 320/90 a 320/92 v k. ú. Lesná – RM7/06013

63.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 2527/6 k. ú. Nový Lískovec – RM7/06026

64.

Návrh na změnu usnesení ve věci nabytí pozemků p. č. 471/11, 472/6, 471/17 a 476 v k. ú. Černá Pole – RM7/06027

65.

Záměr směny částí pozemku p. č. 277/2 v k. ú. Lesná za pozemky p. č. 269/2 a p. č. 269/3 v k. ú. Lesná při ul. Fillova − modernizace a revitalizace objektu OBZOR Brno Lesná – RM7/06028

66.

Záměr směny pozemku p. č. 174 v ul. Mácova za pozemek p. č. 1035/135 v ul. Pokorova a návrh úplatného nabytí pozemku p. č. 1035/133 v ul. Pokorova, vše v k. ú. Ivanovice, zřízení služebnosti a návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č. 1035/133 a p. č. 1035/135 v k. ú. Ivanovice – RM7/06029

67.

Záměr směny části pozemku p. č. 1197/1 v k. ú. Bohunice – RM7/06021

68.

Záměr směny částí pozemků p. č. 1608/6 a p. č. 1545/98 v k. ú. Komín – RM7/06030

69.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p. č. 2659/118, 2659/97, 2659/96, 2659/95, 2659/94, 2659/93, 2659/92, 2659/91 v k. ú. Jundrov – RM7/06031

70.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 5012/2 v k. ú. Královo Pole – RM7/06032

71.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 4039 v k. ú. Líšeň – RM7/06033

72.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 6511/3 a p. č. 6511/5 v k. ú. Židenice – RM7/06034

73.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemku p. č. 2329/1 v k. ú. Starý Lískovec – RM7/06035

74.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemku p. č. 303/3 v k. ú. Jundrov záměr prodeje nebo pronájmu pozemku p. č. 303/3 v k. ú. Jundrov – RM7/06036

75.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MC Brno-střed, pozemků p. č. 1607/1, 1607/9, 1607/10 v k. ú. Staré Brno – RM7/06037

76.

Návrh na uznání vlastnického práva paní Jarmily Sečkařové k pozemkům p. č. 332/2 a p. č. 332/3 v k. ú. Bystrc formou souhlasného prohlášení – RM7/06038

77.

Zásady Participativního rozpočtu statutárního města Brna – RM7/06060

79.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb mezi statutárním městem Brnem a Strelička & Partners, advokátní kancelář, s. r. o. – předžalobní výzva – žaloba ve věci náhrady škody u projektu zateplení ZŠ Košinova – RM7/06055

80.

Vybudování pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, v objektu Společenského centra Sýpka v městské části Brno-Medlánky – RM7/06075

81.

„Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem – odstranění kolaudačních vad“ – smlouva o dílo – RM7/06054

82.

„Tramvaj Plotní – soubor staveb – 0. Stavba“ – změna závazku, dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se společnostmi D.I.S., spol. s. r. o. a Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. – RM7/06061

83.

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje platný od 1. 1. 2017 – RM7/06048

84.

Plánovací smlouva „Terasové domy Kníničky“ − souhlas RMB s dalším postupem – RM7/06070

85.

Návrh aktualizace odpisového plánu Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace na rok 2016 schváleného na R7/059 schůzi RMB konané dne 5. 4. 2016 – RM7/06069

86.

Projekt „Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2016/2017“ − výběr tématu – RM7/06104

88.

Spolupráce města Brna se společností Hyperloop Transportation Technologies − prohlášení o záměru – RM7/06103

89.

Pravidla statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může být obecně závaznou vyhláškou povoleno provozování loterií nebo jiných podobných her – RM7/06105

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Přítomni:

Mgr. Petr Hladík, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Marek Janíček, Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk, JUDr. Hana Doležalová,  Mgr. Tomáš Kočička, Bc. Filip Poňuchálek.

 

Nepřítomni:

Ing. Petr Vokřál, Mgr. Martin Ander, Ph.D.,  Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Pavel Loutocký.

 

 

 

1a.

Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2017 – RM7/05955

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

harmonogram zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2017 v termínech zahájení zasedání:

31. ledna

7. března

11. dubna

16. května

20. června

5. září

3. října

7. listopadu

12. prosince

 

Ø  souhlasit

s konáním zasedání Zastupitelstva města Brna v prázdninovém období v případě potřeby, které bude primátorem města Brna svoláno v souladu s článkem 3 odst. 2 Jednacího řádu ZMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

1b.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/23 – RM7/06109

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí „Předběžný program“ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/23.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB

- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB

- odeslat jménem RMB takto upravený „Předběžný program“ zasedání ZMB předsedům klubů.

***

úkol č.: [R7/084/1b]

zodpovídá:  ORGO                                          [08]

termín: [2016-10-27]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

1c.

Změna platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem – RM7/05969

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí v souvislosti s nařízením vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, změny platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem, s účinností od 1. 11. 2016.

 

 

 

2. RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jiřímu Šulovi, řediteli Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, s účinností od 1. 11. 2016 příplatek za vedení ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

1d.

Změna platových tarifů a příplatků za vedení ředitelů školských zařízení – RM7/05956

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje v souladu se změnou Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (NV č. 316/2016 Sb.), v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1. 11. 2016

změnu platových tarifů a příplatků za vedení ředitelů školských zařízení dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele škol a školských zařízení ve své působnosti o schválených změnách.

***

úkol č.: [R7/084/1d]

zodpovídá:  OŠMT                                           [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

1e.

Stanovení osobního příplatku řediteli ZŠ Brno, Kamínky 5, p. o. a řediteli ZŠ Brno. Novoměstská 21. p. o. – RM7/05962

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

s účinností k 1. 11. 2016

osobní příplatek řediteli ZŠ Brno, Kamínky 5, p. o., Mgr. Petru Novákovi, Ph.D. a řediteli ZŠ Brno, Novoměstská 21, p. o., Mgr. Josefu Jelínkovi, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele ZŠ ve své působnosti o stanoveném osobním příplatku.

***

úkol č.: [R7/084/1e]

zodpovídá:  OŠMT                                           [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

1f.

Zvýšení osobního příplatku řediteli ZŠ Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace – RM7/05963

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

s účinností od 1. 11. 2016

osobní příplatek řediteli Základní školy Brno, Čejkovická 10, p. o., Ing. Mgr. Liboru Babákovi, Ph.D., dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.

***

úkol č.: [R7/084/1f]

zodpovídá:  OŠMT                                           [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

1g.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ZŠ Brno, Hamry 12, příspěvková organizace – RM7/05961

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Hamry 12, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nástupem k 1. 1. 2017.

 

2. RMB jmenuje předsedu konkurzní komise

- Mgr. Jaroslav Suchý − zástupce města

a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Hamry 12, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 5a tohoto zápisu.

 

3. RMB pověřuje Mgr. Irenu Hudcovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

4. RMB určuje PaedDr. Annu Velanovou, ředitelku Základní školy Brno, Krásného 24, příspěvková organizace, jako odborníka s hlasem poradním, který není členem konkurzní komise dle § 2 odst. 5, vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

 

5. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.

 

6. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

2.

Návrh na změnu účelu použití investičních transferů MČ Brno-střed – RM7/05930

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu účelu použití investičních transferů poskytnutých MČ Brno-střed na základě rozhodnutí ZMB Z7/06, bod č. 11 z investiční akce „ZŠ Rašínova 3 – rekonstrukce střechy, balustrád a přilehlých říms“ na neinvestiční akci „ZŠ Rašínova 3 – oprava střechy a balustrád“.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

3.

Návrh na změnu účelu použití části účelových dotací, poskytnutých v roce 2016 městské části Brno-Židenice v rámci postoupených příjmů od města – RM7/06039

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu účelu použití části účelových dotací na pečovatelskou službu v objemu 30 tis. Kč a odlehčovací služby v objemu 180 tis. Kč, poskytnuté městské části Brno-Židenice na základě rozhodnutí ZMB č. Z7/11, bod č. 9 v rámci postoupených příjmů od města, na centra denních služeb.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

4.

Žádost o prominutí pohledávky – útulek – RM7/06000

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje prominutí zůstatku pohledávky, ve výši 2.326,- Kč za opatrování psa v útulku, provozovaném Městskou policií Brno, panu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dědici po zemřelém dlužníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxx.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

5.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Poskytnutí služeb pověřené osoby při výplatě protiplnění“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/06006

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Poskytnutí služeb pověřené osoby při výplatě protiplnění“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350.

 

2. RMB schvaluje

- příkazní smlouvu mezi statutárním městem Brnem, společností Veletrhy Brno, a. s., a společností Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu;

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

- sazbu obvyklých úroků dle § 1802 Občanského zákoníku ve výši 0,31 % p. a.

 

- dodatečnou lhůtu ve smyslu § 387 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. v délce 14 dnů.

 

3. RMB pověřuje Ing. Janu Červencovou, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB

 

- podpisem příkazní smlouvy

 

- uzavřením a podpisem smlouvy o vedení běžného účtu pro účely výplaty přiměřeného protiplnění statutárním městem Brnem menšinovým akcionářům společnosti Veletrhy

Brno, a. s.

 

- uzavřením a podpisem smlouvy o vinkulaci vkladu mezi statutárním městem Brnem a Československou obchodní bankou, a. s., o složení a o podmínkách vinkulace peněžních prostředků určených na přiměřené protiplnění

 

- zřizováním, změnou a rušením smluvních vztahů, resp. produktů elektronického bankovnictví mezi statutárním městem Brnem a Československou obchodní bankou, a. s.

 

- podepsáním zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na běžném účtu statutárního města Brna vedeném Československou obchodní bankou, a. s. pro účely výplaty přiměřeného protiplnění

 

- dalším právním i jiným jednáním vůči Československé obchodní bance, a. s., bude-li jich třeba ve vztahu k zajištění výplaty přiměřeného protiplnění.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

6.

Účast statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2017 – RM7/06009

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- účast statutárního města Brna na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR2017, a to ve formě samostatného ostrovního stánku města Brna a samostatného hlavového stánku partnerských měst o celkové ploše 144 m²

- úhradu ceny za plochu expozice a registračního poplatku za vystavovatele pořadateli veletrhu (společnosti Veletrhy Brno, a. s.) ve výši 262 439,20 Kč bez DPH.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města zajistit podání závazné přihlášky k účasti na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2017.

***

úkol č.: [R7/084/06/01]

zodpovídá:  KSM                                           [17]

termín: [2016-10-30]

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města zajistit úhradu ceny za plochu expozice a registračního poplatku za vystavovatele pořadateli veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2017 (společnosti Veletrhy Brno, a. s.) ve výši 262 439,20 Kč bez DPH.

T: do konce roku 2016

***

úkol č.: [R7/084/06/02]

zodpovídá:  KSM                                           [17]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města zajistit veškeré další potřebné aktivity související s účastí statutárního města Brna na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2017 s ohledem na rozpočet KSM schválený pro rok 2016.

***

úkol č.: [R7/084/06/03]

zodpovídá:  KSM                                           [17]

termín: [průběžně]

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů zajistit veškeré další potřebné aktivity související s účastí partnerských měst na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2017.

***

úkol č.: [R7/084/06/04]

zodpovídá:  OZV                                           [45]

termín: [průběžně]

 

6. RMB pověřuje vedoucí Kanceláře strategie města podpisem závazné přihlášky k účasti na veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR 2017.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

zdržel

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rámcová smlouva: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie Chytré Brno“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/06096

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Rámcová smlouva: komunikační agentura pro realizaci kreativního řešení integrované komunikační strategie Chytré Brno“ jako nejvhodnější nabídku firmy AETNA s. r. o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, IČ 49969757.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou AETNA s. r. o., Hlinky 162/92,603 00 Brno, IČ 49969757, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje náměstka primátora Ing. Jaroslava Kacera podpisem smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí KSM zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/084/07]

zodpovídá:  KSM                                          [17]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Poskytování konzultací a poradenské činnosti při vypracování Plánu udržitelné městské mobility města Brna“ − výběr dodavatele, smlouva – RM7/06043

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Poskytování konzultací a poradenské činnosti při vypracování Plánu udržitelné městské mobility města Brna“ jako dodavatele společnost Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ 44994575.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o dílo.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

9.

Návrh navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, z rozpočtu zřizovatele v roce 2016 − návrh rozpočtového opatření – RM7/06023

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1. účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, v roce 2016 o finanční částku 1 000 tis. Kč na přístavbu dílen a skladů − zvýšené provozní náklady;

 

2. rozpočtové opatření dle tabulky.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

zdržel

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

10.

Návrh na převod finančních prostředků z rozpočtu Odboru sociální péče MMB do Fondu rezerv a rozvoje, návrh rozpočtového opatřeni – RM7/06040

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu převodu finančních prostředků ve výši 4 364 tis. Kč z rozpočtu Odboru sociální péče MMB do Fondu rezerv a rozvoje k využití v následujících letech.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Žádost příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – RM7/06041

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu

- Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace ve výši 300 tis Kč

- Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace ve výši 1 000 tis. Kč

k posílení jejich fondu investic dle ust § 30 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, příloha č. 1, čl. 3, bod 3. 11.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB informovat ředitele výše uvedených příspěvkových organizací o této skutečnosti.

***

úkol č.: [R7/084/11]

zodpovídá:  OSP                                          [20]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

12.

Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB na rok 2016 schválených na R7/059 schůzi RMB konané dne 5. 4. 2016 – RM7/06042

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje

- aktualizovaný odpisový plán na rok 2016 Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace

- aktualizovaný odpisový plán na rok 2016 Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace

- aktualizovaný odpisový plán na rok 2016 Domova pro seniory Okružní, příspěvkové organizace

- aktualizovaný odpisový plán na rok 2016 Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace

- aktualizovaný odpisový plán na rok 2016 Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace

- aktualizovaný odpisový plán na rok 2016 příspěvkové organizace DROM, romské středisko.

 

Odpisové plány tvoří přílohy č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

13.

Návrh nabytí pozemku p. č. 7958/34 v k. ú. Židenice – RM7/05966

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 7958/34 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m²

v k. ú. Židenice z podílového spoluvlastnictví Milana Šilhana, Petra Šilhana a xxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 29.862 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

14.

Návrh nabytí pozemku p. č. 430/3 v k. ú. Ivanovice – RM7/05967

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:

- p. č. 430/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m²

který je oddělen dle geometrického plánu č. 1681-160/2016 z pozemku p. č. 430

v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 50.400 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

15.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1522/1 v k. ú. Veveří pro stavbu „Měřící body na cyklostezkách“ v rámci investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020“ – RM7/05965

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje budoucí úplatné zřízení věcného břemene pro účel umístění, zřízení a provozování signalizačního zařízení na pozemku p. č. 1522/1 v k. ú. Veveří, ve vlastnictví ČR - ÚZSVM, za předpokládanou náhradu ve výši cca 7.000,- Kč, stanovenou dle GP a za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

18.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Lelekovice – RM7/05954

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Lelekovice, které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

 

 

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Územní studie „Bývalá Zbrojovka a motorárna“ − výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/05957

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby − zpracování územní studie „Bývalá Zbrojovka a motorárna“ jako nejvhodnější nabídku společnosti PLATFORMA ARCHITEKTI s. r. o., 30. dubna 2019/16, 702 00 Ostrava.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PLATFORMA ARCHITEKTI s. r. o., 30. dubna 2019/16, 702 00 Ostrava, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy o dílo.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

21.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím kladného výsledku hospodaření a odpisů z VHČ − bytového hospodaření k jinému účelu – RM7/06025

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě 1).

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Medlánky použití kladného výsledku hospodaření a odpisů z VHČ-bytového hospodářství na

- vybudování detašovaného pracoviště radnice a občanské vybavenosti do výše 3 100 tis. Kč

- rekonstrukci „Společenského centra Sýpka v Brně Medlánkách, včetně vybudování pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně do výše 2 800 tis Kč.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

zdržel

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

22.

„Bytové domy Vojtova − záchranný archeologický výzkum ­­− zadání veřejné zakázky – RM7/05984

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu − zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby „Bytové domy Vojtova − záchranný archeologický výzkum“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Zadávací servis s. r. o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje příkazní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Zadávací servis s. r. o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem příkazní smlouvy.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

zdržel

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

23.

„Bytové domy Vojtova – projektová dokumentace“ – výběr nejvhodnější nabídky – dodatek č. 4 a „Bytové domy Vojtova – smlouva o výkonu autorského dohledu“ – výběr nejvhodnější nabídky – dodatek č. 1 – RM7/05985

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1) Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace

 

 

1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace“.

 

2. RMB bere na vědomí

- odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úpravy dispozice interiéru pobočky KJM“ na službu zadanou podle ust. § 23 odst.4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v jednacím řízení bez uveřejnění;

- uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky „Bytové domy Vojtova – projektová dokumentace − úpravy dispozice interiéru pobočky KJM“.

 

3. RMB vybírá pro veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 23 odst.4 písm. a) zákona − „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úpravy dispozice interiéru pobočky KJM“ jako nejvhodnější nabídku firmy S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín.

 

4. RMB schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 6214050280 mezi statutárním městem Brnem a S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín na veřejnou zakázku „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úpravy dispozice interiéru pobočky KJM“ zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k veřejné zakázce „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úpravy dispozice interiéru pobočky KJM“.

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení „Bytové domy Vojtova – projektová dokumentace - úpravy dispozice interiéru pobočky KJM“ prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo

***

úkol č.: [R7/084/23/01]

zodpovídá:  BO                                             [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace – úpravy dispozice interiéru pobočky KJM“ na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/084/23/02]

zodpovídá:  BO                                             [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/084/23/03]

zodpovídá:  BO                                             [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úpravy dispozice interiéru pobočky KJM“ na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/084/23/04]

zodpovídá:  BO                                             [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

10. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/084/23/05]

zodpovídá:  BO                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

 

2) Bytové domy Vojtova − smlouva o výkonu autorského dohledu

 

1. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Bytové domy Vojtova − smlouva o výkonu autorského dohledu – vícepráce“.

 

2. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Bytové domy Vojtova − smlouva o výkonu autorského dohledu – vícepráce“ jako nejvhodnější nabídku firmy Rudiš-Rudiš architekti s. r. o., Jaselská 204/21, 602 00 Brno.

 

3. RMB schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu autorského dohledu č. 6213173419 mezi statutárním městem Brnem a firmou Rudiš-Rudiš architekti s. r. o., Jaselská 204/21, 602 00 Brno na veřejnou zakázku malého rozsahu, která tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy.

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/084/23/06]

zodpovídá:  BO                                             [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

zdržel

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Standardy rekonstruovaných obecních bytů a rekonstruovaných obecních bytových domů – RM7/05986

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje

- Standardy rekonstruovaných obecních bytů,

- Standardy rekonstruovaných obecních bytových domů,

která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zaslat standardy rekonstruovaných obecních bytů a standardy rekonstruovaných obecních bytových domů městským částem a dotčeným odborům MMB.

***

úkol č.: [R7/084/24]

zodpovídá:  BO                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

25.

Záměr bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na družstevní bytové jednotce vymezené dle zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově č. p. 552 postavené na pozemku p. č. 987/22 a na pozemku p. č. 986/5, podílu na společných částech budovy č. p. 552 a podílu na pozemcích p. č. 987/22 a p. č. 986/5 , a na souvisejících pozemcích p. č. 987/54, p. č. 987/17, p. č. 987/56, p. č. 986/4, p. č. 987/57, p. č.987/58, p. č.986/23 vše v k. ú. Medlánky, obec Brno – RM7/05987

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

záměr bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na družstevní bytové jednotce vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově č. p. 552 postavené na pozemku p. č. 987/22 − zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku p. č. 986/5 − zastavěná plocha a nádvoří, podílu na společných částech budovy č. p. 552 a podílu na pozemcích p. č. 987/22 a p. č. 986/5, zastavěná plocha a nádvoří a na pozemcích p. č. 987/54, ost. plocha, zeleň, p. č. 987/17 − zahrada, p. č. 987/56 ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 986/4, ost. pl., jiná pl., p. č. 987/57  ost. pl., jiná pl., p. č .987/58 ost. pl., zeleň p. č. 986/23 ost. pl., ost. komunikace, vše v k. ú. Medlánky, obec Brno, vybudované s pomocí státní dotace na podporu výstavby nájemních bytů dle nař. vl. č. 481/2000 Sb. jejich nájemcům, členům Družstva Medlánky, družstvo, v souladu se smlouvou o výstavbě č. 63029095 uzavřené dne 29. 11. 2002 a dohodou o její změně ze dne 8. 1. 2004 dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/.

 

 

číslo jednotky

 

podíl statutárního města Brna na jednotce, na k ní náležejícímu podílu na společných částech budovy a na pozemcích p.č. 987/22,  p.č. 986/5, 987/17, 987/56, 987/57, 987/58, 987/54, 986/23, 986/4

  

Podíl na společných částech budovy č. p. 552 náležející k jednotce

podíl na pozemku p. č. 987/22 zast. plocha a p. č. 986/5 zast. plocha náležející k jednotce

podíl na souvisejících pozemcích p. č. 987/54, 987/17,

987/56, 986/4, 987/57,  987/58,

986/23

 

552/1

        51 %

6419/383800

6419/383800

6419/383800

552/2

        51 %

3254/383800

3254/383800

3254/383800

552/3

        51 %

3164/383800

3164/383800

3164/383800

552/6

        51 %

6414/383800

6414/383800

6414/383800

552/7

        51 %

6419/383800

6419/383800

6419/383800

552/8

        51 %

3044/383800

3044/383800

3044/383800

552/9

        51 %

2664/383800

2664/383800

2664/383800

552/10

        51 %

2649/383800

2649/383800

2649/383800

552/11

        51 %

2632/383800

2632/383800

2632/383800

552/12

        51 % 

2669/383800

2669/383800

2669/383800

552/13

        51 %

2654/383800

2654/383800

2654/383800

552/14

        51 %

2664/383800

2664/383800

2664/383800

552/15

        51 %

2663/383800

2663/383800

2663/383800

552/16

        51 %

2648/383800

2648/383800

2648/383800

552/17

        51 %

2654/383800

2654/383800

2654/383800

552/18

        51 %

2639/383800

2639/383800

2639/383800

552/19

        51 %

3038/383800

3038/383800

3038/383800

552/20

        51 %

6653/383800

6653/383800

6653/383800

552/21

        51 %

5979/383800

5979/383800

5979/383800

552/22

        51 %

7733/383800

7733/383800

7733/383800

552/23

        51 %

8160/383800

8160/383800

8160/383800

552/24

        51 %

6170/383800

6170/383800

6170/383800

552/25

        51 %

6638/383800

6638/383800

6638/383800

552/26

        51 %

6079/383800

6079/383800

6079/383800

552/27

        51 %

2765/383800

2765/383800

2765/383800

552/28

        51 %

2742/383800

2742/383800

2742/383800

552/29

        51 %

7025/383800

7025/383800

7025/383800

552/30

        51 %

7000/383800

7000/383800

7000/383800

552/31

        51 %

2823/383800

2823/383800

2823/383800

552/32

        51 %

2839/383800

2839/383800

2839/383800

552/33

        51 %

5963/383800

5963/383800

5963/383800

 

 

 

 

 

 

 

Ø  souhlasit s tím,

aby zůstatek vybraného nájemného za užívání bytů odpovídající dohodnutému podílu statutárního města Brna na jednotkách dle čl. 10 odst. 3 smlouvy o výstavbě domu s jednotkami ve vlastnictví č. 63029095 ze dne 29. 11. 2002 byl před podpisem smluv o převodu vlastnictví s nájemci převeden Družstvem Medlánky, družstvo, na účet statutárního města Brna.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonným způsobem.

Termín: ihned v návaznosti na usnesení ZMB

***

úkol č.: [R7/084/25]

zodpovídá:  BO                                             [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

26.

Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 2609/7 k. ú. Žabovřesky – RM7/05972

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku

- p. č. 2609/7 − ostatní plocha, o výměře 945 m²

k. ú. Žabovřesky

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. − školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

27.

Záměr pronájmu prostor v budově Čejkovická 10, č. p. 4339, která je součástí pozemku p. č. 7747/57 k. ú. Židenice – RM7/06007

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor o celkové výměře 925,36 m² v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží budovy Čejkovická 10, č. p. 4339, která je součástí pozemku p. č. 7747/57 k. ú. Židenice International School of Brno, o. p. s., který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu zákonem stanoveným způsobem.

***

úkol č.: [R7/084/27]

zodpovídá:  OŠMT                                             [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

28.

Návrh na poskytnutí individuálních neinvestičních a investičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016 − III. kolo − návrh rozpočtového opatření – RM7/06001

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1. poskytnutí individuálních neinvestičních dotací spolkům ve výši 125.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 − neinvestiční transfery spolkům, ve j.n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky „I. Individuální neinvestiční dotace spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016

− III. kolo“;

 

2. poskytnutí individuální neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti ve výši 24.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5221 − neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, dle tabulky „II. Individuální neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016 − III. kolo“;

 

 

 

3. poskytnutí individuálních investičních dotací spolkům ve výši 1.025.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6322 − investiční transfery spolkům, dle tabulky „III. Individuální investiční dotace spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016 − III. kolo“;

 

4. poskytnutí individuální investiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu − právnické osobě ve výši 80.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6313 − investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům − právnickým osobám, dle tabulky „IV. Individuální investiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu − právnické osobě pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016 − III. kolo“;

 

5. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám;

 

6. uzavření smluv o poskytnutí individuálních neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1. − 4. usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

29.

Návrh na poskytnutí finančního daru „Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků“ − návrh rozpočtového opatření – RM7/05999

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

1. poskytnutí finančního daru „Nadačnímu fondu jihomoravských olympioniků“, se sídlem Bellova 504/1, 623 00 Brno, IČ: 28316797 ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 na podporu brněnských olympioniků − sportovců seniorů;

 

2. uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Brnem jako dárcem a „Nadačním fondem jihomoravských olympioniků“ jako obdarovaným;

 

3. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu.

 

Ø  pověřit

vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

30.

Rozpočtové opatření − přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku – RM7/06024

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

 RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu z důvodu přesunu běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

31.

Projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“ – žádost o dotaci – RM7/06071

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu;

- manuál realizace projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“, který tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje

- Ing. Šárku Fránkovou, projektovou manažerku IPRM a ITI Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem žádosti o podporu včetně povinných příloh a čestných prohlášení v ní obsažených;

 

- Ing. Šárku Frankovou, projektovou manažerku IPRM a ITI Odboru implementace evropských fondů MMB, a Mgr. Kateřinu Goldovou, vedoucí Referátu mezinárodních projektů a územní spolupráce Odboru implementace evropských fondů MMB, každou samostatně k jednání s Řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost v záležitostech souvisejících s projektem;

 

- Ing. Šárku Fránkovou, projektovou manažerku IPRM a ITI Odboru implementace evropských fondů MMB, k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně Podmínek realizace projektu, žádostí o změnu, informací o pokroku v realizaci, průběžných zpráv o realizaci, závěrečné zprávy o realizaci, žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených, zpráv o udržitelnosti projektu a v době její nepřítomnosti Mgr. Kateřinu Goldovou, vedoucí Referátu mezinárodních projektů a územní spolupráce Odboru implementace evropských fondů MMB.

 

***

3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit

- dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“,

- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost.

***

úkol č.: [R7/084/31]

zodpovídá:  OIEF                                           [3258]

termín: [2016-11-30]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

32.

Projekty „Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk“ a „Revitalizace městských parků, I. etapa“ – náhrada škod vzniklých statutárnímu městu Brno neposkytnutím dotací – RM7/05947

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantách A1) a B1).

 

1. RMB bere na vědomí vyjádření společnosti S - Invest CZ s. r. o., č. j. 147/16/K ze dne 15. 4. 2016, osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti dle mandátní smlouvy č. 0056101503103 ze dne 8. 5. 2010 k výzvě k plnění − náhradě škody ve výši 3.795.137,28 Kč č. j. MMB/0096492/2016 ze dne 23. 3. 2016.

 

 

2. RMB souhlasí s podáním žaloby na náhradu škody ve výši 3.795.137,28 Kč s přísl. proti společnosti S - Invest CZ s. r. o., se sídlem Brno, Kaštanová 496/123a, PSČ 620 00, IČ 255 26 171, vzniklé statutárnímu městu Brnu neposkytnutím dotace u projektu „Regenerace a rozšíření služeb národní kulturní památky Špilberk“ v důsledku porušení povinností společnosti S - Invest CZ s. r. o. vyplývajících z mandátní smlouvy č. 0056101503103 ze dne 8. 5. 2010.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit podání žaloby o náhradu škody ve výši 3.795.137,28 Kč s přísl. u příslušného soudu.

***

úkol č.: [R7/084/32/01]

zodpovídá:  OI                                           [14]

termín: [bezodkladně]

 

4. RMB bere na vědomí

vyjádření společnosti S - Invest CZ s. r. o., č.j. 148/16/K ze dne 15. 4. 2016, osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti dle mandátní smlouvy č. 0056101502639 ze dne 24. 3. 2010 k výzvě k plnění − náhradě škody ve výši 2.238.782,64 Kč č. j. MMB/0098742/2016 ze dne 23. 3. 2016.

 

5. RMB souhlasí s podáním žaloby na náhradu škody ve výši 2.238.782,64 Kč s přísl. proti společnosti S – Invest CZ s. r. o., se sídlem Brno, Kaštanová 496/123a, PSČ 620 00, IČ 255 26 171, vzniklé statutárnímu městu Brnu neposkytnutím dotace u projektu „Revitalizace městských parků, I. etapa"“ v důsledku porušení povinností společnosti S ‑ Invest CZ s. r. o. vyplývajících z mandátní smlouvy č. 0056101502639 ze dne 24. 3. 2010.

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit podání žaloby o náhradu škody ve výši 2.238.782,64 Kč s přísl. u příslušného soudu.

***

úkol č.: [R7/084/32/02]

zodpovídá:  OI                                           [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

 

33.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Propojení ulice Bašty a Nádražní“ – RM7/06005

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci „Propojení ulice Bašty a Nádražní“ s tím, že umístění schodiště bude předmětem dalšího posuzování.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

pro

−−

 

 

 

 

38.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace sanace skalního řícení v ulici Myslínova, Městská část Brno-Královo Pole II.“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/06068

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě důvodové zprávy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace sanace skalního řícení v ulici Myslínova, Městská část Brno-Královo Pole II.“ jako nejvhodnější nabídku společnosti GEOSTAR, spol. s r. o., Tuřanka 240/111, 627 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností GEOSTAR, spol. s r. o., Tuřanka 240/111, 627 00 Brno, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB, podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

 

 

 

 

 

39.

Brno, Údolní II − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ − návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou GasNet. s. r. o.: − smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 595 v k. ú. Veveří a p. č. 424 v k. ú. Stránice ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o. – RM7/05983

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

 

- smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi statutárním městem Brnem a GasNet, s. r. o., IČ 27295567 na investiční akci „Brno, Údolní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“;

 

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 595 v k. ú. Veveří a p. č. 424 v k. ú. Stránice mezi statutárním městem Brnem a GasNet, s. r. o., IČ 27295567.

 

Smlouvy tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu.  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem:

- smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících;

- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

 

40.

„Brno, retenční nádrž Červený mlýn − studie proveditelnosti“ − dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností AQUATIS a. s. – RM7/05964

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností AQUATIS a. s. na investiční akci „Brno, retenční nádrž Červený mlýn − studie proveditelnosti“, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

42.

Návrh na zrušení části usnesení schůze Rady města Brna č. R7/018 konané dne 21. 4. 2015, bod 76, odst. 3 − Pověření vedoucí Odboru investičního MMB k podpisu smluv a dokumentů spadajících do působnosti Odboru investičního MMB – RM7/05869

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).

 

RMB ruší část usnesení schůze RMB č. R7/018 konané dne 21. 4. 2015, bod 76, odst. 3, která zní:

„3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejňování záměrů statutárního města Brna pronajmout za tím účelem sjednanému provozovateli vodovody pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce MMB dle ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

T: průběžně“

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

43.

Výjimka z metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí v k. ú. Lesná pro společnost IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. – RM7/05951

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost společnosti IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. zn. 30092016/OBZOR/OD ze dne 30. 9. 2016 o snížení ceny za zřízení práva služebnosti.

 

2. RMB schvaluje

- výjimku z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválené na R6/137. schůzi RMB dne 30. 4. 2014 ve znění pozdějších dodatků spočívající ve stanovení ceny za zřízení práva služebnosti ve výši 50 % ceny stanovené touto metodikou,

- smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům uvedeným v této smlouvě ve vlastnictví statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 28516842, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

zdržel

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

 

44.

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2769/3 v k. ú. Černovice pro stavbu „SSZ 4.26 Černovická rampa – Olomoucká“ v rámci investiční akce „Dopravní telematika ve městě Brně – 1. Část“ – RM7/05997

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje zřízení úplatného věcného břemene − služebnosti v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1733-10/2016 s tímto obsahem:

-          mít, vést a provozovat na pozemku p. č. 2769/3 v k. ú. Černovice zařízení dopravní telematiky

-          vyžadovat, aby povinný z věcného břemene užíval pozemek p. č. 2769/3 v k. ú. Černovice tak, aby neohrozil, nepoškodil nebo nezničil zařízení dopravní telematiky;

-          vyžadovat, aby povinný z věcného břemene zachovával ochranné pásmo zařízení dopravní telematiky, v ochranném pásmu zařízení dopravní telematiky nevysazoval dřeviny, nebudoval žádné stavby, a to ani dočasného charakteru, neuskladňoval žádný materiál a neprováděl zemní práce a změny nivelety terénu;

-          vstupovat a vjíždět na pozemek p. č. 2769/3 v k. ú. Černovice za účelem výkonu činností spojených s prováděním obhlídky a kontroly zařízení dopravní telematiky, s jeho provozováním, správou, údržbou, opravami a obnovou, včetně úprav za účelem jeho modernizace, zlepšení výkonnosti nebo jeho odstranění;

 

k pozemku p. č. 2769/3 v k. ú. Černovice ve vlastnictví Jihomoravského kraje, za jednorázovou náhradu ve výši 3 150,- Kč za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

45.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v budově č. 6 v areálu v k. ú. Židenice – RM7/05977

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, o pronájem prostor v budově č. 6 v areálu bývalých židenických kasáren.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem prostor o celkové výměře 336,60 m² v budově č. 6, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 6622 v k. ú. Židenice, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

 

46.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých uzavřené se společností Teplárny Brno, a. s. – RM7/05989

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých č. 0066110305216 ze dne 3. 1. 2012 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Teplárny Brno, a. s. jako nájemcem, týkajícího se rozšíření předmětu nájmu o nebytové prostory a tepelné zařízení v objektech Masná 5, k. ú. Trnitá, Hybešova 16, k. ú. Staré Brno a Železniční 8/10, k. ú. Trnitá a ponížení o objekt Dominikánské nám. 2, k. ú. Město Brno, který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

 

47.

Žádost o souhlas s podnájmem a s umístěním sídla podnájemce v objektu Solniční 12, k. ú. Město Brno – RM7/05979

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).

 

1. RMB bere na vědomí žádost nájemce Coconut Systems, s. r. o. o souhlas s podnájmem a souhlas s umístěním sídla pro podnájemce Migaloo.cz s. r. o. v objektu Solniční 12, k. ú. Město Brno.

 

2. RMB souhlasí

 

- s podnájmem místnosti č. 3.04 ve 3. NP budovy Solniční 12, č. p. 240, která je součástí pozemku p. č. 580 v k. ú. Město Brno, podnájemci Migaloo.cz s. r. o. za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

- s umístěním sídla podnájemce Migaloo.cz s. r. o. na adrese Solniční 12, 602 00 Brno − v budově č. p. 240, která je součástí pozemku p. č. 580 v k. ú. Město Brno.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem souhlasu s umístěním sídla pro spol. Migaloo.cz s. r. o. na adrese Solniční 12, 602 00 Brno − v budově č. p. 240, která je součástí pozemku p. č. 580 v k. ú. Město Brno.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

 

 

48.

Žádost o ukončení nájmu prostor v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno – RM7/05975

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxx xxxxxxx o ukončení nájmu prostor v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno dohodou.

 

2. RMB schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jako nájemcem, týkající se ukončení nájmu prostor o celkové výměře 81 m² v budově Anenská 10, č. p. 10, která je součástí pozemku p. č. 1119, k. ú. Staré Brno k 31. 10. 2016, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

 

 

49.

Žádost o ukončení nájmu dohodou – smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky – RM7/05976

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost Kámen − Rotkovský s. r. o., o ukončení nájmu prostor v budově č. 2 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky dohodou

- žádost Kámen-teraco s. r. o., o pronájem prostor v budově č. 2 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky.

 

2. RMB schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu místnosti č. 1 o výměře 52 m² v budově č. 2, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1470 v k. ú. Pisárky, mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Kámen − Rotkovský s. r. o., Herčíkova 246/1a, 612 00 Brno, jako nájemcem k 31. 10. 2016, která tvoří přílohu č. 28a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

 

4. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Kámen−teraco s. r. o., Blatnická 4219/4, 628 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu místnosti č. 1 o výměře 52 m² v budově č. 2, bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 1470 v k. ú. Pisárky, která tvoří přílohu č. 28b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Kacer

M. Janíček

Bc.

Koláčný

JUDr.

Rusňáková

Ing.

Staněk

Mgr.

Suchý

−−

pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

nepř.

pro

−−

 

 

 

50.

Žádost o ukončení nájmu prostor v budově č. 14 v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří dohodou – RM7/05978

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).

 

1. RMB bere na vědomí žádost KAVYL, spol. s r. o., o ukončení nájmu prostor v budově č. 14 v areálu Kraví Hora k 30. 11. 2016.

 

2. RMB neschvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a KAVYL, spol. s r. o. Mohelno 563, 675 75, jako nájemcem, týkající se ukončení nájmu prostor o celkové výměře 179,75 m² v budově bez čp/če postavené na pozemku p. č. 698 v k. ú. Veveří.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Mgr.

Hladík

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.