Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/067

konané dne 7. června 2016

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D. a Ing. Pavlu Staňkovi              – schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

34.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Lány 34 –stavební úpravy, nové přípojky a pl. kotelna“ – výběr nejvhodnější nabídky – návrh smlouvy – RM7/

35.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ výběr nevhodnější nabídky – návrh dodatku č. 1 – RM7/

72.

Návrh zadání změn závazné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno – RM7/04742

73.

Podnět k pořízení změn závazné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno (2016) – RM7/04741

 

                                                                      

Schválený program jednání:

 

 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna – RM7/04747

1b.

Program zasedání ZMB č. Z7/19. – RM7/04930

1c.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace – RM7/04386

1d.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace – RM7/04735

1e.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno V Aleji 2, příspěvková organizace – RM7/04718

1f.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Puchýřová 13a, příspěvková organizace za II. pololetí školního roku 2015/2016 – RM7/04717

2.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno Bohunice − návrh rozpočtového opatření – RM7/04752

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ – SPORT,  a. s. – činnost a hospodaření společnosti za rok 2015, určení auditora společnosti pro rok 2016 – RM7/04734

4.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/04801

5.

Škodní událost − škoda na uskladněných kostýmech a dekoracích Městského divadla Brno, p. o., návrh rozpočtového opatření – RM7/04763

6.

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2017 – 2021 – RM7/05800

7.

Návrh dohody o navázání partnerských vztahů mezi statutárními městy Brnem a Debrecínem – RM7/04753

8.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje – RM7/04826

9.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na pořízení cisterny pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – RM7/04827

10.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 − 2020 „StartUp vouchery“ − návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob – RM7/04829

11.

Rozpočtové opatření v rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 – RM7/04766

12.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Rekonstrukce účelové komunikace Bystrcká“ – RM7/04820

13.

„Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnostmi FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a. s. a Dopravní stavby Brno s. r. o. – RM7/04732

14.

Nájemní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s. za účelem zřízení pracoviště pro vydej parkovacích dokladu a povolení k vjezdu do dopravně omezených zón města Brna − Zvonařka 5 a propojení systému dopravní telematiky na informační systém města Brna – RM7/04744

15.

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 965/9, 971/3, 1130/22 v k. ú. Ivanovice a na pozemcích p. č. 2706/2, 3594/2 v k. ú. Řečkovice pro stavbu „Doplnění chodníku na ulici Maříkova“ – RM7/04767

16.

Smlouva o podnájmu části opěrné zdi v areálu vodojemu Kamenný vrch za účelem umístění elektrického kabelu – RM7/04736

17.

Dodatek č. 2 smlouvy o podnájmu mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a příspěvkovou organizací Masarykův onkologický ústav – RM7/04737

18.

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost RWE GAsNet, s. r. o. a organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR k pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Žabovřesky – RM7/04697

19.

Návrh nabytí pozemku p. č. 630 v k. ú. Královo Pole – RM7/04745

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1231/93 a p. č. 2464/37 v k. ú. Bohunice – RM7/04743

21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 5116/23 v k. ú. Židenice – RM7/04746

   22.

Návrh nabytí pozemku p. č. 81/11 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – RM7/04759

23.

Návrh nabytí pozemku p. č. 81/12 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – RM7/04759

24.

Návrh nabytí pozemku p. č. 974/2 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – RM7/04760

25.

Návrh nabytí pozemku p. č. 81/15 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – RM7/04757

26.

„Návrh nabytí pozemku p. č. 68/4 a p. č. 69/10 v k. ú. Jehnice a zřízení služebnosti stezky a cesty k pozemkům p. č. 68/4 a p. č. 69/10 v k. ú. Jehnice pro akci „Brno, Ořešín − dešťová kanalizace I.etapa, úprava koryta Jehnického potoka na Q100.“ – RM7/04685

27.

Záměr nabytí pozemků p. č. 876/4 a 935/3 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu „Cyklistická stezka Sokolova – Vomáčkova“ – RM7/04794

28.

Předkupní právo dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Pro VPS16/08-I k pozemkům p. č. 1636/11, p. č. 1636/13 a p. č. 1636/14 v k. ú. Maloměřice, pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/04765

29.

Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 69/3 k. ú. Jehnice pro stavbu „Brno, Ořešín – dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jehnického potoka na Q100“ – směnná smlouva – RM7/04594

30.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – RM7/04726

31.

Žádosti o snížení nájemného za užívání prostor v budově Zámečnická 2, k. ú. Město Brno – RM7/04749

32.

Smlouva o nájmu prostor v budově Olomoucká 57, k. ú. Černovice – RM7/04748

33.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110300707 – budova Solniční 12. k. ú. Město Brno – RM7/04751

36.

„Bytové domy Vojtova“ − úprava projektové dokumentace DSP a DProvS – výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 3 a záchranný archeologický výzkum − provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zastoupení zadavatele dle §151 zákona o veřejných zakázkách, zvýšení celkových nákladů investiční akce – RM7/04807

37.

Zámečnická 2 − sdílené bydlení − dodatečné práce č. l. výběr nejvhodnější nabídky − dodatku č. 1, rozpočtové opatření – RM7/04806

38.

Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na demolici bytového domu Bedřichovická 563/19, Brno-Slatina − návrh rozpočtového opatření – RM7/04804

39.

Návrh prodeje bytového domu Drobného 76a včetně pozemků – RM7/04805

40.

Návrh prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků – RM7/04812

41.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 102 včetně pozemků − Návrh Dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 5 v domě Merhautova 102 – RM7/04817

 

 

42.

Záměr prodeje vymezené jednotky č. 579/19 v bytovém domě Osová 2 − Žádost ZMČ Brno-Starý Lískovec o předchozí souhlas ZMB k prodeji této jednotky za cenu nižší než obvyklou – RM7/04813

43.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3754/41, 3754/42, p. č. 3754/43 k. ú. Královo Pole – RM7/04810

44.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3754/38, k. ú. Královo Pole – RM7/04809

45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 6462/1 v k. ú. Židenice – RM7/04770

46.

Záměr prodeje pozemku p. č. 335/2 k. ú. Slatina – RM7/04771

47.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1492/22 v k. ú. Obřany v ul. Bílovická – RM7/04772

48.

Záměr prodeje pozemků p. č. 975 a p. č. 976 v k. ú. Štýřice – RM7/04775

49.

Záměr prodeje pozemků p. č. 258/1, 258/2, 258/3, 258/11, 259, 260, 261 a částí pozemků p. č. 258/4.258/5 vše v k. ú. Bosonohy− RM7/04776

50.

Záměr prodeje pozemku p. č. 370/8 a p. č. 370/108 v k. ú. Dolní Heršpice – RM7/04777

51.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1427/1 v k. ú. Obřany v ul. Bílovická – RM7/04778

52.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 3160/1 a p. č. 3640 v k. ú. Kohoutovice při ul. Nedbalova – RM7/04793

53.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 1004/6 nebo záměr směny pozemků p. č. 1006/2, 1008/2 za část pozemku p. č. 1004/6, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/04792

54.

Návrh nabytí garáží na pozemcích p. č. 141.142 v k. ú. Zábrdovice a svěření MČ Brno-střed – RM7/04791

  55.

Návrh nabytí id. 1/50 budovy č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecky stadion za Lužánkami) a budov č. p. 581 a č. p. 582 stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 (fitness centrum a šatny), vše v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti VALC active, spol, s r. o. – RM7/04754

56.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Staré Brno a Židenice, z vlastnictví ČR-UZSVM – RM7/04790

57.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5257 v k. ú. Bystrc z majetku ČR − Státní pozemkový úřad – RM7/04789

58.

Návrh změny usnesení na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4046/1 v k. ú. Bystrc z majetku ČR − Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna – RM7/04788

59.

Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 848. k. ú. Řečkovice – RM7/04779

60.

Záměr darování části pozemku p. č. 1319/1 v k. ú. Obřany v ul. Fryčajova – RM7/04769

61.

Záměr směny části pozemku p. č. 2/1 v k. ú. Ivanovice v ul. Mácova za pozemky p. č. 804/21, p. č. 804/22 a p. č. 1129/9, vše v k. ú. Ivanovice v lokalitě Na pískách, a zřízení služebnosti – RM7/04783

62.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 1306/2, p. č.1306/3.1338/6 a části p. č. 1338/8 k. ú.Lesná – RM7/04784

63.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 868/36, 868/37, 868/39 v k. ú. Ponava – RM7/04787

64.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 53 v k. ú. Dvorska – RM7/04786

65.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemek p. č. 633/12 v k. ú. Zábrdovice – RM7/04808

66.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 4422/552 a p. č. 4422/554 v k. ú. Líšeň – RM7/04785

 

67.

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 227, jehož součástí je dům Křenová 76, k. ú. Trnitá, pozemku p. č. 151, jehož součástí je dům Křenová 45, k. ú. Trnitá, p. č. 96, jehož součástí je dům Podnásepní 2, k. ú. Trnitá, p. č. 3782, jehož součástí je dům Milady Horákové 19, k. ú. Černá Pole, p. č. 879, jehož součástí je dům Plynárenská 8 a pozemku p. č. 880, vše k. ú. Zábrdovice, p. č. 669, jehož součástí je dům Vlhká 22, k. ú. Zábrdovice, p. č. 39, jehož součástí je dům Úvoz 14 a pozemku p. č. 37, vše k. ú. Staré Brno – RM7/04811

68.

Návrh změny usnesení R7/046 schůze RMB − návrh pronájmu pozemků p. č. 8951, 9008, 9011 k. ú. Židenice – RM7/04782

69.

Návrh na prominutí neoprávněně inkasované částky MČ Brno-střed – RM7/04781

70.

Souhlas s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou pro stavbu, nazvanou „Jednopodlažní nevytápěná skladová hala“ na pozemku p. č. 2503/21. k. ú. Černovice – RM7/04780

71.

„Expozice lvů − investiční transfer ZOO“ − návrh rozpočtového opatření – RM7/04733

74.

Záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna celoměstského významu - B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren – RM7/04841

75.

Námitky statutárního města Brna k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje pro veřejné projednání – RM7/04865

76.

Změna formy právní osobnosti příjemce dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury 2016 − projekt Leoš Janáček v Dijonu, příjemce Miloslav Vávra, návrh rozpočtového opatření – RM7/04822

77.

Návrh na změnu účelu využití schváleného investičního transferu Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci − návrh rozpočtového opatření – RM7/04799

78.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2016, návrh rozpočtového opatření – RM7/04797

79.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 Hospici sv. Alžběty o. p. s., návrh rozpočtového opatření – RM7/04796

80.

Pilotní projekt „Příroda bez bariér“ − návrh na schválení realizace projektu, návrh na poskytnutí dotace, návrh rozpočtového opatření – RM7/04798

81.

Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016 na realizaci akce Charkov − Brno − Charkov − návrh rozpočtového opatření – RM7/04823

82.

Návrh Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Brna a o další spolupráci − Evolution Films, s. r. o. – RM7/04840

83.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury – RM7/04755

84.

Smlouva o spolupráci při provozování webových stránek Brno-město hudby – RM7/04803

85.

Zprávy o činnosti zdravotnických zařízení − příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, v roce 2015 – RM7/04802

86.

Nabídka bezúplatného převodu nepotřebného movitého majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Úrazová nemocnice v Brně, zřizovateli − statutárnímu městu Brno – RM7/04795

87.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova – RM7/04764

88.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, v k. ú. Město Brno – RM7/04858

89.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Provedení výměny kompresorových zařízení v části budov trolejbusové vozovny Komín“ − výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy – RM7/04832

90.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Výměna výtahů v tramvajové zastávce Jírova“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/04833

   91.

„Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ – záměr zadání, předběžné oznámení – RM7/04818

92.

Návrh Konečného Vyrovnání v souvislosti s koncem doby trvání účinnosti Nájemní a provozní smlouvu pro stokovou síť – RM7/04762

93.

Návrh na změnu účelu použití části účelové dotace, poskytnuté městské části Brno-Chrlice v rámci postoupených příjmů od města – RM7/04871

94.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/04864

95.

Návrh na úpravu rozpočtu Odboru kultury MMB pro Národní divadlo Brno příspěvkovou organizaci, v roce 2016 − návrh rozpočtového opatření – RM7/04889

96.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností D.I.S., spol. s. r. o. na akci „Brno, Gallašova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – změna usnesení RMB č. R7/066, bod č. 34 – RM7/04867

97.

Dohoda o koordinaci veřejně prospěšné stavby „Tramvaj Plotní − soubor staveb“ a stavby „Soubor staveb Vlněna“ – RM7/04842

98.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu − právní zastupování statutárního města Brna u veřejné zakázky „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ – RM7/04830

99.

Základní sítě sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) – RM7/04890

100.

Projekt Interkulturní společnost bez bariér − spolupráce na přípravě projektu – RM7/04891

101.

Záměr vyhlásit architektonickou veřejnou jednokolovou projektovou soutěž „Nábřeží řeky Svratky“ – RM7/04901

102.

„Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody – Městský plavecký stadion Lužánky“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/04920

103.

Spolupráce města Brna s Národním divadlem Brno, příspěvkovou organizací, při konání Brněnského kulturního parlamentu – smlouva – RM7/04927

104.

Dopis statutárního města Brna předsedovi vlády České republiky ve věci podpory k přijetí zákona o sociálním bydlení – RM7/04925

105.

Žádost o využití prostor kaple bývalé káznice v objektu Bratislavská 68, k. ú. Zábrdovice, v rámci festivalu Ghettofest 2016 – RM7/04929

106.

Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti Veletrhy Brno, a. s. – RM7/04918

107.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. − ve věci ,,Modernizace radiové sítě a informačního systému MHD“ – RM7/04853

108.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 473 jehož součástí je budova Staňkova č. p. 386, č. or. 47 v k. ú. Ponava – RM7/04928

109.

Delegování členů odborné komise pro Dopravní zúčtovací centrum za statutární město Brno – RM7/04898

110.

„Úprava veřejného prostoru před JD“ − návrh rozpočtového opatření – RM7/04899

 

Různé

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Marek Janíček, Ing. Pavel Staněk,  Mgr. Jiří Ulip, Ing. Jaroslav Kacer, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Bc. Filip Poňuchálek, Hana Černohorská.

 

Nepřítomni:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.

 

 

 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna – RM7/04747

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

 

1b.

Program zasedání ZMB č. Z7/19. – RM7/04930

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí „Předběžný program“ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/19 konaného od 21. 6. 2016.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:

- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB

- předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***

úkol č.: [R7/067/1b]

zodpovídá:  ORGO                                         [8]

termín: [2016-06-09]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

1c.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace – RM7/04386

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Puchýřová 13 a, příspěvkové organizace, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předpokládaným nástupem k 1. 9. 2016.

 

2. RMB jmenuje předsedu konkurzní komise Ing. Ludmilu Procházkovou zástupkyni města a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Puchýřova 13 a, příspěvkové organizace, ve složení podle přílohy č. 1a tohoto zápisu.

 

3. RMB pověřuje Mgr. Irenu Hudcovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

 

4. RMB určuje Mgr. Jarmilu Klímovou, ředitelku Mateřské školy Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5, vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

 

5. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu.

 

6. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

1d.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace – RM7/04735

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 7. 2016 na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace, BcA. Evu Kučerovou.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

s účinností k 1. 7.2016

 

plat ředitelce MŠ Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace, BcA. Evě Kučerové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.

***       

úkol č.: [R7/067/1d]

zodpovídá:  OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

1e.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno V Aleji 2. příspěvková organizace – RM7/04718

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

s účinností k 13. 6. 2016

 

plat zástupkyni statutárního orgánu Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, paní Magdě Brázdové, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

Plat je stanoven po dobu mateřské a rodičovské dovolené ředitelky školy.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.

***       

úkol č.: [R7/067/1e]

zodpovídá:  OŠMT                                          [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

1f.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace za II. pololetí školního roku 2015/2016 – RM7/04717

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje odměnu paní Miladě Hiršové, ředitelce MŠ Brno, Puchýřova 13a, p. o., dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměna je poskytována v souvislosti s prvním skončením pracovního poměru odchodem do starobního důchodu a za II. pololetí školního roku 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zněm a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem této odměny.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

 

2.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno Bohunice − návrh rozpočtového opatření – RM7/04752

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bohunice na základě rozhodnutí ZMB Z7/17, bod č. 18 ve výši 1 000 tis. Kč, z investiční akce „ZŠ a MŠ Vedlejší 10 − rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ZŠ“ na neinvestiční akci − „ZŠ a MŠ Vedlejší 10 − oprava sociálních zařízení v objektu ZŠ“;

- rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bohunice.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

 

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ – SPORT,  a. s. – činnost a hospodaření společnosti za rok 2015, určení auditora společnosti pro rok 2016 – RM7/04734

Dotazy členů RMB zodpověděli zástupci společnosti STAREZ – SPORT, a. s., Mgr. Martin Mikš, ředitel společnosti, Ing. Antonín Crha, předseda představenstva společnosti a Róbert Čuma, předseda Dozorčí rady společnosti. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti STAREZ - SPORT, a. s.

 

Ø  bere na vědomí

 

Výroční zprávu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. za rok 2015, včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 a Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015 a stanoviska dozorčí rady;

 

Ø  bere na vědomí

Závěrečnou zprávu - Finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby za rok 2015 vyhotovené na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 7413170149, ve znění Dodatku č. 1 dne 29. 4. 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 2013 jako přílohy Výroční zprávy společnosti STAREZ - SPORT, a. s. za rok 2015,

 

Ø  schvaluje

- roční účetní závěrku společnosti STAREZ - SPORT, a. s. za rok 2015

- úhradu ztráty běžného období ve výši 32 010 706,45 Kč do neuhrazené ztráty minulých let,

 

Ø  určuje

- auditora účetní závěrky společnosti STAREZ - SPORT, a. s. sestavené k 31. 12. 2016

společnost TOP AUDITING, s. r. o., IČ 454 77 639, se sídlem Koliště 1965/13a, 602 00 Brno;

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře“ v působnosti valné hromady společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v souladu s přijatým usnesením.

 

Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2015, tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Finanční vyúčtování čerpání vyrovnávací platby za rok 2015, tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

zdržel

pro

 

 

 

 

4.

Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/04801

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/13. Zastupitelstva města Brna, bod 13.D.5, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

5.

Škodní událost − škoda na uskladněných kostýmech a dekoracích Městského divadla Brno, p. o., návrh rozpočtového opatření – RM7/04763

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí zprávu komise FKŠ o projednání škodní události − poškození kostýmů a dekorací Městského divadla Brno, p. o.

 

2. RMB schvaluje

- úhradu plnění z Fondu krytí škod dle čl. 7, odst. 2 Statutu Fondu krytí škod ve výši 1219 607,31 Kč,

- rozpočtové opatření, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

6.

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2017 – 2021 – RM7/04800

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2017 – 2021.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2017 – 2021.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

7.

Návrh dohody o navázání partnerských vztahů mezi statutárními městy Brnem a Debrecínem – RM7/04753

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o navázání partnerských vztahů mezi statutárními městy Brnem a Debrecínem.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

8.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje – RM7/04826

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- neinvestiční dotaci ve výši 3 mil. Kč na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje;

 

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje,

 

Ø  pověřit

vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

9.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace na pořízení cisterny pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – RM7/04827

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- investiční dotaci ve výši 3,5 mil. Kč Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského

kraje na spolufinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky;

 

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje na spolufinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky,

 

Ø  pověřit

vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

10.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 − 2020 „StartUp vouchery Brno“ − návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob – RM7/04829

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení a přílohy dle Komise Smart City Brno RMB.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

- poskytnutí individuální dotace na projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 − 2020 „StartUp vouchery Brno“ ve výši 600 000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, z rozpočtu statutárního města Brna;

 

- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 − 2020 „StartUp vouchery Brno“ ve výši 600 000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

11.

Rozpočtové opatření v rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 – RM7/04766

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu, spočívající v přesunu finančních prostředků z ORG 2834 Rekonstrukce ulice Veveří I. do ORG 4554 Rekonstrukce Vaňkova náměstí a ORG 2827 Doplnění chodníku v ulici Maříkově.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

 

12.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: „Rekonstrukce účelové komunikace Bystrcká“ – RM7/04820

Dotazy členů RMB zodpověděli Mgr. Milada Blatná, starostka MČ Brno-Komín a Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: „Rekonstrukce účelové komunikace Bystrcká“ (MČ Brno-Komín).

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

13.

„Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnostmi FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a. s. a Dopravní stavby Brno s. r. o. – RM7/04732

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů − „Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ jako nejvhodnější nabídku společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. se sídlem, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno a Dopravní stavby Brno s. r. o., se sídlem, Trnkova 150, 628 00 Brno účastníků společnosti s názvem „Společnost Brno, Lerchova − FIRESTA + DOPRAVNÍ STAVBY“.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. se sídlem, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno a Dopravní stavby Brno s. r. o., se sídlem, Trnkova 150, 628 00 Brno účastníků společnosti s názvem „Společnost Brno, Lerchova − FIRESTA + DOPRAVNÍ STAVBY“ na veřejnou zakázku „Brno Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.

***

úkol č.: [R7/067/13/01]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. podpis formuláře „Oznámení o zadání zakázky“.

***

úkol č.: [R7/067/13/02]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy

***

úkol č.: [R7/067/13/03]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/067/13/04]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/067/13/05]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/067/13/06]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/067/13/07]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

10. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/067/13/08]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

14.

Nájemní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s. za účelem zřízení pracoviště pro výdej parkovacích dokladu a povolení k vjezdu do dopravně omezených zón města Brna − Zvonařka 5 a propojení systému dopravní telematiky na informační systém města Brna – RM7/04744

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje nájemní smlouvu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s. za účelem zřízení pracoviště pro výdej parkovacích dokladů a povolení k vjezdu do dopravně omezených zón města Brna − Zvonařka 5 a propojení systému dopravní telematiky na informační systém města Brna.

Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odbor dopravy MMB podpisem nájemní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

15.

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 965/9, 971/3, 1130/22 v k. ú. Ivanovice a na pozemcích p. č. 2706/2, 3594/2 v k. ú. Řečkovice pro stavbu „Doplnění chodníku na ulici Maříkova“ – RM7/04767

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s. za účelem přemístění rozvodného zařízení podzemního kabelového vedení nízkého napětí a úhrady nákladů, za podmínek uvedených ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

 

16.

Smlouva o podnájmu části opěrné zdi v areálu vodojemu Kamenný vrch za účelem umístění elektrického kabelu – RM7/04736

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., č. j. 140/011198/2016 ze dne 4. 5. 2016.

 

2. RMB souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 46347275 a subjektem − fyzická osoba podnikatel, uvedeným v žádosti společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. ze dne  4. 5. 2016, na podnájem části opěrné zdi v areálu vodojemu Kamenný vrch za účelem umístění elektrického kabelu.

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB sdělit společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. souhlas Rady města Brna s uzavřením smlouvy o podnájmu.

***

úkol č.: [R7/067/16]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

17.

Dodatek č. 2 smlouvy o podnájmu mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a příspěvkovou organizací Masarykův onkologický ústav – RM7/04737

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Masarykův onkologický ústav č. j . 2016/646/MOU ze dne 16. 3. 2016 a žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. č. j. 140/04735/2016 ze dne 24. 2. 2016.

 

2. RMB souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o podnájmu mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 46347275 a příspěvkovou organizací Masarykův onkologický ústav, IČ 00209805.

 

***

3.  RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB sdělit společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. souhlas Rady města Brna s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o podnájmu.

***

úkol č.: [R7/067/17]

zodpovídá:  OI                                                 [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

18.

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost RWE GAsNet, s. r. o. a organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR k pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Žabovřesky – RM7/04697

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 404-02/15 ze dne 26. 4. 2016 o zřízení služebnosti.

 

2. RMB schvaluje

 

- výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválené na R6/137. schůzi RMB dne 30. 4. 2014 ve znění pozdějších dodatků spočívající v uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Brnem, společností RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567 a organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 pro umístění plynovodu před jeho realizací, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1505-35/2015 a se splatností 30 dnů od podpisu této smlouvy,

 

- smlouvu o zřízení služebnosti k služebnému pozemku p. č. 4/2 k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví statutárního města Brna dotčenému stavbou inženýrské sítě mezi statutárním městem Brnem, společností RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567 a organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

19.

Návrh nabytí pozemku p. č. 630 v k. ú. Královo Pole – RM7/04745

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body 20-26.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:

- p. č. 630 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m²

v k. ú. Královo Pole ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.720,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1231/93 a p. č. 2464/37 v k. ú. Bohunice – RM7/04743

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna  nabytí pozemků:

- p. č. 1231/93 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m²

- p. č. 2464/37 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m²

vše k. ú. Bohunice

ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 34.970,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 5116/23 v k. ú. Židenice – RM7/04746

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 5116/23 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m² v k. ú. Židenice ve vlastnictví paní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 47.870,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

22.

Návrh nabytí pozemku p. č. 81/11 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – RM7/04759

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 81/11 o výměře 8 m² v k. ú. Obřany za dohodnutou kupní cenu 7.560,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

23.

Návrh nabytí pozemku p. č. 81/12 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – RM7/04759

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 81/12 o výměře 14 m² v k. ú. Obřany za dohodnutou kupní cenu 13.230,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

24.

Návrh nabytí pozemku p. č. 974/2 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – RM7/04760

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 974/2 o výměře 34 m² v k. ú. Obřany za dohodnutou kupní cenu 32.130,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

25.

Návrh nabytí pozemku p. č. 81/15 v k. ú. Obřany pro stavbu „Brno, Fryčajova − rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – RM7/04757

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 81/15 o výměře 31 m² v k. ú. Obřany za dohodnutou kupní cenu 29.300,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

26.

„Návrh nabytí pozemku p. č. 68/4 a p. č. 69/10 v k. ú. Jehnice a zřízení služebnosti stezky a cesty k pozemkům p. č. 68/4 a p. č. 69/10 v k. ú. Jehnice pro akci „Brno, Ořešín − dešťová kanalizace I.etapa, úprava koryta Jehnického potoka na Q100“ – RM7/04685

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

- nabytí pozemků

p. č. 68/4 o výměře 18 m²a p. č. 69/10 o výměře 15 m² v k. ú. Jehnice z podílového spoluvlastnictví subjektů do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 82.500,- Kč a stromů na pozemcích p. č. 68/4 o výměře 18 m² a p. č. 69/10 o výměře 15 m² v k. ú. Jehnice z podílového spoluvlastnictví subjektů do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 50.340,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti

 

- zřízení služebnosti

stezky a cesty k pozemkům p. č. 68/4 a 69/10 v k. ú. Jehnice ve prospěch subjektů a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

27.

Záměr nabytí pozemků p. č. 876/4 a 935/3 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu „Cyklistická stezka Sokolova – Vomáčkova“ – RM7/04794

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

 

1. RMB bere na vědomí požadavek vlastníka pozemků p. č. 876/4 a p. č. 935/3 v k. ú. Horní Heršpice na výkup pozemků za cenu 3.500 Kč/m².

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit se záměrem nabytí pozemků:

- p. č. 876/4 o výměře 222 m², ostatní plocha, ostatní komunikace

- p. č. 935/3 o výměře 62 m², ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k. ú. Horní Heršpice, ve vlastnictví subjektu do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 994.000,- Kč;

 

3. RMB pověřuje Odbor investiční MMB pokračovat v postupu vedoucímu k vyvlastňovacímu řízení dle schválené Metodiky pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

28.

Předkupní právo dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Pro VPS16/08-I k pozemkům p. č. 1636/11, p. č. 1636/13 a p. č. 1636/14 v k. ú. Maloměřice, pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/04765

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB neschvaluje uplatnění překupního práva statutárního města Brna zapsaného v katastru nemovitostí dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro VPS16/08-1 k pozemkům p. č. 1636/11 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1636/13 o výměře 21 m², zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1636/14 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Maloměřice, obec Brno.

 

2. RMB schvaluje zajištění výmazu předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro VPS 16/08-1 k pozemkům p. č. 1636/11 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1636/13 o výměře 21 m², zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1636/14 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Maloměřice, obec Brno z katastru nemovitostí ze strany statutárního města Brna.

 

***

3. RMB ukládá Majetkovému odboru Magistrátu města Brna uhradit správní poplatek za provedení výmazu předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb. pro VPS 16/08-I k pozemkům p. č. 1636/11 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1636/13 o výměře 21 m², zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1636/14 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Maloměřice, obec Brno z katastru nemovitostí.

 

úkol č.: [R7/067/28]

zodpovídá:  MO                                           [3224]

termín: [viz usnesení]              

 

4. RMB bere na vědomí zájem ŘSD ČR nabýt v rámci majetkoprávní přípravy veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ vlastnické právo k pozemkům:

- p. č. 1636/11 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Maloměřice, obec Brno, a to za kupní cenu ve výši 26.220,- Kč

- p. č. 1636/13 o výměře 21 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Maloměřice, obec Brno, a to za kupní cenu ve výši 28.980,- Kč

- p. č. 1636/14 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Maloměřice, obec Brno, a to za kupní cenu ve výši 26.220,- Kč.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

29.

Návrh majetkoprávního vypořádání pozemku p. č. 69/3 k. ú. Jehnice pro stavbu „Brno, Ořešín – dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jehnického potoka na Q100“ – směnná smlouva – RM7/04594

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí

se záměrem směny pozemku:

- část p. č. 69/3 označená dle geometrického plánu č. 813-223/2013 pro rozdělení pozemku jako p. č. 69/5 o výměře 16 m² k. ú. Jehnice ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek:

- část p. č. 72 označená dle geometrického plánu č. 813-223/2013 pro rozdělení pozemku jako p. č. 72/2 o výměře 4 m² k. ú. Jehnice ve vlastnictví subjektu.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

směnu pozemku:

- část p. č. 69/3 označená dle geometrického plánu č. 813-223/2013 pro rozdělení

pozemku jako p. č. 69/5 o výměře 16 m² k. ú. Jehnice ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek:

- část p. č. 72 označená dle geometrického plánu č. 813-223/2013 pro rozdělení pozemku jako p. č. 72/2 o výměře 4 m² k. ú. Jehnice ve vlastnictví subjektu

s doplatkem statutárnímu městu Brnu ve výši 18.600,- Kč a za podmínek dle směnné smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

30.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – RM7/04726

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037085/16/OŠ Základní škole Brno, Heyrovského 32, která tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu,

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037088/16/OŠ Základní škole a mateřské škole Brno, Jihomoravské nám. 2, která tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu,

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 037092/16/OŠ Základní škole a mateřské škole Brno, Kotlářská 4, která tvoří přílohu č. 13c tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

 

 

31.

Žádosti o snížení nájemného za užívání prostor v budově Zámečnická 2, k. ú. Město Brno – RM7/04749

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádosti nájemce PRAXE, spol s r. o. a nájemce Věry Colombové o snížení nájmu za užívání prostor v budově Zámečnická 2, 4, 6, k. ú. Město Brno.

 

2. RMB schvaluje

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66052022 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a PRAXE, spol. s r. o., Soběšická 808, 664 01 Bílovice nad Svitavou, jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za užívání prostor v budově Zámečnická 2, č. p. 90, která je součástí pozemku p. č. 530 v k. ú. Město Brno, za 3. čtvrtletí 2016 na částku 38.987,- Kč, který tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu.;

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 91/90 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Věrou Colombovou, IČ: 13042955, Pellicova 624/3, 602 00 Brno, jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za užívání prostor v budově Zámečnická 2, 4, 6, č. p. 90, která je součástí pozemku p. č. 530 v k. ú. Město Brno, za 3. čtvrtletí 2016 na částku 32.309,- Kč, který tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výše uvedených dodatků.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

32.

Smlouva o nájmu prostor v budově Olomoucká 57, k. ú. Černovice – RM7/04748

Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxx xxxxx o pronájem prostor v budově Olomoucká 57.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako nájemcem, týkající se nájmu prostor o celkové výměře 20,60 m² v 1. NP budovy Olomoucká 57, č. p. 758, která je součástí pozemku p. č. 1397 v k. ú. Černovice.

Smlouva tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

33.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110300707 – budova Solniční 12 k. ú. Město Brno – RM7/04751

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z. s., o pronájem místnosti č. 403 o výměře 4,95 m² v budově Solniční 12.

 

2. RMB schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110300707 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, z. s., jako nájemcem, týkající rozšíření předmětu nájmu v budově Solniční 12, č. p. 240, která je součástí pozemku p. č. 580 v k. ú. Město Brno, o místnost č. 403 o výměře 4,95 m².

Dodatek tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

36.

„Bytové domy Vojtova“ − úprava projektové dokumentace DSP a DProvS – výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 3 a záchranný archeologický výzkum − provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zastoupení zadavatele dle §151 zákona o veřejných zakázkách, zvýšení celkových nákladů investiční akce – RM7/04807

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

A) Úprava projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DSP“ a „DProvS“) − dodatek č. 3 smlouvy.

 

1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úprava DSP a DProvS“.

 

2. RMB bere na vědomí

- odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úprava DSP a DProvS“ na službu zadanou podle ust. § 23 odst.4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v jednacím řízení bez uveřejnění;

- uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úprava DSP a DProvS“.

 

3. RMB vybírá pro veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 23 odst.4 písm. a) zákona − „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úprava DSP a DProvS“ jako nejvhodnější nabídku firmy S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín.

 

4. RMB schvaluje

- dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 6214050280 mezi statutárním městem Brnem a S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín na veřejnou zakázku „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úprava DSP a DProvS“ zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu;

- zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 2932 „Bytové domy Vojtova“ z 320 mil. Kč na 365 mil. Kč a prodloužení termínu realizace do r. 2019.

 

5. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k veřejné zakázce „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úprava DSP a DProvS“.

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení „Bytové domy Vojtova – projektová dokumentace − úprava DSP a DProvS“ prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo

***

úkol č.: [R7/067/36/01]

zodpovídá:  BO                                           [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace – úprava DSP a DProvS“ na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/067/36/02]

zodpovídá:  BO                                           [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/067/36/03]

zodpovídá:  BO                                           [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky „Bytové domy Vojtova − projektová dokumentace − úprava DSP a DProvS“ na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/067/36/04]

zodpovídá:  BO                                           [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

10. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/067/36/05]

zodpovídá:  BO                                           [3225]

termín: [bezodkladně]

 

 

B) Záchranný archeologický výzkum

 

1. RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na službu „Bytové domy Vojtova − záchranný archeologický výzkum“.

 

2. RMB schvaluje

 

- provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na službu „Bytové domy Vojtova − záchranný archeologický výzkum“

 

- seznam dodavatelů, u nichž bude průzkum trhu proveden:

Roviko s r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno

ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno-Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno

 

3. RMB jmenuje hodnotící komisi veřejné zakázky malého rozsahu na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na službu „Bytové domy Vojtova − záchranný archeologický výzkum“ ve složení:

 

členové:

- Marek Janíček, člen RMB

- Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí BO MMB

- Ing. Jitka Kalášková, BO MMB

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit provedení průzkumu trhu veřejné zakázky „Bytové domy Vojtova – záchranný archeologický výzkum“ a předložit materiál na zadání veřejné zakázky do RMB.

***

úkol č.: [R7/067/36]

zodpovídá:  BO                                           [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

 

37.

Zámečnická 2 − sdílené bydlení − dodatečné práce č. l. výběr nejvhodnější nabídky − dodatku č. 1, rozpočtové opatření – RM7/04806

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zámečnická 2 − sdílené bydlení − dodatečné stavební práce č. l“ jako nejvhodnější nabídku společnosti PSK Brno s. r. o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno.

 

2. RMB schvaluje

- zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 2797 − „Zámečnická 2 – sdílené bydlení“ z 7 000 tis. Kč na 8 000 tis. Kč;

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu;

- dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. 6216050045 mezi statutárním městem Brnem a PSK Brno s. r. o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno, který tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

T: do 15 dnů od uzavření dodatku č. 1

***

úkol č.: [R7/067/37]

zodpovídá:  BO                                           [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

38.

Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na demolici bytového domu Bedřichovická 563/19, Brno-Slatina − návrh rozpočtového opatření – RM7/04804

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na demolici bytového domu Bedřichovická 563/19, Brno-Slatina ve výši 2,200 mil. Kč

- rozpočtové opatření dle tabulky, jako výjimku z čl. 5 Statutu FBV schváleného ZMB na zasedání Z7/07 ze dne 23. 6. 2015 a ze Zásad pro zapojení finančních prostředků z FBV schválených na zasedání Z6/36 ze dne 18. 3. 2014;

 

- uložit příslušné městské části

- provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53, za příslušný kalendářní rok do 17. 2. 2017,

- předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

39.

Návrh prodeje bytového domu Drobného 76a včetně pozemků – RM7/04805

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1. prodej

- pozemku p. č. 3562/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m² se stavbou č. p. 1973 způsob využití bydlení,

- části pozemku p. č. 3563 geometrickým plánem č. 1227-327/2013 ze dne 27. 11. 2013 označené jako p. č. 3563/2 – zahrada o výměře 138 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy;

a

- pozemku p. č. 3564 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- pozemku p. č. 3565 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- pozemku p. č. 3566 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- pozemku p. č. 3567 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupních smluv;

 

2. zřízení zástavního práva k pozemku p. č. 3562/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m² se stavbou č. p. 1973, způsob využití bydlení, části pozemku p. č. 3563 geometrickým plánem č. 1227-327/2013 ze dne 27. 11. 2013 označené jako p. č. 3563/2 – zahrada, o výměře 138 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Drobného 76a.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

40.

Návrh prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků – RM7/04812

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1. prodej

- pozemku p. č. 1925 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 154 m² se stavbou č. p. 1490, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 1926/1 – zahrada, o výměře 70 m²

- pozemku p. č. 1926/2 − ostatní plocha, o výměře 47 m²

- pozemku p. č. 1961/40 − ostatní plocha, o výměře 76 m²

- pozemku p. č. 1961/41 − ostatní plocha, o výměře 25 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy;

 

2. zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitým věcem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Tišnovská 118, družstvo.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

41.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 102 včetně pozemků − Návrh Dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu a dohody o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 5 v domě Merhautova 102 – RM7/04817

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1. prodej

- pozemku p. č. 2145 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 261 m² se stavbou č. p. 978, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 2146 – zahrada, o výměře 319 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy;

 

2. dodatek k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 6. 11. 2012 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-sever jako pronajímatelem a xxxxx xxxxxxxxxxxx jako nájemcem a dohodu o vypořádání nákladů na vybudování bytové jednotky č. 5 v domě Merhautova 102 v Brně v části týkající se vypořádání.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

 

42.

Záměr prodeje vymezené jednotky č. 579/19 v bytovém domě Osová 2 − Žádost ZMČ Brno-Starý Lískovec o předchozí souhlas ZMB k prodeji této jednotky za cenu nižší než obvyklou – RM7/04813

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě A).

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

1. schválit záměr prodeje bytové jednotky č. 579/19 vymezené dle zák. č. 72/1994 Sb. v budově č. p. 579, Osová 2, postavené na pozemku p. č. 2758, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 na společných částech budovy č. p. 579, v Brně, k. ú. Starý Lískovec, dle Postupu města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15. 3. 2016;

 

2. nesouhlasit s prodejem bytové jednotky č. 579/19 vymezené dle zák. č. 72/1994 Sb. v budově č.p. 579, Osová 2, postavené na pozemku p. č. 2758, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4117/117710 na společných částech budovy č. p. 579, v Brně, k. ú. Starý Lískovec, za kupní cenu ve výši 339 402,- Kč, tedy za cenu nižší než obvyklou;

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

 

43.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3754/41, 3754/42, p. č. 3754/43 k. ú. Královo Pole – RM7/04810

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B) společně s bodem 44.

 

1. RMB bere na vědomí vyjádření Společenství vlastníků Chodská 19a, b, c Brno ze dne 21. 4. 2016

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků

- p. č. 3754/41 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m²

- p. č. 3754/42 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 231 m²

- p. č. 3754/43 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 271 m²

a části pozemku p. č. 3754/44 − ostatní plocha, o výměře odpovídající vstupům do domů Chodská 19a, Chodská 19b, Chodská 19c, vše v Brně, k. ú. Královo Pole, do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 2819, 2820, 2821 na ulici Chodská 19 a, b, c, postaveném na pozemcích p. č. 3754/41, p. č. 3754/42, p. č. 3754/43 v Brně, k. ú. Královo Pole.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 3754/44 – ostatní plocha v k. ú. Královo Pole.

***

úkol č.: [R7/067/43]

zodpovídá:  BO                                           [3225]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 nepř.

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

44.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3754/38, k. ú. Královo Pole – RM7/04809

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).

 

1. RMB bere na vědomí vyjádření Společenství vlastníků Chodská D, E, F, Brno ze dne 21. 4. 2016

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 3754/38 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 601 m², v Brně, k.ú. Královo Pole, do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 2823, č. p. 2824, č. p. 2825 na ulici Chodská 19 d,e,f, postaveném na pozemku p. č. 3754/38 v Brně, k. ú. Královo Pole.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zveřejnit záměr prodeje zákonem stanoveným způsobem.

***

úkol č.: [R7/067/44]

zodpovídá:  BO                                           [3225]

termín: [bezodkladně]

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 3754/38 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 601 m², v Brně, k. ú. Královo Pole, do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 2823, č. p. 2824, č. p. 2825 na ulici Chodská 19 d,e,f, postaveném na pozemku p. č. 3754/38 v Brně, k. ú. Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 nepř.

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 6462/1 v k. ú. Židenice – RM7/04770

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 46-50.

 

l. RMB bere na vědomí

- podání manželů xxxxxxxxxxx ze dne 11. 5. 2015, ve kterém žádají o snížení kupní ceny za pozemek p. č. 6462/1 k. ú. Židenice

- skutečnost, že manželé xxxxxxxx sdělili e-mailem ze dne 12. 8. 2015, že jsou ochotni zaplatit za pozemek p. č. 6462/1 k. ú. Židenice částku 60.000,- Kč (cca 723,- Kč/m²)

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 6462/1 − zahrada,  o výměře 83 m² v k. ú. Židenice.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 6462/1 zahrada, o výměře 83 m² v k. ú. Židenice manželům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 125.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 nepř.

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

46.

Záměr prodeje pozemku p. č. 335/2 k. ú. Slatina – RM7/04771

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města podaný manžely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx − prodej pozemku p. č. 335/2 – zahrada, o výměře 114 m² v k. ú. Slatina za účelem užívání jako zahrada a zajištění přístupu k pozemku p. č. 335/1 k. ú. Slatina ve vlastnictví navrhovatelů.

 

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 335/2 – zahrada, o výměře 114 m² v k. ú. Slatina ve vlastnictví statutárního města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 nepř.

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

47.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1492/22 v k. ú. Obřany v ul. Bílovická – RM7/04772

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí evidovanou žádost manželů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vč. „Zdůvodnění žádosti“ − žádost o prodej pozemku p. č. 1492/22 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 17 m² v k. ú. Obřany za účelem získání předzahrádky před rodinným domem Bílovická č. or. 62, č. p. 393, na pozemku p. č. 1513 v k. ú. Obřany ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx a k vybudování parkovacího stání, s návrhem následného zřízení služebnosti strpění umístění místní komunikace III. třídy pro případ jejího rozšíření.

 

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1492/22 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 17 m² v k. ú. Obřany.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 nepř.

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

48.

Záměr prodeje pozemků p. č. 975 a p. č. 976 v k. ú. Štýřice – RM7/04775

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost společnosti Investiční a Stavební, s. r. o. o prodej pozemku p. č. 975 k. ú. Štýřice

 

- skutečnost, že BO MMB požaduje ponechat pozemky p. č. 975 a p. č. 976 v k. ú. Štýřice ve vlastnictví města jako rezervu pro obecní bytovou výstavbu

 

2. RMB  nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:

- p. č. 975 – zahrada, o výměře 929 m²

- p. č. 976 − zast. pl. a nádvoří, o výměře 79 m²

vše v k. ú. Štýřice.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 nepř.

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

49.

Záměr prodeje pozemků p. č. 258/1, 258/2, 258/3, 258/11, 259, 260, 261 a částí pozemků p. č. 258/4, 258/5 vše v k. ú. Bosonohy− RM7/04776

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost společnosti A+R s. r. o. ze dne 16. 1. 2014 o prodej částí pozemků p. č. 258/4, 258/1, 258/2, 258/5, 259, 260, 261, pozemku p. č. 258/3 o celkové výměře 1605 m² vše v k. ú. Bosonohy za účelem výstavby širokosortimentní prodejny s parkovištěm

- žádost fyzické osoby ze dne 26. 2. 2014 o prodej pozemků p. č. 258/1, 258/2, 258/3, 258/11, 259, 260, 261 o celkové výměře 4157 m² vše v k. ú. Bosonohy za účelem využití provozování podnikání opravy motorových dílů

- skutečnost, že na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 6297-5-022 ze dne 8. 12. 1997 mezi městem Brnem a Českou republikou-Magistrát města Brna získalo město Brno do vlastnictví pozemek p.č. 258/2, jehož součástí je stavba č. p. 79, obč. vyb. v k. ú. Bosonohy, se závazkem splnit využití nemovitosti za účelem společenského zájmu z důvodu, že Městská část Brno-Bosonohy hodlá objekt likvidovat a prostor využít v souladu se zpracovanou urbanistickou studií k výstavbě obchodně-správního a kulturního centra městské části Brno-Bosonohy. V případě porušení této povinnosti je povinno město Brno uhradit České republice smluvní pokutu ve výši odhadní ceny nemovitosti

- dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 13. 11. 2015, kterým nesouhlasí s navrhovanou úpravou smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 6297-5-022 ze dne 8.12.1997, z důvodu, že by tak došlo k porušení zákonného důvodu, pro který byl pozemek p. č. 258/2, jehož součástí je stavba č. p. 79, obč. vyb. v k. ú. Bosonohy převeden městu Brnu bezúplatně

- že ZMČ Brno-Bosonohy č. 1 l/VII/13 nedoporučuje pokračovat v projektu výstavba PENNY a neschvaluje záměr prodeje níže uvedených pozemků v k. ú. Bosonohy

 

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:

- p. č. 258/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 901 m²

- p. č. 258/2 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 510 m²

- p. č. 258/3 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m²

- část p. č. 258/4 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m²

- část p. č. 258/5 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m²

- p. č. 258/11 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m²

- p. č. 259 − ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1501 m²

- p. č. 260 − zahrada o výměře 398 m²

- p. č. 261− ostatní plocha, neplodná půda o výměře 530 m²

vše v k. ú. Bosonohy.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 nepř.

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

50.

Záměr prodeje pozemku p. č. 370/8 a p. č. 370/108 v k. ú. Dolní Herpšice – RM7/04777

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- skutečnost, že o prodej pozemku p. č. 370/8 v k. ú. Dolní Heršpice požádala 1. zahradnická, a. s.

- skutečnost, že o prodej pozemků p. č. 370/8 a p. č. 370/108 v k. ú. Dolní Heršpice požádala spol. ALBA CR spol. s r.o.

- skutečnost, že MČ Brno-jih navrhuje pozastavení prodeje pozemků p. č. 370/8 a p. č. 370/108 v k. ú. Dolní Heršpice z důvodu plánovaného majetkoprávního vypořádání pozemků v ul. Pěstitelská.

 

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:

- p. č. 370/8 − zast. pl. a nádv., o výměře 144 m²

- p. č. 370/108 − ost. pl., jiná pl., o výměře 488 m²

vše v k. ú. Dolní Heršpice.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 nepř.

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

51.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1427/1 v k. ú. Obřany v ul. Bílovická – RM7/04778

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

52.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 3160/1 a p. č. 3640 v k. ú. Kohoutovice při ul. Nedbalova – RM7/04793

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí  se záměrem prodeje

- části pozemku p. č. 3160/1 − ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1040-106/2015 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 3160/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 98 m² v k. ú. Kohoutovice,

- části pozemku p. č. 3640 zahrada v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1040-106/2015 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 3640/2 – zahrada, o výměře 44 m² v k. ú. Kohoutovice.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej:

- části pozemku p. č. 3160/1 − ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1040-106/2015 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 3160/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 98 m² v k. ú. Kohoutovice,

- části pozemku p. č. 3640 zahrada v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1040-106/2015 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 3640/2 – zahrada, o výměře 44 m² v k. ú. Kohoutovice,

o celkové výměře 142 m², xxxxx xxxxxxx (id. 1/2), xxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/4) a xxxxxxx xxxxxxx (id. 1/4) za dohodnutou kupní cenu 341.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

 

 

53.

Nabytí části pozemku p. č. 1004/6 nebo záměr směny pozemků p. č. 1006/2, 1008/2 za část pozemku p. č. 1004/6, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/04792

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města podanou manžely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx − směna pozemků p. č. 1006/2, 1008/2 o celkové výměře 300 m² ve vlastnictví SMB za část pozemku p. č. 1004/6 o výměře 29 m² ve vlastnictví manž. xxxxxxxx, vše k. ú. Brněnské Ivanovice nebo návrh na odkoupení části pozemku p. č. 1004/6 o výměře 29 m² z vlastnictví manž. xxxxxxxxxxxxx.

 

 

2. RMB nesouhlasí se záměrem směny

- pozemku p. č. 1006/2 – zahrada, o výměře 186 m²

- pozemku p. č. 1008/2 – zahrada, o výměře 114 m2

v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna.

 

3. RMB souhlasí

- s nabytím části pozemku p. č. 1004/6 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví manželů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- s návrhem kupní ceny za část pozemku p. č. 1004/6 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve výši 1.700,- Kč/m².

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

 

 

54.

Návrh nabytí garáží na pozemcích p. č. 141, 142 v k. ú. Zábrdovice a svěření MČ Brno-střed – RM7/04791

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí,

- skutečnost, že statutární město Brno vlastní při ulici Bratislavská pozemky p. č. 140/1, 141, 142, 143, 144 v k. ú. Zábrdovice, z nichž pozemky p.č. 141 a 142 v k. ú. Zábrdovice jsou zastavěny garážemi ve vlastnictví soukromých osob

- nabídku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o odkoupení budovy bez čp/če, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 141 v k. ú. Zábrdovice

- nabídku xxxxxxx xxxxxxxxxxx o odkoupení budovy bez čp/če, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 142 v k. ú. Zábrdovice za kupní cenu 85.000,- Kč

- žádost společnosti e-Finance, a. s. o prodej pozemku p. č. 140/1 v k. ú. Zábrdovice pro budoucí výstavbu budovy v souladu s Územním plánem města Brna

- skutečnost, že vlastníkům garáží nacházejících se na pozemcích p. č. 141, 142 v k. ú. Zábrdovice svědčí od 1. 1. 2014 předkupní právo k těmto pozemkům ve smyslu § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit úplatné nabytí:

 

- budovy bez čp/če, způsob využití garáž postavené na pozemku p. č. 141 v k. ú. Zábrdovice ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 85.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

- budovy bez čp/če, způsob využití garáž postavené na pozemku p. č. 142 v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví xxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 85.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Ø  vzít na vědomí

že dle článku 75 odst. 4 písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí budou nemovitosti-budovy bez čp/če, způsob využití garáže postavené na pozemcích p. č. 141 a p. č. 142, vše k. ú. Zábrdovice svěřené MČ Brno-střed v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II − bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

 

pro

 pro

pro

­­  pro

 

−−

 

pro

pro

 

 

55.

Návrh nabytí id. 1/50 budovy č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecky stadion za Lužánkami) a budov č. p. 581 a č. p. 582 stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 (fitness centrum a šatny), vše v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti VALC active, spol, s r. o. – RM7/04754

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

Ø  nabytí:

- id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1,

- budovy občanské vybavenosti č. p. 581 stojící na pozemku p. č. 834/4,

- budovy občanské vybavenosti č. p. 582 stojící na pozemku p. č. 834/5,

vše v k. ú. Ponava z vlastnictví VALC active, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 20.000.000,- Kč.

 

Ø  smlouvu o narovnání,

na základě které se statutární město Brno i společnost VALC active, spol. s r. o. zaváží vzít zpět veškeré své žalobní návrhy v soudních sporech vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 43 C 6/2015, 51 C 15/2010, 20 C 29/2012, 73 C 92/2014, 52 C 93/2010, 14 C 44/2012 a 45 C 77/2014 s tím, že žádná ze stran nebude po druhé straně v souvislosti s užíváním pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5, p. č. 834/6 a p. č. 841/1 v k. ú. Ponava a budovy č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1, vše v k. ú. Ponava, resp. spoluvlastnických podílů na nich, požadovat žádnou úhradu a každá strana si ponese náklady těchto soudních řízení ze svého, za podmínek smlouvy o narovnání a kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

 

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

 

JUDr.

Rusňáková.

 

M. Janíček