Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/15
konaného dne 2. února 2016

 
 

 

 

Body 9 a 10 byly projednány po bodu 18.
Body 57 a 75 byly projednány po bodu 33.
Body 48, 49 a 54 byly projednány po bodu 43.
Body 69 a 70 byly projednány po bodu 62.
Bod 108 byl projednán po bodu 79.

 

 

 

1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Bc. Miloslav Humpolíček, Bc. Barbora Maťáková.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/15 předložený RMB, ve znění změn.

 

5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/0955


ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 4. čtvrtletí roku 2015.

 

6.

Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) - ZM7/0998


1. ZMB stanovuje, v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMB s účinností od 2. 2. 2016 dle tabulky, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.ZMB schvaluje, v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny členů výborů ZMB, kteří nejsou členy ZMB, ve výši 3.500,- Kč měsíčně za členství ve výboru poskytované dle stejných Zásad odměňování jako pro neuvolněné členy ZMB, s účinností od 2. 2. 2016.

8.

Změna stanov Spolku pro GP ČR Brno, poskytnutí členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno, rozpočtové opatření - ZM7/0990


ZMB schvaluje

 • změnu stanov Spolku pro GP ČR Brno, se sídlem Radnická 366/4, 602 00 Brno, IČ 045 00 750, spočívající v rozšíření účelu a hlavní činnosti, která tvoří přílohu č. 2a těchto usnesení;
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí mimořádného členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno, se sídlem Radnická 366/4, 602 00 Brno, IČ 045 00 750;
 • poskytnutí mimořádného členského příspěvku z rozpočtu města Brna pro rok 2016 Spolku pro GP ČR Brno, se sídlem Radnická 366/4, 602 00 Brno, IČ 045 00 750, ve výši 10.000.000,- Kč;
 • poskytnutí členského příspěvku z rozpočtu města Brna pro rok 2016 Spolku pro GP ČR Brno, se sídlem Radnická 366/4, 602 00 Brno, IČ 045 00 750, ve výši 100,- Kč.


 

 

11.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna,  kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM7/1000

1.ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.

***
2.ZMB ukládá Radě města Brna vydat "úplné znění" této vyhlášky.
***
úkol č.: [Z7/15/11]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně]

 
 

13.

Rozpočtové opatření   -   neinvestiční příspěvek Kanceláři architekta města Brna, p. o. - ZM7/0981

1.ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu rezervy běžných výdajů Odboru územního plánování a rozvoje MMB do provozního příspěvku nově zřízené příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna, p. o. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

2.ZMB bere na vědomí skutečnost, že ředitel organizace Kancelář  architekta města Brna, příspěvková organizace, předloží ZMB finální verzi rozpočtu příspěvkové organizace KAM, p. o., pro rok 2016.

 

 

14.

Poskytnutí neinvestičního transferu ZŠ  a MŠ Pramínek, o. p. s., Heyrovského 13, Brno, a Cyrilometodějské církevní ZŠ, Lerchova 65, Brno, na podporu projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" v období jeho udržitelnosti, který je realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZM7/0993


1. ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičního transferu Základní škole a mateřské škole Pramínek, o. p. s., Heyrovského 13, Brno, ve výši 65 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 na zabezpečení financování mentorů;
 2. poskytnutí neinvestičního transferu Cyrilometodějské církevní ZŠ, Lerchova 65, Brno, ve výši 143 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 na zabezpečení financování mentorů;
 3. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních transferů z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1a)-1b) usnesení, které tvoří přílohu č. 5a, b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smluv o poskytnutí transferu.

15.

Poskytnutí neinvestičního transferu ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s., na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol" - ZM7/0994

1.ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičního transferu Základní škole a Mateřské škole Pramínek, o. p. s., Heyrovského 13, na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol";

 • uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 84.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Pramínek, o. p. s., Heyrovského 13, z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu.


 

16.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT ČR v rámci dotačního programu v investiční oblasti "Podpora materiálně technické základny sportu" vyhlášeného MŠMT ČR pro rok 2016 - ZM7/1040


ZMB schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci dotačního programu v investiční oblasti "Podpora materiálně technické základny sportu" vyhlášeného MŠMT ČR pro rok 2016 na realizaci projektu "Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT, ohřevu bazénové vody na Městském plaveckém stadionu za Lužánkami", která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

17.

Navýšení individuálních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016 organizacím poskytujícím zdravotnické služby, rozpočtové opatření - ZM7/0983


ZMB schvaluje

 • navýšení adresně schválených individuálních dotací v rozpočtu města Brna na rok 2016 organizacím poskytujícím zdravotnické služby dle rozpisu uvedeného v "Přehledu organizací poskytujících zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2016", který tvoří přílohu č. 8a těchto usnesení;
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace individuálních dotací z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 8b těchto usnesení;
 • uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena individuální dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna, uvedenými v "Přehledu organizací poskytujících zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná individuální dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2016" za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 8c těchto usnesení.


 

18.

Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0989


ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 21.096 tis. Kč dle tabulek B+C+E+F "Neinvestiční dotace spolkům na podporu vrcholového sportu pro rok 2016" z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace − Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s celoroční činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii, které tvoří přílohu č. 9a těchto usnesení;
 2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve výši 38.904 tis. Kč dle tabulek A+D "Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům − právnickým osobám, na podporu vrcholového sportu pro rok 2016" z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 − neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace − Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s celoroční činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii, které tvoří přílohu č. 9a těchto usnesení;
 3. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám, která tvoří přílohu č. 9b těchto usnesení;
 4. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1) a 2) za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na podporu vrcholového sportu ve městě Brně, které tvoří přílohu č. 9c těchto usnesení.


 

 

9.

Schválení členství statutárního města Brna ve spolku "Otevřená města, z. s.", rozpočtové opatření - ZM7/0963

1.ZMB schvaluje

 • založení spolku s názvem " Otevřená města, z. s.;
 • členství statutárního města Brna ve spolku "Otevřená města, z. s.";
 • text stanov spolku " Otevřená města, z. s.", který tvoří přílohu č. 10a těchto usnesení;
 • poskytnutí peněžitého vkladu ve výši 1,50 Kč na jednoho obyvatele dle stanov spolku;
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10b těchto usnesení, z důvodu výdajů spojených s členstvím statutárního města Brna ve spolku "Otevřená města, z. s."

2.ZMB souhlasí se jmenováním Bc. Marcela Kolaji jako předsedy výboru spolku "Otevřená města, z. s.".

3.ZMB pověřuje

 • Mgr. Jiřího Ulipa zastupováním statutárního města Brna na členské schůzi spolku "Otevřená města, z. s.";
 • Ing. Pavla Staňka jako náhradníka pro zastupování statutárního města Brna na členské schůzi spolku "Otevřená města, z. s.";

***
4.ZMB ukládá Mgr. Jiřímu Ulipovi zajistit na nejbližší schůzi spolku následující změnu stanov:

 • vypustit bod 5.3.3,
 • upravit bod 3.1.1 následujícím způsobem: "Hájí společné zájmy svých členů" změnit na "Hájí společné zájmy svých základních členů",
 •  bod 10.8 změnit tak, aby majetek byl rozdělen v poměru odpovídajícím členským příspěvkům mezi stávající členy,
 •  iniciovat po založení spolku převolení všech orgánů.
  ***
  úkol č.: [Z7/15/09]
  zodpovídá: Mgr. Ulip [3261]
  termín: [na nejbližší schůzi spolku]

  5.ZMB podmiňuje poskytnutí příspěvku zapracováním a prosazením těchto změn.

   
   
   
   

 • 10.

  Schválení členství statutárního města Brna, městské části Brno-střed, jako zakládajícího člena spolku "Otevřená města, z. s." - ZM7/1025


  ZMB souhlasí s účastí statutárního města Brna, městské části Brno-střed, jako zakládajícího člena spolku "Otevřená města, z. s." v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. i) Statutu města Brna.

   

  19.

  Poskytnutí dotací dle vyhlášených dotačních programů v oblasti kultury v roce 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0999


  ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 21.402 tis. Kč z rozpočtu města Brna − Odboru kultury MMB (včetně § a položek), subjektům uvedeným v tabulkách č. 1−10 Žádosti o dotace v oblasti kultury na rok 2016. Tabulky tvoří přílohu č. 11a těchto usnesení,
  2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována,
  3. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1. za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v roce 2016, která tvoří přílohu č. 11c těchto usnesení.


   

  20.

  Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2016 (program I) - rozpočtové opatření - ZM7/0995


  1.ZMB schvaluje

  1. poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v celkové výši 61.648 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2016 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek), uvedeným v tabulce "Návrh dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2016 − program I", která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení;
  2. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1a) dle "Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace", která tvoří přílohu č. 12b těchto usnesení;
  3. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro rok 2016 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12c těchto usnesení, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována.


  2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

   
   

  21.

  Poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0992


  1.ZMB schvaluje

  1. projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog a zařazené do Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2016, jejíchž přehled tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení;
  2. poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog v celkové výši 4.927.000,-Kč podle "Přehledu financování projektů", který tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení;
  3. uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 podle "Vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Brna", která tvoří přílohu č. 13c těchto usnesení;

  1. rozpočtové opatření podle tabulky, která tvoří přílohu č 13d těchto usnesení z důvodu poskytnutí dotací subjektům s různou právní formou.


  2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem smluv a všech souvisejících dokumentů.

   

  22.

  Uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2016 s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - ZM7/0996


  1.ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016 organizacím poskytující služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna dle "Přehledu organizací", který tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení;
  2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací za "Podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016 organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna", které tvoří přílohu č. 14b těchto usnesení.


  2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

   

  23.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - ZM7/0985

  ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně v roce 2016.
  Smlouva tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  24.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z. s., na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně - ZM7/0987


  ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.734 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 Sportovnímu klubu Královo Pole, z. s., na úhradu provozních nákladů sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně v roce 2016.
  Smlouva tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  25.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně - ZM7/0986


  ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.387 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 TJ TESLA BRNO na úhradu provozních nákladů sportovního areálu TJ TESLA BRNO na Halasově nám. v roce 2016.
  Smlouva tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   

  26.

  Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně - ZM7/0982


  1.ZMB schvaluje

  • smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Brna na rok 2016 mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně, která tvoří přílohu č. 18a těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;
  • rozpočtové opatření, dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18b těchto usnesení.


  2.ZMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.


   

  27.

  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a STAREZ-SPORT, a. s. - ZM7/0988


  1.ZMB schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 7413170149 ze dne 23. 1. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 2013, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ-SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ 269 32 211, jako poskytovatelem služeb. Dodatek č. 3 tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem tohoto dodatku.

  28.

  Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Národního divadla Brno, příspěvkové organizace - ZM7/0957


  ZMB schvaluje, ve smyslu ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodatek č. 3 ke zřizovací listině Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  29.

  Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů - únor 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0997


  ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení, za účelem přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

   

  30.

  Projekt  "Řízení ITI" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0969


  1.ZMB schvaluje

  • posouzení projektu "Řízení ITI", které tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;
  • zařazení projektu ORG 5304 "Řízení ITI" s celkovými náklady ve výši 5.141 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;
  • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Řízení ITI".


  2.ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Řízení ITI" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

  ***
  3.ZMB ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Řízení ITI" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
  ***
  úkol č.: [Z7/15/30]
  zodpovídá: RMB [29]
  termín: [2016-03-25]

   

  31.

  Projekt  "Zprostředkující subjekt ITI" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0970


  1.ZMB schvaluje

  • posouzení projektu "Zprostředkující subjekt ITI", které tvoří přílohu č. 23a těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;
  • zařazení projektu ORG 5306 "Zprostředkující subjekt ITI" s celkovými náklady ve výši 3.250 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;
  • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 23b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Zprostředkující subjekt ITI".


  2.ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Zprostředkující subjekt ITI" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

  ***
  3.ZMB ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Zprostředkující subjekt ITI" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
  ***
  úkol č.: [Z7/15/31]
  zodpovídá: RMB [29]
  termín: [2016-03-25]

   

  32.

  Projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0977


  1.ZMB schvaluje

  • posouzení projektu "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk", které tvoří přílohu č. 24a. těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;
  • snížení celkových nákladů projektu ORG 5196 "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností" z 97.631 tis. Kč na 2.461 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činí 2.240 tis. Kč a běžné výdaje činí 221 tis. Kč;
  • zařazení projektu ORG 5307 "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" s celkovými náklady ve výši 111.000 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 110.700 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu výdajů města Brna;
  • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk".


  2.ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

  ***
  3.ZMB ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
  ***
  úkol č.: [Z7/15/32]
  zodpovídá: RMB [29]
  termín: [2016-03-30]

   
   

  33.

  Projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" - posouzení projektu - ZM7/0991


  1.ZMB schvaluje posouzení projektu "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)", které tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
  2.ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

  ***
  3.ZMB ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
  ***
  úkol č.: [Z7/15/33]
  zodpovídá: RMB [29]
  termín: [2016-03-31]

   

  57.

  Prodej a budoucí darování pozemků v k. ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO - ZM7/1026


  ZMB schvaluje

  a) prodej pozemků:
  - p. č. 238/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m²

  - p. č. 997/48 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 426 m²

  - p. č. 997/118 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.318 m²
  - p. č. 997/222 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 125 m²

  - p. č. 997/223 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.190 m²

  - p. č. 997/125 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.990 m²

  v k. ú. Kohoutovice,
  společnosti PS BRNO, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 13.501.332,- Kč + DPH,

  b) budoucí zřízení služebnosti vedení převěsových lan trolejového vedení, trakčních stožárů, provádění jejich oprav a údržby k prodávaným pozemkům ve prospěch Dopravního podniku města Brna, a. s., příp. dalších oprávněných osob uvedených prodávajícím;

  c) budoucí zřízení služebnosti umístění veřejného osvětlení, provádění jeho oprav a údržby k prodávaným pozemkům ve prospěch Technických sítí Brno, akciová společnost, příp. dalších oprávněných osob uvedených prodávajícím,

  za podmínek kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebností, která tvoří přílohu
  č. 26a těchto usnesení;

  d) budoucí darování pozemků
  - část p. č. 238/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 539 m²
  - část p. č. 846/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1227 m²

  - část p. č. 997/126 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 22 m²

  - část p. č. 997/133 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1949 m²
  - část p. č. 2030 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m²

  - část p. č. 2031 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²
  - část p. č. 2033 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 75 m²

  - část p. č. 2035 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 19 m²
  - část p. č. 2036 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

  vše v k. ú. Kohoutovice,
  z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje a za podmínek
  smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která tvoří přílohu č. 26b těchto usnesení. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

   
   

  75.

  Budoucí nabytí pozemků v k. ú. Trnitá v návaznosti na plánovanou budoucí výstavbu veřejné dopravní a technické infrastruktury - lokalita Vlněna - ZM7/1045


  1.ZMB bere na vědomí žádost společnosti CTP Property XVII, spol. s r. o., o projednání dalšího postupu a formy smluvního závazku mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Property XVII, spol. s r. o., ze dne 23. 9. 2015.

  2.ZMB schvaluje

  a) budoucí bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 31/22 - vodní plocha,
  - p. č. 32/4 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,
  - p. č. 32/6 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 32/8 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 32/18 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 32/19 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,
  - p. č. 32/20 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 32/21 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 32/22 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 40/2 - ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
  - p. č. 1147/4 - ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
  - p. č. 1157/2 - ostatní plocha, způsob využití jiná plocha
  částí pozemků
  - p. č. 32/5 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 32/7 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 32/9 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 32/11 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,
  - p. č. 715/1 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,
  - p. č. 717/1 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 1155/1 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 1155/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
  - p. č. 1156 - ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
  vše v k. ú. Trnitá,
  z vlastnictví společnosti CTP Property XVII, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy a smlouvy o vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury mezi statutárním městem Brnem, CTP Property XVII, spol. s r. o., CTP Invest, spol. s r. o., Bor Logistics, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 27a těchto usnesení,

   
  b) zřízení zástavního práva ve prospěch statutárního města Brna k pozemkům v k. ú. Šlapanice u Brna uvedeným v čl. I. smlouvy o zřízení zástavního práva za podmínek smlouvy o zřízení zástavního práva, která tvoří přílohu č. 27b těchto usnesení.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  3.ZMB souhlasí s postoupením části pohledávky společnosti Bor Logistics, spol. s r. o., vůči statutárnímu městu Brnu na vrácení části kauce ve výši 5.000.000,- Kč společnosti CTP Property XVII, spol. s r. o., která bude považována za zálohu na poskytnutí nenávratného finančního příspěvku ve výši 5.000.000,- Kč na budování veřejné dopravní a technické infrastruktury za podmínek smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy a smlouvy o vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury mezi statutárním městem Brnem, CTP Property XVII, spol. s r. o., CTP Invest, spol. s r. o., Bor Logistics, spol. s r. o.

   

  34.

  Projekt "Zateplení ZŠ Laštůvkova" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0984


  1.ZMB schvaluje

  • posouzení projektu "Zateplení ZŠ Laštůvkova", které tvoří přílohu č. 28a těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;
  • zařazení projektu ORG 5302 "Zateplení ZŠ Laštůvkova" s celkovými náklady ve výši 87.375 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;
  • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 28b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Zateplení ZŠ Laštůvkova".


  2.ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Laštůvkova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

  ***
  3.ZMB ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Laštůvkova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
  ***
  úkol č.: [Z7/15/34]
  zodpovídá: RMB [29]
  termín: [2016-04-05]

   
   
   
   

  35.

  Projekt "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I" - smlouva o partnerství - ZM7/0976


  ZMB schvaluje text smlouvy o partnerství k projektu "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I", který tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  36.

  Projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno-Řečkovice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0971


  1.ZMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno - Řečkovice".

  2.ZMB souhlasí se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno-Řečkovice", které jsou nedílnou součástí změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 30a těchto usnesení.

  3.ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11092836 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno-Řečkovice", který tvoří přílohu č. 30b těchto usnesení.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

   

  37.

  Projekt "Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0973


  1.ZMB bere na vědomí změnové rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice".

  2.ZMB souhlasí se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice", které jsou nedílnou součástí změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 31a těchto usnesení.

  3.ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11093116 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice", který tvoří přílohu č. 31b těchto usnesení.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

   
   

  38.

  Projekt IPRM "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0972


  ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice", který tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  39.

  Záměr prodeje nebytových jednotek v domech Osová 2, 4, 6, 8 v Brně - ZM7/1003


  ZMB neschvaluje záměr prodeje vymezených nebytových jednotek

  • č. 579/101 v budově č. p. 579, postavené na pozemku p. č. 2758 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 2758 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Starý Lískovec;
  • č. 591/101 a č. 591/102 v budově č. p. 591, postavené na pozemku p. č. 2759 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 2759 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Starý Lískovec;
  • č. 593/101, č. 593/102 a č. 593/103 v budově č. p. 593, postavené na pozemku p. č. 2760 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 2760 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Starý Lískovec;
  • č. 596/101 v budově č. p. 596, postavené na pozemku p. č. 2761 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 2761 - zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Starý Lískovec


   
   

  40.

  Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32 odst. 5 písm. o) - Prodej domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně pozemků - ZM7/1006


  1.ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod 32 odst. 5 písm. o), které znělo:

  "Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5952 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m² se stavbou č. p. 778, Filipova 12, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 5953 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 228 m² se stavbou č. p. 777, Filipova 10, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 5954 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 231 m² se stavbou č. p. 776, Filipova 8, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 6227/6 - ostatní plocha o výměře 58 m², pozemku p. č. 6234/3 - ostatní plocha o výměře 15 m², pozemku p. č. 6234/5 - ostatní plocha o výměře 9 m², vše v  k. ú. Bystrc, město Brno, městská část Brno-Bystrc, za cenu ve výši 30.495.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


  tak, že se text "za cenu ve výši 30.495.000,- Kč" nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 28.125.000,- Kč".
  2.ZMB schvaluje prodej
  - pozemku p. č. 5952 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m², se stavbou č. p. 778, způsob využití bydlení,
  - pozemku p. č. 5953 − zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 228 m², se stavbou č. p. 777, způsob využití bydlení,
  - pozemku p. č. 5954 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 231 m², se stavbou č. p. 776, způsob využití bydlení,
  - pozemku p. č. 6227/6 − ostatní plocha, o výměře 58 m²
  - pozemku p. č. 6234/3 − ostatní plocha, o výměře 15 m²
  - pozemku p. č. 6234/5 − ostatní plocha, o výměře 9 m²

  vše v k. ú. Bystrc, město Brno, městská část Brno-Bystrc,
  Bytovému družstvu Filipova 8, 10, 12, Brno, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  41.

  Prodej podílu o velikosti 3448/115061 na pozemku p. č. 1843, k. ú. Královo Pole - Slovinská 45 - ZM7/1005

  ZMB schvaluje prodej podílu o velikosti 3448/115061 na pozemku p. č. 1843 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 329 m², k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, vlastníkovi jednotky č. 1205/1 v budově č. p. 1205, Slovinská 45, postavené na uvedeném pozemku a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  42.

  Prodej pozemků p. č. 5897/4, p. č. 6490/4, p. č. 6490/5, k. ú. Bystrc - ZM7/1004


  ZMB schvaluje prodej pozemků
  - p. č. 5897/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m²,

  - p. č. 6490/4 - ostatní plocha, o výměře 5 m²,
  - p. č. 6490/5 - ostatní plocha, o výměře 30 m²,

  vše v Brně, k. ú. Bystrc,
  do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě č. p. 815 na ulici Černého 45, postaveném na pozemcích p. č. 5897/1 a p. č. 5897/4 v Brně, k. ú. Bystrc a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  43.

  Prodej pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole - ZM7/1002


  ZMB trvá na svém usnesení ZMB č. Z6/032 konaném dne 18. 3. 2014, bod 58, kterým byl schválen prodej pozemků
  - p. č. 3672 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 170 m²,

  - p. č. 3673 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 163 rn²,
  - p. č. 3674 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m²,
  - p. č. 3675 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m²,

  - p. č. 3680/5 - zahrada, o vým&#$01ře 73 m²,
  - p. č. 3682/4 - ostatní plocha, o výměře 34 m²

  a části pozemku
  - p. č. 3680/4, dle GP č. 2809-46/2013 ze dne 7. 3. 2013, označené jako p. č. 3680/7 - zahrada, o výměře 282 m²,

  vše v Brně, k. ú. Královo Pole,
  do vlastnictví Bytového družstva Sv. Čecha 99, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

   

  48.

  Prodej pozemků p. č. 8954, 8957 v k. ú. Židenice - ZM7/1043

  ZMB schvaluje prodej

  - pozemku p. č. 8954 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m²

  v k. ú. Židenice,
  manželům xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 94.600,- Kč;

  - pozemku p. č. 8957 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m²

  v k. ú. Židenice,
  xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 94.600,- Kč

  a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  49.

  Prodej pozemků p. č. 359/2, p. č. 360/2 a id. 1/4 pozemků p. č. 360/3, p. č. 363/3, p. č. 364/3 a p. č. 368 v k. ú. Trnitá - ZM7/1041

  ZMB schvaluje prodeje pozemků
  - p. č. 359/2 - zahrada, o výměře 97 m²
  - p. č. 360/2 - zahrada, o výměře 112 m²

  a id. 1/4 pozemků
  - p. č. 360/3 - zahrada, o výměře 24 m²

  - p. č. 363/3 - zahrada, o výměře 61 m²
  - p. č. 364/3 - zahrada, o výměře 108 m²
  - p. č. 368 - zahrada, o výměře 149 m²

  vše v k. ú. Trnitá,
  xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 797.328,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  54.

  Prodej části pozemku p. č. 487 v k. ú. Jehnice v ul. Lelekovická - ZM7/1035


  ZMB schvaluje prodej části pozemku
  - p. č. 487 - zahrada, v k. ú. Jehnice, geometrickým plánem č. 840-269/2015 pro k. ú. Jehnice nově označené jako pozemek p. č. 487/3 zahrada, o v&#$06měře 122 m²

  v k. ú. Jehnice,
  xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 216.696,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  44.

  Prodej pozemků p. č. 749/1 a p. č. 750 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Šoustalova - ZM7/1029


  ZMB schvaluje prodej pozemků
  - p. č. 749/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 176 m²
  - p. č. 750 - zahrada, o výměře 149 m²

  vše v k. ú. Starý Lískovec,
  o celkové výměře 325 m², xxxxx za dohodnutou kupní cenu 846.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


   
   

  45.

  Prodej pozemků p. č. 573, p. č. 579 a p. č. 580, vše v k. ú. Lesná v ul. Hlohová - ZM7/1027


  ZMB schvaluje

  a) prodej pozemku p. č. 573 - zahrada, o výměře 173 m², v k. ú. Lesná, xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 294.100,- Kč;

  b) prodej pozemků:
  - p. č. 579 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²
  - p. č. 580 - zahrada, o výměře 129 m²

  vše v k. ú. Lesná, o celkové výměře 151 m², manželům xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 256.700,- Kč,

  a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  46.

  Prodej pozemků p. č. 560/4, p. č. 562/9 a částí p. č. 562/1 v k. ú. Komárov -ZM7/1028


  1.ZMB schvaluje prodej pozemků
  - p. č. 560/4 − orná půda, o výměře 38 m²

  - p. č. 562/9 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²

  - p. č. 562/19 − orná půda, o výměře 1.384 m²

  - p. č. 562/17 − orná půda, o výměře 26 m²

  - p. č. 562/18 − orná půda, o výměře 442 m²

  vše v k. ú. Komárov,
  společnosti SQS, spol. s. r. o., za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.415.070,- Kč.

   
  2.ZMB schvaluje zřízení služebnosti uložení kanalizační stoky DN 2700/2400 na pozemku p. č. 562/19 v k. ú. Komárov, omezení činností v ochranném pásmu a právo chůze a jízdy pro statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

  a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  47.

  Prodej pozemků p. č. 6474/3, 6476/31, 6476/59 v k. ú. Židenice - ZM7/1042


  ZMB schvaluje prodej pozemků

  - p. č. 6474/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

  v k. ú. Židenice,
  manželům xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 33.240,-Kč;

  - p. č. 6476/31 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

  v k. ú. Židenice,
  xxxxx za dohodnutou kupní cenu 31.628,-Kč;

  - p. č. 6476/59 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 19 m²

  v k. ú. Židenice,
  manželům xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 31.628,-Kč

  a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  50.

  Prodej pozemku p. č. 673/11 v k. ú. Jehnice při ul. Plástky - ZM7/1037


  ZMB schvaluje prodej pozemku
  - p. č. 673/11 - orná půda, o výměře 51 m²

  v k. ú. Jehnice,
  xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 41.310,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  51.

  Prodej pozemku p. č. 1801 v k. ú. Chrlice - ZM7/1033


  ZMB schvaluje prodej

  - části pozemku p. č. 1801 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 77 m²

  v k. ú. Chrlice, (dle GP č. 1635-307/2015 pozemek p. č. 1801/1), jejíž součástí je studna, xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 179.290,-Kč;

   
   
  - části pozemku p. č. 1801 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²

  v k. ú. Chrlice, (dle GP č. 1635-307/2015 pozemek p. č. 1801/2) xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 2.770,-Kč;

  a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  52.

  Prodej dvou částí pozemku p. č. 837/1, k. ú. Bystrc - ZM7/1032


  ZMB schvaluje prodej dvou částí pozemku
  - p. č. 837/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m² a 9 m²

  k. ú. Bystrc, oddělených dle geometrického plánu č. 2851-33/2013 a v něm označených jako
  - p. č. 837/6 - zastavěná plocha o výměře 3 m²

  - p. č. 837/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²,

  oba k. ú. Bystrc,
  xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 42.200,-Kč + 15 % DPH, tj. 6.330,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  53.

  Prodej části pozemku p. č. 1363 v k. ú. Obřany v ul. Fryčajova - ZM7/1036


  ZMB schvaluje prodej
  - části pozemku p. č. 1363 - zahrada, v k. ú. Obřany, geometrickým plánem č. 1490-322/2015 pro k. ú. Obřany nově označené jako pozemek p. č. 1363/1 - zahrada, o výměře 65 m², v k. ú. Obřany,
  manželům xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 112.540,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  55.

  Prodej části pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Nedbalova - ZM7/1034


  ZMB schvaluje prodej části pozemku
  - p. č. 104/1 - ostatní plocha, jiná plocha,
  v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1010-78/2014 pro k. ú. Kohoutovice nově označené jako pozemek p. č. 104/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m²

  v k. ú. Kohoutovice,
  manželům xxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu 305.512,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   
   

  56.

  Prodej pozemků p. č. 722/2, 724/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice, svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 724/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/1031

  1. ZMB ruší usnesení zasedání ZMB č. Z4/034 konaného dne 23. 5. 2006, bod č. 67, které zní:

  "ZMB schvaluje prodej pozemku

 •  p. č. 722/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 184 m2
  v k. ú. Brněnské Ivanovice
  xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 36.800,- Kč s podmínkou zaplacení úhrady za užívání pozemku za dva roky zpětně ve výši 7.360,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení."


  2.ZMB schvaluje

  a) prodej pozemků
  - p. č. 722/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 184 m²

  - p. č. 724/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m²

  v k. ú. Brněnské Ivanovice,
  xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 429.189,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

  b) MČ Brno-Tuřany svěření pozemku
  - p. č. 724/1 - ostatní plocha, o výměře 135 m²

  v k. ú. Brněnské Ivanovice,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4.

   

 • 58.

  Změna usnesení ZMB č. Z6/032, bod č. 59 - Prodej pozemku p. č. 3676/2, k. ú. Královo Pole - ZM7/1001


  ZMB mění usnesení Z6/032. zasedání ZMB konaného od 18. 3. 2014, bod 59, které znělo:

  "ZMB schvaluje prodej pozemků
  - p. č. 3676/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 208 m²
  - p. č. 3678 - ostatní plocha, o výměře 297 m²

  - p. č. 3679/1 - ostatní plocha, o výměře 156 m²
  - p. č. 3680/6 - zahrada, o výměře 9 m²

  a části pozemku p. č. 3680/4, dle GP č. 2809-46/2013 ze dne 7. 3. 2013, označené jako p. č. 3680/4 - zahrada, o výměře 391 m², vše v Brně, k. ú. Královo Pole, do vlastnictví BD Sv. Čecha 101, bytové družstvo, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení."

  takto:

  ZMB schvaluje prodej pozemku
  - p. č. 3676/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 208 m²

  v Brně, k. ú. Královo Pole,
  do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domech č. p. 1863, č. p. 1884, č. p. 2726, č. p. 2730 na ulici Sv. Čecha 101 a-d, postavených na pozemcích p. č. 3676/1, p. č. 3676/2, p. č. 3677/1, p. č. 3677/2, vše v Brně, k. ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 728.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  59.

  Změna části usnesení Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 48 - prodej části pozemku p. č. 2198/7 v k. ú. Bosonohy v ul. Křivánky - ZM7/1044


  ZMB mění část usnesení Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 6. 10. 2015, bod č. 48, která zní:

  "ZMB schvaluje prodej

  • č&#$07sti pozemku p. č. 2198/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m², v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1767-40/2014 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2198/17 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 2 m², v k. ú. Bosonohy, xxxxxxxxxx (id. ½) a xxxxxxxxxxi (id. ½) za dohodnutou kupní cenu 5.992,- Kčí."

  takto:

  ZMB schvaluje prodej části pozemku
  - p. č. 2198/7 - ostatní plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 2 m²

  v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1767-40/2014 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2198/17 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²

  v k. ú. Bosonohy,
  manželům xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 5.992,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  60.

  Nabytí pozemku p. č. 1036/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM7/0946

  ZMB schvaluje nabytí pozemku
  - p. č. 1036/3 - o výměře 3 m²

  v k. ú. Žebětín,
  za dohodnutou kupní cenu 7.320,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  61.

  Nabytí pozemku p. č. 1045/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM7/0947

  ZMB schvaluje

  - nabytí id. ¼ pozemku p. č. 1045/4 - o výměře 4 m²

  v k. ú. Žebětín,
  za dohodnutou kupní cenu 1.550,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy,
  - nabytí id. ½ pozemku p. č. 1045/4 - o výměře 4 m²

  v k. ú. Žebětín,
  za dohodnutou kupní cenu 3.100,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy,

  - nabytí id. ¼ pozemku p. č. 1045/4 - o výměře 4 m²

  v k. ú. Žebětín,
  za dohodnutou kupní cenu 1.550,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

  Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  62.

  Nabytí pozemku p. č. 3805/4 - o výměře 465 m2, v k. ú. Královo Pole, pro akci "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - ZM7/0948

  ZMB schvaluje nabytí pozemku
  - p. č. 3805/4 − ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 465 m²

  v k. ú. Královo Pole,
  z vlastnictví Českých drah, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 709 94 226, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 400.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  69.

  Nabytí pozemku p. č. 88/7 v k. ú. Komárov - ZM7/0951


  ZMB schvaluje nabytí pozemku
  - p. č. 88/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m²

  v k. ú. Komárov,
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 89.700,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  70.

  Nabytí pozemků p. č. 310/3 a 317 v k. ú. Soběšice - ZM7/0954


  ZMB schvaluje nabytí pozemků
  - p. č. 310/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 87 m²

  - p. č. 317 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 7 m²

  v k. ú. Soběšice,
  ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 183.300,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  63.

  Nabytí pozemků p. č. 1713/83 a 1713/84, oba v k. ú. Bystrc - ZM7/0962

  ZMB schvaluje nabytí pozemků
  - p. č. 1713/83 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 784 m²

  - p. č. 1713/84 - ostatní plocha, ostatn&#$08 dopravní plocha, o výměře 222 m²

  oba v k. ú. Bystrc,
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 737.700,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  64.

  Nabytí pozemku p. č. 6265/12 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/0964


  ZMB schvaluje nabytí pozemku
  - p. č. 6265/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 674 m²

  v k. ú. Žabovřesky,
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.145.800,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  65.

  Nabytí pozemku p. č. 1486/12 v k. ú. Komín - ZM7/0966

  ZMB schvaluje nabytí pozemku
  - p. č. 1486/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m²,

  v k. ú. Komín,
  ve vlastnictví společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000, - Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  66.

  Nabytí pozemků při ulici Podveská v k. ú. Komín - ZM7/0967

  ZMB schvaluje nabytí pozemků:
  - p. č. 1178/10 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 34 m²

  - p. č. 1178/11 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 19 m²
  - p. č. 1178/12 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²
  - p. č. 1178/13 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m²

  - p. č. 1178/14 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 27 m²
  - p. č. 1178/15 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m²
  - p. č. 1178/16 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 78 m²

  - p. č. 1178/17 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 128 m²
  - p. č. 1199/4 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m²
  - p. č. 1199/5 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²

  - p. č. 1199/6 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m²
  - p. č. 1199/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m²

  - p. č. 1199/8 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 18 m²

  - p. č. 1199/9 − ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 60 m²
  - p. č. 1199/10 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m²
  - p. č. 1237/4 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m²

  - p. č. 1237/5 − ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m²
  - p. č. 1368/12 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²
  - p. č. 1368/13 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m²

  - p. &#$03. 1368/14 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 167 m²

  - p. č. 1368/15 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m²

  - p. č. 1368/16 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 137 m²
  - p. č. 1368/26 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²
  - p. č. 1368/27 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²

  - p. č. 1368/28 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 2 m²
  - p. č. 1368/29 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²

  - p. č. 1368/30 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 17 m²

  vše v k. ú. Komín,
  ve vlastnictví společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  67.

  Nabytí pozemků při ulici Letecká v k. ú. Líšeň - ZM7/0958


  ZMB schvaluje nabytí pozemků
  - p. č. 3278/350 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 75 m²
  - p. č. 3278/517 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

  - p. č. 3278/518 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 510 m²
  - p. č. 3278/519 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 121 m²

  vše v k. ú. Líšeň,
  ve vlastnictví společnosti DOMING, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  68.

  Nabytí pozemku p. č. 5037/144 v k. ú. Líšeň - ZM7/0953


  ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
  - p. č. 5037/144 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

  v k. ú. Líšeň,
  ve vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  71.

  Nabytí pozemků p. č. 2540/58 a 2540/68, oba v k. ú. Líšeň - ZM7/0968


  ZMB schvaluje nabytí pozemků
  - p. č. 2540/58 − ostatní plocha, silnice, o výměře 716 m²

  - p. č. 2540/68 − ostatní plocha, silnice, o výmě&#$04e 177 m²

  oba v k. ú. Líšeň,
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 782.410,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  72.

  Nabytí pozemku p. č. 1057/3 v k. ú. Černá Pole - ZM7/0952


  ZMB schvaluje nabytí pozemku

 • p. č. 1057/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²,

  v k. ú. Černá Pole,
  ve vlastnictví xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.820,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

 • 73.

  Nabytí pozemků p. č. 4767/337 a p. č. 4812/10, k. ú. Královo Pole - ZM7/1008


  ZMB schvaluje nabytí pozemků
  - p. č. 4767/337 - orná půda, o výměře 25 m²

  - p. č. 4812/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 43 m²

  oba v k. ú. Královo Pole,
  z vlastnictví xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 68.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  74.

  Nabytí části pozemku p. č. 900/2 v k. ú. Zábrdovice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1015


  ZMB schvaluje nabytí části pozemku
  - p. č. 900/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 786 m²

  v k. ú. Zábrdovice, označené dle geometrického plánu č. 1009-359/2015 jako pozemek p. č. 900/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 208 m²

  v k. ú. Zábrdovice,
  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictv&#$08 statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 181.000,- Kč (tj. cca 870,-Kč/m²) s tím, že statuární město Brno bude poplatníkem daně z nabytí nemovité věci, za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  76.

  Nabytí komunikační stavby při ulici Podveská v k. ú. Komín - ZM7/0949

  ZMB schvaluje nabytí komunikační stavby při ulici Podveská - vozovky, chodníků, vjezdů, parkovacích stání a zpevněných ploch na pozemcích p. č. 1178/10, p. č. 1178/12, p. č. 1178/13, p. č. 1178/15, p. č. 1178/16, p. č. 1178/17, p. č. 1199/4, p. č. 1199/5, p. č. 1199/7, p. č. 1199/9, p. č. 1199/10, p. č. 1191/14, p. č. 1191/21, p. č. 1191/23, p. č. 1191/24, p. č. 1191/26, p. č. 1197/27, p. č. 1237/4, p. č. 1237/5, p. č. 1368/13, p. č. 1368/14, p. č. 1368/16, p. č. 1368/26, p. č. 1368/28, p. č. 1368/29, p. č. 1486/39 a na částech p. č. 1486/41, p. č. 1178/11, p. č. 1178/14, p. č. 1191/22
  v k. ú. Komín,
  ve vlastnictví společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  77.

  Nabytí komunikační stavby při ulici Těžební v k. ú. Černovice - ZM7/0961


  ZMB schvaluje bezúplatné nabytí komunikační stavby - vjezdu při ulici Těžební na pozemku p. č. 2828/218, v k. ú. Černovice,
  ve vlastnictví společnosti ERGOZET s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  78.

  Nabytí komunikační stavby při ulici Letecká v k. ú. Líšeň - ZM7/0960


  ZMB schvaluje nabytí komunikační stavby při ulici Letecká - vozovky, chodníku a parkovacích stání na pozemcích p. č. 3278/350, 3278/517, 3278/518, 3278/519, 3274/85 a 3274/91, v k. ú. Líšeň,
  ve vlastnictví společnosti DOMING, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  79.

  Nabytí komunikační stavby při ulici Jírova v k. ú. Líšeň - ZM7/0959

  ZMB schvaluje nabytí komunikační stavby při ulici Jírova - chodníku a parkovacích stání na pozemcích p. č. 7974/3, 7972/3, 7970/4, 7968/4, 7966/3, 7964/4, 7962/4, 7962/3, 7960/4, 5037/48, 5037/144 a na části p. č. 7946, v k. ú. Líšeň,
  ve vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  108.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM7/1050


  ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
  - p. č. 104/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5.265 m²,

  v k. ú. Komín,
  z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  80.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 7608/2, 7623/47, 7623/68, 7623/167, 7623/183 v k. ú. Židenice z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a. s., svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady a MČ Brno-Židenice - ZM7/1030


  ZMB schvaluje

  a) bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 7608/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 204 m²

  v k. ú. Židenice,
  - p. č. 7623/47 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 57 m², jehož součástí je stavba spojovacího chodn&#$08ku s jednostranným zábradlím
  - p. č. 7623/68 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 78 m²

  - p. č. 7623/167 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 235 m², jehož součástí je stavba opěrné zdi z betonových tvárnic
  - p. č. 7623/183 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 85 m²

  v k. ú. Židenice,
  z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí, které tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

  b) MČ Brno-Vinohrady svěření pozemků
  - p. č. 7608/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 204 m²
  - p. č. 7623/47 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 57 m²

  - p. č. 7623/68 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 78 m²

  - p. č. 7623/167 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 235 m²

  v k. ú. Židenice,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4, ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva statutárního města Brna do katastru nemovitostí;

  c) MČ Brno-Židenice svěření pozemku:
  - p. č. 7623/183 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 85 m²

  v k. ú. Židenice,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4, ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva statutárního města Brna do katastru nemovitostí.

   
   

  81.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3706/11 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR - Správa nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci - ZM7/1009


  1.ZMB bere na vědomí skutečnosti, že:

  • ze strany Správy nemovitostí města Brna byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, na kterou je vedeno u Státního pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj restituční řízení pod sp. zn. 3239/92 a statutární město Brno uzavřením této smlouvy vstupuje do práv a povinností povinné osoby dle ustanovení § 5 zák. č. 229/1991 Sb;
  • na pozemku vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení plynárenského zařízení v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2304- 59/2010 podle čl. II smlouvy ze dne 21. 3. 2011, z něhož je oprávněným RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Návrh na povolení vkladu byl podán na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město dne 15. 4. 2011 pod č. j. V-6699/2011-702.


  2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
  - p. č. 3706/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.436 m²

  v k. ú. Královo Pole,
  z majetku ČR - Správa nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, která tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  82.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1536/25 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM7/1010


  ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
  - p. č. 1536/25 - zahrada, o výměře 9 m²

  v k. ú. Stranice,
  z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 73. těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  83.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Staré Brno, Ivanovice, Obřany, Bohunice a Bystrc z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1016


  ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 1327/36 ostatní plocha, zeleň, o výměře 61 m², v k. ú. Staré Brno,
  - p. č. 1327/37 ostatní plocha, zeleň, o výměře 124 m², v k. ú. Staré Brno,
  - p. č. 1327/38 ostatní plocha, zeleň, o výměře 147 m², v k. ú. Staré Brno,
  - p. č. 1327/40 ostatní plocha, zeleň, o výměře 125 m², v k. ú. Staré Brno,
  - p. č. 1327/41 ostatní plocha, zeleň, o výměře 164 m², v k. ú. Staré Brno,
  - p. č. 1327/46 ostatní plocha, zeleň, o výměře 49 m², v k. ú. Staré Brno,
  - p. č. 1327/47 ostatní plocha, zeleň, o výměře 11 m², v k. ú. Staré Brno,
  - p. č. 1327/53 ostatní plocha, zeleň, o výměře 59 m², v k. ú. Staré Brno,
  - p. č. 1327/62 ostatní plocha, zeleň, o výměře 191 m², v k. ú. Staré Brno,
  - p. č. 345/23 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 99 m², v k. ú. Ivanovice,
  - p. č. 1126/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m², v k. ú. Ivanovice,
  - p. č. 1023/18 ostatní plocha, zeleň, o výměře 12 m², v k. ú. Obřany,
  - p. č. 1247/140 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m², v k. ú. Bohunice,
  - p. č. 1142/85 ostatní plocha, silnice, o výměře 127 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 39/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 276 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 39/32 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 266 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 39/72 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 1 m², v k. ú. Bystrc,
  z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  84.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1450/71 v k. ú. Komín a p. č. 6282/22 v k. ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR - ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/1018


  1.ZMB bere na vědomí

  a) skutečnosti, že:

  • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,
  • omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděné pozemky je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze je využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze je pronajímat po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděné pozemky, ani jejich část po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou nemovitá věc měla v době porušení závazku,
  • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
  • na předmětných pozemcích je umístěno (tramvajové těleso) dráha ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., chodník a silniční vegetace ve vlastnictví statutárního města Brna;


  b) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

  2.ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 1450/71 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 442 m², v k. ú. Komín,
  - p. č. 6282/22 - ostatní plocha, dráha, o výměře 1.902 m², v k. ú. Žabovřesky,
  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami, které tvoří přílohu č. 75a, b těchto usnesení. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

   
   
   
   
   

  85.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k.  ú. Bystrc, Černovice, Komárov, Královo Pole, Žabovřesky a Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/1017


  1ZMB bere na vědomí

  a) skutečnosti, že:

  • ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byly statutárnímu městu Brnu doručeny návrhy smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí (pozemků) s omezujícími podmínkami,
  • omezující a sankční podmínky v návrzích smluv spočívají mj. v tom, že převáděné pozemky je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze je využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze je pronajímat po dobu 10 let (v případě převáděných pozemků v k. ú. Židenice po dobu 15 let) od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu a dále v závazku města Brna nezcizit či nezatížit převáděné pozemky, ani jejich část, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny, kterou nemovitá věc měla v době porušení závazku a v případě převáděných pozemků v k. ú. Židenice ve zřízení věcného práva k tíži statutárního města Brna spočívajícího v závazku statutárního města Brna nezcizit převáděné pozemky v k. ú. Židenice a nezatížit je zástavním právem po dobu 15 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví,
  • statutární město Brno bude v případě uzavření uvedených smluv zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku,
  • na předmětných pozemcích jsou umístěny plochy zeleně, účelová komunikace, stezka pro cyklisty a pěší a dětské hřiště;


  b) neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do těchto návrhů smluv.

  2.ZMB schvaluje

  a) bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 39/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 39/81 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 31/69 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 39/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 32/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 33/6 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 48/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m², v k. ú. Bystrc,
  - p. č. 1847/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 457 m², v k. ú. Černovice,
  - p. č. 1563/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 261 m², v k. ú. Komárov,
  - p. č. 1563/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m², v k. ú. Komárov,
  - p. č. 1563/20 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m², v k. ú. Komárov,
  - p. č. 1563/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m², v k. ú. Komárov,
  - p. č. 3746/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 570 m², v k. ú. Královo Pole,
  - p. č. 2362/46 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 660 m², v k. ú. Žabovřesky,
  - p. č. 2362/47 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o vým&#$01ře 231 m², v k. ú. Žabovřesky,
  - p. č. 8395/5 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 56 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8395/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 149 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8398/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8398/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8400/13 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8404/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2.160 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8404/7 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 212 m², v k. ú. Židenice,
  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami a smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva, které tvoří přílohu č. 76a-g těchto usnesení. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB;

  b) zřízení věcného práva dle § 1761 občanského zákoníku k tíži statutárního města Brna spočívajícího v závazku statutárního města Brna nezcizit a nezatížit zástavním právem po dobu 15 let ode dne nabytí do svého vlastnictví převáděné pozemky:
  - p. č. 8395/5 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 56 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8395/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 149 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8398/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8398/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8400/13 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8404/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2.160 m², v k. ú. Židenice,
  - p. č. 8404/7 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 212 m², v k. ú. Židenice,
  za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva, která tvoří přílohu č. 76g těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  86.

  Změna části usnesení Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna - bod č.  91, a bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1019


  1.ZMB bere na vědomí skutečnosti, že:

  • Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z7/13 konaném dne 8. 12. 2015 pod bodem č. 91 schválilo mj. bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 4/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8.265 m², označeného dle geometrického plánu č. 2344-45/2012 jako pozemek p. č. 4/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6.867 m², v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna;
  • po projednání majetkové dispozice Z7/13. Zastupitelstvem města Brna dne 8. 12. 2015, pod bodem č. 91, byl ÚZSVM ze strany statutárního města Brna, zastoupeného na základě mandátní smlouvy č. 3, ve znění dodatku č. 7, společností Brněnské komunikace a.s., vzhledem k připravované stavbě "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" požádán o převod celého pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna.

  2.ZMB mění

  a) část usnesení Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 12. 2015, bod č. 91, která zní:

  "části pozemku p. č. 4/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8.265 m² označeného dle geometrického plánu &#$03. 2344-45/2012 jako pozemek p. č. 4/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6.867 m², v k. ú. Žabovřesky"


  takto:

  pozemku p. č. 4/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8.265 m²,

  v k. ú. Žabovřesky,

  b) v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-15/174 čl. II, odst. 1 a odst. 2, které zní:

  "1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k pozemku
  parc. č. 4/2, výměra 6 867 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Žabovřesky, který byl geometrickým plánem č. 2344-45/2012 ze dne 9. 11. 2012, vypracovaným Ing. Michalem Witiskou - geodetické práce, Svatopluka Čecha 9, 586 01 Jihlava, oddělen z pozemku, uvedeném v Čl. I. odst. 1. (dále jen " nemovitá věc"). S rozdělením vyslovil souhlas místně příslušný stavební úřad, Úřad městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Odbor stavební dne 5. 8. 2015 pod č. j. MCBZAB 07908/15/OS/KOVR. Shora uvedený geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy.
  2. Vlastnické právo k nemovité věci se bezúplatně převádí z důvodu hospodárnosti, v souladu s ust. § 22 odst. 2. zák. č. 219/2000 Sb. a v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na pozemku se nachází chodníky, silniční vegetace a z části veřejná zeleň, uliční stromořadí (chráněná lipová alej). "


  takto:

  1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k nemovité věci uvedené v Čl. I. odst. 1. této smlouvy (dále jen "nemovitá věc") se všemi součástmi (trvalé porosty - chráněná lipová alej) a nabyvatel ji do svého výlučného vlastnictví přijímá.

  2. Vlastnické právo k nemovité věci se bezúplatně převádí z důvodu hospodárnosti, v souladu s ust. § 22 odst. 2. zák. č. 219/2000 Sb., a v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na pozemku se nachází chodníky, silniční vegetace a z části veřejná zeleň, uliční stromořadí (chráněná lipová alej), vyžadující údržbu.

  c) v podmínkách smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-15/174 druhý odstavec její přílohy "DOLOŽKA", který zní:

  "Bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku parc. č. 4/2, hodnota v účetní evidenci
  3 295 842,00 Kč, k. ú. Žabovřesky, který vznikl dle geometrického plánu č. 2344-45/2012 ze dne 9. 11. 2012 oddělením z pozemku parc. č. 4/2, z vlastnictví České republiky do vlastnictví statuárního města Brna, bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Brna č. ... konaném dne ..., bod ... "


  takto:

  Bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku parc. č. 4/2, hodnota v účetní evidenci 3.966.240,00 Kč, v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví České republiky do vlastnictví statuárního města Brna, bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Brna č. ... konaném dne ..., bod
  v ostatním zůstává usnesení beze změny. Nové znění podmínek tvoří přílohu č. 77. těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  87.

  Areál nedokončené Železniční polikliniky v Brně, k. ú. Štýřice - záměr nabytí privatizační jednotky s nemovitými věcmi tvořícími areál polikliniky do vlastnictví statutárního města Brna, souhlas s podmínkami Zakladatelského privatizačního projektu a Prohlášení nabyvatele - ZM7/1047

  1.ZMB bere na vědomí

  a) přípis Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), ze dne 13. 10. 2015, kterým SŽDC mj. městu Brno sdělila, že dokončila aktualizaci podkladů pro dokončení privatizace areálu nedokončené stavby Železniční polikliniky v Brně, podle znaleckého posudku byla stanovena kupní cena, po započtení nákladů, ve výši 10.590.000 - Kč a SŽDC žádá o sdělení, zda trvá zájem SMB na nabytí areálu s tím, že po obdržení souhlasu zajistí dokončení privatizačního projektu.
  SŽDC zároveň upozorňuje, že privatizace je možná jen metodami, které nezakládají zakázanou nepovolenou podporu, přičemž vláda ČR akceptuje privatizaci metodou přímého prodeje předem určenému nabyvateli pouze ve výjimečných případech (ve veřejném zájmu), a to za cenu v místě a čase obvyklou, navýšenou o náklady (ocenění nesmí být v době zahájení schvalovacího procesu starší 6 měsíců);

  b) přípis SŽDC ze dne 8. 12. 2015, kterým SŽDC doručila statutárnímu městu Brnu kompletní návrh zakladatelského privatizačního projektu, kterým je navržena privatizace souboru majetku - areálu nedokončené stavby Železniční polikliniky v Brně se všemi právy a závazky spojenými s tímto souborem majetku metodou přímého prodeje městu za dohodnutou cenu 10.590.000,-Kč s tím, že privatizační projekt musí obsahovat prohlášení statutárního města Brna, že souhlasí s privatizací za podmínek uvedených v projektu.

  2.ZMB souhlasí

  a) se záměrem úplatného nabytí souboru majetku České republiky - SŽDC, dle rozsahu Zakladatelského privatizačního projektu zpracovaného SŽDC v prosinci 2015 s vymezením samostatně privatizované jednotky jako jednotky: SŽDC, Železniční poliklinika Brno, areál nedokončené stavby v k. ú. Štýřice, obec Brno, se všemi právy a závazky spojenými s tímto souborem majetku a s nemovitými věcmi tvořícími areál nedokončené Železniční polikliniky v Brně, a to pozemky:
  - p. č. 141 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.425 m²,
  - p. č. 142/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.012 m²,

  - p. č. 143/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 15.859 m²,
  - p. č. 145 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.767 m²,
  - p. č. 148/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 121 m²,

  - p. &#$03. 148/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 158 m²,
  - p. č. 148/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 298 m²,

  - p. č. 148/9 - ostatní plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 390 m²,

  vše v k. ú. Štýřice,
  a rozestavěnými stavbami, které jsou součástí pozemků:
  - p. č. 145 (poliklinika),
  - p. č. 148/2 (garáže),
  - p. č. 148/7 (autodílny),
  - p. č. 148/8 (objekt ATÚ),
  vše v k. ú. Štýřice, vč. součástí a příslušenství, za kupní cenu 10.590.000,-Kč;

  b) s privatizací souboru majetku státu - areálu nedokončené stavby Železniční polikliniky v k. ú. Štýřice, obec Brno, za podmínek uvedených v Zakladatelském privatizačním projektu zpracovaném SŽDC v prosinci 2015.

  3.ZMB schvaluje Prohlášení navrhovaného nabyvatele jako součást privatizačního projektu, kterým statutární město Brno prohlašuje, že trvá zájem statutárního města Brna o privatizaci areálu nedokončené stavby Železniční polikliniky v Brně, přičemž zároveň souhlasí s tím, že majetek bude privatizován za podmínek uvedených v Zakladatelském privatizačním projektu za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.590.000,-Kč a kupní cena bude statutárním městem Brnem uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Prohlášení navrhovaného nabyvatele tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  88.

  Záměr směny části pozemku p. č. 2944/7 za část pozemku p. č. 2944/10, k. ú. Žebětín - směna části pozemku p. č. 2944/7 a části pozemku p. č. 2944/10, oba v k. ú. Žebětín a zřízení věcného břemene - služebnosti k části p. č. 2944/7, k. ú. Žebětín a dohoda o ukončení soudního sporu sp. zn. 119 C 8/2013 o určení vydržení věcného břemene k části pozemku p. č. 2944/7, k. ú. Žebětín - ZM7/1051


  1.ZMB bere na vědomí

  • existenci soudního sporu vedeného pod sp. zn. 119 C 8/2013 mezi žalobcem xxxxxxxxx a žalovaným statutárním městem Brnem o určení vydržení věcného břemene k části pozemku p. č. 2944/7, k. ú. Žebětín;
  • skutečnost, že MČ Brno-Žebětín projevila zájem na realizaci směny části pozemku p. č. 2944/10 - o výměře 27 m², v k. ú. Žebětín, ve vlastnictví xxxxxxxx za část pozemku p. č. 2944/7 - o výměře 66 m², ve vlastnictví města Brna za účelem zajištění dostatečného počtu parkovacích stání před objektem Kohoutovická 33 v rámci jeho připravované rekonstrukce na mateřskou školu;
  • žádost JUDr. Anny Haisové, právní zástupkyně xxxxxxxx ze dne 3. 9. 2015 a ze dne 10. 9. 2015 s žádostí o směnu větší části pozemku p. č. 2944/7, tj. 66 m², k. ú. Žebětín, před objektem č. p. 253/Kohoutovická or. č. 35 až k hraně stávajícího chodníku při ul. Kohoutovická.


  2. ZMB schvaluje

  • směnu části pozemku p. č. 2944/7 - ostat. plocha, ostat. komunikace, o výměře 66 m², odděleného geometrickým plánem č. 2568-31/2015 jako pozemek p. č. 2944/409 - o výměře 66 m², k. ú. Žebětín, obec Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna

  za část pozemku p. č. 2944/10, k. ú. Žebětín, o výměře 27 m², odděleného geometrickým plánem č. 2548-212/2015 jako pozemek p. č. 2944/382 - o výměře 27 m², k. ú. Žebětín, obec Brno, ve vlastnictví xxxxxxxxxx bez doplatku;

  • smlouvu o zřízení věcného břemene − služebnosti uložení vodovodní přípojky inv. č. 12587/23 vč. jejího ochranného pásma mezi statutárním městem Brnem jako 1. oprávněným, společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako 2. oprávněným a xxxxxxxx jako povinným k části pozemku p. č. 2944/7, označeným geometrickým plánem č. 2568-311/2015 k rozdělení pozemku a výmezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, jako p. č. 2944/409, k. ú. Žebětín, obec Brno;

  • dohodu o narovnání spočívající v ukončení soudního sporu vedeného pod sp. zn. 119 C 8/2013 vedeného žalobcem xxxxxxxxx proti žalovanému statutárnímu městu Brnu o určení vydržení věcného břemene k části pozemku p. č. 2944/7, k. ú. Žebětín, spočívajícího ve zpětvzetí žaloby a vzdání se práva obou účastníků sporu na náhradu nákladů řízení, s tím že strany se dohodly, že náklady soudního řízení, a to včetně nákladů právního zastoupení, ponese ze svého ten účastník, který je vynaložil, či kterému vznikly v souvislosti se soudním řízením a nemá vůči druhému účastníkovi právo na jejich náhradu.


  Podmínky směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o narovnání tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  89.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 392/20, 392/29, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458/7 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1024


  ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků
  - p. č. 392/20 − ostatní plocha, o výměře 101 m²

  - p. č. 392/29 − orná půda, o v&#$06měře 5 m²
  - p. č. 456/1 − ostatní plocha, o výměře 177 m²
  - p. č. 456/2 − ostatní plocha, o výměře 39 m²
  - p. č. 457/1 − ostatní plocha, o výměře 1.779 m²

  - p. č. 457/2 − ostatn&#$08 plocha, o výměře 290 m²
  - p. č. 458/7 − ostatní plocha, o výměře 142 m²

  v k. ú. Staré Brno,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů ÚPmB.

   

  90.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 1457/2, 1458, 1668 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1012


  ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků
  - p. č. 1457/2 − zastavěná plocha, o výměře 612 m²
  - p. č. 1458 − ostatní plocha, o výměře 1.056 m²
  - p. č. 1668 − ostatní plocha, o výměře 1.102 m²

  v k. ú. Staré Brno,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4.

   

  91.

  Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 562/10 v k. ú. Komárov - ZM7/1013


  ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemku
  - p. č. 562/10 - ostatní plocha, o výměře 469 m²

  v k. ú. Komárov,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001- Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4, za podmínky, že na pozemku nebude realizována žádná stavba.

   
   

  92.

  Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 833/21, 838, 839/1, 870/2, 870/4 v k. ú. Horní Heršpice - ZM7/1014


  ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
  - p. č. 833/21 - zastavěná plocha, o výměře 19 m²
  - p. č. 838 - ostatní plocha, o výměře 964 m²

  - p. č. 839/1 - ostatní plocha, o výměře 385 m²
  - p. č. 870/2 - zastavěná plocha, o výměře 9 m²
  - p. č. 870/4 - ostatní plocha, o výměře 79 m²

  v k. ú. Horní Heršpice,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.

   

  93.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 138/10, 138/11, 145/13 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1011


  ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků
  - p. č. 138/10 - zast. plocha, o výměře 58 m²
  - p. č. 138/11 - zast. plocha, o výměře 89 m²
  - p. č. 145/13 - zast. plocha, o výměře 551 m²

  v k. ú. Staré Brno,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4.

   
   

  94.

  Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 15/7, 16 v k. ú. Královo Pole - ZM7/1007


  ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků:
  - p. č. 15/7 − ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha, o výměře 396 m²

  - p. č. 16 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 511 m²

  v k. ú. Královo Pole,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4.

   

  96.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 1833/3 v k. ú. Tuřany - ZM7/1021

  ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku:
  p. č. 1833/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 897 m²

  v k. ú. Tuřany,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4.

   

  97.

  Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 9353/29, p. č. 9353/30 včetně stavby č. p. 16, p. č. 9353/31, p. č. 9353/75 a p. č. 9353/76 včetně stavby č. p. 2444 v k. ú. Líšeň - ZM7/1022


  ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemků:
  - p. č. 9353/29 − ostatní plocha, o výměře 850 m²
  - p. č. 9353/30 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 284 m², včetně stavby č. p. 16

  - p. č. 9353/31 − ostatní plocha, o v&#$06měře 279 m²
  - p. č. 9353/75 − ostatní plocha, o výměře 80 m²
  - p. č. 9353/76 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 345 m², včetně stavby č. p. 2444

  v k. ú. Líšeň,
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 119 přílohy č. 4.

   

  98.

  Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 383 a p. č. 384 v k. ú. Židenice - ZM7/1023


  ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků
  - p. č. 383 - zahrada, o výměře 166 m²
  - p. č. 384 - zahrada, o výměře 1.288 m²

  v k. ú. Židenice,
  z kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, svěřený rozhodnutím ZMB č. Z1/023 ze dne 3. 11. 1992 se souhlasem MČ Brno-Židenice.

  99.

  Budoucí zřízení služebnosti umístění a provozování mostu ev. č. BM-569 na pozemcích p. č. 580/1, 581/19 a 582/7 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Oprava mostu ev. č. BM-569 Bernáčkova přes Svratku" - ZM7/0965

  1.ZMB schvaluje budoucí zřízení úplatné služebnosti, která spočívá v právu umístění a provozování mostu ev. č. BM-569, na pozemcích:
  - p. č. 580/1 - vod. plocha, koryto vod. toku přirozené nebo upravené, o vým. 43.323 m²

  - p. č. 581/19 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 7.911 m²

  - p. č. 582/7 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1.320 m²

  vše v k. ú. Dolní Heršpice,
  v rozsahu, který bude vyznačen geometrickým plánem, ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., za jednorázovou částku, která bude zjištěna dle platných cenových předpisů, a za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

  100.

  Žádost společnosti STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s. o prominutí úhrady smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků bez právního důvodu a o vrácení kauce - ZM7/1039


  1.ZMB bere na vědomí

  • skutečnost, že v souvislosti s vypořádáním závazků z Dohody o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025, ve znění dodatků 1-31, jejíž platnost skončila dne 30. 6. 2015, vznikla statutárnímu městu Brnu vůči společnosti STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., pohledávka, tj. nárok na zaplacení smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků dotčených stavbou lodžií na domech Mánesova 3, 5, 7, 9, k. ú. Královo Pole, a Mikulčická 16, k. ú. Slatina, bez právního důvodu, v celkové výši 21.892,-Kč, v důsledku nedodržení lhůty pro předložení právního vztahu vlastníků staveb k zastavěným pozemkům ve vlastnictví města;
  • skutečnost, že statutární město Brno vyzvalo doporučeným dopisem ze dne 4. 11. 2015 společnost STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., k zaplacení smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků bez právního důvodu;
  • žádost společnosti STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., ze dne 11. 11. 2015 o prominutí smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků a vrácení kauce.


  2.ZMB souhlasí se započtením části kauce, složené v celkové výši 200.000,- Kč společností STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., dle ustanovení čl. VI. Dohody o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona, uzavřené se statutárním městem Brnem dne 10. 8. 2005, ve znění dodatků č. 1-31 (dále jen dohoda), na pohledávku statutárního města Brna ve výši 21.892,-Kč, vzniklou dle uvedené dohody z titulu smluvní pokuty a užívání pozemků statutárního města Brna bez právního důvodu, v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z čl. III dohody, tj. - nedodržení lhůty pro předložení právního vztahu vlastníků staveb lodžií na domech Mánesova 3, 5, 7, 9, k. ú. Královo Pole, a Mikulčická 16, k. ú. Slatina, k zastavěným pozemkům ve vlastnictví města dle specifikace pohledávky a s vrácením zbytku kauce.

  101.

  Dodatek k plánovací smlouvě se společností STAVOS Brno, a. s., v souvislosti se stavbou "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa - 23 RD" - ZM7/1048


  1.ZMB bere na vědomí žádost společnosti STAVOS Brno, a. s., ze dne 9. 12. 2015 o uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314173440 uzavřené dne 2. 10. 2014.

  2.ZMB schvaluje dodatek č. l k plánovací smlouvě č. 6314173440 uzavřené dne 2. 10. 2014 mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOS Brno, a. s., jehož obsahem je úprava znění plánovací smlouvy z důvodu udělení souhlasu statutárního města Brna k vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury na pozemku p. č. 257/2 v k. ú. Maloměřice, která má být v budoucnu převedena do vlastnictví statutárního města Brna. Dodatek k plánovací smlouvě tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  102.

  Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě "Obytný soubor Sadová - Na Výsluní, hlavní komunikace a inženýrské sítě" se společností BRNO Properties PROJECT 21 a. s. - ZM7/1038


  1.ZMB bere na vědomí

  • žádost společnosti BRNO Properties PROJECT 21 a. s. ze dne 30. 12. 2014 o vrácení kauce ve výši 1.000.000,- Kč obsahující sdělení společnosti, že splnila své závazky sjednané v plánovací smlouvě (v čl. III, odst. l plánovací smlouvy) a tím splnila podmínky pro vrácení kauce složené na účet statutárního města Brna v souladu se smlouvou ze dne 15. 7. 2011;
  • žádost společnosti BRNO Properties PROJECT 21 a. s. ze dne 10. 2. 2015 o uzavření dodatku č. 2 plánovací smlouvy.


  2.ZMB schvaluje dodatek č. 2 k plánovací smlouvě uzavřené mezi společností BRNO Properties PROJECT 21 a. s. a statutárním městem Brnem ze dne 15. 7. 2011, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě uzavřeného dne 18. 12. 2013, který spočívá ve změně rozsahu budovaného veřejného osvětlení a v ujednání o výši kauce, kdy část kauce ve výši 950.000,- Kč bude společnosti vrácena s ohledem na splnění závazků vyplývajících z uzavřené plánovací smlouvy, na něž bylo vrácení kauce vázáno, a zbývající část kauce bude vrácena po převedení technické infrastruktury vybudované na pozemcích ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna a uhrazení úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě společností BRNO Properties PROJECT 21 a. s. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvy tvoří přílohu č. 82 tohoto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  103.

  Protokol č. 22 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - ZM7/0980


  1.ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, ve smyslu Protokolu č. 22 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

  2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 22 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci.

   

  104.

  Protokol č. 54 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/0978


  1.ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu Protokolu č. 54 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

  2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 54 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

   

  105.

  Protokol č. 55 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/0979


  1.ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu Protokolu č. 55 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

  2.ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 55 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

   

  106.

  Změna části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/13 konaného dne 8. prosince 2015, bod 123 - ZM7/0956


  ZMB schvaluje změnu části usnesení ZMB č. Z7/13 konaného dne 8. prosince 2015, bod 123, která zní:

  "1. ZMB schvaluje

  • vzorový dodatek ke Koncesní smlouvě, na jehož základě se bude měnit Příloha č. 2 (Seznam Vodohospodářského majetku) a/nebo Příloha č. 3 (Přehled staveb a pozemků vlastněných Vlastníkem) Koncesní smlouvy rozšířením o Vodohospodářský majetek, který statutární město Brno nabylo/nabude do vlastnictví od 1. 11. 2015. Vzorový dodatek ke Koncesní smlouvě tvoří přílohu č. 93c těchto usnesení."


  V záhlaví vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě u statutárního města Brna se text, který zní:

  1. "Sídlo: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno"

  mění a nově zní takto:
  Sídlo: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno.

  2. "Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
  č. účtu: 7510007837/5400"

  mění a nově zní takto:
  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
  Č. účtu 111 422 222/0800.

  V záhlaví vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě u společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se text, který zní:

  "Sídlo: Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33"

  mění a nově zní takto:
  Sídlo: Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno.

  V ostatním zůstává usnesení beze změny.

  Nové znění vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

   

  107.

  Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2016 - ZM7/0975

  1.ZMB schvaluje

  • poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 255 12 285, ve výši 13.947.000,- Kč pro rok 2016;
  • smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně, mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 255 12 285, a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2.ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

   
   

  109.

  Zvolení zástupců statutárního města Brna do orgánů obchodní společnosti Veletrhy Brno, a. s. - ZM7/1052


  ZMB, v souladu s ustanovením § 84 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  dává návrh na zvolení

  Martina Říhy
  JUDr. Michaely Dumbrovské
  Ing. Martina Itterheima
  PhDr. Karly Hofmannové
  PhDr. Jarmily Daxnerové Kvapilové
  do funkce člena představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s.,

  JUDr. Heleny Sýkorové
  Bc. Romana Onderky, MBA
  Jakuba Hrušky
  Ing. Jaroslava Kacera,
  PhDr. Jarmily Daxnerové Kvapilové
  do funkce člena dozorčí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ing. Petr Vokřál v. r. Ing. Klára Liptáková v. r.
  primátor 1. náměstkyně primátora

   
   

   

  Ověřovatelé:

  Bc. Miloslav Humpolíček v. r.
  Bc. Barbora Maťáková v. r.

   

   
   
  V Brně 3. 2. 2016
  Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
  Usnesení zapsala Martina Novotná, Organizační odbor MMB