jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/062

konané dne 26. dubna 2016

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi.

Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Ing. Vítu Beranovi a Marku Janíčkovi - schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

nepřítomna

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

11.

Spolupráce mezi statutárním městem Brnem a Vysokým učením technickým v Brně při projektu „Technologies for SMART Cities“ – Letter of Intent – RM7/04330

17.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Parkovací stání – ulice Jana Broskvy“ – RM7/04340

18.

Schválení investičního záměru: „Zastávka MHD v oblasti Moravské zemské knihovny“

19.

Schválení investičního záměru: „Rekonstrukce komunikace v ulici Jarní“ – RM7/04337

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo náměstí – demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova včetně navazujících stavebních objektů – projektová dokumentace“ – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo se společností Silniční Projekt, spol. s r. o.

21.

„Brno, Sobotkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo

22.

„Brno, Tichého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo

23.

„Brno, Havlenova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo

62.

Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 5 v k. ú. Město Brno

81.

„MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ“ – zahájení zadávacího řízení

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/18 – RM7/04430

1b.

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace – RM7/04370

1c.

Jmenování vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB – RM7/04433

2.

Záměr prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k. ú. Bystrc – RM7/04324

3.

Projekt „Parkovací stání na ulici Jana Broskvy, Brno-Chrlice“ – žádost o dotaci – RM7/04396

4.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ – RM7/04318

5.

Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2015, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2015 – RM7/04411

6.

Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2015 – RM7/04404

7.

Návrh rozpočtového opatření – zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2016 – RM7/04440

8.

Metodika účetnictví statutárního města Brna – RM7/04400

9.

Účast žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, na mezinárodním integračním setkání „Děti dětem“ v Poznani a úhrada dopravy – RM7/04286

10.

Výzva primátorů evropských měst proti antisemitismu – RM7/04314

12.

Záměr zpracování materiálu „Pravidla pro stavební akce, na jejichž financování se podílí město Brno“ – RM7/04331

13.

Projekt „Připravenost jednotek požární ochrany v Brně na odstraňování následků sucha“ – žádost o dotaci – RM7/04379

14.

Rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB – RM7/04341

15.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Parkovací stání na ulici Fryčajova“ – RM7/04338

16.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Jundrov – konečná Optátova“ – RM7/04339

24.

Návrh umístění stavby na pozemcích p. č. 2375/355, 6090/1 a 6085, vše v k. ú. Žabovřesky, p. č. 5378/1, 5378/2, 5378/3, 5378/4, 5387, 5388, 5378/5 a 5378/6, vše v k. ú. Královo Pole a dočasného využití pozemků p. č. 2375/355, 6090/1 a 6085, vše v k. ú. Žabovřesky, p. č. 5378/1, 5378/2, 5378/3, 5378/4, 5387, 5388, 5378/5 a 5378/6, vše v k. ú. Královo Pole, za účelem provedení stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského – dodatečná protihluková opatření“ – RM7/04348

25.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1656 a 1657 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/04344

 

26.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1452 v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/04345

27.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1713 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42, VMO Rokytova“ – RM7/04346

28.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p. č. 962/5 a 965/2 v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/04347

29.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2946/47 v k. ú. Žebětín – RM7/04304

30.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2183/7, 2183/8, 2946/42 a 2946/43, vše v k. ú. Žebětín – RM7/04305

31.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2183/5 a 2946/41 v k. ú. Žebětín – RM7/04306

32.

Návrh nabytí částí pozemků p. č. 6191/3 a 6281/7 v k. ú. Líšeň – RM7/04310

33.

Předkupní práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1305 v k. ú. Komárov – RM7/04349

34.

Nájem části pozemků p. č. 581/3, 581/19 v k. ú. Dolní Heršpice a p. č. 2049/2 v k. ú. Horní Heršpice a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 581/3, 581/19 v k. ú. Dolní Heršpice a p. č. 2049/2 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu „Cyklistická stezka Sokolova – Vomáčkova“ – RM7/04308

35.

Záměr uzavření nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 7623/175, 9050/5, 9150/7, 9151/3, 9152/3 a 9155/3, vše v k. ú. Židenice – RM7/04315

36.

Slavnostní vyhlášení soutěže Entente Florale Europe – návrh rozpočtového opatření – RM7/04320

37.

Souhrnná zpráva o činnosti dozorčí rady Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2015 – RM7/04313

38.

Souhrnná zpráva o činnosti dozorčí rady Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2015 – RM7/04299

39.

Souhrnná zpráva o činnosti dozorčí rady Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, za rok 2015 – RM7/04311

40.

Žádost o souhlas RMB s podáním žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR pro rok 2016 – RM7/04307

41.

Návrh smlouvy o poskytnutí zápůjčky se Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou organizací, na zajištění projektu „Dopravuj se čistě – vzdělání a změna dopravního chování obyvatel Brno“, návrh rozpočtového opatření – RM7/04317

42.

Návrh Protokolu č. 56 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace – RM7/04297

43.

Návrh Protokolu č. 57 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – RM7/04298

44.

Návrh na poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/04319

45.

Nabídka bezúplatného převodu nepotřebného movitého majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, zřizovateli – statutárnímu městu Brno – RM7/04321

46.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7114030564 o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Ortopedií MUDr. Meindl Jiří s. r. o. – RM7/04322

47.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo – RM7/04333

48.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – výběr nejvhodnější nabídky, příkazní smlouva na výkon technického dozoru – RM7/04332

 

49.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Bytový dům Staňkova 47 – výměna oken a oprava uliční fasády“ – uzavíraný se společností UCHYTIL s. r. o. – RM7/04327

50.

Pronájem startovacích bytů – RM7/04334

51.

Uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 1534 v k. ú. Staré Brno, změna usnesení RMB č. R7/031, bod č. 62 – RM7/04336

52.

Žádost xxxxxxxxxxxxxx o souhlas s podnájmem bytu – RM7/04335

53.

Záměr prodeje pozemků p. č. 255 a 289 v k. ú. Jehnice v ul. Sousední – RM7/04342

54.

Zrušení usnesení ZMB č. Z7/09, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p. č. 4387 v k. ú. Bystrc – RM7/04323

55.

Návrh nabytí budovy č. p. 178 na pozemcích p. č. 1111/25, 1112 a 1113/2, pozemků p. č. 1111/25, 1112, pozemku p. č. 1111/20, jehož součástí je budova bez č. p./č. e., a pozemků p. č. 1111/23, 1111/1 a 1111/10 v k. ú. Zábrdovice – RM7/04354

56.

Nabídka předkupního práva ke garáži na pozemku p. č. 2119/9 při ulici Zimní v k. ú. Maloměřice – RM7/04359

57.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 152 stojící na pozemku p. č. 1885/33 v k. ú. Štýřice – RM7/04356

58.

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže bez č. p./č. e., na pozemku p. č. 4584 v k. ú. Královo Pole – RM7/04357

59.

Nabídka předkupního práva ke garážím při ul. U hřiště v k. ú. Starý Lískovec – RM7/04358

60.

Záměr darování části pozemku p. č. 211/11 v k. ú. Komárov do vlastnictví Jihomoravského kraje – RM7/04355

61.

Záměr směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky z vlastnictví LOGIN TALK s. r. o. pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I.“ – RM7/04360

63.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 302/1 v k. ú. Dolní Heršpice – RM7/04353

64.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 1529/17, 1529/18, 1529/19 v k. ú. Horní Heršpice – RM7/04352

65.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 1513/2, 1514/14 v k. ú. Horní Heršpice – RM7/04351

66.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 768/1, 768/2, 768/3, 893/7 v k. ú. Horní Heršpice – RM7/04350

67.

Pronájem části pozemku p. č. 1407/9 v k. ú. Stránice – RM7/04368

68.

Metodika projektových týmů Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám – RM7/04374

69.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ – SPORT, a. s. – udělení pokynu ve věci „Provedení stavebněhistorického průzkumu budovy tzv. zimních lázní v Brně-Zábrdovicích“ – RM7/04365

70.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost – smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti – RM7/04378

71.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/04397

72.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0071090302789 mezi statutárním městem Brnem a Gastroenterologickou ambulancí s. r. o. na poliklinice Zahradníkova – RM7/04388

73.

„MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností PSK Group, spol. s r. o. – RM7/04385

74.

„Zateplení ZŠ Svážná“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/04384

75.

„MŠ Šrámkova – zateplení budovy včetně výměny oken“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/04383

 

76.

„MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/04381

77.

„Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/04382

78.

Záměr vyhlášení veřejné architektonické soutěže na projekt Kreativní centrum Brno v objektu bývalé káznice, Bratislavská 68 – RM7/04405

79.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. – smlouva o výkonu funkce místopředsedy a člena představenstva – RM7/04375

80.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem – návrh rozpočtového opatření – RM7/04410

82.

Veřejná zakázka malého rozsahu „ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory – odstranění kolaudačních závad“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PSK Group, spol. s r. o. – RM7/04436

83.

Bezúplatný převod demontovaných sedaček na Městském fotbalovém stadionu Srbská 47a, Brno, brněnským sportovním klubům – RM7/04435

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

 

Bod 61 byl projednán po bodě 83.

Bod 80 byl projednán po bodě 7.

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marek Dvořák, Hana Černohorská.

 

 

 

1a.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z7/18 – RM7/04430

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí „Předběžný program“ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/18.

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB

-        zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,

-        odeslat jménem RMB takto upravený „Předběžný program“ zasedání ZMB předsedům klubů.

***

úkol č.: [R7/062/1a]

zodpovídá: ORGO MMB                                                             [8]

termín: [2016-04-29]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

1b.

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace – RM7/04370

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB stanoví, v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 5. 2016 a s účinností od 1. 7. 2016 doc. Ing. arch. Michalu Sedláčkovi, řediteli Kanceláře architekta města Brna, příspěvková organizace, plat ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

1c.

Jmenování vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB – RM7/04433

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB jmenuje na návrh tajemníka MMB Ing. arch. Dušana Novotníka vedoucím Odboru územního plánování a rozvoje MMB s účinností od 2. 5. 2016, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

2.

Záměr prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k. ú. Bystrc – RM7/04324

Dotazy členů RMB zodpověděl T. Přibislavský, místostarosta MČ Brno-Bystrc, a Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.

 

1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků

- p. č. 3852 – zast. plocha a nádv., o výměře 24 m²

- p. č. 3853 – zast. plocha a nádv., o výměře 24 m²

- p. č. 3854 – zast. plocha a nádv., o výměře 24 m²

vše v k. ú. Bystrc.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

·         výjimku z Postupu při nakládání s pozemky v rekreační oblasti Brněnské přehrady,

 

·         prodej pozemků

-        p. č. 3852 – zast. plocha a nádv., o výměře 24 m², v k. ú. Bystrc, xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44.200,- Kč,

-        p. č. 3853 – zast. plocha a nádv., o výměře 24 m², v k. ú. Bystrc, xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44.200,- Kč,

-        p. č. 3854 – zast. plocha a nádv., o výměře 24 m², v k. ú. Bystrc, xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44.200,- Kč,

a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

3.

Projekt „Parkovací stání na ulici Jana Broskvy, Brno-Chrlice“ – žádost o dotaci – RM7/04396

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí usnesení RMČ Brno-Chrlice č. 52/VII. ze dne 6. 4. 2016 o podání žádosti o poskytnutí dotace z výzvy č. 18 Integrovaného regionálního operačního programu specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy pro projekt „Parkovací stání na ulici Jana Broskvy, Brno-Chrlice“.

 

2.RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Parkovací stání na ulici Jana Broskvy, Brno-Chrlice“ z výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, s podílem MČ ve výši 20 % celkových nákladů projektu.

 

3.RMB pověřuje Ing. Lukáše Filu, starostu MČ Brno-Chrlice,

-        podpisem žádosti o dotaci včetně povinných příloh a čestných prohlášení v ní obsažených,

-        k jednání s Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených a monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

 

4.RMB požaduje, aby Ing. Lukáš Fila, starosta MČ Brno-Chrlice,

-        zaslal Magistrátu města Brna, Odboru implementace evropských fondů, informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci a souhlas ZMČ o předfinancování a spolufinancování projektu z rozpočtu MČ Brno-Chrlice, případně souhlas s podáním žádosti a financování projektu z rozpočtu MČ Brno-Chrlice,

-        ve spolupráci s Odborem implementace evropských fondů MMB předložil Zastupitelstvu města Brna posouzení projektu „Parkovací stání na ulici Jana Broskvy, Brno-Chrlice“.

Termín: do 31. 5. 2016

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

4.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ – RM7/04318

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14200703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“.

 

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladana Krásného podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14200703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

 

5.

Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2015, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2015 – RM7/04411

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2015.

 

***

2.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zákonným způsobem zveřejnit návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2015.

Termín: od 28. 4. 2016 do 16. 5. 2016

***

úkol č.: [R7/062/05]

zodpovídá: ORF MMB                                                                  [24]

termín: [viz usnesení]

 

3.RMB vyzývá rady městských částí, aby realizovaly doporučení auditora k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při závěrečném přezkoumání hospodaření dle Zpráv auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky městské části za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Termín: bezodkladně

 

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2015 se stavem celkových:

-        příjmů v roce 2015 ........................................................................ 11.691,3 mil. Kč

-        výdajů v roce 2015 ....................................................................... 11.040,2 mil. Kč

 

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s celoročním hospodařením statutárního města Brna za rok 2015, a to bez výhrad.

 

6.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1)      závěrečný účet města Brna za rok 2015

a)      stav celkových:

- příjmů v roce 2015 ......................................................... 10.522,7 mil. Kč

- výdajů v roce 2015 ......................................................... 10.105,5 mil. Kč

b)      stav zdrojů na běžných účtech a v účelových fondech po finančním vypořádání .......................................................................... 4.721,7 mil. Kč

 

2)      výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města – účtu DPH a Jídelny MMB včetně provozu klubu zastupitelů za rok 2015,

 

3)      ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních a neinvestičních transferů poskytnutých z rozpočtu města ve výši 221.371 tis. Kč k využití městským částem v roce 2016,

 

4)      změnu účelu využití a ponechání části specifické dotace na zimní údržbu a úklid chodníků poskytnuté z rozpočtu města městským částem ve výši 3.736 tis. Kč,

 

5)      změnu účelu využití a ponechání části investičních a neinvestičních transferů poskytnutých z rozpočtu města – Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB – městským částem ve výši 4.122 tis. Kč,

 

6)      ponechání finančních prostředků z nedočerpaných neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých z rozpočtu města ve výši 10.743 tis. Kč k využití příspěvkovým organizacím v roce 2016,

 

7)      příděly do fondů příspěvkových organizací zřízených městem ze zlepšeného výsledku hospodaření organizací za rok 2015,

 

8)      vykrytí ztráty hospodaření Úrazové nemocnice v Brně za rok 2015 ve výši 48.084 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele.

 

7.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit účetní závěrku statutárního města Brna za rok 2015.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

 

6.

Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2015 – RM7/04404

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

-        rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2015,

-        změnu rozpočtů účelových fondů a veřejné sbírky města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

 

 

 

 

7.

Návrh rozpočtového opatření – zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2016 – RM7/04440

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, a Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. V rámci tohoto bodu vystoupil P. Minařík s informacemi týkajícími se spoluúčasti na mezinárodním fóru Transcending Borders – koncert The Plastic People of The Universe v Charkově.

Bylo hlasováno o záměru poskytnout částku 250.000,- Kč na realizaci tohoto koncertu, spolu se záměrem poskytnutí částky 200.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním dvou volejbalových utkání v DRFG aréně (schváleno jednomyslně 11 členy).

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

Samostatně bylo hlasováno o přesunu části finančních prostředků ve výši 41.420 tis. Kč určených pro případné vykrytí ztráty Úrazové nemocnice Brno za rok 2016 do rezervy (pro hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování).

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

1.RMB schvaluje

-        výjimku z Metodiky investičního procesu statutárního města Brna, neboť akce ORG 2662, 2663 a 2664 navržené k zařazení do závazného plánu kapitálových výdajů nemají v současné době schválen investiční záměr,

-        zařazení nových akcí:

-          ORG 2662 „Stavební úpravy domova pro seniory Vychodilova“ s celkovými náklady 4.450 tis. Kč a dobou realizace 2016,

-          ORG 2663 „Stavební úpravy domova pro seniory Kosmonautů“ s celkovými náklady 1.310 tis. Kč a dobou realizace 2016,

-          ORG 2664 „Stavební úpravy domova pro seniory Kociánka“ s celkovými náklady 1.030 tis. Kč a dobou realizace 2016,

-          ORG 2665 „Lány 34 – stavební úpravy (přípojky inženýrských sítí, kotelna, sociální zázemí)“ s celkovými náklady 4.200 tis. Kč a dobou realizace 2016,

-          ORG 2668 „Parkovací dům Panenská – komunikace“ s celkovými náklady 14.900 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017,

-          ORG 2669 „Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 – rekonstrukce a izolace střechy, elevace“ s celkovými náklady 4.900 tis. Kč a dobou realizace 2016,

-          ORG 2670 „Rozšíření pokrytí radiokomunikačního systému TETRA v tunelech ve městě Brně“ s celkovými náklady 4.000 tis. Kč a dobou realizace 2016,

-          ORG 2671 „Úprava zastávek MHD Kluchova“ s celkovými náklady 4.400 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017,

-          ORG 2672 „Optimalizace zastávek MHD Rosického nám., Sochorova, Horova“ s celkovými náklady 49.369 tis. Kč a dobou realizace 2016-2019,

-          ORG 2673 „Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí“ s celkovými náklady 56.800 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017,

-          ORG 2674 „Zastávky MHD Zámecká“ s celkovými náklady 2.700 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017,

-          ORG 2675 „Chodník Černohorská II mezi ul. Příjezdovou a Jezerůvky“ s celkovými náklady 1.850 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017,

-          ORG 2676 „Nová zastávka MHD, Kociánka – Hamerláky“ s celkovými náklady 279 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017,

-          ORG 2677 „Autobusová smyčka Medlánky“ s celkovými náklady 6.800 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018,

-          ORG 2679 „Propojení chodníku Dlouhá“ s celkovými náklady 3.900 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018,

-          ORG 2680 „Východní komunikační obchvat MČ Slatiny“ s celkovými náklady 14.840 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018,

-          ORG 2681 „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz“ s celkovými náklady 248.794 tis. Kč a dobou realizace 2016-2019,

-          ORG 2682 „Úprava zastávky Rokytova“ s celkovými náklady 8.800 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017,

-          ORG 2683 „Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší“ s celkovými náklady 73.100 tis. Kč a dobou realizace 2016-2019,

-          ORG 2684 „Rozšíření parku Špilberk na severním svahu“ s celkovými náklady 4.150 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017,

-          ORG 2688 „Zřízení veřejných grilovacích míst na Brněnské přehradě“ s celkovými náklady 265 tis. Kč a dobou realizace 2016,

do závazného plánu kapitálových výdajů města na rok 2016,

 

-        zvýšení celkových rozpočtových nákladů akcí:

-          ORG 2756 „Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla“ z 55.000 tis. Kč na 57.303 tis. Kč,

-          ORG 2803 „Kino Art – rekonstrukce zevního pláště budovy, výměna oken a dveří“ z 8.170 tis. Kč na 14.000 tis. Kč,

-          ORG 2825 „NKP Špilberk – statické zajištění hradebních plent a mostu“ z 9.300 tis. Kč na 9.777 tis. Kč,

-          ORG 3119 „Dobudování opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků přes komunikaci v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa“ z 1.525 tis. Kč na 3.970 tis. Kč s dobou realizace do roku 2017,

-          ORG 3282 „Technické zhodnocení objektů MMB“ z 24.736 tis. Kč na 27.786 tis. Kč,

-          ORG 3283 „Technické zhodnocení objektů města“ z 36.957 tis. Kč na 45.876 tis. Kč,

-          ORG 4281 „VMO Rokytova“ z 91.681 tis. Kč na 94.722 tis. Kč.

 

 

2.RMB svěřuje investorství a investorskou činnost

-        Veřejné zeleni města Brna u akce ORG 2684,

-        Domovu pro seniory Kociánka u akce ORG 2664,

-        Domovu pro seniory Kosmonautů u akce ORG 2663,

-        Domovu pro seniory Vychodilova u akce ORG 2662.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

-        poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 124.458 tis. Kč s termínem vyúčtování do 15. 1. 2017,

-        rozpočtová opatření dle tabulek č. 1 a č. 2 v souvislosti se zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2016,

-        převod částky 650.000 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje města na financování strategických investičních akcí.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

80.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem – návrh rozpočtového opatření – RM7/04410

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě materiálu.

 

1.RMB svěřuje investorství a investorskou činnost městským částem na akce dle tabulky „Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery“, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

-        poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 73.533 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 dle tabulky „Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery“ s tím, že městské části tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru investičnímu MMB v termínu do 16. 1. 2017,

-        poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 16.067 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 dle tabulky „Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery“ s tím, že městské části tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru investičnímu MMB v termínu do 16. 1. 2017,

-        rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí.

Termín: průběžně

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

8.

Metodika účetnictví statutárního města Brna – RM7/04400

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje Metodiku účetnictví statutárního města Brna, která tvoří přílohu č. 3  tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

2.RMB ukládá Odboru rozpočtu a financování MMB a městským částem řídit se při vedení účetnictví Metodikou účetnictví statutárního města Brna.

***

úkol č.: [R7/062/08]

zodpovídá: ORF MMB, MČ                                                              [24,27]

termín: [průběžně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

 

 

9.

Účast žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, na mezinárodním integračním setkání „Děti dětem“ v Poznani a úhrada dopravy – RM7/04286

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB souhlasí s účastí žáků Základní školy a mateřské školy Brno, nám. 28. října 22, příspěvkové organizace, na mezinárodním integračním setkání „Děti dětem“ v partnerském městě Poznani konaném ve dnech 2.-5. 6. 2016.

 

2.RMB schvaluje úhradu výdajů na dopravu žáků Základní školy a mateřské školy Brno, nám. 28. října 22, příspěvkové organizace, do Poznaně ve výši 27.000,- Kč z rozpočtu města Brna – Odbor vnitřních věcí MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

 

 

10.

Výzva primátorů evropských měst proti antisemitismu – RM7/04314

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje text výzvy primátorů evropských měst proti antisemitismu, který v anglickém originále a českém překladu tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

 

2.RMB pověřuje primátora města Brna podpisem výzvy primátorů evropských měst proti antisemitismu.

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB zajistit odeslání výzvy na evropskou pobočku Amerického židovského výboru.

***

úkol č.: [R7/062/10]

zodpovídá: OZV MMB                                                             [45]

termín: [2016-05-31]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

 

 

 

12.

Záměr zpracování materiálu „Pravidla pro stavební akce, na jejichž financování se podílí město Brno“ – RM7/04331

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí koncept dokumentu Pravidel pro stavební akce, na jejichž financování se podílí město Brno.

 

2.RMB souhlasí se záměrem zpracování materiálu „Pravidla pro stavební akce, na jejichž financování se podílí město Brno“.

 

***

3.RMB ukládá Marku Janíčkovi předložit RMB návrh na zřízení pracovní skupiny pro zpracování „Pravidel pro stavební akce, na jejichž financování se podílí město Brno“.

***

úkol č.: [R7/062/12]

zodpovídá: M. Janíček, člen RMB                                                     [3251]

termín: [2016-05-24]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

zdržela se

pro

pro

pro

zdržel se

nepřít.

pro

pro

pro

pro

 

 

13.

Projekt „Připravenost jednotek požární ochrany v Brně na odstraňování následků sucha“ – žádost o dotaci – RM7/04379

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje

-        manuál realizace projektu „Připravenost jednotek požární ochrany v Brně na odstraňování následků sucha“, který tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu,

-        podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Připravenost jednotek požární ochrany v Brně na odstraňování následků sucha“, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Odboru implementace evropských fondů MMB,

-        podpisem žádosti o dotaci, příloh a čestných prohlášení v ní obsažených,

-        k jednání s Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem Integrovaného regionálního operačního programu v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně žádostí o změnu, zpráv o realizaci, žádosti o platbu a zpráv o udržitelnosti, včetně příloh a čestných prohlášení v nich obsažených.

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB zajistit

-        dopracování žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Připravenost jednotek požární ochrany v Brně na odstraňování následků sucha“,

-        předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu.

***

úkol č.: [R7/062/13]

zodpovídá: OIEF MMB                                                             [3258]

termín: [2016-05-31]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

 

 

14.

Rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB – RM7/04341

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy MMB v souvislosti s projektem CIVITAS 2MOVE2 a komunikační kampaní (projekty v oblasti dopravy).

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

nepřít.

pro

pro

pro

pro

 

 

15.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Parkovací stání na ulici Fryčajova“ – RM7/04338

Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci „Parkovací stání na ulici Fryčajova“.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

 

 

16.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Jundrov – konečná Optátova“ – RM7/04339

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci „Jundrov – konečná Optátova“.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

24.

Návrh umístění stavby na pozemcích p. č. 2375/355, 6090/1 a 6085, vše v k. ú. Žabovřesky, p. č. 5378/1, 5378/2, 5378/3, 5378/4, 5387, 5388, 5378/5 a 5378/6, vše v k. ú. Královo Pole a dočasného využití pozemků p. č. 2375/355, 6090/1 a 6085, vše v k. ú. Žabovřesky, p. č. 5378/1, 5378/2, 5378/3, 5378/4, 5387, 5388, 5378/5 a 5378/6, vše v k. ú. Královo Pole, za účelem provedení stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského – dodatečná protihluková opatření“ – RM7/04348

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o umožnění stavby na pozemcích

- p. č. 2375/355 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 25.188 m²

- p. č. 6090/1 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.559 m²

- p. č. 6085 – ost. plocha, zeleň, o výměře 26 m²

vše v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 5378/1 – ost. plocha, zeleň, o výměře 2.202 m²

- p. č. 5378/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 4.241 m²

- p. č. 5378/3 – ost. plocha, zeleň, o výměře 2.903 m²

- p. č. 5378/4 – ost. plocha, zeleň, o výměře 1.086 m²

- p. č. 5387 – ost. plocha, zeleň, o výměře 50 m²

- p. č. 5388 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 132 m²

- p. č. 5378/5 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 197 m²

- p. č. 5378/6 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1.151 m²

vše v k. ú. Královo Pole,

mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem pozemků a Českou republikou, Ředitelstvím silnic a dálnic, jako stavebníkem za účelem provedení stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského – dodatečná protihluková opatření“.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

25.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1656 a 1657 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/04344

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 26.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

-        p. č. 1656 – zast. plocha a nádv., o výměře 131 m², včetně stavby Maloměřice č. p. 718, rodinného domu, který je jeho součástí, příslušenství a venkovních úprav

-        p. č. 1657 – zahrada, o výměře 197 m²

vše v k. ú. Maloměřice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.420.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

26.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1452 v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/04345

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 1452 – zast. plocha a nádv., o výměře 108 m², včetně stavby Husovice č. p. 6, objektu bydlení, který je jeho součástí, příslušenství, vedlejších staveb a venkovních úprav,

vše v k. ú. Husovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.817.500,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

27.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1713 v k. ú. Maloměřice pro stavbu „Silnice I/42, VMO Rokytova“ – RM7/04346

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 1713 – zast. plocha a nádv., o výměře 157 m², včetně stavby Maloměřice č. p. 585, rodinného domu, který je jeho součástí, příslušenství a venkovních úprav,

vše v k. ú. Maloměřice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

28.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků p. č. 962/5 a 965/2 v k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/04347

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 pozemků

- p. č. 962/5 – zahrada, o výměře 13 m²

- p. č. 965/2 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 107 m²

vše v k. ú. Husovice,

za dohodnutou kupní cenu ve výši 42.160,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

29.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2946/47 v k. ú. Žebětín – RM7/04304

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 2946/47 – ost. plocha, silnice, o výměře 27 m²

v k. ú. Žebětín,

ve vlastnictví xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 25.520,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

30.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2183/7, 2183/8, 2946/42 a 2946/43, vše v k. ú. Žebětín – RM7/04305

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 31.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

- p. č. 2183/7 – ost. plocha, silnice, o výměře 299 m²

- p. č. 2183/8 – ost. plocha, silnice, o výměře 17 m²

- p. č. 2946/42 – ost. plocha, silnice, o výměře 70 m²

- p. č. 2946/43 – ost. plocha, silnice, o výměře 69 m²

vše v k. ú. Žebětín,

ve vlastnictví xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 400.600,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

31.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2183/5 a 2946/41 v k. ú. Žebětín – RM7/04306

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

- p. č. 2183/5 – ost. plocha, silnice, o výměře 347 m²

- p. č. 2946/41 – ost. plocha, silnice, o výměře 656 m²

v k. ú. Žebětín,

ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 952.720,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

32.

Návrh nabytí částí pozemků p. č. 6191/3 a 6281/7 v k. ú. Líšeň – RM7/04310

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí

- části pozemku p. č. 6191/3 označenou dle geometrického plánu č. 4096-6162/2014 jako p. č. 6191/85 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 180 m²

- části pozemku p. č. 6281/7 označenou dle geometrického plánu č. 4115-6162/2014 jako p. č. 6281/10 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 698 m²

vše v k. ú. Líšeň,

ve vlastnictví ZKL Reality, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.343.340,- Kč a s jednorázovou kompenzací za užívání pozemků od 1. 7. 2014 bez právního důvodu ve výši 75,- Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

33.

Předkupní práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1305 v k. ú. Komárov – RM7/04349

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

-        využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1305 v k. ú. Komárov, určenému Opatřením obecné povahy č. 1/2009 ze dne 27. 6. 2009 pro veřejně prospěšnou stavbu č. 45/06-I/1 rozšíření stávající komunikace Dornych, v rozsahu dotčeném veřejně prospěšnou stavbou č. 45/06-I/1,

-        využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1305 v k. ú. Komárov, určenému Opatřením obecné povahy č. 1/2009 ze dne 27. 6. 2009 pro veřejně prospěšnou stavbu č. 45/06-I/2 vybudování izolační zeleně podél Ponávky, v rozsahu dotčeném veřejně prospěšnou stavbou č. 45/06-I/02,

-        nabytí pozemku p. č. 1305 – zast. plocha a nádv., o výměře 50 m², v k. ú. Komárov, za kupní cenu ve výši 75.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

zdržela se

pro

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

34.

Nájem části pozemků p. č. 581/3, 581/19 v k. ú. Dolní Heršpice a p. č. 2049/2 v k. ú. Horní Heršpice a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 581/3, 581/19 v k. ú. Dolní Heršpice a p. č. 2049/2 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu „Cyklistická stezka Sokolova – Vomáčkova“ – RM7/04308

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje nájem pozemků

- část p. č. 581/3 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře 77 m², v k. ú. Dolní Heršpice,

- část p. č. 581/19 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře 175 m², v k. ú. Dolní Heršpice,

- část p. č. 2049/2 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře 24 m², v k. ú. Horní Heršpice,

ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p., na dobu určitou po dobu trvání stavby, za dohodnutou cenu 15.732,- Kč/rok, za podmínek dle nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí zřízení úplatné služebnosti pro účel umístění stavby cyklistické stezky na pozemcích

- část p. č. 581/3 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře 77 m², v k. ú. Dolní Heršpice,

- část p. č. 581/19 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře 175 m², v k. ú. Dolní Heršpice,

- část p. č. 2049/2 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře 24 m², v k. ú. Horní Heršpice,

v rozsahu, který byl vyznačen geometrickými plány č. 803-16/2014 v k. ú. Dolní Heršpice a č. 1925-20/2014 v k. ú. Horní Heršpice,

ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p., za jednorázovou částku, která bude zjištěna dle platných cenových předpisů, za podmínek dle nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucí Odboru investičního MMB podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

35.

Záměr uzavření nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 7623/175, 9050/5, 9150/7, 9151/3, 9152/3 a 9155/3, vše v k. ú. Židenice – RM7/04315

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

 

1.RMB bere na vědomí požadavky xxxxxxxxxxxxx – vlastníka pozemků p. č. 7623/175, 9050/5, 9150/7, 9151/3, 9152/3 a 9155/3, vše v k. ú. Židenice, na narovnání vztahu, tj. uzavření nájemní smlouvy za podmínek:

a)      výše nájemného

- u pozemků p. č. 7623/175, 9050/5, 9151/3 (plochy parkování) – 220,50 Kč/m²/rok,

- u pozemků p. č. 9150/7, 9052/3, 9155/3 (plochy chodníků) – 94,50 Kč/m²/rok,

b)      doba trvání nájemní smlouvy 10 let,

c)      jednorázová náhrada za roky 2012, 2013 a 2014.

 

2.RMB nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 7623/175, 9050/5, 9150/7, 9151/3, 9152/3 a 9155/3, vše v k. ú. Židenice, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx, na kterých se nachází stavby místních komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví statutárního města Brna na dobu 10 let za částku ve výši 500.535,- Kč a s jednorázovou náhradou za užívání pozemků bez právního důvodu za roky 2012-2014 ve výši 150.160,50 Kč a za podmínek uvedených v dopise ze dne 6. 10. 2015.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB jednáním za statutární město Brno s vlastníkem pozemků p. č. 7623/175, 9050/5, 9150/7, 9151/3, 9152/3 a 9155/3, vše v k. ú. Židenice, o trvalém majetkoprávním vypořádání a jednorázové náhradě za užívání těchto pozemků bez právního důvodu za roky 2013-2014 ve výši stanovené Výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

36.

Slavnostní vyhlášení soutěže Entente Florale Europe – návrh rozpočtového opatření – RM7/04320

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění slavnostního vyhlášení cen soutěže Entente Florale Europe.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit ředitele příspěvkové organizace Veřejná zeleň města Brna zajištěním všech úkolů souvisejících s účastí statutárního města Brna v evropské soutěži Entente Florale včetně organizačního zajištění akce „Slavnostní vyhlášení cen soutěže Entente Florale Europe“ v září 2016 v Brně.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

37.

Souhrnná zpráva o činnosti dozorčí rady Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2015 – RM7/04313

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti dozorčí rady Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2015.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

38.

Souhrnná zpráva o činnosti dozorčí rady Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2015 – RM7/04299

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti dozorčí rady Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2015.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

39.

Souhrnná zpráva o činnosti dozorčí rady Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, za rok 2015 – RM7/04311

Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti dozorčí rady Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, za rok 2015.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

nepřítomna

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

40.

Žádost o souhlas RMB s podáním žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR pro rok 2016 – RM7/04307

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB souhlasí s podáním žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR pro rok 2016.

 

2.RMB pověřuje ředitele Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, MVDr. Martina Hovorku, Ph.D., podpisem žádosti, podáním žádosti a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

41.

Návrh smlouvy o poskytnutí zápůjčky se Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou organizací, na zajištění projektu „Dopravuj se čistě – vzdělání a změna dopravního chování obyvatel Brno“, návrh rozpočtového opatření – RM7/04317

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí č. 07681562 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

-        poskytnutí zápůjčky ve výši 1.479.789,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu „Dopravuj se čistě – vzdělání a změna dopravního chování obyvatel Brna“,

-        poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 369.947,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu „Dopravuj se čistě – vzdělání a změna dopravního chování obyvatel Brna“ (vyúčtování příspěvku do 31. 10. 2017),

-        smlouvu o poskytnutí zápůjčky z rozpočtu statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou organizací,

-        rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Brna Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

42.

Návrh Protokolu č. 56 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace – RM7/04297

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, ve smyslu navrhovaného Protokolu č. 56 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 56 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

43.

Návrh Protokolu č. 57 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – RM7/04298

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu Protokolu č. 57 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 57 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

44.

Návrh na poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/04319

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

-        poskytnutí neinvestičních příspěvků na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016, Odbor památkové péče, žadatelům:

- Filharmonie Brno, p. o., ve výši ......................................................... 800 tis. Kč,

- ND Brno, p. o., ve výši .................................................................... 3.200 tis. Kč,

 

-        rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí neinvestičních příspěvků na obnovu kulturních památek Besední dům a Mahenovo divadlo.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

45.

Nabídka bezúplatného převodu nepotřebného movitého majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, zřizovateli – statutárnímu městu Brno – RM7/04321

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB nepřijímá, v souladu s § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, formou bezúplatného převodu nabízený nepotřebný movitý majetek, uvedený v Seznamu nepotřebného movitého majetku, který je ve vlastnictví příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

 

2.RMB souhlasí s vyřazením z účetní evidence a s fyzickou likvidací nepotřebného majetku prostřednictvím příspěvkové organizace, která má uvedený majetek ve vlastnictví.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

46.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7114030564 o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Ortopedií MUDr. Meindl Jiří s. r. o. – RM7/04322

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7114030564 o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Ortopedií MUDr. Meindl Jiří s. r. o., který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem tohoto dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

47.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo – RM7/04333

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ jako nejvhodnější nabídku společnosti IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno.

 

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, na veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.

***

úkol č.: [R7/062/47/01]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit prostřednictvím společnosti ROVIKO s. r. o. odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy

***

úkol č.: [R7/062/47/02]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/062/47/03]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/062/47/04]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [viz usnesení]

 

***

7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit

-        uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,

-        uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/062/47/05]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [dle zákona]

 

***

8.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/062/47/06]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

zdržel se

pro

pro

zdržel se

zdržel se

pro

pro

pro

pro

zdržel se

zdržel se

 

 

48.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – výběr nejvhodnější nabídky, příkazní smlouva na výkon technického dozoru – RM7/04332

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru akce „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ jako nejvhodnější nabídku Ing. Radomíra Hoška, inženýrská činnost ve stavebnictví, V Zahradách 395, 679 71 Lysice.

 

2.RMB schvaluje příkazní smlouvu na výkon technického dozoru akce „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ mezi statutárním městem Brnem a Ing. Radomírem Hoškem, inženýrská činnost ve stavebnictví, V Zahradách 395, 679 71 Lysice, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem příkazní smlouvy na výkon technického dozoru akce „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ mezi statutárním městem Brnem a Ing. Radomírem Hoškem, inženýrská činnost ve stavebnictví, V Zahradách 395, 679 71 Lysice.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

49.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Bytový dům Staňkova 47 – výměna oken a oprava uliční fasády“ – uzavíraný se společností UCHYTIL s. r. o. – RM7/04327

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6615054194 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností UCHYTIL s. r. o., K terminálu 7, 619 00 Brno, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku.

Termín: do 15 dnů od podpisu dodatku

***

úkol č.: [R7/062/49]

zodpovídá: OSM MMB                                                             [3239]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

50.

Pronájem startovacích bytů – RM7/04334

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje nájem startovacího bytu:

-        č. 77 o velikosti 1+1 v domě v Brně, xxxxxxxxxxxxxx,

-        č. 10 o velikosti 1+1 v domě v Brně, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

za podmínek daných statutem startovacího bytu, který tvoří přílohu č. 2 Pravidel pronájmu v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/062/50]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

51.

Uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 1534 v k. ú. Staré Brno, změna usnesení RMB č. R7/031, bod č. 62 – RM7/04336

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB mění usnesení RMB č. R7/031 ze dne 28. 7. 2015, bod č. 62, které znělo:

 

„RMB schvaluje smlouvu o nájmu pozemku p. č. 1534 – zastavěná plocha a nádvoří, o. výměře 209 m², v Brně, k. ú. Staré Brno, která tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu.“

 

takto:

 

RMB schvaluje smlouvu o nájmu pozemku p. č. 1534 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 209 m², v Brně, k. ú. Staré Brno, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

52.

Žádost xxxxxxxxxxxx o souhlas s podnájmem bytu – RM7/04335

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB souhlasí s přenecháním bytu 1+kk č. 27 v domě xxxxxxxxxxxxxxx do podnájmu na dobu 1 roku.

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/062/52]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

53.

Záměr prodeje pozemků p. č. 255 a 289 v k. ú. Jehnice v ul. Sousední – RM7/04342

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků

- p. č. 255 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 23 m²

- p. č. 289 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 81 m²

vše v k. ú. Jehnice.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků

- p. č. 255 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 23 m²

- p. č. 289 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 81 m²

vše v k. ú. Jehnice, o celkové výměře 104 m²,

xxxxxxxxxxxx (id. ½) a xxxxxxxxxxx (id. ½) za dohodnutou kupní cenu 255.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

54.

Zrušení usnesení ZMB č. Z7/09, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p. č. 4387 v k. ú. Bystrc – RM7/04323

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

 

1.RMB bere na vědomí skutečnost, že manželé xxxxxxxxxxxx odstoupili dopisem ze dne 3. 2. 2016 od uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p. č. 4387 v k. ú. Bystrc s tím, že nadále hodlají setrvat v nájemním vztahu.

 

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 9. 2015, bod č. 61, které zní:

 

„ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 4387 – orná půda, o výměře 30 m²

v k. ú. Bystrc,

manželům xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 22.840,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.“

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Ing.

Staněk

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

55.

Návrh nabytí budovy č. p. 178 na pozemcích p. č. 1111/25, 1112 a 1113/2, pozemků p. č. 1111/25, 1112, pozemku p. č. 1111/20, jehož součástí je budova bez č. p./č. e., a pozemků p. č. 1111/23, 1111/1 a 1111/10 v k. ú. Zábrdovice – RM7/04354

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí nabídku společnosti České dráhy, a. s., na prodej nemovitých věcí v k. ú. Zábrdovice za kupní cenu 8.800.000,- Kč.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí

-        budovy č. p. 178 – stavba pro výrobu a skladování, situované na pozemcích p. č. 1111/25, 1112 a 1113/2

-        pozemku p. č. 1111/25 – zast. plocha a nádv., o výměře 23 m²

-        pozemku p. č. 1112 – zast. plocha a nádv., o výměře 196 m²

-        pozemku p. č. 1111/20 – zast. plocha a nádv., o výměře 190 m², jehož součástí je budova bez č. p./ č. e., jiná stavba

-        pozemku p. č. 1111/23 – zast. plocha a nádv., o výměře 8 m²

-        pozemku p. č. 1111/1 – ost. plocha, dráha, o výměře 7.706 m²

-        pozemku p. č. 1111/10 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 248 m²

v k. ú. Zábrdovice,

z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 8.800.000,- Kč (tj. cca 1.051,- Kč/m² pozemků vč. staveb) a za podmínek kupní smlouvy.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever svěření

-        budovy č. p. 178 – stavba pro výrobu a skladování, situované na pozemcích p. č. 1111/25, 1112 a 1113/2

-        pozemku p. č. 1111/25 – zast. plocha a nádv., o výměře 23 m²

-        pozemku p. č. 1112 – zast. plocha a nádv., o výměře 196 m²

-        pozemku p. č. 1111/20 – zast. plocha a nádv., o výměře 190 m², jehož součástí je budova bez č. p./ č. e., jiná stavba

-        pozemku p. č. 1111/23 – zast. plocha a nádv., o výměře 8 m²

- &n