Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/16
konaného dne 15. března 2016

 
 
 

 

 

 

1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Ing. Jaroslav Kacer, Bc. Miloslav Humpolíček.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/16 předložený RMB, ve znění změn.

 

4.

Volba člena a místopředsedy Finančního výboru ZMB a člena Výboru pro národnostní menšiny ZMB - ZM7/1053

1. ZMB bere na vědomí

 • rezignaci Ing. Roberta Plagy, Ph.D. na funkci místopředsedy a člena Finančního výboru ZMB dnem 1. 2. 2016,
 • rezignaci Bc. Barbory Maťákové na funkci členky Výboru pro národnostní menšiny ZMB dnem 16. 2. 2016.


2. ZMB volí
volební komisi ve složení:
předseda: Ing. Antonín Crha
členové: Ivana Fajnorová
Ing. Karin Karasová

3. ZMB zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 1) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dne 15. března 2016:
Ing. Martina Schwaba
členem a místopředsedou Finančního výboru ZMB
Mgr. Luboru Bednaříkovou
členkou Výboru pro národnostní menšiny ZMB


 

 

5.

Dohoda o navázání přátelských vztahů mezi statutárním městem Brnem a metropolitním městem Tedžon v Korejské republice - ZM7/1114

ZMB schvaluje dohodu o navázání přátelských vztahů mezi statutárním městem Brnem a metropolitním městem Tedžon v Korejské republice, která v češtině, angličtině a korejštině tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

6.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2010 - ZM7/1170

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2010, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

7.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna - ZM7/1101

1.ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.

2. ZMB požaduje úpravu čl. 7 odst. 1 návrhu vyhlášky, případně úpravu příslušné smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností zajišťující svoz směsného komunálního odpadu v Brně, spočívající ve stanovení časového úseku, kdy lze pověřenou společností svoz komunálního odpadu provádět, s cílem snížení stávajících problémů v dopravě a průjezdnosti komunikací při provádění svozu a respektování pohody a kvality bydlení obyvatel města Brna.

***
3. ZMB ukládá příslušnému náměstku primátora Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., realizovat požadované opatření, předložit návrh řešení do nejbližšího zasedání ZMB.
Termín: do nejbližšího zasedání ZMB
***
úkol č.: [Z7/16/07]
zodpovídá: náměstek primátora Mgr. Martin Ander, Ph.D. [3207]
termín: [dle usnesení]

 

8.

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2016 - ZM7/1100

ZMB bere na vědomí souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2016 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí.


10.

Poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s., na realizaci projektu "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace - ZM7/1096

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s., ve výši 68.298.604,- Kč na financování nákladů spojených s realizací dílčích staveb - drážních objektů a souvisejících nákladů (rekonstrukce tramvajové tratě, trolejového vedení, napájecích a zpětných kabelů) v rámci investiční akce "Brno − rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" z rozpočtu statutárního města Brna;

 • smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této smlouvy.

 

11.

Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, na realizaci II. etapy projektu odvlhčení primární kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2016 - ZM7/1099

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, ve výši 20.000.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na realizaci II. etapy projektu odvlhčení primární kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2016 ve vlastnictví společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost;

 • smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace.


 
 

12.

Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ - rozpočtové opatření - ZM7/1104

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 331 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 na podporu pořádání významných kulturních akcí spojených s výročím a historií městských částí dle tabulky č. 1, která tvoří přílohu č. 6a těchto usnesení s tím, že městské části tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru kultury MMB v termínu do 15. 1. 2017;
 2. poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 669 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 na podporu pořádání kulturních akcí typu hody apod., dle tabulky č. 2, která tvoří přílohu č. 6b těchto usnesení s tím, že městské části tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru kultury MMB v termínu do 15. 1.2017;
 3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6c těchto usnesení.

 

13.

Podpora mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1080

ZMB schvaluje
1) poskytnutí účelových neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 56 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2016 - A. Spolky pol. 5222", která tvoří přílohu č. 7a těchto usnesení;

2) poskytnutí účelových neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 15 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům − právnickým osobám) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2016 - B. Podnikatelské subjekty pol. 5213", která tvoří přílohu č. 7b těchto usnesení;

3) poskytnutí účelových neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem v celkové výši 58 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženský společnostem) dle tabulky "III. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2016 − C. Církve a náboženské společnosti pol. 5223", která tvoří přílohu č. 7c těchto usnesení;

4) poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 116 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), z toho:
ZŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 27 tis. Kč
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 42 tis. Kč
ZŠ Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . + 17 tis. Kč
ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 30 tis. Kč
dle tabulky "IV. Žadatelé o příspěvky na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2016 − D. Zřízené příspěvkové organizace pol. 5331", která tvoří přílohu č. 7d těchto usnesení s tím, že základní školy jsou povinny poskytnutý příspěvek finančně vypořádat OŠMT MMB do 25. ledna 2017;

5) poskytnutí účelových neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 110 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "V. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2016 − E. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339", která tvoří přílohu č. 7e těchto usnesení;

6) rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky, která tvoří přílohu č. 7f těchto usnesení;

7) uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, které tv oří přílohu č. 7g těchto usnesení.


 

14.

Poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol - rozpočtové opatření - ZM7/1064

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8a těchto usnesení;
 • rozpočtové opatření dle tabulky za účelem rozdělení finanční částky na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol, která tvoří přílohu č. 8b těchto usnesení.

 

15.

Poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit  pro rok 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1067

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 44.433.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "I. Neinvestiční dotace spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016", která tvoří přílohu č. 9a těchto usnesení; 
 2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 1.110.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016", která tvoří přílohu č. 9b těchto usnesení; 
 3. poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím ve výši 25.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, dle tabulky "III. Neinvestiční dotace cizím příspěvkovým organizacím pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016", která tvoří přílohu č. 9c těchto usnesení; 
 4. poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem ve výši 70.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, dle tabulky "IV. Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016", která tvoří přílohu č. 9d těchto usnesení; 
 5. poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím ve výši 34.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, dle tabulky "V. Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016", která tvoří přílohu č. 9e těchto usnesení; 
 6. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám ve výši 182.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5212 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, dle tabulky "VI. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016", která tvoří přílohu č. 9f těchto usnesení; 
 7. poskytnutí neinvestičních dotací vysokým školám ve výši 400.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5332 - neinvestiční transfery vysokým školám, dle tabulky "VII. Neinvestiční dotace vysokým školám pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2016", která tvoří přílohu č. 9g těchto usnesení; 
 8. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9h těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým a fyzickým osobám a z důvodu převodu finančních prostředků na příslušnou položku; 
 9. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1.-7. usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 9ch těchto usnesení. 

 
 
 
 
 

16.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1079

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí účelových neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 8.074 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 − Spolky pol. 5222", která tvoří přílohu č. 10a těchto usnesení;
 2. poskytnutí účelových neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 50 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 − L. Podnikatelské subjekty pol. 5213", která tvoří přílohu č. 10b těchto usnesení;
 3. poskytnutí účelových neinvestičních dotací obecně prospěšným společnostem v celkové výši 172 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) dle tabulky "III. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 − M. Obecně prospěšné společnosti pol. 5221", která tvoří přílohu č. 10c těchto usnesení;
 4. poskytnutí účelových neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem v celkové výši 187 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) dle tabulky "IV. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 − N. Církve a náboženské společnosti pol. 5223", která tvoří přílohu č. 10d těchto usnesení;
 5. poskytnutí účelových neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 64 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) dle tabulky "V. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 − O. Neziskové a podobné organizace pol. 5229", která tvoří přílohu č. 10e těchto usnesení;
 6. poskytnutí účelových neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 288 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "VI. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládež. aktivit v roce 2016 − P. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339", která tvoří přílohu č. 10f těchto usnesení;
 7. poskytnutí účelových neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 10 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) dle tabulky "VII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 − R. Fyzické osoby pol. 5493", která tvoří přílohu č. 10g těchto usnesení;
 8. poskytnutí účelových neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 204 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám) dle tabulky "VIII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2016 − S. Podnikatelské subjekty − fyzické osoby pol. 5212", která tvoří přílohu č. 10h těchto usnesení;
 9. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10ch těchto unesení, z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;
 10. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 10i těchto usnesení.


 

17.

Poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2016 - ZM7/1081

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Lužánky − středisko volného času Brno, příspěvková organizace ve výši 1.800 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů;
 2. poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Lipka − školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace ve výši 350 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů;
 3. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

18.

Poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2016 a rozpočtové opatření - ZM7/1065

ZMB schvaluje

 • poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně z rozpočtu města Brna na rok 2016 v celkové výši 1.800 tis. Kč dle přehledu navržených dotací uvedených v tabulce, která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení;

 • uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 12b těchto usnesení;
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12c těchto usnesení z důvodu jiné právní subjektivity žadatelů o výše uvedené dotace než bylo schváleno v rozpočtu města Brna na rok 2016.

 

19.

Poskytnutí dotací a uzavření smluv s nestátními neziskovými organizacemi, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2016 (program II) - rozpočtové opatření - ZM7/1171

1. ZMB schvaluje

 1. poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují v celkové výši 1.300 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2016 z ORJ 7200 − Odbor sociální péče (včetně § a položek) uvedeným v tabulce "Návrh dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2016 − program II", která tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení;
 2. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna na rok 2016 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována;
 3. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu a) dle "Vzorové smlouvy na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2016", která tvoří přílohu č. 13c těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

 

20.

Poskytnutí dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik - rozpočtové opatření - ZM7/1173

1. ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 1.200 tis. Kč ze schváleného rozpočtu města Brna na rok 2016 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce "Návrh dotací organizacím působícím v oblasti národnostních menšin a etnik na rok 2016", která tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení;
 2. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna na rok 2016 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14b těchto usnesení, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována;
 3.  

 4. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu a) za "Podmínek smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016 na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik", které tvoří přílohu č. 14c těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

 

21.

Poskytnutí neinvestiční dotace Ukrajinské iniciativě Jižní Moravy, z. s., rozpočtové opatření - ZM7/1172


1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestiční dotace Ukrajinské iniciativě Jižní Moravy z. s., IČ 033 05 252, ve výši 48 tis. Kč na projekt "Ukrajinská iniciativa - brněnské interkulturní soužití";

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15a těchto usnesení;
 • uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 48 tis. Kč Ukrajinské iniciativě Jižní Moravy z. s., IČ 033 05 252, z rozpočtu města Brna na rok 2016, která tvoří přílohu č. 15b těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

22.

Doplnění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - ZM7/1129

ZMB schvaluje doplnění "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro  vyhlášené programy" bod 10 písm. e) oblast zdraví o program:

 • dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů.

 

23.

Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016 ‒ 2019 - ZM7/1102

ZMB schvaluje Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro období 2016 ‒ 2019, který tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

24.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů - březen 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/1078

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení, za účelem tvorby a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 

26.

Projekt "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM7/1075

1. ZMB bere na vědomí změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička".

2. ZMB souhlasí s podmínkami změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

27.

Projekt "Revitalizace staré Ponávky - příprava" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/1095

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Revitalizace staré Ponávky - příprava", které tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení;

 • zařazení projektu ORG 5312 "Revitalizace staré Ponávky - příprava" s celkovými náklady ve výši 3.000 tis. Kč a dobou realizace 2016 ‒ 2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Revitalizace staré Ponávky - příprava".


***
2. ZMB ukládá RMB zajistit předložení posouzení projektu "Revitalizace staré Ponávky
po etapách Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
T: dle aktuálních výzev daného operačního programu a postupu projektové přípravy.
***
úkol č.: [Z7/16/27]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [dle usnesení]

 

28.

Projekt "Bezpečností opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa " - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/1091

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa", které tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení;

 • zařazení projektu ORG 5308 "Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa" s celkovými náklady ve výši 7 960 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa".


2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/16/28]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-04-29]


 

29.

Projekt "Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, příprava" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/1092

1. ZMB schvaluje

 • vyřazení projektu ORG 2731 "Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015 - 2020" s celkovými náklady ve výši 924.665 tis. Kč z rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 • posouzení projektu "Rozvoj dopravní telematiky 2015 − 2020, příprava", které tvoří přílohu č. 21a těchto usnesení;
 • zařazení projektu ORG 5310 "Rozvoj dopravní telematiky 2015 − 2020, příprava" s celkovými náklady ve výši 60.000 tis. Kč a dobou realizace 2016 ‒ 2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 21b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Rozvoj dopravní telematiky 2015−2020, příprava".


2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekty "Rozvoj dopravní telematiky 2015 − 2020" po etapách na základě projektové přípravy a aktuálních výzev.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekty "Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020".
T: dle aktuálních výzev a postupu projektových prací.
***
úkol č.: [Z7/16/29]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [dle usnesení]

30.

Projekt "Systém parkování Park & Ride - 1. etapa" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/1094

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Systém parkování Park & Ride − 1. etapa", které tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení;

 • zařazení projektu ORG 5311 "Systém parkování Park & Ride − 1. etapa" s celkovými náklady ve výši 348.000 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Systém parkování Park & Ride − 1. etapa".


2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Systém parkování Park & Ride − 1. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Systém parkování Park & Ride − 1. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/16/30]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-10-31]


 

31.

Projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/1093

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova", které tvoří přílohu č. 23a těchto usnesení;

 • zařazení projektu ORG 5309 "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova" s celkovými náklady ve výši 1.000 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 23b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova".

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 
 
 
***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt "Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská - Jírova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

úkol č.: [Z7/16/31]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-09-30]

 

32.

Projekt "Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/1070

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření", které tvoří přílohu č. 24a těchto usnesení;

 • zařazení projektu ORG 5313 "Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření" s celkovými náklady ve výši 9.129 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení, za účelem realizace projektu "Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření".


2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Mateřská škola Pastviny 70 - rozšíření" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/16/32]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-06-30]


 

33.

Projekt "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část" - posouzení projektu - ZM7/1076

1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část", které tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
termín: dle termínu vyhlášení výzvy daného operačního programu
***
úkol č.: [Z7/16/33]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [dle usnesení]

 

34.

Projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy" - posouzení projektu - ZM7/1077

1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy", které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/16/34]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-05-31]


 

35.

Projekt "Stavební úpravy MŠ Černopolní" - posouzení projektu - ZM7/1071

1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Stavební úpravy MŠ Černopolní", které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy MŠ Černopolní" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy MŠ Černopolní" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***

úkol č.: [Z7/16/35]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-04-05]


 

36.

Projekt "Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova" - posouzení projektu - ZM7/1073

1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova", které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/16/36]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-04-05]

 

37.

Projekt "Stavební úpravy MŠ Nejedlého" - posouzení projektu - ZM7/1072

1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Stavební úpravy MŠ Nejedlého", které tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy MŠ Nejedlého v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Stavební úpravy MŠ Nejedlého" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/16/37]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-04-05]


 
 
 
 

38.

Projekt "Zateplení radnice Oderská 4" - posouzení projektu - ZM7/1074

1. ZMB schvaluje posouzení projektu "Zateplení radnice Oderská 4", které tvoří přílohu č . 30 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení radnice Oderská 4" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zateplení radnice Oderská 4" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z7/16/38]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2016-04-05]

 

39.

Projekt "sub>urban.Reinventing the fringe." - účast na projektu - ZM7/1090


1. ZMB souhlasí s účastí statutárního města Brna, jako partnera v projektu "sub>urban. Reinventing the fringe." připravovaného městem Antverpami, v rámci výzvy operačního programu URBACT III.

2. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "sub>urban. Reinventing the fringe.", které tvoří přílohu č. 31a těchto usnesení;

 • spolupráci statutárního města Brna s partnery projektu uvedenými v posouzení projektu "sub>urban. Reinventing the fringe";
 • text Letter of Commitment (Závazné prohlášení partnera pro Fázi 2), který v anglickém originálu a českém překladu tvoří přílohu č. 31b těchto usnesení.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

40.

Veřejnoprávní smlouva s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR - zprostředkující subjekt ITI - ZM7/1103

1. ZMB bere na vědomí žádost statutárního města Plzeň o stanovisko při výkladu novelizace zákona č. 248/2000 Sb.

2. ZMB schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve věci výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, která tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB souhlasí s tím, že plnění úkolů dle této smlouvy nezakládá nárok na příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

***
4. ZMB ukládá RMB zajistit předložení návrhu na vydání souhlasu s uzavřením této smlouvy ve smyslu ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ministryni pro místní rozvoj.
T: bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy
***
úkol č.: [Z7/16/40]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [dle usnesení]


 

41.

Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - ZM7/1124

ZMB bere na vědomí zprávu o zápůjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna v letech 1995-2015, která tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

42.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2016, rozpočtové opatření - ZM7/1125

ZMB schvaluje

 • poskytnutí zápůjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna


- ve výši až 1.000.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Závist 182/34,

- ve výši až 300.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 2173/26 v bytovém domě Hochmanova 2173/6,

- ve výši až 3.850.000,- Kč pro xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Branka 205/8,

- ve výši až 260.000,- Kč pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1021/19 v bytovém domě Foltýnova 1021/4,

- ve výši až 45.000,- Kč pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 303/302 v bytovém domě Chopinova 303/13,

 
- ve výši až 240.000,- Kč pro xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Tišnovská 1387/8a,

- ve výši až 230.000,- Kč pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Jandáskova 361/18,

- ve výši až 110.000,- Kč pro xxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 555/19 v bytovém domě Uzbecká 555/4,

- ve výši až 295.000,- Kč pro xxxx xxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Pramenná 94/9,

- ve výši až 330.000,- Kč pro xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Skorkovského 1217/67,

- ve výši až 500.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Chrlická 313/27,

- ve výši až 500.000,- Kč pro xxx xxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Faulhabrova 249/7,

- ve výši až 1.300.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Úvoz 491/26,

- ve výši až 300.000,- Kč pro xxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Ochozská 1441/18,

- ve výši až 2.100.000,- Kč pro xxxxx xxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu roh Vranovská 1381/35 a Tišnovská 1381/2,

- ve výši až 350.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 2657/34 v bytovém domě Palackého třída 2657/168,

 • vzorovou smlouvu o zápůjčce na opravy a modernizaci bytového-rodinného domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům, která tvoří přílohu č. 34a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 34b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí jednotlivých zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.


 

43.

Postup města při prodeji bytového fondu - Seznam bytových domů k prodeji - ZM7/1128

1. ZMB bere na vědomí

 • návrhy MČ na prodej bytových domů,
 • seznam bytových domů s jednotkami, jejichž prodej realizují MČ.


 
 
2. ZMB schvaluje

 • Postup města při prodeji bytového fondu, který tvoří přílohu č. 35a těchto usnesení

 • Seznam bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji dle uvedeného postupu, který tvoří přílohu č. 35b těchto usnesení.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB souhlasí s případným rozšířením seznamu bytových a rodinných domů na základě usnesení ZMB, které budou připravovány k prodeji, pouze za podmínek, že:

 • výše nákladů na potřebné opravy domu vyčíslená MČ přesáhne výši nájemného, kterou lze z pronájmů bytů a nebytových prostor získat za období 15 let,

a zároveň

 • prodej domu bude doporučen zastupitelstvem MČ, jíž je dům svěřen, s tím, že pokud zastupitelstvo MČ prodej takového domu nedoporučí, uvede zároveň důvody a předloží návrh budoucího využití a oprav domu. Pokud nebude žádost o prodej domu, podaná minimálně 70% nájemců bytů a nebytových prostor v domě, projednána zastupitelstvem MČ do 9 měsíců od jejího doručení příslušné MČ, má se za to, že k prodeji domu nemá MČ námitek.


4. ZMB žádá zastupitelstva MČ o předložení harmonogramu oprav s předpokládanou výší nákladů každého svěřeného bytového či rodinného domu, který není ZMB zařazen v seznamu domů, které budou připravovány k prodeji, v termínu do 30. 9. 2016.

***
5. ZMB ukládá vedoucímu BO MMB připravit návrh na změnu čl. 76 odst. 12 Statutu města Brna tak, aby v případě, že MČ vyklidí bytový dům či uvolní vymezenou jednotku, které budou následně prodány jako volné, obdržela příjem ve výši 20% z kupní ceny pozemku, jehož součástí je bytový dům, bytového domu, není-li pozemek ve vlastnictví města či jednotky.
***
úkol č.: [Z7/16/43]
zodpovídá: vedoucí BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně?]

 

44.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. b) - Záměr prodeje bytového domu Slovákova 4 včetně pozemků - ZM7/1123

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného dne 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. b), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 314 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 307 m² se stavbou č. p. 353, Slovákova 4, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 315 - zahrada, o výměře 178 m², vše v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu ve výši 10.950.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


 
 
tak, že text "za cenu ve výši 10.950.000,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 10.530.000,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

45.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. d) - Záměr prodeje bytového domu Merhautova 102 včetně pozemků - ZM7/1122

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. d), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2145 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 261 m² se stavbou č. p. 978, Merhautova 102, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 2146 zahrada, o výměře 319 m², k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu ve výši 9.000.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


tak, že text "za cenu ve výši 9.000.000,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 7.875.000,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

46.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. e) - Záměr prodeje bytového domu Merhautova 159 včetně pozemků - ZM7/1121

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. e), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1202 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 192 m² se stavbou č. p. 1026, Merhautova 159, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1203 zahrada, o výměře 52 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu ve výši 8.713.500,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


tak, že text "za cenu ve výši 8.713.500,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 7.290.000,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

47.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. g) - Záměr prodeje domovního celku Merhautova 194, 196, 198 včetně pozemků - ZM7/1107

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. g), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna

schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1616 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 937 m² se stavbou č. p. 1051, Merhautova 194, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1624/1 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 992 m² se stavbou č. p. 1053, Merhautova 196, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1625 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 932 m² se stavbou č. p. 1055, Merhautova 198, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1617 - ostatní plocha, o výměře 444 m², pozemku p. č. 1626 - ostatní plocha, o výměře 404 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno- sever, za cenu ve výši 60.600.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení,

a pozemků
p. č. 1618 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m², za kupní cenu 62.764,- Kč
p. č. 1619 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², za kupní cenu 59.072,- K&#$03
p. č. 1620 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m², za kupní cenu 84.916,- Kč
p. č. 1621 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², za kupní cenu 73.840,- Kč
p. č. 1622 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², za kupní cenu 73.840,- Kč
p. č. 1623 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², za kupní cenu 70.148,- Kč
p. č. 3574 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², za kupní cenu 70.148,- Kč

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever;"

tak, že text "za cenu ve výši 60.600.000,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 58.657.500,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

48.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. h) - Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 14 včetně pozemků - ZM7/1120

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného dne 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. h), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2949 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 272 m² se stavbou č. p. 1674, Zemědělská 14, způsob využití bydlení, části pozemku p. č. 2956/1 ostatní plocha, o výměře 1.841 m² označené GP pro rozdělení pozemků č. 1210-303/2013 ze dne 21. 10. 2013 jako pozemek p. č. 2956/3 ostatní plocha, o výměře 3 m², části pozemku p. č. 2907/3 ostatní plocha, o výměře 549 m² označené GP pro rozdělení pozemků č. 1210-303/2013 ze dne 21. 10. 2013 jako pozemek p. č. 2907/9 ostatní plocha, o výměre 12 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu ve výši 21.525.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


tak, že text "za cenu ve výši 21.525.000,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 20.092.500,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

49.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. i) - Záměr prodeje bytového domu Kamenná 25 včetně pozemků - ZM7/1106

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. i), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 978/1 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 398 m² se stavbou č. p. 199, Kamenná 25, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 977 - zahrada, o výměře 189 m², vše v k. ú. Štýřice, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu ve výši 7.520.700,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení,
a pozemku:
p. č. 978/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², za kupní cenu 75.296,- Kč, v k. ú. Štýřice, město Brno, městská část Brno-střed;"


tak, že text "za cenu ve výši 7.520.700,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 7.027.500,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

50.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. k) - Záměr prodeje domovního celku Křídlovická 70, 72, 74, 76 včetně pozemků - ZM7/1110

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. k), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1392 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 148 m² se stavbou č. p. 375, Křídlovická 76, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1393 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m² se stavbou č. p. 373, Křídlovická 74, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1394 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 139 m² se stavbou č. p. 673, Křídlovická 72, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1395 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 153 m² se stavbou č. p. 372, Křídlovická 70, způsob využití bydlení, vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu ve výši 30.262.500,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


tak, že text "za cenu ve výši 30.262.500,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 28.365.000,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

51.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. l) - Záměr prodeje bytového domu Nové sady 32 včetně pozemků - ZM7/1109

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. l), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje zám&#$01r prodeje pozemku p. č. 1441 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 456 m² se stavbou č. p. 597, Nové sady 32, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1442/2 zahrada, o výměře 49 m², vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu ve výši 18.525.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


tak, že text "za cenu ve výši 18.525.000,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 17.205.000,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

52.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. n) - Záměr prodeje bytového domu nám. 28. října 11/Vrchlického sad 7 včetně pozemku - ZM7/1108

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. n), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3822 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 679 m² se stavbou č. p. 1899, nám. 28. října 11/Vrchlického sad 7, způsob využití bydlení, v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu ve výši 37.130.250,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


tak, že text "za cenu ve výši 37.130.250,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 35.887.500,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

53.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. r) - Záměr prodeje bytového domu Třískalova 2 včetně pozemků - ZM7/1113

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. r), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 324/69 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 309 m² se stavbou č. p. 348, Třískalova 2, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 324/70 ostatní plocha, o výměře 105 m², pozemku p. č. 324/96 ostatní plocha, o výměře 96 m², vše v k. ú. Lesná, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu ve výši 18.300.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


tak, že text "za cenu ve výši 18.300.000,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 17.617.500,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

54.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. t) - Záměr prodeje bytového domu Drobného 76a včetně pozemků - ZM7/1112

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. t), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna
schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3562/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m² se stavbou č. p. 1973, Drobného 76a, způsob využití bydlení, části pozemku p. č. 3563 geometrickým plánem č. 1227-327/2013 ze dne 27. 11. 2013 označené jako p. č. 3563/2 - zahrada, o výměře 138 m², pozemku, vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu ve výši 7.462.500,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení,
a pozemků:
p. č. 3564 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², za kupní cenu 106.912,- Kč,
p. č. 3565 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², za kupní cenu 85.530,- Kč,
p. č. 3566 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², za kupní cenu 85.530,- Kč,
p. č. 3567 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m², za kupní cenu 90.875,- Kč,
vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever;"


tak, že text "za cenu ve výši 7.462.500,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 6.292.500,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

55.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. u) - Záměr prodeje bytového domu Nové sady 16 včetně pozemků - ZM7/1119

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. u), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1474 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.420 m² se stavbou č. p. 581, Nové sady 16, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1475 zahrada, o výměře 736 m², vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, městská část Brno-střed, za cenu ve výši 25.200.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;"


tak, že text "za cenu ve výši 25.200.000,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 25.312.500,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

56.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. w) - Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků - ZM7/1111

ZMB mění část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4. 2015, bod č. 32, odst. 5, písm. w), které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1925 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 154 m² se stavbou č. p. 1490, Tišnovská 118, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 1926/1 zahrada, o výměře 70 m², pozemku p. č. 1926/2 ostatní plocha o výměře 47 m², pozemku p. č. 1961/40 ostatní plocha, o výměře 76 m², pozemku p. č. 1961/41 ostatní plocha, o výměře 25 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za cenu ve výši 5.175.000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení."


tak, že text "za cenu ve výši 5.175.000,- Kč" se nahrazuje textem "za kupní cenu ve výši 4.432.500,- Kč", sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

 

57.

Prodej pozemku p. č. 68/7 v k. ú. Slatina - ZM7/1159

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 68/7 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 15 m² v k. ú. Slatina
xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 24.400,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

58.

Prodej pozemku p. č. 61/2 v k. ú. Soběšice v ul. Rozárka - ZM7/1132

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 61/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m²

v k. ú. Soběšice,
xxxx xxxxx xxxxxxxxx (id. ½) a xxxx xxx xxxxxxx (id. ½) za dohodnutou kupní cenu 80.872,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

59.

Prodej pozemku p. č. 688/1 a částí pozemků p. č. 2147/3 a p. č. 2147/38, vše v k. ú. Kohoutovice při ul. Potocká - ZM7/1160

1. ZMB nesouhlasí s uznáním vlastnického práva:

 • manželů xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k části pozemku p. č. 2147/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m² v k. ú. Kohoutovice, dle polohopisného zaměření a vyčíslení výměr zak č. 217/2014, vyhotoveného společností MapKart s.r.o. označené písmenem "A",

 • xxxx xxxxxx xxxxxxx k části pozemku p. č. 2147/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m² v k. ú. Kohoutovice, dle polohopisného zaměření a vyčíslení výměr zak č. 217/2014, vyhotoveného společností MapKart s.r.o. označené písmenem "B".  


2. ZMB schvaluje prodej

  1. - pozemku p. č. 688/1 - trvalý travní porost, o výměře 79 m²
  2. - částí pozemku p. č. 2147/3 - ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1045-331/2015 pro k. ú. Kohoutovice nově označených jako pozemky p. č. 2147/42 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m², p. č. 2147/43 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 29 m² a p. č. 2147/45 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m²,

   vše v k. ú. Kohoutovice, o celkové výměře 117 m²,

   manželům xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 293.032,- Kč,

  3. části pozemku p. č. 2147/38 - ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1030-34/2015 pro k. ú. Kohoutovice nově označené jako pozemek p. č. 2147/40 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m² v k. ú. Kohoutovice, xxxx xxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 43.432,- Kč,

  1. části pozemku p. č. 2147/3 - ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1045-331/2015 pro k. ú. Kohoutovice nově označené jako pozemek p. č. 2147/41 - ost. plocha, zeleň, o výměře 26 m² v k. ú. Kohoutovice, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 65.896,- Kč,


a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

60.

Prodej pozemků p. č. 71/1, 71/2, 71/3 v k. ú. Slatina - ZM7/1133

ZMB schvaluje
1. prodej
- části pozemku p. č. 71/1 - zahrada, o výměře 112 m² (dle GP č. 2900-330/2015 pozemek p. č. 71/4)

- pozemku p. č. 71/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²
- pozemku p. č. 71/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m²

v k. ú. Slatina xxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 197.560,- Kč

2. prodej
- části pozemku p. č. 71/1 - zahrada, o v&#$06měře 110 m² (dle GP č. 2900-330/2015 pozemek p. č. 71/1)

v k. ú. Slatina manželům xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 172.600,- Kč

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

61.

Prodej id. 1/3 pozemku p. č. 460 v k. ú. Horní Heršpice - ZM7/1134

ZMB schvaluje prodej id. 1/3 pozemku p. č. 460 zahrada, o výměře 439 m² v k. ú. Horní Heršpice xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxx xxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 182.620,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

62.

Prodej části pozemku p. č. 4 v k. ú. Obřany v ul. Faulhabrova - ZM7/1161

ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 4 zahrada v k. ú. Obřany, geometrickým plánem č. 1522-30/2015 pro k. ú. Obřany nově označené jako pozemek p. č. 4/2 − zahrada, o výměře 136 m² v k. ú. Obřany,
manželům xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 177.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

63.

Prodej části pozemku p. č. 910/20 v k. ú. Lesná v ul. Španielova a Šalounova - ZM7/1165

1. ZMB nesouhlasí s uznáním vlastnického práva:

 • xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx k části pozemku p. č. 910/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lesná, o výměře 2 m²,

 • xxxxxxx xxxxxxx k části pozemku p. č. 910/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lesná, o výměře 45 m²,
 • xxx xxxxxxx k části pozemku p. č. 910/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lesná, o výměře 38 m².

2. ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 910/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lesná, geometrickým plánem č. 1146-4/2016 pro k. ú. Lesná nově označené jako pozemek p. č. 910/55 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 117 m² v k. ú. Lesná xxxx xxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxx xxxxxxxx (id. l/2) za dohodnutou kupní cenu 232.192,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

64.

Prodej částí pozemků p. č. 266/1 a p. č. 806 v k. ú. Bystrc v ul. K dálnici - ZM7/1162

ZMB schvaluje prodej
- části pozemku p. č. 266/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bystrc, geometrickým plánem č. 3094-145/2015 pro k. ú. Bystrc nově označené jako pozemek p. č. 266/8 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 54 m² v k. ú. Bystrc,
- části pozemku p. č. 806 zahrada v k. ú. Bystrc, geometrickým plánem č. 3094-145/2015 pro k. ú. Bystrc nově označen&#$09 jako pozemek p. č. 806/4 - zahrada, o výměře 3 m² v k. ú. Bystrc,
o celkové výměře 57 m², xxxxx xxxxxxxx

za dohodnutou kupní cenu 137.344,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

65.

Prodej částí pozemků p. č. 180/1 a p. č. 545/21 v k. ú. Ivanovice v ul. Hatě a zřízení služebností - ZM7/1168

ZMB schvaluje
a) prodej:
- části pozemku p. č. 180/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Ivanovice, geometrickým plánem č. 1659-58/2015 pro k. ú. Ivanovice nově označené jako pozemek p. č. 180/11 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 59 m²

v k. ú. Ivanovice,
- části pozemku p. č. 545/21 − orná půda v k. ú. Ivanovice, geometrickým plánem č. 1659-58/2015 pro k. ú. Ivanovice označené jako pozemek p. č. 545/177 − orná půda, o výměře 5 m² v k. ú. Ivanovice, o celkové výměře 64 m², manželům xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 187.368,- Kč
a zřízení služebnosti strpění umístění a vedení vodovodního přivaděče DN 1000 k tíži části pozemku p. č. 180/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Ivanovice, s omezením činnosti v ochranném pásmu vodovodního přivaděče DN 1000 k tíži částí pozemků p. č. 180/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 545/177 orná půda, vše v k. ú. Ivanovice, ve prospěch statutárního města Brna,

b) prodej části pozemku p. č. 180/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Ivanovice, geometrickým plánem č. 1659-58/2015 pro k. ú. Ivanovice nově označené jako pozemek p. č. 180/10 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m²

v k. ú. Ivanovice společnosti Školní zájezdy, s.r.o., za dohodnutou kupní cenu 166.984,- Kč a zřízení služebnosti omezení činnosti v ochranném pásmu vodovodního přivaděče DN 1000 k tíži části pozemku p. č. 180/10 − ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Ivanovice, ve prospěch statutárního města Brna
a za podmínek kupních smluv a smluv o zřízení služebností, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

67.

Prodej částí pozemků p. č. 622/1 a p. č. 623/2 v k. ú. Pisárky v ul. Preslova Společenství vlastníků jednotek Preslova 33-39 a zřízení služebností přístupu k vodoměrné šachtě k tíži části pozemku p. č. 622/1 v k. ú. Pisárky a uložení vodovodní přípojky k bytovému domu Preslova 37 k tíži části pozemku p. č. 623/2 v k. ú. Pisárky a výjimka z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - ZM7/1157

1. ZMB schvaluje výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu - Preslova - svah k ul. M. Pujmanové, pozemek p. č. 622/1 - ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Pisárky, výměra lokality pod pořadovým číslem 23 se zmenší o výměru 4 m² (vodoměrná šachta pro bytové domy Preslova 33, 35, 37 a 39).


2. ZMB schvaluje

 • prodej
  • části pozemku p. č. 622/1 - ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Pisárky, geometrickým plánem č. 1495-329/2015 pro k. ú. Pisárky nově označené jako pozemek p. č. 622/18 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 4 m², v k. ú. Pisárky,
  • části pozemku p. č. 623/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Pisárky, geometrickým plánem č. 1495-329/2015 pro k. ú. Pisárky nov&#$01 označené jako pozemek p. č. 623/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m² v k. ú. Pisárky,

o celkové výměře 28 m²,

Společenství vlastníků jednotek Preslova 33-39 za dohodnutou kupní cenu 88.360,- Kč,

 • zřízení služebností:
  • přístupu k vodoměrné šachtě k tíži části pozemku p. č. 622/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m² v k. ú. Pisárky,
  • uložení vodovodní přípojky k bytovému domu Preslova 37 k tíži části pozemku p. č. 623/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m² v k. ú. Pisárky,

za cenu 6.000,- Kč + 21 % DPH ve výši 1.260,- Kč, tj. celkem částka 7.260,-
Kč,

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebností, které tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

68.

Prodej budovy č. p. 2841 postavené na pozemku p. č. 3760/7 v k. ú. Královo Pole - ZM7/1155

1. ZMB bere na vědomí

 • protokol z otevření obálek doručených v nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej budovy č. p. 2841, Chodská 7a, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3760/7 - zastavěná. plocha a nádvoří, o výměře 1.104 m², v k. ú. Královo Pole,

 • usnesení R7/KM/26. zasedání Komise majetkové RMB konané dne 8. 2. 2016, bod č. 26/26 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej budovy č. p. 2841, Chodská 7a, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3760/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.104 m², v k. ú. Královo Pole.


2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení prodej budovy č. p. 2841, Chodská 7a, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3760/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.104 m², v k. ú. Královo Pole, společnosti ABC PARKING s.r.o. za dohodnutou kupní cenu 3.310.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy s rozvazovací podmínkou využití předkupního práva vlastníkem pozemku, která tvoří přílohu č. 46a těchto usnesení

a pro případ uzavření kupní smlouvy specifikované výše schvaluje text výzvy k uplatnění předkupního práva, která bude odeslána vlastníkovi pozemku p. č. 3760/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.104 m², v k. ú. Královo Pole, která tvoří přílohu č. 46b těchto usnesení.

3. ZMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem výzvy specifikované blíže v předchozím odstavci tohoto usnesení

a dále pro případ, že vlastník pozemku p. č. 3760/7 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 1.104 m², v k. ú. Královo Pole, využije nabídky předkupního práva do tří měsíců od obdržení výzvy k uplatnění předkupního práva, čímž dojde k naplnění rozvazovací podmínky specifikované výše a kupní smlouva uzavřená se společností ABC PARKING s.r.o. na prodej předmětné nemovité věci zanikne s účinky ex tunc,

schvaluje prodej budovy č. p. 2841, Chodská 7a, způsob využití garáž, postavené na pozemku p. č. 3760/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.104 m², v k. ú. Královo Pole, s ohledem na jeho předkupní právo, 1. Reality Tradeslav s.r.o. za dohodnutou kupní cenu 3.310.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 46c těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

69.

Nabytí pozemku p. č. 3064, k. ú. Kníničky - ZM7/1135

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 3064 − orná půda, o výměře 1.053 m²

v k. ú. Kníničky, z podílového spoluvlastnictví PS-Reality, s.r.o. a xxxx xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 353.808,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

70.

Nabytí pozemků p. č. 2334/24 a p. č. 2334/25 v k. ú. Bystrc - ZM7/1163

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 2334/24 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 509 m²

- p. č. 2334/25 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 3 m²

vše v k. ú. Bystrc,
z vlastnictví xxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 409.600,- Kč (tj. 800,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy, která tvoř&#$08 přílohu č. 48 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

71.

Nabytí pozemku p. č. 668/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM7/1054

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 668/2 o výměře 2 m² v k. ú. Žebětín za dohodnutou kupní cenu 3.100,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

72.

Nabytí pozemku p. č. 1452/4, 1452/43, 1452/44 a 1461/333 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM7/1056

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1452/4 - o výměře 102 m²

- p. č. 1452/43 - o vým&#$01ře 16 m²
- p. č. 1452/44 - o výměře 60 m²
- p. č. 1461/333 - o výměře 6 m²

vše v k. ú. Žebětín,
za dohodnutou kupní cenu 286.200,- Kč od společnosti KOMEKON s.r.o., IČ 46903780, se sídlem Křenová 72, č. p. 478, 602 00 Brno-Trnitá, a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

73.

Nabytí pozemků p. č. 875/32, 876/8, 876/24, 876/25 a 2049/18 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - ZM7/1115

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 875/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 87 m²
- p. č. 876/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²
- p. č. 876/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 243 m²

- p. č. 876/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²
- p. č. 2049/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice,
za kupní cenu ve výši 741.000,- Kč od společnosti OKAY Holding a. s. a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

74.

Nabytí pozemku p. č. 547/9, k. ú. Ivanovice pro stavbu "Chodník při ulici Černohorské" - ZM7/1117

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- část p. č. 547/1 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 547/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m²

v k. ú. Ivanovice,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 218.130,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy se zrušením věcného břemene, která tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

75.

Nabytí pozemků p. č. 202/13 a 202/14, k. ú. Ivanovice pro stavbu "Chodník při ulici Černohorské" - ZM7/1116

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- část p. č. 202/3 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 202/13 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

- &#$03ást p. č. 202/4 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 202/14 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m²

v k. ú. Ivanovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 56.250,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

76.

Nabytí pozemků p. č. 1652 a p. č. 1653, k. ú. Maloměřice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/1068

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1652 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m², včetně stavby Maloměřice č. p. 716, objektu bydlení, který je jeho součástí, příslušenství a venkovních úprav,
- p. č. 1653 - zahrada, o výměře 121 m²

vše v k. ú. Maloměřice,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.025.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

77.

Nabytí pozemku p. č. 1446, k. ú. Husovice pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - ZM7/1069

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 1446 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m², včetně stavby Husovice č. p. 93, objektu bydlení, který je jeho součástí, příslušenství, vedlejších staveb a venkovních úprav,
vše v k. ú. Husovice,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.200.000,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

78.

Nabytí pozemku p. č. 2540/70 v k. ú. Líšeň - ZM7/1085

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 2540/70 − ostatní plocha, silnice, o výměře 441 m² v k. ú. Líšeň ve vlastnictví xxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 392.600,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

79.

Nabytí pozemků p. č. 1561/25 a p. č. 1561/26 v k. ú. Pisárky - ZM7/1082

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1561/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²

- p. č. 1561/26 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 17 m²

vše v k. ú. Pisárky,
ve vlastnictví xxxx xxxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 57.600,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

80.

Nabytí pozemku p. č. 1996/11 v k. ú. Komín - ZM7/1083

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 1996/11 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 86 m²

v k. ú. Komín ve společném jmění manželů xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 108.360,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

81.

Nabytí pozemků p. č. 8390/74 a 8402, oba v k. ú. Židenice - ZM7/1087

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 8390/74 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 110 m²

- p. č. 8402 - ostatní plocha, zeleň, o výmě&#$04e 18 m²

oba v k. ú. Židenice,
ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 116.310,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

82.

Nabytí id. 2/12 pozemků p. č. 6265/11 a 6265/18, oba v k. ú. Žabovřesky - ZM7/1086

ZMB schvaluje nabytí id. 2/12 pozemků p. č. 6265/11 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 221 m² a p. č. 6265/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 124 m², oba v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 97.750,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

83.

Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 299/6, p. č. 319/25 a p. č. 326/8 v k. ú. Lesná - ZM7/1084

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům
- p. č. 299/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m²

- p. č. 319/25 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 83 m²
- p. č. 326/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m²

v k. ú. Lesná,
ve spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (id. ¼) a xxxx xxxxxx xxxxxxx (id. ¼) do vlastnictví statutárního m&#$01sta Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 93.160,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

84.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1688/145 v k. ú. Jundrov z vlastnictví fyzických osob - ZM7/1136

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1688/145 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m²

v k. ú. Jundrov z vlastnictví xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

85.

Směna pozemku p. č. 648/19 v k. ú. Česká ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 433 v k. ú. Slatina ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad - ZM7/1137

ZMB schvaluje směnu pozemku p. č. 648/19 − orná půda, o výměře 611 m² v k. ú. Česká ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemek p. č. 433 − zahrada, o výměře 143 m² v k. ú. Slatina
ve vlastnictví ČR − Státní pozemkový úřad s doplatkem ve prospěch Státního pozemkového úřadu ve výši 205.000,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

86.

Směna pozemků v k. ú. Komárov mezi VÚSH, a.s., a statutárním městem Brnem - ZM7/1138

ZMB schvaluje směnu pozemků
- p. č. 516/1 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 110 m²

- p. č. 517/1 - zahrada, o vým&#$01ře 195 m²

- p. č. 518/1 − orná půda, o výměře 360 m²

- p. č. 518/29 − orná půda, o výměře 133 m²

vše v k. ú. Komárov ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 486/9 − orná půda, o výměře 634 m² oddělené GP č. 1024-323/2015 a tímto GP nově poznačenou jako p. č. 486/10 v k. ú. Komárov ve vlastnictví společnosti VÚSH, a.s., s doplatkem společnosti VÚSH, a.s., ve výši 369.000,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

87.

Směna id. 1/2 pozemků p. č. 915/18 a p. č. 915/19 za pozemky p. č. 905/28, p. č. 908/2 a p. č. 910/4 vč. stavby mostu ev. č. BM-665, vše v k. ú. Pisárky v ul. Bauerova - ZM7/1139

ZMB schvaluje směnu spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemcích
- p. č. 915/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 229 m²
- p. č. 915/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 212 m²

vše v k. ú. Pisárky, o celkové výměře 441 m²,

ve vlastnictví statutárního města Brna,
za pozemky
- p. č. 905/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m²

- p. č. 908/2 - trvalý travní porost, o vým&#$01ře 15 m²
- p. č. 910/4 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 35 m² vč. stavby mostu evidenční číslo BM-665

vše v k. ú. Pisárky, o celkové vým&#$01ře 78 m²,

ve vlastnictví společnosti STAREZ - SPORT, a.s.,
bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

88.

Směna části pozemku p. č. 537/1 v k. ú. Černá Pole za část pozemku p. č. 538 v k. ú. Černá Pole - ZM7/1130

ZMB schvaluje směnu pozemků

 • části p. č. 537/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m², oddělené GP č. 1222-125/2013 a tímto GP označená písmenem "b", která se slučuje do nově vzniklého pozemku p. č. 538/1,

 • části p. č. 537/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 140 m², oddělené GP č. 1222-125/2013 a tímto GP označená písmenem "d", která se slučuje do nově vzniklého pozemku p. č. 538/2,

vše v k. ú. Černá Pole,
ve vlastnictví statutárního města Brna,
za

 • část pozemku p. č. 538 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m², v k. ú. Černá Pole, oddělenou GP č. 1222-125/2013 a tímto GP označená písmenem "f", která se slučuje do nově vzniklého pozemku p. č. 537/1 - o výměře 370 m², ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s.,

s doplatkem společnosti Teplárny Brno, a. s., ve výši 463.990,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

89.

Směna částí pozemků p. č. 7191/4 a p. č. 7191/14 v k. ú. Bystrc za část pozemku p. č. 7191/5 v k. ú. Bystrc - ZM7/1131

ZMB schvaluje směnu pozemků

 • části p. č. 7191/4 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m² oddělené GP č. 3096 - 16/2015 a tímto GP nově označené jako p. č. 7191/19
 • části p. č. 7191/14 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 57 m² oddělené GP č. 3096 - 16/2015 a tímto GP označené jako p. č. 7191/14

v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna
za

 • část pozemku p. č. 7191/5 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m² v k. ú. Bystrc oddělená GP č. 3096-16/2015 a tímto GP označenou jako p. č. 7191/5 ve společném jmění manželů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 43.472,-Kč a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

90.

Směna části pozemku p. č. 839/34 a pozemku p. č. 839/305 v k. ú. Medlánky za pozemky p. č. 755/12, 755/23, 755/24, 755/25, 755/26, 755/27 a části pozemků p. č. 756/1, 756/4, 756/5, 839/27, 839/230, 839/231, 839/232, 839/233, 839/234 v k. ú. Medlánky a zřízení služebnosti mezi statutárním městem Brnem a Technologickým Parkem Brno, a. s. - ZM7/1140

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že společnost Technologický Park Brno, a. s., podala dne 3. 12. 2015 žádost o nabytí pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 839/34 a 839/35 v k. ú. Medlánky do svého vlastnictví, za účelem plánované výstavby nové budovy, a to formou směny za pozemky ve vlastnictví společnosti Technologický Park Brno, a.s., v k. ú. Medlánky.

2. ZMB schvaluje

 • směnu části pozemku

- p. č. 839/34 - ostatní plocha, jiná plocha, označená dle GP č. 1484-11/2016 jako p. č. 839/34 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2.984 m²

a pozemku
- p. č. 839/305 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 225 m²

vše v k. ú. Medlánky,
se všemi jejich součástmi a příslušenstvím,
ve vlastnictví statutárního města Brna,

za pozemky:
- p. č. 755/12 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m²
- p. č. 755/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m²
- p. č. 755/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²

- p. č. 755/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²
- p. č. 755/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m²

- p. č. 755/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 47 m²

a části pozemků:
- p. č. 756/1 - orná půda, označená dle GP č. 1493-12/2016 jako p. č. 756/9 - orná půda, o výměře 434 m²

- p. č. 756/4 - orná půda, označená dle GP č. 1493-12/2016 jako p. č. 756/10 - o výměře 592 m²

- p. č. 756/5 - orná půda, označená dle GP č. 1493-12/2016 jako p. č. 756/11 - o výměře 213 m²

- p. č. 839/27 - orná půda, označená dle GP č. 1493-12/2016 jako p. č. 839/508 - o výměře 675 m²

- p. č. 839/230 - orná půda, označená dle GP č. 1493-12/2016 jako p. č. 839/509 - o výměře 448 m²

- p. č. 839/231 - orná půda, označená dle GP č. 1493-12/2016 jako p. č. 839/510 - o výměře 470 m²

- p. č. 839/232 - orná půda, označená dle GP č. 1493-12/2016 jako p. č. 839/511 - o výměře 479 m²

- p. č. 839/233 - orná půda, označená dle GP č. 1493-12/2016 jako p. č. 839/512 - o výměře 735 m²

- p. č. 839/234 - orná půda, označená dle GP č. 1493-12/2016 jako p. č. 839/513 - o výměře 922 m²

vše v k. ú. Medlánky,
se všemi jejich součástmi a příslušenstvím,
ve vlastnictví Technologického Parku Brno, a.s.,

s doplatkem ve výši 1.430.737,- Kč ve prospěch statutárního města Brna;

 • zřízení služebnosti k pozemku p. č. 839/305 v k. ú. Medlánky, spočívající v povinnosti vlastníka pozemku respektovat na tomto pozemku v rozsahu dle GP č. 1492-10/2016 ochranné pásmo vodovodního řadu DN 150 a v oprávnění vlastníka a provozovatele vodovodního řadu provádět jeho prohlídky a kontroly, provozovat, udržovat, opravovat ho a provádět jeho úpravy vč. stavebních, za účelem jeho modernizace nebo zlepšení výkonnosti, a za tím účelem na služebný pozemek vstupovat a vjíždět po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,


a za podmínek uvedených ve směnné smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

91.

Dispozice s částí pozemku p. č. 493/2 v k. ú. Ivanovice a pozemky p. č. 866/5 a částí p. č. 866/4, oba v k. ú. Jinačovice - ZM7/1141

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 493/2 v k. ú. Ivanovice a pozemků p. č. 866/5, části p. č. 866/4 a části p. č. 866/7 v k. ú. Jinačovice,
 • přípis právního zástupce žadatelky xxxx xxxxx ze dne 10. 7. 2015 v předmětné věci obsahující upřesnění předmětu dispozice, žádost o uznání vlastnického práva a žádost o opakované projednání prodeje předmětných pozemků za částku 200,- Kč/m², tedy celkem za částku 56.200,- Kč.


2. ZMB nesouhlasí s uznáním vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxxxxx
- k části pozemku p. č. 493/2 - lesní pozemek, o výmě&#$04e 181 m²

v k. ú. Ivanovice,
- k pozemku p. č. 866/5 - lesní pozemek, o celkové výměře 15 m²
a k části pozemku p. č. 866/4 - lesní pozemek, o výměře 85 m²

oba v k. ú. Jinačovice,
vydržením dle ustanovení občanského zákoníku.


92.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 1466/34 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/1142

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku
- p. č. 1466/34 − orná půda, o výměře 12 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4.


93.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 2979, p. č. 2980 a p. č. 3078 v k. ú. Chrlice - ZM7/1143

ZMB schvaluje MČ Brno-Chrlice svěření pozemků
- p. č. 2979 − ostatní plocha, o výměře 4.595 m²
- p. č. 2980 − ostatní plocha, o výměře 3.049 m²
- p. č. 3078 − ostatní plocha, o výměře 1.234 m²

v k. ú. Chrlice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném zněm, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4.


94.

Svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemku p. č. 1323/5 v k. ú. Černovice - ZM7/1144

ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice svěření pozemku
- p. č. 1323/5 - ostatní plocha, o výměře 1.309 m²

v k. ú. Černovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4 s podmínkou maximální délky trvání pronájmu 12 měsíců.


95.

Svěření majetku města MČ Brno-Kníničky, pozemků p. č. 750/14, 750/16, 750/18 v k. ú. Kníničky - ZM7/1145

ZMB schvaluje MČ Brno-Kníničky svěření pozemků
- p. č. 750/14 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m²
- p. č. 750/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m²
- p. č. 750/18 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 136 m²

v k. ú. Kníničky,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4. 

96.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, části pozemku p. č. 1111/8 k. ú. Zábrdovice - ZM7/1146

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření části pozemku
- p. č. 1111/8 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²

dle geometrického plánu č. 849-28/2012 pozemek p. č. 1111/19
v k. ú. Zábrdovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4.


97.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, části pozemku p. č. 846/148 k. ú. Kohoutovice - ZM7/1147

ZMB schvaluje MČ Brno-Kohoutovice svěření části pozemku
- p. č. 846/148 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 99 m²

dle geometrického plánu č. 614-19/2003 část pozemku p. č. 3408/17 ozn. "c"
v k. ú. Kohoutovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4.


98.

Svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 632/18, p. č. 889/2, p. č. 927, p. č. 928/1, p. č. 928/4, p. č. 933, p. č. 939, p. č. 1121/3, p. č. 1792 a p. č. 1793 k. ú. Medlánky - ZM7/1148

ZMB schvaluje MČ Brno-Medlánky svěření pozemků
- p. č. 632/18 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 216 m²
- p. č. 889/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.462 m²
- p. č. 927 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 100 m²
- p. č. 928/1 - trvalý travní porost, o výměře 1.713 m²
- p. č. 928/4 - trvalý travní porost, o výměře 18.266 m²

- p. č. 933 - trvalý travní porost, o výměře 376 m²
- p. č. 939 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 715 m²

- p. č. 1121/3 - orná půda, o výměře 158 m²

- p. č. 1792 - orná půda, o výměře 11.782 m²
- p. č. 1793 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.793 m²

v k. ú Medlánky
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4. 
 
 
 
 

99.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, části pozemku p. č. 1875/1 k. ú. Husovice - ZM7/1149

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření části pozemku
- p. č. 1875/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 248 m², dle neměřického záznamu č. 1115-94/2014 pozemek p. č. 1870

v k. ú. Husovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4.


100.

Svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, části pozemku p. č. 46 k. ú. Ořešín - ZM7/1150

ZMB schvaluje MČ Brno-Ořešín svěření části pozemku
- p. č. 46 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 27 m²

v k. ú. Ořešín,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4.


101.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, části pozemku p. č. 101/2 k. ú. Kohoutovice - ZM7/1151

ZMB schvaluje MČ Brno-Kohoutovice svěření části pozemku
- p. č. 101/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²

dle geometrického plánu č. 742-36/2006 označené původním p. č. 94/23 písm. "e+c",
v k. ú. Kohoutovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk 120 přílohy č. 4.


102.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 547/1, 547/2 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1154

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků
- p. č. 547/1 - ostatní plocha, o výměře 157 m²

- p. č. 547/2 - zastavěná plocha, o výměře 7 m²

v k. ú. Staré Brno,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:

 1. respektovat omezení při nakládání s pozemky, které vyplývá ze smlouvy o bezúplatném převodu č. 6313104695 uzavřené s ČR-ÚZSVM, na základě které byly pozemky převedeny do majetku města Brna, tato smlouva bude tvořit přílohu Souhlasného prohlášení o odevzdání a převzetí nemovité věci městské části,
 2. nevyužívat nemovitosti ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby po dobu 10 let ode dne zápisu vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí, tj. do 23. 12. 2023,
 3. povinnost vždy k 1. 1. následujícího roku až do 23. 12. 2023 předávat na Majetkový odbor MMB písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející.


103.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 1150, 1155/1, 1156/1, 1156/2, 1161, 1162, 1163/1, 1164/1, 1165, 1170, 1171, 1179/1, 1180, 1181, 1182 v k. ú. Štýřice - ZM7/1156

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků
- p. č. 1150 - ostatní plocha, o výměře 72 m²
- p. č. 1155/1 - zahrada, o výměře 1.356 m²

- p. č. 1156/1 - zahrada, o výměře 1.368 m²
- p. č. 1156/2 - zastavěná plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 1161 - ostatní plocha, o výměře 100 m²
- p. č. 1162 - zahrada, o výměře 827 m²

- p. č. 1163/1 - ostatní plocha, o výměře 249 m²
- p. č. 1164/1 - zahrada, o výměře 364 m²
- p. č. 1165 - zahrada, o výměře 1.369 m²
- p. č. 1170 - ostatní plocha, o výměře 35 m²

- p. č. 1171 - zahrada, o výměře 1.229 m²
- p. č. 1179/1 - zahrada, o výměře 382 m²
- p. č. 1180 - ostatní plocha, o výměře 433 m²
- p. č. 1181 - zahrada, o výměře 851 m²

- p. č. 1182 - ostatní plocha, o výměře 579 m²

v k. ú. Štýřice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB s doplňující podmínkou, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.


104.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 1613/16, 1613/17, 1614, 1733, 1774/8, 1817, 1984/1, 1984/2, 1984/3 v k. ú. Horní Heršpice - ZM7/1152

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 1613/16 - orná půda, o výměře 226 m²

- p. č. 1613/17 - orná půda, o výměře 29 m²
- p. č. 1614 - ostatní plocha, o výměře 957 m²
- p. č. 1733 - ostatní plocha, o výměře 391 m²
- p. č. 1774/8 - ostatní plocha, o výměře 22 m²

- p. č. 1817 - ostatní plocha, o výměře 243 m²
- p. č. 1984/1 - ostatní plocha, o výměře 378 m²
- p. č. 1984/2 - ostatní plocha, o výměře 118 m²
- p. č. 1984/3 - zastavěná plocha, o výměře 16 m²

v k. ú. Horní Heršpice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.


 

105.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 579/1, 643/1, 643/3, 650/1 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1153

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemků
- p. č. 579/1 - zahrada, o výměře 270 m²
- p. č. 643/1 - zahrada, o výměře 252 m²

- p. č. 643/3 - zahrada, o výměře 23 m²
- p. č. 650/1 − ostatní plocha, o výměře 272 m²

v k. ú. Staré Brno
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 120 přílohy č. 4 do doby realizace platného ÚPmB.


106.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 213/1, k. ú. Černá Pole - ZM7/1126

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemku
- p. č. 213/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 529 m²

v k. ú. Černá Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II. - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 79 přílohy č. 4.


 

107.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 961/1 jiná plocha, k. ú. Staré Brno - ZM7/1127

ZMB schvaluje MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemku
- p. č. 961/1 - jiná plocha, o výměře 22 m²

v k. ú. Staré Brno,
z kategorie: část II. - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřený rozhodnutím ZMB č. Z2/012 dne 30. 1. 1996, se souhlasem MČ Brno-střed.

 
 

108.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 161 k. ú. Zábrdovice - ZM7/1105

ZMB schvaluje MČ Brno-střed odnětí svěřeného pozemku

 •  p. č. 161, ostatní plocha, o výměře 434 m² k. ú. Zábrdovice
  z kategorie: část I. - školy a školská zařízení, svěřeného Z1/30. ZMB konaného dne 1. 7. 1993 a dodatkem č. 33 k Protokolu o předání a převzetí školského majetku svěřeného MČ Brno-střed ze dne 19. 2. 2004.

   
 • 109.

  Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 6, jehož součástí je dům Cejl 75, k. ú. Zábrdovice, pozemku p. č. 7, jehož součástí je dům Cejl 77, k. ú. Zábrdovice, pozemku p. č. 721, jehož součástí je dům Dukelská tř. 88 a pozemku p. č. 722, vše k. ú. Husovice, pozemku p. č. 1084/1, jehož součástí je dům Valchařská 14, k. ú. Husovice, pozemku 567, jehož součástí je dům Mostecká 10 a pozemků p. č. 570 a 571, vše k. ú. Husovice, pozemku p. č. 568, jehož součástí je dům Mostecká 12 a pozemku p. č. 569, vše k. ú. Husovice, pozemku p. č. 676, jehož součástí je dům Nováčkova 38 a pozemku p. č. 677, vše k. ú. Husovice - ZM7/1118

  ZMB schvaluje MČ Brno-sever odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění:

  • pozemku p. č. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.020 m², jehož součástí je dům Cejl 75 v k. ú. Zábrdovice,
  • pozemku p. č. 7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 422 m², jehož součástí je dům Cejl 77 v k. ú. Zábrdovice,
  • pozemku p. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 364 m², jehož součástí je dům Dukelská tř. 88 v k. ú. Husovice,
  • pozemku p. č. 722 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 625 m² v k. ú. Husovice,
  • pozemku p. č. 1084/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 368 m², jehož součástí je dům Valchařská 14 v k. ú. Husovice,
  • pozemku p. č. 567 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 254 m², jehož součástí je dům Mostecká 10 v k. ú. Husovice,
  • pozemku p. č. 568 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 369 m², jehož součástí je dům Mostecká 12 v k. ú. Husovice,
  • pozemku p. č. 676 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 452 m², jehož součástí je dům Nováčkova 38 v k. ú. Husovice,
  • pozemku p. č. 677 - zahrada, o výměře 274 m² v k. ú. Husovice

  z kategorie: část II. - obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřené Z1/030. zasedáním ZMB dne 1. 7. 1993, Z1/042. zasedáním ZMB dne 1. 11. 1994, Z2/012. zasedáním dne 30. 1. 1996, Z2/036. zasedáním ZMB dne 9. 12. 1997, Z3/021. zasedáním ZMB dne 5. 9. 2000,

  • pozemku p. č. 569 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 568 m²
  • pozemku p. č. 570 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 84 m²
  • pozemku p. č. 571 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 279 m²

  vše v k. ú. Husovice,

   

  z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřený Z5/018. zasedáním ZMB dne 9. 9. 2008,
  se souhlasem MČ Brno-sever, k datu předání staveniště dodavateli.

   

  110.

  Zřízení služebností k pozemku p. č. 6623/11 v k. ú. Židenice mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Ministerstvem obrany - ZM7/1158

  1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že Česká republika - Ministerstvo obrany, požádala dne 14. 11. 2014 o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) ve smyslu § 2c odst. 9 zákona č. 172/1991 Sb., v platném znění, k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 6623/11 v k. ú. Židenice.
  2. ZMB schvaluje zřízení služebností inženýrských sítí
  k pozemku p. č. 6623/11 v k. ú. Židenice, spočívajících v právu mít ve služebném pozemku umístěnu a provozovat na služebném pozemku existující inženýrskou síť:

  • kabelovou síť (podzemní telekomunikační vedení) v rozsahu dle GP č. 2985-42/2014,
  • vodovodní a kanalizační přípojky v rozsahu dle GP č. 3083-44/2015 a GP č. 3084-45/2015,

  provádět její úpravy, opravy, údržbu (včetně prohlídek a kontroly technického stavu), modernizaci za účelem zlepšení její výkonnosti, případně provést její odstranění ze služebného pozemku, a za tím účelem na služebný pozemek vstupovat a vjíždět po dobu nezbytně nutnou a v nutném rozsahu,
  ve prospěch České republiky - Ministerstva obrany,
  a za podmínek uvedených ve smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  111.

  Dohoda o zániku věcného břemene užívání a kupní smlouvy pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM7/1055

  ZMB schvaluje dohodu o zániku věcného břemene užívání a kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem jako kupujícím a subjektem jako prodávajícím a povinným z věcného břemene užívání a subjektem jako 1. oprávněným z věcného břemene užívání a subjektem jako 2. oprávněným z věcného břemene užívání k pozemku p. č. 957/4 v k. ú. Žebětín, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  112.

  Dohoda o změně rozsahu věcného břemene k pozemkům p. č. 3278/366 a p. č. 3278/58 k. ú. Líšeň dotčeným stavbou veřejného osvětlení - ZM7/1061

  ZMB schvaluje dohodu o změně rozsahu věcného břemene mezi statutárním městem Brnem a společností DOMING, a. s., IČ 264 96 534, Dřevařská 855/12, Veveří, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  113.

  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 - ZM7/1166

  1. ZMB bere na vědomí

  • souhlas ZMČ Brno-Nový Lískovec ze dne 16. 9. 2015 s prodloužením termínu dokončení stavby dle čl. V odst. 5.2. kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti č. 6314173833 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako prodávajícím a společností S-A-S develop ‒ Nový Lískovec, s. r. o. jako kupujícím o 3 měsíce;

  • žádost společnosti S-A-S develop ‒ Nový Lískovec, s. r. o. ze dne 9. 10. 2015 o prodloužení termínu dokončení stavby dle smlouvy č. 6314173833 z důvodu opatrnosti o tři měsíce;
  • souhlas ZMČ Brno-Nový Lískovec ze dne 27. 1. 2016 se změnou stavby Polyfunkčního domu Nový Lískovec za podmínky vybudování 12 parkovacích stání na ul. Kamínky na náklady investora S-A-S develop ‒ Nový Lískovec, s. r. o. a bezúplatného převedení do majetku obce dle žádosti investora;
  • dopis MČ Brno-Nový Lískovec ze dne 18. 2. 2016, kterým MČ doplňuje informace ve věci tak, že v rámci stavby "Polyfunkční dům Nový Lískovec, Brno, Nový Lískovec, Kamínky 3" dle podané žádosti investora S-A-S develop ‒ Nový Lískovec, s. r. o. ze dne 3. 12. 2015 o povolení změny stavby před dokončením má vzniknout 89 parkovacích míst uvnitř objektu, 16 parkovacích stání venkovních a v rámci stavby "Parkovací stání ulice Kamínky" dalších 12 parkovacích stání na ul. Kamínky, tj. celkem 117 stání (89 vnitřních a 28 venkovních stání).


  2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 ze dne 23. 12. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, S-A-S develop ‒ Nový Lískovec, s. r. o. a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. jehož předmětem je úprava

  • termínu pro dokončení stavby "Polyfunkční dům Nový Lískovec, Brno, Nový Lískovec, Kamínky 3" z třiceti měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, na nový termín do třiceti tří měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení;

  • počtu parkovacích stání a popis jejich umístění, které se S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o. zavázal vybudovat na pozemku p. č. 2381/1 v k. ú. Nový Lískovec z počtu 14 na 28 nově umístěných na pozemcích p. č. 301/27, 301/28, 301/45, 301/80, 2336/1, 2336/2, 2380/4, 2381/1, 2387 v k. ú. Nový Lískovec;
  • počtu vnitřních parkovacích stání ve stavbě "Polyfunkční dům Nový Lískovec, Brno, Nový Lískovec, Kamínky 3" z 80 na 89.

  Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   

  114.

  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky č. 6312172852 - ZM7/1167

  1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti HIP s. r. o. o vyplacení pohledávky z insolvenčního řízení - částky ve výši 185.209,03 Kč.

  2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky č. 6312172852 uzavřené dne 20. 6. 2012 mezi statutárním městem Brnem jako postupitelem a společností HIP s. r. o. jako postupníkem
  jehož předmětem je konečné vypořádání veškerých nároků smluvních stran vyplývajících z postoupení pohledávky z postupitele na postupníka, jak jsou upraveny ve smlouvě o postoupení pohledávky mezi statutárním městem Brnem a společností HIP s. r. o. za podmínek uvedených v dodatku č. 1, který tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  115.

  Dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. - ZM7/1097

  ZMB schvaluje dodatek č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s., který tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  116.

  Minitendr na nákup produktů Microsoft na základě dohody o centralizovaném zadávání veřejné zakázky uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Ministerstvem vnitra České republiky - rozpočtové opatření - ZM7/1066

  ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení, z důvodu zajištění finančních prostředků na financování pořizování licencí k produktům Microsoft.


   

  117.

  "MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/1164

  ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "MŠ Kamechy II - výstavba šestitřídní MŠ", které tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   
   
   

   

  118.

  "Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/1058

  ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  119.

  "Brno, Dvorského, Polní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/1059

  ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  120.

  "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM7/1060

  ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   

  121.

  Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) celoměstského významu 42. soubor, změna A8/15-CM - rozšíření záměru změny - ZM7/1089

  ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - Rozšíření záměru změny Územního plánu města Brna celoměstského významu A8/15-CM zařazené ve 42. souboru změn ÚPmB, ve znění textu:

  • doplnit, vypustit, popř. upravit v nezbytném rozsahu výklad pojmů a regulativy závazné části územního plánu v reakci na potřeby, které vyplynuly z dlouhodobé praktické aplikace regulativů, s cílem zajistit ochranu obecných a veřejných zájmů v území, a to zejména:
   • doplnit regulativy ploch stavebních o požadavky na vybavení městskou zelení, zpřesnění regulace maloobchodu, případně podmínek na umísťování čerpacích stanic PHM,

   • doplnit chybějící regulativy ploch pro veřejnou vybavenost pro jednotlivé funkční typy a začlenit veřejná pohřebiště jako funkční typ,
   • doplnit regulativy ploch bydlení o podmíněně přípustné využití u všech funkčních typů a regulativy ploch smíšených o využití pro veřejnou vybavenost a pro vědecko-výzkumné účely,
   • doplnit regulativy ploch pracovních aktivit o využití pro vzdělávací a vědecko-výzkumné účely a pro nevýrobní aktivity,
   • zpřesnit regulativy ploch technické infrastruktury, doplnit o vymezení funkce bez určení funkčního typu a upravit regulativy pro umísťování sběrných středisek odpadů,
   • doplnit regulativy ploch nestavebních-volných v souladu s odvětvovými předpisy, doplnit regulativy pro prvky urbánní a krajinné osnovy,
   • doplnit regulativy o přípustnost vodohospodářského využití ve všech plochách, doplnit regulativy pro funkci vodní a vodohospodářské plochy,
   • zpřesnit a rozšířit regulaci reklamy,

  • odstranit procesní podmínky regulativů, upravit účel přípustného a podmíněně přípustného využití bez výčtu konkrétních staveb, upravit regulativy pro dočasné stavby a pro zvláštní podmínky využití území do podrobnosti odpovídající územnímu plánu, doplnit výklad pojmů a zapracovat nové pojmy.

   

  122.

  Zadání změn Územního plánu města Brna (ÚPmB) celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor - ZM7/1088

  1. ZMB bere na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zadání změn Územního plánu města Brna (ÚPmB) celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor, který tvoří přílohu č. 80a těchto usnesení.

  2. ZMB schvaluje předložený upravený návrh Zadání změn Územního plánu města Brna (ÚPmB) celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor v rozsahu změn:
  1) B2/15-CM, B3/15-CM, AB4/15-CM, AB6/15-CM,
  2) AB5/15-CM, AB7/15-CM, A8/15-CM, AB9/15-CM, AB10/15-CM, AB11/15-CM, AB12/15-CM,
  v pozměněné podobě, který tvoří přílohu č. 80b těchto usnesení.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  3. ZMB souhlasí s vyčleněním změny B1/15 - CM ‒ Mendlovo náměstí z 41. souboru.

  124.

  Dodatek č. 15 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/1098

  1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu dodatku č. 15 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
   
  2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 15 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

   

  125.

  Žádost xxxxx xxxxxxxx o převod hrobového zařízení, darovací smlouva - ZM7/1062

  1. ZMB bere na vědomí žádost xxxxx xxxxxxxx o převod hrobového zařízení vedeného v evidenci majetku statutárního města Brna pod inventárním číslem 20028068081 umístěného na Ústředním hřbitově města Brna, hrobovém místě č. 77-3-321/322 do svého vlastnictví.

  2. ZMB schvaluje darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení vedeného v evidenci majetku statutárního města Brna pod inventárním číslem 20028068081 umístěného na Ústředním hřbitově města Brna, hrobovém místě číslo 77-3-321/322. Darovací smlouva tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení vedeného v evidenci majetku statutárního města Brna pod inventárním číslem 20028068081 umístěného na Ústředním hřbitově města Brna, hrobovém místě č. 77-3-321/322.

   

  126.

  Žádost xxxxxx xxxxxxxx o převod hrobového zařízení, darovací smlouva - ZM7/1063

  1. ZMB bere na vědomí žádost xxxxxx xxxxxxxx o převod hrobového zařízení vedeného v evidenci majetku statutárního města Brna pod inventárním číslem 20028080408 umístěného na pohřebišti Brno-Líšeň, hrobovém místě č. 4-274/275 do svého vlastnictví.

  2. ZMB schvaluje darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení vedeného v evidenci majetku statutárního města Brna pod inventárním číslem 20028080408 umístěného na pohřebišti Brno-Líšeň, hrobovém místě číslo 4-274/275. Darovací smlouva tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení vedeného v evidenci majetku statutárního města Brna pod inventárním číslem 20028080408 umístěného na pohřebišti Brno-Líšeň, hrobovém místě č. 4-274/275.

   

  127.

  Změna v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna, doplnění návrhů na zvolení - ZM7/1174

  ZMB v souladu s ustanovením § 84 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

  A. dává další návrhy na zvolení členů představenstev a dozorčích rad obchodních společností se 100 % majetkovou účastí statutárního města Brna:
  • Lesy města Brna, a. s.
  • Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.
  • Technické sítě Brno, akciová společnost
  • Teplárny Brno, a. s.
  dle přehledu, který tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení;

  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  B. dává návrh na zvolení
  Víta Prýgla do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Automotodrom Brno, a.s.
  Mgr. Ing. Daniela Kypra a Ing. Miroslava Nováčka do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ing. Petr Vokřál v. r. Ing. Klára Liptáková v. r.
  primátor 1. náměstkyně primátora

   
   
   

  Ověřovatelé:


  Ing. Jaroslav Kacer v. r.

  Bc. Miloslav Humpolíček v. r.

   
   
   
  V Brně 15. 3. 2016
  Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
  Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB