Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

 

 

 

USNESENÍ

 

 

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/09

konaného dne 8. září 2015

 

 

 

 

 

 

      

Bod 88 byl projednán po bodu 92.

Bod 89 byl projednán po bodu 87.

Bod 91 byl projednán po bodu 88.

Bod 92 byl projednán po bodu 90.

Bod 93 byl projednán po bodu 91.

Bod 119 byl projednán po bodu 139.

Bod 121 byl projednán po bodu 118.

Bod 122 byl projednán po bodu 120.

Bod 123 byl projednán po bodu 121.

Bod 124 byl projednán po bodu 122.

Bod 139 byl projednán po bodu 123.

Bod 140 byl projednán po bodu 138.

 

 

 

1.

Technický bod

 

a) ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:

Ing. Pavel Boleslav, Ing. Jaroslav Kacer, Ing. Pavel Staněk.

 

b) ZMB bere na vědomí

námitky člena Zastupitelstva města Brna (ověřovatele zápisu) MVDr. Vlastimila Žďárského k zápisu ze Z7/08. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 13. 8. 2015 a

konstatuje,

že námitky nemají vliv na přijaté usnesení a pořízený zápis ze Z7/08 zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 13. 8. 2015 odpovídá průběhu tohoto zasedání.

 

c) ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/09 předložený RMB, ve znění změn.

 

 

 

 

 

    5.

Představení nově jmenované vedoucí úseku MMB a představení nově jmenovaných vedoucích odborů MMB – informace

 

1. ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB č. R7/035 konaná dne 1. 9. 2015 vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a jmenovala do funkce vedoucí Úseku hospodářského MMB

Ing. Ludmilu Procházkovou

s účinností od  7. 9. 2015.

 

2. ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB č. R7/035 konaná dne 1. 9. 2015 vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a jmenovala do funkce vedoucího Odboru sociální péče MMB

PaedDr. Jana Poláka, CSc.

s účinností od  2. 9. 2015.

 

3. ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB č. R7/028 konaná dne 30. 6. 2015 vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a jmenovala do funkce vedoucího Odboru obrany MMB

Ing. Bronislava Špačka

s účinností od  1. 7. 2015.

 

 

    6.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/0492

 

ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 2. čtvrtletí roku 2015.

 

 

    7.

Převod příspěvkové organizace DROM, romské středisko pod zřizovatelskou pravomoc statutárního města Brna - ZM7/0580

 

ZMB schvaluje

-        převod příspěvkové organizace DROM, romské středisko, pod zřizovatelskou pravomoc statutárního města Brna k 1. 1. 2016 za podmínek uvedených v „Dohodě o převodu práv a povinností zřizovatele příspěvkové organizace DROM, romské středisko“, která tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení;

 

-        odnětí svěřeného majetku MČ Brno-sever – movitých věcí dle aktualizovaného inventurního seznamu zpracovaného k 31. 12. 2015;

 

-        novou zřizovací listinu příspěvkové organizace DROM, romské středisko, která tvoří přílohu č. 1b těchto usnesení, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 vymezující nemovitý majetek předaný této příspěvkové organizaci k hospodaření za podmínky schválení Zastupitelstvem města Brna odnětí svěřených pozemků části p. č. 119 o výměře 7 m², části p. č. 194 o výměře 1.389 m² a p. č. 140/2 o výměře 519 m² v k. ú. Zábrdovice, MČ Brno-střed.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

    8.

Rozpočtové opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno - ZM7/0600

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení, v souvislosti s úhradou daně z příjmů právnických osob z hlavní (rozpočtové) činnosti města Brna za rok 2014.

 

 

    9.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2015 - ZM7/0555

 

ZMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2015.

 

 

  10.

Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2016, stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 - ZM7/0550

 

ZMB bere na vědomí

- návrh bilance zdrojů statutárního města Brna za rok 2016

o celkových zdrojích……....................................................................... 11.045,2 mil. Kč

v tom:

- příjmy ................................................................................................... 10.243,9 mil. Kč

- financování ................................................................................................ 801,3 mil. Kč

 

- stanovení základních proporcí návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016.

 

 

  11.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Chrlice - ZM7/0506

 

ZMB schvaluje změnu účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Chrlice na základě rozhodnutí ZMB Z7/06, bod č. 11 ve výši 400 tis. Kč z neinvestiční akce „Oprava stávajícího oplocení u objektu radnice, Chrlické nám. 1/4“ na investiční akci „Rekonstrukce oplocení u objektu radnice a vybudování příjezdových bran, Chrlické nám. 1/4“.

 

 

  12.

Darovací smlouva pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - ZM7/0503

 

1. ZMB schvaluje darovací smlouvu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje na poskytnutí věcného daru – 2 ks motorových vozidel zn. Škoda Octavia, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem darovací smlouvy.

 

 

  13.

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2015 - rozpočtové opatření - ZM7/0644

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení, z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

 

 

  14.

50. výročí spolupráce Brna a Rennes – rozpočtové opatření - ZM7/0496

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení, z důvodu zajištění akcí s partnerským městem Rennes Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací.

 

 

  15.

„NKP Špilberk - statické zajištění hradebních plent a mostu“ – rozpočtové opatření - ZM7/0497

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, za účelem přesunu finančních prostředků na dokončení investiční akce „NKP Špilberk – statické zajištění hradebních plent a mostu“ v roce 2015, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení.

 

 

  16.

Rozpočtové opatření v rámci ORJ 5400 – v agendě majetkoprávního vypořádání - ZM7/0531

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení, z důvodu převodu finančních prostředků v rámci ORJ 5400 na pokrytí zvýšených výdajů v rámci agendy majetkoprávního vypořádání – výkupu pozemků, a to poskytnutí náhrad z titulu užívání pozemků bez právního důvodu.

 

 

  17.

„Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, Vondrákova 15, Brno-Bystrc – projektová příprava“ – rozpočtové opatření - ZM7/0587

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení, z důvodu realizace investiční akce ORG 2715 “Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, Vondrákova 15, Brno-Bystrc – projektová příprava“.

 

 

  18.

Rozpočtové opatření – přesun příjmů v souvislosti s organizační změnou v KPMB a KSM a snížení neinvestičního příspěvku a odvodu z fondu investic TICmB, p. o. - ZM7/0641

 

ZMB schvaluje

-          snížení neinvestičního příspěvku Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci o částku 1.825 tis. Kč;

 

 

-          snížení odvodu z fondu investic Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace o částku 1.825  tis. Kč;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, z důvodu přesunu příjmů v souvislosti s organizační změnou v KPMB a KSM a snížení neinvestičního příspěvku a odvodu z fondu investic Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace. 

 

 

  19.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů – září 2015 – rozpočtová opatření - ZM7/0561

 

ZMB schvaluje

-          rozpočtové opatření I dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10a těchto usnesení, za účelem tvorby, zapojení a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů;

 

-          rozpočtové opatření II dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10b těchto usnesení, za účelem finanční spoluúčasti MČ Brno-Žebětín na projektu ORG 5195 „Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená“.

 

 

  21.

Náhrada škody způsobené statutárnímu městu Brnu v souvislosti s přípravou a realizací vybraných projektů spolufinancovaných z fondů EU; rozpočtové opatření - ZM7/0562

 

1. ZMB souhlasí v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výzvou poskytovatele dotace ze dne 19. 8. 2015 k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci výzvou specifikovaných projektů v souhrnné výši 6.425.865,97 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, která tvoří přílohu č. 11a těchto usnesení.

 

2. ZMB nesouhlasí v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výzvou poskytovatele dotace ze dne 19. 8. 2015 k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Joštova-úsek Komenského nám. - Údolní“ ve výši 19.634.642,54 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, která tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11c těchto usnesení, v souvislosti s výzvou poskytovatele dotace k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí ve výši 6.425.865,97 Kč.

 

***

4. ZMB ukládá RMB zajistit včasné uhrazení částky 6.425.865,97 Kč na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v souladu s podmínkami poskytnutí dotace.

T: v termínu stanoveném výzvou.

***

 

úkol č.: [Z7/09/21/01]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [viz usnesení]

 

***

5. ZMB ukládá RMB zajistiti vyrozumění Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o neakceptaci výzvy poskytovatele dotace ze dne 19. 8. 2015 k uhrazení částky dotčené nesrovnalostí v rámci projektu „Joštova-úsek Komenského nám-Údolní“ ve výši 19.634.642,54 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***

úkol č.: [Z7/09/21/02]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [bezodkladně]

 

***

6. ZMB ukládá RMB zajistit uplatnění náhrady škody vůči odpovědným osobám v souladu s doporučeními uvedenými v právní analýze advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.

***

úkol č.: [Z7/09/21/03]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [bezodkladně]

 

 

  23.

Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. – převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM7/0551

 

ZMB schvaluje

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení, z důvodu realizace investiční akce ORG 2923 „Rekonstrukce v objektu NMB“;

 

-          ponechání finančních prostředků z nedočerpaného investičního transferu na akci ORG 2923 „Rekonstrukce v objektu NMB“, poskutnutého z rozpočtu města v roce 2015, k využití Nemocnici Milosrdných bratří, p. o., v roce 2016 při zachování stanoveného účelu.

 

 

  24.

Rozpočtová opatření – změny neinvestičních příspěvků a investičního transferu příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2015 - ZM7/0588

 

ZMB schvaluje

a) rozpočtové opatření dle tabulky č. 1, která tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení, spočívající ve:

 

-        snížení příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z fondu investic, z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkových organizací:

-          Centrum experimentálního divadla o částku 560 tis. Kč,

-          Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 255 tis. Kč;

 

-        snížení výše neinvestičních příspěvků:

-          Centrum experimentálního divadla o částku 560 tis. Kč,

-          Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 255 tis. Kč;

 

b) rozpočtové opatření dle tabulky č. 2, která tvoří přílohu č. 13b  těchto usnesení, spočívající v:

        účelovém navýšení neinvestičního příspěvku pro Muzeum města Brna, příspěvkovou organizaci, o finanční částku 65 tis. Kč na výstavu Evropská sídliště Werkbundu;

 

        účelovém navýšení investičního transferu pro Muzeum města Brna, příspěvkovou organizaci, o finanční částku 85 tis. Kč na výstavu Evropská sídliště Werkbundu.

 

 

  25.

    Navýšení příspěvků zřizovatele příspěvkovým organizacím zapojením rozpočtové rezervy Odboru sociální péče MMB, rozpočtové opatření - ZM7/0579

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení, spočívající v navýšení příspěvku zřizovatele

-        Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci a

-        Domovu pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci,

zapojením rozpočtové rezervy ORJ 7200 Odboru sociální péče MMB ve výši 4.215 tis. Kč.

 

 

  26.

Poskytnutí a změny dotací v oblasti kultury/II. kolo – rozpočtové opatření - ZM7/0507

 

1. ZMB ruší poskytnutí neinvestičních dotací:

a)      dotace ve výši 40 tis. Kč spolku Janáček Ensemble, IČ: 22605681, na projekt „Janáček Ensemble – Hudba pro oči + Dechové nástroje a multimédia“,

 

b)      dotace ve výši 120 tis. Kč spolku PROFITART, IČ: 22607463, na projekt „Nový inscenační projekt – Eva Tálská – Bětka u tety Hildy aneb Cirkus KUS KUS“,

 

c)      dotace ve výši 50 tis. Kč fyzické osobě nepodnikající Lukáš Karásek na projekt „Perierat“,

 

z rozpočtu statutárního města Brna – Odboru kultury MMB, schválených usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/04 ze dne 17. 3. 2015.

 

2. ZMB schvaluje

a)      poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 210 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 2 – Dotace v oblasti kultury na rok 2015/II. kolo. Tabulka tvoří přílohu č. 15a těchto usnesení;

 

b)      změny podmínek čerpání a vyúčtování dotace ve výši 30 tis. Kč fyzické osobě podnikající Martin Reiner, IČ: 47384816, na projekt „IVAN BLATNÝ – Orkestr ladí, světla zhasínají“,

 

z rozpočtu statutárního města Brna – Odboru kultury MMB, schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/04 ze dne 17. 3. 2015 dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna v roce 2015 (příjemce Martin Reiner), která tvoří přílohu č. 15b těchto usnesení;

 

c)      rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající § a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována. Tabulka tvoří přílohu č. 15c těchto usnesení;

 

d)     uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 2.a) dle vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna v roce 2015, který tvoří přílohu č. 15d těchto usnesení.

 

 

  27.

Poskytnutí neinvestiční dotace na opravu (retoping) umělého povrchu atletické dráhy a sektorů – rozpočtové opatření - ZM7/0498

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.500 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015 AC Moravská Slavia Brno, se sídlem Vojtova 541/12, 639 00 Brno, IČ 48510009 na opravu (retoping) umělého povrchu atletické dráhy a sektorů;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 16a těchto usnesení;

 

za podmínky, že AC Moravská Slavia Brno v roce 2015 obdrží na tuto akci dotaci od MŠMT ČR v minimální výši 3.500 tis. Kč;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16b těchto usnesení, z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu.

 

 

  28.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace spolku BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s., na podporu brněnských olympijských nadějí města Brna v roce 2015/2016 - ZM7/0499

 

Bod byl stažen z programu jednání.

 

 

  29.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2015 - ZM7/0493

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, ve výši 1.500.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2015 na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání akce Brněnské Vánoce 2015;

 

-          smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285 a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

 

  30.

Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na vybudování III. etapy veřejného osvětlení cyklostezky „Cyklostezka Veslařská – Kamenomlýnský most - ZM7/0494

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, ve výši 2.000.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2015 na vybudování III. etapy veřejného osvětlení cyklostezky „Cyklostezka Veslařská – Kamenomlýnský most“;

 

-          smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285 a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

 

  31.

Poskytnutí investiční dotace STAREZ - SPORT, a. s., na nákup rolby pro údržbu venkovního kluziště za Lužánkami na ul. Sportovní 2 v Brně, rozpočtové opatření - ZM7/0505

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí investiční dotace ve výši 2.500 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015 STAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 269 32 211, na nákup rolby pro údržbu venkovního kluziště za Lužánkami na ul. Sportovní 2 v Brně;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení, z důvodu poskytnutí investiční dotace STAREZ – SPORT, a. s.;

 

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení.

 

 

  32.

   Poskytnutí dotace Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje - ZM7/0578

 

1. ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna ve výši 500 tis. Kč Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Mečová 5, PSČ 602 00, IČ 60554410, která tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

 

 

  33.

Projekt „Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova“ - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0564

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 21a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 14200983 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova,“ která tvoří přílohu č. 21b těchto usnesení.   

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

  34.

Projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“ - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0566

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 14192043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“, která tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení.  

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

  35.

Projekt „MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy včetně výměny oken“ - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0565

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy včetně výměny oken.“

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy včetně výměny oken“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 23a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 14192393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy včetně výměny oken.“, která tvoří přílohu č. 23b těchto usnesení.  

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

  36.

Projekt Meziuniverzitní studentská soutěž – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Masarykově univerzitě - ZM7/0502

 

ZMB schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč Masarykově univerzitě, která tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  37.

Projekt IPRM „Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0567

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour“, který tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení. 

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

  38.

Projekt IPRM „ZŠ Vranovská 17 - rekonstrukce hřiště“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0568

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2  Jihovýchod na projekt s názvem „ZŠ Vranovská 17 – rekonstrukce hřiště“, který tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  39.

 

Projekt IPRM „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-Jundrov“- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0569

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-Jundrov, který tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  40.

Projekt IPRM „Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed“- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0570

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed“, který tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  41.

Projekt IPRM „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0571

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“, který tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení. 

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  42.

Projekt IPRM „Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0572

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Relaxační a pohybové prostory ZŠ Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí“, který tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  43.

Projekt IPRM „Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0573

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“, který tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  44.

Projek IPRM „Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0574

 

ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská“, který tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  45.

Projekt IPRM „Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0575

 

ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Sportovně-rekreační plocha Kartouzská Brno“, který tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  46.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Úrazovou nemocnicí v Brně - ZM7/0576

 

1. ZMB bere na vědomí žádost Úrazové nemocnice v Brně ze dne 18. 8. 2015 o prodloužení termínu pro vrácení poskytnuté půjčky.

 

2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu města Brna uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně, který tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.   

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  47.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus - ZM7/0577

 

1. ZMB bere na vědomí druhou žádost Nadačního fondu Campianus ze dne 10. 8. 2015 o další prodloužení termínu pro vrácení poskytnuté půjčky.

 

 

2. ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu města Brna uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Nadačním fondem Campianus, který tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.  

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  48.

Projekt IPRM „Kapucínské terasy“ - ukončení projektu - ZM7/0563

 

ZMB ruší část usnesení Z6/037. zasedání ZMB konané dne 7. října 2014, bod č. 115, která zní:

„ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Kapucínské terasy“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do 30. 11. 2014“

 

 

  49.

„Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ - ZM7/0501

 

ZMB schvaluje Metodiku na podporu vrcholového sportu ve městě Brně, která tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  50.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas se změnou  použití schváleného kladného výsledku hospodaření VHČ-bytového hospodářství. Změna usnesení Z7/04 bod č. 34 - ZM7/0521

 

ZMB mění část usnesení ZMB č. Z7/04 ze dne 17. 3. 2015, bod č. 34, které zní:

 

„ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora použití části kladného výsledku hospodaření z VHČ – bytového hospodářství ve výši 4.000 tis. Kč na vybudování parkoviště za parkem na Palackého náměstí.“

 

takto:

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora použití části kladného výsledku hospodaření z VHČ – bytového hospodářství do výše 4.000 tis. Kč na vybudování parkoviště za parkem na Palackého náměstí s tím, že částku do výše 2.400 tis. Kč je oprávněna použít na regeneraci panelového sídliště Brno-Řečkovice – rekonstrukce parkoviště vedle centra Vysočina při ulici Vránova a vybudování výběhu pro psy při ulici Novoměstská.

 

 

  51.

Prominutí smluvní pokuty Bytovému družstvu Zedníkova 3 - ZM7/0519

 

ZMB promíjí smluvní pokutu Bytovému družstvu Zedníkova 3 ve výši 4.189.402,- Kč s tím, že kupujícímu nebude poskytnuta úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje.

  52.

Prodej rodinného domu Černopolní 37 včetně pozemků - ZM7/0515

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 3380 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 394 m², se stavbou č. p. 227, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 3381 – zahrada, o výměře 286 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,

Bytovému družstvu Černopolní 227/37, Brno, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  53.

NávrhProdej domovního celku Filipova 14, 16, 18 včetně pozemků - ZM7/0514

 

1. ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 5949 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 229 m², se stavbou č. p. 775, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 5950 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 229 m², se stavbou č. p. 774, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 5951 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 228 m², se stavbou č. p. 773, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 6227/7 – ostatní plocha, o výměře 60 m²

- pozemku p. č. 6243/3 – ostatní plocha, o výměře 15 m²

- pozemku p. č. 6243/5 – ostatní plocha, o výměře 8 m²

vše v k. ú. Bystrc, město Brno, MČ Brno-Bystrc,

Bytovému družstvu Filipova 14, 16, 18, Brno, za podmínek budoucí kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Filipova 14, 16, 18, Brno.

 

 

  54.

Prodej bytového domu Staňkova 30 včetně pozemků - ZM7/0516

 

1. ZMB bere na vědomí žádost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o koupi

- pozemku p. č. 883 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m², se stavbou č. p. 378, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 884 – zahrada, o výměře 219 m²

vše v k. ú. Ponava, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,

za kupní cenu 5.400.000,- Kč.

 

2. ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 883 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m², se stavbou č. p. 378, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 884 – zahrada, o výměře 219 m²

vše v k. ú. Ponava, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,

Bytovému družstvu Staňkova 30, za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  55.

Prodej bytové jednotky č. 1891/2 vč. příslušného podílu o velikosti 479/1887 na pozemcích p. č. 231 a p. č. 232, k. ú. Židenice - Jeronýmova 24 - ZM7/0520

 

ZMB schvaluje prodej bytové jednotky č. 1891/2 vč. příslušného podílu o velikosti 479/1887 na pozemcích p. č. 231 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 179 m² a p. č. 232 – zahrada o výměře 354 m², k. ú. Židenice, město Brno, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  56.

Prodej podílu o velikosti 938/1887 na pozemcích p. č. 231 a p. č. 232, k. ú. Židenice - Jeronýmova 24 - ZM7/0522

 

ZMB schvaluje prodej podílu o velikosti 938/1887 na pozemcích p. č. 231 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 179 m² a p. č. 232 – zahrada, o výměře 354 m², k. ú. Židenice, město Brno, městská část Brno-Židenice, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  57.

Prodej pozemků p. č. 6608, 6609/1, 6610/1, 6611/1, 6612/1, 6613, 6614, 6615/1, 6616/1, 6617/1, 6618/1, 6619/1, 6620/1 vše v k. ú. Bystrc - ZM7/0614

 

ZMB schvaluje

-          prodej pozemků

- p. č. 6608 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m²

v k. ú. Bystrc manželům xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 65.520,- Kč

 

- p. č. 6609/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

v k. ú. Bystrc manželům xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.288,- Kč

 

- p. č. 6610/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

v k. ú. Bystrc manželům xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.288,- Kč

 

- p. č. 6611/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

v k. ú. Bystrc manželům xxxx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.288,- Kč

 

 

- p. č. 6612/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

v k. ú. Bystrc xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.288,- Kč

 

- p. č. 6613 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

v k. ú. Bystrc xxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.288,- Kč

 

- p. č. 6614 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

- p. č. 6616/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

oba v k. ú. Bystrc manželům xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 108.576,- Kč

 

- p. č. 6615/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

v k. ú. Bystrc manželům xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.288,- Kč

 

- p. č. 6617/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m²

v k. ú. Bystrc xxxx xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 52.416,- Kč

 

- p. č. 6618/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

v k. ú. Bystrc xxxx xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.288,- Kč

 

- p. č. 6619/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

v k. ú. Bystrc manželů xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.288,- Kč

 

- p. č. 6620/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

v k. ú. Bystrc xxxx xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.288,- Kč

 

-          zřízení služebnosti

umístění zařízení veřejného osvětlení na částech pozemků p. č. 6608, 6609/1, 6610/1, 6611/1, 6612/1, 6613, 6614, 6615/1, 6616/1, 6617/1, 6618/1 v k. ú. Bystrc ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

a za podmínek kupních smluv a smluv o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  58.

Prodej pozemků p. č. 958 a p. č. 959 v k. ú. Nový Lískovec v ul. Zoubkova a zřízení služebnosti - ZM7/0615

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 958 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 73 m²

- p. č. 959 – zahrada, o výměře 306 m²

vše v k. ú. Nový Lískovec, o celkové výměře 379 m²,

xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.002.166,- Kč

a zřízení služebnosti uložení vodovodního řadu DN 80 a vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 959 – zahrada, v k. ú. Nový Lískovec, s omezením činnosti v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 80 a v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

     

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  59.

Prodej pozemku p. č. 1913, k. ú. Bohunice - ZM7/0518

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 1913 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 398 m²

v Brně, k. ú. Bohunice,

do vlastnictví G-1, bytového družstva, za kupní cenu 776.100,- Kč s veřejnou podporou ve výši 258.700,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  60.

Prodej pozemku p. č. 1688/112 v k. ú. Jundrov - ZM7/0618

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1688/112  – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m² v k. ú. Jundrov manželům xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 58.860,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  61.

Prodej pozemku p. č. 4387 v k. ú. Bystrc - ZM7/0619

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 4387 – orná půda, o výměře 30 m²

v k. ú. Bystrc,

manželům xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 22.840,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

     

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  62.

Prodej pozemku p. č. 5518/2 v k. ú. Bystrc lokalita Mečkov - ZM7/0532

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 5518/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m²

v k. ú. Bystrc,

manželům xxxxxxx a xxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 15.560,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  63.

Prodej pozemku p. č. 162/1 v k. ú. Královo Pole - ZM7/0620

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 162/1 – zahrada, o výměře 91 m²

v k. ú. Královo Pole,

xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 234.761,- Kč (tj. 2.470,- Kč/m² + náklady spojené s převodem nemovitosti) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

     

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  64.

Prodej pozemku p. č. 2292/4 v k. ú. Maloměřice při ul. Jarní v lokalitě Hády - ZM7/0621

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 2292/4 – orná půda, o výměře 365 m²

v k. ú. Maloměřice,

manželům xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 171.820,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

      

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  65.

Prodej pozemku p. č. 1584/1 v k. ú. Medlánky v ul.  Broskvoňová - ZM7/0622

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 1584/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m²

v k. ú. Medlánky,

xxxx xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.245,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

          

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  66.

Prodej pozemku p. č. 2455 se zřízením služebností stezky, k. ú. Žebětín - ZM7/0623

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 2455 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101 m² v k. ú. Žebětín manželům xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 116.540,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebností stezky, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

       

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

  67.

Prodej pozemku p. č. 88 v k. ú. Přízřenice, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. - ZM7/0638

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 88 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 223 m², jehož součástí je stavba bez č. p./ č. e. způsob využití zemědělská stavba, v k. ú. Přízřenice xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 469.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení. 

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  68.

Prodej id. 1/42 na pozemku p. č. 2639 v k. ú. Maloměřice v ul.  Žarošická - ZM7/0624

 

ZMB schvaluje prodej spoluvlastnického podílu id. 1/42 na pozemku

- p. č. 2639 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 666 m²

v k. ú. Maloměřice,

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu 34.251,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

           

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  69.

Prodej  pozemku p. č. 1944 v k. ú. Líšeň - ZM7/0625

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1944 – orná půda, o výměře 149 m² v k. ú. Líšeň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 279.900,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

      

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  70.

Prodej částí pozemku p. č. 2358  v k. ú. Slatina - ZM7/0626

 

ZMB schvaluje prodej

- části pozemku p. č. 2358 – zahrada, o výměře 151 m² v k. ú. Slatina (dle GP č. 2555- 89/2013 p. č. 2358/2) xxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 298.876,- Kč

- části pozemku p. č. 2358 – zahrada, o výměře 9 m² v k. ú. Slatina (dle GP č. 2555- 89/2013 p. č. 2358/3) xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 18.284,-Kč

a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  71.

Prodej  částí pozemku p. č. 1577/1 v k. ú. Slatina - ulice Budínská - ZM7/0627

 

ZMB schvaluje prodej

- části pozemku p. č. 1577/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m²

v k. ú. Slatina (dle GP č. 2791-1109/2015 pozemek p. č. 1577/12) manželům xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 40.200,- Kč;

 

- části pozemku p. č. 1577/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m²

v k. ú. Slatina (dle GP č. 2791-1109/2015 pozemek p. č. 1577/13) manželům xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 34.320,- Kč;

 

- části pozemku p. č. 1577/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m² v k. ú. Slatina (dle GP č. 2823-31/2015 pozemek p. č. 1577/14) xxxxxx xxx xxxx a xx xxx xxxx za dohodnutou kupní cenu 44.120,- Kč

                 

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  72.

Prodej části pozemku p. č. 2469 a části pozemku p. č. 2638, oba v k. ú. Černovice - ZM7/0628

 

1. ZMB bere na vědomí

-          žádost xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx., o prodej částí pozemků p. č. 2638 a p. č. 2469, oba v k. ú. Černovice;

 

-          skutečnost, že části pozemků p. č. 2638 a p. č. 2469 oba v k. ú. Černovice jsou součástí plochy užívané rodinou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx 

 

2. ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 2469/2 – trvalý travní porost, o výměře 93 m²

- p. č. 2638/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

vše v k. ú. Černovice

xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.006,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  73.

Prodej části pozemku p. č. 1219/1 v k. ú. Obřany v ul.  Fantova - ZM7/0629

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku

- p. č. 1219/1 – orná půda, o výměře 312 m²

v k. ú. Obřany, geometrickým plánem č. 1494-189/2015 pro k. ú. Obřany, označené původním p. č. 1219/1 – orná půda, o výměře 312 m² v k. ú. Obřany,

xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 747.304,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.            

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

  74.

Prodej části pozemku p. č. 470 v k. ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody - ZM7/0631

 

ZMB schvaluje prodej části pozemku p. č. 470 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1027-121/2015 pro k. ú. Kohoutovice nově označené jako pozemek p. č. 470/14 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m² v k. ú. Kohoutovice xxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 17.640,- Kč, a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  75.

Prodej dvou částí pozemku p. č. 2375/376, k. ú. Žabovřesky - ZM7/0533

 

ZMB schvaluje

-          prodej dvou částí pozemku p. č. 2375/376 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m² a 10 m², k. ú. Žabovřesky, oddělených geometrickým plánem č. 2661-1938/2015 a označených jako p. č. 2375/526 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m² a p. č. 2375/528 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m², k. ú Žabovřesky, společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s., za dohodnutou kupní cenu 132.040,- Kč;

 

-          zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p. č. 2375/376 v k. ú. Žabovřesky (dle GP p. č. 2375/256) – uložení vodovodní přípojky inventární číslo 05570/7 včetně jejího ochranného území a omezení činností v ochranném území vodovodní přípojky, právo vstupu a vjezdu pro statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

 

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

                    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  76.

Změna části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 29 a prodej pozemků p.  č. 625/13 a p. č. 625/15 a částí pozemku p. č. 625/14, vše v k. ú. Kohoutovice v ul. Potocká - ZM7/0639

 

ZMB mění část usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 16. 12. 2014, bod č. 29, které zní:

 

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje:

a) prodej pozemků p. č. 625/13 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

p. č. 625/14 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m² a

p. č. 625/15 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře l m²

vše v k. ú. Kohoutovice, o celkové výměře 10 m², manželům xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 21.800,- Kč

 

b)prodej pozemku p. č. 625/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m²

v k.ú. Kohoutovice xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.080,-Kč

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení.“

 

v odst. a) takto:

 

Zastupitelstvo města Brna schvaluje:

- prodej pozemku p. č. 625/13 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

- části pozemku p. č. 625/14 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

geometrickým plánem č. 957-33/2015 označené původním p. č. 625/14 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²,

- pozemku p. č. 625/15 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře l m²

vše v k. ú. Kohoutovice, o celkové výměře 9 m²

manželům xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 19.720,- Kč,

 

- prodej části pozemku p. č. 625/14 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 957-33/2015 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 625/21 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m² v k. ú. Kohoutovice xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.080,- Kč

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  77.

Prodej pozemků p. č. 1521/14, p. č. 1521/15, p. č. 1521/16, p. č. 1521/30,  p. č. 1521/36 a p. č. 1521/39, vše v k. ú. Maloměřice při ulici Baarovo nábřeží,                          zrušení usnesení Z6/020. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 53 - prodej pozemku p. č. 1521/25 v k. ú. Maloměřice a svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 1521/13, p. č. 1521/14, p. č. 1521/15, p. č. 1521/16 v k. ú. Maloměřice - ZM7/0632

 

1. ZMB schvaluje

a)      prodej pozemku p. č. 1521/14 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m² v k. ú. Maloměřice, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 34.280,- Kč,

 

b)      prodej pozemku p. č. 1521/15 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v k. ú. Maloměřice, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za dohodnutou kupní cenu 32.616,- Kč,

 

c)      prodej pozemku p. č. 1521/16 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v k. ú. Maloměřice, xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 32.616,- Kč,

 

d)     prodej pozemku p. č. 1521/39 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m² v k. ú. Maloměřice, manželům xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (id. ½) a manželům xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (id. ½) za dohodnutou kupní cenu 57.576,- Kč,

 

e)      prodej pozemku p. č. 1521/36 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m² v k. ú. Maloměřice, xxxxxxxxx xxxxxxxxx (id. ½) a xxxxx xxxxxxxxxxx (id. ½) dohodnutou kupní cenu 50.920,- Kč,

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

 

2. ZMB pro případ, že nedojde k realizaci prodeje

schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemků

- p. č. 1521/13 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m²

- p. č. 1521/14 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- p. č. 1521/15 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

- p. č. 1521/16 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

vše v k. ú. Maloměřice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

 

3. ZMB ruší usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/020 konaného dne 11. 12. 2012, bod č. 53, které zní:

 

„ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1521/25 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m² v k. ú. Maloměřice manželům xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 36.535,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.“

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  78.

Zrušení usnesení Z6/036. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 92 - „Prodej pozemku p. č. 2508/2 v k. ú. Obřany v lokalitě Hradiska“ - ZM7/0633

 

ZMB ruší usnesení Z6/036. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 2. 9. 2014, bod č. 92, které zní:

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku p. č. 2508/2 – zahrada, o výměře 235 m² v k. ú. Obřany manželům xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 79.208,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.“

 

 

  79.

Zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004, bod č. 74 - „Prodej  pozemků p. č. 2119/4, p. č. 2119/5 a p. č. 2119/6 v k. ú. Maloměřice při ul. Zimní“ a svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 2119/4, p. č. 2119/5, p. č. 2119/6, p. č. 2119/7 a p. č. 2119/26 v k. ú. Maloměřice - ZM7/0634   

 

1. ZMB ruší usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004. konaného dne 7. 3. 2011, bod č. 74, které zní:

 

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemků p. č. 2119/4 ostatní plocha o výměře 130 m², p. č. 2119/5 – ostatní plocha, o výměře 9 m², p. č. 2119/6 – ostatní plocha, o výměře 28 m², vše v k. ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m², xxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 172.510,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.“

 

 

2. ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemků

- p. č. 2119/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m²

- p. č. 2119/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

- p. č. 2119/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m²

- p. č. 2119/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 334 m²

- p. č. 2119/26 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m²

vše v k. ú. Maloměřice, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

 

 

  80.

Nabytí pozemku p. č. 8403/1 v k. ú. Židenice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0635

 

1. ZMB bere na vědomí nabídku ÚZSVM ze dne 3. 7. 2015 na přímý prodej pozemku

- p. č. 8403/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 232 m²

v k. ú. Židenice,

z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Brna.

 

2. ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 8403/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 232 m²

v k. ú. Židenice,

z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 296.000,- Kč (tj. cca 1.276,- Kč/m²) s tím, že poplatníkem daně z nabytí pozemku bude statutární město Brno, a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.    

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  81.

Nabytí pozemku p. č. 590 v k. ú. Husovice v ul. Sekaninova - ZM7/0534

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 590 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 266 m² v k. ú. Husovice z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 676.172,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

                    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  82.

Nabytí pozemku p. č. 2334/10 v k. ú. Bystrc - ZM7/0636

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 2334/10 – ostatní plocha jiná plocha, o výměře 223 m²

v k. ú. Bystrc,

z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 150.000,- Kč (tj. 673,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.      

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  83.

Nabytí a svěření pozemků p. č. 327/6, 327/9, 351/12, 351/14, 351/15, 351/17, 351/18, 352/134, 352/136, v k. ú. Kníničky - ZM7/0637

 

1. ZMB schvaluje nabytí pozemků

a)

- p. č. 327/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m² v k. ú. Kníničky, z vlastnictví xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 17.000,- Kč;

 

b)

- p. č. 351/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m² v k. ú. Kníničky, z vlastnictví xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 18.000,- Kč;

 

c)

- p. č. 351/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m²

- p.č. 352/136 – orná půda, o výměře 71 m²

v k. ú. Kníničky, z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 110.000,- Kč;

 

d)

- p. č. 351/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 54 m² v k. ú. Kníničky, z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 54.000,- Kč

 

e)

- p. č. 351/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m² v k. ú. Kníničky, z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 53.000,- Kč,

 

f)

- p. č. 327/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²

- p. č. 351/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²

- p. č. 352/134 – orná půda, o výměře 100 m²

vše v k. ú. Kníničky, z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxx vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 119.000,- Kč 

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB schvaluje MČ Brno-Kníničky svěření pozemků

- p. č. 327/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²

- p. č. 327/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m²

- p. č. 351/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m²

- p. č. 351/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m²

- p. č. 351/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 54 m²

- p. č. 351/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m²

- p. č. 351/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²

- p. č. 352/134 – orná půda, o výměře 100 m²

- p. č. 352/136 – orná půda, o výměře 71 m²

vše v k. ú. Kníničky vše v k. ú. Kníničky v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupních smluv dle bodu 1. tohoto návrhu usnesení.

 

 

  84.

Nabytí pozemků  p. č. 875/39, 876/3, 876/11 a p. č. 945/23, k. ú. Horní Heršpice pro stavbu „Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova“ - ZM7/0524

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 875/39 – orná půda, o výměře 104 m²

- p. č. 876/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 217 m²

- p. č. 876/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 250 m²

- p. č. 945/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 144 m²

v k. ú. Horní Heršpice,

ve vlastnictví xxxx xxxxx xxxxxxxx o vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.287.000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  85.

Nabytí pozemku p. č. 3348/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ - ZM7/0511

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 3348/2 – o výměře 29 m²

v k. ú. Žebětín,

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 44.950,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  86.

Nabytí pozemku p. č. 3378/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ - ZM7/0513

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 3378/2 – o výměře 67 m²

v k. ú. Žebětín,

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 103.850,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  87.

Nabytí pozemku p. č. 3397/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ - ZM7/0512

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 3397/2 – o výměře 35 m²

v k. ú. Žebětín,

z vlastnictví xxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 54.250,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  89.

Nabytí pozemku p. č. 1029/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ - ZM7/0510

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1029/4 o výměře 3 m² v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 4.650,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  90.

Nabytí pozemku p. č. 3370/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ - ZM7/0508

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 3370/2 – o výměře 34 m²

v k. ú. Žebětín,

z vlastnictví xxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 52.700,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  92.

 Nabytí pozemku p. č. 1873/93 v k. ú. Chrlice - ZM7/0525

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 1873/93 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m²

v k. ú. Chrlice,

ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 13.230,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  88.

Nabytí pozemku p. č. 3368/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0509

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 3368/2 o výměře 35 m² v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 87.500,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  91.

Nabytí pozemků p. č. 332/1, 332/7, 332/8, 332/9, 332/10, 332/11, 332/12, 333/1, 334/1, 334/3, 334/4, 335, 336/1, 336/3, 336/6, 336/7 a 336/10 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu  „Brno, Dostavba kmenové stoky D, RN Královky“ - ZM7/0558

 

ZMB schvaluje

1. nabytí pozemku p. č. 332/1 o výměře 876 m² a 335 o výměře 1.964 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví společnosti BESSY INVEST a.s., IČ 26243202 do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 4.544.000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75a těchto usnesení;

 

2. nabytí pozemků p. č. 332/7 o výměře 378 m², p. č. 336/10 o výměře 492 m² a 336/3 o výměře 38 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.452.800,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75b těchto usnesení;

 

3. nabytí pozemků p. č. 332/8 o výměře 370 m², 336/1 o výměře 420 m², 336/6 o výměře 15 m² a 336/7 o výměře 237 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.667.200,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75c těchto usnesení;

 

4. nabytí pozemků p. č. 332/9 o výměře 983 m², v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.572.800,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75d těchto usnesení;

 

5. nabytí pozemku p. č. 332/10 o výměře 1.426 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 2.281.600,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75e těchto usnesení;

 

6. nabytí pozemku p. č. 332/11 o výměře 552 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxxx xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 883.200,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75f těchto usnesení;

 

7. nabytí id. 1/20 pozemku p. č. 332/12 o výměře 6.674 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 533.920,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75g těchto usnesení;

 

8. nabytí id. 1/20 pozemku p. č. 332/12 o výměře 6.674 m², v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví společnosti BESSY INVEST a.s., IČ 26243202 do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 533.920,- Kč za podmínek uvedeneých v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75h těchto usnesení;

 

9. nabytí id. 1/10 pozemku p. č. 332/12 o výměře 6.674 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxx xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.067.840,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75ch těchto usnesení;

 

10. nabytí id. 1/5 pozemku p. č. 332/12 o výměře 6.674 m² k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 2.135.680,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75i těchto usnesení;

 

11. nabytí id. 1/5 pozemku p. č. 332/12 o výměře 6.674 m² k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 2.135.680,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75j těchto usnesení;

 

12. nabytí id. 1/5 pozemku p. č. 332/12 o výměře 6.674 m² k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 2.135.680,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75k těchto usnesení;

 

13. nabytí id. 1/15 pozemku p. č. 332/12 o výměře 6.674 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 711.893,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75l těchto usnesení;

 

14. nabytí id. 1/15 pozemku p. č. 332/12 o výměře 6.674 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 711.893,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75l těchto usnesení;

 

15. nabytí id. 1/15 pozemku p. č. 332/12 o výměře 6.674 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 711.893,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75l těchto usnesení;

 

16. nabytí pozemků p. č. 334/1 o výměře 816 m², p. č. 334/3 o výměře 61 m², p. č. 334/4 o výměře 57 m² a p. č. 333/1 o výměře 1.137 m² v k. ú. Dolní Heršpice z vlastnictví xxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 10.601.920,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 75m těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

  93.

 Nabytí pozemků p. č. 1526/18, 1526/95, 1526/96, 1526/97, 1526/172, 1526/184, 1526/206, 1526/381, 1526/382, 1535/41, 1609/42, 1609/43, 1746/30 a 1749/34 v k. ú. Komín - ZM7/0526

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1526/18 – ostatní plocha, silnice, o výměře 158 m²

- p. č. 1526/95 – ostatní plocha, silnice, o výměře 18 m²

- p. č. 1526/96 – ostatní plocha, silnice, o výměře 17 m²

- p. č. 1526/97 – ostatní plocha, silnice, o výměře 5 m²

- p. č. 1526/172 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 314 m²

- p. č. 1526/184 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 289 m²

- p. č. 1526/206 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 38 m²

- p. č. 1526/381 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 30 m²

- p. č. 1526/382 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m²

- p. č. 1535/41 – ostatní plocha, dráha, o výměře 324 m²

- p. č. 1609/42 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 49 m²

- p. č. 1609/43 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 108 m²

- p. č. 1746/30 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 17 m²

- p. č. 1749/34 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 92 m²

v k. ú. Komín ve spoluvlastnictví xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.853.590,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  94.

Nabytí pozemků p. č. 1938/444 a 1938/708 v k. ú. Bystrc - ZM7/0527

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1938/444 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 333 m²

- p. č. 1938/708 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

v k. ú. Bystrc ve vlastnictví xxxx xxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 586.250,- Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků od 20. 10. 2012 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  95.

Nabytí pozemků p. č. 4802/228, 4802/231, 4802/272 a 4802/273, k. ú. Komín - ZM7/0528

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 4802/228 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m²

- p. č. 4802/231 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m²

- p. č. 4802/272 – ostatní plocha, silnice, o výměře 30 m²

- p. č. 4802/273 – ostatní plocha, silnice, o výměře 1 m²

v k. ú. Komín ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 101.870 Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků od 20. 8. 2012 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  96.

Nabytí částí pozemků p. č. 6281/8 a p. č. 6281/9 v k. ú. Líšeň - ZM7/0529

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 6281/8 oddělený dle geometrického plánu č. 4116-6162/2014, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 154 m² v k. ú. Líšeň,

- p. č. 6281/9 oddělený dle geometrického plánu č. 4117-6162/2014, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 404 m² v k. ú. Líšeň,

ve vlastnictví ZKL Reality, s.r.o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 853.740,- Kč a s jednorázovou kompenzací za užívání pozemků od 1. 7. 2014 bez právního důvodu ve výši 75,- Kč za 1 m²  a rok, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  97.

Nabytí  garáže bez č. p./č. e.  na pozemku  p. č. 1670/2  v  k. ú. Maloměřice pro stavbu „VMO Tomkovo náměstí“ - ZM7/0584

 

ZMB schvaluje nabytí garáže bez č. p./č. e. stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna č. 1670/2 v k. ú. Maloměřice, z vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 150.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.   

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

  98.

Nabytí  garáže bez č. p./č. e. na pozemku  p. č. 1668/2 v  k. ú. Maloměřice pro stavbu „VMO Tomkovo náměstí“ - ZM7/0583

 

ZMB schvaluje nabytí garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1668/2 v k. ú. Maloměřice, ze spoluvlastnictví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 115.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.    

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

  99.

Nabytí  garáže bez č. p./č. e. na pozemku  p. č. 1636/12 v  k. ú. Maloměřice pro stavbu „VMO Tomkovo náměstí“ - ZM7/0582

 

ZMB schvaluje nabytí garáže č. p./č. e., stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1636/12 v k. ú. Maloměřice, ze spoluvlastnictví xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 230.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.    

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

100.

Nabytí budovy č. e. 168 na pozemku p. č. 496/2 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM7/0616

 

ZMB schvaluje nabytí budovy č. e. 168, způsob využití rodinná rekreace, na pozemku p. č. 496/2 v k. ú. Dolní Heršpice, z vlastnictví manželů xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 90.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

            

 

101.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 739 v k. ú. Jundrov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0617

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 739 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 157 m²

v k. ú. Jundrov,

z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

102.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 4052/2, 4057/2, 4057/3 v k. ú. Bystrc  z  majetku ČR – Státní pozemkový úřad - ZM7/0536

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 4052/2 – trvalý travní porost, o výměře 6 m²

- p. č. 4057/2 – ostatní plocha, o výměře 26 m²

- p. č. 4057/3 – ostatní plocha, o výměře 5 m²

v k. ú. Bystrc,

z majetku ČR – Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

                   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

103.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4407/4, k. ú. Židenice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0537

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4407/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4.728 m², k. ú. Židenice, z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

104.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1323/37, k. ú. Černovice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0538

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1323/37 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m², k. ú. Černovice, z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

105.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1281/7, k. ú. Maloměřice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0539

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 1281/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m²

v k. ú. Maloměřice,

z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

106.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1526/87, 1526/88, 1526/89, 1609/20 a 1609/21, k. ú. Komín, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0535

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1526/87 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

- p. č. 1526/88 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m²

- p. č. 1526/89 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m²

- p. č. 1609/20 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 15 m²

- p. č. 1609/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

vše v k. ú. Komín,

z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.       

 

 

107.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1526/369, k. ú. Komín, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0540

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 1526/369 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 45 m²

v k. ú. Komín,

z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 90 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

108.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Tuřany a Ponava z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0541

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 47 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 550 m²

v k. ú. Tuřany,

- p. č. 492/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 175 m²

- p. č. 494/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 150 m²

oba v k. ú. Ponava,

částí pozemku

- p. č. 486/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.450 m², označených dle geometrického plánu č. 1178-394/2012 jako pozemky

- p. č. 486/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m²

- p. č. 486/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m²

- p. č. 486/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 58 m²

vše v k. ú. Tuřany,

z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 91 těchto usnesení.

      

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

109.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Bohunice, Bosonohy, Kníničky, Lesná, Ponava a Štýřice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0542

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 1231/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 63 m², v k. ú. Bohunice,

- p. č. 754/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 468/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 165 m², v k. ú. Kníničky,

- p. č. 468/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m², v k. ú. Kníničky,

- p. č. 519/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 320 m², v k. ú. Lesná,

- p. č. 1086/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 214 m², v k. ú. Ponava,

- p. č. 385/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m², v k. ú. Štýřice,

- podílu id. ½ na pozemku p. č. 2162/65 – ostatní plocha, silnice, o výměře 501 m², v k. ú. Bosonohy,

z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 92 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

110.

Bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k. ú. Přízřenice, Žabovřesky, Bosonohy, Bystrc, Obřany, Komárov a Černovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0593

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků

- p. č. 811/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 164 m², v k. ú. Přízřenice,

- p. č. 6262/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m², v k. ú. Žabovřesky,

- p. č. 2162/52 – ostatní plocha, silnice, o výměře 659 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 2162/61 – ostatní plocha, silnice, o výměře 324 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 2162/62 – ostatní plocha, silnice, o výměře 1.449 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 2162/76 – ostatní plocha, silnice, o výměře 1.353 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 2162/77 – ostatní plocha, silnice, o výměře 928 m², v k. ú. Bosonohy,

- p. č. 603/7 – ostatní plocha, silnice, o výměře 4 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6165/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 317 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6165/49 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 396 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6165/72 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6165/73 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 316 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6165/74 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 323 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6165/75 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 276 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6165/79 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 269 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 6165/81 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 194 m², v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1023/10 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 365 m², v k. ú. Obřany,

- p. č. 1023/14 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m², v k. ú. Obřany,

- p. č. 1023/15 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 76 m², v k. ú. Obřany,

- p. č. 1023/16 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 138 m², v k. ú. Obřany,

- p. č. 1023/17 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 170 m², v k. ú. Obřany,

- p. č. 1541/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m², v k. ú. Komárov,

- p. č. 2938/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m², v k. ú. Černovice,

spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemku p. č. 2162/17 – ostatní plocha, silnice, o výměře 93 m², v k. ú. Bosonohy,

z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, které tvoří přílohu č. 93 těchto usnesení.

                

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

111.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ k pozemku p. č. 5116/44, k. ú. Židenice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/0543

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ k pozemku p. č. 5116/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 37 m², k. ú. Židenice, z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení.

           

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

112.

Dar pozemku  p. č. 406/5 v k. ú. Židenice - ZM7/0594

 

ZMB schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 406/5 ostatní plocha, hřbitov, urnový háj o výměře 29 m² v k. ú. Židenice Židovské obci Brno bez finančního vyrovnání za užívání převáděného pozemku a za podmínek darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 95 těchto usnesení.    

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

113.

Směna pozemků p. č. 5797/9 a 5797/10 za pozemek p. č. 5116/4, vše v k. ú. Židenice - ZM7/0530

 

ZMB schvaluje směnu pozemků

- p. č. 5797/9 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 65 m²

- p. č. 5797/10 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

oba v k. ú. Židenice,

ve vlastnictví statutárního města Brna za

- p. č. 5116/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 88 m²

v k. ú. Židenice,

ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx

s doplatkem rozdílů cen směňovaných pozemků ve výši 12.010,- Kč ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5116/4 za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, který tvoří přílohu č. 96 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

114.

Směna pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky, jejichž součástí jsou budovy, ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a.s., a svěření - ZM7/0595

 

1. ZMB bere na vědomí  skutečnost, že celková částka za užívání pozemků statutárního města Brna bez právního důvodu, kterou statutární město Brno požaduje uhradit po společnosti Teplárny Brno, a. s., činí 2.116.557,- Kč.

 

2. ZMB schvaluje

-        směnu pozemků

- p. č. 1713/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 112 m²

- p. č. 6157/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 339 m²

- p. č. 7393/10 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²

vše v k. ú. Bystrc,

- p. č. 1459 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 812 m²

v k. ú. Černá Pole,

- id. 8029/8160 p. č. 3666 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m²

v k. ú. Kohoutovice,

- p. č. 6215 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m²

v k. ú. Líšeň,

- p. č. 1851/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 84 m²

- p. č. 2442 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 102 m²

- p. č. 2499 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 39 m²

vše v k. ú. Nový Lískovec,

- p. č. 3125/129 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 917 m²

v k. ú. Řečkovice,

- p. č. 9071/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 149 m²

v k. ú. Židenice,

ve vlastnictví statutárního města Brna

 

za pozemky

- p. č. 2369/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 313 m², v k. ú. Žabovřesky, jehož součástí je budova Poznaňská č. or. 10, č. p. 2561, způsob využití stavba technického vybavení,

- p. č. 2639/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m² v k. ú. Nový Lískovec, jehož součástí je budova Oblá č. or. 54a, č. p. 505, způsob využití stavba technického vybavení,

ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s.,

 

s doplatkem statutárního města Brna ve výši 1.777.707,- Kč,

 

-        zápočet pohledávky statutárního města Brna vůči spol. Teplárny Brno, a. s., z titulu úhrady částky za užívání pozemků města bez právního důvodu ve výši 2.116.557,- Kč proti pohledávce společnosti Teplárny Brno, a. s., vůči statutárnímu městu Brnu z titulu doplatku směny ve výši 1.777.707,- Kč,

 

a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 97 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB schvaluje

-        MČ Brno-Nový Lískovec svěření pozemku

- p. č. 2639/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², jehož součástí je stavba technického vybavení č. p. 505, Oblá č. or. 54a, v k. ú. Nový Lískovec,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4 Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, po nabytí  právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě směnné smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení,

 

-        MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku

- p. č. 2369/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 313 m², jehož součástí je stavba technického vybavení č. p. 2561, Poznaňská č. or. 10, v k. ú. Žabovřesky,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4 Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, po nabytí  právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě směnné smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení.                   

 

 

115.

Směna části pozemku p. č. 2228/5 za části pozemků p. č. 2228/1, p. č. 2229 a p. č. 2230 a směny části pozemku p.č. 2228/5 za část pozemku p. č. 2220, vše v k. ú. Bosonohy  v ul. Křivánky, a svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, částí pozemků p. č. 2228/1, p. č. 2229, p. č. 2230 a p. č. 2220 v k. ú. Bosonohy - ZM7/0596

 

1. ZMB schvaluje

a) směnu části pozemku p. č. 2228/5 – orná půda, o výměře 135 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2228/11 – orná půda, o výměře 135 m² v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna za:

 

- část pozemku p. č. 2228/1 – orná půda, o výměře 56 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú. Bosonohy označenou jako pozemek p. č. 2228/10 – orná půda, o výměře 56 m² v k. ú. Bosonohy,

 

- část pozemku p. č. 2229 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú. Bosonohy označenou jako pozemek p. č. 2229/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m² v k. ú. Bosonohy,

 

- část pozemku p. č. 2230 – zahrada, o výměře 109 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú. Bosonohy označenou jako pozemek p. č. 2230/4 zahrada o výměře 109 m² v k. ú. Bosonohy, o celkové výměře 175 m², ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx, bez doplatku směny,

 

b) směnu části pozemku p. č. 2228/5 – orná půda, o výměře 131 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2228/5 orná půda o výměře 131 m² v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 2220 – orná půda, o výměře 90 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú. Bosonohy označenou jako pozemek p. č. 2220/2 – orná půda, o výměře 90 m² v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxx, s doplatkem směny ve prospěch statutárního města Brna ve výši 20.500,-Kč a za podmínek směnných smluv, které tvoří přílohu č. 98 těchto usnesení.

 

2. ZMB schvaluje MČ Brno - Bosonohy svěření částí pozemků

 

- p. č. 2228/1 – orná půda o výměře 56 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú . Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2228/10 – orná půda, o výměře 56 m² v k. ú.Bosonohy;

 

- p. č. 2229 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2229/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m² v k. ú. Bosonohy,

 

- p. č. 2230 – zahrada, o výměře 109 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2230/4 – zahrada, o výměře 109 m² v k. ú. Bosonohy,

 

- p. č. 2220 – orná půda, o výměře 90 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1806-98/2015 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2220/2 – orná půda, o výměře 90 m² v k. ú. Bosonohy,

 

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4, ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva statutárního města Brna do katastru nemovitostí.

          

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

116.

Směna části pozemku p. č. 2220/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Bohatcova za pozemek p. č. 2524/2 v k. ú. Řečkovice v ul. Hapalova a zřízení služebnosti - ZM7/0597

 

ZMB schvaluje

a)      směnu části pozemku p. č. 2220/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m², v k. ú. Řečkovice, geometrickým plánem č. 2677-160/2015 pro k. ú. Řečkovice nově označené jako pozemek p. č. 2220/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m², v k. ú. Řečkovice, ve vlastnictví města Brna,

za pozemek p. č. 2524/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m², v k. ú. Řečkovice, ve vlastnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (id. ½) a xxxxx xxxxxxx (id. ½), bez doplatku směny,

 

b)      zřízení služebnosti umístění a vedení vodovodní přípojky inventární číslo 06006/283 a omezení činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p. č. 2220/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Řečkovice, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení.

   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

 

117.

Směna pozemku p. č. 171/7, částí pozemků p. č. 172/24, 172/27 za části pozemků p. č. 172/26, 172/28, vše v k. ú. Chrlice, svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 172/24, 172/26, 172/27, 172/28 v k. ú. Chrlice - ZM7/0598

 

1. ZMB schvaluje směnu pozemků

- p. č. 171/7 – zahrada, o výměře 115 m²

- části p. č. 172/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m² (dle GP č. 1605-100/2014 p. č. 172/32)

- části p. č. 172/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m² (dle GP č. 1605-100/2014 p. č. 172/34)

v k. ú. Chrlice,

ve vlastnictví statutárního města Brna

za části pozemků

- p. č. 172/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m² (dle GP č. 1605-100/2014 p. č. 172/26)

- p. č. 172/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m² (dle GP č. 1605-100/2014 p. č. 172/28)

v k. ú. Chrlice,

ve vlastnictví manželů xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx

 

s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 104.400,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 100 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB schvaluje MČ Brno-Chrlice svěření pozemků dle GP č. 1605-100/2014

- p. č. 172/24 – ostatní plocha, o výměře 22 m²

- p. č. 172/26 – ostatní plocha, o výměře 10 m²

- p. č. 172/27 – ostatní plocha, o výměře 12 m²

- p. č. 172/28 – ostatní plocha, o výměře 22 m²

v k. ú. Chrlice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4, ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva statutárního města Brna do katastru nemovitostí.

            

 

118.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, stavby - garáže bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 1717/3, vše k. ú. Staré Brno - ZM7/0517

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření stavby – garáže bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 1717/3, vše v k. ú. Staré Brno, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II. – bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 77 přílohy č. 4.

 

 

 

 

 

121.

Svěření majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemků  p. č. 1260/104, 1260/105, 1260/106, 1260/107 v k. ú. Bohunice - ZM7/0602

 

ZMB neschvaluje MČ Brno-Bohunice svěření pozemků

- p. č. 1260/104 – zastavěná plocha, o výměře 103 m²

- p. č. 1260/105 – zastavěná plocha, o výměře 230 m²

- p. č. 1260/106 – ostatní plocha, o výměře 1527 m²

- p. č. 1260/107 – ostatní plocha, o výměře 1231 m²

vše v k. ú. Bohunice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

         

 

 

123.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku  p. č. 151/2 v k. ú. Přízřenice - ZM7/0545

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemku

- p. č. 151/2 – ostatní plocha, o výměře 19 m²

v k. ú. Přízřenice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.

   

 

139.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č. 2084/1 k. ú. Řečkovice - ZM7/0553

 

ZMB neschvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemku

- p. č. 2084/1 – zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 1.128 m²

v k. ú. Řečkovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

   

 

119.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Komárov - ZM7/0544

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků

- p. č. 1288/2 – ostatní plocha, o výměře 44 m²

- p. č. 1558/28 – ostatní plocha, o výměře 530 m²

- p. č. 1655/1 – ostatní plocha, o výměře 131 m²

- p. č. 1656 – ostatní plocha, o výměře 25 m²

- p. č. 1658 – ostatní plocha, o výměře 23 m²

- p. č. 1662/1 – ostatní plocha, o výměře 1.007 m²

- p. č. 1663/1 – ostatní plocha, o výměře 3.856 m²

- p. č. 1664/1 – ostatní plocha, o výměře 86 m²

- p. č. 1665/1 – ostatní plocha, o výměře 97 m²

- p. č. 1666 – ostatní plocha, o výměře 111 m²

- p. č. 1667 – ostatní plocha, o výměře 54 m²

- p. č. 1668 – ostatní plocha, o výměře 158 m²

- p. č. 1669 – ostatní plocha, o výměře 45 m²

- p. č. 1670 – ostatní plocha, o výměře 156 m²

- p. č. 1671 – ostatní plocha, o výměře 88 m²

- p. č. 1672 – ostatní plocha, o výměře 97 m²

- p. č. 1674 – ostatní plocha, o výměře 577 m²

- p. č. 1693 – ostatní plocha, o výměře 67 m²

- p. č. 1695 – ostatní plocha, o výměře 23 m²

- p. č. 1696 – ostatní plocha, o výměře 121 m²

- p. č. 1697 – ostatní plocha, o výměře 24 m²

- p. č. 1698 – ostatní plocha, o výměře 112 m²

- p. č. 1699 – ostatní plocha, o výměře 23 m²

- p. č. 1700 – ostatní plocha, o výměře 12 m²

- p. č. 1701 – ostatní plocha, o výměře 120 m²

- p. č. 1702/1 – ostatní plocha, o výměře 43 m²

- p. č. 1703/1 – ostatní plocha, o výměře 89 m²

- p. č. 1704/1 – ostatní plocha, o výměře 92 m²

- p. č. 1705/1 – ostatní plocha, o výměře 75 m²

- p. č. 1706 – ostatní plocha, o výměře 112 m²

- p. č. 1707 – ostatní plocha, o výměře 58 m²

- p. č. 1708 – ostatní plocha, o výměře 113 m²

- p. č. 1709 – ostatní plocha, o výměře 83 m²

- p. č. 1710 – ostatní plocha, o výměře 259 m²

- p. č. 1711 – ostatní plocha, o výměře 222 m²

- p. č. 1712 – ostatní plocha, o výměře 57 m²

- p. č. 1714/4 – ostatní plocha, o výměře 1.078 m²

- p. č. 1718/1 – ostatní plocha, o výměře 6.012 m²

- p. č. 1721 – ostatní plocha, o výměře 280 m²

- p. č. 1722 – ostatní plocha, o výměře 208 m²

- p. č. 1723 – ostatní plocha, o výměře 135 m²

- p. č. 1724 – ostatní plocha, o výměře 266 m²

- p. č. 1725 – ostatní plocha, o výměře 258 m²

- p. č. 1726 – ostatní plocha, o výměře 200 m²

- p. č. 1727 – ostatní plocha, o výměře 206 m²

- p. č. 1728 – ostatní plocha, o výměře 203 m²

- p. č. 1729 – ostatní plocha, o výměře 218 m²

- p. č. 1730 – ostatní plocha, o výměře 34 m²

- p. č. 1731 – ostatní plocha, o výměře 129 m²

- p. č. 1732 – ostatní plocha, o výměře 34 m²

- p. č. 1733 – ostatní plocha, o výměře 136 m²

- p. č. 1734 – ostatní plocha, o výměře 130 m²

- p. č. 1735 – ostatní plocha, o výměře 68 m²

- p. č. 1736 – ostatní plocha, o výměře 99 m²

- p. č. 1737 – ostatní plocha, o výměře 51 m²

- p. č. 1738 – ostatní plocha, o výměře 1.332 m²

- p. č. 1739 – ostatní plocha, o výměře 98 m²

- p. č. 1740 – ostatní plocha, o výměře 139 m²

- p. č. 1741 – ostatní plocha, o výměře 159 m²

- p. č. 1742 – ostatní plocha, o výměře 173 m²

- p. č. 1743 – ostatní plocha, o výměře 168 m²

- p. č. 1757 – ostatní plocha, o výměře 75 m²

- p. č. 1759 – ostatní plocha, o výměře 102 m²

- p. č. 1761/1 – ostatní plocha, o výměře 191 m²

- p. č. 1762/1 – ostatní plocha, o výměře 2.612 m²

- p. č. 1763/1 – ostatní plocha, o výměře 4.185 m²

- p. č. 1764 – ostatní plocha, o výměře 91 m²

- p. č. 1765 – ostatní plocha, o výměře 1.856 m²

- p. č. 1766 – ostatní plocha, o výměře 337 m²

- p. č. 1767 – ostatní plocha, o výměře 103 m²

- p. č. 1768 – ostatní plocha, o výměře 17 m²

- p. č. 1769/1 – ostatní plocha, o výměře 6.850 m²

- p. č. 1773/1 – ostatní plocha, o výměře 13.781 m²

- p. č. 1774 – ostatní plocha, o výměře 118 m²

- p. č. 1775 – ostatní plocha, o výměře 115 m²

- p. č. 1776 – ostatní plocha, o výměře 119 m²

- p. č. 1777 – ostatní plocha, o výměře 114 m²

- p. č. 1778 – ostatní plocha, o výměře 117 m²

- p. č. 1779 – ostatní plocha, o výměře 29 m²

- p. č. 1781 – ostatní plocha o výměře 19 m²

- p. č. 1782 – ostatní plocha, o výměře 109 m²

- p. č. 1783 – ostatní plocha, o výměře 29 m²

- p. č. 1784 – ostatní plocha, o výměře 116 m²

- p. č. 1785 – ostatní plocha, o výměře 29 m²

- p. č. 1786 – ostatní plocha, o výměře 121 m²

- p. č. 1787 – ostatní plocha, o výměře 29 m²

- p. č. 1788 – ostatní plocha, o výměře 116 m²

- p. č. 1789 – ostatní plocha, o výměře 27 m²

- p. č. 1809 – ostatní plocha, o výměře 44 m²

- p. č. 1810 – ostatní plocha, o výměře 116 m²

- p. č. 1811 – ostatní plocha, o výměře 116 m²

- p. č. 1812 – ostatní plocha, o výměře 120 m²

- p. č. 1813 – ostatní plocha, o výměře 26 m²

- p. č. 1814 – ostatní plocha, o výměře 113 m²

- p. č. 1815 – ostatní plocha, o výměře 26 m²

- p. č. 1820 – ostatní plocha, o výměře 252 m²

- p. č. 1822/1 – ostatní plocha, o výměře 169 m²

- p. č. 1824 – ostatní plocha, o výměře 39 m²

- p. č. 1828/1 – ostatní plocha, o výměře 8.307 m²

- p. č. 1828/40 – ostatní plocha, o výměře 47 m²

- p. č. 1828/42 – ostatní plocha, o výměře 1.022 m²

- p. č. 1829 – ostatní plocha, o výměře 86 m²

- p. č. 1830 – ostatní plocha, o výměře 84 m²

- p. č. 1831 – ostatní plocha, o výměře 78 m²

- p. č. 1835/1 – ostatní plocha, o výměře 3.720 m²

- p. č. 1835/32 – ostatní plocha, o výměře 168 m²

- p. č. 1835/38 – ostatní plocha, o výměře 70 m²

- p. č. 1835/53 – ostatní plocha, o výměře 18 m²

- p. č. 1835/54 – ostatní plocha, o výměře 37 m²

- p. č. 1835/83 – ostatní plocha, o výměře 367 m²

vše v k. ú. Komárov,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.

        

 

120.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 181, 370/87, 372/2, 374, 380/2,  380/12,  662 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM7/0601

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků MČ Brno-jih

- p. č. 181 – ostatní plocha, o výměře 1.229 m²

- p. č. 370/87 – ostatní plocha, o výměře 101 m²

- p. č. 372/2 – ostatní plocha, o výměře 56 m²

- p. č. 374 – ostatní plocha, o výměře 119 m²

- p. č. 380/2 – ostatní plocha, o výměře 369 m²

- p. č. 380/12 – ostatní plocha, o výměře 12 m²

- p. č. 662 – ostatní plocha, o výměře 340 m²

vše v k. ú. Dolní Heršpice

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.

        

 

122.

Svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec, pozemků u bytových domů při ul. Svážná v k. ú. Nový Lískovec - ZM7/0603

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Nový Lískovec svěření pozemků

- p. č. 1849/13 – ostatní plocha, o výměře 38 m²

- p. č. 1849/17 – ostatní plocha, o výměře 9 m²

- p. č. 1855/2 – ostatní plocha, o výměře 184 m²

- p. č. 2021/19 – ostatní plocha, o výměře 27 m²

- p. č. 2021/53 – ostatní plocha, o výměře 218 m²

- p. č. 2471/4 – ostatní plocha, o výměře 18 m²

- p. č. 2471/5 – ostatní plocha, o výměře 169 m²

- p. č. 2471/8 – ostatní plocha, o výměře 1.418 m²

- p. č. 2471/9 – ostatní plocha, o výměře 65 m²

- p. č. 2471/10 – ostatní plocha, o výměře 545 m²

- p. č. 2471/20 – ostatní plocha, o výměře 254 m²

- p. č. 2471/21 – ostatní plocha, o výměře 165 m²

- p. č. 2471/22 – ostatní plocha, o výměře 100 m²

- p. č. 2471/23 – ostatní plocha, o výměře 14 m²

- p. č. 2471/24 – ostatní plocha, o výměře 14 m²

- p. č. 2471/27 – ostatní plocha, o výměře 175 m²

- p. č. 2471/28 – ostatní plocha, o výměře 14 m²

- p. č. 2471/29 – ostatní plocha, o výměře 96 m²

- p. č. 2471/30 – ostatní plocha, o výměře 14 m²

- p. č. 2471/31 – ostatní plocha, o výměře 193 m²

- p. č. 2471/32 – ostatní plocha, o výměře 110 m²

- p. č. 2471/33 – ostatní plocha, o výměře 282 m²

- p. č. 2471/34 – ostatní plocha, o výměře 15 m²

- p. č. 2471/35 – ostatní plocha, o výměře 107 m²

- p. č. 2471/36 – ostatní plocha, o výměře 15 m²

- p. č. 2471/37 – ostatní plocha, o výměře 86 m²

- p. č. 2471/38 – ostatní plocha, o výměře 90 m²

- p. č. 2471/39 – ostatní plocha, o výměře 160 m²

- p. č. 2471/40 – ostatní plocha, o výměře 195 m²

- p. č. 2471/41 – ostatní plocha, o výměře 51 m²

- p. č. 2477 – ostatní plocha, o výměře 125 m²

- p. č. 2478 – ostatní plocha, o výměře 47 m²

- p. č. 2479 – ostatní plocha, o výměře 47 m²

- p. č. 2480/1 – ostatní plocha, o výměře 211 m²

- p. č. 2480/2 – ostatní plocha, o výměře 25 m²

- p. č. 2480/3 – ostatní plocha, o výměře 12 m²

- p. č. 2480/4 – ostatní plocha, o výměře 11 m²

- p. č. 2480/5 – ostatní plocha, o výměře 10 m²

- p. č. 2481 – ostatní plocha, o výměře 83 m²

- p. č. 2482 – ostatní plocha, o výměře 84 m²

- p. č. 2483 – ostatní plocha, o výměře 76 m²

- p. č. 2489/1 – ostatní plocha, o výměře 203 m²

- p. č. 2490 – ostatní plocha, o výměře 52 m²

- p. č. 2491 – ostatní plocha, o výměře 50 m²

- p. č. 2492 – ostatní plocha, o výměře 160 m²

- p. č. 2493 – ostatní plocha, o výměře 161 m²

- p. č. 2494 – ostatní plocha, o výměře 70 m²

- p. č. 2495 – ostatní plocha, o výměře 72 m²

- p. č. 2496 – ostatní plocha, o výměře 69 m²

- p. č. 2506/1 – ostatní plocha, o výměře 189 m²

- p. č. 2509/1 – ostatní plocha, o výměře 108 m²

- p. č. 2520/1 – ostatní plocha, o výměře 99 m²

- p. č. 2521 – ostatní plocha, o výměře 72 m²

- p. č. 2522 – ostatní plocha, o výměře 74 m²

- p. č. 2523/3 – ostatní plocha, o výměře 72 m²

vše v k. ú. Nový Lískovec,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

     

 

124.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 1537/3, 1538/1, 1538/2, 1538/3, 1539/2, 1539/3, 1539/4, 1539/5, 1540/1, 1542/1, 1542/2, 1543, 1607/2 v k. ú. Komárov - ZM7/0604

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků

- p. č. 1537/3 – ostatní plocha, o výměře 211 m²

- p. č. 1538/1 – ostatní plocha, o výměře 53 m²

- p. č. 1538/2 – ostatní plocha, o výměře 544 m²

- p. č. 1538/3 – ostatní plocha, o výměře 191 m²

- p. č. 1539/2 – ostatní plocha, o výměře 194 m²

- p. č. 1539/3 – ostatní plocha, o výměře 303 m²

- p. č. 1539/4 – ostatní plocha, o výměře 257 m²

- p. č. 1539/5 – ostatní plocha, o výměře 55 m²

- p. č. 1540/1 – ostatní plocha, o výměře 182 m²

- p. č. 1542/1 – ostatní plocha, o výměře 26 m²

- p. č. 1542/2 – ostatní plocha, o výměře 50 m²

- p. č. 1543 – ostatní plocha, o výměře 248 m²

- p. č. 1607/2 – ostatní plocha, o výměře 27 m²

vše v k. ú. Komárov,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.

        

 

125.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Komárov - ZM7/0599

 

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků

- p. č. 2 – ostatní plocha, o výměře 869 m²

- p. č. 11/1 – ostatní plocha, o výměře 2.658 m²

- p. č. 12/2 – zahrada, o výměře 105 m²

- p. č. 385/1 – ostatní plocha, o výměře 81 m²

- p. č. 385/5 – ostatní plocha, o výměře 19 m²

- p. č. 386/2 – zahrada, o výměře 30 m²

- p. č. 389 – ostatní plocha, o výměře 117 m²

- p. č. 390 – ostatní plocha, o výměře 1.138 m²

- p. č. 392 – ostatní plocha, o výměře 295 m²

- p. č. 393/2 – vodní plocha, o výměře 10 m²

- p. č. 393/3 – ostatní plocha, o výměře 664 m²

- p. č. 393/5 – ostatní plocha, o výměře 58 m²

- p. č. 393/6 – ostatní plocha, o výměře 106 m²

- p. č. 411/3 – ostatní plocha, o výměře 534 m²

- p. č. 411/4 – ostatní plocha, o výměře 464 m²

- p. č. 411/13 – ostatní plocha, o výměře 8 m²

- p. č. 411/14 – ostatní plocha, o výměře 19 m²

- p. č. 411/15 – ostatní plocha, o výměře 18 m²

- p. č. 411/24 – ostatní plocha, o výměře 94 m²

- p. č. 411/25 – ostatní plocha, o výměře 305 m²

- p. č. 412 – ostatní plocha, o výměře 41 m²

- p. č. 1559 – ostatní plocha, o výměře 131 m²

- p. č. 1560/1 – ostatní plocha, o výměře 648 m²

- p. č. 1560/2 – ostatní plocha, o výměře 179 m²

- p. č. 1560/12 – ostatní plocha, o výměře 536 m²

- p. č. 1560/13 – ostatní plocha, o výměře 49 m²

- p. č. 1560/17 – ostatní plocha, o výměře 50 m²

- p. č. 1563/4 – zastavěná plocha, o výměře 47 m²

- p. č. 1563/5 – ostatní plocha, o výměře 683 m²

- p. č. 1563/6 – ostatní plocha, o výměře 194 m²

- p. č. 1563/7 – ostatní plocha, o výměře 27 m²

- p. č. 1563/9 – zastavěná plocha, o výměře 7 m²

- p. č. 1563/11 – ostatní plocha, o výměře 8 m²

- p. č. 1563/13 – ostatní plocha, o výměře 249 m²

- p. č. 1563/14 – ostatní plocha, o výměře 522 m²

- p. č. 1563/15 – ostatní plocha, o výměře 127 m²

- p. č. 1563/16 – ostatní plocha, o výměře 7 m²

- p. č. 1563/17 – ostatní plocha, o výměře 11 m²

- p. č. 1563/19 – ostatní plocha, o výměře 14 m²

- p. č. 1563/21 – ostatní plocha, o výměře 13 m²

- p. č. 1564/1 – ostatní plocha, o výměře 66 m²

- p. č. 1564/2 – ostatní plocha, o výměře 60 m²

- p. č. 1564/3 – ostatní plocha, o výměře 3 m²

- p. č. 1564/4 – ostatní plocha, o výměře 85 m²

vše v k. ú. Komárov

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.

        

 

126.

Svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemků p. č. 1684/21, 1684/86 v k. ú. Starý Lískovec - ZM7/0546

 

ZMB neschvaluje MČ Brno-Starý Lískovec svěření pozemků

- p. č. 1684/21 – ost. plocha, o výměře 27.214 m²

- p. č. 1684/86 – ost. plocha, o výměře 14.673 m²

v k.ú. Starý Lískovec,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.

  

 

127.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 1054/1, 1080/1, 1142/22, 1142/88, 1142/89, 6261/30 v k. ú. Bystrc - ZM7/0605

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků

- p. č. 1054/1 – zahrada, o výměře 46 m²

- p. č. 1080/1 – zahrada, o výměře 4 m²

- p. č. 1142/22 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 137 m²

- p. č. 1142/88 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m²

- p. č. 1142/89 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

- p.č. 6261/30 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 740 m²

v k. ú. Bystrc

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

      

 

 

 

128.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, části pozemku p. č. 1713/48 v k. ú. Bystrc - ZM7/0547

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření části pozemku

- p. č. 1713/48 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 116 m²

v k. ú. Bystrc,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

                       

 

129.

Svěření majetku města MČ Brno-Kníničky, pozemků p. č. 820, 824, 835, 837, 839, 840/4, 1020, 821, 825, 836, 838, 840/1, 840/2, 840/3, 840/5, 840/6, 1021/4 v k. ú. Kníničky - ZM7/0606

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Kníničky svěření pozemků

- p. č. 820 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m²

- p. č. 824 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m²

- p. č. 835 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m²

- p. č. 837 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 82 m²

- p. č. 839 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 101 m²

- p. č. 840/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 125 m²

- p. č. 1020 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m²

- p. č. 821 - zahrada, o výměře 381 m²

- p. č. 825 - zahrada, o výměře 1.171 m²

- p. č. 836 - zahrada, o výměře 612 m²

- p. č. 838 - zahrada, o výměře 532 m²

- p. č. 840/1 - zahrada, o výměře 1.570 m²

- p. č. 840/2 - zahrada, o výměře 201 m²

- p. č. 840/3 - zahrada, o výměře 507 m²

- p. č. 840/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m²

- p. č. 840/6 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 89 m²

- p. č. 1021/4 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 218 m²

vše v k. ú. Kníničky

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

     

 

130.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p. č. 944/3, 944/4, 944/6, 944/8, 4870, 5136/1, 5158/1, 5158/8, 5158/9, 5158/10, 5158/11, 5158/12, 5101, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 943/1, 5099, 5154/1, 5155, 5156 a částí pozemků p. č. 945/5, 5158/4, 5137/2, 5137/20, vše v k. ú. Žabovřesky - ZM7/0645

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemků

- p. č. 944/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 162 m²

- p. č. 944/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 167 m²

- p. č. 944/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m²

- p. č. 944/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 221 m²

- p. č. 4870 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m²

- p. č. 5136/1 – ostatní plocha, silnice, o výměře 77 m²

- p. č. 5158/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 735 m²

- p. č. 5158/8 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 122 m²

- p. č. 5158/9 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 856 m²

- p. č. 5158/10 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m²

- p. č. 5158/11 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m²

- p. č. 5158/12 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m²

- p. č. 5101 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 11 m²

- p. č. 5158/5 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 33 m²

- p. č. 5158/6 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 15 m²

- p. č. 5158/7 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m²

- p. č. 943/1 – ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 102 m²

- p. č. 5099 – zahrada, o výměře 452 m²

- p. č. 5154/1 – orná půda, o výměře 149 m²

- p. č. 5155 – orná půda, o výměře 472 m²

- p. č. 5156 – orná půda, o výměře 1.158 m²

částí pozemků:

- část p. č. 945/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m², dle GP č. 2488-149/2013 označená písmenem „o“,

- část p. č. 5158/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.312 m², dle GP č. 2488-149/2013 označená písmeny „r, p, h, l, f, i, a, b“,

- část p. č. 5137/2 – ostatní plocha, silnice, o výměře 409 m², dle GP č. 2488-149/2013 označená písmeny „z, k, g, c“,

- část p. č. 5137/20 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m², dle GP č. 2488-149/2013 označená písmenem „w“,

vše v k. ú. Žabovřesky,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

   

 

131.

Svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p. č. 771/2, 2659/68, 2659/69 v k. ú. Jundrov - ZM7/0607

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Jundrov svěření pozemků

- p. č. 771/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 134 m²

- p. č. 2659/68 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1132 m²

- p. č. 2659/69 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 158 m²

v k. ú. Jundrov

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001-Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

   

 

 

 

 

 

 

 

132.

Svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemků p.č. 2164/6, 2164/7, 2171/3, 2170, 2175, 4226, 2147/3, 2147/244, 2147/273, 2147/274, 2147/277, 2147/281, 2147/283, 2147/284, 2147/293, 2147/294, 2147/296, 2147/297, 2172/52, 2172/54, 1274/29, 2174/7, 2174/38, 2174/49, 2174/50, 2174/52 v k. ú. Žebětín - ZM7/0608

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Žebětín svěření pozemků

- p. č. 2164/6 – orná půda, o výměře 1695 m²

- p. č. 2164/7 – orná půda, o výměře 676 m²

- p. č. 2171/3 – zahrada, o výměře 7 m²

- p. č. 2170 – trvalý travní porost, o výměře 740 m²

- p. č. 2175 – trvalý travní porost, o výměře 3476 m²

- p. č. 4226 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 2549 m²

- p. č. 2147/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 126 m²

- p. č. 2147/244 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 574 m²

- p. č. 2147/273 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 218 m²

- p. č. 2147/274 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 203 m²

- p. č. 2147/277 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1408 m²

- p. č. 2147/281 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 698 m²

- p. č. 2147/283 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 69 m²

- p. č. 2147/284 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 180 m²

- p. č. 2147/293 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1878 m²

- p. č. 2147/294 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 338 m²

- p. č. 2147/296 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 462 m²

- p. č. 2147/297 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 288 m²

- p. č. 2172/52 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 49 m²

- p. č. 2172/54 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 2 m²

- p. č. 1274/29 – ostatní plocha, kor. vod. toku přir. nebo upr., o výměře 352 m²

- p. č. 2174/7 – ostatní plocha, kor. vod. toku přir. nebo upr., o výměře 1138 m²

- p. č. 2174/38 – ostatní plocha, kor. vod. toku přir. nebo upr., o výměře 711 m²

- p. č. 2174/49 – ostatní plocha, kor. vod. toku přir. nebo upr., o výměře 64 m²

- p. č. 2174/50 – ostatní plocha, kor. vod. toku přir. nebo upr., o výměře 1079 m²

- p. č. 2174/52 – ostatní plocha, kor. vod. toku přir. nebo upr., o výměře 462 m²

v k. ú. Žebětín

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

      

 

133.

Svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemků p. č. 495/2 a p. č. 495/3 v k. ú. Slatina - ZM7/0609

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Slatina svěření pozemku

- p. č. 495/2 – ostatní plocha, o výměře 74 m²

- p. č. 495/3 – orná půda, o výměře 181 m²

v k. ú. Slatina

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. l15 přílohy č. 4.

    

 

134.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 539/4 v k. ú. Holásky - ZM7/0548

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku

p. č. 539/4 – ostatní plocha, o výměře 50 m²

v k. ú. Holásky,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

 

 

135.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 489 v k. ú. Dvorska - ZM7/0610

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku

- p. č. 489 – ostatní plocha, o výměře 7.545 m²

v k. ú. Dvorska

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. 

 

 

136.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 754/11, p. č. 773/50, p. č. 773/70, p. č. 773/132 a p. č. 817 v k. ú. Lesná - ZM7/0557

 

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemků

- p. č. 754/11 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m²

- p. č. 773/50 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

- p. č. 773/70 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

- p. č. 773/132 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m²

- p. č. 817 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

vše v k. ú. Lesná,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

        

 

137.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č. 4471/1 k. ú. Řečkovice - ZM7/0549

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemku

- p. č. 4471/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 310 m²

v k. ú. Řečkovice,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

  

 

 

 

138.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p. č. 4982/8 k. ú. Řečkovice - ZM7/0552

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření částí pozemku

- p. č. 4982/8 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.489 m²

dle neměřičského záznamu č. 2593/2014 označené původním p. č. 4982/8 o výměře 728 m², p. č. 4982/9 o výměře 377 m², p. č.4982/12 o výměře 368 m² a p. č. 4982/13 o výměře 16 m² v k. ú. Řečkovice v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III – ost.nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

   

 

140.

Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p. č. 792 v k. ú. Obřany - ZM7/0554

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemku

- p. č.792 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 136 m²

v k. ú. Obřany,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4.

  

 

141.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 20/7 a části pozemku p. č. 20/9 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/0556

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění

- pozemku p. č. 20/7 – ostatní plocha, o výměře 59 m², svěřeného jako pozemek p. č. 20/1

- části pozemku p. č. 20/9 – ostatní plocha, o výměře 215 m², svěřené jako pozemek p. č. 28 v k. ú. Brněnské Ivanovice,

z kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek svěřený rozhodnutím ZMB č. Z5/026 ze dne 23.06.2009 se souhlasem MČ Brno-Tuřany.

         

 

142.

Dispozice s podílem id. 82/879 na části pozemku p.  č. 1394/20 v k. ú. Lesná  – zrušení předkupního práva a prodej do vlastnictví ČR – Správy železniční dopravní cesty, s.o. - ZM7/0611

 

1. ZMB bere na vědomí

-          žádost podílového spoluvlastníka pozemku p. č. 1394/20 v k. ú. Lesná NOVÝ DOMOV, stavebního bytového družstva, ze dne 10. 11. 2014 ve věci společného postupu v rámci přípravy prodeje pozemku p. č. 1394/45, který byl dle GP č. 1058-2/2013 vyčleněn z pozemku p. č. 1394/20 v k. ú. Lesná;

 

-          žádost SŽDC, s. o., doručenou dne 13. 11. 2014, ohledně projednání prodeje spoluvlastnického podílu města Brna u pozemku p. č. 1394/45, který byl dle GP č. 1058-2/2013 vyčleněn z pozemku p. č. 1394/20 v k. ú. Lesná, v souvislosti s přípravou stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole“.

 

2. ZMB schvaluje

-          zrušení předkupního práva k podílu id. 82/879 na části pozemku p. č. 1394/20 označené dle geometrického plánu č. 1058-2/2013 jako pozemek p. č. 1394/45, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 147 m², v k. ú. Lesná, dohodou mezi statutárním městem Brnem jako povinným a NOVÝ DOMOV, stavebním bytovým družstvem jako oprávněným;

 

-          prodej podílu id. 82/879 na části pozemku p. č. 1394/20 označené dle geometrického plánu č. 1058-2/2013 jako pozemek p. č. 1394/45 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 147 m², v k. ú. Lesná, z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace za dohodnutou kupní cenu 36.477,- Kč (tj. cca 2.660,- Kč/m²) za podmínek smlouvy o zrušení předkupního práva a kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 101 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

143.

Nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č.  1253/1 a 1253/5 v  k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu “Stavební úpravy křižovatky Kaštanová – Popelova - Vinohradská” - ZM7/0523

 

ZMB schvaluje nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě, které spočívá v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstranit podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení se sloupem na pozemcích p. č. 1253/1 a 1253/5 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, s. o., v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1228-50/2014 za dohodnutou cenu ve výši 12.288,- Kč + DPH a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, která tvoří přílohu č. 102 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

144.

Majetkoprávní vypořádání pozemků p. č. 2253/18, p. č. 2253/19 a p. č. 2253/20 v k. ú. Slatina - ZM7/0590

 

1. ZMB bere na vědomí požadavek xxxx xxxxx xxxxx vlastníka id. 3/8 pozemků p. č. 2253/18, p. č. 2253/19 a p. č. 2253/20 k. ú. Slatina na jejich prodej za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

2. ZMB schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 2253/18 – ostatní plocha, silnice, o výměře 489 m², p. č. 2253/19 – ostatní plocha, silnice, o výměře 31 m² a p. č. 2253/20 – ostatní plocha, silnice, o výměře 23 m² v k. ú. Slatina ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pro statutární město Brno za náhradu ve výši 760.200,- Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků bez právního důvodu od 19. 7. 2013, vše za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 103 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB neschvaluje nabytí id. 3/8 pozemků p. č. 2253/18 ostatní plocha, silnice, o výměře 489 m², p. č. 2253/19 – ostatní plocha, silnice, o výměře 31 m² a p. č. 2253/20 – ostatní plocha, silnice, o výměře 23 m² v k. ú. Slatina ve vlastnictví xxxx xxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 641.419,- Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků bez právního důvodu od 19. 7. 2013, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

 

145.

Majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 1447, k. ú. Husovice pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ - ZM7/0586

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 1447 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 107 m², včetně stavby Husovice č. p. 1596, bytového domu, který je jeho součástí, vedlejších staveb a venkovních úprav vše v k. ú. Husovice ze spoluvlastnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 4.887.500,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 104 těchto usnesení.  

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

146.

Uznání vlastnického práva manželů xxxxxxxxxxxx k pozemku p. č. 3565 v k. ú. Slatina formou souhlasného prohlášení - ZM7/0612

 

1. ZMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx ze dne 16. 7. 2015 o uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 3565 v k. ú. Slatina na základě dohody o zřízení práva společného osobního užívání pozemku ze dne 5. 12. 1990, registrované Státním notářstvím Brno-město dne 6. 12. 1990.

 

2. ZMB souhlasí s uznáním vlastnického práva manželů xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx k pozemku

- p. č. 3565 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

v k. ú. Slatina.

 

3. ZMB schvaluje souhlasné prohlášení statutárního města Brna a manželů Jiřího a Jitky Bravencových učiněné dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška) spočívající v uznání vlastnického práva manželů xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx k pozemku

- p. č. 3565 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

v k. ú. Slatina,

na základě dohody o zřízení práva společného osobního užívání pozemku ze dne 5. 12. 1990, registrované Státním notářstvím Brno-město dne 6. 12. 1990, a za podmínek souhlasného prohlášení, které tvoří přílohu č. 105 těchto usnesení..

      

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

147.

Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – dohoda o narovnání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM7/0585

 

ZMB schvaluje dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“, která tvoří přílohu č. 106 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

148.

Dohoda o narovnání se společností Zasílatelství VYMAZAL s.r.o. týkající se úhrady za užívání části pozemku p. č. 250/71 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/0559

 

1. ZMB bere na vědomí

a)      existenci soudního sporu mezi statutárním městem Brnem jako žalobcem a společností Zasílatelství VYMAZAL s.r.o. jako žalovanou o zaplacení částky 424.633,- Kč s příslušenstvím (tj. 150,- Kč/m²/rok) představující bezdůvodné obohacení společnosti Zasílatelství VYMAZAL s.r.o. za užívání části pozemku p. č. 250/71 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.474 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice, bez právního důvodu v období od 20. 7. 2010 do 19. 6. 2012 (dle tehdejšího stavu v KN se jednalo o pozemek p. č. 250/127 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m² a část pozemku p. č. 250/71 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.424 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice), spor je veden u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 151/2012;

 

b)      skutečnost, že u posledního soudního jednání, které se konalo ve výše uvedeném soudním sporu dne 4. 3. 2015, poučil Městský soud v Brně oba účastníky řízení o tom, že dle jeho předběžného náhledu na věc:

-          statutární město Brno neunáší důkazní břemeno v tom směru, že by společnosti Zasílatelství VYMAZAL s.r.o. v předmětném období jakkoli užívala pozemek dle dřívějšího stavu v KN označený jako p. č. 250/71 v k. ú. Brněnské Ivanovice,

-          společnost Zasílatelství VYMAZAL s.r.o. neunáší břemeno tvrzení v tom směru, kdy přesně mělo dojít k odstranění budovy bez č. p./č. e., jiné stavby, která byla ve výlučném vlastnictví této společnosti, z pozemku dle dřívějšího stavu v KN označeného jako p. č. 250/127 v k. ú. Brněnské Ivanovice,

a za dané situace Městský soud v Brně oběma účastníkům řízení doporučil, aby se na podkladě tohoto jeho předběžného náhledu na věc ještě pokusili vyřešit předmětný spor smírnou cestou, s tím, že pokud by nedošlo k dohodě, lze očekávat, že statutární město Brno bude ve výše uvedeném sporu z převážné části neúspěšné a bude povinno zaplatit na nákladech soudního řízení částku výrazně převyšující předpokládanou výši úhrady ze strany společnosti Zasílatelství VYMAZAL s.r.o., která mu bude soudem přiznána.

 

2. ZMB schvaluje dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem a společností Zasílatelství VYMAZAL s.r.o. spočívající v

-          úhradě částky 8.642,- Kč (tj. 90,- Kč/m²/rok) společností Zasílatelství VYMAZAL s.r.o. za užívání pozemku dle dřívějšího stavu v KN označeného jako p. č. 250/127 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice, bez právního důvodu v období od 20. 7. 2010 do 19. 6. 2012;

 

-          zpětvzetí žalobního návrhu statutárního města Brna v soudním sporu proti společnosti Zasílatelství VYMAZAL s.r.o. vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 238 C 151/2012 s tím, že žádná ze stran nebude mít právo na náhradu nákladů řízení,

za podmínek dohody o narovnání, která tvoří přílohu č. 107 těchto usnesení.

             

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

149.

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví města Brna a společnosti PS BRNO, a. s., k pozemkům p. č. 2565/3  a p. č. 2565/2  v k. ú. Bohunice - ZM7/0640

 

ZMB schvaluje v rámci zrušení spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků

- prodej

id. 4/24 na pozemku p. č. 2565/2 ostatní plocha, zeleň, o výměře 2.104 m²

id. 4/24 na části pozemku p. č. 2565/3 v k. ú. Bohunice ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.208 m², označené dle GP č. 1425-1713/2014 jako pozemek p. č. 2565/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.208 m²

v k. ú. Bohunice

společnosti PS BRNO, s.r.o., za kupní cenu ve výši 1.435.200,- Kč

- zřízení služebnosti I.

k tíži pozemku p. č. 2565/2 a k tíži pozemku p. č. 2565/3 v k. ú. Bohunice, z důvodu dotčení těchto pozemků technickými sítěmi města Brna provozovanými společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ve prospěch statutárního města Brna a spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- zřízení služebnosti II.

k tíži pozemku p. č. 2565/2 a k tíži p. č. 2565/3 v k. ú. Bohunice, z důvodu dotčení těchto pozemků zařízením veřejného osvětlení ve vlastnictví a provozování spol. Technické sítě Brno, akciová společnost, ve prospěch této společnosti

za podmínek Dohody o zrušení spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků a smlouvy o zřízení služebností, která tvoří přílohu č. 108 těchto usnesení.

   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

150.

Částečné zpětvzetí žalob ve sporech vedených se společností LP EXPO, s.r.o. o vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 1084/6, p. č. 1084/9 a p. č. 1084/10 v k. ú. Ponava - ZM7/0560

 

1. ZMB bere na vědomí

-        existenci soudních sporů mezi statutárním městem Brnem jako žalobcem a společností LP EXPO, s.r.o., jako žalovanou o vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků:

- p. č. 1084/6 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4.177 m²

- p. č. 1084/9 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m²

- p. č. 1084/10 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m²

vše v k. ú. Ponava,

na kterých se nachází budova č. p. 609 – garáž (podzemní) ve vlastnictví společnosti LP EXPO, s.r.o., a to:

a)      č. j. 52 C 1/2006 o zaplacení 3.966.000,- Kč s příslušenstvím (470,- Kč/m²/rok dle znaleckého posudku zadaného statutárním městem Brnem) za období 23. 9. 2003-22. 9. 2005. Spol. LP EXPO, s.r.o., bylo uloženo zaplatit SMB částku 168.760,- Kč s příslušenstvím (20,- Kč/m²/rok dle znaleckých posudků zadaných soudem), ve zbývající části byla žaloba zamítnuta. SMB bylo uloženo zaplatit spol. LP EXPO, s.r.o., náklady řízení ve výši 295.904,- Kč a zaplatit ČR – Městskému soudu v Brně, náklady znalečného ve výši 12.112,- Kč, spol. LP EXPO, s.r.o., bylo uloženo zaplatit ČR – Městskému soudu v Brně, náklady znalečného ve výši 538,- Kč. Proti rozsudku bylo podáno odvolání,

 

b)      č. j. 15 Co 274/2014 o zaplacení 3.966.000,- Kč s příslušenstvím (470,- Kč/m²/rok dle znaleckého posudku zadaného statutárním městem Brnem) za období 23. 9. 2005-22. 9. 2007. Spor byl již pravomocně ukončen, společnosti LP EXPO, s.r.o., bylo uloženo zaplatit statutárnímu městu Brnu částku 35.960,- Kč (20,- Kč/m²/rok dle znaleckých posudků zadaných soudem, se zohledněním kompenzační námitky vznesené společností LP EXPO, s.r.o., týkající se bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za veřejné užívání parkoviště na části pozemku p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava o výměře 3.929 m² tvořícího dle názoru soudu součást střešní konstrukce stavby ve vlastnictví LP EXPO, s.r.o., a to v části, která nebyla promlčena), ve zbývající části byla žaloba zamítnuta. Zároveň bylo statutárnímu městu Brnu uloženo zaplatit společnosti LP EXPO, s.r.o., náklady řízení v celkové výši 560.164,27 Kč a zaplatit ČR – Městskému soudu v Brně, náklady znalečného ve výši 20.854,75 Kč, společnosti LP EXPO, s. r. o., bylo uloženo zaplatit ČR – Městskému soudu v Brně, náklady znalečného ve výši 425,61 Kč,

 

c)      č. j. 53 C 219/2009 o zaplacení 3.966.000,- Kč s příslušenstvím (470,- Kč/m²/rok dle znaleckého posudku zadaného statutárním městem Brnem) za období 23. 9. 2007-22. 9. 2009. Spol. LP EXPO, s.r.o., vznesla v rámci tohoto sporu kompenzační námitku týkající se bezdůvodného obohacení SMB za veřejné užívání parkoviště na části pozemku p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava o výměře 3.929 m² tvořícího dle  názoru soudu součást střešní konstrukce stavby ve vlastnictví LP EXPO, s.r.o., a to v částce 3.966.000,- Kč. Ve sporu dosud nebylo rozhodnuto,

 

d)     č. j. 46 C 147/2011 o zaplacení 3.966.000,- Kč s příslušenstvím (470,- Kč/m²/rok dle znaleckého posudku zadaného statutárním městem Brnem) za období 3. 10. 2009-2. 10. 2011. Spol. LP EXPO, s.r.o., vznesla v rámci tohoto sporu kompenzační námitku týkající se bezdůvodného obohacení SMB za veřejné užívání parkoviště na části pozemku p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava o výměře 3.929 m² tvořícího dle názoru soudu součást střešní konstrukce stavby ve vlastnictví LP EXPO, s.r.o., a to v částce 3.929.000,- Kč. Ve sporu dosud nebylo rozhodnuto,

 

e)      č. j. 15 C 97/2014 o zaplacení 362.562,- Kč s příslušenstvím (65,- Kč/m²/rok dle znaleckého posudku zadaného statutárním městem Brnem) za období 3. 10. 2011-31. 12. 2012. Spol. LP EXPO, s.r.o., vznesla v rámci tohoto sporu kompenzační námitku týkající se bezdůvodného obohacení SMB za veřejné užívání parkoviště na části pozemku p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava o výměře 3.929 m² tvořícího dle  názoru soudu součást střešní konstrukce stavby ve vlastnictví LP EXPO, s.r.o., a to v částce 362.562,- Kč. Ve sporu dosud nebylo rozhodnuto,

 

-        existenci soudního sporu č. j. 29 C 98/2014 mezi společností LP EXPO, s.r.o., jako žalobkyní a statutárním městem Brnem jako žalovaným o zaplacení 2.742.936,50 Kč s příslušenstvím, přičemž uvedená částka má dle názoru LP EXPO, s.r.o., představovat bezdůvodné obohacení SMB, resp. škodu v podobě ušlého zisku LP EXPO, s.r.o., v důsledku veřejného bezplatného užívání parkoviště nacházejícího se na pozemku p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava, které dle znaleckého posudku č. 57/2013, zadaného společností LP EXPO, s.r.o., zpracovaného Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, Ústavem pozemního stavitelství a dle názoru soudu tvoří součást střešní konstrukce budovy č. p. 609 – garáž nacházející se na pozemcích p. č. 1084/6, 1084/9 a 1084/10 v k. ú. Ponava, v období od 6. 5. 2012 do 30. 9. 2013, a to po započtení částky 165.160,- Kč, která dle názoru LP EXPO, s.r.o., představuje bezdůvodné obohacení, které této společnosti vzniklo užíváním pozemků p. č. 1084/6, 1084/9 a 1084/10 v k. ú. Ponava ve vlastnictví SMB bez právního důvodu v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.

 

2. ZMB souhlasí

-          se zpětvzetím odvolání statutárního města Brna proti rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 52 C 1/2006 ze dne 6. 6. 2014 (výše uvedeném pod písmenem a),

 

-          s částečným zpětvzetím žaloby statutárního města Brna ve sporu vedeném u Městského soudu v Brně pod č. j. 53 C 219/2009 (výše uvedeném pod písmenem c), a to v částce 3.954.400,- Kč s tím, že předmětem sporu nadále zůstane částka 11.600,- Kč (tj. 20,- Kč/m²/rok po odečtení částky představující kompenzaci za bezplatné veřejné užívání části střechy budovy č. p. 609 – garáž o výměře 3.929 m² na pozemku p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava jako parkoviště, rovněž ve výši 20,- Kč/m²/rok),

 

-          s částečným zpětvzetím žaloby statutárního města Brna ve sporu vedeném u Městského soudu v Brně pod č. j. 46 C 147/2011 (výše uvedeném pod písmenem d), a to v částce 3.954.400,- Kč s tím, že předmětem sporu nadále zůstane částka 11.600,- Kč (tj. 20,- Kč/m²/rok po odečtení částky představující kompenzaci za bezplatné veřejné užívání části střechy budovy č. p. 609 – garáž o výměře 3.929 m² na pozemku p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava jako parkoviště, rovněž ve výši 20,- Kč/m²/rok),

 

-          s částečným zpětvzetím žaloby statutárního města Brna ve sporu vedeném u Městského soudu v Brně pod č. j. 15 C 97/2014 (výše uvedeném pod písmenem e), a to v částce 350.962,- Kč s tím, že předmětem sporu nadále zůstane částka 11.600,- Kč (tj. 20,- Kč/m²/rok po odečtení částky představující kompenzaci za bezplatné veřejné užívání části střechy budovy č. p. 609 – garáž o výměře 3.929 m² na pozemku p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava jako parkoviště, rovněž ve výši 20,- Kč/m²/rok).

 

 

151.

Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Tramvaj Plotní – soubor staveb - etapa 2-4“ - ZM7/0630

 

ZMB schvaluje smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Tramvaj plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ mezi statutárním městem Brnem, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, IČ 659 93 390, Dopravním podnikem města Brna, a. s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 255 08 881 a Teplárnami Brno, a. s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČ 463 47 534, která tvoří přílohu č. 109 těchto usnesení.    

 

 

152.

Zpráva o hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň za rok 2014 - ZM7/0591

 

ZMB bere na vědomí Závěrečný účet hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2014.

 

 

153.

Žádost společnosti REALMEDIA s.r.o. o prominutí úroku z prodlení - ZM7/0589

 

Usnesení nebylo přijato.

 

 

154.

Smlouva o postoupení pohledávky na společnost Lesy města Brna, a.s. - ZM7/0495

 

1. ZMB schvaluje smlouvu o postoupení pohledávky – náhrady škody za poškození lesních cest na pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Deblín vodní erozí – na společnost Lesy města Brna, a.s., která tvoří přílohu č. 110 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem této smlouvy.

 

 

155.

Protokol č. 53 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace - ZM7/0504

 

1. ZMB schvaluje vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, ve smyslu navrhovaného protokolu č. 53 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 111 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 53 o vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace.

 

 

156.

Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13, č. RP 17/13, č. RP 18/13 - ZM7/0643

 

1. ZMB bere na vědomí Vyhodnocení výsledků projednání Návrhu zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP16/13, č. RP 17/13, č. RP 18/13, které tvoří přílohu č. 112a usnesení.

 

2. ZMB schvaluje v návaznosti na ust. § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený Návrh zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13, č. RP 17/13, č. RP 18/13, které tvoří přílohu č. 112b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

157.

Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna - 43. soubor - ZM7/0642

 

ZMB  

Ø     schvaluje

v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve  znění pozdějších předpisů,

Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna – 43. soubor, v rozsahu změn:

 

I.

- AB188/15-0, A189/15-0, A190/15-0, A191/15-0, A221/15-0 (změny textové části celoměstského významu)

 

II.

- B2/15-0, B3/15-0, B4/15-0, B6/15-0, B8/15-0, (MČ Brno-Bohunice)

- B54/15-0 (MČ Brno-Bosonohy, MČ Brno- Kohoutovice, MČ Brno-Nový Lískovec)

- B214/15-0, (MČ Brno-Bosonohy, MČ Brno-Nový Lískovec)

- B9/15-0, B12/15-0, (MČ Brno-Bystrc)

- B13/15-0, B14/15-0, B15/15-0, B16/15-0, (MČ Brno-Černovice)

- B21/15-0, B22/15-0, (MČ Brno-Ivanovice)

- B25/15-0, B26/15-0, (MČ Brno-Jehnice)

- B30/15-0, B31/15-0, B32/15-0, B33/15-0,  B35/15-0, B36/15-0, B37/15-0, B38/15-0,      B40/15-0, B203/15-0, (MČ Brno-jih)

- B41/15-0, (MČ Brno-jih, MČ Brno-střed)

- B42/15-0, B45/15-0, B46/15-0, B204/15-0, B205/15-0, (MČ Brno-Jundrov)

- B50/15-0, B51/15-0, B52/15-0, B53/15-0, (MČ Brno-Kohoutovice)

- B56/15-0, B58/15-0, B59/15-0, B60/15-0, B62/15-0, B207/15-0, (MČ Brno-Komín )

- B61/15-0, (MČ Brno-Komín, MČ Brno-Medlánky)

- B55/15-0, (MČ Brno-Komín, MČ Brno-Žabovřesky)

- B63/15-0, B65/15-0, B69/15-0, B200/15-0, B208/15-0, B209/15-0, B210/15-0,

   B222/15-0, (MČ Brno-Královo Pole)

- B71/15-0, B72/15-0, B73/15-0, B79/15-0, Líšeň

- B80/15-0, B82/15-0, B83/15-0, B84/15-0, B85/15-0, B86/15-0, B89/15-0, B91/15-0,     B92/15-0, B94/15-0, (MČ Brno-Maloměřice a Obřany)

- B95/15-0, (MČ Brno-Medlánky)

- B211/15-0, B212/15-0, B213/15-0, (MČ Brno-Nový Lískovec)

- B97/15-0, B98/15-0, B99/15-0, B100/15-0, B101/15-0, B102/15-0, B103/15-0,    B194/15-0, B195/15-0, B196/15-0, B215/15-0, B216/15-0, (MČ Brno-Ořešín)

- B104/15-0, B106/15-0, (MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

- B110/15-0, B113/15-0, B120/15-0, B121/15-0, B122/15-0, B123/15-0, B124/15-0,    (MČ Brno-sever)

- B219/15-0, (MČ Brno-sever, MČ Brno-střed, MČ Brno-Židenice)

- B126/15-0, B127/15-0, B129/15-0, B131/15-0, (MČ Brno-Slatina)

- B128/15-0, (MČ Brno-Slatina, MČ Brno-Tuřany)

- B217/15-0, (MČ Starý Lískovec)

- B136/15-0, B137/15-0, B138/15-0, B139/15-0, B140/15-0, B141/15-0, B142/15-0,     B143/15-0, B144/15-0, B146/15-0, B147/15-0, B148/15-0, B149/15-0, B150/15-0,     B151/15-0, B152/15-0, B153/15-0, B154/15-0,  B198/15-0, B199/15-0, (MČ Brno-   střed)

- B157/15-0, B159-15-0, B163/15-0, (MČ Brno-Tuřany)

- B167/15-0, B168/15-0, (MČ Brno-Útěchov)

- B169/15-0, B172/15-0, B173/15-0, B174/15-0, B175/15-0, (MČ Brno-Vinohrady)

- B171/15-0, (MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice)

- B177/15-0, B220/15-0, (MČ Brno-Žabovřesky)

- B179/15-0, B180/15-0, B181/15-0, B182/15-0, B183/15-0, (MČ Brno-Žebětín)

- B184/15-0, B185/15-0, B186/15-0, B187/15-0, (MČ Brno-Židenice)

 

III. 

- B18/15-0, (MČ Brno-Černovice)

- B27/15-0, B28/15-0, (MČ Brno-jih)

- B156/15-0, (MČ Brno-Tuřany)

- B1/15-0, (MČ Brno-Bohunice, MČ Brno-Starý Lískovec)

- B7/15-0, B202/15-0, (MČ Brno-Bohunice)

- B10/15-0, (MČ Brno-Bystrc, MČ Brno-Kníničky)

- B17/15-0, (MČ Brno-Černovice)

- B29/15-0, B34/15-0, (MČ Brno-jih)

- B44/15-0, (MČ Brno-Jundrov)

- B176/15-0, (MČ Brno-Komín, MČ Brno-Žabovřesky)

- B64/15-0, B68/15-0, B201/15-0, (MČ Brno-Královo Pole)

- B90/15-0, B93/15-0, B224/15-0, (MČ Brno-Maloměřice a Obřany)

- B96/15-0, (MČ Brno-Nový Lískovec)

- B108/15-0, (MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

- B112/15-0, B114/15-0, B115/15-0, B116/15-0, B117/15-0,

   B118/15-0, B119/15-0 (MČ Brno-sever)

- B218/15-0, (MČ Brno-střed)

- B165/15-0, (MČ Brno-Tuřany)

- B170/15-0, (MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice)

- B178/15-0, B197/15-0, (MČ Brno-Žabovřesky)

 

Ø      neschvaluje

v návaznosti na ust. § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve  znění pozdějších předpisů,

Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna - 43. soubor, v rozsahu změn:

- B11/15-0, (MČ Brno-Bystrc)

- B125/15-0, (MČ Brno-sever)

- B19/15-0 (MČ Brno-Chrlice)

- B87/15-0, B88/15-0 (MČ Brno-Maloměřice a Obřany)

- B23/15-0, (MČ Brno-Ivanovice

- B43/15-0, (MČ Brno-Jundrov)

- B57/15-0, (MČ Brno-Komín)

- B66/15-0, (MČ Brno-Královo Pole)

- B67/15-0, (MČ Brno-Královo Pole, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

- B74/15-0, B75/15-0, B76/15-0, B78/15-0, (MČ Brno-Líšeň)

- B48/15-0, B49/15-0, B206/15-0, (MČ Brno-Kníničky)

- B105/15-0, B107/15-0, (MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

- B109/15-0, B111/15-0, (MČ Brno-sever)

- B130/15-0, (MČ Brno-Slatina)

- B132/15-0, B133/15-0, B134/15-0, B135/15-0, (MČ Brno-Starý Lískovec)

- B145/15-0, B155/15-0, (MČ Brno-střed)

- B158/15-0, B160/15-0, B161/15-0, (MČ Brno-Tuřany)

- B166/15-0, (MČ Brno-Útěchov)

 

- B5/15-0, (MČ Brno-Bohunice, MČ Brno-Starý Lískovec, MČ Brno-střed)

- B39/15-0, (MČ Brno-jih)

- B47/15-0, (MČ Brno-Jundrov)

- B70/15-0, (MČ Brno-Líšeň)

- B162/15-0, (MČ Brno-Tuřany)

 

Ø     souhlasí

s ukončením procesu pořizování změn ÚPmB

- B36/03-I, (MČ Brno-Bohunice)

- B14/05-II, (MČ Brno-Bosonohy)

- B36/04-II, (MČ Brno-Černovice)

- B99/03-I, (MČ Brno-Chrlice)

- B45/05-II, B64/07-I/31, (MČ Brno-jih)

- B8/05-II, (MČ Brno- Kohoutovice)

- B3/06-I, (MČ Brno-střed)

- B98/03-I, B51/04-I, (MČ Brno-Tuřany)

- B18/10-I, (MČ Brno-Útěchov)

- B26/05-II, (MČ Brno-Židenice)

- A5/07-I, A1/10-I, (změny textové části celoměstského významu)

dle předloženého návrhu změn ÚpmB doporučených k ukončení procesu pořizování, který tvoří přílohu č. 113 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

158.

„Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN 50001“ rozpočtové opatření – ZM7/0592

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 114 těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN 50001“.

 

 

159.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 809/3 v k. ú. Staré Brno – ZM7/0613

 

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku

- p. č. 809/3 – ostatní plocha, o výměře 78 m²

v k. ú. Staré Brno

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4 do doby cílového řešení Mendlova náměstí.

 

 

160.

Projekt Regionální inovační strategie „Brno Ph. D. Talent International“ – záměr zapojení města Brna do projektu – ZM7/0646

 

ZMB schvaluje

-          podporu statutárního města Brna pro projekt Brno Ph.D. Talent International v rámci programu Horizont 2020, akcí Marie Sklodowska-Curie;

 

-          text Letter of Commitment (Prohlášení o závazku) na zajištění podpory projektu ve výši 1.987.200,- EUR ze strany statutárního města Brna v průběhu pěti let jeho trvání v případě jeho doporučení k financování z programu Horizont 2020 v anglickém originálu a českém překladu, který tvoří přílohu č. 115 těchto usnesení. 

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

161.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o vydání souhlasu s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ-bytového hospodářství k jinému účelu – ZM7/0648

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Žabovřesky použití kladného výsledku hospodaření z VHČ – bytového hospodářství do výše 9 mil. Kč na financování investiční akce „Regenerace školního hřiště na ZŠ nám. Svornosti 7“.

 

 

162.

Informace o dalším  postupu ve věci pořádání mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix České republiky Brno - usnesení Vlády ČR      - ZM7/0647

 

ZMB bere na vědomí  

-          přijetí usnesení Vlády ČR č. 725,  ze dne 31. srpna 2015 s názvem: „Návrh dalšího postupu ve věci pořádání mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix České republiky Brno  v roce 2015 a letech následujících“;

 

-          naplnění jedné z  podmínek schválené usnesením Z7/08. zasedání Zastupitelstva města Brna,  konaném dne 13. srpna 2015 pro podpis primátora města Brna na zakládací smlouvě spolku „Spolek pro GP ČR Brno“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

          Ing. Petr Vokřál, v. r.                                                              Ing. Klára Liptáková

               primátor                                                                           1. náměstkyně primátora

 

                                                                                         v. z. Richard Mrázek, v. r.  

                                                                                         náměstek primátora

                                                                                              

           

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Boleslav, v. r.

 

Ing. Jaroslav Kacer, v. r.

 

Ing. Pavel Staněk, v. r.

 

 

V Brně 8. září 2015

Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB

Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB