Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/051

konané dne 26. ledna 2016

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D. a  Bc. Matěji Hollanovi – schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání − schváleno jednomyslně 10  členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

18.

Příprava plnění závazku veřejné služby a kompenzace z veřejné přepravy cestujících na rok 2017 – RM7/03501

22.

Návrh řešení účtování o nájemném v nájemních smlouvách na pronájem komunikací, jejich součástí a příslušenství za účelem, kdy nájemné je osvobozeno od daně v souladu s ustanovením § 56a odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, vzorový dodatek nájemních smluv – RM7/03446

45.

Schválení smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Longitudinální monitoring zdravotních modulů pro město Brno“ – RM7/03519

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

3. Informativní zpráva ve věci návrhu na pojmenování ulice Eugena Horvátha

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací – RM7/03521

1b.

Změna ve složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace – RM7/03556

2.

„Volnočasový sportovně-rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská a Labská, Brno-Starý Lískovec“ − žádost o dotaci – RM7/03547

3.

Žádosti městské části Brno-sever o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK na rok 2016 pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Brno-Husovice a Brno-Soběšice – RM7/03464

4.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 pro JSDH MČ Brno-Černovice – RM7/03440

5.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov na projekt „Víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova“ – RM7/03538

6.

Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/03535

7.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů − únor 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/03505

8.

Projekt „Řízení ITI“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03469

9.

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03470

10.

Projekt „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03471

11.

Projekt „Zateplení ZŠ Laštůvkova“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03516

12.

Projekt IPRM „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ − návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace – RM7/03444

13.

Projekt „Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno-Řečkovice“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/03443

14.

Projekt „Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/03442

15.

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I“ – návrh smlouvy o partnerství – RM7/03474

16.

Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s. na realizaci projektu “Brno − rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská. Horova a Bráfova“ a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – RM7/03462

17.

Dodatek č. 5 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, a. s. – RM7/03499

19.

Dodatek č. 12 ke smlouvě o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Brně uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost – RM7/03451

20.

Návrh dohody o zániku věcného břemene užívání a kupní smlouvy pro stavbu „Brno, MČ Žebětín − dostavba kanalizace“ – RM7/03511

21.

Dohoda o narovnání vztahu − stavby na pozemcích p. č. 752/2, p. č. 752/4 a na části pozemku p. č. 752/5, vše v k. ú. Staré Brno – RM7/03447

23.

„Klimatizace Malinovského nám. 3 včetně sanace a zateplení stropu a klimatizace Husova 5, 12“ − schválení třetí aktualizace investičního záměru, zvýšení celkových rozpočtových nákladů – RM7/03478

24.

Schválení investičního záměru „Systém sdílení kol (Bike sharing system)“ – RM7/03527

25.

Schválení investičního záměru „Nová zastávka MHD, Kociánka – Hamerláky“ – RM7/03526

26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Prodloužení tramvajové tratě Bystrc-Kamechy, předběžný geotechnický průzkum pro trasu a tunel“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společnostmi GEOtest, a. s. a HS geo, s. r. o. − RM7/03477

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ − projektová dokumentace a autorský dozor − výběr nejvhodnější nabídky − smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru se společností PROJECT building s. r. o. – RM7/03479

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Kino Art − rekonstrukce zevního pláště budov, výměna oken a dveří“ − projektová dokumentace a autorský dozor − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru se společností ATRIS, s. r. o. – RM7/03542

29.

„Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 – projektová dokumentace“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/03532

30.

„Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15, Brno-Bystrc – projektová dokumentace“ – zahájení zadávacího řízení − RM7/03531

31.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2016 – RM7/03524

32.

Nabytí dešťové kanalizace v Brně, k. ú. Ivanovice, mezi ul. Ivanovických legionářů a ul. Černohorská – podmínky kupní smlouvy – RM7/03504

33.

Návrh nabytí pozemků p. č. 202/13 a 202/14, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Chodník při ulici Černohorské“ – RM7/03465

34.

Návrh nabytí pozemku p. č. 668/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín − dostavba kanalizace“ – RM7/03506

35.

Návrh nabytí pozemku p. č. 710/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace“ – RM7/03507

36.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/70 v k. ú. Líšeň – RM7/03448

37.

Návrh nabytí id. 2/12 pozemků p. č. 6265/11 a 6265/18, oba v k. ú. Žabovřesky – RM7/03449

38.

Návrh změny části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/13 konaného dne 8. prosince 2015, bod 123 – RM7/03438

39.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna – RM7/03453

40.

Návrh rozpočtového opatření − Neinvestiční příspěvek Kanceláři architekta města Brna, p. o. – RM7/03472

41.

Podněty statutárního města Brna k zadání „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno“ – RM7/03541

42.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Modřice (opakované veřejné projednání) – RM7/03450

43.

Veřejná otevřená anonymní dvoukolová urbanistická projektová soutěž dle ČKA (ve spolupráci s ČKAID na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem − dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4115172577 – RM7/03473

44.

Veřejná zakázka na Provedení analýzy produkce Úrazové nemocnice v Brně – RM7/03517

 

46.

Informace o aktuální situaci v Úrazové nemocnici v Brně a přijatých opatřeních – RM7/03520

47.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2016 − návrh rozpočtového opatření – RM7/03509

48.

Stanovisko obce k záměru provozovat soukromou ZŠ – RM7/03439

49.

Realizace sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi – výběr nejvhodnější nabídky − smlouva o dílo – RM7/03461

50.

Vzorový dodatek ke smlouvám Odboru kultury MMB z důvodu změny bankovního spojení – RM7/03533

51.

Žádost o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016 – RM7/03482

 

52.

Informace o prodeji pozemku p. č. 1300/3 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM formou výběrového řízení – RM7/03494

53.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3271/2, 3333, částí p. č. 2897, 2907, 3261/1 a 3335 v k. ú. Bohunice – RM7/03495

54.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3911/6 k. ú. Bystrc – RM7/03536

55.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1318/2 v k. ú. Maloměřice při ul. Dolnopolní – RM7/03497

56.

Záměr prodeje a pronájmu části pozemku p. č. 81/26 v k. ú. Obřany v ul. Fryčajova – RM7/03512

57.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 561/1 v k. ú. Lesná v ul. Divišova – RM7/03496

58.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 4 v k. ú. Obřany v ul. Faulhabrova – RM7/03513

59.

Návrh prodeje a budoucího darování pozemků v k. ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO – RM7/03529

60.

Návrh zrušení části usnesení R7/014. schůze Rady města Brna, bod č. 60 − záměr prodeje pozemků p. č. 2660/1 a p. č. 2661/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Jírovcova a zřízení služebnosti – RM7/03514

61.

Návrh změny části usnesení R6/151. schůze Rady města Brna, bod č. 9. a záměr prodeje částí pozemků p. č. 266/1 a p. č. 806 v k. ú. Bystrc v ul. K dálnici – RM7/03502

62.

Návrh nabytí pozemku p č. 3064, k. ú. Kníničky – RM7/03502

63.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 900/2 v k. ú. Zábrdovice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/03483

64.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Staré Brno, Ivanovice, Obřany, Bohunice a Bystrc, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/03484

65.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1450/71 v k. ú. Komín a p. č. 6282/22 v k. ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/03485

66.

Návrh změny části usnesení Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna − bod č. 91, a návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/03487

67.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc, Černovice, Komárov, Královo Pole, Žabovřesky a Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami – RM7/03486

68.

Návrh směny pozemku p. č. 648/19 v k. ú. Česká ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 433 v k. ú. Slatina ve vlastnictví ČR − Státní pozemkový úřad – RM7/03488

69.

Návrh směny pozemků v k. ú. Komárov mezi VÚSH, a. s. a statutárním městem Brnem – RM7/03489

 

70.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřanv, pozemku p. č. 1466/34 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/03490

71.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 2979, p. č. 2980 a p. č. 3078 v k. ú. Chrlice – RM7/03491

72.

Pronájem pozemků p. č. 6229/3 a 6230/2 v k. ú. Žabovřesky – RM7/03522

73.

Návrh pronájmu části pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Lesná v ul. Haškova – RM7/03452

74.

Záměr pronájmu (pachtu) pozemku p. č. 2066 v k. ú. Banín a pozemků p. č. 375/2 a p. č. 376 v k. ú. Muzlov – RM7/03492

75.

Návrh na změnu odst. 2 bodu č. 71 usnesení R6/058. schůze RMB − návrh pachtu pozemků v zahrádkářských osadách v k. ú. Kníničky – RM7/03476

76.

Úhrada za užívání pozemků p. č. 374 a p. č. 375/12 v k. ú. Bystrc – RM7/03493

77.

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 60064001 o výpůjčce pozemků p. č. 1707/1,1707/2 vč. stavby obč. vybavenosti č. p. 570 a pozemků p. č. 2163/1, p. č. 2163/2, p. č. 2164/1 a p. č. 2164/2 v k. ú. Kohoutovice se Sdružením Veleta, z. s. – RM7/03523

78.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno – RM7/03456

79.

Smlouva o nájmu prostor v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 6623/3 v k. ú. Židenice – RM7/03455

80.

Návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 206/3 v k. ú. Tuřany – RM7/03457

81.

Smlouva o nájmu prostor v budově Radnická 4, k. ú. Město Brno – RM7/03454

82.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66052016 areál VUT Kraví Hora – RM7/03459

83.

Smlouva o výpůjčce prostor Nové radnice v Brně, k. ú. Město Brno – RM7/03458

84.

Žádost Diversitas s. r. o. o souhlas s umístěním sídla v objektu Vranovská 45, k. ú. Husovice – opakované projednání ­ RM7/03460

85.

Odprodej movitého majetku umístěného v objektu Moravské nám. 15 – RM7/03480

86.

Žádost MČ Brno-Bohunice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 pro JSDH MČ Brno-Bohunice – RM7/03481

87.

Informace o zahájení přípravy nového strategického rozvojového dokumentu města Brna – Strategie pro Brno 2050 – RM7/03503

88.

Průzkum trhu u veřejné zakázky na službu – zastupování statutárního města Brna v soudním řízení o určení vlastnického práva ke kanalizaci v lokalitě ul. Nad Lomem, Rovnoběžná a Velká Klajdovka – RM7/03468

89.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání – místnost č. 211 v objektu kina Art Cihlářská 19 – Botanická 16, č. p. 783, Brno – RM7/03508

90.

Žádost MČ Brno-Jehnice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 na vybavení „Přístavby objektu MŠ Brno-Jehnice, Blanenská 1“ – RM7/03534

91.

Terénní úpravy chodníku pro pěší a CS Zouvalka – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – RM7/03539

92.

„Zateplení logopedického stacionáře Synkova“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s. r. o. – RM7/03510

93.

Žádost o dotaci na sociální práci vykonávanou obcemi s rozšířenou působností pro rok 2016 – RM7/03544

94.

Smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb pro rok 2016 – RM7/03543

95.

Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb – RM7/03537

96.

„Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ – Školní hřiště ZŠ Kamenačky – zahájení zadávacího řízení – RM7/03545

97.

Návrh na změnu v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna, doplnění návrhů na zvolení – RM7/03555

98.

„SPACE – Strategie pro lidi a kulturu v Evropě“ – návrh na zapojení do projektu připravovaného městem Leedsem jako vedoucím partnerem – RM7/03546

99.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 104/1 v k. ú.  Komín z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/03557

100.

Nabytí majetku – objektu občanské vybavenosti č. p. 615 na pozemku p. č. 709/3  v k. ú. Horní Heršpice do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-jih – RM7/03558

101.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT ČR v rámci dotačního programu v investiční oblasti „Podpora materiálně technické základny sportu“ vyhlášeného MŠMT ČR pro rok 2016 – doplnění usnesení R7/050. schůze RMB konané dne 19. 1. 2016, bod č. 10 – RM7/03540

102.

Návrh kupní smlouvy se společností PRECIOSA − LUSTRY, a. s. na dodání centrálního světelného objektu ve vstupním prostoru budov Nové radnice v Brně

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Dominikánské nám. 1 − stavební úpravy vrátnice“ − uzavíraný se společností TK PRO s. r. o. – RM7/03551

103.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. − udělení pokynu ve věci výstavby „Janáčkova kulturního centra v Brně − 1. a 2. Etapa“ – RM7/03549

104.

Podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT ČR v rámci dotačního programu v investiční oblasti „Podpora materiálně technické základny sportu“ vyhlášeného MŠMT ČR pro rok 2016 – RM7/03559

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z7/015

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

 

 

Bod 59 byl projednán po bodě 4.

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Ing. Pavel Staněk,  Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Marek Dvořák, Hana Černohorská.

 

 

Nepřítomni:

MUDr. Daniel Rychnovský.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací – RM7/03521

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí změnu platového tarifu v souvislosti s platovým postupem do vyššího stupně

 

 s účinností od 1. 2. 2016

JUDr. Vlasty Hrabcové, ředitelky Domova pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace,

 

s účinností od 1. 5. 2016

Ing. Jozefa Kasaly, ředitele Veřejné zeleně města Brna, příspěvková organizace.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

1b.

Změna ve složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace – RM7/03556

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB jmenuje

Tinu Saaby − architektku města Kodaně

dalším členem výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

„Volnočasový sportovně-rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská a Labská, Brno-Starý Lískovec“ − žádost o dotaci – RM7/03547

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB souhlasí s předložením žádosti o dotaci, do vyhlášené výzvy MŠMT, program „Státní podpora sportu pro rok 2016 − Program 133510, Podpora materiálně technické základny sportu“, na realizaci Volnočasového sportovně-rekreačního areálu „Sluníčka“− mezi ulicemi Oderská a Labská.

 

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec, podáním žádosti o dotaci zaměřenou na realizaci Volnočasového sportovně-rekreačního areálu „Sluníčka“ mezi ulicemi Oderská a Labská.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

3.

Žádosti městské části Brno-sever o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK na rok 2016 pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Brno-Husovice a Brno-Soběšice – RM7/03464

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádostí MČ Brno-sever o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK na rok 2016:

- v celkové výši 600.000,- Kč rámci „Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016“

- v celkové výši dle vynaložených nákladů v roce 2016 na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obce

 

bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-sever podpisem žádostí o dotace a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotací podpisem smluv a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

4.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 pro JSDH MČ Brno-Černovice – RM7/03440

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 ve výši 175.000,- Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Černovice bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Černovice podpisem žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016 ve výši 175.000,- Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Černovice a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

59.

Návrh prodeje a budoucího darování pozemků v k. ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO – RM7/03529

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků:

- p. č. 238/32 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m²

- p. č. 997/48 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 426 m²

- p. č. 997/118 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 1318 m²

- p. č. 997/222 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 125 m²

- p. č. 997/223 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 1190 m²

- p. č. 997/125 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 1990 m²

v k. ú. Kohoutovice

společnosti PS BRNO, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 13.501.332,- Kč + DPH,

 

budoucí zřízení služebnosti vedení převěsových lan trolejového vedení, trakčních stožárů, provádění jejich oprav a údržby k prodávaným pozemkům ve prospěch Dopravního podniku města Brna, a. s. příp. dalších oprávněných osob uvedených prodávajícím,

 

budoucí zřízení služebnosti umístění veřejného osvětlení, provádění jeho oprav a údržby k prodávaným pozemkům ve prospěch Technických sítí Brno, akciová společnost, příp. dalších oprávněných osob uvedených prodávajícím,

 

za podmínek kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebností,

 

budoucí darování pozemků:

- část p. č. 238/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 539 m²

- část p. č. 846/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1227 m²

- část p. č. 997/126 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 22 m²

- část p. č. 997/133 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1949 m²

- část p. č. 2030 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m²

- část p. č. 2031 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²

- část p. č. 2033 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 75 m²

- část p. č. 2035 − ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m²

- část p. č. 2036 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m²

vše v k. ú. Kohoutovice

z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje a za podmínek smlouvy o budoucí smlouvě darovací.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

proti

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

5.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov na projekt „Víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova“ – RM7/03538

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Žabovřesky o dotaci z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na investiční akci „Víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova“.

 

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky, podpisem žádosti a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a všech souvisejících dokumentů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

6.

Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/03535

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/13. Zastupitelstva města Brna, bod 13.D.5, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

7.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů − únor 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/03505

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

8.

Projekt „Řízení ITI“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03469

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Řízení ITI“.

 

 

 

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „Řízení ITI“

- zárazem projektu ORG 5304 „Řízení ITI“ s celkovými náklady ve výši 5 141 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Řízení ITI“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 25. 3. 2016

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

9.

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03470

Bylo hlasováno bez rozpravy.

                            

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Zprostředkující subjekt ITI“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „Zprostředkující subjekt ITI“

- zařazení projektu ORG 5306 „Zprostředkující subjekt ITI“ s celkovými náklady ve výši 3 250 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu běžných výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Zprostředkující subjekt ITI“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Zprostředkující subjekt ITI“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

 

 

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Zprostředkující subjekt ITI“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 25. 3. 2016

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

10.

Projekt „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03471

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- snížení celkových nákladů projektu ORG 5196 „NKP Špilberk − lapidárium a centrum restaurátorských činností“ z 97 631 tis. Kč na 2 461 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činí

2 240 tis. Kč a běžné výdaje činí 221 tis. Kč;

- posouzení projektu „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“;

- zařazení projektu ORG 5307 „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ s celkovými náklady ve výši 111 000 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 110 700 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do 30. 3. 2016

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

11.

Projekt „Zateplení ZŠ Laštůvkova“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03516

Dotazy členů RMB zodpověděli PhDr. Marie Klusoňová, vedoucí Oddělení pedagogicko organizační OŠMT, Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Oddělení implementace projektů OIEF a Ing. Jana Jakubů, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o předloženém návrhu usnesení s tím, že podíl MČ se zvýší na 15 % nákladů.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Zateplení ZŠ Laštůvkova“.

 

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu „Zateplení ZŠ Laštůvkova“, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „Zateplení ZŠ Laštůvkova“;

- zařazení projektu ORG 5302 „Zateplení ZŠ Laštůvkova“ s celkovými náklady ve výši 87 375 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Zateplení ZŠ Laštůvkova“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení ZŠ Laštůvkova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení ZŠ Laštůvkova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 5. 4. 2016

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

12.

Projekt IPRM „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ − návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace – RM7/03444

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

13.

Projekt „Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno-Řečkovice“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/03443

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  vzít na vědomí

změnové rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno – Řečkovice“;

 

Ø  souhlasit

se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno-Řečkovice“, které jsou nedílnou součástí změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace;

 

Ø  schválit

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11092836 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno-Řečkovice“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

14.

Projekt „Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/03442

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

Ø  vzít na vědomí

změnové rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Obnova zeleně v rekreačních zónách  v MČ Brno-Bohunice“;

 

Ø  souhlasit

se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice“, které jsou nedílnou součástí změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace;

 

Ø  schválit

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11093116 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

15.

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I“ – návrh smlouvy o partnerství – RM7/03474

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit text smlouvy o partnerství k projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I“.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

16.

Návrh na poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s. na realizaci projektu “Brno − rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská. Horova a Bráfova“ a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – RM7/03462

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

 

Ø  schválit

- poskytnutí individuální investiční dotace Dopravnímu podniku města Brna, a. s. ve výši 68.298.604,- Kč na financování nákladů spojených s realizací dílčích staveb – drážních objektů a souvisejících nákladů (rekonstrukce tramvajové tratě, trolejového vedení, napájecích a zpětných kabelů) v rámci investiční akce „Brno − rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ z rozpočtu statutárního města Brna;

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna;

 

Ø  pověřit

vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

17.

Dodatek č. 5 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, a. s. – RM7/03499

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 5 k mandátní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, a. s., který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním Odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem tohoto dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

19.

Dodatek č. 12 ke smlouvě o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Brně uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost – RM7/03451

Bylo hlasováno po kratší rozpravě dle předloženého doplňujícího materiálu.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě č. 57999304 o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Brně uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

20.

Návrh dohody o zániku věcného břemene užívání a kupní smlouvy pro stavbu „Brno, MČ Žebětín − dostavba kanalizace“ – RM7/03511

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o zániku věcného břemene užívání a kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem jako kupujícím a subjektem jako prodávajícím a povinným z věcného břemene užívání a subjektem jako 1. oprávněným z věcného břemene užívání a subjektem jako 2. oprávněným z věcného břemene užívání k pozemku p. č. 957/4 v k. ú. Žebětín.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

21.

Dohoda o narovnání vztahu − stavby na pozemcích p. č. 752/2, p. č. 752/4 a na části pozemku p. č. 752/5, vše v k. ú. Staré Brno – RM7/03447

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje uzavření dohody o narovnání vztahu − stavby chodníku a místní komunikace ve vlastnictví statutárního města Brna na pozemcích p. č. 752/2, 752/4 a na části pozemku p. č. 752/5, vše v k. ú. Staré Brno ve vlastnictví společnosti Heineken Česká republika, a. s., za částku ve výši 208.500,- Kč a za podmínek uvedených v dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

23.

„Klimatizace Malinovského nám. 3 včetně sanace a zateplení stropu a klimatizace Husova 5, 12“ − schválení třetí aktualizace investičního záměru, zvýšení celkových rozpočtových nákladů – RM7/03478

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje

 

- třetí aktualizaci investičního záměru „Klimatizace Malinovského nám. 3 včetně sanace a zateplení stropu a klimatizace Husova 5, 12“, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu;

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

- změnu názvu investiční akce ORG 3087 z „Klimatizace Malinovského nám. 3“ na „Klimatizace Malinovského nám. 3 včetně sanace a zateplení stropu a klimatizace Husova 5, 12“;

 

- zvýšení celkových nákladů akce ORG 3087 z 19.058 tis. Kč na 24.521 tis. Kč v rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

24.

Schválení investičního záměru „Systém sdílení kol (Bike sharing system)“ – RM7/03527

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Oddělení implementace projektů OIEF. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

25.

Schválení investičního záměru „Nová zastávka MHD, Kociánka – Hamerláky“ – RM7/03526

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje investiční záměr „Nová zastávka MHD, Kociánka – Hamerláky“ s celkovými náklady ve výši 279 tis. Kč, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB zařazuje investiční akci „Nová zastávka MHD, Kociánka – Hamerláky“ do operativního plánu investic.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Prodloužení tramvajové tratě Bystrc-Kamechy, předběžný geotechnický průzkum pro trasu a tunel“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společnostmi GEOtest, a. s. a HS geo, s. r. o. − RM7/03477

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy, předběžný geotechnický průzkum pro trasu a tunel“ jako nejvhodnější nabídku společností GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČ 46344942 a HS geo, s. r. o., Absolonova 2a, 624 00 Brno, IČ 26917785, společníků společnosti s názvem „GEOtest − HS geo Kamechy“ zastoupené společností GEOtest, a. s.

 

 

 

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČ 46344942 a HS geo, s. r. o., Absolonova 2a, 624 00 Brno, IČ 26917785, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/051/26]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice“ − projektová dokumentace a autorský dozor − výběr nejvhodnější nabídky − smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru se společností PROJECT building s. r. o. – RM7/03479

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Rekonstrukce sídla UMČ Brno-Ivanovice“ − projektová dokumentace a autorský dozor jako nejvhodnější nabídku společnosti PROJECT building s. r. o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru mezi statutárním městem Brnem a společností PROJECT building s. r. o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru vč. přílohy č. 4 smlouvy − plné moci.

 

 

 

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/051/27]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Kino Art − rekonstrukce zevního pláště budov, výměna oken a dveří“ − projektová dokumentace a autorský dozor − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru se společností ATRIS, s. r. o. – RM7/03542

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Kino Art − rekonstrukce zevního pláště budovy, výměna oken a dveří"- projektová dokumentace a autorský dozor jako nejvhodnější nabídku společnosti ATRIS, s. r. o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru mezi statutárním městem Brnem a společností ATRIS, s. r. o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru vč. přílohy č. 4 smlouvy − plné moci.

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zpracování projektové dokumentace u investiční akce „Kino Art − rekonstrukce zevního pláště budov, výměna oken a dveří“  tak, aby měla náležitosti pro podání žádosti o dotaci na zateplení.

***

úkol č.: [R7/051/28]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

29.

„Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 – projektová dokumentace“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/03532

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení a změně v příloze materiálu.

 

1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 − projektová dokumentace“ v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zakázce“, který tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu;

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 11c tohoto zápisu .

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona.

 

3. RMB jmenuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora     

- PhDr. Viera Rusinková – vedoucí Odboru kultury MMB

- MgA. Lenka Tesáčková − provozní ředitelka Národního divadla Brno, p. o.

- Ing. Karel Vlček − vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

- JUDr. Eva Siváková            − právník Odboru investičního MMB

- Mgr. Pavla Malá − referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

 

Ø  hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

 

členové:

- Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora                 

- PhDr. Viera Rusinková – vedoucí Odboru kultury MMB

- MgA. Lenka Tesáčková − provozní ředitelka Národního divadla Brno, p. o.

- Ing. Karel Vlček − vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

- JUDr. Eva Siváková            − právník Odboru investičního MMB

- Mgr. Pavla Malá − referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

 

náhradníci:

- PhDr. Karla Hofmannová – členka ZMB

- Mgr. Ing. Daniel Kypr – starosta MČ Brno-jih

- JUDr. Eva Vyplašilová – právník Národního divadla Brno, p. o.

- Ing. Jana Jakubů – vedoucí Odboru investičního MMB

- Mgr. Radomíra Chudáčková – právník Odboru investičního MMB

- Ing. Elena Škrabalová – referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky

- podpisem formuláře „Oznámení o zakázce“ ukládá

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zakázce“ ve Věstníku veřejných zakázek.

***

úkol č.: [R7/051/29/01]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění celé zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/051/29/02]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.

T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/051/29/03]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/051/29/04]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/051/29/05]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

30.

„Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15, Brno-Bystrc – projektová dokumentace“ – zahájení zadávacího řízení − RM7/03531

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15, Brno-Bystrc - projektová dokumentace" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zakázce“, který tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu;

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 12c tohoto zápisu

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona.

 

3. RMB jmenuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

- Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora                 

- PhDr. Viera Rusinková – vedoucí Odboru kultury MMB

- Ing. Libuše Nivnická − ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p. o.

- Ing. Karel Vlček − vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

- JUDr. Eva Siváková − právník Odboru investičního MMB

- Ing. Jitka Zichová − referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

 

Ø  hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

 

- Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora                 

- PhDr. Viera Rusinková – vedoucí Odboru kultury MMB

- Ing. Libuše Nivnická − ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p. o.

- Ing. Karel Vlček − vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

- JUDr. Eva Siváková − právník Odboru investičního MMB

- Ing. Jitka Zichová − referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

 

náhradníci:

- PhDr. Karla Hofmannová – členka ZMB

- Mgr. Ing. Daniel Kypr – starosta MČ Brno-jih

- Ing. Irena  Antošová – vedoucí Útvaru ekonomicko-správního Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p. o.

- Ing. Jana Jakubů – vedoucí Odboru investičního

- Mgr. Radomíra Chudáčková – právník Odboru investičního MMB

- Ing. Jana Markelová – referent Oddelení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky

- podpisem formuláře „Oznámení o zakázce“ ukládá

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zakázce“ ve Věstníku veřejných zakázek.

***

úkol č.: [R7/051/30/01]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění celé zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/051/30/02]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.

T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/051/30/03]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/051/30/04]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/051/30/05]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

10. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního zajistit zpracování projektové dokumentace u investiční akce „Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15, Brno-Bystrc – projektová dokumentace“  tak, aby měla náležitosti pro podání žádosti o dotaci na zateplení.

***

úkol č.: [R7/051/30/06]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

31.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2016 – RM7/03524

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ze dne 17. 12. 2015 o poskytnutí provozní dotace na provozování a udržování kolektorů v majetku, Technické sítě Brno, a. s.

 

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285 ve výši 13.947.000,- Kč pro rok 2016;

 

Ø  schválit

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně, mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285 a statutárním městem Brnem;

 

Ø  pověřit

vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

32.

Nabytí dešťové kanalizace v Brně, k. ú. Ivanovice, mezi ul. Ivanovických legionářů a ul. Černohorská – podmínky kupní smlouvy – RM7/03504

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě C.

 

1. RMB bere na vědomí žádosti spoluvlastníků splaškové a dešťové kanalizace v ul. Ivanovických legionářů, Zelinky a mezi ul. Ivanovických legionářů a ul. Černohorská v Brně, k. ú. Ivanovice ze dne 25. 3. 2015 a ze dne 16. 10. 2015 o převod těchto kanalizací do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v žádosti.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí dešťové kanalizace v Brně, k. ú. Ivanovice, mezi ul. Ivanovických legionářů a ul. Černohorská od subjektů do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 1.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

pro

pro

 

 

33.

Návrh nabytí pozemků p. č. 202/13 a 202/14, k. ú. Ivanovice pro stavbu „Chodník při ulici Černohorské“ – RM7/03465

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:

- část p. č. 202/3 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 202/13 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

- část p. č. 202/4 oddělená podle geometrického plánu č. 1628-7/2015 a označená jako p. č. 202/14 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m²

v k. ú. Ivanovice, za dohodnutou kupní cenu ve výši 56.250,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

34.

Návrh nabytí pozemku p. č. 668/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín − dostavba kanalizace“ – RM7/03506

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- nabytí pozemku p. č. 668/2 o výměře 2 m² v k. ú. Žebětín za dohodnutou kupní cenu  3.100,- Kč od subjektu a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Návrh nabytí pozemku p. č. 710/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín dostavba kanalizace“ – RM7/03507

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 710/4 o výměře 15 m² v k. ú. Žebětín za dohodnutou kupní cenu 23.250,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

36.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2540/70 v k. ú. Líšeň – RM7/03448

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 2540/70 − ostatní plocha, silnice, o výměře 441 m² v k. ú. Líšeň ve vlastnictví paní xxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 392.600,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

37.

Návrh nabytí id. 2/12 pozemků p. č. 6265/11 a 6265/18, oba v k. ú. Žabovřesky – RM7/03449

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí id. 2/12 pozemků p. č. 6265/11 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 221 m² a p. č. 6265/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 124 m², oba v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví paní xxxxxx xxxxxx a paní xxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 97.750,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

38.

Návrh změny části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/13 konaného dne 8. prosince 2015, bod 123 – RM7/03438

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/13 konaného dne 8. prosince 2015, bod 123, která zní:

„1. ZMB schvaluje

- vzorový dodatek ke Koncesní smlouvě, na jehož základě se bude měnit Příloha č. 2 (Seznam Vodohospodářského majetku) a/nebo Příloha č. 3 (Přehled staveb a pozemků vlastněných Vlastníkem) Koncesní smlouvy rozšířením o Vodohospodářský majetek, který statutární město Brno nabylo/nabude do vlastnictví od 1. 11. 2015. Vzorový dodatek ke Koncesní smlouvě tvoří přílohu těchto usnesení.“

V záhlaví vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě u statutárního města Brna se text, který zní:

1. „Sídlo: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno“

mění a nově zní takto:

Sídlo: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno.

 

2. „Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka

č. účtu: 7510007837/5400“

 

mění a nově zní takto:

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

č. účtu: 111 422 222/0800.

 

V záhlaví vzorového dodatku ke Koncesní smlouvě u společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. se text, který zní:

„Sídlo: Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33“

 

mění a nově zní takto:

 

Sídlo: Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno.

 

V ostatním zůstává usnesení beze změny.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

39.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna – RM7/03453

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

40.

Návrh rozpočtového opatření − Neinvestiční příspěvek Kanceláři architekta města Brna, p. o. – RM7/03472

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu rezervy běžných výdajů Odboru územního plánování a rozvoje MMB do provozního příspěvku nově zřízené příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna, p. o.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

 

41.

Podněty statutárního města Brna k zadání „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území metropolitní rozvojové oblasti OB3 Brno“ – RM7/03541

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

42.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Modřice (opakované veřejné projednání) – RM7/03450

Bylo hlasováno po kratší rozpravě dle doplňujícího materiálu.

 

RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Modřice, které tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

 

43.

Veřejná otevřená anonymní dvoukolová urbanistická projektová soutěž dle ČKA (ve spolupráci s ČKAID na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem − dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4115172577 – RM7/03473

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4115172577 mezi statutárním městem Brnem a společností MOBA studio s. r. o., Nad přehradou 404/5, 109 00 Praha, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje Ing. Olgu Novákovou, pověřenou řízením Odboru územního plánování a rozvoje MMB, podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4115172577.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

44.

Veřejná zakázka na Provedení analýzy produkce Úrazové nemocnice v Brně – RM7/03517

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení a změně v příloze.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Provedení analýzy produkce Úrazové nemocnice v Brně“ jako nejvhodnější nabídku firmy Ders Group s. r. o.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou Ders Group s. r. o, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 pro

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

nepř.

 

 

 

46.

Informace o aktuální situaci v Úrazové nemocnici v Brně a přijatých opatřeních – RM7/03520

Dotazy členů RMB zodpověděla MUDr. Zora Prosková, vedoucí Odboru zdraví MMB a Ing. Zdeněk Buštík, ředitel Úrazové nemocnice v Brně. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí informaci ředitele Úrazové nemocnice v Brně o aktuální ekonomické a provozní situaci v organizaci a přijatých opatřeních.

 

2. RMB schvaluje změnu termínu předložení plánu ekonomické stabilizace Úrazové nemocnice v Brně Zastupitelstvu města Brna z únorového zasedání na zasedání dubnové − v návaznosti na výsledky analýzy produkce Úrazové nemocnice v Brně provedené nezávislou externí firmou.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

pro

pro

nepř.

pro

 

 

47.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2016 − návrh rozpočtového opatření – RM7/03509

Dotazy členů RMB zodpověděla PhDr. Marie Klusoňová, vedoucí Oddělení pedagogicko organizační OŠMT a Mgr. Běla Fikesová, vedoucí Oddělení sportu a volnočasových aktivit OŠMT. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 

1) poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 21.096 tis. Kč dle tabulek B+C+E+F „Neinvestiční dotace spolkům na podporu vrcholového sportu pro rok 2016“ z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace − Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s celoroční činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii;

 

2) poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 38.904 tis. Kč dle tabulek A+D „Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům − právnickým osobám na podporu vrcholového sportu pro rok 2016“ z rozpočtu města Brna na rok 2016, OŠMT, § 3419 − ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 − neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, ve j.n.: Dotace − Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s celoroční činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii;

 

3) rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám;

 

4) uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1. a 2. za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna na podporu vrcholového sportu ve městě Brně.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

nepř.

pro

nepř.

pro

 

 

 

48.

Stanovisko obce k záměru provozovat soukromou ZŠ – RM7/03439

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost pana Jana Kaly, zřizovatele 2. základní školy Heuréka, s. r. o., o souhlas s provozováním soukromé školy

 

2. RMB nemá námitky k provozování soukromé 2. základní školy Heuréka, s. r. o., od 1. září školního roku 2016/2017, jejímž zřizovatelem je pan Jan Kala, v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 písm. p) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

nepř.

pro

nepř.

pro

 

 

49.

Realizace sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi – výběr nejvhodnější nabídky − smlouva o dílo – RM7/03461

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) „Realizace sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi“ jako nejvhodnější nabídku doc. akad. sochaře Jiřího Sobotky, DIČ: CZ5512032295.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a doc. akad. sochařem Jiřím Sobotkou, DIČ: CZ5512032295, na veřejnou zakázku na službu „Realizace sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi“, zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona, která tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB souhlasí s udělením plné moci doc. akad. sochaři Jiřímu Sobotkovi, DIČ: CZ5512032295, k veškerým úkonům jménem statutárního města Brna nutným k přípravě a realizaci autorského díla, sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi, na základě smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB:

- podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky doc. akad. soch. Jiřímu Sobotkovi, DIČ: CZ5512032295;

- podpisem smlouvy o dílo;

- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“;

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky doc. akad. sochaři Jiřímu Sobotkovi, DIČ: CZ5512032295.

***

úkol č.: [R7/051/49/01]

zodpovídá: OK MMB                                        [12]

termín: [bezodkladně]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů po uzavření smlouvy o dílo

***

úkol č.: [R7/051/49/02]

zodpovídá: OK MMB                                        [12]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/051/49/03]

zodpovídá: OK MMB                                        [12]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů po uzavření smlouvy o dílo

***

úkol č.: [R7/051/49/04]

zodpovídá: OK MMB                                        [12]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele;

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/051/49/05]

zodpovídá: OK MMB                                        [12]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

***

10. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/051/49/06]

zodpovídá: OK MMB                                        [12]

termín: [viz usnesení]

 

***

11. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu

***

úkol č.: [R7/051/49/07]

zodpovídá: OK MMB                                        [12]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

pro

nepř.

nepř.

pro

 

 

 

50.

Vzorový dodatek ke smlouvám Odboru kultury MMB z důvodu změny bankovního spojení – RM7/03533

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje vzorový dodatek ke smlouvám spadajícím do kompetence Odboru kultury MMB, na jehož základě se bude měnit bankovní spojení statutárního města Brna ve smlouvách. Vzorový dodatek tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB uzavíráním a podepisováním dodatků ke smlouvám spadajícím do kompetence Odboru kultury MMB v souladu s výše uvedeným vzorovým dodatkem.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

pro

nepř.

nepř.

pro

 

 

51.

Žádost o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016 – RM7/03482

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2016, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této žádosti.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

pro

nepř.

nepř.

pro

 

 

 

52.

Informace o prodeji pozemku p. č. 1300/3 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM formou výběrového řízení – RM7/03494

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí skutečnosti, že:

- v návaznosti na usnesení RMB č. R6/100 ze dne 17. 4. 2013, bod č. 40, bylo z úrovně Majetkového odboru MMB dopisem ze dne 23. 4. 2013 požádáno o bezúplatný převod pozemku p. č. 1300/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 49 m² v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví statutárního města Brna;

- ÚZSVM rozhodl o realizaci předmětného pozemku prodejem ve výběrovém řízení (VŘ), které vyhlásil dne 23. 12. 2015;

- statutární město Brno není schopno potvrdit a zajistit veškeré podmínky stanovené pro účast ve VŘ.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

pro

nepř.

nepř.

pro

 

 

 

 

 

53.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3271/2, 3333, částí p. č. 2897, 2907, 3261/1 a 3335 v k. ú. Bohunice – RM7/03495

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků:

- p. č. 3271/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.257 m²

- částí p. č. 2897 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m²

- části p. č. 2907 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 30 m²

- části p. č. 3261/1 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 190 m²

- část p. č. 3335 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m²

- p. č. 3333 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m²

v k. ú. Bohunice

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

pro

nepř.

nepř.

pro

 

 

54.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3911/6 k. ú. Bystrc – RM7/03536

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

 

RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 3911/6 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 209 m², k. ú. Bystrc.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

pro

nepř.

nepř.

pro

 

 

 

55.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1318/2 v k. ú. Maloměřice při ul. Dolnopolní – RM7/03497

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 1318/2 – zahrada, o výměře 32 m² v k. ú. Maloměřice ze strany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve výši 5.000,- Kč (cca 156,- Kč/m²), dle jejího přípisu ze dne 8. 1. 2016,

- námitky k návrhu kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 1318/2 – zahrada, o výměře 13 m² v k. ú. Maloměřice přípisů ze dne 7. 1. 2016,

- skutečnost, že dle návrhu Majetkového odboru MMB činí návrh jednotkové kupní ceny obvyklé za prodej částí pozemku p. č. 1318/2 zahrada Maloměřice ze strany manželů xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dle jejich pozemku v k. ú. Maloměřice 2.200,- Kč/m² + náklady spojené s převodem.

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1318/2 – zahrada, o výměře 45 m² v k. ú. Maloměřice, tj. části o výměře 32 m² a části o výměře 13 m².

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

 

a) části pozemku p. č. 1318/2 − zahrada o výměře 32 m² v k. ú. Maloměřice LXXX xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 74.216,- Kč,

 

b) části pozemku p. č. 1318/2 – zahrada, o výměře 13 m² v k. ú. Maloměřice manželům xxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 3/4) a xxxxxx xxxxxxx (id. 1/4) za dohodnutou kupní cenu 30.744,- Kč a za podmínek kupních smluv.

 

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

nepř.

pro

 nepř.

pro

­­  pro

−−

pro

nepř.

nepř.