Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/055

konané dne 8. března 2016

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Ing. Vítu Beranovi a Ing. Pavlu Staňkovi – schváleno jednomyslně 8  členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

pro

pro

−−

pro

pro

−−

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

pro

pro

−−

pro

pro

−−

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

6.

Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Služby escrow agenta“ – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy – RM7/

26.

„Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15, Brno-Bystrc – projektová dokumentace“ – výběr nejvhodnější nabídky – návrh smlouvy o dílo – RM7/

27.

„Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 – projektová dokumentace“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo – RM7/

28.

Dodatek č. 25 ke komisionářské smlouvě č. 56029008, uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru“ – RM7/03922

30.

Smlouva o spoluúčasti na provozování, správě, údržbě a obnově značení jízdních pruhů pro cyklisty včetně svislého a vodorovného dopravního značení na silnicích II. a III. Tříd na území města Brna – RM7/03811

61.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – výběr nejvhodnější nabídky, návrh příkazní smlouvy na výkon technického dozoru – RM7/03841

62.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy o dílo – RM7/03847

100.

Návrh Zadání změn závazné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno – RM7/

107.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na službu „Oprava uměleckého díla − plastika „Slunce a Člověk“ při ulici Libušina tř. 10 v Brně-Kohoutovicích včetně vybudování nového základu“ – RM7/03910

 

Informativní zpráva – strategie města Brna ve vztahu ke společnosti Brněnské veletrhy a. s.

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna – RM7/03888

1b.

Odvolání ředitele Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace – RM7/03872

1c.

Organizační změna v Odboru rozpočtu a financování – RM7/03906

1d.

Návrh organizační změny v Úseku sociálně-kulturním – RM7/03904

1e.

Návrh na změnu v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna, doplnění návrhů na zvolení – RM7/03946

1f.

Změna Pravidel pro udílení Ceny města Brna – RM7/03940

2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1202 a p. č. 1203 v k. ú. Medlánky v zahrádkářské lokalitě při ul. Turistická – RM7/03862

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.: − Záměr využití vyřazovaných tramvají DPMB, a. s. pro potřebu Ukrajiny – RM7/03827

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. − návrh udělení pokynu ve věci „Stavební úpravy Krytého Plaveckého bazénu Ponávka“ – RM7/03848

5.

Návrh strategického řízení obchodních společností se 100% majetkovou účastí, statutárního města Brna; provedení personálního auditu a zajištění kontroly a harmonizace veřejných zakázek realizovaných některými obchodními společnostmi se, 100% majetkovou účastí statutárního města Brna – RM7/03788

7.

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2016 – RM7/03899

8.

Ponechání finančních prostředků z investičních a neinvestičních transferů, poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města, k využití městským částem v roce 2016 – RM7/03939

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/03883

11.

Návrh Dohody o navázání přátelských vztahů mezi statutárním městem Brnem a metropolitním městem Tedžon v Korejské republice – RM7/03822

12.

Reakce statutárního města Brna ve věci nároků společnosti EXPO GUIDE. S. C. a inkasní společnosti C. L. Business Conflict Solutions Management Ltd. – RM7/03806

13.

Příprava strategie města Brna ve vztahu ke společnosti Veletrhu Brno, a. s. – RM7/03852

14.

Odpisový plán Turistického informačního centra města Brna, p. o. na rok 2016 – RM7/03849

15.

Umístění celoplošné reklamy s motivem Leoše Janáčka na tramvaji − dodatek č. 1 ke smlouvě s Dopravním podnikem města Brna, a. s. – RM7/03859

16.

Umístění celoplošné reklamy s motivem vily Tugendhat na tramvaji – dodatek č. 2 ke smlouvě s Dopravním podnikem města Brna, a. s. – RM7/03860

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 – 2020“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/03911

18.

Schválení investičního záměru „Napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky – Brno“ – RM7/03893

19.

Schválení investičního záměru ..Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“, rozpočtové opatření – RM7/03894

20.

„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 – Část I. „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD – blok 1 – zpracování projektové dokumentace“ – záměr zadání, předběžné oznámení – RM7/03793

21.

„MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ“ – odůvodnění veřejné zakázky – RM7/03920

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno. VDJ Řečkovice - 2000 mᶾ (starý), 2400 mᶾ  (nový) − rekonstrukce armaturních komor“ − výběr nejvhodnější nabídky – RM7/03770

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno, VDJ Kraví hora armaturní komory a technologie“ − výběr nejvhodnější nabídky – RM7/03798

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší – projektová dokumentace“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společností VIAPONT, s. r. o. – RM7/03795

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce NKP Špilberk – severní a východní hradba“ – projektová dokumentace vč. výkonu autorského dozoru – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/03807

28.

Dodatek č. 25 ke komisionářské smlouvě č. 56029008, uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru“ – RM7/03922

29.

Vzorový dodatek ke smlouvám Odboru dopravy MMB z důvodu změny bankovního spojení – RM7/03809

31.

Dodatek č. 9 k mandátní smlouvě 6/2011 o zajištění komplexní činností organizátora dopravy v klidu ve statutárním městě Brně mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s. – RM7/03832

32.

„Plán udržitelné městské mobility města Brna“ − koncept návrhové části – RM7/03881

33.

Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty – RM7/03810

34.

Projekty OMI MMB − jmenováni odborné poradenské skupiny pro informatiku – RM7/03833

35.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů − březen 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/03821

36.

Projekt „Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03873

37.

Projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská−Jírova“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, návrh na pověření činností Dopravního podniku města Brna – RM7/03874

38.

Projekt „Rozvoj dopravní telematiky 2015−2020, příprava“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03875

39.

Projekt „Systém parkování Park & Ride – 1. Etapa“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03876

40.

Projekt „Revitalizace staré Ponávky – příprava“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03851

41.

Projekt „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03827

42.

Projekt „revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část“ – posouzení projektu – RM7/03805

43.

Projekt „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy“ – posouzení projektu – RM7/03804

44.

Projekt „Stavební úpravy MŠ Černopolní“ – posouzení projektu – RM7/03828

45.

Projekt „Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“ – posouzení projektu – RM7/03830

46.

projekt „Stavební úpravy MŠ Nejedlého“ – posouzení projektu – RM7/03829

47.

Projekt „Zateplení radnice Oderská 4“ – posouzení projektu – RM7/03831

48.

Projekt „sub>urban.Reinventing the fringe.“ – účast na projektu – RM7/03850

49.

Projekt „Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička“ − změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace – RM7/03803

50.

Projekt „Řízení ITI“ – žádost o dotaci – RM7/03834

51.

Návrh veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – zprostředkující subjekt ITI – RM7/03908

52.

Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt zateplení objektů Domova pro seniory Věstonická – RM7/03843

53.

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2016 – RM7/03879

54.

Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ − návrh rozpočtového opatřeni – RM7/03880

55.

Návrh na doplnění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy – RM7/03882

56.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7114034498 o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Gynekologií Brno s. r. o. – RM7/03826

  57.

Návrh na poskytnutí neinvestičních příspěvků na zajištění základní plavecké výuky žáků základních škol − návrh rozpočtového opatření – RM7/03824

58.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 5288 k. ú. Královo Pole – RM7/03820

59.

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 161 k. ú. Zábrdovice – RM7/03819

60.

Vydání souhlasu s odstraněním objektu na p. č. 600/2, v areálu Rybníček 11, k. ú. Ponava – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rybníček 11 – demolice objektu SO.001“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva se společností CONSISTERA s. r. o. – RM7/03835

61.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ − výběr nejvhodnější nabídky, příkazní smlouva na výkon technického dozoru – RM7/03841

62.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo – RM7/03847

63.

Sdílené bydlení Zámečnická 2 − smluvní pokuta ze smlouvy o dílo s projektantem stavby – RM7/03838

64.

Navýšení příjmů Fondu bytové výstavby − splátka zápůjčky MČ Brno-sever – RM7/03846

65.

Poskytnutí bytu zvláštního určení paní xxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxx – RM7/03840

66.

Žádost paní xxxxxxxxx xxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu – Žádost pana xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu – RM7/03837

67.

Žádosti xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx o poskytnutí dotace na úhradu nájemného z bytu – RM7/03839

68.

Záměr výpůjčky prostor v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 6623/3 v k. ú. Židenice – RM7/03813

69.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Zelný trh 13, k. ú. Město Brno – RM7/03815

70.

Žádost Sdružení práh o snížení nájemného za užívání pozemků p. č. 891 včetně budovy, p. č. 892, p. č. 893 a p. č. 894/1, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice – Smlouva o nájmu prostor v budově Tuřanská 12, č. p. 199, která je součástí pozemku p. č. 891, a dále pozemků p. č. 892, p. č. 893, p. č. 894/1 a části pozemku p. č. 891 vše v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/03816

71.

Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor a pozemku v k. ú. Trnitá dohodou – RM7/03817

72.

Žádost o souhlas se zpětvzetím výpovědi nájmu nebytových prostor v objektu Cejl 23, k. ú. Zábrdovice – RM7/03814

73.

Prodej pozemku p. č. 586/2 v k. ú. Štýřice – RM7/03861

74.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1856 s budovou bez čp/če v k. ú. Bohunice a zřízení služebnosti – RM7/03858

75.

Návrh prodeje pozemku p. č. 4906/5 v k. ú. Žabovřesky – RM7/03858

76.

Návrh prodeje pozemků p. č. 344/3 a p. č. 344/1 v k. ú. Komárov – RM7/03857

77.

Návrh prodeje a svěření pozemků pod garážemi v k. ú. Žabovřesky při ul. Bráfova – RM7/03892

78.

Záměr prodeje pozemku p.č. 163/2 v k. ú. Husovice v ul. Rotalova – RM7/03855

79.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 8822, p. č. 8824, p. č. 8825, p. č. 8841, k. ú. Židenice – RM7/03854

80.

Záměr prodeje a pronájmu pozemků p. č. 341/218 a p. č. 341/219 v k. ú. Ivanovice v ul. Černohorská, zřízení služebnosti a ukončení nájemní smlouvy č. 62052097 – RM7/03853

81.

Návrh změny části usnesení R7/045. schůze Rady města Brna, bod č. 41 − „Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků p. č. 180/1 a p. č. 545/21 v k. ú. Ivanovice v ul. Hatě a návrh zřízení služebností k částem pozemků p. č. 180/1 a p. č. 545/21 v k. ú. Ivanovice“ – RM7/03863

82.

Záměr nabytí id. 1/50 budovy č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecky stadion za Lužánkami) a budov č. p. 581 a č. p. 582 stojících na pozemcích p. ě. 834/4 a p. č. 834/5 (fítness centrum a šatny), vše v k. ú. Ponava, ve

vlastnictví VALC active, spol. s r. o. – RM7/03871

83.

Nabídka předkupního práva k budově č. p. 711. stojící na pozemku p. č. 918. k. ú. Štýřice, v lokalitě Kamenná kolonie – RM7/03885

84.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1727, při ulici Karlova v k. ú. Maloměřice – RM7/03884

85.

Nabídka předkupního práva k budově bez č.p/č.e. garáž, umístěné na pozemku p. č. 1030 v k. ú. Bystrc – RM7/03886

86.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 2229, p. č. 2230 a p. č. 2231 v k. ú. Holásky – RM7/03868

87.

Majetkoprávní vypořádání pozemků v ul. Bohuslava Martinů, k. ú. Stránice – RM7/03864

88.

Majetkoprávní dispozice s částí pozemku p. č. 1899/2 v k. ú. Horní Heršpice – RM7/03865

 

 

89.

Pronájem pozemku p. č. 1921/2 a částí pozemků p. č. 1921/1 a p. č. 2332/1, vše v k. ú. Kohoutovice v ul. Talichova vč. ukončení nájemní smlouvy č. 6293-047-02 na pronájem pozemku p.č. 1921/2 v k.ú. Kohoutovice – RM7/03890

90.

Pronájem části pozemku p. č. 2169/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Prokofjevova – RM7/03889

91.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 178/10 v k. ú. Obřany v ul. Hlaváčova – RM7/03866

92.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2195/1 a p. č. 3627 v k. ú. Obřany při ul. Hradiska – RM7/03867

93.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 388 v k. ú. Slatina – RM7/03887

94.

Návrh dodatku č. l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 – RM7/03870

 95.

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č. 6312172852  RM7/03869

96.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna – RM7/03818

97.

Odpisové plány příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB na rok 2016 – RM7/03797

98.

Jmenování zástupce samosprávy statutárního města Brna a jeho náhradníka do hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce opěrné zdi ve skupině 27, 28 a 61 na Ústředním hřbitově města Brna“ zajišťované Správou hřbitovů města Brna, příspěvkovou organizací – RM7/03794

99.

Schválení investičního záměru „Zřízení veřejných grilovacích míst“ – RM7/03825

101.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání změny č. V Územního plánu obce Chudčice – RM7/03808

102.

Projekt Z labyrintu násilí − žádost o podstatnou změnu projektu – RM7/03845

103.

„Učitel roku 2016“ – RM7/03842

104.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky – Brno – projektová dokumentace“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společností PK OSSENDORF, s. r. o. – RM7/03891

105.

„Centrum projektů“ – zařazení projektu mezi strategické projekty města Brna a vytvoření projektového týmu – Zřízení řídícího výboru MMB – RM7/03895

106.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. – Udělení pokynu ve věci „Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody − Městský plavecký stadion Lužánky“ – RM7/03909

107.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na službu „Oprava uměleckého díla − plastika „Slunce a Člověk“ při ulici Libušina tř. 10 v Brně-Kohoutovicích včetně vybudování nového základu“ – RM7/03910

108.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/03918

109.

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání dohod o splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu k pohledávkám nebo jiným nárokům z titulu nájemních smluv, jejichž předmětem bude pronájem bytů v bytovém domě č. p. 376, k. ú. Zábrdovice (Francouzská 42, Brno) – RM7/03896

110.

Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami – další postup přípravy investiční akce – RM7/03921

111.

Pronájem prostor sloužících podnikání – místnost č. 210 v objektu kina Art Cihlářská 19 – Botanická 16, č. p. 783, Brno – RM7/03943

112.

Výstavba „Janáčkova kulturního centra v Brně − 1. a 2. etapa“ – RM7/03878

 

 

113.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Kino Art – rekonstrukce zevního pláště budovy, výměna oken a dveří“ – projektová dokumentace a autorský dozor – zrušení usnesení R7/051. Schůze RMB konané dne 26. 1. 2016, bod č. 28 – RM7/03941

114.

„Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova – aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností NOVÁK & OARTNER, s. r. o. – RM7/03934

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z7/16

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 3 byl projednán po bodu 1b.

Bod 2 byl projednán po bodu 1e.

Bod 74 byl projednán po bodu 4.

 

 

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Ing. Vít Beran, Marek Janíček, MUDr. Daniel Rychnovský, Ing. Pavel Staněk, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Hana Černohorská.

 

Nepřítomni:

Mgr. Martin Ander, Ph.D., JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., Mgr. Jiří Ulip.

 

 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna – RM7/03888

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna a způsob jejich  řešení.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

1b.

Odvolání ředitele Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace – RM7/03872

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB odvolává Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS. z funkce ředitele Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace ke dni 31. 3. 2016, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. RMB pověřuje zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace, Ing. Karla Rybnikáře s účinností od 1. 4. 2016 do doby nástupu řádně jmenovaného ředitele/ky do funkce v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2016 do doby nástupu řádně jmenovaného ředitele/ky do funkce v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Karlu Rybnikářovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace, plat ve výši uvedené v příloze č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

4. RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace za podmínek uvedených v textu inzerátu.

 

5. RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu.

 

6. RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:

 

předseda komise:

- Bc. Matěj Hollan − náměstek primátora města Brna

 

členové výběrové komise:

- Bc. Martin Freund − předseda Komise sociální a zdravotní RMB

- Mgr. Lubora Bednaříková − místopředsedkyně Komise sociální a zdravotní RMB

- Bc. Miloslav Humpolíček − člen Komise sociální a zdravotní RMB

- Mgr. Ing. Eliška Vondráčková − členka Komise sociální a zdravotní RMB

- Radomír Vondra − starosta MČ Brno Tuřany

- Ing. Miroslav Foltýn − vedoucí úseku sociálně kulturního MMB

- PaedDr. Jan Polák, CSc. − vedoucí Odboru sociální péče MMB

- Bc. Bohuslava Zámečníková − vedoucí Personálního oddělení MMB

- PhDr. Jarmila Daxnerová Kvapilová − psycholog, hlas poradní

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

 

 

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.: − Záměr využití vyřazovaných tramvají DPMB, a. s. pro potřebu Ukrajiny – RM7/03827

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB v působnosti valné hromady spol. Dopravní podnik města Brna, a. s.

 

Ø  bere na vědomí

 

průběžné plnění úkolu vyplývajícího z usnesení R7/048. schůze Rady města Brna v působnosti valné hromady spol. Dopravní podnik města Brna, a. s., konané dne 5. 1. 2016, bod 52.

 

Ø  pověřuje

primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ v souladu s přijatým usnesením.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB připravit návrh dopisu na Konzulát Ukrajiny v Brně s žádostí o spolupráci o této záležitosti, jehož součástí budou základní údaje, informace a technické možnosti zpracované DPMB, a. s.

***

úkol č.: [R7/055/3]

zodpovídá: OZV MMB                                          [45]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

1c.

Organizační změna v Odboru rozpočtu a financování – RM7/03906

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 9. 3. 2016 zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo v Odboru rozpočtu a financování na dobu určitou, a to do 31. 10. 2018 s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 9. 3. 2016 bude stanoven od schváleného stavu k 8. 3. 2016 a bude jej garantovat Organizační odbor.

 

2. RMB zřizuje ke dni 9. 3. 2016, v Odboru rozpočtu a financování 1 funkční místo referenta pro participativní rozpočet na dobu určitou, a to do 31. 10. 2018.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování promítnout schválenou organizační změnu do popisu pracovní funkce a předložit jej prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/055/1c]

zodpovídá:  ORF                                        [24]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

1d.

Organizační změna v Úseku sociálně-kulturním – RM7/03904

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB ruší 1 funkční místo referenta pro uvolněného člena ZMB (f.m.č. 5000/07) na dobu určitou, a to do 31. 10. 2018 v Úseku technickém, dnem 8. 3. 2016.

 

2. RMB zřizuje ke dni 9. 3. 2016, 1 funkční místo referenta pro uvolněného člena ZMB (f.m.č. 7000/06) na dobu určitou, a to do 31. 10. 2018.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Úseku sociálně-kulturního promítnout schválenou organizační změnu do popisu pracovní funkce a předložit jej prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/055/1d]

zodpovídá:  ÚSK                                       [37]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

1e.

Návrh na změnu v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna, doplnění návrhů na zvolení – RM7/03946

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v souladu s ustanovením § 84 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

A. dát další návrhy na zvolení členů představenstev a dozorčích rad obchodních společností se 100 % majetkovou účastí statutárního města Brna:

•          Lesy města Brna, a. s.

•          Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.

•          Technické sítě Brno, akciová společnost

•          Teplárny Brno, a. s.

dle přehledu, který tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

B. dát návrh na zvolení

…………do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Automotodrom Brno, a.s.

…………do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1202 a p. č. 1203 v k. ú. Medlánky v zahrádkářské lokalitě při ul. Turistická – RM7/03862

Dotazy členů RMB zodpověděli JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky a Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.

 

1. RMB bere na vědomí

- „zápis z jednání − žádost o prodej pozemků p. č. 1202 a p. č. 1203 v k. ú. Medlánky v zahrádkářské lokalitě při ul. Turistická“ ve věci evidované žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 1202 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m² v k. ú. Medlánky pod stavbou rodinné rekreace č.e. 284 ve vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (LV 1463) a o prodej pozemku p. č. 1203 − zahrada, o výměře 2.576 m² v k.  ú. Medlánky za účelem jeho užívání jako zahrady a k rekreaci, vč. maximálního návrhu jednotkové kupní ceny ze strany xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v částce 260,- Kč/m²;

 

- vyjádření ÚMČ Brno-Medlánky ze dne 7. 1. 2016 − potvrzení nesouhlasného stanoviska MČ Brno-Medlánky s prodejem pozemků p. č. 1202 a p. č. 1203 v k. ú. Medlánky s tím, že MČ Brno-Medlánky podniká kroky k odstranění závadného stavu pozemku p. č. 1203 v k. ú. Medlánky − odstranění černé skládky.

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků

- p. č. 1202  − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m²

- p. č. 1203 – zahrada, o výměře 2.576 m²

vše v k. ú. Medlánky.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

1f.

Změna Pravidel pro udílení Ceny města Brna – RM7/03940

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje změnu Pravidel pro udílení Ceny města Brna, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

 

***

2. RMB ukládá tajemníkovi Komise pro udělení Ceny města Brna zajistit veškeré kroky související se změnou Pravidel pro udílení Ceny města Brna,

***

úkol č.: [R7/055/1f]

zodpovídá:  Komise pro udělení Ceny města Brna                        [3221]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

 

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. − udělení pokynu ve věci „Stavební úpravy Krytého Plaveckého bazénu Ponávka“ – RM7/03848

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti STAREZ - SPORT, a. s.

 

na základě ustanovení § 51, odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů uděluje pokyn představenstvu společnosti STAREZ - SPORT, a. s. zajistit vyhotovení projektové dokumentace a nabytí práva k projektové dokumentaci pro „Stavební úpravy Krytého plaveckého bazénu Ponávka“, a to v rozsahu:

 

a) dokumentace pro vydání stavebního povolení

b) projektové dokumentace pro provádění stavby

 

a to vše vždy se zajištěním či zachováním stejných práv pro statutární město Brno.

 

2. RMB bere na vědomí, že investorem akce bude statutární město Brno.

 

3. RMB souhlasí se záměrem odkoupení projektové dokumentace od společnosti STAREZ - SPORT, a. s. před realizací samotné akce, za cenu, za kterou byla pořízena.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

74.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1856 s budovou bez čp/če v k. ú. Bohunice a zřízení služebnosti – RM7/03858

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Antonín Crha, starosta MČ Brno-Bohunice a Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněné variantě I.

 

1. RMB bere na vědomí žádost společnosti EKOLSAN.CZ, s. r. o. o prodej pozemku p. č. 1856 − zast. p1. a nádvoří, o výměře 119 m², jehož součástí je budova bez čp/če, v k. ú. Bohunice.

 

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1856 − zast. pl. a nádvoří, o výměře 119 m², jehož součástí je budova bez čp/če, v k. ú. Bohunice formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu 950.000,- Kč a za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, a povinnosti kupujícího uhradit společnosti EKOLSAN.CZ, s. r. o.  nespotřebovanou část investice.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

5.

Návrh strategického řízení obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna; provedení personálního auditu a zajištění kontroly a harmonizace veřejných zakázek realizovaných některými obchodními společnostmi se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna – RM7/03788

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

proti

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

7.

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2016 – RM7/03899

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2016 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

8.

Ponechání finančních prostředků z investičních a neinvestičních transferů, poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města, k využití městským částem v roce 2016 – RM7/03939

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).

 

1. RMB souhlasí se záměrem

- ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města, ve výši 221.371.049,86 Kč, k využití městským částem v roce 2016, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

 

- změny účelu využití a ponechání části specifické dotace na zimní údržbu a úklid chodníků, poskytnuté v roce 2015 z rozpočtu města městským částem ve výši 3.735.835,05 Kč, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

 

- změny účelu využití a ponechání části investičních a neinvestičních transferů, poskytnutých v letech 2014-2015 z rozpočtu města − Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB − městským částem ve výši 4.122.566,42 Kč, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zohlednit usnesení RMB v návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2015.

***

úkol č.: [R7/055/8]

zodpovídá:  ORF MMB                                    [24]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

zdržel

 pro

−−

­­  pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/03883

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/13, Zastupitelstva města Brna, bod 13.D.5, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ nepř.

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

11.

Návrh Dohody o navázání přátelských vztahů mezi statutárním městem Brnem a metropolitním městem Tedžon v Korejské republice – RM7/03822

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o navázání přátelských vztahů mezi statutárním městem Brnem a metropolitním městem Tedžon v Korejské republice.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ nepř.

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

12.

Reakce statutárního města Brna ve věci nároků společnosti EXPO GUIDE. S. C. a inkasní společnosti C. L. Business Conflict Solutions Management Ltd. – RM7/03806

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 1).

 

1. RMB nesouhlasí s uplatňovanými nároky společnosti EXPO GUIDE, S. C, a inkasní společnosti C. L. Business Conflict Solutions Management Ltd. vůči statutárnímu městu Brnu.

 

2. RMB schvaluje text odpovědi inkasní společnosti C. L. Business Conflict Solutions Management Ltd., který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru zahraničních vztahů podpisem odpovědi.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů zajistit překlad dopisu do anglického jazyka a jeho zaslání společnosti C. L. Business Conflict Solutions Management Ltd., na vědomí společnosti EXPO GUIDE, S. C.

***

úkol č.: [R7/055/12]

zodpovídá: OZV MMB                                  [45]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ nepř.

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

13.

Příprava strategie města Brna ve vztahu ke společnosti Veletrhy Brno, a. s. – RM7/03852

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí přípravu strategie města Brna ve vztahu ke společnosti Veletrhy Brno, a. s.

 

2. RMB svěřuje primátorovi města Brna, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o sestavení řídicí skupiny ve složení primátor města Brna, 1 zástupce představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s., 1 zástupce za každý politický klub v ZMB, 1 projektový manažer.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ nepř.

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

14.

Odpisový plán Turistického informačního centra města Brna, p. o. na rok 2016 – RM7/03849

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB  schvaluje odpisový plán na rok 2016 Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ nepř.

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Umístění celoplošné reklamy s motivem Leoše Janáčka na tramvaji − dodatek č. 1 ke smlouvě s Dopravním podnikem města Brna, a. s. – RM7/03859

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o využití reklamní plochy na majetku DPMB, a. s., mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Kanceláře strategie města podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ nepř.

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

16.

Umístění celoplošné reklamy s motivem vily Tugendhat na tramvaji – dodatek č. 2 ke smlouvě s Dopravním podnikem města Brna, a. s. – RM7/03860

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o využití reklamní plochy na majetku DPMB, a. s. mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Kanceláře strategie města podpisem dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ nepř.

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 – 2020“ − výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM7/03911

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 – 2020“ jako nejvhodnější nabídku společnosti HOPE GROUP s. r. o., Palackého třída 10, 612 00 Brno, IČ: 25342282.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a HOPE GROUP s. r. o., která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Kanceláře strategie města podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

18.

Schválení investičního záměru „Napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky – Brno“ – RM7/03893

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje investiční záměr „Napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky – Brno“, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB zařazuje investiční akci „Napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky – Brno“ do závazného plánu investic s celkovými náklady 5.700 tis. Kč z ORJ 5600, §2212, pol. 6121, ORG 3153 „Silnice 1/42, VMO Žabovřeská“.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

19.

Schválení investičního záměru ..Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“, rozpočtové opatření – RM7/03894

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- investiční záměr „Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“, který tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace investičního záměru „Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“, které tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu.

 

2. RMB zařazuje investiční akci ORG 2687 „Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“ do závazného plánu investic s celkovými náklady 33.400 tis. Kč a dobou realizace 2016 – 2018.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

20.

„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 – Část I. „Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD – blok 1 – zpracování projektové dokumentace“ – záměr zadání, předběžné oznámení – RM7/03793

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 - Část I., Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD – blok 1 − zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby“.

 

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři „Oznámení předběžných informací“, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s.

- podpis formuláře „Oznámení předběžných informací“;

- uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře „Oznámení předběžných informací“ ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku evropské unie.

***

úkol č.: [R7/055/20/01]

zodpovídá: OD MMB                                  [15]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s. další náležitosti stanovené zákonem č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/055/20/02]

zodpovídá: OD MMB                                  [15]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

21.

„MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ“ – odůvodnění veřejné zakázky – RM7/03920

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit odůvodnění veřejné zakázky „MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ“.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno. VDJ Řečkovice - 2000 mᶾ (starý), 2400 mᶾ  (nový) − rekonstrukce armaturních komor“ − výběr nejvhodnější nabídky – RM7/03770

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Brno, VDJ Řečkovice – rekonstrukce armaturních komor“ jako nejvhodnější nabídku společnosti VHS Brno, a. s., Masná 444/102, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo se společností VHS Brno, a. s., Masná 444/102, 602 00, Brno, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/055/22/01]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/055/22/02]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno, VDJ Kraví hora armaturní komory a technologie“ − výběr nejvhodnější nabídky – RM7/03798

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Brno, VDJ Kraví hora – rekonstrukce armaturní komory a technologie“ jako nejvhodnější nabídku společnosti VHS Brno, a. s., Masná 444/102, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo se společností VHS Brno, a. s., Masná 444/102, 602 00, Brno, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/055/23/01]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/055/23/02]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší – projektová dokumentace“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společností VIAPONT, s. r. o. – RM7/03795

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci „Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší − projektová dokumentace“ jako nejvhodnější nabídku společnosti VIAPONT, s. r. o., Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ 46995447.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností VIAPONT, s. r. o., Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ 46995447, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

 

 

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/055/24]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce NKP Špilberk – severní a východní hradba“ – projektová dokumentace vč. výkonu autorského dozoru – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/03807

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Rekonstrukce NKP Špilberk − severní a východní hradba“ − projektová dokumentace vč. výkonu autorského dozoru jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Radko Květa, Všetičkova 631/31, 602 00 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Radko Květem, Všetičkova 631/31, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru vč. přílohy č. 3 − plné moci.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

29.

Vzorový dodatek ke smlouvám Odboru dopravy MMB z důvodu změny bankovního spojení – RM7/03809

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje vzorový dodatek ke smlouvám spadajícím do kompetence Odboru dopravy MMB, na jehož základě se bude měnit bankovní spojení statutárního města Brna ve smlouvách. Vzorový dodatek tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB uzavíráním a podepisováním dodatků ke smlouvám spadajícím do kompetence Odboru dopravy MMB v souladu s výše uvedeným vzorovým dodatkem.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

31.

Dodatek č. 9 k mandátní smlouvě 6/2011 o zajištění komplexní činností organizátora dopravy v klidu ve statutárním městě Brně mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s. – RM7/03832

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 9 k mandátní smlouvě 6/ 2011 o zajištění komplexní činnosti organizátora dopravy v klidu ve statutárním městě Brně (správa, provozování, organizace a analýza Městského parkovacího systému) mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem tohoto dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

32.

„Plán udržitelné městské mobility města Brna“ − koncept návrhové části – RM7/03881

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí koncept návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna, který tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB schvaluje změnu rozsahu hodnot dělby přepravní práce jako součást vize Zbyňka Sperata, která byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/047 dne 22. prosince 2015 a která je podkladem pro zpracování návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna, která tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy zajistit zapracování změnu rozsahu hodnot dělby přepravní práce do vize Zbyňka Sperata, která je podkladem pro zpracování návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna.

***

úkol č.: [R7/055/32/01]

zodpovídá: OD MMB                                  [15]

termín: [bezodkladně]

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy zajistit dopracování návrhové části Plánu udržitelné městské mobility.

***

úkol č.: [R7/055/32/02]

zodpovídá: OD MMB                                  [15]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

33.

Zpráva o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty – RM7/03810

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí Zprávu o činnosti statutárního města Brna v rámci členství v Asociaci měst pro cyklisty.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

34.

Projekty OMI MMB − jmenováni odborné poradenské skupiny pro informatiku – RM7/03833

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB zřizuje odbornou poradenskou skupinu pro informatiku, za účelem hodnocení projektů.

 

2. RMB jmenuje členy odborné poradenské skupiny pro informatiku:

- Mgr. Jiří Ulip − ŽTB+piráti, člen RMB

- Ing. Pavel Staněk − ANO, předseda Komise informatiky a otevřenosti radnice RMB, člen RMB

- Ing. Zdeněk Forman – SZ

- Mgr. Petr Hladík – člen ZMB

- Ing. Boris Bělousov − odborná veřejnost, člen Komise informatiky a otevřenosti radnice

- RNDr. Pavel Sekanina − odborná veřejnost

- Ing. Petr Hujňák − odborná veřejnost

- JUDr. Rostislav Obrlík − vedoucí Úseku organizačního MMB

- Ing. Jaromír Emmer − vedoucí OMI MMB

- Vladimír Halm − vedoucí Oddělení správy IS OMI MMB

- Ing. Andrea Foltýnová − vedoucí Oddělení správy sítí a telekomunikací OMI MMB

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu OMI MMB průběžně informovat Komisi informatiky a otevřenosti radnice RMB o činnosti odborné poradenské skupiny pro informatiku.

***

úkol č.: [R7/055/34]

zodpovídá: OMI MMB                                  [23]

termín: [průběžně]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

35.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů − březen 2016 – návrh rozpočtového opatření – RM7/03821

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem tvorby a přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

36.

Projekt „Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03873

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa“;

- zařazení projektu ORG 5308 „Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa“ s celkovými náklady ve výši 7.960,- Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky ve vybraných částech Brna, I. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do 29. 4. 2016

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

37.

Projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská−Jírova“ – posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření, návrh na pověření činností Dopravního podniku města Brna – RM7/03874

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“;

- zařazení projektu ORG 5309 „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“ s celkovými náklady ve výši 1.000,- Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 30. 9. 2016

 

v případě schválení posouzení projektu v Zastupitelstvu města Brna a zařazení projektu do kapitálových výdajů rozpočtu města Brna Rada města Brna.

 

3. RMB pověřuje Dopravní podnik města Brna investorskou činností na akci ORG 5309 „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“.

 

 

 

 

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB zajistit předložení návrhu smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“ mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.

***

úkol č.: [R7/055/37]

zodpovídá: OIEF MMB                                  [3258]

termín: [2016-09-30]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

38.

Projekt „Rozvoj dopravní telematiky 2015−2020, příprava“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03875

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Rozvoj dopravní telematiky 2015−2020, příprava“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- vyřazení projektu ORG 2731 „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015–2020“ s celkovými náklady ve výši 924.665,- Kč z rozpočtu kapitálových výdajů města Brna

- posouzení projektu „Rozvoj dopravní telematiky 2015−2020, příprava“;

- zařazení projektu ORG 5310 „Rozvoj dopravní telematiky 2015−2020, příprava“ s celkovými náklady ve výši 60.000,- Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Rozvoj dopravní telematiky 2015−2020, příprava“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekty „Rozvoj dopravní telematiky 2015−2020“ po etapách na základě projektové přípravy a aktuálních výzev;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt „Rozvoj dopravní telematiky 2015–2020“.

T: dle aktuálních výzev a postupu projektových prací.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

39.

Projekt „Systém parkování Park & Ride – 1. etapa“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03876

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Systém parkování Park & Ride − 1. etapa“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „Systém parkování Park & Ride − 1. etapa“

- zařazení projektu ORG 5311 „Systém parkování Park & Ride − 1. etapa“ s celkovými náklady ve výši 348.000,- Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Systém parkování Park & Ride − 1. etapa“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Systém parkování Park & Ride − 1. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Systém parkování Park & Ride − 1. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 31. 10. 2016

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

40.

Projekt „Revitalizace staré Ponávky – příprava“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03851

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Revitalizace staré Ponávky – příprava“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

 

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „Revitalizace staré Ponávky – příprava“;

- zařazení projektu ORG 5312 „Revitalizace staré Ponávky – příprava“ s celkovými náklady ve výši 3.000 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Revitalizace staré Ponávky – příprava“,

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit předložení posouzení projektu „Revitalizace staré Ponávky“ po etapách Zastupitelstvu města Brna ke schválení.

T: dle aktuálních výzev daného operačního programu a postupu projektové přípravy

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

41.

Projekt „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“ – posouzení projektu – návrh rozpočtového opatření – RM7/03827

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upravených návrzích usnesení společně s body 42-47.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“.

 

2. RMB souhlasí se spoluúčastí MČ Brno-Komín ve výši 5 %  celkových nákladů projeku.

 

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“;

- zařazení projektu ORG 5313 „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“ s celkovými náklady ve výši 9.129 tis. Kč a dobou realizace 2016-2017 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do 30. 6. 2016

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

42.

Projekt „revitalizace zeleně na Husovickém kopci – 2. část“ – posouzení projektu – RM7/03805

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část“.

 

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část“, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB souhlasí se spoluúčastí MČ Brno-sever ve výši 20 % celkových nákladů projektu.

 

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část“

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace zeleně na Husovickém kopci − 2. část“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

termín: dle termínu vyhlášení výzvy daného operačního programu

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

43.

Projekt „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy“ – posouzení projektu – RM7/03804

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy“.

 

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno- Bosonohy“, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy“;

 

Ø  souhlasit

přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno-Bosonohy“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 31. 5. 2016

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

44.

Projekt „Stavební úpravy MŠ Černopolní“ – posouzení projektu – RM7/03828

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Stavební úpravy MŠ Černopolní“.

 

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu „Stavební úpravy MŠ Černopolní“, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB souhlasí se spoluúčastí MČ Brno-sever ve výši 20 % celkových nákladů projektu.

 

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Stavební úpravy MŠ Černopolní“

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy MŠ Černopolní“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy MŠ Černopolní“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 5. 4. 2016

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

45.

Projekt „Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“ – posouzení projektu – RM7/03830

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“.

 

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu „Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“, který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB souhlasí se spoluúčastí městské části Brno-Bohunice ve výši 15 % celkových nákladů projektu.

 

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy ZUŠ Amerlingova“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 5. 4. 2016

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

46.

Projekt „Stavební úpravy MŠ Nejedlého“ – posouzení projektu – RM7/03829

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Stavební úpravy MŠ Nejedlého“.

 

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu „Stavební úpravy MŠ Nejedlého“, který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB souhlasí se spoluúčastí městské části Brno-sever ve výši 20 % celkových nákladů projektu.

 

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Stavební úpravy MŠ Nejedlého“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy MŠ Nejedlého v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Stavební úpravy MŠ Nejedlého“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 5. 4. 2016

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

47.

Projekt „Zateplení radnice Oderská 4“ – posouzení projektu – RM7/03831

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „Zateplení radnice Oderská 4“.

 

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu „Zateplení radnice Oderská 4“, který tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB souhlasí se spoluúčastí městské části Brno-Starý Lískovec ve výši 15 %  celkových nákladů projektu.

 

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

posouzení projektu „Zateplení radnice Oderská 4“;

 

Ø  souhlasit

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení radnice Oderská 4“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení radnice Oderská 4“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: 5. 4. 2016

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

48.

Projekt „sub>urban.Reinventing the fringe.“ – účast na projektu – RM7/03850

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí posouzení projektu „sub>urban. Reinventing the fringe.“

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  souhlasit

s účastí statutárního města Brna, jako partnera v projektu „sub>urban. Reinventing the fringe.“ připravovaného městem Antverpami, v rámci výzvy operačního programu URBACT III

 

Ø  schválit

- posouzení projektu „sub>urban. Reinventing the fringe.“,

- spolupráci statutárního města Brna s partnery projektu uvedenými v posouzení projektu „sub>urban. Reinventing the fringe.“

- text Letter of Commitment (Závazné prohlášení partnera pro Fázi 2)

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

 

49.

Projekt „Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička“ − změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace – RM7/03803

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  vzít na vědomí

změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička“;

 

Ø  souhlasit

s podmínkami změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

50.

Projekt „Řízení ITI“ – žádost o dotaci – RM7/03834

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

 

- podání žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI“, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 27a tohoto zápisu;

 

- manuál realizace projektu „Řízení ITI“, který tvoří přílohu č. 27b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje

- Mgr. Kateřinu Fuxovou, vedoucí Referátu mezinárodních projektů a územní spolupráce Odboru implementace evropských fondů MMB, podpisem žádosti o podporu včetně povinných příloh a čestných prohlášení v ní obsažených;

- Mgr. Kateřinu Fuxovou, vedoucí Referátu mezinárodních projektů a územní spolupráce Odboru implementace evropských fondů MMB, k jednání s Řídícím orgánem Operačního programu Technická pomoc v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně žádostí o změnu, informací o pokroku v realizaci, průběžných zpráv o realizaci, závěrečné zprávy o realizaci včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených a zpráv o udržitelnosti projektu.

 

***

3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit

- dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI“,

- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc.

***

úkol č.: [R7/055/50]

zodpovídá: OIEF MMB                                   [3258]

termín: [2016-03-25]

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

51.

Návrh veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – zprostředkující subjekt ITI – RM7/03908

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  vzít na vědomí

žádost statutárního města Plzeň o stanovisko při výkladu novelizace zákona č. 248/2000 Sb.

 

Ø  schválit

veřejnoprávní smlouvu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve věci výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020;

 

Ø  souhlasit

s tím, že plnění úkolů dle této smlouvy nezakládá nárok na příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

 

Ø  uložit

Radě města Brna zajistit předložení návrhu na vydání souhlasu s uzavřením této smlouvy ve smyslu ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ministryni pro místní rozvoj.

 

T: bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy

 

Rada města Brna

v případě schválení veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvem města Brna

 

Ø  svěřuje

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Referátu Zprostředkující subjekt ITI pravomoc:

 

- rozhodovat o vznesení připomínek řídicímu orgánu Integrovaného regionálního operačního programu, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vůči návrhu příslušné části řídicí dokumentace, která má přímý dopad na způsob plnění úkolů dle této smlouvy, před vydáním řídicí dokumentace nebo jejích změn;

 

- konzultovat plnění povinností dle veřejnoprávní smlouvy a potenciálně sporné postupy vymezené v řídicí dokumentaci v případě nejasností;

 

- předkládat návrhy v souvislosti s plněním úkolů a povinností dle čl. IV veřejnoprávní smlouvy.

 

Ø  pověřuje

vedoucího Referátu Zprostředkující subjekt ITI k jednání s řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, v záležitostech souvisejících s výkonem práv a plněním povinností vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy a k podepisování dokumentů vztahujících se k výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

 

52.

Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt zateplení objektů Domova pro seniory Věstonická – RM7/03843

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje žádost o poskytnutí dotace z programu MPSV č. 113 313 na projekt „Zateplení Domova pro seniory Věstonická, Brno“ s finanční spoluúčastí města Brna do výše 5.551.480,- Kč, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti o dotaci a povinných příloh.

 

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se spolufinancováním projektu „Zateplení Domova pro seniory Věstonická, Brno“ do výše 5.551.480,- Kč v případě získání dotace z programu MPSV č. 113 313.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

−−

­­ pro

 pro

−−

pro

pro

−−

 

 

 

 

53.

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2016 – RM7/03879

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2016 − Národní divadlo Brno, příspěvková organizace; Městské divadlo Brno, příspěvková organizace; Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace; Divadlo Radost, příspěvková organizace; Filharmonie Brno, příspěvková organizace; Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace; Muzeum města Brna, příspěvková organizace; Dům umění města Brna, příspěvková organizace; Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. Odpisové plány tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro