Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna
 

ZÁPIS
o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/15
konaného od 8:00 hodin dne 2. února 2016, v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, včetně přijatých usnesení a protokolů o výsledcích hlasování
____________________________________________________

1.

Technický bod

Při jednání bylo přítomno 53 členů ZMB (viz prezenční listina).


Omluveni:

Ing. Pavel Urubek, Ing. Petr Kratochvíl, Mgr. Petr Hladík (od 13:30), Ing. Stanislav Juránek (do 9:00) a Ing. Martin Schwab (od 14:00).
Zasedání zahájil a řídil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál (dále jen primátor Ing. Petr Vokřál).

Jmenování zapisovatelek a pověření právní asistencí

Zapisovatelkami jednání byly jmenovány Martina Novotná a Nikol Šabratová, pracovnice Organizačního odboru MMB. Právní asistencí byly pověřeny JUDr. Jana Brabcová a JUDr. Hana Doležalová.

Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi Bc. Barbora Maťáková a Bc. Miloslav Humpolíček.

K hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu bylo přistoupeno bez rozpravy.
Hlasování je dále uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
Hlasování č. 1: 47 - 0 - 0

Schválení programu zasedání ZMB č. Z7/15

Primátor Ing. Petr Vokřál zdůvodnil tyto změny programu:
- stažení bodů:
7) Návrh na změnu v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna, doplnění návrhů na zvolení - ZM7/1049
12) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna - ZM7/0974
95) Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 600/2 s č. p. 331, p. č. 600/3 s č. p. 577, p. č. 600/4 se stavbou bez č. p./č. e., p. č. 605/14 s č. p. 576, p. č. 600/6, p. č. 600/1, p. č. 605/1, vše v k. ú. Ponava - ZM7/1020


Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že bod, který členové ZMB obdrželi jako bod 108) - "SPACE - Strategie pro lidi a kulturu v Evropě" - návrh na zapojení do projektu připravovaného městem Leedsem jako vedoucím partnerem" se k zařazení nenavrhuje a to z důvodu, že město Leeds nepodalo žádost, ve které mělo být město Brno partnerem. Dále upozornil, že jako bod 108) bude zařazen bod, který členové ZMB obdrželi jako bod 109) a jako bod 109) bude zařazen bod, který členové ZMB obdrželi jako bod 110).

- zařazení nových bodů:
108) Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1050
109) Návrh na zvolení zástupců statutárního města Brna do orgánů obchodní společnosti Veletrhy Brno, a. s. - ZM7/1052

V rámci Technického bodu vystoupili:

Bc. Roman Onderka, MBA - podal návrh ve znění: - "návrh na stažení z programu jednání bodů č. 6), 8), 13), 17), 18), 19), 20), 21), 29), 30), 31), 32), 34) z důvodu neprojednání ve Finančním výboru ZMB."

JUDr. Helena Sýkorová - upozornila, že Klub KSČM v ZMB bude mít připomínku ke Zprávě o bezpečnostní situaci na území města Brna a bude požadovat úpravu jedné části textu, která podle jejich názoru obsahuje zavádějící informace.

MUDr. Josef Drbal - požádal, zda by nově zařazovaný bod 108) byl projednán po ostatních pozemkových bodech a to za bodem 75).

Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že posledním pozemkovým bodem je bod 74), tedy bude hlasováno o zařazení projednávání bodu 108) po bodě 74).

Hlasování o zařazení projednávání bodu 108) po bodě 74):
Hlasování č. 2: 43 - 0 - 3


Hlasování o návrhu Bc. Romana Onderky, MBA, na stažení bodů z programu jednání:
Hlasování č. 3: 19 - 12 - 17

Tyto body nebyly staženy z programu jednání.

Hlasování o stažení bodů 7), 12) a 95) z programu jednání:
Hlasování č. 4: 42 - 1 - 0

Tyto body byly staženy z programu jednání.

Hlasování o zařazení bodu 108) a 109) na program jednání:
Hlasování č. 5: 40 - 0 - 3

Tyto body byly zařazeny na program jednání.

Hlasování o celém programu včetně stažení bodů, zařazení nových bodů a zařazení projednání bodu 108) po bodě 74):
Hlasování č. 6: 37 - 0 - 8

Schválený program jednání Z7/15:

1.

Technický bod

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8:30)

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru
(1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání předposlední bod jednání)

4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)
(2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)

5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/0955

6.

Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) - ZM7/0998

8.

Změna stanov Spolku pro GP ČR Brno, poskytnutí členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno, rozpočtové opatření - ZM7/0990

9.

Schválení členství statutárního města Brna ve spolku "Otevřená města, z. s.", rozpočtové opatření - ZM7/0963

10.

Schválení členství statutárního města Brna, městské části Brno-střed jako zakládajícího člena spolku "Otevřená města, z. s." - ZM7/1025

11.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM7/1000

13.

Rozpočtové opatření - neinvestiční příspěvek Kanceláři architekta města Brna, p. o. - ZM7/0981

14.

Poskytnutí neinvestičního transferu ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno, a Cyrilometodějské církevní ZŠ, Lerchova 65, Brno, na podporu projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" v období jeho udržitelnosti, který je realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZM7/0993

15.

Poskytnutí neinvestičního transferu ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol" - ZM7/0994

16.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT ČR v rámci dotačního programu v investiční oblasti "Podpora materiálně technické základny sportu" vyhlášeného MŠMT ČR pro rok 2016 - ZM7/1040

17.

Navýšení individuálních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016 organizacím poskytujícím zdravotnické služby, rozpočtové opatření - ZM7/0983

18.

Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0989

19.

Poskytnutí dotací dle vyhlášených dotačních programů v oblasti kultury v roce 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0999

20.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2016 (program I) - rozpočtové opatření - ZM7/0995

21.

Poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0992

22.

Uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2016 s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - ZM7/0996

23.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o. na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - ZM7/0985

24.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z. s. na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně - ZM7/0987

25.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně - ZM7/0986

26.

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně - ZM7/0982

27.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a STAREZ - SPORT, a. s. - ZM7/0988

28.

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Národního divadla Brno, příspěvkové organizace - ZM7/0957

29.

Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů - únor 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0997

30.

Projekt "Řízení ITI" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0969

31.

Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0970

32.

Projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0977

33.

Projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" - posouzení projektu - ZM7/0991

34.

Projekt "Zateplení ZŠ Laštůvkova" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0984

35.

Projekt "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I" - smlouva o partnerství - ZM7/0976

36.

Projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno-Řečkovice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0971

37.

Projekt "Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0973

38.

Projekt IPRM "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0972

39.

Záměr prodeje nebytových jednotek v domech Osová 2, 4, 6, 8 v Brně - ZM7/1003

40.

Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32 odst. 5 písm. o) - Prodej domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně pozemků - ZM7/1006

41.

Prodej podílu o velikosti 3448/115061 na pozemku p. č. 1843, k. ú. Královo Pole - Slovinská 45 - ZM7/1005

42.

Prodej pozemků p. č. 5897/4, p. č. 6490/4, p. č. 6490/5, k. ú. Bystrc - ZM7/1004

43.

Prodej pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole - ZM7/1002

44.

Prodej pozemků p. č. 749/1 a p. č. 750 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Šoustalova - ZM7/1029

45.

Prodej pozemků p. č. 573, p. č. 579 a p. č. 580, vše v k. ú. Lesná v ul. Hlohová - ZM7/1027

46.

Prodej pozemků p. č. 560/4, p. č. 562/9 a částí p. č. 562/1 v k. ú. Komárov - ZM7/1028

47.

Prodej pozemků p. č. 6474/3, 6476/31, 6476/59 v k. ú. Židenice - ZM7/1042

48.

Prodej pozemků p. č. 8954, 8957 v k. ú. Židenice - ZM7/1043

49.


Prodej pozemků p. č. 359/2, p. č. 360/2 a id. 1/4 pozemků p. č. 360/3, p. č. 363/3, p. č. 364/3 a p. č. 368 v k. ú. Trnitá - ZM7/1041

50.

Prodej pozemku p. č. 673/11 v k. ú. Jehnice při ul. Plástky - ZM7/1037

51.

Prodej pozemku p. č. 1801 v k. ú. Chrlice - ZM7/1033

52.

Prodej dvou částí pozemku p. č. 837/1, k. ú. Bystrc - ZM7/1032

53.

Prodej části pozemku p. č. 1363 v k. ú. Obřany v ul. Fryčajova - ZM7/1036

54.

Prodej části pozemku p. č. 487 v k. ú. Jehnice v ul. Lelekovická - ZM7/1035

55.

Prodej části pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Nedbalova - ZM7/1034

56.

Prodej pozemků p. č. 722/2, 724/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice, svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 724/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/1031

57.

Prodej a budoucí darování pozemků v k. ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO - ZM7/1026

58.

Změna usnesení ZMB č. Z6/032, bod č. 59 - Prodej pozemku p. č. 3676/2, k. ú. Královo Pole - ZM7/1001

59.

Změna části usnesení Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 48 - prodej části pozemku p. č. 2198/7 v k. ú. Bosonohy v ul. Křivánky - ZM7/1044

60.

Nabytí pozemku p. č. 1036/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM7/0946

61.

Nabytí pozemku p. č. 1045/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM7/0947

62.

Nabytí pozemku p. č. 3805/4 - o výměře 465 m2, v k. ú. Královo Pole pro akci "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - ZM7/0948

63.

Nabytí pozemků p. č. 1713/83 a 1713/84, oba v k. ú. Bystrc - ZM7/0962

64.

Nabytí pozemku p. č. 6265/12 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/0964

65.

Nabytí pozemku p. č. 1486/12 v k. ú. Komín - ZM7/0966

66.

Nabytí pozemků při ulici Podveská v k. ú. Komín - ZM7/0967

67.

Nabytí pozemků při ulici Letecká v k. ú. Líšeň - ZM7/0958

68.

Nabytí pozemku p. č. 5037/144 v k. ú. Líšeň - ZM7/0953

69.

Nabytí pozemku p. č. 88/7 v k. ú. Komárov - ZM7/0951

70.

Nabytí pozemků p. č. 310/3 a 317 v k. ú. Soběšice - ZM7/0954

71.

Nabytí pozemků p. č. 2540/58 a 2540/68, oba v k. ú. Líšeň - ZM7/0968

72.

Nabytí pozemku p. č. 1057/3 v k. ú. Černá Pole - ZM7/0952

73.

Nabytí pozemků p. č. 4767/337 a p. č. 4812/10, k. ú. Královo Pole - ZM7/1008

74.

Nabytí části pozemku p. č. 900/2 v k. ú. Zábrdovice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1015

108.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1050

75.

Budoucí nabytí pozemků v k. ú. Trnitá v návaznosti na plánovanou budoucí výstavbu veřejné dopravní a technické infrastruktury - lokalita Vlněna - ZM7/1045

76.

Nabytí komunikační stavby při ulici Podveská v k. ú. Komín - ZM7/0949

77.

Nabytí komunikační stavby při ulici Těžební v k. ú. Černovice - ZM7/0961

78.

Nabytí komunikační stavby při ulici Letecká v k. ú. Líšeň - ZM7/0960

79.

Nabytí komunikační stavby při ulici Jírova v k. ú. Líšeň - ZM7/0959

80.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 7608/2, 7623/47, 7623/68, 7623/167, 7623/183 v k. ú. Židenice z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a. s., svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady a MČ Brno-Židenice - ZM7/1030

81.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3706/11 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR - Správa nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci - ZM7/1009

82.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1536/25 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM7/1010

83.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Staré Brno, Ivanovice, Obřany, Bohunice a Bystrc z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1016

84.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1450/71 v k. ú. Komín a p. č. 6282/22 v k. ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR - ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/1018

85.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bystrc, Černovice, Komárov, Královo Pole, Žabovřesky a Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/1017

86.

Změna části usnesení Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna - bod č. 91, a bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1019

87.

Areál nedokončené Železniční polikliniky v Brně, k. ú. Štýřice - záměr nabytí privatizační jednotky s nemovitými věcmi tvořícími areál polikliniky do vlastnictví statutárního města Brna, souhlas s podmínkami Zakladatelského privatizačního projektu a Prohlášení nabyvatele - ZM7/1047

88.

Záměr směny části pozemku p. č. 2944/7 za část pozemku p. č. 2944/10, k. ú. Žebětín - Směna části pozemku p. č. 2944/7 a části pozemku p. č. 2944/10 oba v k. ú. Žebětín a zřízení věcného břemene - služebnosti k části p. č. 2944/7, k. ú. Žebětín a dohoda o ukončení soudního sporu sp. zn. 119 C 8/2013 o určení vydržení věcného břemene k části pozemku p. č. 2944/7, k. ú. Žebětín - ZM7/1051

89.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 392/20, 392/29, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458/7 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1024

90.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 1457/2, 1458, 1668 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1012

91.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 562/10 v k. ú. Komárov - ZM7/1013

92.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 833/21, 838, 839/1, 870/2, 870/4 v k. ú. Horní Heršpice - ZM7/1014

93.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 138/10, 138/11, 145/13 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1011

94.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 15/7, 16 v k. ú. Královo Pole - ZM7/1007

96.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 1833/3 v k. ú. Tuřany - ZM7/1021

97.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 9353/29, p. č. 9353/30 včetně stavby č. p. 16, p. č. 9353/31, p. č. 9353/75 a p. č. 9353/76 včetně stavby č. p. 2444 v k. ú. Líšeň - ZM7/1022

98.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 383 a p. č. 384 v k. ú. Židenice - ZM7/1023

99.

Budoucí zřízení služebnosti umístění a provozování mostu ev. č. BM-569 na pozemcích p. č. 580/1, 581/19 a 582/7 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Oprava mostu ev. č. BM-569 Bernáčkova přes Svratku" - ZM7/0965

100.

Žádost společnosti STAVOPROJEKTA - stavební firma, a. s., o prominutí úhrady smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků bez právního důvodu a o vrácení kauce - ZM7/1039

101.

Dodatek k plánovací smlouvě se společností STAVOS Brno, a. s., v souvislosti se stavbou "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa - 23 RD" - ZM7/1048

102.Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě "Obytný soubor Sadová - Na Výsluní, hlavní komunikace a inženýrské sítě" se společností BRNO Properties PROJECT 21 a. s. - ZM7/1038

103.

Protokol č. 22 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - ZM7/0980

104.

Protokol č. 54 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/0978

105.

Protokol č. 55 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/0979

106.

Změna části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/13 konaného dne 8. prosince 2015, bod 123 - ZM7/0956

107.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2016 - ZM7/0975

108.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1050 (po bodě 74)

109.

Návrh na zvolení zástupců statutárního města Brna do orgánů obchodní společnosti Veletrhy Brno, a. s. - ZM7/1052

Informativní zprávy:

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Bod byl zařazen na stanovenou dobu programu jednání v 8.30 hod.

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

Tento bod byl projednán jako předposlední bod programu.

4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Tento bod byl projednán jako poslední bod programu.

5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM7/0955

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 7: 43 - 0 - 1

6.

Odměňování neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů (nečlenů ZMB) - ZM7/0998

K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
Hlasování č. 8: 35 - 0 - 8

8.

Změna stanov Spolku pro GP ČR Brno, poskytnutí členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno, rozpočtové opatření - ZM7/0990

Rozprava:

RNDr. Mojmír Vlašín - dotázal se, kdo je členem Spolku pro GP ČR Brno, o jehož změnách se nyní bude hlasovat.

Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že členem spolku je statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Turistické informační centrum města Brna, p. o., a Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z. s. p. o.

RNDr. Mojmír Vlašín - na základě odpovědi Ing. Petra Vokřála, primátora, vznesl dotaz, proč v předloženém materiálu ve změně stanov jsou uvedeni pouze dva členové spolku. Domnívá se, že o změnách ve statutu musí rozhodovat všichni existující členové spolku.

Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že o statutu budou rozhodovat všichni 4 členové spolku. Nyní ZMB rozhoduje jako orgán jednoho z členů. Zástupce města Brna musí mít mandát pro hlasování v rámci členské schůze spolku.

RNDr. Mojmír Vlašín - dotázal se, proč v předloženém materiálu ve změně stanov na straně 3/5 je uveden JUDr. Michal Hašek, hejtman JMK, který není členem ZMB.

Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že je to návrh na změnu stanov, kterou bude podepisovat, jak hejtman Jihomoravského kraje, tak zástupce statutárního města Brna. V předloženém materiálu je uveden návrh změny článku stanov v plném znění.

RNDr. Mojmír Vlašín - dále se dotázal, proč ve změně stanov nejsou uvedeni statutární zástupci dalších dvou členů spolku.

Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že zde jsou uvedeni pouze členové výkonného výboru tohoto spolku, kterými jsou zástupce statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

RNDr. Mojmír Vlašín - vznesl dotaz, zdali další členové spolku nemají své zástupce ve výkonném výboru.

Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že ve výkonném výboru nemají další členové spolku své zástupce, ale na členské schůzi spolku, což je nejvyšší orgán spolku, jsou zastoupeni a mají plné hlasovací právo.

RNDr. Mojmír Vlašín - sdělil, že se domnívá, že by ZMB mělo hlasovat o změně stanov pouze za město Brno nikoliv za Jihomoravský kraj.

Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že v ZMB se hlasuje o návrhu změny stanov pouze za město a tato změna vyplývá z požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) a to zejména o tom, aby se do textu stanov doplnilo, že se jedná o podporu rozvoje sportu.

Dále se k projednávanému bodu opakovaně vyjádřil RNDr. Mojmír Vlašín a na jeho vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.

Martin Říha - dotázal se, jak to bylo s podpisem smlouvy o založení spolku. Uvedl, že obdržel odpověď, že to bylo v pořádku, ale dle jeho názoru tomu tak není, protože nebyl vyjasněn zalistovací poplatek za doby minulé. Dále se dotázal, o kolik se navýší zalistovací poplatek na příští roky. Konstatoval, že z médií zjistil, že navyšování poplatku má uhradit dluhy z minulých let, což dle jeho názoru poškozuje město Brno a další účastníky ve spolku. Sdělil, že pokud se schvalují pozměněné stanovy a Turistické informační centrum města Brna, p. o., se stalo jedním z členů spolku, tak by stanovy měly být změněny i s touto úpravou.

Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že to, že je Turistické informační centrum města Brna, p. o., členem spolku už je zaregistrováno. Co se týká podmínek, tak v rámci jednání došlo mezi MŠMT ČR a společností Dorna Sports, S. L. (dále jen Dorna), k dohodě, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy mu sdělila, že záležitost poplatků z minulých let byla narovnána. Co se týká navýšení zalistovacího poplatku, tak se nyní schvaluje změna statutu právě proto, aby MŠMT ČR mohlo adekvátním způsobem doplnit dotace tak, aby dokrylo navýšení zalistovacího poplatku, tzn., že město Brno nebude zásadním způsobem financovat navýšení zalistovacího poplatku.

Martin Říha - dotázal se, zda se změnou stanov bude možné podporovat i jiné aktivity například závody superbike.

Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že je možné, že spolek bude jednat s Dornou, respektive s její dceřinou společností o přivedení závodů superbike do města Brna. Sdělil, že je to teoretická možnost, nicméně v letošním roce to nepřipadá v úvahu.

Ing. Jaroslav Kacer - dotázal se, v jaké fázi se nachází dohoda o tzv. SGEI (Služby obecného hospodářského zájmu).

Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že spolek dostal pověření k organizaci pro rok 2016, tzn. pro rok 2016 je to plně zapojeno. Pro další roky MŠMT žádalo o tzv. notifikaci, tzn., podle výsledku této notifikace bude upřesněno, zda se bude i nadále jednat o SGEI či nikoli.

MUDr. Josef Drbal - reagoval na vystoupení RNDr. Mojmíra Vlašína.

RNDr. Mojmír Vlašín - požádal, zda by v průběhu projednávání bodu 2) - Dotazy, připomínky a podněty občanů mohl obdržet informaci podepsanou od zástupce Dorny, která by potvrzovala, že dluhy z minulých let způsobené společností Automotodrom Brno, a. s., považuje za uhrazené. Uvedl, že tento dokument považuje za zcela zásadní pro založení spolku, tak to bylo ZMB schváleno a domnívá se, že tento bod nebyl naplněn a spolek byl založen v rozporu s usnesením ZMB.

Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že zmiňovaný závazek byl vyřešen a ZMB neschválilo, že je potřeba předložit podepsanou informaci od Dorny. Jde o vyřešení sporu mezi společnostmi Automotodrom Brno, a. s., a Dorna, respektive jde o dohodu mezi MŠMT ČR a Dornou.

Ing. Petr Vokřál, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu, aby mohl být zahájen bod 2) - Dotazy, připomínky a podněty občanů.

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

Jiří Střechovský

 • sdělil, že město Brno má velkou kuriozitu, o které málokdo ví a to je zahrádkářská kolonie v intravilánu, kde se uprostřed města pěstuje mrkev. Dle jeho názoru je neekonomické, aby se na pozemku v ceně 5 - 6 tisíc korun pěstovala mrkev pro pár zahrádkářů, když na hranici extravilánu je možné hyposervisem koupit pozemky, kde může být tolik zahrádkářů, kolik bude mít zájem a město to nebude stát ani korunu a bude to mít za 5 let zaplaceno. Pozemky uprostřed města se pronajímají přibližně za 5 korun, přičemž cena pozemku je 5 tisíc korun, tzn., že se tento pronájem vyúročí za tisíc let bez inflace a s nulovým úrokem. Dále uvedl, že je neregulérní a protizákonné, že žádná kolonie zahrádkářů nemá podle zákona vypracovaný a schválený plán odpadového hospodářství. Je pozoruhodné a zarážející, že to vůbec nezajímá hygienu ani Odbor životního prostředí MMB. Žádná městská část, která má pozemky zahrádkářů svěřeny nemá potvrzení od zahrádkářských kolonií, že tento odpad vyváží. Domnívá se, že je to proti zákonu a požádal Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, aby se touto záležitostí zabýval.

  /Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - domnívá se, že zahrádky stejně jako parky ve městě Brně plní svou nezastupitelnou funkci. Odpady se město Brno bude zabývat v první polovině tohoto roku, protože Jihomoravský kraj nedávno schválil krajský plán odpadového hospodářství a na něj musí navázat plán odpadového hospodářství města Brna, který se bude zpracovávat v první polovině tohoto roku. I tato záležitost bude muset být v plánu řešena. Upozornil, že zahrádkáři nejsou firmy, ale soukromé osoby a na ně se vztahují vyhlášky města Brna jako na kohokoli jiného./
  /Martin Říha, předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město a člen ZMB - sdělil, že se zahrádkáři řídí platnou vyhláškou o odpadech a hospodaření s odpady upravují řády jednotlivých základních organizací./

  N. N.

 • vyjádřila se k bodu 39) dnešního zasedání ZMB a sdělila, že MMB jim před 4 lety nabídl privatizaci domu Osová v MČ Brno-Starý Lískovec jako celku, tzn., bytové i nebytové prostory, nicméně městská část se postavila proti privatizaci nebytových prostor přesto, že jim bylo za tímto účelem znalcem zpracováno prohlášení vlastníka. Byla vydána první výjimka z pravidel privatizace s odůvodněním, že městská část nebytové prostory potřebuje, přitom v dalších neprivatizovaných domech byly tyto nebytové prostory stále volné. Na tehdejším ZMB vystoupilo mnoho nájemníků a žádalo pokračování privatizace, o přestávce došlo k poradě zastupitelů stran a následně byla výjimka potvrzena. Za dva roky poté byly domy převedeny na nájemníky, ale bez nebytových prostor. Důvodem byla rozepře mezi starostou Mgr. Vladanem Krásným a exstarostou Petrem Hudlíkem. Požádala vedení města, aby uzavřelo tuto nešťastnou a diskriminující záležitost, aby i jim byly nebytové prostory, jako doposud ve všech domech, převedeny do vlastnictví.

  Petr Hudlík

 • potvrdil slova Naděždy Novotné, vyjádřil se k zamítnuté privatizaci nebytových prostor a dále k předraženým zakázkám v MČ Brno-Starý Lískovec. Sdělil, že mu k privatizaci nebytových prostor bylo minulým vedením města sděleno, že si má počkat na jiné vedení městské části, protože důvod je politický a požádal, aby s touto záležitostí MMB něco udělal.

  Lenka Malá

 • vyjádřila se k fungování radnice v MČ Brno-Starý Lískovec a k předraženým zakázkám této městské části a požádala, aby se organizování předražených zakázek v MČ Brno-Starý Lískovec zastavilo.

  Bronislava Bursáková, předsedkyně společenství vlastníků jednotek Svatopluka Čecha 99

 • požádala o stažení bodu 43) z programu dnešního jednání a to z důvodu, že se domnívá, že se jedná o nezákonný prodej, protože tyto pozemky jsou nabízeny bytovému družstvu, které v současné době není vlastníkem nemovitosti. Uvedla, že několikrát žádali o to, aby tyto pozemky byly nabízeny bytovému společenství vlastníků jednotek. Z důvodu nečinnosti Bytového odboru MMB došlo k prodlevě v přistoupení k podpisu kupní smlouvy pozemku bytovému družstvu. Upozornila také na několika násobné navýšení nabízené ceny pozemků.

  Jan Levíček, starosta MČ Brno-Ořešín

 • sdělil, že již více než rok se na Sněmech starostů vedou debaty ohledně přípravy nového územního plánu města Brna. Ukazuje se, že šance, že město Brno bude kompletně paralyzováno po roce 2020 neexistencí územního plánu, každým dnem stoupá. Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, na jednání Sněmu starostů konstatoval, že pořizování územního plánu se děje v přenesené působnosti a veškerá rozhodnutí se dějí v kolektivních orgánech, kterými jsou RMB a ZMB. Jinými slovy, že za případné problémy jsou odpovědní, buď úředníci, anebo všichni členové ZMB. Tento postoj některé starosty zarazil, a proto si nechali zpracovat právní rozbor, ze kterého vyplývá, že Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, sice možná nemá hmotněprávní odpovědnost, ale má odpovědnost občanskoprávní, politickou a pravděpodobně i trestněprávní. Vyzval Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, aby na tomto zasedání ZMB veřejně deklaroval, že osud města Brna mu není lhostejný, a že si je vědom toho, že neexistence územního plánu je pro město katastrofa, a že z pozice odpovědného náměstka a zejména z pozice zodpovědného politika přijímá plnou politickou odpovědnost za to, že město Brno bude mít k 31. 12. 2020 platný územní plán.

  /Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - sdělil, že na Sněmu starostů zazněly informace, že návrh na to, jakým způsobem se bude postupovat ze strany města, aby město Brno mělo i po roce 2020 platný územní plán projednávala RMB v listopadu loňského roku a uložila Odboru územního plánování a rozvoje MMB, učinit některé kroky do konce ledna s tím, že materiál bude znovu předložen RMB v polovině února a na Sněmu starostů se vedla diskuze a jasně zaznělo, a bylo na jeho návrh navrženo, aby byl tento materiál zařazen do programu jednání příštího Sněmu starostů./

  Petr Hudlík

 • vyjádřil se k ceně za pronájem nebytových prostor a v té souvislosti upozornil na podporu podnikání.

  Pavel Suchomel

 • vyjádřil se k činnosti Městské policie Brno.
 • 8.

  Změna stanov Spolku pro GP ČR Brno, poskytnutí členského příspěvku Spolku pro GP ČR Brno, rozpočtové opatření - ZM7/0990
  - pokračování


  Pokračování v rozpravě:

  Martin Říha - uvedl, že se domnívá, že v usnesení ZMB bylo dáno, že smlouva bude podepsána po vyřešení a vyjasnění úhrady dluhů z minulých let. Konstatoval, že předpokládal, že tato záležitost bude vyřešena nějakou písemnou dohodou, na základě které budou podepsány stanovy spolku.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že město Brno nemůže vstupovat do vztahu vyřešení. Konstatoval, že pokud bude Martin Říha trvat na písemné informaci od Dorny, tak si ji pokusí vyžádat, nicméně se jedná o vztah mezi společnostmi Dorna, Automotodrom Brno, a. s., a MŠMT ČR.

  Martin Říha - mimo jiné sdělil, že pro Klub KSČM v ZMB je nepřijatelné, aby dluhy za soukromý subjekt platili všichni daňoví poplatníci.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že město Brno nevstupuje do dluhu, pokud vznikne společnosti Automotodrom Brno, a. s., z jakékoliv jiné činnosti s výjimkou závazku, které stát přijal v roce 2014 a v roce 2015 z veřejných rozpočtů. Toto jsou jediné závazky, které byly zohledněny. Dorna sdělila, že pokud obdrží finanční prostředky, které v minulosti byly přislíbeny z veřejných rozpočtů, nemá dalších výhrad. Na dalších závazcích se spolek, respektive žádný veřejný rozpočet, nebude podílet.

  Martin Říha - požádal o písemné vyjádření od Dorny.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že se pokusí si jej vyžádat, nicméně nemůže nic garantovat.

  RNDr. Mojmír Vlašín - připojil se k Martinu Říhovi a také požádal o písemné vyjádření od Dorny jako člen Kontrolního výboru ZMB. Domnívá se, že chtít potvrzení od věřitele, že dluhy byly splaceny, je naprosto legitimní a bez toho nemůže ZMB o tomto dále jednat. Dle jeho názoru, je spolek nelegitimní a je založen protiprávně.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že společnosti Automotodrom Brno, a. s., a Dorna jsou dva privátní subjekty, které mezi sebou mají nějaké obchodní vztahy. Vztahy narušovaly pouze přísliby z veřejných rozpočtů z minulosti, které byly narovnány. Všechny jiné záležitosti nemohou mít vliv na fungování spolku. Spolek má smluvní vztah s Dornou nikoliv se společností Automotodrom Brno, a. s., a pokud je nějaký vztah mezi společnosti Automotodrom Brno, a. s., a Dorna, tak si jej musí vyřešit tyto privátní subjekty mezi sebou. Pro organizaci Moto GP jejich vztahy nemají vliv, Dorna přesto sdělila, že tyto vztahy má narovnány. Oganizátorem Moto GP v roce 2016 a letech následujících je Spolek pro GP ČR Brno založený mezi Jihomoravským krajem, něstem Brnem, Turistickým informačním centrem města Brna, a. s., a Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava, z. s. p. o.

  Mgr. Libor Šťástka - dotázal se RNDr. Mojmíra Vlašína, který byl ZMB nominován do dozorčí rady společnosti Automotodrom Brno, a. s., zda se již konala schůze valné hromady a jestli už byl do dozorčí rady zvolen. Pokud ano, dotázal se, jaké má z toho dojmy, a jaké stanovisko prezentoval na úvodním setkání a pokud neproběhla schůze valné hromady, dotázal se, kdy se má tato valná hromada konat, a kdy bude zvolen.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že schůze valné hromady se ještě nekonala a RNDr. Mojmír Vlašín nebyl ustanoven do funkce člena dozorčí rady.

  RNDr. Mojmír Vlašín - sdělil, že do funkce člena dozorčí rady nemůže být zvolen, protože tam již zvolen byl, může být pouze potvrzen nebo nepotvrzen valnou hromadou. Navrhl, aby do doby, než členové ZMB obdrží písemné potvrzení, že Dorna vidí své dluhy za uhrazené, členové ZMB o tomto bodě nehlasovali a podal návrh na stažení tohoto bodu z programu jednání.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - konstatoval, že RNDr. Mojmír Vlašín byl do funce člena dozorčí rady nominován, nicméně jmenovat jej může pouze valná hromada společnosti Automotodrom Brno, a. s.

  Hlasování o návrhu RNDr. Mojmíra Vlašína o stažení tohoto bodu z programu jednání:
  Hlasování č. 9: 22 - 14 - 13

  Tento bod nebyl stažen.

  Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
  Hlasování č. 10: 29 - 3 - 10

  9.

  Schválení členství statutárního města Brna ve spolku "Otevřená města, z. s.", rozpočtové opatření - ZM7/0963

  U tohoto bodu probíhala současně rozprava i k bodu 10) - Návrh na schválení členství statutárního města Brna, městské části Brno-střed jako zakládajícího člena spolku "Otevřená města, z. s.", protože tyto body spolu souvisí.


  Rozprava:

  Ing. Oliver Pospíšil - dotázal se, zda existuje odhad toho, co město Brno ušetří, pokud bude spolupracovat v rámci spolku "Otevřená města, z. s." Vznesl dotaz, zda existují nějací zvláštní zájemci o členství v tomto spolku kromě MČ Brno-střed. Dále se dotázal, proč členský příspěvek 600 tisíc korun nebyl v návrhu rozpočtu na rok 2016 vzhledem k tomu, že je to programová priorita koalice.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - odpověděl, že finanční prostředky, které město Brno ušetří, vyčísleny nejsou. Jde pouze o hrubé odhady, nicméně je předpoklad, že se finanční prostředky městu vrátí zpět. Schválené členství již mají Praha 6 a 7, Nové město na Moravě a další menší obce. Čeká se ještě na 5 nebo 6 obcí, které se chtějí stát zakládajícími členy. Po založení se mohou přidat ještě další obce. Sdělil, že vedení města počítalo s částkou na zaplacení členství již v rozpočtu. Tato částka byla v rezervě.

  Ing. Oliver Pospíšil - reagoval na vystoupení Mgr. Jiřího Ulipa a dotázal se k bodu 10) - Návrh na schválení členství statutárního města Brna, městské části Brno-střed jako zakládajícího člena spolku "Otevřená města, z. s.", zda tato městká část po vstupu do spolku bude platit také členské příspěvky, které jsou 1,50 Kč na jednoho občana, a tedy se za některé občany města Brna zaplatí 3,00 Kč.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - odpověděl, že MČ Brno-střed bude platit členské příspěvky, ale za tyto občany se nebude platit dvakrát. Vezme se území, které se překrývá a příspěvek i hlasovací právo se bude dělit na polovinu.

  Mgr. Libor Šťástka - dotázal se, kolik ročně bude stát účast města Brna a MČ Brno-střed v daném spolku. Sdělil, že město Brno do konce funkčního období zaplatí za členství v tomto spolku 1.800.000 Kč a dotázal se, zda je zhruba spočítáno, jestli se tento členský příspěvek podaří městu Brnu ušetřením získat zpět. Uvedl, že v předloženém usnesení a v zakládací listině spolku jsou uvedeny některé fyzické osoby a požádal, zda by mohly být krátce představeny, a zda by mohlo být uvedeno, jestli jsou členové nějaké politické strany nebo hnutí.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - sdělil, že MČ Brno-střed má 80 - 90 tisíc obyvatel, tzn., že celková částka členského příspěvku města Brna bude stále 600 tisíc korun, nicméně část z nich bude platit MČ Brno-střed.

  Mgr. Libor Šťástka - reagoval na vystoupení Mgr. Jiřího Ulipa, člena RMB.

  Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB - uvedla, že v předloženém materiálu je uvedeno sídlo spolku Brno a dotázala se, jaká bude přesná adresa spolku.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - odpověděl, že s největší pravděpodobností bude spolek sídlit v sídle Magistrátu města Brna. V této fázi stačí pouze Brno, jako sídlo.

  Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB - dotázala se, zda se v tuto chvíli schvaluje pouze návrh stanov a ostatní bude teprve upřesněno, tzn., zatím se neví, kde a jak spolek bude fungovat, kde budou jeho prostory, a kolik bude mít zaměstnanců.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - uvedl, že je třeba pouze fyzická adresa sídla, žádné kanceláře a prostory se neplánují, vše bude online.

  Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB - uvedla, že se pozastavila nad tím, že je ve stanovách spolku uvedeno, že "Veřejnost má k jednání přístup jako pozorovatel, neusnese-li se orgán na neveřejném jednání" s ohledem na to, že se předpokládá otevřenost spolku. Sdělila, že předpokládá, že Bc. Marcel Kolaja a Ladislav Nešněra jsou zástupci města Brna ve spolku a dotázala se, zda by členové ZMB mohli obdržet jejich profesní životopis nebo zda by se mohli představit, vzhledem k tomu, že ZMB souhlasí s jejich jmenováním.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - sdělil, že je třeba rozlišit orgány spolku a osoby, které budou město Brno zastupovat. Uvedl, že životopisy zmiňovaných osob rád dodá, nicméně se domnívá, že jsou zveřejněny na internetových stránkách "Otevřená města".

  Ing. Petr Vokřál, primátor - mimo jiné uvedl, že zmiňované osoby jsou nominanty základních členů, a že s tím, aby členové ZMB obdrželi jejich životopisy, nemá problém, ale těžko může výbor spolku objíždět všechny základní členy.

  Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB - sdělila, že mluvila o členech, které nominuje město Brno, a že přepokládá, že to jsou Bc. Marcel Kolaja a Ladislav Nešněra. Mimo jiné konstatovala, že si ve stanovách spolku přečetla, že spolek nakládá s majetkem a má možnost zakládat další právnické osoby a dotázala se, co je tímto myšleno a sledováno.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - upřesnil, že zástupcem v tomto spolku za město Brno je on a jeho zástupcem je Ing. Pavel Staněk, člen RMB. Ti, co již byli nominováni do orgánů spolku, nejsou nominováni za město Brno.

  Mgr. Libor Šťástka - požádal o upřesnění, zdali spolek nebude vynakládat provozní náklady na mzdy. Dále uvedl, že ve stanovách spolku je uvedeno, že pokud bude spolek v likvidaci, tak jeho majetek přejde na spolek obdobného charakteru a požádal o upřesnění, kam majetek spolku půjde, pokud spolek zanikne. Dotázal se, jak mají členové ZMB souhlasit se jmenováním Bc. Marcela Kolaji a požádal, aby se přestavil a sdělil členům ZMB svoji vizi v rámci projednávaného spolku.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - odpověděl, že odměňování členů orgánů spolku se zatím neplánuje, nicméně nemůže předjímat, na čem se členové po založení spolku dohodnou. Domnívá se však, že to není třeba. Konstatoval, že Bc. Marcel Kolaja není na jednání ZMB přítomen, ale že jeho životopis "nasdílí".

  Martin Říha - uvedl, že nevidí důvod, proč by MČ Brno-střed měla přispívat na členství v tomto spolku.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - reagoval na vystoupení Martina Říhy.

  Ing. Hana Kašpaříková - sdělila, že Ladislav Nešněra je členem Komise Smart City RMB, a že Bc. Marcel Kolaja je členem Komise informatiky a otevřenosti radnice RMB.

  Mgr. Libor Šťástka - nepřijde mu vhodné, že zástupce, s jehož nominací mají členové ZMB souhlasit, není na jednání ZMB přítomen. Znovu poukázal na článek 10.8 stanov spolku a citoval jej: "V případě likvidace převede likvidátor likvidační zůstaten na nevýdělečnou a veřejně prospěšnou právnickou osobu soukromoprávní povahy se sídlem v ČR s podobnými cíli jako má spolek." Dotázal se, na jaký typ právnické osoby by se tento spolek a jeho aktiva převedly.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - reagoval na vystoupení Mgr. Libora Šťástky.

  Ing. Jaroslav Kacer - upozornil, že jedním z přizvávaných hostů na Komisi Smart City RMB je Ladislav Nešněra. a že tento materiál v této komisi projednáván nebyl.

  Mgr. Libor Šťástka - znovu se dotázal, kdo může být potenciálním subjektem, na který budou aktiva převedena. Přišlo by mu logické, pokud by stanovy obsahovaly ustanovení, že v případě likvidace budou zbylá aktiva poměrnou částí rozdělena na základní členy.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - sdělil, že je to logická myšlenka, a že až bude první zasedání spolku, bude iniciovat změnu stanov, aby tam zmiňovaná připomínka byla zohledněna, že by se zbytek aktiv poměrným způsobem rozdělil mezi členy.

  Ing. Pavel Staněk, člen RMB - uvedl, že tento materiál byl dvakrát projednáván na Komisi informatiky a otevřenosti radnice RMB a už v průběhu jednání bylo upozorněno, že stanovy mají některá nešťastná ustanovení. Vzhledem k tomu, jaké město Brno bude mít ve spolku postavení a vzhledem k tomu, že jej bude zastupovat člen ZMB, se vedení města domnívá, že zmiňované změny stanov budou prosaditelné. Nepreferoval by však možnost tento bod z programu stáhnout a pověřit zástupce, aby se podíleli na znovu zorganizování ustavující konference, aby změny ve stanovách byly provedeny před tím, než bude spolek ustanoven.

  Ing. Oliver Pospíšil - sdělil, že využil internetu, aby se něco dozvěděl o Bc. Marcelu Kolajovi a uvedl o něm několik informací. Dále navrhl stažení tohoto bodu z programu jednání, aby se vylepšily náležitosti stanov.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že stanovy teď nemohou být změněny, protože všichni základní členové hlasují o textu stanov tak, jak je předložen. V tomto okamžiku se mohou stanovy schválit tak, jak jsou a mohou se pověřit zástupci, aby další jednání směřovala správným směrem.

  Hlasování o návrhu Ing. Olivera Pospíšila na stažení tohoto bodu z programu jednání:
  Hlasování č. 11: 20 - 10 - 18

  Tento bod nebyl stažen.

  Pokračování v rozpravě:

  Jiří Hráček - dotázal se, k čemu městu Brnu bude členství v tomto spolku.

  Ing. Pavel Staněk, člen RMB - reagoval na vystoupení Jiřího Hráčka a sdělil, že tento spolek je platformou, která může a bude připravovat software, který městu Brnu i ostatním městům chybí a bude jej připravovat za úplně jiných cenových podmínek a v jiné kvalitě, než je připravují komerční subjekty na konkrétní zakázky.

  Mgr. Libor Šťástka - znovu se vyjádřil k chybám ve stanovách spolku a sdělil, že pro Klub ODS v ZMB není článek 10.8 hlasovatelný. Dále mimo jiné uvedl, že by pochopil, kdyby Mgr. Jiří Ulip, člen RMB, navrhl změnu usnesení například, že ZMB schvaluje, ale zároveň ukládá zástupcům Mgr. Jiřímu Ulipovi, členu RMB, a Ing. Pavlu Staňkovi, členu RMB, prosadit změnu stanov spočívající, například ve změně nebo vypuštění článku 10.8 nebo zakotvení zásady, že členové spolku nebudou odměňováni.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - podal 1. návrh usnesení ve znění: "ZMB ukládá Mgr. Ulipovi, členu RMB, zajistit projednání připomínek vznesených na zasedání ZMB Z7/15 na nejbližší členské schůzi spolku." Dále konstatoval, že se do usnesení může dát připomínka Mgr. Libora Šťástky, týkající se poměrného rozdělení aktiv spolku.

  Dále se k projednávanému bodu vyjádřil Jiří Hráček a na jeho vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.

  Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB - sdělila, že na internetových stránkách spolku je již výbor prezentován a za město Brno za samosprávu je tam uveden Bc. Marcel Kolaja a za MČ Brno-střed Svatopluk Bártík. Dále uvedla, že se nikde nedočetla, kde nebo kdo je do těchto funkcí za město Brno nominoval. Mimo jiné uvedla, že se hovoří o tom, že spolek bude vypracovávat nějaký software, překvapilo ji však, že už teď se na internetových stránkách spolku píše, že některé projekty bude vyvíjet společnost Datlab, s. r. o.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - uvedl, že to nejsou zástupci, pouze je tam uveden kontakt na osoby, které se touto záležitostí v samosprávě zabývají. Nejsou to oficiální zástupci.

  Mgr. Petr Hladík - sdělil, že by bylo vhodnější, kdyby RMB na základě této diskuze následně formulovala připomínky a Mgr. Jiří Ulip, člen RMB, nebo Ing. Pavel Staněk, člen RMB, je prosazovali na členské schůzi. Vzhledem k tomu, že ve spolku bude mít město Brno většinu, je předpoklad jejich prosazení.

  MUDr. Josef Drbal - uvedl, že se na jedné straně ví, že text stanov se nemůže změnit, protože to není v kompetenci ZMB, ale zároveň se samospráva musí nějak vyjádřit. Navrhl, aby ZMB schválilo pouze záměr a neřešilo teď text stanov.

  Mgr. Libor Šťástka - mimo jiné sdělil, že by návrh MUDr. Josefa Drbala byl jistě přínosem.

  Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB - uvedla, že vzhledem k tomu, že tento projekt hovoří o otevřenosti a trasparentnosti a přístupu všech občanů, tak se domnívala, že spolek bude muset vysoutěžit nějakého dodavatele, nicméně na internetových stránkách spolku se dočetla, že projekt budou realizovat společnost Datlab, s. r. o., Centrum aplikované ekonomie, o. s., a Oživení, o. s. Dotázala se, jak je možné, že už se dopředu ví, kdo tento projekt bude realizovat.

  Mgr. Jiří Ulip - sdělil, že to, že se někdo projetku účastní, neznamená, že jej bude vyvíjet.

  Dále opakovaně vystoupila Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB, a na její vystoupení reagoval Mgr. Jiří Ulip, člen RMB.

  Ing. Jaroslav Kacer - podal návrh usnesení, který nadnesl MUDr. Josef Drbal.

  Ing. Petr Vokřál, primátor, přerušil projednávání tohoto bodu a bodu 10), s tím, že se bude pokračovat v programu jednání a po přestávce se tyto dva body projednají.

  11.

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM7/1000

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 12: 42 - 0 - 0

  13.

  Rozpočtové opatření - neinvestiční příspěvek Kanceláři architekta města Brna, p. o. - ZM7/0981

  Rozprava:

  doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - uvedl, že důvodová zpráva předloženého materiálu je, dle jeho názoru, nedostačující, protože neobsahuje ani náznak rozvahy o využití 10 milionů korun. Požádal Ing. Petra Vokřála, primátora, o naznačení struktury využití 10 milionů korun.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - sdělil, že v době, kdy se schvaloval rozpočet města Brna na rok 2016, nemohla být tato položka vytvořena, protože tato organizace ještě neexistovala. Finanční prostředky se pouze převádí z položky "Nespecifikované rezervy". Konkrétní rozpočet činnosti této organizace na rok 2016 v tuto chvíli předložit nelze, protože tato organizace v tuto chvíli nemá žádné zaměstnance ani svého ředitele, a proto jej nemá kdo předložit. Ve chvíli, kdy bude mít ředitele, bude muset tato organizace rozpočet připravit a předložit ho RMB.

  Mgr. Libor Šťástka - reagoval na vystoupení Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, a sdělil, že se domnívá, že musí mít spočítáno, proč zrovna 10 milionů korun se této příspěvkové organizaci poskytuje. Dle jeho názoru rozpočet této příspěvkové organizace existuje a nechápe, proč není součástí předloženého materiálu. Mimo jiné uvedl, že logickým postupem je tento bod odložit a zadat úkol Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., náměstku primátora, aby byl rozpočet alespoň v hrubých rysech členům ZMB předložen tak, aby se mohli seznámit s tím, na co je těch 10 milionů korun třeba a podal návrh usnesení.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - sdělil, že za rozpočet organizace je odpovědný ředitel, tzn., že ho předkládá ředitel nikoliv náměstek primátora. Dále mimo jiné uvedl, že odhad, na základě kterého byla do nespecifikované rezervy rozpočtu zařazena tato částka, byl součástí materiálu, který se týkal založení této organizace. Odhad vyplývá z předpokládaného počtu 10-15 zaměstnanců.

  Mgr. Libor Šťástka - uvedl, že se ví, že 10 milionů korun půjde na personální náklady a požádal Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, zda by mohl upřesnit další výdaje této organizace.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že odhad struktury rozpočtu byl předmětem již projednaného materiálu.

  Mgr. Libor Šťástka - domnívá se, že to bylo uvedeno pouze v důvodové zprávě materiálu a byly v něm odkazy, že se vedení města dopracovalo k tomu, že hrubý odhad ročních nákladů je 10 milionů korun, ale žádný rozpočet v něm uveden nebyl.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - navrhl doplnění předloženého usnesení.

  Hlasování o návrhu usnesení Mgr. Libora Šťástky -
  "ZMB odkládá schválení rozpočtového opatření spočívajícího v přesunu rezervy běžných výdajů Odboru územního plánování a rozvoje MMB ve výši 10 milionů korun do provozního příspěvku nově zřízené příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna, p. o."
  "ZMB požaduje předložení návrhu rozpočtu výše uvedené příspěvkové organizace pro rok 2016 za účelem posouzení předpokládaných nákladů na její činnost a ukládá Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., příslušnému náměstkovi primátora města Brna, předložit návrh rozpočtu Kanceláře architekta města Brna, p. o., do nejbližšího zastupitelstva":
  Hlasování č. 13: 13 - 14 - 16

  Tento návrh usnesení nebyl přijat.

  Hlasování o návrhu usnesení Ing. Petra Vokřála, primátora - "ZMB bere na vědomí skutečnost, že ředitel příspěvkové organizace Kancelář architekta města Brna, p. o., předloží ZMB finální verzi rozpočtu příspěvkové organizace KAM, p. o., pro rok 2016":
  Hlasování č. 14: 34 - 2 - 1

  Tento návrh usnesení byl přijat.

  Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
  Hlasování č. 15: 29 - 3 - 9

  14.

  Poskytnutí neinvestičního transferu ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno, a Cyrilometodějské církevní ZŠ, Lerchova 65, Brno, na podporu projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" v období jeho udržitelnosti, který je realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZM7/0993

  Rozprava:

  JUDr. Helena Sýkorová - požádala o oddělené hlasování o odrážkách v části schvaluje.

  Hlasování o prvním odstavci předloženého usnesení v části schvaluje:
  Hlasování č. 16: 46 - 0 - 1

  Tato část usnesení byla přijata.

  Hlasování o druhém odstavci předloženého usnesení v části schvaluje:
  Hlasování č. 17: 36 - 4 - 4

  Tato část usnesení byla přijata.
  Hlasování o zbývající části předloženého usnesení:
  Hlasování č. 18: 35 - 0 - 2

  15.


  Poskytnutí neinvestičního transferu ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. na zajištění projektu "Síť brněnských otevřených škol" - ZM7/0994

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 19: 43 - 0 - 0

  16.

  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT ČR v rámci dotačního programu v investiční oblasti "Podpora materiálně technické základny sportu" vyhlášeného MŠMT ČR pro rok 2016 - ZM7/1040

  Rozprava:

  Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora - podala návrh na změnu usnesení předloženého materiálu: nahradit text "ZMB bere na vědomí ..." textem "ZMB schvaluje ...". Sdělila, že na MŠMT ČR měla být podána dotace do konce ledna a projednána ZMB. ZMB v lednu nezasedalo, proto bylo ex post navrženo usnesení Odborem školství mládeže a tělovýchovy MMB tak, jak je předloženo.

  Ing. Jaroslav Kacer - uvedl, že by mělo být do pozměného usnesení doplněno, že "ZMB schvaluje podání žádosti ..., která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení a žádost, která začíná na straně 2/7 předloženého materiálu by měla být touto přílohou. Dále se dotázal, proč byl vybrán plavecký stadion za Lužánkami.

  Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora - uvedla, že tento stadion nebyl vybrán, že byly osloveny i městské části a paralelně se podávalo několik žádostí.

  Hlasování o upraveném návrhu usnesení navržený Ing. Klárou Liptákovou, 1. náměstkyní primátora, a doplnění Ing. Jaroslavem Kacerem:
  Hlasování č. 20: 45 - 0 - 1

  17.

  Navýšení individuálních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2016 organizacím poskytujícím zdravotnické služby, rozpočtové opatření - ZM7/0983

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 21: 41 - 0 - 0

  Po odhlasování vystoupil MUDr. Josef Drbal, který poděkoval, že byl dodržen slib, který mu Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, dal při schvalování rozpočtu na rok 2016.

  18.

  Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0989

  Rozprava:

  RNDr. Mojmír Vlašín - dotázal se, proč nejsou tabulky neinvestičních dotací, které budou členové ZMB schvalovat, na internetových stránkách města Brna. Uvedl, že rozumí tomu, že na internetových stránkách nemohou být uvedeny osobní a citlivé údaje, ale zde se jedná o organizace, které mají internetové stránky se zveřejněnou identitou. Proto nerozumí tomu, proč tabulky A a B nejsou v materiálech pro veřejnost. Dále sdělil, že v tabulce B není u některých subjektů popsán právní charakter, a že je v ní uveden Fakultní klub Brno, o. s. Občanské sdružení dle občanského zákoníku již neexistuje a požádal o úpravu. Ocenil, že v tabulkách je uveden počet sportovců a vyjádřil se k výši finančních příspěvků pro FC ZBROJOVKA BRNO, a. s. Požádal, aby schvalované tabulky byly zveřejňovány v podkladech pro veřejnost, a aby tabulky byly doplněny o právní charakter subjektu. Uvedl, že akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným nemusí zveřejňovat svůj rozpočet a podávat, jaká část rozpočtu je z veřejných zdrojů, zatímco spolky musí.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že dle jeho názoru není forma subjektu v této záležitosti rozhodující. Jde o technickou záležitost, která může být doplněna. Sdělil, že jakákoliv dotace od města Brna musí být vyúčtována a je jedno, jakému subjektu je poskytnuta.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 22: 40 - 1 - 2

  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, vyhlásil přestávku.

  Pokračování po přestávce.

  9.

  Schválení členství statutárního města Brna ve spolku "Otevřená města, z. s.", rozpočtové opatření - ZM7/0963
  - pokračování

  Rozprava:

  Mgr. Jiří Ulip - podal 2. návrh usnesení, který doplňuje předložené usnesení.

  Ing. Jaroslav Kacer - dotázal se, jak bude vypadat původní usnesení, zdali se bude schvalovat založení spolku, členství i text stanov, ve kterých jsou rozpory.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - odpověděl, že budou schváleny předložené stanovy, protože teď není možné je upravit, protože některá města je již odhlasovala. Město Brno neposkytne finanční prostředky, dokud se nepodaří prosadit zmiňované změny.

  Ing. Jaroslav Kacer - sdělil, že se domnívá, že v jeho návrhu usnesení je tato problematika řešena daleko lépe. Uvedl, že není možné hlasovat o textu stanov, ve kterých jsou zásadní rozpory.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - uvedl, že s tímto návrhem je trochu problém, protože kdyby to ZMB takto schválilo, tak by město Brno nemělo žádnou vyjednávací sílu stanovy změnit. Spolek bude založen tak jako tak.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že díky tomu, že stanovy už některá města odsouhlasila, tak spolek vznikne na základě těchto stanov bez ohledu na to, jak se k tomu město Brno postaví. Pokud město Brno nebude členem spolku, bude mít šanci stanovy měnit výrazně menší.

  Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB - sdělila, že se schvaluje nějaký záměr a mělo by být představeno, jak tento spolek bude fungovat. Uvedla, že si přečetla, že s náklady na ostrý start u projektu otevřené smlouvy se počítá do 6 měsíců, přičemž náklady nepřevýší 1 milion korun, ale že není uvedeno, zda se jedná o náklady na pořízení nebo na provoz. Domnívá se, že členové ZMB by měli mít zodpovězeny všechny tyto otázky. Mimo jiné konstatovala, že životopisy zástupců stále členové ZMB neobdrželi.

  Ing. Pavel Staněk, člen RMB - reagoval na vystoupení Ing. Naděždy Křemečkové, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB, a sdělil, že na to, aby mohly být stanovy změněny, se město Brno potřebuje stát členem spolku, a proto je navrženo členství podmíněné. Dokud se nezmění stanovy tak, aby odpovídaly rozumným představám, tak město Brno nezaplatí příspěvek.

  Ing. Jaroslav Kacer - uvedl, že mezi základními členy je město Brno jedním z nejvýznamnějších, a domnívá se, že by se do příštího zasedání ZMB dalo vyjednat, aby ZMB schvalovalo kompletní text stanov.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - sdělil, že projekt otevřených smluv je jedním z příkladů, co by spolek mohl vytvořit, nicméně není jisté, že se vytvářet bude. Členové po založení budou jednat o tom, co bude prioritou, a které projekty se budou vytvářet. Reagoval na vystoupení Ing. Jaroslava Kacera a mimo jiné uvedl, že problémem je, že některé samosprávy již mají tento text stanov delší dobu schválen.

  Mgr. Libor Šťástka - reagoval na vystoupení Mgr. Jiřího Ulipa, člena RMB, a Ing. Pavla Staňka, člena RMB, a mimo jiné sdělil, že se domnívá, že doplňující usnesení by mělo být ve znění, že ZMB schvaluje za podmínky, že se něco stane.

  Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB - znovu konstatovala, že nedostala životopis Bc. Marcela Kolaji. Mimo jiné se dotázala, co bude přesně náplní tohoto spolku, protože na internetových stránkách spolku je uveden pouze jeden projekt a to ty otevřené smlouvy, který v tuto chvíli postrádá smysl, vzhledem k tomu, že vláda schválila registr smluv. Znovu se dotázala, zdali finanční prostředky spolku budou na provoz nebo na pořízení.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - sdělil, že je celá řada věcí, které je pro města v oblasti IT třeba udělat a uvedl příklady. Projektů je celá řada a po založení spolku se členové dohodnou, co se bude vyvíjet. Dále reagoval na vystoupení Mgr. Libora Šťástky.

  Bc. Roman Onderka, MBA - reagoval na vystoupení Mgr. Jiřího Ulipa, člena RMB.

  Mgr. Jiří Ulip, člen RMB - odpověděl, že členské příspěvky budou použité na vývoj softwaru a města jej, buď vyvinou sama, a nebo to někomu zadají.

  Opětovně vystoupili: Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB, na jejíž vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor, Mgr. Libor Šťástka, na jehož vystoupení reagoval Ing. Pavel Staněk, člen RMB, Ing. Jaroslav Kacer, na jehož vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor, Martin Říha, na jehož vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.

  MUDr. Josef Drbal - dotázal se, zdali dobře chápe, že nelze podmiňovat, že se příspěvek zaplatí až po změně stanov, protože ve stanovách je uvedeno, že schválením stanov se město Brno stane členem a příspěvek bude muset zaplatit.

  Ing. Pavel Staněk, člen RMB - reagoval na vystoupení MUDr. Josefa Drbala.

  Jiří Hráček - reagoval na vystoupení Mgr. Jiřího Ulipa, člena RMB a Ing. Pavla Staňka, člena RMB. Dále konstatoval, že se o stanovách nedá hlasovat a Klub KSČM v ZMB tento materiál nepodpoří.

  MUDr. Josef Drbal - uvedl, že by do stanov mělo být zapracováno, že se nezaplacením členského příspěvku ruší členství ve spolku.

  Vystoupili: Ing. Pavel Staněk, člen RMB, který reagoval na vystoupení MUDr. Josefa Drbala, MUDr. Josef Drbal, který reagoval ny vystupení Ing. Pavla Staňka, člena RMB, Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB, na jejíž vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor, Bc. Roman Onderka, MBA, na jehož vystoupení reagoval Mgr. Jiří Ulip, člen RMB, Bc. Roman Onderka, MBA, který reagoval na vystoupení Mgr. Jiřího Ulipa, člena RMB, a na jehož vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.

  Bc. Tomáš Koláčný - sdělil, že členům ZMB právě rozeslal ty dva požadované životopisy.

  Ing. Jaroslav Kacer - uvedl, že pokud bude prvně hlasováno o návrhu Mgr. Jiřího Ulipa, člena RMB, požádal o oddělené hlasování o jednotlivých odrážkách v části schvaluje.

  Hlasování o 2. návrhu usnesení Mgr. Jiřího Ulipa - "ZMB ukládá Mgr. Jiřímu Ulipovi zajistit na nejbližší schůzi spolku následující změnu stanov:
  1) Vypustit bod 5.3.3.
  2) Upravit bod 3.1.1 následujícím způsobem: "Hájí společné zájmy svých členů ..." na "Hájí společné zájmy svých základních členů ..."
  3) Bod 10.8 = změnit tak, aby majetek byl rozdělen v poměru odpovídajícím členským příspěvkům mezi stávající členy.
  Dále ukládá iniciovat po založení spolku převolení všech orgánů.
  ZMB podmiňuje poskytnutí příspěvku zapracováním a prosazením těchto změn."
  Hlasování č. 23: 33 - 4 - 2

  Tento návrh usnesení byl přijat.

  Hlasování o návrhu usnesení Ing. Jaroslava Kacera -
  "ZMB schvaluje záměr založení spolku s názvem "Otevřená města, z. s."
  "ZMB schvaluje členství SMB ve spolku "Otevřená města, z. s."
  "ZMB pověřuje Mgr. Jiřího Ulipa a Ing. Pavla Staňka zastupováním SMB při jednání o členství SMB a předložením textu stanov a finančního plnění RMB a ZMB":
  Hlasování č. 24: 13 - 4 - 23

  Tento návrh usnesení nebyl přijat.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - konstatoval, že Mgr. Jiří Ulip, člen RMB, svůj 1. návrh usnesení stahuje.
  Hlasování o první odrážce předloženého usnesení v části schvaluje:
  Hlasování č. 25: 34 - 6 - 2

  Tato část usnesení byla přijata.
  Hlasování o druhé odrážce předloženého usnesení v části schvaluje:
  Hlasování č. 26: 34 - 9 - 2

  Tato část usnesení byla přijata.

  Hlasování o třetí odrážce předloženého usnesení v části schvaluje:
  Hlasování č. 27: 29 - 15 - 2

  Tato část usnesení byla přijata.
  Hlasování o čtvrté odrážce předloženého usnesení v části schvaluje:
  Hlasování č. 28: 30 - 12 - 4

  Tato část usnesení byla přijata.
  Hlasování o páté odrážce předloženého usnesení v části schvaluje:
  Hlasování č. 29: 31 - 13 - 2

  Tato část usnesení byla přijata.
  Hlasování o zbývající části předloženého usnesení:
  Hlasování č. 30: 31 - 11 - 2

  Tato část usnesení byla přijata.

  10.

  Schválení členství statutárního města Brna, městské části Brno-střed jako zakládajícího člena spolku "Otevřená města, z. s." - ZM7/1025

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 31: 31 - 9 - 2

  19.

  Poskytnutí dotací dle vyhlášených dotačních programů v oblasti kultury v roce 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0999

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 32: 36 - 0 - 9

  20.

  Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2016 (program I) - rozpočtové opatření - ZM7/0995

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 33: 42 - 1 - 2

  21.
  Poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0992

  Rozprava:

  Mgr. Libor Šťástka - uvedl, že u projektu č. 6 - "Cyklus přednášek s besedou na téma hazard a patologické hráčství" Komise sociální a zdravotní RMB nepřijala usnesení a sdělil, že tento projekt pochází z Prahy. Dotázal se Bc. Matěje Hollana, člena RMB, zda by mohl představit tuto aktivitu, a zda by mohl potvrdit, že Martin Svoboda, nositel projektu, je jeho blízký spolupracovník z minulosti. Vznesl dotaz, zdali správně pochopil, že aktivita této organizace spočívá především v nákupu knih, které Martin Svoboda vydal.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - potvrdil, že s organizací OBČANÉ PROTI HAZARDU, o. s., již několik let spolupracuje v celorepublikové působnosti na regulaci hazardu, a že s Martinem Svobodou dlouhodobě spolupracuje. Konstatoval, že není členem organizace OBČANÉ PROTI HAZARDU, o. s. Uvedl, že si uvědomuje, že tento projekt na Komisi sociální a zdravotní RMB neprošel, a že tam zazněly námitky, že primární prevence na děti tímto způsobem nefunguje. Sdělil, že na přednášky Martina Svobody byly v minulosti velmi dobré reference i z brněnských škol. Součástí projektu je i nákupu některých knih.


  MUDr. Josef Drbal - uvedl, že na Komisi sociální a zdravotní RMB padly dvě připomínky. Jedna byla, že je prokázané, že to takto nefunguje a druhá byla, že v předloženém projektu není specifikováno, co se za ty peníze pořídí, kolik přednášek to bude, a co konkrétně budou obsahovat. Požádal o oddělené hlasování o projektu č. 6.

  RNDr. Mojmír Vlašín - sdělil, že tento bod podpoří, ale u tohoto bodu taktéž není seznam podpořených organizací v materiálech pro veřejnost, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Dotázal se, zdali existuje nějaký důvod, proč organizace, které dostaly podporu v tzv. vrcholovém sportu nebo organizace v tomto bodě nejsou na internetových stránkách zveřejněny. Vznesl dotaz, zdali se jedná o tajné obchodní informace nebo o osobní údaje.

  Mgr. Libor Šťástka - také požádal o oddělené hlasování o projektu č. 6. Sdělil, že pokud se odborníci domnívají, že projekt č. 6 nemá smysl, tak dle jeho názoru, je lepší pro tento projekt nehlasovat.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - reagoval na vystoupení Mgr. Libora Šťástky.

  MUDr. Daniel Rychnovský, člen RMB - uvedl, že projekt č. 6 podpoří, protože patologický hráč může za rok prohrát stovky tisíc finančních prostředků a běžně ruinuje své rodiny a neexistuje v tomto smyslu žádná primární prevence. Sdělil, že pokud bude bývalý gambler chodit po školách a vyprávět, jaké to bylo, kam zapadl, a jak dlouho se z toho těžko dostával, tak se domnívá, že je to daleko lepší příklad, než tisíce knih. Dle jeho názoru jsou tyto finanční prostředky dobře investované.

  MUDr. Josef Drbal - dotázal se, kolik ten cyklus obnáší přednášek na letošní rok.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - reagoval na vystoupení MUDr. Josefa Drbala a sdělil, že to teď není schopen zjistit a navrhl, aby byl tento bod přerušen. Uvedl, že když tyto přednášky probíhaly v minulosti bylo jich několik desítek pro mnoho škol.

  Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec - uvedla, že v předloženém materiálu je uvedeno, že projekt by měl pokračovat ve spolupráci s městem Brnem další tři roky tak, aby obsáhl všechny základní školy ve městě Brně. Sdělila, že tyto přednášky proběhly na obou dvou základních školách v MČ Brno-Nový Lískovec s finanční podporou městské části, a že s nimi mají velmi dobrou zkušenost a velmi dobrou odezvu. Přednáška je interaktivní a živá. Konstatovala, že pokud za 340 tisíc se dokáží oslovit druhé stupně všech základních škol, tak jsou to, dle jejího názoru, velmi dobře vynaložené peníze.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - dotázal se MUDr. Josefa Drbala, zda vysvětlení od Ing. Jany Drápalové považuje za dostačující.

  MUDr. Josef Drbal - uvedl, že chce chránit i úředníky a mimo jiné se dotázal, zda je možné mu říci orientační počet přednášek během roku.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl, že zjistil, že je to 50 přednášek pro tento rok.

  Samostatné hlasování o projektu č. 6:
  Hlasování č. 34: 32 - 1 - 6

  Tento projekt byl schválen.
  Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
  Hlasování č. 35: 41 - 0 - 3

  22.

  Uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2016 s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - ZM7/0996

  Rozprava:

  RNDr. Mojmír Vlašín - znovu se dotázal, proč nejsou na internetových stránkách v materiálech pro veřejnost zveřejněny organizace, které dostanou podporu.

  Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora - odpověděl, že je to standardní postup Organizačního odboru MMB, kdy se pro veřejnost kopíruje poze košilka a důvodová zpráva materiálu. Konstatoval, že se nejedná o žádné utajování a požadované informace u materiálů tohoto typu budou zveřejňovány.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že se to takto zveřejňovalo i v loňském roce a nyní m budou tyto organizace zveřejňovány.

  RNDr. Mojmír Vlašín - reagoval na vystoupení Ing. Petra Vokřála, primátora.


  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 36: 45 - 0 - 0

  23.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - ZM7/0985

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 37: 48 - 0 - 0

  24.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Královo Pole, z. s., na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně - ZM7/0987

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 38: 47 - 0 - 0

  25.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně - ZM7/0986

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 39: 47 - 0 - 0

  26.

  Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně - ZM7/0982

  Rozprava:

  MUDr. Josef Drbal - uvedl, že bylo přijato usnesení, aby město Brno mělo plán konsolidace ekonomiky Úrazové nemocnice v Brně, co bylo vázáno na únorové zasedání ZMB. V podkladech na dnešní jednání ZMB nic takového není a dotázal se, zdali nějaký takový dokument existuje.

  MUDr. Zora Prosková, vedoucí Odboru zdraví MMB - sdělila, že vzhledem ke zjištěním nového vedení Úrazové nemocnice v Brně byl RMB předložen materiál, v němž o zjištěních byla RMB informována a bylo požádáno o posunutí termínu předložení nápravných opatření na dubnové zasedání ZMB. Nápravná opatření budou vycházet z hlubších rozborů.

  MUDr. Daniel Rychnovský, člen RMB - uvedl, že není tak snadné tuto nemocnici zkonsolidovat, tak jako u Nemocnice Milosrdných bratří, protože se jedná o velkou nemocnici s poměrně velkým rozsahem služeb. Mimo jiné sdělil, že pokud je čistá chirurgická nemocnice, tak na každou korunu, kterou vydělá, se musí koruna padesát investovat. Udělat z této nemocnice ziskovou nemocnici je vyloučeno.

  MUDr. Josef Drbal - reagoval na vystoupení MUDr. Daniela Rychnovského, člena RMB, a sdělil, že se pouze zeptal, zda město má nějaký plán konsolidace a nemusí to znamenat, že by nemocnice neměla být vázána na nějakou výši provozního příspěvku. Domnívá se, že je potřeba se zamyslet nad celou problematikou a najít nějakou konsolidaci. Dle jeho názoru je třeba nějaký akutní zásah, aby to zařízení nějak fungovalo v denním provozu a podal návrh usnesení. Je přesvědčený, že jeho návrh usnesení umožní organizaci stabilizovat akutní chod a zároveň se zamýšlet nad systémovými opatřeními a podle toho volit další kroky.

  Dále se k projednávanému bodu vyjádřil Martin Říha.

  Ing. Jaroslav Kacer - uvedl, že požadavek konsolidace Úrazové nemocnice v Brně byl vznesený i na Finančním výboru ZMB, a že odpověď dosud také neobdržel. Dotázal se, na odpovědnost zřizovatele, týkající se financování a kontrolování jednotlivých rozpočtů vzhledem k informacím z médií o nějakém prapodivném účetnictví v této nemocnici.

  MUDr. Daniel Rychnovský, člen RMB - sdělil, že návrh MUDr. Josefa Drbala podpoří.
  Nicméně vždy, když se kontokorent pro Úrazovou nemocnici v Brně schvaloval, tak jej vždy tato nemocnice na začátku příštího roku vrátila. Nelze očekávat, že nemocnice ty peníze ušetří. Uvedl, že se v nemocnici účtovaly dohadné položky v tom, co jim zaplatí pojišťovny a odvíjelo se to od objemu poskytnuté péče, jenže pojišťovny to neuhradily. Toto je těžké přesně odhadnout.

  Hlasování o návrhu usnesení MUDr. Josefa Drbala - "ZMB schvaluje rozpočtové opatření
  ORJ 1700 § 6409 pol. 5901 - 10 mil. Kč
  ORJ 7100 § 3522 pol. 5651 + 10 mil. Kč":
  Hlasování č. 40: 38 - 0 - 1

  Tento návrh usnesení byl přijat.

  Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
  Hlasování č. 41: 41 - 0 - 0

  27.

  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a STAREZ - SPORT, a. s. - ZM7/0988

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 42: 42 - 0 - 0

  28.

  Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Národního divadla Brno, příspěvkové organizace - ZM7/0957

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 43: 43 - 0 - 3

  29.
  Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů - únor 2016 - rozpočtové opatření - ZM7/0997

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 44: 45 - 0 - 0

  30.

  Projekt "Řízení ITI" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0969

  U tohoto bodu probíhala rozprava i k bodu 31) - Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - posouzení projektu, rozpočtové opatření, protože tyto body spolu souvisí.

  Rozprava:

  Ing. Jaroslav Kacer - uvedl, že u bodu 30) a 31) se dohromady jedná o 8 funkčních míst, 5 na Odboru Kancelář strategie města MMB a 3 místa na Úseku technickém MMB. Sdělil, že mu není úplně jasné, jakou budou mít náplň práce. Dotázal se na některé skutečnosti uvedené v předloženém usnesení a domnívá se, že pokud ZMB souhlasí s přípavou žádosti o dotaci z operačního programu, pak by tam měla být uvedena příloha, kterou by byla ta projektová fiche.

  Dr. Ing. Marie Zezůlková, vedoucí Odboru Kancelář strategie města MMB - odpověděla, že s tímto novým programovým obdobím z národní úrovně přecházejí kompetence a s tím souvisí nárůst nových funkčních míst. V Odboru Kanceláře strategie města MMB se jedná o 5 funkčních míst, nicméně neznamená, že se tato místa budou obsazovat všechna, protože administrace se nebude vykonávat pouze na území města Brna, ale pro celou brněnskou metropolitní oblast. Finanční prostředky umožňuje ze 100 % čerpat technická pomoc. Nová funkční místa budou zejména dělat sběr a konzultaci projektů celé brněnské metropolitní oblasti včetně pěti obcí s rozšířenou působností, což je v celkovém součtu 167 obcí. Dále koordinaci a facilitaci jednotlivých pracovních skupin a řídícího výboru, který bude odsouhlasovat projekty a Kancelář strategie města MMB je zodpovědna vůči řídímu orgánu ohledně evalvace a monitorování strategie brněnské metropolitní oblasti. Pro dva operační programy bude dokonce zprostředkujícím subjektem. V předloženém usnesení ZMB souhlasí s podáním žádosti projektu řízení ITI tak, jak to bylo nastaveno z Operačního programu Technická pomoc.

  Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů MMB - mimo jiné sdělil, že městu Brnu, aby mohlo čerpat evropské dotace, vyplývají nějaké povinnosti. Těmi povinnostmi je jednak strategii řídit, a řídit čerpání dotací v samostatné působnosti. Dále bude vykonávat činnosti v přenesené působnosti, tzn., činnosti, které standardně vykonávají řídící orgány. Předložené usnesení vychází z metodiky implementace, posouzení projektu se skládá z metodiky implementace, což je ta projektová fiche a z analýzy dotačních příležitostí.

  Ing. Jaroslav Kacer - uvedl, že by potom měla být schválena analýza dotačních příležitostí a souhlasit s podáním žádosti o dotaci dle projektové fiche.

  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl společné hlasování o bodech 30) a 31).

  31.
  Projekt "Zprostředkující subjekt ITI" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0970

  Hlasování o návrzích usnesení:
  Hlasování č. 45: 34 - 0 - 6

  32.

  Projekt "Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0977

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 46: 42 - 0 - 0

  33.

  Projekt "Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)" - posouzení projektu - ZM7/0991

  Rozprava:

  Bc. Martin Freund, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZMB a předseda Komise sociální a zdravotní RMB - přednesl úvodní slovo k tomuto bodu a mimo jiné popsal fungování tohoto projektu.

  Mgr. Libor Šťástka - uvedl, že se domnívá, že by se s tímto projektem dalo souhlasit, niceméně tím, že nejsou u tohoto projektu stanovena jasná a transparentní kritéria výběru uchazečů, tzn., město Brno nemá možnost ovlivnit, kdo bude tím oprávněným, který bude vybrán a dostane opravený městský byt, tak to není zodpovědný přístup k rozpočtu města Brna a k jeho sociální politice. Město Brno by mělo stanovit jasná kritéria, která budou závazná pro ty, kteří se na tomto projetku budou podílet. Obává se toho, že díky absenci kritérií může nastat, že do opravených městských bytů z finančních prostředků veřejných rozpočtů se budou vracet neplatiči, tzn., ti, kteří městské byty v minulosti obývali, neplatili nájemné, stali se dlužníky a své dluhy odmítli řešit a splácet. Toto bude působit demotivačně vůči všem ostatním, kteří své povinnosti včetně placení nájemného si řádně plní, ale i vůči těm, kteří dluhy měli a splácí je. Je potřeba, aby byla stanovena povinnost pracovat, protože není možné, aby město Brno poskytovalo bydlení a motivovalo lidi ke zneužívání sociálních dávek. Součástí závazných kritérií by mělo být, že pokud bude vybrán uchazeč, který nemá práci, tak aby alespoň jeden z členů rodiny měl povinnost přijmout práci a to formou veřejně prospěšných prací. Dotázal se právní porady, zdali je možné, aby členové ZMB schválili projekt, u kterého je na straně 7/15 předloženého materiálu uvedeno, že není v souladu s Pravidly pronájmů bytů v domech v majetku statutárního města Brna. Navrhl, aby schválení tohoto projektu bylo dnes odloženo, a aby bylo uloženo zpracovatelům uvést vše do souladu s legislativou města Brna.

  JUDr. Jana Brabcová, vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB - konstatovala, že na straně 7/15 předloženého materiálu je uvedeno, že projektový záměr není v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. Sdělila, že tento předpis není právním předpisem města Brna, jsou to pravidla, která si schválila ZMB svým usnesením. Dle jejího názoru přijetím usnesení nedojde k rozporu, protože pravidla nemají vyšší právní sílu.

  Bc. Martin Freund, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZMB a předseda Komise sociální a zdravotní RMB - reagoval na vystoupení Mgr. Libora Šťástky a mimo jiné uvedl, že transparentní kritéria jsou uvedena v předložném materiálu. Jde o náhodný výběr rodin, které splňují podmínku bytové nouze. Domnívá se, že toto je nejférovější postup i směrem k potenciálním účastníkům projektu.

  Ve 12:00 hod. Ing. Petr Vokřál, primátor, nechal hlasovat o prodloužení jednání do projednání tohoto bodu.

  Hlasování o prodloužení jednání po 12. hodině do projednání tohoto bodu:
  Hlasování č. 47: 31 - 8 - 2

  Pokračování v rozpravě:

  Jiří Hráček - mimo jiné sdělil, že za Klub KSČM v ZMB, že záměr pomáhat sociálně slabým a bezdomovcům je jednoznačně v souladu s jejich programem a ideály, nicméně tento projekt považují za nesystémový a to hlavně proto, že je krátkodobý a neřeší tuto problematiku komplexně. Dle projektu se vybere 50 lidí, kterým se přidělí obecní byt, bez toho, aniž by se řešilo jejich zaměstnání a jejich skutečná životní situace.

  Ing. Stanislav Juránek - reagoval na vystoupení Jiřího Hráčka a mimo jiné sdělil, že to, že se tento problém přesunul z městských bytů do ubytoven, neznamená, že je vyřešen. Tento projekt je pokusem o to, aby se tento problém řešil. Konstatoval, že v projektu je počítáno s Odborem sociální péče MMB, který do něj bude zapojen. Legislativní změnu je nutno řešit teprve v okamžiku, kdy město Brno získá dotaci na tento projekt.

  Mgr. Libor Šťástka - podal návrh usnesení.
  Ing. Petr Vokřál, primátor - vyjádřil se k návrhu usnesení Mgr. Libora Šťástky.

  Bc. Martin Freund, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZMB a předseda Komise sociální a zdravotní RMB - reagoval na vystoupení Jiřího Hráčka a Mgr. Libora Šťástky a mimo jiné sdělil, že tento projekt není krátkodobý, počítá se s tím, že ti lidé budou mít nájemní smlouvy, u kterých se počítá s jejich udržitelností. Pokud nájemníci nebudou porušovat podmínky nájemní smlouvy, nikdo je z bytu po konci projektu vyhazovat nebude.

  Martin Říha - reagoval na vystoupení Ing. Stanislava Juránka a vyjádřil se k textu předloženého materiálu, kde je uvedeno, že se rodiny budou losovat.

  Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec - sdělila, že na tento projekt se nemůže pohlížet jako na jediný projekt v oblasti pomoci rodinám, které jsou ohrožený ztrátou bydlení. Je dílem mozaiky, kterou město Brno musí nastartovat a připravit. Mezi to patří například projekt prevence ztráty bydlení a práce s rodinami, které si sami pomoci nemůžou. Dále mimo jiné reagovala na vystoupení Jiřího Hráčka a Martina Říhy. Za poslední roky docházelo k tak výrazným změnám občanského zákoníku i zákonů souvisejících s bydlením a pozice vlastníka se výrazným způsobem změnila a ty staré dluhy, které městké části evidují, pocházejí z dob, kdy vlastník bytu neměl téměř žádné nástroje nájemníky z bytu vystěhovat a dluhy efektivně vymáhat. Domnívá se, že by se město Brno mělo zamyslet nad svými pravidly, jestli náhodou to vyloučení lidí, kteří si mohou požádat o byt z důvodu starých dluhů, není příliš přísné, a zda by se město nemělo zamyslet nad tím, že v případě, že nájemník je ochoten svoji dluhovou situaci řešit, tak by jim město Brno ty byty nemělo odpírat.

  Ing. Oliver Pospíšil - uvedl, že absolvoval rozpravu v Komisi bydlení RMB a mnohé myšlenky pochopil, nicméně z toho má smíšené pocity. Tento projekt je jen jedna kostka ze stavby, která se má stavět, nicméně nevidí zde ty pevné základy. Mimo jiné se domnívá, že by se mělo začít změnou bytové metodiky a pravidel.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že se jedná také o rodiny, které přišly o bydlení i ze svého vlastnictví, protože se dostaly do neudržitelné situace. Domnívá se, že není správné, aby ti, kteří dluží městu, neměli šanci na tuto formu bydlení. Z té skupiny se náhodně vybere skupina lidí, na které se tento projekt otestuje, a pokud bude výsledek pozitivní, může město Brno začít řešit všechno ostatní v souladu s připravovanou strategii bydlení ve městě Brně.

  Mgr. Petr Hladík - sdělil, že MČ Brno-sever nastavila bytovou politiku tak, že se vždy odpustí pouze část dluhu a druhou část dlužník doplatí. Uvedl, že toto funguje poměrně dobře. Dále mimo jiné reagoval na vystoupení Martina Říhy. Sdělil, že základním problémem jsou nelegální ubytovny. Na území města Brna je mnoho nelegálních ubytoven, které vydělávají na tom, že je to poslední záchrana, aby lidé neskončili na ulici. Domnívá se, že cílem města Brna by mělo být tyto nelegální ubytovny omezit.

  MUDr. Josef Drbal - souhlasí s tím, že toto je široký a složitý problém, kde město Brno nemá systémové řešení a obává se, že bude ještě delší čas trvat, než se k nějaké shodě dojde. Mimo jiné apeloval na členy ZMB, aby tento projekt podpořili.

  Ing. Oliver Pospíšil - sdělil, že není proti tomu, aby do tohoto projektu byli začleněni i lidé, kteří dluží a byli vystěhováni, nicméně klade důraz na to, že se obává, že v té skupině to bude spíše větší procento, a proto považuje za důležité, aby se tato záležitost vyřešila. Pokud nebude tento základní problém stanoven v metodice, jen těžko se na něj mohou "lepit" jednotlivé pilotní projekty natož velké projekty.

  Ing. Karin Karasová - vyjádřila se k navrženému usnesení Mgr. Libora Šťástky a uvedla, že pokud by ti lidé splňovali to, co v těch bodech navrhl, tak by dostali přidělen normální městký byt a nemuseli by se zapojovat do tohoto projektu.

  Hlasování o návrhu usnesení Mgr. Libora Šťástky - "ZMB schvaluje posouzení projektu pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing), který tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, s doplněním následujících závazných kritérií, respektive parametrů projektu:

  1. Podmínkou pro zařazení uchazečů do projektu a přidělení bytů v majetku města Brna je jejich bezdlužnost vůči statutárnímu městu Brnu.
  2. V případě, že i přesto bude vybrán uchazeč, který je dlužníkem vůči statutárnímu městu Brnu nebo dlužníkem v minulosti a svůj dluh neuhradil například z důvodu jeho promlčení, bude podmínkou pro zařazení takového uchazeče do projektu a přidělení bytu v majetku města Brna uznání v minulosti evidovaného dluhu vůči městu, a to i takového, který je zcela nebo zčásti promlčen, a zavázání se k jeho splacení před přidělením bytu, případně formou uzavření splátkového kalendáře.
  3. U těch uchazečů, kteří nemají trvalé zaměstnání, bude podmínkou pro jejich zařazení do projektu a přidělení bytu v majetku města Brna, aby alespoň jeden z rodičů nastoupil do pracovního poměru formou veřejně prospěšných prací v příslušné městské části a řádně si po dobu trvání nájemní smlouvy k přidělenému bytu plnil pracovní povinnosti.
  4. Výsledky prováděného výzkumu a návrh na výběr vhodných uchazečů bude předložen k projednání příslušným samosprávným orgánům města Brna.
  5. Návrhy na byty zařazené do projektu budou předloženy k projednání příslušným samosprávným orgánům města Brna.
  6. Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu bytu s konkrétním uchazečem bude předloženo k projednání příslušným samosprávným orgánům města Brna ... (dále viz předložený návrh usnesení)":

  Hlasování č. 48: 3 - 19 - 14

  Tento návrh usnesení nebyl přijat.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 49: 32 - 0 - 10


  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, přerušil jednání (v souladu s čl. 6 odst. 25 Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna do 14:00 hod.).

  Pokračování ve 14:00 hod.

  Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl předřadit projednávání bodů 40) a 75) jako první po přestávce.

  Hlasování o předřazení projednávání bodů 40) a 75):

  Hlasování č. 50: 35 - 0 - 1

  Neplatné hlasování.

  Ing. Petr Vokřál, primátor, zpochybnil hlasování a uvedl, že navrhuje předřadit projednávání bodů 57) a 75) jako první po přestávce.

  Hlasování o předřazení projednávání bodů 57) a 75):
  Hlasování č. 51: 37 - 0 - 0

  Tyto dva body byly předřazeny.

  57.

  Prodej a budoucí darování pozemků v k. ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO - ZM7/1026

  Rozprava:

  RNDr. Mojmír Vlašín - uvedl, že má o tomto bodě pochybnosti, protože ve stanovisku městské části je uvedeno, že městská část s tímto materiálem souhlasí, ale že vybudování chodníku nepřipadá v úvahu, protože je to nebezpečné pro chodce. Dále je v něm uvedeno vyjádření Odboru životního prostředí MMB, že dojde ke kácení stromů, ale že v rámci projektu není navržena žádná náhradní výsadba. Ta se sice navrhuje, až se žádá státní správa o vykácení, ale pokud takový prostor zde vůbec není, tak je sázení někde ve druhé části Brna nebo někde jinde irelevantní s tímto. Dále sdělil, že přesto, že na toto je vydané územní rozhodnutí, tak to není v souladu s platným územním plánem.

  Ing. Jana Drápalová, startostka MČ Brno-Nový Lískovec - uvedla, že se tato investiční výstavba řeší tak, že začíná nerespektováním územního plánu a "ohne" se stavební zákon tak, aby se náhodou nepřišlo na to, že se staví v rozporu s platným územním plánem. Z úrovně městské části zde docházelo také k porušování statutu města Brna proto, že městská část chtěla, aby tuto dlouhodobě nezastavěnou část konečně někdo využil ve prospěch občanů městské části. Toto vedlo k tomu, že uprostřed městské části mohlo být něco atraktivního, co by skutečně občanům přineslo prospěch, nicméně tam bude stavba supermarketu, která se hodí někam na periferii. Doufá, že si tento materiál nevezmou ostatní investoři a developeři jako návod, podle kterého se ve městě Brně nejlépe prosazují jejich záměry, které jsou v rozporu s územním plánem, protože pak by bylo zbytečné vynakládat poměrně velké finanční prostředky na přípravu nového územního plánu města Brna, pokud by se k němu přistupovalo tak, jak v tomto případě.

  Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice - reagoval na vystoupení RNDr. Mojmíra Vlašína a sdělil, že městská část pouze uvedla, že vybudování dalších chodníků je nadbytečné.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - reagoval na vystoupení Petra Šafaříka, starosty MČ Brno-Kohoutovice a sdělil, že v předloženém materiálu je uvedeno, že RMČ Brno-Kohoutovice sdělila, že vybudování chodníku z ulice Chopinova a další chodníky jsou nadbytečné a hlavně nebezpečné pro chodce s ohledem na intenzitu silničního provozu. Sdělil, že nechápe, jak může být chodník nebezpečný pro chodce. Uvedl, že se snažil o to, aby byly s investorem dohodnuty nějaké úpravy projektu tak, aby více odpovídal urbanismu města. Bylo by dobré, kdyby tento záměr byl umístěn na vícepodlažním objektu a byla tam možnost i ostatní plochy na nějaký parčík, zeleň apod. a nezastavovala se mohutnými přízemními objekty s plochými střechami a okolními parkovišti celá lokalita. Konstatoval, že pro tento záměr nemůže hlasovat a dokonce na RMB bylo odhlasováno, že se do toho záměru má ten chodník doplnit a výsledkem je usnesení městské části a sdělení investora, že je to nadbytečné. Domnívá se, že je nehodno ZMB, aby na tento projekt darovalo pozemky v hodnotě 6 milionů korun.

  Petr Šafařík, statorsta MČ Brno-Kohoutovice - reagoval na vystoupení Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, a sdělil, že se do projektu dost jeho požadavků zapracovalo. Dále uvedl, že v rámci projektu je velký kruhový objezd, který investor na svoje vlastní náklady vybuduje.

  Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora - reagoval na vystoupení Petra Šafaříka, starosty MČ Brno-Kohoutovice, a dotázal se, které jeho požadavky byly do projektu zapracované.

  Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice - uvedl, že v projektu je řešena cyklostezka.

  RNDr. Mojmír Vlašín - dotázal se, zda se tento dar Jihomoravskému kraji nějak zhodnocuje, jestli jde naproti nějakým jiným darům, které kraj daruje městu Brnu. Město Brno může chtít nějaké pozemky, které jsou pro něj nezbytné k jiným stavbám.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - uvedl, že tato záležitost je s Jihomoravským krajem diskutována.

  RNDr. Mojmír Vlašín - dotázal se, co za tyto pozemky město Brno od kraje dostane.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - sdělil, že je celá řada pozemků, o kterých probíhají s Jihomoravským krajem jednání.

  Hlasování o návrhu usnesení:
  Hlasování č. 52: 32 - 2 - 11

  75.

  Budoucí nabytí pozemků v k. ú. Trnitá v návaznosti na plánovanou budoucí výstavbu veřejné dopravní a technické infrastruktury - lokalita Vlněna - ZM7/1045

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 53: 37 - 1 - 8

  34.

  Projekt "Zateplení ZŠ Laštůvkova" - posouzení projektu, rozpočtové opatření - ZM7/0984

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 54: 42 - 0 - 0

  35.

  Projekt "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I" - smlouva o partnerství - ZM7/0976

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 55: 36 - 0 - 4

  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl společné hlasování o bodech 36) - 38).

  36.

  Projekt "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62 a 64 Brno-Řečkovice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0971

  37.

  Projekt "Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM7/0973

  38.

  Projekt IPRM "Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM7/0972

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 56: 43 - 0 - 0

  39.  Záměr prodeje nebytových jednotek v domech Osová 2, 4, 6, 8 v Brně - ZM7/1003

  Hlasování č. 57: neprovedeno - technická chyba

  Rozprava:

  JUDr. Helena Sýkorová - požádala, aby bylo hlasováno, že "ZMB schvaluje záměr prodeje pozemku ..." místo "ZMB neschvaluje záměr prodeje pozemku ..." tak, jak je uvedeno v předloženém usnesení.

  Hlasování o návrhu usnesení JUDr. Heleny Sýkorové - "ZMB schvaluje záměr prodeje ...":
  Hlasování č. 58: 4 - 7 - 26

  Tento návrh usnesení nebyl přijat.
  Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
  Hlasování č. 59: 37 - 4 - 1

  40.

  Změna části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32 odst. 5 písm. o) - Prodej domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně pozemků - ZM7/1006

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 60: 40 - 0 - 0

  41.

  Prodej podílu o velikosti 3448/115061 na pozemku p. č. 1843, k. ú. Královo Pole - Slovinská 45 - ZM7/1005

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 61: 41 - 0 - 0

  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl společné hlasování o bodech 42) - 56).

  Vystoupili: JUDr. Helena Sýkorová s požadavkem na oddělené hlasování o bodě 43), Martin Říha nahlásil střet zájmů (podjatost) v bodě 46), Bc. Roman Onderka, MBA, s požadavkem na oddělené hlasování o bodě 48), Ing. Jaroslav Kacer s požadavkem na oddělené hlasování o bodě 49) a Ing. Oliver Pospíšil s požadavkem na oddělené hlasování o bodě 54).

  42.

  Prodej pozemků p. č. 5897/4, p. č. 6490/4, p. č. 6490/5, k. ú. Bystrc - ZM7/1004

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 62: 42 - 0 - 0

  43.

  Prodej pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole - ZM7/1002

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 63: 33 - 0 - 8

  48.

  Prodej pozemků p. č. 8954, 8957 v k. ú. Židenice - ZM7/1043

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 64: 34 - 0 - 4

  49.

  Prodej pozemků p. č. 359/2, p. č. 360/2 a id. 1/4 pozemků p. č. 360/3, p. č. 363/3, p. č. 364/3 a p. č. 368 v k. ú. Trnitá - ZM7/1041

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 65: 34 - 0 - 3

  54.

  Prodej části pozemku p. č. 487 v k. ú. Jehnice v ul. Lelekovická - ZM7/1035

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 66: 35 - 0 - 3

  44.

  Prodej pozemků p. č. 749/1 a p. č. 750 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Šoustalova - ZM7/1029

  Bylo společně hlasováno o bodech 44) - 56) bez již schválených bodů 48), 49) a 54).

  45.

  Prodej pozemků p. č. 573, p. č. 579 a p. č. 580, vše v k. ú. Lesná v ul. Hlohová - ZM7/1027

  46.

  Prodej pozemků p. č. 560/4, p. č. 562/9 a částí p. č. 562/1 v k. ú. Komárov - ZM7/1028

  U tohoto bodu oznámil Martin Říha střet zájmů (podjatost).

  47.

  Prodej pozemků p. č. 6474/3, 6476/31, 6476/59 v k. ú. Židenice - ZM7/1042

  50.

  Prodej pozemku p. č. 673/11 v k. ú. Jehnice při ul. Plástky - ZM7/1037

  51.

  Prodej pozemku p. č. 1801 v k. ú. Chrlice - ZM7/1033

  52.

  Prodej dvou částí pozemku p. č. 837/1, k. ú. Bystrc - ZM7/1032

  53.

  Prodej části pozemku p. č. 1363 v k. ú. Obřany v ul. Fryčajova - ZM7/1036

  55.

  Prodej části pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Nedbalova - ZM7/1034

  56.

  Prodej pozemků p. č. 722/2, 724/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice, svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 724/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM7/1031

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 67: 40 - 0 - 0

  58.

  Změna usnesení ZMB č. Z6/032, bod č. 59 - Prodej pozemku p. č. 3676/2, k. ú. Královo Pole - ZM7/1001

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 68: 34 - 0 - 5

  59.

  Změna části usnesení Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 48 - prodej části pozemku p. č. 2198/7 v k. ú. Bosonohy v ul. Křivánky - ZM7/1044

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 69: 38 - 0 - 0

  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl společné hlasování o bodech 60) - 62).

  60.

  Nabytí pozemku p. č. 1036/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM7/0946

  61.

  Nabytí pozemku p. č. 1045/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM7/0947

  62.

  Nabytí pozemku p. č. 3805/4 - o výměře 465 m2, v k. ú. Královo Pole pro akci "Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - ZM7/0948

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 70: 40 - 0 - 1

  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl společné hlasování o bodech 63) - 79) včetně předřazeného bodu 108).

  Vystoupili: JUDr. Helena Sýkorová s požadavkem na oddělené hlasování o bodě 69) a Ing. Jaroslav Kacer s požadavkem na oddělené hlasování o bodě 70).

  69.


  Nabytí pozemku p. č. 88/7 v k. ú. Komárov - ZM7/0951

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 71: 35 - 0 - 3

  70.


  Nabytí pozemků p. č. 310/3 a 317 v k. ú. Soběšice - ZM7/0954

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 72: 35 - 0 - 3

  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl společné hlasování o bodech 63) - 79) včetně předřazeného bodu 108) bez již schválených bodů 69), 70) a 75).
  Vystoupil RNDr. Mojmír Vlašín a na jeho vystoupení reagoval Ing. Petr Vokřál, primátor.

  Hlasování č. 73: neprovedeno - technický chyba

  Vystoupil MVDr. Vlastimil Žďárský s požadavkem na oddělené hlasování o bodě 108).

  63.

  Nabytí pozemků p. č. 1713/83 a 1713/84, oba v k. ú. Bystrc - ZM7/0962

  Bylo společně hlasováno o bodech 63) - 79) bez již schválených bodů 69), 70) a 75).

  64.

  Nabytí pozemku p. č. 6265/12 v k. ú. Žabovřesky - ZM7/0964

  65.

  Nabytí pozemku p. č. 1486/12 v k. ú. Komín - ZM7/0966

  66.

  Nabytí pozemků při ulici Podveská v k. ú. Komín - ZM7/0967

  67.

  Nabytí pozemků při ulici Letecká v k. ú. Líšeň - ZM7/0958

  68.

  Nabytí pozemku p. č. 5037/144 v k. ú. Líšeň - ZM7/0953

  71.

  Nabytí pozemků p. č. 2540/58 a 2540/68, oba v k. ú. Líšeň - ZM7/0968

  72.

  Nabytí pozemku p. č. 1057/3 v k. ú. Černá Pole - ZM7/0952

  73.

  Nabytí pozemků p. č. 4767/337 a p. č. 4812/10, k. ú. Královo Pole - ZM7/1008

  74.

  Nabytí části pozemku p. č. 900/2 v k. ú. Zábrdovice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1015

  76.

  Nabytí komunikační stavby při ulici Podveská v k. ú. Komín - ZM7/0949

  77.

  Nabytí komunikační stavby při ulici Těžební v k. ú. Černovice - ZM7/0961

  78.

  Nabytí komunikační stavby při ulici Letecká v k. ú. Líšeň - ZM7/0960

  79.

  Nabytí komunikační stavby při ulici Jírova v k. ú. Líšeň - ZM7/0959

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 74: 42 - 0 - 0

  108.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1050

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 75: 33 - 0 - 2

  80.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 7608/2, 7623/47, 7623/68, 7623/167, 7623/183 v k. ú. Židenice z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a. s., svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady a MČ Brno-Židenice - ZM7/1030

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 76: 32 - 1 - 8

  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl společné hlasování o bodech 81) - 85).

  81.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3706/11 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR - Správa nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci - ZM7/1009

  82.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1536/25 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM7/1010

  83.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Staré Brno, Ivanovice, Obřany, Bohunice a Bystrc z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1016

  84.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1450/71 v k. ú. Komín a p. č. 6282/22 v k. ú. Žabovřesky z vlastnictví ČR - ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/1018

  85.

  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bystrc, Černovice, Komárov, Královo Pole, Žabovřesky a Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM na základě smluv s omezujícími podmínkami - ZM7/1017

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 77: 43 - 0 - 0

  86.

  Změna části usnesení Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna - bod č. 91, a bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1019

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 78: 42 - 0 - 0

  87.

  Areál nedokončené Železniční polikliniky v Brně, k. ú. Štýřice - záměr nabytí privatizační jednotky s nemovitými věcmi tvořícími areál polikliniky do vlastnictví statutárního města Brna, souhlas s podmínkami Zakladatelského privatizačního projektu a Prohlášení nabyvatele - ZM7/1047

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 79: 41 - 0 - 0

  88.

  Záměr směny části pozemku p. č. 2944/7 za část pozemku p. č. 2944/10, k. ú. Žebětín - Směna části pozemku p. č. 2944/7 a části pozemku p. č. 2944/10 oba v k. ú. Žebětín a zřízení věcného břemene - služebnosti k části p. č. 2944/7, k. ú. Žebětín a dohoda o ukončení soudního sporu sp. zn. 119 C 8/2013 o určení vydržení věcného břemene k části pozemku p. č. 2944/7, k. ú. Žebětín - ZM7/1051

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 80: 33 - 0 - 3

  Následně Ing. Petr Vokřál, primátor, navrhl společné hlasování o bodech 89) - 97).

  89.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 392/20, 392/29, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458/7 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1024

  90.

  Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 1457/2, 1458, 1668 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1012

  91.

  Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 562/10 v k. ú. Komárov - ZM7/1013

  92.

  Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 833/21, 838, 839/1, 870/2, 870/4 v k. ú. Horní Heršpice - ZM7/1014

  93.


  Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 138/10, 138/11, 145/13 v k. ú. Staré Brno - ZM7/1011

  94.

  Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 15/7, 16 v k. ú. Královo Pole - ZM7/1007

  95.

  Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 600/2 s č. p. 331, p. č. 600/3 s č. p. 577, p. č. 600/4 se stavbou bez č. p./č. e., p. č. 605/14 s č. p. 576, p. č. 600/6, p. č. 600/1, p. č. 605/1, vše v k. ú. Ponava - ZM7/1020

  96.

  Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 1833/3 v k. ú. Tuřany - ZM7/1021

  97.

  Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 9353/29, p. č. 9353/30 včetně stavby č. p. 16, p. č. 9353/31, p. č. 9353/75 a p. č. 9353/76 včetně stavby č. p. 2444 v k. ú. Líšeň - ZM7/1022

  K hlasování o návrzích usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 81: 43 - 0 - 0

  98.

  Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 383 a p. č. 384 v k. ú. Židenice - ZM7/1023

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 82: 41 - 0 - 0

  99.

  Budoucí zřízení služebnosti umístění a provozování mostu ev. č. BM-569 na pozemcích p. č. 580/1, 581/19 a 582/7 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Oprava mostu ev. č. BM-569 Bernáčkova přes Svratku" - ZM7/0965

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 83: 41 - 0 - 0

  100.

  Žádost společnosti STAVOPROJEKTA - stavební firma, a. s., o prominutí úhrady smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků bez právního důvodu a o vrácení kauce - ZM7/1039

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 84: 35 - 2 - 0

  101.

  Dodatek k plánovací smlouvě se společností STAVOS Brno, a. s., v souvislosti se stavbou "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, 1. etapa - 23 RD" - ZM7/1048

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 85: 39 - 0 - 0

  102.  Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě "Obytný soubor Sadová - Na Výsluní, hlavní komunikace a inženýrské sítě" se společností BRNO Properties PROJECT 21 a. s. - ZM7/1038

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 86: 38 - 0 - 1

  103.

  Protokol č. 22 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - ZM7/0980

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 87: 42 - 0 - 1

  104.

  Protokol č. 54 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/0978

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 88: 43 - 0 - 0

  105.

  Protokol č. 55 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM7/0979

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 89: 43 - 0 - 0

  106.

  Změna části usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z7/13 konaného dne 8. prosince 2015, bod 123 - ZM7/0956

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 90: 40 - 0 - 0

  107.

  Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2016 - ZM7/0975

  K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez rozpravy:
  Hlasování č. 91: 39 - 0 - 3

  108.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM7/1050

  Tento bod byl projednán po bodě 79).

  109.  Návrh na zvolení zástupců statutárního města Brna do orgánů obchodní společnosti Veletrhy Brno, a. s. - ZM7/1052

  Ing. Petr Vokřál, primátor, požádal členy ZMB o nominace.

  Rozprava:

  JUDr. Helena Sýkorová - za Klub KSČM v ZMB navrhla do funkce člena představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s., Martina Říhu a do funkce člena dozočí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s., navrhla sebe.

  Ing. Oliver Pospíšil - do funkce člena dozočí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s., navrhl Bc. Romana Onderku, MBA.

  Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora - do funkce člena představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s., navrhla JUDr. Michaelu Dumbrovskou a do funkce člena dozočí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s., navrhla Jakuba Hrušku.

  Marek Janíček - do funkce člena představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s., navrhl Ing. Martina Itterheima.

  MUDr. Josef Drbal - do funkce člena dozočí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s., navrhl Ing. Jaroslava Kacera.

  Bc. Matěj Hollan - do funkce člena představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s., navrhl PhDr. Karlu Hofmannovou.

  Bc. Tomáš Koláčný - do funkce člena dozočí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s., navrhl Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - konstatoval, že Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora, již je členem dozorčí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s.

  JUDr. Robert Kerndl - do funkce člena představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s., a do funkce člena dozočí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s., navrhl PhDr. Jarmilu Daxnerovou Kvapilovou.

  Hlasování o návrhu usnesení včetně navržených kandidátů:
  Hlasování č. 92: 41 - 0 - 4

  3.

  Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru  Martin Říha - vyjádřil se ke Zprávě o bezpečnostní situaci na území města Brna a za Klub KSČM v ZMB požádal, aby na straně 3/5 byla pozměněna věta "Pouze při demonstraci komunistů došlo k narušení veřejného pořádku (šetřeno jako trestný čin), ostatní akce bez narušení veřejného pořádku." na "Pouze při veřejném shromáždění organizovaném soukromou osobou 17. 11. 2015 došlo k narušení veřejného pořádku (šetřeno jako trestný čin), ostatní akce bez narušení veřejného pořádku."

  JUDr. Jiří Oliva - uvedl, že se minulý měsíc na pískovišti na Obilném trhu poranilo 6leté dítě o jehlu, požádal Městskou policii Brno, aby se této záležitosti věnovala a tuto kriminalitu postihovala. Sdělil, že se dříve Městská policie Brno snažila vysbírávávat injekční stříkačky z dětských hřišť a neví, jestli je tomu tak i v současné době.

  Ing. Petr Vokřál, primátor - reagoval na vystoupení JUDr. Jiřího Olivy.

  RNDr. Mojmír Vlašín - sdělil, že město Brno je jedním z měst, kde každoročně k překročení limitu polétavého prachu, který je nebezpečný a může způsobovat mnohé nemoci. Dotázal se ředitele Městské policie Brno, jakým způsobem postupují proti těm, kteří porušují městskou vyhlášku a používají fukarů na sfoukávání listí ve zpětném provozu, tzn., místo toho, aby nasávali, tak používají fukary a tím se zvyšuje prašnost nad obvyklou míru. Vznesl dotaz, kolik takových případů v uplynulém roce měli, a jakým způsobem je řešili. Požádal všechny členy ZMB a přítomné starosty městských částí, aby tuto praxi používání fukarů netolerovali a využili ustanovení městské vyhlášky a takovéto práce okamžitě zastavily.

  Mgr. Karel Krainer, náměstek ředitele Městské policie Brno - omluvil JUDr. Bohumila Šimka, ředitele Městské policie Brno z důvodu nemoci. Reagoval na vystoupení JUDr. Jiřího Olivy a RNDr. Mojmíra Vlašína a sdělil, že se sběru aplikačních pomůcek Městská policie Brno věnuje, a i ve výroční zprávě za rok 2015 je uveden nárůst v jejich sběru o tisícovku. Každých 14 dní se na jednotlivých ÚMČ provádí tento sběr, a na dětská hřiště a jejich okolí se Městská policie Brno zvlášť zaměřuje. Dále uvedl, že oznámení o používání fukarů zatím Městská policie Brno neřešila, nicméně se může na tuto problematiku zaměřit. Přesná čísla bohužel nejsou k dispozici, protože se tato problematika zatím neřešila.

  MUDr. Daniel Rychnovský - sdělil, že město Brno je výborné v tom, že má na každém domě název ulice a číslo, ale když se rekonstruují domy, tak se tyto cedule na ně již často nevrací, zejména na krajové domy, které mají větší cedule s názvem ulice a tu ulici uvozují. Požádal starosty městských částí a Městskou policii Brno, aby se podívali, kde cedule chybí a přiměli majitele domů, aby je tam dali zpět.

  4.

  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

  Mgr. Libor Šťástka

 • sdělil, že v minulém volebním období poměrně často přijížděl do Brna odborník z Dánska na pozvání iniciativy Dejchej! Brno a několikrát měřil ovzduší. V roce 2014 jej měřil dvakrát a výsledky byly velmi špatné. Dotázal se Mgr. Martina Andera, Ph.D., náměstka primátora, zda s tímto odborníkem existuje spolupráce z úrovně města Brna, a zda má informace o tom, že i v minulém roce prováděl ve městě Brně měření. Vznesl dotaz, jaké byly výsledky tohoto měření, a zda by mohli být členové ZMB seznámeni s tím, zda nedošlo od roku 2014 k nějaké změně v kvalitě ovzduší ve městě Brně.
 • požádal, zdali by všem členům ZMB mohla být poskytnuta do příštího zasedání ZMB informativní zpráva, jejíž součástí by byla analýza dopadu neexistence územního plánu města Brna k 1. 1. 2021 na městské části a město Brno. Součástí aby byly konkrétní návrhy, jak negativní dopady neexistence územního plánu minimalizovat a reálný harmonogram jednotlivých kroků směřujících k eliminaci rizika neexistence územního plánu a vedoucích k přípravě a včasnému schválení samosprávnými orgány města.

  MVDr. Vlastimil Žďárský

 • RMB dne 15. 12. 2015 schválila bod 119), který byl předložen jako "mimořádný", a který je dodatkem k akcionářské smlouvě mezi městem Brnem a francouzským akcionářem ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Mimo jiné bylo schváleno, že po dobu 10 let bude vyplácena minimálně 60 milionová dividenda, kdy 47% zisku bude vypláceno francouzské obchodní společnosti, přičemž doposud bylo vypláceno něco přes 30 milionů korun ročně. Z učiněného závazku RMB vyplývá, že z této společnosti bude vyplaceno zahraničnímu akcionáři za uvedené období nejméně 300 milionů korun. Dotázal se, proč RMB projednávala tento bod jako "mimořádný" (nehrozilo žádné nebezpečí z prodlení), proč nebyl jako závažný závazek přesahující funkční období projednán např. ve Finančním výboru ZMB a napříč politickým spektrem, zda si je RMB vědoma, že toto rozhodnutí bude mít vliv na navýšení ceny za vodu a negativní vliv na kvalitu stavu vodohospodářské infrastruktury. Dále vnesl dotaz, kdo tuto smlouvu v tomto znění vyjednal, z čí iniciativy tento dodatek vznikl a zda členové RMB vůbec byli seznámeni s původním zněním akcionářské smlouvy.
 • --------------------------------
 • RMB dne 5. 1. 2016 na svém jednání pod bodem 6) uložila Ing. Petru Vokřálovi, primátorovi, aby zajistil zpracování informace, jakým způsobem je vyřešeno uhrazení závazků zalistovacích poplatků za roky 2014 a 2015. Dotázal se, zdali mohou být členové ZMB s touto informací seznámeni.
 • --------------------------------
 • RMB dne 5. 1. 2016 pod bodem 52) schválila záměr poskytnutí vybraných vyřazených tramvajových vozidel městům Mariupol a Charkov a požádal o informaci o stavu věci a o tom, kolik město Brno má vyřazených tramvajových vozidel k 31. 12. 2015.
 • --------------------------------
 • ZMB uložilo RMB s termínem 31. 1. 2016 úkol "Záměr pořídit změny Územního plánu celoměstského významu", a požádal o informaci o tom, jak byl tento úkol splněn.
 • --------------------------------
 • požádal o informaci o stavu realizace protipovodňových opatření ve městě Brně s tím, co bylo v této oblasti učiněno v roce 2015.
 • --------------------------------
 • RMB pod bodem 91) schválila dodatek ke smlouvě o dílo, v němž prodloužila termín zhotoviteli, aniž uplatnila smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Požádal o předložení, pokud existuje, právního rozboru nebo stanoviska, ze kterého RMB vycházela.

  Bc. Roman Onderka, MBA

 • vyjádřil se k veřejné zakázce "Vytvoření nového konceptu a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku a distribuce časopisu KAM v Brně." Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla vyhlášena 29. 10. 2015. Lhůta pro podání nabídky byla do 13. 11. 2015. Vítěz veřejné zakázky Pocket media, s. r. o., je zapsána v obchodním rejstříku od 5. 11. 2015. Je to 8 dní po vyhlášení veřejné zakázky a 8 dní před ukončením lhůty. Jednatelkou je osoba, která je vedoucí miniškolky Mary Poppins v MČ Brno-Nový Lískovec a měla jeden týden na to, aby doložila splnění technických kvalifikačních předpokladů, které byly součástí zadávacích podmínek a zahrnovaly uvedení minimálně jedné zakázky stejného charakteru a velikosti. Na dotaz reference, poskytla reference firma METROPOLIS LIVE, s. r. o., u které bylo usnesením krajského soudu na návrh věřitele zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka. Jednatelem firmy, která poskytla reference je manžel jednatelky vítězné společnosti. Tato veřejná zakázka s cenou bez DPH byla srovnána s dalšími přihlášenými ovšem s cenou s DPH. Měla být porovnávaná cena všech zúčastněných bez DPH anebo u této organizace mělo být DPH připočteno. Dotázal se, zdali se bude při vyhlašování veřejných zakázek postupovat obdobným způsobem ve městě Brně nebo v jeho příspěvkových organizacích. Vznesl dotaz, zda Ing. Petr Vokřál, primátor, považuje tento postup a výběr v rámci této veřejné zakázky za standardní. Sdělil, že vydávání časopisu KAM v Brně je v náplni hlavní činnosti Turistického informačního centra města Brna, p. o. (dále jen TIC), na kterou tato organizace dostává finanční prostředky z rozpočtu města Brna a jsou v ní na tuto činnost zaměstnány 3 pracovnice. Dotázal se, jak je možné, že vydávání KAM v Brně je touto příspěvkovou organizací "outsourcingováno", a zda jenom proto, že někomu chtěli dát zakázku, budou tyto zaměstnankyně propuštěny, nebo zda je zde ještě nějaký jiný důvod. Požádal o prověření této záležitosti Odborem interního auditu a kontroly MMB a Kontrolním výborem ZMB s ohledem na možné porušení zákonů České republiky či předpisů statutárního města Brna.

 • --------------------------------
 • sdělil, že obdržel informaci, že byl podepsán smluvní vztah o pořádání letních Shakespearovských slavností Brno 2016 přímo s Muzeem města Brna, p. o. Sdělil, že nechápe, proč nedošlo k uzavření smluvního vztahu tak, jak tomu bylo v minulosti, a to prostřednictvím TIC. Tato organizace spolupořádáním této akce měla zisk mezi 800 tisíci - 1 milionem korun. Dotázal se, proč TIC, nebude spolupořadatelem této ziskové akce v roce 2016. Požádal o informaci o předpokládaném zisku Muzea města Brna, p. o., v roce 2016, který přímo vyplývá ze smluvního vztahu v rámci této akce. Dále se dotázal, jak bude sanován výpadek finančních prostředků z rozpočtu TIC, díky této změně, protože TIC v minulosti tyto prostředky používal na méně výdělečné akce v této organizaci.

  Ing. Jaroslav Kacer

 • dotázal se, zdali je možné, aby každého čtvrt roku dostávali členové ZMB pravidelný reporting z městských společností alespoň těch, ve kterých má město Brno majoritní většinu.
 • --------------------------------
 • vznesl dotaz, jak to dále bude s Kanceláří architekta města, p. o., jaký je postup, včetně vyjasnění jednotlivých kompetencí mezi Odborem územního plánování a rozvoje MMB, a Kanceláří architekta města, p. o.
 • --------------------------------
 • 27. 8. 2015 se na Komisi investiční RMB odsouhlasilo zmaření některých investic, což je odpis projektů, které se nebudou realizovat. Sdělil, že na zasedání této komise vznesl dotaz, jestli by mohl obdržet seznam všech projektových dokumentací včetně ceny, kdo je zadal a kdy. Tyto informace mu byly slíbeny vedoucí Odboru investičního MMB, ale zatím je neobdržel.
 • --------------------------------
 • dotázal se, jaké budou další postupy ve strategii bydlení 2016 - 2026.
 • --------------------------------
 • dále požádal o informativní zprávu, jaký bude další postup ve společnosti Veletrhy Brno, a. s.
 • --------------------------------
 • požádal o odpověď, jak je možné, že Odbor zdraví MMB mohl dopustit, že se "čarovalo" v účetnictví Úrazové nemocnice v Brně.

  Bc. Roman Onderka, MBA

 • požádal, aby mu na jeho otázky bylo odpovězeno písemně.

  Martin Říha

 • požádal o kompletní vyúčtování dotace městu Charkov, a jeho poskytnutí i předsedům klubů v ZMB.
 • --------------------------------
 • oznámil, že již začal rok 2016, a že mu bylo odpovězeno, že začátkem tohoto roku vedení města zveřejní programové prohlášení.

   

  JUDr. Helena Sýkorová

 • doplnila dotaz Ing. Jaroslava Kacera, týkající se dalšího postupu strategie bydlení, a požádala o doplnění postupu při formulování nových zásad či pravidel prodeje obecních bytových domů a obecních bytů s tím, zda bude nějaké další kolo projednávání v rámci politických klubů v ZMB.

  Mgr. Libor Šťástka

 • požádal o dodání seznamu členů výběrové nebo hodnotící komise u veřejné zakázky "Vytvoření nového konceptu a zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku a distribuce časopisu KAM v Brně.", a zdali součástí této komise nebo některým z členů byla jakákoliv politicky exponovaná osoba.
 • Jako informativní zprávy byly předloženy:


  Zasedání Zastupitelstva města Brna ukončil (v 15:15) Ing. Petr Vokřál, primátor.