jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/048

konané dne 5. ledna 2016

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Ing. Vítu Beranovi a Marku Janíčkovi – schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Organizační změna Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství – RM7/03371

2.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. − určení mzdy a jiných plnění poskytovaných zaměstnanci dle § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – RM7/03350

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost − zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem statutárního města Brna, smlouva o upsání akcie a změna stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, prohlášení vkladatele o vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost – RM7/03336

4.

Návrh na schválení členství statutárního města Brna ve spolku „Otevřená města, z. s.“ – RM7/03309

5.

Příprava a realizace strategického projektu města Brna – Projekt svěřený k přípravě Dopravnímu podniku města Brna, a. s. – RM7/03285

6.

„Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HT Steel, a. s. – zvýšení celkových rozpočtových nákladů – RM7/03363

7.

Vzorový dodatek ke smlouvám Odboru investičního MMB z důvodu změny bankovního spojení – RM7/03263

8.

Návrh nabytí pozemku p. č. 88/7 v k. ú. Komárov – RM7/03304

9.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1057/3 v k. ú. Černá Pole – RM7/03305

10.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2540/58 a 2540/68, oba v k. ú. Líšeň – RM7/03307

11.

Návrh nabytí pozemku p. č. 5037/144 v k. ú. Líšeň – RM7/03314

12.

Návrh nabytí pozemků při ulici Letecká v k. ú. Líšeň – RM7/03315

13.

Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Těžební v k. ú. Černovice – RM7/03306

14.

Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Jírova v k. ú. Líšeň – RM7/03316

15.

Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Letecká v k. ú. Líšeň – RM7/03317

16.

Dohoda o narovnání vztahu − místní komunikace na pozemcích p. č. 1526/18, 1526/95, 1526/96, 1526/97, 1526/172, 1526/184, 1526/206, 1526/381, 1526/382, 1609/42, 1609/43.1746/30 a 1749/34 v k. ú. Komín – RM7/03308

17.

Projekt „Dětská skupina Zahradníkova“ − souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory – RM7/03318

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Zámečnická 2 − sdílené bydlení“ výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/03352

19.

Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu nám. SNP 4/5 – RM7/03358

20.

Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Brožíkova 15 – RM7/03353

21.

Žádost xxxxxxxx xxxxxxx o byt – RM7/03356

22.

Žádost xxxxxxxxx xxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu – RM7/03354

23.

Žádost manželů xxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu – RM7/03355

24.

Záměr prodeje nebytových jednotek v domech Osová 2, 4, 6, 8 v Brně – RM7/03359

25.

Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. o) – Návrh prodeje domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně pozemků – RM7/03351

26.

Návrh prodeje pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č.3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4 k. ú. Královo Pole – RM7/03357

27.

Záměr prodeje pozemků p. č. 6474/3, 6476/31, 6476/59 v k. ú. Židenice – RM7/03322

28.

Záměr prodeje a budoucího darování pozemků v k. ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO – RM7/03324

29.

Návrh změny části usnesení Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 48 −  návrh prodeje části pozemku p. č. 2198/7 v k. ú. Bosonohy v ul. Křivánky – RM7/03349

30.

Záměr nabytí budovy bez č.p./č.e. na části pozemku p. č. 1093/1 v k. ú. Trnitá z vlastnictví společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s. r. o. – RM7/03339

31.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4767/337 a p. č. 4812/10 k. ú. Královo Pole – RM7/03321

32.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3706/11 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR − Správa nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci – RM7/03332

33.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1536/25 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad – RM7/03331

34.

Záměr dispozice s pozemkem p. č. 1745/8 v k. ú. Starý Lískovec – RM7/3325

35.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 1833/3 v k. ú. Tuřany – RM7/03327

 

36.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 9353/29, p. č. 9353/30 včetně stavby č.p. 16, p. č. 9353/31, p. č. 9353/75 a p. č. 9353/76 včetně stavby č. p. 2444 v k. ú. Líšeň – RM7/03328

37.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 15/7.16 v k. ú. Královo Pole – RM7/03326

38.

Návrh svěření majetku města MC Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 600/2 se stavbou s č. p. 331, p. č. 600/3 se stavbou s č. p. 577, p. č. 600/4 se stavbou bez č.p./č.e., p. č. 605/14 se stavbou s č.p. 576, p.č. 600/6, p.č. 600/1, p.č. 605/1, vše v k. ú. Ponava – RM7/03334

39.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 383 a p.  č. 384 v k. ú. Židenice – RM7/03329

40.

Záměr výpůjčky pozemku p. č. 1707/1 se stavbou obč. vybavenosti č. p. 570 a pozemků p. č. 2163/1, p. č. 2163/2. p. č. 2164/1 a p. č. 2111/2 v k. ú. Kohoutovice – RM7/03338

41.

Pronájem pozemku p. č. 492/2 a částí pozemku p. č. 493/2, vše v k. ú. Jehnice v ul. Plástky – RM7/03343

42.

Pronájem částí pozemků p. č. 2225/1 a p. č. 2226/1 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Labská – RM7/03341

43.

Pronájem částí pozemku p. č. 902/1 k. ú. Staré Brno – RM7/03342

44.

Záměr pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 1947/4 v k. ú. Slatina – RM7/03323

45.

Záměr pronájmu (pachtu) pozemků v zahrádkářských osadách v k. ú. Kníničky – RM7/03330

46.

Ukončení nájemní smlouvy č. 6314031705 a záměr pronájmu části pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Lesná v ul. Haškova – RM7/03340

47.

Žádost společnosti STAVOPROJEKTA − stavební firma, a. s. o prominutí úhrady smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků bez právního důvodu a o vrácení kauce – RM7/03377

48.

Dohoda o užívání pozemků v k. ú. Pisárky – RM7/03347

49.

Zpráva o uzavřených smlouvách na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB za rok 2015 – RM7/03344

50.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Jabloňová 22-28, k. ú. Medlánky – RM7/03345

51.

Smlouva o nájmu nebytových prostor o výměře 108,54 m² a vybavení v budově Moravské nám. 15, k. ú. Veveří – RM7/03346

52.

Záměr využití vyřazovaných tramvají DPMB pro potřebu Ukrajiny – RM7/03380

53.

Knižní ceny Magnesia Litera – vyjádření podpory – RM7/03382

 

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Ing. Pavel Staněk, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Pavel Žára, Hana Černohorská.

 

 

 

 

 

 

1a.

Organizační změna Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství – RM7/03371

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje s účinností ke dni 5. 1. 2016 změnu názvu 2 funkčních míst „referentů vodohospodářských projektů“ nově na „projektový manažer“.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí OVLHZ promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny, tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/048/1a]

zodpovídá:  OVLHZ                                       [16]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

2.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. − určení mzdy a jiných plnění poskytovaných zaměstnanci dle § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – RM7/03350

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady společnosti STAREZ - SPORT, a. s. schvaluje  v souladu s ust. § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, výši mzdy a jiných plnění poskytovaných zaměstnanci − členovi orgánu společnosti STAREZ - SPORT, a. s., která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na společnosti STAREZ - SPORT, a. s.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost − zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem statutárního města Brna, smlouva o upsání akcie a změna stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, prohlášení vkladatele o vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost – RM7/03336

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 25512285

 

Ø  schvaluje

- zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, nepeněžitým vkladem statutárního města Brna tvořeným souborem staveb veřejného a slavnostního osvětlení oceněným znaleckým posudkem č. 804-28/2015 ze dne 2. 10. 2015 zpracovaným Ing. Jiřím Valou ve výši 101.696.950,- Kč na částku 1.695.741.950,- Kč, upsáním jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 101.696.950,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku;

 

- smlouvu o upsání akcie mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, která tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu;

 

- změnu stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, která tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu;

 

- prohlášení vkladatele o vnesení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, které tvoří přílohu č. 2c tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

Ø  pověřuje

 

primátora města Brna Ing. Petra Vokřála, vydat Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, formou veřejné listiny, v souladu s přijatým usnesením.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

4.

Návrh na schválení členství statutárního města Brna ve spolku „Otevřená města, z. s.“ – RM7/03309

Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- založení spolku s názvem,, Otevřená města, z. s“

- členství statutárního města Brna ve spolku „Otevřená města, z. s.“

- text stanov spolku,, Otevřená města, z. s.

- poskytnutí peněžitého vkladu ve výši 1,50 Kč na jednoho obyvatele dle stanov spolku.

 

Ø  souhlasit

s jmenováním Bc. Marcela Kolaji jako předsedy výboru spolku „Otevřená města, z. s.

 

Ø  pověřit

Mgr. Jiřího Ulipa zastupováním statutárního města Brna na členské schůzi spolku „Otevřená města, z. s.“

           

Ing. Pavla Staňka jako náhradníka pro zastupování statutárního města Brna na členské schůzi spolku „Otevřená města, z. s.“

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

5.

Příprava a realizace strategického projektu města Brna – Projekt svěřený k přípravě Dopravnímu podniku města Brna, a. s. – RM7/03285

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Jakubů, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB pověřuje společnost Dopravní podnik města Brna, a. s. prováděním koordinační činnosti u přípravy vybrané stavby:

„Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála − Líšeň, Holzova“

 

2. RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. bere na vědomí

 

- usnesení RMB č. R7/034 ze dne 18. 8. 2015 − Příprava a realizace strategických projektů města Brna − Zásady řízení přípravy a realizace strategických projektů města Brna a usnesení RMB č. R7/034 ze dne 18. 8. 2015 − Příprava a realizace strategických projektů města Brna − zřízení řídícího výboru pro strategické projekty Úseku technického MMB;

 

- usnesení RMB č. R7/047 ze dne 22. 12. 2015 − Zařazení investiční akce „Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála − Líšeň, Holzova“ mezi strategické projekty města Brna.

 

***

3. RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.  ukládá představenstvu společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., aby:

a) samostatně koordinovalo úkony související s přípravou stavby „Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála − Líšeň, Holzova“ na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s.

b) samostatně provádělo přípravu ve vypořádání majetkoprávních vztahů pro statutární město Brno, včetně doručování, přijímání a obstarávání veškerých souvisejících písemností a znaleckých posudků.

T: od 6. 1. 2016

***

úkol č.: [R7/048/05]

zodpovídá: představenstvo spol. DPMB                                [86]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

6.

„Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HT Steel, a. s. – zvýšení celkových rozpočtových nákladů – RM7/03363

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky „Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“ − dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo;

- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 3a  tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na investiční akci „Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“ − dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace nabídku společnosti HT Steel, a. s., Ríšova 2, 641 00 Brno, IČ 28264274.

 

3. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností HT Steel, a. s., Ríšova 2, 641 00 Brno, IČ 28264274 na veřejnou zakázku „Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“, který tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB schvaluje zvýšení celkových nákladů projektu ORG 2779 „Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“ ze 17.000 tis. Kč na 17.300 tis. Kč v rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.

 

5. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo;

- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“.

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo

***

úkol č.: [R7/048/06/01]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/048/06/02]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***

úkol č.: [R7/048/06/03]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/048/06/04]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

10. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/048/06/05]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

11. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/048/06/06]

zodpovídá: OI MMB                                  [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

7.

Vzorový dodatek ke smlouvám Odboru investičního MMB z důvodu změny bankovního spojení – RM7/03263

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje vzorový dodatek ke smlouvám spadajícím do kompetence Odboru investičního MMB, na jehož základě se bude měnit bankovní spojení statutárního města Brna ve smlouvách. Vzorový dodatek tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB uzavíráním a podepisováním dodatků ke smlouvám spadajícím do kompetence Odboru investičního MMB v souladu s výše uvedeným vzorovým dodatkem.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

8.

Návrh nabytí pozemku p. č. 88/7 v k. ú. Komárov – RM7/03304

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 88/7 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m²

v k. ú. Komárov ve vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 89.700 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

9.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1057/3 v k. ú. Černá Pole – RM7/03305

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:

- p. č. 1057/3 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²

v k. ú. Černá Pole ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.820 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

10.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2540/58 a 2540/68, oba v k. ú. Líšeň – RM7/03307

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků

- p. č. 2540/58 − ostatní plocha, silnice, o výměře 716 m²

- p. č. 2540/68 − ostatní plocha, silnice, o výměře 177 m²

oba v k. ú. Líšeň ve vlastnictví paní xxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 782.410 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

11.

Návrh nabytí pozemku p. č. 5037/144 v k. ú. Líšeň – RM7/03314

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku:

- p. č. 5037/144 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

v k. ú. Líšeň ve vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

12.

Návrh nabytí pozemků při ulici Letecká v k. ú. Líšeň – RM7/03315

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:

- p. č. 3278/350 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 75 m²

- p. č. 3278/517 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

- p. č. 3278/518 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 510 m²

- p. č. 3278/519 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 121 m²

vše v k. ú. Líšeň

ve vlastnictví společnosti DOMING, a. s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

13.

Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Těžební v k. ú. Černovice – RM7/03306

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí komunikační stavby −  vjezdu při ulici Těžební na pozemku p. č. 2828/218 v k. ú. Černovice,

ve vlastnictví společnosti ERGOZET s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

14.

Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Jírova v k. ú. Líšeň – RM7/03316

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí komunikační stavby při ulici Jírova − chodníku a parkovacích stání na pozemcích p. č. 7974/3, 7972/3, 7970/4, 7968/4, 7966/3, 7964/4, 7962/4, 7962/3, 7960/4, 5037/48, 5037/144 a na části p. č. 7946 v k. ú. Líšeň, ve vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

15.

Návrh nabytí komunikační stavby při ulici Letecká v k. ú. Líšeň – RM7/03317

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí komunikační stavby při ulici Letecká − vozovky, chodníku a parkovacích stání na pozemcích p. č. 3278/350, 3278/517, 3278/518, 3278/519, 3274/85 a 3274/91 v k. ú. Líšeň, ve vlastnictví společnosti DOMING, a. s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

16.

Dohoda o narovnání vztahu − místní komunikace na pozemcích p. č. 1526/18, 1526/95, 1526/96, 1526/97, 1526/172, 1526/184, 1526/206, 1526/381, 1526/382, 1609/42, 1609/43, 1746/30 a 1749/34 v k. ú. Komín – RM7/03308

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje uzavření dohody o narovnání k pozemkům:

- p. č. 1526/18 − ostatní plocha, silnice o výměře 158 m²

- p. č. 1526/95 − ostatní plocha, silnice o výměře 18 m²

- p. č. 1526/96 − ostatní plocha, silnice o výměře 17 m²

- p. č. 1526/97 − ostatní plocha, silnice o výměře 5 m²

- p. č. 1526/172 − ostatní plocha, zeleň o výměře 314 m²

- p. č. 1526/184 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 289 m²

- p. č. 1526/206 − ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m²

- p. č. 1526/381 − ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m²

- p. č. 1526/382 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m²

- p. č. 1609/42 − ostatní plocha, zeleň o výměře 49 m²

- p. č. 1609/43 − ostatní plocha, zeleň o výměře 108 m²

- p. č. 1746/30 − ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m²

- p. č. 1749/34 − ostatní plocha, zeleň o výměře 92 m²

v k. ú. Komín ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, za podmínek uvedených v dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

17.

Projekt „Dětská skupina Zahradníkova“ − souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory – RM7/03318

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost o podporu projektu příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, s názvem „Dětská skupina Zahradníkova“, který v nefinální verzi tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, s názvem „Dětská skupina Zahradníkova“, na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Operační program Zaměstnanost, a to bez nároku na spolufinancování z rozpočtu statutárního města Brna.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Zámečnická 2 − sdílené bydlení“ výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/03352

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zámečnická 2 − sdílené bydlení" jako nejvhodnější nabídku firmy PSK Brno s. r. o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a PSK Brno s. r. o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy“.

T: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/048/18]

zodpovídá: BO MMB                                          [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

 

 

 

 

 

19.

Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu nám. SNP 4/5 – RM7/03358

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě společně s bodem 20 o stažení materiálů – pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

20.

Návrh úhrady nákladů vynaložených na opravy domu Brožíkova 15 – RM7/03353

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

nepř.

pro

pro

pro

 

 

 

21.

Žádost xxxxxxxxxx xxxx o byt – RM7/03356

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 22.

 

1. RMB souhlasí s poskytnutím 2pokojového bytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu 2+kk č. 2 v domě Vlhká 4 v Brně.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

Termín: dle možností odboru

***

úkol č.: [R7/048/21]

zodpovídá: BO MMB                                            [3225]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

22.

Žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu – RM7/03354

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu 3pokojového bytu č. 15 v domě Orlí 7 xxxxxxx xxxxxxx, na dobu neurčitou.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/048/22]

zodpovídá: BO MMB                                            [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

23.

Žádost manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu – RM7/03355

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu 2pokojového bytu č. 3 v domě Orlí 7 manželům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o 1 rok.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.

***

úkol č.: [R7/048/23]

zodpovídá: BO MMB                                            [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

24.

Záměr prodeje nebytových jednotek v domech Osová 2, 4, 6, 8 v Brně – RM7/03359

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit záměr prodeje vymezených nebytových jednotek

 

- č. 579/101 v budově č. p. 579 − postavené na pozemku p. č. 2758 − zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 2758 − zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Starý Lískovec;

- č. 591/101 a č. 591/102 v budově č.p. 591, postavené na pozemku p. č. 2759 − zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 2759 − zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Starý Lískovec;

- č. 593/101, č. 593/102 a č. 593/103 v budově č. p. 593, postavené na pozemku p. č. 2760 − zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 2760 − zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Starý Lískovec;

- č. 596/101 v budově č. p. 596, postavené na pozemku p. č. 2761 − zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 2761 − zastavěná plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Starý Lískovec.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

25.

Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z7/05, bod č. 32, odst. 5, písm. o) – Návrh prodeje domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně pozemků – RM7/03351

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

1. změnit část usnesení Z7/05. zasedání ZMB konaného od 14. 4.2015, bod 32, odst. 5, písm. o), které znělo:

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 5952 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m² se stavbou č. p. 778, Filipova 12, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 5953 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 228 m² se stavbou č. p. 777, Filipova 10, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 5954 − zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m² se stavbou č. p. 776, Filipova 8, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 6227/6 − ostatní plocha o výměře 58 m², pozemku p. č. 6234/3 − ostatní plocha, o výměře 15 m², pozemku p. č. 6234/5 − ostatní plocha, o výměře 9 m²

vše v k. ú. Bystrc, město Brno, městská část Brno-Bystrc, za cenu ve výši 30 495 000,- Kč a za podmínek nabídky prodeje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu č. la těchto usnesení“.

 

tak, že se

text „za cenu ve výši 30 495 000,- Kč“ nahrazuje textem „za kupní cenu ve výši 28.125.000,- Kč“

 

2. schválit prodej

- pozemku p. č. 5952 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m² se stavbou č. p. 778, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 5953 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 228 m² se stavbou č. p. 777, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 5954 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 231 m² se stavbou č. p. 776, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 6227/6 − ostatní plocha o výměře 58 m²

- pozemku p. č. 6234/3 − ostatní plocha o výměře 15 m²

- pozemku p. č. 6234/5 − ostatní plocha o výměře 9 m²

vše v k. ú. Bystrc, město Brno, městská část Brno-Bystrc, Bytovému družstvu Filipova 8, 10, 12, Brno, za podmínek budoucí kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

26.

Návrh prodeje pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č.3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4 k. ú. Královo Pole – RM7/03357

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 1).

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna trvat na svém usnesení zasedání ZMB č. Z6/032 konaném dne 18. 3. 2014, bod 58, kterým byl schválen prodej pozemků p. č. 3672 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 170 m², p. č. 3673 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 163 m², p. č. 3674 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m², p. č. 3675 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m², p. č. 3680/5 – zahrada, o výměře 73 m², p. č. 3682/4 − ostatní plocha, o výměře 34 m² a části pozemku p. č. 3680/4, dle GP č. 2809-46/2013 ze dne 7. 3. 2013, označené jako p. č. 3680/7 – zahrada, o výměře 282 m², vše v Brně, k. ú. Královo Pole, do vlastnictví Bytového družstva Sv. Čecha 99, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení;

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

27.

Záměr prodeje pozemků p. č. 6474/3, 6476/31, 6476/59 v k. ú. Židenice – RM7/03322

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje

- pozemku p. č. 6474/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- pozemku p. č. 6476/31 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

- pozemku p. č. 6476/59 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

v k. ú. Židenice

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej

 

- pozemku p. č. 6474/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m² v k. ú. Židenice manželům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 33.240,- Kč

 

- pozemku p. č. 6476/31 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v k. ú. Židenice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 31.628,- Kč

 

- pozemku p. č. 6476/59 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v k. ú. Židenice manželům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohodnutou kupní cenu 31.628,- Kč

 

a za podmínek kupních smluv.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

28.

Záměr prodeje a budoucího darování pozemků v k. ú. Kohoutovice, lokalita tzv. OKO – RM7/03324

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. O bodu 2.b) bylo hlasováno samostatně.

 

1. RMB bere na vědomí dopis společnosti PS BRNO, s. r. o. ze dne 24. 8. 2015, kterým žádá v souvislosti s odprodejem pozemků v lokalitě OKO pro stavbu „Garážový dům a dům s obchodními plochami“ o bezúplatný převod částí pozemků p. č. 238/1, 2036, 2035, 2033, 2030, 2031, 997/126, 997/133, 846/2 v k. ú. Kohoutovice z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 

 

 

2. RMB souhlasí

 

a)      se záměrem prodeje pozemků:

- částí p. č. 997/42 − ostatní plocha, jiná plocha, o souhrnné výměře 759,33 m² (0,33m² + 33 m² + 492 m² + 234 m²)

- p. č. 997/43 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 72 m²

- částí p. č. 997/47 − ostatní plocha, jiná plocha, o souhrnné výměře 71,48 m² (71 m + 0,48 m²)

- částí p. č. 997/48 − ostatní plocha, jiná plocha, o souhrnné výměře 616 m² (349m² + 267 m²)

- částí p. č. 997/118 − ostatní plocha, zeleň, o souhrnné výměře 256 m² (47 m² + 209 m²)

- části p. č. 997/119 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

- částí p. č. 997/122 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o souhrnné výměře 1.655 m² (125m²+583m²+947m²)

- části p. č. 997/123 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m²

- částí p. č. 997/124 − ostatní plocha, zeleň, o souhrnné výměře 809 m² (6 m² + 50 m² + 573m² + 24m²+156m² )

- p. č. 997/125 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 449 m²

- částí p. č. 997/133 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o souhrnné výměře 169 m² (30m²+113m²+26m²)

- částí p. č. 238/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o souhrnné výměře 183 m²

(35m²+42m²+106m²)

vše v k. ú. Kohoutovice

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 11 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

b)      se záměrem budoucího darování pozemků:

 

- části p. č. 238/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 539 m²

- části p. č. 846/2 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1227 m²

- části p. č. 997/126 − ostatní plocha, zeleň o výměře 22 m²

- části p. č. 997/133 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1949 m²

- části p. č. 2030 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m²

- části p. č. 2031 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m²

- části p. č. 2033 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m²

- části p. č. 2035 − ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m²

- části p. č. 2036 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

vše v k. ú. Kohoutovice.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

zdržel

proti

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

29.

Návrh změny části usnesení Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 48 −  návrh prodeje části pozemku p. č. 2198/7 v k. ú. Bosonohy v ul. Křivánky – RM7/03349

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxx xxxxxx a manželů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 24. 11. 2015 − žádost o prodej části pozemku p. č. 2198/7 v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1767-40/2014 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2198/17 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m² v k.ú. Bosonohy manželům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namísto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit část usnesení Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 6. 10. 2015, bod č. 48, která zní:

„Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej části pozemku p. č. 2198/7 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1767-40/2014 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2198/17 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m² v k. ú. Bosonohy xxxxxxxxxxxx xxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 5.992,- Kč.“

 

takto:

 

Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej části pozemku p. č. 2198/7 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m² v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1767-40/2014 pro k.ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2198/17 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m² v k. ú. Bosonohy manželům xxxxxxxxxxxxxxxx  za dohodnutou kupní cenu 5.992,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

30.

Záměr nabytí budovy bez č.p./č.e. na části pozemku p. č. 1093/1 v k. ú. Trnitá z vlastnictví společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s. r. o. – RM7/03339

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

 

- přípis Správy železniční dopravní cesty, státni organizace (SŽDC) ze dne 12. 8. 2015, která sděluje statutárnímu městu Brnu, že projednání odprodeje všech pozemků ve vlastnictví SŽDC v lokalitě při ul. Vlhká v současné době není možné a v rámci SŽDC bylo zahájeno projednání odprodeje pozemků p. č. 1091, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1090/5, 1090/6 a části pozemku p. č. 1090/1 vše v k. ú. Trnitá do vlastnictví statutárního města Brna;

 

- skutečnost, že na jednání konaném dne 12. 8. 2015 bylo konstatováno, že v případě, že statutární město Brno získá do svého vlastnictví budovu bez č.p./ č.e. na části pozemku p. č. 1093/1 v k. ú. Trnitá z vlastnictví společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s. r. o., bude jednáno rovněž o převodu části tohoto pozemku dotčeného budovou z vlastnictví ČR-SŽDC do vlastnictví statutárního města Brna.

 

2. RMB souhlasí se záměrem úplatného nabytí budovy bez č.p./ č.e. nacházející se na části pozemku p. č. 1093/1 v k. ú. Trnitá z vlastnictví společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o., do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 300.000,- Kč.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

31.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4767/337 a p. č. 4812/10 k. ú. Královo Pole – RM7/03321

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB  bere na vědomí

- nabídku paní xxxxxxx xxxxxxx, zastoupené advokátkou JUDr. Ivou Kremplovou, ze dne 13. 8. 2014, k odkoupení pozemků p. č. 4767/337 a p. č. 4812/10, k. ú. Královo Pole, do vlastnictví statutárního města Brna;

- skutečnost, že navrhovatelka dispozice souhlasila s návrhem kupní ceny ve výši 68.000,- Kč.

 

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:

- p. č. 4767/337 − orná půda, o výměře 25 m²

- p. č. 4812/10 − ostatní plocha, jiná plocha o výměře 43 m²

oba v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví paní xxxxxxx xxxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 68.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

32.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3706/11 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR − Správa nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci – RM7/03332

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 33.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnosti, že:

 

- ze strany Správy nemovitostí města Brna byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti na kterou je vedeno u Státního pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj restituční řízení pod sp. zn. 3239/92 a statutární město Brno uzavřením této smlouvy vstupuje do práv a povinností povinné osoby dle ustanovení § 5 zák. č. 229/1991 Sb;

 

- na pozemku vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení plynárenského zařízení v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2304-59/2010 podle čl. II smlouvy ze dne 21. 3. 2011, z něhož je oprávněným RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem. Návrh na povolení vkladu byl podán na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město dne 15. 4. 2011 pod č.j. V-6699/2011-702.

 

2. RMB doporučuje ZMB schválit bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 3706/11 − ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2436 m²

v k. ú. Královo Pole,

z majetku ČR - Správa nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

33.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1536/25 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad – RM7/03331

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1536/25 – zahrada, o výměře 9 m²

v k. ú. Stránice, z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

34.

Záměr dispozice s pozemkem p. č. 1745/8 v k. ú. Starý Lískovec – RM7/3325

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost společnosti Zamazal ml. & spol. s. r. o. o prodej části pozemku p. č. 1745/8 v k. ú. Starý Lískovec, popřípadě celého předmětného pozemku, za účelem výstavby rodinného domu, včetně přípisů ze dne 10. 10. 2014 a 12. 2. 2015;

 

- žádost pana Ing. Vladimíra Záhorského o směnu části pozemku p. č. 1745/8 v k. ú. Starý Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 1745/29 a část p. č. 1745/5, oba v k. ú. Starý Lískovec v jeho vlastnictví, bez doplatku ve prospěch statutárního města Brna;

 

- skutečnost, že jsou pozemky p. č. 1745/5 a p. č. 1745/29 zatíženy zástavním právem smluvním zřízeným ve prospěch Wüstenrot hypoteční banky, a. s. ve výši 1.296.314,- Kč

 

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku

p. č. 1745/8 − orná půda, o výměře 380 m² v k. ú. Starý Lískovec

 

3. RMB nesouhlasí se záměrem směny pozemku

část p. č. 1745/8 − orná půda, o výměře 123 m² v k. ú. Starý Lískovec.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

35.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 1833/3 v k. ú. Tuřany – RM7/03327

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 36.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Tuřany svěření pozemku:

p. č. 1833/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 897 m²

v k. ú. Tuřany

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

36.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 9353/29, p. č. 9353/30 včetně stavby č.p. 16, p. č. 9353/31, p. č. 9353/75 a p. č. 9353/76 včetně stavby č. p. 2444 v k. ú. Líšeň – RM7/03328

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Líšeň svěření pozemku:

- p. č. 9353/29 − ostatní plocha, o výměře 850 m²

- p. č. 9353/30 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 284 m² včetně stavby č. p. 16

- p. č. 9353/31 − ostatní plocha, o výměře 279 m²

- p. č. 9353/75 − ostatní plocha, o výměře 80 m²

- p. č. 9353/76 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 345 m² včetně stavby č. p. 2444

v k. ú. Líšeň

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

37.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 15/7.16 v k. ú. Královo Pole – RM7/03326

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků:

- p. č. 15/7 − ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha, o výměře 396 m²

- p. č. 16 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 511 m²

v k. ú. Královo Pole

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

38.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 600/2 se stavbou s č. p. 331, p. č. 600/3 se stavbou s č. p. 577, p. č. 600/4 se stavbou bez č.p./č.e., p. č. 605/14 se stavbou s č. p. 576, p. č. 600/6, p. č. 600/1, p. č. 605/1, vše v k. ú. Ponava – RM7/03334

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

 

RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků:

- p. č. 600/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 457 m² jehož součástí je jiná stavba č.p. 331

- p. č. 600/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 289 m² jehož součástí je jiná stavba č.p. 577

- p. č. 600/4 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 114 m² jehož součástí je jiná stavba bez č.p./č.e.

- p. č. 605/14 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 88 m² jehož součástí je objekt občanského vybavení č. p. 576

- p. č. 600/6 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m²

- p. č. 600/1 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.489 m²

- p. č. 605/1 − ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 980 m²

v k. ú. Ponava

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 − Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

39.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 383 a p.  č. 384 v k. ú. Židenice – RM7/03329

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Židenice odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků

- p. č. 383 – zahrada, o výměře 166 m²

- p. č. 384 – zahrada, o výměře 1 288 m²

v k. ú. Židenice

z kategorie: část III. − ostatní nemovitý majetek svěřený rozhodnutím ZMB č. Z1/023 ze dne 3. 11. 1992 se souhlasem MČ Brno-Židenice.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Záměr výpůjčky pozemku p. č. 1707/1 se stavbou obč. vybavenosti č. p. 570 a pozemků p. č. 2163/1, p. č. 2163/2, p. č. 2164/1 a p. č. 2111/2 v k. ú. Kohoutovice – RM7/03338

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí

- žádost Sdružení VELETA, o. s. o souhlas statutárního města Brna se stavebními úpravami ve 2. NP stavby občanského vybavení č.p. 570 Libušina třída 13, která je součástí pozemku p. č. 1707/1 v k. ú. Kohoutovice v majetku města Brna, v návaznosti na závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany − Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, vydaného dne 2. 2. 2015, ev. č. HSBM-73-1-62/1-OPST-2015.

 

2. RMB souhlasí se záměrem výpůjčky nemovitostí

- pozemku p. č. 1707/1 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 840 m²

- stavby občanské vybavenosti č.p. 570, Libušina třída 13, která je součástí pozemku p. č. 1707/1 zastavěná plocha a nádvoří

- pozemku p. č. 2163/1 − ostatní plocha, o výměře 684 m²

- pozemku p. č. 2163/2 − ostatní plocha, o výměře 460 m²

- pozemku p. č. 2164/1 − ostatní plocha, o výměře 257 m²

- pozemku p. č.2164/2 − ostatní plocha, o výměře 300 m²

vše v k. ú. Kohoutovice Sdružení VELETA, o. s.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

41.

Pronájem pozemku p. č. 492/2 a částí pozemku p. č. 493/2, vše v k. ú. Jehnice v ul. Plástky – RM7/03343

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 42-44.

 

RMB schvaluje pronájem

 

a)

- pozemku p. č. 492/2 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m²

- části pozemku p. č. 493/2 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2 m²

vše v k. ú. Jehnice, o celkové výměře 29 m², manželům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, za dohodnuté nájemné 870,- Kč/rok,

 

b) části pozemku p. č. 493/2 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 16 m² v k. ú. Jehnice manželům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a manželům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 480,- Kč/rok

 

a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

42.

Pronájem částí pozemků p. č. 2225/1 a p. č. 2226/1 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Labská – RM7/03341

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje pronájem částí pozemků:

- p. č. 2225/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²

- p. č. 2226/1 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 8 m²

Společenství vlastníků jednotek pro dům Labská 25, Brno za dohodnuté nájemné 240,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

43.

Pronájem částí pozemku p. č. 902/1 k. ú. Staré Brno – RM7/03342

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje pronájem části pozemku

- p. č. 902/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²

v k. ú. Staré Brno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 2.337,- Kč/rok

- p. č. 902/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²

v k. ú. Staré Brno xxxxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 2.337,-Kč/rok

- p. č. 902/1 − ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²

v k. ú. Staré Brno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 2.337,- Kč/rok

a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

44.

Záměr pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 1947/4 v k. ú. Slatina – RM7/03323

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 10. 3. 2013 ve kterém žádá, aby byl zachován současný stav užívání části pozemku p. č. 1947/4 v k. ú. Slatina.

 

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 1947/4 − ostatní plocha, o výměře 119 m² v k. ú. Slatina.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

45.

Záměr pronájmu (pachtu) pozemků v zahrádkářských osadách v k. ú. Kníničky – RM7/03330

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že:

- nedošlo k uzavření nájemní smlouvy na základě usnesení R6/058. RMB konané dne 21. 3. 2012 bod č. 71 mezi statutárním městem Brnem a ZO ČZS Brno U přehrady;

- úhrada za užívání pozemků v k. ú. Kníničky užívaných ZO ČZS Brno U přehrady dosud bez právního vztahu, byla městu Brnu uhrazena;

- schůze ZO ČZS Brno U přehrady odsouhlasila většinou hlasů návrh textu konceptu pachtovní smlouvy zpracovaný MO MMB, s pachtovným ve výši dle návrhu ZO ČZS Brno U přehrady, ve výši 63.058,- Kč/rok, tj. 11,-Kč/m /rok za plochu zastavěnou, ostatní pozemky za 6,- Kč/m²/rok.

 

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu) pozemků:

- část p. č. 383/1 − ostatní plocha, silnice, o výměře 2.160 m²

- p. č. 383/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 383/4 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

- p. č. 383/5 − ostatní plocha, o výměře 9 m²

- p. č. 383/6 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²

- p. č. 383/7 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 383/8 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 383/10 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 383/11 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 383/12 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

- p. č. 383/14 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 383/46 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 397/1 − orná půda, o výměře 294 m²

- p. č. 398/1 − orná půda, o výměře 583 m²

- p. č. 398/17 − orná půda, o výměře 54 m²

- p. č. 450/18 − ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²

- část p. č. 450/144 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1849 m²

- p. č. 451/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

- p. č. 451/12 − orná půda, o výměře 701 m²

- p. č. 474/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m²

- p. č. 474/5 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

- p. č. 477/2 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 478/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- části p. č. 488/2 − orná půda, o výměře 120 m²

- část p. č. 490/1 − ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 3770 m²

- p. č. 490/3 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 490/6 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m²

- p. č. 490/7 − ostatní plocha, o výměře 14 m²

- p. č. 490/8 − zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m²

- p. č. 489/1 − orná půda, o výměře 195 m²

- p. č. 3356 – zahrada, o výměře 36 m²

- p. č. 3361 – zahrada, o výměře 83 m²

- část p. č. 3790 − trvalý travní porost, o výměře 100 m²

vše v k. ú. Kníničky.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Ukončení nájemní smlouvy č. 6314031705 a záměr pronájmu části pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Lesná v ul. Haškova – RM7/03340

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 143/2 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 102 m² v k. ú. Lesná.

 

2. RMB schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 6314031705 ze dne 15. 5. 2014 na pronájem části pozemku p. č. 143/2 − ostatní plocha, zeleň, o výměře 102 m² v k. ú. Lesná xxxxxx xxxxxxx za dohodnuté nájemné 5.100,- Kč/rok (50,- Kč/m²/rok) za podmínek dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 6314031705, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

47.

Žádost společnosti STAVOPROJEKTA − stavební firma, a. s. o prominutí úhrady smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků bez právního důvodu a o vrácení kauce – RM7/03377

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

 

1. RMB bere na vědomí

- skutečnost, že v souvislosti s vypořádáním závazků z Dohody o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ve znění dodatků 1-31, jejíž platnost skončila dne 30. 6. 2015, vznikla statutárnímu městu Brnu vůči společnosti STAVOPROJEKTA − stavební firma, a. s. pohledávka, tj. nárok na zaplacení smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků dotčených stavbou lodžií na domech Mánesova 3, 5, 7, 9, k. ú. Královo Pole a Mikulčická 16, k. ú. Slatina, bez právního důvodu, v celkové výši 21.892,-Kč, v důsledku nedodržení lhůty pro předložení právního vztahu vlastníků staveb k zastavěným pozemkům ve vlastnictví města;

 

- skutečnost, že statutární město Brno vyzvalo doporučeným dopisem ze dne 4. 11. 2015 společnost STAVOPROJEKTA − stavební firma, a. s. k zaplacení smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků bez právního důvodu

- žádost společnosti STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., ze dne 11. 11. 2015 o prominutí smluvní pokuty a úhrady za užívání pozemků a vrácení kauce.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se započtením části kauce, složené v celkové výši 200.000,- Kč společností STAVOPROJEKTA − stavební firma, a. s. dle ustanovení čl. VI. Dohody o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby křížením dle stavebního zákona, uzavřené se statutárním městem Brnem dne 10. 8. 2005 ve znění dodatků č. 1-31 (dále jen dohoda), na pohledávku statutárního města Brna ve výši 21.892,-Kč, vzniklou dle uvedené dohody z titulu smluvní pokuty a užívání pozemků statutárního města Brna bez právního důvodu, v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z čl. III dohody, tj. − nedodržení lhůty pro předložení právního vztahu vlastníků staveb lodžií na domech Mánesova 3, 5, 7, 9, k. ú. Královo Pole a Mikulčická 16, k. ú. Slatina, k zastavěným pozemkům ve vlastnictví města dle specifikace pohledávky a s vrácením zbytku kauce.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

48.

Dohoda o užívání pozemků v k. ú. Pisárky – RM7/03347

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Bezpečnostně právní akademie Brno, s. r. o., střední školy, Zoubkova 20, 634 00 Brno o pronájem pozemků v k. ú. Pisárky.

 

2. RMB schvaluje uzavření dohody o užívání pozemků mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a Bezpečnostně právní akademií Brno, s. r. o., střední školou, jako uživatelem, týkající se užívání části pozemků p. č. 1479/10, 1479/11 a 1479/12, vše v k. ú. Pisárky pro testování žáků ve vytrvalostním běhu.

dohoda tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

 

49.

Zpráva o uzavřených smlouvách na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB za rok 2015 – RM7/03344

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí zprávu o uzavřených smlouvách na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB za rok 2015.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

 

50.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v budově Jabloňová 22-28, k. ú. Medlánky – RM7/03345

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Marcely Hanzlové, Jabloňová 26, Brno, o pronájem nebytových prostor v budově Jabloňová 22-28.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Marcelou Hanzlovou, IČ: 04610008., jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor v budově Jabloňová 22-28, č. p. 603, která je součástí pozemku p. č. 666/195 v k. ú. Medlánky.

Smlouva tvoří přílohu č. 13 tohoto  zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

51.

Smlouva o nájmu nebytových prostor o výměře 108,54 m² a vybavení v budově Moravské nám. 15, k. ú. Veveří – RM7/03346

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost Österreich Institut Brno s. r. o., o pronájem víceúčelové místnosti v budově Moravské nám. 15 v k. ú. Veveří.

 

2. RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Österreich Institut Brno s. r. o., jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem víceúčelové místnosti v budově Moravské nám. 15, č. p. 690, která je součástí pozemku p. č. 1468 v k. ú. Veveří, o celkové výměře 108,54 m² a pronájem jejího movitého vybavení. Smlouva tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

52.

Záměr využití vyřazovaných tramvají DPMB pro potřebu Ukrajiny – RM7/03380

Bylo hlasováno po delší rozpravě o upraveném návrhu usnesení.

 

1. RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.

 

Ø  bere na vědomí

 

- dopis Pavla Svobody, poslance Parlamentu EU, ze dne 19. 11. 2015

- dopis Pavla Svobody, poslance Parlamentu EU, ze dne 18. 12. 2015

- technické údaje a charakteristiky dodané kanceláří Pavla Svobody

 

Ø  souhlasí

se záměrem poskytnutí vybraných vyřazených tramvajových vozidel Ukrajině (městům Mariupol, Charkov, příp. dalším)

 

***

2. RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. ukládá představenstvu společnosti DPMB, a. s. připravit kroky a opatření pro realizaci záměru a následně vše předložit k projednání valné hromadě Rada města Brna.

***

úkol č.: [R7/048/52/01]

zodpovídá:  DPMB                                [45]

termín: [bezodkladně]

***

3. RMB ukládá OZV MMB prověřit ve spolupráci s kanceláří Pavla Svobody, poslance Parlamentu EU, možné destinace shora uvedené formy humanitární pomoci.

***

úkol č.: [R7/048/52/02]

zodpovídá:  OZV MMB                         [86]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

53.

Knižní ceny Magnesia Litera – vyjádření podpory – RM7/03382

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

RMB vyjadřuje podporu pořádání projektu Knižní ceny Magnesia Litera v Brně.

 

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Ing.

Staněk

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

Různé

 

V rámci tohoto bodu byly projednány provozní záležitosti.

 

 

 

                Ing. Petr Vokřál, v. r.                                        Ing. Klára Liptáková, v. r.

                    primátor                                                          1. náměstkyně primátora

 

Ověřovatelé:

Ing. Vít Beran, v. r.

Marek Janíček, v. r.

 

 

V Brně dne 6. ledna 2016

Zapsala Lenka Kadlecová