Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

 

 

 

USNESENÍ

 

 

zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/10

konaného dne 6. října 2015

 

 

 

 

 

 

      

Body 66 a 67 byly  projednány  po bodu 50.

Bod 69 byl projednán po bodu 67.

 

 

1.

Technický bod

 

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:

Bc. Miloslav Humpolíček, Bc. Barbora Maťáková.

 

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z7/10 předložený RMB, ve znění změn.

 

 

5.

Výsledek výběrového řízení na funkci ředitelky příspěvkové organizace – informace

 

ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB č. R7/029 konaná dne 14. 7. 2015 vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a v návaznosti na tento výsledek setrvání 

JUDr. Vlasty Hrabcové  

ve funkci ředitelky Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace. 

 

 

6.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB – ZM7/0650

 

ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 3. čtvrtletí roku 2015.

 

 

7.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna,  kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek – ZM7/0700

 

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

 

8.

Prominutí neoprávněně inkasované částky MČ Brno-Tuřany – ZM7/0713

 

1. ZMB bere na vědomí žádost MČ Brno-Tuřany ze dne 22. 6. 2015 o prominutí neoprávněně inkasované částky za pronájem pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice.

 

2. ZMB promíjí MČ Brno-Tuřany neoprávněně inkasovanou částku 308.674,- Kč od 17. 6. 1996 do 11. 5. 2015, za pronájem pozemku p. č. 1/1 k. ú. Brněnské Ivanovice, který nebyl městské části svěřen.

               

 

9.

Žádost xxxxxx xxxxxxxxx o prominutí části pohledávky a povolení splátek – ZM7/0660

 

ZMB schvaluje

-          prominutí části pohledávky vzniklé v souvislosti s opatrováním zvířete v útulku pro opuštěná zvířata, provozovaným Městskou policií Brno, ve výši 134.000,- Kč xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

 

-          úhradu části pohledávky vzniklé v souvislosti s opatrováním zvířete v útulku pro opuštěná zvířata, provozovaným Městskou policií Brno, ve výši 17.282,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,05 % ročně od 30. 4. 2013 do zaplacení, xxxxxxx xxxxxxxxxx ve splátkách po 1.000,- Kč měsíčně.

 

 

10.

Účast statutárního města Brna na veletrhu designu „Designers´Open 2015 Messe Leipzig“ prostřednictvím Domu umění města Brna, příspěvkové organizace –rozpočtové opatření – ZM7/0681

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení, spočívající v účelovém navýšení neinvestičního příspěvku pro Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci, o finanční částku ve výši 135 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s účastí organizace a prezentací brněnského designu na veletrhu designu „Designers´ Open 2015 Messe Leipzig“.

 

 

11.

Rozpočtové opatření – přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku – ZM7/0658

 

ZMB schvaluje

-          zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 3282 – „Technické zhodnocení objektů MMB“ z 22.751 tis. Kč na 24.736 tis. Kč,

 

-          zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 3087 – „Klimatizace Malinovského nám. 3“ ze 17.758 tis. Kč na 19.058 tis. Kč,

 

-          zařazení akce ORG 2709 – „Technické zhodnocení vstupu Nové radnice“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 4.200 tis. Kč do závazného plánu kapitálových výdajů s dobou realizace do roku 2016,

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení,

 

z důvodu nutnosti přesunu části běžných výdajů do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB.

 

 

12.

„Strategie rozvoje Zoo“ – projektová příprava - rozpočtové opatření – ZM7/0706

 

1. ZMB schvaluje

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení, z důvodu svěření investorství I. etapy projektu „Stavební úpravy v areálu Zoo Brno“ příspěvkové organizaci Zoo Brno a stanice zájmových činností, p. o.;

 

-          záměr realizace nového vstupu a parkoviště s dostatečnou kapacitou u brněnské Zoo za účelem zvýšení poskytovaných služeb a atraktivnosti celého areálu pro návštěvníky.  

 

***

2. ZMB ukládá RMB činit bezodkladně kroky vedoucí k naplnění uvedeného záměru.

***

úkol č.: [Z7/10/12]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [bezodkladně]

 

 

13.

„Rekonstrukce kontejnerových stání podél ul. Dubová“ a „Bezbariérový nájezd na ÚMČ Brno-Jundrov“ – rozpočtové opatření – ZM7/0705

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí investičního transferu MČ Brno-Jundrov v celkové výši 1.000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015 pro účely realizace projektů „Rekonstrukce kontejnerových stání podél ul. Dubová“ a „Bezbariérový nájezd na ÚMČ Brno-Jundrov“ s tím, že MČ Brno-Jundrov tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru investičnímu MMB v termínu do 15. 1. 2016;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení.

 

 

14.

Změna účelu použití neinvestičních transferů MČ Brno-střed – ZM7/0649

 

ZMB schvaluje změnu účelu použití neinvestičních transferů poskytnutých MČ Brno-střed na základě rozhodnutí ZMB č. Z6/034, bod č. 11 a 15 z neinvestiční akce „MŠ Vídeňská 39a – zateplení a výměna oken“ na investiční akci „MŠ Vídeňská 39a – zateplení a výměna oken“.

 

 

 

 

 

 

15.

Navýšení investičního transferu z rozpočtu města městské části Brno-Maloměřice a Obřany na rekonstrukci víceúčelového sálu, rozpočtové opatření – ZM7/0729

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení, z důvodu pokrytí nákladů na interiér víceúčelového sálu městské části Brno-Maloměřice a Obřany.

 

 

16.

Postoupení neinvestičního transferu jednotlivým městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času – rozpočtové opatření – ZM7/0702

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 1.200 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015 dle tabulky „Návrh výše účelového transferu jednotlivým MČ na úhradu provozních nákladů středisek volného času ve II. pololetí 2015“, která tvoří přílohu č. 7a těchto usnesení s tím, že MČ jsou povinny předložit OŠMT MMB řádné finanční vypořádání poskytnutých prostředků nejpozději do 25. ledna 2016;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7b těchto usnesení, za účelem zabezpečení úhrady specifikovaných provozních nákladů středisek volného času v městských částech.

 

 

17.

Poskytnutí provozního příspěvku Úrazové nemocnici v Brně z rozpočtu města Brna na rok 2015, rozpočtové opatření – ZM7/0684

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí provozního příspěvku Úrazové nemocnici v Brně ve výši 20.000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení, z důvodu realizace příspěvku na provoz Úrazové nemocnici v Brně.

 

***

2. ZMB ukládá RMB předložit na únorové zasedání ZMB plán ekonomické stabilizace Úrazové nemocnice v Brně.

***

úkol č.: [Z7/10/17]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [ZMB únor 2016]

 

 

18.

Navýšení neinvestičního příspěvku Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci, v roce 2015, rozpočtové opatření – ZM7/0704

 

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, spočívající v navýšení neinvestičního příspěvku Filharmonii Brno, příspěvkové organizaci, na zřízení 0,5 pracovního úvazku na pozici PR manažera Janáčkova kulturního centra v roce 2015.    

 

 

19.

Poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2015, II. etapa – rozpočtové opatření – ZM7/0707

 

ZMB schvaluje

1) poskytnutí neinvestičních příspěvků na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, Odbor památkové péče, žadatelům:

-          SZZ II Brno p. o. ve výši 523.000,- Kč

-          ND Brno p. o. ve výši 1.000.000,- Kč

dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10a těchto usnesení;

 

2) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičních příspěvků na obnovu kulturních památek na rok 2015 polikliniky Zahradníkova a Mahenova divadla.

 

 

20.

Podpora mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2015 – 3. kolo – rozpočtové opatření – ZM7/0703

 

ZMB schvaluje

-          poskytnutí účelové neinvestiční dotace Evangelické akademii, Vyšší odborné škole sociálně právní, Opletalova 6, Brno, v celkové výši 30 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem);

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11a těchto usnesení, z důvodu, že žadatel není spolek;

 

-          uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace z rozpočtu města Brna, která tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení.

 

 

21.

Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch hokejovým klubům na rok 2015 – rozpočtové opatření – ZM7/0698

 

ZMB schvaluje

1)      poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.773 tis. Kč, dle tabulky 1. „Neinvestiční dotace spolkům - hokejovým klubům na pronájem ledových ploch na rok 2015", z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace – Pronájem ledových ploch hokejovým klubům, která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení;

 

2)      poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu – právnické osobě ve výši 360 tis. Kč, dle tabulky 2. „Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu – právnické osobě – hokejovému klubu na pronájem ledových ploch na rok 2015“, z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, ve j.n.: Dotace – Pronájem ledových ploch hokejovým klubům, která tvoří přílohu č. 12b těchto usnesení;

 

3)      rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě, která tvoří přílohu č. 12c těchto usnesení;

 

4)      uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 12d těchto usnesení.

 

 

22.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2015 – II. kolo – rozpočtové opatření – ZM7/0697

 

ZMB schvaluje

1)      poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 1.133.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům, ve j.n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky „I. Neinvestiční dotace spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015 – II. kolo“, která tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení;

 

2)      poskytnutí neinvestičních dotací obecně prospěšným společnostem ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, ve j.n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky „II. Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015 – II. kolo“, která tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení;

 

3)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým a fyzickým osobám;

 

4)      uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1.–2. usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 13d těchto usnesení.

 

 

23.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2015 – ZM7/0699

 

ZMB schvaluje

1)      poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 5.000 tis. Kč, dle tabulky 1. „Neinvestiční dotace spolkům – mládežnickým hokejovým klubům pro rok 2015“ z rozpočtu města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace – Podpora mládežnického hokeje, která tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení;

 

2)      uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, dle bodu 1., za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, které tvoří přílohu č. 14b těchto usnesení.

 

 

24.

Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti TV a sportu pro rok 2015 – II. kolo – rozpočtové opatření – ZM7/0701

 

ZMB schvaluje

1)      poskytnutí investičních dotací spolkům ve výši 2.250 tis. Kč, dle tabulky I. „Investiční dotace spolkům v oblasti TV a sportu pro rok 2015 – II. kolo“, z rozpočtu města Brna na rok 2015, která tvoří přílohu č. 15a těchto usnesení;

 

2)      poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 280 tis. Kč, dle tabulky II. „Neinvestiční dotace spolkům v oblasti TV a sportu pro rok 2015 - II. kolo“, z rozpočtu města Brna na rok 2015, která tvoří přílohu č. 15b těchto usnesení;

 

3)      rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15c těchto usnesení, z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu;

 

4)      uzavření smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1)-2) usnesení za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna v oblasti TV a sportu, které tvoří přílohu č. 15d těchto usnesení.

 

 

25.

Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2015 spolku Klára pomáhá o.s., návrh rozpočtového opatření – ZM7/0683

 

Bylo odhlasováno stažení materiálu.

 

   

26.

Poskytnutí individuální investiční dotace Nadaci Partnerství na dobudování infrastruktury městské farmy, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a rozpočtové opatření – ZM7/0670

 

1. ZMB schvaluje

-          poskytnutí individuální investiční dotace Nadaci Partnerství ve výši 1 mil. Kč na dobudování infrastruktury městské farmy Nadace Partnerství na Údolní ulici z rozpočtu statutárního města Brna;

 

-          uzavření smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace Nadaci Partnerství na dobudování infrastruktury městské farmy, která tvoří přílohu č. 16a těchto usnesení;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí individuální investiční dotace Nadaci Partnerství na dobudování infrastruktury městské farmy.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace Nadaci Partnerství na dobudování infrastruktury městské farmy.

 

 

27.

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na práce spojené s realizací projektu „Zajištění základních hygienických podmínek vybraných sběrných středisek odpadů“ – ZM7/0669

 

ZMB schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na práce spojené s realizací projektu „Zajištění základních hygienických podmínek vybraných sběrných středisek odpadů“, který tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

28.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 „Knowledge transfer partnership international“ – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob – ZM7/0651

 

ZMB schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3.000.000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, která tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

29.

Podpora inovativního podnikání včetně projektu Regionální inovační strategie „Platinn“ – smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob – ZM7/0696

 

ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8.000.000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, která tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

30.

Projekt „Zateplení ZŠ Svážná“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory, rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – ZM7/0685

 

1. ZMB bere na vědomí změnu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení ZŠ Svážná“.

 

2. ZMB souhlasí se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení ZŠ Svážná“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12125943 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení ZŠ Svážná“, který tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

31.

Projekt „Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory, rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – ZM7/0682

 

1. ZMB bere na vědomí změnu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice“.

 

2. ZMB souhlasí se změnou podmínek poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 21a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14192473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice“, který tvoří přílohu č. 21b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

32.

Projekt „Zateplení SVČ Kosmonautů“ – potvrzení o přijetí dotace, rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZM7/0687

 

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení SVČ Kosmonautů“.

 

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení SVČ Kosmonautů“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení.

 

3. ZMB schvaluje potvrzení o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení SVČ Kosmonautů“, který tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

34.

Projekt „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“ – posouzení projektu – ZM7/0686

 

1. ZMB schvaluje posouzení projektu „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“, který tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB souhlasí s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“.

 

***

3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno-Komín“.

***

úkol č.: [Z7/10/34]

zodpovídá: RMB     [29]

termín: [2015-10-14]

 

 

35.

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna – ZM7/0677

 

ZMB schvaluje Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna a Přílohu č. 1 Pravidel s výší úrokové sazby 1,52% p. a., které tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

36.

Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby a Bytového odboru na rok 2015, rozpočtové opatření – ZM7/0674

 

ZMB schvaluje

-          rozpočtové opatření dle tabulky č. 1, která tvoří přílohu č. 25a těchto usnesení, z důvodu snížení kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2015;

 

-          rozpočtové opatření dle tabulky č. 2, která tvoří přílohu č. 25b těchto usnesení, z důvodu snížení běžných výdajů v rozpočtu Bytového odboru MMB.

 

 

37.

Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby – II. termín roku 2015, rozpočtové opatření – ZM7/0675

 

1. ZMB schvaluje

-          rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna, které tvoří přílohu č. 26a těchto usnesení;

 

-          protokol o poskytnutí zápůjčky, který tvoří přílohu č. 26b těchto usnesení.

 

***

2. ZMB ukládá příslušným městským částem provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53,63 za příslušný kalendářní rok do 30. 6. 2016.

***

úkol č.: [Z7/10/37/01]

zodpovídá:  příslušné MČ     [27]

termín: [2016-06-30]

 

***

3. ZMB ukládá příslušným městským částem předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce.

***

úkol č.: [Z7/10/37/02]

zodpovídá: příslušné MČ     [27]

termín: [do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce]

 

 

38.

Prodej bytového domu Hlinky 62 včetně pozemků – ZM7/0676

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 576 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 254 m² se stavbou č. p. 132, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 578 – zahrada o výměře 193 m²

- pozemku p. č. 581 – zahrada o výměře 229 m²

vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, městská část Brno-střed, Bytovému družstvu Hlinky 62, Brno, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

39.

Prodej rodinného domu Bendlova 27 včetně pozemků – ZM7/0673

 

ZMB schvaluje prodej

- pozemku p. č. 1011 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m² se stavbou č. p. 151, způsob využití bydlení;

- pozemku p. č. 1012 – zahrada, o výměře 466 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, Bytovému družstvu Bendlova 27, Brno, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

40.

Záměr prodeje bytových jednotek v domě Špitálka 18, 18a v Brně – ZM7/0680

 

1. ZMB neschvaluje záměr prodeje bytových jednotek pronajatých nájemcům s nájemní smlouvou na dobu neurčitou v domě Špitálka 18, 18a, č. p. 73, č. p. 78, postaveném na pozemcích p. č. 68 a p. č. 67, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemcích p. č. 68 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 67 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v Brně, k. ú. Trnitá

-          č. byt. jednotky: 73/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 748/18889 na společných částech uvedené budovy a pozemcích,

-          č. byt. jednotky: 73/14, spoluvlastnický podíl o velikosti 782/18889 na společných částech uvedené budovy a pozemcích.

 

2. ZMB doporučuje MČ Brno-střed vyřešit nájemní bydlení pro stávajícího nájemce v jiných bytech v majetku města a následně odprodat uvolněné byty formou nabídkového řízení.

 

 

41.

Záměr prodeje bytové jednotky č. 47/27 v domě Gallašova 4 v Brně – ZM7/0679

 

1. ZMB neschvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 47/27 v domě č. p. 47, Gallašova 4, postaveném na pozemku p. č. 559 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 512/10835 na společných částech domu a pozemku p. č. 559 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 635 m² a spoluvlastnického podílu o velikosti 512/32535 na pozemcích p. č. 555 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 3.990 m² a p. č. 560 – zahrada, o výměře 983 m², vše v Brně, k. ú. Štýřice.

 

2. ZMB doporučuje MČ Brno-střed vyřešit nájemní bydlení pro stávajícího nájemce v jiném bytě v majetku města a následně odprodat uvolněný byt formou nabídkového řízení.

 

 

42.

Prodej pozemků p. č. 2123, p. č. 2249/28, p. č. 2249/29, p. č. 2258/3, k. ú. Starý Lískovec – ZM7/0678

 

ZMB schvaluje prodej pozemků

- p. č. 2123 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 363 m²

- p. č. 2249/28 – ostatní plocha, o výměře 19 m²

- p. č. 2249/29 – ostatní plocha, o výměře 17 m²

- p. č. 2258/3 – ostatní plocha, o výměře 9 m²

vše v Brně, k. ú. Starý Lískovec,

do vlastnictví Bytového družstva Vltavská 15 v Brně, družstvo, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

43.

Prodej pozemku p. č. 1961/39 v k. ú. Černá Pole v ul. Tišnovská – ZM7/0719

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 1961/39 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 25 m²

v k. ú. Černá Pole,

xxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 46.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

           

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

44.

Prodej pozemku p. č. 3564 v k. ú. Slatina – ZM7/0710

 

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 3564 – zastavěná plocha nádvoří, společný dvůr, o výměře 2 m²

v k. ú. Slatina do vlastnictví manželů xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.120,- Kč (tj. 1.560,- Kč/m², včetně nákladů na převod) a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.

     

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

45.

Prodej pozemku p. č. 1918/1 v k. ú. Bohunice – ZM7/0726

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1918/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 695 m² v k. ú. Bohunice manželům xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.169.400,- Kč (tj. 3.000,- Kč/m² + náklady spojené s převodem nemovitosti) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

46.

Prodej pozemku p. č. 665/1 v k. ú. Horní Heršpice – ZM7/0727

 

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 665/1 zahrada, o výměře 383 m² v k. ú. Horní Heršpice manželům xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 717.980,- Kč (tj. 1.800,- Kč/m² + náklady spojené s převodem nemovitosti) a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

         

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

47.

Prodej částí pozemků p. č. 96/21 a p. č. 2316/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Talichova – ZM7/0720

 

ZMB schvaluje prodej

-          části pozemku p. č. 96/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1037-86/2015 pro k. ú. Kohoutovice nově označené jako pozemek p. č. 96/32 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m² v k. ú. Kohoutovice,

 

-          části pozemku p. č. 2316/1 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Kohoutovice, geometrickým plánem č. 1037-86/2015 pro k. ú. Kohoutovice nově označené jako pozemek p. č. 2316/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m², v k. ú. Kohoutovice,

o celkové výměře 32 m²,

xxx. xxxxxx xxxxxxxxx (id. 2/3) a xxx xxxxxxxxx (id. 1/3) za dohodnutou kupní cenu 80.872,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

48.

Prodej částí pozemku p. č. 2198/7 v k. ú. Bosonohy v ul. Křivánky – ZM7/0721

 

ZMB schvaluje prodej

-          části pozemku p. č. 2198/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m², v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1636-12/2012 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2198/15 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m², v k. ú. Bosonohy, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 5.992,- Kč;

 

-          části pozemku p. č. 2198/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m², v k. ú. Bosonohy, geometrickým plánem č. 1767-40/2014 pro k. ú. Bosonohy označené jako pozemek p. č. 2198/17 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m², v k. ú. Bosonohy, xxx. xxxxxx xxxxxxxxx (id. ½) a xxxxx xxxxxxxxx (id. ½) za dohodnutou kupní cenu 5.992,- Kč,

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

49.

Prodej části pozemku p. č. 1607/30 v k. ú. Žebětín a svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 1607/30 vzniklého dle GP č. 2550-47/2015 v k. ú. Žebětín – ZM7/0722

 

1. ZMB bere na vědomí

-          žádost manželů xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku p. č. 1607/30 – orná půda, o výměře 962 m² v k. ú. Žebětín,

 

-          stanovisko Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., ve kterém nesouhlasí s prodejem celého pozemku, ale souhlasí s prodejem pouze jeho části mimo ochranné pásmo vodovodního řadu.

 

2. ZMB schvaluje prodej části pozemku

- p. č. 1607/30 – orná půda, o výměře 453 m²

v k. ú. Žebětín (dle GP č. 2550-47/2015 označeného jako pozemek p. č. 1607/98 – orná půda, o výměře 453 m²),

manželům xxx. xxxxxxxxxxx a xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.178.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. ZMB schvaluje MČ Brno-Žebětín svěření pozemku

- p. č. 1607/30 – orná půda, o výměře 509 m², vzniklého dle GP č. 2550-47/2015 v k. ú. Žebětín,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 116 přílohy č. 4 po vkladu vlastnického práva k pozemku p. č. 1607/98 – orná půda, o výměře 453 m²  v k. ú. Žebětín.

 

       

50.

Prodej pozemku p. č. 2087/25, částí pozemků p. č. 2087/1, 2087/6, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p. č. 2087/5, vše v k. ú. Žebětín – na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí – sportovně rekreační areál – ZM7/0718

 

ZMB schvaluje

a)      prodej

- pozemku p. č. 2087/25 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 96 m²

- části pozemku p. č. 2087/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.510 m² (dle GP č. 2529-7/2015 p. č. 2087/22)

- části pozemku p. č. 2087/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.120 m² (dle GP č. 2529-7/2015 p. č. 2087/24)

vše v k. ú. Žebětín,

manželům xxx. xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. a xxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.441.215,- Kč + 21 % DPH ve výši 722.655,15 Kč, tj. celkem 4.163.870,15 Kč;

 

b)      zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku p. č. 2087/5 – ostatní plocha, o výměře 1.393 m² v k. ú. Žebětín, jehož id. ½ je ve vlastnictví statutárního města Brna a id. ½ je ve společném jmění manželů xxx. xxxxx xxxxxxx, xxxx., a xxx. xxxxxx xxxxxxxxx, takto:

-          statutární město Brno převede manželům xxxxxxxxxx id. ½ části pozemku p. č. 2087/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 793 m² (dle GP č. 2529-7/2015 p. č. 2087/23) za dohodnutou cenu 500.375,- Kč + 21 % DPH ve výši 105.078,75 Kč, tj. celkem 605.453,75 Kč;

 

-          manželé xxxxxxxxx převedou statutárnímu městu Brnu id. ½ části pozemku p. č. 2087/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 541 m² (dle GP č. 2529-7/2015 p. č. 2087/5) a id. ½ části pozemku p. č. 2087/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 59 m² (dle GP č. 2529-7/2015 p. č. 2087/26) za dohodnutou cenu 378.594,- Kč,

 

c)      zřízení předkupního práva k části pozemku p. č. 2087/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 541 m² v k. ú. Žebětín (dle GP č. 2529-7/2015 p. č. 2087/5),

 

za podmínek kupní smlouvy, smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouvy o zřízení předkupního práva a dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o užívání (dále též SMLOUVA), která tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.   

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

66.

Nabytí pozemků p. č. 2606/4 a 2606/7 a části p. č. 2605/11, vše v k. ú. Slatina – ZM7/0668

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků p. č. 2606/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 43 m² a p. č. 2606/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m² a části pozemku p. č. 2605/11 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 324 m² označenou dle geometrického plánu č. 2770-33/2015 jako pozemek p. č. 2605/21 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 243 m², vše v k. ú. Slatina ve spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 682.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

67.

Nabytí pozemků p. č. 2606/9 a části p. č. 2605/13, oba v k. ú. Slatina – ZM7/0667

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků p. č. 2606/9 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 68 m² a části pozemku p. č. 2605/13 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 354 m² označenou dle geometrického plánu č. 2771-34/2015 jako pozemek p. č. 2605/22 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 321 m², vše v k. ú. Slatina ve vlastnictví xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 855.800,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

69.

Nabytí pozemků p. č. 1723/26, 1723/32, 1723/64, 1723/67, 1723/83, 8233/4, 8233/7,  8234/6 a 8235/6, vše v k. ú. Bystrc – ZM7/0693

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1723/26 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

- p. č. 1723/32 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m²

- p. č. 1723/64 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m²

- p. č. 1723/67 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 64 m²

- p. č. 1723/83 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 52 m²

- p. č. 8233/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 77 m²

- p. č. 8233/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 39 m²

- p. č. 8234/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 92 m²

- p. č. 8235/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 49 m²

vše v k. ú. Bystrc

ve vlastnictví xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 691.200,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

51.

Nabytí pozemku p. č. 3494/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0654

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 3494/2 o výměře 63 m² v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 97.650,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

52.

Nabytí pozemku p. č. 3416/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0653

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 3416/2 o výměře 34 m² v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 52.700,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

53.

Nabytí pozemku p. č. 1035/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0656

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 1035/3 – o výměře 3 m²

v k. ú. Žebětín,

z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 4.650,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

54.

Nabytí pozemku p. č. 695/8, 695/9 a 695/10 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0652

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 695/8 – o výměře 10 m²

- p. č. 695/9 – o výměře 5 m²

- p. č. 695/10 – o výměře 10 m²

v k. ú. Žebětín,

z vlastnictví xxxx xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 38.750,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

55.

Nabytí pozemku p. č. 147/3 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – ZM7/0655

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 147/3 – o výměře 12 m²

v k. ú. Žebětín,

z vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 18.600,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

56.

Nabytí pozemku p. č. 3390/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu ,,Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace“ – ZM7/0659

 

ZMB schvaluje

-          nabytí id. ¼ pozemku p. č. 3390/2 – o výměře 66 m², v k. ú. Žebětín, z vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 29.700,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 46a těchto usnesení;

 

-          nabytí id. ¼ pozemku p. č. 3390/2 – o výměře 66 m², v k. ú. Žebětín, z vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 29.700,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 46b těchto usnesení;

 

-          nabytí id. 3/8 pozemku p. č. 3390/2 – o výměře 66 m², v k. ú. Žebětín, z vlastnictví xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 44.550,- Kč a nabytí id. 1/8 pozemku p. č. 3390/2 – o výměře 66 m², v k. ú. Žebětín, z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 14.850,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 46c těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

57.

Nabytí  pozemku p.č.  5116/58 o výměře 26 mv  k. ú.  Židenice  pro   akci  „Brno, Viniční II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – ZM7/0672

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 5116/58 – ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 26 m²

v k. ú. Židenice z vlastnictví xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx., Bieblova 163/20, 613 00 Brno do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 24.570,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

58.

Nabytí pozemku p. č. 1247/41 v k. ú. Bohunice – ZM7/0691

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1247/41 – ostatní plocha, silnice, o výměře 63 m² v k. ú. Bohunice, ve vlastnictví xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 56.250,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

59.

Nabytí pozemku p. č. 98/4 v k. ú. Nový Lískovec – ZM7/0694

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 98/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m² v k. ú. Nový Lískovec, ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 17.660,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

60.

Nabytí pozemku p. č. 846/20 v k. ú. Nový Lískovec – ZM7/0689

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 846/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 122 m²

v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 231.800,- Kč a s jednorázovou kompenzací za užívání pozemku od 13. 8. 2013 bez právního důvodu ve výši 75,- Kč za 1 m² a rok, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

61.

Nabytí pozemku p. č. 1561/74 v k. ú. Pisárky – ZM7/0664

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 1561/74 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m²

v k. ú. Pisárky ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 28.980,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

62.

Nabytí pozemku p. č. 1561/92 v k. ú. Pisárky – ZM7/0665

 

ZMB schvaluje nabytí pozemku

- p. č. 1561/92 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²

v k. ú. Pisárky ve společném jmění manželů xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 23.940,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

63.

Nabytí pozemků p. č. 2162/80 a 2371/20 v k. ú. Bosonohy – ZM7/0663

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 2162/80 – ostatní plocha, silnice, o výměře 56 m²

- p. č. 2371/20 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 60 m²

v k. ú. Bosonohy ve spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 97.520,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

64.

Nabytí pozemků p. č. 436/5 a 436/14, oba v k. ú. Mokrá Hora – ZM7/0692

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 436/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²

- p. č. 436/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m²

v k. ú. Mokrá Hora ve vlastnictví xxxx. xxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 61.430,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

65.

Nabytí pozemků p. č. 1561/52 a 1561/53, oba v k. ú. Pisárky – ZM7/0695

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 1561/52 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m²

- p. č. 1561/53 – ostatní plocha, zeleň, o výměře l1 m²

v k. ú. Pisárky ve spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx. xxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 24.700,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

68.

Nabytí pozemků p. č. 8357/75, 8361/71, 8366/26 a 8370/6, vše v k. ú. Židenice – ZM7/0690

 

ZMB schvaluje nabytí pozemků

- p. č. 8357/75 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

- p. č. 8361/71 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m²

- p. č. 8366/26 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 112 m²

- p. č. 8370/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m²

vše v k. ú. Židenice

ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 147.900,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

71.

Nabytí id. 4/6 pozemku p. č. 1309/2, pozemků p. č. 1309/4, 1309/5 a 1309/6 vše v k. ú. Žebětín – ZM7/0711

 

ZMB schvaluje nabytí

- id. 4/6 pozemku p. č. 1309/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²

v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 8.000,- Kč (1.000,- Kč/m²);

 

- pozemku p. č. 1309/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²

v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 2.000,- Kč (1.000,- Kč/m²);

 

- pozemků

- p. č. 1309/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

- p. č. 1309/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m²

v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 19.000,- Kč

(1.000,-Kč/m²);

 

za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

    

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

72.

Nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 2540/77 v k. ú. Líšeň – ZM7/0662

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku

- p. č. 2540/77 – ostatní plocha, silnice, o výměře 222 m²

v k. ú. Líšeň,

a to id. 29/64 xxxxxx xxxxxx, id. 29/128 xxxxxxxxx xxxxxx a id. 29/128 xxxxxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 144.301,- Kč za podmínek uvedených v dohodě o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví, která tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

 

 

73.

Nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 3618/5 v k. ú. Královo                          Pole – ZM7/0661

 

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ¼ pozemku

- p. č. 3618/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 88 m2

v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.720,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

74.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 148/33 v k. ú. Žabovřesky  z  majetku ČR – Státní pozemkový úřad – ZM7/0708

 

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku

- p. č. 148/33 – orná půda, o výměře 316 m²

v k. ú. Žabovřesky,

z majetku ČR – Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

     

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

75.

Bezúplatné nabytí účelové komunikace v ulici Švédské valy na pozemku p. č. 2828/223 v k. ú. Černovice – ZM7/0723

        

1. ZMB bere na vědomí společnosti GCT a. s. obsahující závazné prohlášení společnosti GCT a. s. o poskytnutí bezodkladné součinnosti při bezúplatném převodu komunikace vybudované na části pozemku p. č. 2828/97 k. ú. Černovice do vlastnictví statutárního města Brna, doplněné souhlasným prohlášením společnosti KOH-I-NOOR holding a. s. ze dne 21. 9. 2015.

 

2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí komunikační stavby v ulici Švédské valy, mezi místní komunikací a vjezdem do areálu společnosti KOH-I-NOOR holding a. s. na pozemku p. č. 2828/223 v k. ú. Černovice, ve vlastnictví společnosti KOH-I-NOOR holding a. s. do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

Darovací smlouva tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

76.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1507/4 v k. ú. Pisárky  z  majetku ČR – Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna – změna přílohy č. 50 bodu č. 74 usnesení Z6/032 ZMB – ZM7/0709

 

ZMB schvaluje změnu podmínek smlouvy v příloze č. 50 bodu č. 74 usnesení Z6/032. zasedání ZMB konaného dne 18. 3. 2014, takto:

 

Podmínky smlouvy o bezúplatném převodu se v části „Další ujednání“ doplňují o ujednání:

 

„Nabyvatel se zavazuje, že v případě náhrady za tento pozemek v penězích podle této smlouvy uhradí převádějícímu náklady, které budou vynaloženy na ocenění pozemku.

Smluvní strany berou na vědomí, že na pozemku může být umístěno vedení nebo zařízení veřejné technické infrastruktury, k nimž existují oprávnění, jakož i omezení užívání pozemku vzniklá podle předchozích právních úprav, která se nezapisovala do pozemkových knih, evidence nemovitostí, ani katastru nemovitostí. Tato omezení a oprávnění přecházejí na nabyvatele pozemku.

Nabyvatel prohlašuje, že ve vztahu k převáděnému pozemku splňuje zákonem stanovené podmínky pro to, aby na něj mohl být podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, převeden dle schváleného Územního plánu města Brna ze dne 1.-3. 11. 1994.“

 

V ostatním zůstávají podmínky smlouvy o bezúplatném převodu pozemku beze změn.

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku po zapracování změn tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.   

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

78.

Směna pozemku p. č. 2329/2 za pozemky p. č. 2327/2, 2327/4 vše v k. ú. Slatina – ZM7/0714

 

ZMB schvaluje směnu pozemku

- p. č. 2329/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 531 m²

v k. ú. Slatina,

ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemky

- p. č. 2327/2 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 220 m²

- p. č. 2327/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 178 m²

v k. ú. Slatina,

ve vlastnictví společnosti AREAL SLATINA, a. s.,

s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 199.350,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

  

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

79.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 568 v k. ú. Tuřany – ZM7/0715

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemku

- p. č. 568 – ostatní plocha, o výměře 255 m²

v k. ú. Tuřany,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 116 přílohy č. 4.

 

 

80.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 3404 jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. v k. ú. Žabovřesky – ZM7/0724

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku

- p. č. 3404 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m²

jehož součástí je stavba občanského vybavení bez č. p./č. e. v k. ú. Žabovřesky vedená jako kulturní památka rejstříkovým č. 48484/7-7800 Ústředního seznamu kulturních památek ČR, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 116 přílohy č. 4.

             

 

81.

Svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemku p. č. 600/3 v k. ú. Jundrov – ZM7/0716

 

ZMB schvaluje MČ Brno-Jundrov svěření pozemku

- p. č. 600/3 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 144 m²

v k. ú. Jundrov,

v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 116 přílohy č. 4.

 

 

82.

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1417/3, 1417/6, 1417/4, 1417/5, 1418 v k. ú. Královo Pole – ZM7/0717

 

ZMB neschvaluje MČ Brno-Královo Pole odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků

- p. č. 1417/3 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 698 m²

- p. č. 1417/6 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 188 m²

- p. č. 1417/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m²

- p .č. 1417/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 574 m²

- p. č. 1418 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 566 m²

v k. ú. Královo Pole,

z kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek svěřený ZMB č. Z6/033 na zasedání konaném ve dnech 15. 4. 2014.

    

 

83.

Přehled pozemků předaných k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – ZM7/0657

 

1. ZMB schvaluje přehled pozemků předaných k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, k 18. 8. 2015, ve znění protokolů č. 1 až 53, o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem přehledu pozemků předaných k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

 

 

84.

Dohoda o narovnání a souhlasné prohlášení k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č.  2420/2, k. ú. Řečkovice – ZM7/0712

 

1. ZMB bere na vědomí sdělení souhlasu xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 22. 9. 2014 a ze dne 1. 4. 2015 s postupem k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č. 2420/2 v k. ú. Řečkovice – dohodou o narovnání a souhlasným prohlášením.

 

2. ZMB schvaluje

-          dohodu o narovnání dle ust. § 1746 odst. 2 obč. zák. č. 89/2012 Sb. mezi statutárním městem Brnem a manželi xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o narovnání vlastnického vztahu k pozemku p. č. 2420/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 125 m² v k. ú. Řečkovice, obec Brno, spočívající v odstranění duplicitního zápisu vlastnictví dosud zapsaného na LV č. 7411 v k. ú. Řečkovice a v uznání výlučného vlastnického práva xxxxx xxxxxxx (id. podíl 2/3) a manželů xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3) k tomuto pozemku oproti poskytnutí finanční kompenzace 34.990,- Kč ze strany manželů xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve prospěch statutárního města Brna. Dohoda o narovnání tvoří přílohu č. 65a těchto usnesení;

 

-          souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhl. ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), mezi statutárním městem Brnem a manželi xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví a k uznání výlučného vlastnictví xxxxx xxxxxxx (id. podíl 2/3) a manželů xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3) k pozemku p. č. 2420/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 125 m² v k. ú. Řečkovice, obec Brno. Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 65b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

           

85.

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2.A a 2.2.B v k. ú. Černovice – ZM7/0728

 

1. ZMB bere na vědomí

-          skutečnost, že RMB byly na R7/038. schůzi konanou dne 29. 9. 2015 předloženy výzvy vůči společnosti CTP k zaplacení smluvních pokut za porušení závazků z nájemní smlouvy v ploše 2.1.A, z kupní smlouvy v ploše 2.1.A, z kupní smlouvy v ploše 2.1.B, z nájemní smlouvy v ploše 2.2.AB, z kupní smlouvy v ploše 2.2.AB, vztahujících se k pozemkům v k. ú. Černovice;

 

 

 

 

-          skutečnost, že dle stávajícího znění nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2.A, 2.2.B v k. ú. Černovice závazek města k uzavření kupní smlouvy zaniká ke dni 22. 10. 2015. 

 

2. ZMB schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemkům plochy 2.2.A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno, za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704107 uzavřené dne 22. 10. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest, spol. s r.o., CTP Property X, spol. s r.o., jehož obsahem je prodloužení závazku k uzavření kupní smlouvy do 22. 10. 2018, v části týkající se uzavření kupní smlouvy s předkupním právem za podmínek tohoto dodatku.

Dodatek č. 4 tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

87.

Dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. – ZM7/0671

 

1. ZMB schvaluje

-          dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě ze dne 24. 3. 2015 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, který tvoří přílohu č. 67a těchto usnesení;

 

-          protokol ke koncesní smlouvě ze dne 24. 3. 2015 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, který tvoří přílohu č. 67b těchto usnesení.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 a protokolu.

 

 

88.

Dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. – ZM7/0688

 

ZMB schvaluje dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., který tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

 

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

 

89.

Záměr rozvoje síťového leteckého spojení ze statutárního města Brna – ZM7/0730

 

ZMB schvaluje záměr založení společnosti s ručením omezeným pro rozvoj síťového leteckého spojení ze statutárního města Brna.

 

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

 

ZMB bere na vědomí (bez hlasování) zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMB za III. čtvrtletí roku 2015, Finančního výboru ZMB ve III. čtvrtletí 2015, Výboru pro národnostní menšiny ZMB za  III. čtvrtletí 2015 pro jednání ZMB dne 6. října 2015, předložené zprávy o bezpečnosti a pořádku – Zprávu PČR o bezpečnostní situaci na území města Brna, Zprávu o činnosti Městské policie Brno za 3. čtvrtletí 2015 a Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru na území města Brna za III. čtvrtletí 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Petr Vokřál                                                                  Ing. Klára Liptáková, v. r.

               primátor                                                                           1. náměstkyně primátora

 

v. z. Ing. Klára Liptáková, v. r.

    1. náměstkyně primátora

 

 

Ověřovatelé:

 

Bc. Miloslav Humpolíček, v. r.

 

Bc. Barbora Maťáková, v. r.

 

 

V Brně 6. října 2015

Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB

Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB