jen logo a znak3 300dpi

 

Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/028

konané dne 30. června 2015

 

 

I. část,

která se konala souběžně se 109. schůzí Rady Jihomoravského kraje

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára, Mgr. Ondřej Holík (jako host).

 

Nepřítomni:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.

 

Hosté:

-        členové Rady Jihomoravského kraje a další zúčastnění za Jihomoravský kraj:

      JUDr. Michal Hašek, Ing. Stanislav Juránek, Mgr. Marek Šlapal, Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Roman Celý, DiS., Ing. Jaroslav Parolek, Ing. Antonín Tesařík, Mgr. Václav Božek, CSc., Mgr. Jiří Janda, Ing. Jiří Němec, Bohumila Beranová, Ing. Petr Krátký, Mgr. David Macek, M.A., Ing. Pavel Březa, Roman Vykoukal, JUDr. Věra Vojáčková, MPA, Mgr. Jan Schlossarek, Mgr. Michal Lipovský, Magdaléna Ocásková, DiS., Mgr. Eliška Holešinská Windová.

-        Ing. Karla Šlechtová – ministryně pro místní rozvoj, Ing. Klára Dostálová – 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, a další zúčastnění za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Bc. Jana Malíková, Ing. Veronika Vároši.

 

 

První část jednání byla realizována jako oficiální schůze Rady Jihomoravského kraje, kterou zahájil a vedl JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. V rámci této části byly projednány jak technické záležitosti týkající se této schůze, tak následně body č.  1, 2, 5, 10 a 11 předloženého Svolání Rady Jihomoravského kraje k 109. schůzi.

 

Následně primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál přivítal na společném jednání zástupců Jihomoravského kraje a statutárního města Brna Ing. Karlu Šlechtovou, ministryni pro místní rozvoj ČR, která přednesla úvodní slovo obsahující informace o činnosti a budoucích směrech oblastí podpory ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vč. informací z oblasti přidělování dotací. Další část svého vystoupení věnovala připravovanému novému zákonu o veřejných zakázkách.

 

Následovala diskuse o tématech týkajících se spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a obcí. Bylo diskutováno o níže uvedených problematikách:

-          investiční výstavba realizovaná subjekty státní správy a následné přebírání, resp. převádění těchto staveb do majetku obcí,

-          výstavba komunitního bydlení pro seniory,

-           zákon o veřejných zakázkách a stavební zákon v souvislosti s připravovanými novými právními předpisy,

-          financování Mistrovství světa silničních motocyklů GRAND PRIX České republiky,

-          podpora turistického ruchu v souvislosti s možnostmi úpravy výše a následného využití místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatků z ubytovací kapacity a připravované motivační programy ze strany MMR,

-          zásady územního rozvoje v souvislosti s připravovanými novelami souvisejících právních předpisů,

-          spolupráce s dotčenými ministerstvy v oblasti zajištění služeb souvisejících s cestovním ruchem,

-          možnosti zřízení státního fondu cestovního ruchu, vyhlášení miniprogramů s regionální tématikou.

 

V závěru primátor města Brna Ing. Petr Vokřál poděkoval Ing. Karle Šlechtové, ministryni pro místní rozvoj ČR,  za její návštěvu a zodpovězení dotazů.

 

Další část schůze proběhla formou společné diskuse členů Rady města Brna, Rady Jihomoravského kraje a dalších přizvaných hostů o níže uvedených oblastech. Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, požádal 1. náměstkyni primátora Ing. Kláru Liptákovou o ověření této části zápisu ze schůze RMB.

 

  1. Zásady územního rozvoje

 

Ing. Antonín Tesařík, člen RJMK, uvedl informace o stavu projednávání těchto zásad. Navrhl vytvoření společné pracovní skupiny pro spolupráci při řešení území nadmístního významu a dále řešení rozvoje dálniční sítě v rámci JMK. Také poděkoval za iniciativu Mgr. Martina Andera, Ph.D. , náměstka primátora města Brna, týkající se jeho spolupráce se zástupci JMK.

Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna, poukázal na nutnost řešení této záležitosti v co nejkratším termínu a zdůraznil důležitost jednání s dotčenými obcemi a městskými částmi statutárního města Brna.

Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna, uvedl informace o ustavení Řídícího výboru Studie proveditelnosti ŽUB skládajícího se jak ze zástupců statutárního města Brna (5 zástupců), tak ze zástupců Jihomoravského kraje, jehož složení bude předmětem jednání II. části schůze RMB.

 

  1. Dopravní infrastruktura

 

Bc. Zdeněk Pavlík, náměstek hejtmana JMK, zmínil nutnost zajištění optimalizace silniční sítě ve městě Brně. Následně poukázal na problematiku výstavby obchvatu Tuřan. Poukázal na problémy v souvislosti s výkupy dotčených pozemků a dále navrhl zvážení uzavření nové dohody mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem  navazující na původní dohodu ukončenou v r. 2013. Poděkoval také za spolupráci při přípravě elektronického odbavování cestujících a zároveň požádal o zajištění svolání valné hromady společnosti KORDIS JMK, a. s., u níž již došlo k vyjasnění postojů města Brna a Jihomoravského kraje.

Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna, zhodnotil možnost uzavření nové smlouvy o spolupráci a zmínil též problematiku vypořádání výkupů pozemků dotčených přípravou výstavby obchvatu Tuřan. Dále upozornil na problematickou křižovatku Kohoutovice-Žebětín a navrhl uzavření smlouvy/dohody s JMK týkající se úpravy tohoto území. Následně uvedl problematiku severo-jižního kolejového diametru a poukázal na potřebu společné diskuse.

Bc. Zdeněk Pavlík, náměstek hejtmana JMK, se vrátil k problematice severo-jižního kolejového diametru a uvedl informace o postojích JMK.

Ing. Vít Beran, člen RMB, se svým vystoupením připojil k nutnosti vyřešení křižovatky Kohoutovice-Žebětín.

Ing. Antonín Tesařík, člen RJMK, uvedl, že JMK má zpracovánu studii týkající se výše zmiňované křižovatky a dále pak poukázal na nutnost dalšího společného postupu v souvislosti s finanční náročností realizace této stavby.

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, v závěru zmínil možnost zřízení pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou severo-jižního kolejového diametru.

 

  1. Kultura a sport

 

Bohumila Beranová, členka RJMK, ve svém příspěvku jako první zmínila plánovanou realizaci Janáčkova kulturního centra a informovala o výzvě ke spolupráci zaslané statutárnímu městu Brnu, Ministerstvu kultury ČR a Krajské hospodářské komoře a také o potřebě vytvoření pracovní skupiny sestávající se zástupců jmenovaných subjektů.

Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna, uvedl informace o svých pracovních cestách v souvislosti se získáváním poznatků pro stavbu moderních koncertních sálů, dále pak informace týkající se možností financování výstavby Janáčkova kulturního centra ze strany soukromých investorů. 

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, uvedl možnost spolupráce v podobě koordinačních jednání se zástupci JMK.

Ing. Jiří Němec, člen RJMK, ve svém vystoupení zmínil informace týkající se propojení zahrad vily Tugendhat a Löw-Beerovy vily a požádal o doplnění těchto informací ze strany statutárního města Brna.

Dále bylo diskutováno o řešení zpoplatnění vstupu v souvislosti s odlišnými způsoby financování rekonstrukce jednotlivých objektů.

Ing. Václav Božek, CSc., člen RJMK, vystoupil s reakcí na možnost propojení zahrad těchto vil v souvislosti s podmínkami čerpání dotace na opravu Löw-Beerovy vily.

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, uzavřel diskusi k tomuto problému sdělením, že Mgr. Rečka – ředitel Muzea Brněnska, a Ing. arch. Černá – ředitelka Vily Tugendhat, budou hledat konsens při řešení propojení nejen zahrad, ale i objektů.

Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JMK, uvedl informace týkající se dotací JMK do oblasti sportu – rozdělení finančních prostředků a možnost jejich čerpání s odkazem na dotační podmínky uvedené na webu JMK.

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, přislíbil informování vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB o možnosti čerpání těchto dotací a jeho spolupráci v této oblasti s Mgr. Kapitančíkovou (JMK). Dále uvedl snahu o tlak na Ministerstvo kultury a Ministerstvo financí ČR v souvislosti s podporou kulturních zařízení na území města Brna. Na tuto informaci reagoval Ing. Jiří Němec, člen RJMK, a uvedl, že JMK již připomínkoval postoj Ministerstva kultury ČR.

 

  1. Zdravotnictví

 

Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JMK, informoval o změně financování Lékařské služby první pomoci (navýšení finančních prostředků pro Úrazovou nemocnici v Brně a Nemocnici Milosrdných bratří, p. o.) a dále o nutnosti diskuse nad modelem řešení lékařské pomoci. Dále uvedl informace z jednání se zdravotními pojišťovnami týkající s lůžkové péče. Zmínil se také o problematice psychiatrické péče a připravovaném Memorandu řešícím síť psychiatrické péče v rámci JMK – jako kontaktní osobu pro veškerá jednání týkající se zdravotnictví ze strany JMK uvedl Ing. Marka Šlapala, náměstka hejtmana JMK.

MUDr. Daniel Rychnovský, člen RMB, vznesl dotaz týkající se spokojenosti s výsledky činnosti Lékařské služby první pomoci na území města Brna.

Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JMK, zhodnotil situaci týkající se zdravotnictví, resp. Lékařské služby první pomoci, v rámci JMK a především na území města Brna. Také zdůraznil nutnost další spolupráce při řešení této problematiky.

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, v závěru diskuse uvedl informace týkající se provozu a financování fakultních nemocnic v souvislosti s poskytováním první pomoci a zmínil nutnost koordinace řešení problémů spádovosti. Současně sdělil, že kontaktními osobami za statutární město Brno v této věci jsou MUDr. Daniel Rychnovský, člen RMB, a Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna.

 

  1. Evropské fondy – ITI

 

Ing. Václav Božek, CSc., přednesl úvodní informace týkající se této problematiky a odkázal na dva základní související dokumenty - Regionální akční plán (JMK) a Integrovanou strategii rozvoje brněnské metropolitní oblasti (SMB). Poukázal na dokumenty shromážděné JMK obsahující návrhy na rozvoj jednotlivých oblastí s tím, že zřízené pracovní skupiny by měly následně posoudit možnost využití daných finančních prostředků.

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, uvedl informace týkající se jeho předchozího jednání s Ing. Karlou Šlechtovou, ministryní pro místní rozvoj ČR.

 

 

V závěru této části jednání Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, poděkoval zástupcům JMK a uvedl, že další společné jednání je po dohodě s hejtmanem JMK plánováno na září/říjen 2015.

 

 

 

Ověřila Ing. Klára Liptáková, v. r.

1. náměstkyně primátora města Brna

 

 

Zapsala I. část:

Marcela Marečková, Organizační odbor MMB

 

 

II. část

 

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna zahájil druhou část schůze RMB R7/028 ve 12.30 hod.

Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu – Ing. Vítu Beranovi a Marku Janíčkovi – schváleno jednomyslně 10  členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Bc.

Kratochvíl

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

pro

 

 

Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

 Bc.

Hollan

Mgr.

.Ander

Bc.

Kratochvíl

MUDr.

Rychnovský

JUDr.

Rusňáková.

Ing.

Beran

M. Janíček

Mgr.

Ulip

 pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

pro

 

 

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

21.

„Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever“ – návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností D.I.S., spol. s r. o. – RM7/

39.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-sever k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku v k. ú. Lesná ze dne 27. 4. 2012 za účelem vybudování sociálního zázemí v areálu lanového centra PROUD Brno – RM7/

45.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Bytové domy Vojtova – smlouva o výkonu autorského dohledu – vícepráce“ – výběr nejvhodnější nabídky – dodatek č. 1 – RM7/

47.

„Bytové domy Vojtova – projektová dokumentace – úprava DSP“ – výběr nejvhodnější nabídky – dodatek č. 3 – RM7/

62.

Záměr prodeje pozemků p. č. 773/50 a p. č. 773/70 v k. ú. Lesná v garážovém dvoře při ulici Okružní a návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 754/11, p. č. 773/132 a p. č. 817 v k. ú. Lesná – RM7/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený program jednání:

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/07 – RM7/01795

1b.

Přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací – RM7/01766

1c.

Zhodnocení funkčního období ředitele Úrazové nemocnice v Brně – RM7/01709

1d.

Výsledek konkurzního řízení MŠ Brno, Soukenická 8, p. o. – RM7/01715

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Pšeník 18, p. o. – RM7/01714

1f.

Odměny ředitelkám MŠ Brno, Švermova 11, p. o., MŠ Brno, Soukenická 8, p. o., MŠ Brno, Pšeník 18, p. o. – RM7/01713

1g.

Návrh na jmenování vedoucího Odboru obrany – RM7/01815

2.

Projednání usnesení 6. jednání Sněmu starostů – RM7/01684

3.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení studie se společností SPF Group, s. r. o. – RM7/01712

4.

„Osobní vozidla pro Magistrát města Brna“ – výzva k podání nabídky – RM7/01794

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/01760

6.

Varianty stanovení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem v roce 2016 – RM7/01759

7.

„Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené Programy“ – RM7/01708

8.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2015 – RM7/01790

 

9.

Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na vybudování III. etapy veřejného osvětlení cyklostezky „Cyklostezka Veslařská – Kamenomlýnský most“ – RM7/01793

10.

Žádost společnosti REALMEDIA s. r. o. o prominutí úroku z prodlení – RM7/01769

11.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna – RM7/01695

 

12.

Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno na rok 2016 – RM7/01718

13.

„Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/01824

14.

„Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/01767

15.

„Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – manuál realizace projektu – RM7/01771

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Vyvolávací systém – výměna displejů ODSČ a ŽÚmB“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/01772

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Poskytování Cloudových služeb“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/01773

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno, Pastrnkova I – rekonstrukce vodovodu“ –  výběr nejvhodnější nabídky – RM7/01735

 

19.

„MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/01747

20.

„Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/01746

22.

„Rekonstrukce NKP Špilberk – II. etapa“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. – RM7/01698

23.

„Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“ –dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností KOMFORT, a. s. – RM7/01702

24.

„Sportovně rekreační plocha Kartouzská“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností GREEN PROJECT s. r. o – RM7/01768

25.

Dodatek č. 62 k mandátní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. – RM7/01675

26.

Dodatky k nájemním smlouvám kolektorů – RM7/01696

27.

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet, s. r. o. v ulici Minská na akci „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ – RM7/01737

28.

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet. s. r. o. v ul. Horova na akci „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská. Horova a Bráfova“ – RM7/01736

29.

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost E.ON Distribuce, a. s. – RM7/01719

30.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna – červen 2015 – RM7/01770

31.

Projekt NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských činností – odstoupení od administrace – RM7/01799

32.

Zprávy o činnosti zdravotnických zařízení – příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, v roce 2014 – RM7/01711

33.

Záměry pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova – RM7/01723

34.

Zrušení usnesení R6/056. schůze Rady města Brna – RM7/01710

35.

Komparace fungování evropských festivalů z hlediska jejich organizace – RM7/01765

36.

Smlouva o spolupráci při provozování webových stránek Brno – město hudby – RM7/01812

37.

Smlouva o výpůjčce pozemku p. č. 119 včetně budovy č. p. 906. k. ú. Zábrdovice – RM7/01788

38.

Zpráva o posouzení podmínek pro poskytování dotací na podporu vrcholového sportu ve městě Brně – RM7/01757

40.

„Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015“ – výzva  – RM7/01717

41.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci ..Dodávka a montáž zdvihací plošiny pro závoz lahví chloru v objektu Krytého plaveckého bazénu Ponávka, Ponávka 3a, Brno,“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/01704

42.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci ..Nákup celotělové masážní vany pro regeneraci sportovců – Městský fotbalový stadion Srbská, Brno“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/01705

43.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Gymnázium Rašelinová 11 – zateplení fasády“ výběr nejvhodnější nabídky – smlouva se společností JIHSTAVs. r. o. – RM7/01755

 

44.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „ZUS Vranovská 41 – oprava fasády do uliční části a oprava elektroinstalace“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouvy se společností REMOPA, s. r. o. – RM7/01762

46.

„Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42“ – výběr nejvhodnější nabídky – dodatek č. 2 – RM7/01787

48.

Vydání souhlasu s odstraněním dvorního objektu Cejl 23, k. ú. Zábrdovice, obec Brno – RM7/01763

49.

Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Mečová 5, k. ú. Město Brno – RM7/01754

50.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v budově Radnická 6. k. ú. Město Brno – RM7/01756

51.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Masná 5, k. ú. Trnitá – RM7/01764

52.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Šujanovo nám. 1. k. ú. Trnitá – RM7/01753

53.

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Panská 13, k. ú. Město  Brno – RM7/01751

54.

Dohoda o ukončení nájmu prostoru v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno – Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno – RM7/01752

55.

Smlouva o nájmu movitých věcí v prostoru podzemního krytu na ul. Husova, k. ú. Město Brno – RM7/01750

56.

Výše nájemného z bytů zvláštního určení v domě na ul. Křídlovická – RM7/01785

57.

Nájem bytu manželům Sakharovým – RM7/01782

58.

Nájem bytů AKluby ČR, o. p. s. – RM7/01781

59.

Nájem bytu zvláštního určení xxxxxxxx xxxxxxxxx – RM7/01784

60.

Žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx o uzavření dohody o společném nájmu bytu – RM7/01783

61.

Záměr prodeje pozemku p. č. 162/1 v k. ú. Královo Pole – RM7/01780

63.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1260/104, p. č. 1260/105, p. č. 1260/106 a p. č. 1260/107 v k. ú. Bohunice do vlastnictví společnosti Shell Czech Republic a. s., nesouhlas s navrhovaným snížením nájemného za pronájem pozemků nacházejících se pod CSPH Jihlavská a CSPH Heršpická – návrh svěření pozemků – RM7/01734

64.

Záměr prodeje nebo daru pozemku p. č. 406/5 v k. ú. Židenice – RM7/01725

65.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2793 v k. ú. Žebětín – RM7/01738

66.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 96/21 a p. č. 2316/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Talichova – RM7/01726

 

67.

Návrh zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/004, bod č. 74 – „Prodej pozemků p. č. 2119/4, p. č. 2119/5 a p. č. 2119/6 v k. ú. Maloměřice při ul. Zimní“ a návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 2119/4, p. č. 2119/5, p. č. 2119/6, p. č. 2119/7 a p. č. 2119/26 v k. ú. Maloměřice – RM7/01778

68.

Návrh nabytí pozemku p. č. 590 v k. ú. Husovice v ul. Sekaninova – RM7/01733

69.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4407/4, k. ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/01744

70.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1323/37, k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/01742

71.

Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 k pozemku p. č. 5116/44, k. ú. Židenice, z vlastnictví ČR-ÚZSVM – RM7/01743

72.

Nabídka předkupního práva k budově č. p. 619, stojící na pozemku p. č. 802, k. ú. Štýřice, v lokalitě Kamenná kolonie – RM7/01721

73.

Nabídka předkupního práva k budovám č. p. 709, 710, na pozemcích p. č. 920, 919, k. ú. Štýřice, v lokalitě Kamenná kolonie – RM7/01720

74.

Návrh směny části pozemku p. č. 2228/5 za části pozemků p. č. 2228/1, p. č. 2229 a p. č. 2230 a směny části pozemku p. č. 2228/5 za část pozemku p. č. 2220, vše v k. ú. Bosonohy v ul. Křivánky, a návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, částí pozemků p.č. 2228/1, p. č. 2229, p. č. 2230 a p. č. 2220 v k. ú. Bosonohy – RM7/01777

75.

Návrh dispozice s pozemky p. č. 820, 821, 824, 825, 840/3, 840/4, 840/5,840/6, 837, 838, 835, 836, 1021/4, 840/1, 839, 840/2, 1020, v k. ú. Kníničkv  záměr prodeje a pronájmu a návrh na svěření majetku města – pozemků MČ Brno-Kníničky – RM7/01727

76.

Dispozice s částí pozemku p. č. 2358 v k. ú. Holásky za účelem výstavby a umístění trafostanice ve vlastnictví spol. E.ON Distribuce, a. s. – RM7/01739

77.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 1054/1, 1080/1, 1142/22, 1142/88, 1142/89, 6261/30 v k. ú. Bystrc – RM7/01745

78.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, části pozemku p. č. 1713/48 v k. ú. Bystrc – RM7/01729

79.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemků p. č. 495/2 a p. č. 495/3 v k. ú. Slatina – RM7/01728

80.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 20/7 a části pozemku p. č. 20/9 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/01776

81.

Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 769 v k. ú. Štýřice a záměr pronájmu částí pozemku p. č. 769 v k. ú. Štýřice v ul. Kamenná – RM7/01779

82.

Návrh pronájmu pozemků p. č. 5400 a p. č. 5497, k. ú. Bystrc – RM7/01761

83.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1534, k. ú. Staré Brno – RM7/01786

84.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 2295/8 v k. ú. Slatina – RM7/01722

85.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2375/331 a p. č. 2375/332 v k. ú. Žabovřesky – RM7/01741

86.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 740/1 v k. ú. Veveří – RM7/01758

87.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1394/30 v k. ú. Lesná – RM7/01740

88.

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62 06 2 040 – záměr pronájmu části pozemku p. č. 3245 v k. ú. Řečkovice v ul. Podhájí – Zamilovaný hájek – RM7/01731

89.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 12. 2013, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností HT Real s. r. o. jako nájemcem – RM7/01724

90.

Návrh změny Dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemků č. 629401902 se spol. RWE GasNet, s. r. o. – přílohy R7/018. schůze RMB – RM7/01749

91.

Zřízení služebnosti k budově č. p. 2841 postavené na pozemku p. č. 3760/7 v k. ú. Královo Pole – RM7/01732

92.

Návrh na zamítnutí prodloužení Dohody mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou – stavební firmou, a. s., o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10. 8. 2005 ve znění dodatku č. 19 a 28 – RM7/01774

93.

Projekt Brno – Zdravé město v roce 2014 – RM7/01716

94.

Jmenování zástupce samosprávy statutárního města Brna a jeho náhradníka do hodnotících komisí pro realizaci veřejných zakázek „Revitalizace Staré Ponávky – lokalita nad sídlištěm Komárov“ a „NKP Špilberk – rekonstrukce parku III. etapa – dokončení rekonstrukce komunikací a sadových úprav kolem objektu Hlídka IV" zajišťovaných Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací – RM7/01703

95.

Nabídky předkupního práva ke garážím při ulici Balbínova v k. ú. Židenice – RM7/01775

 

96.

Výbor studie proveditelnosti železničního uzlu Brno – připomínky statutárního města Brna ke znění návrhu Statutu a návrhu Jednacího řádu Výboru studie proveditelnosti ŽUB, delegování členů Výboru studie proveditelnosti ŽUB – RM7/01789

97.

Účetní závěrka za rok 2014 příspěvkové organizace Turistické informační centrum města Brna – RM7/01791

98.

Projekt „Systémová úprava a regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Líšeň – urbanisticky parter Rokle“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP – RM7/01807

99.

„Dostavba kanalizace v Brně II.“ – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení – záměr zadání, předběžné oznámení – RM7/01806

100.

Zřízení Pracovní skupiny pro vytvoření zadávacích podmínek na zpracování aktualizace Energetické koncepce statutárního města Brna – RM7/01797

101.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností JOKA Moravský Krumlov, s. r. o. – RM7/01801

102.

„Zvýšení atraktivity brněnské přehrady“ – lokalita 2 – Rakovecká zátoka, lokalita 3 – Kozí horka – dodatky č. 1 ke smlouvám o dílo se společností PROSTAVBY,  a. s. – RM7/01802

103.

„Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour“ – neposkytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smluv a návrh smluv o dílo se společnostmi VYSSPA Sports technology s. r. o. a PROSTAVBY, a. s. – RM7/01804

104.

„Zateplení SVČ Kosmonautů“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/01803

105.

„Plán udržitelné městské mobility města Brna“ – Analytická část – RM7/01796

106.

„Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ – II. etapa“ – záměr zadání, předběžné oznámení – RM7/01792

107.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 10 a části pozemku p. č. 1 v k. ú. Žabovřesky za účelem zřízení mezideponie pro akci „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ – RM7/01805

108.

Veřejná zakázka „Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária“ – záměr zadání – předběžné oznámení – RM7/01798

109.

Převod finančních prostředků projektů financovaných z Fondu kofinancování evropských projektů – rozpočtové opatření – RM7/01811

110.

Žádost městské části Brno-sever o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem na rok 2015 – RM7/01813

 

111.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Ponava včetně stavby bez čp/če, která je jeho součástí – stadion za Lužánkami – Žádosti o možnosti využití stadionu za Lužánkami – RM7/01808

112.

Žádost o dotaci na sociální práci vykonávanou obcemi s rozšířenou působností pro rok 2015 – RM7/01810

113.

Prodej pozemků s bytovými domy – námitky bytových družstev k ocenění – RM7/01827

114.

Společná pracovní skupina pro koordinaci územně plánovací činnosti – R7/

115.

Pověření přípravy výstavby „Janáčkova kulturního centra II. Etapa“ společnosti Brněnské komunikace a. s. – RM7/01930

 

 

116.

Redakční rada informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan – změna usnesení R7/015. schůze Rady města Brna, bod 68 a vznik nových Pravidel pro vydávání Brněnského Metropolitanu – RM7/01826

117.

Záměr zapojení do projektu DyMove plus – RM7/01822

 

Různé

 

 

Bod 58 byl projednán po bodě 59

Bod 60 byl projednán po bodě 63

Bod 93 byl projednán po bodě 97.

 

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Pavel Žára.

 

 

Nepřítomna:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.,

 

 

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/07 – RM7/01795

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/07:

 

1. Úkol č. Z7/07/117

 

Závod Mistrovství světa silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně

 

***

RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna, předložit RMB návrh smlouvy týkající se konání závodu Mistrovství světa silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně v roce 2015 se zohledněním připomínek, včetně připomínek dotčených subjektů.

***

úkol č. [R7/028/1a/01]

zodpovídá: vedoucí KPMB        [2]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

 

 

 

2. Úkol č. Z7/07/11

 

Záměr na zapojení statutárního města Brna do iniciativy Faitradová města

 

***

RMB ukládá Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., náměstkovi primátora, zajistit kroky nezbytné k získání titulu Fairtradové město.

***

úkol č. [R7/028/1a/02]

zodpovídá: Mgr. Ander, Ph.D., náměstek primátora        [3207]

termín: [2015-12-31]

 

 

3. Úkol č. Z7/07/16/01

 

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016, rozsah a struktura rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2017 - 2021

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu města Brna na rok 2016 v souladu se schváleným harmonogramem.

***

úkol č. [R7/028/1a/03]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB              [24]

termín: [dle harmonogramu]

 

4. Úkol č. Z7/07/16/02

 

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016, rozsah a struktura rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2017 - 2021

 

***

RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit, ve spolupráci s volenými orgány městských částí, provádění prací na přípravě rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2017 – 2021 v souladu se schváleným rozsahem a strukturou.

***

úkol č. [R7/028/1a/04]

zodpovídá: vedoucí ORF MMB              [24]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

1b.

Přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací – RM7/01766

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje v souladu s § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

odměny ředitelům příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Brnem, k ocenění zvýšeného pracovního úsilí a osobního přínosu ředitelů na výsledcích organizace za rok 2014 ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB informovat příslušné ředitele příspěvkových organizací o výši schválené odměny za rok 2014.

***

úkol č.: [R7/028/1b]

zodpovídá: OK MMB                                   [12]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

1c.

Zhodnocení funkčního období ředitele Úrazové nemocnice v Brně – RM7/01709

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí Zprávu o zhodnocení funkčního období ředitele příspěvkové organizace Úrazová nemocnice v Brně Ing. Karla Doležala.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB ve spolupráci s vedoucí OZ MMB předložit Radě města Brna návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace Úrazová nemocnice v Brně.

***

úkol č.: [R7/028/1c]

zodpovídá: PO, OZ MMB                                   [6,19]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

1d.

Výsledek konkurzního řízení MŠ Brno, Soukenická 8, p. o. – RM7/01715

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 1e.

 

1. RMB bere na vědomí

 

- výsledek konkurzního řízení Mateřské školy Brno, Soukenická 8, příspěvková organizace;

 

- doporučení MČ Brno-střed vypsat nové konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Brno, Soukenická 8, příspěvková organizace.

 

***

2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zabezpečit v termínu září 2015 vyhlášení nového konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Brno, Soukenická 8, příspěvková organizace, v souladu se školskou legislativou.

***

úkol č.: [R7/028/1d]

zodpovídá: OŠMT MMB                                   [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Pšeník 18, p. o. – RM7/01714

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB jmenuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 9. 2015 na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace, paní Bc. Blanku Královou.

 

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

s účinností k 1. 9. 2015

plat ředitelce Mateřské školy Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace, paní Bc. Blance Králové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na OŠMT MMB.

 

***

3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.

***

úkol č.: [R7/028/1e]

zodpovídá: OŠMT MMB                                   [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

1f.

Odměny ředitelkám MŠ Brno, Švermova 11, p. o., MŠ Brno, Soukenická 8, p. o., MŠ Brno, Pšeník 18, p. o. – RM7/01713

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB stanovuje odměnu Mgr. Jarmile Krasové, ředitelce Mateřské školy Brno, Švermova 11, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3a tohoto zápisu, Mgr. Jiřině Kovaříkové, ředitelce Mateřské školy Brno, Soukenická 8, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3b tohoto zápisu, Zitě Simonové, ředitelce Mateřské školy Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

 

Odměna je poskytována v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem těchto odměn.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

1g.

Návrh na jmenování vedoucího Odboru obrany – RM7/01815

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB jmenuje na návrh tajemníka MMB pana Ing. Bronislava Špačka vedoucím Odboru obrany s účinností od 1. 7. 2015 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

2.

Projednání usnesení 6. jednání Sněmu starostů – RM7/01684

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB bere na vědomí usnesení 6. jednání Sněmu starostů konaného dne 4. června 2015.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

3.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení studie se společností SPF Group, s. r. o. – RM7/01712

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení studie „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SPF Group, s. r. o., IČ: 25492781, se sídlem Bozděchova 99/6, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Kanceláře strategie města podpisem dodatku č. 2.

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku č. 2.

T: do 15 dnů od podpisu dodatku č. 2

***

úkol č.: [R7/028/3]

zodpovídá: KSM                                   [17]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

4.

„Osobní vozidla pro Magistrát města Brna“ – výzva k podání nabídky – RM7/01794

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- výzvu k podání nabídky podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu;

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB schvaluje  seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

- AUTONOVA BRNO s. r. o., Masná 418/20, 602 00 Brno

- BSAuto Brno, a. s., Veslařská 2, 637 00 Brno

- Hošek Motor a. s., Žarošická 4315/17, 628 00 Brno

- K.E.I. GROUP, s. r. o., Koliště 47,602 00 Brno

- Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o., odštěpný závod Brno, Řípská 13a, 627 00 Brno

 

3. RMB

 

Ø  jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Richard Mrázek – člen RMB

- Marek Janíček – člen RMB

- Ing. Vít Beran – člen RMB

- Mgr. Martin Kozel – vedoucí Právního referátu Správního odd. Odboru vnitřních věcí

- Mgr. Hana Solčányová – vedoucí hospodářského odd. Odboru vnitřních věcí

 

 

Ø  jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

 

členové:

- Richard Mrázek – člen RMB

- Marek Janíček – člen RMB

- Ing. Vít Beran – člen RMB

- Mgr. Martin Kozel – vedoucí Právního referátu Správního odd. Odboru vnitřních věcí

- Mgr. Hana Solčányová – vedoucí hospodářského odd. Odboru vnitřních věcí

 

náhradníci:

- JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. – členka RMB

- Bc. Tomáš Kratochvíl – člen RMB

- MUDr. Daniel Rychnovský – člen RMB

- Mgr. Ivana Plachá – vedoucí Správního oddělení Odboru vnitřních věcí

- Ludmila Horváthová – vedoucí referátu autodoprava, autopošta Odboru vnitřních věcí

 

***

4. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.

***

úkol č.: [R7/028/04/01]

zodpovídá: OVV MMB                                [22]

termín: [bezodkladně]

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek

***

úkol č.: [R7/028/04/02]

zodpovídá: OVV MMB                                [22]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/01760

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje na základě usnesení Z7/02. Zastupitelstva města Brna, bod 11.D.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

6.

Varianty stanovení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem v roce 2016 – RM7/01759

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.

 

1. RMB bere na vědomí varianty stanovení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem v roce 2016.

 

 

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování postupovat při zpracování návrhu postoupených příjmů městským částem na rok 2016 dle varianty č. 3,  která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

***

úkol č.: [R7/028/6]

zodpovídá: ORF MB                                [24]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

zdržel

pro

zdržel

pro

pro

pro

zdržel

zdržel

––

pro

pro

 

 

 

7.

„Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené Programy“ – RM7/01708

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

8.

Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2015 – RM7/01790

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, ze dne 26. 5. 2015 spočívající v poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání Brněnských Vánoc 2015 ve statutárním městě Brně.

 

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

 

- poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, ve výši 1.500.000 Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2015 na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely a po dobu konání akce Brněnské Vánoce 2015;

 

- smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285 a statutárním městem Brnem;

 

Ø  pověřit vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

9.

Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na vybudování III. etapy veřejného osvětlení cyklostezky „Cyklostezka Veslařská – Kamenomlýnský most“ – RM7/01793

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, ze dne 30. 4. 2015 spočívající v poskytnutí investiční dotace na vybudování III. etapy veřejného osvětlení cyklostezky „Cyklostezka Veslařská – Kamenomlýnský most“.

 

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 

Ø  schválit

- poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, ve výši 2.000.000 Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2015 na vybudování III. etapy veřejného osvětlení cyklostezky „Cyklostezka Veslařská – Kamenomlýnský most“;

 

- smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285 a statutárním městem Brnem;

 

Ø  pověřit vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

10.

Žádost společnosti REALMEDIA s. r. o. o prominutí úroku z prodlení – RM7/01769

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit prominutí zákonného úroku z prodlení statutárního města Brna za společností REALMEDIA s. r. o., se sídlem Bellova 504/1, 623 00 Brna, IČ: 60721677 z částky 1.199.998,60 Kč ve výši 44.359,89 Kč, vzešlého z nájemní smlouvy č. 0054090303875 ze dne 12. 6. 2009, ve zněm dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2014, nájemní smlouvy č. 5408-2-010 ze dne 22. 7. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2014, nájemní smlouva č. 5407-2-009 ze dne 19. 10. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2012, č. 2 ze dne ze dne 19. 5. 2014, nájemní smlouva č. 5408-2-001 ze dne 31. 1. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2012, dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2013, dodatku č. 3 ze dne 19. 5. 2014, nájemní smlouva č. 5408-2-003 ze dne 10. 3. 2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 1. 2012, dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2013, dodatku č. 3 ze dne 19. 5. 2014.

 

Pro hlasovalo 6 členů, 4 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

proti

pro

proti

pro

proti

pro

pro

––

proti

pro

 

 

 

11.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna – RM7/01695

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

12.

Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno na rok 2016 – RM7/01718

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

13.

„Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/01824

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

 

1. RMB schvaluje

 

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku – na stavební práce „Zastřešení západní tribuny fotbalového stadionu při ulici Srbská“ v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

 

- údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zakázce“, který tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu;

 

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu;

 

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 9c tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí

- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona;

- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.

 

3. RMB jmenuje

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Mgr. Jaroslav Suchý – člen ZMB   

- Ing. Jana Jakubů – vedoucí Odboru investičního MMB

- Ing. Karel Vlček – vedoucí Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

- Ing. Jana Markelová – referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

- Ing. Zdeněk Herodes – referent Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

 

Ø  hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

 

 

 

členové:

- Mgr. Jaroslav Suchý – člen ZMB, předseda finančního výboru   

- Bc. Tomáš Kratochvíl – člen RMB

- Mgr. Martin Jelínek  – vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB

- Ing. arch. Radomír Kolomazník – vedoucí Odd. přípravy a real. inženýrských staveb OI MMB

- Ing. Karel Vlček – vedoucí Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

- Ing. Jana Markelová – referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

 

náhradníci:

- Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora     

- Mgr. René Novotný – člen ZMB   

- Ing. Jaromír Novák – technik OŠMT MMB

- Ing. Jana Jakubů –  vedoucí OI MMB

- Ing. Zdeněk Herodes – referent Odd. přípravy a real. poz. staveb OI MMB

- Ing. Elena Škrabalová – referentka Odd. přípravy a real. poz. staveb OI MMB

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky

- podpisem formuláře „Oznámení o zakázce“

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře „Oznámení o zakázce“ ve Věstníku veřejných zakázek.

***            

úkol č.: [R7/028/13/01]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***            

úkol č.: [R7/028/13/02]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.

T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***            

úkol č.: [R7/028/13/03]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 2 a 3 zákona, ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.

***            

úkol č.: [R7/028/13/04]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***            

úkol č.: [R7/028/13/05]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

14.

„Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)“ – zahájení zadávacího řízení – RM7/01767

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení dle doplňujícího materiálu.

 

1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku – na stavební práce „Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)"“ v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zakázce“, který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu;

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 10c tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB souhlasí

- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona;

- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.

 

3. RMB jmenuje

 

Ø  komisi pro otevírání obálek ve složení:

 

členové:

- Richard Mrázek – náměstek primátora

- Ing. Karel Vlček – vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního MMB

- Ing. Elena Škrabalová – referentka Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního MMB

- Ing. Zdeněk Herodes – referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního MMB

 

Ø  hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

 

členové:

- Richard Mrázek – náměstek primátora

- Bc. Matěj Hollan – náměstek primátora

- MUDr. Zora Prosková – vedoucí Odboru zdraví MMB

- MUDr. Kamila Krausová – ředitelka Sdružení zdravotnických zařízení Brno II, p.o.

- Ing. Karel Vlček – vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

- Ing. Zdeněk Herodes – referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

 

náhradníci:

- Bc. Tomáš Kratochvíl – člen RMB

- Mgr. Jaroslav Suchý – člen ZMB

- JUDr. Eva Rabušicová – vedoucí Oddělení právně-kontrolního OZ MMB

- Ing. Božena Marčíková – vedoucí Ekonomického odboru Sdružení zdravotnických zařízení Brno II, p. o.

- Ing. Jana Jakubů – vedoucí Odboru investičního MMB

- Ing. Elena Škrabalová – referentka Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky;

- podpisem formuláře „Oznámení o zakázce“.

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře „Oznámení o zakázce“ ve Věstníku veřejných zakázek.

***            

úkol č.: [R7/028/14/01]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***            

úkol č.: [R7/028/14/02]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.

T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***            

úkol č.: [R7/028/14/03]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 2  zákona, ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.

***            

úkol č.: [R7/028/14/04]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***            

úkol č.: [R7/028/14/05]

zodpovídá: OI MMB                                       [14]

termín: [bezodkladně]

 

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

 

 

15.

„Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – manuál realizace projektu – RM7/01771

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Jaromír Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města“ jako nejvhodnější nabídku společnosti AutoCont CZ a. s., IČ 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava.

 

2. RMB schvaluje

- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností AutoCont CZ a. s., IČ 47676795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, na veřejnou zakázku „Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města“ zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněm pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu.

 

- manuál realizace projektu „Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města“, který tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje

- Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna pro oblast technickou, podpisem této smlouvy

- vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dotčenému uchazeči.

***

úkol č.: [R7/028/15/01]

zodpovídá:  OMI MMB                                           [23]

termín: [bezodkladně]

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

T: do 15 dnů po uzavřeni výše uvedené smlouvy

***

úkol č.: [R7/028/15/02]

zodpovídá:  OMI MMB                                           [23]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/028/15/03]

zodpovídá:  OMI MMB                                           [23]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/028/15/04]

zodpovídá:  OMI MMB                                           [23]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/028/15/05]

zodpovídá:  OMI MMB                                           [23]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***

úkol č.: [R7/028/15/06]

zodpovídá:  OMI MMB                                           [23]

termín: [viz usnesení]

 

***

10. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/028/15/07]

zodpovídá:  OMI MMB                                           [23]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Vyvolávací systém – výměna displejů ODSČ a ŽÚmB“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/01772

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vyvolávací systém – výměna displejů ODSČ a ŽÚmB“ jako nejvhodnější nabídku firmy Kadlec – elektronika, s. r. o., IČ 25518402, Hviezdoslavova 1335/55e, 627 00 Brno – RM7/01772

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou Kadlec – elektronika, s. r. o., IČ 25518402, Hviezdoslavova 1335/55e, 627 00 Brno, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna pro oblast technickou, podpisem této smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***            

úkol č.: [R7/028/16]

zodpovídá: OMI  MMB                                   [23]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

 

 

 

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Poskytování Cloudových služeb“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/01773

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Poskytování Cloudových služeb“ jako nejvhodnější nabídku firmy Trusted Network Solutions, a. s., IČ: 26239701 se sídlem Žižkova 600, 664 61 Bílovice nad Svitavou.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou Trusted Network Solutions, a. s., IČ: 26239701 se sídlem Žižkova 600, 664 61 Bílovice nad Svitavou, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna pro oblast technickou podpisem této smlouvy.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***            

úkol č.: [R7/028/17]

zodpovídá: OMI  MMB                                   [23]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno, Pastrnkova I – rekonstrukce vodovodu“ –  výběr nejvhodnější nabídky – RM7/01735

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Brno, Pastrnkova I – rekonstrukce vodovodu“ jako nejvhodnější nabídku společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, Brno, Pražákova 1000/60, PSČ 619 00, IČ 253 42 100.

 

 

 

 

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jejího uzavření

***            

úkol č.: [R7/028/18/01]

zodpovídá: OI MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

3. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.

***            

úkol č.: [R7/028/18/02]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

19.

„MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/01747

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky „MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo;

- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na investiční akci „MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace nabídku společnosti VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ 46964541.

 

 

3. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ 46964541 na veřejnou zakázku „MŠ Kohoutova 6 – zateplení budovy a výměna oken“, který tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“.

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo

***            

úkol č.: [R7/028/19/01]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***            

úkol č.: [R7/028/19/02]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***            

úkol č.: [R7/028/19/03]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/19/04]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/19/05]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

10. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***            

úkol č.: [R7/028/19/06]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

20.

„Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. – RM7/01746

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje

-výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice"“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo;

 

- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na investiční akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“ – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace nabídku společnosti VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ 46964541.

 

3. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ 46964541 na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 388/3 a 139/1, 643 00 Brno-Chrlice“, který tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo

***            

úkol č.: [R7/028/20/01]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***            

úkol č.: [R7/028/20/02]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***            

úkol č.: [R7/028/20/03]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/20/04]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/20/05]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

10. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***            

úkol č.: [R7/028/20/06]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

22.

„Rekonstrukce NKP Špilberk – II. etapa“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. – RM7/01698

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky „Rekonstrukce NKP Špilberk – II. etapa – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Tocháček spol. s r. o., Slovinská36, 61200 Brno, IČ:44961367

 

- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na investiční akci „Rekonstrukce NKP Špilberk – II. etapa“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku společnosti Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČ: 44961367.

 

3. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČ: 44961367 na zhotovení díla „Rekonstrukce NKP Špilberk – II. etapa“, který tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo,

- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“.

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo

***            

úkol č.: [R7/028/22/01]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***            

úkol č.: [R7/028/22/02]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***            

úkol č.: [R7/028/22/03]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/22/04]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/22/05]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

10. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***            

úkol č.: [R7/028/22/06]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

23.

„Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“ –dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností KOMFORT, a. s. – RM7/01702

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje

- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky „Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno IČ: 25524241;

- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB vybírá

- pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na investiční akci „Novostavba tělocvičny vMČ Brno-Tuřany“ – návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, nabídku společnosti KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno IČ: 25524241.

 

3. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno IČ: 25524241 na zhotovení díla „Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“, který tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“.

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo

***            

úkol č.: [R7/028/23/01]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***            

úkol č.: [R7/028/23/02]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***            

úkol č.: [R7/028/23/03]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/23/04]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/23/05]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

 

 

 

***

10. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***            

úkol č.: [R7/028/23/06]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

24.

„Sportovně rekreační plocha Kartouzská“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností GREEN PROJECT s. r. o – RM7/01768

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky „Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

 

2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na investiční akci „Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace nabídku společnosti GREEN PROJECT s. r. o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 271 95 783.

 

3. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností GREEN PROJECT s. r. o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 271 95 783 na veřejnou zakázku „Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno“, který tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

- podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo

***            

úkol č.: [R7/028/24/01]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

6. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***            

úkol č.: [R7/028/24/02]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

7. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

T: do 15 dnů od jeho uzavření

***            

úkol č.: [R7/028/24/03]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

8. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/24/04]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

 

***

9. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

T: v termínu stanoveném zákonem

***            

úkol č.: [R7/028/24/05]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

10. RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***            

úkol č.: [R7/028/24/06]

zodpovídá: OI  MMB                                   [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

25.

Dodatek č. 62 k mandátní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. – RM7/01675

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje dodatek č. 62 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 uzavřené dne 4. června 2001 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275, který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

26.

Dodatky k nájemním smlouvám kolektorů – RM7/01696

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje

 

Dodatek č. 10 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 57062002 uzavřené dne 3. 7. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 9 mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a. s., IČ 463 47 534, se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, který tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 5 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 0057110305109 ze dne 27. 12. 2011, ve znění dodatků č. 1 – 4 mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a. s., IČ 463 47 534, se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, který tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 9 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 57062005 uzavřené dne 10. 10. 2006, ve znění dodatku č. 1 – 8 mezi statutárním městem Brnem a společností Dial Telecom, a.s., IČ 281 75 492, se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, který tvoří přílohu č. 20c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 2 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 5712032947 uzavřené dne 31. 5. 2012, ve znění dodatků č. 1 mezi statutárním městem Brnem a společností Dial Telecom, a.s., IČ 281 75 492, se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, který tvoří přílohu č. 20d tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 6 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 0057090304669 ze dne 27. 3. 2009, ve znění dodatků č. 1 – 5 mezi statutárním městem Brnem a společností UPC Česká republika, s. r. o., IČ 005 622 62, se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha, který tvoří přílohu č. 20e tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 8 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 57062006 uzavřené dne 26. 9. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 7 mezi statutárním městem Brnem a společností Global communications s.r.o., IČ 269 74 525, se sídlem Poštovská 657/4, 602 00 Brno, který tvoří přílohu č. 20f tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 7 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 57062007 ze dne 13. 12. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 6 mezi statutárním městem Brnem a společností Faster CZ spol. s r. o., IČ 607 22 266, se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, který tvoří přílohu č. 20g tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 11 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 57062008 ze dne 13. 12. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 10 mezi statutárním městem Brnem a společností Faster CZ spol. s r. o., IČ 607 22 266, se sídlem Jarní 1064/44g, 614 00 Brno, který tvoří přílohu č. 20h tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 7 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 57062001 ze dne 3. 2. 2006, ve zněni dodatků č. 1 – 6 mezi statutárním městem Brnem a společností itself s. r. o., IČ 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, který tvoří přílohu č. 20ch tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

Dodatek č. 7 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 57062003 ze dne 6. 9. 2006, ve znění dodatků č. 1 - 6 mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, který tvoří přílohu č. 20i tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 7 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 57062009 ze dne 24. 1. 2007, ve znění dodatků č. 1 – 6 mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, který tvoří přílohu č. 20j tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 5 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu primárních kolektorů č. 0057090306896 ze dne 26. 11. 2009, ve znění dodatků č. 1 – 4 mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, který tvoří přílohu č. 20k tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 8 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 57082001 ze dne 4. 12. 2008, ve znění dodatků č. 1 – 7 mezi statutárním městem Brnem a Masarykovou univerzitou, IČ 002 16 224, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, který tvoří přílohu č. 20 l tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 5 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 0057090302793 ze dne 12. 3. 2009, ve znění dodatků č. 1 – 4 mezi statutárním městem Brnem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, který tvoří přílohu č. 20m tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Dodatek č. 3 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 0057110304356 ze dne 12. 10. 2011, ve znění dodatků č. 1 - 2 mezi statutárním městem Brnem a společností SMART Comp. a. s., IČ 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno, který tvoří přílohu č. 20n tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

- Dodatek č. 3 – úplné znění nájemní smlouvy při nájmu sekundárních kolektorů č. 0057110304892 ze dne 22. 11. 2011, ve znění dodatků č. 1 – 2 mezi statutárním městem Brnem a organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, který tvoří přílohu č. 20o tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených dodatků.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

27.

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet, s. r. o. v ulici Minská na akci „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ – RM7/01737

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 28.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ 272 95 567 v ul. Minská na investiční akci „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ul. Minská, Horova a Bráfova“, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

1. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

28.

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet. s. r. o. v ul. Horova na akci „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ – RM7/01736

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ 272 95 567 v ul. Horova na investiční akci „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ul. Minská, Horova a Bráfova“, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

29.

Výjimka z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost E.ON Distribuce, a. s. – RM7/01719

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.

 

1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Puttner, s. r. o. ze dne 13. 1. 2014 doručené dne 14. 1. 2015 o zřízení služebnosti pro společnost E.ON Distribuce a. s.

 

2. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválené na R6/137. schůzi Rady města Brna dne 30. 4. 2014 ve znění pozdějších dodatků, spočívající v uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400 pro umístění kabelového vedení VN na dobu určitou, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí mezi statutárním městem Brnem a společností E.ON Distribuce a. s., IČ 28085400, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

30.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna – červen 2015 – RM7/01770

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města dle seznamu „Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města“, který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

31.

Projekt NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských činností – odstoupení od administrace – RM7/01799

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB souhlasí s odstoupením od administrace projektu „NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských činností“.

 

2. RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Odboru implementace evropských fondů MMB, jednáním s Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu za účelem odstoupení od projektu „NKP Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských činností“.

 

***

3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB, zajistit

- zpracování nové žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020,

- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt.

T: bezodkladně po vyhlášení příslušné výzvy

***

úkol č.: [R7/028/31]

zodpovídá:  OIEF MMB                                      [3218]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

32.

Zprávy o činnosti zdravotnických zařízení – příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, v roce 2014 – RM7/01711

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí Zprávy o činnosti zdravotnických zařízení – příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je statutární město Brno v roce 2014 a informaci o projednání těchto zpráv.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

33.

Záměry pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova – RM7/01723

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB souhlasí

- se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o. se sídlem Zahradníkova 2/8, Brno, v objektu budovy Zahradníkova 2/4 budova č.p. 494, občanská vybavenost, stojící na pozemku parcelní č. 1050/1 v k.ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, v 1. nadzemním podlaží, který tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu;

 

- se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p.o. se sídlem Zahradníkova 2/8, Brno, v objektu budovy Nerudova 9,11 část budovy č.p. 321, občanská vybavenost – nemovitá kulturní památka, která je součástí pozemku parcelní č. 1043, k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, v 7. nadzemním podlaží, který tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu.

 

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

***

2. RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměry pronájmu prostor sloužících podnikání zákonem stanoveným způsobem.

***

úkol č.: [R7/028/33]

zodpovídá: OZ MMB                                       [19]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

34.

Zrušení usnesení R6/056. schůze Rady města Brna – RM7/01710

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

35.

Komparace fungování evropských festivalů z hlediska jejich organizace – RM7/01765

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB bere na vědomí komparaci fungování evropských festivalů z hlediska jejich organizace, předloženou Odborem kultury Magistrátu města Brna, a to na základě úkolu Rady města Brna č. R7/014/105/03.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

36.

Smlouva o spolupráci při provozování webových stránek Brno – město hudby – RM7/01812

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

 

1. RMB schvaluje smlouvu o spolupráci při provozování webových stránek Brno – město hudby, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

37.

Smlouva o výpůjčce pozemku p. č. 119 včetně budovy č. p. 906. k. ú. Zábrdovice – RM7/01788

Dotazy členů RMB zodpověděla JUDr. Tesařová, vedoucí oddělení koncepce a plánování služeb OSP a Mgr. Matula, právník Odboru sociální péče MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 119 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m² včetně budovy č. p. 906, která je jeho součástí, vše v k. ú. Zábrdovice, mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací DROM, romské středisko, se sídlem Brno, Bratislavská 41, IČ 70892181 jako vypůjčitelem, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

38.

Zpráva o posouzení podmínek pro poskytování dotací na podporu vrcholového sportu ve městě Brně – RM7/01757

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí se Zprávou o posouzení podmínek pro poskytování dotací na podporu vrcholového sportu ve městě Brně, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti,1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

pro

zdržel

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

40.

„Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015“ – výzva  – RM7/01717

Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

1. RMB schvaluje

- písemnou výzvu k jednání pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu „Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015“ v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 29a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 29b tohoto zápisu;

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 29c tohoto zápisu

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

 

2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek ve složení:

členové:

- Ing. Vít Beran - člen RMB

- Mgr. René Novotný - předseda KTVS RMB

- Bc. Michal Doležel - místopředseda KTVS RMB

- Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT

- Mgr. Eva Hračková - vedoucí Majetkoprávního oddělení

 

náhradníci:

- Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB

- Ing. Martin Schwab - člen ZMB

- Bc. Martin Freund - člen ZMB

- Mgr. Běla Fikesová -vedoucí Oddělení sportu a volnočasových aktivit

- Mgr. Michal Smejkal - právník OŠMT

 

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

 

***

4. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit  odeslání výzvy k jednám dodavateli.

***

úkol č.: [R7/028/40/01]

zodpovídá:  OŠMT MMB                                     [18]

termín: [bezodkladně]

 

 

 

 

 

 

***

5. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit  uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.

T: do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/028/40/02]

zodpovídá:  OŠMT MMB                                     [18]

termín: [viz usnesení]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 2  členové se zdrželi hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

pro

pro

pro

zdržel

proti

pro

pro

pro

––

pro

zdržel

 

 

 

41.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci ..Dodávka a montáž zdvihací plošiny pro závoz lahví chloru v objektu Krytého plaveckého bazénu Ponávka, Ponávka 3a, Brno,“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/01704

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž zdvihací plošiny pro závoz lahví chloru v objektu Krytého plaveckého bazénu Ponávka, Ponávka 3a, Brno“ jako nejvhodnější nabídku firmy VYMYSLICKÝ-VÝTAHY, spol. s r.  o., Pivovarská 542, 686 01, Uherské Hradiště, IČ: 44962185.

 

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou VYMYSLICKÝ-VÝTAHY, spol. s r. o., Pivovarská 542, 686 01, Uherské Hradiště, IČ: 44962185, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

––

pro

pro

 

 

 

 

42.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci ..Nákup celotělové masážní vany pro regeneraci sportovců – Městský fotbalový stadion Srbská, Brno“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM7/01705

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro