Statutární město Brno

Rada města Brna

 

 

 

Z Á P I S

 

 

schůze Rady města Brna č. R7/023

konané dne 26. května 2015

 

 

 

Jednání RMB zahájila 1. náměstkyně primátora města Brna Ing. Klára Liptáková, která vedla schůzi. Bylo hlasováno o návrzích na ověřovatele zápisu – JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D., a Ing. Vítu Beranovi - schváleno jednomyslně 9 členy.

Dále bylo hlasováno o navrženém programu jednání (hlasování vč. navržených úprav programu vyjma stažení bohu 90) - schváleno jednomyslně 9 členy. Samostatně pak bylo hlasováno o stažení bodu 90 – 5 členů bylo pro, 2 členové byli proti, 2 členové se zdrželi hlasování – tento bod z programu stažen nebyl.

Následně bylo hlasováno o zahájení systému jmenovitého hlasování v rámci schůzí RMB – pro tento návrh hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/06

11.

„Plán udržitelné městské mobility města Brna“ – čistopis Analytické části – RM7/01415

13.

Centrální výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno na rok 2016

18.

„Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla“ – zahájení zadávacího řízení

35.

Návrh na převzetí provozování útulku pro opuštěná zvířata příspěvkovou organizací Zoo Brno a stanice zájmových činností – RM7/01376

42.

Návrh nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení – RM7/01428

 

 

Schválený program jednání:

 

1b.

Organizační změna Odboru zahraničních vztahů MMB – RM7/01256

1c.

Organizační změna Odboru sociální péče MMB – RM7/01246

1d.

Jmenování ředitele Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace – RM7/01386

1e.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Řezáčova 3 – RM7/01353

1f.

Návrh na přiznání odměn za rok 2014 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem – RM7/01387

1g.

Personální situace na Úseku sociálně-kulturním MMB – RM7/01459

1h.

Svěření pravomoci k jednání v pracovněprávních vztazích – RM7/01505

2.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/01448

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost – činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, roční účetní závěrka, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2014 – RM7/01310

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. – činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2014, určení auditora společnosti pro rok 2015 – RM7/01371

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s. – činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2014 – určení auditora společnosti pro rok 2015 – RM7/01372

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. – činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2014, určení auditora společnosti pro rok 2015 – RM7/01383

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. – schválení návrhu Dohody o spolupráci – RM7/01382

8.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/01450

9.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání – místnost č. 202 a 215 v objektu kina Art Cihlářská 19 – Botanická 16, č. p. 783, Brno, jmenování hodnoticí komise pro výběr nejvhodnější nabídky na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu kina Art v Brně – RM7/01425

10.

Elektronické odbavování cestujících v IDS JMK – Řídící komise projektu EOC a dalších projektů podpořených z fondů EU „Řídící komise“ – RM7/01381

12.

Informační strategie města Brna – RM7/01455

14.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Splašková kanalizace v ulici Černohorská“ – RM7/01453

15.

„Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace“ a „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická – komunikace“ – aktualizace investičních záměrů – RM7/01452

16.

„Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor – zahájení zadávacího řízení – RM7/01432

17.

„Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor – zahájení zadávacího řízení – RM7/01433

19.

„Zavedení služby tísňové péče pro seniory“ – zrušení zadávacího řízení na stavební práce, zrušení zadávacího řízení na rozvody LAN a technologii dispečinku – RM7/01458

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce – Blok 21a – část ulice Nádražní a Benešova, Blok 6 – část ulice Nádražní, Blok 8 – vnitroblok Římské náměstí, Blok 48c – Česká ulice“ – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy – RM7/01412

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně – rok 2015“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností DHI a. s. – RM7/01430

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno, VDJ Moravany 2 x 4000 m³ - rekonstrukce stavební a technologie“ – projektová dokumentace pro provádění stavby – výběr nejvhodnější nabídky – RM7/01835

23.

„Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy, severní křídlo“ – rozhodnutí o dalším postupu – RM7/01483

 

24.

Delegování zástupců statutárního města Brna do komisí společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, Brno, IČ 255 12 285, na výběr dodavatele stavby „I. etapa projektu odvlhčení primární kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2015“ – RM7/01379

25.

Návrh nabytí pozemku p. č. 344/5 v k. ú. Česká Dlouhá do vlastnictví statutárního města Brna – RM7/01380

26.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3370/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/01414

27.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1636/14 a garáže bez č. p./č. e. v k. ú. Maloměřice pro stavbu „VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/01426

28.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1636/9 a garáže bez č. p./č. e. v k. ú. Maloměřice pro stavbu „VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/01427

29.

Návrh nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 1253/1 a 1253/5 v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu „Stavební úpravy křižovatky Kaštanová – Popelova – Vinohradská“ – RM7/01431

30.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 2554, 3297/1, 3299/1, 3300 a 3405/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ – RM7/01367

31.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 2061/1 a 3405/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ – RM7/01366

32.

Záměr pronájmu/výpůjčky prostor sloužících podnikání v objektu B bez č. p./č. e. v areálu Rekreační 1, Brno, v k. ú. Kníničky – RM7/01378

33.

Návrh Protokolu č. 52 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – RM7/01375

34.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci – RM7/01377

36.

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2014 – RM7/01389

37.

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru kultury MMB za rok 2014 – RM7/01388

38.

Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ – RM7/01413

39.

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi – vyhlášení výsledků soutěže – RM7/01451

40.

Žádost Domova pro seniory Podpěrova o schválení přijetí finančních příspěvků v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti – RM7/01438

41.

Pověření vedoucího OSP MMB za účelem zajištění závazného stanoviska obce pro Úřad práce ČR, Krajskou pobočku v Brně, jako jeden z podkladů k posuzování nároku na doplatek na bydlení – RM7/01356

43.

Nabytí majetku, stavby domu Kopečná 40, č. p. 1001, na pozemku p. č. 1149/3 v k. ú. Staré Brno, vybudovaného vlastní investiční činností a svěření MČ Brno-střed – RM7/01444

44.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB na období 2016-2018 – RM7/01392

45.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Líšeň ke změně kategorie svěřeného majetku – nemovitostí Šimáčkova 1 – RM7/01390

46.

„Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015“ – záměr zadání, předběžné oznámení – RM7/01393

 

47.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu – zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách – RM7/01445

48.

„Bytové domy Vojtova“ – prověření záměru – RM7/01442

49.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Údržba pozemků – Černovická skládka severní část a jižní část a BZP Černovická terasa“ – zadání zakázky – RM7/01447

50.

Pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Lužánecká 3 a části pozemku p. č. 3839, vše v k. ú. Černá Pole – RM7/01441

51.

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budově Nerudova 7 v k. ú. Veveří, dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66042050 – RM7/01439

52.

Záměr pronájmu objektů, kde jsou umístěna školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj v souvislosti se změnami nájemních smluv – RM7/01440

53.

Žádost xxxxxxxxxxx o pronájem bytu – RM7/01446

54.

Žádost Sdružení PRÁH o pronájem bytů – RM7/01443

55.

Záměr prodeje pozemku p. č. 866/3 v k. ú. Jinačovice – RM7/01437

56.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3601, 3602, 3603, 3604, 3606, 3633, 3637 a 3639 v k. ú. Slatina – RM7/01408

57.

Záměr prodeje pozemku p. č. 88 v k. ú. Přízřenice, jehož součástí je stavba bez č. p./ č. e. – RM7/01420

58.

Záměr prodeje pozemků p. č. 791/1, 791/2, 791/3 a 791/5 v k. ú. Obřany – rekreační chaty v lokalitě „Na pískách“ – RM7/01398

59.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1297/22 v k. ú. Lesná – garáž v lokalitě ul. Marie Majerové – RM7/01397

60.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 9259, 9273/1 a 9276 v k. ú. Židenice – RM7/01421

61.

Záměr prodeje podílu id. 82/879 na části pozemku p. č. 1394/20 v k. ú. Lesná – RM7/01409

62.

Záměr prodeje/pronájmu pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k. ú. Bystrc, lokalita Mečkov – RM7/01422

63.

Návrh nabytí pozemku p. č. 914/29 v k. ú. Lesná – RM7/01410

64.

Návrh bezúplatného nabytí pozemků p. č. 225/7, 225/9, 225/13 a 225/46, vše v k. ú. Řečkovice, a p. č. 58/15 v k. ú. Černá Pole, z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany – RM7/01396

65.

Záměr směny pozemků v k. ú. Stránice – RM7/01399

66.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Vinohrady, pozemku p. č. 9047/15 v k. ú. Židenice – RM7/01391

67.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ořešín, pozemku p. č. 294 v k. ú. Ořešín – RM7/01400

68.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, části pozemku p. č. 601/2 v k. ú. Jundrov – RM7/01406

69.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4244/2, 4244/4, 4245/1 v k. ú. Komín – RM7/01405

70.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 2450/105, 584/19, 2107/51, 2107/52, 2450/75, 2450/76, 3986, 4314/2, 4315/3, 4373 v k. ú. Komín – RM7/01407

71.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Horní Heršpice – RM7/01402

72.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 32/7, 90/1, 90/2, 90/3, 92, 183/1, 185/3, 309/3 a pozemku p. č. 91 včetně stavby bez č. p./č. e. v k. ú. Dolní Heršpice – RM7/01403

 

73.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bohunice, části pozemků p. č. 2116/3 a 2116/5 v k. ú. Bohunice – RM7/01401

74.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Starý Lískovec, pozemku p. č. 2395/28 v k. ú. Starý Lískovec – RM7/01404

75.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemku p. č. 2954/1 v k. ú. Slatina – RM7/01419

76.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 1862/11 v k. ú. Líšeň – RM7/01418

77.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 1694/1, 1695, 1698 a části pozemku p. č. 1682/8 v k. ú. Bystrc – RM7/01394

78.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pozemky p. č. 969/6, 969/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/01436

79.

Návrh dohody o narovnání se společností Zasílatelství VYMAZAL s. r. o. týkající se úhrady za užívání části pozemku p. č. 250/71 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM7/01423

80.

Výzva ÚZSVM k úhradě tvrzeného majetkového prospěchu města Brna získaného užíváním pozemků p. č. 4687/54 a části p. č. 4687/52, oba v k. ú. Královo Pole, lokalita Technologický park Brno – RM7/01395

81.

Uzavření dohody o umožnění stavby nazvané „Dopravní propojení ul. Kamechy a účelové komunikace“ – RM7/01435

82.

Vydání souhlasu s odstraněním budovy č. p. 702, která je součástí pozemku p. č. 2351 v k. ú. Řečkovice – RM7/01424

83.

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 42082003 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxxx – RM7/01411

84.

Smlouva o pronájmu movitých věcí – rukopisu Staré paměti brněnské s Národním památkovým ústavem, s. p. o. – RM7/01449

85.

Návštěvní řád pro Městský fotbalový stadion při ul. Srbská 47a v Brně – RM7/01454

86.

„Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)“ – odstoupení od smlouvy o dílo – RM7/01457

87.

Projekt „Spoluvytváření služeb s a pro seniory s využitím informačních technologií“ (Technologically Augmented Publicly Organized Social Service Coproduction for and by Older People – TAPOSSCOP) – záměr spolupráce v rámci mezinárodního projektu – RM7/01484

88.

Projekt „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“ – smlouva č. 14200703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – RM7/01495

89.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Veřejná dopravně-urbanistická soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem – organizační zajištění“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva – RM7/01482

90.

Změna v představenstvu společnosti STAREZ – SPORT, a. s. – rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady – RM7/01490

91.

Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci „CIVITAS 2MOVE2 opatření B6.10 Smart parking in the City of Brno“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva – RM7/01506

92.

Žádost o využití prostor bývalé káznice v objektu Bratislavská 68 v k. ú. Zábrdovice, v rámci festivalu Ghettofest 2015 – RM7/01504

 

Různé

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

 

 

 

Přítomni:

Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Pavel Žára.

 

Nepřítomni:

Ing. Petr Vokřál, Bc. Matěj Hollan (přítomen pouze při projednávání bodu č. 92).

 

 

1b.

Organizační změna Odboru zahraničních vztahů MMB – RM7/01256

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB zřizuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 6. 2015 – Referát protokolu v Odboru zahraničních vztahů MMB.

 

2.RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 6. 2015, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 2 funkční místa, která budou realizována v Odboru zahraničních vztahů MMB s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 6. 2015 bude stanoven od schváleného stavu k 31. 5. 2015 a bude jej garantovat Organizační odbor MMB.

 

3.RMB zřizuje 2 funkční místa v Odboru zahraničních vztahů MMB ke dni 1. 6. 2015, dle Seznamu zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4.RMB schvaluje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB v části platné pro Odbor zahraničních vztahů MMB ke dni 1. 6. 2015, která tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

5.RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru MMB formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/023/1b]

zodpovídá: OZV MMB                                                             [45]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1c.

Organizační změna Odboru sociální péče MMB – RM7/01246

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB zřizuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 9. 2015 – Referát sociálního začleňování v Oddělení koncepce a plánování služeb Odboru sociální péče MMB.

 

2.RMB ruší 1 funkční místo v Odboru sociální péče MMB dnem 31. 8. 2015 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 9. 2015, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo, které bude realizováno v Odboru sociální péče MMB s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 9. 2015 bude stanoven od schváleného stavu k 31. 8. 2015 a bude jej garantovat Organizační odbor MMB.

 

4.RMB zřizuje 2 funkční místa v Odboru sociální péče MMB ke dni 1. 9. 2015, dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB schvaluje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB v části platné pro Odbor sociální péče MMB ke dni 1. 9. 2015, která tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

6.RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru MMB formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.

***

úkol č.: [R7/023/1c]

zodpovídá: OSP MMB                                                             [20]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1d.

Jmenování ředitele Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace – RM7/01386

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB jmenuje Mgr. Michala Medlíka ředitelem Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 6. 2015 na základě ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.RMB stanoví, v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 6. 2015 Mgr. Michalu Medlíkovi, řediteli Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, plat ve výši uvedené v příloze č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1e.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Řezáčova 3 – RM7/01353

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností k 1. 6. 2015  plat zástupkyni statutárního orgánu Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace, Alici Herbstové, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven po dobu mateřské a rodičovské dovolené ředitelky školy.

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.

***

úkol č.: [R7/023/1e]

zodpovídá: OŠMT MMB                                                             [18]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1f.

Návrh na přiznání odměn za rok 2014 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem – RM7/01387

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1g.

Personální situace na Úseku sociálně-kulturním MMB – RM7/01459

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB bere na vědomí pověření MUDr. Zory Proskové zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Úseku sociálně-kulturního MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

1h.

Svěření pravomoci k jednání v pracovněprávních vztazích – RM7/01505

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB svěřuje JUDr. Bohumilu Šimkovi, určenému strážníkovi – řediteli Městské policie Brno, pravomoc k jednání v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 26. 5. 2015.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

2.

Zahraniční pracovní cesty – RM7/01448

Bylo hlasováno bez rozpravy vč. předloženého doplňku k tomuto bodu.

 

RMB schvaluje

-        zahraniční pracovní cestu Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora, do Belgie – Bruselu za účelem účasti na Czech Street Party v Bruselu a na jednání v rámci sítě Eurocities ve dnech 11.-13. 6. 2015 (a v době potřebné na cestu),

-        zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Vokřála, primátora města Brna, do Rakouska – Vídně na generální shromáždění ke 100. výročí založení Rakouského svazu měst a obcí ve dnech 10.-11. 6. 2015,

-        zahraniční pracovní cestu Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna, do Rakouska – Vídně na akci spojenou s generálním shromážděním ke 100. výročí založení Rakouského svazu měst a obcí dne 11. 6. 2015.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost – činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, roční účetní závěrka, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2014 – RM7/01310

Při projednávání tohoto bodu byli přítomni zástupci společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost. Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Staněk, předseda představenstva společnosti Technické sítě Brno, a. s., a Ing. Machálek, MBA, generální ředitel společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,

-        bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 včetně zprávy auditora, zprávy dozorčí rady, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou,

-        schvaluje

-          roční účetní závěrku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2014,

-          rozdělení zisku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2014,

-        pověřuje primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ v souladu s přijatým usnesením.

 

Výroční zpráva společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku spole čnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, za rok 2014 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

 

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. – činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2014, určení auditora společnosti pro rok 2015 – RM7/01371

Při projednávání tohoto bodu byli přítomni zástupci společnosti Brněnské komunikace a. s. Dotazy členů RMB zodpověděl R. Mrázek, předseda představenstva společnosti Brněnské komunikace a. s., a Ing. Borový, generální ředitel společnosti Brněnské komunikace a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a. s.

-        bere na vědomí výroční zprávu společnosti Brněnské komunikace a. s. za rok 2014 včetně zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a zprávy dozorčí rady,

-        schvaluje

-          roční účetní závěrku společnosti Brněnské komunikace a. s. sestavenou k 31. 12. 2014,

-          rozdělení zisku společnosti Brněnské komunikace a. s. za rok 2014,

-        určuje auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Brněnské komunikace a. s. sestavené k 31. 12. 2015 – společnosti AUDIT BUSINESS SERVICE s. r. o.,

-        pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. v souladu s přijatým usnesením.

 

Výroční zpráva společnosti Brněnské komunikace a. s. za rok 2014, účetní závěrka společnosti Brněnské komunikace a. s. sestavená k 31. 12. 2014 a rozdělení zisku společnosti Brněnské komunikace a. s. za rok 2014 tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

 

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Lesy města Brna, a. s. – činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2014 – určení auditora společnosti pro rok 2015 – RM7/01372

Při projednávání tohoto bodu byli přítomni zástupci společnosti Lesy města Brna, a. s. Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Neshyba, ředitel společnosti Lesy města Brna, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Brna, a. s.,

-        bere na vědomí

-          Výroční zprávu společnosti Lesy města Brna, a. s., za rok 2014 včetně výroku auditora,

-          Zprávu dozorčí rady společnosti Lesy města Brna, a. s., za rok 2014 včetně stanoviska k výroční zprávě za rok 2014,

-          Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,

-        schvaluje

-          řádnou účetní závěrku akciové společnosti Lesy města Brna, a. s., k 31. 12. 2014,

-          rozdělení zisku akciové společnosti Lesy města Brna, a. s., za rok 2014,

-        určuje auditora společnosti Lesy města Brna, a. s,. pro rok 2015 – doc. Ing. Václava Kupčáka, CSc., auditora registrovaného Komorou auditorů ČR pod č. osvědčení KAČR 497,

-        pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Brna, a. s., v souladu s přijatým usnesením.

 

Výroční zpráva, zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva o vztazích, roční účetní závěrka, rozdělení zisku, tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. – činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2014, určení auditora společnosti pro rok 2015 – RM7/01383

Při projednávání tohoto bodu byli přítomni zástupci společnosti SAKO Brno, a. s. Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Drápalová, předsedkyně představenstva společnosti SAKO Brno, a. s., Ing. Kratochvil, ředitel společnosti SAKO Brno, a. s., a Ing. Šanda, ekonomický náměstek společnosti SAKO Brno, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti SAKO Brno, a. s.,

-        bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za rok 2014 včetně zprávy dozorčí rady SAKO Brno, a. s., výroků auditora společnosti AUDIT BUSINESS SERVICE s. r. o. a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou,

-        schvaluje

-          řádnou účetní závěrku společnosti SAKO Brno, a. s., za rok 2014,

-          rozdělení zisku za rok 2014,

-        určuje auditora účetní závěrky společnosti SAKO Brno, a. s., sestavené k 31. 12. 2015 společnost AUDIT BUSINESS SERVICE s. r. o., IČ 499 75 323, se sídlem Velkopavlovická 12, 628 00 Brno,

-        pověřuje primátora města Brna vydat „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ společnosti SAKO Brno, a. s., v souladu s přijatým usnesením.

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2014 včetně zprávy dozorčí rady SAKO Brno, a. s., výroků auditora společnosti AUDIT BUSINESS SERVICE s. r. o. a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. – schválení návrhu Dohody o spolupráci – RM7/01382

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

8.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů – RM7/01450

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje

-        zařazení nové investiční akce ORG 2744 „ÚN v Brně – rekonstrukce sociálního zázemí rehabilitačních ambulancí“ s celkovými náklady 450 tis. Kč a dobou realizace 2015 do závazného plánu kapitálových výdajů města,

-        na základě usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.D.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 9 tohoto zápisu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

9.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání – místnost č. 202 a 215 v objektu kina Art Cihlářská 19 – Botanická 16, č. p. 783, Brno, jmenování hodnoticí komise pro výběr nejvhodnější nabídky na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu kina Art v Brně – RM7/01425

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.

 

1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 – Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří:

-        místnost č. 202 o výměře 34,60 m² v III. nadzemním podlaží,

-        místnost č. 215 o výměře 15,2 m² v II. nadzemním podlaží.

 

2.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 – Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří:

-        místnost č. 202 o výměře 34,60 m² v III. nadzemním podlaží,

-        místnost č. 215 o výměře 15,2 m² v II. nadzemním podlaží.

 

***

3.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB zajištění zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.

***

úkol č.: [R7/023/09/01]

zodpovídá: KSM MMB                                                             [17]

termín: [bezodkladně]

 

4.RMB jmenuje s účinností od 26. 5. 2015 hodnoticí komisi pro výběr zájemce s nejvýhodnější nabídkou na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu kina Art v Brně na základě nabídkových řízení města Brna s funkčním obdobím do 30. 9. 2018:

 • Bc. Matěje Hollana – náměstka primátora – jako předsedu
 • Mgr. et Bc. Jakuba Geislera – KSM, jako místopředsedu
 • Mgr. Natálii Kolejkovou – KSM, jako člena
 • Mgr. Miroslava Maixnera – TICmB, p. o., jako člena
 • Mgr. Milana Šimánka – TICmB, p. o., jako člena
 • JUDr. Petru Rusňákovou, Ph.D. – členku RMB – jako náhradníka
 • Ing. Michala Jelínka – KSM, jako náhradníka
 • Ing. Martinu Vachovou – KSM, jako náhradníka
 • Mgr. Mariku Kupkovou – TICmB, p. o., jako náhradníka
 • Ing. Alexandru Voňkovou – TICmB, p. o., jako náhradníka

 

***

5.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB informovat členy hodnoticí komise o usnesení RMB.

***

úkol č.: [R7/023/09/02]

zodpovídá: KSM MMB                                                             [17]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

10.

Elektronické odbavování cestujících v IDS JMK – Řídící komise projektu EOC a dalších projektů podpořených z fondů EU „Řídící komise“ – RM7/01381

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.

 

RMB jmenuje zástupce statutárního města Brna do Řídící komise – elektronické odbavování cestujících ve složení:

 • náměstek primátora města Brna Richard Mrázek,
 • vedoucí Odboru dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko,
 • generální ředitel DPMB, a. s., Ing. Miloš Havránek,
 • vedoucí tarifního oddělení DPMB, a. s., Vít Prýgl,
 • člen Komise Smart City RMB Ing. David Bárta.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

12.

Informační strategie města Brna – RM7/01455

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB schvaluje Informační strategii města, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

nepřítomna

pro

pro

 

 

14.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci „Splašková kanalizace v ulici Černohorská“ – RM7/01453

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci „Splašková kanalizace v ulici Černohorská“, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

15.

„Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace“ a „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická – komunikace“ – aktualizace investičních záměrů – RM7/01452

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB schvaluje aktualizaci IZ „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace“, která tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB zařazuje do závazného plánu investic v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro územní, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání v ceně 5.000 tis. Kč s čerpáním prostředků ze schváleného rozpočtu pro rok 2015 – FM 5600, SPP 2944, položka 6121 „Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb“.

 

3.RMB schvaluje aktualizaci IZ „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická – komunikace“, která tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

4.RMB zařazuje do závazného plánu investic v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro územní, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání v ceně 5.000 tis. Kč s čerpáním prostředků ze schváleného rozpočtu pro rok 2015 – FM 5600, SPP 4208, položka 6121 „Majetkoprávní vypořádání a příprava dopravních staveb“.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

16.

„Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor – zahájení zadávacího řízení – RM7/01432

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení spolu s bodem 17.

 

1.RMB schvaluje

-        zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor, v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,

-        údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zakázce“, který tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu,

-        zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu,

-        odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 13c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona.

 

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:

 • Richard Mrázek – náměstek primátora
 • Ing. Jana Drápalová – členka ZMB
 • Ing. Jana Jakubů – vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník – vedoucí Odd. přípravy a realizaci inženýr. staveb OI MMB
 • Ing. Petr Musil – referent Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB

 

4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:

členové:

 • Richard Mrázek – náměstek primátora
 • Ing. Jana Drápalová – členka ZMB
 • Ing. Jana Jakubů – vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník – vedoucí Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB
 • Ing. Petr Musil – referent Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB

 

náhradníci:

 • Bc. Tomáš Kratochvíl – člen RMB
 • Mgr. Jaroslav Suchý – člen ZMB
 • Ing. Karel Vlček – vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. arch. Josef Bartl – referent Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB
 • Ing. Petr Hudec, Ph.D. – referent Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB

 

5.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

-        jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,

-        podpisem formuláře „Oznámení o zakázce“.

 

***

6.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zakázce“ ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

***

úkol č.: [R7/023/16/01]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění celé zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/023/16/02]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.

Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/023/16/03]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/023/16/04]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

17.

„Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor – zahájení zadávacího řízení – RM7/01433

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.

 

1.RMB schvaluje

-        zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor, v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,

-        údaje obsažené ve formuláři „Oznámení o zakázce“, který tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu,

-        zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu,

-        odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 14c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona.

 

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:

 • Richard Mrázek – náměstek primátora
 • Ing. Vít Beran – člen RMB
 • Ing. Jana Jakubů – vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník – vedoucí Odd. přípravy a realizaci inženýr. staveb OI MMB
 • Ing. Petr Musil – referent Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB

 

4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:

členové:

 • Richard Mrázek – náměstek primátora
 • Ing. Vít Beran – člen RMB
 • Ing. Jana Jakubů – vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník – vedoucí Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB
 • Ing. Petr Musil – referent Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB

 

náhradníci:

 • Bc. Tomáš Kratochvíl – člen RMB
 • Mgr. Jaroslav Suchý – člen ZMB
 • Ing. Karel Vlček – vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. arch. Josef Bartl – referent Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB
 • Ing. Petr Hudec, Ph.D. – referent Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB

 

5.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB

-        jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,

-        podpisem formuláře „Oznámení o zakázce“.

 

***

6.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zakázce“ ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

***

úkol č.: [R7/023/17/01]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění celé zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/023/17/02]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.

Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení

***

úkol č.: [R7/023/17/03]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/023/17/04]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

19.

„Zavedení služby tísňové péče pro seniory“ – zrušení zadávacího řízení na stavební práce, zrušení zadávacího řízení na rozvody LAN a technologii dispečinku – RM7/01458

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB ruší

-        část zadávacího řízení zahájeného dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na 1. část veřejné zakázky „Zavedení služby tísňové péče pro seniory – stavební práce“ dle ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona,

-        zadávací řízení zahájené dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona na veřejnou zakázku „Zavedení služby tísňové péče pro seniory – rozvody LAN a technologie dispečinku“ dle ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona.

 

***

2.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/023/19]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na „Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce – Blok 21a – část ulice Nádražní a Benešova, Blok 6 – část ulice Nádražní, Blok 8 – vnitroblok Římské náměstí, Blok 48c – Česká ulice“ – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy – RM7/01412

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sanace podzemí, průzkumné a zabezpečovací práce – Blok 21a – část ulice Nádražní a Benešova, Blok 6 – část ulice Nádražní, Blok 8 – vnitroblok Římské náměstí, Blok 48c – Česká“ jako nejvhodnější nabídku společnosti STAVOREAL Brno, spol. s r. o., ul. Tovární 850/11b, 643 00 Brno, IČ 499 71 191.

 

2.RMB schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOREAL Brno, spol. s r. o., ul. Tovární 850/11b, 643 00 Brno, IČ 499 71 191, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy

***

úkol č.: [R7/023/20]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně – rok 2015“ – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností DHI a. s. – RM7/01430

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně – rok 2015“ jako nejvhodnější nabídku společnosti DHI a. s., Na vrších 1490/5, 100 00 Praha 1, IČ 649 48 200.

 

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností DHI a. s., Na vrších 1490/5, 100 00 Praha 1, IČ 649 48 200, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.

 

***

4.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.

Termín: do 15 dnů od jejího podpisu

***

úkol č.: [R7/023/21]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno, VDJ Moravany 2 x 4000 m³ - rekonstrukce stavební a technologie“ – projektová dokumentace pro provádění stavby – výběr nejvhodnější nabídky – RM7/01835

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci „Brno, VDJ Moravany 2 x 4000 m³ - rekonstrukce stavební a technologie“ – projektová dokumentace pro provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti VH ateliér, spol. s r. o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ 494 37 267.

 

***

2.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů od jejího uzavření

***

úkol č.: [R7/023/22/01]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [viz usnesení]

 

***

3.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.

***

úkol č.: [R7/023/22/02]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

23.

„Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy, severní křídlo“ – rozhodnutí o dalším postupu – RM7/01483

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě A).

 

1.RMB ruší zadávací řízení zahájené dle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy, severní křídlo“ dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

 

***

2.RMB ukládá vedoucí Odboru investičního MMB zajistit

-        další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu,

-        aktualizovanou projektovou dokumentaci dle platných legislativních norem k investiční akci „Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy, severní křídlo“.

***

úkol č.: [R7/023/23/01]

zodpovídá: OI MMB                                                             [14]

termín: [bezodkladně]

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy, severní křídlo“ v programovacím období 2014-2020.

Termín: dle vyhlášení výzvy pro předkládání projektů

***

úkol č.: [R7/023/23/02]

zodpovídá: OIEF MMB                                                             [3258]

termín: [viz usnesení]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

24.

Delegování zástupců statutárního města Brna do komisí společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, Brno, IČ 255 12 285, na výběr dodavatele stavby „I. etapa projektu odvlhčení primární kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2015“ – RM7/01379

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.

 

1.RMB deleguje

 

 • Ing. Pavla Staňka – za člena komise pro otevírání obálek u veřejné zakázky zadávané společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 255 12 285, na výběr dodavatele stavby „I. etapa projektu odvlhčení primární kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2015“,

 

 

 • Ing. Pavla Staňka – za člena
 • Ing. Víta Berana – náhradníka za člena Ing. Pavla Staňka

hodnotící komise u veřejné zakázky zadávané společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 255 12 285, na výběr dodavatele stavby „I. etapa projektu odvlhčení primární kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2015“.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB k jednání se společností Technické sítě Brno, akciová společnost, ve věci veřejné zakázky „I. etapa projektu odvlhčení primární kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2015“.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

25.

Návrh nabytí pozemku p. č. 344/5 v k. ú. Česká Dlouhá do vlastnictví statutárního města Brna – RM7/01380

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 344/5 – ost. plocha, o výměře 122 m²

v k. ú. Česká Dlouhá,

z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 11.890,- Kč a náklady spojené s převodem pozemku za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

26.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3370/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín – dostavba kanalizace“ – RM7/01414

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku

- p. č. 3370/2 – o výměře 34 m²

v k. ú. Žebětín,

z vlastnictví xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 52.700,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

27.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1636/14 a garáže bez č. p./č. e. v k. ú. Maloměřice pro stavbu „VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/01426

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II. spolu s bodem 28.

 

1.RMB bere na vědomí, že pokud nedojde k nabytí pozemku p. č. 1636/14 – zast. plocha a nádv., o výměře 19 m² a garáže bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1636/14 – zast. plocha a nádv., vše v k. ú. Maloměřice, do vlastnictví statutárního města Brna, Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí úkony nezbytné ke splnění podmínek pro zahájení vyvlastňovacího řízení dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s nabytím

- pozemku p. č. 1636/14 – zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

- garáže bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1636/14 – zast. plocha a nádvoří

vše v k. ú. Maloměřice,

ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 400.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí

- pozemku p. č. 1636/14 – zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

- garáže bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1636/14 – zast. plocha a nádvoří

vše v k. ú. Maloměřice,

ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu dle doporučení Komise majetkové RMB ve výši 330.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

28.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1636/9 a garáže bez č. p./č. e. v k. ú. Maloměřice pro stavbu „VMO Tomkovo náměstí“ – RM7/01427

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.

 

1.RMB bere na vědomí, že pokud nedojde k nabytí pozemku p. č. 1636/9 – zast. plocha a nádv., o výměře 19 m², a garáže bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1636/9 – zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Maloměřice, do vlastnictví statutárního města Brna, Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí úkony nezbytné ke splnění podmínek pro zahájení vyvlastňovacího řízení dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s nabytím

- pozemku p. č. 1636/9 – zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

- garáže bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1636/9 – zast. plocha a nádvoří

vše v k. ú. Maloměřice,

ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 360.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí

- pozemku p. č. 1636/9 – zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

- garáže bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1636/9 – zast. plocha a nádvoří

vše v k. ú. Maloměřice,

ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu dle doporučení Komise majetkové RMB ve výši 330.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

29.

Návrh nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 1253/1 a 1253/5 v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu „Stavební úpravy křižovatky Kaštanová – Popelova – Vinohradská“ – RM7/01431

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu – služebnosti inženýrské sítě, které spočívá v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstranit kanalizační stoku na pozemcích p. č. 1253/1 a 1253/5 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, s. o., v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1229-51/2014 za dohodnutou cenu ve výši 10.000,- Kč + DPH a za podmínek uvedených dle smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

30.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 2554, 3297/1, 3299/1, 3300 a 3405/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ – RM7/01367

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 31.

 

1.RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 2554, 3297/1, 3299/1, 3300 a 3405/3 v k. ú. Žabovřesky mezi statutárním městem Brnem jako budoucím obtíženým a společností O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Broumovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 601 93 336, jako budoucím oprávněným na akci „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

31.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 2061/1 a 3405/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“ – RM7/01366

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p. č. 2061/1 a 3405/3 v k. ú. Žabovřesky mezi statutárním městem Brnem jako budoucím obtíženým a společností O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Broumovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 601 93 336, jako budoucím oprávněným na akci „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

32.

Záměr pronájmu/výpůjčky prostor sloužících podnikání v objektu B bez č. p./č. e. v areálu Rekreační 1, Brno, v k. ú. Kníničky – RM7/01378

Bylo hlasováno po delší rozpravě o upravené variantě I.

 

1.RMB bere na vědomí žádost Místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK Brno-střed o bezplatný pronájem prostor.

 

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 240 m² v 1. NP objektu B bez č. p./č. e. v areálu Rekreační 1, Brno, na pozemku p. č. 316 v k. ú. Kníničky, předaných k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, za minimální cenu 200,- Kč/m²/rok. Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

33.

Návrh Protokolu č. 52 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci – RM7/01375

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného Protokolu č. 52 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 52 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

34.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci – RM7/01377

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB schvaluje vyřazení majetku z účetní evidence Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace:

-        kopírovací stroj DEVELOP, inv. č. 200802, rok pořízení 2008, PC 129.872,- Kč, ZC k 31. 3. 2015 6.493,- Kč, předáním oprávněné osobě,

-        nákladní kontejnerové vozidlo AVIA A31, inv. č. 200704, rok pořízení 2007, PC 54.108,- Kč, ZC k 31. 3. 2015 0,- Kč, úplatným převodem minimálně za cenu dle odhadu,

-        univerzální kolový nakladač ÚN-053, inv. č. 4533013, rok pořízení 1992, PC 102.900,- Kč, ZC k 31. 3. 2015 0,- Kč, úplatným převodem minimálně za cenu dle odhadu.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

36.

Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2014 – RM7/01389

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2014, a to:

-        Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace,

-        Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace,

-        Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

37.

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru kultury MMB za rok 2014 – RM7/01388

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí Zprávy o činnosti příspěvkových organizací a zápisy z rozborů činnosti a hospodaření za rok 2014 příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB, a to:

-        Národního divadla Brno, příspěvkové organizace,

-        Městského divadla Brno, příspěvkové organizace,

-        Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace,

-        Divadla Radost, příspěvkové organizace,

-        Filharmonie Brno, příspěvkové organizace,

-        Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace,

-        Muzea města Brna, příspěvkové organizace,

-        Domu umění města Brna, příspěvkové organizace,

-        Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

38.

Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“ – RM7/01413

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru „Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13“.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

39.

Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi – vyhlášení výsledků soutěže – RM7/01451

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě I.

 

1.RMB bere na vědomí

-        protokol o průběhu soutěže – o hodnocení návrhů v rámci výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi,

-        protokol o vyhlášení výsledků výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi.

 

2.RMB vybírá v rámci výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi zadané dle § 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (zákon), na základě doporučení poroty jako nejvhodnější návrh č. 33.

 

3.RMB vyhlašuje výsledky výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi dle doporučení poroty:

1. místo: návrh č. 33 autora doc. akad. sochaře Jiřího Sobotky,

2. místo: návrh č. 42 autora doc. Mgr. Tomáše Medka,

3. místo: návrh č. 7 autorů akad. sochaře Stefana Milkova a Ing. arch. Jiřího Trojana.

 

4.RMB schvaluje udělení finančních odměn dle doporučení poroty v souladu s čl. 11 soutěžních podmínek takto:

-        100.000,- Kč autorovi návrhu č. 33 doc. akad. sochaři Jiřímu Sobotkovi, který se na základě hodnocení poroty umístil na 1. místě,

-        60.000,- Kč autorovi návrhu č. 42 doc. Mgr. Tomáši Medkovi, který se na základě hodnocení poroty umístil na 2. místě,

-        30.000,- Kč autorům návrhu č. 7 akad. sochaři Stefanu Milkovovi a Ing. arch. Jiřímu Trojanovi, kteří se na základě hodnocení poroty umístili na 3. místě.

 

5.RMB schvaluje realizaci sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi dle návrhu č. 33.

 

6.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem formuláře „Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon“.

 

***

7.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit vyplacení finančních odměn soutěžícím.

Termín: po vyřízení případných námitek podaných vůči úkonům zadavatele v této soutěži

***

úkol č.: [R7/023/39/01]

zodpovídá: OK MMB                                                             [12]

termín: [viz usnesení]

 

***

8.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit

-        odeslání oznámení o výsledku výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi prostřednictvím formuláře „Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon“ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,

-        zveřejnění výsledků výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů od rozhodnutí o výběr nejvhodnějšího návrhu zadavatelem

***

úkol č.: [R7/023/39/02]

zodpovídá: OK MMB                                                             [12]

termín: [viz usnesení]

 

***

9.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže, kteří nebyli z účasti v soutěži vyloučeni.

Termín: do 5 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu zadavatelem

***

úkol č.: [R7/023/39/03]

zodpovídá: OK MMB                                                             [12]

termín: [viz usnesení]

 

***

10.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/023/39/04]

zodpovídá: OK MMB                                                             [12]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

proti

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

40.

Žádost Domova pro seniory Podpěrova o schválení přijetí finančních příspěvků v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti – RM7/01438

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB souhlasí s podáním žádostí Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace, o přijetí finančních příspěvků v roce 2015 na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání v rámci projektu „Práce jako pomoc“, případně dalších vyhlašovaných projektů v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

41.

Pověření vedoucího OSP MMB za účelem zajištění závazného stanoviska obce pro Úřad práce ČR, Krajskou pobočku v Brně, jako jeden z podkladů k posuzování nároku na doplatek na bydlení – RM7/01356

Dotazy členů RMB zodpověděla JUDr. Tesařová, vedoucí Odd. spolupráce a koncepce Odboru sociální péče MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.

 

1.RMB bere na vědomí

-        informaci ministryně práce a sociálních věcí týkající se změny zákona o hmotné nouzi spočívající v udělení souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, který užívání bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území dané obce,

-        vzorový text „Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů“, který tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu,

-        vzorový text „Závazného stanoviska“, který tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu.

 

2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Odboru sociální péče MMB pravomoc vydávat závazná stanoviska ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podepisováním těchto závazných stanovisek.

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB předkládat RMB informativní zprávu obsahující přehled vydaných závazných stanovisek.

***

úkol č.: [R7/023/41]

zodpovídá: OSP MMB                                                             [20]

termín: [čtvrtletně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

43.

Nabytí majetku, stavby domu Kopečná 40, č. p. 1001, na pozemku p. č. 1149/3 v k. ú. Staré Brno, vybudovaného vlastní investiční činností a svěření MČ Brno-střed – RM7/01444

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí

-        nabytí nemovitosti, bytového domu Kopečná 40, č. p. 1001, na pozemku p. č. 1149/3 v k. ú. Staré Brno, do majetku statutárního města Brna,

-        že dle čl. 75 odst. 4 písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, vkladem do katastru nemovitostí je bytový dům Kopečná 40, č. p. 1001, na pozemku p. č. 1149/3 v k. ú. Staré Brno, svěřen MČ Brno-střed, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II. – bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 76 přílohy č. 4.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

44.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB na období 2016-2018 – RM7/01392

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB bere na vědomí

-        střednědobý výhled p. o. Základní škola Brno, Čejkovická 10, na období 2016-2018,

-        střednědobý výhled p. o. Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, na období 2016-2018,

-        střednědobý výhled p. o. Mateřská škola Brno, Veslařská 256, na období 2016-2018,

-        střednědobý výhled p. o. Mateřská škola Brno, Štolcova 51, na období 2016-2018.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

45.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Líšeň ke změně kategorie svěřeného majetku – nemovitostí Šimáčkova 1 – RM7/01390

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

RMB uděluje MČ Brno-Líšeň předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, ke změně kategorie svěření nemovitostí Šimáčkova 1 – část pozemku p. č. 1776 – zast. plocha a nádv., původně označená jako p. č. 1777 – o výměře 577 m², jehož součástí je objekt s č. p. 235, vše v k. ú. Líšeň, z kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, do kategorie: část I. – školy a školská zařízení, uvedené jako doplněk přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

46.

„Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015“ – záměr zadání, předběžné oznámení – RM7/01393

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a technické úpravě materiálu.

 

1.RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky – na službu „Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015“.

 

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři „Oznámení předběžných informací“, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit

-        uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře „Oznámení předběžných informací“ ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,

-        další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***

úkol č.: [R7/023/46]

zodpovídá: OŠMT MMB                                                             [18]

termín: [bezodkladně]

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

proti

pro

pro

pro

pro

pro

proti

 

 

47.

„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ – provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu – zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách – RM7/01445

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

 

1.RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu – zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“.

 

2.RMB schvaluje

-        provedení průzkumu trnu před zadáním této veřejné zakázky,

-        seznam dodavatelů, u nichž bude průzkum trhu proveden:

- Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno,

- ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno-Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno,

- RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno,

- AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno.

 

3.RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:

členové:

 • Ing. Klára Liptáková – 1. náměstkyně primátora
 • Mgr. Jiří Lahoda – vedoucí BO MMB
 • Ing. Jitka Kalášková – BO MMB

 

***

4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit materiál na zadání veřejné zakázky do RMB.

***

úkol č.: [R7/023/47]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

 

48.

„Bytové domy Vojtova“ – prověření záměru – RM7/01442

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

1.RMB bere na vědomí zprávu o funkčním využití objektu Domu s pečovatelskou službou a občanskou vybaveností budovaného v rámci akce „Bytové domy Vojtova“, prověření možnosti řešení občanské vybavenosti v dané lokalitě a prověření možnosti zvýšení počtu bytových jednotek Domu s pečovatelskou službou.

 

2.RMB souhlasí

-        se zvýšením celkového počtu bytů pro seniory v projektu z původních 43 b. j. na 86 b. j. úpravou části navržených startovacích bytů na byty pro seniory, dle Návrhu na změnu formy části bytů v objektu SO 01, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu,

-        s prověřením energetické koncepce objektů s cílem zlepšit parametry energetické náročnosti budov.

 

***

3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zpracování vyhodnocení stávající energetické koncepce objektů a návrh na úpravu navrženého řešení tak, aby se objekty s minimalizací stavebních úprav a investičních nákladů dostaly do kategorie „B“ energetické náročnosti budov.

***

úkol č.: [R7/023/48]

zodpovídá: BO MMB                                                             [3225]

termín: [2015-09-30]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

49.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Údržba pozemků – Černovická skládka severní část a jižní část a BPZ Černovická terasa“ – zadání zakázky – RM7/01447

Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o původně předloženém usnesení. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů, 3 členové byli proti, 1 se zdržel hlasování – toto usnesení nebylo přijato.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

proti

-

proti

pro

proti

pro

pro

pro

zdržel se

 

Následně bylo hlasováno o nově navrženém usnesení.

 

1.RMB neschvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Údržba pozemků – Černovická skládka severní část a jižní část a BPZ Černovická terasa“ žádnému uchazeči, který předložil nabídku, neboť nevybrala žádnou nabídku jako nejvhodnější.

 

***

2.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat o rozhodnutí RMB uchazeče, kteří předložili nabídku.

***

úkol č.: [R7/023/49]

zodpovídá: OSM MMB                                                             [3239]

termín: [bezodkladně]

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

50.

Pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Lužánecká 3 a části pozemku p. č. 3839, vše v k. ú. Černá Pole – RM7/01441

Bylo hlasováno bez rozpravy.

 

1.RMB bere na vědomí žádosti o pronájem nebytových prostor v budově Lužánecká 3 a části pozemku p. č. 3839, vše v k. ú. Černá Pole:

-        DandD s. r. o., Seifertova 86, 638 00 Brno,

-        MARINELA s. r. o., Na Březině 16, 664 34 Rozdrojovice,

-        PALLADINELLI s. r. o., Lidická 8, 602 00 Brno,

-        KLASICO TRADE s. r. o., Herbenova 772/4, 628 00 Brno,

-        Miriam Sehnalová, Myslínova 75, 612 00 Brno,

-        bio VERBENA s. r. o., Lelekovice č. e. 788e, 664 31,

-        Nikola Rejsová, Třískalova 20, 638 00 Brno,

-        Absinthium s. r. o., Jana Uhra 162/4, 602 00 Brno,

-        Vladimír Kocourek, Černopolní 54, 613 00 Brno,

-        MedaPriva s. r. o., Mokrá 357, 664 04 Mokrá-Horákov,

-        Roman Schneider, Lipová 547/13, 602 00 Brno,

-        MANEO, s. r. o., Příjezdová 27, 621 00 Brno,

-        Bc. Magdaléna Páčová, Körnerova 4, 602 00 Brno.

 

2.RMB schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a pozemku, jejíž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově Lužánecká 3, č. p. 1883, která je součástí pozemku p. č. 3839 v k. ú. Černá Pole, o celkové výměře 136,25 m² a části pozemku p. č. 3839 v k. ú. Černá Pole o výměře 173 m², mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců uvedených v pořadí jako nájemcem:

 

1)      bio VERBENA s. r. o., IČ 289 93 225, Lelekovice č. e. 755E, 664 31

navržený účel nájmu: bistro s nabídkou kvalitních jídel a nápojů

návrh nájemného: 317.542,50 Kč za rok

 

2)      KLASICO TRADE s. r. o., IČ 291 98 364, Herbenova 772/4, 628 00 Brno

navržený účel nájmu: nekuřácké bistro, kavárna

návrh nájemného: 306.000,- Kč za rok

 

3)      Miriam Sehnalová, IČ 665 15 572, Myslínova 75, 612 00 Brno

navržený účel nájmu: malá výletní restaurace s kulturním programem malých forem

návrh nájemného: 229.000,- Kč za rok

 

4)      MARINELA s. r. o., IČ 039 12 001, Na Březině 16, 664 34 Rozdrojovice

navržený účel nájmu: celoročně přístupné gastronomické zařízení

návrh nájemného: 228.000,- Kč za rok

 

5)      Absinthium s. r. o., IČ 026 85 124, Jana Uhra 162/4, 602 00 Brno

navržený účel nájmu: kavárna, absintový bar

návrh nájemného: 224.000,- Kč za rok

 

6)      PALLADINELLI s. r. o., IČ 031 88 167, Vymazalova 18, 615 00 Brno

navržený účel nájmu: designové interiérové studio s italskou kavárnou

návrh nájemného: 219.710,- Kč za rok

 

7)      MedaPriva, IČ 253 24 781, Mokrá 357, 664 04 Mokrá-Horákov

navržený účel nájmu: kavárna „Café Metropolitain“

návrh nájemného: 198.000,- Kč za rok

 

8)      Bc. Magdaléna Páčová, Körnerova 4, 602 00 Brno

navržený účel nájmu: provoz koučinku, jógy, wellness, semináře

návrh nájemného: 156.000,- Kč za rok

 

9)      Roman Schneider, IČ 879 86 671, Lipová 13, 602 00 Brno

navržený účel nájmu: centrum zábavy se zaměřením na skupinu návštěvníků parku Lužánky

návrh nájemného: 149.600,- Kč za rok

 

10)  DandD s. r. o., IČ 634 73 518, Seifertova 86, 638 00 Brno

navržený účel nájmu: gastro se zaměřením na míchané nápoje a půjčování kol a koloběžek

návrh nájemného: 132.000,- Kč za rok

 

11)  Nikola Rejsová, Třískalova 20, 628 00 Brno

navržený účel nájmu: kavárna Napůl

návrh nájemného: 1. rok 30.930,- Kč, 2. rok 46.395,- Kč, dále 154.625,- Kč za rok

 

 

12)  Vladimír Kocourek, IČ 469 45 024, Černopolní 245/54, 613 00 Brno

navržený účel nájmu: cukrárna, kavárna

návrh nájemného: 129.634,- Kč za rok

 

13)  MANEO, s. r. o., IČ 607 51 347, Příjezdová 27, 621 00 Brno

navržený účel nájmu: kavárna

návrh nájemného: 120.000,- Kč za rok

 

která tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu s vybraným nájemcem.

 

4.RMB schvaluje uzavření dohody o vyklizení prostor v budově Lužánecká 3, č. p. 1883, která je součástí pozemku p. č. 3839 v k. ú. Černá Pole, o celkové výměře 136,25 m², a části pozemku p. č. 3839 v k. ú. Černá Pole o výměře 173 m² formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle § 71b odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem jako osobou oprávněnou a nájemcem, se kterým bude uzavřena výše uvedená smlouva o nájmu, jako osobou povinnou, za podmínek, které tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o vyklizení prostor.

 

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

 

 

51.

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v budově Nerudova 7 v k. ú. Veveří, dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66042050 – RM7/01439

Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

 

1.RMB bere na vědomí žádost Agentury VĚTRNÍK, s. r. o., o užívání místnosti č. 711 o výměře 16,11 m² v budově Nerudova 7 v k. ú. Veveří.

 

2.RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a Agenturou VĚTRNÍK s. r. o., IČ 255 92 441, jako vypůjčitelem, týkající se výpůjčky místnosti č. 711 o výměře 16,11 m² v budově Nerudova 7, č. p. 321, která je součástí pozemku p. č. 1043 v k. ú. Veveří, obec Brno, která tvoří přílohu č. 24a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.

 

4.RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66042050 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Agenturou VĚTRNÍK s. r. o., IČ 255 92 441, jako nájemcem, týkající se úpravy předmětu nájmu dle skutečného stavu, který tvoří přílohu č. 24b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 3.

 

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

Ing.

Vokřál

Ing.

Liptáková

R.Mrázek

Bc.

Hollan

Mgr.

Ander

Ing.

Beran

M. Janíček

Bc.

Kratochvíl

JUDr.

Rusňáková

MUDr.

Rychnovský

Mgr.

Ulip

-

pro

pro

-

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel se

pro

 

 

52.

Záměr pronájmu objektů, kde jsou umístěna školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj v souvislosti se změnami nájemních smluv – RM7/01440